RPS1224
PROFESYONEL KONTROL ÜNÝTESÝ
KULLANMA KILAVUZU
ÝÇÝNDEKÝLER
GÝRÝÞ ...........................................................1
TERÝMLER ................................................. 2
Su tasarrufu ve mevsimsel
ayarlamalar .............................................19
TEMEL ÖZELLÝKLER .................................3
ÖZEL FONKSÝYONLAR
PROGRAMLAMA TALÝMATLARI
Giriþ .............................................................4
Otomatik program ayarlama ........................4
Örnek program .............................................5
Yedek Sulama Planlayýcý .............................6
Pompa On/Off seçimi ....................... 20-22
Basýnç yapýlandýrma ....................... 22-23
Su koçu önleyici .................................... 23
Tekrarlayan program ....................... 24-25
PROGRAMLAMA
KURULUM TALÝMATLARI
Kolay programlama için ipuçlarý ..................7
Kontrol ünitesi motajý...............................26
Elektrik baðlantýlarý ................................ 26
Saha kablo baðlantýlarý .................... 26-27
Terminal bloðu ................................. 27-28
Pompa röle baðlantýsý ..................... 28-29
Ana vana baðlantýsý
(Yaðmur sensörü ile) .............................. 29
Vana baðlantýsý ...................................... 30
Pompa koruma (sistem testi) ................. 31
Saat ve gün ayarý ........................................8
Takvim ayarý ................................................8
Baþlama saatlerinin ayarlanmasý ................9
Sulama günlerinin ayarlanmasý ........... 10-11
Sulama sürelerinin ayarlanmasý .......... 11-12
MANUEL ÇALIÞTIRMA
Tek istasyon çalýþtýrma ..............................13
Sistem testini çalýþtýrma ...................... 13-14
Program çalýþtýrma ............................. 14-15
Sulamayý durdurma ....................................16
Baþlama saatlerini sýraya koyma ................16
Otomatik yedekleme ...................................16
SORUN GÝDERME REHBERÝ ......... 32-33
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
Elektrik çýkýþlarý ...................................... 34
KONTROL ÜNÝTESÝ TAMÝR ...............
35
DÝÐER ÖZELLÝKLER
YEDEK SULAMA PLANLAYICI ...... 36-37
Yaðmur sensörü .........................................17
Yaðmurda erteleme ....................................18
Sulamayý DURDURMA ..............................18
GARANTÝ .............................................. 38
GÝRÝÞ
RPS1224 kontrol ünitesinin 12, 18 ve 24 istasyonlu modelleri bulunmaktadýr. Konut ve ticari
çim alanlarýn sulanmasýndan, tarýmsal uygulamalara kadar geniþ bir kullaným alanýna sahiptir.
8 farklý programa sahip RPS1224 ile 64 kereye kadar baþlama saati ayarlanabilir.
Kontrol ünitesi haftanýn günlerini seçebileceðiniz 7 günlük sulama döngüsü seçeneðinin yaný
sýra 365 günlük takvimle tek/çift günlerde sulama veya 1-15 günde bir sulama seçeneklerine
sahiptir. Ýstasyonlar tek programa veya birden fazla programa atanabilir ve 1 dakikadan 12
saat 59 dakikaya kadar (Su tasarrufu %200’ e ayarlandýðýnda 25 saat) sulama yapabilir.
K-Rain sürdürülebilir su kullanýmý konusuna daima önem vermiþtir. Kontrol ünitesi pek çok su
tasarrufu özelliði sunarak, bitkiler için mükemmel sulama ve ayný zamanda su tasarrufu saðlar.
Su tasarrufu özelliði ayrýca mevsim deðiþikliklerinde sulama sürelerini programý bozmadan
global olarak arttýrýp azaltmaya olanak saðlar.
TERÝMLER
ÇEVÝRMELÝ BUTON
Tüm programlama seçenekleri
arasýnda hareket eder
BÜYÜK MENÜ TUÞLARI
Hýzlý hareket etme ve gözden geçirme
özelliði ile kolay kullaným
GENÝÞ YÜKSEK KONTRASTLI LCD
Tüm programlama bilgilerini
gösterir
TERMÝNAL KAPAÐI
Baðlantý terminaline eriþim için
kolayca çýkarýlabilir
2
HIZLI PROGRAM SEÇÝM TUÞU
Kolayca program seçimi
SENSÖR ANAHTARI
Sensörü devre dýþo býrakabilmek için
ön panelde sensör anahtarý
TEMEL ÖZELLÝKLER
12, 18 ve 24 istasyonlu modeller
Ýçmekan/Dýþmekan kullanýma uygun dahili transformatör
Her biri 8 baþlama saatiyle 8 farklý program. Her gün için en fazla 64 baþlama saati.
1 dakikadan 12 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen sulama süresi
Seçilebilir sulama seçenekleri:
- 7 günlük döngü
- Tek ve Çift günlerde sulama
- Her günden 15 günde bire kadar döngü belirleme
Su tasarrufu özelliði ile mevsim deðiþikliklerinde sulama sürelerini global olarak %10 - %200
arasýnda arttýrýp azaltabilme
Yaðmur sensörü ile tüm istasyonlarý veya sadece belirlenen istasyonlarý yaðmurlu havalarda
kapatabilme.
Silinmeyen hafýza
9V pil ile cihazý elektriðe baðlamadan da programlayabilme
Manuel özellikler:
- Bir program veya program grubu çalýþtýrma
- Ýstasyon çalýþtýrma
- Tüm istasyonlarý test amaçlý sýrayla çalýþtýrma
- “OFF” konumu ile sulamayý durdurma
2 adet pompa veya ana vana çýkýþý
Birden fazla du kaynaðý olmasý durumunda, pompa veya ana vana çýkýþý istenilen istasyonlar
için devre dýþý býrakýlabilir.
Sekizinci program tandart bir program olarak kullanýlanilir ya da istenirse 99 kereye kadar
tekrar eden sulama döngüsü yapabilir.
3
PROGRAMLAMA TALÝMATLARI
GÝRÝÞ
Bu kontrol ünitesi 8 farklý program ile dizayn edilmiþ olup, farklý peyzaj alanlarýnýn, kendi özel
sulama ihtiyaçlarýna göre sulanabilmesini saðlar. Program, ayný günlerde benzer sulama
yapacak istasyonlarýn (vanalarýn) gruplanmasý iþidir. Ayný programdaki vanalar seçilen günlerde
birbiri arkasýna sulama yaparlar.
Benzer peyzaj alanlarý sulayan vanalarý (istasyonlarý) gruplandýrýn.
Örnek: Çim, çiçek yataklarý, çalýlýklar. Bu farklý gruplarýn farklý sulama ihtiyaçlarý olabilr.
Bu kitapçýðýn arkasýndaki planlayýcýyý kullanarak sulama programýnýzý planlayýn.
Saati ve haftanýn gününü ayarlayýn. Eðer ayýn sadece tek veya çift günlerinde sulama
yapacaksanýz, yýl ay ve gün ayarýnýn da doðru olarak yapýlmasý gerekir.
ÝPUCU: Farklý bir program seçmek için
tuþunu kullanýn. Tuþa her basýlýþta bir sonraki programa
geçilir. Bu iþlev, programlama döngüsü içindeki yerinizi kaybetmeden daha önceden girilmiþ bilgilere
hýzlýca göz atabilmenizi saðlar.
OTOMATÝK PROGRAM AYARLAMA
Aþaðýdaki 3 adýmýtamamlayarak, her istasyon (vana) grubu için otomatik programý ayarlayýn:
1.
Baþlama Saatlerini Ayarlayýn
Sulama programýnýn baþlayacaðý saatin ayarlanmasý iþlemidir.
NOT: Program için seçilen tüm istasyonlar (vanalar), belirlenen baþlama saatinde birbiri ardýna
sýrayla çalýþýrlar. Eðer iki baþlama saati ayarlanýrsa, bu programdaki tüm vanalar iki kez
çalýþacaktýr.
2.
Sulama Günlerini Ayarlayýn
Sulama yapýlacak günlerin belirlenmesi iþlemidir.
