Hýzlý tren için
100. yýl talebi
Gazi Mustafa
Kemal'i þükranla
andýk
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Prof.
Dr. Ahmet Davutoðlu ile makamýnda görüþerek, bir dosya sundu.
Üç bölümden oluþan dosyanýn 1. bölümünde üçüncü pakette yer alacak olan
"Ýnsan Odaklý Kalkýnma ve Sosyal Politikalar" bölümüne iliþkin öneriler yer aldý. 13 madde halinde sýralanan öneriler, Ýþ Saðlýðý Güvenliði, Sendikal Mevzuat,
Denetim, Kýdem tazminatý ve Meslek Eðitimi gibi konularý içeriyor. 2. bölüm- SAYFA
DE
de ise Orman Genel Müdürlüðünde çalýþan mevsimlik iþçilerin durumlarý, 3. 3’
bölümde de Et ve Süt Kurumuna iliþkin görüþ ve öneriler yer alýyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal, vefatýnýn 76. yýlýnda çeþitli
etkinliklerle anýldý. Ýlk tören bugün 08.55'te
Atatürk Anýtý'nda düzenlendi. Anýt'a Valilik,
Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý'nýn
çelenkleri sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiðinde
sirenler çalýndý, Atatürk ve silah arkadaþlarý için
saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklâl
Marþý okundu ardýndan Türk Bayraðý gönA
dere çekilip tekrar yarýya indirildi.
SAYF
5’DE
11
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
KASIM 2014 SALI
40 KURUÞ
Kalite Yönetim Belgeleri
artýk Çorum'da verilecek
Gülay Yücel
Özel Kalem ve Mali
Hizmetler Müdürlüðü
bütçesi 6 milyon lira
TSE Çorum Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, Çorum
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek, daha önce
Ankara'da organize edilen kalite yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin bundan böyle Çorum'da TSE Müdürlüðü bünyesinde verileceðini açýkladý.
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, TS EN
ISO 22000 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi
Güvenliði Yönetim Sistemi, TS EN ISO 13485 Týbbi Cihazlar Kalite Yö-
netim Sistemi, TS ISO 10002 Müþteri Memnuniyeti, TS ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi, TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapý Elemanlarý - Kalite Yönetim Sistemi, (FSSC) 22000 Gýda Güvenliði Sistem
Belgelendirmesi Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi konularýnda eðitim ve belgelendirme faaliyetlerinin
bundan böyle Çorum'da gerçekleþtirilebileceðini belirten Kara- SAYFA
köse, "TSE tarafýndan Yönetim Sistemleri belgelendirme hizmeti 7’DE
verilen alanlarda IQNet Belgesi ücretsiz olarak verilmektedir.
Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali
Hizmetler Müdürlüðünün 2015 yýlý bütçesi 6 milyon 721 bin TL olarak açýklandý.
Bütçenin 3 milyon TL'lik kýsmý yedek ödenekler kaleminde kullanýlacak. Ýl Genel Meclisi
Toplantýsýnda Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve
Mali Hizmetler Müdürlüðünün 2015 yýlý mali
bütçesiyle 60 milyon 400 TL olarak öngörülen Ýl
Özel Ýdaresinin 2015 yýlý gelir bütçesi
görüþüldü. Toplantýda müdürlüðünün
A
SAYF
2015 yýlý bütçesi hakkýnda meclis 10’DA
üyelerine bilgi veren...
Çorumlu
Namýk'ýn
klibi
televizyonlarda
Baðcý hemþehrileriyle
buluþtu
Defterdar
Sormaz'dan
ÇESOB'a iade-i ziyaret
Ýl Defterdarý Ali
Sormaz, Çorum
Esnaf ve Sanatkar
Odalarý Birliði (ÇESOB)
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a iade-i
ziyarette bulundu. Defterdar
Sormaz ziyarette,
borçlarýn yeniden SAYFA
E
yapýlandýrmasýyla 7’D
ilgili...
AK Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Bütçe ve Plan
Komisyonu üyesi Dr.
Cahit Baðcý bütçe
yorgunluðunu baba
ocaðý Dodurga'da
attý.
Milletvekili Baðcý,
hemþerileri ile yazdan kalma bir günde
Dodurga'nýn mesire
yeri Çaybaþý'nda bir
araya geldi.
Osmancýk Orta
Öðrenim Yurdu
açýlýþa hazýr
A
SAYF
3’DE
Alperen Ocaklarý'nda
"Selefilik" semineri
SAYFA 5’DE
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi
yapacak.YEDAÞ'tan yapýlan
açýklamaya göre kesintilerin
gerçekleþtirileceði...
SAYFA 10’DA
AK Parti Çorum Milletvekili Dr.
Cahit Baðcý'nýn giriþimleriyle
geçtiðimiz yýl ihale edilerek 26
Aðustos 2013 tarihinde yer
teslimi yapýlan Osmancýk
Anadolu Lisesi öðrenci yurdu SA’YDFEA
4
400 günde tamamlanarak
teslim edildi.
Mikroskop
Hýrsýz
ve
Havari
HEM personeli
yemekte buluþtu
Çorum Halk Eðitimi Merkezi
Müdürlüðü personelini tanýþma
ve kaynaþma yemeðinde buluþturdu....
SAYFA 2’DE
Sanat dünyasýnda
yaptýðý çýkýþlarla
dikkat çeken Çorumlu
Namýk, 2014'de çýkardýðý
kliple adýndan söz
ettirdi.
Ulusal televizyonlarda
gösterime giren klip
sanat dünyasýnýn önde
gelen isimleri
A
SAYF
tarafýndan
4’DE
beðenildi.
Gülsün Mert
Cansu-yu
SAYFA 5’DE
TEK
YILDIZ
2
11
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile
Ehliyetli vasýfsýz
eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
HABER
KASIM 2014 SALI
Alperen Ocaklarý'nda
"Selefilik" semineri
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Alperen Ocaklarý'nýn cumartesi günleri
yaptýðý seminerler devam ediyor.
Alperen Ocaklarýnda bu hafta ''Ortadoðu ve
Selefilik '' semineri verildi.
Seminere konuþmacý olarak BBP eski Ýl Baþkaný
Mustafa Özarslan katýldý. Seminerden sonra
Özarslan Alperen'lerin sorularýný cevapladý.
Alperen Ocaklarý Ýl baþkaný Fatih Yücel, seminer sonrasýnda Özarslan'a ve katýlýmcýlara
teþekkür etti. Haber Servisi
HEM personeli yemekte buluþtu
Çorum Halk Eðitimi Merkezi
Müdürlüðü personelini tanýþma ve kaynaþma yemeðinde buluþturdu.
Programda konuþan Halk Eðitimi Merkezi
Müdürü Tuncay Yýlmaz bu tür faaliyetlerin sýk
sýk düzenleneceðini ifade ederek, çalýþanlarýn
moral ve motivasyonlarý yüksek tutulmasý
açýsýndan bu tür sosyal faaliyetlerin gerekliliðine deðindi.
Yýlmaz, "Tüm personelle, birlik ve beraberlik içersinde olunduðu sürece aþamayacaðýmýz
engel, ulaþamadýðýmýz mahalle, kasaba ve köy
kalmayacak" dedi. Yemek müzik dinletisi ile
sona erdi. Haber Servisi
Milletvekili Baðcý'dan
10 Kasým mesajý
Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý,
"10 Kasým Atatürk'ü Anma Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý.
Mesajýna, "Kurtuluþ Savaþýmýzýn önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve modern Türkiye'nin mimarý Mustafa Kemal
Atatürk'ü ölümünün 76. yýlýnda
özlemle anýyoruz" diyerek baþlayan Cahit Baðcý, "Ülkemizin
en zor anýnda Atatürk'ün ortaya
koyduðu milli hedef ve stratejilerin hatýrlanmasý, bu tür çabalarýn anlam ve deðerinin çok iyi
bilinmesi gerekmektedir. O,
hem milli mücadele, hem de
Cumhuriyeti inþa sürecinde daima ileriye bakmýþ, ileriye yürümüþtür. O'nun öncülüðünde
Türkiye'nin temelleri atýlarak
büyük bir dönüþüm ve modernleþme süreci baþlamýþtýr. Bu
baðlamda Milli birlik, beraberlik
ve kardeþlik içinde, Türkiye
Cumhuriyeti'nin birliðini korumak Cumhuriyetimizin kurucularýna olan en önemli borcumuzdur. Atatürk baþta olmak
üzere Cumhuriyetimizin kurucularýnýn bugünkü nesillere armaðaný olan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin fedakârlýðýný,
gücünü, özgüvenini, baðýmsýzlýk aþkýný ve mücadele ruhunu
gösteren en önemli eserdir" dedi.
Baðcý mesajýný þu ifadelerle
tamamladý:
"Türkiye'nin Cumhuriyet'in
ilanýndan bu güne geldiði bu
süreçte ulaþtýðý seviye, Atatürk'ün verdiði ilhamla milleti-
mizin, çalýþkanlýðýnýn, fedakârlýðýnýn ve muasýr medeniyet seviyesine ulaþma arzusunun bir
ürünüdür. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin unutulmaz lideri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü, dava ve silah arkadaþlarýný, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarýný bir kez
daha, saygý, rahmet ve þükranla
anýyorum." Haber Servisi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Sultaným, ister çürüt aynalarda bu teni
Ýster gönder üstüme bütün ordularýný
Razýyým kapatsan da zindanlarýna sessiz
Yetecektir, bir defa baðýþlasan gölgeni
Hafýzamda geçmiþten ne iþaret, ne bir iz
Güllerinin altýnda kaldý isyan ve hüzün
Hiçbir þey olmasa da sarar beni bir ömür
Gözleriniz sultaným, sadece gözleriniz
Þu mahzun ellerime vur artýk kelepçeni
Eþiðindedir baþým, üzerine basýp geç
Yürüyüp git istersen koyarak bir köþede
Her yaptýðýn revâdýr, yeter ki anla beni
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2566
2,8123
STERLiN 3,5816
JPY YENi 1,9692
2,2579
2,8146
3,5858
1,9709
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
ECZANESÝ TEL: 213 50 71 ASKERLÝK
ÞUBESÝ ÜSTÜ
ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: 227 21 21
ÖZEL HASTANE YANI
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Anla ki, bezirgâný aðlayan bu yolculuk
Kalbimi ufuklara gömdüðünde son bulur
Hükümranlýk senindir bu rüya ülkesinde
Kölenin hayalinde âzatlýk yok, kaçýþ yok
SAÐLIK
Ýmtiyaz Sahibi
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Ruhum gökte öyle bir pervanedir ki, döner
Mihverimde olanýn mihverinde, riyasýz
Nâmaðlup bir köledir gözlerimde yanan mum
Seninle güneþ olur, sensiz kalýnca söner
NÖBETÇÝ ECZANELER
Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý
Uygulama
ve
Araþtýrma
Merkezi
"Anadolu'nun Ýlk Siyasi Birliði: Hitit
Devleti" konulu panel düzenleyecek. 5 Aralýk'ta
saat
14.00'da
Boðazkale
Dulkadiroðlu
Konaklarýnda gerçekleþtirilecek olan panelin
moderatörlüðünü Çorum Müzesi Müdürü
Dr.Önder Ýpek yapacak ve konuþmacý olarak ise
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya
Fakültesi'nden Tunç Sipahi, Hitit Üniversitesi
Tarih Bölümü Öðretim üyesi Doç.Dr. Ýlknur Taþ
ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim
Üyesi Eric Luc Jean katýlacak. Haber Servisi
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Zifiri kýtalardan geçerek geldim sana
Kan renginde bir mühür bir yanýnda yüzümün
Bir yanýnda zalimler otaðýndan çizgiler
Aynalardaki ben’sin diye yöneldim sana
HAVA DURUMU
"Anadolu'nun Ýlk Siyasi Birliði: Hitit Devleti" paneli yapýlacak
Yýl: 10 Sayý: 2929 11 KASIM 2014 SALI
Anla Beni Sultaným
Nurullah Genç
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
I. Dünya Savaþý'na giriþimiz (1914) I. Dünya Savaþý'nýn sonu (1918) Ýsmet Ýnönü'nün Cumhurbaþkaný
seçilmesi (1938)
Günün Þiiri
ELEMAN
ARANIYOR
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
11.11.2014
Benden duyduklarýnýzý, din kardeþlerinize de
anlatýnýz! Birbirinize duyurunuz!. Hadîs-i þerîf
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel:
0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
04:46
06:14
11:31
14:09
16:36
17:57
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
HABER
3
Baðcý hemþehrileriyle buluþtu
Hýzlý tren için
100. yýl talebi
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Baþbakan Prof. Dr.
Ahmet Davutoðlu ile makamýnda
görüþerek, bir dosya sundu.
Üç bölümden oluþan dosyanýn 1.
bölümünde üçüncü pakette yer alacak olan
"Ýnsan Odaklý Kalkýnma ve Sosyal
Politikalar" bölümüne iliþkin öneriler yer aldý.
13 madde halinde sýralanan öneriler, Ýþ
Saðlýðý Güvenliði, Sendikal Mevzuat,
Denetim, Kýdem tazminatý ve Meslek Eðitimi
gibi konularý içeriyor. 2. bölümde ise Orman
Genel Müdürlüðünde çalýþan mevsimlik iþçilerin durumlarý, 3. bölümde de Et ve Süt
Kurumuna iliþkin görüþ ve öneriler yer alýyor.
Ayrýca,
Baþbakan
Davutoðlu
ile
görüþmesinde Çorum'a davet eden Uslu,
Yüksek Hýzlý Tren projesinin Hükümet programýnda yer almasý nedeniyle teþekkür
ederek, bitirilme tarihinin 19 Mayýs 2019'a
yani Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a
çýkýþýnýn 100. yýlýna yetiþtirilmesinin uygun ve
anlamlý olacaðýný dile getirdi.
Haber Servisi
AK Parti Çorum
Milletvekili
ve
TBMM Bütçe ve
Plan Komisyonu üyesi
Dr. Cahit Baðcý bütçe
yorgunluðunu baba ocaðý
Dodurga'da attý.
Milletvekili
Baðcý,
hemþerileri ile yazdan
kalma bir günde Dodurga'nýn mesire yeri Çaybaþý'nda bir araya geldi.
Baðcý'ya Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa
Aydýn ve AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal' da eþlik etti. Haber Servisi
Doktorlarýn "zorunlu
hizmet yerinde"
"Eðitimde öðrenme merkezli
düzenleme yapýldý eðitim felsefesi benimsenmeli"
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve
Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri
Lafcý doktorlarýn zorunlu hizmet
yerinde yapýlan düzenleme ile ilgili yaptýðý
açýklamada, "Ayný bölgede ikinci zorunlu
hizmet, doktorun isteðine baðlý olacak.
Saðlýk Sen'in Kurum Ýdari Kurul toplantýsýnda dile getirdiði bir sorun daha çözüldü.
Doktorlarýn devlet hizmeti yükümlülüðünde deðiþiklik yapýldý. Yapýlan
deðiþikliðe göre, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
belirlenen
26
ilden herhangi
birinde devlet
hizmeti yükümlülüðünü yerine
getiren doktorlar, tekrar devlet
hizmeti yükümlüsü olduklarýnda, bu 26 ilden
birisine istekleri
dýþýnda atanamayacak. Ancak
doktor kendisi isterse, bu illerden birine
görevlendirme
yapýlabilecek.
Resmi
Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren
Bakanlar Kurulu kararýyla doktorlar belirlenen illerden herhangi birinde ikinci kez
zorunlu hizmete atanamayacak" dedi.
Bir doktorun ilk atamasýnda zorunlu
hizmete gittiðini, uzmanlýðýný tamamladýktan sonra da tekrar ayný bölgeye zorunlu
hizmete gitmek zorunda kaldýðýný ifade
eden Lafcý, "Yapýlan düzenlemeyle Saðlýk
Bakanlýðý'nýn belirlediði 26 ilden birisinde
devlet hizmeti yükümlülüðünü yerine
getiren doktorlarýn ikinci yükümlülüklerinde tekrar ayný illere gitmeyecektir.
Talebimiz doðrultusunda yapýlan deðiþiklikle devlet hizmeti yükümlüðünü yerine
getirmede doktorlarýmýz arasýndaki bir
maðduriyet sona ermiþ oldu" þeklinde kaydetti.
