OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU
Tll«it\If .9'!!' J«,
COM xtma
Ul. Pere Jovanovica Komiricanca 35, 14253 Osecina
Centrala:
014/451-211
Direktor:
014/451-119
Komercijala.:
014/451-359
Fax:
014/451-992
E-mail:
kruplos. [email protected] telekom. rs
Sajt::
www.krusik-plastika.co.rs
Broj
Va§ broj
Va§ znak
Osecina: 29.04.2014. godine
GODISNJI IZVESTAJ JAVNOG DRUSTVA ZA 2013. GODINU
Tekuci racuni: yA/p/7a/?an/c 180-1461210006314-54, Komercijalna banka 205-4948-85,
Banka Postanska stedionica 200-2368480102012-32
PIBbroj: 101597261; Maticni broj 07219792, Sifra delatnosti: 2229
Broj registarskog upisa: BD 40278/2007 kod Agencije z a privredni registar-Registar privrednih subjekata
OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU
SRPSISOKKHiJIK*
Na osnovu clana 50. i 51. Zakona o trzistu kapitala („S1.glasnik RS" br. 31/2011) i Pravilnika o sadrzini, formi i
nacinu objavljivanja godisnjih, polugodisnjih i kvartalnih izvestaja javnih drustava („S1.glasnik RS"
br. 14/2012)
AKCIONARSKO DRUSTVO „KRUSIK-PLASTIKA" OSECINA - u restrukturiranju,
maticni broj: 07219792
objavljuje:
GODISNJI IZVESTAJ JAVNOG DRUSTVA ZA 2013. GODINU
sa sledecim sadrzajem:
I.
Godisnji finansijski izvestaji:
•
•
•
•
•
•
II.
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izvestaj o tokovima gotovine
Izvestaj o promenama na kapitalu
Statisticki aneks
Napomene uz Hnansijski izvestaj
Izvestaj revizora u celini
III.
Godisnji izvestaj o poslovanju drustva
IV.
Izjava lica odgovornih za sastavljanje godisnjeg izvestaja
V.
Odluka nadleznog organa Drustva o usvajanju godisnjih finansijskih izvestaja i Odluka o
raspodeli dobiti ili pokricu gubitka - NAPOMENA
Tekuci racuni:/\/p/7a iban/c 180-1461210006314-54, Komercijalna banka 205-4948-85,
Banka Postanska stedionica 200-2368480102012-32
PIBbroj: 101597261; Maticni broj 07219792, Sifra delatnosti: 2229
Broj registarskog upisa: BD 40278/2007 kod Agencije z a privredni registar-Registar privrednih subjekata
Popunjava pravno lice - preduzetnik
1
07219792
1
Maticni broj
101597261
PIB
Sifra delatnosti
1
Popunjava Agencija za privredne registre
1 750
1 23
19
20
21
22
23
24 25
26
•
<A
-
A D
Vrsta posia
Naziv :"KRUSIK-PLASTIKA" A.D. - U RESTRUKTURIRANJU
_
l : : ^ _ cg o d .
Sediste : Osecina, Pere Jovanovica Komiricanca 35
O
S
I
E
C
BILANS STANJA
7005023426854
na dan 31.12.2013. godine
Grupa racuna,
racun
-1
N A
- u liiljadama dinara
Iznos
P02ICIJA
AOP
Napomena
broj
Tekuca godina
Prethodna godina
"2
3
4
5
e
•~
AKTIVA
00
012
01 bez 012
A. STALNA iMOViNA (002+003+004+005+009)
001
1. NEUPU^CENI UPiSANI KAPITAL
002
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
iV. NEKRETNINE. POSTROJENJA, OPREMA 1
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
005
020, 022, 023, 026,
027(deo), 028
(deo), 029
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
006
024, 027(deo), 028
(deo)
2. Investicione nekretnine
007
021,025, 027(deo),
028{deo)
3. Bioloska sredstva
008
v. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
/3
009
458207
370640
448427
370640
448427
370640
9780
0
030 do 032, 039
(deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
Oil
9780
0
B. OBRTNAIIWIOVINA (013+014+015)
012
173856
311995
1. ZALIHE
013
45134
140938
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI 1
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI 1
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
128722
171057
79466
139215
48751
25063
10 do 13, 15
14
20, 21 i 22, osim
223
1. Potrazivanja
016
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
23 minus 237
3. Kratkorocni finansijski plasmani
018
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
223
Broj zahteva:570110
22.
i ' 3
Strana2od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
P O Z I C i JA
1
2
27 i 28 osim 288
288
29
88
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
AOP
Napomena broj
3
4
020
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
e
505
6779
632063
682635
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
021
G. POSLOVNA IIMOVINA (001+012 +021)
022
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
632063
682635
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
5759
19219
101
107005
207714
178468
178468
221258
157122
12968
0
305689
127876
496559
458537
113749
125324
112748
125324
1001
0
382810
333213
3^
196051
154491
33
53611
49554
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
30
1. OSNOVNI KAPITAL
102
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
35
VIII. GUBITAK
109
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROCNA REZERVtSANJA 1 OBAVEZE
(112+113+116)
111
40
1. DUGOROCNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
113
1. Dugorocni krediti
114
30
2. Ostale dugorocne obaveze
115
3/
111. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
116
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavija
118
43i44
3. Obaveze iz poslovanja
119
45i46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
87332
91714
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
45816
37454
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
330 i 331
037 i 237
414,415
41 b e z 4 1 4 i 4 1 5
42, osim 427
427
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
481
Broj zahteva:570110
2?
2g
Strana 3 od 18
- u hijjadama dinara
Iznos
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
V. O D L O Z E N E P O R E S K E O B A V E Z E
123
3^
G . U K U P N A P A S I V A (101+111 +123)
124
D. V A N B I L A N S N A PASIVA
125
498
89
Tekuca godina
dana
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
26.2.
3^
. '
-5 .
Prethodna godina
• •
6
28499
16384
632063
682635
5759
19219
2014, godine
Zakonski zastupnik
IVI.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrf ini i formi obrazaca finansijskih izveSlaja za privredna druStva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 .119/08, 2/10,101/12 ,118/12 i 3/2014)
Brojzahteva:570110
Strana 4 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetniic
1
1
07219792
Maticni broj
101597261
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
I I
|750|
1 23
Vrsta posIa
1
19
20
I I I
21
22
23
I I II I
24
25
26
Naziv :"KRUSiK-PlJ^STIKA" A.D. - U RESTRUKTURIRANJU
Sediste : Osecina, Pere Jovanovica Komiricanca 35
BILANS USPEHA
7005023426861
u period
01.01.2013 do 31.12.2013
Grupa racuna,
racun
1
2
- u hiljadama dinara
Iznos
AOP
Napomena broj
3
4:
Tekuca godina
Prethodna godina
S
6
A. PRIHODI 1 RASHODI iZ REDOVNOG
POSLOVANJA
i. POSLOVNi PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
1. Prihodi od prodaje
202
62
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
203
630
3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
60161
631
64i65
345679
226289
354750
223857
4
14
204
115
3314
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
9190
896
5. Ostali poslovni prihodi
206
ii. POSLOVNi RASHODI (208 DO 212)
207
341613
261476
29376
0
142249
129383
109328
85801
29922
28825
30738
17467
4
6
g
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
51
2. Troskovi materijala
209
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
54
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
5. Ostali poslovni rashodi
212
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
213
4066
0
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
0
35187
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
3438
2308
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
9944
22027
67 168
VII. OSTALI PRIHODI
217
18159
27198
57i58
VIII. OSTALI RASHODI
218
2763
1118
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
12956
0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
0
28826
69-59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE S E
OBUSTAVUA
221
805
0
59-69
Xil. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
53 155
Broj zahteva:570110
Ic
•a
IT
Strana 5 o d 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
224
Iznos
Telcuca godina
Prethodna godina
•' •
5
6
13761
0
0
28826
793
6953
G. POREZ NA DOBITAK
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odiozeni poreski rashodi perioda
226
722
3. Odiozeni poreski prihodi perioda
227
723
D. Isplacena licna primanja poslodavcu
228
DJ. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)
229
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)
230
A...A". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIiVIA
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
IWATICNOG PRAVNOG LICA
232
12968
0
0
35779
1. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
234
dana
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
26.2. 2014. g^dinf
• ;
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadriini i formi obrazaca finansijskih izveStaja za privredna dru§tva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 ,119/08, 2/10,101/12 ,118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:570110
Strana 6 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnil(
1
07219792
Maticni broj
101597261
PIB
Sifra delatnosti
Popunjava Agencija za privredne registre
|750|
1 1
1 2 3
Vrsta posIa
19
1
20
21
1
22
23
24
25
1
Naziv "KRUSIK-PU^STIKA" A.D. - U RESTRUKTURIRANJU
Sediste : Osecina, Pere Jovanovica Komiricanca 35
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005023426878
uperioduod
01.01.2013. do
- u hiljadama dinara
31.12.2013. godine
Iznos
POZICIJA
1
2
Tekuca godina
Prethodna godina
3
4
A. TOKOVI GOTOVINE 12 POSLOVNIH AKTIVNOSTI
301
374806
271082
1. Prodaja i primljeni avansi
302
366123
269890
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
64
19
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
8619
1173
305
356839
318330
1. Ispiate dobavljacima i dati avansi
306
256694
213573
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
307
81227
96280
3. Placene kamate
308
745
1509
4. Porez na dobitak
309
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
18173
6968
Ili. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (i-ll)
311
17967
0
IV. Neto odiiv gotovine iz poslovnih aktivnosti {11 -1)
312
0
47248
313
1391
0
1391
0
1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
II. Odiivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
1. Prilivi gotovine Iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi)
314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloA...A'kih
sredstava
315
3. Ostali finansijski plasmani ( neto priivi)
316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
317
5. Primljene dividende
318
il. Odiivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3 )
319
1. Kupovina akcija i udela (neto odiivi)
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloA...A"kih
sredstava
321
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odivi)
322
ill. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 - II)
323
IV. Neto odIiv gotovine iz aktivnosti investiranja (II • 1)
324
Broj zahteva:570110
21604
28395
21604
28395
20213
28395
Strana 7 od 18
- u hiljadama dinara
Iznos
POZICIJA
AOP
Tekuca godina
2
Prethodna godina
3
•
• 4
,
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
1. Prilivi gotovine iz alttivnosti finansiranja (1 do 3)
325
1. Uvecanje osnovnog kapitala
326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)
327
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
II. Odiivi gotovine iz alctivnosti finansiranja (1 do 4)
329
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
330
2. Dugorocni 1 kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odiivi)
331
3. Finansijski lizing
332
4. Isplacene dividende
333
ill. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 -11)
334
IV. Neto odIiv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II
335
-1)
28130
91000
28130
91000
2491
1825
2491
1825
25639
89175
G. SVEGA PRiLIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
404327
362082
D. SVEGA ODLIVi GOTOVINE (305+319+329)
337
380934
348550
Dj. N E T O PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
23393
13532
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336 )
339
A...A". GOTOVINA N A P O C E T K U O B R A C U N S K O G PERIODA
340
25063
11511
Z. POZITIVNE K U R S N E R A Z L I K E P O O S N O V U P R E R A C U N A GOTOVINE
341
391
75
1. NEGATIVNE K U R S N E R A Z L I K E P O O S N O V U P R E R A C U N A GOTOVINE
342
96
55
J . GOTOVINA N A K R A J U O B R A C U N S K O G PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
48751
25063
dana
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
262.
2014i9odine
Zakonski zastupnik
M.P.
V
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini 1 formi obrazaca finansijskih izveStaja za privredna dru§tva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10,101/12 ,118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:570110
Strana 8 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetniit
1
07219792
Maticni broj
1
101597261
PIB
Sifra delatnosti
Popunjava Agencija za privredne registre
[750
1
1 23
Vrsta posIa
1
I I
19
20
1 11 1
21
22
23
24
25
26
1
Naziv :"KRUSIK-PU^STiKA" A.D. - U RESTRUKTURIRANJU
Sediste : Osecina, Pere Jovanovica Komiricanca 35
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005023426892
uperioduod
Red
br
AOP
01.01.2013. do
Osnovni kapital
(grupa 30 bez
309)
AOP
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine
2^/2.
401
2
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka 1 promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne aodine ^ 0
404
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Ostali kapital
(racun 309)
AOP
Z
2
1
31.12.2013. godine
- u hiljadama dinara
Neuplaceni
upisani kapital
(grupa 31)
AOP
5
4
414
427
440
402
415
428
441
403
416
429
442
417
430
443
405
418
431
444
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
419
432
445
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
aodine ZOii^ fred.br. 4+5-6)
407
420
433
446
8
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
408
421
434
447
9
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
422
435
448
10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce aodine ZOi2>
410
(red.br. 7+8-9)
423
436
449
11
Ukupna povecanja u tekucoj godini
411
424
437
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
425
438
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
aodine
fred.br. 10+11-12)
413
426
439
452
Broj zahteva:570110
178468
178468
178468
178468
178468
Emisiona
prenfitja (racun
320)
Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
Rezerve (racun
AOP
321,322)
1
Revalorlzacione
rezerve (racuni AOP
330(331)
7
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
aodine 2 - 0 / 2 .
453
466
2
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
454
3
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
Nereaiizovani
Nereaiizovani
dobici po osnovu
gubict po osnovu
AOP
hartija od vrednosti
hartija od vrednosti
(racun 332)
(racun 333)
8
9
479
492
467
480
493
455
468
481
494
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne aodine
^iZ.
456
(red.br. 1+2-3)
469
482
495
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
457
470
483
496
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
471
484
497
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
aodine ^^'f 2. (red.br. 4+5-6)
459
472
485
498
8
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
473
486
499
9
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i pronriena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
474
487
500
Korigovano pocetno stanie na dan
10 01.01. tekuce aodine
^ t if
462
(red.br. 7+8-9)
475
157122
488
501
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
75478
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
11342
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
aodine 2 0 / ^ (red.br. 10+11-12)
465
478
221258
491
504
Brojzahteva:570110
157122
157122
157122
Strana l O o d 18
- u hiljadama dinara
Red
br.
OPIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
Otkupljene
Gubitak do visine
sopstvene akcije
AOP
kapitala (grupa
i udeli (racun
35)
037,237)
11
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine
ZDi^
505
518
2
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
3
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
Ukupno
AOP (ko[.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
13
531
544
519
532
545
507
520
533
546
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine
^fZ,
508
(red.br. 1+2-3)
521
92096
534
547
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
509
522
35780
535
548
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
523
536
549
35780
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
aodine.2(5/2 fred.br. 4+5-6)
511
524
537
550
207714
8
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
526
539
552
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce aodine -iiO/^
514
(red.br. 7+8-9)
527
127876
540
553
528
177833
541
554
529
20
542
555
100709
530
305689
543
556
107005
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
12
516
13
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
Stanje na dan 31.12. tekuce
a o d i n e f r e d . b r . 10+11-12)
Broj zahteva:570110
517
12968
12968
92096
127876
Strana 11 od 18
243494
243494
207714
- u hiljadama dinara
Red
br.
AOP
1
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
14
1
stanje na dan 01.01. prethodne
qodine
2^tl_
557
2
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini • smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine MlfZ.