3.
4
Ýstasyon Sulama Sürelerini Ayarlayýn
Her istasyon (vana) için çalýþma süresinin belirlenmesi iþlemidir.
PROGRAMLAMA TALÝMATLARI
ÖRNEK PROGRAM
Sulama programýnýzý yaparken size rehber olmak üzere aþaðýda tipik 12 istasyonluk bir bir
sistem programý gösterilmiþtir. Bu örnekten mevcut 8 programýn 5’ i kullanýlmýþtýr. Çim alanlar
rotorlar tarafýndan sulanmaktadýr. Çalýlýklar damlama, çiçek yataklarý mikro sprinkler tarafýndan
sulanmaktadýr.
ÝST.NO
BÖLGE
PROGRAM
NO
ÝST. SULAMA
SÜRESÝ
BAÞLAMA
SAATÝ
SULAMA
GÜNLERÝ
1
Ön Bahçe Çim
1
20 dak
6:00 a.m.
PZT CUM
2
Ön Bahçe Çim
1
20 dak
PZT CUM
3
Ön Bahçe Çim
1
20 dak
PZT CUM
4
Çiçek Yataðý
2
10 dak
5
Arka Bahçe Çim
1
20 dak
PZT CUM
6
Arka Bahçe Çim
1
20 dak
PZT CUM
7
Çiçek Yataðý
2
10 dak
ÇAR PAZ
8
Saksýlar
3
5 dak
5 a.m. - 10:00 pm
Ýki Günde Bir
9
Saksýlar
4
5 dak
5 a.m. - 10:00 pm
Her Gün
10
Sebzeler
5
45 dak
4:00 a.m.
SAL CTS
11
Sebzeler
5
45 dak
SAL CTS
12
Sebzeler
5
45 dak
SAL CTS
8:00 p.m.
ÇAR PAZ
13
14
15
16
17
18
5
YEDEK SULAMA PLANLAYICI
ÝST.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
6
BÖLGE
PROGRAM
NO
ÝST. SULAMA
SÜRESÝ
BAÞLAMA
SAATÝ
SULAMA
GÜNLERÝ
PROGRAMLAMA
KOLAY PROGRAMLAMA ÝÇÝN ÝPUÇLARI
Bu kontrol ünitesi hýzlý ve sezgisel programlama için tasarlanmýþtýr.
Sorunsuz bir programlama için bu basit ipuçlarýný aklýnýzda tutun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bu kitapçýðýn arkasýndaki yedek sulama planlayýcýsýný doldurun.
Ayar yaparken, tuþa bir kez basma bir birim arttýrýr.
Tuþu basýlý tutma rakamlarýn hýzlý deðiþmesini saðlar.
Programlama sýrasýna yanýp sönen rakamlar ayarlanabilir.
Yanýp sönen iþareti
ve
tuþlarý ile ayarlayýn.
Tuþu ile ayar ekranlarý arasýnda ileriye doðru hareket edersiniz.
Tuþu ile ayar ekranlarý arasýnda geriye doðru hareket edersiniz.
Büyük çevirmeli butonla
programlama seöenekleri arasýnda
hareket edebilirsiniz.
DEÐERÝ ARTTIR
(+)
Tuþu program seçmek için kullanýlýr. Bu tuþa
GERÝ
GÝT
ÝLERÝ
GÝT
her basýlýþýnda bir sonraki programa geçilir.
Ýstediðiniz programý ve fonksiyonu seçtikten sonra
ve
tuþlarý ile o fonksiyonun deðerini
deðiþtirebilirsiniz.
(-)
DEÐERÝ AZALT
ve
tuþlarý ile sadece
yanýp sönen deðer deðiþtirilebilir.
tuþlarýný kullanarak fonksiyon içerisindeki
deðiþtirilebilir deðerlere ulaþabilirsiniz.
7
PROGRAMLAMA
SAAT & GÜN AYARI
Çerirmeli butonu “Saat/Takvim Ayarý” (Set Clock/Calendar) konumuna getirin.
Saat yanýp sönecektir.
ve
tuþlarý ile ayarlayýn.
NOT: AM/PM doðru seçilmelidir.
Tuþuna basýn ve dakika yanýp söner.
ve
Tuþuna basýn ve haftanýn günü yanýp söner.
tuþlarý ile ayarlayýn.
ve
tuþlarý ile ayarlayýn.
TAKVÝM AYARI
NOT: Takvim ayarý sadece tek/çift günlerde sulama yapýlmasý gerekiyorsa gereklidir.
Ekranda yýl, ay ve gün görünene kadar
ve
tuþuna basýn. Yýl yanýp söner.
tuþlarý ile ayarlayýn.
Tuþuna basýn ve “ay” yanýp söner.
ve
Tuþuna basýn ve “gün” yanýp söner.
ÝPUCU: Saat ekranýna geri dönmek için
ve
ve
tuþlarý ile ayarlayýn.
tuþlarý ile ayarlayýn.
tuþlarýna ayný anda basýn veya çevirmeli
butonu baþka bir konuma getirin.
Devam etmeden önce sulama planlayýcýsýný mutlaka doldurun. Bu planlayýcýda hangi istasyonlarýn
(vanalarýn) hangi programa atandýðý belirtilmiþ olmalýdýr. Her seferinde bir bir programýn
ayarlarýný tamamlayarak sulamayý programlayýn.
8
PROGRAMLAMA
Örnek: PROGRAM 1 AYARI
1.ADIM: BAÞLAMA SAATLERÝNÝN AYARLANMASI
NOT: Her baþlama saatinde o programdaki bütün vanalar sýrayla çalýþýr.
Çerirmeli butonu “Baþlama Saati Ayarý” (Set Start Times) konumuna getirin ve ekranda program
1’ in seçildiinden emin olun. Eðer “Program 1” seçili deðilse
tuþu ile seçin.
PROG START
NO
NO
1 1 12:00
Baþlama saati numarasý yanýp sönecektir.
Baþlama saati numarasný deðiþtirmek istiyorsanýz
tuþuna basýn ve “saat” yanýp sönmeye baþlar.
AM
ve
ve
tuþlarýný kullanýn yoksa
tuþlarý ile ayarlayýn.
NOT: AM/PM ayarýna dikkat edilmelidir.
tuþuna basýn ve “dakika” yanýp sönmeye baþlar.
ve
tuþlarý ile ayarlayýn.
Her program için 8 defaya kadar baþlama saati
belirlenebilir. Eðer ikinci bir baþlama saati belirlemek
istiyorsanýz
tuþuna basýn ve “Start 1” yanýp
sönmeye baþlar.
Tuþuna basarak “Start 2” ye
geçin.
PROG START
NO
NO
1 2 OFF
Eran görüntüsü yandaki gibi olacaktýr.
tuþuna basýn ve birinci baþlama saatinde yaptýðýnýz adýmlarý tekrarlayýn.
ÝPUCU: Bir baþlama saatini etkinleþtirmek veya iptal etmek (OFF) için “saat” yanýp sönerken
veya
tuþlarýna basýn. Baþka bir programa geçmek için
tuþuna basýn.
9
PROGRAMLAMA
2.ADIM: SULAMA GÜNLERÝNÝN AYARLANMASI
Bu kontrol ünitesi ile her günden onbeþ günde bire kadar bir aralýk belirleyebilir, haftanýn günleri
arasýnda seçim yapabilir veya sulama ksýtlamasý olan bölgelerde ayýn tek veya çift günlerinde
sulama yapabilirsiniz.
HAFTANIN GÜNÜ SEÇÝMÝ
Çevirmeli butonu “Sulama Günleri” (Set Watering Days)
konumuna getirin ve Program no 1’ in seçili olduðundan emin
olun. Eðer seçili deðilse
tuþu ile Program 1’ i seçin.
Pazartesi (MON) yanýp sönmeye baþlar. Ekran görüntüsü
yandaki gibidir.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
PROG
NO
1
DAY
1
Pazartesi (MON) sulamayý iptal etmek için
tuþuna basýn. Pazartesiyi sulama günlerine
tekrar dahil etmek için
tuþuna basýn. Bir sonraki güne geçmek için
tuþuna basýn.
