AGENClJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
REGISTAR FINANSIJSKIH IZVESTAIA I PODATAKA
O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
R-389339
DUNAV GRUPA DOO BEOGRAD
.
HAJDUKVELJKOVVENAC4-6
11
040 - Beograd (Savski Venac)
Rejon
pak
POTVRDA O REGISTRACIJI
KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVESTAJA ZA 2009. GODIN
U
za ekonomsku celinu sa matidnim pravnim licem
Naziv matidnog
pravnoglica
Adresa matidnog
pravnoglica
Vrsta obveznika kojoj
mati6no pravno lice
Matidni
pripada
broj
DUNAV GRUPA DOO BEOGRAD
HAJDUK VELJKOV VENAC 4-6, Beograd (Savski Venac)
Privredna dru5tva i zadruge
20220597
Sifra
delatnosti
74150
PIB
104708857
Konsolidovani finansijski izveStaj primljen u APR - Registru finansijskih izveStaja i podataka o bonitetu pravnih lica
preduzetnika na dan 30.04.2010. godine i evidentiran pod brojem Fl 196632/2010.
Predmetni finansijski izveStaj je registrovan na dan 18.06.2010. godine sa slede6im sadrZajem
BILANS STANJA na
i
:
dan 31.12.2009. godine
- u hiljadama dinara -
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
5.451.998
5.467.725
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
002
0
274.537
II. GOODWILL
003
99.567
199.567
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
80.399
43.116
tv. NEKRETNtNE,poSTRoJENJA, opREMA I BIoLoSKA SREDSryA (006+002+008)
005
4.940.899
4.873.849
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
006
4.938.595
4.873.849
2. Investicione nekretnine
007
2.'t40
0
3. Bioloska sredstva
008
164
0
009
231.133
76.656
26.280
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (O1O+01'1)
1
1. U6e56a u kapitalu
0'10
27.755
2. Ostali dugoroani finansijski plasmani
011
203.378
50.376
012
2.619.898
3.019.629
I. ZALIHE
013
504.304
625.222
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
014
17.289
17.289
015
2.098.305
2.377.118
1.744.834
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
II
t. KRATKOROCNA POTRAZTVANJA, PLASMANT I GOTOVTNA (01 6+01 7+0 1 8+01 9+020)
1. PotraZivanja
016
I .305.395
2.Potta1ivaryaza vise pla6en porez na dobitak
017
5.962
11.289
3. Kratkorodni inansiiski olasmani
018
396.433
389.444
4. Gotovinski ekvivalenti i ootovina
019
143.860
48.090
5. Porez na dodatu wednost i aktivna vremenska razorani6enia
029
z40.occ
183.461
G. POSLOVNA TMOV|NA (001+012+021)
022
8.071.896
8.487.354
Dj. UKUPNA AKTTVA (022+023)
o24
8.071.896
8.487.354
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
49.905
0
A. KAPITAL (102+103+104+105r106-107+108-109-1 10)
'101
4.319.969
4.635.998
102
1 .1
56.3 10
1.239.549
I. OSNOVNI I KAPITAL
u:,
{-
'
':FSffiJs};
*tWkF.=
1
Potcija
," *
.* "
*;
.:
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
III. REZERVE
104
IV. REVALORIZACIONE
ffi
..-....::\.....
bq
REZERVE
105
.
...t."-..:_{.
+*
S-a
274.537
0
1.066
1
.649.663
0
1.504.656
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
106
616
0
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
1.668.258
1.617.256
VIII. GUBITAK
109
B. DUGoRoeNA REZERVTSANJA r oBAVEZE fi12+113+116)
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
ll. DUGOROCNE OBAVEZE
(1
14
r
1'15)
155.944
3.686.414
111
112
92.469
75.094
113
1.437.529
1.206.838
115
478.589
286.1 93
1'16
2.156.416
2.227.584
1.167.503
1. Dugoroani krediti
|
920.645
958.940
2. Ostale dugorocne obaveze
|
0
3.509.51 6
l. KRATKoRoeNE oBAVEZE (i
17 + 1
1
g+
1
1
9+
1
zo+
1
21
+1
22\
. Kratkorodne fnansijske obaveze
117
1.262.361
3. Obaveze iz poslovanja
119
746.125
966.608
4. Ostale kratkorodne obaveze
120
81.907
60.283
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razganidenja
121
66.023
30.511
1
0
2.679
65.5'13
341.840
6. Obaveze oo osnovu Doreza na dobitak
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
8.071.896
8.487.354
D. VANBILANSNA PASIVA
tzc
49.905
0
BILANS USPEHA u periodu
od
,ffil
l. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206\
01.01.2009. do 31.12.2009. godine
'*!W
- u hiljadama dinara -
:,
rEv!+!!e
201
3.594.054
4.627.078
1. Prihodi od prodaje
202
3.508.087
4.387.018
2. Prihodi od aktiviranja udinaka i robe
203
27.235
16.822
3. Poveeanje vrednosti zaliha udinaka
204
10.679
145.687
5. Ostali poslovni prihodi
206
48.053
77.551
ll. POSLOVNI RASHODI (208 do212)
207
3.331.725
4.211.060
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
382.046
329.090
2. Troskovi materijala
209
954.068
1.455.831
3. TroSkoM zaada, naknada zarada i ostali lieni rashodi
210
4. Tro5kovi amortizacije i rezervisanja
211
1
5. Ostali poslovni rashodi
212
794.050
1.063.494
PoslovNr DoB|TAK
416.018
rll.
1
.035.400
66.1 61
1
.1
85.760
1
76.885
213
262.329
V, FINANSIJSKI PRIHODI
215
86-655
26.265
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
379.290
287.396
VII. OSTALI PRIHODI
217
412.043
236.361
VIII. OSTALI MSHODI
218
31
8.533
312.990
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJAQI3-214+215-216+217.218\
219
63.204
78.258
223
63.204
78.258
225
5.079
7.821
226
1
.867
13.615
56.822
1201-207)
B, DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-22Q+221 -222\
1
. Poreski rashod perioda
2. OdloZeni poreski rashodi perioda
DJ. NETO DOB ITAK (223-224-225-226+227 -228)
229
56.258
Z. NETo DoBITAK KoJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAEII,4A
231
'12.379
11.524
Z. NETo DoBITAK KoJI PRIPADA VLASNICIMA MATIENoG PMVNOG LICA
232
43.879
45.298
fzvEsTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine
- u hiliadama dinara -
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
ll. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
304
30.583
102.956
305
4.202.452
5.688.027
1. lsplate dobavljaeima i dati avansi
306
2.693.712
3.999.943
2. Zarade, naknade zarada i ostali lidni rashodi
307
1.026.307
1.143.212
3. Plaeene kamate
308
267.380
4. Porez na dobitak
309
7.246
5. Plaoanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
207.807
lll. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnostl (l - ll)
311
4.626
0
lV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (ll - l)
312
0
474.885
l. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
c tJ
243.126
143.971
314
304
123.756
2. Prcdaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava
315
10.336
7.115
3. Ostali finanasijski plasmani (neto prilivi)
316
205.985
47
26.501
13.053
47.669
393.934
1
. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ('l do 3)
319
1. Kupovina akcia i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava
3. Ostali finanasijski plasmani (neto odlivi)
lll. Neto priliv gotovine
1
320
177.925
28.004
338.943
209.046
943
60.093
59.909
322
86.633
124.979
iz aktivnosti investiranja (l - ll)
323
95.457
0
lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (ll - l)
324
0
249.963
l. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
325
't.298.191
326
0
227
2. Dugorodni i kratkorodni krediti (neto prilivi)
327
1.248.505
1.561.625
3. Ostale dugorodne i kratkorodne obaveze
328
49.686
329
1.278.333
2. Dugorodni i kratkorodni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
1.'160.960
999.1 03
3. Finansijski lizing
332
117.373
86.1 40
4. lsolaeene dividende
333
0
25.125
9.858
537.450
1
. Uvecanje osnovnog kapitala
ll. Odlivi gotovine
iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
lll. Neto priliv gotovine iz aktimosti finansiranja (l - ll)
334
1
1
.647.818
85.966
1 .1
'10.368
G. SVEGA PRrLlVr GOTOVTNE (301+313+325)
336
5.748.395
7.004.93
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
5.628.454
7.192.329
DJ. NETO pRrLrVI GOTOVTNE (336-337)
338
119.941
0
E. NETO ODL|V GOTOVINE (337-336)
339
0
187.398
Z. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
340
48.090
215.946
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PREMEUNA GOTOVINE
341
5.444
27.971
I. NEGATIVNE KURSNE MZLIKE PO OSNOVU PREMEUNA GOTOVINE
342
29.615
8.429
J. GOTOVINA NA KMJU OBRAEUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342\
343
143.860
48.090
EVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu
od
1
01.01.2009. do 31.12.2009. godine
- u hiljadama dinara -
Stanjenadan0'1.01.prethodnegodine--osnovnikapita|(grUpa30bez309)
401
1.074.552
KorigoVanopo6etnoStanjenadan01'01.prethodnegodine-(red.br.1+2-3)-osnoVnikapita|(grupa30bez309)
404
1.074.552
Stanjenadan31.12'prethodnegodine-(red'br.4+56)-osnoVnikapita|(grupa30bez309)
407
1.074.552
KorigoVanopo6etnostanjenadan0,1.01.tekuiegodine-(red.br.7+8-9)-osnoVnikapita|(grupa30bez309)
4't0
1.074.552
Stanjenadan31.12.teku6egodine-(red.br'10+11-12)-osnoVnikapita|(grupa30bez309)
413
1.074.552
414
163.61 3
KorigoVanopodetnostanjenadan01.01.prethodnegodine-(red.br.1+2-3)-ostalikaPita|(radun309)
417
163.613
Ukupna pove6anja u prethodnoj godini - Ostali kapital (radun 309)
418
11.752
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Ostali kapital (radun 309)