Saðlýk Bakanlýðý
tarafýndan doktorlarýn kendi istekleri
dýþýnda sadece bir
kez görevlendirilecekleri iller hakkýnda
açýklamada
bulunan
Lafcý,
"Doktorlarýmýzýn
kendi
istekleri
dýþýnda sadece bir
kez görevlendirilecekler
iller;
Adýyaman, Aðrý, Ardahan, Artvin, Batman,
Bayburt, Bingöl, Bitlik, Diyarbakýr, Elazýð,
Erzincan, Erzurum, Gümüþhane, Hakkari,
Iðdýr, Kahramanmaraþ, Kars, Malatya,
Mardin, Muþ, Siirt, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak,
Tunceli, Van'dýr. Kazanýmýmýzýn doktorlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz"
ifadelerini kullandý
. Haber Servisi
"Türk gençliði
Atatürk'ün ilke ve
inkýlâplarýnýn
ruhunu
koruyacaktýr"
Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, 10 Kasým Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý.
Fatih Gök, açýklamasýnda "Ulu Önder Atatürk milletimize sonsuz
bir inanç ve sevgi ile baðlýydý. O'nun yol göstericiliðinde yürüyen milletimiz; birliðimizi, dirliðimizi hedef alanlara karþý her zaman kenetlenecek, tek yumruk olacaktýr" dedi.
"Kahraman silah arkadaþlarý ve aziz þehitlerimizle bu ülkeyi vatan
yapan Ulu Önder Atatürk'ün bizlere veda ediþinin 76. yýlýndayýz. Emperyalizmin kanlý ellerinden yurdumuzu kurtaran, iþgalci güçleri ülkemizden temizleyen, milletimize Cumhuriyeti armaðan eden Ulu Önderimizin aramýzdan ayrýlýþýný 76'ýncý yýlýnda da ayný yürek sýzýsýyla
karþýlýyoruz" ifadeleriyle açýklamasýna devam eden Gök, "Ne yazýk ki,
Atamýzýn ebediyete intikal ediþinin 76'ýncý yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti Devleti , ülkeyi yönetenlerin sýnýr tanýmayan basiretsiz politikalarý
nedeniyle çok ciddi bir krizin eþiðindedir. Türklüðe dair ne varsa silinmeye çalýþýldýðý, deðerlerimizi aþaðýlama hastalýðýna tutulanlarýn edep-
Özgür Eðitim Sen Ýl Basýn Yayýn Sekreteri Oðuz
Ayan, okullarda ezbere dayalý, sýnav merkezli bir
eðitim sistemi yerine deneyime dayalý, öðrenme
merkezli bir eðitim felsefesi benimsenmesi gerektiðini
söyledi.
Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü (OECD)
tarafýndan üç yýlda bir yapýlan ve 15 yaþ grubundaki
öðrencilerin zorunlu eðitim sonunda hayata hazýr oluþ
durumlarýný belirlemeyi amaçlayan dünyanýn en kapsamlý eðitim araþtýrmasý olan PISA 2012 (Uluslararasý Öðrenci Deðerlendirme Programý) sonuçlarýna göre Türkiye
deðerlendirilen 65 ülke arasýnda ilk 40'a giremediðini
kaydeden Oðuz Ayan,
"Matematikte 44. sýrayý alan Türkiye,
'Fen'de 43, 'Okuma Becerileri'nde ise 42.
sýrada yer aldý. Peki sýnavlarda sýnýfta
kalan
eðitim-öðretim
sistemimiz
yetenek geliþtirme konusunda ne
durumda? Önce spordan baþlayalým,
Türkiye bugüne dek katýldýðý 20 olimpiyatta topladýðý 39 altýn, 26 gümüþ ve 23
bronz olmak üzere toplam 88 madalyayla, 29. sýrada yer alýyor. Bu madalyalarýn
59 tanesi güreþte alýnmýþtýr. Buna karþýn
birçok branþta maalesef bir tane bile
madalya alamamýþýz. Sanýrým bu
spordaki durumumuzu gösterme açýsýndan yeterli bir örnek olacaktýr.
Sanattaki
durumumuzda
spordakinden farklý deðil. Yani orada da
çok fazla yol alamamýþýz. Son 90 yýl içinde ancak 6 ilimizde "Opera ve Bale" kurumu, yine 6 ilimizde Senfoni
Orkestrasý ve yalnýzca 21 kentte "Devlet Tiyatrosu" kurulabilmiþtir. Kasabalarý, köylerimizi bir yana býrakalým, 70'i
aþkýn ilimiz bu sanat kurumlarýndan yoksundur. Kaldý ki,
sanat kurumlarýnýn bulunduðu kentlerde etkinliklerin
bütün toplumsal kesimlere hangi ölçüde yansýdýðý da
tartýþýlýr. 2000'li yýllarda sinemasý bile olmayan çok sayýda
kentimiz var. Kültür ve sanat planýnda Türkiye, çoraklaþmýþtýr. Böyle bir ortamda ülkemizde evrensel düzeyde
sanatçýlar yetiþmesini beklemek gerçekçi bir beklenti
olmasa gerek. Gelelim bilimdeki performansýmýza? Bunu
anlamak için bilim ve teknoloji üretimi konularýnda lokomotif konumunda olmasý gereken üniversitelerimizin
durumuna bir bakalým; Türkiye'de yýlda ortalama 27 bin
makale basýlýyor. Bunlardan patent alýnan makale sayýsý
85 civarýnda. Ýsrail'de ise yýlda 4 bin civarýnda makale
basýlmasýna karþýn bunlarýn bin 500'üne patent alýnýyor.
sizce saldýrýlarda bulunduðu, insanlarýmýzýn ayrýþtýrýldýðý, etnik unsurlar üzerinden bölük pörçük edildiði, bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda yaþananlar, aslýnda ülkemizde bir kýrýlma noktasýnýn da baþlangýcýdýr ve normal olmayan günlerden geçtiðimizin kanýtýdýr. Yeni
Türkiye adý altýnda oluþturulmak istenen manzara, tam anlamýyla,
Ata'mýzýn emaneti tüm eserlerin bertaraf edilerek, milli kimliðimizi yok
edecek uygulamalarýn hayata geçirilmesi sürecidir" þeklinde kaydetti.
Gök, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan giriþimler, son yýllarda
iyice ayyuka çýkmýþtýr. Teröristler baþ tacý yapýlýrken, bu ülkeye yürekten baðlý olanlar, milletini delicesine sevenler dýþlanmakta, milli kimliðimizi ifade edenler ýrkçý olmakla itam edilmektedir. Bölünmüþ bir
Türkiye hayaliyle yatýp kalkanlar, þehitlerimizin kanýyla sulanmýþ topraklarýmýz üzerinde hain planlarýný hayata geçirmek için fýrsat kollamaktadýr. Milli kimliðimiz olan Türklüðe düþmanlýk beslemek, milleti
ayrýþtýrmak üzerinden siyaset yapmak, bu ülkenin kurucusu ile kavga-
Türkiye'de yayýnlanan makalelerin sadece 300'de bir
tanesinin diþe dokunur yayýn olduðu anlaþýlýyor.
Miktarlarýyla övündüðümüz bu binlerce yayýnýn çoðunun
bilimin iþine yaramayan, çöpe giden birtakým karalamalar
olduðu ortaya çýkýyor. Görüyoruz ki üniversitelerimizin
durumu da ilköðretim ve ortaöðretim kurumlarýmýzdan
farklý deðildir. Bugün her ilde en az bir tane var diye
övündüðümüz Üniversitelerimiz (birkaç üniversite hariç)
maalesef bilim ve teknoloji üretemeyen,katma deðer
yaratamayan kurumlar olarak varlýklarýný sürdürmektedirler" dedi."Peki eðitim sistemimizdeki bütün bu sorunlar nasýl düzelebilir?" sorunu soran Ayan,
"Ülkemiz gerek akademik baþarýyý,
gerekse sportif, sanatsal ve bilimsel
baþarýyý nasýl yakalayabilir? Türkiye Çin,
Kore, Japonya, Finlandiya, Almanya,
Ýsviçre, Hollanda, ABD; Kanada vb.
ülkelerin eðitimde yakaladýðý baþarýyý
nasýl
yakalayabilir?
Bunun
için
Amerika'yý yeniden keþfetmeye gerek
yok. Yukarýda saydýðýmýz ülkelerin eðitim
sistemlerine incelersek baþarýnýn reçetesini görebiliriz. Örneðin Finlandiya'yý ele
alalým. Finlandiya eðitim sisteminde
sýnav stresi yok, mukayese yok, dershaneler, özel hocalar yok. Eðitim saatleri
çok kýsa (ortalama günde dört saat)
olmasýna raðmen bütün öðrenciler eþit
düzeyde baþarýlý. Okullarda okutulacak
kitaplara öðretmenler kendileri karar
veriyor. Zorunlu temel eðitim boyunca, deðerlendirme
adýna herhangi bir ulusal sýnav veya yýlsonu sýnavý yok,
öðrenciler, öðretmenin hazýrladýðý sorularla deðerlendiriliyor. Bu yüzden öðretimin odaðýnda öðrencileri
testlere hazýrlamaktan ziyade tamamen 'öðrenme' var. Ev
ortamý gibi rahat dekore edilmiþ okullarda müfredat
'yaparak öðrenme' prensibine göre düzenlenmiþ. Her
çocuða kendi öðrenme yöntemine göre ödev veriliyor.
Özetle söylemek gerekirse eðitimde baþarýyý yakalamýþ
Finlandiya vb. geliþmiþ ülkelerde 'öðrenme merkezli' bir
eðitim esas alýnmýþtýr. Öðrenme ise ancak deneyim sonucunda oluþmaktadýr. Sonuç olarak okullarýmýzda ezbere
dayalý, sýnav merkezli bir eðitim sistemi yerine deneyime
dayalý, öðrenme merkezli bir eðitim felsefesi benimsenmeli ve okullar buna göre tasarlanmalýdýr. Aksi taktirde
ülkemiz daha uzunca bir süre geliþmekte olan ülkeler
liginde kalmaya devam edecektir" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
lý olmak devlete hizmet deðildir. Yeni Türkiye bilincini millete kabul ettirmek için yaptýðýnýz uðraþlar millet vicdanýnda eninde sonunda karþýlýðýný bulacaktýr. Ulu Önder Atatürk milletimize sonsuz bir inanç ve
sevgi ile baðlýydý. O'nun yol göstericiliðinde yürüyen milletimiz; birliðimizi, dirliðimizi hedef alanlara karþý her zaman kenetlenecek, tek
yumruk olacaktýr. Bizler, yani bu ülkenin aydýnlýk unsurlarý, çocuklarýmýzý, gençlerimizi Baþöðretmenimiz Atatürk'ün gösterdiði yolda yetiþtirmeye devam edeceðiz. Türk gençliði, birilerine inat ayrýþmayacak;
vatan, bayrak gibi kutsal deðerlerimizi, Cumhuriyet'i ve Atatürk'ün ilke ve inkýlâplarýnýn ruhunu koruyacaktýr. Türkiye sevdalýlarý, bu topraklardan emperyalizmin kökünü kazýyan, yeniden millet olmamýzý
saðlayan, bu vatan topraklarýnda barýþý tesis eden Atamýza hakarette
bulunan, topraklarýmýzýn bütünlüðünü hedef almaya çalýþan, milletimiz arasýnda nifak tohumlarý ekmeye çalýþanlar karþýsýnda ilelebet mücadele edecektir. Atamýzý, aramýzdan ayrýlýþýnýn 76. yýlýnda rahmet,
minnet ve özlemle anýyoruz." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
HABER
Osmancýk Orta Öðrenim
Yurdu açýlýþa hazýr
AK Parti Çorum Milletvekili
Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleriyle geçtiðimiz yýl ihale edilerek 26 Aðustos 2013 tarihinde yer
teslimi yapýlan Osmancýk Anadolu
Lisesi öðrenci yurdu 400 günde
tamamlanarak teslim edildi.
Öðrenci yurdu 100 kýz öðrenci ve
100 erkek öðrenci için 200 yataklý
olarak planlandý. Osmancýk Anadolu
Lisesi öðrenci yurdunda incelemelerde bulunan Osmancýk Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere yurdun tefriþat ve çevre düzenlemesinin
de tamamlanarak açýlýþa hazýr hale
getirildiðini söyledi. Haber Servisi
Çorumlu
Namýk'ýn klibi
televizyonlarda
Sanat dünyasýnda yaptýðý çýkýþlarla dikkat
çeken Çorumlu Namýk, 2014'de çýkardýðý kliple
adýndan söz ettirdi.
Ulusal televizyonlarda gösterime giren klip
sanat dünyasýnýn önde gelen isimleri tarafýndan
beðenildi.
Çorumlu Namýk'ýn 'Lokum Gibisin' klibi en
son Medya Tv'de gösterime girdi.
Sanatçý Çorumlu Namýk 2015 yýlýnda yapacaðý
yeni çalýþmalarla sanat dünyasýna Çorumlu
damgasý vuracaðýný söyledi. Haber Servisi
"Çaðdaþ Medeniyetler
seviyesine çýkýncaya kadar
yorulmadan çalýþacaðýz"
CHP Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný
Veli Can Çalýkuþu, 10 Kasým Atatürk'ü
Anma Günü nedeniyle yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve partimizin kurucu Genel Baþkaný Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ü ölümsüzlüðünün 76. yýlýnda
saygý, sevgi ve özlemle anýyorum" dedi.
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
"Bütün ümidim gençliktedir" diyerek biz
gençlere olan sonsuz
güven ve inancýný belirtmiþtir.Biz
CHP
Gençlik Kollarý olarak
her zaman bu güveni
ve inancý hissederek
hareket
etmekteyiz.Bizlere býrakýlan bu
eþsiz mirasa sonsuza
kadar sahip çýkacaðýmýzýn da inancý içerisindeyiz" diyerek açýklamasýna baþlayan Çalýkuþu, "Ülkemiz ve
cumhuriyetimizin zor
zamanlara düþebileceðini ve çeþitli saldýrýlara uðrayabileceðini
Gençliðe Hitabede belirten Atatürk'ün
de dediði gibi durum ne kadar vahim ve
zor olursa olsun hiçbir zaman vazifeye
atýlmaktan korkmuyor ve çekinmiyoruz.
Ulu Önderimizi bilindiði üzere dün olduðu gibi bugün de unutturmaya çalý-
þanlar bulunmaktadýr. Bu kiþiler yeri geldi Atamýza ayyaþ dedi, yeri geldi huzuruna çýkmamak için türlü bahanelerle hasta oldu ve son olarak da Atamýzýn adýnýn
yer aldýðý ormana saray dikebilecek kadar ileri gittiler. Fakat bu tarz kiþiler biz
gençler olduðumuz sürece Cumhuriyetimizin hiçbir kazanýmýný silemeyecek ve
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'i unutturamayacaklardýr.
Biz
CHP Gençlik Kollarý olarak
Atamýzýn fikirlerinin huzurunda ülkemizi Çaðdaþ
Medeniyetler seviyesine çýkarýncaya kadar yýlmadan,
usanmadan ve yorulmadan
çalýþmaya devam edeceðiz.
Ülkemizin baðýmsýzlýðýna
ve cumhuriyetimizin kazanýmlarýna karþý gelebilecek
her türlü saldýrýya inatla ve
kararlýlýkla mücadele edeceðiz. Gazi Mustafa Kemal'in de dediði gibi "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine baðlýlýk gerekir." Biz de bugün matem
tutmuyor, Atamýzýn fikirlerine baðlý kalýp
mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu
duygu ve düþüncelerle Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha
saygý, sevgi ve özlemle anýyor, saygýlar
sunuyorum" þeklinde kaydetti. Haber
Servisi
Türk Saðlýk Sen'den
10 Kasým mesajý
Türk Saðlýk Sen Çorum Þubesi
Baþkan Yardýmcýsý Banu Gündemir
10 Kasým nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Devletimizin kurucusu,
baþkomutan, Cumhuriyetimizin ilk
cumhurbaþkaný büyük önderimiz
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü saygýyla anýyoruz.
Özellikle son yýllarda ülkemiz üzerinde
oynanan
oyunlara,
devletimizin varlýðýna,
milletimizin birliðine
ve bütünlüðüne karþý
yapýlan saldýrýlara baktýðýmýzda bugün Atamýzýn bizlere býraktýðý, devlet,
cumhuriyet ve demokrasi olgularýnýn deðerini bir kez daha anlýyoruz" dedi.
"Ebedi aleme intikalinin üzerinden geçen bunca zamana raðmen, hala gerek devlet hayatýnda
gerekse sosyal hayatta býraktýðý
boþluðun doldurulamamýþ olmasý
onun ne denli büyük bir þahsiyet ve
devlet adamý olduðunu ortaya koymaktadýr" diyen Gündemir, "Aradan geçen 76 yýl, bize dahili ve harici bedhahlarýn her dönem faaliyet
içerisinde olacaðýný göstermiþtir.