Salý (TUE) yanýp söner ve ekranda gün olarak 2 seçilir.
tuþu ile günler arasýnda hareket
edebilir
ve
tuþlarý ile o gün sulama yapýp yapýlmayacaðýný belirleyebilirsiniz.
TEK/ÇÝFT GÜN SEÇÝMÝ (OPSÝYONEL)
Bazý ülkelerde ev sahipleri bahçelerini, ev numaralarý tek sayý ise sadece ayýn tek günlerinde,
çift ise ayýn sadece çift günlerinde sulayabilirler.
Kontrol ünitenizle bunu kolayca yapabilirsiniz. Cihazýnýz artýk yýllarý da hesaba katacaktýr.
Bunun için
tuþuna ekranda “odd” (tek) görünene kadar basabilirsiniz. Yine
basýn ve “even” (çift) ekrana gelecektir.
tuþuna
ÝPUCU: Bu fonksiyonu kullanmak için takvim ayarýnýn doðru olarak yapýlmýþ olmasý gerekmektedir.
Sayfa 8’ de Takvim Ayarýný bulabilirsiniz.
10
PROGRAMLAMA
ARALIKLI GÜN SEÇÝMÝ
Ekranda “interval days” (aralýklý gün) görünene kadar
tuþuna basýn. Ekranda “interval 1” yanýp sönecektir. Bu her
gün sulama yapýlacak anlamýna gelir. Ekranda bir sonraki
sulamaya kadar kaç gün kaldýðý görünecektir.
PROG
NO
NO
INTERVAL DAYS
11
1
Örneðin ekranda 1 varsa, 1 gün içinde sulama yapýlacaktýr.
Sulama aralýðýný deðiþtirmek için
ve
tuþlarýný
kullanýn. Onbeþ günde bire kadar sulama yapabilirsiniz.
NOT: Sulama aralýðýný ayarlarken bir sonraki aktif gün her zaman 1 olarak görünür. Bu ilk sulamanýn
yarýn yapýlacaðý anlamýna gelir.
3.ADIM: SULAMA SÜRELERÝNÝN AYARLANMASI
Her istasyonun (vananýn) belirli bir programda çalýþacaðý süredir. Her istasyon için maksimum
sulama süresi 12 saat 59 dakikadýr. Eðer istenirse bir istasyon 8 programdan istenilenlere
veya tümüne birden atanabilir.
Çevirmeli butonu “Sulama Süreleri” (Set Station Run Times) konumuna getirin.
Yandaki ekran görüntüye gelir.
STATION
NO
NOT: Yandaki ekranýn anlamý Ýstasyon 1’in Program 1’ de bir
PROG
NO
11
RUN TIME
OFF
baþlama saati yoktur. Kontrol ünitenizin silinmeyen bir hafýzasý
vardýr. Diðer kontrol ünitelerinin aksine, eðer bir elektrik kesintisi
olursa, pil taklý olmasa bile yapýlan programlar silinmez.
11
PROGRAMLAMA
3.ADIM: SULAMA SÜRELERÝNÝN AYARLANMASI (DEVAM)
ve
tuþlarý ile istasyon (vana) numarasýný seçin ve
süresi dakika kýsmý yanýp söner.
ve
Tuþuna basýn çalýþma süresi saat kýsmý yanýp söner.
Tuþuna basýn ve mevcut istasyon numarasý yanýp söner.
seçin.
Tuþu ve
ve
tuþuna basýn. Çalýþma
tuþlarý ile ayarlayýn.
ve
ve
tuþlarý ile ayarlayýn.
tuþlarý ile istasyonu
tuþlarý ile yukarýdaki iþlemleri tekrar derek tüm istasyonlar
için sulama sürelerini ayarlayýn.
Eðer herhangi bir istasyonun seçili programda sulama yapmasý istenmiyorsa o istasyonun
sulama süresi “OFF” olarak ayarlanmalýdýr.
NOT: Bir istasyonun sulama süresini “OFF” olarak ayarlamak için istasyon numarasý yanýp sönerken
ve
tuþlarýna ayný anda basýn veya
tuþu ile süreyi 00 olarak ayarlayýn.
Böylelikle otomatik program 1 için ayarlama iþlemi tamamlanmýþ oluyor.
tuþu ile program seçerek 8 adede kadar farklý sulama programý oluþturabilirsiniz. Düðmeye
her basýþýnýzda program numarasý bir birim artar. Ýstediðiniz program numarasýna gelince
aþaðýdaki 3 adýmý takip ederek otomatik bir program oluþturabilirsiniz.
1. Baþlama Saatlerinin Ayarlanmasý
2. Sulama Günlerinin Ayarlanmasý
3. Ýstasyon Sulama Sürelerinin Ayarlanmasý
ÝPUCU: Her ne kadar kontrol ünitesi çevirmeli buton OFF konumu hariç herhangi bir konumdayken
otomatik programlarý çalýþtýracaksa da, programlama iþlemi tamamlandýktan sonra çevirmeli butonu
“OTOMATÝK ÇALIÞMA” (AUTO RUN) konumunda býrakmak tavsiye edilir.
12
MANUEL ÇALIÞTIRMA
TEK ÝSTASYON ÇALIÞTIRMA
Ýstasyon maksimum çalýþma süresi 12 saat 59 dakikadýr. Manuel olarak tek istasyon çalýþtýrmak
için çevirmeli butonu “Sistem Testi veya Tek Ýstasyon Çalýþtýr” (System Test or Run Single
Station) konumuna getirin.
Ekran görüntüsü yandaki gibi olacaktýr.
RUN TIME
STATION
NO
1
Tek istasyon için standart çalýþma süresi 10 dakikadýr.
tuþu ile çalýþtýrmak istediðiniz istasyon numarasýna
SINGLE
:10
MIN
STATION
eriþin ve
ve
tuþlarý ile süreyi ayarlayýn.
Kontrol ünitesi istasyonu çalýþtýracak ve ekranda kalan zaman görüntülenecektir. Eðer bu
istasyon için belirlenmiþ aktif bir pompa varsa
tuþuna basýldýðýnda pompa simgesi bir
kez yanýp söner. Bu pompanýn/ana vananýn açýldýðý anlamýna gelir. Ýstasyonun çalýþmasý sona
erdiði anda cihaz otomatik konumuna geri döner. Yani çevirmeli butonu “OTOMATÝK” (AUTO)
konumuna getirmeyi unutsanýz bile, yapmýþ olduðunuz program(lar) otomatik çalýþmaya devam
edecektir. Eðer manuel olarak çalýþtýrdýðýnýz istasyonu girdiðiniz süreden önce durdurmak
isterseniz çevirmeli butonu “OFF” konumuna getirin.
ÝPUCU: Eðer standart manuel çalýþma süresi olan 10 dakikayý deðiþtirmek ve bunu yeni standart süre
olarak tanýmlamak isterseniz, çevirmeli butonu “Tek Ýstasyon Çalýþtýr” (Run Single Station) konumuna
getirin ve
sonra tekrar
tuþuna basýn.
ve
tuþlarý ile süreyi deðiþtirin. Ýstediðiniz süreyi ayarladýktan
tuþuna basýn. Artýk manuel tek istasyon çalýþtýrmak istediðinizde girdiðiniz bu yeni
deðer görünecektir.
SÝSTEM TESTÝNÝ ÇALIÞTIRMA
Manuel olarak sistem testi yapmak için çevirmeli butonu “Sistem Testi veya Tek Ýstasyon
Çalýþtýr” (System Test or Run Single Station) konumuna getirin ve sonrasonda
ve
tuþlarýna ayný anda basýn.
Ekran görüntüsü yandaki gibi olacaktýr.
Standart istasyon çalýþma süresi 2 dakikadýr. Eðer bu
süreyi sadece bu seferlik deðiþtirmek isterseniz
ve
tuþlarýni kullanýn. Süreyi ayarladýktan sonra
çalýþmayý baþlatmak için
tuþuna basýn.