419
1
Stanjenadan31'12.prethodnegodine-(red.br.4+5.6)-ostaIikapita|(ra6un309)
420
164.997
KorigoVanopodetnostanjenadan01.01.teku6egodine-(red.br.7+8-9)-osta|ikapita|(ra6un309)
423
164.997
Ukupna pove6anja u tekudoj godini - Ostali kapital (radun 309)
424
12.384
Ukupna smanjenja u tekudoj godini - Ostali kapital (raeun 309)
425
9D.bZJ
Stanjenadan31.12.tekU6egodine-(red.br.10+11.12)-osta|ikapita|(radun309)
426
81.758
427
274.537
Stanje na dan 01.01. prethodne godine
_
- Ostali kapital (radun 309)
Stanjenadan01.01.prethodnegodine--Neuplaeeniupisanikapita|(grupa31)-NeUpla6eniupisanikapital
(grupa 31 )
0.368
KorigoVanopoeetnostanjenadan01.01.prethodnegodine-(red.br.1+2-3)-NeUp|a6eniupisanikapita|(grupa
430
274.537
433
274.537
436
274.537
Ukupna smanjenja u teku6oj godini - Neupla6eni upisani kapital (grupa 3'1) - Neuplaceni upisani kapital (grupa 31)
438
274.537
Ukupna povecanja u teku6oj godini - Emisiona premija (radun 320) - Emisiona premija (radun 320)
450
1.066
31 )
- Neuplaieni upisani kapital (grupa
Stanje na dan 31 .12. prethodne godine
upisani kapital (grupa 31)
31 )
_
(red.br. 4+5-6 ) - Neuplaceni upisani kapital (grupa 31 ) - Neuplaieni
Korigovanopodetnostanjenadan0,l.01.tekueegodine-(red.br.7+8-9)-Neup|a6eniupisanikapita|(grupa31)
Neupla6eni upisani kapital (grupa 31 )
Stanjenadan3'1'12.tekueegodine-(red.br.10+11.12).Emisionapremija(ra.un320)-Emisionapremija(radun
1.066
320)
Stanjenadan01.01.prethodnegodine-.ReVa|orizacionerezerue(ra6un330i331)
Korigovano podetno stanje na dan 0'1.01. prethodne godine
i 331)
_
(red.br. 1+2-3 ) - Revalorizacione rezerye (ra6un 330
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Revalorizacione rezerve (radun 330 i 331)
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine_
_
(red-br. 7+8-9 ) - Revalorizacione rezerue (radun 330
i
(red.br. 10+1 'l-12) - Revalorizacione rezerve (radun 330 i 331
)
Ukupna poveeanja u tekudoj godini - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (radun 332)
Stanje na dan 31 .12. tekuee godine
kadun 332)
_
1.504.747
91
1
Ukupna pove6anja u teku6oj godini - Revalorizacione rezerue (radun 330 i 331 )
_
469
)
331 )
Stanje na dan 31 .12. teku6e godine
1.504.747
471
(red.br.4+5-6 ) - Revalorizacione rezerve (radun 330 i 331
Korigovano poeetno stanje na dan 01 .0'1. tekuCe godine
400
(red.br. 10+1 1-12) - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od wednosti
Stanjenadan01'01.prethodnegodine--Nerasporedenidobitak(grupa34)-NeraSporedenidobitak(grupa34)
KorigoVanopodetnostanjenadan01.0,1.prethodnegodine-(red.br.1+2.3)-Nerasporedenidobitak(grupa34)
Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
+IJ
.504.656
1.504.656
476
145.007
478
1.649.663
489
616
491
616
505
1.591 .989
508
1.591 .989
Ukupna povecanja u prethodnoj godini - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
509
45.298
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Nerasporealeni dobitak (grupa 34)- Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
510
20.031
511
1.617.256
514
1.617.256
Ukupna pove6anja u tekuioj godini - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
515
198.752
Ukupna smanjenja u teku6oj godini - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
516
147.750
Stanjenadan3'1.'12.prethodnegodine-Ged'br.4+5.6)"NeraSporeclenidobitak(grupa34).Nerasporeileni
dobitak (grupa 34)
Korigovano podetno stanje na dan 01 .01. tekude godine
Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
Stanje na dan 31.1 2. tekude godine
dobitak (grupa 34)
_
_
(red.br. 7+8-9 ) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34)
Ged.br.
1
0+1
1
-l 2) - Nerasporedeni dobitak (grupa 34) - Nerasporedeni
Ukupna povedanja u tekueoj godini - Gubitak do visine kapitala (grupa 35) - Gubitak do visine kapitala (grupa 35)
517
1.668.258
528
Stanjenadan31,12'tekU6egodine-(red.br.10+11-12)-GUbitakdoVisinekapita|a(grupa35)-GubitakdoVisine
1
55.944
1
55.944
kapitala (grupa 35)
530
Stanjenadan01.01'prethodnegodine--UkUpno(ko|'2+3+4+5+6+7+8.9+10-11-12)
544
4.609.438
(red.br. I +2-3 ) - Ukupno (kol.
547
4.609.438
Ukupna poveianja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-1
1-12)
548
56.822
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Ukupno (kol. 2+314+5+6+7+8-9+1 0-'l
1
2)
549
30.262
550
4.635.998
553
4.635.998
Korigovano poaetno stanje na dan 01.01 . prethodne godine
2+3+4+5+617+8-9 +10-1 I -12)
_
-1
Stanjenadan31.12.prethodnegodine-(red.br'4+5-6)-Ukupno(ko|.2+3t4+5+0+7+8-9+10-11-12)
Korigovanopodetnostanjenadan0'1'01.tekueegodine-(red.br.7+8.9).Ukupno(ko|
2+3+4+5+6+7r8-9
+ 1
0-1 1 -1 2)
Ukupna povedanja u tekucoj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12\
56.257
Ukupna smanjenja u teku6oj godini - Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)
555
Stanjenadan31.12'teku6egodine-(red.br..l0+11.12)-Ukupno(ko|.2+3+4+5+6+7+8-9+10.11.12)
556
STATISTIcKI ANEKS za
2OOg.
3 t
2.260
4.319.969
godinu
I OPSTT PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
1.
BO
meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12 )
2. Oznakazaveieinu ( oznaka od
I
do 3 )
3. Oznaka za vlasnistvo ( oznaka od 1 do 5 )
5. Prosedan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca ( ceo broj)
II BRUTO PREMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNTNA" POSTROJENJA" OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiliadama dinara
1. 1.
Stanje na podetku godine - nematerijalna
ulaganja
| 606
243.817
|
1.134
|
242.6831
-
L2.
Poveeania (nabavke) u toku godine - nematerijalna ulaganja
607
37.688
0
1.3. Smanjenja u toku godine - nematerialna ulaganja
608
1.088
0
1.4. Revalorizacija - nematerijalna ulaganja
ouv
683
0
083
610
281 .1 00
1.'t34
279.966
1
-5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja
2.1 . Stanje na podetku godine - nekretnine postrojenja, oprema i bioloska sredstva
2.2. Poveeanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i bioloska
sreoswa
2.3. Smanjenje u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i bioloska sredstva
2.S.Stanjenakrajugodine(611+612-613+614)-nekretninepostrojenja,opremai
bioloska sredstva
611
12.315.734
37.688
1
.088
.441.885
4.873.849
otz
549.055
0
549.055
613
482.005
0
482.005
o tc
12.382.784
7.441.885
4.940.899
7
ilr-rx osTALo
- u hiljadama dinara - broj akcija kao ceo broj -
1. Zalihe materijala
616
190.274
2. Nedovrsena proizvodnja
617
95.799
0
3. Gotovi proizvodi
618
164.302
325.269
4. Roba
619
5.821
6.983
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
620
17.289
17.289
6. Dati avansi
621
48.1 08
56.533
7. SVEGA (616+617+618+619+620+62'1=013+0'14)
622
521.593
642.511
1
.
Akcijski kapital
2. Udeli dru5tva sa ogranidenom odgovorno5iu
7. Ostali osnovani kapital
SVEGA (623+625+627+629+630+63
623
81.758
0
625
1.074.552
1.234.034
632
1
+632=1 02)
633
1.1. Broj obidnih akcija
236.437
5.515
0
1.156.310
1.239.549
634
81
748
0
635
81.758
0
3. SVEGA - nominalna vrednost akcua ( 635+637=623)
638
81
1. Potrazivanja po osnovu prodaje ( stanje na kraju godine 639 <= 0'16)
2. Obaveze iz poslovanja ( stanje na kraju godine 640 <=
1.2. Nominalna vrednost obidnih akciia - ukuono
758
0
oJv
1.305.395
1.707.902
946.595
640
746.125
3. PotraZivanja u toku godine od druStava za osiguranje za naknadu Stete (dugovni promet bez podetnog stanja )
641
0
627
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
421.747
526.632
5. Obaveze iz poslovanja ( potrazni promet bez podetnog stanja )
643
3.466.769
4.874.972
6. Obavezeza netozarade i naknadezarada ( potrazni promet bez podetnog stanja)
644
463.171
800.662
645
69.827
85. 1 63
646
114.813
7
'1 1
9)
. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog ( potrazni promet bez podetnog stanja )
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez podetnog
stania)
9. Obaveze za dividende, ude56e u dobitku i liana primanja poslodavaca (potrazni promet bez podetnog stanja )
647
0
10. Obaveze prema fizidkim licima za naknade po ugovorima ( potraZni promet bez podetnog stanja )
648
14.820
11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
649
I
2. Kontrolni zbir ( od 639 do 649 )
Troskovi goriva i energije
650
1
37.86
1
24.156
584. I 67
882.982
86.834
9.995.285
846.640
7.1
651
509.413
2. Troskovi zarade i naknade zarada ( bruto )
652
582.962
738.393
3. Troskovi ooreza i doorinosa na zatade i naknade zarada na teret ooslodavca
653
'188.076
223.592
4. Troikovi naknada fiziokim licima ( bruto ) po osnovu ugovora
oc4
21.629
25.586
5. Troikovi naknada elanovima upravnog i nadzomog odbora ( bruto )
655
'1
19.597
4't.178
6. Ostali lidni rashodi i naknade
656
123.1 36
157.011
7. Troskovi proizvodnih usluga
657
668.075
691.719
8. Troskovi zakupnina
658
54.838
9. TroSkovi zakupnina zemljista
659
11.064
1.