Bu durumda bizlere düþen görev
ise vasiyeti üzerine 'Türk istiklâlini,
Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmek' olacaktýr."Benim naçiz vücudum elbet bir
gün toprak olacaktýr. Ancak Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr" sözü doðrultusunda Atatürk'ü sadece bir
gün deðil yýlýn her
günü rahmetle yad
ederek onun býraktýðý genç Türkiye Cumhuriyeti'ni "tek bayrak, tek
dil, tek millet" anlayýþý içerisinde
ilelebet yaþatacaðýz. Uluslararasý
kaynaklý, milli birliðimize kasteden, ülkemiz üzerinde sahnelenmeye çalýþýlan planlarlara prim vermeyeceðiz. Basiretli Türk milleti
oynanan oyunlarýn farkýnda ve
planlarý yapanlarla yürütücülerine
gerekli cevabý verecektir. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 76. yýlýnda bir kez daha özlemle ve rahmetle anýyoruz" þeklinde
kaydetti. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
12 KASIM
DEPREMÝNÝN
15. YILDÖNÜMÜ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Ülke topraklarýmýzýn % 90 küsuru deprem deprem bölgesi
içerisinde, nüfusumuzun çok büyük çoðunluðu bu bölge içerisinde ikamet etmektedir. Dünden bugüne ülkemizde yaþanan
depremleri büyüklerimizden dinledik, tarih kitaplarýnda okuduk
ya da bir kýsmýný bizzat yaþadýk. Deprem sonrasý yetkililer tarafýndan yapýlan açýklamalar ya dün gibi hafýzamýzda, ya da arþivlerimizde, günlüklerimizde yerini almýþ beklemektedir. Çünkü
her afetten sonra eksiya ayný tür beyanatlar verilir. 'Bu acýlarýn
son olacaðý, hiçbir þeyin eskisi gibi olmayacaðý, gerekli dersin
alýnacaðý…' Ama bazen üzülerek þahit oluruz ki, ayný tür olaylar yine tekerrür eder. Sadece þehirler ve mekânlar faklýlaþýr.
Ama acý, gözyaþý, feryat, ahh devam eder…
Bir Alman profesörün bu noktada þöyle bir tespiti vardýr.
''Türkler; bir olay meydana geldiðinde bir ay, iki ay, üç ay çok
konuþur. Tabiri caizse onunla yatar onunla kalkar. Bir de bakarsýnýz unutuluverirler. Taki yenisi yaþanýp uyandýrýncaya kadar.''
Yüzyýlýn en büyük felaketini Marmara depreminde yaþadýk.
Resmi rakamlara göre yirmi bin, gayri resmi söylentilere göre
daha çok vatandaþýmýzý topraðýn kara baðrýna teslim ettik. Analarý aðlattýk, babalarý aðlattýk, çocuklarý öksüz yetim býraktýk.
Devletimizin þefkatli ellerinde maddi yaralarý sarmaya çalýþsak
ta, manevi yaralarý sarmak pek mümkün olmadý. Zaten olmasý
da düþünülemez. Çünkü eþini, çocuðunu, tüm aile fertlerini kaybeden bir afetzedeye dünyalarý verseniz de mutlu edemezsiniz… Depremin D' sini duysa o aný tekrar yaþar. Belki içinden
ihmali olanlara karþý kin, öfke, beddua fýþkýrýr.
17 Aðustos depremin yaralarý sarýlmadan, tabiri caizse mezarlýklarýn topraðý kurumadan ülkemiz 12 Kasým depremiyle
tekrar sarsýldý. Bu deprem 7,2 þiddetinde ve akþam 18.57'de
meydana geldi. Merkez Düzce olmak üzere, Bolu, Kaynaþlý,
Gölyaka ve birçok yörede mal, can kaybýna sebebiyet verdi. Yaklaþýk 900 vatandaþýmýz hayatýný kaybetti. Yeterli olmasa da 17
Aðustos depreminden ders alýndý ve hiç olmazsa ana yollar ilgisiz araçlar için, trafiðe kapatýldý. Baþta acil araçlarýn, itfaiye, ambulans, kurtarma, güvenlik vs. rahat olay mahalline ulaþmasý
açýsýndan bu basit önlem bile çok önem arz etmektedir. Çünkü
'yaðmurlu havada gülenle, aðlayan belli olmaz' hesabý bu bölgeye sýcaðý sýcaðýna hýrlýsý da gelir, hýrsýzý da gelir. Sonra telafisi
mümkün olmayan olaylar yaþanabilir.
Bu noktada normal dönemlerde yapýlacak iþe yarar eðitimlerle, tatbikatlarla tüm yurttaþlarýmýzýn bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ortamýn ana, baba günü olduðu bir zamanda temel
afet bilincine sahip olmayan insanlarla uðraþmak görevliler için
çok zordur. Çünkü ortada acý vardýr, gözyaþý vardýr. Siz, depreme maruz kalan vatandaþlarý bir an önce kurtarabilmek için gecenizi gündüze katarak, mesai mefhumu dinlemeden tüm fedakârlýðýnýzla çalýþabilirsiniz. Fakat diðer taraftan kendi
imkânlarýyla bir an önce bu bölgede yaþayan akrabalarýna ulaþmaya çalýþan afetzede yakýnlarýyla üzücü olaylar yaþayabilirsiniz.
Bir de yalan yanlýþ haberler ortada dolaþýyorsa, vay halinize… Bu
nedenle böyle bir ortamda aðzýmýzdan çýkacak her kelimeyi,
yanlýþ anlaþýlmamasý için iki kere düþünmek durumundasýnýz.
Özellikle bu ortamlarda basýnýmýza çok görev düþüyor. Çünkü abartýlý haberler verilebiliyor. Örneðin; 1992 Erzincan depremi olmuþ ve bir televizyon kanalý SON DAKÝKA alt yazý olarak
''Erzincan'da deprem meydana geldi ve yerle bir oldu'' diye duyurunca, askerde kantinde televizyon seyrederken bir anda hepimiz paniklemiþtik. Çünkü yanýmýzda Erzincanlý bir arkadaþýmýz vardý. Bu haberden sonra onu sakinleþtirmek mümkün olmadý. Telefonlar kitlenmiþ ve hiçbir yerden haber alamýyordu.
''Eyvah! Annem, babam, kardeþim, Erzincan… Haritandan silindi'' diye feryadý figan ediyordu. Söylemek istediðim, ortada
acý varken abartýlý yalan yanlýþ haberler vatandaþý daha çok panikleþtiriyor, hýrçýnlaþtýrýyor, görevlilerle iletiþimini olumsuz
yönde etkiliyor.
ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Geçmiþ yýllarda Antalya da yapýlan bir seminere konuþmacý olarak katýlan Arama-Kurtarma Birliði müdürü arkadaþ:' Marmara depreminde tecrübesizdik ve bu baðlamda bir çadýrý bile yedi defa kurduk, yedi defa söktük. Ondan
sonra bu iþi daha iyi kavradýk. Marmara depremini yaþayan veya bunda görev alan sivil savunmacýlar tabiri caizse mesleki icazet aldý. …' Diyerek o yýllarý anlatan duygusal bir konuþma yapmýþtý.
Vesselam bir personel tecrübeli ve ayný zamanda özverili ise
kadri kýymeti mutlaka bilinmelidir. Çünkü ''tecrübelinin duvarda gördüðünü, tecrübesiz aynada göremez.''
12 Kasým depreminin 15. yýldönümünde ölenleri rahmetle
yâd ediyorum.
Büyük Keþlik Derneði Aþure daðýttý
Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði
tarafýndan Muharrem ayý dolayýsýyla vatandaþlara Aþure ikramýnda bulunuldu.
Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði ile Köy Muhtarlýðý iþbirliðinde düzenlenen aþure daðýtýmýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdiler.
Bahabey Caddesi'ndeki Ziraat Bankasý
Bahabey Þubesi önünde dün kurulan çadýrda yapýlan aþure daðýtýmýna Büyük Keþlik
Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði
Baþkaný Halil Kabadayý, Köy Muhtarý Mesut
Satýlmýþ ile birlikte dernek yöneticileri ve
bazý köy halký da katýldý.
Duasýný Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür
Vakfý Hocasý Þahin Polat'ýn yaptýðý programda vatandaþlara kazanlar dolusu aþure
ikram edildi.
Dernek tarafýndan akþam 17.00- 20.00
saatleri arasýnda da
Hacý Bektaþ Veli
Anadolu Kültür Vakfý'nda katýlýmcýlara
aþure ikramýnda bulunuldu.
Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Baþkaný Halil Kabadayý, Aþure'nin birlik
ve beraberlik oldu-
ðunu ifade ederek, bu yýl ilkini düzenledikleri aþure daðýtým etkinliðini bundan sonra
geleneksel olarak devam ettirmek istediklerini söyledi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
HABER
5
Gazi Mustafa Kemal'i þükranla andýk
Mikroskop
Hýrsýz
ve
Havari
Gülsün Mert
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu Gazi Mustafa
Kemal, vefatýnýn 76. yýlýnda
çeþitli etkinliklerle anýldý. Ýlk
tören bugün 08.55'te Atatürk
Anýtý'nda düzenlendi.
Anýt'a Valilik, Garnizon
Komutanlýðý
ve
Belediye
Baþkanlýðý'nýn çelenkleri sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiðinde
sirenler çalýndý, Atatürk ve silah
arkadaþlarý için saygý duruþunda
bulunuldu ve Ýstiklâl Marþý
okundu ardýndan Türk Bayraðý
göndere çekilip tekrar yarýya
indirildi.
Anma programýna Vali
Ahmet Kara, Garnizon ve Ýl
Jandarma Komutaný J.Kd.Albay
Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluþlarýn temsilcileri, askeri
personel, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Anýtta yapýlan
törenin ardýndan Devlet Tiyatro
Salonu'nda anma programý
yapýldý. Bahadýr YÜCEL
DTS'de 10 Kasým Anma
etkinliði
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 76. yýlý
nedeniyle dün anma programý yapýldý.
Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilen ve
Atatürk Anadolu Lisesi'nin hazýrladýðý programýnýn açýþ
konuþmasýný Okul Müdürü Halit Güneþ yaptý.
Programda; fotoðraflarla Atatürk'ün hayatý anlatýldý,
Binbaþý Serdar Uðurlu Atatürk'ün askeri kiþiliðini slayt
eþliðinde sundu. 10 Kasým Atatürk Oratoryosu ve 'Atatürk Portreleri' sergisi ile afiþ çalýþmalarý sergilendi. Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Öðretmeni Pelin Ýbikeksen'in
yönettiði okul korosu þarkýlar seslendirdi.
Bahadýr YÜCEL
2023 Prodüksiyon'dan
Çorum Belediyesi'ne teþekkür
Bursa Çorumlular
Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü'nün
giriþimleri ve Çorum Belediyesi'nin
destekleriyle
kente gelen "2023 Prodüksiyon" ekibi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e
teþekkür etti.2023 Prodüksiyon adýna bir açýklama
yapan yapýmcý Ömer Aydoðdu, Çorum'da bulunduklarý süre içerisinde
kendilerine gösterdiði yakýn ilgi ve alaka nedeniyle
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e þükranlarýný sunduklarýný, Zeki
Gül'ün kendileriyle çok
yakýndan ilgilendiðini vurguladý. Çorum'u Bursa'da
da tanýtmak amacýyla Bursa'daki Çorumlu dernekle-
rin yöneticileriyle geldikleri Çorum'da çok yakýn ilgi
gördüklerini ifade eden
Ömer Aydoðdu, "2023
prodüksiyon olarak Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e çok teþekkür
ediyoruz. Bizleri en güzel
þekilde aðýrladýlar. Bize
düþen de Orta Anadolu'nun bu güzide þehrini
en güzel þekilde tanýtmak
olacak. Bursa'daki yerel
basýn temsilcileri Çorum'da gördükleri yerleri,
Çorum'un sanayisini, ticaretini ve tüm güzelliklerini
gazetelerinde geniþçe yer
verdi. Çorum'u Bursa'ya
en güzel þekilde anlattýlar.
Tüm Çorumlulara bir kez
daha sevgilerimi gönderiyorum" dedi. Haber Servi-
Cansu-yu
Rivayet ediliyor ki, hýrsýzýn birisi,
Ýsrailoðullarý arasýnda kýrk sene yol kesicilik
yaptý. Ýsâ aleyhisselâm onun yanýndan geçti.
Ýsâ'nýn peþinde havarilerden bir abidvardý.
Hýrsýz, kendi kendine:
- Bu geçen Allah'ýn peygamberidir. Yanýnda
bir havarisi vardýr. Ben de inip onlarýn
beraberinde üçüncüsü olursam ne güzelolur!
dedi.
Bunun üzerine iniverdi. Baþladý havariye
yakýn olmaya… Fakat havarinin büyüklüðünden, nefsini ona yakýn olmaya layýk görmüyordu; kendi kendine:
- Benim gibi bir hýrsýz bir abidin yanýnda
yürüyemez, dedi.
Râvî der ki:
Havarî onun geliþini hissetti. Ve nefsinde
þöyle fýsýldadý:
"Benim yanýmda bu hýrsýz mý yürüyor?"
Bunun üzerine havari, Hazret-i Ýsâ'nýn tam
yanýna varýp onunla beraber yürüdü. Hýrsýz
arkada kaldý. Bu manzara karþýsýnda Cenab-ý
Hak, Ýsâ kuluna þöyle vahyetti:
- Onlarýn ikisine söyle! Ýkisi de yeni baþtan
amel etmeye baþlasýnlar. Ýkisinin de geçmiþ
amellerini yaktým! Havariye gelince: Nefsiyle
ucbe kapýldýðýndan dolayý onun sevaplarýný
yaktým. Diðerine gelince: Nefsini hakir
gördüðünden dolayý onun günahlarýný yaktým.
Onlarýn ikisine bunu söyle!..
Bunun üzerine Ýsâ, seyahatinde, o hýrsýzý
yanýna aldý ve onu havarilerinden kýldý.
Tarancý'dan, Þoförler
ve Nakliyeciler
Odasýna ziyaret
Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin'i oda merkezinde ziyaret etti.
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý,
Ýnönü Caddesi üzerinde bulunan Þoförler ve
Nakliyeciler Odasýný ziyaret etti. Tarancý'yý,
oda binasýna geliþi sýrasýnda Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin
karþýladý. Samimi bir ortamda gerçekleþen
ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin,
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn
ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Haber Servisi
Kazak öðrencilerden
Uslu'ya ziyaret
Kazakistan Almatý Abay Milli Pedagoji Üniversitesi Dil ve
Edebiyat Enstitüsü yüksek lisans ve doktora öðrencileri Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Yüksek lisans ve doktora öðrencileri Uslu'ya Türkiye Büyük Millet
Meclisi hakkýnda sorular yönetirken Uslu, TBMM iþleyiþi ve çalýþmalarý
hakkýnda kýsaca bilgiler verdi. Ziyarette, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalý Baþkaný ve Gazi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hülya Kasapoðlu Çengel, Shynar Auezova, Sakypzhamal
Alimtayeva, Bereke Abshenova, Ainur Yelamanova, Zhanar Shakhanova, Kuralay Baioralova, Zhazira Atosheva, Zhanar Zhexenbekova, Ulan
Taizhanov, Umitay Amirbekova, Kuralay Ospanova, Gulsim Satybaldieva, Nazgul Sarsenbayeva, Aibek Ortatev, Lyazat Zhanamanova, Elmira
Meirbekova, Gulziya Madeshova, Araþtýrma Görevlileri; Nazgül Durhan,
Hüseyin Yýldýz, Fulya Akman Acungil, Musa Salan bulundu. Ziyaret sonrasý öðrenciler TBMM gezdiler. Haber Servisi
MHP'li kadýnlardan Sevgi Evlerine ziyaret
MHP Ýl Kadýn Kollarý Teþkilatý
Baþkaný Adalet Avcu kadýn kollarý
üyeleri birlikte Sevgi Evlerini ziyaret
ettiler.MHP'li kadýnlar ziyarette öðrencilere
çeþitli hediyeler takdim ettiler.
Kurum idarecilerini de ziyaret eden
MHP'li kadýnlar karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunarak öðrencilerin her türlü
sýkýntýlarýnda yardýma hazýr olduklarýný
belirttiler. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
HABER
6
Atatürk Anadolu Lisesi Atasýný andý
Atatürk Anadolu Lisesi 10 Kasým nedeniyle
anma programý düzenledi.
