18. Devre þemalarý
Uyarý
Devre kesiciyi kurmadan önce devre þemasýndaki F ve O notlarýný dikkatle okuyun
Çalýþma durumu gösterilir
Devre þemasý aþaðýdaki durumlarý kapsar:
- çekmeceli devre kesici, açýk ve takýlmýþ
- devrelerin enerjisi kesik
- röleler açýk
- motor çalýþtýrma mekanizmasýnýn yaylarý boþalmýþ
Tipler
Þema, çekmeceli tipteki bir devre kesiciyi gösterir; sabit tip devre kesici için de uygulanabilir
Sabit tip
Kontrol devreleri XV terminalleri arasýna yerleþtirilir (X konnektörü saðlanmaz).
Bu tipte, þekil 31 ve 32’de gösterilen uygulamalar saðlanamaz.
Çekmeceli tip
Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz).
Aþýrý akým rölesi olmayan tip
Bu tipte þekil 13, 14, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 62’de gösterilen uygulamalar saðlanýr.
PR121/P elektronik röleli tip
Bu tipte þekil 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48’de gösterilen uygulamalar saðlanýr.
PR122/P elektronik röleli tip
Bu tipte, þekil 41’de gösterilen uygulamalar saðlanamaz.
PR123/P elektronik röleli tip
Bu tipte, þekil 41’de gösterilen uygulamalar saðlanamaz
Resim altý
† = Devre þemasý þekil numarasý
* = Bu iþaretle gösterilen açýklamaya bakýnýz
A1 = Devre kesici aksesuarlarý
A3 = Devre kesicinin sabit parçasýna uygulanan aksesuarlar (sadece çekmeceli tip için)
A4 = Devre kesici dýþýnda, kontrol ve sinyalleme için bir anahtarlama kutusu ve baðlantý örneði
A13 = PR021/K sinyalleme ünitesi (devre kesicinin dýþýnda)
AY = SACE SOR TEST ÜNÝTESÝ Test/izleme Ünitesi (bkz. not R)
D = Devre kesici dýþýndaki, düþük gerilim rölesinin elektronik zaman geciktirme cihazý
F1 = Gecikmeli açma sigortasý
K51 = aþaðýdaki koruma fonksiyonlarýna sahip PR121/P, PR122/P, PR123/P elektronik aþýrý akým rölesi:
- I1 açma ayarlý, ters uzun zaman gecikmeli aþýrý yük korumasý L
- I2 açma ayarlý, ters veya kesin kýsa zaman gecikmeli kýsa devre korumasý S
- l3 açma ayarlý, anlýk zaman gecikmeli kýsa devre korumasý I
- I4 açma ayarlý, ters kýsa zaman gecikmeli toprak hata korumasý G
K51/1...8 = PR021/K ünitesi için kontaklar
K51/GZin = (DBin) Bölge Seçiciliði: koruma G için (sadece Vaux ve PR122/P veya PR123/P rölesiyle) veya koruma D için “ters” yön giriþi (sadece
Vaux ve PR123/P rölesiyle)
K51/GZout = (DBout) Bölge Seçiciliði: koruma G için (sadece Vaux ve PR122/P veya PR123/P rölesiyle) veya koruma D için “ters” yön çýkýþý (sadece
Vaux ve PR123/P rölesiyle)
K51/IN1 = Programlanabilir dijital giriþ (sadece Vaux ve PR120/K gösterge modüllü PR122/P veya PR123/P rölesi ile kullanýlabilir)
K51/P1...P4 = Programlanabilir elektriksel sinyalleme (sadece Vaux ve PR120/K gösterge modüllü PR122/P veya PR123/P rölesi ile kullanýlabilir)
K51/SZin = (Dfin) Bölge seçiciliði: koruma S için giriþ veya koruma D için “doðrudan” giriþ (sadece Vaux ve PR122/P veya PR123/P rölesi ile)
K51/SZout = (Dfout) Bölge seçiciliði: koruma S için çýkýþ veya koruma D için “doðrudan” çýkýþ (sadece Vaux ve PR122/P veya PR123/P rölesi ile)
K51/YC = PR120/D-M iletiþim modüllü PR122/P veya PR123/P röleden kapatma kontrolü
K51/YO = PR120/D-M iletiþim modüllü PR122/P veya PR123/P röleden açma kontrolü
M = Kapama yaylarýnýn yüklenmesi için motor
Q = Devre kesici
Q/1...27 = Devre kesici yardýmcý kontaklarý
S33M/1...3 = Yay yüklemeli motor için limit kontaklarý
S43 = Uzak/yerel kontrol ayarý için anahtar
S51 = Aþýrý akým rölesinin açmasýndan dolayý devre kesicinin açýldýðýnýn elektriksel sinyallenmesi için kontak. Devre kesici, ancak reset butonuna
basýldýktan sonra veya (varsa) elektriksel sýfýrlama bobininin enerjilenmesiyle kapatýlabilir.