1
1. Troskovi amortizacije
66'1
'12. TroSkoM premjja osiguranja
662
1
57.633
68.51
1
1.196
1
76.885
58.994
63.333
10.674
13. Troskovi platnog prometa
663
9.599
14. Troskovi elanarina
664
4.126
2.346
5. Troskovi poreza
665
45.260
63.205
1
'16. Troskovi doorinosa
666
17. Rashodi kamata
oo/
31 1.631
668
31
669
220.641
1
8. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
I 9. Rashodi kamata Do kreditima od banaka i dfo
0
3.883
1
.117
76.583
1
83.1 68
69.852
20. Rashodi za humanitame, kultume, zdravstvene, obrazovne, nauone i verske namene, za zastitu dovekove
sredine i za soortske namene
670
711
1
.100
671
3.401.268
3.442.089
1. Prihodi od prodaje robe
672
399.629
363.737
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacua, regresa, kompenzacija i povraeaja poreskih dazbina
673
z t.JJJ
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
7
6. Prihodi od kamata
677
53.549
7. Prihodi od kamata po radunima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama
678
14.754
1.703
8. Prihodi Do osnovu dividendi i ude56a u dobitku
679
0
8.822
9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679 )
680
485.278
394.489
2. Obradunate carine i druge uvozne dazbine ( ukupan godiSnji iznos prema obradunu
682
0
21
688
0
2'l
21. Kontrolni zbir ( od 651 do 670
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687 )
)
)
3.779
16.439
j|iln$lHil
SRIIP* DUI*AVGRUP*
I'AFISSLMOY$$ FII{AITSIISI{I. TE\G*fnJ
I'$A rlAlli Jr. DEcErffiaA zosr.
conlnre
*
GRUPADI]It{tVGRIIPA
}$ASMEFTS UE FIItSAFr$ilsI(I IEIM$TA.I
t"
O*oivanie i dd*tao*t
Snrle
Dunav Gnrpa Gropa ( u dalj*m teksnr Cmrfg ) je glrrpa dnlshva u vlsmiI&tr proclux$a JHA Nttiral Rxsurces
Exploatat*ot 8,V., Klav*skaat 2?, Sr li{wm, Flalmd, a pod kanr,olsm drustvn Fucav Snrps dos s* *ediFrem u
Emeradu *tajduk V+ljkov V*nae 4-$.
MatiEno dru$vo jc +rnavaao
I d.deesnbra 2$06-epdin*.
i
regi*ovamo u Trgovinekom sudu u
Essgdq
ngfur. AD 183lll-30$64 sd
Sana 31.10 lN6. godine osnivat Sunw Srupa d.o.s.. Fro$a{ JKR Nanrral R*sorfi!€* 8.Y., Holard dcneo je
odluku *atusnoi pm,mcni spsjenje ua pripejcnje Dunsv Snrpa €radjevinski NreriFli d.q"o.,Erafi&om dnrltvn
Sun*v Grupi d.o.o. Feagrad, {xka da Surav Grupa Gradjcvinski h&rerijilli d.o.o., pm*rc*i svu rvoju imsviru,
kapitsl i fuveee na rnsti{no dnr$tvo Dungv Grupu doo.
Bana S8.noveurbra ZffiE.godine Frsdxrstv* *d., Zrenjmrin, EgF d,o.o. B*grad i l{arj Finki *d., No'vi $d
{ ,"Sru*va koft preqin ryE}anjwn ut osnivanj+" ili * krctva'} a*l.iueila *u Ugpvor o spajanju ux oanivanjc
{ ,$golaf}. Nx cs$$vu **pr*d nav*demog Ug*vcrg na den $ I januan 3000. grdinc omorono je novo privdno
dnrstvs Sun*v 6up* Agregeti *.d., N+vi $ad { *Hovo drushrCI*}, sa e$igtrrn u Novsfi S,fdu"
Prcdm*t naprud nave$mog Ugovnra jme $atusrs prsm€na rgianla ua osniurnjc hojom Dnrsna kqja pft*qiu
sp*jonj*rn pressju dt postoje bw likvid*eljc prwroseci *lu swju imovinu i obuvea* o xusrflu ec ied*vanjc
nhcijr od sFane Novog drus*r k+jr n*s{aje u $rsni pmphu *p*jnnjr ua osrivxnjc, f svc u skledu sa odmdbaqaa
?tkona o privrdnim &ustvinre { $l.g"R$ br. 125ft4 }, k*o i odrdbrma nryrd navcdenog Ugpvore-
Ha onrow napred nsvedfir* statusnc prumc$r,! hrstw su sbrban* lz rugisa A*xreije za privrednr rrgisse
dana 2?januarc 2009.godine. Froj akcijt Novog drusri.a.!e 3,533,TI2 *qminaln* wdnosti l,N0 dinam, *o
uhupno irnoei 3"513,7?I hiljdc dinfie Vrsdnast akcijskog kapiata obr*eunxqi* G& osuovu r*pminale vrdno*ti
cmimvrnih hartija od vr*dnosti.
Na dan 31. decmb,ra l0$9"gndin* asno*ni kapitn! grupe dini kagiml slcdc€ih drustaw
Dunav 6rupa d.o.o., Begrad
Dunsv Srup* Putevi d"c.o. * Dunav Srupa d,o,o., tseogrrd
Sunev 6rupa Apgrti*d.,l*tovi $d
9rivrcdno dnr&'ro s.d. re p$eve Vojvodinaput-ersojrnis, trcnjanin
Napred* cd. Pftduecfe pn$ani$a" sklsdi$s i hidrsgadnjq Apstin
ltidmgrd*viaar rld". $rwrsha Mih'/rcn
$sno.rnr dtletnsm ffrupe je eksphmaeija i pr*arla Ftjulrln i pe*hq prriemodnjr konstnrkc[ja od htto*rs, iagadnja
i poravka b{udsv& saok-aenj vadeniu put*vim4 uiovs i prcto},rirr iqgsdflji hidrugradjr$isrkih objc'}a*a,
izgradqp prtenn i oslih Ftroj*sta {aerfidsjc kao i peprwka i odrmvanje prl*vC holding po*}ovi.
Fans 3 | .deemtbr* ?009 gpdirre Crupa jc
inala
1.
l$3 aapurlsrih . ( 3008.gsdine t.3$5 )
GEUPANUil{AVGRtr}PA
NAPT}MIT{E UE SITT"{F{SIJSIS IIITF*TAKT
3I. SECEilIilAB. ISIT}" GODIFTS
l.
O:nnrys c*
r*$tivtlsnle fiaenrlj*H! tsrestnlr
Dun* Gnrps koji se sns*j* od
fiRffnsij*ih itvchjtdrucava kojt pripad{u Grupi Bsssyljenih u skladu ts tdrrssl$dsvcBim wli€karna6nrpe
PriloSeni finanaliski iE$€*tnji prcdstcvlj4lu fi*ans$ske ie*c€taje Gnrpe
koje se
baairaju na hkonu o rrlunovrdsvu i reviaiji (Slufr€ni Gl*snik RS b6. 46nW6). Crn+c Furlev Gnrp jc
s*shvilt ore financQske letr*5taje u sklsdu sa navsd€fiim akonom primmjtrjudi r*EunovodEtvc*r prineipe i op{t*
prihv$+nu praksu u R*publiri Srtiji.
3.
Smovu* ralunovod*tvea* pal*lkr
&rovne t#rnsvnd*ren* Fclidke Frtmsrjcnc prilikom sa$av[ianje ka*slido'vsdih $n*sijskih ir"v&je firupa
ra 3S09. godinu hilc
d
srr
slcde*e;
&'row rcprgr*nw i #l*fodctrSidqfe [email protected] &yeFqf*n{
Sriloteni f'rnan*i"ieki irvrqii pnedstar{jqiu finuu$shc in$qft Srrye *unav Gnrp koji s* srsoje od
finansij*ih itr.ceaja dnultava kqia pripodaju 6rr:pi mstrvljwih u *l*du ss reersoyadst$caiil politik*m* Gnrgc
koj+ w baai$u nr Zrko*u e raEunovodrnru i revizili (sheesi Slssrik RS br. 46dl$6). Gnrp* Drunav Gnpg je
sesalil* c+* finmsijs*e [email protected] u slelsft sr rrevsdwim aalronsrft prirnerjujuAi r*movodstv€*le prineryc i spEte
prihv*enu peaksu n Rryubliei S*iii.
Ftu*nsijski isru*taji Grupe su iskczffri u hiljdxna dinara &S$)" Dinar
u h*j*j se i*aarju $ransijshi iEss$sji u Rcpubliei Srbgi.
e]
@stavlj* fir*cionalnu valutr i vslutr
lfef€Issd&qrd
Kcncslidovani {inrn*ij*i i.n*St*ji pripatmljad su u *lrdu s* "going oaneem" kowpbxrq *oji pod*am,ew du
umtev*li de poslujr u doglcdnoj budu&rssti.
de Grupa
aJ
f?l
i
Orrroru*onrsfidncij,e
adli$*d d"rrlr,s
Esvisnadru&va" snr dnr$tva pod kontrolant Gnrpr- Rwdrpo€ilsji rko 6rupa i$sso*, ryosrc*nu ilipomdnq
Ar upravtja finansijskom i poelovnum pclitili*nn oqaniaaciia ir cilju oafurrenjn horisti od qlens idrun,$ti.
Finm*i.istti ;rr*ji zavisrtih dm$svx *t uLljuCcri u &ouralidovxre finursij** iuudqis od d*ns pc0ee&
konrrole do dana FftstEnks kommle.