Saat 9.05'te sirenler eþliðinde baþlayan programda günün önemi ile ilgili konuþmayý okul
Tarih Öðretmeni Mehmet Kemeç yaparken þiirler ve Atatürk'le ilgili bilgiler verildi. Haber
Servisi
Ünlü 'ye veda yemeði
Ýlçe Özel Ýdarelerine 2 milyon lira ödenek
Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðünün 2015
yýlý bütçesinde teþkilatý bulunan 9 ilçe özel idaresine
toplam 2 milyon 115 bin 612 TL ödenek ayrýldý. Ýlçe
özel idareleri içerisinde
en fazla ödenek 468 bin
150 TL ile Sungurlu Ýlçe
Özel Ýdaresine
ayrýlýrken, en az ödenek
alan ilçe ise 166 bin 928
TL ödenekle Kargý Ýlçe
Özel Ýdaresi oldu. Mali
Hizmetler
Müdürlüðünün 2015 yýlý
bütçesinin görüþüldüðü
Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili
bilgi veren Mali Hizmetler Müdürü Gülay Yücel,
Çorum'da ilçe özel idaresi bulunan 9 adet ilçe bulunduðunu belirterek, bu ilçe özel idarelerine 2015 yýlý
bütçesinden toplam 2 milyon 115 bin 612 TL ödenek
ayrýldýðýný açýkladý. Gülay Yücel, bu kapsamda Alaca
Ýlçe Özel Ýdaresine 234 bin TL, Bayat Ýlçe Özel Ýdaresine
171bin 450,
Boðazkale Ýlçe Özel
Ýdaresine 175 bin
300 TL, Ýskilip Ýlçe
Özel Ýdaresine 391
bin 850 TL, Kargý
Ýlçe Özel Ýdaresine
166 bin 928 TL,
Ortaköy Ýlçe Özel
Ýdaresine 216 bin
050 TL, Osmancýk
Ýlçe Özel Ýdaresine
363 bin 800 TL,
Sungurlu Ýlçe Özel Ýdaresine 468 bin 150 TL, Uðurludað
Ýlçe Özel Ýdaresine ise 261 bin TL 850 ödenek aktarýlacaðýný kaydetti. Yasin YÜCEL
Bayat Belediyesinde 2011 yýlýndan bu yana
Baþkan Yardýmcýlýðý görevinde bulunan
Bahadýr Ünlü'nün kurum deðiþikliði sebebiyle
görevinden ayrýlmasýndan dolayý veda yemeði
verildi.
2011 yýlýndan itibaren Bayat Belediyesinde
Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý görevinde bulunan Bahadýr Ünlü'nün kurum deðiþikliði sebebiyle görevden ayrýlmasýndan sonra, Bayat
Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü veda yemeði
verdi.Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü veda
yemeðinde yaptýðý konuþmada, " Birlikte çalýþmaktan son derece memnum olduðum bir
arkadaþýmý kaybetmekten kendi adýma üzüntü
duyuyorum. Çalýþacaðý kurum dolayýsýyla da
onun adýna seviniyorum. Bundan sonraki
yaþamýnda baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý.
Yemekte kýsa bir konuþma yapan Bahadýr
Ünlü ise, görevi süresince kendisine destek
olan baþta Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve
mesai arkadaþlarýna teþekkür etti.
Ünlü, "Sizlerle birlikte görev yapmaktan
memnunluk duydum. Kýsa zamanda güzel
iþler çýkardýk, hep beraber emek verdik
Bayat'ýmýz için elimizden gelen tüm gayreti
sergiledik. Herþey için teþekkür ediyorum,
hakkýnýzý helal edin" dedi. Konuþmalardan
sonra Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bahadýr
Ünlü'ye plaket takdim edildi. Haber Servisi
Hitit, Ankara ve Eskiþehir'de tanýtýldý
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda, 03-04 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Ankara'da
ve 06-07 Kasým 2014 tarihleri arasýnda ise
Eskiþehir'de öðrencilerle bir araya geldi.
Ankara'da düzenlenen eðitim fuarýnda Hitit
Üniversitesi standýnda, Ýktisadi ve Ýdari bilimler
Fakültesi Öðretim Üyesi Dr. Erjada Progonati, Alaca
Meslek Yüksekokulu Öðr. Gör. Önder Yakýþtýran ile
Basýn-Halkla Ýliþkiler personeli Satý Altýntaþ ve
Genel Sekreterlik personeli Özge Özdemiroðlu yer
aldý.Eskiþehir'de düzenlenen eðitim fuarýnda ise
Ýktisadi ve Ýdari bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Habib Akdoðan, Ýktisadi ve Ýdari bilimler
Fakültesi Öðretim Üyeleri Arþ. Gör. Yasin Þeker ve
Arþ. Gör. Kübra Müge Daldal ile Basýn-Halkla Ýliþkiler personeli Satý Altýntaþ ve Genel Sekreterlik personeli Özge Özdemiroðlu görev aldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleriyle katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken Hitit
Üniversitesi, gerçekleþtirilen eðitim fuarlarýnda da
öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu.
Düzenlenen eðitim fuarlarýnda birçok vakýf ve
devlet üniversitesi yer alýrken, stantlarý ziyaret eden
öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere Hitit Üniversitesi hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi. Hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine 20-21
Kasým 2014 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek
olan eðitim fuarý ile devam edecek. Haber Servisi
Ýskilip'te "Yerel Kalkýnma
Stratejisi" konuþuldu
LEADER yaklaþýmý kapsamýnda Ýskilip Yerel Kalkýnma
Stratejisi açýlýþ ve bilgilendirme
toplantýsý geniþ bir katýlýmla Ýskilip
Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi
Toplantý Salonunda gerçekleþtirdi.
Toplantýya Kaymakam Þuayib Gürsoy,
Belediye Baþkan Vekili Yunus Kýrkýcý,
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum
örgütlerinin baþkanlarý, muhtarlar,
esnaflar ve hemþerilerimiz katýldý.
LEADER yaklaþýmýnýn amacý tarým,
turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü, sosyal konular gibi kýrsal yaþamýn
bütün bileþenlerini birbirine baðlayarak
yerel ekonomiyi geliþtirmek olarak
tanýmlandý. Ýskilip'in Yerel Kalkýnma
Stratejisinin hazýrlanmasýna yönelik
projenin açýlýþ toplantýsýnda hazýr bulunan siyasiler, muhtarlar, STK temsilcileri ve diðer katýlýmcýlarýn görüþ ve
önerileri alýndý. Türkiye'de Urfa Birecik
ve Ýskilip olmak üzere iki ilçede uygulanan Yerel Kalkýnma Stratejisi kapsamýnda önümüzdeki süreçte veriler
toplanacak ve deðerlendirme raporlarý
hazýrlanarak çalýþmada görev alacak
kiþi ve kurum temsilcileri belirlenip
uygulama aþamasýna geçilecek. Haber
Servisi
'Bugün hainlerden
kahraman gibi bahsediliyor'
MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, Atatürk'ün vefatýnýn 76. yýlý nedeniyle Parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda,
bugün Türkiye Cumhuriyetine her türlü ihaneti yapanlarýn baþ tacý edilmeye çalýþýlmakta ve hainlerden kahraman gibi bahsedilmekte olduðunu iddia ileri sürdü. Atatürk'ü
anarken o'nun kurtuluþ savaþýnda verdiði
mücadelenin gözlerinden film þeridi gibi
geçtiðini belirten Demiran," Eðer Atatürk
kurtuluþ savaþýný baþlatmamýþ olsaydý; Polatlýya kadar ilerleyen
Yunanlýlar bütün Anadolu'yu iþgal edecek;bugün erkeklerin
adý Ahmet,Mehmet deðil Hristo olacak;kadýnlarýn adý da Helen olacaktý.Ne demek istediðim anlaþýlmýþtýr zannederim.Ne demek
istediðimi anlamayanlar,bugün Ortadoðuya
bakarlarsa acý gerçekleri göreceklerdir.
Malesef bugün Türkiye Cumhuriyetine
her türlü ihaneti yapanlar baþ tacý edilmeye
çalýþýlmakta ;hainlerden kahraman gibi bah-
sedilmektedir. Yunan uçaklarýndan kurtuluþ
savaþý karþýtý bildiriler atanlardan;Türkiye
Cumhuriyetine isyan edenlerden övgü ile
bahsedilmektedir. Bu gidiþle Menemen'de
kafasý kesilerek þehit edilen Teðmen kubilay'ýn katili;Giritli Derviþ Memed de vatan
hainliðinden çýkarýlýrsa þaþýrtýcý olmayacaktýr.
Türk milliyetçileri ;Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün gösterdiði hedefler doðrultusunda yürümeye devam edecektir.Atatürk'ün
kurduðu Türkiye
Cumhuriyeti devleti ilelebet var olacak;Giritli Derviþ Memedin yolunda gidenlerin akýbetleri de iyi olmayacaktýr.
Bu vesile ile Kurtuluþ savaþýnda þehit
olan dedelerimizi,askerlerimizi;rahmet ve
minnetle anýyor;onlarýn kurduðu Türkiye
Cumhuriyeti Devletine kanýmýz canýmýz pahasýna sahip çýkacaðýmýzý arzediyorum. "
dedi.Bahadýr Yücel
Kumbaba Köyü'nde
þükran yemeði
Osmancýk ilçesi Kumbaba
Köyü'nde yapýlan geleneksel
þükran duasý ve yemeðine
yüzlerce kiþi katýldý.
Gelenekselleþen
ve
sadece
Kumbaba Köyün' de senede 2 defa
yapýlan duaya, siyasiler, iþ adamlarý,
esnaflar ile yüzlerce vatandaþ katýldý.
Kumbaba Köyü'nde yapýlan
geleneksel Þükran duasýna her yýl
olduðu gibi bu yýlda Çorum merkezden, ilçelerinden, köylerinden ve
civar köylerden gelen çok sayýda misafir katýldý. Haber Servisi
Ortaköy'de 10 Kasým anmasý
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yýldönümü nedeniyle
dün Ortaköy'de anma programý yapýldý.
Ortaköy Atatürk anýtýnda yapýlan törende ilk olarak
Garnizon Komutanlýðý, Kaymakamlýk ve Belediye
Baþkanlýðýnýn çelengi konuldu.
Günün anlam ve önemini belirten konuþma, saygý
duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan program sona erdi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
HABER
7
Kalite Yönetim Belgeleri
artýk Çorum'da verilecek
TSE Çorum Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret ederek, daha önce Ankara'da organize edilen kalite
yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin bundan
böyle Çorum'da TSE Müdürlüðü bünyesinde verileceðini
açýkladý.
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO
14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, TS EN ISO 22000 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliði Yönetim Sistemi, TS EN ISO 13485 Týbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müþteri Memnuniyeti, TS
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, TSEK 118 Ön Dökümlü Betonarme Yapý Elemanlarý - Kalite Yönetim Sistemi,
(FSSC) 22000 Gýda Güvenliði Sistem Belgelendirmesi Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri
Hizmet Yönetim Sistemi ve IQ Net SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi konularýnda eðitim ve belgelendirme faaliyetlerinin bundan böyle Çorum'da gerçekleþtirilebileceðini belirten Karaköse, "TSE tarafýndan Yönetim
Sistemleri belgelendirme hizmeti verilen alanlarda IQNet
Belgesi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu durum ihracat
yapan firmalarýmýzýn IQNet
Belgesi kapsamýnda üye olan
ülkelerin belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan TSE'den
belge alan firmalara karþýlýklý
belgeler tanýnmaktadýr" dedi.
IQNet'in
(Uluslararasý
Belgelendirme Aðý) 1990 yýlýnda, dünya çapýnda 40'a yakýn belgelendirme kuruluþunun üyeliði ile kurulduðunu
belirten Karaköse, IQNet
Üyeleri tarafýndan verilen Yönetim Sistemleri Belgeleri ile
birlikte verilen IQ Net Belgesi'nin, tüm IQNet üyeleri tarafýndan tanýnmakta ve itibar edilmekte olduðunu sözlerine ekledi. Bu uygulamanýn, Çorum'da kurumsallaþmak isteyen, kalitelerini belgelemek isteyen firmalara fayda saðlayacaðýný belirten Karaköse, TSE'nin Yönetim Sistemleri
konusundaki faaliyetleri uluslararasý kuruluþ olmanýn ve
rekabet edebilmenin gereði olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafýndan akredite edildiðini vurguladý.
Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, TSE'nin
Çorum'da yeni bir hizmet kazandýrmasýnýn memnuniyet
verici olduðunu söyledi.
Bu hizmet vesilesiyle firmalarýn bu eðitimlerden daha
etkin ve verimli bir þekilde yararlanabileceklerini belirten
Baþaranhýncal, "Bu sayede firmalarýmýz hem ürün ve hizmetlerini belgelendirerek uluslararasý akreditasyonunu
saðlayabileceklerdir. Ayrýca bu tür belgeler sayesinde firmalarýmýz kurumsallaþma sürecinde büyük bir adým atmýþ
olacaklardýr" diye belirtti.
Baþaranhýncal, bu hizmetin ilimize kazandýrýlmasýndan dolayý TSE Müdürü Arslan Karaköse'ye teþekkür etti.
Haber Servisi
Defterdar Sormaz'dan
ÇESOB'a iade-i ziyaret
Ýl Defterdarý Ali Sormaz, Çorum
Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a iade-i
ziyarette bulundu. Defterdar Sormaz
ziyarette, borçlarýn yeniden yapýlandýrmasýyla
ilgili açýklamalarda bulundu.
30 Nisan 2014 tarihi ve öncesi borçlarý
kapsayan amme alacaklarý için yapýlacak
düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 1
Aralýk 2014 tarihine kadar müracaat etmesi
gerektiðini ifade eden Sormaz, ay sonuna
kadar mükellefleri borçlarýný yapýlandýrmaya
davet etti.
30 Nisan 2014 tarihi ve öncesini kapsayan
vergiler ve cezalarýn 6-9-12 ve 18 eþit taksitler
halinde yeniden yapýlandýrýlabileceðini, faiz
oranlarýnýn Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve
Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE)
üzerinden hesaplanacaðýný anlatan Sormaz,
2014 yýlýnda 1 taksitin geciktirilebileceðini,
2015 yýlýnda ise en fazla iki taksitin geciktirilme imkaný bulunduðunu, söz konusu
geciken taksit ödemelerinin en son taksit
ödemesinden sonra yeniden hesaplanacak
gecikme oranlarý ile birlikte takip eden ilk
ayda ödenmesinin zorunlu olacaðýný dile
getirdi.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, borcu
olan tüm esnaf ve sanatkarlarýn
yapýlandýrma fýrsatýný kaçýrmamalarýný
istedi.
Böyle bir yapýlandýrmanýn belki 5 belki de
10 yýlda çýkacaðýný veya hiç çýkmayabileceðini
ifade eden Kýlýç, esnafa borçlarýný yapýlandýrma fýrsatý veren ve borçlu esnafa rahat bir
nefes aldýran hükümet yetkililerine de
teþekkür etti.
Kýlýç, ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getirerek Ýl Defterdarý Ali Sormaz'a
teþekkür etti. Yasin YÜCEL
Prof Yalçýn "Anadolu
Madenciliði"ni anlattý Polis kýyafeti giyerek
adam kaçýracaklardý
Çorum Valiliði, Hitit Üniversitesi ve Kültür
Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü'nün birlikte organize ettiði "Anadolu Madenciliði" konulu konferansý dün yapýldý.
Çorum
Müzesi
Konferans
Salonunda düzenlenen programa
konuþmasý
olarak
Alman
Madencilik Müzesinden Prof. Dr.
Ünsal Yalçýn katýldý.
Anadolu'da günümüzde kalay
minerallerinin saptanmasýna karþýn,
ekonomik kalay yataklarýnýn varlýðýnýn henüz belirlenmediðini dile
getiren Prof. Dr. Ünsal Yalçýn,
"Oysaki uygarlýklar ülkesi
Anadolu'da kalayýn günümüzden 5
bin yýl önce bir alaþým maddesi olarak kullanýldýðý bilinmektedir. Milattan, önceki, dönemlerde Anadolu'da
iþletilmiþ kalay yataðýnýn var olduðu, ancak son yýllarda,
yapýlan, jeo-arkeolojik araþtýrmalarla belirlenebilmiþtir.
Sözü edilen eski kalay iþletmesi Celaller köyü (Niðde)
yöresindedir. Buradaki kasteritin
varlýðý 1986 yýlýnda saptanmýþtýr" dedi.
Yalçýn, "Kastterit, eski Yunan dili kökenli bir kelime
olup "kassiteros" sözcüðünden türemiþtir, günümüz
Yunan dilinde kassiteros sözcüðü kalay
anlamýnda hala kullanýlmaktadýr.
Anadolu'da kalayýn,
varlýðýma saptanmasýna yönelik araþtýrmalar
19. yüzyýlýn ikinci yansýndan
günümüze
deðin devam etmiþ ve
124 yýllýk bir zamaný
kapsamýþtýr. Ülkemizde bulunan, yeri kesin olarak saptanmýþ Celaller
köyündeki kastterit cevherleþmesi, burada yeni
ekonomik kalay yataklarýnýn bulunmasýna, yönelik
araþtýrmalar yapýlmasýný gerektirmektedir" ifadelerini
kullandý. Yasin YÜCEL
Ýl Emniyet
Müdürlüðü
ekipleri
þüphe üzerine durdurduklarý iki araçta yaptýklarý aramada çok sayýda
polis malzemesi
ele geçirdi.