560
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
aodine
11 (red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijaino znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. teltuce aodine
^o/J>
566
(red.br. 7+8-9)
11
Ukupna povecanja u tekuceoj godini
567
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
568
13
Stanje na dan 31.12. tel(uce
aodine-2«j/3 (red.br. 10+11-12)
569
,1
dana
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
26.2.^-2014.Sodi^ne
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna dru§tva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 ,119/08, 2/10,101/12 ,118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:570110
Strana 12 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07219792
101597261
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
1 23
19
20
21
22
23
24
25
26
Vrsta posIa
Naziv "KRUSIK-PU^STIKA" A.D. - U RESTRUKTURIRANJU
Sediste : Osecina, Pere Jovanovica Komiricanca 35
STATISTICKI ANEKS
7005023426885
z a 2013. g o d i n u
I
OPSTI PODACI O P R A V N O M LICU O D N O S N O PREDUZETNIKU
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
\
1. Bnaj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
601
12
12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4)
602
3
3
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)
603
2
2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu
604
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
605
164
138
II
B R U T O P R O M E N E NEMATERIJALNIH U L A G A N J A I NEKRETNINA, P O S T R O J E N J A , O P R E M E I BIOLOSKIH S R E D S T A V A
- iznosi u hi|adama dinara
Gmpa racuna
racun
OPIS
AOP
Bruto
Ispravka vrednosti
Neto (kol. 4-5)
1
2
3
4
5
6
01
02
Broj zahteva:570110
1. Nematerijaina ulaganja
1.1. Stanje na pocetku godine
606
1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
607
XXXXXXXXXXXX
1.3. Smanjenja u toku godine
608
XXXXXXXXXXXX
1.4. Revalorizacija
609
XXXXXXXXXXXX
1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)
610
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i
bioloska sredstva
463854
370640
2.1. Stanje na pocetku godine
611
834494
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
612
131662
XXXXXXXXXXXX
131662
2.3. Smanjenja u toku godine
613
106624
XXXXXXXXXXXX
104088
2.4. Revalorizacija
614
50213
XXXXXXXXXXXX
50213
2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)
615
909745
461318
Strana 13 od 18
448427
- iznosi u hifadama dinara
Ill S T R U K T U R A ZALIHA
Grupa racuna.
racun
2
AOP
Tekuca godina
3
4
Prethodna godina
h :
' '
10
1. Zaiihe materijala
616
19910
29693
11
2. Nedovrsena proizvodnja
617
980
695
12
3. Gotovi proizvodi
618
23669
32859
13
4. Roba
619
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
620
6. Dati avansi
621
575
77691
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)
622
45134
140938
14
15
IV S T R U K T U R A O S N O V N O G K A P I T A L A
- iznosi u hijadama dinara
Grupa racuna,
racun
1
300
2
1. AkcijskI kapital
Prethodna godina
3
4
5
2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovomoscu
178468
178468
178468
625
626
3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva
627
628
u tome : strani kapital
303
4. Drzavni kapital
629
304
5. Drustveni kapital
630
305
6. Zadruzni udeli
631
309
7. Ostali osnovni kapital
632
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)
633
30
178468
624
u tome : strani kapital
302
Tekuca godtna
623
u tome : strani kapital
301
AOP
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
"
akcija kao ceo broj
- iznosi u hifadama dinara
Grupa racuna,
racun
1
2
AOP
Tekuca godina
3
4
Prethodna godina
1. Obicne akcije
deo 300
1.1. Broj obfcnih akcija
634
178468
178468
1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno
635
178468
178468
178468
178468
2. Prioritetne akcije
deo 300
300
Broj zahteva:570110
2.1. Broj priaitetnih akcija
636
2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
637
3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)
638
Strana 14 od 18
- iznosi u hijadama dinara
VI POTRAZIVANJE I O B A V E Z E
Grupa racuna,
racun
1
'
;
-
,
2
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
3
4
5
20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na Itraju godine 639 <= 016)
639
79282
49360
43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)
640
53611
44270
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)
641
943
612
27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po paeskim prijavama)
642
32915
36308
43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
643
350455
251559
450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
644
62041
48319
451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
645
6898
6650
452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
646
16938
13735
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
647
465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
648
630
286
47
11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
649
53157
41390
12. Kontroini zbir (od 639 do 649)
650
656870
492489
deo 228
461, 462 i 723
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI
- iznosi u hijadama dinara
Grupa racuna,
racun
1
,
' "
-
2
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
3
4
5
513
1. Troskovi goriva i energije
651
20018
18665
520
2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)
652
85525
66727
521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
653
15309
11944
654
735
431
522. 523. 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora
526
5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
655
2119
1842
529
6. Ostali licni rashodi i naknade
656
5640
4857
53
7. Troskovi proizvodnih usluga
657
24326
10941
533, deo 540 i deo
8. Troskovi zakupnina
525
658
deo 533,deo 540 i
deo 525
9. Troskovi zakupnina zemljista
659
10. Troskovi istrazivanja i razvoja
660
540
11. Troskovi amortizacije
661
29922
28825
552
12. Troskovi premija osiguranja
662
2279
1961
553
13. Troskovi platnog prometa
663
618
605
536, 537
Broj zahteva:570110
Strana 15od 18
- iznosi u liiiadama dinara
Grupa racuna,
racun
liSilBil|illiii^^^^^
1
AOP
Tekuca godina
PreJtiodna godina
3
4
5
554
14. Trosl<ovi clanarina
664
25
396
555
15. Troskovi poreza
665
1198
1311
556
16. Troskovi doprinosa
666
562
17. Rashodi kamata
667
5199
14689
deo 560, deo 561 i
562
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
668
5199
14689
deo 560, deo 561 1
deo 562
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
669
4570
3765
20. Rashodi za humanitame, kultume, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene
670
0
2
21. Kontroini zbir (od 651 do 670)
671
202682
181650
deo 579
VIII DRUGI PRIHODI
- iznosi u hifadama dinara
Grupa racuna,
racun
1
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
3
4
S
1. Prihodi od prodaje robe
672
640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina
673
641
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
674
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
5. Prihodi od clanarina
676
60
deo 650
651
29033
0
deo 660, deo 661,
6. Prihodi od kamata
662
677
64
19
deo 660, deo 661 i 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama
deo 662
678
64
19
deo 660, deo 661 i
8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku
deo 669
679
29161
38
9. Kontroini zbir (672 do 679)
680
IX OSTALI PODACI
- iznosi u hifadama dinara
AOP
1
2
Tekuca godina
•3
:
Prethodna godina
.
4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)
681
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)
682
2055
3845
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
683
11017
22610
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja
684
5. Ostala drzavna dodeljivanja
685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica
686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
687
8. Kontroini zbir ( od 681 do 687)
688
13072
26455
Broj zahteva:570110
Strana 16 od 18
X RAZGRANieENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u liijadama dinara
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
1. PoCetno stanje razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
689
2. Razgrani£eni neto efekat ugovorene valutne klauzule
690
3. Srazmerni deo ukinutog razgranifienog neto efekta ugovorene valutne klauzule
401
1145
691
401
744
4. Preostali iznos razgraniCenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
692
0
401
5. Potetno stanje razgranicenog neto efekta kursnih razlika
693
6. Razgraniteni neto efekat kursnih razlika
694
7. Srazmerni deo ukinutog razgranicenog neto efekta kursnih razlika
695
8. Preostali iznos razgranifienog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
696
-
XI RAZGRANICENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hifadama dinara
OPIS
"'
-
'
'
i
• '
'
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
1. PoCetno stanje razgranitenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
697
2. RazgraniSeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
698
3. Srazmerni deo ukinutog razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
699
4. Preostali iznos razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
700
5. Pocetno stanje razgranicenog neto efekta kursnih razlika
701
6. Razgraniceni neto efekat kursnih razlika
702
7. Srazmerni deo ukinutog razgranicenog neto efekta kursnih razlika
703
8. Preostali iznos razgranicenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
704
u
/^C^^/
dana
26.2.
2014. godine
Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izveStaja za privredna druStva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Sluibeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 ,119/08, 2/10,101/12 ,118/12 i 3/2014)
Brojzahteva:570110
Strana 17 od 18
N A P O M E N E u z FINANSIJSKI I Z V E S T A J
N A D A N 31.12.2013. G O D I N E
1. OSNIVANJEI POSLOVANJE DRUSTVA
,.,.
j2^-C2.
Privredno drustvo « Kru§ik - Plastika « AD - u restrukturiranju, Osecina, osnovano je
1975.godine i poslovalo je u sastavu H K « Krusik « Valjevo kao drustvo sa ogranicenom
odgovomoScu , 5iji je vecinski vlasnik bio HK « Krusik « Valjevo. Struktura kapitala: HK Krusik
Valjevo 60,41%, drustveni kapital 39,59 %.
Dana 21.02.2007. u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji i Uredbe o prodaji kapitala i
imovine javnom aukcijom, izvrsena je prodaja preduzeca. Struktura kapitala nakon prodaje je
sledeca: 88,12% kapitala vlasniStvo Vi§nje Jerkovic Novi Sad; 11,88% kapitala pripada
zaposlenima. Promena vlasnistva i promena pravne forme u otvoreno akcionatsko drustvo, je
registrovano u Agenciji za privredne registre po resenju broj BD. 40278/2007 od 05.06.2007.
Nakon izvrSene dokapitalizacije struktura kapitala iznosi 89,54 % Visnja Jerkovic i 10,46% pripada
zaposlenima.
01.07.2009. godine, ugovorom o prodaji kapitala metodom javne aukcije i aneksa ugovora od
09.10.2009. godine, izvrsena je prodaja kapitala dru§tva. Struktura kapitala nakon zakljucenja ovog
ugovora je sledeca: 77,61% vlasnistvo «NPCO» DOO Beograd; 11,93% vlasni§tvo «Krusikplastika» ad OseCina (akcije steCene na osnovu clana 41.Zakona o privatizaciji), 6,04% u vlasnistvu
malih akcionara i 4,42% Akcijski fond.
31.05.2010. godine raskinut je Ugovor o prodaji drustvenog kapitala metodom javne
aukcije subjekta privatizacije «Krusik-Plastika» DOO Osecina ( zakiju5en dana 21.02.2007.godine i
overen u Prvom opstinskom sudu u Beogradu pod II/l Ov.br.256/07 ), zbog neispunjenja ugovomih
obaveza kupca. Izvrsen je prenos kapitala, koji je bio predmet prodaje, na Agenciju za
privatizaciju u iznosu od 89,54042®/©, a radi dalje prodaje na nacin propisan zakonom.
Od 02.03.2011.godine u drustvu je pokrenut postupak restrukturiranja sto podrazumeva
finansijsku konsolidaciju, pripreme za novu privatizaciju, resavanje problema viska zaposlenih i
slicno. Naime u decembru mesecu 2011. godine,sproveden je program tehnoloskog viska. Po tom
programu je uz otpremnine, dobijene od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS,
napustilo dru§tvo 48 zaposlenih.
U skladu sa instrukcijama Ministarstva privrede RS i Agencije za privatizaciju, Drustvo je
od septembra 2013.godine bilo angazovano na izradi „Licna karta" i to na dan 30.06.2013. i
31.10.2013. godine.
Takode, po nalogu istog Ministarstva, drustvo je vrsilo procenu kapitala i imovine po fer
trziSnoj vrednosti na dan 31.10.2013. godine, a za te poslove bilo je angazovano preduzece
„Confineks" doo iz Beograda. Procena je od strane Nadzornog odbora Drustva usvojena
23.01.2014. godine.
Nadan 31.12.2013.godine, Preduzece ima 191 zaposlenih, a 31.12.2012.godine 137 zaposlenih.
Prema kriterijumima za razvrstavanje po clanu 6. Zakona o racunovodstvu («Sl.glasnik RS»
br.62/13) drustvo je razvrstano u srednje pravno lice.
Tjd. obavljanje revizije za 2013.godinu, drustvo je zakljucilo ugovor sa preduzecem za
reviziju «Confida finodit»doo Beograd. Dana OS.januara 2014.godine, predstavnici revizije su
dolazili u kontroini popis godisnjeg popisa.
Osnovna delatnost: 22.29-proizvodnja ostalih proizvoda od plasticnih masa.
Glavni proizvodni programi: 1. kanalizacione cevi od polietilena i polipropilena; 2. kace i
rezervoari horizontaini i vertikalni i kade; 3. be§umni plastiCni vodokotlic; 4. rebraste cevi za
elektroinstalaciju; 5. plastiCna transportna ambalaza; 6. tehniCki delovi dobijeni preradompresovanjem duroplasta i inekcionim presovanjem termoplasta .
Preteznu proizvodnju plasira na teritoriji Republike Srbije, a manjim delom na inostrano trziste.
1
MatiCni broj Preduzeca je 07219792
Pibbroj : 101597261
Tekuci radun: 205-4948-85 Komercijalna banka
180-1461210006314-54 Alpha bank
200-2368480102012-32 - Banka Postanska stedionica
180-1461210022886-02 Alpha bank-devizni raSun
2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVESTAJA
Finansijski izvestaji za 2013. godinu sastavljeni su po svim znacajnim pitanjima, u skladu
sa:.
-MSFI („Sl.glasnik RS" br.77/10,95/10).;
- Zakonom o raCunovodstvu (SL.gl.RS br.62/13),
- Zakonom o raCunovodstvu i reviziji („Sl.gl.RS" br. 46/06,111 ,/09, 99/11)
- Drugim zakonskim i podzakonskim raCunovodstvenim, poreskim i ostalim propisima,
- i izabranim i usvojenim raSunovodstvenim politikama koje su utvrdene Pravilnikom o
ra6unovodstvu i raCunovodstvenim politikama.
Finansijski izvestaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD ) odnosno u flinkcionalnoj valuti koja
je domicilna valuta Republike Srbije, a ujedno je i izvestajna valuta.
Finansijski izvestaji prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima i sadrzini
pozicija u obrascima finansijskih izvestaja, za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( SL.gl. RS, br.114/2006.,5/07 i 119/08).
Datum odobravanja finansijskih izve§taja je 26.02.2014. godina.
Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izvestaja za 2013.godinu: Petrovic Zoran,
dipl.ecc
Zakonski zastupnik:Urosevic Zoran, dipl.maS.ing
3. PREGLED ZNA^AJNIJIH RACUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1. Prihodi i rashodi
Prihodi obuhvataju prihode od uobicajenih aktivnosti preduzeca i dobitke. Prihodi se iskazuju
po faktumoj vrednosti umanjenoj za date popuste, povracaj proizvoda i porez na dodatu vrednost.
Prihodi se priznaju kad se roba isporuci, odnosno kad se svi rizici po osnovu isporu5enih proizvoda
i robe predu na kupca.
Rashodi obuhvataju troskove koji proistiiu iz uobiCajenih aktivnosti Preduzeca i gubitke.
Rashodi se obraCunavaju po naCelu uzroCnosti prihoda i rashoda. Tro§kovi odrzavanja i popravke
osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obracunskog perioda u kome nastanu.
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obra5unati su po naCelu uzroCnosti prihoda i rashoda
primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamata ukljucuju se u prihode, a kamate
na kredite na teret rashoda u periodu na koji se odnose.
3.2. PreracJunavanje deviznih iznosa
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preraCunate u dinare po srednjem kursu utvrdenom
na medubankarskom trzi§tu deviza koji je va^io na dan poslovne promene.
Srednji kurs EUR-a na dan 31.12.2013. iznosi 114.6421 dinara. (kursna lista br.252 NBS
Sredstva, potrazivanja i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan Bilansa stanja, prera5unate
su u dinare po srednjem kursu utvrdenom na medubankarskom trzistu deviza koji je vazio za taj
dan. Kursne razlike po tom osnovu predstavljaju pozitivne ili negativne kursne razlike/efekte
valutne klauzule odnosnofinansijskeprihode i rashode obraclunskog perioda.
2
Izuzeto, obaveze i potrazivanja koje su ugovorene u valutnoj klauzuli na dan Bilansa
31.12.2008., preracunate su u dinare po srednjem kursu na dan 31.12.2008. Efekti valutne
klauzule po tom osnovu nisu predstavljali finansijske rashode/prihode obraCunskog perioda, vec su
razgrani£i i iskazani na ostalim aktivnim vremenskim razgranicenjima preko konta 289 (
«Kru§ik-Plastika» ad ima samo obaveze ne i potrazivanja). Ovaj naCin razgranicenja omogucen je
izmenama i dopunama £lana 77a Pravilnika o kontnom okviru samo zadugorocne obaveze i
potrazivanja ( «Sluzbeni glasnik RS» 9/09 od 06.02.2009. godine) i na osnovu odluke Generalnog
direktora broj III/17 od 06.02.2009.
Tokom 2009. 2010. 2011.2012 i 2013.godine , 289-AVRje smanjivan za iznose kursnih razlika
po dospelim ratama kredita u korist rashoda perioda. U 2013.godini A V R za efekte valutne klauzule
su ugasene-svedene na nulu.
3.3. Nekretnine, postrojenja, oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema, i nematerijaina ulaganja su na dan 01.01.2004.godine
iskazana po nabavnoj vrednosti koja je revalorizovana u skladu sa ranijim raCunovodstvenim
propisima koji su primenjivani do 31.12.2003.godine. Tako utvrdena vrednost je na dan
01.01.2004.godine, pruzeta kao verovatna nova nabavna vrednost, umanjena za ispravku vrednosti
po osnovu amortizacije.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog koriScenja duzi od jedne godine.
Poiletno merenje: Sve nabavke iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost
ukljuCuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 -Nekretnine, postojenja i oprema.
Merenje nakon pocetnog: U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o
raCunovodstvu i raCunovodstvenim politikama broj III-473-1/09 od 15.12.2009. za grupe
nekretnina: fabri^ke hale i unutrasnja infrastruktura, za njihovo merenje nakon pocetnog
primenjuje se model revalorizacije. Prva revalorizacija-procena je izvrsena i knjizena pod
31.12.2009.godine. Kod knjizenja primenjena je varijanta - svodenje sadasnje vrednosti na
procenjenu vrednost, a ispravka se svodi na nulu.