Ns dan 31. fumbra 2S{S. Xsdine kmsslidorsni finflr$ijsei isdcs{ii ohdrvatqiu s*tivr}Si m*iEns ko*p*o&
Funav Grupn d"oa.,fugd; Sunav Gnrp Rmcvi d"n.o - Dunnv Snrpt d.o.o., E*gnd; *mav Srupa Agrqsfi
a,d., Novi Sad; Prirrdns dru$h/,o a"d. sa F$BvE Yojvodinfiput-erenjsrri& fuiqigtin; ltidrEgnihryisir
*d.,srunrska il{itrorie* i Nrpmdok e.d. hduaeCc pristei*tq *ledi*ta i hidrrogradqic" Apalirt
GRUPA SI}NAV SN.$FA
IYAFOMSITIE UU SII{ATrT$IJ$trfl iTVESAJ
SI" I}ECEMBAR ru08. GOPINE
6od*n*
wtutqlil
Adrer
Flreiv flrme
*rH€{iG
Dunav Crupr ftdcvi d.o.o.
Fw*v
-
Dun*v Gruna d,o,o
G*roa A*renati ad.
Srowrrt
s{t*k
Ecosad- Ibkovsla 35.3t
tmd
1!O.0896
Neri Sd. StsFEdEki kci 5l
tos5
1os.M%
2005
r00.00?6
?s06
9?J59t
tms
74.da?S
Mirotie*, Frcmr*sd*
Hidraerf,der.in& 4d.
Hip.rtdsh a.d" fteduzeds prisasnliq stladi$n i
hidmm*dni*
PtirMn* druSfi,o &d" Ee F:fteve Vo.lvndinapd-
$nrnsl*l
Xrenianis
Acsianin
13
Auetir SrffikfuY{SIta{4
2stt
Zrcn isdnq f
S
Rukovod*iw firupe pasdujB Furlu ko*tnalu nd navedeaim dnrstvima b€E obsina na udeo u vlasni$tvu haji ima
Konnola je p€iti$ub p**avljanjern ruksvodsil,a koje iura vdincko pravo glam i *oje jc ovlafuro da util'c rrr
finrns{i# i poelbwre polhike pn*nutih dru$*s"
fitJ
$tmja
fnorsa*ryt
frqfu re
e inrim$u
fd ftoffilfidfififl
i rsacakiije
eliminisalri
sl
unrrtir Qflrpe i wi rcrealiaorfii dsbisi i g*bici koji poti*u od uewrkcija mws erirp$"
pcilikwr piprxne finansiisldh irut$tqi€L !,Iw+alimuana dabit ko$ FSiS€ od mnsakeijn *a
poveanim pmmim lieima i eajadai*ki ka'rrmlisinim pravnim s$bjektiln* elimini$s m
datoj orgrniac$i.
a icnos udel* Gnp
N*rqlimvmi gubiei ra eliminifu ** i*i n*h kto $s sG Eliminilu i nsratiaovqi d$bnr, s t{ur Sto
nernliecvuri pbiei elfunini5u do grani* doklc ne po*t*ji oberrr$er$a
u
sc
4 F*cfftne$r
,iJ U sklsdu sr propi*ime; pcsiorxi pdhddi i ns&li odgnvarrju*i Frihodi su iskrerni pc fr,*tmoj rry*dnosti.
Priludi od [email protected]* * iekaarju u bilene$ usp€h* nrkqn &s se $vi xrs${dri rkici i vlssiEF.s Frwr FsNr m
kupca
it
Prihodi od usluga iskarryju ss $rsjilncms FicFsB izvr*ar.la pnd*a6 u*lugc na dul bilml* Sbn*un stnpfitr!
pc crtiilr psincqiuje m ukupm prihod
td pmdrje te urlugc"
i*r$et*a uslugs rr$i ss rs offir$ru poceejmog proccnu obims uslup koji
eJ
JTfldrrfirt rrc*larrBrurlid*m&c
Nrhvna yradnast Flo&te roba s* ar @fu godinc horigr{* rs vrs&dd Frimljmib r:nbm nd d*b*v$rd*
pr*eurtualno obrtu ralih*
G*IIPA SIiI{AY SRL{PI[.
r*A*Oh{EFM $E FINAI{SIJSIfi IUVE$TAJ
s[cElr{Ban
31.
$
trffi&. GoDrr\rs
FroSfto*Jmdarffe,fa
s prktsju u ptri*du u koms su ns=€sli u $hdu s* na*clorn ne$anka dog&is- R"sshodi rnatwijala
obuhv*gjp pmtd direktncg mat*ijala i rashsde sstahg ffisitriNs, rcs€lt/rlih Selov+ goriva i mwgije.
$vi reshdi
FJ
lteF*miprodaibprsisl',odfl
Tmthovi Frsdsih Ftilx$ods st 6d${€s re c€ilu kc*tanja ptdstih pmi$rada wduu* ta trodkcy* dirktrog i
osmlog mrkijal* i kaio. Msuro eena ko,S*:r"ia ja korig*vana ze pFoutssu vrtddosii Ealihs ks i aa rabstc
dabijcne od dohvljsla"
SJ llrryfparforcimriodi
plcrni
trrugi
nsstale
pm'seus
*J
r€s*odi prds*"tjaju oFsrstivtr+ i osni* ga&aw ru:itale u spclavaqiu. ftuho je m tro$kcrru
isvr*ilo njiho?o utslkulissljc ne bsi
t obr$.rm*+ln F*riodq a u koje nljr &bijmr dokurnenueijq
ruko*od*ru
ftfitffits*f,aprfiodrufiod
Kemste
nasle p$ osnovu
pon"etiv*njaJobereca ohaft,mEf,e do &{una bilmsa stilda tnesevknCI sd bge de
u oftviru fi*a*ljskih Ffroddrtshsde
li
ss
pl#*ju ili pripiulju glxvniei), islmtuju te u bitr$ssn *ryr*re
&1 .e*ncfrmcr.aqi*.$hilFi*,raeemcplcdo@
il
$va sredsfus od*oae*o
Fsklivlq}s i
mfinrayo&uarl* nnarmn *psr&*
obsyexe u
Fdlhr
smltim sfdstvims pladrnjn pffiiilunavqiu
protiwrad*o* po sttdrden lflrsii rI* dnn bilan*ir*qia, Treirs*&ciie u skanoj vsluti
x
se u din*rshl
ieka:r;ju u dimrima po
s*dnjem kurcu vstcd€m m dan rraasahcije.
ir,,
Fozitim* i nqrtivne kursne razli&e ms*rle prcrn*maqmnjmr krrtkoro[nih pafilli\raqF i cb*yeaa u ebanim
sr€&fi.ima pl#anja u nj*rovu disarskt
puiwrcdnc*
nc dan bilansiranje iskiraae su u biladsr usphn kcs de[
finansisjkih prihda i rar*od.s-
ti#
U skl*du s* pr*vilnikora o inncnama i dcpunsils Pnvilniha o ks*au*r okriru s privredna druStvq
drug* prava* lica i pr*drsstnike ho;ii je olievgcn u ,,$lutbmnm glrsnihu RS* h.4tt0 od 2$jgttuar&
3010. gndirr* Fn*$tvs je cdlu$ilo dq ne{s cHut ncrt*tiaovmih hursih rscliks nss*lih pe osilrsw kuniranjs
dup&ih d{€S€tu dugnm{nih abewce i pmiivanja islcde nr pedciiam* €ktivnih i pasimih urem€nskih
eaSruge"
ru4rartilslrja
;r'J
Fotitivne i negstivnc kursne r*dikc ncs slc po isrry$mim devircrinr hnsstr*ij*'llr
u bilansu ussdu
vj
ks
deo fmensijskih
Kur*vi prinrenlivmi
V*luta
na d,sn
prihda ili
u
toku godine i*lt*zuju se
t$sda
bilansi*qi* nr dsdrdi:
31. des€slrbff t$Og.
31. dwanbm2{X}8.
EU3"
95.S888
s8.5010
IJS$
6f.?285
62.9000
SR{IPA $UITIA,V GRTIPA
I'{APCIMEIIIS UA FPT*.F'EIISKI EVEST.A.I
sl.nEewRAnl{qp,8+srNE ,""
$
#
_. *._...
.*.
..""....."....
lfa*reminqfarrrqfuS* apremc frr*moer{iafrrc [email protected]{
i
N€,httbrisq Fssbojtrtj& oprcma su ;skstmi eG proffrdmloj vr*.hcsi unr*rrjcnqj ee aftumillirssu
alnsFtiessiiB' Habavkr naleon prcemt su iskszixrs po nahavnqi vrcdnocti. N*bavnu
f;inc frkt"rrns
*rdnost n*bavlj*nih crtd$sta uvpdene m cy* soEhov* nas,tal* rb njihovog stavljarjn u upssbt.
vdsffi
Nekretrirm, po*brojeqir i oprcma p+*euro s mer€ po *ahavrroj dnosti. $rdsno irgrrdmo u sopsrvc*oj rutiji
pumaje se po ecni ko$nnj4 pod uslwowr d* ono ne prcla:i tti*nu vredno* Nsbwnu vttdnss ilini fskturae
vredno$t nrbavljrnih smdstava uvdana aa sve tust*ve *ast*lc da njihovog Swnjanja u upcNu-
rtJ
Yrdnava4ie nernaterijalnih ulagsjg vr5i s* pc noodslu na.bnvnc vrcdfls{*i u sklsdu se MR$ 3SNemacrijaku ulapnjs" ?'lahavna vredm* nausnrij*ho'g ulugnqic u*ljuerje nakmu ccou urds$u ee cErine i
drugc dadtbinr koje
rs rnogu rcftndir*i* kao i druge dirckme tru5ksv€ koji sc mogrr p,ripisati priprcmi
*an*$jdneg ulegnnj* er hori$eqjc.