S75E/1.4 = Devre kesicinin çýkarýlmýþ konumda olduðunun elektriksel sinyallemesi için kontaklar (sadece çekmeceli tip devre kesicilerle).
S75I/1.5 = Devre kesicinin takýlmýþ konumda olduðunun elektriksel sinyallemesi için kontaklar (sadece çekmeceli tip devre kesicilerle).
S75T/1.4 = Devre kesicinin test için izole edilmiþ konumda olduðunun elektriksel sinyallemesi için kontaklar (sadece çekmeceli tip devre kesicilerle).
SC = Devre kesicinin kapanmasý için buton ya da kontak
SO = Devre kesicinin açýlmasý için buton ya da kontak
SO1 = Devre kesicinin gecikmeli açmayla açýlmasý için buton ya da kontak
SO2 = Devre kesicinin anlýk açmayla açýlmasý için buton ya da kontak
SR = Devre kesicinin elektriksel sýfýrlanmasý için buton ya da kontak
TI/L1 = Faz L1’deki transformatör
TI/L2 = Faz L2’deki transformatör
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
149/158
TI/L3 = Faz L3’teki transformatör
Vaux = Yardýmcý güç kaynaðý gerilimi (bkz. not F)
UI/L1 = Faz L1’deki akým sensörü (Rogowski bobini)
UI/L2 = Faz L2’deki akým sensörü (Rogowski bobini)
UI/L3 = Faz L3’teki akým sensörü (Rogowski bobini)
UI/N = Nötrdeki akým sensörü (Rogowski bobini)
UI/0 = MV/LV transformatörünün yýldýz noktasýný topraða baðlayan iletkendeki akým sensörü (Rogowski bobini) (bkz. not G)
W1 = Kontrol sistemi ile seri arayüz (harici bara): EIA RS485 arayüz (bkz. not E)
W2 = PR121/P, PR122/P ve PR123/P rölelerinin aksesuarlarýyla seri arayüz (dahili bara)
X = Çekmeceli tip devre kesicinin yardýmcý devreleri için teslimat konnektörü
X1...X7 = Devre kesici aksesuarlarý için konnektörler
XF = Çekmeceli tip devre kesicinin konum kontaklarý için teslimat terminal kutusu (devre kesicinin sabit kýsmýnda)
XK1 = PR121/P, PR122/P, ve PR123/P rölelerinin güç devreleri için konnektör
XK2 - XK3 = PR121/P, PR122/P ve PR123/P rölelerinin yardýmcý devreleri için konnektörler
XO = YO1 rölesi için konnektör
XV = Sabit devre kesicinin yardýmcý devreleri için teslimat terminal kutusu
YC = Kapama bobini
YO = Açma bobini
YO1 = Aþýrý akým açma rölesi (trip bobini)
YO2 = Ýkinci açma bobini (bkz. not Q)
YR = Devre kesicinin elektriksel olarak sýfýrlanmasý için bobin
YU = Düþük gerilim bobini (bkz. not B ve Q)
Þekillerin açýklamalarý
Þekil 1 = Kapama yaylarýnýn yüklenmesi için motor devresi.
