EP SVETLOST AD BEOGRAD
GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ZA 2013. GODINU
Beograd, April 2014
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj
31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012),
EP SVETLOST AD BEOGRAD, BARA VENECIJA 57, BEOGRAD, MB 07022654
objavljuje:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU
SADRŽAJ:
1. Finansijski izveštaji EP SVETLOST AD BEOGRAD za 2013. godinu (Bilans
stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na
kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje)
2. Izveštaj revizora u celini
3. Izjava direktora Društva da revizorski izveštaj nije usvojen
4. Izveštaj o poslovanju društva
5. Izjava lica odgovornih za sastavljanje finansijskih izveštaja
6. Izjava dirkektora da Godišnji finansijski izveštaj za 2013. nije usvojen i da Izjava
da Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka nije doneta
ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
Пословно име ELEKTROTEHNICKO PREDUZECE SVETLOST AD
Матични број
07022654
ПИБ 100002740
Општина SAVSKI VENAC
Место BEOGRAD
ПТТ број 11000
Улица BARA VENECIJA
Број 57
ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
редовни годишњи финасијски извештај за 2013. годину.
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ (обавезно попуњавају привредна друштва, задруге, друга правна лица и огранци) словима
У складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, а на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину,
обвезник се разврстао као микро
правно лице.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ
Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу.
Назив
Општина
Место
ПТТ број
Улица
Број
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
Назив/име и презиме AGENCIJA BOGOSAVLJEVIC SAVKA BOGOSAVLJEVIC PIB 102589120
Место
BEOGRAD
Улица
BULEVAR MIHAILA PUPINA
E-mail
[email protected]
Бро
ј
179
Телефон 0112602595
ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података
Законски заступник обвезника
Својеручни потпис
Име
Презиме
VLADAN
М.П.
GVOZDENOVIC
ЈМБГ
2711956710031
Broj zahteva:505201
Strana 1 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07022654
100002740
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :ELEKTROTEHNICKO PREDUZECE SVETLOST AD
Sediste : BEOGRAD, BARA VENECIJA 57
BILANS STANJA
7005020784278
na dan 31.12.2013. godine
- u hiljadama dinara
Iznos
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
002
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
304288
306882
005
295030
297624
020, 022, 023, 026,
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
027(deo), 028
(deo), 029
006
174614
175049
024, 027(deo), 028
(deo)
007
120416
122575
009
9258
9258
9258
9258
00
012
01 bez 012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027(deo),
3. Bioloska sredstva
028(deo)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
008
030 do 032, 039
(deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
012
11922
12598
I. ZALIHE
013
10788
10788
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
1134
1810
1. Potrazivanja
016
258
606
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
23 minus 237
3. Kratkorocni finansijski plasmani
018
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
10 do 13, 15
14
20, 21 i 22, osim
223
223
Broj zahteva:505201
Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
27 i 28 osim 288
288
29
88
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
020
876
1204
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
021
610
613
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
022
316820
320093
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
316820
320093
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
155687
148915
30
I. OSNOVNI KAPITAL
102
141991
141991
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
924
924
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
155964
155964
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
27303
20531
35
VIII. GUBITAK
109
170495
170495
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
111
161133
171178
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
113
2498
2498
1. Dugorocni krediti
114
2498
2498
2. Ostale dugorocne obaveze
115
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
116
158635
168680
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
19295
19295
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
119
91727
83590
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
47613
65795
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
330 i 331
037 i 237
414, 415
41 bez 414 i 415
42, osim 427
427
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
481
Broj zahteva:505201
Strana 3 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
498
89
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
D. VANBILANSNA PASIVA
125
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
316820
320093
22.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:505201
Strana 4 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07022654
100002740
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :ELEKTROTEHNICKO PREDUZECE SVETLOST AD
Sediste : BEOGRAD, BARA VENECIJA 57
BILANS USPEHA
7005020784285
u period 01.01. 2013 do 31.12.2013
od
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
0
146
1.Prihodi od prodaje
202
0
146
62
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
203
630
3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
5. Ostali poslovni prihodi
206
6871
10069
60 i 61
631
64 i 65
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)
207
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
51
2. Troskovi materijala
209
1179
1221
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
209
2564
54
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
2594
2605
5. Ostali poslovni rashodi
212
2889
3679
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
213
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
6871
9923
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
0
3
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
0
71
67 i 68
VII. OSTALI PRIHODI
217
13648
1604
57 i 58
VIII. OSTALI RASHODI
218
2
0
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
6775
0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
0
8387
69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
221
59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
53 i 55
Broj zahteva:505201
Strana 5 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
224
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
6775
0
0
8387
G. POREZ NA DOBITAK
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
226
3
0
722
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
227
0
855
723
D. Isplacena licna primanja poslodavcu
228
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)
229
6772
0
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)
230
0
7532
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
234
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
22.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:505201
Strana 6 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07022654
100002740
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :ELEKTROTEHNICKO PREDUZECE SVETLOST AD
Sediste : BEOGRAD, BARA VENECIJA 57
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005020784292
- u hiljadama dinara
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
301
2308
43
1. Prodaja i primljeni avansi
302
1136
43
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
1172
0
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
2308
4581
2190
0
118
4581
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)
305
1. Isplate dobavljacima i dati avansi
306
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
307
3. Placene kamate
308
4. Porez na dobitak
309
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )
311
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
312
0
4538
313
0
4538
0
4538
0
4538
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )
314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
315
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
317
5. Primljene dividende
318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )
319
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
321
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
322
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
323
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )
324
Broj zahteva:505201
Strana 7 od 18
- u hiljadama dinara
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
325
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvecanje osnovnog kapitala
326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
327
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
329
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
330
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
3. Finansijski lizing
332
4. Isplacene dividende
333
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
334
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
335
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
2308
4581
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
2308
4581
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )
339
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
340
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
22.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:505201
Strana 8 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07022654
100002740
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :ELEKTROTEHNICKO PREDUZECE SVETLOST AD
Sediste : BEOGRAD, BARA VENECIJA 57
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005020784315
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
Red
. br.