Bahçelievler
Mahallesi Mehmet
Akif
Ersoy
Caddesinde
iki
araç
içerisinde,
A.Ö, K,O, H.O,
CM. isimli þahýslarýn beklediklerini gören
Asayiþ Þube Müdürlüðü
Cinayet-Gasp
Büro
Amirliði ekipleri þahýslarýn
çeliþkili konuþmalarý üzerine, Cumhuriyet Savcýsýnýn
talimatý ile araçlarda ara
yaptýlar.
Aramda, 2 adet kurusýký
tabanca, 3 adet polis
yeleði,1 adet masonet
kelepçe, 1 adet el feneri
görünümlü elektro þok
cihazý, 1 adet biber gazý
yapýsý baþta olmak üzere çeþitli konularda düþüncelerini aktaran ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin
öneminden bahseden Okul Müdürü Gazi Yýldýrým, velilerden gelen þikayet, istek ve taleplere de
yanýt verdi.
Ardýndan
da Sosyal Bilimler
Lisesi'nin
yeni
Okul Aile Birliði'nin seçimi
gerçekleþtirildi.
Okulu yaptýran Atilla Özejder'in yaný sýra okul
aile birliðine Eralp Armakan, Mehmet Güley, Süleyman Ender ve Mehmet Ergin seçildiler. Okul
Aile Birliði Yönetimi yedek üyesi olarak da Ýsmail Soyupek, Bülent Özkaleli, Hatice Doðan, Kamer Adýgüzel ve Selda Demirbað seçilirken, Denetim Kurulu Gülnur Uzunoðlu Leblebici, Gül
polis yeleði giyerek polis
görüntüsü vermek suretiyle
müþtekiyi kaçýrmayý planladýklarýný, bunun için de
Ankara ve Kýrýkkale'den
kiraladýklarý
araçlarla
Çorum'a
geldiklerini
söylediler.Þahýslar
çýkarýldýklarý adli makamlar
tarafýndan
"Denetimli
Serbestlik"
kararý
ile
serbest býrakýlýrken C.M.
isimli þahýs ise baþka bir
suçtan ha tutuklandý.
Haber Servisi
Kanal Artý Çorum'u tanýtacak
Özejder Sosyal Bilimler Okul Aile Birliðini seçti
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde Okul Aile
Birliði seçimi gerçekleþtirildi.
Çorum'un hayýrsever iþadamlarýndan Atilla
Özejder tarafýndan yaptýrýlan ve 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda hizmete açýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde ilk
kez Okul Aile Birliði toplantýsý yapýldý. Okul Müdür Gazi Yýldýrým'ýn yaný sýra okul
öðretmenleri, okulu yaptýran
hayýrsever iþadamý Atilla
Özejder ile velilerin yoðun
katýlým gösterdiði toplantý saygý duruþunda bulunulmasý ve istiklal marþýnýn okunmasýyla baþladý.
Ardýndan da toplantý gündemi gereði divan heyeti seçimi yapýldý. Muharrem Araz'ýn Baþkanlýðýnda Sabri Salman ve Uður Daðlý'dan oluþan divan heyetinin yönettiði toplantýda Okul Müdürü
Gazi Yýldýrým bir konuþma yaptý. Okulun fiziki
spreyi,1 adet polis amblemli anahtarlýk, 1 adet býçak
ele geçirdi. Arama sonrasýnda
þahýslar
Cumhuriyet Savcýsý talimatýyla gözaltýna alýndýlar.
Þahýslarýn ifadelerinde,
þüpheli A.Ö'nin geçmiþte
Ýstanbul'da birlikte yaþadýðý
ve
þu an Çorum'da ikamet
eden olan M.A. isimli
müþtekiden 365 bin TL alacaðýný tahsile geldiklerini
paranýn tahsiline yönelik,
Esin Tezgül ve Bülent Baþkaya'dan oluþtu.Toplantýda Okul Aile Birliði'nin tahmini bütçesi de
20 bin TL olarak kabul edildi. Toplantýnýn ardýndan da okul öðretmenleri tarafýndan velilere öðrenciler hakkýnda bilgiler verilirken, ayrýca veliler
okulu gezerek bilgi sahibi oldular.
-ÖZEJDER'E TEÞEKKÜR PLAKETÝToplantý da ayrýca Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Okul Aile Birliði tarafýndan iþadamý Atilla
Özejder'e teþekkür plaketi sunuldu.
. Toplantýda baþta okul müdürü Gazi Yýldýrým
olmak üzere veliler tarafýndan okulu yaptýran ve
gerek maddi, gerekse de manevi olarak desteðini
hala da esirgemeyen iþadamý Atilla Özejder'e
katkýlarýndan dolayý teþekkür edildi. Ayrýca tüm
veliler ve okul aile birliðinin yeni yönetim kurulu
adýna da Okul Müdürü Gazi Yýldýrým tarafýndan
Atilla Özejder'e teþekkür plaketi verildi. Haber
Servisi
Kocaeli Kanal Artý Televizyonunda yayýnlan "Benim Þehrim" adlý programda
Çorum tanýtýlacak. Tanýtým
filmi bugün saat 15.00'da yayýnlanacak .
Kocaeli'de yayýn yapan
Kanal Artý'da 'Benim Þehrim' programýnda bugün
Çorum belgeseli yayýnlanacak.
Kanal Artý, 'Benim Þehrim' programýyla Türkiye'yi karýþ
karýþ ekranlara getiriyor. 81 ilin
tanýtým belgeselinin yayýnlandýðý
'Benim Þehrim' programýnda bugün Çorum'un tanýtým filmi yayýnlanacak. Çorum Valiliði Kültür
ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Çorum'un tanýtým filmi saat 15.00'da Kanal
Artý ekranlarýnda izleyiciyle buluþacak. Program kaçýranlar için
saat 18.00'da yeniden yayýnlanacak. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
YAÞAM
8
Þeker hastalarý için alternatif
içecek: Þalgam suyu
Ýntikam
Yol kenarýna oturmuþ adam
herkesin duyacaðý bir þekilde
bir besmele çekiyor ardýndan
bir küfür savuruyordu. Þaþkýn
bakýþlarla yoldan geçen insanlardan adamý az çok tanýyan
birisi durdu ve adama neden
böyle yaptýðýný sordu. Adam
duymamazlýktan geldi ve
devam etti ayný iþleme. Yolcu
üsteledi. O zaman adam:
- Þeytana ders veriyorum.
Yolcu:
- Ne dersi?
Adam gayet sakin bir
tavýrla:
- Besmeleyi çekiyorum
uzaða gidiyor kerata! Sonra
küfür ediyorum koþarak yanýma geliyor! Böylece onu yoruyorum, o beni az dere tepe
dolaþtýrmadý. Ýntikam alýyorum
abi!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
19:55
Yerli Dizi
Tükettiðimiz ürünlerde GDO’lu, doðal
olmayan ve insan saðlýðýna zararlý
maddelerin artýþý beraberinde baþta
obezite, çeþitli kanser türleri ve þeker
hastalýðý olmak üzere, günlük
yaþantýmýzý oldukça kýsýtlayan hatta
yaþamýmýzý tehdit eden birçok saðlýk
problemini ortaya çýkardý.
Uluslararasý Diyabet Federasyonu
(IDF) tarafýndan yayýmlanan 6. Diyabet
Atlasý’na göre; Türkiye, Avrupa ülkeleri
arasýnda diyabetin en fazla görüldüðü
ülke. Üstelik tahminler 2035’te
Türkiye’nin hastalýðýn en sýk görüldüðü
10 ülkeden biri olacaðý yönünde. 14
Kasým Dünya Diyabet Günü dolayýsýyla
konunun önemine
bir kez daha deðinen
uzmanlar, þeker
hastalarýna, gazlýþekerli içecekler
tüketmemeleri, içinde
þeker barýndýrmamasý
bakýmýndan oldukça
deðerli olan þalgam
suyu içmeleri
yönünde önerilerde
de bulundular.
Saðlýk
Bakanlýðýnca yapýlan
Hane Halký
Araþtýrma’sýna göre
Türkiye’de 7 milyondan fazla diyabetli
hasta tespit edildi.
Hastalarýn yaklaþýk
yarýsýnýn (3 milyon
383 bin kiþi) 40-60
yaþ aralýðýnda olduðu
ve 2013 yýlý itibarýyla
18 bin 190 çocukta
diyabet bulunduðu
vurgulanan atlasta, hastalýk oranýnýn
beklenenden hýzlý artarak 20 yýl sonrasý
için öngörülen rakamlara þimdiden
ulaþýldýðý da paylaþýldý. 2013 yýlý
itibariyle kiþi baþý saðlýk harcamasýnýn
866 dolar olduðu diyabet hastalýðý, diyet
ve özenli beslenme isteyen bir hastalýk.
Uzmanlarýn hamur iþleri, kýzartmalar
yanýnda bal-reçel gibi tatlýlarý dahi
yememesi konusunda uyarýlarda bulunduklarý diyabet hastalarý, gazlý ve þekerli
içecekleri de tüketemiyor. Kefir, ayran
gibi geleneksel ve az kalorili içecekleri
tercih etmeleri gereken diyabet hastalarý
için en iyi içecek alternatiflerinden biri
de "þalgam suyu". Çoðumuzun sadece
hazmý kolaylaþtýrýcý özelliði ile bildiði
þalgam suyu; litresinde sadece 15 kcal
içeriyor.
SIFIR ÞEKER ÝÇERÝYOR!
14 Kasým Dünya Diyabet Günü
dolayýsýyla þalgam suyunun faydalarý ile
ilgili deðerli bilgiler veren Diyetisyen
Gülser Melis Zorgör þunlarý ifade etti:
“Son dönemlerde birçok hastalýðýn
önlenmesinde ve tedavi aþamasýnda
diyet desteði öneriyoruz. Diyetlerimizde
her besin grubundan yeteri kadar tüketmeye özen gösteriyoruz. Tabii ki belirli
hastalýklarýn beslenme tedavisinde özel
ürünler de tercih
edilebiliyor.
Mesela diyabet hastalarýnýn
kendilerine özel
diyetleri var.
Meyve suyu,
kola gibi þeker
içeriði yüksek
içecekleri tüketmemeleri
gerekiyor. Ayran,
kefir gibi þeker
içeriði düþük ve
saðlýklý alternatif
içecekleri tüketmelerini öneriyoruz. Bunlara
ilave olarak diyabet hastalýklarýnýn beslenme
tedavisinde son
yýllarda oldukça
sýk þalgam suyu
önermekteyiz.
Çünkü þalgamýn
mayalanmasý esnasýnda þalgam suyunun oluþmasý için içerisine konulan
doðal bulgur mayasý þalgam suyunun
içerisindeki þekerin tamamýný parçalýyor.
Bu sayede þalgam suyunun içerisinde
bulunan þeker sýfýrlanýyor.
Ayrýca þunu özellikle belirtmeliyim ki
düzenli þalgam suyu tüketiminin, þeker
hastalarýný çok rahatlattýðý gözlenmiþtir.
Hiç þeker içermemesi sebebiyle diyabet
hastalarýnýn kolaylýkla tüketebileceði
doðal bir içecek olan þalgam suyu,
litresinde sadece 15 kcal içererek diyete
de destek oluyor.”
ENGÝNAR GÖBEÐÝNDE
KUÞKONMAZLI PÝLÝÇ YAH
Deniz Seki
1 Temmuz 1970 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Deniz Seki, öðrenim
yýllarýnda ilkokulu Maçka Süheyla
Artam'da, orta ve lise eðitimini de
yatýlý olarak[kaynak belirtilmeli]
Çamlýca Kýz Lisesi'nde okudu.
Okulu bitirdikten sonra, TRT
Ýstanbul
televizyonundaki
sunuculuk sýnavlarýna katýlarak
sunucu oldu.
Jandarmanýn
düzenlediði
uyuþturucu
operasyonunda
gözaltýna alýnan aralarýnda Deniz
Seki'nin de bulunduðu 19 sanýk
hakkkýnda uyuþturucu ticareti
yapmak suçlamasýyla Ýstanbul
Aðýr
Ceza
Mahkemesi'nde
görülen ilk davada Seki, serbest
býrakýlmýþ ve hakkýnda tutuksuz
yargýlanma kararý çýkarýlmýþtýr.
Uyuþturucu iðrenç bir þey.
Uyuþturucu kullanan insanlar,
kullanmaya baþladýklarý andan
itibaren kendilerini yok etmeye de
baþlýyor. Ama çaresizlik seni o
kötü yollara sürüklüyor. Sonra
aklýn baþýna geliyor ama iþ iþten
geçmiþ oluyor.—Deniz Seki,
Ancak bir süre sonra
mahkeme tarafýnca Seki hakkýndaki karar bozulmuþ ve Seki
hakkýnda
yakalama
kararý
çýkarýlmýþtýr.[4]
Mahkeme
Seki'nin yakalama kararýný tutukluluða çevirmiþtir. Beþiktaþ'taki
Ýstanbul Adliyesi'ne getirilen Seki
aleyhine mahkemece 18 Þubat
2010 tarihinde uyuþturucu ticaretine yardým etmek suçlamasýyla 8
yýl hapsi istenmiþtir. Ayrýca davayý
yöneten Savcý, Seki'nin uyuþturucu madde kullanmak suçundan
tedavi edilmesine ve denetimli
serbestlik uygulanmasýna karar
verilmesini istemiþtir.[5] Davada
diðer 15 sanýklarýnda 7.5 ile 39 yýl
hapsi istenmiþtir. Davada Seki'nin
eski
sevgilisi
Hüsnü
Þenlendirici'nin de ifadesine
baþvurulmuþtur.
Malzemeler
1 kg kuþkonmaz
600 gram beyaz piliç eti
1 adet büyük domates
1 adet soðan
6 adet sivri biber
1 tatlý kaþýðý
salça
6 adet
enginar
4 çorba
kaþýðý
tereyaðý
Yemeðin
Tarifi
Domates, soðan
ve sivri biberi piyazlýk
doðrayýn. Bir tavaya iki
çorba kaþýðý tereyaðý koyup,
soðaný pembeleþinceye
kadar kavurun.
Piliç etini keskin bir
býçakla kuþbaþý þeklinde
doðrayýn. Kavrulmuþ
soðana ilave edin. 3 dakika
sonra biberleri koyun. 5
dakika daha kavurup
salçayý, domatesleri, sonra
da suyu, baharatlarý ve
küçük küçük doðradýðýnýz
4-5 adet kuþkonmazý
içine atýp 10 dakika kaynatýp
ocaktan alýn.
Haþlanmýþ
enginarlarý fýrýn
tepsisine koyup
oyuk kýsýmlarýna
piliç yahnisinden
doldurun. Orta ýsýdaki
fýrýnda onbeþ dakika daha
piþirin. Bu arada kalan
kuþkonmazlarý soyun, parmak büyüklüðünde kesin.
Kalan iki çorba kaþýðý
tereyaðýnda piþirin.
Enginarlarýn yanýnda servis
yapýn.
"Biz birleþtirmek için geldik, ayýrmak için deðil."
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.55 Ana Haber
20.00 Kaçak
Yerli Dizi
23:30 Beyaz Karanfil
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
19:55 Sensenler
23:00 Hayat Aðacý
23:50 Haber Saati
Seksenler
Sakýncalý kaset sattýðýndan, polisler tarafýndan
tutuklanan Ergun Plak nezarethaneye atýlýr. Ergun
Plak’ýn ne kadar süre tutuklu kalacaðý bilinmemektedir. Bu duruma, baþta Nazlý olmak üzere tüm aile
oldukça üzülür. Evdeki pastýrma kokusu yüzünden
Gülden ve Ahmet’in evine giden aile, elektriklerin
kesilmesi üzerine þiþe çevirmece oynamaya baþlar.
Þiþe çevirmece oyunu sýrasýnda birbirinden komik
anlar yaþanýr.Oyuncular : Rasim Öztekin, Özlem
Türkad, Þoray Uzun, Vural Çelik
Yönetmen : Müfit Can Saçýntý
20:00
Sinema
Gülcemal
Hiç görmediði babasýnýn ölümünün ardýndan
yollara düþen Gülcemal'in hayatý ele alýnýyor.
Gülcemal, doðanýn içerisinde bir baþýna
yaþadýðý yerden mirasý alabilmek için Ýstanbul'a doðru yola çýkar. Öte yandan Þahbaz
ailesinin de mirasý ele geçirmek dýþýnda bir
hedefi yoktur. Gülcemal, ilk kez geldiði Ýstanbul'da eðlenceli ve komik maceralar yaþarken,
büyük tehlikeler de deneyimleyecektir.