Po nalogu Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju, druStvo je vrsilo procenu
kapitala i imovine po fer trziSnoj vrednosti na dan 31.10.2013. godine, a za te poslove bilo je
angazovano preduzece „Confineks" doo iz Beograda. Procena je od strane Nadzornog odbora
Drustva usvojena 23.01.2014.godine.
Merenje nakon pocetnog: U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o
radunovodstvu i ra5unovodstvenim politikama broj 12/3069 od 23.10.2013.godine za nekretnine(stan,zajednicke gradevine) i za sve oblike postrojenja i opreme, merenje nakon pocetnog
priznavanja primenjuje se model revalorizacije. Prva revalorizacije-procena po postenoj-fer
vrednosti izvrsena je 31.10.2013.godine, korekcijom ispravke vrednosti, bez korekcije nabavne
vrednosti.
razlika
knjig.sadaSnja
trzisna vrednost
nekret,postri oprema
31.10.13.
vrednost 31.10.13.
27.664
10.981
38.645
zemljiste
241.504
6.007
247.511
nekretnine
41.806
79.312
121.118
postrojenja i oprema
0
ostala osnovna sredstva
38.995
38.995
446.269
75.477
370.792
Ukupno:
Amortizacija se obraCunava primenom proporcionalne metode na nabavnu vrednost, s ciljem
da se sredstva u potpunosti otpisu u toku njihovog korisnog veka trajanja.
ObraSun amortizacije vr§i se u skladu sa clanom 22. Pravilnika o racunovodstvu, i Odluke
direktora broj III1-1/2010 od 05.01.2010. i odluke broj 12/3157-1 od 31.10.2013. o promeni
preostalog korisnog veka trajanja za postojece nekretnine, postojenja i opremu i utvrdivanju veka
trajanja za buduca pribavljanja nekretnina, postojenja i opreme.
3
Stope amortizacije za nekretnine i sredstva, kojima je procenjen preostali vek trajanja,
proizaSle su iz odnosa procenjene-fer vrednosti i njihovog preostalog korisnog veka trajanja,
na dan 31.10.2013.godine.
ObraCun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme poCinje od narednog meseca u odnosu na
mesec u kome su stavljeni u upotrebu, po Clanu 20. Pravilnika o racunovodstvu.
PREGLED V E K A TRAJANJA I STOPA AMORTIZACIJE
oblik sredstava
novonabavljen
a sredstva
vek
god
fabriCke hale
40
infrastuktura
25
Stan
40
postrojenja
10
marine i pomocna oprema za 12
preradu plastike
oprema za mas. i ruCnu obradu
10
teretna vozila
8
putniCka vozila
8
dizacile i viljuskari
8
poslovni i pogonski inventar
10
raCunari i druga raC-elek oprema 5
telefonska centrala
10
elek.peci,pisace ma§ine
5
memi i kontroini instrumenti
8
transportna ambalaza
10
oprema zajedniCke potro§nje
10
specijalni alati
15
%
2.5
4
2.5
10
8.33
10
12.5
12.5
12.5
10
20
10
20
12.5
10
10
6.67
preostali vek na dan 31.10.2013.
vek
god
20-16
10
27
8
8
8
8
4
5
4
5
4
4
6
5
15
stopa
odlukom Direktora broj
12/3157-1
utvrden je preostali korisni vek trajanja za
sve pozicije nekretnina i opreme, nakon
izvrsene procene po fer frednosti na dan
31.10.2013. Nove stope amortizacije
dobijene su iz odnosa sadasnje-procenjene
fer
vrednosti na dan 31.10.2013. i
preostalog korisnog veka upotrebe, tako da
svako pojedinaCno sredstvo ima razliCitu
stopu amortizacije, sa ciljem da se
sredstvo, bilo nekretnina ili oprema otpisu
u toku svom korisnog veka trajanja.
STOPA=
fpr vrpH 11 in 1'^
* nnh vrpH Y inO
proc.vek kori§cenja
3.4. Ispravka vrednosti nenaplativih potrazivanja
Preduzece vr§i pojedinaCnu ispravku vrednosti pojedinaCnih dospelih potrazivanja za koje
rukovodstvo proceni da su nenaplativa.
Ispravka vrednosti se knjizi na teret rashoda u Bilansu uspeha za ona potrazivanja i ulaganja
Cija je naplativost neizvesna na osnovu odluke Nadzornog odbora. Smanjenje procenjene
ispravke vrednosti knjizi se u korist rashoda. Nenaplativa potrazivanja se otpisuju na osnovu sudske
odluke, dogovora o poravnanju ili na osnovu odluke Nadzornog odbora Preduzeca.
3.5. Zaiihe
Zaiihe obuhvataju :
1. robu koja je nabavljena i drzi se radi preprodaje, ukljuCujuci robu na malo koja se drzi radi
preprodaje ili zemljiste i druge nepokretnosti koje se drze radi preprodaje.
2. gotove proizvode koje je proizvelo Preduzece
3. nedovrSene proizvode Cija je proizvodnja u toku
4. osnovni i pomocni materijal koji ce biti iskoriscen u procesu proizvodnje.
5. dati avansi u zemlji za obrtna sredstva.
Zaiihe robe se vode po nabavnoj ceni ( primenom planskih cena)
Zaiihe materijala mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni kostanja (ako su proizvedeni u
sopstvenoj reziji ) koju Cine fakturna vrednost uvecana za tro§kove nabavke. Vrednost zaliha
materija utvrduje se svodenjem planske vrednosti zaliha na nabavnu vrednost putem alokacije
odgovarajucih odstupanja od planskih cena.
Vrednost proizvodnje u toku i gotovih proizvoda utvrdena je svodenjem planske vrednosti
zaliha na cenu koStanja putem alokacije odgovarajucih odstupanja od planskih cena.
OStecene zaiihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju .
4
3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
U izve§tajima o novCanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima
podrazumevaju se gotovina, Cekovi poslati na naplatu, sredstva na racunima (depoziti) kod drugih
banaka i sredstva na tekucem raCunu i deviznom raCunu.
3.7 Vanbilansna sredstva i obaveze
Su prikazana na obrascu bilansa stanja (napomena 25 i 37). Ove stavke po definiciji MSFI ne
predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
BILANS
4. PRIHODI OD PRODAJE
vrsta prihoda
prodaja opreme nabavljene radi prodaje
prodaja got.proiz.u zemlji
prodaja got.proiz.u inostranstvu
UKUPNO
USPEHA
2013.
2012.
29.033
221.554
104.163
354,750
207.453
16.404
223.857
5. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UC^INAKA I ROBE
vrsta prihoda
prih.od aktiv.uCinaka -uzorci i pokloni
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2012.
4
4
2013.
14
14
6. POVECANJE VREDNOSTI ZALIHA UClNAKA
vrsta prihoda
povecanje vred.zaiiha got.proizvoda
povecanje vred.zaiiha nedovr.proizvodnje
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2012.
2013.
-
3.314
115
115
3.314
-
7. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UCINAKA
vrsta prihoda
smanjenje vred.zaiiha got.proizvoda
smanjenje vred.zaiiha nedovr.proizvodnje
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2012.
2013.
9.190
-
-
896
896
9.190
8. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
vrsta prihoda
nabavna vrednost prodate opreme nabavljene radi prodaje
UKUPNO
9. TROSKOVI MATERIJALA
vrsta rashoda
troskovi materijala za izradu
troskovi rezijskog materijala
troSkovi elektriCne energije
troskovi mazuta za grejanje
troskovi nafte i benzina
troskovi ulja i maziva
troskov plina
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2012.
2013.
29.376
29.376
2013.
-
0
2012.
113.431
6.800
16.035
2.952
1.279
812
940
142.249
107.488
3.229
11.223
5.375
1.071
509
488
129.383
5
10. TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LICNI RASHODI
vrsta rashoda
troskovi neto zarada i naknada zarada
troskovi poreza i doprinosa na teret zaposl.
troskovi poreza u doprinosa na teret posiod.
naknade po ugovou o delu
Troskovi bruto naknada: skups, upravni,
nadzodni i izvrsni odbor
Ostali li^ni rashodi i naknade:
- Pomoci zaposlenima
- Prevoz radnika sa i na posao
- Naknade zaposlenima i troskovi za sluzbeni put
- Otpremnina -prestala potreba za radnicima
- Otpremnina za starosnu penziju
- Novogodisnji paketici
UKUPNO
2012.
2013.
62.041
23.484
15.309
735
2.119
48.319
18.407
11.944
431
1.842
5.640
4.858
20
2.565
1.191
1.048
-
3.606
1.853
181
-
-
109.328
34
85.801
11. TROSKOVI AMORTIZACIJE
vrsta rashoda
amortizacija opreme
amortizacija gradevina
UKUPNO
2013.
-uhil adama dinara 2012.
12.544
13.919
16.003
16.281
29.922
28.825
Pregled stopa amortizacije dato uz ta£ku 3.3
12. OSTALI POSLOVNI RASHODI
vrsta rashoda
troskovi usluga na izradi ucinaka
transportne usluge
tro§kovi tekuceg odrzavanja osnovnih sredstava
troskovi sajmova
tro§kovi reklame i propagande
komunalne usluge
ostale proizvodne usluge
Svega proizvodni troskovi
troskovi nepr usluga (advokat,broker,revizija,zdrav.odrzavanje
infosistema)
troskovi reprezentacije
premija osiguranja ( Dunav osiguranje )
troskovi platnog prometa-provizije i garancije
troSkovi Clanarina posl.udruzenjima
doprinosi-Clanarine komora iz zarada
troskovi poreza na imovinu,zemljiste,pri registraciji vozila
drugi nemater.troskovi-oglasi u §tampi, takse, strucna literatura
Svega nematerijalni troskovi
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2013.
2012.
56
6.784
20.118
1.647
1.438
259
267
121
63
1.211
1.803
971
528
10.941
24.325
1.373
1.258
505
2.279
618
25
1.198
415
6.413
30.738
606
1.961
605
40
356
1.311
389
6.526
17.467
6
13. FINANSIJSKI PRIHODI
vrsta prihoda
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike-realizovane
Prihodi- efekti valutne klauzule i ostali-realizovani
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2012.
2013.
64
19
921
626
1.663
2.453
3.438
2.308
14. FINANSIJSKI RASHODI
vrsta rashoda
troskovi kamata iz dpo
troskovi kamata po kreditima
Troskovi kamata po finansijskom lizingu
troskovi kamata na javne prihode
Troskovi kamata po ostalim finans.obavezama
Svega rashodi kamata
kursne razlike-realizovane
Rashod-efekti valutnih klauzula-realizovani
Svega rashod po osnovu kursa
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2013.
2012.
427
1.261
2.491
3.749
208
381
9.663
201
614
893
14.689
5.199
433
328
4.417
6.905
4.745
7.338
9.944
22.027
NAPOMENA: Rashodi kamata na javne prihode su manji, jer je dru§tvo redovno izmirivalo
sve poreske obaveze u 2013.godine, i uSlo je program mirovanja poreskih obaveza sa stanjem
na dan 31.10.2012.godine( Zakon o usiovnom otpisu kamata i morovanju poreskog duga
„Sl.glasnik RS" br.119/12 ) U toku mirovanja (od 01.11.12. do 31.12.14.) na glavnicu starog
poreskog duga,ne tece kamata.vec se obraCunava samo valorizacija indeksom potrosackih
cena, a kamata na taj stari dug miruje i koja ce se uslovno otpisati. Kako je druStvo redovno
izmirivalo poreske obaveze u toku 2013.godine, steklo je uslov za otpis prvih 50% kamate, Sto
je i sprovedeno isknjizavanje pod 31.12.13.godine u korist prihoda od smanjenja obaveza, na
osnovu kartica svih uplatnih racuna javnih prihoda dobijenih od Poreske i Opstinske uprave.
15. OSTALI PRIHODI
vrsta prihoda
dobici od prodaje materijala
Dobici od prodaje opreme
prihodi od smanjenja obaveza-zastarelo, odluka Nadzornog
odbora ,(otpis obaveza po popisu 31.12.13.=1.655)
prihodi od smanjenja obaveza po zakonu-svega
-Ministarstvo finansija otpis po cl. 115 ZPPA 01.01.13.
- otpis 50% kamate na javne prihode u mirovanju
- ostala smanjenja obaveza
Prihodi od naknada steta
ostali nepomenuti prihodi-otpadni materijal
UKUPNO
u hiljadama dinara
2013.
2012.
22
22
741
215
2.908
1.893
12.648
( 5.570)
(5.445)
(1.633)
943
1.912
22.610
18.159
27.198
612
831
Veza napomena uz ta£ku 14
Kako je druStvo redovno izmirivalo poreske obaveze u toku
2013.godine, steklo je uslov za otpis prvih 50% kamate, sto je i sprovedeno isknjizavanje pod
31.12.13.godine u korist prihioda od smanjenja obaveza, na osnovu kartica svih uplatnih
raCuna javnih prihoda dobijenih od Poreske i OpStinske uprave.
7
16. OSTALI RASHODI
vrsta rashoda
gubiici od rashoda opreme
manjkovi
gubici od prodaje materijala
Rashod ugovoreni rizici iz dporashod valorizacije javnih prihoda (obaveze u mirovanju)
naknada stete trecim licima
tros.sporova,kazne,human.izdaci
direktan otpis potrazivanja
ostali rashodi-manji rashodi ranijih godina
obezvr. potrazivanja od kupaca - odluka Nadzornog odbora
UKUPNO
- u hiljadama dinara 2012.
2013.
30
7
101
65
2.464
68
268
107
2
79
2
4
678
6
2.763
1.118
17. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
PRIHODI RANIJIH GODINA KOJI NISU MATERIJALNO ZNAC^AJ]NI
2012.
vrsta rashoda
2013.
UKUPNO-ispravka manjih gresaka ranijih godina
805
NAPOMENA: Racunovodstvenom politikom je predviden prag materijalnosti u iznosu od 5%
ukupnih prihoda. Kako ta korekcija taj limit ne prelazi, ispunjeni su uslovi da se ispravka
greSke iz ranijih godina knjizi preko racuna grupe 69. Poreski bilans nema potrebe menjati,
jer ne utice na porez na dobit iz 2012.godine zbog iskazanog gubitka.
Greska od 170 hilj.din odnosi se na manje iskazanu vrednost zaliha nedovrsene proizvodnje na
dan 31.12.2012.godine, a iznos od 635 hilj.din odnosi se na smanjene bruto obaveze po osnovu
regresa iz 2008. godine. Isplata regresa radnicima nakon prestanka radnog odnosa ( radnicima koji
su proglaseni teh.viskom u decembru 2011. a isplata regresa izvrsena 2012.godine)Naime
ukalkulisana je obaveza dok su bili radnici kao bruto zarada, a isplata nakon raskida radnog odnosa
podleze obavezi samo porezu na dohodak gradana, tako daje razlika izmedu poreza i doprinosa na
regres i poreza na dohodak gradana 635 hilj.din..
hiljadama dinara
18. ODLOZENI PORESKI RASHODI PERIODA MRS 12
vrsta
2013.
2012.
6.092
12.652
Odiozene poreske obaveze
1. ) po osnovu oporezivih privremenih razlika
-poreska neotpisana vrednost osnov.sredstava = 175.882.399,56
- knjigovodstvena neotpisana vrednost
= 401.199.116,24
razlika
=
225.316.716,58
- kumul.odlozena poreska obaveza x 15% =
33.797.507,50
2. ) pocetno stanje odiozene poreske obaveze
16.383.788,58
3. ) odlozena poreska obaveza za doknjizenje (1-2)= 17.413.718,92
4. ) poreske obaveze za formirane revalorlzacione rezerve po proceni na
dan 31.10.2013. Iznos povedanja rezervi 75.477.579,84
iznos 15% odiozene poreske obaveze iz rev.rezervi 11.321.636,96
5. ) UKUPNO OBAVEZE (3 - 4 ). za knjizenje
6.092.081,96
(17.413.718,92 - 11.321.636,96 = 6.092.081,96)
5.299
5.699
Odloiena poreska sredstva
1. ) poreski kredit za ulag.u osn. sred. u 2013.god.(obrazac PK) 8.401.219,40
2. ) iskori§ceno sredstvo po poreskom bilansu 31.12.13.
