Yüksek basınçlı Inline pompa
Movitec
ATEX-Modeli
İşletim ve montaj talimatı
Baskı
İşletim ve montaj talimatı Movitec
Orijinal kullanım kılavuzu
Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya
üçüncü şahıslara verilemez.
Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 12.05.2014
İçindekiler
İçindekiler
Sözlük ....................................................................................................5
1
Genel .....................................................................................................6
1.1
Prensipler .......................................................................................................... 6
1.2
Tamamlanmamış makinelerin montajı ........................................................... 6
1.3
Hedef kitle ........................................................................................................ 6
1.4
Diğer Geçerli Belgeler ....................................................................................... 6
1.5
Sembolizm ......................................................................................................... 6
2
Güvenlik ................................................................................................8
2.1
Uyarı bilgilerinin tanımlanması ....................................................................... 8
2.2
Genel ................................................................................................................. 8
2.3
Öngörülen kullanım ......................................................................................... 8
2.4
Personelin eğitim durumu ve kurslar .............................................................. 9
2.5
Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler .......... 9
2.6
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma ............................................................ 9
2.7
Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları ...................................................... 10
2.8
Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları ...................... 10
2.9
Müsaade edilmeyen işletim şekilleri ............................................................. 10
2.10
Patlama korumasına ilişkin bilgiler ............................................................... 10
3
Taşıma/geçici depolama/tasfiye .........................................................12
3.1
Teslimat konumu kontrolü ............................................................................12
3.2
Cihazın taşınması ............................................................................................ 12
3.3
Depolama/saklama ......................................................................................... 13
3.4
Tasfiye ............................................................................................................. 14
3.5
Geri gönderme ................................................................................................ 14
4
Pompa/pompa agregası açıklaması ...................................................15
4.1
Genel açıklama ............................................................................................... 15
4.2
2009/125/AT "Öko Tasarım Yönetmeliği" için olan 547/2012 direktifine
(150 kW'lik maksimum nominal dalga performanslı su pompaları için) göre
ürün bilgileri ................................................................................................... 15
4.3
Adlandırma .....................................................................................................15
4.4
Tip levhası ....................................................................................................... 16
4.5
Yapı tasarımı ................................................................................................... 16
4.6
Kurulum ve etki şekli ..................................................................................... 18
4.7
Ses değerleri .................................................................................................... 18
4.8
Teslimat kapsamı ............................................................................................18
4.9
Ölçümler ve ağırlıklar .....................................................................................18
5
Kurulum/montaj .................................................................................19
5.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 19
5.2
Kurulumdan önce yapılan kontrol ................................................................19
Movitec
3 / 62
İçindekiler
5.3
Pompa agregasının kurulması .......................................................................20
5.4
Boru hatları ..................................................................................................... 20
5.5
Baypass montajı .............................................................................................. 22
5.6
Elektrik bağlantısının yapılması ..................................................................... 22
5.7
Dönme yönünün kontrol edilmesi ................................................................. 24
6
İşletime alma/devre dışı bırakma ......................................................26
6.1
İşletime alma ..................................................................................................26
6.2
İşletim aralığının limitleri ............................................................................... 28
6.3
Devre dışı bırakma/saklama/depolama ......................................................... 31
6.4
Tekrar işletime alma ....................................................................................... 32
7
Bakım/koruyucu bakım .......................................................................33
7.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 33
7.2
Bakım/kontrol ................................................................................................. 34
7.3
Boşaltma/temizleme ....................................................................................... 36
7.4
Pompa agregasının sökülmesi .......................................................................37
7.5
Pompa agregasının monte edilmesi .............................................................. 41
7.6
Vida sıkma torkları ......................................................................................... 47
7.7
Yedek parça stoğu .......................................................................................... 48
8
Arızalar, nedenleri ve giderilmesi ......................................................49
9
İlgili belgeler .......................................................................................51
9.1
Tekli parça dizini içeren komple resim .......................................................... 51
9.2
Elektrik bağlantı planı .................................................................................... 57
10
AB uygunluk beyanı ...........................................................................58
11
Sakıncasız kullanım açıklaması ..........................................................59
Dizin ....................................................................................................60
4 / 62
Movitec
Sözlük
Sözlük
Sakıncasız kullanım açıklaması
Basınç hattı
Basınç manşonunda bağlı olan hat.
Emme hattı/besleme hattı
Emme manşonunda bağlı olan hat
Sakıncasız kullanım açıklaması, üreticiye geri
gönderme durumunda, ürünün nizami biçimde
boşaltıldığını ve böylece nakil maddesi ile
temas eden parçaların çevre ve insan sağlığı için
tehlike teşkil etmediğini gösteren bir müşteri
açıklamasıdır.
Hidrolik
Pompanın, hız enerjisinin basınç enerjisine
dönüştürüldüğü parçası.
Ses değerleri
Ses emisyon değeri, ses basınç seviyesi LPA
olarak dB(A) bazında belirtilir.
Pompa
Tahrik, bileşen veya aksesuara sahip olmayan
makine
Pompa agregası
Komple bir pompa ünitesi bir pompadan, tahrik
biriminden, bileşenlerden ve aksesuarlardan
oluşur
Movitec
5 / 62
1 Genel
1 Genel
1.1 Prensipler
Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir
parçasıdır. Kullanım kılavuzu, güvenli ve tüm işletim aşamalarına uygun kullanım
hakkında bilgi verir.
Tip plakasında yapı serisi ve büyüklüğü, en önemli işletim bilgileri, sipariş numarasını
bulabilirsiniz. Fabrika numarası/seri numarası kesin olarak sistemi tarif eder ve bunun
sonraki iş süreçlerinde tanımlanmasını sağlar.
Bir hasar durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit kaybetmeden
en yakın KSB servisini durumdan haberdar edin.
Ses değerleri: (⇨ Bölüm 4.7 Sayfa 18)
1.2 Tamamlanmamış makinelerin montajı
KSB tarafından tamamlanmamış olarak teslim edilen makinelerin montajı için bakıma
ilişkin bölümün ilgili alt bölümlerini dikkate alın.
1.3 Hedef kitle
Bu kullanım kılavuzunun hedef kitlesi teknik eğitim almış olan uzman personeldir. (⇨
Bölüm 2.4 Sayfa 9)
1.4 Diğer Geçerli Belgeler
Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış
İçindekiler
Pompanın/pompa agregasının teknik verilerinin
açıklaması
Kurulum şeması/ölçüleri belirten Pompa/pompa agregası ve ağırlıklar için bağlantı
sayfa
ve kurulum ölçülerinin açıklaması
Bağlantı şeması
Ek bağlantıların açıklaması
Hidrolik karakteristik eğrisi
Pompalama yüksekliğine, gerekli ENPY'ye, etki
derecesine ve güç ihtiyacına ilişkin karakteristik
eğrileri
Pompanın kesit çizimi açıklaması
Komple resim1)
Tedarikçinin sağladığı
Aksesuar ve entegre makine parçalarına ilişkin
kullanım kılavuzu ve ilave dokümantasyon
dokümantasyon1)
Yedek parçaların açıklaması
Yedek parça listeleri1)
Yardımcı boru hatlarına ait açıklamalar
Boru hattı şeması1)
Pompa yapı parçalarının açıklaması
Tekli parça dizini1)
Montaj çizimi
Mil contası montajına ait kesit görünümü
Belge
Veri sayfası
Aksesuar ve/veya entegre makine parçalarına ait ilgili üreticinin dokümantasyonunu
dikkate alın.
1.5 Sembolizm
Tablo 2: Kullanılan Semboller
Sembol
✓
⊳
⇨
⇨
1)
6 / 62
teslimat kapsamında kararlaştırıldığı sürece
Movitec
Anlamı
İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul
Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler
Yapılan işlemin sonucu
Çapraz referanslar
1 Genel
Sembol
1.
Anlamı
Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı
2.
Bilgi
ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir
Movitec
7 / 62
2 Güvenlik
2 Güvenlik
!
TEHLİKE
Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi
tanımlar.
2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması
Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri
Sembol
!
TEHLİKE
!
UYARI
DİKKAT
Tanımı
TEHLİKE
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
UYARI
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
DİKKAT
Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine
fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar.
Patlama koruması
Bu sembol, AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca patlama riski
bulunan alanlarda bir patlamanın meydana gelmesine karşı
koruma ile ilgili bilgiler verir.
Genel bir tehlike bölgesi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya
yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar.
Tehlikeli elektrik gerilimi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik
gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile
ilgili bilgiler verir.
Makine hasarı
Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine
ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar.
2.2 Genel
Kullanım kılavuzu, dikkate alındığı takdirde pompanın güvenli kullanımını sağlaması
ve kişilerin zarar görmesi ve maddi hasarın oluşmasını önlemesi öngörülen cihazın
kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili temel bilgiler içermektedir.
Tüm bölümlerde yer alan emniyet talimatları dikkate alınmalıdır.
Uzman personel veya operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu
kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir.
Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır.
Doğrudan pompa üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınmalı ve tamamen okunur bir
halde olması sağlanmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir:
▪ Döndürme yönü oku
▪ Bağlantılar için olan işaretler
▪ Tip plakası
Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara riayet
edilmesinden operatör sorumludur.
2.3 Öngörülen kullanım
Pompa/pompa agregası sadece diğer geçerli belgelerde tarif edilen kullanım
alanlarında işletime alınabilir. (⇨ Bölüm 1.4 Sayfa 6)
▪ Pompa/pompa agregası sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda iken işletime
alınabilir.
8 / 62
Movitec
2 Güvenlik
▪ Pompa/pompa agregasını kısmen monte edilmiş bir durumda iken işletime
almayın.
▪ Pompa, sadece veri sayfasında veya ilgili modelin dokümantasyonunda tarif
edilen maddeleri nakledebilir.
▪ Asla pompayı nakledilecek madde olmadan işletime almayın.
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda asgari nakil miktarlarına ilişkin bilgileri
dikkate alın (aşırı ısınma sonucu meydana gelen hasarların, yatak hasarlarının vs.
önlenmesi).
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda azami nakil miktarlarına ilişkin bilgileri
dikkate alın (örneğin aşırı ısınmanın, kayar halka contası, kavitasyon ve yatak
hasarlarının meydana gelmesinin önlenmesi).
▪ Pompayı emici tarafından daraltmayın (böylece kavitasyon hasarları önlenir).
▪ Başka işletim şekilleri konusunda veri sayfası veya dokümantasyonda
bahsedilmediği takdirde üretici ile irtibata geçin.
Önceden kestirilebilir yanlış kullanımın önlenmesi
▪ Basınç tarafındaki kapama organlarını asla müsaade edilenden fazla açmayınız.
– Veri sayfasında veya dokümantasyonda belirtilen azami nakil miktarlarının
aşılması
– Olası kavitasyon hasarları
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda basınç veya ısıya ilişkin müsaade edilen
kullanım sınırlarını asla aşmayınız.
▪ Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik uyarıları ve yapılması gerekenlere riayet
ediniz.
2.4 Personelin eğitim durumu ve kurslar
Personelin cihazın taşıma, montaj, kullanım, bakım ve muayenesi için gerekli uygun
niteliklere sahip olması gerekir.
Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetlenmesi operatör tarafından taşıma,
montaj, kullanım, bakım ve muayene esnasında tam olarak düzenlenmiş olmalıdır.
Personelin bilgi açığı olması takdirde bu eksiklik yeterli derecede eğitime sahip olan
uzman personel tarafından kurs ve eğitim yoluyla kapatılmalıdır. Gerekirse kurslar
üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir.
Pompa/pompa agregası ile ilgili kurslar sadece uzman teknik personelin kontrolü
altında verilmelidir.
2.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler
▪ Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının
ortadan kalkmasına neden olur.
▪ İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler:
– Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye
maruz kalması ve patlamalar
– Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması
– Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi
– Tehlikeli maddelerin sızıntı yapması sonucunda çevre kirliliği
2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma
Bu talimatta yer alan güvenlik bilgileri ve öngörülen kullanımın dışında aşağıdaki
güvenlik kuralları geçerlidir:
▪ Kaza önlemeye yönelik talimatlar, güvenlik ve işletim uygulamaları
▪ Patlama korumasına yönelik talimatlar
▪ Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik uygulamaları
▪ Geçerli olan norm ve kanunlar
Movitec
9 / 62
2 Güvenlik
2.7 Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları
▪ Tesiste sıcak, soğuk ve hareket eden parçalar için dokunma koruması takılmalı ve
bunların fonksiyonu kontrol edilmelidir.
▪ İşletimi esnasında dokunma korumasını çıkarmayın.
▪ Personel için koruyucu ekipman temin edin ve kullanın.