OPIS
AOP
Osnovni kapital
(grupa 30 bez AOP
309)
2
1
Ostali kapital
(racun 309)
AOP
3
- u hiljadama dinara
Neuplaceni
Emisiona
upisani kapital AOP premija (racun
(grupa 31)
320)
4
5
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
402
415
428
441
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
403
416
429
442
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 404
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
405
418
431
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
419
432
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
407
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
408
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
410
(red.br. 7+8-9)
141659
141659
141659
141659
414
417
420
332
332
332
427
430
43110
43110
440
443
444
43110
445
433
446
421
434
447
422
435
448
436
449
423
332
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
411
424
437
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
425
438
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
413
439
452
Broj zahteva:505201
141659
426
332
Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
Rezerve (racun
AOP
AOP
321, 322)
1
6
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
453
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
454
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
455
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 456
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
457
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
459
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
462
(red.br. 7+8-9)
Nerealizovani
Nerealizovani
Revalorizacione
dobici po osnovu
gubici po osnovu
rezerve (racuni AOP hartija od vrednosti AOP hartija od vrednosti
330 i 331)
(racun 332)
(racun 333)
7
924
924
924
924
466
155964
8
9
479
492
467
480
493
468
481
494
482
495
470
483
496
471
484
497
485
498
473
486
499
474
487
500
488
501
469
472
475
155964
155964
155964
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
465
491
504
Broj zahteva:505201
924
478
155964
Strana 10 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
505
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
507
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 508
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Gubitak do visine
kapitala (grupa
35)
AOP
11
20531
20531
518
Otkupljene
sopstvene akcije
i udeli (racun
037,237)
AOP
Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
162963
13
531
544
519
532
545
520
533
546
199557
521
162963
534
547
199557
509
522
7532
535
548
7532
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
523
536
549
43110
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
511
537
550
148915
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
526
539
552
540
553
148915
6772
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
514
(red.br. 7+8-9)
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
517
Broj zahteva:505201
20531
524
170495
20531
527
6772
528
541
554
529
542
555
543
556
27303
530
170495
170495
Strana 11 od 18
155687
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
14
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
557
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 560
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
566
(red.br. 7+8-9)
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
567
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
568
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
569
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
22.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:505201
Strana 12 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07022654
100002740
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :ELEKTROTEHNICKO PREDUZECE SVETLOST AD
Sediste : BEOGRAD, BARA VENECIJA 57
STATISTICKI ANEKS
7005020784308
za 2013. godinu
I
OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
601
12
12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 4)
602
2
2
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)
603
4
4
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu
604
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
605
3
18
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Bruto
Ispravka vrednosti
Neto (kol. 4-5)
1
2
3
4
5
6
01
02
Broj zahteva:505201
1. Nematerijalna ulaganja
1.1. Stanje na pocetku godine
606
1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
607
XXXXXXXXXXXX
1.3. Smanjenja u toku godine
608
XXXXXXXXXXXX
1.4. Revalorizacija
609
XXXXXXXXXXXX
1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)
610
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i
bioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine
611
440962
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
612
XXXXXXXXXXXX
2.3. Smanjenja u toku godine
613
2594 XXXXXXXXXXXX
2.4. Revalorizacija
614
XXXXXXXXXXXX
2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)
615
438368
143338
143338
Strana 13 od 18
297624
2594
295030
- iznosi u hiljadama dinara
III STRUKTURA ZALIHA
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
10
1. Zalihe materijala
616
11
2. Nedovrsena proizvodnja
617
12
3. Gotovi proizvodi
618
13
4. Roba
619
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
620
6. Dati avansi
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)
14
15
703
703
621
10085
10085
622
10788
10788
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
300
623
1. Akcijski kapital
2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu
15027
15027
625
626
u tome : strani kapital
302
126632
624
u tome : strani kapital
301
126632
3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva
627
628
u tome : strani kapital
303
4. Drzavni kapital
629
304
5. Drustveni kapital
630
305
6. Zadruzni udeli
631
309
7. Ostali osnovni kapital
632
332
332
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)
633
141991
141991
30
- broj akcija kao ceo broj
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
1. Obicne akcije
deo 300
1.1. Broj obicnih akcija
634
42395
42395
1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno
635
126632
126632
126632
126632
2. Prioritetne akcije
deo 300
300
Broj zahteva:505201
2.1. Broj prioritetnih akcija
636
2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
637
3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)
638
Strana 14 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
258
606
43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)
640
91727
83590
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)
641
27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
347
324
43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
643
12216
8899
450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
644
0
787
451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
645
0
75
452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
646
104
731
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
647
465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
648
0
546
47
11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
649
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)
650
104652
95558
deo 228
461, 462 i 723
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
513
1. Troskovi goriva i energije
651
1178
0
520
2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)
652
104
1593
521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
653
105
731
4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora
654
526
5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
655
529
6. Ostali licni rashodi i naknade
656
0
240
53
7. Troskovi proizvodnih usluga
657
1266
711
533, deo 540 i deo
525
8. Troskovi zakupnina
658
deo 533,deo 540 i
deo 525
9. Troskovi zakupnina zemljista
659
10. Troskovi istrazivanja i razvoja
660
540
11. Troskovi amortizacije
661
2594
2605
552
12. Troskovi premija osiguranja
662
553
13. Troskovi platnog prometa
663
0
51
522, 523, 524 i 525
536, 537
Broj zahteva:505201
Strana 15 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
554
14. Troskovi clanarina
664
555
15. Troskovi poreza
665
556
16. Troskovi doprinosa
666
562
17. Rashodi kamata
deo 560, deo 561 i
562
deo 560, deo 561 i
deo 562
876
2772
667
0
71
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
668
0
71
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
669
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene
670
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)
671
6123
8845
deo 579
VIII DRUGI PRIHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
60
1. Prihodi od prodaje robe
672
640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina
673
641
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
674
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
5. Prihodi od clanarina
676
deo 650
651
deo 660, deo 661,
6. Prihodi od kamata
662
677
deo 660, deo 661 i 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama
deo 662
678
deo 660, deo 661 i
8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku
deo 669
679
9. Kontrolni zbir (672 do 679)
680
- iznosi u hiljadama dinara
IX OSTALI PODACI
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)
681
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)
682
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
683
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja
684
5. Ostala drzavna dodeljivanja
685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica
686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
687
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)
688
Broj zahteva:505201
Strana 16 od 18
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
689
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
690
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
691
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
692
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
693
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
694
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
695
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
696
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
697
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
698
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
699
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
700
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
701
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
702
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
703
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
704
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
22.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:505201
Strana 17 od 18
Налог за уплату
уплатилац
износ
4.000,00
ELEKTROTEHNICKO PREDUZECE SVETLOST AD
рачун примаоца
840-29775845-87
сврха
уплате
накнада за регистрацију и објављивање регистрованих
финансијских извештаја
позив на број
09-07022654
прималац
Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд
Broj zahteva:505201
Strana 18 od 18
ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE
"SVETLOST" A.D., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2013. GODINU
Beograd, februar 2014. godine
EP "SVETLOST" A.D., BEOGRAD
S A D R Ž A J
Strana
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2013. GODINU:
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:
BILANS STANJA
1
BILANS USPEHA
2
STATISTIČKI ANEKS
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA
5-6
GOTOVINE
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE
IZVEŠTAJE
3
4-5
6 – 21
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA
Napo
Mene
2013
2012
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
14.