STATION
NO
1
MULTI
RUN TIME
:02
MIN
STATION
13
MANUEL ÇALIÞTIRMA
Kontrol ünitesi belirlenen süre ile tüm istasyonlarý sýrayla çalýþtýrýr. Ekranda süre geriye doðru
sayar ve aktif istasyon numarasý görünür. Bu seçenek sistemdeki tüm vanalarýn test edilmesi
amacýyla tasarlanmýþtýr.
Bir sonraki vanaya geçmek için
tuþuna basýn. Bir istasyon önceye gitmek için
basýn. Sistem testini sona erdirmek için çevirmeli butonu “OFF” konumuna getirin.
tuþuna
ÝPUCU: Eðer standart deðer olan 2 dakikayý deðiþtirmek ve bunu yeni standart süre olarak tanýmlamak
isterseniz,
düðmesine ve arkasýndan
ve
tuþlarýna birlikte basýn. Þimdi
tuþlarý ile istediðiniz süreyi ayarlayýn. Ayarladýktan sonra tekrar
ve
tuþuna basýn. Böylelikle
manuel sistem testi yaparken ayarladýðýnýz bu süre aktif olacaktýr.
PROGRAM ÇALIÞTIRMA
Bütün bir programý veya brikaç programý sýrayla manuel olarak çalýþtýrmak için çevirmeli butonu
“Program Çalýþtýr” (Run Program) konumuna getirin.
Ekranda program no ve yanýp sönen “OFF” görünür. Program
1’ i çalýþmak üzere seçmek için
tuþuna basýn. “OFF”
yazýsý “ON” olarak deðiþecektir. Böylelikle Program 1 çalýþmak
üzere iþaretlenmiþ oldu. Çalýþtýrmak için
düðmesine
PROG
NO
1
basýn.
NOT: Program 1’ e ait tüm vanalar sýrayla programladýðýný sürelerde çalýþacaktýr.
14
OFF
MANUEL ÇALIÞTIRMA
Bazen birden fazla programýn çalýþtýrýlmak istendiði durumlar olabilir. Kontrol üniteniz ile
programlarý sýraya koyarak bunu yapabilirsiniz. Örneðin hem Program 1 hem de Program 2
yi çalýþtýrmak istediðimde cihaz programlarý sýraya koyarak çakýþmalarýný önler.
tuþuna basarak Program 1’ i seçin. Bir sonraki programý seçmek için
tuþuna basýn
program sayýsý 2 olarak deðiþir.
Program 2’ yi de seçmek için
tuþuna basýn.
NOT: Seçilmiþ olan bir programý iptal etmek için
tuþuna basýn.
Her iki program iþaretlendikten sonra çalýþtýrmaya baþlamak için
tuþuna basýn.
Kontrol ünitesi seçili tüm programlarý en büyük program numarasýndan baþlayarak sýrayla
çalýþtýracaktýr. Yani yukarýdaki örnekte önce Program 2 çalýþacak, ardýndan Program 1
çalýþacaktýr.
Bu þekilde istediðiniz programlarý veya tüm programlarý manuel olarak seçip çalýþtýrabilirsiniz.
NOT: Programlarý manuel olarak çalýþtýrýrken “Su Tasarrufu %” istasyon çalýþma sürelerini etkileyecektir.
15
DÝÐER ÖZELLÝKLER
SULAMAYI DURDURMA
Otomatik veya manuel bir sulama iþlemini durdurmak için çevirmeli butonu “OFF” konumuna
getirin.
NOT: Sonrasýnda otomatik programlarýn devam edebilmesi için çevirmeli butonu “AUTO” konumuna
getirmeyi unutmayýn. “OFF” konumu cihazý tamamen devre dýþý býrakacaktýr.
BAÞLAMA SAATLERÝNÝ SIRAYA KOYMA
Eðer yanlýþlýkla ayný baþlama saatini birden fazla program için ayarlamýþsanýz, kontrol ünitesi
bu baþlama saatlerini otomatik olarak sýraya koyar. Bu durumda numarasý en büyük olan ilk
baþlayacaktýr.
OTOMATÝK YEDEKLEME
Kontrol üniteniz silinmeyen hafýzaya sahiptir. Böylelikle elektrik kesintilerinde bile yapmýþ
olduðunuz programlar silinmez ve hafýzada tutulurlar. 9V pil gerçek zamanlý saatin elektrik
kesintilerinde bozulmamasý için kullanýlýr. Bununla birlikte saat deðeri silinmeyen hafýzaya her
10 dakikada bir yedeklenir. Bu durumda eðer elektrik kesilir ve pil de bitmiþ olursa, elektrik
geri geldiðinde cihazýn saati son yedeklenen saat olacaktýr.
Pilin her 12 ayda bir deðiþtirilmesi tavsiye edilmektedir.
Ekranda pilin deðiþtirilmesi gerektiðini gösteren düþük pil uyarýsý görünecektir. Eðer bu uyarýyý
görürseniz pili hemen deðiþtirin. Aksi taktirde elektrik kesintilerinde saat ayarý bozulacaktýr.
16
DÝÐER ÖZELLÝKLER
YAÐMUR SENSÖRÜ
Bir yaðmur sensörü monte ederken öncelikle resimde
gösterilen “C” ve “S” terminallerini birbirine baðlayan köprüyü
çýkarýn.
Yaðmur sensörünün kablolarýný bu terminallere baðlayýn.
Kutuplar farketmez. Cihazýn ön panelindeki sensör anahtarýný
“ON” konumuna getirin.
Çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries)
konumuna getirerek yaðmur sensörünü her istasyon
etkinleþtirebilir veya devre dýþý býrakabilirsiniz.
STATION
NO
1
ON
RAIN
SENSOR
Ekran görüntüsü yandaki gibidir.
Eðer bir istasyon “ON” olarak ayarlanmýþsa, bu yaðmur sensörünün yaðmurlu havalarda bu
istasyonu kapatacaðý anlamýna gelir. Eðer kapalý bir sera veya iç mekan bahçesi gibi yaðmurlu
havalarda da sulamaya devam etmesini istediðiniz istasyonlar varsa bu istasyonlarý “OFF”
olarak ayarlayýn. Bunun için
tuþuna basýn ve “ON” yanýp sönmeye baþlar. Þimdi
tuþuna basarak “OFF” olarak ayarlayabilirsiniz.
ÝPUCU: Bir istasyon için yaðmur sensörünü tekrar etkinleþtirmek için
istasyona geçmek için
tuþuna basýn. Bir sonraki
tuþuna basýn. Bu iþlemi deðiþiklik yapmak istediðiniz tüm istasyonlar için
yapýn.
Sensörü tamamen devre dýþý býrakmak isterseniz cihazýn ön panelindeki sensör anahtarýný “OFF”
konumuna getirin.Tekrar aktif hale getirmek isterseniz “ON” konumuna getirin.
17
DÝÐER ÖZELLÝKLER
YAÐMURDA ERTELEME
Farklý yaðmur sensörleri farklý tepkiler verebilirler. Yaðmur sensörleri ile ilgili en sýk ratlanýlan
þikayet çabuk kuruduklarý ve böylece bir yaðmurdan birkaç saat sonra sulamaya tekrar izin
verdikleridir. Bu sorunun üstesinden gelmek üzere cihazýnýz Yaðmurda Erteleme özelliðine
sahiptir. Bu özellik sayesinde yaðmur sensörü kuruduktan sonra belirli bir bekleme süresi
belirleyebilirsiniz. Çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries) konumuna getirin.
Sonrasýnda
tuþuna basýn. Ekranda yaðmurda erteleme deðeri yanýp sönecektir.
tuþuna basarak 12 saatlik basamaklar halinde bu
süreyi en fazla 240 saate veya 10 güne kadar belirleyebilirsiniz.
OFF
RAIN
DELAY
RAIN
SENSOR
TÜM SULAMAYI DURDURMA
Kýþ aylarýnda tüm sulama iþlemlerini devre dýþý býrakmak
için çevirmeli butonu “OFF” konumuna getirin.
Bu durumda tüm programlar ve saat hafýzada tutulur ancak
hiçbir sulama programý çalýþmaz.
