3.2.2015.
Soping I eTender Portal - UJN CG
CRNAGORA
Obrazac 9
Clan 29 Zakona 0 javnim nabavkama
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke
Narucilac Opstina Savnik,
Broj 02/15
Mjesto i datum Savnik 03/02/2015
Na osnovu cl. 29 i 63 Zakona
objavljuje
0 javnim nabavkama (Sluzbeni list eG, broj 42/11) Opstina Savnik,
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE
I Podaci
PONUDA SOPINGOM
0 naruciocu
Narucilac:
Opstina Savnik
Adresa:
Savnik b.b.
Postanski broj:
81450
Grad:
Savnik
Identifikacioni
02023938
Telefon:
068-540-705
Fax:
040-266-108
Elektronska posta (e-mail):
sosavni [email protected]
Internet stranica (web):
www.savnik.me
Kontakt osoba/e:
Mirela Sahman
broj:
11Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:
Portal Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.me
Dana: 03/02/2015 12:31 :37
III Predmet javne nabavke
Robe
Radovi
•• Usluge
IV Opis predmeta javne nabavke
http://portal.ujn.~v.meldeltalbuyer/displayNotice.html?id=
78361 &type= Shoppi n~lnvite
1/4
3.2.2015.
Soping
79313000-1
I eTender
Portal - UJN CG
Usluge revizije poslovanja
Opis (dodatak)
Usluge revizije zavrsnog racuna Opstine Savnik za 2014. godinu
Oznaeiti da li se predmet javne nabavke nabavlja
kao:
cjelina
partije (navesti partije)
Ponudae
moze dostaviti ponudu za jednu, vise ili sve partije.
V Tehnieka specifikacija odnosno predmjer radova
Revizija zavrsnog racuna Opstine Savnik za 2014. godinu prema uslovima i standardima
Zakonom 0 racunovodstvu i reviziji ("Sl.list RCG", br. 69/05, 80/08, 73/10, 32/11).
predvidenim
VI Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu
vrijednost javne nabavke u erurima sa uracunatim
PDV-om:
2500.00
€
VII
U postupku javne nabavke moze da ucestvuje samo ponudac koji je registrovan za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretezne djelatnosti, dokaz 0 ispunjavanju ovog
uslova ne smije da budu stariji od sest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
VIII Naein placanja
30% ugovrenog iznosa nakon potpisivanja Ugovora sa najpovoljnijim ponudacem;
izdavanja nacrta izvjestaja revizora; 50% iznosa po zavrsetku konacnog izvjestaja
20% iznosa nakon
IX Rok isporuke robe, izvodenja radova, odnosno pruzanja usluge
Datum 15/03/2015
X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude
Najniza ponudena cijena
XI Jezik ponude
Crnogorski
http://portal.ujn.!¥Jv.meldeltalbuyer/displayNotice.html?id=
78361 &type=Shoppi ~Invite
2/4
3.2.2015.
Soping
I eTender
Portal - UJN CG
,. XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda
Ponude se predaju radnim danima od 08 do 15 sati, zakljueno sa 16/02/2015 godine do 11 sati,
nesporednom predajom na arhivi narueioca, adresa Arhiva Opstine Savnik
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom 0 elektronskom
elektronskoj trgovini), kao i preporueenom posiljkom sa povratnicom.
Blagovremena
sopingom.
ponuda je ponuda koja je dostavljena
u roku odredenom
potpisu
i Zakonom 0
u zahtjevu za dostavljanje
ponuda
XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlasceni predstavnici ponudaea sa prilozenim
punomocjem potpisanim od strane ovlascenog lica bice odrZano 16/02/2015 godine u 12 sati, adresa
Kancelarija Sluzbenika za javne nabavke
XIV Rok za donosenje odluke
Rok za donosenje odluke 0 izboru najpovoljnije
nabavke
19/02/2015
ponude odnosno odluke 0 obustavljanju
postupka javne
XV Pravna pouka
Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda sopingom, povrijedena prava i na pravu
zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti zalbu DrZavnoj komisiji za kontrolu postupaka
javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda sopingom.
XVI Dodatne informacije
Na osnovu elanova 65 i 66 Zakona 0 javnim nabavkama ("Sl.Iist CG", br 42/11) u postupku javne nabavke
moze da ueestvuje ponudae koji je:
- registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
- ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa
zakonom.
Ponudae je duzan da dostavi dokaz 0 registraciji kod organa nadleznog za registraciju:
- Dostavi potvrdu 0 registraciji kod organa nadleznog za registraciju;
- Dozvole, licence, odobrenja odnosno drugog akta u skJadu sa zakonom.
Na osnovu elana 76 Zakona 0 javnim nabavkama:
Ponudae je duzan da ukoriei ponudu i svaku stranicu ponude potpise ovlasceno lice ponudaea.
Ponuda i dokumentacija koja se prilaze uz ponudu moraju biti povezani jednim jemstvenikom (neprekinutom
trakom) i zapeeaceni peeatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati
pojedinaeni Iistovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne ostete listovi ili peeatni vosak.
Ponuda se dostavlja u zapeeacenoj koverti, odnosno omotu.
Na koverti, odnosno omotu navodi se naziv i sjediste narueioca koji su dati u pozivu za javno nadmetanje,
pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za
nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".
Na poledini koverte, odnosno omota navodi se naziv i sjediste, odnosno ime i adresa ponudaea kako bi
http://portal.ujn.~v.meldelta/buyer/displayNotice.html?id=
78361&type=Shoppi ~Invite
3/4
3.2.2015.
80ping
I eTender
Portal - UJN CG
ponuda mogla da se vrati ponudaeu neotvorena u slueaju da se utvrdi da je neblagovremeno
Na osnovu elana 84 Zakona
dostavljena.
0 javnim nabavkama ("Sl.Iist CG", br. 42/11):
Ponudae dostavlja ponudu sa cijenom izrazenom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om.
U ponudenu cijenu uraeunavaju se svi troskovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim
PDV-om, u skladu sa zakonom.
Nije predvideno dostavljanje
ponuda elektronskim
putem.
U slueaju eventualnih pitanja koja se od nose na pripremu ponude, ponudaei se mogu obratiti Sluzbeniku za
javne nabavke radi davanja dodatnih pojasnjenja.
Sluzbenik za javne nabavke
Mirela Sahman
~
jV) /{£ Ca 0::l
fI
Preds'
PQIy
http://portal.ujn.QOv.meldeltalbuyer/displayNotice.html?id=
78361&type= Shoppi nqlnvite
Odgovor
nik Opstine, Mijo
J~
0 lice narUeiO~-
r Vujaeie
s
rjesina
4/4
Download

oping-Revizija zavrÅ¡nog raÄ una za 2014. godinu.0001.pdf