- 3.102.426,75
- oporeziva dobit u poreskom bilansu 20.682.845,00
- gubitak ranijih godina do visine oporezive dobiti 20.682.845,00
- iskorigceno poresko sred.20.682.845,00 x 15% = 3.102.426,75
3. ) UKUPNO SREDSTVO 1+2
5.298.792,65
UKUPNO NETO ODLOZENI PORESKI PRIHOD
AOP 226
793
6.953
( 6.092.081,96 - 5.298.792,65 = 793.289,31 )
8
BILANS
STANJA
19. OSNOVNA SREDSTVA I NEMATERIJALNA ULAGANJA - NETO
opis
zemlji
§te
020
stanje na poCet. god
nabavke u toku godin
prenos iz pripreme iz
poC.stanja i drugo
rashod
otudenje
efekti procene
ostala smanjenja
stanje na kraju god.
10.981
-
stanje na po^et. god
amortiz. za godinu
otudenje
rashod
efekti procene
ostala povec/smanj
stanje na kraju god.
-
31.12. 2012.
31.12. 2013.
27.664
38.645
-
10.981
38.645
nekretn
postroj. i Zgrade u Oprema Avansi
oprema pripremi u pripr.
022
0272
0273
028
023
NABAVNA VREDNOST
453.702
32.925
3.706 32.144
301.036
3.159
3.899
52.127
1.425
-160 -27.770
-
-
-3.255
-4.387
1.180
-
21.369
34.350
326.304
499.367
ISPRAVKA VRElONOSTI
49.741
414.113
13.919
16.003
-3.969
-3.225
-40.627
15.363
380.211
81.107
SADASNJA VREDNOST
32.925
251.295
39.589
119.157
34.350
245.196
-
ukupno
834.494
60.610
-27.930
6.705
4.374
-3.255
-4.387
50.213
909.745
-
-
-
-
463.854
29.922
-3.969
-3.225
-25.264
-
-
461.318
3.706
6.705
32.144
4.374
370.640
448.427
-
-
-
-
-
20. D U G O R O C N I F I N A N S I J S K I P L A S M A N I - N E T O
OPIS
dug.fin.plasmani-zadrzane kaucije
NETO vrednost dugor.finans.plasmana
- u hiljadama dinara
31.12.2012.
31.12.2013.
9.780
9.780
-
NAPOMENA: Sa ino kupcem je zakljucen ugovor i realizovan, o isporuci i montazi
kanalizacionih cevi. Kao garancija za kvalitetno izvrsenje radova koji su predmet ugovora
(garantni rok 2 godine), kupac je zadrzao 10% od vrednosti ugovora. Kaucija ce biti
vradena po isteku 2 godine od dana tehnickog prijema( novembar 2013.god) , ili ako se
ino-kupcu dostavi bankarska garancija za kvalitetno izvrsenje posla u iznosu od 10% od
ukupnog iznosa ugovora ( 85.302,66 eur x 114,6421=9.779.276,08 din)
21.
ZALIHE-NETO
OPIS
materijal za izradu
rezervni delovi
alat i inventar na zalihi
alat i inventar u upotrebi
nedovrsena proizvodnja
gotovi proizvodi
u hiljadama dinara
31.12.2012.
31.12.2013.
28.192
18.397
1.162
1.168
333
351
2.457
4.458
695
980
32.859
23.669
9
dati avansi
575
77.691
dati avansi koji su obezvredeni procenom 31.10.2013.
91.233
77.691
Ukupna vrednost zaliha
140.825
143.395
ispravka vredn.alata i inven.u upotrebi
4.458
2.457
ispravka vrednosti datih avansa po proceni 31.12.13.
91.233
Svega ispravke
95.691
2.457
NETO ZALIHE
45.134
140.938
Napomena:
1. Dati avansi za nabavku sirovine u iznosu od 4.145.287,47 dinara ( a sa pdv 4.891.439,17)
odnosi se na firmu NPCO doo Beograd - u ste£aju, potrazivanje je prijavljeno. Po
osporavanju prijavljenog potrazivanja podneta je tuzba. Videti napomenu broj 40pregled sporova.
2. Dati avans u iznosu od 73.170.410,58 dinara (sa pdv 86.341.084,49) odnosi se na Teamoil ad Beograd, za nabavku sirovine po ugovoru. Poverilac je utuzen. Vi§e u napomeni 40pregled sporova.
Navedena potrazivanja nisu usaglasena i pored vi§e puta upucenih zahteva.
PROCENA - OBEZVREDIVANJE ZALIHA-DATIH AVANSA
Po nalogu Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju, drustvo je vrsilo procenu
kapitala i imovine po fer trZiSnoj vrednosti na dan 31.10.2013. godine, a za te poslove bilo je
angazovano preduzece „Confmeks" doo iz Beograda. Procena je od strane Nadzornog odbora
Drustva usvojena 23.01.2014.godine. Tom procenom su navedeni avansi obezvredeni u celosti
31.10.2013. ( neto vred.avansa 77.316 hilj.din, pdv 18% 13.917 hilj.din, Sto ukupno iznosi
91.233 hilj.din)
22. POTRAZIVANJA - NETO
OPIS
-uhil adama dinara
31.12.2013.
31.12.2012.
47.762
75.688
8.818
4.025
1.598
3.595
1.685
1.671
kupci u zemlji
kupci u zemlji koji su ispravljeni
kupci u inostranstvu
kupci u inostr.koji su ispravljeni
Potrazivanja iz specif.poslova-za prefakturisane kamate banaka po kreditima
88.918
88.916
potrazivanja od radnika
178
115
Potrazivanja za vise placen doprinos zdravstva
20
Potraz.od fonda za porodilje i bolov.preko 30 dana
802
pretplaceni porezi lokalne samouprave
5
144.911
svega
178.885
ispravka vrednosti kupaca u zemlji
8.818
4.025
1.671
ispravka vrednosti kupaca u inostr.
1.685
ispravka vrednosti iz specif.poslova
88.916
99.419
5.696
svega ispravka
NETO POTRAZIVANJA
79.466
139.215
UsaglaSenost potrazivanja od kupaca po vrednostima: 95%, nevraceni-neusaglaSeni lOS-i 5%
NAPOMENA:
1. Potrazivanje za prefakturisane kamate u iznosu od 11.457.948,46 dinara odnosi se na
firmu NPCO doo Beograd - u stedaju, potrazivanje je prijavljeno. Po osporavanju
prijavljenog potrazivanja podneta je tuzba. Videti napomenu broj 40- pregled sporova.
2. Potrazivanje za prefakturisane kamate u iznosu od 77.458.904,85 dinara odnosi se na
Team-oil ad Beograd, Poverilac je utuzen. Naime za dati avans za nabavku sirovine,
podignut je kredit kod RBV ad Novi sad, a aneksom ugovora o nabavci sirovine, je
10
uredeno da Team-oil servisira kamatu banke po kreditu jer je u stvari on «korinik
kredita», sve dok ne izvr§i isporuku sirovine. Vise u napomeni 40-pregled sporova.
Navedena potrazivanja nisu usaglasena i pored vise puta upucenih zahteva.
PROCENA - OBEZVREDIVANJE POTRAZIVANJA
Po nalogu Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju, druStvo je vrSilo procenu
kapitala i imovine po fer trzisnoj vrednosti na dan 31.10.2013. godine, a za te poslove bilo je
angazovano preduzece „Confineks" doo iz Beograda. Procena je od strane Nadzornog odbora
Drustva usvojena 23.01.2014.godine. Tom procenom su navedena potrazivanja obezvredeni u
celosti 31.10.2013. ( ukupno 88.916 hilj.din), kao i potrazivanja od kupaca u ukupnom iznosu
od 4.789 hilj.din, potrazivanja od RZZO od 694 hilj.din.
23. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
OPIS
tekuci raCun
devizni raCun
blagajne-dinarske
devizna blagajna
svega gotovine
u hiljadama dinara
31.12.2013.
31.12.2012.
23.080
1.515
47.224
1.973
9
7
3
3
25.063
48.751
24. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
- u hiljadama diinara
OPIS
31.12.2013. 31.12.2012.
Prethodni pdv 20% -PP PDV za januar naredne godine
344
358
5.982
PDVza povracaj-PP PDV za 12/2012
AVR-negat. efekti valutne klauzule cl.77a Pravilnika o kontnom okviru
401
38
AVR-unapred placene naknade Metals Banke
9
AVR-unapred placena pretplata za strucni Casopis
16
AVR-razgraniCeni troskovi osiguranja
136
6.779
UKUPNO
505
25. VANBILANSNA AKTIVA
OPIS
zajedniCki apecijaini alati
tudi materijal za izradu
hartije od vrenosti van prometa-bonovi
Primljene garancija-Metals banka Novi Sad-vaznost do
30.04.2013. (garancija za kredit-reprogram duga kod
Fonda za razvoj-korisnik garancije)
Primljene garancija-Agrobanka za Gradip
UKUPNO
- u hiljadama dinara
31.12.2012
31.12.2013
518
579
2.844
3.915
692
692
15.104
634
5.759
19.219
26. OSNOVNI KAPITAL
STRUKTURA
31.12.2013.
Broj akcija
(ObiCne akcije)
%
Akcijski fond
7.893
4,42264
6,03694
10.774
akcije radnika
89,54042
Agencija za privatizaciju
159.801
Raskinuta privatizacija 28.05.10.
100
178.468
UKUPNO
Napomena: Nominalna vrednost akcije je 1.000,00 dinara.
- u hiljadama dinara
31.12.2012.
iznos
%
7.893
4,42264
10.774
6,03694
89,54042
159.801
178.468
100
11
27. REVALORIZACIONE REZERVE AOP 105
Po nalogu Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju, drustvo je vrsilo procenu
kapitala i imovine po fer trziSnoj vrednosti na dan 31.10.2013. godine, a za te poslove bilo je
angazovano preduzece „Confineks" doo iz Beograda. Procena je od strane Nadzornog odbora
Drustva usvojena 23.01.2014.godine. Tom procenom su povecane reval.rezerve za 75.478
hilj.din.
STRUKTURA
Revalorlzacione rezerve
UKUPNO
31.12.2013.
31.12.2012.
221.258
221.258
157.122
157.122
Prikaz kretanja revalorizacionih rezervi od 01.01.2013. do 31.12.2013.
opis
1
zemljiste
grad.objekti
oprema
svega
pocetno
stanje
01.01.13.
efekat
procene
31.10.13.
2
3
0
157.122
0
157.122
27.664
6.006
41.807
75.477
15"/© odl.porezi
rashod
opreme
31.12.13.
( kol.3 X 15% )
4
4.150
900
6.271
11.321
5
0
0
20
20
stanje
31.12.13.
(kol 1+2-4-5)
6
23.514
162.228
35.516
221.258
28. NERASPOREDENI DOBITAK AOP 108
STRUKTURA
Nerasporedeni dobitak
dobitak pre oporezivanja = 13.761
odlozena poreska obaveza = 793
UKUPNO
31.12.2013. 31.12.2012.
12.968
12.968
-
ZARADA PO AKCIJI = 12.967.744,76 /178.468 = 72,66 din/akciji
29. GUBITAK AOP 109
- u hiljadama dinara
31.12.203. 31.12.2012.
127.876
92.096
28.826
6.953
35.779
177.833
-20
STRUKTURA
Gubitak ranijih godina
Bruto gubitak iz Bilansa uspeha pre oporezivanja
Odiozeni poreski rashodi za 2010 (AOP 226 Bilansa uspeha)
Gubitak tekuce godine
Gubitak ranijih godina - gubitak po proceni 31.10.13.
smanjenje gubitka za realizovane reval.rezerve za rashodovanu
opreme
UKUPNO-GUBITAK AOP-109
305.689
127.876
Po nalogu Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju, drustvo je vrsilo procenu
kapitala i imovine po fer trzisnoj vrednosti na dan 31.10.2013. godine, a za te poslove bilo je
angazovano preduzece „Confineks" doo iz Beograda. Procena je od strane Nadzornog odbora
Drustva usvojena 23.01.2014.godine. Efekat procene nekretnina postrojenja i opreme odrazio
je se povecanjem revalorizacionih rezervi za 75.477 hilj.dinara, a potrazivanja i obaveze su
obezvredeni u ukupnom iznosu od 177.833 hilj.dinara, koji se smatra gubitkom ranijih
godina, jer su sva potrazivanja i obaveze iz ranijih godina, (vecina su formirane od strane
12
bivsih vlasnika) i ne bi trebalo opterecivati tekucu godinu. Dakle, procenitelji su procenu
iskazali samo preko Bilansa stanja , bez doticanja Bilansa uspeha za tekucu godinu.
BILANS STANJA PO PROCENI 31.10.2013.
POZICIJA
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
Knjigovodstvena
vrednost
procenjena
trzisna
vrednost
Razlika
370.792
0
446.269
0
75.477
0
0
0
0
0
0
0
370.792
446.269
75.477
370.792
0
446.269
0
75.477
0
0
0
0
0
0
0
1. Uce§ca u kapitalu
0
0
0
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
0
0
0
B. OBRTNA IMOVINA
367.778
196.063
-171.715
I.
137.228
59.912
-77.316
0
0
0
230.550
136.151
-94.399
191.798
97.399
-94.399
2. Potrazivanja za vi§e placen porez na dobitak
0
0
0
3. KratkoroCnifinansijskiplasmani
0
0
0
4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
38.204
38.204
0
548
548
0
0
0
0
738.570
642.332
-96.238
0
0
0
738.570
642.332
-96.238
0
0
0
0
0
211.734
109.378
I.
NEUPLACENI UPISANI
KAPITAL
II. Goodwill
III.
NEMATERIJALNA
U L A G A N J A
IV N E K R E T N I N E , P O S T R O J E N J A , O P R E M A I
BIOLO§KA
SREDSTVA
1. Nekretnine,postojenja,oprema
2. Investicione nekretnine
2. Bioloska sredstva
V. D U G O R O C N I F I N A N S I J S K I
PLASMANI
Zaiihe
II Stalna sredstva namenjena prodaji
III KratkoroCna potraZivanja,plasmani i
gotovina
1. Potrazivanja
5. Porez na dodatu vrednost i A V R
V. O D L O Z E N A P O R E S K A S R E D S T V A
G. POSLOVNA IMOVINA
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
E. VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
A. KAPITAL
-102.356
13
I.
OSNOVNI I OSTALI
KAPITAL
II.
Neuplaceni upisani Icapital
178.468
178.468
0
157.122
232.599
75.477
4.020
4.020
0
127.876
305.709
177.833
510.452
516.570
6.118
134.178
132.336
1.842
376.274
176.657
134.178
132.336
1.842
382.392
175.185
0
0
0
6.118
-1.472
70.285
90.716
38.616
63.958
90.716
52.533
-6.327
0
13.917
16.384
738.570
16.384
642.332
0
-96.238
III. Rezerve
IV.
REVALORIZACIONE
REZERVE
V. Nereaiizovani dobici po osnovu HOV
VI. Nereaiizovani gubici po osnovu HOV
VII.
NERASPOREDENA
VIII
DOBIT
GUBITAK
IX. O T K U P L J E N E S O P S T V E N E
AKCIJE
B, DUGOROCNA REZERVISANJA I
OBAVEZE
I.
DUGOROCNA
REZERVISANJA
II.
DUGOROCNE
OBAVEZE
1. Dugorodni krediti
2. Ostale dugoroCne obaveze
III.
K R A T K O R O C N E O B A V E Z E (115+116+117+118)
1. KratkoroCne finansijske obaveze
2. Obaveze po sonovu sredstava namenjenih
prodaji
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoroCne obaveze
5. Obaveze po osnovu PDV,PVR i ostali javni
prihodi
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. O D L O Z E N E P O R E S K E
OBAVEZE
V. UKUPNA PASIVA ( 101+ 109 )
G. VANBILANSNA PASIVA
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
PO PROCENI ZA PERIOD
OD 01.01.2013. DO 31.10.2013.GODINE
NAZIV
osnovni kapital
neuplaceni upisani kapital
rezerve
revalorlzacione rezerve
nereaiizovani dobici po
osnovu hartija od vrednosti
nereaiizovani gubici po
osnovu hartija od vrednosti
nerasporedeni dobitak
gubitak
otkupljene sopstvene akcije
SVEGA
Knjigov.stanje
31.10.2013.
Povecanje
Smanjenje
178.468
0
0
157.122
0
0
0
0
75.477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.020
127.876
0
211.734
0
177.833
0
-102.356
0
0
0
0
Procenjeno
stanje
31.10.2013.