Oyuncular : Peker Açýkalýn, Merve Sevi, Cem
Kýlýç, Haldun Boysan
Yönetmen : Özgür Selvi
20:00
Yerli Dizi
Kaçak
Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ
ve Divriði’de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur.
Herkes onu “Ahmet” olarak tanýmaktadýr. Kasabalý
Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri,
geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak
kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn
gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri’nin peþine
düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan’ý karþýsýnda
gören Ahmet’in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile
bir günde deðiþir.
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
Yerli Dizi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Dila Haným
16.30 Pis Yedili
19.00 Show Ana Haber
20:00 Gülcemal
Sinema
21:45 Kelebiðin Rüyasý
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel Hareketler
Bunlar
14.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
16.00 Ben Bilmem
Eþim Bilir
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20.00 Devlet Kuþu
21:50 Yakýþýklý
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
23:00 Hayat Aðacý
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
23.00 Küçük Gelin
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
HABER
9
"Anti Siyonist olmak en
önemli ibadetlerden biridir"
Saðlýk için yürüdüler
Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü Obezite Birimi,
Yunus Emre Parkýnda "Saðlýklý Beslenme ve
Hareketli Yaþam Yürüyüþü" organizasyonu
gerçekleþtirdi.
Yunus Emre
Parkýndaki
yürüyüþ parkurunda pankart ve
dövizlerle yürüyüþ
yapýldý.
Etkinliðe, Halk
Saðlýðý Müdürü
Dr. Ahmet Barýþ,
Halk Saðlýðý
Müdür Yardýmcýsý
Özlem Terzi, Aile
ve Sosyal
Politikalar Müdür
Yardýmcýsý Türcay Aksoy, Tabip Odasý Baþkaný
Dr. Mustafa Azak, aile hekimleri, saðlýk personeli ve aileleri katýldý.Haber Servisi
"Çaðrý Merkezi Görevlisi"
kursu açýlacak
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Halk Eðitimi
Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü ve Assistt
Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri Aþ. iþbirliðinde "Çaðrý Merkezi Görevlisi" mesleðinde
istihdam garantili 100 kiþilik iþgücü yetiþtirme
kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yarýsý ilgili firmada istihdam
edilecek.
01.12.2014 - 05.03.2015 tarihleri
arasýnda OSB'de bulunan Assistt
Rehberlik ve Müþteri Hizmetleri'nde
yapýlacak olan kursa katýlým þartlarý
ise þunlar:
"ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 1835 yaþ arasý bay-bayan olmak, en az
lise mezunu olmak,
açýk öðretim veya ikinci öðretim
hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un
Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve
Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay
içerisinde faydalanmamýþ olmak,
emekli veya aktif sigortalý olmamak."
Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara
uyanlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ
ve Meslek Danýþmanlarý ile 21.11.2014 tarihine
kadar görüþmeleri gerekiyor.
Mülakatlar ise 24-25-26 Kasým 2014 tarihlerinde yapýlacak olup, mülakat saati ve yeri
hakkýnda baþvuranlara firma tarafýndan bilgi
verilecek. Haber Servisi
yaratýldýðý algýsýna sahip olan, diðer bütün insanlarýn
kendilerine hizmet etmek için yaratýldýðýna inanmýþ
olan, kibirli, azgýn bir topluluðun, lanetlenmiþ amellerin ve eylemlerin peþinde koþan bir topluluða karþý
olmak en önemli ibadetlerden biridir. Yani anti
Siyonist olmak en önemli ibadetlerden biridir" þeklinde konuþtu.
Bugün modern Batý zihninin
her þeyin deðiþmesini bir baþarý
olarak algýladýðýna dikkat çeken
Er, hatta, "Deðiþmeyen tek þey
deðiþimdir" diyerek, eski olan
kendi deðerlerini muhafaza eden
bütün anlayýþlarý eskimiþ olarak
algýladýðýný kaydetti.
En eskiyi, eski olduðu için
atmak, yeniyi, yepyeni olduðu için
almak gibi bir düþünceye sahip
olduðuna vurgu yapan Er, "Bu
amaçla modern toplum köksüzdür. Yeryüzünde fesada,
çürümeye sebep olan bir toplum bir medeniyet üretti.
Tepeden inen ve kökleri bize ait olmaya bu deðiþim
rüzgarý, Hz. Âdemden, kýyamete kadar evrensel
deðiþmez hakikatlerden sorumlu olan Müslümanlarýn
derinden etkilemiþ, Müslümanlarda bu modern
batýnýn zorlamasýyla ve dayatmasýyla batýnýn istemiþ
olduðu toplum oluþmaktadýr" diyerek sözlerini
tamamladý. Haber Servisi
Ortaköy Devlet Hastanesi
yolu yenileniyor
Uslu, Ýpek çiftine
nikah þahitliði yaptý
Osmancýklý iþadamý Ahmet Ýpek oðlu
Esalettin Ýpek'i evlendirdi. Ankara'da
yapýlan nikah törenine Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da
katýldý.Ýþadamý hemþehrimiz Ahmet- Ayþe
Akýncýlar Derneði ve
Hitit Üniversitesi Suffa
Kulübü
tarafýndan,
"Deðiþim Sürecine Ýslami Bakýþ"
konferansý düzenledi.
Turgut Özal Ýþ Merkezindeki
Konferans Salonunda düzenlenen
konferansa Saadet Partisi Merkez
Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz,
sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý.
Konferans Hafýz Mehmet
Saraçoðlu'nun Kur'an'ý Kerim
tilaveti ile baþladý. Ardýndan
Akýncýlar
Derneði
Baþkaný
Mustafa Necati Çaðlar açýlýþ konuþmasý yaptý.
Çaðlar, "Emperyalizmin küresel taþeronlarý
Müslüman coðrafyayý kana buladýðý gibi ülkemizde
de rahat durmayýp, kurban payý daðýtýp, Allah diyen
Müslüman kardeþlerimizi hedef almýþlardýr. Bu
geliþmeler Siyonistlerin arz-ý mevut projesinin hýzla
devam ettiðinin göstergesidir" þeklinde kaydetti.
Çaðlar, "Baþta ABD ve G7
gibi yarasa devletler planlarýný yapmýþ ve bir bir sahneye koymaktadýr. Dönüp ne
yaptýklarýna baktýðýmýzda,
uzun
vadeli
planlarla
karþýlaþýyoruz. Batýlý ajanlar
coðrafyamýzda cirit atýyor"
diye konuþtu.
Ardýndan
konferansta
konuþmacý olan gazeteci
yazar Hamza Er kürsüye
geldi.
"Fitne kalkýp din yalnýz Allah'ýn oluncaya kadar,
cihat etmek Allah'ýn bizlere yüklemiþ olduðu bir
görev ve bunu gerçekleþtirmek büyük bir ibadet.
Kuran-ý Kerim'in iki kapaðý arasýnda Allah'ýn bize
emrettiði her þey ibadettir" diyen Er, "Bu baðlam da
baktýðýmýz da tahrip olmuþ, içindeki hezeyanlara göre
hareket eden, Siyonizm denen bir ülküyü ve ideali
üreten, uyduran ve bir ýrkýn insanlýk için efendi olarak
Ýpek'in oðlu Esalettin ve
Nazife- Ramazan Ýpek'in
kýzlarý Firdevs Ýpek çiftinin nikahý Altýndað
Belediye Baþkaný Veysel
Tirkayi kýyarken, nikah
Þahitliðini ise Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu
yaptý.
Nikah defterini gelin
Firdevs Ýpek'e veren Uslu,
Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'ýn 3
çocuk tavsiyesini hatýrlatarak, "1 olur garip olur, 2 olur rakip olur,
3 olur denge olur, 4 olur bereket olur,
gerisi Allah kerim" dedi. Uslu daha sonra
genç çifti ve alileri tebrik etti. Haber Servisi
Ortaköy Devlet Hastanesi
yolunun yapýmý için çalýþmalara
baþladý. Yolun ilk kilit taþýný
Kaymakam Kenan Aktaþ, Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir, Garnizon
Komutaný Ýbrahim Kaya, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir, Ýlçe
Emniyet Müdürü Muhammed Ýnan ve
Ortaköy Devlet Hastanesi Baþhekimi
Musa Turan yerleþtirdiler.
Törende konuþan Belediye Baþkaný
Taner Ýsbir "Ýlçemizin 70 bin m2
alanýnda kilit taþý ihtiyacý vardýr. Acil
olarak Devlet Hastanesi ve lise müdürlüðü yolundan baþlayarak kýsa zamanda 70 bin m2'yi tamamlayarak bu
büyük hizmeti ilçemize kazandýrmanýn
ilçe hakkýyla birlikte mutluluðunu
yaþayacaðýz. Hizmetlerimiz tek alanda
deðil belediyecilik olarak her alanda
kararlýlýkla devam edecektir" dedi.
Ýskilip'te 10 Kasým töreni
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 76. yýlý anma etkinlikleri kapsamýnda Ýskilip'te
bir dizi tören yapýldý.
Hükümet konaðý önünde düzenlenen Atatürk'ü anma programýna Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Jandarma Komutaný Bahri Civa, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri, siyasi parti temsilcileri
ve Ýskilipliler katýldý.
Atatürk Anýtýnda düzenlenen programda Kaymakamlýk, Belediye Baþkanlýðý ve Garnizon Komutanlýðý
çelenk býraktý. Çelenk býrakýlmasýnýn ardýndan saat
09.05'te sirenler çaldý, saygý duruþu gerçekleþtirildi.
Türk bayraðý göndere çekildikten sonra yarýya indirildi.
Saat 10.00'da Ýskilip Öðretmenevi
Konferans Salonu'nda Ýskilip Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan
hazýrlanan "10 Kasým Atatürk'ü Anma
Programý"nda öðrenciler tarafýndan
günün anlam ve önemini belirten þiirler okundu. Programýn sonunda günün anýsýna düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren
öðrencilere ödülleri verildi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11
KASIM 2014 SALI
HABER
"10 Kasým Atamýzýn ölüm yýldönümü deðil,
kalplerimizde fikirlerine baðlýlýk günüdür"
CHP Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz
Bek, 10 Kasým'ýn Atatürk'ün ölüm yýldönümü
deðil, kalplerde devrimlerini yaþatma ve fikirlerine baðlýlýk günü olduðunu söyledi.
Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün 76.
ölüm yýldönümü dolayýsýyla gündem dýþý bir konuþma
yapan Yýldýz Bek, "ölümünden bu yana tam 76 yýl geçti.
Ancak geçen zaman içinde yolumuzu ve yüreðimizi
aydýnlatmaya, ilke ve devrimleriyle
ulusumuzun geleceðine yön vermeye
devam etmekte ve de sonsuza kadar da
devam edecektir" dedi.
Doðru zamanda doðru kararlar alabilen, düþünce ve eylem insaný olan
Mustafa Kemal Atatürk'ün baðýmsýzlýk
mücadelesi veren birçok ülkenin de yol
göstericisi olduðunu ifade eden Yýldýz
Bek, konuþmasýnda þöyle dedi:
"Özgürlük ve baðýmsýzlýk benim
karakterimdir diyen ulusumuzun kurtarýcýsý, laik demokratik ve çaðdaþ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aramýzdan
ayrýlýþýnýn 76.yýldönümü. Ölümünden bu yana tam 76
yýl geçti. Ancak geçen zaman içinde yolumuzu ve
yüreðimizi aydýnlatmaya, ilke ve devrimleriyle
ulusumuzun geleceðine yön vermeye devam etmekte
ve de sonsuza kadar da devam edecektir. Bir binanýn
kubbesi için kilit taþý ne kadar önemli ise Mustafa
Kemal Atatürk'te Türk milleti için o kadar önemlidir.
Kilit taþýnda zamanla oluþan aþýnma nasýl ki kubbenin
çökmesine yol açarsa, Atatürk'ün yaptýklarýnýn unutulmasý, onun düþünce ve devrimlerinden uzaklaþýlmasý
da çöküþe ve yok oluþa götürür. Onun içindir ki bizler
için gösterdiði yolda ilerlemekte kararlý olduðumuzu,
Atatürk'ü ve Atatürkçülüðü anlatmayý, bugünün ve
yarýnýn nesillerine, benim manevi mirasým akýl ve bilim
yolunda ilerlemeyi bir görev biliyoruz. Doðru zamanda
doðru kararlar alabilen, düþünce ve eylem insaný olan
Mustafa Kemal Atatürk, baðýmsýzlýk mücadelesi veren
birçok ülkenin de yol göstericisi olmuþtur.
UNESCO'da Atatürk'ün doðumunun 100. yýl kutlamasýnda 156 ülke temsilcisinin imzaladýðý karar metninde Mustafa Kemal Atatürk'ü þöyle tanýmlýyor:
'Uluslar arasý anlayýþ ve barýþ yolunda çaba harcamýþ
üstün bir kiþi, olaðanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve
emperyalizme karþý savaþan ilk lider, insan haklarýna
saygýlý, dünya barýþýnýn öncüsü, insanlar arasýnda
hiçbir renk, din, dil, ýrk ayrýmý göstermeyen eþsiz bir devlet adamý, Türkiye
Cumhuriyetinin Kurucusu' diyerek
tanýmlamýþtýr. Ýþte bütün dünyanýn
tanýmladýðý ve saygý duyduðu Mustafa
Kemal Atatürk budur. Bu 10 Kasým'da
herkesi bir kez daha derinden düþünmeye çaðýrýyoruz. 76 yýl sonra bile fikirleri
yolumuzu aydýnlatýyorsa yine onun
emellerini gerçekleþtirmeye çalýþýyorsak,
çaðdaþ medeniyetler seviyesine onun
ýþýðýyla yol açýyorsak, 10 Kasým
Atamýzýn ölüm yýldönümü deðil, kalplerimizde devrimlerini yaþatma ve fikirlerine baðlýlýk günüdür. Ulusal Kurtuluþ
savaþýmýzýn Baþkomutaný, Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu, gerçekleþtirdiði devrimlerle bizi uygar
dünyanýn bir parçasý yapan olaðanüstü büyük bir
devlet adamý, yüce önder ölümsüz Büyük Atatürk,
açtýðýn yolda, gösterdiðin çaðdaþlýk hedefine, hiç yýlmadan, yorulmadan ve asla karamsar olmadan kararlýlýkla yürüyeceðimize söz verirken aziz hatýran önünde
saygýyla eðiliyor, rahmet ve minnetle anýyoruz" Yasin
YÜCEL
"Mustafa Kemal, büyük bir devrimciydi"
CHP Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Burçin Solmaz
Polat, Atatürk'ün hayatýný
emperyalizmle mücadeleye, barýþa, özgürlüðe,
eþitliðe ve baðýmsýzlýða adamýþ büyük bir devrimci
olduðunu söyledi.
Kapitalizmin ülkemizi kýskývrak sardýðý bir ortamda,
yeni güne umutla bakmaktan asla vazgeçmediðini vurgulayan Polat, "Çünkü bu ülkenin insaný bir kere
eþitliðin, özgürlüðün ve demokrasinin tadýný aldý. Adý
olmayan kadýn, bir kez sokaða çýktý. Artýk bu haklarý
bizden kimse alamaz. Özgürlüðün ve baðýmsýzlýðýn
unutulmayacak tadýný bize tattýran büyük devrimciye
selam olsun" dedi.
Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda gündem dýþý söz alan
Burçin Solmaz Polat, büyük önder Atatürk'ü 76. ölüm
yýldönümünde þükrün ve minnetle andý.
Polat konuþmasýnda þöyle dedi:
"Mustafa Kemal, þüphesiz hayatýný emperyalizmle
mücadeleye, barýþa, özgürlüðe, eþitliðe ve baðýmsýzlýða
adamýþ büyük bir devrimciydi.
En büyük devrimi de baðýmsýz Türkiye
Cumhuriyetini kurmaktý. Parçalanmakta olan bir ulusu
tepeden týrnaða yenileyip, padiþah olma imkanýný itip,
tek kiþi iktidarýndan çok partili ve meclisli bir rejime
geçerek, eve hapsolan kadýna hak ettiði deðeri vermek
ve kadýnla erkeði eþitliðe kavuþturmak, dünyadaki tüm
uluslardan önce kadýna seçme ve seçilme hakký vermek, ülkeyi kendi kanunlarýna ve kendi alfabesine
kavuþturma kuþkusuz ve ancak yýlmaz bir devrimcinin
becerisi olabilir.
Ülkemizin durumu pek de güllük-güneþlik deðil,
hatta her yeni güne ülkede hangi kötü olayýn olduðu
düþüncesiyle gözümüzü açar olduk.
Kapitalizm, ülkemizi kýskývrak sarmýþken, yeni
güne umutla bakmaktan asla vazgeçmedim Çünkü bu
ülkenin insaný bir kere eþitliðin, özgürlüðün ve
demokrasinin tadýný aldý. Adý olmayan kadýn, bir kez
sokaða çýktý. Artýk bu haklarý bizden kimse alamaz.