*
t4
Arnortiracija *reknenrina, Fds&qics1a i qre*re i **matxijrl*ih ulagenja abcEErmsva ss aa srrrho srqdstvs
pqledi*stno Po stsp*rns utttnft*rim ra$r"mo'vodsrv,eyrom politikom 6ruge s ne sslorru prsoajmog korisuug wka
m,isnjn o$novftsg sdsm*, Arnortiacionc sopc $r utsrrd€a+ na nafiin d* *a n$iym ili Broc*niesra vnednost
omsvaih srd$sv* &ttodinrje u jedankim godi*tjif,r itnosims *r toku pdviiknmqg vds upeebc ssnsurc*
s$ds*va, Obr*un unortiracile os$ovsih
rubav*jcnih u toku gpdinc ps*inje nrkon Sermljurje Fru&*ava
Ll opotrbu.
dstla
Pros**ne
*opt
smo{tiass.i"ie hoje su primerrjc*a
*r:
Stoprruortb{lc%
Sratlevinski
o[ir*ti
1.5-3
Focmjarjai opr€ms
?-33
I{o*npjutcrt i kcmpjuterslra slxtr$a
Kancctsrijshi namc$trj i oprer**
ivJ Tm*stti popaavke i odriavanja
?s
t!-t6J
nelrsm*na"
pmoftnj*
I openre
di
**vvarga t{dr$€
upffi
vrdnosti
primqirt so kns tm$ak u ffornsnhr ned*janj*" Tra*svi inrexicionog ulsgenja p r*tjuilujrr u vrdro*t srdstavn
ofid{ kffda jc to vtt€vaqro ds Cs b{dl*s tirosrcuudce kqristi ar Srupu biti vde od prwbim' proea{snih uEinika
postojrdilr sr*d*$cvs" Trs*kori investicionog odrhvrnja r* smortianju tokoru pemsrlog kodmog velt* mjaqia
eredsuva n*
uJ
kdi
s* odnosi"
Fsaitirw raelika ntshla p*likam prodaje $€hrct"isq posmjmja i opcmc *njiti sr u Lori* ostdih prifooda.
Nwqisrr:a vr$trost $ecnr(hrih i rsshodsvrlrih nd{rthin*, pogficjer\ir i opecm* w$clMrju sc nE tffi{ osdih
rssh*da, Kd se rur.slsrizcvsn* sreds'tv* prodejq imot xvoleriaeije ukljuilen l rtrmlnrieacionu ltceffn si
prenosi rta *rarysredmu dohit
GRI.TA S$I{AV SRUPA
NAF6!T{EI{E I'E FINA}N$IJ$KI
3T. NEf,DIT{BAR H}09. G,DDINf,
ltl
IEY*$T.{I
ft$efiJeidix ralsrrsadne
Investi*ione neltrxmi*c *u ntkctni*e knje s* drnc rsdi sticarqjE pdhsda od iadavanjr ili
klasifihju oe h*o inlecticiorra rre&,rdrinc slrs E*
ide$,tifikcvEti, odno rs ako je qiihcv vdi dm det u a**p, a rn*nji deo e6 *orir*i
rdi
kryiiskle dshiti
ili
te takrire nrog*r posetoo
s abavtjeqje 56psvtrs
oba" $rcdsrrE h*.1* se dqiu u e*kup
dehmmi.
Srupe svoje invesisio** ns*ithi*c sodi p6 fur.rednw$. Fofu{ftr}1rc&w$ffivadifue uclore ns din
bilans* S*njq a utwduje sf $fi osner$ FrCIsffi€ Fnrf*ior*dno kvalifi**vmo.g mcavisnog proecniva*a gs
iru*miciom nekrctrine tcje m irl*arje primerrcm madela p{elrs {fs} vr€*ril;ti o€ sbf{c{rnnva s* arncrtiaaeiia
F*v*Aaqie pclirns {fer} vdnssti invegicionih nekretni:r* se knii*r u korist prihocla a m4}elje rra t*yrs rashffd*'
lnvesticion* ncl$drin* ciju je f,s xrednu* nrogue gouz*uto iltvrditi irrisijatno
t*dnosti, a nihon iop se vnrdnuju grimanam pc&me {fui vr*ntti.
{l
ril
s* i*rnd* po rut*vnoj
Sryo*#*@*r{ffiptr*rmri
Ulsganjt u ktpitirl prawih lic* se inicijdno i*akaarju lro ilabavrsj iti proccnjxroj vm&osti
id Ul
gsnja u dnrga pravnr lica kaja sr pod konmlom
Grqc ili
osnivoE* gupc se urdnuju pc aeli
k&qia
w
Uhgaqia u drugn pmvna lic* u pmiodu ns*cn kr,povin* *e vndnuju po fer vrsdrs*i. U slu*gu da ne portoji
rii$s plasma*q isti se { d*lje isk*aru po Bo&enraj vrdrosti, korigovrnoj ra pmearjeni irnos qjnog
snanj*njt yrednssti" Sftkti p.rum*u wdss6*i dugo,roEnih frnmijekih pltsnmr sc isk*rrju u o&vinr
reyf,lsrifisio$ih rssvi 5 k*pitala" hilikorn prodqj* plienr{rs efehti prrocren* rjigow vrudno*i
Fsmoss Ee
rsvdsrieimih rwtri u &orist ili ns tcrs bil&m rgpcts,
ahivrto
s
U siiltrdu sa insrkcijama Minist*sstv* f,rnans[ja gubiei nrsali usled p*da cena akcii* dog sras*e kriae srr
frso t*uds fluktu*ije u ccni decije i evidrntirsi $a ts€s lrspitela u skvinr ruenri kao rrscalipvani
esi$ni
dobieilgubici na ak+ijama ruspalotivirn ra prsdsjrr.
iltf
Scf$*c
$€ i*rarju pn *e*i kc$Ur{a ili p* *so prudajnoj rud*aci u eavisaosti od mgp ksja$F nit*" NS prodrjnt
w$aust prdstnljn proeenjenu pdqinu cwu ummje*ru :E{ $\f6 prff€n$Rc tr€Sksve dondxrjs i trro&ott*
I*lihe
FrdSie.
Obearredivfllie Esliha $r$i s€ na mlib* ma**rijaln i rcsrrtrqih delova hoji nl bcaohadut* sd I gpdifla
rJ
[email protected]
Potolivanja
Pwativtnjs
hprnv&e
*r
o$ovrl pro'daje ohbvalqiu svs ptrSirnnjs at iryonr{*rc prpi*q&
ffidnosi pan"divanja se vrtri at omsvu prrc€nc
pstuIit$t1it"
i
iail&ile
urlugs.
*e evidxrtirqltr po faktumoj rrednCIsti.
ruk*,rrodst!.4
o nipltti\ffiti sv*kog psjedi*d.nog
GRUPAIITIHAV GRUPA
NAFOITtrNE Ug FIH-$If ST'SI{I IZIMSTA"I
$r, D$cEMnaR ts8+. G$brNs
mj
Go{ouinn f gu{arfru*f c*vCr*{enli
Sttovin* i gottovinski ekvivalenti uhljuluju: gotovicu. **rds!$a
nJ
tr6
teku$im rtsrrninra i depcsih* ssdSve-
$d$arl,*rffiJs
Rc*urvisanje sc pri*n4i* u bilmsu stsnjr u rhffne$ft hsds Grupa ima pravo ili svrm ohvrs,r ngscalu kss
r"rrulttt prs$lih dogdjaia i kadrje vcruvsuto ds S€ podmimj* ohvws sht*vsfi €dliv sedffi\in
*arr.i*rqj* se pri*rqiu leadr ssft$cje cbarere najveruvaftr[ie imqiu ax po*]edicu budu$e od]ivr
ekano'm*ih s*edsilave b Gn:pt i ksdr sc rrogr pouadano proae*hiOstal*
*
Rmervisa*ja se pirnaju po proee*tjwrn ftm$$$ Fotucboturr de
ir$iri rsdr$njr oh*reeq rul osroy*t
*qtpsurdanijih podatrka doetupnih Es darr bilartss shrqia $klju{uju*i riidhc i mizresnosi vfsslr*
*sdnhjo
*
obavmr"
Svn ec*visanja
s
r*mrmeju svakog dsnma
hiliffi xa$r i Lorigr.|u sc di bi *s&vda
najbolju prs€dr.
nrtovodxvt 6ruB*r.
sJ
f$**rn&ryanhdtnr
fiJ Fen#oni
$movi rr ffnfsewim @Bnno*rmc
qntps, u rdornom puslovmju" rr$i platanja u Srf;allsin bud[* u koris *ojih arpookih. Svi aposlcni Gnrye
sr tlanorri dr*amog praionog fonda. Svi doprinoei koji ru akmom pmpissni e peuidso ci$lrssrjs priaujn
x kso tro$ak u kwrutku rlasbnke.
$# FsnsJdtrf ptr{mflf ea dt'$r${tr*Ir Serfltd$$*
Gmpa rrerna niksk*ih dnrgih p*neinnih plarwa i shodm tome
Hfia nikqkvik drugih obsvwe yffiBih p pnei.ia
{iFJ Sngenn*xadc aryarlenrnra
u shledu
se
Rqpublici
$*!ii
aaktwifiis e*sn* u Republici *biji,
u
Sntpi*
u obavui ds isplsti 3 plss s$sksm ryodenom u
obsvw po oru*r emovr! i prih*erlc ih u
trcnutku adlask* u peneiju. 6rtpa je irrn$ila pmcenu
rv*jim p+lilihs*u
Grug* je ievr{ile rrm'visanje er eatale nsknd*
Porud
top
gJ
Forqilsda6&
rwufto i hiv5im eapcr$cnima
Parta na dobit Srupr obuhvcta tekudi i odlstsi porua Fom na dobit
rE po.Iedine srr*r koje sc dirshmc pri:naju u a,lcvinr hryitda"
x
prirn*p
u cetihi u bihss*l usp"ha osim
Tekudc ohsr,*cc ffi Fo*H n* dBbit prnd*avl$ju ol€kivmi ienos poran na'Edcftog na oscow ry$cei\le dsbiti
Grup*" O&ava* se uh'"r'iluju prime$srlr Fs+E*ih snopa n* oporceivu dsbit, kojc nr $ropiEnnc sa dfl bilansa *u$a
knrigcvu* aa iaos cb{v€€ ae parcr na dobit ie pn&dnib Sadine
6*r.iFASuNAVe*UpA
NAPSN'{E3{E UC FIr{AFISLJSKI IXVESTA"T
3
I- D$CE*{NAR l|lfi9" GODIHE
$J Gdafrnfporcd
Odloisri pocei w uhrrduju huri$Ccnjxn
mcrode prciw hitrsnsa stanjn koja omogu{*w sagldavrqie prirremenih
rtdiks iemstlu laqiigovodsrvmih vmdnosti imovise i obavm u konsslidarmois fisrffiij*im icse$&jinr* i
uudnosti imovin* a porcske syrhe. lanos odloF,emeg poma je asnsvsrl nn odekivmoj rn*lineiii ili ispl*i
knjigovodstvme rtdnosti imsvine i rhrvea, koristedi poewke stope koj* su prupisa*c ur dan bilansa stanja"
Prianxvanje sld;FrE je mogruSe sff$o do gmnic* de koje se ofe*qie da dc njihov *qii$swd$rcni imos bi$
n€doknadc* u Ebliku aksnqrnskih kori*ti koje pritiEu u Srupr u narcdnirrr p*riodirnr {i- di
ir horikrjr te
knoulm biti mogudc osfvariti ogorceive ekmosnskr hnristi (oporeeivt dobit). tmo'vina koi* podlsc opomivwju
*e sm*r$uje u rnmrm$na kada nije imssns d* 6c opordvc e*onoms&c koristi qd imovine brti rmlimvue.