178.468
0
0
232.599
0
4.020
305.709
0
109.378
14
PREGLED OBEZVREDENJA POTRAZIVANJA I OBAVEZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NA DAN 3L10.13.
opis obezvredene pozicije
obezvredeno - potrazivanja za dati avans za nabavku sirovine „Team-Oil"doo
Beograd (nap.21)
obezvredeno - potrazivanja za dati avans za nabavku sirovine „NPCO" doo
Beograd (nap. 21)
obezvredeno - potraZivanja iz specifiCnih poslova „Team-oir' doo Beograd
(nap.br. 22)
obezvredeno - potrazivanja iz specifiCnih poslova „NPCO" doo Beograd
(nap.br. 22)
obezvredeno - potrazivanja od kupaca u zemlji
obezvredeno - potrazivanje od RZZO
svega obezvredenje potrazivanja (1+2+3+4+5+6)
otpis - obaveze za primljene pozajmice od „NPCO" doo Beograd otpis - obaveze za primljene ostale pozajmice
otpis - obaveze prema dobavljacima u zemlji „NPCO" doo Beograd
otpis - obaveze prema dobavljacima u zemlji „Team-oil" doo Beograd
otpis - obaveze prema dobavljaCima u zemlji-ostala
otpis - obaveze iz specifiCnih poslova „GVS" doo Beograd
otpis - obaveze iz specifiCnih poslova „Npco" doo Beograd
povecanje - pdv 18% na dati avans „Team-Oil" doo Beograd
povecanje - pdv 18 % na dati avans „Npco" doo Beograd
svega povecanje obaveza (zbir od 7 do 15^
UKUPAN EFEKAT PROCENE POTRAZIVANJA I OBAVEZA
GUBITAK RANIJIH GODINA ( 171.415 + 6.118 )
iznos
73.171
4.145
77.458
11.458
4.789
-694
171.715
-1.442
-30
-902
-110
-31
-330
-4.954
13.171
746
6.118
177.833
PREGLED PROCENE NEKRETNINA,POSTROJENJA I OPREME NA DAN 31.10.13.
nekret,postri oprema
zemljiste
nekretnine
postrojenja i oprema
ostala osnovna sredstva
UKUPNO:
30.
knjig.sadasnja
vrednost 31.10.13.
10.981
241.504
79.312
38.995
370.792
trzisna vrednost
31.10.13.
38.645
247.511
121.118
38.995
446.269
razlika
27.664
6.007
41.806
0
75.477
DUGOROCNI KREDITI
STRUKTURA
- u hiljadama dinara
31.12.21[)13.
31.12.2()12.
DIN
EUR
DIN
EUR
kam.
stopa
Fond za razvoj-deo kredita koji nije dospeo
2,5%
Ug.4629 od 09.12.2010.-namenski
5.009
43.695,90
1%
Ug.02/2035 od 05.05.11.-subvencije
2.5
Ug.02/2493 od 30.05.1 l.-namenski
137.917,53
15.811
1%
Ug.02/3574 od 04.08.11.-subvencije
1%
Ug.02/4939 od 03.11.11 .-subvencije
1%
Ug.02/5485 od 06.12.11 .-subvencije
1%
Ug.02/227 od 24.01.12.-subvencije
1%
Ug.02/1099 od 22.03.12.-subvencije
393
3.426,17
1%
652
5.685,40
Ug.02/1362 od 06.04.12.-subvencije
1%
Ug.02/1742 od 07.05.12.-subvencije
10.973,44
1.258
Dugorodni krediti u devizama
58.863,93
2.588,65
206.443,64
4.977,99
11.182,77
14.641,72
28.544,64
27.104,02
44.977,13
43.351,28
6.694
294
23.476
566
1.272
1.665
3.246
3.082
5.115
4.930
15
1%
Ug.02/2202 od 07.06.12.-subvencije
10.781,84
4.844
1.236
42.594,37
1%
Ug.02/3481 od 12.09.12.-subvencije
1.274
11.110,39
43.510,40
4.948
1%
Ug.02/4287 od 23.10.12.-subvencije
1.924
16.786,18
44.155,20
5.021
2,5
Ug.02/4376 od 29.10.12.-namenski
50.127
451.821,07
51.798
440.801,05
1%
Ug.02/4803 od 13.11.12.-subvencije
16.825,04
1.929
44.257,39
5.033
1%
Ug.02/5386 od 13.12.12.-subvencije
16.751,87
44.064,87
5.011
1.920
1%
Ug.02/496 od 11.02.13.-subvencije
54.162,18
6.209
1%
Ug.02/1449 od 05.04.13.-subvencije
54.149,80
6.208
1%
Ug.02/2036 od 17.05.13.-subvencije
52.700,44
6.042
1%
Ug.02/2897 od 05.07.13.-subvencije
52.773,31
6.050
1%
Ug.02/3428 od 14.08.13.-subvencije
43.916,92
5.035
UKUPNO D U G O R . K R E D I T I
983.477,48 112.748 1.102.059,05 125.324
Obaveze kursirane na dan 31.12.2013.po srednjem kursu 31.12.2013.godine od 114,6421
dinara za 1 eur.
Za sve dobijene subvencije i namenska srestva od Fonda za razvoj kao sredstva obezbedenja
date su blanko sopstvene menice.
Rokovi otplate: namenski krediti - 7 godina (u demu je grej period 2 godine)
subvencije - 36 meseci (u £emu je grej period 12 meseci)
Kamatna stopa ugovorena je na godisnjem nivou.
UsaglaSenost dugorocnih obaveza 100%.
31.
OSTALE DUGOROCNE
STRUKTURA
Ug.o finansijkom lizingu
br.02907/13 od 08.03.13.-skoda
super b
Obaveza-razgr. kamate Kto 41912
Obaveza-obraC. kamate Kto 41992
Ug.o finansijkom lizingu
br.02906/13 od 08.03.13.-skoda
fabia
Obaveza-razgr. kamate Kto 41912
Obaveza-obrad. kamate Kto 41992
UKUPNO
OBAVEZE
31.12.2013.
EUR
6.257,52
- u hiljadama dinara
31.12.2012.
DIN
EUR
717
DIN
328,23
-328,23
2.475,15
38
-38
284
-
-
129,90
-129,90
8.732,67
15
-15
1.001
-
-
-
-
-
-
OBRAZLOZENJE:
DruStvo je dana 08.03.2013. godine sa ERB leasing a.d. Beograd zakljucilo dva ugovora o
finansijskom lizingu za nabavku putnickih automobila i to:
- Ugovor br. 02907/13 za nabavku putniCkog automobila marke: Skoda, tip: Superb;
Mese£na rata iznosi 439,05 eur a placa se srednjem kursu NBS na dan placanja;
Period otplate - od 01.04.2013. godine do 01.03.2016. godine; Do 31.12.2013. godine
izmireno 9 rata; Sredstvo obezbedenja - 5 blanko sopstvenih menica;
- Ugovor br. 02906/13 za nabavku putnickog automobila marke: §koda, tip: Fabia;
Mesecna rata iznosi 173,67 eur a placa se srednjem kursu NBS na dan placanja;
Period otplate - od 01.04.2013. godine do 01.03.2016. godine; Do 31.12.2013. godine
izmireno 9 rata; Sredstvo obezbedenja - 5 blanko sopstvenih menica;
Usaglasenost ostalih dugorocnih obaveza 100%>
16
32, KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE
STRUKTURA
Kratkoroi^ni krediti u zemlji u dinarima
Agencija za osiguranje depozita Beograd-ug.o cesiji br. 2012-26/1
od 27.06.2012. godine sa Razvojnom bankom Vojvodine a.d. Novi
Sad (preuzeto potrazivanje po ug.o kreditu br.218/09 od
20.08.2009.; kredit dospeo za placanje 21.08.2010. godine; kamata
1,85% meseCno; sredstvo obezbedenja - izvrsna sudska hipoteka I
reda.
Fond za razvoj RS- deo dugorocnih kredita koji je dospeo za
placanje u tekucoj godini
Ug.o reprogramiranju duga za PIO br. 3492/08 od 18.06.2008.
godine; Period otplate: od 30.06.08. do 31.03.13. godine; Dospece
otplate: tromeseCno; Kamatna stopa 3% godisnja;
Ug.4629 od 09.12.2010.-namenski; Period otplate: od 31.12.12. do
30.09.17. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 2,5%) god.
Ug.02/2035 od 05.05.11.-subvencije; Period otplate: od 30.06.12. do
31.03.14. godine; Dospece otplate: tromesecno; Kamata: 1%. god.
Ug.02/2493 od 30.05.1 l.-namenski; Period otplate: od 30.06.13. do
31.03.18. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 2,5% god.
Ug.02/3574 od 04.08.11.-subvencije; Period otplate: od 30.09.12. do
30.06.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: \ god.
Ug.02/4939 od 03.11.11.-subvencije; Period otplate: od 31.12.12. do
30.09.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: \ god.
Ug.02/5485 od 06.12.11.-subvencije; Period otplate: od 31.12.12. do
30.09.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/227 od 24.01.12.-subvencije; Period otplate: od 31.03.13.. do
31.12.14. godine; Dospece otplate: tromesecno; Kamata: 1% god.
Ug.02/1099 od 22.03.12.-subvencije; Period otplate: od 30.06.13. do
31.03.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/1362 od 06.04.12.-subvencije; Period otplate: od 30.06.13. do
31.03.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/1742 od 07.05.12.-subvencije; Period otplate: od 30.09.13. do
30.06.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/2202 od 07.06.12.-subvencije; Period otplate: od 30.09.13. do
30.06.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: Wo god.
Ug.02/3481 od 12.09.12.-subvencije; Period otplate: od 30.09.13. do
30.06.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/4287 od 23.10.12.-subvencije; Period otplate: od 31.12.13. do
30.09.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1%> god.
Ug.02/4803 od 13.11.12.-subvencije; Period otplate: od 31.12.13. do
30.09.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/5386 od 13.12.12.-subvencije; Period otplate: od 31.12.13. do
30.09.15. godine; Dospece otplate: tromesecno; Kamata: 1% god.
Fond za razvoj RS-deo dugoroCnih kredita koji dospeva do
godinu dana od datuma bilansa
Ug.o reprogramiranju duga za PIO br. 3492/08 od 18.06.2008.
godine; Period otplate: od 30.06.08. do 31.03.13. godine; Dospece
otplate: tromeseCno; Kamatna stopa 3% godiSnja;
Ug.4629 od 09.12.2010.-namenski; Period otplate: od 31.12.12. do
30.09.17. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 2,5% god.
Ug.02/2035 od 05.05.11.-subvencije; Period otplate: od 30.06.12. do
31.03.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
u hilj.din
31.12.2012.
31.12.2013.
125.000
125.000
125.000
125.000
35.153
12.968
11.372
10.097
1.274
459
2.060
873
3.501
-
1.698
560
2.120
422
2.780
557
1.631
-
1.161
-
1.931
-
1.240
-
1.221
-
1.244
-
636
-
642
-
642
-
31.067
9.154
1.295
1.739
1.683
297
1.170
17
Ug.02/2493 od 30.05.1 l.-namenski; Period otplate: od 30.06.13. do
31.03.18. godine; Dospece otplate: tromesecno; Kamata: 2,5% god.
Ug.02/3574 od 04.08.11.-subvencije; Period otplate: od 30.09.12. do
30.06.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/4939 od 03.11.11.-subvencije; Period otplate: od 31.12.12. do
30.09.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/5485 od 06.12.11.-subvencije; Period otplate: od 31.12.12. do
30.09.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/227 od 24.01.12.-subvencije; Period otplate: od 31.03.13.. do
31.12.14. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/1099 od 22.03.12.-subvencije; Period otplate: od 30.06.13. do
31.03.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: \ god.
Ug.02/1362 od 06.04.12.-subvencije; Period otplate: od 30.06.13. do
31.03.15. godine; Dospede otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/1742 od 07.05.12.-subvencije; Period otplate: od 30.09.13. do
30.06.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/2202 od 07.06.12.-subvencije; Period otplate: od 30.09.13. do
30.06.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/3481 od 12.09.12.-subvencije; Period otplate: od 30.09.13. do
30.06.15. godine; Dospece otplate: tromesecno; Kamata: 1% god.
Ug.02/4287 od 23.10.12.-subvencije; Period otplate: od 31.12.13. do
30.09.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Ug.02/4803 od 13.11.12.-subvencije; Period otplate: od 31.12.13. do
30.09.15. godine; Dospece otplate: tromesedno; Kamata: 1% god.
Ug.02/5386 od 13.12.12.-subvencije; Period otplate: od 31.12.13. do
30.09.15. godine; Dospece otplate: tromeseCno; Kamata: 1% god.
Obaveze za lizing koje dospevaju do godinu dana od datuma
bilansa - ERB Leasing a.d. Beograd
Ugovor 0finansijskomlizingu broj 01116/08 od 17.09.2008. za
nabavku marine za preradu plastike, zakljuCen je sa „Eurobank
EFG" Beograd -glavnica Kto 4252 - na dan sastavljanja bilansa
otplacen u celosti
Obaveza-razgranidene kamate Kto 4258
Obaveza-obraSunate kamate Kto 4259
Ug.ofinansijkomlizingu br.02907/13 od 08.03.13.-skoda super b;
Period otplate - od 01.04.13. do 01.03.16. godine; Dospece otplate:
meseCno;
Obaveza-razgraniCene kamate Kto 42580
Obaveza-obraCunate kamate Kto 42590
Ug.ofinansijkomlizingu br.02906/13 od 08.03.13.-skoda fabia;
Period otplate - od 01.04.13. do 01.03.16. godine; Dospece otplate:
meseCno;
Obaveza-razgraniCene kamate Kto 42581
Obaveza-obra5unate kamate Kto 41991
Ostale kratkorocnefinansijskeobaveze
Pozajmica „NPCO" a.d. Beograd (ug.o ustupanju potrazivanja 4/09
od 27.08.09. od „Severtransa" Sombor)
Pozjmica SO „Krusik-Plastika" Osecina
Obaveze za placanje po garancijama
Obaveza prema RBV za placenu ratu kredita Fondu za razvoj RS a
na osnovu ugovora o izdatoj garanciji (glavni dug i kamata)
UKUPNO - KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE
4.615
-
571
1.124
1.282
1.681
1.679
2.201
1.644
-
1.561
-
2.591
-
2.497
-
2.454
-
2.506
-
2.544
-
2.549
-
2.538
-
734
2.413
2.413
-
81
-81
526
78
-78
208
-
31
-31
-
-
1.472
1.442
-
30
3.484
4.097
4.097
196.051
-
154.491
Usaglasenost kratkoroCnihfinansijskihobaveza 100%o
18
33. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
STRUKTURA
Dobavljadi - ostala pravna lica
DobavljaCi u inostranstvu
DobavIjaCi za nefakturisanu robu
Primljeni avansi od kupaca - ostala pravna lica
Primljeni avansi od ino kupaca
Obaveze iz specifidnih poslova „NPCO" d.o.o. - Ugovor o
pristupu dugu sa Metals banka (Razvojna banka Vojvodine)
Obaveze iz specificnih poslova „GVS company" d.o.o. - Ugovor
o pristupu dugu sa Metals banka (Razvojna banka Vojvodine)
UKUPNO
- u hiljadama dinara
31.12.2013.
31.12.2012.
32.639
30.760
3.162
2.247
394
382
7.767
18.771
524
1.235
4.954
-
330
53.611
49.554
UsaglaSenost obaveza prema dobavljacima: usaglaseno 95,83%, neusaglaseno 4,17%,
34. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE I PVR
STRUKTURA
Obaveze za neto zarade
Obaveze za poreze na zarade
Obaveze za doprinose na teret zaposlenih
Obaveze za doprinose na teret poslodavca
Obaveze za bruto zarade koje se refiindiraju
Ukupno obaveze na zarade i naknade zarada-grupa 45
Obaveze za kamatu - Agencija za osiguranje depozita Ug.o cesiji br. 2012-26/1 od 27.06.2012. godine sa
Razvojnom bankom Vojvodine a.d. Novi Sad (preuzeto
potrazivanje po ug.o kreditu br.218/09 od 20.08.2009.)
Obaveze za kamate po kreditima Fonda za razvoj
Obaveze za dividende po osnovu obiCnih akcija
Obaveze prema zaposlenima za troskove sluz.puta
Obaveze prema zaposlenima za troskove prevoza
Obaveze prema zaposlenima za jubilami nagradu
Obaveze za neto Clanovima skupstine, upravnog,
nadzornog i izvrsnog odbora
Obaveze za neto po ugovoru o delu
Neto obaveze prema bivsim radnicima-regres
Obaveze za Clanarine privrednim komorama
Obustave iz neto zarada zaposlenih
Ukupno ostale kratkorocne obaveze-grupa 46
UKUPNO
- u hiljadama dinara
31.12.2013.
31.12.2012.