▪ Sızıntılar ( örn. mil contasında) tehlikeli maddelerin ( örn. patlayıcı, zehirli, sıcak):
İnsanlar ve çevre için risk olmayacak şekilde sistemden dışarı atın. Bunun için
öngörülen yasal uygulamalara riayet edin.
▪ Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile
ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkede geçerli olan uygulamalar ve/veya yerel
enerji besleme şirketlerine bakın).
▪ Pompanın kapatılmasıyla tehlike potansiyelinin artması söz konusu değilse,
pompa ünitesinin kurulumu esnasında pompanın/pompa ünitesinin yakınına bir
ACİL DURDURMA cihazı yerleştirin.
2.8 Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları
▪ Pompanın yapısı ancak üreticinin onayı ile değiştirilebilir.
▪ Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından izin verilen parçaları kullanın.
Başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar için üretici sorumluluk
almayabilir.
▪ Operatör tüm bakım, muayene ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna
hakim olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
▪ Pompa/pompa agregasındaki çalışmaları sadece cihaz durduğunda gerçekleştirin.
▪ Pompa gövdesi ortam sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır.
▪ Pompa gövdesinde herhangi bir basınç olmamalı ve gövde boşaltılmış olmalıdır.
▪ Kullanım kılavuzunda pompa agregasının devre dışı bırakılması ile ilgili yapılması
gerekenleri mutlaka dikkate alın. (⇨ Bölüm 6.3 Sayfa 31)
▪ Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırın.
▪ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar takın veya
işlevine devam etmesini sağlayın. Sistemi tekrar işletime almadan önce işletime
almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alın. (⇨ Bölüm 6.1 Sayfa 26)
2.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri
Pompayı/pompa agregasını asla veri sayfasında ve kullanım kılavuzunda belirtilen
sınır değerlerini aşacak şekilde çalıştırmayın.
Pompanın/pompa agregasının işletim güvenliği sadece öngörülen kullanım
durumunda sağlanılır. (⇨ Bölüm 2.3 Sayfa 8)
2.10 Patlama korumasına ilişkin bilgiler
!
TEHLİKE
Bu bölümde patlama korumasına yönelik verilen bilgiler pompanın patlama riski
bulunan alanlarda işletime alınması durumunda kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
Sadece ilgili işarete sahip olan ve veri sayfası uyarınca uygun görülen pompalar/
pompa agregaları patlama riski bulunan alanlarda kullanılabilir.
Patlama korumasına sahip olan pompa agregalarının işletimi için AB yönetmeliği
94/9/EG (ATEX) uyarınca özel uygulamalar geçerlidir.
Bunun için bu kullanım kılavuzunda yandaki sembollerle gösterilen paragrafları ve ile
(⇨ Bölüm 2.10.2 Sayfa 11) arası sonraki bölümleri özellikle dikkate alın.
Patlama koruması sadece kurallara uygun kullanım ile sağlanır.
Veri sayfası ve tip plakasında yer alan sınır değerlerini asla aşmayın veya bu
değerlerin altına düşmeyin.
Öngörülmeyen işletim şekillerini mutlaka önleyin.
10 / 62
Movitec
2 Güvenlik
2.10.1
İşaretleme
BİLGİ
Patlamaya karşı korumalı pompa agregalarında pompa ve motor aynı şekilde
işlenmesi gereken bir yapı parçasıdır. Pompa ve motor sıcaklıklarına bağlı olarak
kategoriler farklı olduğunda, en düşük kategori geçerlidir!
BİLGİ
Bir pompanın teslimatı sırasında ve patlamaya karşı bir motor kullanıldığında üretici
ile irtibata geçilmesi gerekir.
Pompa
İşaretleme örneği: II 2G IIC T3 X
İlgili pompa modeli nedeniyle izin verilen sıcaklıklar ve kullanım alanları aşağıdaki
tablolarda belirtilmiştir.
Tablo 4: Pompanın patlama koruma işaretine yönelik açıklamalar
Bilgi
II
Anlam
Deniz seviyesinin üzerinde kullanılan ürün grupları.
(Yerüstü ve yer altı işletmeleri gibi maden işletmelerinde
kullanılamaz)
2. kategori: yüksek güvenlik önlemi / sıklıkla karşılaşılan cihaz
arızalarında yeterli güvenlik
2/3
3. kategori: normal güvenlik önlemi / arızasız işletimde yeterli
güvenlik
Gaz, buhar veya sis nedeniyle patlama riski taşıyan ortamlara
uygun, toz nedeniyle patlama tehlikesi yaşayan ortamlara uygun
değil.
Sıcaklık sınıfları:
T4: maks. 100 °C madde sıcaklıklarına kadar izin verilir
T3: maks. 60 °C madde sıcaklıklarına kadar izin verilir
Motorun ATEX işaretine dikkat edin! (Bkz. tablo "Motorun
patlama koruma işareti açıklamaları"
G
T4/T3
X
Motor
Motor, ayrıntılı bir şekilde işlenmesi gereken bir yapı parçasıdır.
Tablo 5: Motorun patlama koruma işareti açıklamaları
Bilgi
Exe
Exd
Exde
Mil kavraması
Nakil maddesinin izin verilen sıcaklığı [°C]
60
100
60
Mil kavramasının gerekli ATEX işaretine sahip olması gerektiği gibi üreticinin de konu
ile ilgili bir açıklaması mevcut olmalıdır.
2.10.2
İşletim aralığının sınırları
Bölüm (⇨ Bölüm 6.2 Sayfa 28) içinde verilen minimum miktarlar su ve suya benzer
nakil maddeleri için geçerlidir. Pompanın bu miktarlarda ve bahsedilen nakil
maddeleri ile daha uzun süreler işletilmesi, pompa yüzeyindeki sıcaklıklarda ayrıca bir
artışa yol açmaz. Fiziksel açıdan farklı karakteristik değerlere sahip olan nakil
maddelerinin mevcut olması durumunda ayrıca bir ısınma tehlikesinin söz konusu
olup olmadığını ve böylece minimum miktarın yükseltilmesi gerekip gerekmediğini
kontrol edin.
Movitec
11 / 62
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3.1 Teslimat konumu kontrolü
1.
Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir.
2.
Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı
olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin.
3.2 Cihazın taşınması
Pompa agregasının taşınması
TEHLİKE
Yanlış taşıma şekli
Düşen parçalardan kaynaklanan hayati tehlike!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bir yük taşıma aracının sabitlenmesi için sadece öngörülen asma noktasını
(pompa sapı) kullanın.
▷ Asla pompa agregasını bağlantı hattına asmayın.
▷ Teslimat kapsamındaki kaldırma zinciri/kaldırma halatını sadece pompa
agregasını pompa bölmesine indirirken ya da dışarıya kanırtırken kullanın.
▷ Kaldırma zinciri/kaldırma halatını pompa ve vince asın.
▷ Yalnızca kontrol edilmiş, işaretli ve izin verilen yük taşıma aracını kullanın.
▷ Bölgesel taşıma yönetmeliklerini dikkate alın.
▷ Yük taşıma aracının ile ilgili üretici dokümantasyonunu dikkate alın.
▷ Taşıma aracının taşıma kapasitesi, kaldırılan agreganın tip levhasında verilen
ağırlıktan daha büyük olmalıdır. Ek olarak, kaldırılan tesisat parçalarını dikkate
alın.
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
Pompayı/pompa agregasını resimde gösterildiği şekilde dayayıp, taşıyın.
12 / 62
Movitec
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
Şek. 1: Pompa agregasının taşınması
Pompa agregasının durdurulması
UYARI
Yanlış kurulum
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompayı dikey olarak motoru yukarı doğru kurun.
▷ Pompa agregasını uygun araçlar ile devrilmeye karşı emniyete alın.
▷ Veri sayfası/tip levhasındaki ağırlık bilgilerini dikkate alın.
3.3 Depolama/saklama
Cihaz teslim edildikten uzun bir süre sonra işletime alınacak ise aşağıdaki önlemlerin
alınmasını tavsiye ederiz:
DİKKAT
Depolama sırasında nem, kir veya haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir.
Pompa/pompa agregasında korozyon/kirlenme meydana gelebilir!
▷ Pompa/pompa agregasının dışarıda depolanması durumunda ambalajında olan
pompa/pompa agregasının üzerini su geçmeyecek şekilde örtünüz.
▪ Pompa agregasını kuru bir yerde, sarsıntıya maruz bırakmadan ve mümkünse
orijinal ambalajında muhafaza edin.
▪ Donma tehlikelerine karşı pompayı korumak için pompaya antifriz (Örn. glikol)
doldurun.
▪ Mili üç ayda bir ve işletime almadan kısa bir süre önce elle çevirin.
▪ Kayar halka contasının sıkışmasının engellenmesi için kayar halka contası
bölümüne koruyucu madde sıkın.
Movitec
13 / 62
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
Tablo 6: Depolama esnasında mevcut olan ortam koşulları
Ortam koşulu
Bağıl nem
Değer
%5 ila %80 2)
Ortam sıcaklığı
(Yoğuşmasız)
- 10 °C ila + 40 °C
3.4 Tasfiye
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
1.
Pompa/pompa agregasını sökünüz.
Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayınız.
2.
Pompa malzemelerini örneğin
- metal
-plastik
-elektronik hurda
- gres ve yağlama sıvılarına göre ayırınız.
3.
Yerel uygulamalara göre tasfiye ediniz veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine
bırakınız.
3.5 Geri gönderme
1.
Pompayı uygun şekilde boşaltın. (⇨ Bölüm 7.3 Sayfa 36)
2.
Özellikle de zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka risk teşkil eden nakil maddeleri
söz konusu olduğunda pompayı temel olarak yıkayın ve temizleyin.
3.
Kalıntıları havadaki nem ile birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya
oksijen ile temas ettiğinde alev alabilecek nakil maddelerinin taşınması
durumunda pompa agregasının ayrıca nötr hale getirilmesi ve kuruması için su
içermeyen etkisiz gaz kullanılmalıdır.
4.
Pompa/pompa agregası ile birlikte daima tamamen doldurulmuş bir uygunluk
beyanı verilmelidir.
Uygulanan güvenlik ve arındırma önlemlerini mutlaka belirtin. (⇨ Bölüm 11
Sayfa 59)
BİLGİ
Kullanımda sakınca olmadığını gösteren bir açıklamanın gerekmesi durumunda bu
belgeyi aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz: www.ksb.com/
certificate_of_decontamination
2)
20 °C'de
14 / 62
Movitec
4 Pompa/pompa agregası açıklaması
4 Pompa/pompa agregası açıklaması
4.1 Genel açıklama
▪ Yüksek basınçlı Inline pompa
Saf veya hafif aşındırıcı su bazlı maddelerin nakli için pompa.
4.2 2009/125/AT "Öko Tasarım Yönetmeliği" için olan 547/2012 direktifine
(150 kW'lik maksimum nominal dalga performanslı su pompaları için)
göre ürün bilgileri
▪ Minimum verimlilik indeksi: Bkz. tip plakası, tip plakası açıklamaları (⇨ Bölüm 4.4
Sayfa 16)
▪ Su pompaları için en iyi etki derecesi olan MEI referans değeri ≥ 0,70'tir
▪ Minimum verimlilik indeksi: Bkz. tip plakası, tip plakası açıklamaları (⇨ Bölüm 4.4
Sayfa 16)
▪ Üretici adı veya ürün markaları, resmi ruhsat numaraları ve üretim yeri: Bkz. veri
sayfası ve sipariş dokümantasyonu
▪ Ürünün tipi ve boyutuna ilişkin bilgiler: Bkz. tip plakası, tip plakası açıklamaları
(⇨ Bölüm 4.4 Sayfa 16)
▪ Düzeltilmiş dişli çapında hidrolik pompa etki derecesi (%): Bkz. veri sayfası
▪ Pompanın performans eğrileri, verimlilik özellik eğrisi dahil: Bkz. belgelenmiş eğri
▪ Bir pompanın düzeltilmiş çark ile etki derecesi, tam çark çapı ile olan pompanın
etki derecesinden genellikle daha düşüktür. Çarkın düzeltilmesiyle pompa belirli
bir çalışma noktasına uyarlanır, bu sayede enerji tüketimi azalır. Minimum
verimlilik indeksi (MEI) tam çark çapını belirtir.
▪ Bu su pompasının farklı işletim noktalarında çalıştırılması, örneğin pompanın
çalışmasını sisteme uyarlayan değişken bir devir kumandası kullanılarak pompa
kontrol edildiği zaman daha verimli ve uygun maliyetli olabilir.