Þekil 2 = Kapama bobini devresi.
Þekil 4 = Açma bobini
Þekil 6 = Anlýk düþük gerilim bobini (bkz. not B ve Q)
Þekil 7 = Devre kesicinin dýþýndaki elektronik zaman geciktirme cihazlý düþük gerilim bobini (bkz. not B ve Q)
Þekil 8 = Ýkinci açma bobini (bkz. not Q)
Þekil 11 = Yaylarýn yüklü olduðunun elektriksel sinyallemesi için kontak
Þekil 12 = Düþük gerilim bobininin enerjilendiðinin elektriksel sinyallemesi için kontak (bkz. notlar B ve S).
Þekil 13 = Aþýrý akým rölesinin açmasýndan dolayý devre kesicinin açýldýðýnýn elektriksel sinyallenmesi için kontak. Devre kesici sadece reset
butonuna basýldýktan sonra kapatýlabilir.
Þekil 14 = Aþýrý akým rölesinin açmasýndan dolayý devre kesicinin açýldýðýnýn elektriksel sinyallenmesi için kontak ve elektriksel sýfýrlama
bobini. Devre kesici sadece sýfýrlama butonuna basýldýktan sonra ya da bobine enerji verilerek kapatýlabilir.
Þekil 21 = Devre kesicinin ilk grup yardýmcý kontaklarý.
Þekil 22 = Devre kesicinin ikinci grup yardýmcý kontaklarý. (PR122/P ve PR123/P röleleri için mevcut deðildir)(bkz. not V)
Þekil 23 = Devre kesicinin dýþýndaki üçüncü grup ilave yardýmcý kontaklar.
Þekil 31 = Devre kesicinin takýlmýþ, test için izole edilmiþ ve çýkarýlmýþ konumda olduðunun elektriksel sinyallenmesi için ilk grup kontaklar
Þekil 32 = Devre kesicinin takýlmýþ, test için izole edilmiþ ve çýkarýlmýþ konumda olduðunun elektriksel sinyallenmesi için ikinci grup kontaklar
Þekil 41 = PR121/P rölesinin yardýmcý devreleri (bkz. not F).
Þekil 42 = PR122/P ve PR123/P rölelerinin yardýmcý devreleri (bkz. not F, M ve V).
Þekil 43 = Üç kutuplu ve dört kutuplu devre kesiciye içten baðlanan PR122/P ve PR123/P rölelerinin PR120/V ölçme modülünün devreleri
(PR122/P rölesi için opsiyonel)(bkz. not U).
Þekil 44 = Devre kesiciye dýþtan baðlanan PR122/P ve PR123/P rölelerinin PR120/V ölçme modülünün devreleri (PR122/P rölesi için
opsiyonel) (bkz. not U).
Þekil 45 = PR122/P ve PR123/P rölelerinin iletiþim modülü PR120/D-M’nin devreleri (opsiyonel) (bkz. not E).
Þekil 46 = PR122/P ve PR123/P rölelerinin gösterge modülü PR120/K’nýn devreleri - baðlantý 1 (opsiyonel) (bkz. not V).
Þekil 47 = PR122/P ve PR123/P rölelerinin gösterge modülü PR120/K’nýn devreleri - baðlantý 2 (opsiyonel) (bkz. not V).
Þekil 48 = Dýþ nötr iletkenli üç kutuplu devre kesicinin içine baðlanan PR122/P ve PR123/P rölelerinin PR120/V ölçme modülünün devreleri
(PR122/P rölesi için opsiyonel) (bkz. not U).
Þekil 62 = Sinyalleme ünitesi PR021/K’nin devreleri (devre kesicinin dýþýnda).
Uyumsuzluklar
Aþaðýdaki þekillerde belirtilen devreler, ayný devre kesicide ayný anda saðlanamaz:
6-7-8
13 - 14
22 - 46 - 47
43 - 44 – 48
Notlar
A) Devre kesici sadece ABB SACE sipariþ açýklamasýnda belirtilen aksesuarlarla donatýlýr. Nasýl sipariþ verileceði ile ilgili bilgi için bu
kataloða baþvurun.