e
{l
Sbeerc*qfu
s*d*rodipm@
t* *djs e* o$eku.ie da ee se njihov* vrdndst pov*titi primsrns kroa prodqiq s ile l$sa n3'ihorcr
$p$rsb{r! st klasifikcrans kss de se drie ldi prsdqh. Frs klssifikacije mdsme i obavem nr p*afun*ti n
skladu s politikernr Grqe. Naksn toga, srcdsfva sc vode ps nitoj cd Ss5*je vrad*octi i fsnr',ednosi Emmlanc
sa tm&tcvG pdtjc. Obcnredcnje
Frvo *lscire nr goadrvill, * pstor?r i nn prco*tra sdsvr i abreee
proparciomalne.
IE$Esk *u ealrtp, finuuij*r sr$sfire i odlo*$ta [email protected] s,edSvs, srdsFua po
osnolu ufesdt tt pmeioui* fundovirnq irrvesticione *r€&is€ i bista*ke dd!r& Ef<*ti obeaneilenja kod
klasifi&aeije i kasniiidobiei i gubi*i x iskanrju u bilanzu uryehq dsbiqi se iskumju saaro ds iano*a ukupnog
Sr€dstaYs
s
obezrrcdenja-
qt
J$rdnyf,4tsFf porJhvrinr rqrwtl&na
Prslavni srymenti* prqoaaitjiv deo Grupc koji vrsi p*cdaju pruixodr i pnlxurje uslu*;* tposlovni s$msrt), ili
vrli prodaju poiamda i pnrbnje nsl..Ea u {dndjsram €ko$om*arn okruferrju (geof,rufEki Eegment}"
fil Sngr
t)
sc
sarr{i
ekryloatruiia
*
od slb&df& poslorvri$
pr*dx
S$unka i
oe$ruildn
pe*q pe*inrodnja *onsukcijn
od
Mnq iqrrdrjr
i poravka brodov{,
*obracqi uodcoirn pnevirna"utovmm i pscvarom, iaftdnjo hidrogrfid.icrl,in*ih objcke
3) irgrad4ia putevr; o$dih proj*nt* iry*dnjc km i popnwka i odraavc$e Frtsrr
GRI.IPAI}TJNAV GRIJPA
HJIFOMEI{E Uf, SINANSI.ffiIfl [EltfEStAJ
TT. FECNil{BAN THS. GSnIff$
Frihodl {d
prdrlr
U hiUadsiltaRSS
Dsmrdcffircs
hiMi
od prodaje
i
proiflods
kihtdiod
ustugn
3,S4&l{5
3,84S"634
363.?3?
sssffm?
{38?.*IS
uku
Srs**
tii{t*:
$l<q$!o Fritodi
Trolltoryi
d
pmd*lc
urtwiid*
?m9.
IJhiljdlqeRsF
Tro$ksri m$€rijeh
Trq$kcvi pcsutuog mmuilala
Trs$kovi swivo i eucrciie
Tms*oyl eer$r! eakn*dg
U
s*mftl ochli$U
3tg,l?l
l?3J?*
46*J]9
515-568
s46.640
t4,0,95e
ri*Loila
hilidsnsR$$
?0s.
Trodkov.i hrutomrede
Trrlkwi pncm i dopi*m
3ms.
l-9?.t61
?3[393
?13,5S
13,t$u
25,536
63r$E$
na terct poalnd*vee
Trolkovi ruknada po upvoru o delu
TnoIkovi Felcnflda I,lnnovirns upr*rtog i nsdaormg
orEsna
Gssli li&tirs*todi
51"564
4l,l?E
I38J5?
r5?,sl I
[.r.s5s6$
l0
GRI}PAI}UNAYG*UPA
I'*AFSIHTF{E T}U Fn{AFISIJSKT
gfirySfA,J
3I. ilECEMBAA, HF$. GGDIHE
?"
TFoShvl
U hil"ladarna
rmoltiudjn i reu*wiranjr
*SD
?trlg.
Amortiaaeij*
165,$?5
Reaervisa,*je Ee nskfi*d€ i bc*ifieije
Osral* dlrsffiSns ruzsnrisg|l i a
U
16{,161
?f,Ess
l?6,s5
podovcirrubudi
hilirdsrnaR"SD
tmg.
Trus&oyi uslugs na ier$di ucinaks
Trs6kovi bansporifi
Trofkovi sdrf&Ysqie
Tra6k*vi aakupfiina
Trs6k$vi rekl*m* i propaga*de
Tmsktrvi osblih pruindnih usluga
Tro$ksvi *rymievodnih *slugn
Tm$k+vi obenndivanjr ssnov:rih srcds&vt
Tnp$k*r.i peuni$ osigursnja
Tro$eovi pl*mogp:rct*
Tmdkcvi rcprewtsc.ije
$strli
|
l,$$6
[.lkuFm
& fudi
z$CI8.
ffilsmi
2$08.
25,f,-f?4
?s,567
4$0,5$5
?8,1s5
?1,6?s
t0-641
5S,51I
5,?51
1,557
rsshsdi
61J55
64,312
??.'*5$
?19"734
6rJ?9
63J33
l$,1?9
l?,649
1s,574
?$,6!,1
f8J94
IJksFso
7${,SSS
Uhryan illlose bo*sva lrslugl na iradi uf;inEka koji na das 3lednosi sr ns ps\ffi$ns Frirvno lir* Vojvodinaput n"d. ftmjanin
&€n$ra
20$4, godine
58365
tS63,49il
ieo*t R$F 2d4,474
SCIdi*€ tralkovi rrytrlodnih uslu8a i:*oee RSD ?1,050 hiljsdn i ugfumtn Ee
ea admkst*c i konsrltantrke u*lugc FSD ?{1,516 hiljlde m6*ert r*ryi:iie R"$D }0,5$9
hiljsd& rod*ovc obee$edje*ja RSD 16,2?I hiljad$" m*ow r&av*tvr*tih uslu*p R$S 3-l:9 hiljidl; trscks\ie
eimcuja R$$ 1,05S hilids i ostalc mproinodor aoshow
Ns darr 31. dscembr-s t0S9.
odncre na
tr*ovc
dfJ${ u najv*qi arsri $u tnoshoyi porra a vo&pivrodnu delauast u
ixnosu RSD 40.43S hi|jds, tFsskCIvi sudskih
u iznosu od R$tr lf,Sd? hiUda tro*ova prinudnc mplm,
tmshow zastile riwtns sredine itStr tl40 hiljdi.
Ost*li poslami raslrodi s isnosil RSD
t&i
tt
tt
GRTiPAI}l]I{AYSRT}}A
I{A*I}h{EF5S UA
31, DECEB(SAR
9.
FTXSA,NSI.TSKT
IEW*T.C,I
tfi)p" SSDIII|E
FNnan*ifr*i prihodi i rrchodi
U hiljadama R$D
3m)9.
200t.
49,66?
3d,s69
16,439
*)Fintnaiiild prtildl
Frihcdi od ksmafa
Padtirlte kurse ra:like
_U_k"pss_
u$T
t?4
Osralo
E!aa$i!E p rihodi
b) FinnnriFht
rshodi
Rsshodileamsu
Negatirae kursns reElike
Sstsln
2?6"99I
*3.4S7
2SS,t50
8.&12
l.$63
1SF.
?s08"
Ukurno fla*crhld mrbqli
?d,583
IS. Ou,*S prtbodt t r*hodi
{.}
hi[isaaqaR$D
Srrdl pdkodt
Sobici sd pndqi* csnomih s.*dsuva
Scbici sd prod4ic maisijala
Vi$kcYi
Prihodi od mrrnjeqia ob*wan
Prihodi$d *idwga dugo{rorn ih rcrueruisru{r
10,?l?
4,6i1
**?
28"X0S
I-0{{}
f4$7:
1,s4s
3,433
Ffihodi +d ukidtnje iryrar.l<c uednCIsti
3?9,m3
s?.4$s
Ostalo
*il,s{$
Ukupca art*ll prthodN
l.l hilisdsrnrR$F
163.5?i
l6.0ls
$6$6r
t009.