5.510
5.392
614
1.197
8.227
10.497
8.077
10.514
59
27.659
22.428
57.120
57.120
3.298
219
128
705
636
1.008
1.551
219
53
404
636
2.152
40
140
721
889
64.904
87.332
40
1.143
737
64.055
91.714
U skladu sa Zakonom o usiovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl.glasnik RS",
broj 119/12) DruStvo je steklo uslov za mirovanje poreskih obaveza sa stanjem na dan
31.10.2012. godine. U toku mirovanje (od 01.11.12. do 31.12.14. godine) glavnica starog
poreskog duga valorizuje se primenom koeficijenata rasta cena na malo u RS, a kamata na
stari dug miruje. Kako je Drustvo svoje tekuce poreske obaveze u 2013. godini redovno
izmirivalo, steklo je uslov za otpis 50% kamate, Sto je proknjizeno pod 31.12.2013. godine.
Iznos obaveza u mirovanju na dan 31.12.2013. godine: glavnica - 10.551 hiljada dinara,
kamata - 3.272 hiljade dinara.
19
U toku 2013. godine, po kreditu preuzetom od RBV ugovorom o cesiji br. 2012-26/1 od
27.06.2012. godine, Agencija za osiguranje depozita nije obracunavala kamatu.
35. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
STRUKTURA
Obaveze za PDV - obaveza za 12/13 + obaveza u mirovanju
Obaveze za PDV po osnovu obezvredenih avansa po proceni
RazgraniCena obaveza za PDV-koji nije dospeo (popis)
Porez na imovinu i druge dazbine
Porez na dohodak gradana-prevoz sa-na posao jubilame nagrade i dr.
UKUPNO
31.12.2013. 31.12.2012.
27.274
31.578
13.917
7
51
4.036
4.652
582
1.173
37.454
45.816
U skladu sa Zakonom o usiovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl.glasnik RS",
broj 119/12) DruStvo je steklo uslov za mirovanje poreskih obaveza prema Poreskoj i
Opstinskoj upravi sa stanjem na dan 31.10.2012. godine. U toku mirovanje (od 01.11.12. do
31.12.14. godine) glavnica starog poreskog duga valorizuje se primenom koeficijenata rasta
cena na malo u RS, a kamata na stari dug miruje. Kako je DruStvo svoje tekuce poreske
obaveze u 2013. godini redovno izmirivalo, steklo je uslov za otpis 50% kamate, sto je
proknjizeno pod 31.12.2013. godine.
Iznos obaveza u mirovanju na dan 31.12.2013. godine: glavnica - 26.212 hiljada dinara,
kamata - 2.167 hiljade dinara, koja ce se otpisati 31.12.2014. ako uredno budemo izmirivali
tekuce poreske obaveze za 2014.godinu.
36. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE MRS 12
vrsta
Odiozene poreske obaveze
1. ) po osnovu oporezivih privremenih razlika
-poreska neotpisana vrednost osnov.sredstava = 175.882.399,56
- knjigovodstvena neotpisana vrednost
= 401.199.116,24
razlika
=
225.316.716,58
- kumul.odlozena poreska obaveza x 15% =
33.797.507,50
2. ) poCetno stanje odiozene poreske obaveze
16.383.788,58
3. ) odlozena poreska obaveza za doknjizenje (1-2)= 17.413.718,92
4. ) poreske obaveze za formirane revalorlzacione rezerve po proceni na
dan 31.10.2013. Iznos povecanja rezervi 75.477.579,84
iznos 15% odloiene poreske obaveze iz rev.rezervi 11.321.636,96
5. ) UKUPNO OBAVEZE ( 3 - 4 ). za knjizenje
6.092.081,96
(17.413.718,92 - 11.321.636,96 = 6.092.081,96)
Odlozena poreska sredstva
1. ) neiskorisceni poreski kredit
za ulaganja u osnovna sredstva u 2012. godini ( obrazac P K ) 8.401.219,40
2. ) iskori§ceno sredstvo po poreskom bilansu 31.12.13.
- 3.102.426,75
- oporeziva dobit u poreskom bilansu 20.682.845,00
- gubitak ranijih godina do visine oporezive dobiti 20.682.845,00
- iskoriSceno poresko sred.20.682.845,00 x 15% = 3.102.426,75
3. ) UKUPNO SREDSTVO 1+2
5.298.792,65
UKUPNO NETO ODLOZENI PORESKA OBAVEZA
AOP 123
(16.384 + 17.414 - 5.299 )
2013.
2012.
33.798
22.083
5.299
5.699
28.499
16.384
37. VANBILANSNA PASIVA
STRUKTURA
- u hiljadama dinara
31.12.2013. 31.12.2012
20
zajedniCki apecijaini alati
tudi materijal za izradu
hartije od vrenosti van prometa-bonovi
Primljene garancija-Metals banka Novi Sad-vaznost do 30.04.2013.
(garancija za kredit-reprogram duga kod Fonda za razvoj-korisnik
garancije)
Primljene garancija-Agrobanka za Gradip
UKUPNO
518
3.915
692
634
16.322
579
2.844
692
15.104
22.418
38. HIPOTEKE
1) kat.parc.88/1 zemljiste pod objektima i ostalo neplodno zemljiste povrsine 3.71.69 ha u
korist
a. Metals banke ad Novi Sad (sada RBV), za iznos od 1.300.000 eura okvimog kredita koji
nije realizovan i u toku Cijeg perioda kori§cenja je od strane Metals banke izdata bankarska
garancija za kredit Kru§ik-plastike kod Fonda za razvoj (glavnica 16.824.166,16 dinara)
b. Agencije za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po osnovu
glavnice.
2) Obj.br. 1 na kat.par.88/1 - hala za preradu plastike, povrsine u osnovi od 0.23.12 ha u korist
Agencije za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po osnovu
glavnice.
3) Obj.br.2 na kat.par.88/1 - hala za preradu plastike i cevi, povrsine u osnovi od 0.22.75 ha u
korist Agencije za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po
osnovu glavnice.
4) Obj.br. 3 kat.parc.88/1 Upravna zgrada, povrsine u osnovi 0.05.95 ha u korist
a. Metals banke ad Novi Sad (sada RBV), za iznos od 1.300.000 eura okvimog kredita koji nije
realizovan i u toku Cijeg perioda kori§cenja je od strane Metals banke izdata bankarska garancija
za kredit Kmsik-plastike kod Fonda za razvoj (glavnica 16.824.166,16 dinara)
b. Agencije za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po osnovu
glavnice.
5) Obj.br.4 na kat.par.88/1 - upravna zgrada, povrsine u osnovi od 0.04.00 ha u korist Agencije
za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po osnovu glavnice.
6) Obj.br.5 na kat.par.88/1 - hala za preradu plastike, povr§ine u osnovi od 0.15.13 ha u korist
Agencije za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po osnovu
glavnice.
7) Obj.br.6 na kat.par.88/1 - hala za preradu plastike, povrsine u osnovi od 0.04.44 ha u korist
Agencije za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po osnovu
glavnice.
8) Obj.br.8 na kat.par.88/1 - hala za preradu plastike, povrsine u osnovi od 0.01.21 ha u korist
Agencije za osiguranje depozita Beograd, za kredit od 125.000.000,00 dinra, po osnovu
glavnice.
Sva napred navedena imovina upisana je u List nepokretnosti br.458 KO Ostmzanj.
Osim navedenih zaloznih prava, dmgih hipoteka, zaloga i jemstava nema.
39. REZERVISANJA ZA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU MRS 19
U finansijskom izvestaju za 2013. godinu nismo izvrsili ukalkulisavanje buducih obaveza za
naknade radnicima u skladu sa MRS 19, jer mkovodstvo smatra da se ne radi o materijaino
znacajnoj stavci. Naime, sve dospele obaveze prema radnicima, bilo da je rec o otpremninama za
odlazak u penziju, ili jubilamim nagradama, su ukljuCivani u rashode i obaveze poslovne godine u
kojoj su ta prava i ostvarena bez obzira da li su isplacena ili ne. Takode obaveza za jubilame
nagrade je ukinutapo kolektivnom ugovom broj 12/651 od 13.04.2009.godine .
Od 02.03.2011.godine u drustvu je pokrenut postupak restrukturiranja sto podrazumeva
finansijsku konsolidaciju, pripreme za novu privatizaciju, resavanje problema viska zaposlenih i
sliCno. Naime u decembm mesecu 2011. godine,sproveden je program tehnoloSkog viSka. Po tom
programu je uz otpremnine, dobijene od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS,
21
napustilo drustvo 48 zaposlenih. Postoji i opcija da ce i u toku 2014.godine biti sproveden program
tehnoloskog vi§ka i bice obezbeden socijalni program od strane Agencije za privatizaciju. I zbog
materijalne beznaCajnosti i zbog ove informacije, nismo vrSili rezervisanja za otpremnine za
odlazak u penziju u skladu sa MRS 19 .
40. PREDLED SPOROVA na dan 26.02.2013.
Red. Tuzilac
br.
Krusik 1.
Plastika
Tuzeni
Sud i broj
predmeta
Vrednost
spora
Faza
postupka
Procena
ishoda
Napomena
NPCO doo
Beograd
Privredni sud,
Beograd,
P.br.3679/2011
Privredni sud,
Beograd
38 St 139/2013
Privredni sud,
Beograd,
St.br.3802/2022
Privredni sud
Beograd,39.St.88/2013
16347.687,63
Ozalben
Tuzeni u
ste£aju
351.761,68
Ozalben
Tuzeni u
ste^aju
obezvredeno
100%
obezvredeno
100%
163.799.98934
Prijavljeno
potrazivanje
Duznik u
steCaju
840.396,70
Predlozen
UPPR.Otpis
20%,ostalo
Prerafunato u
EUR u 96
meseifnih rata
Podnet predlog
za izvrSenje
Gza
izvrSenje
-
1.300.458,71
Podnet predlog
za izvrSenje
Gza
IzvrSenje
obezvredeno
50%
radni spor
02alben
-
radni spor
NereSen
Odbijanje
Tuibenog
zahteva
Odbijanje
Tuibenog
zahteva
23.000,00
Postupak
sprovodenja
IzvrSenja
prekinut do
okonCanja
restrukturiranja
Postupak
sprovodenja
izvrrSenja
prekinut do
okon£anja
restuk.
2.
KrusikPlastika
Gemax Beograd
3.
KrusikPlastika
Team oil ad
Beograd
4.
KruSikPlastika
Projektomontaia
ad Beograd
5.
KruSikPlastika
Zoran Ivanovid
6.
KruSik Plastika
7.
Marko
Mirosavid
KruSikakumulatori
ad,Valievo
Krusik-Plastika
8.
Mileta
Petrovid
KruSik-Plastika
9.
Zoran
Ivanovif
KruSik-Plastika
10.
Kolibara
metal
KruSik-Piastika
U Osecini, 26.02.2014.
Osnovni sud
Valjevo,Pl.br.
1431/10
Privredni sud
Valjevo,
Iv.7613/13
Osnovni sud
Valjevo,
Pl.562/12
Osnovni sud
Valjevo,
Pl.562/12
Osnovni sud
Valjevo,
I.BR.1891/11
Privredni sud
Beograd,
I.br.15213/11
46.825,00
16388,00
Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa / ' M.P<
ovic Zoi'^n,
dipl.
etrovic
Zoran, dipl.ece)
obezvredeno
100%
obezvredeno
50%o
-
obezvredeno
100%
Direktor
(UroSbJic/Zoran, dipl.mas.ing)
22
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon:381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
preduzece za reviziju
PREDUZECE Z A R E V I Z I J U
F I N O D I T
;D.0.0.
K R U S I K - P L A S T I K A AD - U R E S T R U K T U R I R A N J U
PERE JOVANOVICA K O M I R I C A N C A 35
O S E C I N A
B E O G R A D , lmotsk*a 1
IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima i mkovodstvu KRUSIK-PLASTIKA
AD-U RESTRUKTURIRANJU,
OSECINA
Izvrsili smo reviziju prilozenih finansijskih izvestaja privrednog drustva K R U S I K - P L A S T I K A A D u R E S T R U K T U R I R A N J U , OSEClNA (u daljem tekstu "Drustvo"), koji obuhvataju bilans stanja na
dan 31. decembra 2 0 1 3 . godine i odgovarajuci bilans uspeha, izvestaj o promenama na kapitalu i
izvestaj o tokovima gotovine za godinu koja se zavrsava na taj dan, kao i pregled znacajnih
racunovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvestaje.
Odsovornost rukovodstva za finansiiske izvestaje
Rukovodstvo Drustva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izvestaja u skladu sa raCunovodstvenim propisima Republike Srbije, kao i za one interne
kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvestaja koji ne sadrze
materijaino znacajne pogresne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greske.
Odgovornost revizora
Nasa je odgovornost da izrazimo misljenje o finansijskim izvestajima na osnovu izvrsene
revizije. Reviziju smo izvrsili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije i zakonskim
propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Ovi standardi nalazu da se pridrzavamo etickih
zahteva i da reviziju planiramo i izvrsimo na nacin koji omogucava da se, u razumnoj meri,
uverimo da finansijski izvestaji ne sadrze materijaino znacajne pogresne iskaze.
Revizija ukljucuje sprovodenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanji vanj ima datim u finansijskim izvestajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosudivanju, ukljucujuci procenu rizika postojanja materijaino znacajnih
pogresnih iskaza u finansijskim izvestajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greske. Prilikom
procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito
prikazivanje finansijskih izvestaja radi osmisljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajuci
u datim okolnostima, ali ne u cilju izrazavanja miSljenja o delotvomosti intemih kontrola
pravnog lica. Revizija takode ukljucuje ocenu adekvatnosti primenjenih racunovodstvenih
politika i opravdanosti racunovodstvenih procena izvrsenih od strane mkovodstva, kao i ocenu
opste prezentacije finansijskih izvestaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajuci i da obezbeduju osnovu za
izrazavanje naseg misljenja sa rezervom.
- nastavak na sledecoj strani-
1 od 3
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekuci raeun: 170-913-88
S Finodit
p r e d u z e c e za
reviziju
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
Akcionarima i rukovodstvu KRUSIK-PLASTIKA
AD - u RESTRUKTURIRANJU,
OSECINA
Osnove za mislienie sa rezervom
Finansijski izvestaji se sastavljaju u skladu sa nacelom kontinuiteta poslovanja (Going Concern
princip), te u tom smislu isticemo sledece cinjenice koje proizilaze iz finansijskih izvestaja koji
su predmet ove revizije, a koje ne ukljucuju potencijalne korekcije koje mogu nastati iz ovog
misljenja: osnovni kapital Drustva iznosi 1 7 8 . 4 6 8 hiljada dinara, revalorlzacione rezerve iznose
2 2 1 . 2 5 8 hiljada dinara, dobit tekuce godine 1 2 . 9 6 8 hiljada dinara, a gubitak je iskazan u iznosu
od 3 0 5 . 6 8 9 hiljada dinara, tako da ukupni kapital Drustva iznosi 1 0 7 . 0 0 5 hiljada dinara.
Kratkorocne obaveze iznose 3 8 2 . 8 1 0 hiljada dinara i vece su od obrtne imovine za 2 0 8 . 9 5 4
hiljade dinara. Imajuci u vidu sve prethodno navedene cinjenice, smatramo da postoje znacajne
neizvesnosti u pogledu sposobnosti Drustva da svoje poslovanje nastavi u skladu sa Going
Concern.
Ukupne obaveze Drustva iznose 4 9 6 . 5 5 9 hiljada dinara i odnose se na dugorocne obaveze u
iznosu od 1 1 3 . 7 4 9 hiljada dinara, dok se na kratkorocne obaveze odnosi 3 8 2 . 8 1 0 hiljada dinara.
U toku obavljanja revizorskih procedura utvrdeno je da deo obaveza u delu koji se odnosi na
obaveze prema Agenciji za osiguranje depozita Beograd nije usaglasen u iznosu od 4 . 0 9 8 hiljada
dinara, kao i da Drustvo nije u mogucnosti da redovno servisira svoje obaveze o roku dospelosti.
Na osnovu navedenog, nismo bili u mogucnosti da se uverimo da su ukupne obaveze Drustva
bilansirane u visini ocekivanih odliva sredstava, kao ni da kvantifikujemo efekte koje na
finansijske izvestaje za 2 0 1 3 . godinu imaju navedene cinjenice.
Mislienie sa rezervom
Po nasem misljenju, osim za efekte pitanja iznetih u pasusima Osnove za misljenje sa rezervom,
finansijski izvestaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijaino znacajnim pitanjima,
finansijski polozaj privrednog drustva K R U S I K - P L A S T I K A A D - U R E S T R U K T U R I R A N J U , O S E C I N A
na dan 31. decembra 2 0 1 3 . godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za
godinu koja se zavrsava na taj dan, u skladu sa racunovodstvenim propisima Republike Srbije.