B) Düþük gerilim bobini, devre kesicinin besleme tarafýnda ayrýlan bir güç kaynaðý veya baðýmsýz bir kaynakla çalýþtýrýlmasý için saðlanýr.
Devre kesici, sadece bobine enerji verildiðinde kapanabilir (kapamada mekanik bir kilit vardýr).
Kapatma ve düþük gerilim bobinleri için ayný güç kaynaðý kullanýlýyorsa ve enerji geri geldiðinde devre kesicinin otomatik olarak kapanmasý
gerekiyorsa, düþük gerilim bobini kabul sinyaliyle kapama rölesinin enerjilenmesi arasýna 30 ms’lik bir gecikme koyulmalýdýr. Bu, kalýcý bir
kapama kontaðý (þekil 12’deki kontak) oluþturan harici bir devre ve zaman geciktirme rölesi kullanýlarak gerçekleþtirilebilir.
E) EIA RS485 seri arayüzü baðlantýsý için MODBUS iletiþimiyle ilgili RH0298 belgesine baþvurun.
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
150/158
F) Yardýmcý gerilim Vaux PR121/P, PR122/P ve PR123/P rölelerinin tüm iþlemlerinin çalýþtýrýlmasýný saðlar.
Vaux’un topraktan yalýtýlmasýný isterseniz, IEC 60364-41 ve CEI 64-8’ e göre 3,5 mA’dan büyük olmayan bir ortak mod akýmý veya kaçak
akým (bkz. IEC 478/1, CEI 22/3) saðlayan, IEC 60950’ye (UL 1950) ya da eþdeðer standartlara uygun biçimde “galvanik olarak ayrýlmýþ
dönüþtürücüler” kullanmanýz gerekir.
G) PR122/P ve PR123/P rölelerinde toprak hata korumasý MV/LV transformatörünün yýldýz merkezini topraða baðlayan iletken üzerindeki
akým sensörüyle saðlanýr.
UI/O akým transformatörünün 1 ve 2 (veya 3) terminalleri ile X (veya XV) konnektörünün T7 ve T8 kutuplarý arasýndaki baðlantýlar, 15 m’den
uzun olmayan iki kutuplu ekranlý ve telli kablo (tip BELDEN 3105A/3105B) ile yapýlmalýdýr. Ekran, devre kesici tarafýnda ve akým sensörü
tarafýnda topraklanmalýdýr.
N) PR122/P ve PR123/P röleleriyle, bölge seçiciliði giriþ ve çýkýþlarýna baðlantý, 300 m’den uzun olmayan iki kutuplu, ekranlý, telli bir kabloyla
yapýlmalýdýr (tip BELDEN 3105A/3105B). Ekran, seçicilik giriþi tarafýnda topraklanmalýdýr.
O) 690V’den yüksek nominal gerilime sahip sistemlerin baralara baðlanmasý için yalýtým gerilim transformatörü kullanýlmasý gerekir
(1SDH000460R0508 kiti ile saðlanan dosyadaki þemalara göre baðlayýn).
P) PR120/D-M iletiþim modüllü PR122/P ve PR123/P rölelerinde, YO ve YC bobinleri maksimum 110-120 V DC ve 240-250 V AC gerilimlerle
doðrudan K51/YO ve K51/YC kontaklarýndan kontrol edilir.
Q) Ýkinci açma bobini, düþük gerilim bobinine bir alternatif olarak kurulabilir.
R)SACE SOR TEST ÜNÝTESÝ + açma bobini (YO) için açma bobininin kendi Vaux’unun %75’inden baþlayarak çalýþma garanti edilmiþtir.
YO güç kaynaðý kontaðý kapalýyken (4. ve 5. terminallerde kýsa devre), SACE SOR TEST ÜNÝTESÝ açma bobini durumunu tespit edemez.