Özgürlüðün ve baðýmsýzlýðýn unutulmayacak tadýný
bize tattýran büyük devrimciye selam olsun" Yasin
YÜCEL
Özel Kalem ve Mali Hizmetler
Müdürlüðü bütçesi 6 milyon lira
Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali Hizmetler
Müdürlüðünün 2015 yýlý bütçesi 6 milyon 721 bin TL
olarak açýklandý. Bütçenin 3 milyon TL'lik kýsmý yedek
ödenekler kaleminde kullanýlacak. Ýl Genel Meclisi
Toplantýsýnda Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem ve Mali
Hizmetler Müdürlüðünün
2015 yýlý mali bütçesiyle 60
milyon 400 TL olarak
öngörülen Ýl Özel Ýdaresinin
2015 yýlý gelir bütçesi
görüþüldü.
Toplantýda
müdürlüðünün 2015 yýlý
bütçesi hakkýnda meclis
üyelerine bilgi veren Mali
Hizmetler Müdürü Gülay
Yücel,
müdürlüðü
için
öngörülen bütçeyi 6 milyon
721 bin TL olarak açýkladý.
Gülay Yücel, bu bütçenin 608
bin 500 TL'sinin faiz giderleri,
1 milyon 105 bin TL'sinin cari
transferler, 1 milyon 100 bin
TL'sinin Ýller Bankasý ortaklýk payýna, 1 milyon 701 bin
TL'sinin sermaye transferlerine, 1 milyon 131 bin
TL'sinin diðer sermaye transferlerinde, 3 milyon TL'lik
kýsmýn ise yedek ödenekler kaleminde kullanýlacaðýný
açýkladý. Yücel, yedek ödenekler için ayrýlan paranýn Ýl
Encümeninin inisiyatifi doðrultusunda kullanýlacaðýný
kaydetti. Ýl Özel Ýdaresi Özel Kalem Müdürlüðünün
2015 yýlý bütçesinin ise 280 bin TL olduðunu anlatan
Gülay Yücel, bunun 30 bin TL'sinin üst yöneticilerinin
yurt dýþý yolluklarýnda, 200 bin TL'lik kýsmýnýn ise temsil ve aðýrlama
giderlerinde, 50 bin
TL'lik kýsmýn ise
tanýtým
giderlerinde kullanýlacaðýný
kaydetti.
Konuþmasýnda 60
milyon 400 TL
olarak öngörülen Ýl
Özel
Ýdaresinin
2015 yýlý gelir
bütçesi hakkýnda
da bilgiler veren
Gülay Yücel, bu
bütçenin 250 bin
TL'lik
kýsmýnýn
diðer lojman satýþ
gelirlerinden, 110 bin TL'sinin lojman kira gelirlerinden, 5 milyon TL'sinin mevduat faiz gelirlerinden,
54 milyon 066 bin TL'sinin ise merkezi idare vergi
gelirlerinden alýnan paylardan karþýlanmasýnýn planlandýðýný sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL
10
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇORUM EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HAST
FÝZÝK TEDAVÝ ÜNÝTESÝ TADÝLAT VE ONARIM ÝÞÝ
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLÝK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇORUM EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HAST FÝZÝK TEDAVÝ ÜNÝTESÝ TADÝLAT
VE ONARIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale
usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/145574
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Gülabibey Mah.Millet l.Sok.No:37 19100 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642020666 - 3642020671
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2 ihale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
:1 ADET FÝZÝK TEDAVÝ ÜNÝTESÝ TADÝLAT VE ONARIM
ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
:HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ ÇORUM EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA
HASTANESÝNE BAÐLI FÝZÝK TEDAVÝ BÝNASI
c) Ýþe baþlama tarihi
:Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
:Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi (Gülabibey
Mah.Cemilbey Cad.No:81 ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
: 21.11.2014 -10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve
sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare
tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ
deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranýndan
az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve
mimarlýk
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
11.06.2011 ve 27961 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði
eki Yapým iþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý listesinde yer alan (B) III grubu iþler benzer iþ olarak kabul
edilecektir.
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ MÝMAR
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok.
No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi
TR83 0001 2009 3120 0005 000119 iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði FýnansMali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim
edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için
teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( Doksan gün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1,00
Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en
avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr.
Basýn No:1138
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
YEDAÞ'tan
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi
yapacak.YEDAÞ'tan yapýlan açýklamaya göre
kesintilerin gerçekleþtirileceði tarih saatler ve
etkilenecekler yerler þöyle:"13-14-15.11.2014
tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasýnda: Alaca
ilçesine baðlý Akören, Balçýkhisar, Ýsmailli,
Karnýkara, Gülderesi, Bolatçýk, Tutaþ, Yeni Köy
,Seyitnizam, Bahçeli köyü Güllü Mahallesi, Killik,
Gazipaþa, Altýntaþ, Belpýnar Köyleri, Yasin
Çapraz (Deðirmen) tesisleri.
13.11.2014 tarihinde 09.00-13.00 saatleri
arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Yenimahalle,
Karaçalý Mahallesi, Mezarlýk Sokak, Beyazýt
Caddesi, Barbaros Caddesi, Cumhuriyet Caddesi.
16.11.2014 tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri
arasýnda: Çorum merkeze baðlý Hýdýrlýk
Caddesinin bir kýsmý, Aþaðý Sanayi Sitesinin bir
kýsmý ve Otobüs Terminali." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
11
HABER
KASIM 2014 SALI
11
40 Yaþ Futbol Turnuvasý'nda þampiyon Emniyetspor
þampiyon takým
Alaca Belediyespor Kulübü tarafýndan
organize edilen 40 Yaþ Üstü Futbol
Turnuvasýnýn þampiyonu finalde Gürkapspor'u
penaltý atýþlarý sonucu 8-7 yenen Emniyetspor oldu.
Alaca da geleneksel olarak düzenlenmeye
baþlayan 40 yaþ üstü futbol turnuvasýna bu yýl 6
takým katýldý. Lig usulüne göre oynanan maçlar
sonucu ilk dört sýrada yer alan takýmlar yarý finalde
mücadele etti.
Yarý finalde Eski Dostlar'ý 4-2 yenen Gürkapspor
ile Gerdekkayaspor'u 4-0 yenen Emniyetspor finale
yükseldiler. Geçmiþ yýllarda Alaca'da ve Çorum'da
çeþitli takýmlarda Amatör olarak futbol oynamýþ
sporcularýn yeniden kendilerini gösterme fýrsatý bulduklarý ve eski dostlarýn yeniden bir araya gelmesine
vesile olan turnuva bir nevi nostalji özelliðinde
maçlara da sahne oldu.
40 Yaþ Üstü Futbol Turnuvasýnýn finali cumartesi günü saat: 14.00'da Alaca Ýlçe Stadýnda oynandý.
Final karþýlaþmasýný Alaca Kaymakamý Ramazan
Kurtyemez, Garnizon Komutaný Üst Teðmen
Kurtuluþ Dönük, Belediye Baþkaný Muhammet
Eyvaz ile Emniyet Müdür Vekili Mustafa Var, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun'da izledi.
Baþtan sona büyük bir çekiþmeye sahne olan
final mücadelesinde Emniyetspor öne geçte ancak
Maç 10 dakika durdu
kural hatasý var mý?
Spor Toto 3.Lig 1.Grupta mücadele
eden Çatalcaspor konuk ettiði Bursa
Temsilcisi Nilüfer takýmý ile 1-1
berabere kaldý ama ikinci yarýya yanlýþ formalarý giyerek çýkan oyuncularýn oluþturduðu
karmaþýklýk damgasýný vurdu.
Silivri Stadý'nda oynanan ve baþtan sona
ev sahibi ekibin üstünlüðü ile oynanan maçta
ikinci yarý soyunma odasýnda formalarýnýn
numara sýrasýna göre giymeyen Nilüferli
oyuncularýn yaptýðý karýþýklýk maçta uzun
süreli tartýþmalara sebep oldu. Ýlk yarýsý kontrollü ve dengeli geçen mücadelede gol
olmazken ikinci yarý her takým da birbirlerinin kalesinde golü aradý. Maça her iki
takým da orta alanda top yaparak dengeli
baþladý. Ýlk yarýda net pozisyon üretemeyen
iki takým soyunma odasýna 0-0 berabere gitti.
Ýkinci yarý oyuna ev sahibi Çatalca hýzlý
baþladý ve birbiri ardýna kullandýklarý serbest
atýþlarla rakip kalede gol aradý.
Ýtirazlar bitmek bilmedi
Maçýn 61.dakikasýnda
Bursa temsilcisi Nilüfer
takýmý iki oyuncu birden
deðiþtirdi.
Müsabakanýn
dördüncü hakemi saha
kenarýnda Nilüferli oyunculardan olan 10 numaralý
oyuncu Alim ile birlikte 7
numaralý oyuncu Mehmet
Fýrat'ýn deðiþtirilmesi için
tabela kaldýrdý. Ýki oyuncu deðiþtiren Nilüfer
takýmý maça devam etti.
Ýtirazlar maçý 10 dakika durdurdu
Müsabakanýn 61.dakikasýnda oyundan
çýkmýþ gözüken Bursa Nilüferli oyuncu
Alim'in hala sahada olduðunu fark eden
Çatalcasporlu oyuncu ve kenar yönetim
duruma itiraz etti. Müsabaka bu itirazla birlikte yaklaþýk 10 dakikada durdu. Yapýlan itirazlarýn ardýndan kural hatasý ve ihlali olduðu
konusunda ýsrarcý olan Çatalcalý yöneticiler
durumu üst mercilere taþýyacaklarýný bildirdi.
Pozisyonun ardýndan durumu kontrol altýna
alan maçýn Hakemi hem Alim'e hem de
karýþýklýða ortak olan Sercan'a sarý kart gösterdi. Müsabaka 1-1 tamamlanmasýnýn
ardýndan her takým oyuncu ve teknik kadrolar maçýn Hakemine itirazlarýný saha içinde
sürdürdü. Müsabaka hakemleri sahadan
polis kontrolünde çýktý.
Baþkan Duran Direksiyona Geçti !
Kýzýlcabölükspor'da Niðde Belediyespor maçý sonrasýnda direksiyona geçen
Baþkan Osman Duran, sýký yönetim ilan
ederek takýmýn çýkýþýný devam ettirmesini
istedi.1-0 kazanýlan zaferin ardýndan açýklamalarda bulunan Baþkan Osman Duran,
'Ligde oynanan son iki maçta da sahadan 1
puanla ayrýlmýþtýk. Þanssýz þekilde puanlar
kaybettik.Artýk 3 puan almanýn zamaný
gelmiþti. Niðde Belediyespor deplasmanýndan 3 puanla ayrýldýðýmýz için çok mutluyuz.Teknik ekip ve sporcularý tebrik ediyorum.Artýk sýra iç sahada ki þansýzlýðýmýzý
kýrarak Tavas Stadý'nda taraftarlarýmýza ga-
libiyet hediye etmeye geldi.Teknik kadro
ve sporculardan bu hafta konuk edeceðimiz Çatalcaspor maçýný taraftarlarýmýz için
oynamalarýný istedim.Büyük Kýzýlcabölükspor taraftarýna bu hafta güzel bir galibiyet
hediye etmek istiyoruz.' dedi. (Spor servisi)
40 yaþ turnuva ikincisi
Gürkapspor penaltýdan attýðý golle skoru eþitledi.
Karþýlaþmanýn normal süresi bu sonuçla 1-1
berabere tamamlandý. Seri penaltý atýþlarý sonunda
karþýlaþmayý 8-7 kazanan Emniyetspor turnuvanýn
þampiyonu oldu.
Maçýn ardýndan yapýlan kupa töreninde birinci
olan Emniyetspor'un kupasýný Alaca Kaymakamý
Ramazan Kurtyemez verirken, ikinci olan
Gürkapspor'un ödülünü Ýlçe Garnizon Komutaný
Jandarma Üsteðmen Kurtuluþ Dönük, üçüncü olan
diðer iki takýmýn ödüllerini de Belediye Baþkaný
Muhammet Eyvaz ve Milli Eðitim Müdürü Hürrem
Dursun verdi.
40 yaþ turnuva üçüncüsü
Ayrýca 60 yaþ üzerinde olmalarýna raðmen turnuvaya katýlan Ýbrahim Sicim, Zeki Demir, Yaþar
Temiz'e onur ödülleri verildi. Turnuvanýn tüm
maçlarýnda hakemlik görevini üstlenen Muhammet
Yüksel'e de Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve
Belediyespor Kulübü Baþkaný Yusuf Büküþ tarafýndan hediye verildi. Turnuvanýn en centilmen
sporcusu seçilen Selehattin Batur, ödülünü Ýlçe Milli
Eðitim Þube Müdürü Mehmet Sular'dan, turnuvanýn gol kralý olan Gürkapspor'dan Þükrü Kaplan
ise ödülünü Emniyet Müdür Vekili Mustafa Var
verdi.
(Spor servisi)
Osman Top: Çorum Amatör
Futbolunun Ýskilip takýmlarýna
karþý bakýþ açýsýný anlamak
pek de zor olmuyor
1. Amatör Küme Futbol Liginde mücadele
eden Ýskilipspor kendi saha ve seyircisi önünde
konuk ettiði Osmancýk Belediyespor'a 4-3 maðlup oldu.Yaklaþýk 300 futbolseverin Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadyumunda izlediði karþýlaþma gol düellosu
þeklinde geçti. Maçýn baþlangýç düdüðünün ardýndan
her iki kulübünde Fair-Play ve centilmence mücadele
etmesi ise futbol severler tarafýndan alkýþ ile karþýlýk
verildi. Gol düellosu þeklinde toplam 7 golün atýldýðý
mücadelede gülen taraf son saniye golü ile Osmancýk
Belediyespor oldu. Ýki kulüp arasýnda centilmence bir
maç olurken diðer yandan maçta hakem hatalarý ise
her iki kulüp ve futbolseverler tarafýndan tepki topladý. Bu sonucun ardýndan Ýskilipspor 1 puanda kalýrken, Osmancýk Belediyespor ise ligdeki ilk galibiyetini
aldý.Maç sonunda çarpýcý açýklamalarda bulunan Ýski-
lipspor Kulübü Baþkan Yardýmýcýsý Osman Top ; Oynadýðýmýz futbol gelecek için umut verici, genç bir
kadroyla yolun baþýndayýz ve herþey daha güzel olacak, oyuncularýmýzý bugünki mücadelelerinden dolayý
kutluyorum. Hakem hatalarýna sýðýnmak istemiyorum
ama bugün sahada tamamiyle beklenen performansýn
çok altýnda bir hakem üçlüsü vardý. Temennimiz ilerleyen haftalarda bu gibi hatalarýn olmamasýdýr. Bu
hafta Kültürspor'la karþýlaþan ve güzel bir galibiyet
alan diðer temsilcimiz Ýskilipgücü'nü de kutlarken, diðer temsilcimizin deplasmana gittiði halde maç saatinin sabah 10.30 olarak belirlenmesi ve Osmancýk ile
oynadýðýmýz maça damga vuran hakem hatalarýný deðerlendirdiðimizde Çorum Amatör Futbolunun Ýskilip
takýmlarýna karþý bakýþ açýsýný anlamak pek de zor olmuyor ''dedi. (Spor servisi)
Akbulut'tan emeði
geçenlere teþekkür
Yýllardýr Amatör Ligde mücadele eden ve
geçtiðimiz sezon Spor Toto 3. Lige yükselme
baþarýsý göstererek tesis anlamýnda en fakir ilçe
kulüpleri arasýnda yerini alan Çatalcaspor'da bu hasretin
sona ermesi, en çok Teknik Direktör Kadir Akbulut'u
sevindirdi.Çatalcaspor'un kurumsallaþma adýna önemli
adýmlar attýðýný söyleyen Teknik Direktör Akbulut,
yapýlanýn her zaman kalacaðýný, bu anlamda Çatalca'nýn
büyük oynadýðýný söyledi. "Þampiyonluðun ne kadar
önemi varsa, tesisleþmenin de bir o kadar önem arz ettiðini düþünüyorum" diyen Kadir Akbulut, bu tesisin
yapýmýnda emeði geçen baþta Çatalca Belediye Baþkaný
Cem Kara, Çatalcaspor Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe ve
Yönetimde görev alan o deðerli yöneticilere teþekkür
ettiðini söyledi. Sadece bir eksikleri kaldýðýný söyleyen
Akbulut, onunda müsabakalarýn oynanacaðý Stat
olduðunu söyledi. Maçlarýný kendi sahalarýnda oynamak
istediklerini söyleyen Akbulut, iç saha avantajlarýný sezon
baþýndan beri deðerlendiremediklerini, kendi sahalarýnda
taraftar desteði ile daha çok puan toplayabileceklerine
inandýðýný söyledi. "Sahanýn yenilenmesi çalýþmalarýnýn
geç baþlamasýna karþýn ligin ikinci devresine yetiþeceði
haberini almak ta bizleri biraz olsun umutlandýrýyor"
diyen Akbulut, bu sezon takýmý ligde tutmak ve yeni
sezonla birlikte stadý ve tesisi mükemmel bir kulüp olarak
çok daha büyük baþarýlara imzalarýný atacaklarýna
inandýklarýný dile getirdi. (Spor servisi)
UÐRAL 2.LÝG'DE GÖREV YAPACAK
11
Ýlimiz basketbol C Klasman hakemi Dursun Uðral bu hafta da iki
göreve çýkacak.Uðral ilk iki hafta da sýrasýyla Çankýrý,Kastamonu,Kýrýkkale
ve Samsun'da maç yönetmiþti.09.11.2014 Pazar günü Merkez Hakem
Kurlundan yapýlan açýklamaya göre 12.11.2014 Çarþamba günü Çorum'da
Atatürk Kapalý Spor Salonunda oynanacak olan Çorum Hitit ÜniversitesiTunceli Üniversitesi Ünilig maçýný , 15.11.2014 Cumartesi günü ise
Ankara'da Tobb Spor Salonunda Ankara T.E.D Koleji-Samsun 55 Ses
Okullarý Türkiye bayanlar basketbol ikinci ligi(TBB2L) Maçýný
yönetecek.Basketbol Ýl Temsilcisi Demet GÖKMEN yaptýðý açýklama da
genç hakemimize gösterilen bu yoðun ilgiden dolayý mutlu olduðunu
söyledi.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
KASIM 2014 SALI
Ýncedal: Bireysel hata yaparsan, rakibinde
güçlü olursa cezayý keserler
Çorum
belediyespor
teknik
direktörü
Yavuz
Ýncedal, geçtiðimiz Pazar
günü deplasmand a oynadýklarý ve
5-1 farklý maðlup olduklarý
Tuzlaspor maçý ile ilgili olrak yaptýðý açýklamada " takým olarak 90
dakika bireysel hata yaparsan, rakibinde güçlü olur ise ,cezayý keserler" dedi.Ýncedaql maç yorumunda
þunlarý vurguladý" Tuzla karþýsýnda
maç öncesinde skor olrak 3 ihtimali
bir maç bekliyorduk. Ancak
takýmýn 90 dakika boyunca yaptýðý
bireysel hatalar sonunda rakip de
güçlü olunca böyle bir cezayý bize
kestiler.Oyunsal ve skor anlamýnda
dengesizlik oldu. Ve maç sonunda
böyle üzücü bir skor tabelesý çýktý.