▪ Son devre dışı bırakma sonrasında parçalara ayırma, geri dönüştürme veya
tasfiye konusundaki bilgiler: (⇨ Bölüm 3.4 Sayfa 14)
▪ Şekildeki modele dayanarak, pompa için enerji referans değeri ve MEI = 0,7 (0,4)
için referans değeri grafiği bu adreste mevcuttur: http://www.europump.org/
efficiencycharts
4.3 Adlandırma
Örnek: Movitec VCF 90/2-1 B
Tablo 7: Tanımlamaya yönelik açıklama
Bilgi
Movitec
VC
F
Movitec
Anlamı
Yapı serisi
Model
LHS
Çelik (Pompa gövdesi)
Çelik (Pompa hidroliği)
V
Çelik/dökme demir (Pompa gövdesi)
Çelik (Pompa hidroliği)
VS
Çelik/dökme demir (Pompa gövdesi)
Çelik (Pompa hidroliği)
VC
Dökme demir (Pompa gövdesi)
Çelik (Pompa hidroliği)
VM
Blok motorlu model
Bağlantı türü
Oval flanş
E
Dış vida dişi
F
Yuvarlak flanş
T
Triclamp kavrama
V
Victaulic kavrama
15 / 62
4 Pompa/pompa agregası açıklaması
Bilgi
90
Anlamı
Yapı büyüklüğü, nakil akımı [m³/s] Qopt
2, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 90
Kademe sayısı
Azaltılan kademe sayısı
Nesil
3)
A nesli
B
B nesli
2
-1
B
4.4 Tip levhası
a)
KSB Aktiengesellschaft
Movitec VCF 90/2-1 B
Frame 160 (12,2kW) 50 Hz AT
9972040368
ID
85 m³/h
Q
38.1m
H
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod. 45/2011 979441-0123
Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23
Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25
Conn. PN16
MEI ≥ 0,70
11
12
13
14
15
Made in NL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
17
b)
18
9972040368
ID
85 m³/h
Q
38.1 m
H
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod. 45/2011 979441-0123
KSB Aktiengesellschaft
Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23
Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25
Conn. PN16
MEI ≥ 0,70
19
Made in NL
Movitec VCF 90/2-1 B
15 kW (12,2kW) 50 Hz AT
c)
KSB Aktiengesellschaft
II 2G IIC T3 X
KSB ICS BV; Alphen a/d Rijn, NL
Şek. 2: Tip plakası (Örnek) a) Motorsuz pompa b) Motorlu pompa c) ATEX
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Adlandırma
Gerekli güç
KSB sipariş numarası
Nakil yüksekliği
KSB sipariş numarası
Conta kodu, pompa elastomerleri
Kayar halka contası türü
Belirtilen basınçta maksimum sıcaklık
Basınç kademesi
Patlama koruması için işaret (⇨ Bölüm 2.10.1
Sayfa 11)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Muhafaza boyutu
Değerlendirme frekansı
Nakil miktarı
Değerlendirme devri
Üretim haftası/üretim yılı; seri numarası
Belirtilen sıcaklıkta maksimum basınç
Belirtilen basınçta maksimum sıcaklık
Minimum verimlilik indeksi
Motor değerlendirme performansı
4.5 Yapı tasarımı
Yapı türü
▪ Yüksek basınçlı Inline pompa
▪ Basınç kademesi maksimum PN 40
▪ Döner hareketli pompa
▪ Tek kademeli veya çok kademeli
Kurulum türleri
Standart:
3)
Bilgi yok
16 / 62
Movitec
4 Pompa/pompa agregası açıklaması
▪ Dikey kurulum
Opsiyonel:
▪ Yatay kurulum
Tahrik
▪ Yüzey soğutucu KSB kısa devre motoru
▪ 3~230/400 V 2,2 kW'a kadar
▪ 3~400/690 V 3,0 kW'tan itibaren
▪ IEC34-1 uyarınca sıcaklık sınıfı F
▪ Verimlilik sınıfı IE2 (0,75 kW'tan itibaren)
▪ Koruma türü IP 55
▪ Frekans 50 Hz
▪ Yalıtım malzemesi sınıfı F
Opsiyonel:
▪ Verimlilik sınıfı IE3
Mil contası
Mil contası olarak soğutulmamış, bakım gerektirmeyen EN 12756 uyarınca bir kayar
halka contası kullanılır.
▪ Fixed modeli
– Standart model kayar halka contası
– Yükü alınmamış körük contası
– ≤ 25 bar
– Movitec standart model 2B, 4B, 6B, 10B, 15B
▪ Easy Access modeli
– Kolayca değiştirilebilir
– Yükü alınmamış körük contası
– ≤ 25 bar
– Conta değişiminde tahrik fenerinin sökülmesi gerekli değildir
– 5,5 kW'tan yüksek motor güçlerinde motorun sökülmesine gerek yoktur
– Movitec standart model 25B, 40B, 60B, 90B
▪ Cartridge modeli
Kartuş contası, yükü alınmamış körük modelinde (PN 25) veya özel olarak yükü
alınmış PN 40 türünde teslim edilir. Conta değişiminde tahrik fenerinin sökülmesi
gerekli değildir.
5,5 kW'tan yüksek motor güçlerinde motorun sökülmesine gerek yoktur.
– Kartuş contası
– Yükü alınmamış körük modeli (PN 25) veya özel olarak yükü alınmış tür
(PN 40)
– Conta değişiminde tahrik fenerinin sökülmesi gerekli değildir
– 5,5 kW'tan yüksek motor güçlerinde motorun sökülmesine gerek yoktur
– Movitec LHS 6 dışında tüm yapı boyutları opsiyonel olarak mevcut
Yatak
▪ Hidrolik çark volframkarbit küresel yatak
Movitec
17 / 62
4 Pompa/pompa agregası açıklaması
4.6 Kurulum ve etki şekli
3
1
4
2
Şek. 3: Kesit resmi
1
3
Model
Etki şekli
Conta
Çark
Pompa mantosu
2
4
Emme manşonu
Basınç manşonu
Pompa, radyal bir akım girişi (emme manşonu) ve bir çizgi halinde karşısında duran
radyal bir akım çıkışı (basınç manşonu) ile donatılmıştır. Hidrolik mil kavraması
üzerinden motor ile sabit bir şekilde bağlanır.
Pompa çalışırken çarkın girişinde düşük bir basınç oluşur. Bu düşük basınç sayesinde
nakil maddesi emme manşonundan (2) pompaya girer. Her kademede bir çark (1) ve
bir kılavuz dişli bulunmaktadır. Bu kademenin akışı, pompanın nakil miktarını
belirler. Kademelerin çapı merkezkaç kuvvetlerine ve "Kademe basıncına" belirli bir
oranda olacak şekildedir. Ne kadar çok kademe mevcutsa, basınç o kadar yüksektir.
Nakil maddesi pompa kademeleri ile pompa mantosu (3) arasındaki pompanın dış
tarafına doğru iletilir ve basınç ağzından (4) pompadan çıkar.
Pompa bir norm kayar halka contası ile contalanmıştır.
4.7 Ses değerleri
Ses değerleri motora bağlıdır. Bkz. motorla birlikte teslim edilen belgeler.
4.8 Teslimat kapsamı
Modele bağlı olarak aşağıdakiler de teslimat kapsamına dahil olabilir:
▪ Pompa
▪ Elektromotor
4.9 Ölçümler ve ağırlıklar
Ölçü ve ağırlıklar için pompa agregasının kurulum planı/ölçüleri belirten sayfa ve veri
sayfasına bakınız.
18 / 62
Movitec
5 Kurulum/montaj
5 Kurulum/montaj
5.1 Güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Patlama riski bulunan alanlarda öngörülmeyen şekilde yapılan kurulum
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan patlama koruması yönetmeliklerini dikkate
alınız.
▷ Pompa ve motorun veri sayfası ve tip plakasında bulunan bilgileri dikkate alınız.
UYARI
Uzun süreli koruyucu maddeye sahip pompa: İçme suyu tesisatlarındaki sağlığa
zararlı koruyucu madde
Zehirlenme tehlikesi!
▷ Sistemi işletime almadan önce yıkayın.
▷ Gerektiğinde, pompayı sökün ve koruyucu maddeyi, özellikle nakil maddesiyle
temas eden parçaları tamamen çıkartın.
▷ Görev onayındaki bilgilere dikkat edin.
5.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol
Kurulum yeri
UYARI
Sabitlendirilmemiş ve taşımayan bir kurulum yüzeyi üzerine yapılan kurulum
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ EN 206-1 uyarınca XC1 ekspozisyon sınıfında betonun C12/15 sınıfı
doğrultusunda yeteli basınç mukavemetine sahip olmasını dikkate alınız.
▷ Kurulum yüzeyi bağımsız, düz ve yatay olmalıdır.
▷ Ağırlık bilgilerini dikkate alınız.
1.
Yapının biçimini kontrol edin.
Yapının biçimi ölçü sayfası/kurulum şemasındaki ölçümlere göre hazırlanmış
olmalıdır.
ATEX verileri
TEHLİKE
Patlama riski bulunan alanlarda öngörülmeyen şekilde yapılan kurulum
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan patlama koruması yönetmeliklerini dikkate
alınız.
▷ Pompa ve motorun veri sayfası ve tip plakasında bulunan bilgileri dikkate alınız.
1.
Motor ve pompadaki ATEX verilerinin, belirtilen kategorilerle örtüşüp
örtüşmediğini kontrol edin.
⇨ Motorun ve pompanın kategorileri farklı olduğunda, en düşük olan kategori
geçerlidir!
2.
2. kategoride pompanın hasara karşı korunduğundan emin olun.
Movitec
19 / 62
5 Kurulum/montaj
5.3 Pompa agregasının kurulması
DİKKAT
Motora sızıntı sıvısının nüfuz etmesi
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının kurulumunu asla "motor aşağıya doğru" şeklinde
yapmayın.
1.
Pompa agregasını düz, stabil bir temele, kuru ve paslanmayan bir bölüme kurun
ve sabitleyin.
2.
Motorun fan deliğine yeterli miktarda hava geldiğinden emin olun.
(Fan deliğinin üzerindeki boş bölümün, fan kapağı hava girişinin çapına oranla
en az 1/4 daha büyük olması gerekir.)
3.
Pompa agregasını su terazisi ile basınç manşonundan düzeltin.
5.4 Boru hatları
5.4.1
Boru hattının bağlanması
TEHLİKE
Pompa manşonları için müsaade edilen yükün aşılması
Sızıntı yapan yerlerden dışarı sızan sıcak, zehirli, aşındırıcı veya yanıcı nakil maddesi
hayati tehlikeye yol açabilir!
▷ Pompayı boru hatları için sabit nokta olarak kullanmayınız.
▷ Boru hatlarını pompaya gelmeden önce bir araya getiriniz ve gergin olmayacağı
bir şekilde bağlayınız.
▷ Boru hattının sıcaklık artışında esnemesini uygun yöntemler ile dengeleyiniz.
DİKKAT
Boru hattında yapılan kaynak çalışmalarında yanlış topraklama
Silindir yatağı hasar görebilir (oyuklaşma etkisi)!
▷ Asla elektronik kaynak çalışmalarında topraklama için pompa veya taban
plakasını kullanmayınız.
▷ Silindir yataklarından akım akışını önleyiniz.
BİLGİ
Tesisatın ve pompanın tipine göre geri akım engelleyicileri ve kapama organlarının
monte edilmesi tavsiye edilir. Ancak bunları, pompanın boşaltılması veya
sökülmesinde bir engel teşkil etmeyeceği şekilde monte ediniz.
20 / 62
✓
Pompaya giden emme hattı/besleme hattı emme işletiminde yukarıya doğru
döşenmiştir. Besleme işletiminde ise aşağıya doğrudur.
✓
Emme flanşın önünde, flanş çapından en az iki kat daha büyük çapta bir
dengeleme hattı mevcuttur.
✓
Hatların nominal büyüklükleri en az pompa bağlantılarının büyüklüğüne
tekabül eder.
✓
Yüksek basınç kaybını önlemek amacıyla daha fazla nominal büyüklükler için 8°
genişletme açısına sahip olan geçiş parçaları üretilmiştir.
✓
Boru hatları pompaya gelmeden önce bir araya getirilmiş ve gergin olmayacağı
bir şekilde bağlanmıştır.
1.
Hazneler, boru hatları ve bağlantılarını iyice temizleyin, yıkayın ve içini üfleyin
(özellikle yeni tesisatlarda).
2.
Pompanın emme ve basınç manşonlarındaki flanş kapaklarını boru hattına
monte etmeden önce çıkarın.
Movitec
5 Kurulum/montaj
DİKKAT
Boru hatlarında kaynak damlası, kav veya başka kirler
Pompa hasar görebilir!
▷ Hatları kirden arındırın.
▷ Gerekirse filtre kullanın.
3.
Gerekli olduğunda, filtreyi boru hattına yerleştirin (Bkz. şekil: Boru hattında
filtre).