?0$$"
l9c"9l3
rssJ$?
thefi rshodi
Rashsdi od l*h$jiy{nja wdmsti potrdhaqia
Rsshsdi od r.skla$ivanjq dnssti IIOV
R^ashsdi od ushtadivmja vrsd*osti k$tkdr€dnih plasr*e*a
Gubisi *d pmdq$ osnovnih scdstuvr
Mmjkovi
Sirchrnih apir,*vami*
pm*iv*njn
Gstela
Uknrno ocbH
ra*hodi
{9,0s8
6,137
roJgz
?,41s
563
48S
4,lsr
11354
14"415
3I8S33
l2
1,708
3I:,$${l
GRTJPAMJT{AYGRUFA
NAFO!fi$!M Htr NF{ANSISKI IE\ruSTAJ
51" FFCAFISAR ISI$. SO$[IrtE
Fritttdi od uskldlivenja qednoEti polra:ive$a u n*jrne*en ianocu
d
RSD 3?d[79
.hi]jdi
odnusi sc
rs
napl*cena potrrrivaajn pruolih godin* F#re€fl:og prsvnog tica V+jrodinaput
d
Rs-chdi od u*kladjivanjr udnosti p*trariv*nja u nqiv*m iarssu
RSS l9?,S*9 fti$*de odnosi se na
isprnvku w*dno*i ps"neivsnja od drravnih pednee Folicilsllsg prfiyrrsg lic* Vo.ivodi*aput
It. Somn*dsbltsk
U hiljadama RSD
*) Kompncmt* porm* *a
s'mgshi {m*odFnrihod Ferioda
Ftlrp*+
b)
?s0s.
5,0?9
l.E8S?
?,83t
r3.615
6-9{{
tl.*3{
dolita*
Fffeski r"ehod periodi
Gdl*Irni
?0$9.
u*gl$*nttlt irsur pnrw
nr doblsk q bi*nuc{ u:pcte i proiwo$r dotrdd pe *p*mrturxJ*
i
prcSiraas psr€l€c s.topc
Neto dobitift
rB
63.?$4
SSe$,*
oBorasirnarlia
Hkupu*
Fores ns dobit oka{rrnar po stopi od lS !6
5,S?9
r.s6?
G$Bkl
Lf*rr*ns
l3
78J5S
?EJ58
?,s45
r3$ll
lt,{l{
GRUFA.SIIHAYGRTTFS
N.{POhTINE Uf, ffIFIAITISIJSKI IEITESIAJ
3r- trncEtrmAs'
ifrF. ssrlF{E
Itr. ltfekle*alnE pofrniesje, o*rEus i
aro$rrtlrht
Ebg*Ejr
U hlljrdsmn
RSI}
ftuaru,r
Foatmltcja
Ilrbeva*
Strnje, I januar ?0S$.SFdins
Proeerr osssrflrih sr$skva
Habavke u loku gsdine
Prsnc*i
R*shodovrqio
0stslo
tJ*x,371
l$,458
10,1lt,93s
69,75?
368,$9?
{3,?e?} {sE,ell}
33,S49 504.?:3
$tenje. I januar 3H$,gsdine
Ksrckeij* pocennog snaqjs
Nabavkr u mhu gsdine
IJ6l,S4g
*sd3
?$3
Frsil0*i
64?"72?
-
4?.?13
3$0,6S9
-?7,4S5
-3?,99S
2009.godin€
I
3S6,23?
?5.45?
l5l,sl
{4$?4
(?4J3R
:xt85
-l?4
-l$,034
-683
97,0a9
I
d?8"r63
3*$,434
?-lg0,l6$
?3305
14t"266
-14,456
Smaqjqit
Rr+hodoveniu/Revalqrimei.b -?9"??3 50J08
?ffi$"nodine
]l.dffihsr2tl89.sodine
?10
421
501
-
303"57S
?JSl.?s?
?"4s,Ml
I-132
164,s?l
231
-t4,456
ta
l4
l2
S*alolFovmur.i*
81J66
- 6,S91,56Jf
- i7{,'t63
- ff9,014)
kpnrvkrrr**nodi
$tanje, 1.janutr ?{08.gp$ine
12"506332
?.180.16,{
l.decanbar SW8.esdine
Arnonizariir
l,*47
'??'4$s
6$?5,3??
Reshodcvuqis
--:-,
-17$3r)6 -$ffJS6
l,0t5,la9
Amortiem,ija
.
44J48
44J48
Pr,
3t
5??,?A
s4"lt7 te363"9t0
315,44? ?6736{
67,S30 4l$#31
lapr*vkrvmdum$
Stanje" I januar 2S0$"eodine
wena ocnoYn ilr ssdSnv*
rtu:
?l?-4?9
{61,938i
-l$,0t4
lJ2a.03a
4t,s5s
3$#4r
R*slrodovrqla
$tsnic. 3ldecembsr
l1,474,?6t
{564_063} {:94,r?ri
l$,9*S,099
$manjmrjn
3
ulsElqls
?CIS$"codi$F 1361.6S4 lS.9*$.0P$ 94.1t? I?,3f3"9I0
NsS*Ydrvtdns!
Stanrc" St.dEcsmbqr
l$enf,icril*lm
N*r*tutr* i oBrcmr rytd$ Iltapao
r'rsdtsl
Stinig, 3l.d€cgmbsr
srdrf,vn e
pripremi I
-
1,365_
?S65J35
-2i$35-
il7
1.051.79? 3.7??
l"fi!l!.456 J.f;UlJFt fi,{!*S {"T{S$T7
ll
&4$l
Na dan I l.drcwrbra ?S09" ils dclu ssncyrlih srcdsav* firupcurpo:tavljcnalc hipc*o kojtct se okebdjuje
uredna dqlau d,ugorocnih krdih pdokrrtih ad rrrrs EB*D-4 kmsnole dctrlj$jeobclodu$mo u napomwri
t4
6RUPANUHAYGRUPA
HASOMEHS
FS{A}{il.}SKI ItrlrySTAJ
EJE
JI. I}ESE*[BA*
13" Sugclu{xi
ISOS. SODITqE
lln*.u$ski phrmnl
U hiljndosa RStr
U,6esiau
20s$.
@italu
Sstali dugorofai flmasijski plas*rs*i
??Jss
3S3J?*
:6"3$$
r0sF?s
fllJ?6
?$3,3?8
5SJ7S
503?S
_lqmavka vrrdnodi
Osulf dugora&ul fh*srtirki dascrui
Dugurol*H0V dsdo,spda
$stal i duepro&d fincn*ii$hi plss:nsrli
14.
Erti&r
U hiliedsilraRSS
2$$F.
l$*erijal
Rcxrv*i delovi
89,50+
llt$56
tss,89s
t?5"381
AlaI i invcntsr
6duYiproin odi
Rob* u masisinima
3IJ?n
t653?il
tsl,620
3trs,16$
I'Sekremine
D*ti
rqolo*ene
*va$si
cs prndaju
l?.?89
6,9E3
?9"0?3
I?,2SS
56.s33
5!tsgs
6{lsH
Ispravke vrcdnosti zal iha
St*oi. ne dan 3l deacnbp
l5
CRUFABtrINAYGRTIFA
PiASSMENE IT3 FIFI*}ISIJSHI IffiF$TAJ
Jt, DECSm$AR
r{t{tS.
GOpIN,I
15, Fdr*ffvxnfr
_U,b!!jr&ilt{Rsq
?sfi$.
Fon:afivaqir od kupaec u ze*r$i
Fotralivoqi* od kupana rl iasdtr{rLsfvrr
Fotrat{venja od rryoslwtih
,pstah pomlivanja
l,#tr6"546
2339,?11
7,t95
:"03?
$Enj* nr dan 3!. deecosr*
t3$i395
{s6
t,Et$
2JEr
33J3$
u{{,8r4
Na dan 3 t. dewntaa 20$9. godine rd ilkupslih pmalivarja p $s*o.rtr plodq*s na F€frafi*sqia od dnC*va Dunsr
Grupe.{greg*ti ad. cdnosl se RSD 654,?S8 hiljds" s na Vojvodinagut RS-_S 690,0flil hilj$d*
$6.
Krsthrrucui fiu*as*Fld SiffiEnill
3ffi.
U hiljsdamr RSD
Krathorrr8ni plasmani $dEkim lieimc
Potra*iunj* po dsr$vu hsmse na trartcmroCni
xss,534
t7?,64?
plxmxnfleilhom liau
Kra*om{ni plss$ft i Hdue.cdima
23,933
ts7_413
2S1,36?
lqr*vka vmdnocti krr&*rocnih
plEsrganfl
fl4,43?
Stsnhn**auSX,dembrs
]
3$f,633
Krsthditsti
10"135
S*gd.lk]
plas*rrani tierr sc krnt*orocsih porajmic* { pcq}mic* koje daqpevoju u rrku od godfuiu
dam ) koji nr sdsbrcni rsalicitim p{!du*eir*e i na hejc s* otr*un*va kemata.
ls
GRUPAtrUNAYGRUFA
TSA FINAI*$IJSIfl MYE$TA,J
$GcstlrsAR to{t$. s$nilt}.E
NAFOI$ENE
ll.
1?.
Got*vla*tffvalesfi I gotwtur
U hiliadqauR$S
3ilo*"
e008.
tw,643
?1,t04
11,??7
1.$"403
43
rlJ$?
ll&
?.'lff
tdt.tsCI
{&{lf0
Tekedi rr$nsl:
-r: dinasim*
-u drenoj rduti
Ela*sjn*
u
dinarima
Sstals ssiovin*
Stanie nc dan 31. dcceobrs
tt.
Portu m dodslu vr*duo*t i alcfirnr
vrerer*h ruqruni$eaj*
RSD
U hilidcnu
3$0S.
Pr€phirnr obersm
45,334
:0$8.
9$.4 5
Rs4ranieen* negdivne kursne rulike po
osrrdyu
ldiia
6&ffi6
Os*laAVR
tes,+s
prihd od prodaje * Hwj Pinki
Nefafttsrissri pnhd od prodaje * asla
pndud* uolmiru Grupe
4rJSS
Nefa&t$rismi
I I6,$5I
{Jt9
Fotra*ivanis na scilsvu FSY-*
${*rie ss *ar
31.
dcmhrn
t{5.5S5
38 S53
s,9*5
1tri.{st
Raagrurif;erli efs&ti nqat*vnih kur$ih r*dike koji na dan 3l. deeemka ?0S. gsdine iEilos RSD 68,{t&6 hi}jsda
odnos*rarrcnm sftkit obrciunstih kursnih raelikazatbaveckojctlosp*v*ju pcsl*01. juruslal$l0" gpdin€.
r*"
Krpiul
2$89.