Skretanie paznie
Kao sredstvo obezbedenja urednog izmirenja obaveze prema Agenciji za osiguranje depozita
Beograd, po osnovu odobrenog kredita od 1 2 5 . 0 0 0 hiljada dinara (Ugovor o kreditu broj 2 1 8 / 0 9 )
na osnovnim sredstvima Drustva, uspostavljena je hipoteka. Sadasnja vrednost osnovnih
sredstava pod teretom na dan 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . godine iznosi 2 7 4 . 7 1 1 hiljada dinara. Odobreni iznos
kredita je do dana bilansa dospeo u celosti, usaglaSen je i uopste nije izmirivan.
- nastavak na sledecoj strani-
2 od 3
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekuci raCun: 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
WW
p r e d u z e c e za
reviziju
IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)
Akcionarima i rukovodstvu KRUSIK-PLASTIKA
AD - u RESTRUKTURIRANJU,
OSECINA
Prilikom obavljanja revizije finansijskih izvestaja za 2013. godinu utvrdili smo da Drustvo nije
izvrsilo aktuarski obracun kako bi se utvrdila sadasnja vrednost akumuliranih prava zaposlenih
na otpremnine i nagrade, kako se to zahteva po M R S 19 - Naknade zaposlenima, niti je izvrseno
rezervisanje po ovom osnovu u finansijskim izvestajima Drustva za 2013. godinu. Smatramo da
u narednom periodu treba da dosledno primenite ovaj standard, odnosno da izvrsite odgovarajuca
obelodanji vanj a.
Protiv Drustva se vodi vise sudskih sporova po razlicitim osnovama, za sta nisu izvrsena
rezervisanja u skladu sa M R S 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina.
Nismo u mogucnosti da utvrdimo tacan iznos potencijalnih korekcija po ovom osnovu.
Nase misljenje ne sadrzi rezervu po prethodno navedenim pitanjima.
Izvestaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima
Dru§tvo je odgovorno za sastavljanje Godisnjeg izvestaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom
Zakona o racunovodstvu Republike Srbije (Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 61/2013).
Nasa je odgovornost da izrazimo misljenje o uskladenosti godisnjeg izvestaja o poslovanju sa
finansijskim izvestajima za poslovnu 2013. godinu. U vezi sa tim, nasi postupci se sprovode u
skladu sa Medunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim
informacijama u dokumentima koji sadrze finansijske izve§taje koji su bili predmet revizije, i
ograniceni smo na ocenu usaglasenosti izvestaja o poslovanju sa finansijskim izvestajima.
Izvestaj 0 drugim zakonskim i regulatornim zahtevima (nastavak)
Po nasem misljenju, Godisnji izvestaj o poslovanju je u skladu sa Finansijskim izvestajima koji
su bili predmet revizije.
U Beogradu, 29.04.2014. godine.
3od3
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekuci raCun: 170-913-88
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSTVA KRUSIK-PLASTIKA OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU ZA
2013. GODINU
SADRZAJ:
111.1. OPSTI PODACI
111.2. PODACI 0 UPRAVI DRUSTVA
111.3. PODACI 0 POSLOVANJU DRUSTVA
OPIS OCEKIVANOG RAZVOJA DRUSTVA U NAREDNOM PERIODU, PROMENA U POSLOVNIM POLITIKAMA DRUSTVA,
KAO I GLAVNIH RIZIKA I PRETNJI KOJIMA JE DRUSTVO IZLOZENO
OPIS SVIH VAZNIH DOGAOAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE PODNOSI
• • IZVESTAJ
III.6. POSLOVI SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
(iznosi su dati u hiljadama dinara)
Poslovno Ime
1
2
3
4
5
6
Sediste i adresa
Maticni broj
07219792
101597261
Web-site i e-mail
Broj 1 datum resenja o upisu u
registar privrednih subjekata
Delatnost - sifra i opis
Broj zaposlenih (prosecan broj u
www.krusik-plastlka.co.rs, krusikplastlka(5)open.telekom.rs
67755/2005 od 14.07.2005. godine
2229 - proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
164
2013. godini)
287
Broj akcionara na dan 31.12.2013.
Deset najvecih akcionara
ime i prezime (poslovno ime)
8
Osecina, Pere Jovanovica Komiricanca 35
PIB
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akcionarsko drustvo "Krusik-plastika" - u restrukturiranju
Agencija za privatizaciju
Akcionarski fond a.d. Beograd
dan 31.12.2013.
159801
89,54042
7893
4,42264
Markovic Ljiljana
62
0,03474
Ckojic Dragic
62
0,03474
Gladovic Mladen
60
0,03362
Ikonic Vladan
60
0,03362
Ilic Bogdan
60
0,03362
Jankovic Gordana
60
0,03362
Kokar Momcilo
60
0,03362
Krstic Predrag
60
0,03362
Vrednost osnovnog kapitala - u 000
178.468
rsd
178.468
Broj izdatlh akcija
178.468
Broj izdatih akcija (obicne)
9
Ucesce u osnovnom kapitalu na
Broj akcija na dan 31.12.2013.
ISIN broj
RSKRPLE72016
CIF kod
ESVUFR
/
Broj izdatih akcija (prioritetne)
Page 1 of 9
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSTVA KRUSIK-PLASTIKA OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU ZA
2013. GODINU
Poslovno Ime, sediste i adresa
10
revizorske kuce koja je vrsila reviziju
Preduzece za reviziju "Finodit" d.o.o. Beograd, imotska 1
poslednjeg finansijskog izvestaja
Drustva
11
Naziv organizovanog trzista na koje
"Beogradska berza" a.d. Beograd
su ukljucene akcije Drustva
12 Kodeks korporativnog upravljanja
Primenjuje se i objavljen je na sajtu Drustva
Izvod iz Kodeksa korporativnog upravi anja KRUSIK-PLASTIKA AD OSECINA, u restrukturiranju Posl.br. 11-111/2013 od 18.11.2013. godine:
OPSTEODREDBE
Clan 1.
Ovim kodeksom uspostavljaj'u se principi korporativne prakse i organizacione kulture, v skladu sa kojima ce
se ponasati nosioci korporativnog upravljanja u Drustvu, i to narocito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i
nacinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnoscu i transparentnoscu u poslovanju Drustva.
Cilj usvajanja Kodeksa je poboljsanje poslovanja i ostvarivanje dugorocnog poslovnog razvoja Drustva na
dobrobit akcionara, tako da se utvrdenim principima i uvodenjem dobrih obicaja u domenu korporativnog
upravljanja obezbedi:
• sistem mehanizma za odredivanje ciljeva Drustva, sredstava za njihovu realizaciju i pracenje efekata,
• ravnoteza uticaja njegovih nosilaca,
• trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave Drustva i zastite investitora,
• jacanje poverenja akcionara i investitora u Drustvo,
• efikasno koriscenje resursa Drustva i
• poverenje u poslovanje i rad Drustva.
.
-
111:2: PODACI O UPRAVI D B U ^ A
1 Organizacija upravljanja
'
Dvodomno
2
Privremeni zastupnik kapitala
Zoran Urosevic
3
Predsednik skupstine
Zoran Urosevic
4
Zakonski zastupnik (direktor)
Zoran Urosevic
5
Nadzorni odbor
Ime, prezime i prebivaliste
Broj i procenat akcija koje poseduju u drustvu
1 Valentina Ivanis, Beograd
2 Ljubisa Nestorovic, Pancevo
3 Dragan Andric, Osecina
6
/
I
1
/
/
Izvrsni odbor
Ime, prezime i prebivaliste
1
2
3
4
/
Zoran Urosevic, Osecina
Broj i procenat akcija koje poseduju u drustvu
21
0,01177
Dragan Petrovic, Osecina
37
0,02073
Zoran Petrovic, Osecina
41
0,02297
43
0,02409
Vladan Matic, Osecina
IH.3. PODACI O POSLOVANJU DRUSTVA
Page 2 of 9
GODISNJI IZVESTAJ O P O S L O V A N J U A K C I O N A R S K O G D R U S T V A KRUSIK-PLASTIKA O S E C I N A - U R E S T R U K T U R I R A N J U Z A
2013.
GODINU
Izvestaj uprave o realizaciji usvojene poslovne
polltike, sa navodenjem slucajeva i razloga za
Uprava je konstatovala da se poslovanje odvijalo u skladu sa
odstupanje I drugim nacelnim pitanjima koja se
usvojenom poslovnom politikom
odnose na vodenje poslova
ANALIZA STANJA SREDSTAVA 1 IZVORA SREDSTAVA 1 OSTVARENIH PRIHODA, RASHODA 1 REZULTATA POSLOVANJA 1
RACIO ANALIZA
Osnovna delatnost
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Proizvodni program
Plasticne cevi, sahte, rezervoari (vertikalni i horizontaini - cisterne), kace,
Tefinologija ekstruzionog spiralnog
1
oprema za tretman otpadnih voda i gasova (separatori ulja i masti, septicke
namotavanja
jame, skruberi i si.)
Tehnicki delovi i elemanti, transportna ambalaza (nosiljke), sanitarni
2
Injekciono brizganje termoplasta
3
Presovanje duroplasta
Prerada tvrdih i mekih poliuretanskih
4
proizvodi (vodokotlici i daske za wc solju)
Tehnicki delovi i element!
Tehnicki delovi i element!
pena
ANALIZA AKTIVE
Pozicija
2013
2012
2013%
2012%
2013/2012
ucesca
ucesca
Index
1. Pregled i struktura stalne imovine
Nekretnine, postrojenja i oprema
Ostali dugorocni finansijski plasmani
Svega - stalna imovina:
448.427
370.640
97,87
9.780
0
2,13
458.207
370.640
100,00
•
100,00
120,99
0,00
0,00
100,00
123,63
II. Pregled 1 struktura kratkorocnih potrazivanja, plasmana i gotovine
Potrazivanja
79.466
139.215
61,73
81,39
57,08
Gotovinski ekvivalenti 1 gotovina
48.751
25.063
37,87
14,65
194,51
505
6.779
0,39
3,96
7,45
128.722
171.057
100,00
100,00
75,25
25,96
45,17
32,02
PDV i AVR
Svega - kratkorocna potrazivanja, plasmani i
gotovina:
III. Pregled i struktura obrtne imovine
45.134
Zaiihe
Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina
Svega - obrtna imovina:
140.938
128.722
171.057
74,04
54,83
75,25
173.856
311.995
100,00
100,00
55,72
72,49
54,30
123,63
IV. Pregled i struktura ukupne aktive
Stalna imovina
Obrtna imovina
Svega - aktiva:
458.207
370.640
173.856
311.995
27,51
45,70
55,72
632.063
682.635
100,00
100,00
92,59
ANALIZA PASIVE
Pozicija
2013
2012
2013%
2012%
2013/2012
ucesca
ucesca
Index
1. Preglec i struktura kapitala
Osnovni kapital
178.468
178.468
166,78
85,92
100,00
Revalorlzacione rezerve
221.258
157.122
206,77
75,64
140,82
Nerasporedeni dobitak
Gubitak
Svega - kapital:
12.968
0
12,12
0,00
0,00
-305.689
-127.876
-285,68
-61,56
239,05
107.005
207.714
100,00
100,00
51,52
99,12
100,00
89,97
II. Pregled i struktura dugorocnih obaveza
Dugorocni krediti
112.748
Page 3 of 9
125.324
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSTVA KRUSIK-PLASTIKA OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU ZA
2013. GODINU
Ostale dugorocne obaveze
Svega - dugorocne obaveze:
1.001
0
0,88
0,00
0,00
113.749
125.324
100,00
100,00
90,76
III. Pregled 1 struktura kratkorocnih obaveza
Kratkorocne finansijske obaveze
196.051
154.491
51,21
46,36
126,90
Obaveze iz poslovanja
53.611
49.554
14,00
14,87
108,19
Ostale kratkorocne obaveze
87.332
91.714
22,81
27,52
95,22
45.816
37.454
11,97
11,24
122,33
382.810
333.213
100,00
100,00
114,88
27,33
90,76
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR
Svega - kratkorocne obaveze:
IV. Pregled i struktura dugorocnih rezervisanja i obaveza
Dugorocne obaveze
113.749
Kratkorocne obaveze
Svega - dugorocna rezervisanja i obaveze:
125.324
22,91
382.810
333.213
77,09
72,67
0,00
496.559
458.537
100,00
100,00
108,29
30,43
51,52
IV. Pregled i struktura ukupne pasive
Kapital
Dugorocna rezervisanja i obaveze
Odiozene poreske obaveze
Svega - pasiva:
107.005
207.714
16,93
496.559
458.537
78,56
67,17
108,29
28.499
16.384
4,51
2,40
173,94
632.063
682.635
95,49
97,60
92,59
•
ANALIZA PRIHODA
Prihod
2012
2013
2013%
2012%
2013/2012
ucesca
ucesca
Index
1. Pregled i struktura prihod a od prodaje
Prihodi od prodaje opreme nabavljene radi prodaje
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga u zemlji
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga u
inostranstvu
Svega - prihodi od prodaje:
29,033
0
8,18
0,00
0,00
221.554
207.453
62,45
92,67
106,80
104.163
16.404
29,36
7,33
634,99
354.750
223.857
100,00
100,00
158,47
98,93
158,47
0,01
28,57
II. Pregled i struktura poslovnih prihoda
Prihodi od prodaje
354.750
223.857
102,62
4
14
0,00
Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
115
3.314
0,03
Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
-9.190
-896
-2,66
-0,40
345.679
226.289
100,00
100,00
Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
Svega - poslovni prihodi:
.
1,46
3,47
1.025,67
152,76
III. Pregled i struktura ukupnih prihoda
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Svega - prihodi:
345.679
226.289
94,12
88,46
152,76
3.438
2.308
0,94
0,90
148,96
18.159
27.198
4,94
10,63
66,77
367.276
255.795
100,00
100,00
143,58
PREGLED 1 STRUKTURA RASHODA
Rashod
2013
2012
2013%
2012%
2013/2012
ucesca
ucesca
Index
1. Pregled 1 struktura poslovnih rashoda
29.376
0
8,60
0,00
0,00
Troskovi materijala
142.249
129.383
41,64
49,48
109,94
Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi
109.328
85.801
32,00
32,81
127,42
Nabavna vrednost prodate robe
Page 4 of 9
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRU§TVA KRUSlK-PLASTIKA OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU ZA
2013. GODINU
Troskovi amortizacije i rezervisanja
29.922
28.825
8,76
11,02
103,81
Ostali poslovni rashodi
30.738
17.467
9,00
6,68
175,98
341.613
261.476
100,00
100,00
130,65
Svega - poslovni rashodi:
11. Pregled i struktura ukupnih rashoda
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
Svega - rashodi:
341.613
261.476
96,41
91,87
130,65
9.944
22.027
2,81
7,74
45,14
2.763
1.118
0,78
0,39
247,14
354.320
284.621
100,00
100,00
124,49
ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA
Opis
2012
Poslovni dobitak
2013
4.066
0
• 2013/2012 Index
0,00
Poslovni gubitak
0
35.187
0,00
6.506
19.719
32,99
15.396
26.080
59,03
12.956
0
0,00
0
28.826
0,00
805
0
0,00
Finansijski gubitak
Ostali dobitak
Dobitak iz redovnog poslovanja pre
oporezivanja
Gubitak iz redovnog poslovanja pre
oporezivanja
Neto dobitak poslovanja koje se obustavija
Dobitak pre oporezivanja
13.761
0
0,00
Gubitak pre oporezivanja
0
28.826
0,00
Odiozeni poreski rashodi perioda
Neto dobit
Neto gubitak
793
6.953
11,41
12.968
0
0,00
0
35.779
0,00
0,62
-5,37
0,00
8,24
-15,86
0,00
1,18
-15,55
0,00
78,56
67,17
116,96
0,13
0,08
169,31
0,34
0,51
65,50
-208.954
-21.218
984,80
0,00
0,20
0,00
0,07
0,00
0,00
0
0
0,00
Racio analiza i analiza pokazateija poslovanja
Prinos na ukupan kapital (poslovni dobitak/
ukupna pasiva-prosek)
Neto prinos na sopstveni kapital (neto
dobitak / kapital-prosek)
Poslovni neto dobitak (poslovni dobitak /
poslovni prihodi)
Stepen zaduzenosti (dugorocna rezervisanja
i obaveze / ukupna pasiva)
1 stepen likvidnosti (gotovinski ekvivalenti i
gotovina / kratkorocne obaveze)
II stepen likvidnosti (kratkorocna
potrazivanja, plasmani i gotovina /
kratkorocne obaveze)
Neto obrtni kapital (obrtna imovina, bez
odiozenih poreskih sredstava minus
kratkorocne obaveze)
Gubitak po akciji (neto gubitak /
ponderisani prosecan broj akcija)
Dobitak po akciji (neto dobit / ponderisani
prosecan broj akcija)
Isplacena dividenda po akciji
Page 5 of 9
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSTVA KRU§IK-PLASTIKA OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU ZA
2013. GODINU
Kupci
Glavni kupci
2012
2013
STANJE
2013/2012
PROMET01.01.