Maç sonunda oynadýðýmýz futbola ve çýkan sonuca
üzüldük. Tuzla karþýsýnda alacaðýmýz puan yada
puanlar ile ilk yarýdaki hedefimizi belirleyecekti.
Þimdi önümüzdeki hafta Çorum da oynayacaðýmýz
Tutap þekerspor maçý var. Bu maçtan, Tuzla karþýsýnda aldýðýmýz farklý maðlubiyetti unutturmak istiyoruz.
Umarým bu farklý maðlubiyetten dersler çýkartýrýz.
Belediyespor takým olarak iyi futbol oynar iken,
bireysel olarak rakip karþýsýnda iyi futbol oynayamýyoruz. Buda kadro yapýmýzýn eksikliði, bazen takým
olarak kötü oynaya biliyoruz. Ancak takýmda bireysel
futbolcular maçý kazandýrýr. Biz bunun eksikliðini
yaþýyoruz. Bu hafta sonu Tutap þekerspor karþsýnda
alacaðýmýz galibiyet ile bir seri yakalamak istiyoruz.
Bir aylýk bir fikstür avantajýmýz var. Bu avantajýmýz
bizim puan cetvelindeki yerimizi ve konumumuzu
belirleyecek büyük bir etken. Ýkinci yarýda eksik yerlere mutlaka transfer olmalýdýr" diye konuþtu. (Yasin
Yücel)
50,inci saniyede gol liderlik getirdi
Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan sarý yeþillilerde Ahmet perdeyi 50, inci saniyede açtý, 76. Dakikada gol perdesini
kapattý.
Geride kalan haftalarda en büyük sýkýntýsýnýn gol
bulamamak olan Darýca gençlerbirliði bir maçta 3 gol
bularak , gol orucunu bozdu.
50. saniyede Aykut'un mükemmel pasý ile ceza
sahasýna giren ve kaleci Göktuð'un yanýndan topu filelere gönderen Ahmet Darýca Gençlerbirliði'nin tarihindeki en erken golü attý. 13. dakikada ilk goldeki
anlaþmayý saðlayan Aykut'un pasý ile Ahmet takýmýnýn ve kendisinin ikinci golünü attý.
Ýlk yarý bu
skorla sona erdi.
Ýkinci yarýya ilk
yarýdaki kadrosu
ile çýkan Darýca
Gençlerbirliði
üstün oynadýðý
karþýlaþmada 76.
dakikada
Ahmet'in kaydettiði
3. golle yeni sezonda enfarklý
galibiyeti aldý. Bu sonuçla averajlada olsa liderlik koltuðuna oturdu.Önümüzdeki hafta Batman deplas-
Aydemir: Futbolcularým maçýn
atmosferini kaldýrmadý
Ulukavakspor teknik direktörü Yusuf Aydemir geçtiðimiz
Pazar günü Çorum da 1-3
maðlup olduklarý Yeni amasyaspor maçý sonrasýn da yaptýðý açýklamada "rakibimizin gücünü
biliyorsuk, iyi transferler ile
þampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Bizde elimizdeki kýsýtlý kadro
yapýmýz ile rakibimiz karþýsýnda
zaman zaman iyi mücadele ettik.
Ancak rakipdeki tecrübeli isimler
skora damga vuram ismiler oldu"
dedi.Aydemir daha sonra þu açýklamalarda bulundu" Bizim için
zor maçtý. Futbolcularýmýz maçýn
atmosferini
kaldýramadýlar.
Grubumuzda lider olan Yeni
amasyaspor karþsýn da zaman
zaman baþa baþa
futbol ortaya koyduk, ancak tecrübeli
isimlerin
takýmda bulunmamasý maðlubiyette
önemli
etken
oldu.
Aleyhimize verilen penaltý bizi
moral olrak çökertti. Rakibi ise,
umutlandýrdý ikinci yarýnýn
hemen baþlarýnda kalemizde
gördüðümüz gol ile birlikte motivasyon olarak çöktük. Ancak
rakip karþsýnda bulduðumuz gol
ile az da olsa umutlandýk ancak
sözlerimin baþýnda dediðim gibi
tecrübeli isimlerden kurulu
Amasyaspor'a maðlup olmaktan
kurtulamadýk. Rakibimize ligde
baþarýlar diliyorum. Ligin ikinci
yarýsýnda takýma takviye yapmak
için yönetime bir rapor vereceðim
ve en az takýma 3 tane tecrübeli
futbolcular almak taraftarýyýz. Ben
yaptýklarý mücadeleden dolayý
takýmdaki bütün futbolcu kardeþlerimide kutluyorum" dedi.
(Yasin Yücel)
manýna gidecek olan Darýca gençlerbirliðinin tek hedefigalibiyet. (Spor servisi)
Galibiyeti kaçýran
Zonguldakspor büyük
üzüntü yaþýyora
Spor -Toto üçüncü lig birinci grupta
haftaya lider giren Zonguldakspor, zorlu
Ýstanbul deplasmanýndan 1 puanla dönerek liderliðini Darýca GB ye kaptýrdý. Manisa bölgesi Tolga Kadaz, Tolga Atsan, Ersin Erbay hakem üçlüsünün yönettiði maça yaklaþýk 2500 taraftarýnýn desteði ile çýkan kýrmýzý -lacivertli futbolcular ilk dakikalarda atak oynadýlar. Maçýn 28'inci dakikasýnda Okan Eken attýðý golle takýmýný
1-0 öne geçirdi. Ýlk yarý bu skorla tamamlandý. Ýkinci yarýda ise Ýstanbulspor daha
ise daha istekli oynadý. Karþýlýklý ataklar
þeklinde geçen maçýn 85'inci dakikasýnda
Onur'un ceza sahasý dýþýnda aþýrtma vuruþunda top aðlara gidince Ýstanbulspor
1-1'lik eþitliði saðladý. Kalan dakikalarda
baþka gol olmayýnca büyük çekiþmeye
sahne olan karþýlaþma 1-1 berabere sonuçlandý.
TARAFTAR FUTBOLCULARI
TESELLÝ ETTÝ
Hakemin bitiþ düdüðü ile beraber son
dakikalarda yedikleri golle galibiyeti kaçýran Zonguldakpor'lu futbolcular büyük
bir üzüntü yaþadýlar. Gözyaþlarý içinde soyunma odasýna giden kaleci Ömer ve diðer futbolcularý tekrar dýþarý çaðýran taraftarlar onlara moral verdiler.
HAKEM TEPKÝ ÇEKTÝ
Manisa bölgesi Tolga Kadaz,gösterdiði
vasat yönetimle büyük tepki çekti. Tüm
tercih haklarýný ev sahibi takým için kullanan Kadaz, adeta elini cebinden çýkarmadý. Her pozisyona faul çalan Kadaz,olma-
dýk pozisyonda Berkan ve Hüseyin'e sarý
kart göstererek sýnýrda olan bu futbolcularý cezalý durumuna düþürdü. Ayrýca
Zonguldak spor'dan 4 oyuncu saha sarý
kart gördü. Maçýn ilk yarýsýnda Emrah ve
Okan'ýn penaltý pozisyonunu es geçen
hakem Kadaz ikinci yarýda ise Ýstanbulspor ceza sahasý içinde defans oyuncusunun elle oynamasýnýda görmezden geldi
TARAFTAR MUHTEÞEMDÝ
Ýstanbulspor-Zonguldakspor maçýna
ilgi büyüktü. Zonguldak merkez ve ilçeleri ile Ýstanbul ve yakýn illerden gelen yaklaþýk 3000 taraftar 90 dakika boyunca
Zonguldakspor'u desteklerken, ev sahibi
Ýstanbulspor'un ise 200-250 civarýnda taraftarý vardý. Kalabalýk veÝzdiham dan fenalýk geçiren bazý taraftarlar ambulansla
hastaneye kaldýrýldýlar.
BAÞKAN ÇOK ÜZÜLDÜ
85'inci dakika önde getirdiði maçýn 11 sonuçlanmasý üzerine büyük bir üzüntü
yaþayan Kulüp Baþkaný Süleymen Caner,
uzun süre moral bozukluðu yaþadý. Caner'e taraftarlar ve diðer yönetim kurulu
üyeleri moral vermeye çalýþtý . Alýnan bu
beraberlikler Baþkan Caner, teknik heyet
ve futbolcularý ilerisi için daha çok hýrslandýrýyor. Baþkan Caner kendilerini desteklemeye gelen tüm taraflararýna galibiyer
sevinci yaþatamadýklarý için üzgün olduðunu belirterek ' Hepsi hakkýný helal etsin. Onlara galibiyet sevinci yaþatamadýk'
dedi.
(Spor servisi)
Sportmence
[email protected]
Çorum
futbolu
için kara
Pazar..!
Çorum takýmlari geçtiðimiz haftayý hüsranla kapattý. Çorum belediyespor istanbul deplasmanýn da Tuzlaspor karþsýnda farklý skor 5-1,
lik skor ile sahadan ayrýlýrken, Bölgesele amatör
lig (BAL) da mücadele eden Ulukavakspor ,sahasýnda yeni amasyaspor'a 3-1 maðlup olarak
haftayý puansýz kapattý.
Çorum belediyespor þimdiye kadar oynadýðý 10 haftalýk lig maçýnda kalesinde sadece 8
gol görmüþtü. Belediyespor 11. Hafta maçýnda
Tuzlaspor karþýsýnda skor ve oyun olrak bozguna uðrayarak 90 dakika içinde kalesinde 5 golü
birden gördü.
Belediyespor da ligin baþýndan bu tarafa iyi
gitmeyen bir þeyler olduðuda aþikar. Belediyespor gol atamama beceriksizliðini yaþarken, kalesinde bir maçta 5 gol görme baþarýsýný Tuzla
maçýnda yaþadý..!
Belediyespor yönetimi ve teknik heyeti takým içinde köklü radikal kararlarý almasý bekleniyor. Tabiri cazi ise, býçak kemiðe dayandý. Belediyespor da bu kötü gisiþin sebepleri neler,
futbolcular neden skora etki yapamýyor. Takýma yüksek bonservis bedeli ödenerek alýnan
isimler (Kurtarýcýlar) þimdiye kadar belediyespor'un kaç maçýný çevirme baþarýsýn gösterdiler.
Takýma beyin olarak alýnan, golcü diye alýnan isimler geride kalan 11 hafta da takýmda ne
yaptýlar. Belediyespor çiftlik mi? Al maaþýný,
galip gelirsen þayet.! Al primini, forma þansý
bulur isem al maç baþý paraný,, eeee giydiðin
forma ve temsil ettiðin þehrin ismini aldýðýn baþarýsýz sonuçlar ile duyuracaksýn ne ala
Tuzla basýný maç sonunda attýðý baþlýkta
"Leblebiyi sevdik" yazmýþ. Türkiye de ve dünya da leblebiyi sevmeyen mi var? Yeterki leblebi ustasýnýn elinde iþlem görsün kavrulsun ozaman tadýna doyum olmaz. Çorum da çok leblebi çeþiti de bulmak mümkün, Çikolatalý, ballý,
þekerli, biberli, soslu ve Tuzlu gibi çok çeþit var.
Çok sevenlere de internet yolu ile satýþ yapýlýyor.
Çorum belediyespor bir ay Çorum da kalacak sanki devre arasý kamp yapacak. Umarým
bu bir aylýk süre belediyespor da taþlarýn da yerinde oynamasýna sebep olur. Ýlk yarý acý ve zulum içinde bitecek ve ikinci yarýda belediyespor
da köklü deðiþikliklerinde olacaðý gün gibi artýk
ortada. Oluþturulan bu kadro yapýsý ile belediyespor'un ilk beþ hayaleri sadece bir rüya olarak kalacaktýr. Ne diyelim 5-1 lik Tuzlu maðlubiyet bir þeylerin baþlangýcýna vesile olsun..!
Ulukavakspor'un tecrübe eksikliði
Bölgesele amatör küme de mücadele eden
Ulukavaspor, Pazar günü 1 Nolu sentetik çim
sahada konuk ettiði amasyaspor karþýsýn da 13 skor ile maðlup olarak Çorum belediyespor
gibi haftayý puansýz kapatan taraf oldu.
Maçý izlemek için Amasya dan Çorum'a gelen yaklaþýk 600 civarýnda ki Amasyaspor taraftarlarý maç öncesi bir birleri ile yaptýklarý kavga
da maç öncesi gerilimi týrmandýrdýlar. Þayet
Amasya taraftarý maçlarda böyle hareketler sergilemeye devam eder ise, hem takýmlarýna hem
de kendilerine büyük zararlar verebileceklerinin sinyalini Çorum da verdiler.
Maç öncesi alýnan güvenlik önlemleride üst
seviyede oldu. Yaklaþýk 120 kiþilik kolluk kuvveti karþýlaþmada geniþ çaplý önlemler aldýlar.
Maç sonunda ise. Her iki takým taraftarlarý bir
birlerine taþ atarak kýsa süreli gerginlik yaþandý.
Ulukavakspor da tecrübeli bir kaç isim takým da
olsa idi skor böyle olmazdý. Ulukavakspor oyun
olarak rakibi ile zaman zaman baþa baþ mücadele ederken sahada oyundan sonra biraz da
tecrübe konuþtu. Buda Amasyaspor lehine skor
olarak yansýdý. Ulukavaspor ligin ikinci yarýsnda yapacaðý bir kaç transfer ile ligde kalýcý olabilir. Yeni Amasyaspor teknik heyeti ve kenar
yönetimi çizgi hakemine sürekli sözlü baský kurarak verdiði kararlarda etki altýna almaya çalýþtý. Zaman zamamn çizgi hakemine "seni bakana þikayet edeceðiz" diyerek hakemi etki altýna
almaya çalýþtýklarý görüldü. Maç sahada kazanýlýr. Herkesin bir emeði hakký var. Kimse emek
hýrsýzlýðý yapmaya hakký yoktur. Türkiye de bu
þartlar altýnda futbol asla kalkýnmaz.
Çorum futbolu için geçtiðimiz Pazar günü,
kara Pazar olarak tarihdeki yerini aldý.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN