u sa cianom 50. ,5~ Zakona 0 frz.lsfu
TOmi! I naclnu objavljivanJa
: 14eU!
.J;EOMA.'.;lNA" a.d., iz ZEMlJNA,
20 Ii) , i:ianom 3 Prawin,ka 0
drustava ("Siuz.beni glasnik
"m:07m
GC)J}!Sf'liJI FIN ANSUSKJ !LV ESL\J
LI.BiJam sJallja
I
1.2. Bilans lIspe ha
1.3. Izvdtaj 0 tokovlma goto ville
1.4. ltves laj 0 proHl<'JUlma na ka pilalll
1.5. Napome ne uz fin an;; i.J;;ke izves laje
3AXTEB 3A PEn1CTPAl.\V1JY
¢V1HAHCV1JCKOrV13BEWTAJA
1I11II111111111111111111111111
Popunjava
07012616
Maticni bro]
pravno lice - preduzetnik
1
Sifra delatnosti
Popunjava
Agencija za privredne
D
~
--:---1
100011820
PIB
registre
DDDDDDD
123
Vrsta posla
1111/1111111 1/1/"" 1/ 11111111
Grupa racuna,
racun
AOP
POZICIJA
1
3
2
I z nos
Napomena
broj
4
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
AKTIVA
A. STALNA
IMOVINA (002+003+004+005+009)
I. NEUPLACENI
00
UPISANI KAPITAl
002
II. GOODWill
012
003
III. NEMATERIJAlNA
01 bez 012
ULAGANJA
004
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOlOSKA SREDSTVA (006+007+008)
020, 022, 023, 026,
027(deo),028
(deo), 029
1. Nekretnine,
postrojenja
024, 027(deo),
(deo)
2. Investicione
nekretnine
021
028
025,027(deo),
028(deo)
V DUGOROCNI
(010+011)
FINANSIJSKI
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski
20. 21 122
223
OSIIll
006
PLASMANI
plasmani
/.4
0
6
012
015
PLASMANII
1 Potrazlvanja
016
za vise placen porez na dobitak
finansiJski plasmani
ekvivalenti
13935
010
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA,
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
4. Gotovinski
18760
6
014
24
9295
0
013
3. Kratkorocni
278495
J,4
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJII
SREDSTVA POSlOVANJA
KOJE SE
OBUSTAVLJA
23 minus 237
{3
23230
009
I. ZALiHE
2. Potrazivanja
1·2-
297255
011
IMOVINA (013+014+015)
223
0
3713
008
1. Ucesca u kapitalu
14
4.2-
005
007
030 do 032, 039
(deo)
10 do 13,15
I
i oprema
3. Bioloska sredstva
B. OBRTNA
23236
300968
001
i gotovina
L~
J,
cP
17467
30123
10416
11630
7051
18493
2838
11918
017
018
019
(,
}-
~.g
2
4193
2
6431
I z nos
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
1
27
I
2
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
28 osim 288
288
V. ODLOZENA
PORESKA
G. POSLOVNA
IMOVINA (001+012 +021)
D. GUBITAK
29
E. VANBILANSNA
Napomena broj
3
4
1,0;
020
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
18
142
021
022
IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA
88
SREDSTVA
AOP
023
(022+023)
Ii{O
024
AKTIVA
318435
53359
30710
230060
349145
283419
10522
10522
251830
145
262290
10667
025
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
30
I. OSNOVNI
31
II. NEUPLACENI
32
III. REZERVE
330
I
UPISANI KAPITAL
104
REZERVE
105
106
333
VI. NEREALlZOVANI
GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDJENI
108
35
VIII. GUBITAK
DOBITAK
IX OTKUPLJENE
SOPSTVENE
B. DUGOROCNA
(112+113+116)
REZERVISANJA
40
I. DUGOROCNA
41
II. DUGOROCNE
AKCIJE
I OBAVEZE
REZERVISANJA
OBAVEZE
2. Ostale dugorocne
2.!JJ
109
2.2-
110
2.2J
111
(114+115)
309796
113
obaveze
115
116
oSlm 427
1 Kratkorocne
117
427
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
finansijske
obaveze
prodaji
~
it
1.~
I
44
3. Obaveze iz poslovanja
119
,2.G
45
I
46
4. Ostale kratkorocne
obaveze
120
1.8
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
6 Obaveze
122
481
198
198
198
198
po osnovu
poreza
na dobitak
309598
282966
281781
258667
118
43
I
283164
114
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
47 48 oSlm 481
49 oSlm 498
0
62
112
1 Dugorocni krediti
41 bez 414 i 41 5
2..4
103
V. NEREALlZOVANI
DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
414,415
L
102
332
037 I 237
42,
KAPITAL
IV. REVALORIZACIONE
331
101
). +-
1381
3663
23224
17437
3212
3199
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
1
498
89
2
AOP
Napomena broj
3
4
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA
124
D. VANBILANSNA
(101+111 +123)
PASIVA
1·9
I z nos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
39349
255
349145
283419
125
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Obrazac propisan Pravilnikom a sadr ini i formi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna Ilea i
preduzetnlke ( "Sluzbeni glasnik RS", r 114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Popunjava
pravno
lice - preduzetnik
1
07012616
100011820
1
PIS
Sifra delatnosti
Maticni broj
Popunjava
Agencija
U§QJ D
za privredne
registre
DDDDDDD
12 3
Vrsta posla
111111/11111111111111111111111
I z nos
Grupa racuna,
racun
AOP
POZICIJA
1
2
3
A. PRIHODII RASHODIIZ
POSLOVANJA
I. POSLOVNI
Napomena
broj
4
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
REDOVNOG
PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
8709
19381
4202
19762
~r~
1.Prihodi od prodaje
202
62
2. Prihodi od aktiviranJa ucinaka i robe
203
630
3 PovecanJe vrednosti zaliha ucinaka
204
52
631
4. Smanjenje vrednostl zaliha ucinaka
205
0
5. Ostali poslovni prihodi
206
4455
2341
207
20681
19618
3299
4775
2542
8085
9536
1202
5304
5556
11972
237
1024
278
35518
23268
230
2448
3-CJ
2355
2414
~_(O
48591
23193
3.(Q
7048
212
60 i 61
64 i 65
II. POSLOVNI
RASHODI
(208 DO 212)
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
51
2 Troskovi materijala
209
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
54
4. Troskovi amortizacije
211
53 I 55
i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
212
III. POSLOVNI
DOBITAK
(201-207)
213
IV. POSLOVNI
GUBITAK
(207-201)
214
66
V. FINANSIJSKI
56
VI. FINANSIJSKI
67 i 68
VII. OSTALI
57 i 58
VIII. OSTALI
PRIHODI
215
RASHODI
216
PRIHODI
217
RASHODI
218
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRE
OPOREZIVANJA
(213-214+ 215-216+217-218)
219
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
(214-213- 215+216-217+218)
220
69 - 59
XI. NETO DOBITAK
OBUSTAVLJA
221
59 - 69
XII. NETO GUBITAK
OBUSTAVLJA
I
POSLOVANJA
POSLOVANJA
KOJE SE
KOJE SE
222
3·1J
3.~
3·4
3.~
:)Q,
t-
3·
3.~
0
2722
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
1
2
AOP
Napomena broj
3
4
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221 )
224
I z nos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
23405
55639
G. POREZ NA DOBITAK
721
1 Poreski rashod perioda
225
722
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
226
722
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
227
723
D. Isplacena
228
Iicna primanja
Dj. NETO DOBITAK
poslodavcu
(223- 224- 225- 226+ 227- 228)
E. NETO GUBIT AK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
2281
A ... A".
230
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG L1CA
232
3.
(0
23374
52180
PO AKCIJI
1 Osnovna zarada po akclJi
2 Umanjenja (razvodnjena)
Lice odgovorno
finansijskog
31
3459
229
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA
I. ZARADA
3./0
233
zarada po akciji
234
za sastavljanje
izvestaja
Obrazac propisan Pravilnikom
0 sad' ini i formi obrazaca
finansijskih
izveStaja za privredna
preduzetnike
( "Sluzbeni glasnik RS", br 114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
drus!va,
zadruge.
druga
pravna
lica i
Popunjava
pravno
lice - preduzetnik
11.------,---,-
07012616
Maticni broj
100011820
PIB
1
Sifra delatnosti
Popunjava
Agencija
D
[Z§Q]
za privredne
registre
DDDDDDD
123
Vrsta posla
IIIII1111111111111111111111111
I z nos
AOP
POZICIJA
Tekuca
2
1
A. TOKOVI GOTOVINE
IZ POSLOVNIH
Prethodna
Qodina
godina
4
3
AKTIVNOSTI
301
19249
31221
1 Prodaja i primljeni avansi
302
14695
28880
2 Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
3 Ostall prilivi iz redovnog poslovanja
304
4455
2341
305
27982
40391
306
6302
6655
2 Zarade. naknade zarada i ostali licni rashodi
307
2562
8509
3 Placene kamate
308
12125
11269
4 Porez na dobitak
309
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
6993
13958
I. Prilivi gotovine
iz poslovnih
II. Odlivi gotovine
iz poslovnih
1 Isplale dobavljacima
aktivnosti
(1 do 3)
aktivnosti
( 1 do 5)
i dati avansi
99
0
III. Neto priliv gotovine
iz poslovnih
aktivnosti
( I-II )
311
IV. Neto odliv gotovine
iz poslovnih
aktivnosti
( II -I)
312
8733
9170
313
105
2094
314
6
315
0
B. TOKOVI GOTOVINE
I. Prilivi gotovine
IZ AKTIVNOSTIINVESTIRANJA
iz aktivnosti
investiranja
( 1 do 5 )
1 Prodaja akciJa i udela ( neto prilivi )
2. Prodaja nematerijalnih
sredstava
ulaganja. nekrelnina,
postrojenja.
opreme i bioloA. Akih
3. Oslali flnansiJski plasmani ( neto prillvi )
316
4 PrlmlJene kamale iz aktivnosti InvestiranJa
317
5 Prlmljene dlvidende
318
II Odlivi gotovine
iz aktivnosti
investiranja
( 1 do 3 )
319
1 Kupovina akclja i udela ( neto odlivi )
2 Kupovina nematerijalnih
sredstava
0
2094
99
0
0
279
0
279
105
1815
320
ulaganja, nekretnina, postrojenja,
3 Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
opreme i bioloA .Akih
321
322
III. Neto priliv gotovine
iz aktivnosti
investiranja
( I - II )
323
IV. Neto odliv gotovine
iz aktivnosti
investiranja
( II - I )
324
I z nos
POZICIJA
AOP
2
1
Tekuca godina
Prethodna godina
3
4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
23115
17215
23115
17215
329
61
0
1 Otkup sopstvenlh akcija i udela
330
61
0
2. Dugorocni I kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
3 FinansiJskilizing
332
4. Isplacene dividende
333
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
334
23054
17215
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
335
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
42469
50530
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
28043
40670
OJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
14426
9860
E. NETO OOLIV GOTOVINE ( 337-336)
339
340
6431
2949
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
925
278
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
17589
6656
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG
(338-339+340+341-342)
343
4193
6431
325
1 Uvecanje osnovnog kapitala
326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
327
3 Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
A ... A'".
GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG
PERIOOA
PERIOOA
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Obrazae propisan Pravilnikom 0 sa zini i formi obrazaea finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna Ilea i
preduzetnlke ("Sluzbeni glasnik RS' br114/06, 5/07,119/08,2/10,101/12
i 118/12)
Popunjava
pravno lice - preduzetnik
1
07012616
1
Maticni broj
100011820
PIS
Sifra delatnosti
Popunjava
Agencija
D
@Q]
za privredne
registre
DDDDDDD
123
Vrsta posla
111111111111111111111111111111
Red
. br.
o PIS
AOP
Osnovni kapital
(grupa 30 bez
309)
AOP
2
1
1
Stanje na dan 0101. prethodne
godine ___
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje
01.01. prethodne godine
(red.br.1+2-3)
5
Ukupna povecanJa u prethodnoj
godlni
6
Ostali kapital
(racun 309)
AOP
Neuplaceni
upisani kapital
(grupa 31)
AOP
5
4
3
414
427
440
402
415
428
441
403
416
429
442
417
430
443
405
418
431
444
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godinl
406
419
432
445
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine __
(red.br. 4+5-6)
407
420
433
446
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka I promena
racunovodstvenih polltika u tekucoj
godini - povecanJe
408
421
434
447
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
422
435
448
10
Korigovano pocetno stanje
01.01. tekuce godine
(red.bl. 7+8-9)
410
423
436
449
11
LJkupna povecanja u tekucoj godini
411
424
437
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoJ godini
412
425
438
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine __
(red.br. 10+11-12)
413
426
439
452
10522
na dan
404
10522
10522
na dan
10522
r
10522
Emisiona
premija (racun
320)
Red.
br.
o PIS
AOP
Rezerve
(racun
321,322)
AOP
6
1
Revalorizacione
rezerve (racuni
330 i 331)
AOP
7
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine ___
453
466
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
454
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje
01.01. prethodne godine
(red.br.1+2-3)
5
Nerealizovani
dobici po osnovu
hartija od vrednosti
(racun 332)
AOP
9
8
479
492
467
480
493
455
468
481
494
456
469
482
495
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
457
470
483
496
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
471
484
497
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ___
(red.br. 4+5-6)
459
472
485
498
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
473
486
499
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
474
487
500
10
Korigovano pocetno stanje
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)
462
475
488
501
11
Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
294238
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
42553
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine __
(red.br. 10+11-12)
465
478
251830
491
504
145
na dan
145
145
na dan
145
Nerealizovani
gubici po osnovu
hartija od vrednosti
(racun 333)
Red.
br.
o PIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
Gubitak do visine
kapitala (grupa
35)
AOP
1
505
518
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupno
AOP (koI.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
11
StanJe na dan 01.01. prethodne
godine ___
Otkupljene
sopstvene
akcije
i udell (racun
037,237)
13
531
544
519
532
545
507
520
533
546
508
521
534
547
Ukupna povecanja u prethodnoj
godinl
509
522
535
548
6
Ukupna smanJenja u prethodnoj
godini
510
523
536
549
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ___
(red.br. 4+5-6)
511
524
537
550
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
526
539
552
10
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. tekuce godine
(red.br. 7+8-9)
514
527
10667
540
553
11
Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
528
251623
541
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
529
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ___
(red.br. 10+11-12)
517
530
10667
na dan
10667
10667
62
542
262290
543
62
554
42553
555
42553
556
Red.
br.
AOP
OP I S
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
14
1
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine ___
557
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3)
560
206400
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
23660
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godinl
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ___
(red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoJ
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
10
Korigovano pocetno stanje
01.01. tekuce godine
(red.br.7+8-9)
566
230060
11
Ukupna povecanja u tekuceoJ godini
567
6902
12
Ukupna smanJenja u tekucoJ godini
568
206252
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ___
(red.br. 10+11-12)
569
30710
206400
230060
na dan
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog
izvestaja
Obrazae propisan Pravilnikom
0 sadrzi i i formi obrazaea finansijskih
izvestaja za privredna
preduzetnlke
( "Sluzbeni glasnik RS", b 114/06 , 5/07 , 119108, 2/10, 101/12 i 118/12)
drustva,
zadruge,
druga pravna
liea
I
Popunjava
pravno lice - preduzetnik
IL--
07012616
I
100011820
PIS
Sifra delatnosti
Maticni broj
Popunjava
lliQJ
o
Agencija
za privredne
registre
0000000
123
Vrsta posla
111111111111111111111111111111
o PIS
12
602
1
1
603
2
2
2
5
2
Oznaka za velicinu (oznaka od
3
Oznaka za vlasnistvo (oznaka od
4
Sroj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu
604
5
Prosecan broj zaposlenih
605
1 do 5)
na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
Grupa racuna,
racun
o PIS
1
2
1. Nematerijalna
1.1.Stanje
02
AOP
Bruto
3
4
4
12
BroJ meseci poslovanja
1 do 3)
godina
601
1
01
1 do 12)
Prethodna
godina
3
2
1
(oznaka od
Tekuca
AOP
Ispravka
Neto (kol.
vrednosti
4-5)
6
5
ulaganja
na pocetku godine
606
XXXXXXXXXXXX
1.2.Povecanja
(nabavke) u toku godine
607
13. SmanjenJa
u toku godine
608
XXXXXXXXXXXX
14. Revalorizacija
609
XXXXXXXXXXXX
1.5.Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)
610
3713
0
3713
611
32792
9562
23230
612
83
XXXXXXXXXXXX
83
613
16583
XXXXXXXXXXXX
16583
2.4.Revalorizacija
614
290525
XXXXXXXXXXXX
290525
2.5.Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)
615
306817
2. Nekretnine,
postrojenja,
bioloska sredstva
21. Stanje
oprema
(nabavke)
23. Smanjenja
u toku godine
3713
i
na pocetku godine
2.2.Povecanja
3713
u toku godine
9562
297255
Grupa racuna,
racun
o PIS
1
AOP
2
10
Zalihe materijala
616
11
2
Nedovrsena
617
12
3. Gotovi proizvodi
618
13
4. Roba
619
14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
620
15
6. Dati avansi
7.SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)
proizvodnJa
o PIS
1
300
u tome
301
2.Udeli
u tome·
302
8985
621
1128
39
622
10416
11630
623
strani kapital
624
strani kapital
Tekuca
Prethodna
godina
4
godina
5
10522
10522
10522
10522
625
626
3. Ulozi c1anova ortackog i komanditnog
u tome·
7636
3
odgovornoscu
5
2606
kapital
drustva sa ogranicenom
godina
1652
AOP
2
1.Akcijski
Prethodna
godina
4
3
1
Grupa racuna,
racun
Tekuca
drustva
627
strani kapital
628
kapital
629
303
4. Drzavni
304
5. Drustveni kapital
630
305
6. Zadruzni udeli
631
309
7.Ostali
osnovni kapital
632
30
SVEGA
(623+625+627+629+630+631+632=102)
633
- broj akcija kao ceo broJ
- iznosl u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
o PIS
1
2
1.Obicne
1.1 Broj
deo
300
obicnih akcija
12. Nominalna
2.1.Broj
300
300
3
Tekuca
godina
4
Prethodna
godina
5
akcije
2.Prioritetne
deo
AOP
vrednost obicnih akcija - ukupno
3.SVEGA
14030
14030
635
10522
10522
10522
10522
akcije
prioritetnih akcija
2.2.Nominalna
634
636
vrednost prioritetnih akcija - ukupno
-nominalna
vrednost
akcija
(635+637=623)
637
638
Grupa racuna,
racun
o PIS
2
1
Tekuca
Prethodna
godina
4
3
godina
5
20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
2802
11884
43
2 Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)
640
1381
3663
3 PotrazivanJa u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovnl promet bez pocetnog stanJa)
641
27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
768
912
43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
643
5312
8395
450
6 Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
644
1418
3141
451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
645
217
475
452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
646
356
788
462 i 723
9 Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
647
465
10 Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
648
34
505
47
11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
649
1411
2440
12. Kontrolni
650
13699
32203
deo 228
461
AOP
poslodavca
zbir (od 639 do 649)
Grupa racuna,
racun
o PIS
1
2
AOP
3
Tekuca
Prethodna
godina
4
godina
5
513
1 Troskovi goriva i energije
651
1166
1110
520
2 Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)
652
1991
4404
521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
653
356
789
4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora
654
54
761
526
5. Troskovi naknada clanovima
655
529
6 Ostali licni rashodi i naknade
656
141
2131
53
7. Troskovi proizvodnih
657
1261
1587
533, deo 540 ideo
525
8. Troskovi zakupnina
658
deo 533,deo 540 i
deo 525
9. Troskovi zakupnlna zemljista
659
10. Troskovi istrazivanja
660
522 523, 524 i 525
536,537
upravnog i nadzornog odbora (bruto)
usluga
i razvoja
540
11 Troskovi amortizacije
661
9536
1202
552
12. Troskovi premija osiguranja
662
32
17
553
13. Troskovi platnog prometa
663
50
232
Grupa racuna,
racun
o PIS
1
2
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
3
4
5
554
14. Troskovi c1anarina
664
0
9
555
15. Troskovi poreza
665
2769
2535
556
16 Troskovi doprinosa
666
562
17. Rashodi kamata
667
17929
16612
18 Rashodi kamata ideo finansijskih rashoda
668
17929
16612
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
669
16413
16310
69627
64311
deo 560. deo 561 i
562
deo 560. deo 561 i
deo 562
deo 579
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene
670
21. Kontrolni
671
zbir (od 651 do 670)
Grupa racuna,
racun
o PIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
1. Prihodi od prodaje robe
60
672
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
640
641
deo 650
651
deo 660, deo 661,
662
povracaja poreskih dazbina
673
3 Prihodi po osnovu uslovljenih donaclja
674
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
5. Prihodi od clanarina
676
6. Prihodi od kamata
677
deo 660. deo 661 i 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijsklm organizacijama
deo 662
678
deo 660. deo 661 i 8 Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku
deo 669
679
9. Kontrolni
zbir (672 do 679)
o PIS
1
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
1 Obaveze za akcize (prema godlsnjem obracunu akciza)
681
2 Obracunate carine
682
I
druge uvozne dazbine (ukupan
3 Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja
sredstava i nematerijalnih ulaganja
godisnji iznos prema obracunu)
za izgradnju i nabavku osnovnih
684
5. Ostala drzavna dodeljivanja
685
6 Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
0
161
0
161
683
4 Drzavna dodeljlvanja za premije, reg res i pokrice tekucih troskova poslovanja
Inostranih pravnih i fizlckih lica
686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
687
8. Kontrolni
688
zbir ( od 681 do 687)
I
680
X RAZGRANICENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
o PIS
AOP
1
1 Pocetno stanje razgranicenog
2
neto efekta ugovorene valutne klauzule
690
3 Srazmerni deo ukinutog razgranicenog
691
neto efekta ugovorene valutne klauzule
4. Preostall iznos razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
692
5 Pocetno stanje razgranicenog
693
neto efekta kursnih razlika
neto efekat kursnih razlika
7 Srazmerni deo ukinutog razgranicenog
8 Preostali iznos razgranicenog
neto efekta kursnih razlika
neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
696
AOP
I S
godina
4
3
698
neto efekta ugovorene valutne klauzule
699
4. Preostali iznos razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red br. 1 + red. br. 2 - red. br 3)
700
5 Pocetno stanje razgranicenog
701
neto efekta kursnih razlika
neto efekat kursnih razlika
8 Preostali iznos razgranicenog
Prethodna
697
neto efekat ugovorene valutne klauzule
7 Srazmerni deo ukinutog razgranicenog
Tekuca godina
2
neto efekta ugovorene valutne klauzule
3 Srazmerni deo ukinutog razgranicenog
6 Razgraniceni
4
3
695
1
2 Razgranicenl
godina
694
OP
1 Pocetno stanje razgranicenog
Prethodna
689
2 Razgraniceni neto efekat ugovorene valutne klauzule
6 Razgranicenl
Tekuca godina
702
neto efekta kursnih razlika
703
neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
704
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Obrazae propisan Pravilnikom
0 sadrzi
i i formi obrazaea finansijskih
preduzetnike
("Sluzbeni
giasnik RS", b 114/06,5/07,119/08,2/10,101/12
izvestaja
za privredna
i 118/12)
drustva,
zadruge
druga
pravna
Ilea i
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE
ZA GODINU KOJA SE ZAVRSAVA 31.12. 2012.
"GEOMASINA"A.D.
Beograd, Zemun
Batajnicki put br.3
1938. godine, osnivano je "Masinsko-metalurgijsko-industrijsko
preduzece". Osnivac i vlasnik bio je inzenjer
Luka Spartalj. Delatnost preduze6a bilaje namenska proizvodnja delova za potrebe vojne industrije (npr.upaljaci za
avio-bolllbe). Osnovni kapital nije poznat, ali se na osnovu popisa Illasina i godisnjeg oblia. predpostavlja da je isti
bio priblizno oko 10.000.000.- dinara.
Pri povlacenju. nemacka vojskaje minirala fabricka postrojenja i unistila dominantan deo vitalne oprellle.
1946. godine, izvrsena .ie nacionalizacija preduzeca. Preduzece je preuzelo Ministarstvo za rudarstvo FNRJ i
predalo ga na upravljanje Jugoslovenskom kombinatu za naftu i plin. ad tada je radilo pod nazivolll "Masinska
radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin"
J 5.(B.I 947.godine,
"Masinska radionica Jugoslovenskog
kombinata za naftu i plin", ulazi u sastav ..Preduzeca za
dubinsko busenje", kao pomocna delatnost u rudarsko-istraznim
radovima.
Na osnovu Osnovnog zakona 0 driavnim privrednim preduzecima, na predlog Ministarstva rudarstva FNRJ,
Vlada FNRJ je donela Rdenje 0 osnivanju preduzeca za izradu busacih garnitura br. 687/49 od 04. februara
1949. godine.
Formiranu je driavnu privredno preduzece od opsteg driavnog znacaja, pod nazivom: "Preduzecc za izradll
hllsacih garnitllra", sa sedistem u Zemllnll, Batajnicki drum.
Kapacittti pruizvodnih resursa su znacajno povecani ( izrada busilica. pUlllpi. pribora i alata za razvoj rudarstva.
istraziv(lIlje nafte i plina). U navedenoj oblasti Illasinske industrije, proizvodnjolll i plasl11anolll ic zadovoljavano
preko 80% poterba trzista celc FNRJ.
02. novembra 1952.godine, Resenjem br.26856 izvrsena je registracija Driavnog privrednog prcduzeca za
izradu bllsacih garnitura.
BHo je pod upravom Ministarstva finansija NRS. Administrativno-operativni
rukovodilac bilaje Generalna direkcija Illasinogradnje NRS.
l' pi';ol1l li registar. Preduzece je steklo svojstvo pravnog lica i pravo na rad.
16.12.1954.godine, Okruzni privredni sud u Beogradu, doneo je Resenje br.FI-921154 kojim sc 1I registar
privrednih organizacija, koje se vode kod tog suda, iz ranijih registara prevodi "Geomasina"-Fabrika
za
izradu busacih masina i pribora, sa sedistem u Zemunu.
Nadalje. firllla posluje pod tilll illlenom. Preduzecuje pridruzen sledeci predmet poslovanja: izrada busacih Illasina.
pribora i alata za istrazne i knsolidacione radove. izrada butan boca, tiber fentola. prirubnica i ostalog pribora za
ratim:riju nafte.
1963.godine u registar delatnosti Preduzeca, upisani su novi predllleti poslovanja: izrada dijamantskih alata i
pribora, raznc lIsluge po narudzbini, prodaja sopstvenih proizvoda, kupovina matcrijala za proizvodnju.
jlJ68.godine. SO Zelllun donosi odluku da se nad preduze6elll uvede prinudna uprava u trajanju od I godine. Takvo
slanjc.le rcgistrovano u Okruzanol11 privrednolll sudu u Beogradu .
Prinudna uprava je trajala 18 l11eseei. 06.02.1970.godine.
stekli su se uslovi da .•Geomasina"
izaae iz statusa
p:'il1l1dnc lIprave.
Okruhi
privredni sud u Beogradu, doneo je Resenje br.Fi-140170 U registar preduzeca,
preduzece "Geomasina.
Nastavilo je da posluje pod nazivom:Preduzece
za proizvodnju
opreme i dijamantskih alata"Geomasina"Zemun, Batajnicki put br.3.
ponovo je upisano
geolosko-rudarske
U ovom obliku, "Geomasina" je uspesno poslovala do 1978.godine. Usledilaje imperativna obaveza da se preduzece
uskladi sa odredbama
Zakona 0 udruzenom radu. To je verifikovano Resenjem Okruznog privrednog suda u
Beogradu.
Nastavljeno
je poslovanje
pod nazivom:
"Geomasina"-Radna
organizaeija
za proizvodnju
geolosko-rudarske
opreme i dijamantskih alata. U sastavu RO bile su 2 OOUR i RZZP. U sudskom registru,
OOUR-i su bili registrovani kao pravna liea. Funkcionisali su u sastavu RO.
OOUR-I je radio pod nazivom "Proizvodnja masina i pribora",
OOUR-ll je radio pod nazivom "Proizvodnja dijamantskih alata i pribora",
RZZP je obavljala poslove za oba OOUR-a. Obavljala je opste, pravne, kadrovske,komercijalne,
ftnansijske.
klljigovodstvene i konstrukcione poslove.
1989.godine donet je Zakon 0 preduzecima.
Uz dokazivanje drustveno-ekonomske
opravdanosti.
stvorene Sll
fOrlnalne predpostavke da se OOUR 1l10gu izdvojiti iz sistema bivsih RO.
Tu zakollskll mogllcnost iskoristila je OOUR" Proizvodnja dijall1antskih alata i pribora". Izdvajanje je sprovedeno
na bazi jednostrane odluke bez saglasnosti drllgog OOUR-a i RZ. Resenjem Okruznog privrednog suda u
Beogradu registrovano je preduzece "Dijamant"
Preostali deo RO (OOUR" Proizvodnja
masina i pribora" i RZ"Zajednicki
poslovi") su se fuzionirali i
Resenjem
Okruznog
privrednog
suda u Beogradu
Fi-8287/89
registrovali
u jedinstvenu
RO, pod
nazivom:"Geomasina"-Radna
organizacija
za priozvodnju geolosko-rudarske
oprell1e i dijall1antskih alata, sa
sedistem 1IZell1unu, Batajnicki Pllt.3
Bio je nellspesan pokusaj, da se uradi, potpise i sprovede valjan deobni bilans, kojill1 bi se trajno, forll1alno i sustinski
reglll isal i medllsobni odnosi. Kao komproll1is, Ull1esto deobnog bi lansa, potpisan je Ugovor 0 ll1edusobnom
razgranicenj u sredstava, prava i obaveza br.2839/1 0.1 0.1991. i Anex br. 733/18.05.1993.
Navedeni. Ugovor i Anex, nisu precizno i jednoznacno reglilisali ll1edusobne obaveze i potrazivanja. Do ll1irnog
resenja nije doslo, iZll1edu bivsih preduzeca voden je visegodisnji spor, koji je zahvaljujllci neadekvatnoll1
poslovnom odzivu tadasnjeg rukovodstva naseg preduzeca, okoncan u korist "Dijall1anta" .
.,Dijall1ant" nije zadovoljan ni takvim ishodom, ill1a pretenzije na dodatni deo imovine. Po novoj tuzbi "Dijamanta".
pred Trgovinskim slldom u Beogradu, u toku je sudski proces Posl.br.X/P.4950/2007
(15.06.2007.)
U skladu sa Saveznim zakonom 0 drustvenom kapitalu, odlukom Radnickog sa veta od 24.05.1991. i upisom u
sudski registar 12.08.1991.godine,
izvrsena je svojinska
u Deollicko drustvo u meiSovitoj svojini).
transformacija
(transformaeija
drustvenog
preduzeca
U skladll sa Zakonom 0 uslovima i postupkll pretvaranja drustvene svojine u drllge oblike svojine u predllzecu je
sproveden I krllg za prodajll deonica. Kao i cela privreda, pocetkom 90-ih godina, "Geomasina"
ulazu u
dllgogodisnju krizu, recesiju i depresiju u poslovanjll (nagli gubitak trzista bivse SRJ, smanjenje uposlenosti
kapaciteta. prodllktivnosti, poslovnih perfomansi). Posledicno, do 11krllga nije ni dolo.
U skladll sa c1.73.st.2 i 3. i na osnovu clana 76 Zakona
ptivatizaciji( "Sl.glasnik RS" br.38/200 I). Predllzece je
izvrsolo lIskladivanje podataka
stanjll akcija preduzeca sa podacima iz Privrednog registra. U struktllri kapitala.
drustveni kapital predstavlja 98,7%, a akcijski kapital 1.3 %.
°
°
Na osnovu clana 16. stav 5. Zakona
Ministarstvo za privredu i privatizaciju,
0
privatizaeiji
("Sl.glasnik RS" br.38/2001),
6.oktobra 2002.godine,
pokrenulo je Inicijativu za privatizaciju "Geomasina"d.d.
(dokument
br.023-00-1358/2002-0
I).
LJ skladu sa c1.16. stav 6. i 3, Agenciji i Sindikatu dostavljem je prospekt 1Ipropisanoj
22.11.2002
.godine, Prospekt je objavljen
u dnevnom
fOrlni.
listu "Politika".
Za kOllsllltanta za izradll Program a privatizacije ang:rzovanaje firma "Ces Mekon".
Saradnja izmedll konsliitanta i rllkovodstva "Geomasine" nije bila potpuna i efektna. Zbog ogranicenja i neazurnosti
informacionog sistema. Preduzece nije moglo otpostovati zahteve za dostavljanjem
podataka. Kao rezultanta
navedenog doslo je do zastoja 1I sprovodenjll postllpka privatizacije.
Po nalogu Rukovodioea
projekta Jelene Dancevic, u Agenciji
dogooreno je da se taj proees nastavi. Umesto ranijeg konsultanta,
je allgazovala kucu "Beokonex", Beograd, Zahumska 71.
za privatizaeiju,
dana 19.04.2007.godine,
za izradu Programa privatizaeije, Agencija
Pristupilo sa programiranom planskom upravljanju na realizaciji projekta. Ocekuje se korektna saradnja i etikasan
zavrsetak programa privatizacije.
U skladu sa odredbama Zakona 0 privatizaciji, ovo preduzece je privatizovano na javnoj aukciji odrzanoj 14. 12.
2007. godine.
Resenjem Agencije za privredne registre broj BDI3498/2008.
godine od 28.03.2008.godine,
upisuje se u Registar
privrednih subjekata kao:
AKCIONARSKO
DRUSTVO ZA PROIZVODNJU
GEOLOSKO-RUDARSKE
OPREME I DlJAMANTSKIH
ALATA ..GEOMASINA" A.D. BEOGRAD-ZEMUN,
BATAJNICKI PUT BROJ 3.
OSNOVNIPODACIOPREDUZEtU
Skraceni naziv: "Geomasina"a.d.
Sediste privrednog drustva: Zemun, Batajnicki put broj 3
Status Drustva: Otvoreno akcionarsko drustvo
Registarski broj: 6006000731
Maticni broj: 07012616
Poreski identitikacioni broj(PIB): 100011820
Prema kriterijumima 0 razvrstavanju iz Zakona 0 racunovodstvu
i reviziji Drustvo je razvrstano
u MALO PRA VNO
LICE.
Prosecan broj zaposlenih u tokui 2012. godine bio je 2(a u 2011 godini 2)
Organi privrednog drustva su: Skupstina, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Direktor i Izvrsni odbor direktora
OSNOVE ZA SAST AVLJANJE I PREZENT AClJU RACUNOVODSTVENIH
IRACUNOVODSTVENI
IZVEST AJA
METOD
Finansijski izvestaji Privrednog drustva, sastavljeni su u sklaadu sa Zakonom 0 racunovodstvu
i reviziji, kojim se
ureduju uslovi i nacin vodenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda.
sastavljanje,
prezentacija
dostavljanje
i obelodanjivanje
finansijskih
izvestaja u skladu sa zakonskom
i
profesionalnom
regulativom,
koja podrazumeva
Okvir za pripremanje
i prikazivanje
tinansijskih
izvestaja.
Medunarodne Racunovodstvene
Standaarde (MRS), odnosno Medunarodne Standarde Finansijskog Izvestavanja
(MSFI), kao i tumacenja koja su sastavni deo standarda, izuzev rezervisanja za otpremnine. koja nisu ukalkulisana iz
razloga sto nije znacajna stavka. kao ni rezervisanja za troskove u garantnom roku.
Finansijski izvestaji Drustva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavklja zvanicnu izvestajnu valutu u
Republici Srbiji.
Procenj ivanje vrednosti svih pozicija u bi lansu stanja za 2012.godinu, izvrseno je po fer vrednosti. Procenj ivanje
svih vrednosti do 31. I 2.2011 izvrseno je po knjigovodstvenoj vrednosti. U 2012 pod 01.0 I. izvrsenaje promena
racunovodstvene politike vrednovanje investicionih nekretnina postrojenja.i opreme prelaskom na fer vrednost a sto
je regulisano i izmenom Pravilnika 0 racunovodstvu.i racunovodstvenim.politikama.
Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u fakturi, povracaj robe i porez na
dodatnu vrednost.
Rashod direktnog materijala, odnosi se na sirovine i materijale koji su upotrebljeni za izradu proizvoda. Rashodi
materijala pored direktnog materijala obauhvataju i rashode ostalog materijala, rezervnih delova, goriva i energije.
Rashodi se takode odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.
Troskovi pozaj mlj ivanja su kamate i drugi troskovi koj i nastaj u u Pri vrednom drustvu u vezi sa pozaj mlj ivanjem
tinansijskih sredstava. Troskovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira na to
kako se pozajmljena sredstva koriste.
Nekretnine postrojenje i oprema cine grupe sredstava slicne prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog drustva, kao
sto su gradevinski objekti, postrojenja i oprema.
Privredno drustvo iskazuje stavku na pozicijama nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava 2
kriterijuma: ocekuje se da ce se koristiti duze od jedne godine i pojedinacna nabavna vrednost u momentu nabavke
veca od jedne prosecne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljeno podatku republickog organa.
U trenutku nabavke nekretnine, postrojenja i oprema se pocetno vrednuju po trosku nabavke, odnosno po nabavnoj
vrednosti i1i po ceni kostanja.
Nakon pocetnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po fer vrednosti, umanjenom za ukupan
iznos obracunate amortizacije, dok su u predhodnim godinama vrednovane po trosku nabavke.
U navavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme, ukljucuje se neto fakturna cena dobavljaca, svi direktni zavisni
troskovi naabavke i dazbine koje su nastale prilikom nabavke, odnosno dovoaenjem
u stanje funkcionalne
ispravnosti.
Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme , cini nabavna vrednost umanjena za ostatak vrednosti.
Obracun amortzacije pocinje od narednog meseca kada je sredstvo raspolozivo za koriscenje, dok se sa obracunom
amol1izacije prestaje kada je sadasnja vrednost jednaka 0 , kada je sredstvo rashodovano ili prodato ili kad se
reklasitikuje u stalno sredstvo koje se drzi za prodaju.
Zalihe robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost cini neto fakturna vrednost i zavisni troskovi
nabavke. Pod zavisnim troskovima nabavke podrazumevaju
se svi direktni troskovi u postupku nabavke do
uskladistenja.
Kod uvezene robe, nabavnu vrednost cini i razlika izmeau fakturne vrednosti i osnovice za obracun carine, koju je
utVTdio nadlezni carinski organ.
Roba na zalihama u skladistu vodi se po prosecnoj ceni.
Potrazivanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potrazivanja za isporucene proizvode i izvrsene usluge. Potrazivanja
se evidentiraju po fakturnoj vrednosti.
Ispravka vedenosti potrazivanja po osnovu prodaje vrsi se na osnovu racunovodstvene
politike Privrednog drustva,
na osnovu procene naplativosti svakog potrazivanja zasebno. Direktan otpis na teret rashoda vrsi se samo u slucaju
kada je nemogucnost naplate potrazivanja izvesna i dokumentovana,
a odluku 0 direktnom otpisu potrazivanja
donosi Izvrsni odbor direktora Privrednog drustva.
Sva sreds[va, odnosno potrazivanja i obaveze u stranim sredstvima placanja preracunavaju se u njihovu dinarsku
protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem
kursu vazecem na dan transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preracunavanjem potrazivanja i obaveza u stranim sredstvima placanja u
njihovu dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda i
rashoda.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvrsenim deviznim transakcijarna u toku godine iskazuju se u bilansu
uspeha kao tinansijski prihodi i rashodi.
Kursevi primenjeni na dan bilansiranja su sledeci
Zvanicni kursevi za val ute na dan 31.12.2012. godine koje su od znacaja za poslovanje
koriscene za preracun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, bili su sledeci:
EUR
USD
GBP
CHF
31.12.2012
113,7183
86,1763
139,1901
94,1922
31.12.2011
104,6409
80,8662
124,6022
85,9121
Preduzeca
i koje su
Obracunati efekti valutne klauzule iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi u bilansu uspeha.
Obaveze za poreze na dodatnu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obracunatog poreza na dodatu
vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatnu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima po opstoj
stopi od 18% ,a od 0 1.10.2012 stopa je 20% i obaveze po osnovu ra21ike obracunatog poreza na dodatu vrednost i
prethodnog poreza.
U 2012 godini preduzece je angazovalo ovlascenog procenitelja za procenu vrednosti kapitala i imovine.Kako
ovlasceni procenitelj nije mogao utvrditi trzisnu vrednost zemljista knjigovodstvena vrednost zemljista na 022
je odredjena kao vrednost nematerijalnog ulaganja (prava koriscenja navedenog zemljista)
u
Nabavna
vrednost
lopis
~ Pravo koriscenja
I Ukupno:
gradjevinskog
Vrednost nekretnine,
odnosi se na:
postrojenja
zemljista
i opreme
a
Sadasnja
vrednost
IlIa
Ispravka
vrednosti
3713
3713
3713
3713
nakon procene
i posle sprovedene
amortizacije
r----
-~
Nabavna
vrednost
IOpis
I-·~- Zemljiste
Graaevinski objekti
-Postrojenja I oprema
Alat i sitan inventar
l-!,\vansiiosr~?vna
sredstva
~ Osnovno stado
u prtpremr
-+-
dL~u.Q!!o:
0
287086
19705
0
0
0
0
6518
3018
0
0
0
0
280568
-16687
0
0
306791
9536
29~~
_..2..
I
I
L. ______
Nakon procene vrednosti gradjevinskih
potrosnje u iznosu od 1.176 hilj.rsd.
Sadasnja
vrednost
Ispravka
vrednosti
--_.---
objekata i opreme izvrseno je isknjizavanje
stanova zajednicke
I
---------
pis
Gradevinski
obiekti
-------~
Postrojenja
Ioor_em~
ABA VNA VREDNOST
ocetno stanje 2012
'pravka greske i promena racunovodstvene
4117
politike
-2940
11876
-118761
1
_."._,---,.-
Povecanja kao rezultat revalorizacije
Povecanja kao rezultat aktiviranja nove opreme
i Otucenja
; Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju koristi vlasnik
r-Ostalo
Slanje 31.decembar 2012
268325
19438
- 1176
I
.
268326
19705
ISPRA VKA VREDNOSTI
• Pocetno stanje 2012 godine
Ispravka greske i promena rac.politike
i Amortizacija
Gubici zbig obezvrectenja
• Otul1enja
Prenos saili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik
, Ostalo
: Stanje 31.decembar 2012
.
267
i
i
i
1666
-1666
6518
8745
-8745
3018
.
-I
I
· NEOTPISANA
c.
VREDNOST
I
6518
261808
3018 !
166871
Preduzece je u 2011 odlucilo da gradjevinske
objekte namenjene za prodaju preklasifikuje
u
Investicione
nekretnine i izdaje ih u zakup, od cega su ostvareni prihodi po tom osnovu.
LJ 2012 izvrsena je takodje procena po fer vrednosti za investicione nekretnine, osim za jednu nepokretnost za koje nije postojao dokaz 0 vlasnistvu, koju smo isknjizili iz poslovnih knjiga u
iznosu ad 5.883 hilada rsd
~-
u
IlJa a
--
N ABA VNA VREDNOST
----
· Po cetno stanje 2012
Is pravka greske i prumena racunovodstvene
politike
P ovcl'anja kao rezultat revalorizacije
ov...e~anjakao rezultat ak~iviranja objekata za izdavanje
lj>_
,0
i--=- tucenj a
!P renos sa ili na za1ihe nekretnine koju koristi vlasnik
i.Qstalo
is tanje 31.decembar 2012
IS'PRAVKA VREDNOSTI
14(527
.-
10616
-5883
_.
18760
92
-92
Pocetno stanje 2012 godine
'lspravka greske i promena rac.politike
Amortizacija
Gubici zbig obezvredenja
Otudenja
Prenos saili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik
Ostalo
Stanje 3 I.decembar 2012
f--
I
I
I
0
18760
,._--
,~-~,
NEOTPISANA
VREDNOST
2012
°PIS
Dugorocni
kredit povezanim
Dugorocni
kredit u zemlji
Dugorocni
krediti u inostranstvu
Hartije od vrednosti
[ Ucesce u kapitalu
pravnim
2011
licima
koje se drze do dospeca
6
kod banaka
_Qtl~.lvr~etenj e d u gor.ti nans. p Iasmana
lJ:!lLpno __
U 2012 je izvrsena ispravka potrazivanja
naplate veoma mala
~pi~-'
. Zalihe materijala
Rezervni delovi
Alat i inventar
Nedovrsena
proizvodnja
g~t()~vi proizvodi
S_()jJ_S!":~I~L
po Iupro izvod i
~Dati avansi
i Ispravke
vrednosti
Ukupno:
I Stalr:!.(-,-?~:~dstva namenjena
61
za ucesce u kapitalu kod drugog pravnog liea, jer je izvesnost
2012
~
2011
1652
2606
--
-,-,.
-
7636
8985
1128
39
1-...- __ ._. ______
r---- .---
!
------~----
10416
prodaji
0
,---_.~--~-------
11630
0
Opis
Kupci - povezana pravna lica
1-Kupci ..u--zemlji
1-------_.
~trazivanja
po speciticnim poslovima
Ispravka vrednosti kupaca u zemlji
, Kupci u inostranstvu
Potrzivanja od zaposlenih
Potrazivanja od drzavnih org.i organizacija
J)ruga potrazivanja bez 223
2012
4931
2129
0
34
2
UKUPNO
2838
2011
10236
._.--------------
2209
3857
34
11918
---------~
1.7
Kratkorocni finansijski plasmani
-----
-~
2012
2
ziti kod ban aka
pljene sopsvene akcije
PNO
~Opis
Hartije od vrednosti (gotovinski
Prelazni racun
Sredstva
na tekucem racunu
-_._--~
__
Blagajl_l~ __
Devizni racun
,-,--il!evi--,=~~blagajna
I Ostala novcana sredstva
I
2011
2
0
0
2
2
-~
2012
2011
319
314
3874
6117
ekvivalenti)
I
-------._.-
I
L!Jk~pno:
---
-------
-~
I
4193
6431
I
Preduzece ima otvorene tekuce dinarske racune kod Vojvodanske banke AD 355-1010669-50
1 kod Banka Intesa AD 160-924798-76. Devizni racunje otvoren kod Banka Intesa AD
I po popisu na dan 31.12.2012 iznos deviza u EUR bio je 34.067,79.
1.9
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja
u RSD hiljada
2012
-
Porez na dodatu vrednost
,--~-0ktivna vremenska razgranicenja
i
18
18
ukupno
1-------
Opis
Gubitak
UKUPNO
'------
opi~Akcijski kapital
Udeli doo
i-I
, u OZI .
Drzavni kapital
Drustveni kapital
~adruzni udeli
Ostal i osnovni kapital
L!!.
K U__
P~
2011
230060
30710
230060
I
201M
10522--
--
-----
____
U 20 IO.-oj godini preduzece jeimalo povecanje osnovnog
na obaveznu investiciju realizovanu u skladu sa ugovorom
Kapitalu.
2012
30710
2012
10522
-------
2011
110
32
142
10522
10522
kapitala za 4.000.hiljada dinara, koje se odnose
privatizaciji. U 2012 nije bilo promena na
0
Aval ada je preuzela vecinski deo akcijskog kapitala od predhodnog vlasnika po ug.o preuzimanju sto je sprovedeno
U APR i CRHoV
Struktura akeijskog kapitala u 20 I I je bila sledeca:
Din. (000)
Akcionari
l-
Br akcija
I
Saranovie N.
Geomasina AD
Fizieka liea (442 akeionara)
I
UK UPN0
Ucesce u 0/0
nominalna Yr.
6.005
4.504
5.334
4.000
38,02
2.691
2.018
19,18
14.030
10.522
100,00
--
42,80
Din. (000)
Akcionari
,
Br akcija
AvalaAdaA
I 6~:(~nasina AD
r----I Mali akeionari (441
akeion)
r UK UPN0
I
2.2
Ucesce u
nominalna Yr.
8.504
80,82
82
61
0,58
2.609
1.957
18,60
14.030
10.522
100,00
Nerasporedena dobit,rezerve i gubitak
._._"_._-------------_._----
•._--~_
.._~---_._--
2011
0
2012
_j\,'~rasporedena dobit ranijih godina
i Ispravka
greske i promena
rac.politike
.-,---_._-_.Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih gidina
:_!splata diyidende
-_.
, Ostala povecanja
: Ostala smanjenja
LNerasRoredena dobit tekuce godine
Rezerve
I Revalorizacione
rezerve -----~--+-.___
Q.~2.ital<...~kuee godine
~~J~l~.i!~!..t:<'tnijih_godina
..
c-
'
---~--'"_
0/0
11.339
.. _-
: Stanje 31.12.2011
(2.1+2.2)
I
--
I
1
62
I
I
I
I
1'---
+--I
251830
45280
217010
0
-
145
10667
._0
Preduzece je otkupilo akcije od malih akcionara 82 akcije po 1.890,OO.Nominalna vrednost tih akcija je
750,00 rsd po akciji cime je ostvaren gubitak od 93 hilade rsd.
,------
Struktura revalorizacionih
rezervi
Pocetno stanje 01.01.12
Povecanje usled procene
, Smanjenje
usled
rez.za
odlozene
obaveze
Ukupno
l
2012
145
294238
42553
251830
----
Opis
2012
2011
--------------
f{ez~rvisanja za troskove_u gar.roku
_B.~.t:.r~isanja za obnav.prir.bogatstava
. Rezervisanja za kaueije i depozite
" Rezervisanja za troskove restruktuiranja
i Rezervisanja
za benefieije zaposlenih
lQstala dugorocna rezervisanja
~!Jkupno
----------_.
-
------
I
-----~
i-Opi~--------~-----
---
-
2011
2012
r-i)u~orocni
krediti u zemlji
r----~_Dugll.~()cni kredi~J_r:!.ll..s..trall_?tvL~
Ostale dugoroene obaveze
._--
Ukupno
-~
---------
198
198
198
198
2012
2011
--
---
, opis
I"
i Krat k.krediti od zav.i mat.pr.liea
1-----Krat .kred. od ostalih povezanih pravnih liea
I
I Krat I~orocni krediti u zemlji
Krat -----------~korocni kredit u inostranstvu
--
!
'------------
217149
64632
19801~
60650 J
~Deo dug kred.koji dosp.do jedne godine
, Deo oSLdug.obav. koje dosp.do jedne god.
~Qbav po kratk.harLod vrednosti
i Ostale kratkorocne obaveze
; Ukupno
281781
258667
Struktura kratkorocnih obaveza cine obaveze prema "Yucel-u'" i Balendean Limited u USD od 750.000
Povecanje obaveza po kratkorocnim kreditima u inostranstvu i ostalih kratkorocnih obaveza prema
prasvnim licima u zemlji u ovoj godini su rezultat rasta kursa dolara u odnosu na dinar i obracunatih
kamata za te obaveze.
opis
[1rimljeni avansi depoz.i kaucije
, Dobavljaci-mat i zav.pravna lica
Dobavlj.-ostala povezana pravna lica
" Dohavljaci u zemlji
Dohavljaci
u inostranstvu
I
•
, Ostale obaveze iz poslovanja
i Obav_eze prema uvozniku
Obav.po osnovu izvoza za tuaracun
LQbaveze po osnovu kom. ikons. prodaje
Ostale obaveze iz specificnih poslova
: ukupno
i
i Opis
t(Yba~~le-~a porez na dodatu ~rednost
I-0baveze po osnovu javnih prihoda
Ostala PYR
Ukupno
2012
2011
56
56
1325
3607
1381
3663
2012
2011 --
69
642
2501
635
2564
3212
3199
~~--
Opis
Obaveze za neto zarade I naknade
Obaveze za porez i doprinose na zarade na teret
zaposlenih
Doprinosi na zarade na teret poslodavca
Ostale obaveze koje se refundiraju
Obaveze za kamate i troskove finansiranje
Odaveze za dividende
Ostale za uCeSce u dobiti
Obaveze prema clan uprav.i nad.odbora
Obaveze prema zaposlenima
Obav. prema fiz.licima po ugovorima
~Obav.za neto prihod preduzetnika
Ostale obaveze
:--Unapred obracunati troskovi
Obrac.prihodi buduceg perioda
,---Razg.zavisni trosk.nabavke
Odlozeni prihodi i prim.donacije
Raz.prihodi po osnovu potr.
Ostala pvr
f--~.
Ukupno
112
2011
124
45
50
28
32
22500
16696
2012
3
536
535
......
23224
-
17437
U 20 I 1 god. Preduzece je izvrsilo reklasifikovanje obaveza za kamate prema ino poveriocu Balendean
Limited sa racuna kratkorocno finansijskih obaveza na ostale kratkorocne obaveze za kamate po
Ino.kreditu. U 2012 nije bilo promena po ovom osnovu.
'-
!.
i
l
I
Pocetno stanje-1 januar
Ispravka greske i promena rac.politike
Povecanje/smanjenje u toku godine
Krajnje stanje -31.decembar
ukupno
2012
2011
0
-~
39349
255
39349
255
aillortizacije znatno veci (zbog povecana vrednosti opreille i gradjevinskih objekata usled procene) od poreske aillortizacije (koja se nije Illenjala)/
Opis
Prih.od prodaje robe mat i zav.prav.licima
Prih.od prod.robe ostalim pov.prav.licima
Prihodi od prodaje robe na domacem trz.
-Prihodi od prodaje robe na inostran.trzistu
Prihodiod prodaje proizv. i usluga mati
zav.pravnim licima
_Prihodi od prodaje proiz.i uslug na ino.tr.
~c!0d
prodaje proiz.i uslug na domac.tr.
. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
W)ovecanje i smanjenje vrednosti zal.ucinaka
19stclIi poslovni prihodi
ukupno
Opis
Troskovi materija1a za izradu
Troskovi ostalog materijala
i~~§k-o~i goriva 1energije
; UKUPNO
L_______________________________
.
2012
2011
1096
3106
9967
-9795
52
4455
8709
-2722
2341
19381
2012
1534
539
1226
3299
2011
3476
189
-1110
I
4775
--_.
--
r()pi~rf--"Trosko
vi bruto zarada I naknade zarada
rosVI (0 vi dopr. na zarade i naknade na teret
--
2012
1991
356
__
._--
2011
4404
788
J
poslodavca
Troskovi na osnovu ugovora
Troskovi naknade fiz.licima po osnovu ostalih
ugovora
I Troskovi naknada clanovima uprav.i nadzornog
odbora
Ostali licni rashodi i naknade
54
761
141
2542
2132
8085
Opis
Amortizacija alata, inventara
Amortizacija gradevinskih objekata i opreme
Troskovi rezervisanja
2012
2011
9536
1102
UKUPNO
9536
1102
2012
224
387
2011
36
380
379
---
94
135
582
996
34
32
50
2769
656
591
58
17
232
9
2535
136
5304
528
5556
UKlJPNO
1----
S¥Js
_Tros-"'SJ~Lusluga na izradi ucinaka
! Troskovi transportnih
usluga
i Troskovi odrzavanja objekata i opreme
Troskovi zakupa
Troskovi sajmova
Troskovi reklame i propagande
Troskovi istrazivanja
Troskovi ostalih proizvodnih usluga
.Iro~~ovi neproizvodnih us1uga
Troskovi_ reprezentacije
Troskovi
osiguranja
-Troskovi platnog prometa
-Troskovi clanarina komorama
Troskovi poreza
JE<:~~I~~\!.i
doprJ.!:!osa .
r Ostali nematerijalni
troskovi _------- -------~
---- --
..
- ---------------
.... _---_
.. _----_._--
..
L~LI(_~!P~0__________
Opis
,Jin'!'2~ij~ki prihodi o~ od maticnih i zavisnih
--
----.----
~ RSD hiljada
2011
pra-vnih lica
. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih
lica
Prihodi od kamate
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Prihodi od uCeSca u dobiti zav.prav.lica i
zaj.lIlaganja
Ostali tinansijski prihodi
I
f
99
925
278
LUKUPNO
1024
278
Opis
Finansijski rashodi iz odnosa sa maticnim i
zavj s.prav.1 ici ma
Finans.rashodi iz odnosa sa ostalim pov.pravnim
Lllcima_-_
Rashodi kamata
Negativne kllrsne razlike
Rahodi po osnovu efekata vailltne klallzllie
Rashodi od lIcesca 1Igllbitkll zav.prav.lica
izaj.ulag.
Ibsta~fu~-a;lsijski rashodi
2012
2011
17929
5108
12481
16612
-~
1821
4835
--
-~
-----
ItfKUPN'i:>
.
'------
35518
23268
2012
2011
1833
--
1:::::-- ---
Opis
Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i
opreme
I- Dobici od prodaje bioloskih sredstava
Dobici od prodaje lIcesca i dllgorocnih hart.od
vrednosti
Dobici od prodaje materijala
-Naplarena otpisana potrazivanja
i Viskovi
raPlacena
otpisana potrazivanja
Prihodi po osnovll efekata lIgov.zas.od rizika
i osim val.klallz.
I Prihodi od smanjenja obaveza
~1~:ll~l!d...!_yd
lIkidanja dllgorocnih rezervisanja
Ostal i nepomenllti prihod i
-Prihodi od lIsklactivanja vrednosti bioloskih
sredstava
--
Ii
I----------_.,
.. _----~----
614
80
-----
--
---
150
--
1
-----
--
'-Prih-odi od uskladivanja vrednosti nematerijalnih
ulag.
~Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i
opreme
Prihodi od uskladivanjavred.dug.fin.pl.
i har od
vred.rasp.za prodaju
Prihodi od uskladivanja vrednosti zaliha
Prihodi od uskl.vr.potr.i kratk.finans.plasmana
Prihodi od uskladivanja vrednosti ostale imovine
UKUPNO
230
2448
2012
2011
~--
Opis
Gubici po osnovu rash.i prodaje nem.ulag.nekr. i
opreme
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje
biol.sredstava
Gubici po osnovu prodaje ucesca u kapitalu i har.
od Yr.
Gubici od prodaje materijala
manjkovi
Rashodi po osnovuefekataug.zas.od
rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha
materijala i robe
_5!st<l.!inepomenuti rashodi
Obezvredenje bioloskih sredstava
Obezvredenje
nematerijalnih ulaganja
r~-""'-'
Obezvredenje nekret. postrojenja i opreme
Obezvredenje dug.finan.plaslllana
i drugih har.od
vredn ..ras.za prodaju
Obezvredenje zaliha Illaterijala i robe
1
19
75
936
1725
I
r
I
r plaslllana
Obczvredenje
~~t~vredivanje
potra7ivanja
i kratkorocnib
--
..
_--
1400
613
2355
2414
2012
2011
._~.~
finan.
ostale imovine
L.UKUPNO
-~---,._-~
obitak iz redovnog
'ul"'it~~:z. redovnog
obitak poslovanja
ubitak poslovanja
poslovanja
poslovanja
koje se obustavlja
koje se obustavlja
~---~-
--
48591
7048
23193-212
l~(~r~s~i~9Sh~odperioda __ ~
" Odlo2:eni poreski rashod perioda
cQ~lozen~oreski
prihodi periodi
l lsplacena licna rimanja
oslodavcu
Neto dobitak
..~Neto gubitak
~__
----~
Privredno Drustvo je iskazalo u 20 12.godini gubitak od 52180 (u hiljadama dinara). Navedeni gubitak je
povecao gubitak iznad vi sine kapitala.
l: 2012 nemamo neusaglasenih obaveza prema dobavljacima.
kupaca smo izvrsili ispravku vrednosti.
a za neusaglasena
Poslovodstvo preduzeca je u cilju emisije akcija radi povecanja
izvrsilo DODATNlJ procenu trajnog prava koriscenja gradskog
hcktara u zoni III Zcmun. Procenjena vrednost je 406 miliona rsd.
potrazivanja
od
obrtnog kapitala "Geomasine"
gradevinskog
zemljista za 3,5
AD Gcomasina ne obavlja delatnost za koju je registrovano u duzem vremenskom periodu.
U toku su pripreme za emisiu akcija kojom bi se nadoknadila nedosajuca novcana-obrtna
sredstva
sa ciljem otvaranja novih oblasti delatnosti od kojih realno ocekujemo priliv ekonomskih koristLDo
prosirenja delatnosti mora doci zbog pada prodajnog tdista.
REVIZOR\
sumE
PRILOZl
Preduzece xa fatunovodstvo,
8eograd. DobracltlO,
rev/xijl.) i konsalting
3(}
"GEOMASINA" A.D.
BLOGRAD, ZEMUN
BATAJN1CKI DRUM 3
Izvr~ili smo reviziju prilozenih finansijskih izve~taja privrednog drustva "Geomasina" a.d.
Beograd, Zemun (u daljem tekshl "Drustvo") kOji obuhvataju bilans stanja na dan 31.
deeembra 2012. godine i odgovarajuCi bilans uspeha, izvestaj 0 promenama na kapitalu i
izveStaj 0 tokovima gotovine za godinu koja se zavrsava na taj dan, kao i pregled znacajnih
racunovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvestaje.
Rukovodstvo Drustva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izve~taja u skladu sa Medunarodnim standardima finansijskog izvestavanja, kao i za one
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvestaja
koji ne sadrze materijalno znacajne pogresne iskaze, nastale usled krirninalne radnje ili
greSke.
Nasa odgovornost je da izrazirno misljenje 0 prilozenim finansijskim izvestajima na osnovu
izvrsene revizije. Reviziju smo izvrsili u skladu sa Medunarodnim standardima revizije. Ovi
standardi nalazu da se pridrzavamo etickih zahteva i da reviziju planiramo i izvrsimo na
naCin koji omogucava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izvestaji ne sadrze
materijalno znacajne pogresne iskaze.
Revizija ukljucuje sprovodenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza 0 iznosima i
obclodanjivanjima datim u finansijskim izvestajima. Odabrani pOShlpci su zasnovani na
revizorskom prosudivanju, ukljucujuCi proeenu rizika postojanja materijalno znacajnih
pogresnih iskaza u finansijskim izvestajima, nastalih usled krirninalne radnje ili greske.
Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava interne kontrole koje su relevantne za
sastavljanje i istinito prikazivanje fjnansijskih izvestaja, radi osmisljavanja revizorskih
poshlpaka koji su odgovarajuCi u datim okolnostima, ab ne u eHju izrazavanja misljenja 0
delotvornosti internih kontrola pravnog liea. Revizija takode ukljucuje ocenu adekvatnosti
primenjenih racunovodstvenih politika i opravdanosti racunovodstvenih procena, izvrsenih
od strane rukovodstva, kao i ocenu opste prezentacije finansijskih izvestaja.
Tel 011/2628- \ 80, 2628-136, Fax 0 II /2624-915, Mail ()ftice:GJJinreviz~9,~
Maticni broj 06528210 ; PIB 104173529 ; Sifra delatnosti 6920
Poslovni racun : Marfin banka 145-13751-44
:>'l~w.finn~vizij aj;o.rs
Preduzele,to racunovodstvo, reviziju i konsalting
Beograd, Dobralina10
Smatramo da su pribavljcni rcvizorski dokazi dovoljni i odgovarajuCi i da obezbeduju osnov
za izrazavanje naileg miSljenja sa rezervom.
Po nasem misljenju, finansijski izvestaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno
znac:'ajnim pitanjima, finansijsko stanje privrednog druiltva "Geomasina" a.d. Zemun,
Beograd na dan 31. decembra 2012. godinc, rezultate njegovog poslovanja, promene na
kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se zavrsava na taj dan, u skladu sa Zakonom 0
racunovodstvu i reviziji ("Sluzbeni glasnik RS" broj 46/06 i 111/09).
Drustvo u duzem periodu ima znacajne teskoce u poslovanju, obavljanju osnovne delatnosti
i izmirivclllju obaveza, uz izrazito visoku zaduzenost. Istovremeno u 2012. godini ostvaren je
gubitak, kumulirani gubitak na dan 31. decembar 2012. godine prevazilazi ukupni kapital.
Navedeno ukazuje na postojanje znacajnih neizvesnosti koje mogu dovesti u sumnju
sposobnost Drustva da nastavi poslovanje po nacelu stalnosti pravnog liea. Navedene
cinjeniee su obelodanjene u Napomenama uz finansijske izvestaje.
Na osnovu pisane izjave matic:'nog drustva postoji mogucnost i namera pruzanja finansijske
podrske u cilju nastavka poslovanja u periodu od najmanje dvanaest meseei, racunajuCi od
dana bilansa-.
Finansijski izvestaji "Geomasina" a.d., Beograd, na dan 31. decembra 2011. godine su
revidirani od strane drugog revizora kOji je izrazio neizvesnost u mogucnost nastavka
poslovanja 29. marta 2012. godine.
- Basic
ovlasceni revizor
Tel 011/2628-180. 2628-136, Fax 011/2624-915.
Mail [email protected]'!,(;().r~
Maticni broj 06528210 ; PIB 104173529 ; Sifra delatnosti 6920
Poslovni racun: Martin banka 145-13751-44
www·.finrevizija.co.rs
Beograd,
Revizija redovnih godisnjih finansijskih izvestaja za 2012. godinu
" Geomasina" a.d. Beograd
FINANSIJSKI
IZVESTAJI:
BILANS USPEHA
BILANS ST ANJ A
IZVEST AJ 0 TOKOVIMA
IZVESTAJ 0 PROMENAMA
STATISTICKI
ANEKS
GOTOVINE
NA KAPITALU
Revizija redovnih godisnjih finansijskih izvestaja za 2012. godinu
" Geomasina" a.d. Beograd
U
Grupa
racuna,
racun
1
60 i 61
62
630
631
64 i 65
50
51
52
54
53 i 55
POZICIJA
2
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi.?~ktiviranja
u~inaka i robe
3. Povecanje vrcdnosti zaliha ucinaka
4. Smanjenje...vrednosti zaliha_u'<:inaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prod ate robe
2. Troskovi materijala
3. Troskovi zm'ada, naknada zarada i ostali licni rashodi
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI
_~. DOBIT AK
_._-_.
IV. POSLOVNI GUBITAK
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI
RASIIODI
...
VII. OSTALI I)RIHODl
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOV ANJA PRE
OPOREZIVANJA
XI.NETO DOHITAK POSLOVANJA
KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B.DOBITAK
PRE OPOREZIVANJA
V. GUBIT AK PRE OPOREZIVANJA
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
D. Isplacc~1~~na primanja poslodavcu
D. NETO DOBITAK
E. NETO GUBIT AK
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGACIMA
Z. NETO DOBITAK KO.n PRIPADA VLASNICIMA
MA TICNOG
I'RA
VNOG LICA
--------_._I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
..
66
56
67,68
57,58
69-59
59-69
721
722
722
723
BILANS USPEHA
periodu od 01. m. 00 31. 12.2012.
godine
AOP
Napome na
broj
3
4
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Tekuca
godina
5
-- _._._-~--_.---------"---
_~
...
-
_.
Iznos
Prethodna
godina
6
8.709
4.202
19.381
19.762
52
0
4.455
20.681
0
2.722
2.341
19.618
3.299
2.542
9.536
5.304
4.775
8.085
1.202
5.556
11.972
1.024
35.518
230
2.355
237
278
23.268
2.448
2.414
48.591
23.193
7.048
212
.
219
220
221
.--
222
223
224
_._-. ------
225
226
227
228
229
230
-
--------
---_ .. ~_._-
55.639
23.405
3.459
31
---
23.374
52.180
231
232
-~._-233
234
--~--
--- ---_._.
....
__
.....
_-
Revizija redovnih
godisnjih finansijskih izvestaja za 2012. godinu
" Geomasina" a.d. Beograd
BILANS ST ANJ A
na dan 31. recembra 2012. godine
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
1
2
3
4
-_._.~~--~-
AKTIVA
00
012
01 bez 012
020,022,023,02
6,027(deo),028
(deo),029
024,027(deo) i
028(deo)
021,025,027
(deo) i 028(deo)
-----_ _-"
-- -------
...
001
...
_--IMOVINA
.-_._--. A...•._STALNA
r. NEUPLACENT UPTSANI KAPIT AL
002
u llJa ama mara
Iznos
Tekuca
Prethodna
godina
godina
5
6
23.236
300.968
II. GOODWILL
003
III.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
---_.- ------IV ..NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I
BTOLOSKA SREDSTVA
004
3.713
-_._-~-
005
297_255
1.Nekre!.nine, postrojenja i oprema
006
2. Invcsticione nekretnine
007
--
278.495
----~~
0
-------
23.230
9.295
~-
18.760
13.935
3. Bioloska sredstva
008
v_------_
DUGOROCNT
FINANSTJSKTPLASMANI
_--_----
009
0
1----------6
030 do
032,039(deo)
L Uceiica u kapitalu
010
0
6
033 do
038,039(deo)
minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
012
17.467
30.123
013
10.416
11.630
7.051
18.493
2.838
11.918
..
..
B.OBRTNA
10 do 13,15
IMOVINA
L ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJA
1TT.KRA TKOROCNA POTRAZTVANJA,
PLASM ANI I GOTOVINA
015
20,21 i 22, osim
223
223
23 minus 237
1..:.
Potrazivanja
2__
~~razivanja za vise placen porez na dobitak
3. Kratkorocni finansijski plasmani
016
017
018
24
27 i 28 osim
288
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
019
4.193
2
6.431
020
18
142
V.ODLOZENA
PORESKA
G. POSLOVNA
IMOVINA
021
022
023
024
14
288
29
D. GIJBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA
88
SREDSTV A
AKTIV A
E.---------VANBILANSNA
AKTIV A
014
025
.-----
-----_._--
-----
2
-----
318.435
53.359
30.710
230.060
349.145
-_.
283.419
____
L--..-
__
Revizija redovnih
godisnjih finansijskih izvestaja za 2012. godinu
" Geomasina" a.d. Beograd
BILANS STANJA
na dan 31. recembra 2012. godine - Nastavak
u
'---.
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
----
----
1
2
PASIV
3
31
II. NEUPLACENI
32
III. REZERVE
104
105
333
IV. REV ALORIZACIONE
REZERVE
V. NEREALIZOV ANI DOBlCI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOV ANI GUBlCI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDENI
108
35
VIII.
GUBITAK
---~-_. ----
037 i 237
UPISANI
6
DOBITAK
106
109
---
IX. OTKUPLJENE
SOPSTVENE
B. DUGOROCNA
REZERVISANJA
AKCIJE
I OBAVEZE
10.522
251.830
145
-----_._-- -----
-----,--
-_._262.290
.. _-_.'-~-
--
10.667
110
62
0
111
309.796
283.164
198
198
REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROCNE
OBAVEZE
113
I. Dugorocni
10.522
103
KAPITAL
I. DUGOROCNA
42 osim 427
5
102
I OSTALI KAPITAL
40
414,415
41 bez 414 i
415
4
Prethodna
godina
101
A.KAPITAL
I. OSNOVNI
332
Tekuca
godina
--=,-_._-
mara
A
30
330 i 331
Napomena
broj
ilIa ama
Iznos
114
krediti
2. Ostale dugorocne obaveze
115
198
198
III. ----'"
KRATKOROCNE
116
309.598
282.966
281.781
258.667
I. Kratkorocne
OBA VEZE
finansijske
.•
117
obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
427
43 i 44
45 i 46
47 i 48, osim
481 i 49 osim
498
sredstavaposlovanja
118
koje se obustavlja
-
..--
119
1.381
3.663
4. Ostale kratkorocnc
120
23.224
17.437
121
3.212
3.199
obaveze
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalihjavnih
pasivna vremenska razgranicenja
prihoda i
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
498
V. ODLOZENE
123
G. UKUPNA
89
,~-
3. Obavcze iz poslovanja
PORESKE
PASIVA
D. VANBILANSNA
PASIVA
OBAVEZE
124
125
".-
39.349
--~._~_
..
__
349.145
.
255
283.419
Revizija
redovnih
godisnjih finansijskih
izvestaja
" Geomasina"
a.d. Beograd
za 2012. godinu
IZVEST AJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE
periodu od 01. 01. ill 31. 12. 2012. godine
U
Iznos
POZICIJA
AOP
Tekuca
godina
Prethodna
godina
2
3
4
1
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
301
19.249
31.221
1. Prodaja i primljeni
302
14.695
28.880
303
304
99
4.455
2.341
305
27.982
40.391
6.655
avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih
3. Ostali prilivi iz rcdovnog
aktivnosti
poslovanja
II. Odlivi go to vine iz poslovnih aktivnosti
1. Isplate
dobavljacima
i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
3. Placene kamate
0
306
6.302
307
2.562
8.509
308
12.125
11.269
6.993
13.958
8.733
9.170
4. Porez na dobitak
309
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
311
IV. Neto odliv gotoville iz pOSIOVllih
aktivnosti
312
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTlVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotoville iz aktivnosti illvestiranja
313
105
2.094
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
314
6
0
315
0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
sredstava
3. Ostali fmansijski plasmani (neto prilivi)
postrojenja,
opreme i bioloskih
4. Primljene kamatc
317
5. Primljene dividende
318
II. Odlivi gotovine iz aktivllosti illvestiranja
319
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
320
2. Kupovina
ncmaterijalnih
ulaganja,
bioloskih sredstava
-_.
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
nekretnina,
postrojenja,
opreme
321
--_.-
322
--
III. Neto priliv gotoville iz aktivllosti illvestiranja
323
----- ----._-_.
IV. Neto odliv gotovine iz aktivllosti investirallja
--,..
-.--------
.
99
0
0
279
0
279
i
----
-
2.094
316
.-
324
-_._----
1-------.--.. -_._-
105
---- - ---_.-
._------
_
..
1.815
------
Revizija redovnih godisnjih finansijskih izvestaja za 2012. godinu
" Geomasina" a.d. Beograd
IZVEST AJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. ~12. godine -- Nastavak
-----
POZICIJA
AOP
1
2
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi 2otovine iz aktivnosti finansiranja
1. Uvecanje osnovnog kapitala
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
II. Odlivi 2otovine iz.akti~!!osti finansira~ ___
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
325
326
327
328
329
330
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. lsplacene dividende
III. Neto prilivi ~otovine iz aktivnosti finansiranja
IV. Neto odliv ~ot()vine iz aktivnosti finansiral\ia
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
D. NETO PRILIV GOTOVINE
E. NETO ODLIV GO TO VINE
Z. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
331
332
333
334
335
----336
337
338
339
340
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA
GOTOVINE
I. NEGA TIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA
GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU
OBRACUNSKOG
PERIODA
_---,--_
.. _-_.~._--~-
----------
.. _ ..
Tekuca
godina
3
Iznos
..__ .._ ... ~Prethodna
godina
4
23.115
17.215
23.115
17.215
61
61
-_._.-
_
..
_------
17.215
23.054
_._------,
...•.
_.,.
0
0
----_
...
-
42.469
28.043
14.426
r------~
50.530
40.670
9.860
6.431
2.949
341
925
278
342
17.589
~~_~.:.19?.
-
_.~~'±~..
..._-
6.656
.____
.§·~l
Revizija redovnih godisnjih finansijskih izvestaja za 2012. godinu
" Geomasina" a.d. Beograd
IZVEST AJ 0 PROMENAMA NA KAPIT ALU
"d uo dOl OJ.d0 3 1. 12 1)12 .go d"me
u peno
red.broj
1
Osnovni
kapital
(grupa 30
bez 309)
OPIS
AOP
Stanje na dan 0 I .01. prethodne godine 2011.
2
AOP
Ispravka matenjalno znacaJnih gresaka
promena racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini -povecanje
3
AOP
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i
promena racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini -smanienie
I
I
i
Neuplacem
upisani
kapital
(grupa 31)
401
10.522
414
427
402
415
428
403
416
429
Emisiona
premija
(m 320)
Rezerve
(m 321,
322)
Revalorizaeione
rezerve
(grupa 33)
Neralizovani
dobici po
osnovu hartija
od vrednosti
(racun 332)
Neralizovani
gubici po
osnovu hartija
od vrednosti
(racun 333)
Nerasporedeni
dobitak
(grupa 34)
Gubitak
do visine
kapitala
(grupa 35)
Otkupljene
sopstvene
akcije i
udeli (m
037,237)
UKUPNO
440
453
466
479
492
505
518
531
544
i
145
10.667
Gubitak
iznad
visine
kapitala
(grupa 29)
557
206.400
I
441
454
467
480
493
506
519
532
545
558
;
442
455
468
481
494
507
520
533
546
559
482
495
508
521
534
547
560
I
I
I
I
404
AOP
4
Ostali
kapital
(m 300)
Korigovano pocetno stanJe na dan 01.01.
prethodne godine 2011(r.br.l +23)
417
430
443
456
469
145
10.522
206.400
10.667
5
AOP
Ukupna povecania u prethodnoi godini
405
418
431
444
457
470
483
496
509
522
535
548
561
23.660
6
AOP
Ukupna smanienia u prethodnoi godini
406
419
432
445
458
471
484
497
510
523
536
549
562
AOP
Stanje na dan 31 12. prethodne godine 2011
(r.br. 4+~)
407
420
433
446
459
472 Hi}
485
498
511
524
537
550
563
7
408
421
434
447
460
473
486
499
} 512
525
538
551
564
8
AOP
Ispravka materijalno znacajnih gresaka i
promena racunovodstvenih politika u tekucoJ
godini -povecanj e
409
422
435
448
461
474
487
500
513
526
539
552
565
9
AOP
Ispravka materijalno znacajnih gresaka I
promena racunovodstvenih politika u tekucoj
godini -smanjenje
410
423
436
449
462
475
488
501
514
527
540
553
566
541
554
42.553
10.522
11
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01.
tekuce godine ?012 (r.br.7+89)
AOP
12
Ukupna smanlenla
U
13
I
!
!
:
10.522
411
424
437
450
463
145
476
294.238
489
502
515
412
425
438
451
464
477
490
503
516
529
542
555
413
426
439
452
465
478
491
504
517
530
543
556
I
Stanje na dan 31 12 tekuce godine 20 12(r. br.
10+11-12)
10.667
528
251.623
62
42.553
tekucol godini
AOP
230.060
I
I
Ukupna povecanja u tekucol gOd101
AOP
10667
I
AOP
10
145
10522
251.830
42.553
262.290
62
230.060
567
6.902
568
206.252
569
30.710
OPIS
1. Broj meseci poslovanja
(oznaka od I do 12)
601
602
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)
3. Oznaka za vlasnistvo
(oznaka od I do 5)
Grupa
racuna,
racun
01
605
1. Nemateriialna
2
----
--
5
PCETROJENJA,
Iznos u 000 dinara
----
AOP
12
1
2
2
I NEKRETNINA,
OPIS
-------
--
Ispravka
vrednosti
Bruto
Neto
(koI4-5)
ula2ania
1.1. Stanje na pocetku godine
606
1.2. Povecanja
(nabavke)
u toku godine
607
1.3. Smanjenje
godine
(otudenje,
rashodovanje
104. Revalorizacija
02
ULAGANJA
Prethodna
godina
12
1
603
604--- 1-------
4. Broj stranih (fizickih i!LPravnih) licakoja imaju ucesce u kapitalu
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
II BRUTO PROMENl: NEMATERIJALNIH
OPREME I BIOLOSKIH SREDST AVA
Tekuca
godina
AOP
i obezvredenje)
3.713
XXXXX
XXXXX
608
1.5. Stanje na kraju godine
609
610
3.713
2. Nekretnine, postroienia, oprema i bioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
611
32.792
612
204. Revalorizacija
rashodovanje
u toku godine
2.5. Stanje na kraju godine
i obezvredenje)
3.713
u toku
u toku godine
2.3. Smanjenje (otudenje,
godine
---
XXXXX
83
0
9.562
3.713
23.230
XXXXX
83
u toku
613
-
16.583
614
290.525
615
306.817
XXXXX
--XXXXX
9.562
16.583
----
290.525
297.255
Grupa
racuna,
racun
10
11
12
13
14
15
Grupa
racuna,
racun
300
301
302
303
304
305
309
30
Iznos u 000 dinara
OPIS
AOP
1. Zalihe materijala
2. Nedovrse~oizvodnja
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
.._
.. _-~~
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
6. Dati avansi_. .._-~
..
7. SVEGA
616
617
618
619
620
621
622
..
OPIS
1. Akcijski kapital
u tome strani kapital
2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu
u tome strani kapital
3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva
u tome strani kapital
4. Drzavni kapital
5. Drustveni kapital
6. Zadruzni udeli
7. Ostali osnovni kapital
SVEGA
Grupa
racuna,
racun
OPIS
Tekuca
Prethodna
godina
~~i~
1.652
2.606
7.636
8.985
._
._---
....
..
1.128
_-_.10.416
-
_-~--~--
..
__
.~-39
11.630
Iznos u 000 dinara
Tekuca
Prethodna
godina
godina
10.522
10.522
AOP
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
._.......
_._-
10.522
10.522
Broj akcija kao ceo broj
iznosi u 000 dinara
Tekuca
Prethodna
godina
godina
AOP
1. Obicne akciie
deo 300
deo 300
300
1.1. Broj obicnih akcija
1.2. Nominalnavrednost <?bicnihakcija - ukupno
2. Prioritetne akcije
.- -2.1. Broj prioritetnih akcija
2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
SVEGA
634
635
636
637
638
......
-
14.030
14.030
10.522
_---
----- _--_._-~_
..
10.522
.
..-
-
._-
..
_ 10.522
.......
._------
10.522
Grupa
raeuna,
raeun
OPIS
20
43
deo 228
27
43
450
451
452
461,462
723
i
465
47
I. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 63%016)
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640<0117)
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za
naknadu stete (dugovni promet bez poeetnog stanja)
4. PDV placen prilikom nabavke robe i usluga (dugovni promet
bez poeetnog stanja)
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez poeetnog stanja)
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni 1:Jt:.<2!11etjJez
POe.<:ttlOgstanja)
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez poeetnog stanja)
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez poeetnog stanja)
9. Obaveze za dividende, ueesce u dobitku i liena primanja
poslodavaca .(potrazni promet bez poeetnog stania)
10. Obaveze prema fiziekim licima za naknade po ugovoru
(potrazni promet bez poeetnog stanja)
11. PDV naplacen prilikol1l prodaje proizvoda, robe i usluga
(potrazni prol1let bez poeetnog stanja)
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)
521
522,523,524 i
525
526
529
53
533, deo 540
ideo 525
deo 533, deo
540 i deoo
525
536,537
540
552
553
554
555
556
562
deo 560,
639
640
2.802
1.381
11.884
3.663
642
768
912
643
5.312
8.395
644
1.418
645
217
475
646
356
788
648
34
505
649
650
1.411
2.440
13.699
32.203
641
3.141
----
647
Iznos u 000 dinara
Prethodna
Tekuca
godina
godina
1.166
1.110
1.991
4.404
~-_._._----------
Grupa
raeuna, raeun
513
520
Iznos u 000 dinara
Tekuca
Prethodna
godina
godina
AOP
OPIS
AOP
I. Troskovi goriva i energije
2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na
I-~ret pos}odavca, __
.
"._--~
4. Troskovi naknada tiziekim licil1la (bruto) po osnovu
ugovora
5. Troskovi naknada elanovima upravnog i nadzornog odbora
(bruto) --- ._._-_.
.
6. Ostali lieni rashodi i naknade
7. Troskovi proizvodnih usluga
__
8. Trosko~zakupnin~
_ .._--
9. Troskovi zakupnina zCl1lljista
1O. Tr_oskC?~ii~trazivalli Cli ra~oj a
Il:..Iroskovi amortiz~ije
12. Troskovi premija osiguranja
13. Troskovi platnog prometa
14. Troskovi elanarina
15. Troskovi poreza
16. Troskovi doprinosa
17. Rashodi kamata
18. Rashodi kamata ideo finansijskih
---
rashoda
651
652
653--
_ - _-_._356
..
-""- ..
.. _-----
654
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
789
.-.--
54
655
656
657
658
'-----
_._-
.-----
761
----_._-_
-
...
-
---
9.536
32
50
0
2.769
17.929
17.929
.. --
2.131
1.587
141
1.261
----_ .._--_.
---
----,-1.202
17
232
9
2.535
._-----,---
16.612
16.612
deo561 i 562
den 560, den
561, ideo
562
19. ~sl1<?dika_mata p~.k:r_editimaod banaka i dfo
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene,
obrazovne, naucne i verske namene, za zastitu covekove
sredine i za s ortske namene
21_.!<:()n~'::.()!ni~bir
(od 65!_~ 670)
_
Grupa racuna,
racun
60
640
641
den 650
651
den 660, den
661 ideo 662
den 660, den
661 ideo 662
den 660, den
661, ideo
669
_.
OPIS
1. Prihodi od pradaje robe
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa,
kompenzaeija i povracaja poreskih dazbina
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
4. Pr~]odi..c'd..zakupnina za zemljiste
5. Prihodi
od ._-clanarina ----~_._._-~._-.~._,.-
16.413
669
670
671
69.627
672
673
674
675
-- -_. .-.•. 676
677
8. Prihodi po osnovu dividendi i ucesca u dobitku
9. !S.ont'::.~nizbir (od.672 do 679)
679
680-----
.....
----,-
...
.
__ .....
-
-
681
682
---_.'--
-
Iznos u 000 dinara
Prethodna
Tekuca
godina
godina
AOP
1. Obaveze za akcize
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili
naturi ad inostranih pravnih ili fizickih liea
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo
preduzetnici)
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)
-
678
2. Obracunate carine i druge llvozne dazbine
(ukupan godisnji iznos preina obracllnu)
3. Kapitalne subvencije i drllga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku
osnovnih sredstava i nen~~lerij~nih ul~gant~ __ .
4. DrZavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova
poslovanja
5. Ostala drzavna dodeljivanja
64.311
------------
Iznos u 000 dinara
Tekuca
Prethodna
godina
godina
AOP
6. Prihodi od kamata
7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i
ostalim finansijskim organizacijama
OPIS
16.310
_._._----~-
-------
__
.
683 _.
.
.---------
-----
-
----- .,._---
161
°
__
.'----
---- ------.'.
----
0'"
684
685
686
687
688
0
161
X RAZGRANICENI NEGA TIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I
KURSNIH RAZLIKA
Iznos u 000
dinara
------~
T ekuca
Prethodna
godina
godina
----------
OP1S
1. Pocetno stanje razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
2. Razgraniceni neto efekat ugovorene valutne klauzule
3. Srazmerni deo ukinutog razgranicenog neto efekta ugovorene valutne
kIauzu1e
-_. __ ._----._----4. Preostali iznos razgranicenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 +red. br. 2 - red. br. 3)
5. Pocetno stanje razgranicenog neto efekta kursnih razlika
6. Razgraniceni neto efekat kursnih razlika
7. Srazmerni deo ukirlUtog razgranicen()gneto
efekta kursnih razlika
8. Preostali iznos razgranicenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 +
red. br. 6- red.br. 7)
I RAZGRANICENI
RAZLIKA
POZITIVNI
NETO EFEKTI UGOVORENE
OP1S
AOP
689
690
691
692
693
694
695
_.~,----
-- ---
---_._-
-_._-._-----
_
.... _-- ..
._._.-
---------
696
V ALlJTNE KLAUZULE
AOP
-_-._--
I. Pocetno stanje razgrani~nog
neto et~kta ugovorene valutne klauzule
2. Razgraniceni neto efekat lIgovorene valutne klauzllie
3. Srazmerni deo ukinlltog razgranicenog neto efekta ugovorene va1utne
klauzu1e
4. Preostali iznos razgraniccnog neto efekta ugovorene valutne klauzule(red.
br. 1 +red. lr.2 - red. br. 3
5. Pocetno stanje razgranicenog neto efekta kursnih razlika
6. Razgraniceni neto efekat kursnih raz1ika
7. Srazmerni deo ukinutog razgranicenog neto efekta kursnih razlika
8. Preostali iznos razgranicenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br.
6 - red. br. 7)
- - -----
---
697
698
699
700
701
702
703
704
I KURSNIH
Iznos u 000 dinara
Prethodna
Tekuca
godina
godiI!.a
-~--------~-----
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVES TAlE
ZA GODINU KOlA SE ZAVRSAVA 31.12. 2012.
"GEOMASINA"A.D.
Beograd, Zemun
Batajnicki put br.3
1938. godine, osnivano je "Masinsko-metalurgijsko-industrijsko
preduzece". Osnivac i vlasnik bio je
inzenjer Luka Spartalj. Delatnost preduzeca bila je namenska proizvodnja delova za potrebe vojne industrije
(npr.upaljaci za avio-bombe). Osnovni kapital nije poznat, ali se na osnovu popisa masina i godisnjeg obrta,
predpostavlja daje isti bio priblizno oko 10.000.000.- dinara.
Pri povlacenju, nemacka vojskaje minirala fabricka postrojenja i unistila dominantan deo vitalne opreme.
1946. godine, izvrsena je nacionalizacija preduzeca. Preduzece je preuzelo Ministarstvo za rudarstvo
FNRJ i predalo ga na upravljanje Jugoslovenskom kombinatu za naftu i plin. Od tada je radilo pod
nazivom "Masinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin"
15.03.1947.godine, "Masinska radionica Jugoslovenskog kombinata za naftu i plin", ulazi u sastav "Preduzeca
za dubinsko busenje", kao pomocna delatnost u rudarsko-istraznim radovima.
Na osnovu Osnovnog zakona 0 ddavnim privrednim preduzecima, na predlog Ministarstva rudarstva
FNRJ, Vlada FNRJ je donela Resenje 0 osnivanju preduzeca za izradu busacih garnitura br. 687/49 od
04. februara 1949. g)dine.
Formirano je ddavno privredno preduzece od opsteg drZavnog znacaja, pod nazivom: "Preduzece za
izradu busacih garnitura", sa sediStem u Zemunu, Batajnicki drum.
Kapaciteti proizvodnih resursa su znacajno povecani ( izrada busilica, pumpi, pribora i alata za razvoj rudarstva,
istrazivanje nafte i plina). U navedenoj oblasti masinske industrije, proizvodnjom i plasmanom je zadovoljavano
preko 80% poterba trzista cele FNRJ.
02. novembra 1952.godine, ReSenjem br.26856 izvrsena je registracija DrZavnog privrednog preduzeca za
izradu busaCih garnitura. BHo je pod upravom Ministarstva finansija NRS. Administrativno-operativni
rukovodilac bilaje Generalna direkcija masinogradnje NRS.
Upisom u registar, Preduzece je steklo svojstvo pravnog lica i pravo na rad.
16.12.1954.godine, Okruzni privredni sud u Beogradu, doneo je Resenje br.FI-921154 kojim se u registar
privrednih organizacija, koje se vode kod tog suda, iz ranijih registara prevodi "Geomasina"-Fabrika
za
izradu busacih masina i pribora, sa sedistem u Zemunu.
Nadalje, firma posll~je pod tim imenom. Preduzecu je pridruzen sledeci predmet poslovanja: izrada busaCih
masina, pribora i alata za istrazne i knsolidacione radove, izrada butan boca, fiber fentola, prirubnica i ostalog
pribora za rafineriju nafte.
1963.~dine u regis tar delatnosti Preduzeca, upisani su novi predmeti poslovanja: izrada dijarnantskih
alata i pribora, razne usluge po narudzbini, prodaja sopstvenih proizvoda, kupovina rnaterijala za
proizvodnju.
1968.godine, SO Zemun donosi odluku da se nad preduzecem uvede prinudna uprava u trajanju od 1 godine.
Takvo stanje je registrovano u OkruZdnom privrednom sudu u Beogradu.
Prinudna uprava je trajala 18 meseci. 06.02.1970. godine, stekli su se uslovi da "Geomasina" izade iz statusa
prinudne uprave.
Okrufni privredni sud u Beogradu, doneo je Resenje br. Fi-140170 U registar preduzeca, ponovo je
upisano preduzece "Geomasina. Nastavilo je da posluje pod nazivom:Preduzece
za proizvodnju
geolosko-rudarske oprellle i dijamantskih alata "Geomasina"- Zemun, Batajnicki put br.3.
U ovom obliku, "Geomasina" je uspesno poslovala do 1978. godine. Usledila je imperativna obaveza da se
preduzece uskladi sa odredbama Zakona 0 udruzenom radu. To je verifikovano Resenjem Okrufnog
privrednog suda u Beogradu. Nastavljeno je poslovanje pod nazivom: "Geomasina"-Radna
organizacija
za proizvodnju geolosko-rudarske oprellle i dijalllantskih alata. U sastavu RO bile su 2 OOUR i RZZP. U
sudskolll registru, OOUR-i su bili registrovani kao pravna liea. Funkcionisali su u sastavu RO.
OOUR-Ije radio pod nazivom "Proizvodnja masina i pribora",
OOUR-II je radio pod nazivom "Proizvodnja dijamantskih alata i pribora",
RZZP je obavljala poslove za oba OOUR-a. Obavljala je opste, pravne, kadrovske,komercijalne, finansijske,
knjigovodstvene i konstrukcione poslove.
1989.godine donet je Zakon 0 preduzecima. Uz dokazivanje drustveno-ekonomske opravdanosti, stvorene su
formalne predpostavke da se OOUR mogu izdvojiti iz sistema bivsih RO.
Tu zakonsku mogucnost iskoristila je OOUR" Proizvodnja dijamantskih alata i pribora". Izdvajanje je
sprovedeno na bazi jednostrane odluke bez saglasnosti drugog OOUR-a i RZ. Resenjem Okrufnog privrednog
suda u Beogradu registrovano je preduzece "Dijamant"
Preostali den RO (OOUR" Proizvodnja masina i pribora" i RZ"Zajednicki poslovi") su se fuzionirali i
ReSenjem Okrufnog privrednog suda u Beogradu Fi-8287/89 registrovali u jedinstvenu RO, pod
nazivom:"Geomasina"-Radna organizacija za priozvodnju geolosko-rudarske opreme i dijamantskih alata, sa
sedistem u Zemunu, Batajnicki put.3
Bio je neuspesan pokusaj, da se uradi, potpise i sprovede valjan deobni bilans, kojim bi se trajno, formalno i
sustinski regulisali medusobni odnosi. Kao kompromis, umesto deobnog bilansa, potpisan je Ugovor 0
medusobnom razgranicenju sredstava, prava i obaveza br.2839/1O.1O.1991. i Anex br.733/18.05.l993.
Navedeni, Ugovor i Anex, nisu precizno i jednoznacno regulisali medusobne obaveze i potrazivanja. Do mirnog
resenja nije dosia, izmedu bivsih preduzeca voden je visegodisnji spor, koji je zahvaljujuci neadekvatnom
poslovnom odzivu tadasnjcg rukovodstva naseg preduzeca, okoncan u korist "Dijamanta".
"Dijamant" nije zadovoljan ni takvim ishodom, ima pretenzije na dodatni deo imovine. Po novoj tuzbi
"Dijamanta", pred Trgovinskim sudom u Beogradu, u toku je sudski proces
Posl.brXIP.4950/2007
(15.06.2007.)
U skladu sa Saveznim zakonom 0 drustvenom kapitalu, odlukom Radnickog saveta od 24.05.1991. i
upisom u sudski registar 12.08.1991.godine, izvrsena je svojinska transformacija
(transformacija
drustvenog preduzeca u Deonicko drustvo u mesovitoj svojini).
U skladu sa Zakonom 0 uslovima i postupku pretvaranja drustvene svojine u druge oblike svojine u preduzecu je
sproveden I krug za prodaju deonica. Kao i cela privreda, pocetkom 90-ih godina, "Geomasina" ulazu u
dugogodisnju krizu, recesiju i deprcsiju u poslovanju (nagli gubitak trZista bivse SRJ, smanjenje uposlenosti
kapaciteta, produktivnosti. poslovnih perfomansi). Posledicno, do II kruga nije ni dolo.
U skladu sa c1.73.s1,2i 3. i na osnovu clana 76 Zakona 0 ptivatizaciji( "S1.glasnik RS" br.38/2001), Preduzeceje
izvrsolo uskladivanje podataka 0 stanju akcija preduzeca sa podacima iz Privrednog registra. U strukturi
kapitala, drustveni kapital predstavlja 98,7%, a akcijski kapital 1.3 %.
Na osnovu clana 16. staY 5. Zakona 0 privatizaciji ("SI.glasnik RS" br.38/2001), 6.oktobra 2002.godine,
Ministarstvo za privredu i privatizaciju, pokrenulo je Inicijativu za privatizaciju "Geomasina"d.d.
(dokument br. 023-00-1358/2002-0 1).
U skladu sa cl.16. staY6. i 3, Agenciji i Sindikatu dostavljem je prospekt u propisanoj formi.
22.11.2002 .godine, Prospekt je objavljen u dnevnom Iistu "Politika".
Za konsultanta za izradu Programa privatizacije angazovanaje firma "Ces Mekon".
Saradnja izmedu konsultanta i rukovodstva "Geomasine" nije bila potpuna i efektna. Zbog ogramcenja i
neafurnosti informacionog sistema, Preduzece nije moglo otpostovati zahteve za dostavljanjem podataka. Kao
rezultanta navedenog doslo je do zastoja u sprovodenju postupka privatizacije.
Po nalogu Rukovodioca projekta Jelene Dancevie, u Agenciji za privatizaciju, dana 19.04.2007.godine,
dogooreno je da se taj proces nastavi. Umesto ranijeg konsultanta, za izradu Programa privatizacije,
Agencija je angazovala kueu "Beokonex", Beograd, Zahumska 71.
Pristupilo sa programiranom
planskom upravljanju na realizaciji projekta. Ocekuje se korektna saradnja i
efikasan zavrsetak program a privatizacije.
U skladu sa odredbama Zakona 0 privatizaciji, ovo preduzeceje privatizovano najavnoj aukciji oddanoj 14. 12.
2007. godine.
Resenjem Agencije za privredne registre broj BD 13498/2008. godine od 28.03.2008.godine,
upisuje se u
Registar privrednih subjekata kao:
AKCIONARSKO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU GEOLOSKO-RUDARSKE
OPREME I DDAMANTSKIH
ALATA "GEOMASINA" A.D. BEOGRAD-ZEMUN,
BATAJNICKI PUT BROJ 3.
OSNOVNIPODACIOPREDUZECU
Skraceni naziv: "Geomasina"a.d.
Sediste privrednog drustva: Zemun, Batajnicki put broj 3
Status Drustva: Otvoreno akcionarsko drustvo
Registarski broj: 0006000731
Maticni broj: 07012616
Poreski identifikacioni broj(PIB): 100011820
Prema kriterijumima 0 razvrstavanju iz Zakona 0 racunovodstvu i reviziji Drustvo je razvrstano u MALO
PRA VNO LICE.
Prosecan broj zaposlenih u tokui 2012. godine bio je 2(a u 20 II godini 2)
Organi privrednog drustva su: Skupstina , Upravni odbor, Nadzorni odbor, Direktor i Izvrsni odbor direktora
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENT ACIJU RACUNOVODSTVENIH IZVESTAJA
IRACUNOVODSTVENIMETOD
Finansijski izvestaji Privrednog drustva, sastavljeni su u sklaadu sa Zakonom 0 racunovodstvu
i reviziji, kojim
se ureduju uslovi i naCin vodenja poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i
rashoda, sastavljanje, prezentacija dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izvestaja u skladu sa zakonskom i
profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvestaja,
Medunarodne Racunovodstvene Standaarde (MRS), odnosno Medunarodne Standarde Finansijskog Izvestavanja
(MSFI), kao i tumacenja koja su sastavni deo standarda, izuzev rezervisanja
za otpremnine, koja nisu
ukalkulisana iz razloga sto nije znacajna stavka, kao ni rezervisanja za troskove u garantnom roku.
Finansijski izvestaji Drustva su iskazani u hiljadama dinara. Dinar (RSD) predstavklja zvanicnu izvestajnu
valutu u Republici Srbiji.
Procenjivanje vrednosti svih pozicija u bilansu stanja za 20 12.godinu, izvrseno je po fer vrednosti. Procenjivanje
svih vrednosti do 31.12.2011 izvrseno je po knjigovodstvenoj vrednosti. U2012 pod 01.01. izvrsena je promena
racunovodstvene politike vrednovanje investicionih nekretnina postrojenja.i opreme prelaskom na fer vrednost a
sto je regulisano i izmenom Pravilnika 0 racunovodstvu.i Jacunovodstvenim.politikama.
Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste iskazane u fakturi, povracaj robe i porez
na dodatnu vrednost.
Rashod direktnog materijala, odnosi se na sirovine i materijale koji su upotrebljeni za izradu proizvoda. Rashodi
materijala pored direktnog materijala obauhvataju i rashode ostalog materijala, rezervnih delova, goriva i
energlJe.
Rashodi se takode odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.
Troskovi pozajmljivanja su kamate i drugi troskovi koji nastaju u Privrednom drustvu u vezi sa pozajmljivanjem
finansijskih sredstava. Troskovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali, bez obzira
na to kako se pozajmljena sredstva koriste.
Nekretnine postrojenje i oprema cine grupe sredstava slicne prirode i upotrebe u poslovanju Privrednog drustva,
kao sto su gradevinski objckti, postrojenja i oprema.
Privredno drustvo iskazuje stavku na pozicijama nekretnine, postrojenja i oprema ukoliko ona ispunjava 2
kriterijuma: ocekuje se da ce se koristiti duze od jedne godine i pojedinacna nabavna vrednost u momentu
nabavke veca od jedne prosecne bruto zarade po zaposlenom prema poslednjem objavljeno podatku republickog
organa.
U trenutku nabavke nekretnine, postrojenja i oprema se pocetno vrednuju po trosku nabavke, odnosno po
nabavnoj vrednosti ili po ceni kostanja.
Nakon pocetnog priznavanja, nekrctnine, postrojenja i oprema vrednuju se po fer vrednosti, umanjenom za
ukupan iznos obracunate amortizacije, dok su u predhodnim godinama vrednovane po trosku nabavke.
U navavnu vrednost nekrctnina, postrojenja i opreme, ukljucuje se neto fakturna cena dobavljaca, svi direktni
zavisni troskovi nabavke i dazbine koje su nastale prilikom nabavke, odnosno dovodenjem u stanje funkcionalne
ispravnosti.
Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme , Cini nabavna vrednost umanjena za ostatak
vrednosti. Obracun amortzacije pocinje od narednog meseca kada je sredstvo raspolozivo za koriscenje, dok se
sa obracunom arnortizacije prestaje kada je sadasnja vrednost jednaka 0 , kada je sredstvo rashodovano ili
prodato ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo koje se drZi za prodaju.
Zalihe robe procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost cini neto fakturna vrednost i zavisni troskovi
nabavke. Pod zavisnim troskovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troskovi u postupku nabavke do
uskladistenja.
Kod uvezene robe, nabavnu vrednost cini i razlika izmedu fakturne vrednosti i osnovice za obracun carine, koju
je utvrdio nadlezni carinski organ.
Roba na zalihama u skladistu vodi se po prosecnoj ceni.
Potrazivanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potrazivanja za isporucene proizvode i izvrsene usluge.
Potrazivanja se evidentiraju po fakturnoj vrednosti.
Ispravka vedenosti potrazivanja po osnovu prodaje vrSI se na osnovu racunovodstvene
politike Privrednog
drustva, na osnovu procene naplativosti svakog potrazivanja zasebno. Direktan otpis na teret rashoda vrsi se
sarno u slucaju kadaje nemogucnost naplate potrazivanja izvesna i dokumentovana, a odluku 0 direktnom otpisu
potrazivanja donosi Izvrsni odbor dircktora Privrednog drustva.
Sva sredstva, odnosno potrazivanja i obaveze u stranim sredstvima placanja preracunavaju se u njihovu dinarsku
protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj val uti su iskazane u dinarima po
srednjern kursu vazecem na dan transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preracunavanjern potrazivanja i obaveza u stranim sredstvima
placanja u njihovu dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u bilansu uspeha kao deo finansijskih
prihoda i rashoda.
Pozitivne i negativnc kursne razlike nastale po izvrsenim deviznim transakcijama u toku godine iskazuju se u
bilansu uspeha kao finansijski prihodi i rashodi.
Zvanicni kursevi za val ute na dan 31.12.2012. godine koje su od znacaja za poslovanje Preduzeca i koje su koriscene za
preracun deviznih pozicija bilansa stanja u dinare, bili su sledeci:
_.
------
EUR
USD
GBP
CHF
31.12.2012
113,7183
86,1763
139,1901
94,1922
31.12.2011
104,6409
80,8662
124,6022
85,9121
Obracunati efekti valutne klauzule iskazuju se kao finansijski prihodi i rashodi u bilansu uspeha.
Obaveze za poreze na dodatnu vrednost, obuhvataju obaveze nastale po osnovu obracunatog poreza na dodatu
vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatnu vrednost po izdatim fakturama, primljenim avansima po
opstoj stopi od 18% ,a od 0 I.I 0.20 12 stopa je 20% i obaveze po osnovu razlike obracunatog poreza na dodatu
vrednost i prethodnog poreza.
U 2012 godini preduzece je angazovalo ovlascenog procenitelja za procenu vrednosti kapitala i imovine.Kako
ovlasceni procenitelj nije mogao utvrditi trzisnu vrednost zemljista knjigovodstvena vrednost zemljista na 022
je odredjena kao vrednost nematerijalnog ulaganja (prava koriscenja navedenog zemljista)
Pravo koriscen'a
Nabavna
vrednost
3713
3713
radjevins kog zemljista
Ukupno:
Sadasnja
vrednost
3713
3713
Ispravka
vrednosti
Vrednost nekretnine, postrojenja i opreme nakon procene i posle sprovedene amortizacije
odnosi se na:
u
Opis
Zemljiste
Gradevinski objekti
-_.,-._-_ _--Postrojenja I oprema
Alat i sitan inventar
Avansi i osnovna sredstva u pripremi
Osnovno stado
1I1aa
Nabavna
vrednost
0
287086
------
..
Ukupno:
_._---"-,._-_.
~,.
Nakon procene vrednosti gradjevinskih
potrosnje u iznosu od 1.176 hilj.rsd.
19705
0
0
0
306791
Sadasnja
vrednost
0
280568
Ispravka
vrednosti
0
6518
..
'--'-~-"'-
_._------_.-
16687
0
0
0
297255
3018
0
0
0
9536
---_
objekata i opreme izvrseno je isknjizavanje
...
-------_
..
_--
stanova zajednicke
Gradevinski
ob"ekti
4117
-_._~.-
-2940
268325
Postrojenja
10 rema
-_._---_.
__11876
.- ~_.-11876
19438
267
...
Otucenja
.Prenos sa ili na z.'l!i~e n~laet!1ine ~{)ju koristi vlasnik
Ostalo
Stanje 3l.decembar 2012
..
ISPRA VKA VREDNOSTI
Pocetno stanje 2012 godine
Ispravka greske i promena rac.politike
Amortizacija
Gubici zbig obezvredenja
Otudenja
Prenos saili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik
Ostalo
Stanje 31.decembar 2012
NEOTPISANA VREDNOST
- 1176
_
..
......
__
- ------
..
268326
.
--~---_._---
19705
----
1666
-1666
6518
8745
-8745
3018
6518
261808
3018
16687
Preduzece je u 2011 odlucilo da gradjevinske objekte namenjene za prodaju preklasifikuje u
Investicione nekretnine i izdaje ih u zakup, oct cega su ostvareni prihodi po tom osnovu.
U 2012 izvrsena je takodje procena po fer vrednosti za investicione nekretnine, osim za jednu nepokretnost za koje nije postojao dokaz 0 vlasnistvu, koju smo isknjizili iz poslovnih knjiga u
iznosu od 5.883 hilada rsd
u
NABA VNA VREDNOST
.._.
__
Pocetno stanje 2012
lspravka greske i promena racunovodstvene politike
Povecanja kao rezultat revalorizacije
Povecanja kao rezultat aktiviranja objekata za izdavanje
Otucenja
Prenos sa ili na zalihe nekretnine koju koristi vlasnik
Ostalo
----------._--Stanje 31.decembar 2012
ISPRA VKA VREDNOSTI
---_._--_.
Pocetno stanje 2012 godinc
Ispravka greske i promena rac.politike
--_
lja a
----_.-~-_ _-
...
..
14027
10616
-5883
-
-
18760
-_ .. _-----
._._--
92
-92
Amortizacija
Gubici zbig obe~redellia
-------------Otudenia
Prenos saili na zalihe nekretnine koju vodi vlasnik
Ostalo
Stanje 31.decembar 2012
NEOTPISANA VREDNOST
-----------
--------------
-----
0
18760
lja a
u
2012
opis
2011
Dugorocni kredit povezaJlim pravnim licima
Dugorocni kredit u zemlji
Dugorocni krediti u illostrallstvu
Hartije od vredllosti koje se drze do dospeca
Ucesce u kapitalu kod banaka
--
Obezvredenje
Ukupno
~_-_ '---_
..
..
-----
...
6
-.'_ .. _-
-----
dugor.Jinans_plasmalla
6
U 2012. je izvrsena ispravka potrazivanja
naplate veoma mala.
-_
-,.-
..•. _-_._-~_._-,,_ ...
-
Opis
Zalihe materijala
Rezervni delovi
Alat i inventar
Nedovrsena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Sopstveni poluproizvodi
Dati avansi
Ispravke vrednosti
Ukupno:
Stalna sredstva namenjena
_._-_.
prodaji
za ucesce u kapitalu kod drugog pravnog lica, jer je izvesnost
_._ .•.
_
.. _ ..~.~
- ------,'------------
2012
1652
2011
2606
7636
8985
1128
39
10416
0
11630
0
2129
o
34
2
Opis
Hartije od vrednosti (gotovinski
2209
3857
34
2012
2011
2
2
o
o
2
2
2012
2011
319
314
3874
6117
4193
6431
ekvivalenti)
Prelazni racun
Sredstva na tekucem racunu
Blagajna
Devizni racun
Devizna blagajna
Ostala novcana sredstva
Ukupno:
Preduzece ima otvorene tekuce dinarske racune kod Vojvodanske banke AD 355-1010669-50
I kod Banka Intesa AD 160-924798-76.
Devizni racun je otvoren kod Banka Intesa AD
1.9
Porez na dodatu vre dnost i aktivna vrem enska razgranicenja
u RSD hT
IIJada
._- ,---------
-_._-------,~-
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgranicenja
ukupno
Opis
Gubitak
2011
-----------------
18
110
32
18
142
-- ------------
----._.~--
.------------
2011
2012
UKUPNO
-
Opis
Akciiski kapital
Udeli doo
ulozi
DrZavni kapital
Drustveni kapital
Zadruzni udeli
Ostali osnovni kapital
UKUPNO
2012
-_.-
--_.-
-----
30710
230060
30710
230060
---
2012
10522
_.-._---------~ --~
10522
--------.-_._-_._~_._-----------_
10522
..
_--
10522
U 201O.-oj godini preduzece jeimalo povecanje osnovnog kapitala za 4.000.hiljada dinara, koje se odnose
investiciju realizovanu u skladu sa ugovorom 0 privatizaciji_ U 2012 nije bilo promena na Kapitalu.
na obaveznu
Aval ada je preuzela vecinski den akcijskog kapitala od predhodnog vlasnika po ug.o preuzimanju sto je
sprovedeno
U APR i CRHoV
Struktura akcijskog kapitala u 2011 je bila sledeca:
Akciollari
Br akcija
Saranovic N.
Geomasina
AD
5.334
Fizicka lica (442 akcionara)
UKUPNO
Akciollari
AD
Mali akcionari (441 akcion)
UK UP NO
vr.
Ucesce u %
4.504
42,80
4.000
38,02
2.691
2.018
19,18
14.030
10.522
100,00
Br akcija
Avala Ada A
Geomasina
llomillailla
6.005
Yr.
Ucesce u %
11.339
8.504
80,82
82
2.009
61
1.957
18,60
14.030
10.522
100,00
llomillailla
0,58
2011
2012
N erasp~~edena 90bit ran iji.b._gg_~
lspravka greske i pr()Inen~.':~c.politike .
Korig.stanje nerasp.dobiti ranijih gidina
Isplata dividende
Ostala povecanja
Ostala smanjenja
Nerasporedena dobit tekuce godine
Rezerve
Revalorizacione rezerve
-Gubitak tekuce godine
-Gubitak ranijih godina
Stallje 31.12.2011 (2.1+ 22)
0
--_.-
_.
__ _- --
--
..
62
251830
45280
217010
0
145
10667
0
Preduzece je otkupilo akcije od malih akcionara 82 akcije po 1.890,00.Nominalna vrednost tih akcijaje
750,00 rsd po akciji cime je ostvaren gubitak oct 93 hilade rsd.
Struktura revalorizacionih
rezervi
Pocetno stan'e 01.01.12
Povecanje usledj?rocene
Smanjenje
usled
rez,za
obaveze
VIm no
-'"---~"---
3)12
145
294238
«'~----~-'---42553
odlozene
u
lla a
2012
Opis
Rezervisanja za troskove u gar.roku
Rezervisanja za obna v .prir. oogatstava
Rezervisanja za kaucije i depozite
Rezervisanja za troskove restruktuiranja
Rezervisanja za benef~cije zaposlenih
Ostala dugorocna rezervisanja
2011
---- ._--
._----
Ukupno
Opis
Dugorocni krediti u zemlji
Dugorocni krediti u inostranstvu
Os tale dugorocne obaveze
----
Ukupno
---_ .._-
---_.-
.
198
198
..
__._---
-.
u
opis
Kratk.krediti
2011
2012
--------
198
198
..---------_.
ilIa a
2012
2011
ad zav.i mat.pr.lica
Krat.kred. od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkorocni krediti u zemlji
Kratkorocni kredit u inostranstvu
_._-- _._------_
Deo dug kred.koji dosp.do jedne godine
Deo ost.dug.obav. koje dosp.do jedne god.
Obav po kratk.hart.ad vrednosti
...
217149
64632
198017
60650
.~--~ -_._-----."'---
Ostale kratkorocne
Uk'!!p~
obaveze
~~
Struktura kratkorocilih obaveza cine obaveze prema "Yucel-u", i Balendean Limited u USD od 750.000
Povecanje obaveza po kratkorocnim kreditima u inostranstvu i ostalih kratkorocnih obaveza prema prasvnim
u ovoj godini su rezultat rasta kursa dolara u odnosu na dinar i obracunatih kamata za te obaveze.
licima u zemlji
1I1a a
opis
Primlieni avansi depoz.i kaucije
Dobavljaci-mat i zav.p~~na lica
Dobavlj.-ostala povezaI~a pra"na lica
.----Dobavljaci u zemlji
Dobavljaci u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze prema uvozniku
Obav.po osnovu izvoza za tuetracun
Obaveze PO osnovu kom. ikons. prodaje
Ostale obaveze iz sp~(;i!icnihfJoslova
_~
ukupno .-~--.--.----~..__ .
~-_._.- --~-----_._-------~-
Opis
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze po osnovu javnih prihoda
Ostala PVR
Ukupno
2012
2011
56
56
--~-_._-~-----------
----
-
3607
1325
---~
-~-_._--_._---_
--_._--_._-~-
1381
3663
--_.-._--_
-
.. -
2012
69
642
2501
3212
.._--
2011
----_
-~ 0'0_'_-_-.
... _._.-
-
~--~-
635
2564
3199
_
.. •.•.•....
._--
--------
Opis
._---- .-. ----"-----"._ ..
Obaveze za neto zarade I naknade
Obaveze za porez i doprinose na zarade na teret zaposlenih
Doprinosi na zarade na teret poslodavca
Ostale obaveze koje se refundiraju
Obaveze za kamate i troskove finansiranje
Odaveze za dividende -_ .. _---_ ....._~.
Ostale za ucesce u dobiti
Obaveze prema clan uprav.i nad.odbora
Obaveze prema zaposlenima
Obav. prema fiz.licima po ugovorima
Obav.za neto prihod preduzetnika
Ostale obaveze
Unapred obracunati troskovi
Obrac.prihodi buduceg perioda
..
Razg.zavisni trosk.nabavke
- ----------_.
Odlozeni prihodi i prim.donacije
Raz.prihodi po osnovu potr.
Ostala pvr
2012
112
45
28
Ukupno
23224
-
2011
124
50
32
22500
16696
_ .._---
..
~-
~--~_._
.... -
._----._--.-
3
535
536
._._..-----.-
.. -
_ __
..
._---
17437
U 2011 god. Preduzece je izvrsilo reklasifikovanje obaveza za kamate prema ino poveriocu Balendean
Limited sa racuna kratkorocno finansijskih obaveza na ostale kratkorocne obaveze za kamate po
Ino.kreditu. U 2012 nije bilo promena po ovom osnovu.
2012
Pocetno stanje-1 janll<lr.. .._-_ _._~_. __ .~_.-.
Ispravka greSke i promena rac.politike
Povecanje/smanjenje u toku godine
Krajnje stanje -31.decembar
•..
ukupno
.----------
_
.... _._-----
2011
0
---_ ..... -
---------_ ..-
39349
255
39349
255
U 2012 god obracun odlozenih poreskih obavezaje znatno povecan iz razloga sto je obracun racunovodstvene
amortizacije znatno veci (zbog povecana vrednosti opreme i gradjevinskih objekata usled procene) od poreske amortizacije (koja se nije menjala)/
u RSD hiljada
2011
----~--_._-,_.
Opis
Troskovi materijala za izradu
Troskovi ostalog materijala
Troskovi goriva I energije
UKUPNO
_._---
-
._---'.
1096
__ ._.3106
---._._._-_.,-_. __ ._.---
9967
9795
52
4455
8709
-2722
2341
19381
2012
1534
539
1226
3299
2011
3476
189
1110
4775
----_._.~_.-
-,-,_.'-_ ...-------
-- -
~---
Opis
Troskovi bruto zarada I naknade zarada
Troskovi dopr~ na zarade i naknade na teret
poslodavca
Troskovi na osnovu ugovora
Trosk?!'l naknad~Jiz~lic~rna pCJ....Q.snoyu
()stali!J. ugovora
Troskovi naknada clanovima uprav.i nadzornog odbora
2012
1991
2011
4404
356
788
54
761
"
_.---~----------
Ostali licni rashodi - i...naknade
----~._UKUPNO
2132
8085
141
2542
2012
Opis
"---- ._-,-~-.'--._--_
-Arnortizaeija alata, inve~t!1!:a _____
Arnortizaeija gradevinskih objekata i oprerne
Troskovi rezervisanja
UKUPNO
...
2011
----_.'-----
9536
1102
9536
1102
--.'_._~
Opis
-~-Troskovi usluga na izradi ucinaka
Troskovi transportnih usluga
Troskovi odrzavanja objekata i oprerne
Troskovi zakupa
Troskovi saj rnova
Troskovi reklarne i pro pagan de
Troskovi istrazivanj a -'-,--- ---Troskovi ostalih proizvodnih usluga
Troskovi neproizvodnih usluga
Troskovi reprezentacij e
Troskovi osiguranja
Troskovi platnog prol11eta
Troskovi clanarina kOl11oral11a
Troskovi poreza
_._---Troskovi doprinosa
---- -----_ ..
Ostali nematerijalni troskovi
UKUPNO
-----_.~._.,_
.._---
.--
._--
----------- ----,--
2012
-
-
2011
36
380
379
--'---~--"--'-'----"---'---
224
387
94
_
..
----
------ -- -----
135
-_ _----582
656
996
591
34
58
32
17
232
50
9
2769 ._ .._- --------_._-_._-_
2535 ..
-~- ------- .._-------_ ..528
136
5304
5556
..
-----------_.
.-
--_
Opis
Finansijski prihodi od od rnaticnih i zavisnih
pravnih lie a
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih Iiea
Prihodi od kamate
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
.
._----_ - ._.. - _.- - ._----..
2012
2011
99
925
278
_Prihodi od ucescall_~obiti zav.prav.licai
Ostali finansijski p~ihodL __
UKUPNO
zaj.ulaganja
-_._---_._-_.~-
Opis
Finansijski rashodi iz odnosa sa maticnim i
zavis.prav.licima
Finans.rashodi iz odnosa saostalim pO\:,.pravnim licima
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rahodi po osnovu efekata valutne klauzule
Rashodi od ucesca u gubitku zav.prav.lica izaj.ulag.
Os tali finansijski rashodi
UKUPNO
Opis
Dobici od prodaje nem.ulag,nekret,postr.i
opreme
Dobici od prodaje bioloskih sredstava
Dobici od prodaje ucesca i dugorocnih hart.od
vrednosti
Dobici od prodaje materijala
Naplacena otpisana potrazivanja
Viskovi
Naplacena otpisanapotr~~ivat~_
----Prihodi po osnovu efekata ugov.zas.od rizika osim
val.klauz.
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja dugorocnih rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od uskladivanja vrednosti
bioloskih sredstava
Prihodi od uskladivanja vrednosti nematerijalnih ulag.
Prihodi od uskl.vrsd.nekret,postr.i
opreme
Prihodi od uskladivanjavred.dug.fin.pl.
i har od vred.rasp.za
prodaju
----- _._--Prihodi od uskladivanja vrednosti zaliha
Prihodi od uskl.vr.potr.i kratk.finans.plasmana
.-
----"
1024
278
2012
2011
_._---~---
- - -~_._--
.
_.
--
17929
5108
12481
16612
1821
4835
35518
23268
2012
2011
1833
614
80
-- ----_
----_._---
1
150
-----_._-------
..
_
..
_--
._-
Prihodi od usk~adi~anja vrednosti oSJ:illeJmovine
UKUPNO
Opis
Gubici po osnovu rash.i prodaje nem.ulag.nekr. i
opreme
-- -- -_.- _~---_.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje
biol.sredstava
Gubici po osnovu prodaje ucdca u kapitalu i har.
od vr.
-_._.--_.
Gubici ad prodaje materijala
manikovi
Rashodi po osnovuefekatallg.zas.od
rizika
Rashodi po osnOVll direktnih otpisa potrazivanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha
_ materij~la i ro~ __
._--..Ostali nepomenllti rash()dj_
._0_-·
----Obezvredenie bioloskih sredstava
Obezvredenje nematerijalnih ulaganja
Obezvredenje nekret. postrojenja i oprcme
Obezvredenje dug.finan.plasmana
i drugih har.od
vredn. ras.za prodaju .·0_Obezvredenje zaliha materijala i robe
Obezvredenje potrazivanja i kratkorocnih tinan.
plasmana
Obezvredivanje ostale imovine
UKUPNO
0
2012
-- _._---------_.-
..
._----_._'--'._---
----
--~._-
2011
._---------._------
-
1
19
75
._-
936
,,_.-
._---_._,._--------_·_-------.0-
..._--::-
1400
613
2355
2414
-____
--
--
2012
Dobitak iz redovnog poslovanja
Gubitak iz redovnog poslovanja
Dobitak poslovanja koje se obustavlja
Gubitak poslovanja koje se obustavlja
Poreski rashod perioda
Odlozeni poreski rasho~ perioda
Odlozeni poreski prihodi periodi
lsplacena licna primanja poslodavcu
Neto dobitak
Neto gubitak
1725
0.
___
-
2011
48591
23193
7048
212
··0
_0_____ ..._____
0_
-
- 31
- 3459
-
52180
.
---
-_. ~-~._---~----
23374
--_.
Privredno Drustvo je iskazalo u 2012. godini gubitak od 52180 (u hiljadama dinara). Navedeni gubitak je povecao gubitak
iznad visine kapitala.
U 2012. nemamo neusaglasenih obaveza prema dobavljacima, a za neusaglasena potrazivanja
od kupaca smo izvrsili ispravku vrednosti.
1) J'rikaz,
i rc,,11 !tata
pos 101'ollja DrlJstvi~, a namelto
j'inllllS (is kl) s tal!jc
II home
se
Dnd t l' 0 Ilal IlZ i I pod aei vazni za
P roce 1111 slollja iwov! II e Oms tra
2)
Opis
Dl'IIstl'o
Ii
promella
oceklvflnog
razvoja
1I1lredilOm peri Otill,
poslol'il
im
poli/ikama
Drus
11'(1,
i
kao
gtavnilt riziku I prefflji
ki!jilllU
Jlos hll'i1i!je DruMv a iz/ozeno
je
Dms tvo je u 2012
ne to gub itak 0 d 52, J 80 hiljade
dinara,!' 2m J god ill! m aj gnhitak iZllOSin jt' 23,374 hiJjmle dinam,
Razlog ovako latentllih
gubitaka
je
visokim
kamatama
lIa
j)ozajmljena snx! stva koja se nemogll s ervisirati lla vrem,,!
Pos !OVI10m po!itikom dmstv a :w 20 U godi nil pretp os !<nljena je
dalja radonalizac ija i kOUSH!idadja po sl onmja , dalje sm aujenj e
teos lena pos lov anja, akvizkija dom ace g i inot rdst a i izdavanja u
l.akup raspnsloziY ih rt'SlIl'sa deus ha.
Drus tvn oc ekllje da u tehucoj 2013 god ini os had poslovni dobitaK,
Sto ce utkati l1a sma njenje ukup nog gn bitka izazvHlwg tms Iwvima
kamatt' IHI pOl ajmljel~~~!~':~c".t_::~.
_
3) Sl'i rainiji
pas/ovnl dogadaji
koji ,I II IIIlStliP iii Ililk all
elm
pos lOFIU'
Ille
za
,Ie
i:;; reI Iqj
e ma
Poslovodstvo preduzeca je u cilju emisije akcija radi povecanja
ob rtnog kapit ala "Geomas ine" izvrs ilo dod atnu procenu trajnog
prava koriscenja gradskog gradevinskog zemljista za 3,5 hektara u
zoni III Zemun. Proce njena vredn ost j e 406 mil ion a rsd.
4)
Svl
pOl'
e:;;all
U 2012.godini, vecinski vlasnik je ustupio privrednom drustvu
"Avala Ada" doo, Beograd 80,82 % akcijsk og kapit ala "Geomas ine"
a.d., Beograd, odnosno 11 .339 akcija. Avala Adaje tada postala
povezano lice i kao takvo je imalo jednu transak ciju sa
Geoma sin om AD i sa stoj ala s e u pi aca nju ob aveza po osnovu
fakturis ane robe u i zno su od 4.92 0 hiljada dinara.
lidmll
1111
5; Akti1'llostl
istraihfanja
1
Akc hma rsk (I drus tyO II 2012 nije lwpravilo
bUo kakve ak t!VllOSti II
is
po slovanja.
Podaci 0 stecenim so stvenim--------axeiiama'
_#Sop sl ve He akcije S II Sf ec 01 pO
ulag anja (a II s Idad usa kupopr
HI' akcija 82 a llomi nalna
IlTiCIJ(l
slecone
Lenos hoji ie Drus ,vo
po Sop svelle
os nnvu :;t.icanja sops rve nih akci,~L
odn, naznaka da su
slocens
lX'Z oak n(l de
sops lven ill ak cija kOjc drus!Yo
81'
82 a l10mi na II1\!
pos edui<:,
u
:renutku
izra(k
godi~ nie g izves laja
"Podaci 5e popunJavaJu ukol:ko je Drustvo u meduvremenu od
sopstvcne
kcly
\ki JZ,Vt'S
SaSLdV ljen
Ul
primenu
~stnjte i objektivne podatke 0 rrnovin~,
posiovanJu.
lokovima goiOI!1e , prornenama na
i nie,~va drustva koja ~::j!:!.:"J.[~cer~a
u konsolidovane 'z~eStaJe
NazlY radnoo mesia i duznosti koje !ice obavlja uDrustvu
Gen eralni direktor
V ODLUKA NADLEZNOG ORGANA mmS'fVA 0 USVAJ :\N.lr'
FlN\NSUSI<lH
A
Fin.izycstaj za 2012 godinu sa Napomcnama IlZ finalls ijske izves laje za2012 U odobr ell] i prillvacen ]
n dlllko m Odho ra direklonl br, 7113 0 d 26.02.2013 [ h!ag ov reme no d
In vljena A gen c1j\ za pri vredne ;0(>
gistre 2iUl2 .2013.
GodiS nji [zydlaj za 20 12.godinll s a god iSnjim limms!js kim izn:Stajima, izvcs tajem n~v[zGril i god[ snjim
izves h\iem 0 poslovall ju. n mome otu objnvlj ivanja jos uvck nis U
Ili 00 strane
oroana
DruSlya (Sku ps tine al{(:ionara),
Drustvo ce II cclosti naknadno objaviti odluku nadleznog organa o.~svajanju Godisnjeg izvestaja
..
'U
ds nlje usvojen godisnl! !zvesaj, obavezna je nspomena da nlje usvoJen od strane nadleznog or;7,\I1,;.
a Drustvo je obavezno d2 odluku nadieznog organa 0 usvajanju Godlsnjeg ,zvesiaja
u celosi, nakn2dno
i
:-
VI ODLUKA 0 RASPOOELI DOBlTl III POKRICU GUBITKA'"
Odiuka 0 ra-s--p-o-d-c-I-!'
-d-o-b-it-i-O-rustvadonece se na
skup~trnf Drustva--:--orustvo6e--i~celost! naknadno objaviti odluku nadleznog organa 0 raspodell dobit! Drustv2.
redov-n~oT-·go·di;§nroj
*U sluCalUda odiukanadleznog organa 0 raspodeli dOb,lIIpokr:c;u-gublik-anije's'astavni deoGodisnjeg
Drustvo je ohavezilo
da j e objav! u eelm[! naknadno.
!zveSiaja
~g",,1
/17(/. OmetUl'"
Ohz imm tla God!s Ilji fin ans ijs ki izvestllj nije lJsYojen
od
nadlf!zf1
organa Druffta,'odluka··--·---·
l1adlezn.o..g. organa 0 usvajanjll Godisl1jeg finansij kog iH..".".Staja
.
n.l 2012.go dlnu ! odluka
.
. organ."' .
DruStva 0 raspodeii dobit! ce biti objavljenc naknadn 0 II cc lost L
'U sluca]'lda
odluka ()
Godisnji izvesta;n1le usvojen od strane nadie;:noq organa !avnog
ju (;odlsnieg
izveslaia
bili mknad uo ob.l,;vljcua
oha;c '; [elll;;
dace
Javno drustvo je duzno da sastavi Godisnji izvestaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a regulisanom trzistu,
odnosno MTP dostavlja ovaj izvestaj ukoliko su hartije od vrednosti tog drustva ukljucene u trgova nje, i to
najkasnije cetiri meseca nakon zavrsetka svake poslovne godine, kao i da obezbedi da godisnji finansijski izvestaj
bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja.
Drustvo odgovara za tacnost i istinitost podataka navedenih u Godisnjem izvestaju.
Download

u sa cianom 50. ,5~ Zakona 0 frz.lsfu TOmi! I