31.12.2013.
31.12.13.
-
PROMET01.01.
(bez PS)
31.12.12.
-
Index
(bez PS)
1
HK Krusik ad Valjevo
25.353
37.234
13.497
lis.?,!
2
VP Cuprija ad Cuprija
5.908
24.932
703
3.546,51
5.064
9.959
0
0,00
3
Zastava oruzje ad
Kragujevac
4
Mima komerc Beograd
4
Gorenje doo Valjevo
5
Cavra doo Valjevo
1.696
6
Dom ekstra STR Kraljevo
2.470
7
DG Beton ad Skoplje
Osta i kupci
Ukupno:
0
12.678
8.333
152,14
21.217
108.076
25.197
428,92
7.702
5.959
129,25
17.296
15.997
108,12
2.076
86.974
0
0,00
15.499
79.942
204.365
39,12
79.283
384.793
274.051
140,41
Napomena: Navedeni su kupci koji ucestvuju sa oko 80% u ukupnom prometu u 2013. godini
Dobavljaci
2012
2013
Glavni dobavljaci
1
Elektrodistribucija
Valjevo/EPS snabdevanje
STANJE
2013/2012
PROMET01.01.
31.12.2013.
-
31.12.13.
(bez PS)
4.368
19.642
PROMET
OJsOl. -
31.12.12.
(bez PS)
Index
14.551
134,99
2
PP Ookic Pecka
634
9.532
2.208
431,70
3
Gorenje doo Valjevo
2.050
8.381
14.327
58,50
4
Frezal doo
1.045
6.197
0
0,00
5
Eurotehna SZR Bajina Basta
6.242
27.560
0
0,00
822
10.085
1.501
671,89
0
5.113
892
573,21
6.016
2.410
1.960
122,96
6
7
8
Autoprev. Aleksandar Bojcic
Osecina
ZZ Univerzal
Dunav osiguranje ado
Valjevo
514
2.485
3.260
76,23
10 Autotransport
0
2.697
0
0,00
11 Hipotehna Ljubanje
0
4.800
130
3.692,31
12 NISad Novi Sad
0
4.242
6.683
63,47
1.318,60
9
Fima ad Mionica
13 Plastik SZR Valjevo
157
2.268
172
14 BMS chemie doo
0
9.765
0
0,00
15 Alatgumaplast
0
2.424
40
6.060,00
16 Prosenica trade
0
15.639
7.177
217,90
17 Plastma doo Backa Palanka
0
42.990
100
42.990,00
18 Etikoprodukt Beograd
0
3.218
1.401
229,69
19 Borealis AG Austrija
0
43.983
7.312
601,52
20 Uteksol Slovenija
Ostali dobavljaci
Ukupno:
590
3.439
0
0,00
11.640
57.901
146.468
39,53
33.921
284.771
208.182
136,79
Napomena: Navedeni su dobavljaci koji ucestvuju sa oko 80% u ukupnom prometu u 2013. godini
Page 6 of 9
GODISNJI IZVESTAJ O P O S L O V A N J U A K C I O N A R S K O G D R U S T V A KRUSIK-PLASTIKA O S E C I N A - U R E S T R U K T U R I R A N J U Z A
2013. G O D I N U
Promene bilansnih vrednosti
Bilansna pozicija
2013
2013/2012
2012
Razlog promene
Index
Povecanje je rezultat novih nabavki i procene koja je
Nekretnine, postrojenja i oprema
448.427
370.640
120,99 vrsena na dan 31.10.2013. godine, po nalogu
Ministarstva privrede RS.
Ova pozicija odnosi se na zadrzane kaucije od strane
Ostali dugorocni finansijski
plasmani
kupca DG Beton ad Skoplje. Kupac je zadrzao 10%
9.779
0
0,00 od vrednosti ugovora kaogaranciju za kvalitetno
izvrsenje posla dok mu se ne dostavi bankarska
garancija (garantni rok 2 godine).
Smanjenje je najvecim delom rezultat procene na
•
Zaiihe
45.134
140.938
32,02
dan 31.10.2013. godine kojom je izvrseno
obezvredenje avansa datih preduzecima bivsih
vlasnika u iznosu od 77.315 hilj.dinara (sa PDV
91.233 hilj.dinara).
Na smanjenje vrednosti potrazivanja najvecim
delom uticalo je obezvredenje potrazivanja za
Potrazivanja
79.466
139.215
57,08 prefakturisane kamate preduzecima bivsih vlasnika,
kao efekat procene, u ukupnom iznosu 88.916
hilj.dinara.
Povecanje vrednosti gotovine odnosi se najvecim
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
48.751
25.063
194,51 delom na devizni racun a rezultat je naplate
potrazivanja od kupca DG Beton ad Skoplje.
Povecanje revalorizacionih rezervi rezultat je
Revalorlzacione rezerve
221.258
157.122
12.968
0
140,82 procene nekretnina, postrojenja i opreme po fer
trzisnoj vrednosti na dan 31.10.2013. godine.
Nerasporedeni dobitak odnosi se na 2013. godinu. U
Nerasporedeni dobitak
0,00 prethodnim godinama 2010-2012 Drustvo je
poslovalo sa gubitkom.
Povecanje gubitka rezultat je procene vrsene na dan
31.10.2013. godine. Potrazivanja i obaveze
Gubitak
305.689
127.876
239,05
obezvredeni su u ukupnom iznosu 177.833
hilj.dinara, navedeno obezvredenje smatra se
gubitkom ranijih godina (efekti procene iskazani su
samo preko bilansa stanja).
Na povecanje kratkorocnih finansijskih obaveza
Kratkorocne finansijske obaveze
196.051
154.491
126,90 najvecim delom uticalo je dospece kredita kod
Fonda za razvoj.
Povecanje se najvecim delom odnosi na obavezu za
Obaveze po osnovu PDV i ostalih
javnih prihoda i PVR
45.816
37.454
122,33
PDV koja je nastala kao rezultat obezvredenja
avansa po proceni na dan 31.10.2013. godine a
iznosi 13.917 hilj.dinara.
Page 7 of 9
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSTVA KRUSIK-PLASTIKA OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU ZA
2013. GODINU
Odiozene poreske obaveze najvecim delom su se
povecale usled formiranja revalorizacionih rezervi
Odiozene poreske obaveze
28.499
16.384
173,94
po proceni na dan 31.10.2013. godine. Iznos
povecanja rezervi bio je 75.478 hilj.dinara. Odiozene
poreske obaveze iz revalorizacionih rezervi iznose
11.322 hilj.dinara.
Povecanje prihoda od prodaje rezultat je povecanja
obima realizacije sa postojecim kupcima, najpre
Prihodi od prodaje
354.750
223.857
158,47
Gorenje doo Valjevo i HK Krusik ad Valjevo, obnove
saradnje sa Zastava oruzje ad Kragujevac, kao i
zakljucenja ugovora sa novim kupcem DG Beton ad
iz Skoplja.
Nabavna vrednost prodate robe
29.376
0
0,00
Nabavka alata radi dalje prodaje (alati za izradu
pozicija za Gorenje i HK Krusik).
Usled povecanja obima posla, Drustvo je u 2013.
Troskovi zarada, naknada zarada 1 109.328
85.801
127,42
godini zaposlilo jedan broj radnika na odredeno
vreme, pa je to uticalo na povecanje troskova
zarada.
Ostali poslovni rashodi
30.738
17.467
4.066
0
175,98
Na povecanje ostalih poslovnih rashoda najvise je
uticalo povecanje transportnih troskova za 197%.
Povecanje prihoda od prodaje za 58% u odnosu na
Poslovni dobitak
0,00 prethodnu godinu uticalo je na ostvarivanje
poslovne dobiti.
Povecanje finansijskih prihoda rezultat je najvecim
Finansijski prihodi
3.438
2.308
148,96 delom povecanja prihoda po osnovu efekata valutne
klauzule (krediti Fonda za razvoj) za 47%.
Drustvo je u toku 2013. godine ostvarilo manje
finansijske rashode, pre svega rashode kamata na
Finansijski rashodi
9.944
22.027
45,14
javne prihode, jer je redovno izmirivalo svoje
poreske obaveze, a pored toga steklo je pravo i na
mirovanje obaveza sa stanjem na dan 31.10.2012.
godine.
Kao i 2012. godine, u strukturi ostalih prihoda
najveca je stavka prihoda od smanjenja poreskih
Ostali prihodi
18.159
27.198
66,77 obaveza. U 2013. godini Drustvo je redovno
izmirivalo obaveze pa je po tom osnovu steklo pravo
na otpis 50% kamate.
Ostali rashodi
Dobitak iz redovnog poslovanja
pre oporezivanja
Neto doditak
2.763
1.118
247,14
Povecani su jer je u 2013. godini knjizena
valorizacija poreskih obaveza koje su u mirovanju.
Na ostvarivanje dobitka iz redovnog poslovanja
12.956
0
0,00 najvise je uticalo smanjenje finansijskih rashoda za
55 %.
12.968
0
0,00
Page 8 of 9
GODISNJI IZVESTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUSTVA KRUSlK-PLASTIKA OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU ZA
2013. GODINU
Informacije o stanju (broj 1 %), sticanju,
prodaji i ponistavanju sopstvenih akcija u
Drustvo ne poseduje sopstvene akcije.
2013. godini
Po nalogu ministarstva privrede RS i Agencije za privatizaciju, Drustvo je
Iznos, nacin formiranja i upotrebe rezervi u
vrsilo procenu kapitala i imovine po fer trzisnoj vrednosti na dan
2013. godini
31.10.2013. godine. Po tom osnovu revalorlzacione rezerve su povecane za
75.478 hiljada dinara.
Prikaz kretanja revalorizacionih rezervi za period 01.01.-31.12.2013. godine
Opis
Pocetno stanje
Efel<at procene
Rashod
opreme
15%- odiozeni porezi
Krajnje stanje
zemljiste
objekti
0
27.664
4.150
0
23.514
157.122
900
6.271
162.228
0
6.006
41.807
0
oprema
20
35.516
Svega:
157.122
75.477
11.321
20
221.258
III.4. OPIS OCEKIVANOG RAZVOJA DRUSlVA U N A R E D N O M PERIODU, P R O M E N A U POSLOVNIM POLITIKAMA
DRUSTVAt KAO 1 GLAVNIH RIZIKA i PRETNJI KOJIMA JE DRU$TVO IZLOZENO
Drustvo je za 2014. godinu planiralo povecanje proizvodnje za 17%, a prodaje za 4%. Planirano je poboljsanje kadrovske
strukture, pre svega zaposljavanje diplomiranlh masinskih inzenjera, kao i prosirenje asortimana sopstvenih proizvoda,
pre svega u sanitarnom programu. Drustvo ce i u 2014. godini teziti smanjenju troskova reklamacija, sprovodenju
aktivnosti na zastiti zivotne sredine u skladu sa zakonskim propisima i finansijskim mogucnostima kao i punoj
implementaciji Sistema menadzmenta kvalitetom. Drustvo je zajedno sa Preduzecem za finansijski monitoring
"Confineks" doo Beograd u pocetnoj fazi izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije - UPPR-a. Drustvo ima za cilj
da izradi realan i odrziv plan reorganizacije, koji ce dati na usvajanje svim poveriocima.
Rizici i pretnje kojima je Drustvo izlozeno
Znacajno smanjenje kapitalnih investicija, spora i skupa tehnologija izrade
cevi, povecanje konkurencije, nedostatak obrtnih sredstava i dr.
in.5.0P.SSV,Hy/^N.HD0GA DAJAKOJI $U NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA KOJU SE PODNOSI
IZVESTAJ
Nije bilo dogadaja koji su nastali posle datuma bilansa a do datuma podnosenja godisnjeg izvestaja koji bi zahtevali
izmene ili napomene u finansijskim izvestajima.
i>aif.6^0OSLOV[iAaOVEZANil\iPMVNIMUaMA
.4,^ »
Drustvo nema povezana lica
U Osecini, 29.04.2014. godine
GENERALNI DIREKTOR
pf^ltVA ^
.^v
Zoran Uj-osevic, d\p\Ji\^,ifiii ^
Page 9 of 9
\
\
'-' OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU
r F P i o « IS 50 m i l Mi
Ul. Pere Jovanovica Komiricanca 35, 14253 OseCina
Telefon 1:
Centrala:
014/451-211
Direktor:
014/451-119
Komercijala.:
014/451-359
451-564
Fax:
014/451-992
E-mail:
[email protected]
Sajt:
www.kruslk-plastika.co.rs
Broj
Znak
Va§ broj
Va§ znak
Osecina, 29.04.2014. godine
Na osnovu clana 50. Zakona o trzistu kapitala („S1.glasnik R S " br. 31/2011) i Pravilnika o
sadrzini, formi i nacinu objavljivanja godisnjih, polugodisnjih i kvartalnih izvestaja javnih drustava
(„S1.glasnik RS" br. 14/2012), lica odgovoma za sastavljanje godisnjeg finansijskog izvestaja „Krusikplastika" a.d. Osecina-u restrukturiranju za 2013. godinu daju sledecu
IZJAVU
Pod punom odgovomoscu IZJAVLJUJEMO daje, prema nasem najboljem saznanju, godisnji
finansijski izvestaj za 2013. godinu sastavljen uz primenu odgovarajucih medunarodnih standarda
finansijskog izvestavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom
polozaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog drustva.
LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE
FINANSIJSKOG IZVESTAJA
Direktor komercijalno-ekonomskog sektora
Zoran Petrovic, dipl.ecc.
-A
GENERALNI DIREKTOR DRUSTVA
Zoran Urosevic, dipl.mas.ing.
• 5 ^ ^ < ) / U X y C / ' ^ ^
Tekuci mcunw Alpha bank 180-1461210006314-54, Komercijalna banka 205-4948-85,
Razvojna banka Vojvodine 335-17357-76, Banka Postanska stedionica 200-2368480102012-32
PIBbroj: 101597261; iVIaticni broj 07219792, $ifra delatnosti: 22.29
Broj registarskog upisa: BD 40278/2007 kod Agencije za privredni registar-Registar privrednih subjekata
^ OSECINA - U RESTRUKTURIRANJU
Ul. Pere Jovanovi6a Komiricanca 35, 14253 Osecina
Telefoni:
Centrala:
014/451-211
Direktor:
014/451-119
Komercijala.:
014/451-359
451-564
Fax:
014/451-992
E-mail:
[email protected]
Sajt:
www.krusik-plastika.co.rs
Broj
Znak
Va§ broj
Vas znak
Osecina, 29.04.2014. godine
PREDMET:
Napomena uz godisnji izvestaj za 2013. godinu
Na osnovu clana 51. Zakona o trzistu kapitala („ SI.glasnik RS" br. 31/2011) i Pravilnika o
sadrzini, formi i nacinu objavljivanja godisnjih, polugodisnjih i kvartalnih izvestaja javnih drustava
CSl.glasnikRS" br. 14/2012)
Godisnji finansijski izvestaj za 2013. godinu nije usvojen od strane nadleznog organa s obzirom
da Skupstina akcionara nije odrzana do isteka roka propisanog za objavljivanje godisnjeg izvestaja za
2013. godinu (30.04.2014. godine).
Odluka nadleznog organa o usvajanju godisnjeg finansijskog izvestaja za 2013. godinu i odluka o
raspodeli dobiti bice objavljene u propisanom roku od dana usvajanja istih.
GENERALNI DIREKTOR DRU^i^vi!
Zoran Urosevic, dipl.mas.ing^
-
\
,
Tekuci racuni: yA/p/?a iba/?/c 180-1461210006314-54, Kotnercijalna banka 205-4948-85,
Razvojna banka Vojvodine 335-17357-76, Banka Postanska stedionica 200-2368480102012-32
PIBbroj: 101597261; Maticni broj 07219792, ^ifra delatnosti: 22.29
Broj registarskog upisa: BD 40278/2007 kod Agencije z a privredni registar-Registar privrednih subjekata
Download

Godišnji izveštaj javnog društva za 2013. godinu