12. SACE PR121/P Rölesi – Tanýmlama
PR121/P üniteleri, IEC standartlarýna uyumlu olarak ve aþaðýdaki þekilde gösterilen çeþitli varsayýlan ve seçime baðlý koruma ve modüllerle birlikte
bulunur.
PR121/P
PR121/P
PR121/P
Korumalar
Kullanýlabilir opsiyonel modüller
BT030
PR030/B
12.1 Standart
PR121/P, aþaðýdaki uluslararasý standarda uygun olarak çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr:
IEC 60947-2 Düþük gerilim aygýtlarý Devre kesiciler.
12.2 Spesifikasyonlar
12.2.1 Genel
PR121/P ünitesi, ABB SACE ‘Emax’ serisi 3 kutuplu ve 4 kutuplu düþük gerilim açýk tip devre kesiciler için Koruma fonksiyonlarýna sahip, yüksek
performanslý, kendinden beslemeli bir koruma ünitesidir. Ünitenin arayüzü, koruma ve watchdog fonksiyonlarý için LED uyarý/alarm göstergeleriyle,
parametre kurulumu ve tam ön alarm ve alarm yönetimi de saðlar.
Sürüme baðlý olarak, aþaðýdaki korumalar kullanýlabilir:
Simge
Aþaðýdakilere karþý koruma
L
ters uzun süreli gecikme ile aþýrý yüklenme
S
ayarlanabilir gecikmeli kýsa devre
I
anlýk kýsa devre
G
ayarlanabilir gecikmeli toprak hatasý
PR121/P ünitesi, 3 kutuplu CB’lere harici nötrle birlikte ya da nötrsüz olarak veya 4 kutuplu CB’lere kurulabilir.
PR121/P’nin referans akýmýnýn In (Deðer Soketi tarafýndan tanýmlanan nominal akým) olduðu, Iu (CB’nin kesintisiz nominal akýmý) olmadýðý
unutulmamalýdýr.
Örnek: 400A Deðer Soketine sahip bir CB E1B800’in Iu deðeri 800A ve In deðeri 400A’dýr.
Ünite, kurulduðu devre kesiciyi, doðrudan cihazýn kol mekanizmasýna etki eden TC aracýlýðýyla açar.
Ünite, dijital mikroiþlemci teknolojisi kullanýlarak üretilmiþtir ve DIP anahtarlarý yoluyla kullanýcý arayüzü saðlanýr. Ünitenin koruma parametreleri ve
genel çalýþma modu tamamen kullanýcý tarafýndan ayarlanabilir.
12.2.2 Elektriksel özellikler
Nominal çalýþma frekansý
Geçiþ bandý
Tepe faktörü
MTBF (MIL-HDBK-217E)
50/60 Hz ±%10
Maks. 3000 Hz
2 In'de maks. 6,3
45 °C'de 15 yýl
12.2.2.1
Kendinden besleme
Ünite, koruma ve alarm sinyalleme fonksiyonlarý için harici güç kaynaðý gerektirmez. Devre kesiciye takýlan akým sensörleriyle kendi gücünü saðlar.
Çalýþmasý için yalnýzca aþaðýda tanýmlanan akýmýn en az bir fazda olmasý gerekir. Yine de diðer fonksiyonlarýn etkinleþtirilmesi, özellikle de ayrý
cihazlarla olan baðlantýsý için harici bir güç kaynaðý baðlanabilir: HMI030 ve PR021/K
Bara akýmýnýn özellikleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir:
Özellikler
E1...E3
Röleyi etkinleþtirmek için minimum, tek fazlý bara akýmý
>70 A
E4..E6
>140 A
12.2.2.2
Yardýmcý güç kaynaðý
Harici yardýmcý güç kaynaðý, galvanik olarak ayrýlmýþ güç paketiyle saðlanýr.
Yardýmcý gerilimin topraktan izole edilmesi gerektiði için, ortak mod akýmý veya kaçak akýmýn (IEC 478/1 ve CEI 22/3'de
tanýmlandýðý gibi) 3,5 mA'den düþük olmasýný garanti etmek amacýyla, IEC standardý 60950'ye (UL 1950) ya da eþdeðeri
IEC 60364-41 ve CEI 64-8'e uyumlu "galvanik olarak ayrýlmýþ dönüþtürücüler" kullanýlmalýdýr.
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
31/158
Yardýmcý bir güç kaynaðýnýn varlýðý, röle ünitesinin devre kesici açýkken bile kullanýlabilmesini saðlar.
Güç paketinin özellikleri aþaðýdaki tabloda verilmiþtir:
Özellikler
PR121/P tipi
Yardýmcý gerilim
(galvanik olarak ayrýlmýþ)
24 V DC ±%20
Maksimum dalgalanma
%5
24 V'ta anlýk akým
5ms için ~10 A
24 V'ta nominal güç
~2 W
12.2.3 Çevre özellikleri
Çalýþma sýcaklýðý
Saklama sýcaklýðý
Baðýl nem
Koruma derecesi (Devre kesicide PR121/P kuruluyken)
-25 °C ... +70 °C
-40 °C ... +90 °C
%0 ... %98 yoðuþmalý
IP 30
12.2.4 Ýletiþim barasý
Arka konnektörde yerel, dahili bara; RS485 fiziksel arayüz, ABB SACE protokolü.
12.2.5
Koruma fonksiyonlarý
PR121/P ünitesi, 5 baðýmsýz koruma fonksiyonu saðlar, örneðin:
1.
ters zamanlý aþýrý yükleme korumasý “L”;
2.
ayarlanabilir gecikmeli kýsa devre korumasý ““S”;
3.
anlýk kýsa devre korumasý “I”;
4.
ayarlanabilir gecikmeli toprak hatasý korumasý “G”;
5.
yüksek akýmlarda anlýk kýsa devre korumasý “Iinst”.
PRP121/P ünitesi ayný zamanda nötr kutbun akým sinyalinin, fazlarýn deðeri ile farklý baðýntýlar kullanýlarak iþlenmesini saðlar.
Not: Ne üzerinde 15,5xln’den fazla akým olmasý durumunda, korumanýn %100 olarak ayarlandýðý varsayýlýr.
Ünitenin önünde, her koruma için bir alarm süresince etkinleþtirilen bir zamanlama göstergesi (“alarm” LED’i) saðlanmýþtýr; alarm durumu geçtiðinde
veya koruma açtýðýnda devre dýþý býrakýlýr.
Ünitenin ayný zamanda bir “yedekleme korumasý” fonksiyonu vardýr. Devre kesici, açma bobinine ilk vurulduðunda anýnda açýlmazsa (kýsmi TC
hatasý), devre kesici açýlana kadar arka arkaya AÇMA komutlarý gönderir.
Ters zaman korumalarý için, açma zamaný ve aþýrý akým arasýndaki baðýntý: t=k/I2 formülüyle verilir.
Ayarlanabilir gecikmeli, sabit zaman korumalarý için geçerli olan baðýntý þu þekildedir: t=k.
12.2.5.1 RMS ve Tepe deðerlerinin hesaplanmasý
Tüm koruma fonksiyonlarý, ilgili iþlemlerini akýmlarýn gerçek rms deðerlerini temel alarak yaparlar (8In'den büyük (I4≥0,8In ise), 6In'den büyük (0,5In≤
I4<0,8In ise) ve 4In'den büyük (I4<0,5In ise) akým deðerleri için koruma G devre dýþý býrakýlmýþtýr).
6xIn deðerinden yüksek akýmlar ve “I” fonksiyonu için iþlem, tepe deðeri bölü kök2 sonucunu dikkate alýr (böylelikle sinüzoidal dalga biçimi dikkate
alýnýr); bunun nedeni açma süresi ile rms hesaplama süresi arasýndaki uyumsuzluktur. Dalga biçimi, belirtilen sýnýrlarýn (2In’de 6.3) ötesinde bir
deformasyona uðradýysa, gerçek rms deðerinin hesaplanmasýndaki tolerans artacaktýr.
12.2.5.2 Watchdog
PRP121/P ünitesi, röle arýzalarýnýn düzgün yönetilmesini garanti etmek amacýyla çeþitli watchdog fonksiyonlarý saðlar. Bu fonksiyonlar þunlardýr:
Deðer SOKETÝ geçerliliði
Akým sensörünün düzgün þekilde baðlanmasý için watchdog (CS). Her türlü anormallikler, paragraf 12.7.1’de açýklandýðý gibi, LED’lerin yanmasýyla
gösterilir.
Açma solenoidinin düzgün baðlanmasý için watchdog (TC). Her türlü anormallikler, paragraf 12.7.1’de açýklandýðý gibi, LED’lerin yanmasýyla
gösterilir.
Hw Açmasýna karþý koruma için watchdog. Sensörlerin baðlantýsý kesilmiþse ya da bir Deðer Soketi hatasý varsa, TC’nin etkinleþtirilmesinden
dolayý bir CB açma komutu verilir.
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
32/158
12.2.6
Koruma fonksiyonlarýnýn tanýmý
12.2.6.1 Koruma “L”
“L” korumasý, devre dýþý býrakýlamayan tek korumadýr çünkü rölenin kendisini aþýrý yüklemesine karþý bir kendini korumadýr.
Ayarlanabilir eðri tipi t=k/I2'dir.
Ters zaman koruma açma zamaný þu þekilde ifade edilir
9 t1
max
,1
2
(If / I1)
per If <12In, 1s per If >12In
If, hata akýmý ve I1, kullanýcý tarafýndan belirlenen koruma eþiðidir.
Not: Zaman, saniye cinsinden ifade edilmiþtir.
12.2.6.2 Koruma “S”
Bu koruma devre dýþý býrakýlabilir; sabit zamanlý (t=k) ya da ters zamanlý (t=k/I2) türde olabilir; ikinci durumda açma süresi þu þekilde ifade edilir:
100 t2
, t2
per If > I2
max
(If)2
If, hata akýmý ve I2, kullanýcý tarafýndan belirlenen koruma eþiðidir.
Not: Zaman saniye cinsinden ifade edilmiþtir.
12.2.6.3 Koruma “I”
Bu koruma devre dýþý býrakýlabilir; sabit zaman (t=k) türündedir ve kasýtlý gecikme olmamasý için tasarlanmýþtýr.
12.2.6.4 Koruma “G”
Bu koruma devre dýþý býrakýlabilir; sabit zamanlý (t=k) ya da ters zamanlý (t=k/I2) türde olabilir; ikinci durumda açma süresi þu þekilde ifade edilir:
2
, t2
dove I=If / I4
I2
If, hata akýmý ve I4, kullanýcý tarafýndan belirlenen koruma eþiðidir.
Not: Zaman saniye cinsinden ifade edilmiþtir.
max
Faz ve nötr akýmlarýnýn vektörel toplanmasý yoluyla PR121/P ünitesi, rölenin içinde toprak hatasý korumasý saðlayabilir. Hatalý akým aþaðýdaki formülle
tanýmlanmýþtýr:
Devre hata meydana getirmiyorsa, bu akýmlarýn toplamlarýnýn modülü her zaman sýfýrdýr; ve tam tersi, hata akýmý, hatanýn deðerine baðlý olarak
giderek daha büyük deðerler alýr.
12.2.6.5 Anlýk kýsa devrelere "Iinst" karþý koruma
Bu fonksiyonun tek bir sabit zamanlý koruma eðrisi vardýr.
Koruma açtýðýnda devre kesici açma solenoidi tarafýndan açýlýr (TC).
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
33/158
Devre dýþý býrakma
12.2.7 Korumalarýn özet tablosu
Koruma
(1)
(2)
Açma eþiði
0,4 - 0,425 - 0,45 - 0,475 - 0,5 0,525 - 0,55 - 0,575 - 0,6 - 0,625 0,65 - 0,675 - 0,7 - 0,725 - 0,75 0,775 - 0,8 - 0,825 - 0,85 - 0,875 0,9 - 0,925 - 0,975 - 1 x In
Açma süresi
Açma eþiði
toleransý
L
(t=k/I2)
I1 =
S
(t=k)
I2 =
S
(t=k/I 2 )
I2 = 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 x In
t2 = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 ± 7% Ig ≤ 6 x In ± 15% Ig ≤ 6 x In
0,7 - 0,8 s
± 10% Ig >6 x In ± 20% Ig >6 x In
@ 10 In
I
(t=k)
I3 = 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 x In
≤ 30 ms
G
(t=k)
I4 = 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 0,9 1 x In
G
(t=k/I 2 )
I4 = 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 0,9 1 x In
t4 = 0,1@ 4,47 I4
t4 = 0,2@ 3,16 I4
t4 = 0,4@ 2,24 I4
t4 = 0,8@ 1,58 I4
I inst
Otomatik SACE tarafýndan tanýmlanmýþ
Anlýk
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 x In
Bu açmanýn minimum deðeri, eðri kümesinin tipinden baðýmsýz olarak 1s’dir
(kendini koruma).
Bu toleranslar aþaðýdaki koþullarda geçerlidir:
- kendinden beslemeli röle tüm güçteyken (devreye almasýz)
- iki fazlý ya da üç fazlý güç kaynaðý
- açma zamaný ayarý ≥100ms
t1 = 3 - 12 - 24 - 36 - 48 - 72
108 - 144 s (1)
@ 3 I1
1,05 ve 1,2 x I1
arasýndaki röle
Açma süresi
toleransý
± 10% Ig ≤ 6 x In
± 20% Ig > 6 x In
Con I > I2
± 7% Ig ≤ 6 x In Ýki veriden en iyisi:
t2 = 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 ± 10% Ig >6 x In ± %10 veya ± 40 ms
0,7 - 0,8 s
± 10%
Con I > I4
t4 = 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 s
±
7%
Il migliore dei due dati:
± 10% o ± 40 ms
±
7%
± 15%
Yukarýdaki varsayýmlarýn kapsamadýðý tüm durumlar için aþaðýdaki toleranslar
geçerlidir:
Koruma
Açma eþiði
Açma süresi
L
S
I
G
Altre
1,05 ve 1,25 x I1 arasýndaki röle
± 10%
± 15%
± 10%
± 20%
± 20%
± 20%
≤ 60ms
± 20%
12.2.8 Ölçümler
PR121/P aþaðýdaki tabloda, karþýlýk gelen toleranslarýyla gösterilen, çeþitli ölçüm tiplerini gerçekleþtirebilir.
Ölçüm türü
Aralýk
Tolerans %
Faz nötr akýmý
0,3 ... 6 In
± 1,5
Toprak hatasý akýmý
0,3 ... 4 In
± 1,5
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
34/158
12.2.9
Açma eðrileri
Saðlanan açma eðrileri yalnýzca rehberlik içindir ve olasý seçimlerin yalnýzca bir alt grubunu gösterir (bkz. paragraf 12.2.7).
12.2.9.1
L-I fonksiyonlarý için açma eðrileri
12.2.9.2
L-S(t =k/I2)-I fonksiyonlarý için açma eðrileri
t=
Model
L2234
L2778
k
I2
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
35/158
12.2.9.3
L-S(t=k)-I fonksiyonlarý için açma eðrileri
t=k
12.2.9.4 G fonksiyonu için açma eðrileri
t=
k
I2
t=k
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
36/158
12.3 Diðer fonksiyonlar
12.3.1 Açma sebebinin gösterilmesi ve açma test butonu
“i Test” butonunu kullanarak, son 48 saatte depolanan bilgilere eriþebilirsiniz. Ayrýca, butona Vaux ile ve/veya fazlara bir akým vererek 7 saniye
boyunca basýlý tutarak bir açma testi uygulayabilir ve tekrar PR030/B batarya ünitesi baðlýyken butona 3 saniye boyunca basýlý tutarak bir oto
test uygulayabilirsiniz.
12.4 Hizmete alma
12.4.1 Baðlantýlar
Kullanýcý tarafýndan saðlanan baðlantýlar için bu belgedeki önerilere tamamen uymanýz tavsiye edilir.
Bu, tüm uluslararasý referans standartlarý karþýlayabilmemize ve rölenin zorlayýcý çevresel ve elektromanyetik
koþullar altýnda bile kusursuz çalýþmasýný garanti etmemize olanak saðlayacaktýr. Toprak baðlantýlarýna özellikle
dikkat edilmelidir.
12.4.2 CS ve TC baðlantý kontrolü
PRP121/P kullanýcý tarafýndan kurulduysa, devre kullanýma alýnmadan önce TC ve/veya CS kablolarýnýn düzgün
baðlandýðýnýn (CB ve Vaux veya PR030/B ile) kontrol edilmesi tavsiye edilir; yapýlmamýþsa, doðru baðlantýlarý yapýn.
Kýrmýzý LED’lerden herhangi birinin yanmasý, TC ve/veya CS baðlantýlarýnda bir hata olduðu anlamýna gelir. Bkz. paragraf
12.7.1.
12.4.3
Harici nötr akým için akým sensörü baðlantýsý
Üç kutuplu bir devre kesiciye harici bir nötr baðlantýsý için akým sensörü kullanmak istiyorsanýz, InN’yi uygun þekilde
ayarlamayý unutmayýn (bkz. paragraf 12.5 ref.14)
Prosedür süresince devre kesici açýk ve tercihen izole edilmiþ olmalýdýr.
12.5 Kullanýcý arayüzü
PR121/P ünitesinin ön tarafýndaki baþlýklar:
17
20
Ref.
18
9
7
19
5 4
10
13
11 12
21
23
22
27
14
25
16
24 15 26
Açýklama
1
Koruma fonksiyonu L için alarm gösterge LED'i
2
Koruma fonksiyonu S için alarm gösterge LED'i
3
Koruma fonksiyonu I için alarm gösterge LED'i
4
Koruma fonksiyonu G için alarm gösterge LED'i
5
Akým eþiði I1'in ince ayarý için DIP anahtarý
6
Akým eþiði I1'in ana ayarý için DIP anahtarý
7
Akým eþiði I2'nin ayarlanmasý için DIP anahtarý
8
Akým eþiði I3'ün ayarlanmasý için DIP anahtarý
9
Akým eþiði I4'ün ayarlanmasý için DIP anahtarý
10
Açma süresi t1'in ayarlanmasý için DIP anahtarý
11
Açma süresi t2 ve eðri tipinin ayarlanmasý için DIP anahtarý
12
Açma süresi t4 ve eðri tipinin ayarlanmasý için DIP anahtarý
Model
6 8 1 2 3
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
37/158
Ref.
13
Açýklama
Þebeke frekansý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
14
Nötr korumasý ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
15
Deðer soketi
16
Eþik I1 ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
17
Eþik I2 ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
18
Eþik I3 ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
19
Eþik I4 ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
20
Zaman t1 ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
21
Zaman t2 ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
22
Zaman t3 ayarý için DIP anahtarlarýnýn konum göstergesi
23
Þebeke frekansýnýn ve nötr korumasýnýn ayarlanmasý için DIP anahtarý
24
"i Test" test ve bilgi butonu
25
Harici bir cihaz kullanarak rölenin test edilmesi ya da baðlanmasý için test konnektörü (PR030/B batarya ünitesi,
BT030 kablosuz iletiþim ünitesi ve SACE PR010/T ünitesi)
26
PR121/P koruma rölesinin seri numarasý
12.5.1 Açma Testi
Baþlamadan önce, “i Test” butonuna en az 7 s basýlý tutarak tüm TC zincirinde bir test (“Açma Testi”) gerçekleþtirmeniz önerilir. Olumlu bir sonuç,
devre kesicinin açýlmasýyla gösterilir (bkz. Watchdog). Test yapabilmek için PR030/B batarya ünitesini baðlamanýz gerekir.
12.5.2 Baþlangýç ayarlarý
ABB SACE, PRP121/P’ye devre kesiciyle ilgili tüm deðiþkenler için yapýþkan etiketler verecektir (örneðin devre kesici Türü, Deðer Soketi boyutu
vs.)
ABB SACE’nin olasý tüm ayarlar için anlaþýlabilir bir taným saðladýðý unutulmamalýdýr (bkz. paragraf 12.5.4).
PR121/P kullanýma alýnmadan önce kullanýcýnýn mutlaka deðiþtirilebilir tüm parametreleri dikkatle tanýmlamasý
gerekmektedir.
12.5.3 Koruma fonksiyonlarýnýn deðiþtirilmesi
Bu paragraf, kullanýcýnýn PRP121/P ünitesinde kullanýlan koruma fonksiyonlarýný ayarlamasýný saðlar. Burada, sadece ayarlama yöntemleri ve
seçilebilecek deðerler açýklanmýþtýr. Koruma fonksiyonlarýnýn teknik özellikleriyle ilgili diðer tüm bilgiler için bkz. paragraf 12.2.5.
PRP121/P ünitesi alarm durumundayken hiçbir parametre ayarý yapýlamaz.
12.5.3.1 Örnek ayar
On plakadaki ayarlarla ilgili þemalarda (bkz. paragraf 12.5) DIP anahtarýnýn konumu beyaz kýsýmla gösterilmiþtir.
In = 2000A iken, DIP anahtarýnýn koruma fonksiyonu L için nasýl ayarlanacaðýna iliþkin bir örnek aþaðýda verilmiþtir:
DIP anahtarlarýnýn hatalý konfigürasyonu, LED’ler tarafýndan sinyallenen bir konfigürasyon hatasýna neden olur (bkz. paragraf
12.7.1).
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
38/158
12.5.4 PR121/P varsayýlan ayarlarý
PR121/P, ABB SACE tarafýndan aþaðýda belirtilen önceden ayarlanmýþ parametrelerle saðlanýr:
#
Koruma
Eþikler
Süre
1
L
1 In
144 s
2
S
Off
0,1 s
3
I
4 In
--
4
G
Off
15
Þebeke frekansý
50 Hz
18
Nötr seçimi
% 50
0,1 s
12.6 Çalýþtýrma talimatlarý / Servis içi iþlemler
12.6.1 Nötr ayarlarý
Nötr korumasý normalde fazlarda yapýlan ayarlamanýn %50’si deðerinde bir akýma ayarlanmýþtýr.
Özellikle yüksek harmoniklerin meydana geldiði bazý kurulumlarda, nötrde dolaþan akým fazlardakinden daha yüksek olabilir. SACE PR121/P
rölesinde bu koruma, þu deðerleri alabilir: InN =0 - %50 - %100 - %200 * In.
Aþaðýdaki tablo nötrün, devre kesici tipleri ve eþik In deðerine göre ayarlanabileceði çeþitli olasý deðerlerin kombinasyonunu gösterir.
Harici nötr sensörü bulunmayan üç kutuplu devre kesicilerde, nötr ayarý KAPALI’ya getirilmelidir.
12.6.2 Nötr ayarlarý tablosu
I1 eþiðinin ayarlanmasý (Koruma L)
Not 1:
Devre kesici boyutu
I1 ≤ 0.5
I1 > 0.5
E1
50-100-200%
50-100%
E2
50-100-200%
50-100%
E3
50-100-200%
50-100%
E4
50-100%
50%
E4/f
50-100-200%
50-100%
E6
50-100%
50%
E6/f
50-100-200%
50-100%
I1=1In ayarý, aþýrý yüklemeye karþý korumanýn maksimum ayarý olarak amaçlanmýþtýr. Ýzin verilebilen gerçek maksimum ayar herhangi bir sýcaklýk düþüþünü,
kullanýlan terminalleri ve yüksekliði hesaba katarak belirlenmelidir.
“I1” ve “InN” için ayar sýnýrlarýna uyulmamasý, devre kesiciye zarar verebilir ve operatörü de riske atar.
Röle, I 1 ve nötr ayarý arasýndaki her hatalý ayarý kaydeder ve bunu bir LED aracýlýðýyla sinyaller (bkz. paragraf 12.7.1).