1
2
Şek. 4: Boru hattında filtre
1
Basınç farkı ölçüm aleti
2
Filtre
BİLGİ
Korozyona dayanıklı maddeden yapılmış ve tel çapı 0,5 mm ve 0,25 mm olan tel
örgü ağı ile kaplanan filtre kullanınız.
Filtreyi, boru hattının üç katı enine kesiti ile yerleştiriniz.
En çok kullanılan filtre şapka şeklinde olan filtredir.
4.
Pompa manşonlarını boru hattı ile birleştirin.
DİKKAT
Aşındırıcı temizleme maddeleri
Pompa hasar görebilir!
▷ Temizleme işletiminin tipi ve süresini kullanılan gövde ve contalama
malzemelerine göre ayarlayınız.
5.4.2
Pompa manşonlarında izin verilen kuvvet ve tork değerleri
Şek. 5: Pompa manşonundaki kuvvetler ve torklar
Kuvvetlerin etki yönü
Fx
pompa eksenine yatay olarak paralel
Fy
Pompa eksenine dikey
Movitec
21 / 62
5 Kurulum/montaj
FZ
pompa eksenine yatay olarak, sağ açıyla
Momentin etki yönü
MX
yatay eksen çevresinde pompa eksenine paralel
MY
dikey destek ekseni çevresinde
MZ
yatay eksen çevresinde, pompa eksenine sağ açıyla
Pompa manşonundaki kuvvetler ve torklar
Tablo 8: Movitec V(S)F pompa manşonlarındaki kuvvetler ve torklar
Movitec
DN
[mm]
V(S)F 2 B
V(S)F 4 B
V(S)F 6 B
V(S)F 10 B
V(S)F 15 B
V(S)F 25 B
V(S)F 40B
PN 16/25
V(S)F 40B
PN 40
V(S)F 60B
PN 16/25
V(S)F 60B
PN 40
V(S)F 90 B
LHS 6
Fx
Fy
Fz
∑F
[N]
Mx
My
Mz
∑M
25
25
32
40
50
65
80
[N]
3300
3300
3300
4000
4000
3200
4000
[N]
-2400
-2400
-2400
-3100
-3100
-3500
-1800
[N]
1700
1700
1700
3100
3100
3500
2000
4400
4400
4400
5900
5900
5890
4820
[Nm]
280
280
280
440
440
1000
400
[Nm]
95
95
95
180
180
230
200
[Nm]
-210
-210
-210
-200
-200
-400
-300
[Nm]
80
3700
-3300
3700
6190
975
240
-450
1100
80
4000
-1800
2000
4820
400
200
-300
540
80
3700
-3300
3700
6190
975
240
-450
1100
100
32
3500
8000
-2500
-2000
1000
3200
4420
8800
750
460
500
460
-625
-500
1100
800
400
400
400
500
500
1100
540
Tablo 9: Movitec VCF pompa manşonlarındaki kuvvetler ve torklar
Movitec
DN
[mm]
VCF 2 B
VCF 4 B
VCF 6 B
VCF 10 B
VCF 15 B
VCF 25 B
VCF 40 B
VCF 60 B
VCF 90 B
25
25
32
40
50
65
80
100
100
Fx
[N]
9400
9400
9400
8000
8000
5000
6000
6000
6200
Fy
[N]
-3200
-3200
-3200
-2000
-2000
-2000
-3000
-3000
-4100
Fz
∑F
[N]
3200
3200
3200
3200
3200
2500
3000
3000
4100
[N]
10430
10430
10430
8850
8850
5940
7350
7350
8490
Mx
[Nm]
600
600
600
460
460
1000
1800
1800
2000
My
[Nm]
300
300
300
460
460
300
1000
1000
1200
Mz
∑M
[Nm]
360
360
360
-500
-500
-300
-1000
-1000
-1200
[Nm]
760
760
760
820
820
1090
2290
2290
2620
5.5 Baypass montajı
BİLGİ
Pompa kapalı bir valfe karşı çalıştığında, bir baypass kurulması önerilir.
Bypassın kapasite gereksinimi, en iyi hacim akışının en az %10'u olmalıdır.
5.6 Elektrik bağlantısının yapılması
TEHLİKE
Yanlış bağlantı
Patlama tehlikesi!
▷ Hat uçlarının bağlantı noktası patlama tehlikesi bulunan alanın dışında veya
II2G cihaz kategorisi için izin verilen elektrikli işletim maddesinde bulunmalıdır.
22 / 62
Movitec
5 Kurulum/montaj
TEHLİKE
Tamamen bağlanmamış pompa agregasının işletimi
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Asla elektrik bağlantı hatları tamamen bağlanmamış veya denetleme sistemleri
çalışmayan pompa agregasını çalıştırmayınız.
TEHLİKE
Elektrik bağlantısı hasar görmüş bağlantı hatları
Cereyan çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Bağlantı hatlarının bağlanmasından önce hasarlar açısından kontrol ediniz.
▷ Hasarlı bağlantı hatlarını asla bağlamayın.
TEHLİKE
Pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından yapılması
Cereyan çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
▷ IEC 60364 kurallarını ve patlama korumasında EN 60079 kurallarını dikkate
alınız.
UYARI
Yanlış elektrik bağlantısı
Şebeke hasar görebilir, kısa devre!
▷ Bulunduğunuz yerdeki enerji besleme şirketinin teknik bağlantı şartlarını
dikkate alınız.
DİKKAT
Yanlış döşeme
Elektrik bağlantı hatları hasar görebilir!
▷ Elektrik bağlantı hatlarını -25 °C'nin altındaki ısıda asla hareket ettirmeyin.
▷ Elektrik bağlantı hatlarını asla büküp sıkıştırmayın.
▷ Pompa agregasını elektrik bağlantı hatlarından asla kaldırmayın.
▷ Elektrikli bağlantı hatlarının uzunluğu yerel koşullara uygun hale getirilmelidir.
DİKKAT
Pompa/pompa agregasında aşırı yüklenme
Makinede hasar!
▷ EN 13463-6 gereksinimlerine uygun olan denetleme sistemini kurun.
▷ Motoru IEC 947 ve geçerli yerel yönetmelikler uyarınca termik olarak
geciktirmeli bir aşırı yüklemeden koruma sistemi ile koruyun.
(Pompanın bir yangın koruma tesisatında ana yangın söndürme pompası olarak
kullanımında, pompanın motor koruma tesisatıyla otomatik olarak kapatılması
söz konusu olmamalıdır!)
▷ Motor özelliklerinin, motora bağlanan akım beslemesiyle örtüştüğünden emin
olun.
Birlikte yollanmış motorun elektrik bağlantısı için ekteki elektrik bağlantı şemalarını
ve kumanda sisteminin planlanmasına dair bilgileri dikkate alın.
Başka bir üreticinin motoru kullanılırsa ilgili kullanım kılavuzunu dikkate alın.
Pompa agregası standart olarak elektrik bağlantı hatları ile teslim edilir. Daima tüm
hatları kullanın ve kumanda hattının işaretlenen kablo damarlarını bağlayın.
Movitec
23 / 62
5 Kurulum/montaj
Movitec B
Birlikte yollanmış motorun izin verilen değerlendirme akımı motorun tip plakasında
verilmiştir.
Bu, motorun izin verilen işletim alanını açıklar ve aşırı yüklemeden koruma sisteminin
ayarlanmasında kullanılır. İşletim sırasında gerçek enerji tüketiminin ölçülmesiyle
motor koruma şalteri pompa agregasını korumak için daha düşük olarak önceden
ayarlanabilir.
Bu akım değeri aynı zamanda, uygun elektrik aksesuarının (örn. frekans dönüştürücü,
ana şalter, iletken çapı vs.) seçilmesi için kullanılabilir.
Movitec A
Birlikte yollanmış motorun maksimum izin verilen değerlendirme akımı motorun tip
levhasında Imax ile belirtilmiştir.
Bu maksimum izin verilen akım, motorun maksimum işletim aralığını açıklamaktadır
ve aşırı yükleme koruma sisteminin ayarlanmasında kullanılabilir. Pompanın tip
plakasında gerçek enerji tüketimi 400 V olarak Inom ile belirtilmiştir. Pompa akımı,
pompa agregasını korumak için motor koruma şalterinin ön ayarı olarak
kullanılabilir.
Bu akım değeri aynı zamanda, uygun elektrik aksesuarının (örn. frekans dönüştürücü,
ana şalter, iletken çapı vs.) seçilmesi için kullanılabilir.
5.6.1
Aşırı yüklemeden koruma sistemi
Standart motorlar ≥ 3 kW üç PTC soğuk iletkenle donatılmıştır.
Tablo 10: PTC teknik verileri
Büyüklük
tn [°C]
R20 °C [Ω]
Rtn-20 °C [Ω]
Rtn-5 °C [Ω]
Rtn+5 °C [Ω]
Rtn+15 °C [Ω]
Un [V DC]
Değer
140
~ 20
~ 250
< 550
> 1330
> 4000
2,5 < U < 30
1.
Pompa agregasını IEC 947 ve geçerli yerel yönetmelikler uyarınca termik
geciktirmeli bir aşırı yüklemeden koruma sistemi ile koruyun.
2.
PTC'yi bir termistör rölesiyle bağlayın.
5.7 Dönme yönünün kontrol edilmesi
TEHLİKE
Dönen ve ayakta duran parçaların birbiri ile temas etmesi sonucunda sıcaklık artışı
meydana gelebilir
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Dönme yönünü asla pompa kuru iken kontrol etmeyiniz.
UYARI
Pompa gövdesine ellerin sokulması
Yaralanma tehlikesi. Pompa hasar görebilir!
▷ Pompa ünitesinin elektrik bağlantısı çıkarılmadığı ve yeniden başlatılmaya karşı
korunmadığı sürece pompanın içine elinizi veya yabancı maddeleri sokmayınız.
24 / 62
Movitec
5 Kurulum/montaj
DİKKAT
Tahrik ve pompanın farklı dönme yönü
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompadaki dönme yönü okunu dikkate alınız.
▷ Dönme yönünü kontrol ediniz. Gerekirse elektrik bağlantısını kontrol ediniz ve
dönme yönünü düzeltiniz.
Motor ve pompanın doğru dönme yönü saat yönündedir (motor tarafından
bakıldığında).
1.
Motoru devreye alarak ve ardından hemen devre dışı bırakarak biraz dönmesini
sağlayın ve motorun dönme yönünü tespit edin.
2.
Dönme yönünü kontrol edin.
Motorun dönme yönü pompadaki dönme yönü oku ile aynı olmalıdır.
3.
Yanlış dönme yönünde motorun elektrik bağlantısını ve gerekirse kumanda
mekanizmasını kontrol edin.
1
2
Şek. 6: Nakil maddesinin akış yönü ve dönme yönü oku ve
1
motorun dönme yönü
Movitec
2
Nakil maddesinin akış yönü
25 / 62
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
6.1 İşletime alma
6.1.1
İşletime alma gereklilikleri
Pompa agregasını işletime almadan önce aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş
olması gerekir:
▪ Pompa agregası doğru kuruldu.
▪ Pompa ünitesinin tüm koruma tesisatları ile elektrik bağlantısı, yönetmeliklere
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
▪ Pompaya nakil maddesi doldurulmuştur.
▪ Dönme yönü kontrol edilmiştir.
▪ Tüm ek bağlantılar yapılmıştır ve çalışır durumdadır.
▪ Pompa ve motor milleri sürtünmeden ve aşırı bir ses yapmadan çalışıyor.
▪ Pompanın/pompa ünitesinin uzun süre kullanılmaması durumunda (⇨ Bölüm 6.4
Sayfa 32) bölümünde anlatılan önlemler alınmıştır.
Basınç yatağı gövdesine sahip bir pompada şu maddelerin oluşturulduğundan emin
olunması gerekir:
▪ Basınç yatağı gövdesi ile motor mili arasındaki eksensel boşluğun doğru
ayarlandığı.
▪ Basınç yatağı gövdesinde bir yağlama nipeli bulunduğunda gövdenin yağlandığı.
6.1.2
Pompanın doldurulması ve havasının alınması
TEHLİKE
Pompanın iç kısmında patlayıcı ortamın oluşması
Patlama tehlikesi!
▷ Pompayı devreye almadan önce pompa ve emme hattının havasını tahliye
ediniz ve nakil maddesi doldurunuz.
DİKKAT
Kuru hareket sonucunda daha fazla aşınma
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını asla boş iken çalıştırmayınız.
▷ İşletim esnasında asla emme ve/veya besleme hattındaki kapama organını
kapatmayınız.
26 / 62
Movitec
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
Açık veya kapalı devridaimde yeterli oranda besleme basıncının doldurulması
C
A
B
Şek. 7: Açık veya kapalı devridaime sahip pompa
A
C
Emme hattındaki kapama valfi
Dolum tıpaları
B
Basınç hattındaki kapama valfi
1.