Otomatik sulamaya geri dönmek isterseniz, çevirmeli butonu
“AUTO” konumuna getirin.
18
ALL
OFF
DÝÐER ÖZELLÝKLER
SU TASARRUFU & MEVSÝMSEL AYARLAMALAR
Ýstayon sulama süreleri mevsimsel deðiþikliklerde yüzdesel olarak deðiþtirilebilir. Böylece
bahar, yaz ve son bahar aylarýnda deðiþen sulama ihtiyaçlarý kolayca ayarlanarak sudan
tasarruf edilmiþ olunur.
Çevirmeli butonu “Auto Run” konumuna getirin.
tuþuna basýn.
100
WATER BUDGET %
Yandaki ekran görüntüye gelir.
Bu ayarlanan sürenin %100’ ü sulanacak anlamýna gelir. Bir baþka deyiþle, eðer bir istasyonu
10 dakikaya ayarladýysanýz 10 dakika sulama yapýlacaktýr. Eðer su tasarrufu deðerini %50'
ye ayarlarsanýz bu istasyon 10 dakikanýn %50' si kadar yani 5 dakika sulama yapacaktýr.
Ayný þekilde eðer su tasarrufu deðerini %200 olarak ayarlarsanýz 10 dakika olarak ayarladýðýnýz
istasyon 20 dakika çalýþacaktýr. Su tasarrufu yüzdesi ayarý tüm sulama sürelerini etkiler.
Su tasarrufu deðerini arttýrmak için
, eksiltmek için
tuþuna basýn. bu deðeri %10
luk basamaklarla en fazla %200 en az %10 olarak ayarlayabilirsiniz.
Baþlangýç saat ekranýna dönmek için
tuþuna basýn.
Eðer su tasarrufu deðer %100’ den farklý bir deðere
ayarlanmýþsa ekranda görünecektir.
WED
200
WATER BUDGET %
AM
10:37
19
ÖZEL FONKSÝYONLAR
POMPA ON/OFF SEÇÝMÝ
Pek çok sulama sisteminde su kaynaðý þebeke veya bir kuyu olacaktýr.Bu kontrol ünitesi ile
otomatik veya manuel olarak bir istasyon çalýþtýðýnda bir pompayý çalýþtýrabilir (kuyu) veya bir
ana vanayý (þebeke) açabilirsiniz. Normalde pompa veya ana vana tüm istasyonlar için aktif
olacaktýr. Bununla birlikte eðer sistemde iki farklý su kaynaðý varsa veya bazý istasyonlar bahçe
aydýnlatmasý için kullanýlýyorsa, pompa veya anavana terminali bu istasyonlar için devre dýþý
burakýlmalýdýr. Pompalar ya programlar ya da tek tek istasyonlar tarafýndan çalýþtýrýlmak üzere
ayarlanabilir, her iki seçenek birden yapýlamaz. Standart olarak bütün programlar için pompa
“ON” olarak ayarlanmýþtýr.
PROG
No
Pompalarý program bazýnda ayarlama:
Çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries)
konumuna getirin.
tuþuna bir kez basýn. Yandaki ekran
görüntülenecektir.
Bu ekran 1 nolu pompa için pompa program menüsünde
olduðumuz gösterir.
tuþuna basarak bu menü seçeneðine
girin. Þimdi program 1 yanýp sönecektir.
Bu ekran progam 1 çalýþýrken pompanýn baþlatýlacaðýný
gösterir. Farklý bir program seçmek için
PEr
1
PUMP
PROG
No
1
ON
PUMP
ve
tuþlarýný kullanýn. Belirli bir program için pompayý etkinleþtirmek
veya devre dýþý býrakmak için
tuþuna basýn. "ON"
yanýp söner. Pompa açmayý devre dýþý býrakmak için
tuþuna basýn. Tüm programlar için bu aþamalarý tekrar edin.
Pompalarý istasyon bazýnda ayarlama:
Çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries)
konumuna getirin.
tuþuna iki kez basýn ve istasyon
bazýnda pompa ayarlama menüsü ekrana gelir.
Bu ekran 1 nolu istasyon için pompa istasyon menüsünde
olduðumuzu gösterir.
seçeneðine girin.
20
tuþuna basarak bu menü
STATION
No
PEr
1
PUMP
ÖZEL FONKSÝYONLAR
Ekranda istasyon 1 yanýp söner ve “OFF” konumundadýr.
Bu durumda istasyon 1 çalýþýrken pompa devreye
girmeyecektir. Herhangi bir istasyon için pompa durumunu
deðiþtirmek için
tuþuna basýn ve “OFF” yanýp söner.
tuþu ile ilgili istasyon için pompayý aktif hale getirebilir
veya
tuþu ile devre dýþý býrakabilirsiniz.
Bu iþlemi tüm istasyonlar için
tuþuna basarak ve
STATION
No
1
ve
OFF
PUMP
tuþlarý ile pompa
durumunu deðiþtirerek tekrarlayýn.
2 NOLU POMPA SEÇÝMÝ
RPS1224 kontrol üniteleri ikinci bir pompa/ana vana seçeneðine sahiptir.
2 nolu pompayý program bazýnda ayarlamak için:
Çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries)
konumuna getirin.
tuþuna üç kez basýn. Yandaki ekran
görüntüye gelir. Bu, 2 nolu pompa için program bazýnda
ayarlama menüsünde olduðumuz anlamýndadýr. Bu menü
seçeneðine girmek için
tuþuna basýn. Ekranda program
1 yanýp söner.
PROG
No
PEr
2
PUMP
PROG
No
Bu ekranýn anlamý, program 1 çalýþýrken 2 nolu pompanýn
devreye girmeyeceðidir. Farklý bir program seçmek için
veya
tuþlarýný kullanýn. Belirli bir program için
1
OFF
PUMP
DELAY
pompayý aktif hale getirmek veya devre dýþý býrakmak için
istediðiniz program numarasý seçiliyken
tuþuna basýn ve
“OFF” yanýp sönecektir. Pompayý etkinleþtirmek için
devre dýþý býrakmak için
tuþuna basýn.
Bu iþlemi tüm programlar için tamamlayýn.
21
ÖZEL FONKSÝYONLAR
2 nolu pompayý istasyon bazýnda ayarlamak için:
Çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries)
konumuna getirin.
tuþuna dört kez basýn. Yandaki ekran
görüntüye gelir. Bu, 2 nolu pompa için istasyon bazýnda
programlama menüsünde olduðumuz anlamýndadýr. Bu menü
seçeneðine girmek için
PROG
No
PEr
2
PUMP
tuþuna basýn. Ekranda program
1 yanýp söner.
Bu ekranýn anlamý, 1 nolu istasyon çalýþýrken 2 nolu pompanýn
devreye girmeyeceðidir. Bu istasyon için 2 nolu pompayý
etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için
tuþuna
basýn ve “OFF” yanýp sönecektir. Pompayý aktif hale getirmek
için
, devre dýþý burakmak için
tuþuna basýn. Bu
iþlemi tüm istasyonlar için tekrar edin.
STATION
No
1
OFF
PUMP
DELAY
BASINÇ YAPILANDIRMA
Basýnç yapýlandýrma sistemi, su kaynaðýnýn tekrar dolmasý ve/veya sistem içindeki yavaþ vana
deðiþiminin hýzlandýrýlmasý için kullanýlýr.
Temel olarak bir vanadan bir baþka vanaya geçiþ arasýna bir gecikme süresi ayarlanýr. Bu
gecikme süresinde pompa kapalý bir hatta basacaktýr. Bunun avantajý, vana arasýndaki geçiþlerin
yavaþ olduðu sistemlerde, pompanýn kapalý hatta basmasý böylelikle sistemi basýnçlandýrmasý
ve vana geçiþini hýzlandýrmasýdýr. Bu sistem ayný zamanda kuyuda su seviyesinin azalmasý
ve pompanýn kavitasyon problemi olmasý halinde de kullanýlabilir.