U hiliedffineRSS
Orsovxi ln$hl
Akcijrki karyital dih skcionara {manjinski int*m}
Udeli u d.o.o. sts*ih ultga[a
l"lpl*emi awpisuri rdeli
srJS$
1,6?4,55?
t$?4,55?
f,?4,53?
5,515
etali krpid
$v*es unov*l i
3S08"
ffi*i buit*l
1.t56.!tr8
Rm*rrc
I*o*strc Fwrvs
1,ffi6
l?
tt
rJs4$04
GRUFAI}T}WAIf GRIIFA
NAPiOMEFTS UE FT${AI{SIJSKI UIVE*TAJ
3r. pEcE&tB**, llns" gsrlrNE
Swss rrerrrw
I,S{ d6i
fre*'alcrfu*$o tr+ ralrrrrE
l,5s{-65d
sl?
l*creslbormi dobld po d$Eorn hrrtiJr od rredstsd
l{crx*pordtl* dobit
Nerasporede*s doh*t ranijih godinc
Heraspa*edcns dsbh *lGrCE gdine
$vrc{
E*m$Dorcilmsdsblr
r$56$s5
s6Jss
1,560,,134
l$IXJtI
r,f,l?Jf6_
5$,8f3
10" Fugorofu*rocrvir*njr
U hitidam*R$D
Obavezs ne os*srru otpncmina i juhilarnih
Ostala dusorucoa rEEcrvisalria
St*nic nr
&s
31.
nagrdr
e$sg"
2rlss.
?0,?51
?5,094
?1"?l$
Ssernbnn
?5ffi_
*g$g*
Dugorucna m*snrisania priksaana na den 3l "de*mbrs 3CISS. Epdine u iznssu sd RSD ?0,?5I hilia& dinara
{ 3 I .d€ecmhdr 2{Xt8,godinc:75,894 hiljsde dinara } ri pogunoeti ss ticu ofuipm po asnovu oprnina i
jubil*rnih rugrade
Iiimt*njgne rffiirtismjltft$ m
n*nde s$osk*ilra tokorn t0$.gpdine
grikraane su a
3fin.
U hili*dEltros RSS
l$anuur20$9.godin*
rmmvisanj*
eodine
$trnic *s drg 31" d*ernbrr
*l*d*oj *b*li:
g0$e.
J5,8S4
$tuqie na dan
(4J43]
l.rkidanj*
Rcetrvimnlc u to{cu
75,S$4
?0,?$l
It
75'0${*
GRT.JF$.STJN*Y GRUPA
N*fOAdEF{A I'A FINAT{$IJ$KI I$UE$TAJ
3r. DmrllsAR rFts, ssDI$rE
ll.
Dngor*{ul
h"dltl
Vatutg
EBRB
B.T$KATITTESA
3M Srrihor+:f +godisaje
3St Bslibff r3-5 godisqle
I1,345,i$57 EUR
X0l3 gadirx
3,198$03 BUR
1014 godin*
ld9*l's6ll
Sicnjc m dre .Sl" d€cseb{:n
Prcntr uslovime ie sn*$a Woyoru F rcfegx?nlu s* I*tes* Sankqrr br. 5H3trI3$2943.1 i us*ss bdsj 5$42e
130IS4SJ ad 10.11.3S*9.9. kamem* stopa je 3M belib{,r+.3.5Ye SodiSq}F, a ri*. vr*anja je 5 godinr (}0
polugodi$iih mte), tj. poslednje ra.ta dospsva 0l,0?.?Sld gsdisE
1009.
lJ hiliadatna RSD
?00s.
&rgoroerti knditi u eem[ii
Sugorowri krditi u inos$nstsu
$$.98$
l,l0?,sE$
t,ll5,$;
Te,kuosdosils€
f37fi.n01
Gs4"58S)
Shaieeadrnll.*eembrr
S&fr$
l9
GRI.TPJI,
FUNAY GRTJFA
NAFO$IA}IE UU I'INAFTSHSKI ICYE"STA"'
st"sncDusABm0s.pllsntr_.
11.
3l.tt.?0$ imo$le ru R$D 54S,lS$ hilja& i ugkvnom
?CI&g" 20S8. t009.
U hitjadama RSD
a
83"e!0
35S,5$I
_.
bdudi us$harri finansiranla
[email protected] minimnlnih r*la tiEingn
{Jktju*cno u
f5.
3$08"
fittusij** iw*{rje
?86,I9]
350,t}3$
3Cl.*:is
35S"{135
kao:
s9$0s
61,s42
4?&589
?E6,ls
I(nllc*rufuetinea*ii**sohavtce
Uhilja*EmaRSD
lirathuroEni lMiti dd dfin*eih bg*glta
kali hretkors{tri lirSiti sd dor$dih hanaka
*sta}* Ir*kryc&re finasijskc *banee
$Enie m d*r 31. dttembrt
Knrkom*ri lmditi
SS6,98S ) adnnsc se
96
su
63,841
{39n7?1
_...." " t$?-nsl _
T*ku*i deo dugoroenih obavear
O$*lc dugam*nc ubsv€e$
I,l5
*
plnfuirje;
- odjedne godine
- odjedne do fr* gsdine
i-{inus
,,,,,"-.__
OthI* dngorul*e chrv**e
Ssale dugorocnc ob*vem po c$nelru lieinga na dan
st odnosil* ne abwsze po asnovu liainga apranc
Doryer,a
"
?ss9.
?0s8.
?t&3t3
806,980
$4,065
esJ2s
?7f.45S
l'l{r$6r
l,1f7s$5
u exmlji koji ns dan 3l .desmbra tW. godftre isru* R$D ?*S,3 13 hiljsds { 2tX}8: R$tr
n* krcditc *dokcn+ od trnne hsnaka u zcmlji. Krediti su odohmi ukrftn$t* sapu sd
mewnodo S,5%gpdi$njt.urae*stronB*libor).HsoSeefudjc*je urc*rcogkbovih lcledi*&upje
edirala ptraaivanja od kupaca u ixrusiu od nSD { ?tr18. godinE H.Sn ?36"98S } u keds* bsr*ahs, & na ovcdnt
por{mice.
a0
SRUFA nIJI{AV GRUPA
FIAFOIIilnlM
fIFTANSISKI IEVE$T&I
TJX
I l. bE{CS1}IBIIR
ts$,
GOI}IFFIE
14. Skv*tetrporbvmja
U hiliod*:uanSg
Dabavljr$i u
laalji
?s$9"
e00,8.
664,915
ff$s,??S
Dohvljati * inmranstvu
I3,*[5
34,$3
Ssil*le obar"ro iz poslovaqia
Avaqsi ad kugssi
?1,9?s
$1lnlt as d**
15.
31.
d**emtm
Sb*vw
po
2$"013
45,?55
?{6.r*5
occwe lrsr@
ps
tt6,?86
9{G6$ll
*odrtr vtdr€ct I srrfth iwnft jrfbde
U hiliadsnsRSS
Obavwp
Es
10s8.
por** ns dsdffi mdnast
Ob*veee po ourov'u oataiih porcar i
r3J:$
Srtato
Straie
H.$5S
t*{na
t&
31.
drttnbra
Ortrfekltdrtlo[u*obcv*
sSJI
39,64?
@rinom
.
r
-"*'F?e
s3,19*
I
prdru*tmu*lr** re4rrd[eqi*
Hhilirdsnt*RSD
3?,ld?
Gbavree sa bruto ssmde
Sqprinoei na asrsde Rs Bfrt postradavco
6,]S?
Gsilal*obswae
38J4t
Obqvrlaealfintsr
$t*nie er dro 31,
46,46+
12,'*'*$
1,3?4
dgs*mbrr
8f.9fi7
t1
€$'I{3
ERIJFANUF}AVGRUPA
F{AFOhilEFTS Ug FT!$AJ{$1ISTtr IEVF,$T*J
5T" B$EEMFAR UH}f. GO$IHF
!?.
Ftt*uJr x$ttte liv$tre trrdier
tivofioj snldixri u Repcrblici $rbiji su B pls$Rr r*evajr i Gnryo nij* isk$s*!s obavaze do 31. dmsrnbra
?$09. godine po $snovu lrosksva ESi{c civoulc $dine\ ulrtju[ujudi mkndc ue Fr6vn€ i ko'nst*'trutske uslugg
kro i prou*sverjc loftei,jq dirajn i pir*cnu ko**timih pk*ovr ra$tite livutsrs srcdi*.
PrCIpici o
Rukovtd*tre stsstrs dt busuei m$k*vi vgmni ea usritu tivofire sredine nisu rno{ajnl
39"
So*sll*ji mhu d*tuua bil*nx chrtr
f,) Krs*kcro{xli
*naurijrtd ph"*netri
?[l$, doelo j* do porrac*jr celokuplrog ispr* sndst*va. po kratkorcerrom finuaiiekom
pla*mm* poe*at fidnkff* Iieu u isrrosu RSP ISSJSS hiliada dinare i dsla kamst€ ps isloln $nus-ij*om
plmranu u irnos,n R.SS 3,631 hiljadu dinara ( ostcish dugr po kam* im*si RStr :$J03 hilid! i
Nn dan {tS.februsa
b! Krrrbnrc*nr 6rullriJ*h*
ob*rwr
Nim
Na den 05. februars 261S, doslo jr da potra*aja doryelc kr*tkornE*e obar.m po
EBRb"t, *ho da je
ienus ukupoe lera*uruene sbevwe iskqm* na dfin 3l.d*cembar 3SS uruuula re R$D I IS,?SS hiljsdl-
0vlisitrclis:
U Seagrgd$ 30.$11.10I0
JJ
Matiino pravno lice je obavezno da izvr5i reviziju konsolidovanog finansijskog izveStaja za 2009. godinu
skladu sa Zakonom o raiunovodstvu i reviziji.
u
Download

Kliknite ovde (PDF 17.84 MB)