Emme hattındaki kapama valfini (A) ve basınç hattındaki kapama valfini (B)
kapatın.
2.
Dolum tıpalarını (C) açın.
3.
Emme hattındaki kapama valfini (A), sıvı dolum tıpalarından (V) akana kadar
kademeli bir şekilde açın.
4.
Dolum tıpalarını (C) kapatın.
5.
Emme hattındaki (A) kapama valfini tamamen açın.
6.
Basınç hattındaki (B) kapama valfini tamamen açın.
Açık devridaimin sıvı seviyesi pompanın altında kalacak şekilde doldurulması
B
A
Şek. 8: Açık devridaime ve pompanın altında kalan sıvı seviyesine sahip pompa
A
Basınç hattındaki kapama valfi
B
Dolum tıpaları
1.
Üst yatak gövdesinden dolum tıpalarını (B) çıkartın.
2.
Kapama valfini, basınç hattına (A) bağlayın.
3.
Pompa gövdesini dolum tıpalarından (B) nakil maddesinin üst sınırına kadar
doldurun.
Movitec
27 / 62
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
4.
Dolum tıpalarını (B) kapatın.
5.
Basınç hattındaki (A) kapama valfini tamamen açın.
Hava tahliyesi
Pompa çalışır halde olmadığında havası ilgili bağlantılar üzerinden tahliye edilebilir.
1
1
Şek. 9: Hava tahliyesi için bağlantılar
1
Hava tahliyesi için bağlantılar
6.2 İşletim aralığının limitleri
TEHLİKE
Basınç, sıcaklık, nakil maddesi ve devire ilişkin izin verilen kullanım sınırlarının
aşılması
Patlama riski!
Sıcak ve zehirli nakil maddeleri dışarı akabilir!
▷ Veri sayfasında verilen işletim verilerine uyun.
▷ Asla pompa için uygun olmayan nakil maddeleri pompalamayın.
▷ Kapama organının kapalı olması halinde uzun süreli işletimden kaçının.
▷ Pompayı asla üreticinin yazılı izni olmaksızın veri sayfası veya tip plakasında
belirtilen sıcaklık, basınç veya devir sayısı değerlerinin üzerindeki değerlerde
çalıştırmayın.
TEHLİKE
Nakil maddesine bağlı olarak kullanım sınırlarının aşılması
Patlama riski!
▷ Kimyasal açıdan birbirleriyle tepkimeye girebilecek farklı nakil maddelerini
hiçbir şekilde nakletmeyin.
▷ Alev alabilen bir maddeyi hiçbir zaman minimum sıcaklığı alev alma sıcaklığının
üzerinde olacak şekilde nakletmeyin.
DİKKAT
Madde ile pompa arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek
Makinede hasar!
▷ Madde ile pompa arasındaki sıcaklık farkı hiçbir zaman 60 °C'yi aşmamalıdır.
▷ Pompa ile madde arasındaki sıcaklık farkının 30 °C'nin üzerinde olduğu
durumlarda, sıcaklık şoku riskinin ortaya çıkmaması için pompayı yavaşça
doldurun/ısıtın.
28 / 62
Movitec
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
İşletme alanı, kullanıma, aynı zamanda basınç ve sıcaklık kombinasyonuna bağlıdır.
Tablo 11: İşletim alanının niteliği
İşletim alanı
-20 ila 40
NPSHreq. + 1 m
1 - 100
1000 - 2500
30 - 60
Bkz. motor veri sayfası
Kriterler
Ortam sıcaklığı [°C]4)
Minimum giriş basıncı
Viskozite [cSt]5)
Yoğunluk [kg/m³]5)
Frekans [Hz]6)
Bir saat içerisinde maksimum çalıştırma
sayısı7)
İzin verilen tane büyüklüğü
Soğutma8)
6.2.1
0,005 - 1
Cebri soğutma
Minimum/maksimum nakil miktarı
Tablo 12: Nakil maddesi sıcaklığı ≤ 20 °C olduğunda minimum/maksimum nakil miktarı (Q)
Movitec
Q [m³/h]
50 Hz
2-kutuplu
2B
4B
6B
10B
15B
25B
40B
60B
90B
LHS 6
4)
5)
6)
7)
8)
9)
min.
0,2
0,4
0,6
1,19)
1,6 9)
2,8
4,0
6,0
8,5
0,8
max.
3,3
6,5
9,0
13,2
22,5
35,0
54,0
76,0
110,0
8,6
60 Hz
4-kutuplu
min.
0,5
0,8
1,4
2,0
3,0
4,3
-
max.
6,6
11,3
17,5
27
38
53,9
-
2-kutuplu
min.
0,2
0,5
0,8
1,3
2,0
3,1
5,1
6,1
10,2
0,7
max.
4,0
7,8
8,6
15,8
27,0
42,0
65,0
90,0
132,0
8,6
4-kutuplu
min.
0,6
1,0
1,6
5,0
-
max.
7,9
13,5
21,0
65,1
-
Ortam sıcaklığı değeri aştığında veya motor 1000 metrenin üzerindeki bir rakımda bulunduğunda, motor soğutması çok
etkili olmayacaktır ve motor gücünün ilgili şekilde uygun hale getirilmesi gerekli olabilecektir. Motorun yüklenmesi deniz
seviyesinin üzerinde ne kadar bir yüksekliğe kurulduğuna veya ortam sıcaklığının ne olduğuna göre değişiklik gösterir.
Ayrıntılı öneriler için lütfen satış bayinizle irtibata geçin.
Değerlerdeki değişiklikler, motor gücünün uygun hale getirilmesini gerekli hale getirebilir. Ayrıntılı öneriler için lütfen
satış bayinizle irtibata geçin.
50 Hz'de işletim için tasarlanan pompalarda, 60 Hz bağlantısı yapılmamalıdır.
Sıkça yapılan çalıştırma/durdurma, özellikle bunla birlikte yüksek basınç farklılıkları (Δp) birleştiğinde ürün ömrünün
kısalmasına neden olur.
Havanın (Soğutma havası) yeterli oranda devridaim yapabilmesi için motor fan deliği üzerindeki boş bölümün en azından
fan deliği çapının 1/4'ü oranında olması gerekir.
VdS sertifikasına sahip pompalarda minimum nakil miktarı (Q) izin verilen nakil miktarının en az %5'i oranındadır
Movitec
29 / 62
Q [%]
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
t [°C]
Şek. 10: > 20 °C nakil maddesi sıcaklığında nakil maddesi sıcaklığına bağlı olarak
gerekli minimum nakil miktarı
6.2.2
Basınç ve sıcaklık sınırları
6.2.2.1
Movitec A, B
Movitec A
Tablo 13: Basınç ve sıcaklık sınırları
Yapı büyüklüğü
LHS6
Basınç
Sıcaklık
[bar]
40
[°C]
120
Movitec B
Pompanın basınç ve sıcaklık sınırları tip plakasında belirtilmiştir. (⇨ Bölüm 4.4 Sayfa
16)
6.2.2.2
Mil contası
Tablo 14: Mevcut kayar halka contaları
Kayar halka contası
Code
11
12
13
MG-G60
MG-G60
RMG-G606
EN 12756'ya
göre
teşhis harfi
B Q1 E G G
B Q1 V G G
Q1 B E G G
14
15
16
18
20
21
22
23
24
28
29
RMG-G606
RMG-G606
RMG-G606
RMG-G606
H7N
H7N
H7N
RMG-G606
MG-G606
MG-G606
MG-G606
Q1 B V G G
U3 U3 X4 G G
U3 U3 V G G
U3 B E G G
Q1 A E G G
Q1 A V G G
Q1 A X4 G G
Q1 B E G G
Q1 Q1 V G G
Q1 Q1 X4 G G
Q1 Q1 E G G
10)
11)
Tip
Sıcaklık
Elastomer
EPDM
FPM
EPDM WRAS /
ACS
FPM
HNBR
FPM
EPDM 559236
EPDM 559236
FPM
HNBR
EPDM
FPM
HNBR
EPDM
Maksimum 16 bar basınçtan 140 C'ye kadar mümkün.
Maksimum 25 bar basınçtan 140 C'ye kadar mümkün.
30 / 62
Movitec
Model
Basınç
min.
max.
C
E
F
[°C]
[°C]
[bar]
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
-20
-20
-20
+100
+120
+100
10
10
25
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
+120
+12010)
+12010)
+12010)
+12011)
+12011)
+12011)
+100
+120
+120
+100
25
25
25
25
40
40
40
25
10
10
10
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 15: Kayar halka contaları için malzeme lejantı
Parça adı
Kayar halka
Karşı halka
Elastomer
Yay
Diğer metal
parçaları
EN 12756'ya göre
teşhis harfi
B
U3
Q1
A
B
U3
Q1
E
V
X4
G
G
Kayar malzemeler / yan contalar
Hartkömürsentetikreçineemprenyeedilmi
ş
Volframkarbit (CrNiMo bağlı)
Silisyumkarbit (basınçsız sinterlenmiş)
Kömürgrafit, antimon emprenye edilmiş
Hartkömürsentetikreçineemprenyeedilmi
ş
Volframkarbit (CrNiMo bağlı)
Silisyumkarbit (basınçsız sinterlenmiş)
EPDM (etilen-propilen kauçuk)
Flor kauçuk (Viton)
HNBR
CrNiMo-Çelik
CrNiMo-Çelik
6.2.3
Değerlendirme akımı/maksimum akım
Movitec B
Birlikte yollanmış motorun izin verilen değerlendirme akımı motorun tip plakasında
verilmiştir.
Bu, motorun izin verilen işletim alanını açıklar ve aşırı yüklemeden koruma sisteminin
ayarlanmasında kullanılır. İşletim sırasında gerçek enerji tüketiminin ölçülmesiyle
motor koruma şalteri pompa agregasını korumak için daha düşük olarak önceden
ayarlanabilir.
Bu akım değeri aynı zamanda, uygun elektrik aksesuarının (örn. frekans dönüştürücü,
ana şalter, iletken çapı vs.) seçilmesi için kullanılabilir.
Movitec A
Birlikte yollanmış motorun maksimum izin verilen değerlendirme akımı motorun tip
levhasında Imax ile belirtilmiştir.
Bu maksimum izin verilen akım, motorun maksimum işletim aralığını açıklamaktadır
ve aşırı yükleme koruma sisteminin ayarlanmasında kullanılabilir. Pompanın tip
plakasında gerçek enerji tüketimi 400 V olarak Inom ile belirtilmiştir. Pompa akımı,
pompa agregasını korumak için motor koruma şalterinin ön ayarı olarak
kullanılabilir.
Bu akım değeri aynı zamanda, uygun elektrik aksesuarının (örn. frekans dönüştürücü,
ana şalter, iletken çapı vs.) seçilmesi için kullanılabilir.
6.3 Devre dışı bırakma/saklama/depolama
6.3.1
Devre dışı bırakma için alınması gereken önlemler
Pompa ünitesi, monte edilmiş şekilde kalır
✓
Pompanın işlevini yerine getirebilmesi için yeterli miktarda sıvı beslemesi
sağlanır.
1.
Uzun süreli devre dışı bırakılması durumunda pompa agregası her ay veya üç
ayda bir devreye alınmalı ve yaklaşık beş dakikalığına çalıştırılmalıdır.
Böylece pompanın iç kısmında ve pompanın besleme kısmında kalıntıların
meydana gelmesi önlenmiş olur.
DİKKAT
Pompanın uzun süre kullanılmaması sonucu donma tehlikesi
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının uzun süre kullanılmaması halinde de klima düzeneğini
çalışır halde bırakın.
Movitec
31 / 62
6 İşletime alma/devre dışı bırakma
Pompa/pompa agregası sökülür ve depolanır
✓
Kontroller yapıldı ve bakım önlemleri alındı .
1.
Pompa gövdesinin iç tarafına koruyucu madde sıkın.
2.
Koruyucu maddeyi nakil maddesi girişinden ve nakil maddesi çıkışından sıkın.
Nakil maddesi girişinin ve nakil maddesi çıkışının (Örn. plastik kapaklar v.b.)
kapatılması önerilir.
Ek uyarı ve bilgilere de riayet edin. (⇨ Bölüm 3 Sayfa 12)
6.4 Tekrar işletime alma
Tekrar işletime alma için işletime alma (⇨ Bölüm 6.1 Sayfa 26) ve işletim alanı sınırları
hakkındaki bilgileri dikkate alın.
Pompayı/pompa agregasını tekrar işletime almadan önce bakım/koruyucu bakım ile
ilgili ek önlemler alın. (⇨ Bölüm 7 Sayfa 33)
UYARI
Koruma tesisatlarının olmaması
Hareket eden parçalar ve dışarı akan nakil maddesi sonucunda yaralanma tehlikesi!