UYARI: Bu seçenekle pompanýn kapalý bir sisteme basmasý saðlanýr. Bu durum pompada hasar
oluþturabileceði gibi, borularýn ayrýlmasý veya patlamasý gibi ciddi hasarlara da sebep olabilir. Bu
seçeneði nasýl kullanmanýz gerektiðini iyi anlayýn ve sisteminizde kullanmadan önce mutlaka bir hidrolik
mühendisine danýþýn.
Çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries) konumuna getirin ve
görüntü ekrana gelene kadar basýn.
22
tuþuna aþaðýdaki
ÖZEL FONKSÝYONLAR
ve
tuþlarý ile istediðiniz programý seçebilirsiniz.
NOT: Basýnç yapýlandýrmayý her program için ayrý ayrý yapabilirsiniz.
Süreyi deðiþtirmek için
PROG
No
1
OFF
PUMP
DELAY
tuþuna basýn. Gecikme süresi
BETWEEN
“OFF” olarak tanýmlanmýþtýr ve ekranda yanýp sönmektedir. Gecikme süresini ayarlamak için
ve
tuþlarýný kullanýn. Bu deðer “OFF” ve 99 saniye arasýnda herhangi bir deðer
olabilir.
SU KOÇU ÖNLEYÝCÝ
Su koçu önleyici vanalarýn hýzlý kapanmasý sonucu oluþabilecek pompa veya tesisat hasarlarýný
önlemek için kullanýlýr. Bu özellik iki vananýn sulamasýnýn belirlenen kýsa bir süre için çakýþmasýný
saðlar. Örneðin sistem 1 nolu vanadan 2 nolu vanaya geçiþ yaparken:
1. Vana 1 sulama süresini tamamlamýþken ancak hala açýkken
2. Vana 2 açýlýr.
3. Gecikme süresi geriye doðru saymaya baþlar.
4. Süre sona erince Vana 1 kapanýr.
5. Vana 2 programlanmýþ süresi boyunca sulama yapar.
Su koçu önleme özelliðine ulaþmak için çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries)
konumuna getirin ve yandaki ekran görünene kadar
PROG
tuþuna basýn. Ekranda Program No 1 yanýp söner.
No
ve
tuþlarý ile istediðiniz program numarasýný seçin.
1
NOT: Her program için ayrý bir gecikme süresi ayarlanabilir.
OFF
STATION DELAY
Su koçu önleyici gecikme süresini deðiþtirmek için
tuþuna basýn. Gecikme süresi “OFF”
olarak tanýmlanmýþtýr ve ekranda yanýp sönmektedir. Gecikme süresini ayarlamak için
ve
tuþlarýný kullanýn. Bu deðer “OFF” ve 99 saniye arasýnda herhangi bir deðer olabilir.
23
ÖZEL FONKSÝYONLAR
TEKRARLAYAN PROGRAM
Tekrarlayan program özelliði cihazdaki en büyük numaralý programýn döngüsel olarak
kullanýlabilmesini saðlar. Tekrarlayan program Saat/Dakika ya da Dakika/Saniye olarak
ayarlanabilir. Tekrarlar arasýnda bir bekleme süresi ve tekrar sayýsý ayarlanabilir. Eþ zamanlý
modda, tekrar ederek çalýþan istasyon, çakýþan bir program gibi ayný anda çalýþýr.
Tekrarlama rutininizi ayarlamadan önce, 8 nolu programda bir baþlama saati, sulama günleri
ve istasyon sulama sürelerini ayarlamak gereklidir. Bu program tekrarlayan programý kaydeder.
NOT: Bu noktada sulama süresi sadece Saat/Dakika cinsinden ayarlanabilir ve “Yardýmcý Ayarlar”
konumunda tekrarlama rutini ayarlanýrken eðer bu seçenek seçilirse, otomatik olarak Dakika/Saniye’
ye dönüþtürülür.
Tekrarlama rutininizi ayarlamak için çevirmeli butonu “Yardýmcý Ayarlar” (Set Auxiliaries)
konumuna getirin. Yandaki ekrana gitmek için altý kez
tuþuna basýn.
PROG
No
NOT: Eðer “OFF” yanýp sönmüyorsa progam için bir çalýþma süresi
tanýmlanmamýþ demektir ve bu noktada programlamaya devam
8
edemezsiniz. Tekrarlayan program ayarlarýna devam etmeden
önce istasyon sulama sürelerini ayarlayýn.
Tekrarlayan programý etkinleþtirmek için
Tekrarlayan programý devre dýþý býrakmak için
OFF
LOOPS
tuþuna basýn. Ekranda “ON” görünecektir.
tuþuna basýn. Ekranda “OFF” görünecektir.
Standart Tekrar:
Standart tekrar genellike sera ve fidanlýk sulamasýnda kullanýlýr. Ayrýca yeni çim alanlarýn
sulanmasýnda da uygundur.
24
ÖZEL FONKSÝYONLAR
TEKRARLAYAN PROGRAM
Tekrarlayan program etkinleþtirildiðinde menüsüne
görüntüye gelir ve ekranda tekrar sayýsý yanýp söner.
tuþu ile ulaþabilirsiniz. Yandaki ekran
ve
tuþlarýný kullanarak, 1 - 99 arasýnda tekrarlama
seçimi yapabilirsiniz.
Her tekrar arasýndaki bekleme süresini deðiþtirmek için
1
0:00
No LOOPS
DELAY BETWEEN LOOPS
SINGLE
STATION
tuþuna basýn ve bekleme süresinin saat kýsmý yanýp söner.
ve
tuþlarýný kullanarak bekleme süresinin saat kýsmýný ayarlayýn.
Bekleme süresinin dakika kýsmýný ayarlamak için tekrar
ekranda yanýp sönmeye baþlar. Yine
ve
tuþuna basýn ve dakika kýsmý
tuþlarý ile dakikayý ayarlayýn. Tekrar
tuþuna basýn ve ekranda “SINGLE STATION” (Tek Ýstasyon) yazýsý yanýp söner. Bu konumda
tekrarlama özelliði tüm programlarýn kontrolünü ele alacak ve sadece tekrarlar arasýndaki
bekleme süreleri içerisinde çalýþmalarýna izin verecektir. Eðer “MULTI STATION” (çoklu
istasyon) (eþ zamanlý) modda çalýþmasýný istiyorsanýz bu ekrandayken
tuþuna basýn.
tuþuna basýn ve ekranda “MIN” yazýsý yanýp söner. Bu istasyon sulama sürelerinin Saat
ve Dakika cinsinden sulama yapacaðý anlamýna gelir. Dakika ve Saniye olarak çalýþtýrmak
isterseniz
tuþuna basýn ve ekranda “SECS” yazýsý yanýp sönmeye baþlar. Örneðin
tekrarlayan programda istasyon sulama süresi olarak 12 saat 59 dakika ayarlanmýþsa bu
Dakika/Saniye modunda 12 dakika 59 saniyeye dönüþtürülecektir. Bu ayarý yine deðiþtirmek
isterseniz
tuþuna basýn. Tekrar Dakika/Saniye moduna geçmek için
Bu menüden çýkmak için ya
tuþuna basýn.
tuþuna basýn ya da çevirmeli butonu çevirin.
25
KURULUM TALÝMATLARI
KONTROL ÜNÝTESÝ MONTAJI
Kontrol ünitesini 220VAC bir elektrik çýkýþýnýn yakýnýna monte edin. Kulay kullaným açýsýndan
göz hizasýnda bir seviyede monte edilmesi tavsiye edilmektedir. Kontrol ünitesi yaðmur veya
su alabilecek bir noktay monte edilmemelidir.
Kontrol ünitesi dýþ mekan modeldir ve hava geçirmediði için hafif yaðmura maruz kalabilir.
ELEKTRÝK BAÐLANTILARI
UYARI:
1. Tüm elektrik baðlantýlarý bu kitapçýkta anlatýldýðý þekilde ve montaj yapýlan ülkedeki geçerli
kurallar çerçevesinde yapýlmalýdýr. Aksi taktirde kontrol ünitesi garanti kapsamýndan
çýkacaktýr.
2. Kontrol ünitesi veya vanalar ile ilgili bakým yapýlýrken, cihazýn elektrik baðlantýsý mutlaka
kesilmelidir.
3. Pompa, pompa kontaktörü baðlantýsý veya kontrol ünitesinin 220VAC direk baðlantýsý
gibi yüksek voltaj baðlantýlarýný kesinlikle kendiniz yapmayýn. Tüm bu baðlantýlar
lisanslý bir elektrikçi tarafýndan yapýlmalýdýr.Yanlýþ baðlantýlar ciddii yaralanmalara
ve ölümlere yol açabilir. Güvenlik önlemleri için yerel kurallarý inceleyin.
VANALARDAN GELEN KABLOLARIN BAÐLANTILARI
HAZIRLIK
1. Vanalardan gelen kablolarý kontrol ünitesine baðlanacak þekilde uygun uzunlukta keserek
ve uçlarýný izolasyonlarýný yaklaþýk 6 mm soyarak hazýrlayýn.
2. Baþlantý terminalindeki vidalarýn kablolarýn kolayca gireceði kadar gevþetilmiþ olduðundan
emin olun. Solyduðunuz kablo uçlarýný klemenslerin içine geçirerek vidalarýný sýkýn. Terminal
bloðuna zarar verebileceðinden, vidalarý aþýrý sýkmaktan kaçýnýn.
3. Her çýkýþ maksimum 0.75 Amper’ lik bir akým saðlar. Eðer ayný istasyona birden bazla
solenoid baðlayacaksanýz solenoidlerinizin çekilen akým deðerini kontrol edin.
26
KURULUM TALÝMATLARI
ELEKTRÝK BAÐLANTISI
Kontrol ünitesinin elektriðini klima, havuz pompasýi buzdolabý ile ayný hatta baðlamanýz tavsiye
edilmez. Mümkünse aydýnlatma ile ayný elektrik hattýna baðlayýn.
Kontrol üniteniz hava geçirmez ve UV’ ye dayanýklý kabini sayesinde dýþ mekan kullaným için
uygundur. Bununla birlikte direk dýþ mekanda açýk bir alana monte edilmesi tavsiye edilmez.
Kablo Baðlantý Terminali (18 istasyon için)
YALNIZCA 1 AMP M-205 SÝGORTA KULLANIN
18
17
16
15
14 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P2 P1
S
C
C
AÇIKLAMA
C
S
P1 P2
1 - 18
Ortak uç
Sensör
Ana Vana veya Pompa 1, Pompa 2
Ýstasyonlar
27
KURULUM TALÝMATLARI
Kablo Baðlantý Terminali (24 istasyon için)
24 istasyonlu modelde 18. istasyondan sonraki istasyonlarýn bulunduðu kart öndeki kartýn
hemen altýnda yer alýr. Bu karta ulaþmak için üstteki kartý sað ve solundaki iki adet vidayý
sökerek çýkarýn.
ÜST KART
18
17
16
15
YALNIZCA 1 AMP M-205 SÝGORTA KULLANIN
14 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
Sensör Enerji
2
1
P2 P1
S
C
C
Transformatör Enerji
ALT KART
kýrmýzý
beyaz
23
21 19
C
C
24
24 20
C
24V
POMPA RÖLE BAÐLANTISI (SU KAYNAÐI POMPA ÝSE)
Bu kontrol ünitesi ile pompayý devreye sokmak için aþaðýdaki çizimde gösterildiði gibi harici
bir röle ve kontaktör kullanýlmalýdýr. Kontrol ünitesi düþük akým vererek röleyi aktive eder,
sonrasýnda röle pompa üzerindeki kontaktörü etkinleþtirir ve nihayetinde bu da pompayý
çalýþtýrýr.
ÝPUCU: Bu tip bir uygulamada kullanýlmayan istasyonlarýn mutlaka kullanýlan son istasyona þöntlenmesi
tavsiye edilir. Bu herhangi bir aksaklýk durumunda pompanýn kapalý sisteme basmasýný engelleyecektir.
28
KURULUM TALÝMATLARI
POMPA RÖLE BAÐLANTISI (SU KAYNAÐI POMPA ÝSE)
YALNIZCA 1 AMP M-205 SÝGORTA KULLANIN
18
17
16
15
14 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P2 P1
S
C
C
Kullanýlan Ýstasyonlar
Kullanýlmayan
istasyonlarý kullanýlan
24VAC RÖLE
POMPA
MANYETÝK
KONTAKTÖR
son istasyona þötleyin
220VAC
ANA VANA BAÐLANTISI (YAÐMUR SENSÖRÜ ÝLE)
Ana vananýn amacý herhangi bir vana arýza yaptýðýnda veya hiçbir vana çalýþmýyorken bakým
veya önlem amacýyla sisteme su giriþini tümden kapatabilmektir. Bir güvenlik vanasý vazifesi
görür ve su kaynaðýnýn çýkýþýna baðlanýr.
YALNIZCA 1 AMP M-205 SÝGORTA KULLANIN
18
17
16
15
14 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P2 P1
S
C
C
Yaðmur Sensörü
Baðlantýsý
29
KURULUM TALÝMATLARI
VANA BAÐLANTISI
Her istasyona en fazla 3 adet K-Rain 24VAC vana baðlanabilir. Uzun mesafe kablo çekilecekse,
özellikle birden fazla vananýn ayný istasyona baðlandýðý durumlarda ciddi voltaj düþüþü
yaþanacaðýndan kablo çaplarý uygun olarak seçilmelidir.
Birden fazla vananýn ayný istasyona baðlandýðý uygulamalarda ortak kablo çapýnýn daha fazla
olmasý gerekir. Sahadaki vana kablo baðlantýlarýný yaparken mutlaka jel/gres dolu tüp tipi su
geçirmez baðlantý klemensleri kullanýn. Pek çok arýza yanlýþ veya kötü kablo baðlantýlarýndan
kaynaklanýr. Kablo baðlantýlarýný ne kadar saðlýklý ve su geçirmezliðine dikkat ederek yaparsanýz,
sistemin sorun çýkarma ihtimali de o kadar az olacaktýr.
YALNIZCA 1 AMP M-205 SÝGORTA KULLANIN
18
30
17
16
15
14 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P2 P1
S
C
C
KURULUM TALÝMATLARI
POMPA KORUMA (SÝSTEM TESTÝ)
Bazý durumlarda kontol ünitesindeki mevcut tüm istasyonlarýn kullanýlmasý gerekmeyebilir.
Örneðin kontrol üniteniz 18 istasyonlu ise ancak sizin sadece 7 adet solenoid vananýz var ise.
Sistemde hidrofor veya þebeke hattý yerine pompa kullanýldýðý durumlarda, sistem testi
çalýþtýrýlýrsa bu durum, pompa ve tesisat için ciddi bir risk ortaya çýkarýr.
Sistem testi çalýþtýrýldýðýnda kontrol ünitesinin tüm vanalarýný sýrayla açar. Eðer yukarýdaki
örnekteki sistemi baz alýrsak, bu durumda kontrol ünitesi herhangi bir vana baðlanmamýþ olan
11 istasyon da açýlacak bu durumda da pompa kapalý bir sisteme basmaya çalýlþacaktýr. Bu
durumda pompa ve tesisat ciddi hasar görecektir. Bu sebeple sistemde su kaynaðý olarak
hidrofor veya þebeke yerine pompa kullanýlýyor ise, kullanýlmayan istasyonlarý mutlaka
kullanýlan bir istasyona baðlayýn.
Yukarýdaki örneðe göre baðlantý aþaðýdaki þekilde olmalýdýr.
YALNIZCA 1 AMP M-205 SÝGORTA KULLANIN
18
17
16
15
14 13
12
11
Kullanýlmayan
istasyonlarý kullanýlan
son istasyona þötleyin
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
P2 P1
S
C
C
Kullanýlan Ýstasyonlar
24VAC RÖLE
POMPA
MANYETÝK
KONTAKTÖR
220VAC
31
SORUN GÝDERME REHBERÝ
SORUN
OLASI NEDEN
ÖNERÝ
Ekran boþ.
Transformatör arýzasý veya
Sigortayý, saha kablolarýný ve
sigorta atmýþ
transformatörü kontrol edin.
Bir istasyon
Solenoid arýzasý veya
Solenoidi kontrol edin. Solenodie giden
çalýþmýyor.
kabloda kopukluk
kabloyu ve ortak kabloyu test edin.
Sigorta atmýþ.
Yanlýþ veya kötü kablo
Solenoidi kontrol edin. Solenodie giden
baðlantýsý. Solenoidde
kabloyu ve ortak kabloyu test edin. Kablo
kýsa devre
baðlantýlarýný kontrol edin.
Otomatik sulama
Programlama hatasý,
Eðer kontrol ünitesi manuel olarak sulama
baþlamýyor.
sigorta atmýþ veya
yaptýrabiliyorsa programý kontrol edin.
transformatör arýzasý.
Yoksa sigorta, kablolama ve
transformatörü kontrol edin.
Düðmeler
Düðmelerde kýsa devre ya
Kullanma kýlavuzunu okuyarak
çalýþmýyor.
da programlama hatasý.
programlamanýn doðru yapýldýðýndan
emin olun. Eðer düðmeler hala
çalýþmýyorsa ürünü satýn aldýðýnýz yerle
görüþün.
Sulama
Programlarda çok fazla
Her program için girilen baþlama saatlerini
geliþigüzel
sayýda baþlama saati
kontrol edin. Her baþlama saatinde o
zamanlarda
girilmiþtir.
programdaki tüm vanalar sýrayla çalýþýr.
çalýþýyor.
Programý düzelttiðini halde sorun
giderilemiyorsa ürünü satýn aldýðýný yerle
görüþün.
32
SORUN GÝDERME REHBERÝ
SORUN
OLASI NEDEN
Ayný anda birden
fazla vana
açýlýyor.
Hatalý ana kart
Ekranda çatlak
Nakliye sýrasýnda ekran
veya baþka kýrýk
zarar görmüþ olabilir.
ÖNERÝ
Sorunlu istasyonlarý çalýþtýðýný bildiðiniz
istasyonlarla deðiþtirin. Eðer sorunlu
istasyonlar hala aktif oluyorsa cihazý
aldýðýnýz yerle görüþün.
Cihazý aldýðýnýz yere iade edin.
parçalar.
Sensör giriþi
çalýþmýyor.
Ön paneldeki sensör
anahtarý “OFF”
konumunda veya hatalý
kablo baðlantýsý.
Belirli bir istasyon
Programlama hatasý.
Ön paneldeki sensör anahtarýný “ON”
konumuna alýn. Tüm kablo baðlantýlarýný
kontrol edin. Sensörün normalde kapalý
tip olduðundan emin olun. Programlamayý
kontrol ederek sensörün devreye
alýndýðýndan emin olun.
Kullanma kýlavuzunu okuyarak
veya program için
programlamayý kontrol edin ve hatalarý
pompa devreye
düzeltin.
girmiyor.
33
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
ELEKTRÝK ÇIKIÞLARI
ELEKTRÝK KAYNAÐI
Bu kontrol ünitesi 220VAC, 50Hz monofaze elektrikle çalýþýr.
Dahili transformatör 220VAC elektriði düþük voltaj olan 24VAC’ ye dönüþtürür. Dahili transformatör
AS/NZS 61558-2-6 ve CE normlarýna uygun üretilmiþtir ve baðýmsýz test kuruluþlarýnca test
edilip onaylanmýþtýr.
BESLEME ELEKTRÝÐÝ: Giriþ 24 volt 50/60 Hz
ÇIKIÞ: Maksimum 1.0 Amper
Solenoid Vanalara:
24VAC, 50/60Hz, maksimum 0.75 Amper
NOT: Her istasyona en fazla 3 vana
Ana Vana veya Pompaya:
24VAC, maksimum 0.25 Amper
NOT: Transformatör ve sigorta kapasitesi, çýkýþ ihtiyacý ile uyumlu olmalýdýr.
AÞIRI YÜK KORUMASI:
Standart 20mm, M-205 tipi, 1 Amper hýzlý atan cam sigorta.
ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ:
Elektriðin tamamen kesilmesi ihtimaline karþý cihaz silinmez hafýzaya sahiptir. Böylelikle yapýlan
programlar kaybolmaz ancak gerçek zamanlý saatin bozulmamasý için elektrik kesintilerine
karþý 9V bir pil takýlmalýdýr.
KABLOLAMA:
Tüm elektrik baðlantýlarý ve yalýtýmlarý yerel ülkedeki standartlara göre yapýlmalýdýr.
34
KONTROL ÜNÝTESÝ TAMÝR & BAKIM
KONTROL ÜNÝTESÝ TAMÝR & BAKIM
Kontrol ünitesi tamir ve bakýmý mutlaka yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
Cihazýnýcý herhangi bir arýza durumunda yetkili servise göndermek için aþaðýdaki adýmlarý
takip edin:
1. Cihaza gelen elektriði kesin. Elektrik kablosu mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafýndan
çýkarýlmalýdýr.
2. Tüm kablolarý baðlandýklarý terminale göre iþaretleyin. Böylece cihazýný yerine tekrar
kolaylýkla takabilirsiniz.
3. Vana baðlantýlarýný baðlantý terminalinden sökün.
Üst Panel
4. a) Tüm paneli aþaðýda iki taraftaki vidalarý sökerek yerinden çýkarýn.
Alt Panel
b) Kontrol ünitesini duvardan sökün.
5. Cihazý uygun bir kutuya koyup dikkatlice paketledikten sonra yetkili servise ulaþtýrýn.
NOT: Cihaza fiziksel hasar verilmesinde durumunda garanti geçersiz olur.
6. Bu talimatlarý sondan baþa doðru uygulayarak cihazý yerine takýn.
Kontrol ünitesi tamir ve bakýmý mutlaka yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr.
35
YEDEK SULAMA PLANLAYICI
ÝST.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
36
BÖLGE
PROGRAM
NO
ÝST. SULAMA
SÜRESÝ
BAÞLAMA
SAATÝ
SULAMA
GÜNLERÝ
YEDEK SULAMA PLANLAYICI
ÝST.NO
BÖLGE
PROGRAM
NO
ÝST. SULAMA
SÜRESÝ
BAÞLAMA
SAATÝ
SULAMA
GÜNLERÝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
37
GARANTÝ
Bu ürünün üreticisi tüketiciye, üretici tarafýndan tedarik edilen bu ürünün malzeme ve iþçilik
hatalarýna karþý, satýn alýndýðý tarihten itibaren 2 yýl garanti kapsamýnda olduðunu taahhüt
eder.
Garanti süresi boyunca, malzeme ve iþçilik hatalarýndan kaynaklanan herhangi bir arýza ortaya
çýkarsa,ürün üretici tarafýndan ÜCRETSÝZ OLARAK yenisiyle deðiþtirilecek veya tamir edilecektir.
Üretici ürünün yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan veya montajý esnasýnda oluþabilecek hatalardan
sorumlu tutulamaz.
Herhangi bir arýza halinde ürün düzgünce paketlenerek,
1. Ürünün satýn alýndýðýný belgeleyen orijinal faturanýn kopyasý
2. Arýzanýn tanýmý
Ýle birlikte üreticiye veya satýn alýnan firmaya gönderilmelidir.
ÜRETÝCÝ FÝRMA
ÝTHALATÇI FÝRMA
K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
TEL: +1 561 844-1002
FAX: +1 561 842-9493
1.800.735.7246 | www.krain.com
SNM Tur.San.Taah. ve Tic.Ltd.Þti.
Çaybaþý Mah. Ali Çetinkaya Cad. No: 160 B
07100, Antalya, TÜRKÝYE
Tel. 0 242 322 53 57
Fax.0 242 311 14 60
www.snm.com.tr
© K-Rain Manufacturing Corporation
AN ISO 9001:2000 CERTIFIED COMPANY
RPS-1224
Download

K-Rain RPS1224 Kontrol Ünitesi Kullanma Kılavuzu