Sonuç olarak:
- Sürekli güç saðlanan açma bobini için, TEST BAÞARISIZ ve ALARM sinyalleri etkinleþtirilecektir
- Bobin açma komutu darbeli tipteyse, TEST BAÞARISIZ sinyali de ayný anda görülebilir. Bu durumda, TEST BAÞARISIZ sinyali sadece 20
saniyeden uzun süre yanýyorsa, gerçek bir alarm sinyalidir.
S) Ayrýca normalde kapalý kontaklý versiyon için de mevcuttur
U) Ölçme modülü PR120/V her zaman PR123/P rölesiyle birlikte verilir.
V) Þekil 22 (ikinci yardýmcý kontak grubu), röle PR122/P (veya PR123/P) ile ayný anda varsa þekil 42’deki bölge seçiciliði kontaklarý (K51/Zin,
K51/Zout, K51/Gzin ve K51/Gzout) baðlanmaz. Ayrýca, þekil 46 ve 47’deki gösterge modülü PR120/K saðlanamaz.
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
151/158
Devre þemasý simgeleri (IEC 60617 ve CEI 3-14 ... 3-26 Standartlarý)
Model
L2234
L2778
Ekran
(her þekilde çizilebilir)
Terminal
Konum anahtarý (limit
anahtarý) kapama öncesi
kesme kontaðýna geçiþ
Gecikme
Fiþ ve soket
(erkek ve diþi)
Otomatik serbest býrakmalý
devre kesici ayýrýcý
Mekanik veya elektriksel
baðlantý
Motor (genel simge)
Anahtar ayýrýcý
(yükte yalýtým anahtarý)
Manuel olarak çalýþtýrýlan
kontrol (genel durum)
Akým transformatörü
Çalýþtýrma cihazý
(genel simge)
Çevrilerek çalýþtýrýlýr
Gerilim transformatörü
Anlýk aþýrý akým veya artýþ
oraný rölesi
Ýterek çalýþtýrýlýr
Üç fazlý transformatörün
sargýsý, yýldýz baðlantý
Ayarlanabilir kýsa zaman
gecikmesi özellikli aþýrý
akým rölesi
Eþ potansiyellik
Kapama kontaðý
Ters kýsa zaman gecikmesi
özellikli aþýrý akým rölesi
Galvanik ayýrýcýlý
konvertör
Kesme kontaðý
Ters uzun zaman gecikmesi
özellikli aþýrý akým rölesi
Ekranlý bir kablodaki
iletkenler (buna göre,
gösterilen 3 iletken)
Kapama öncesi kesme
kontaðýna geçiþ
Ters kýsa zaman gecikmesi
özellikli toprak hatasý aþýrý
akým rölesi
Bükümlü iletkenler (buna
göre, gösterilen 3 iletken)
Konum anahtarý (limit
anahtarý), kapama kontaðý
Sigorta (genel simge)
Ýletkenlerin baðlanmasý
Konum anahtarý (limit
anahtarý), kesme kontaðý
Akým algýlama
elemaný
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
152/158
Devre þemasý - Çalýþma durumu
PR121/P, PR122/P veya PR123/P elektronik röleli üç kutuplu devre
kesici
PR121/P, PR122/P, PR123/P elektronik röleli dört kutuplu anahtar
Morsetto
non connesso
Morsetto
non connesso
* Y)
* G)
* G)
Üç veya dört kutuplu anahtar ayýrýcý
* Y)
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
153/158
Motor çalýþma mekanizmasý, açma, kapama ve düþük gerilim rölesi
Sinyalleme kontaklarý
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
154/158
Sinyalleme kontaklarý
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
155/158
PR121, PR122 ve PR123 rölelerinin yardýmcý devreleri
ATTENZIONE: vedere nota F.
PR120/V ölçüm modülü
* X)
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
156/158
PR120/D-M iletiþim modülü
PR120/K sinyalleme modülü
(+)
(-)
(+)
(+)
(-)
(-)
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
157/158
PR021/K sinyalleme ünitesi
PR121/P
PR122/P
PR123/P
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
158/158
Download

Emax Air Circuit Breakers