▷ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar olması
gerektiği gibi takınız veya işlevine devam etmesini sağlayınız.
BİLGİ
Pompanın bir seneden fazla devre dışı bırakılması durumunda elastomerler
yenilenmelidir.
32 / 62
Movitec
7 Bakım/koruyucu bakım
7 Bakım/koruyucu bakım
7.1 Güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Bakım çalışmalarında kıvılcım oluşması
Patlama tehlikesi!
▷ Yerel güvenlik talimatlarını dikkate alın.
▷ Patlama koruması bulunan pompa/pompa agregasındaki bakım çalışmalarını
her zaman tutuşma kabiliyeti bulunan atmosferin dışında gerçekleştirin.
TEHLİKE
Öngörülmeyen bir şekilde bakımı yapılan pompa agregası
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının düzenli olarak bakımını yapınız.
▷ Yağlama maddesi, mil contası ve kavrama konularına odaklanan bir bakım planı
hazırlayınız.
Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim
olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
UYARI
Pompa agregasının istemeden çalıştırılması
Hareket eden parçalar yaralanma tehlikesine yol açabilir!
▷ Pompa agregasını istemeden işletime almaya karşı emniyete alınız.
▷ Sadece elektrik bağlantılarının sökülmüş olması durumunda pompa
agregasında herhangi bir çalışma yapınız.
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Yaralanma tehlikesi!
▷ Yasal uygulamaları dikkate alınız.
▷ Nakil maddesini boşaltırken kişiler ve çevre için koruyucu önlemler alınız.
▷ Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırınız.
UYARI
Yetersiz duruş emniyeti
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Montaj işlemi/sökme işlemi esnasında pompayı/pompa agregasını/pompa
parçalarını devrilmeye veya düşmeye karşı emniyete alınız.
Bir bakım planının hazırlanması ile bakım zahmeti en aza indirilebildiği gibi masraflı
onarım çalışmaları da önlenebilir. Böylece pompanın, pompa agregasının ve pompa
parçalarının arızasız ve güvenilir bir şekilde çalışması sağlanır.
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
Pompa agregasını sökme ve takma işlemlerinde kaba kuvvet kullanmayın.
Movitec
33 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
7.2 Bakım/kontrol
7.2.1
İşletim denetimi
TEHLİKE
Pompanın iç kısmında patlayıcı ortamın oluşması
Patlama tehlikesi!
▷ Nakil maddesi ile temas eden pompanın iç kısmı, conta bölmesi ve yardımcı
sistemler dahil olmak üzere daima nakil maddesi ile doldurulmuş olmalıdır.
▷ Besleme basıncının yeterince yüksek olmasını sağlayınız.
▷ İlgili denetleme önlemlerini alınız.
TEHLİKE
Uygun olmayan bir şekilde bakımı yapılan mil contası
Patlama riski!
Sıcak ve zehirli nakil maddesi akabilir!
Pompa agregası hasar görebilir!
Yanma tehlikesi!
Yangın tehlikesi!
▷ Mil contasının düzenli olarak bakımını yapınız.
TEHLİKE
Yatakların fazla ısınması veya arızalı yatak contaları sonucunda aşırı sıcaklıklar
meydana gelebilir
Patlama riski!
Yangın tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
Yanma tehlikesi!
▷ Düzenli olarak yağlama maddesi seviyesini kontrol edin.
▷ Düzenli olarak silindir yataklarının hareket esnasında çıkardığı sesleri kontrol
edin.
DİKKAT
Kuru hareket sonucunda daha fazla aşınma
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını asla boş iken çalıştırmayınız.
▷ İşletim esnasında asla emme ve/veya besleme hattındaki kapama organını
kapatmayınız.
DİKKAT
Müsaade edilen nakil maddesi sıcaklığının aşılması
Pompa hasar görebilir!
▷ Kapama organı kapalı iken uzun süreli işletime müsaade edilmez (nakil maddesi
aşırı ısınır).
▷ Veri sayfasındaki ve işletim alanının sınırlarındaki sıcaklık değerlerini dikkate
alınız.
İşletim esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli ya da hususlar kontrol
edilmelidir:
▪ Pompa daima sakin ve sarsıntısız çalışmalıdır.
▪ Mil contasını kontrol edin.
Milin bir kez elle çevrilerek yapılan gözle kontrol.
34 / 62
Movitec
7 Bakım/koruyucu bakım
▪ Statik contalarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Contalarda herhangi bir sızdırma olmamalıdır.
▪ Silindir yatağının çalışma seslerini kontrol edin.
Titreşim ve seslerin olması ve enerji tüketiminde artış diğer işletim koşulları aynı
kaldığında aşınma olduğuna işaret eder.
▪ Daha önceden mevcut olabilen ek bağlantıların fonksiyonlarını kontrol edin.
7.2.2
Yağlama ve yağlama maddesi değişimi
TEHLİKE
Yatakların fazla ısınması veya arızalı yatak contaları sonucunda aşırı sıcaklıklar
meydana gelebilir
Patlama tehlikesi!
Yangın tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Düzenli olarak yağlama maddesi seviyesini kontrol ediniz.
7.2.2.1
Gres ile yağlama
Pompa teslim edildiğinde yataklar lityum sabunu içeren yüksek kaliteli yağ ile
yağlanmış haldedir.
7.2.2.1.1 Aralıklar
Pompa boyutuna ve silindir yatağı devir sayısına bağlı olarak belirli aralıklarla yeniden
yağlama yapın ya silindir yataklarında bulunan gresi yenileyin.
BİLGİ
Bazı modellerde ömür boyu yağlama özelliğine sahip silindir yataklar kullanılır. Bu
durumlarda yatak taşıyıcısında yağlama nipeli bulunmaz.
BİLGİ
Kısa tekrar yağlama aralığı önerildiğinde, gresin yılda bir kez komple değiştirilmesi
gerekir.
Durum böyle olmadığında, her iki yılda bir komple yenileme yapılması gerekir. Bu
uygulamada silindir yatağını sökün, temizleyin ve yeni gresle doldurun.
Yağlama nipeline sahip motorların 2000 saat sonra yağlanması gerekir.
Pompa, titreşim ve yüksek sıcaklıklar gibi aşırı koşullarda çalıştığında, motorların
daha sık aralıklarla yağlanması gerekir.
7.2.2.1.2 Gres kalitesi
Silindir yatakları için en uygun gres özellikleri
▪ Lityum sabun bazlı sıcak yatak gresi
▪ Reçinesiz ve asitsiz
▪ Çatlaklık göstermeyen
▪ Pastan koruyucu
7.2.2.1.3 Gres miktarı
Gres miktarı her yatak için 15 gramdır.
Movitec
35 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
7.2.2.1.4 Gresle tekrar yağlama
UYARI
Döner parçaların yakınında yapılan işler
Ellerin yaralanması tehlikesi!
▷ Çalışmalar sadece eğitim görmüş personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
▷ Çalışmalar özel dikkat gösterilerek yapılmalıdır.
DİKKAT
Kirli yağlama nipelleri
Yağlama gresi kirlenebilir!
▷ Yağlama yapmadan önce gres ile yağlamada kullanılan nipeli temizleyiniz.
1.
Kirlenen yağlama nipelini temizleyin.
2.
Yağlama nipeline gres tabancasını yerleştirin.
3.
Gres sıkın.
7.3 Boşaltma/temizleme
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
Kalıntıları havadaki nem ile birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya oksijen
ile temas ettiğinde alev alabilecek sıvıların taşınması durumunda pompanın/pompa
agregasının yıkanılması ve nötr edilmesi gerekir ve kuruması için de su içermeyen
etkisiz gaz kullanılmalıdır.
Pompa boşaltmaya yönelik olarak ağızlarla donatılmıştır.
Boşaltma sırasında pompa çalışır halde olmamalıdır!
1
2
Şek. 11: Pompanın boşaltılmasına yönelik bağlantılar
1
36 / 62
Emme parçasının boşaltılmasına
yönelik bağlantı
Movitec
2
Basınç parçasının boşaltılmasına
yönelik bağlantı
7 Bakım/koruyucu bakım
7.4 Pompa agregasının sökülmesi
7.4.1
Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri
UYARI
Pompa/pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından
yapılması
Yaranlama tehlikesi!
▷ Onarım ve bakım çalışmalarının sadece özel eğitim almış olan personel
tarafından yapılmasını sağlayınız.
UYARI
Sıcak yüzeyler
Yaranlama tehlikesi!
▷ Pompa agregasının çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını sağlayınız.
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
Daima güvenlik talimatları ve uyarılarını dikkate alın. (⇨ Bölüm 7.1 Sayfa 33)
Motorda yapılan çalışmalarda ilgili motor üreticisinin talimatlarına riayet edin.
Sökme ve takma işlemlerinde patlak resim veya toplu resmi dikkate alın. (⇨ Bölüm
9.1 Sayfa 51)
Bir hasar oluşması durumunda servisimize başvurabilirsiniz.
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
TEHLİKE
Yeterli hazırlık olmaksızın pompa/pompa agregasında yapılan çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Pompa agregasını olması gerektiği gibi devreden çıkarınız.
▷ Emme ve basınç hattındaki kapama organlarını kapatınız.
▷ Pompayı boşaltınız ve basıncını tahliye ediniz.
▷ Olası ek bağlantıları kapatınız.
▷ Pompa agregasının çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını sağlayınız.
BİLGİ
Uzun bir işletim süresinden sonra parçalar milden kolayca ayrılmayabilir. Bu
durumda bilinen bir pas sökücü madde veya mümkün olduğunca uygun ayırma
tertibatları kullanılmalıdır.
Movitec
37 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
7.4.2
Pompa agregasının hazırlanması
TEHLİKE
Akım beslemesi kesik değil
Hayati tehlike!
▷ Elektrik hatlarını çıkartın ve istenmeyen şekilde açılmaya karşı emniyete alın.
1.
Elektrik beslemesini kesin ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
7.4.3
Motorun sökülmesi
UYARI
Motorun düşmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Motoru asarak veya destekleyerek emniyete alınız.
✓
Elektrik beslemesi kesildi.
914.01
681
862
550
554.02
901.02
914.05
901.04
554.04
Şek. 12: Motorun sökülmesi
38 / 62
1.
Allen cıvatalarını (914.05) gevşetin.
2.
Kavrama korumasını (681) çıkartın.
3.
Allen cıvatalarını (914.01) gevşetin.
Movitec
7 Bakım/koruyucu bakım
4.
Kavramayı (862) pimle (560) çıkartın.
5.
Allen cıvataları (901.02 ya da 901.04) ve pulları (554.02 ya da 554.04) gevşetin ve
çıkartın.
6.
Motoru pompadan kaldırın.
7.4.4
Tutma dirseğini sökün (opsiyonel olarak)
✓
Motor söküldü. (⇨ Bölüm 7.4.3 Sayfa 38)
1.
Tutuma dirseğini (89-11.03) sökün
89-11.03
862
914.01
560
862
920.01
341
681
914.05
554.02
901.02
210
Şek. 13: Tutuma dirseğini (89-11.03) sökün
7.4.5
Kayar halka contasının sökülmesi
7.4.5.1
Fixed Seal
920.03
433
412.01
Şek. 14: Kayar halka contasının sökülmesi
✓
Motor söküldü. (⇨ Bölüm 7.4.3 Sayfa 38)
1.
Somunları (920.03) gevşetin ve tahrik fenerini kaldırarak çıkartın.
Movitec
39 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
2.
Kayar halka contasını (433) ve o-ringi (412.01) çıkartın.
7.4.5.2
Easy Access Seal
914.03
969
412.06
433
Şek. 15: Kayar halka contasının sökülmesi
✓
Motor söküldü. (⇨ Bölüm 7.4.3 Sayfa 38)
1.
Allen cıvatalarını (914.03) gevşetin.
2.
O-ringi (412.06) çıkartın.
3.
Kayar halka contasını (433) alet (969) yardımıyla çıkartın.
7.4.5.3
Cartridge Seal
914.03
433
412.06
Şek. 16: Kayar halka contasının sökülmesi
40 / 62
✓
Motor söküldü. (⇨ Bölüm 7.4.3 Sayfa 38)
1.
Allen cıvatalarını (914.03) gevşetin.
2.
Kayar halka contasını (433) çıkartın.
3.
O-ringi (412.06) çıkartın.
Movitec
7 Bakım/koruyucu bakım
7.5 Pompa agregasının monte edilmesi
7.5.1
Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
DİKKAT
Yanlış montaj
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompayı/pompa agregasını makine mühendisliğinde geçerli olan kurallara göre
monte ediniz.
▷ Daima orijinal parça kullanınız.
BİLGİ
Pompa milinin ayarı için uygun bir alet kullanın!
Gerektiğinde KSB ile irtibata geçin.
BİLGİ
Motor parçası tekrar monte edilmeden önce patlama koruması için önemli olan
aralık yüzeylerinin hasarsız olduğu kontrol edilmelidir. Hasarlı aralık yüzeyleri olan
parçalar değiştirilmelidir.
Sıra
Contalar
Pompa agregasının montajını sadece ilgili komple resmi kullanarak yapın.
▪ O-ringler
– O-ringlerde bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse yeni o-ringler
ile değiştirin.
▪ Montaj yardımı
– Mümkün olduğunca montaj yardımı kullanmayın.
Sıkma torkları
Montaj işlemi sırasında tüm cıvataları olması gerektiği gibi sıkın.
7.5.2
Kayar halka contasının takılması
DİKKAT
Kayar halka contasının yanlış montajı
Makinede hasar!
▷ Montaj sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Kayar halka contasının
takılması
Kayar halka contasının monte edilmesinde daima aşağıdaki bilgileri dikkate alınız:
▪ Temiz ve itinalı bir şekilde çalışınız.
▪ Kayar yüzeylerin dokunma korumasını montaj işleminden hemen önce çıkarınız.
▪ Conta yüzeyleri veya o-ringlerin hasar görmesini önleyiniz.
Movitec
41 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
7.5.2.1
Fixed Seal
920.03
433
412.01
Şek. 17: Kayar halka contasının takılması
1.
Kayar halka contasını (433) ve o-ringi (412.01) yerleştirin.
2.
Tahrik fenerini yerleştirin ve somunları (920.03) vidalayın.
3.
Kayar halka contasını (433) ayarlayın.
7.5.2.2
Easy Access Seal
914.03
969
412.06
433
Şek. 18: Kayar halka contasının takılması
42 / 62
1.
Kayar halka contasını (433) alet (969) yardımıyla yerleştirin.
2.
O-ringi (412.06) yerleştirin.
3.
Allen cıvatalarını (914.03) vidalayın.
4.
Kayar halka contasını (433) ayarlayın.
Movitec
7 Bakım/koruyucu bakım
7.5.2.3
Cartridge Seal
914.03
433
412.06
Şek. 19: Kayar halka contasının takılması
1.
O-ringi (412.06) yerleştirin.
2.
Kayar halka contasını (433) yerleştirin.
3.
Allen cıvatalarını (914.03) vidalayın.
4.
Kayar halka contasını (433) ayarlayın.
7.5.3
Motorun eklenerek monte edilmesi
UYARI
Motorun düşmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Motoru asarak veya destekleyerek emniyete alınız.
BİLGİ
Özel olarak yapılandırılmış bir KSB motorunun kullanılması önerilir.
Motorun aşağıdaki koşullara uygun olması gerekir:
▪ Tahrik edilen uçta güçlendirilmiş yatak
(aksiyal kuvvetin telafisi için)
▪ Aksiyal olarak sabitlenmiş motor
(pompa hidroliği aksiyal boşluğunun minimum hale getirilmesi için)
▪ Düz bir mil, ayar yayı değil
(kavrama kolunun ve motor çalışma sessizliğinin iyileştirilmesi için)
▪ Patlama tehlikesi bulunan bölgelerde kullanım için motorun ATEX
sınıflandırmasına IIG sahip olması gerekir
▪ Değerlendirme performansının ilgili işletme frekansına uygun olması gerekir
▪ Motorun tahrik feneriyle bağlanabilmesi için doğru şasi boyutu
Tablo 16: Tahrik ucunda önerilen motor yatağı
Çıkış gücü
[kW]
1 faz
50 Hz
0,25
0,37
6202-2Z-C3
Movitec
3 faz
50/ 60 Hz
2-kutuplu
6203-2Z-C3
4-kutuplu
6202-2Z-C3
6202-2Z-C3
43 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
Çıkış gücü
[kW]
1 faz
50 Hz
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
6202-2Z-C3
6204-2Z-C3
6204-2Z-C3
6305-2Z-C3
6305-2Z-C3
-
914.01
681
3 faz
50/ 60 Hz
2-kutuplu
6203-2Z-C3
6204-2Z-C3
6204-2Z-C3
6305-2Z-C3
6305-2Z-C3
6306-2Z-C3
6306-2Z-C3
6308-2Z-C3
6308-2Z-C3
7309-BEP
7309-BEP
7309-BEP
7311-BEP
7312-BEP
7312-BEP
7313-BEP
4-kutuplu
6202-2Z-C3
6202-2Z-C3
6205-2Z-C3
6205-2Z-C3
6206-2Z-C3
6206-2Z-C3
6208-2Z-C3
6208-2Z-C3
6208-2Z-C3
-
862
550
554.02
901.02
914.05
901.04
554.04
Şek. 20: Motorun monte edilmesi
44 / 62
✓
Tutma dirseği (89-11.03) (mevcutsa) söküldü.
1.
Motoru tahrik fenerine hizalayın.
2.
Allen cıvatalarını (901.02 ya da 901.04) ve pulları (554.02 ya da 554.04) vidalayın.
Movitec
7 Bakım/koruyucu bakım
DİKKAT
Kavramanın yanlış montajı
Makinede hasar!
▷ Kavrama montajını sadece kalifiye uzman personele yaptırın.
3.
Kavramayı (862) pimle (560) yerleştirin.
4.
Allen cıvatalarını (914.01) vidalayın.
5.
Kavramayı ayarlayın.
7.5.4
Kayar halka contası, kavrama ve pompa milinin ayarlanması
BİLGİ
Pompa milinin ayarı için uygun bir alet kullanın!
Gerektiğinde KSB ile irtibata geçin.
BİLGİ
≥ 11 kW motorlarda, kavramada ayarlama yapmadan önce rotoru bloke edin. Bu
şekilde rotorun yataklardan kalkmaması sağlanır.
Movitec B
✓
Motor monte edildi.
✓
Kavrama (862) pimle (560) ve cıvatalarla (914.01) sabitlendi.
Movitec
45 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
1.
Kavramayı (862) en alçak pozisyona kadar indirin ve ardından 1,5 mm kaldırın.
Fixed Seal / Easy Access Seal
Cartridge Seal
A
A
2.
Kavrama yarıları arasında herhangi bir boşluğun mevcut olmadığından emin
olun ve kavramayı sabitleyin .
Movitec A
46 / 62
✓
Motor monte edildi.
✓
Kavrama (862) pimle (560) ve cıvatalarla (914.01) sabitlendi.
Movitec
7 Bakım/koruyucu bakım
Kavramayı (862) en yüksek pozisyona kadar kaldırın ve ardından 1 mm indirin.
2.
Kavrama yarıları arasında herhangi bir boşluğun mevcut olmadığından emin
olun ve kavramayı sabitleyin .
1
1.
7.6 Vida sıkma torkları
Tablo 17: Cıvata sıkma torkları
12)
Parça no.
Vida dişi
801
801
801
903.01
903.02
914.01
914.01
914.01
914.01
914.02
914.02
914.02
914.02
914.02
914.03
914.03
914.03
920.02
920.02
920.03
920.03
920.03
920.03
M6
M12
M16
G 3/8
G 1/4
M6 çelik
M8 çelik / dökme demir
M8 alüminyum
M10
M6
M8
M10
M12
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M8
M10
M12
M16
Sıkma torku
[Nm]
10
70
70
15
1512)
16
30
22
70
10
10
50
70
70
4+2
10
10
28
50
12
20
25
50
Movitec 45, 65 ve LHS 6 = 10 Nm
Movitec
47 / 62
7 Bakım/koruyucu bakım
7.7 Yedek parça stoğu
7.7.1
Yedek parça siparişi
Rezerve ve yedek parça siparişi için aşağıdaki bilgiler gereklidir:
▪ Yapı serisi
▪ Yapı büyüklüğü
▪ Malzeme modeli
▪ Conta kodu
▪ Sipariş numarası
▪ Sipariş kalemi numarası
▪ Seri numarası
▪ Üretim yılı
Tüm bilgileri tip levhasından alabilirsiniz.
Ayrıca şu bilgilere de ihtiyaç vardır:
▪ Parça no ve adlandırması (⇨ Bölüm 9.1 Sayfa 51)
▪ Yedek parça adedi
▪ Teslimat adresi
▪ Sevkiyat türü (kargo, posta, ekspres, havayolu kargo)
48 / 62
Movitec
8 Arızalar, nedenleri ve giderilmesi
8 Arızalar, nedenleri ve giderilmesi
UYARI
Arıza giderme için nizami olmayan çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Arıza giderme için yapılan tüm çalışmalarda bu kullanım kılavuzundaki veya
aksesuarların üretici dokümantasyonundaki ilgili notlara dikkat edin.
Aşağıdaki tabloda açıklanmayan problemler ortaya çıktığında, KSB müşteri hizmetleri
ile irtibat kurunuz.
Tablo 18: Arıza giderme yardımı
Arızalar
Mil boyunca sızdırma
Nedenleri
Kayar halka contası kayar halkasının
hareket yüzeyi aşınmış veya hasar
görmüş.
Kayar halka contasının aksiyal
hareketliliğinde takılma mevcut.
Mil contası yanlış monte edilmiş.
Elastomerler nakil maddesi nedeniyle
hasar görmüş.
Genel işletme basıncı çok yüksek.
Gövde kapağında ve pompa
gövdesinin alt parçasında
sızdırma
Pompa titriyor ve ses yapıyor
Mil hasar görmüş.
Pompa kuru çalışıyor.
O-ring aşınmış.
O-ring, nakil maddesine karşı dayanıklı
değil.
Pompa gerilimsiz bir şekilde monte
edildi.
Kavrama doğru bir şekilde monte
edilmedi.
Rotor ayarı hatalı.
Pompa doldurulmamış.
Yetersiz hava beslemesi veya hava
beslemesi hiç yok.
Pompa ve/ veya motor yatağı hasar
görmüş
Mevcut NPSH değeri çok düşük
(Kavitasyon).
Pompa kendi işletme alanında
çalışmıyor.
Pompa tıkanmış.
Pompa düz olmayan bir yüzeyde
bulunuyor.
Pompa çalışmıyor
Bağlantı terminallerinde gerilim yok.
Termik motor koruması tetiklendi.
Motor çalışıyor ancak pompa
çalışmıyor
Pompa çok az ve/veya çok az
basınçla nakil yapıyor
Motor mili bozuk.
Pompa mili bozuk.
Mil kavraması gevşemiş.
Emme ve/ veya basınç valfi kapalı.
Pompada hava bulunuyor.
Besleme basıncı yetersiz.
Movitec
Giderilmesi
▪ Mil contasının değiştirilmesi
▪ Pompayı kire karşı kontrol edin
▪ Basınç valfini çalışma sırasında
hızlıca kapatın ve açın
▪ Mil contasını doğru bir şekilde
monte edin (kaydırıcı madde olarak
su ve sabun kullanın)
▪ Mil contası için uygun bir elastomer
kullanın
▪ Mil contasını uygun bir basınç
kademesinde kullanın
▪ Mili değiştirin
▪ Mil contasının değiştirilmesi
▪ O-ringi değiştirin
▪ O-ringi, uygun malzemeye sahip bir
o-ringle değiştirin
▪ Boru hatlarını doğru bir şekilde
bağlayın
▪ Kavrama yarılarını paralel monte
edin
▪ Rotoru doğru bir şekilde ayarlayın
▪ Pompanın doldurulması ve havasının
alınması
▪ Yeterli besleme sağlandığından emin
olun
▪ Hava beslemesi hattını tıkanmaya
karşı kontrol edin
▪ Yatağı değiştirin
▪ Emme şartlarını iyileştirin
▪ İşletme için sistemi işletme alanı
dahiline uygun hale getirin veya
başka bir pompa seçin
▪ Pompayı temizleyin
▪ Yüzeyi düz bir hale getirin veya
pompayı arka planla sabit bir şekilde
bağlayın
▪ Gerilim beslemesini (elektrik devresi,
ana şalter, sigortalar) kontrol edin
▪ Termik motor korumasını yeniden
ayarlayın (Inom bkz. tip plakası)
▪ Tedarikçiyle irtibata geçin
▪ Tedarikçiyle irtibata geçin
▪ Sabitleme cıvatalarını sıkıştırın
▪ Kapama valfini açın
▪ Pompadaki havayı alın
▪ Besleme basıncını yükseltin
49 / 62
8 Arızalar, nedenleri ve giderilmesi
Arızalar
Nedenleri
Yanlış dönme yönü.
Emme hattının havası alınmadı.
Emme hattında hava kabarcığı.
Pompa, emme hattındaki bir sızıntı
nedeniyle hava emiyor.
Pompada hava kaldığından düşük nakil
miktarı.
Emme hattı çapı çok küçük.
Ayak valfi tıkanmış.
Çark veya iletken dişli bloke olmuş.
O-ring, nakil maddesine karşı dayanıklı
değil.
50 / 62
Movitec
Giderilmesi
▪ Elektrik bağlantısını kontrol edin.
▪ Emme hattının havasını alın
▪ Emme hattını pompaya doğru
yükselecek şekilde döşeyin
▪ Onarın
▪ daha küçük pompa kullanın
▪ Nakil miktarını / hacim akışını
yükseltin
▪ Emme hattı çapını arttırın
▪ Ayak valfini temizleyin
▪ Pompayı temizleyin
▪ O-ringi, uygun malzemeye sahip bir
o-ringle değiştirin
9 İlgili belgeler
9 İlgili belgeler
9.1 Tekli parça dizini içeren komple resim
9.1.1
Movitec 2B, 4B, 6B
800
341
920.01
914.01
862
560
914.03
471
412.06
554.02
901.02
681
914.05
903.01
412.07
920.03
554.01
433
525.06
905
160
210
525.05
525.03
525.01
529
525.04
930
920.02
903.02
412.04
950
108.05
412.01
932
10-6
108.01
108.02
230
412.03
108.04
101
400
723
554.03
901.03
890
Şek. 21: Movitec 2B, 4B, 6B toplu görünümü
Tablo 19: Tekli parça dizini
Parça no.
10-6
101
108
160
210
230
341
400
412
433
471
525
529
554
Tanım
Pompa mantosu
Pompa gövdesi
Kademe gövdesi
Kapak
Mil
Dişli
Tahrik feneri
Düz conta
O-ring
Kayar halka contası
Conta kapağı
Mesafe kovanı
Yatak kovanı
Pul
Movitec
Parça no.
560
681
723
800
862
890
901
903
905
914
920
930
932
950
Tanım
Pim
Kavrama koruması
Flanş
Motor
Kavrama
Taban plakası
Altıgen cıvata
Hava tahliye vidası
Bağlantı cıvatası
Allen cıvata
Somun
Emniyet pulu
Emniyet halkası
Yay
51 / 62
9 İlgili belgeler
9.1.2
Movitec 10B, 15B
800
341
920.01
914.01
862
560
914.03
471
412.06
950
554.02
901.02
681
914.05
903.01
412.07
920.03
554.01
433
525.06
160
525.05
905
210
525.03
525.01
529
525.01
525.04
930
920.02
108.05
412.01
932
10-6
108.01
230
108.02
412.03
108.04
101
131
400
723
544.03
901.03
903.02
412.04
890
Şek. 22: Movitec 10B, 15B toplu görünümü
Tablo 20: Tekli parça dizini
Parça no.
10-6
101
108
131
160
210
230
341
400
412
433
471
525
529
544
52 / 62
Tanım
Pompa mantosu
Pompa gövdesi
Kademe gövdesi
Çalıştırma halkası
Kapak
Mil
Dişli
Tahrik feneri
Düz conta
O-ring
Kayar halka contası
Conta kapağı
Mesafe kovanı
Yatak kovanı
Dişli soketi
Movitec
Parça no.
554
560
681
723
800
862
890
901
903
905
914
920
930
932
950
Tanım
Pul
Pim
Kavrama koruması
Flanş
Motor
Kavrama
Taban plakası
Altıgen cıvata
Hava tahliye vidası
Bağlantı cıvatası
Allen cıvata
Somun
Emniyet pulu
Emniyet halkası
Yay
9 İlgili belgeler
9.1.3
Movitec 25B, 40B, 60B
800
341
920.01
914.01
862
560
914.03
554.02
901.02
681
433.02
412.06
903.01
412.07
920.03
554.01
412.01
932
433
160
525.06
525.05
905
108.05
230
412.03
108.01
0.8
108.02
509.03
131
101
525.02
210
525.03
525.02
10-6
529
525.01
525.04
930
920.02
903.02
412.04
890
Şek. 23: Movitec 25B, 40B, 60B toplu görünümü
Tablo 21: Tekli parça dizini
Parça no.
10-6
101
108
131
160
210
230
341
412
433
509
525
529
544
Tanım
Pompa mantosu
Pompa gövdesi
Kademe gövdesi
Çalıştırma halkası
Kapak
Mil
Dişli
Tahrik feneri
O-ring
Kayar halka contası
Ara halka
Mesafe kovanı
Yatak kovanı
Dişli soketi
Movitec
Parça no.
554
560
681
800
862
890
901
903
905
914
920
930
932
Tanım
Pul
Pim
Kavrama koruması
Motor
Kavrama
Taban plakası
Altıgen cıvata
Hava tahliye vidası
Bağlantı cıvatası
Allen cıvata
Somun
Emniyet pulu
Emniyet halkası
53 / 62
9 İlgili belgeler
9.1.4
Movitec 90B
901.04
554.04
801
722
890
341.01
914.05
681
914.01
862
580
500
904
914.03
471
412.06
525.07
433
412.06
160
932
525.05
525.03
108.01
230.01
230.02
412.03
525.02
529
108.02
525.01
230.01
525.02
108.01
525.03
230.01
412.01
503
525.04
930
920.02
903.01
412.07
920.03
554.01
341.02
10-6
905
210
101
903.02
412.04
890
Şek. 24: Movitec 90B toplu görünümü
Tablo 22: Tekli parça dizini
Parça no.
108
160
230
341
412
433
471
500
503
525
529
554
54 / 62
Tanım
Kademe gövdesi
Kapak
Dişli
Tahrik feneri
O-ring
Kayar halka contası
Conta kapağı
Halka
Keçe yatağı
Mesafe kovanı
Yatak kovanı
Pul
Movitec
Parça no.
580
681
722
801
862
890
901
904
914
920
930
932
Tanım
Kapak
Kavrama koruması
Flanş geçişi
Flanş motoru
Kavrama
Taban plakası
Altıgen cıvata
Dişli pim
Allen cıvata
Somun
Emniyet pulu
Emniyet halkası
914.02
9 İlgili belgeler
9.1.5
Movitec LHS 6
901.04
554.04
801
722
920.05
341
862
554.02
901.02
560
903.01
914.01
920.01
901.01
681
411.01
433
920.03
554.01
412.01
108.05
10-6
932
525.05
230
905
210
412.03
108.01
525.03
108.02
108.04
525.02
529
525.01
412.01
101
930
920.02
525.04
411.04
920.02
Şek. 25: Movitec LHS 6 toplu görünümü
Tablo 23: Tekli parça dizini
Parça no.
10-6
101
108
210
230
341
411
412
433
525
529
554
Tanım
Pompa mantosu
Pompa gövdesi
Kademe gövdesi
Mil
Dişli
Tahrik feneri
Conta halkası
O-ring
Kayar halka contası
Mesafe kovanı
Yatak kovanı
Pul
Movitec
Parça no.
560
681
722
801
862
901
903
905
914
920
930
932
Tanım
Pim
Kavrama koruması
Flanş geçişi
Flanş motoru
Kavrama
Altıgen cıvata
Hava tahliye vidası
Bağlantı cıvatası
Allen cıvata
Somun
Emniyet pulu
Emniyet halkası
55 / 62
9 İlgili belgeler
9.1.6
Movitec Motor
1~
837
832
832
831
400.02
833
835
400.03
81-37
900.01
800/801
833
412.01
82-5
900.02
1,5 - 7,5 kW
400.03
0,37 - 1,1 kW
400.02
81-55
903
900.03
Şek. 26: Movitec Motor taslak görünümü
Tablo 24: Tekli parça dizini
Parça no.
400
800
801
81-37
81-55
82-5
56 / 62
Tanım
Düz conta
Motor
Flanş motoru
Terminal kutusu iticisi
Priz
Adaptör
Movitec
Parça no.
831
832
833
835
837
900
Tanım
Fan çarkı
Fan kapağı
Terminal kutusu
Uç plakası
Kondansatör
Cıvata
9 İlgili belgeler
9.2 Elektrik bağlantı planı
Şek. 27: Elektrik bağlantı planı, seçilen motora bağlı olarak
Movitec
57 / 62
10 AB uygunluk beyanı
10 AB uygunluk beyanı
Üretici:
KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Hollanda)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
Movitec
Seri numarası: 18/2012 1000000-0001 - 52/2016 9999999-9999
KSB iş numarası: ...................................................................................................
▪ aşağıdaki yönetmeliklerin geçerli olan versiyonunda belirtilen şartları yerine getirdiğini beyan eder:
– Pompa/pompa agregası: 2006/42/AB "Makineler" yönetmeliği
– Pompa: 94/9/AB "Atex ürünleri" yönetmeliği
▪ Pompa/pompa agregası: 2009/125/AB "Eko Tasarım Yönetmeliği", 547/2012 direktifi
(150 kW'lık maksimum nominal dalga performanslı su pompaları için)
Üretici ayrıca aşağıdaki beyanda bulunur:
▪ Aşağıdaki uluslararası normlar uyumlu hale getirilerek kullanılmıştır:
– ISO 12100,
– EN 809,
– EN 13463-1/-5, EN 1127-1
94/9/AB yönetmeliği uyarınca pompa aşağıdaki işaretlere sahiptir: II 2G IIC T3 X veya II 2G IIC T4 X veya
II 3G IIC T3 X veya II 3G IIC T4 X
Teknik dokümanları hazırlama yetkilisi:
Wil Ouwehand
Teknik Müdür
KSB B.V.
(Yan kuruluş DP Sanayi B.V.)
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Hollanda)
AB uyumluluk beyanı sunuldu:
Alphen aan den Rijn, 01.02.2014
Wil Ouwehand
Teknik Müdür
KSB B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn
58 / 62
Movitec
11 Sakıncasız kullanım açıklaması
11 Sakıncasız kullanım açıklaması
Tip:
İş numarası/
Sipariş kalemi numarası13):
................................................................................................................................
Teslimat tarihi:
................................................................................................................................
Kullanım bölgesi:
................................................................................................................................
Nakil maddesi13):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Geçerli olanı lütfen işaretleyin13):
⃞
Radyoaktif
⃞
Patlayıcı
⃞
Aşındırıcı
⃞
Zehirli
⃞
Sağlığa zararlı
⃞
Biyolojik açıdan tehlikeli
⃞
Kolay alevlenebilir
⃞
Tehlikeli değil
Geri göndermenin sebebi13):
................................................................................................................................
Açıklamalar:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ürün/aksesuar gönderilmeden önce iyice boşaltılmış ve gerek dış gerek ise iç kısmı temizlenmiştir.
İşbu belge ile bu ürünün tehlikeli kimyasal, biyolojik ve radyoaktif madde içermediğini beyan ederiz.
Mil contasına sahip olmayan pompalarda döner mil temizleme amaçlı pompadan çıkarılmıştır.
⃞
⃞
Kullanımda özel güvenlik önlemlerine ihtiyaç yoktur.
Temizleme maddeleri, kalıntı sıvı ve bunların tasfiyesine yönelik aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Yukarıda verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve nakliyatın yasal uygulamalara göre yapılacağını temin ederiz.
....................................................................
Yer, tarih ve imza
13)
.......................................................
Adres
.......................................................
Şirket kaşesi
Zorunlu alanlar
Movitec
59 / 62
Dizin
Dizin
A
Kullanım alanları 8
Kurulum
Temelin kurulumu 20
Kurulum türleri 16
Kurulum/montaj 19
Arızalar 49
B
Bakım 33
Boru hatları 20
M
Mil contası 17
Montaj 37
Ç
Çalışma sesleri 34
Ö
D
Öngörülen Kullanım 8
Depolama 32
Devre dışı bırakma 32
Diğer geçerli belgeler 6
Dönme yönü 25
P
Patlama koruması 10, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 33, 34, 35
Pompa manşonlarında izin verilen kuvvetler 22
E
S
Elektrik bağlantısı 23
Etki şekli 18
Sakıncasız kullanım açıklaması 59
Saklama 13
Sökme 37
G
T
Geri gönderme 14
Gres ile yağlama
Aralıklar 35
Gres kalitesi 35
Güvenlik 8
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma 9
Tahrik 17
Tamamlanmamış makineler 6
Tasfiye 14
Tekrar işletime alma 32
Teslimat kapsamı 18
H
Ü
Hasar vakası
Yedek parça siparişi 48
Ürün açıklaması 15
Y
İ
Yanlış kullanım 9
Yapı 18
Yapı türü 16
Yatak 13, 17
Yedek parça
Yedek parça siparişi 48
İşletim alanı sınırları 28
İşletime alma 26
K
Koruma 32
60 / 62
Movitec
1798.83/04-TR
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
Download

Movitec İşletim ve montaj talimatı