12.6.3 Bir elektronik rölenin deðiþtirilmesi
PR121/P’nin kurulum iþlemini tamamlamak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin:
1. Koruma ünitesini, devre kesiciye, devre kesici açýkken ve muhtemelen baðlý deðilken kurun.
2. Üniteye SADECE PR030/B ile güç saðlayýn
3. Konfigürasyon hatasý dýþýnda bir hata yoksa, tüm kýrmýzý LED’ler kurulumun tamamlandýðýný doðrulamak için yanýp sönene kadar, birkaç
saniye boyunca “i Test” butonunu basýlý tutun.
4. PR030/B’yi çýkarýn.
5. Röleye herhangi bir kaynaktan güç verin (Vaux, PR030/B, PR010/T).
6. Konfigürasyon hatasý olmadýðýndan emin olun (tüm LED’ler kapalý).
7. Devre kesici ve bobin artýk kullanýlabilir.
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
39/158
12.7 PR121/P ünitesi için alarm ve sinyallerin tanýmlarý
12.7.1 Optik Sinyaller
Aþaðýdaki tablo LED’lerin IEC standardý 60073’e (özellikle madde 4.2.3.2’ye) göre nasýl yönetildiðini gösterir .
LED, size kendi alanýndaki fonksiyon kümesinin durumu ile ilgili alarm verir; örneðin paragraf 12.5’teki þekilde 1 ile belirtilen LED, L fonksiyonunun
durumunu belirtir.
LED'in 3 saniyede
bir yanýp sönmesi
Tek bir LED
TURUNCU
Tüm
LED'ler
KIRMIZI
KIRMIZI
Tek bir LED
KIRMIZI
Tek bir LED Tüm LED'ler
LED'in sürekli yanmasý
TURUNCU
LED'in 2 saniyede
bir 0,5 saniyelik
darbelerle yanýp
sönmesi
KIRMIZI
Tüm
LED'ler
KIRMIZI
Tüm
LED'ler
KIRMIZI
Bilgi türü
Hýzlý yanýp sönme (2Hz)
KIRMIZI
Yavaþça yanýp
sönme (0,5Hz)
TC hatasý
CS hatasý
Deðer Soketi hatasý
Koruma zamanlama alarmý
Son açma (1)
Test butonuna basýldý ve
hiçbir hata tespit edilmedi (2)
x
L ön alarmý
Ayarlarda tutarsýzlýk
Normal röle çalýþmasý(3)
HW Açmasý (3)
(1) “Son açma” ile ilgili bilgi, açan koruma ünitesiyle ilgili LED yandýðýnda görüntülenir. LED 2 saniye boyunca ya da harici bir güç kaynaðý (PR030/
B’den baþka) kullanýlýyorsa sürekli olarak açýk yanar.
(2) Bilgi, tüm LED’ler yanarken ve test butonu basýlý tutulduðu sürece ya da 2 saniye boyunca görüntülenir.
(3) Baþka sinyal yoksa ünitenin çalýþma modu, ünite açýldýktan 3 saniye sonra belirtilir.
(4) Konfigürasyon ve baðlantý hatasý.
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
40/158
12.7.2 Sorun giderme
Aþaðýdaki tablo, varsayým olarak sunulmuþ hatalarý ve arýzalarý çözmenizde yardýmcý olmak için çeþitli tipik servis durumlarýný göstermektedir.
Not:
1. Aþaðýdaki tabloya baþvurmadan önce, birkaç saniye boyunca LED’ler tarafýndan saðlanan optik sinyalleri kontrol edin.
2. FN, PR121/P’nin normal çalýþtýðýný gösterir.
3. Aþaðýdaki öneriler problemi çözmekte baþarýsýz olursa lütfen ABB SACE müþteri desteði ile irtibata geçin.
N°
Durum
Olasý nedenler
Öneriler
1
Açma testi yürütülemiyor
1. Bara akýmý > 0
2. TC baðlý deðil
1. FN
2. TC baðlantýsýný kontrol edin
(bkz paragraf 12.4.2)
2
Açma süreleri beklenenin
altýnda
1. Eþik çok düþük
2. Eðri çok düþük
3. Yanlýþ nötr seçimi
1. Doðru eþik seçin
2. Doðru eðri seçin
3. Doðru nötr ayarý seçin
3
Açma süreleri beklenenin
üstünde
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4
Hýzlý açma, I3=Kapalý
Iinst açma yaptý
FN yüksek I ile kýsa devre
5
Toprak hatasý akýmý eþiðini aþýyor
ancak açma gerçekleþmiyor
G fonksiyonu otomatik olarak engellendi
FN
6
Beklenen açma gerçekleþmiyor
Fonksiyon KAPALI
FN , gerekliyse koruma fonksiyonunu
etkinleþtirin
Eþik çok yüksek
Eðri çok yaksek
Eðri tipi "t=k/I2"
Yanlýþ nötr seçimi
Doðru eþik seçin
Doðru eðri seçin
Eðri tipi olarak "t=k" seçin
Doðru nötr ayarý seçin
12.7.3 Bir hata durumunda
PR121/P’nin hatalý olduðundan þüpheleniyorsa, arýza belirtileri varsa veya beklenmedik bir açma meydana getirdiyse
aþaðýdaki önerileri dikkate almanýzý tavsiye ediyoruz:
1. “i Test” butonuna basýn (CB’nin açýlmasýndan sonraki 48 saat içinde) ve hangi LED’in açýk yandýðýný not alýn, ayrýca CB’nin türünü, kutuplarýn
sayýsýný, varsa baðlý aksesuarlarý, In’yi ve seri numarasýný kaydedin (bkz. paragraf 12.5).
2. Açýlmanýn kýsa bir tanýmýný hazýrlayýn (ne zaman gerçekleþti?, kaç defa?, her zaman ayný koþullar altýnda mýydý?, ne tür bir yük? akým ne
deðerdeydi? olay tekrarlanabilir mi?)
3. Toplanan tüm bilgileri, devre kesicinin devre þemasýyla birlikte, en yakýn ABB Müþteri Destek hizmetine gönderin/iletin.
La completezza e la precisione delle informazioni fornite all’Assistenza ABB faciliterà l’analisi tecnica del problema riscontrato e ci permetterà di
attuare con sollecitudine tutte le azioni utili a favore dell’utente.
12.8 Aksesuarlar
12.8.1 ABB SACE PR010/T test ve konfigürasyon ünitesi
SACE PR010/T ünitesi ile yapýlan test, “L”, “S”, “I” ve “G” koruma fonksiyonlarýnýn akým eþiklerinin ve açma sürelerinin düzgün çalýþmasýný
izleyebilmenizi saðlar. Test ünitesi, röleye özel bir konnektörle baðlanýr (bkz. ref. 25 paragraf 12.5).
12.8.2 BT030 iletiþim ünitesi
BT030 kablosuz iletiþim ünitesi kullanýlarak PRP121/P, radyo dalgalarý ile bir el bilgisayarýna (PDA) ya da normal bir PC’ye baðlanabilir ve böylelikle
kullanýcýya sunulan bilginin miktarý artýrýlabilir. Gerçekte, ABB SACE tarafýndan üretilen SD-Pocket iletiþim yazýlýmýný kullanarak devre kesiciden
geçen akýmlarýn deðerini, kesilen son 20 akýmýn deðerlerini ve koruma ayarlarýný okuyabilirsiniz.
12.8.3 PR021/K ve HMI030 üniteleri
PR121/P ayný zamanda, alarmlarýn ve açýlmýþ korumalarýn potansiyel güç kontaklarý olmadan sinyallenmesi için opsiyonel PR021/K harici sinyalleme
ünitesine ve çeþitli bilgilerin ekranda görüntülenmesi için HMI030 ünitesine baðlanabilir (bkz. paragraf 16).
12.8.4 PR030/B güç kaynaðý ünitesi
PR030/B, röleye güç saðlamak ve oto test ile açma testi yapmak için kullanýlan ayrý bir ünitedir.
Model
L2234
L2778
Aygýt
Belge No
Emax
1SDH000460R0001
Ölçek
Sayfa No
41/158
Download

Emax Air Circuit Breakers - PR121 Rölesi