-
146
146
-
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, nak. i ostali lični rashodi
15.
(6.871)
(1.179)
(209)
(2.594)
(10.069)
(1.221)
(2.564)
(2.605)
(2.889)
(3.679)
(6.871)
(9.923)
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
15.1.
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)
3
(71)
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
16.
17.
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
18.
19.
13.648
2
1.604
-
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
20.
6.775
(8.387)
6.775
(8.387)
DOBITAK/ (GUBITAK) PRE
OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Odloženi poreski prihodi perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
NETO DOBITAK/(GUBITAK)
20.
20.
3
6.772
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
855
(7.532)
2
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
I. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
(Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti)
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih
aktivnosti
II. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH
INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
(Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja)
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nem. ulaganja, nekretnina i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto odilivi)
Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti
investiranja
III. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
(Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja)
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto
odliv)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto prilivi (odliv) gotovine iz aktivnosti
finansiranja
SVEGA PRILIV GOTOVINE
SVEGA (ODLIV) GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
2013
2012
2.308
1.136
1.172
(118)
43
43
(4.581)
(4.581)
(2.308)
(4.538)
-
4.538
4.538
-
(2.308)
(2.190)
-
-
4.538
-
2.308
2.308
-
4.581
4.581
-
-
-
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
3
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
STATISTIČKI ANEKS ZA 2013. GODINU
I
OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
OPIS
2013
2012
12
2
4
-
12
1
4
-
3
18
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
Broj stran (prav. ili fiz.) lica koja imaju učešće u kapitalu
Pros. broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog
meseca
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA,
POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA
OPIS
BRUTO
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
ISPRAVKA
NETO
-
XXXXX
XXXXX
-
-
440.962
(2.594)
438.368
143.338
XXXXX
XXXXX
143.338
297.625
(2.594)
295.030
-
III STRUKTURA ZALIHA
OPIS
Zalihe materijala
Dati avansi
Svega:
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
OPIS
Akcijski kapital
u tome : strani kapital
Društveni kapital
Ostali osnovni kapital
Svega:
V
2013
2012
703
10.085
10.788
703
10.085
10.788
2013
2012
126.632
15.027
332
141.991
126.632
15.027
332
141.991
STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
OPIS
1.Obične akcije
1.1.Broj običnih akcija
Nominalna vrednost prioritetnih akcija-ukupno
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
2013
2012
42.395
126.632
126.632
42.395
126.632
126.632
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
4
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
OPIS
Potraživanja po osnovu prodaje
Obaveze iz poslovanja
PDV – prethodni porez (god. iznos po por. prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni pr.bez poč.stanja)
Obaveze za neto zarade i nakn. (potraž. pr. bez ps)
Obaveze za porez na zarade i naknade na teret
zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog (potražni promet bez poč. stanja)
Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična
primanja poslodavca
Obaveze za PDV (godišnji iznos po por.prijavama)
Svega:
Iznosi su iskazani u RSD 000
2013
2012
258
91.727
347
12.216
-
606
83.590
324
8.899
787
75
104
731
-
-
104.652
95.012
2013
2012
1.178
104
1.593
105
1.266
2.594
876
6.123
731
240
711
2.605
51
2.772
71
71
8.845
2013
2012
-
-
2013
2012
-
-
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
OPIS
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i na teret
poslodavca
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora
Troškovi ostalih ličnih rashoda
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi zakupnina
Troškovi amortizacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi poreza
Rashodi kamata
Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
Svega:
VIII DRUGI PRIHODI
OPIS
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata po depozitima i računima
Svega:
IX OSTALI PODACI
OPIS
Obračunate carine i druge uvozne dažbine
Svega:
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
5
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Osnovni Ostali
Kapital kapital
Stanje
01.01.2012.
Povećanja u
tekućoj godini
Smanjenja u
tekućoj godini
Stanje
31.12.2012.
Stanje
01.01.2013.
Povećanja u
tekućoj godini
Smanjenja u
tekućoj godini
Stanje
31.12.2013.
Neuplaćeni
Neraspo Gubitak
Rev.
Upisani
Rezerve
ređeni do visine Ukupno
rezerve
Kapital
dobitak kapitala
141.659
332
43.110
924
155.964 20.531 (161.616) 200.904
-
-
-
-
-
-
(7.532)
(7.532)
-
-
43.110
-
-
-
-
43.110
141.659
332
-
924
155.964 20.531 (170.495) 148.915
141.659
332
-
924
155.964 20.531 (170.495) 148.915
-
-
-
-
-
6.772
-
-
-
-
-
-
-
-
141.659
332
-
924
6.772
-
155.964 27.303 (170.495) 155.687
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
6
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
1.
Iznosi su iskazani u RSD 000
OPŠTI PODACI I DELATNOST
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" akcionarsko društvo, Beograd, ulica Francuska broj 11 (skraćeni
naziv: EP "Svetlost" a.d.), osnovano je 30. aprila 1948. godine, rešenjem Vlade Narodne Republike
Srbije, kao jedno od prvih specijalizovanih elektrotehničkih preduzeća bivše Jugoslavije.
EP "Svetlost" a.d., je specijalizovano za izradu svih vrsta elektro-projekata jake i slabe struje, vršenje
projektnog nadzora, montažu svih vrsta elektroinstalaterskih i elektromontažnih radova na
industrijskim, administrativnim, saobraćajnim, stambenim i drugim objektima. Proizvodni program
obuhvata proizvodnju postrojenja visokog i niskog napona, postrojenja za trafo stanice, klimatizaciju,
ventilaciju i grejanje, za merenje i upravljanje, za kompenzaciju reaktivne snage, za invertorska
postrojenja, za komandno signalne punktove, za procesnu mehaniku kao i za proizvodnju
elektroopreme.
Agencija za privredne registre je Rešenjem od 11.10.2005. godine usvojila zahtev podnosioca
registracione prijave i u Registar privrednih subjekata registrovala prevođenje Elektrotehničkog
preduzeća "Svetlost" a.d. iz Beograda, ulica Francuska broj 11.
Agencija za privredne registre je Rešenjem broj BD. 108781/2006 od 03.03.2006. godine registrovala
promenu podataka o privrednom subjektu, tako što se briše zastupnik gospodin Milan Jeftić, a upisuje
gospodin Predrag Radivojević.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 135733/2009 od 28.08.2009. godine registrovana je
promena generalnog direktora, tako što se briše gospodin Siniša Ostojić a upisuje se gospodin Vladan
Gvozdenović i promena zastupnika, tako što se briše gospodin Siniša Ostojić a upisuje se gospodin
Vladan Gvozdenović.
Pretežna delatnost preduzeća je postavljanje elektroinstalacije i opreme (šifra 4321).
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u
srednje pravno lice.
Matični broj EP "Svetlost" a.d. je 07022654.
Poreski identifikacioni broj EP "Svetlost" a.d. je 100002740.
Na dan 31.12.2012. godine EP "Svetlost" a.d. je imalo 3 zaposlenih radnika
zaposlenih).
(u 2012. godini 18
EP "Svetlost" a.d. ima aktivne tekuće račune kod sledećih banaka:
Naziv poslovne banke
Alpha Banka AD
Srpska Banka AD
Komercijalna Banka AD
Jubmes Banka
Univerzal Banka
Broj tekućeg računa
180-01883501012000-81
295-1207562-85
205-55669-18
190-1870-03
290-7231-81
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
7
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT
NASTAVKA POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Priloženi finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje koje je EP "Svetlost" a.d., sastavilo u
skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (”Sl. Glasnik” RS br. 46/06, 111/09, 4/10 i 77/2010) koji
zahteva da se finansijski izveštaji sastavljaju u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog
Izveštavanja (MSFI) počev od 1. januara 2004. godine.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija
u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnikom o kontnom
okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik
RS”, br. 114/2006., 119/08 i 9/09, 4/2010, 3/2011 i 101/2012).
2.2.
UPOREDNI PODACI
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji koje je Društvo sačinilo sa stanjem na dan 31. decembra
2012. godine.
Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu je vršilo Društvo Absolute Audit d.o.o.,
Beograd, i dato je mišljenje sa rezervom.
2.3.
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će
Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
2.4.
IZVEŠTAJNA VALUTA
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), odnosno u domicilnoj valuti Republike
Srbije.
(a) Devizni kursevi valuta na dan 31. decembra iznose:
2013
1 EUR
1 USD
1 CHF
(b)
=
=
=
114,6421 RSD
83,1281 RSD
93,5472 RSD
2012
113,7183 RSD
86,1763 RSD
94,1922 RSD
2011
104,6409 RSD
80,8662 RSD
85,9121 RSD
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva
važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i
iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju
se u bilansu uspeha.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su
klasifikovane kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu
promena u amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj
vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u
knjigovodstvenoj vrednosti se iskazuju u okviru kapitala. Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i
obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim
finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer
vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti.
Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su vlasničke hartije od vrednosti
klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u revalorizacione rezerve.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
8
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
3.
Iznosi su iskazani u RSD 000
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Organ upravljanja Društva usvojio je Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, u
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji,
dana 18.12.2004. godine.
3.1
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri
početnom merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.
Zavisni troškovi uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje
funkcionalne pripravnosti tih sredstava.
Na dan 1. januara 2004. godine preuzeta je kao zatečena vrednost, nabavna vrednost koja je
revalorizovana primenom jedinstvenog indeksa rasta cena na malo, i umanjena za ispravku vrednosti
po osnovu amortizacije u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima koji su primenjivani do
31. decembra 2003. godine.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema mere se po revalorizovanom iznosu
koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije koji je umanjen za ukupan iznos ispravki
vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog
obezvređenja.
Naknadni izdaci pripisuju se iskazanom iznosu nekretnine, postrojenja i opreme ako je verovatno da
će priliv budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno procenjenih priliva. Svi ostali naknadno
nastali izdaci priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
Ukoliko se jedno osnovno sredstvo sastoji od više komponenti koje imaju različit korisni vek upotrebe,
tada se te komponente računovodstveno tretiraju kao posebne stavke osnovnih sredstava.
3.2
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nematerijalna ulaganja inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih
sredstava.
Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja
umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki
vrednosti po osnovu obezvređenja.
3.3
AMORTIZACIJA
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost, umanjenu za rezidualnu vrednost,
nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja, u cilju da se ta sredstva u potpunosti
otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe:
Kоrisni vеk traјanja
Stоpa
(gоdina)
amоrtizaciје
Građevinski objekti
5 – 100
1-18%
Računari
Nameštaj i kancelarijska oprema
Ostala oprema
Nematerijalna ulaganja
5
20%
6-10
10-16,5%
6,5-14
7-15,5%
5
20%
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova
sredstva stave u upotrebu. Korisni vek trajanja se revidira svake godine radi obračuna amortizacije
koji odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog
korišćenja.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
9
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
3.4
Iznosi su iskazani u RSD 000
ZALIHE
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža.
Neto prodajna vrednost je cena po kojoj se zalihe mogu prodati u normalnim uslovima poslovanja
nakon umanjenja cene za troškove prodaje.
Vrednost zaliha materijala utvrđuje se metodom prosečnih ponderisanih cena.
3.5
ZAŠTITA OD RIZIKA
U Republici Srbiji ne postoji razvijeno finansijsko tržište finansijskih instrumenata i derivata. U takvim
uslovima Preduzeće delimično štiti potraživanja vezivanjem otplate tih potraživanja za kurs EUR na
dan plaćanja.
Preduzeće ima obaveze po osnovu kredita čija je otplata vezana za kurs EUR-a. Ti krediti su uglavnom
ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom
ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunata je primenom ugovorene kamatne stope.
3.6
HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRŽE DO DOSPEĆA
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća čiine menice Republičke direkcije za puteve i prikazane
su po nabavnoj vrednosti, ili tržišnoj vrednosti, zavisno od toga koja je niža.
Promene u vrednosti HOV koje se drže do dospeća se uključuju u korist ili na teret bilansa uspeha.
3.7
HARTIJE OD VREDNOSTI RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju čine učešća u kapitalu povezanih preduzeća i iskazana su
po nominalnoj vrednosti. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica vrednovana su po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za ispravku vrednosti u skladu sa procenom rukovodstva ili: po poštenoj vrednosti.
3.8
BENEFICIJE ZA ZAPOSLENE
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom
osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2013. godine.
U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose
državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih a po stopama propisanim
zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret
rashoda perioda na koji se odnose.
Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja
doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji su se
penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u
iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje doprinosa.
3.9
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaje, poreze i druge
dažbine.
Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči kupcu, odnosno kada svi rizici po osnovu
isporučene robe pređu na kupca.
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem vremenskom
periodu, prihodi se priznaju srazmerno stepenu dovršenosti posla.
Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda
nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
10
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
3.10
Iznosi su iskazani u RSD 000
PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA
Poslovne promene nastale u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu utvrđenom na
međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene.
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunavaju se u dinare po
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan bilansa stanja.
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom preračuna poslovnih transakcija u stranoj
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na
teret bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.
3.11
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU KAMATA
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavaju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom
ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na
zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.
Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda perioda na
koji se odnose.
3.12
TROŠKOVI ODRŽAVANJA I OPRAVKI
Troškovi održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme pokrivaju se iz prihoda obračunskog
perioda u kome su nastali.
3.13
ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA
Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja vrši za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60
dana od dana isteka roka za naplatu indirektno se otpisijuju u visini 100% nominalnog iznosa
potraživanja, sem u slučaju kada iz obrazloženog predloga Sektora za komercijalne poslove Preduzeća
proizilazi da se, iako potraživanje nije naplaćeno u roku od 60 dana od dana isteka roka za naplatu, ne
radi o potraživanju kod koga je izvesna nenaplativost.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
11
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
4.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
4.1.
Faktori finansijskog rizika
Iznosi su iskazani u RSD 000
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena),
kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je
usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni
uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo
Društva u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora. Rukovodstvo Društva identifikuje i
procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.
(a)
Tržišni rizik
(i)
Rizik promene kursa stranih valuta
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata
sredstva i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku
promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR.
Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza. Rukovodstvo Društva
je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu na njegovu
funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa stranih
valuta zaštiti preko Službe finansija.
(ii)
Rizik promena cena
Društvo je izloženo riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja
Društva klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po
poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha. Društvo nije izloženo riziku od promena cena robe. Da bi
upravljalo rizikom od promena cena iz ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti, Društvo je proširilo
svoj portfolio. Proširenje portfolija je izvršeno u skladu sa ograničenjima koja je ustanovilo Društvo.
(iii)
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da Društvo ima značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj
meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti
kamatne stope proističe iz dugoročnih obaveza (kredita i finansijskog lizinga). Tokom 2010. i 2009.
godine ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti.
(b)
Kreditni rizik
Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje
da se prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima
politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.
(c)
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i
obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i
mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
12
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
5.
Iznosi su iskazani u RSD 000
POREZI
5.1. Porez na dobitak
Porez na dobitak utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Društvo samostalno utvrđuje
porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu
akontaciju utvrđuje poreski organ.
Stopa poreza na dobit za 2013. godinu je 15% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom
bilansu.
Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha
korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije.Ove korekcije uključuju uglavnom
korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke.
Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao povraćaj
plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se preneti na račun
dobitka utvrđenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima ali ne duže od 5 godina.
Obračunati porez se može umanjiti za 40% izvršenih investicionih ulaganja, a najviše do 70%
obračunatog poreza na dobitak za tu godinu.
5.2. Porez na dodatu vrednost
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju. To je poseban
oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi
oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa.
Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na
dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama,
primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (20%) i
po posebnoj stopi (8%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i
prethodnog poreza.
5.3. Odložena poreska sredstva i obaveze
Odložena poreska sredstva i poreske obaveze utvrđene su u skladu sa MRS-12 Porezi iz dobitka.
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu
oporezivih privremenih razlika.
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobitka koji se mogu povratiti u narednim periodima po
osnovu:a) odbitnih privremenih razlika; b) neiskorišćenih poreskih odbitaka koji se prenose u naredni
period; c) neiskorišćenih poreskih dobitaka koji se prenose u naredni period.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
13
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
6. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE
Računovodstveni tretman grešaka propisan je MRS 8 – Računovodstvene politike, promene
računovodstvenih procena i greške.
Koncept greške iz prethodnog perioda u smislu MRS 8, odnosi se samo na materijalno značajne
greške. Prema MRS 8, materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom
smislu, već rukovodstvo svakog pojedinačnog društva treba da proceni kada je greška materijalno
značajna.
Društvo ima na raspologanju dve mogućnosti, da:
•
•
računovodstvenom politikom definiše grešku u apsolutnom ili relativnom smislu; ili
u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna.
Ukoliko je greška iz prethodnog perioda uticala na pozicije bilansa uspeha, za iznos ispravke greške
vrši se korecija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
14
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS STANJA
7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Stalna imovina na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 304.288 hiljada
pregledu koji sledi:
Promene
1. Građevinski objekti
2. Osn. sredstva u pripremi
3. Investicione nekretnine
Ukupno (1+2+3)
Nabavna
vrednost.
47.722
146.894
215.909
410.525
(Ispravka
vrednosti)
(20.002)
(95.493)
(115.495)
a kako je dato u
Stanje
31.12.13.
27.720
146.894
120.416
295.030
Amortizacija za 2013. godinu u iznosu od RSD 2.594 hiljada, (2012. godine u iznosu od RSD 2.605
hiljada) iskazana je u okviru troškova poslovanja.
8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
EP “SVETLOST” a.d., je sa stanjem na dan 31.12.2013. godine utvrdilo plasmane u kapital drugih
pravnih lica u iznosu od RSD 9.258 hiljada (2011. godine u iznosu RSD 9.258 hiljada) i to : "Svetlost
Lux“ d.o.o., Beograd (učešće 100%).
9. ZALIHE I DATI AVANSI
Zalihe su iskazane kako sledi:
1. Zalihe:
- Materijal
1. Ukupno zalihe
2. Avansi
2. Ukupno avansi
Ukupno (1+2)
2013
2012
703
703
10.085
10.085
10.788
703
703
10.085
10.085
10.788
Učešće zaliha u ukupnim obrtnim sredstvima iznosi 88,62%.
Potraživanja za date avanse u zemlji nisu usaglašene sa dužnicima na dan 31.12.2013. godine.
10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina sa stanjem na dan 31.12.2013. godine u iznosu od RSD
1.810 hiljada i čine ih:
-
potraživanja u iznosu od RSD 258 hiljada;
PDV i AVR u iznosu od RSD 876 hiljada.
10.1. Potraživanja obuhvataju:
Potraživanja po osnovu prodaje
PDV i AVR
Ukupno
2013
258
876
1.134
2012
606
1.204
1.810
Najveći deo potraživanja je iz ranijih godina. Potraživanja uglavnom nisu usaglašena u 2013. godini.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
15
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Pregled potraživanja od kupaca dat je u sledećem pregledu:
2013
618
8.755
(9.115)
258
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca u
(Ispravka potraživanja od kupaca)
Ukupno
10.2. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovinski ekvivalenti i gotovina dati su u pregledu koji sledi:
2013
-
Tekući računi kod poslovnih banaka – dinarski
Ukupno
2012
-
10.3. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
Porez na dodatnu vrednost iznosi RSD 876 hiljada a dati su u pregledu koji sledi:
2013
876
876
PDV
Ukupno
2012
1.204
1.204
11. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
EP “SVETLOST” a.d., je na dan 31.12.2013. godine utvrdilo iznos od RSD 610 hiljada na poziciji
Odloženih poreskih sredstava.
12. KAPITAL
Pregled stanja i promena na kapitalu u 2013. godini dat je u pregledu koji sledi:
Stanje
01.01.2012.
Povećanja u
tekućoj godini
Smanjenja u
tekućoj godini
Stanje
31.12.2012.
Stanje
01.01.2013.
Povećanja u
tekućoj godini
Smanjenja u
tekućoj godini
Stanje
31.12.2013.
12.1.
Osnovni
Kapital
Ostali
kapital
Neuplaćeni
Upisani
Kapital
Rezerve
Rev.
rezerve
Neraspo
ređeni
dobitak
Gubitak do
visine
kapitala
Ukupno
141.659
332
43.110
924
155.964
20.531
(161.616)
200.904
-
-
-
-
-
-
(7.532)
(7.532)
-
-
43.110
-
-
-
-
43.110
141.659
332
-
924
155.964
20.531
(170.495)
148.915
141.659
332
-
924
155.964
20.531
(170.495)
148.915
-
-
-
-
-
6.772
-
6.772
-
-
-
-
-
-
-
-
141.659
332
-
924
155.964
27.303
(170.495)
155.678
Osnovni kapital
Upisani uplaćeni novčani kapital od RSD 50.874.000,00 RSD (25.02.2000. godine).
Ukupan broj hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati iznosi 42.395 a nominalna vrednost jedne
hartije od vrednosti iznosi 1.200,00 RSD.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
16
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
12.2. Ostali kapital
Ostali kapital je formiran iz nekadašnjih izvora sredstava zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja
koji su na osnovu izmenjenih računovodstvenih propisa u 2001. godini preknjiženi sa vanposlovne
pasive u poslovnu pasivu.
12.3. Rezerve
Revalorizacione rezerve
Statutarne i druge reserve
Ukupno
2013
155.964
924
156.888
2012
155.964
924
156.888
12.4. Dobitak/ (Gubitak)
Neraspoređeni dobitak u iznosu od RSD 20.531 hiljada je prenet kao saldo iz ranijih godina.
“SVETLOST” a.d., je za poslovnu 2013. godinu iskazalo na poziciji dobitka iznos od RSD 6.772 hiljada
a preneti gubitak iz ranijih godina iznosi RSD 170.495 hiljada.
Kumulirani dobitak na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 27.303 hiljada.
13. DUGOROČNI OBAVEZE I REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja i obaveze sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 161.133 hiljada
kako je dato u pregledu koji sledi:
1. Dugoročne obaveze
2. Kratkoročne obaveze
Ukupno
2013
2.498
158.635
161.133
2012
2.498
168.680
171.178
13.1. DUGOROČNE OBAVEZE
EP "Svetlost" AD je sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iskazalo dugoročne obaveze po osnovu
dugoročnih kredita u iznosu od RSD 2.498 hiljada, a koja se odnosi na kredit primljen od Fonda za
razvoj Republike Srbije po ugovoru broj 7884/2006, partija 03036/001. Obaveza nije usaglašena
potvrdom IOS obrasca od strane poverioca.
13.2.
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne obaveze sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 158.635 hiljada a čine ih:
- Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od RSD 19.295 hiljada;
- Obaveze iz poslovanja u iznosu od RSD 91.727 hiljada;
- Ostale obaveze i PVR u iznosu od RSD 47.613 hiljada i
13.2.1. Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju:
1. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Ukupno
2013
19.295
19.295
2012
19.295
19.295
Ostale kratkoročne obaveze se odnose na pozajmice od Društva EXPRO d.o.o., po ugovorima o
pozajmicama i iste su usaglašene sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
17
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
13.2.2. Obaveze iz poslovanja
“SVETLOST” a.d., je sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iskazalo obaveze iz poslovanja u iznosu
od RSD 91.727 hiljada, kako je dato u pregledu koji sledi:
1. Obaveze za primljene avanse
2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Ukupno (1+2)
2013
9.884
20.692
61.151
91.727
2012
9.884
11.416
62.290
83.590
Obaveze prema dobavljačima su uglavnom usaglašene na dan 31.12.2013. godine.
13.2.3. Ostale kratkoročne obaveze
“SVETLOST” a.d., je na dan 31.12.2013. godine iskazalo ostale kratkoročne obaveze u iznosu od RSD
47.613 hiljada, kako je dato u pregledu koji sledi:
1. Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade
2. Druge obaveze
Ukupno (1+2)
2013
47.613
47.613
2012
62.973
2.770
65.743
Obaveze prema zaposlenima nisu izmirene i u toku su sudski sporovi (Veza 23.2. ovog Izveštaja).
13.2.4. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR
“SVETLOST” a.d., je na dan 31.12.2013. godine iskazalo obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih
prihoda i PVR u iznosu od RSD - hiljada, i to:
Ostale obaveze za poreze,carine i dažbine
Ukupno
2013
-
2012
52
-
52
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
18
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA
14. POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Ukupno
2013
-
2012
146
146
15. POSLOVNI RASHODI
Troškovi materijala
Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi amortizacije
Ostali poslovni rashodi
Ukupno
2013
2012
(1.179)
(1.221)
(209)
(2.564)
(2.594)
(2.605)
(2.889)
(3.679)
(6.871) (10.069)
U strukturi poslovnih rashoda, troškovi materijala učestvuju sa 17,16%, troškovi bruto zarada i drugih
primanja sa 3,04%, troškovi amortizacije sa 37,75% i ostali poslovni rashodi sa 42,05%.
15.1. Ostali poslovni rashodi
1. Troškovi proizvodnih usluga:
Troškovi transporta i PTT
Troškovi usluge održavanja
Troškovi zakupnine
Troškovi ostalih usluga
2. Nematerijalni troškovi:
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi platnog prometa
Troškovi poreza, doprinosa, taksi
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno (1+2)
2013
(1.266)
(56)
(71)
(1.139)
(1.623)
(1.623)
(2.889)
2012
(711)
(58)
(84)
(569)
(2.968)
(145)
(51)
(2.772)
(3.679)
16. FINANSIJSKI PRIHODI
Pozitivne kursne razlike
Ukupno
2013
-
2012
3
3
17. FINANSIJSKI RASHODI
Rashoda kamata
Negativne kursne razlike
Ukupno
2013
-
2012
(71)
(71)
2013
12.859
789
13.648
2012
1.604
1.604
18. OSTALI PRIHODI
Dobici od prodaje
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od usklađ. vredn. potraživanja
Ukupno
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
19
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
19. OSTALI RASHODI
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Ukupno
2013
-
2012
-
20. DOBITAK
Dobitak je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha i to:
Poslovni dobitak/(gubitak)
Finansijski dobitak/(gubitak)
Ostali dobitak/(gubitak)
Dobitak/ (Gubitak) pre oporezivanja
Porez na dobitak
Odloženi poreski prihodi perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Neto dobitak/ (gubitak)
2013
(6.871)
13.648
6775
3
6.772
2012
(9.923)
(68)
1.604
(8.387)
855
(7.532)
21. PREGLED TOKOVA GOTOVINE
Neto prilivi i odlivi tokova gotovine na dan 31.12.2013. godine su:
1. Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
2. Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti
Investiranja
3.Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
4. Gotovina na početku obračunskog perioda
5. Pozitivne kursne razlike
6. Negativne kursne razlike
7.Gotovina na kraju obračunskog perioda
2013
(2.308)
2012
(4.538)
2.308
-
4.538
-
Iskazani iznos gotovine u Izveštaju o tokovima gotovine na dan 31.12.2013. godine, slaže se sa
stanjem iskazanim u bilansu stanja na taj dan.
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
20
"SVETLOST" AD, BEOGRAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
22. OSTALA PITANJA
22.1. Eksterne kontrole
U toku 2012. godine vršena je kontrola u više navrata, od strane Ministarstva finansija,
Poreske uprave, Filijala Zvezdara, o čemu su sačinjeni Zapisnici. Predmet kontrole je bio
obračunavanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno.
23. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA
Nije bilo je značajnih događaja između dana godišnjeg računa i datuma sastavljanja
finansijskih izveštaja EP “Svetlost” AD, imajući u vidu MRS-10.
Šef računovodstva
---------------------------
Direktor Društva
------------------------------
Napomene uz finansijske izveštaje na stranama od 7 do 21
21
,
Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,
Dimitrija Tucovića 119b
11000 BEOGRAD
Tel: 011 / 2424 – 869
Fax: 011/ 2402 - 482
Mob: 064-192-8734
E-mail: [email protected]
PIB: 104063399
Tekući račun: 205-98605-26
Komercijalna banka a.d., Beograd
Matični broj: 20084944
Šifra delatnosti: 6920
EPPDV: 210628991
ELEKTROTEHNIČKO PREDUZEĆE
“SVETLOST” A.D., BEOGRAD
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA
2013. GODINU
Beograd, april 2014. godine
EP “SVETLOST” A.D, BEOGRAD
S A D R Ž A J
Strana
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2013. GODINU:
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA
1-2
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:
BILANS STANJA
3
BILANS USPEHA
4
STATISTIČKI ANEKS
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA
5-7
GOTOVINE
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE
IZJAVA RUKOVODSTVA
IZVEŠTAJE
8
9
10 –27
1-2
Preduzeće za reviziju "DIJ – AUDIT" d.o.o.,
Dimitrija Tucovića 119b
11000 BEOGRAD
Tel: 011 / 2424 – 869
Fax: 011/ 2402 - 482
Mob: 064-192-8734
E-mail: [email protected]
PIB: 104063399
Tekući račun: 205-98605-26
Komercijalna banka a.d., Beograd
Matični broj: 20084944
Šifra delatnosti: 6920
EPPDV: 210628991
ORGANIMA UPRAVLJANJA
EP "SVETLOST” a.d., Beograd
MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA
Izvršili smo reviziju bilansa stanja Elektrotehničkog preduzeća “SVETLOST” akcionarsko društvo,
Beograd, Bara Venecija broj 57 (u daljem tekstu: EP “SVETLOST” a.d.), sa stanjem na dan 31.
decembra 2013. godine, bilansa uspeha, Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promena na
kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, i pregleda značajnijih računovodstvenih politika i
drugih objašnjavajućih napomena.
ODGOVORNOST RUKOVODSTVA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Rukovodstvo EP “SVETLOST” a.d, je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih
finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o
računovodstvu i reviziji Republike Srbije. Ova odgovornost uključuje: osmišljavanje, primenu i
održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja
koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; izbor i
primenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i sačinjavanje računovodstvenih procena koje su
primenjive u datim okolnostima.
ODGOVORNOST REVIZORA
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim
izveštajima.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima
revizije (MSR –ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže da reviziju
planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija koju smo obavili kod EP “SVETLOST” a.d., je
uključila ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i obelodanjivanja u
finansijskim izveštajima. Takođe smo izvršili ocenu korišćenih računovodstvenih načela i značajnih
procena izvršenih od strane rukovodstva preduzeća, kao i ocenu celokupnog prikaza finansijskih
izveštaja.
Smatramo da revizija koju smo obavili pruža razumnu osnovu za niže navedeno mišljenje.
OSNOVA ZA MIŠLJENJE SA REZERVOM
1. Kao što je navedeno u napomeni 9.1., ovog Izveštaja, potraživanja za date avanse nisu usaglašena
i nisu realizovana u 2013. godini. Društvo nije izvršilo pravilnu procenu istih.
2. Kao što je navedeno u napomeni 10.1., ovog Izveštaja, Potraživanja od kupaca nisu usaglašena sa
dužnicima, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine i data je ispravka istih na teret rashoda u
prethodnom periodu. (Veza Napomena 10.1.1. ovog Izveštaja).
3. Kao što je navedeno u Napomeni 10.2., uz finansijske izveštaje, blokada tekućih računa na dan
vršenja revizije iznosi RSD 27.527.681,08 u trajanju od 24.10.2011. godine i dalje, a po podacima
NBS.
4. Kao što je navedeno u napomeni 13.2.2.1., ovog Izveštaja, obaveze za primljene avanse uglavnom
se odnose na period 1999 – 2003 godina, iste nisu usaglašene. Društvo nije izvršilo pravilnu procenu
navedenih obaveza.
1
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS STANJA
Napo
mene
2013
2012
304.288
295.030
174.614
120.416
9.258
9.258
11.922
10.788
306.882
297.624
175.049
122.575
9.258
9.258
12.598
10.788
1.134
258
876
610
316.820
316.820
1.810
606
1.204
613
320.093
320.093
155.687
141.991
924
155.964
27.303
170.496
148.915
141.991
924
155.964
20.531
170.495
161.133
2.498
2.498
158.635
19.295
91.727
47.613
-
171.178
2.498
2.498
168.680
19.295
83.590
65.743
52
316.820
320.093
AKTIVA
I. STALNA IMOVINA
1. Neuplaćeni upisani kapital
2. Nekretnine, postrojenja, oprema
Nekretnine, postrojenja, oprema
Investicione nekretnine
3. Dugoročni finansijski plasmani
Učešća u kapitalu
II. OBRTNA IMOVINA
1. Zalihe
2. Kratkoročna potraživanja,plasmani i
gotovina
Potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
III Odložena poreska sredstva
POSLOVNA IMOVINA
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
UKUPNA AKTIVA
PASIVA
I. KAPITAL
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Gubitak
II. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE
1. Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
1. Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV i ost.jav.prihoda i
PVR
III. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
UKUPNA PASIVA
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.4.
13.
13.1.
13.1.1.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
Potpisano i overeno u ime Društva
Direktor Društva
……………………………
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
3
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA
Napo
Mene
2013
2012
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
14.
-
146
146
-
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, nak. i ostali lični rashodi
15.
(6.871)
(1.179)
(209)
(2.594)
(10.069)
(1.221)
(2.564)
(2.605)
(2.889)
(3.679)
(6.871)
(9.923)
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
15.1.
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)
FINANSIJSKI PRIHODI
FINANSIJSKI RASHODI
16.
17.
-
3
(71)
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
18.
19.
13.648
2
1.604
-
DOBITAK/(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
20.
6.775
(8.387)
6.775
(8.387)
3
6.772
855
DOBITAK/ (GUBITAK) PRE
OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Odloženi poreski prihodi perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
NETO DOBITAK/(GUBITAK)
20.
11.
20.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
(7.532)
4
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
I. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
(Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti)
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih
aktivnosti
II. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH
INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
(Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja)
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nem. ulaganja, nekretnina i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto odilivi)
Neto priliv(odliv) gotovine iz aktivnosti
investiranja
III. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
(Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja)
Dugoročni i krat. krediti i ostale obaveze (neto odliv)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto prilivi (odliv) gotovine iz aktivnosti
finansiranja
SVEGA PRILIV GOTOVINE
SVEGA (ODLIV) GOTOVINE
NETO PRILIV GOTOVINE
NETO (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
2013
2012
2.308
1.136
1.172
(118)
43
43
(4.581)
(4.581)
(2.308)
(4.538)
-
4.538
4.538
-
-
4.538
-
-
2.308
2.308
-
4.581
4.581
-
-
-
(2.308)
(2.190)
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
5
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
STATISTIČKI ANEKS ZA 2013. GODINU
I
OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
OPIS
2013
2012
12
2
4
-
12
1
4
-
3
18
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
Broj stran (prav. ili fiz.) lica koja imaju učešće u kapitalu
Pros. broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog
meseca
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA,
POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA
OPIS
BRUTO
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
ISPRAVKA
NETO
-
XXXXX
XXXXX
-
-
440.962
(2.594)
438.368
143.338
XXXXX
XXXXX
143.338
297.625
(2.594)
295.030
-
III STRUKTURA ZALIHA
OPIS
Zalihe materijala
Dati avansi
Svega:
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
OPIS
Akcijski kapital
u tome : strani kapital
Društveni kapital
Ostali osnovni kapital
Svega:
V
2013
2012
703
10.085
10.788
703
10.085
10.788
2013
2012
126.632
15.027
332
141.991
126.632
15.027
332
141.991
STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
OPIS
1.Obične akcije
1.1.Broj običnih akcija
Nominalna vrednost prioritetnih akcija-ukupno
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
2013
2012
42.395
126.632
126.632
42.395
126.632
126.632
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
6
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
OPIS
Potraživanja po osnovu prodaje
Obaveze iz poslovanja
PDV – prethodni porez (god. iznos po por. prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni pr.bez poč.stanja)
Obaveze za neto zarade i nakn. (potraž. pr. bez ps)
Obaveze za porez na zarade i naknade na teret
zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog (potražni promet bez poč. stanja)
Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična
primanja poslodavca
Obaveze za PDV (godišnji iznos po por.prijavama)
Svega:
2013
2012
258
91.727
347
12.216
-
606
83.590
324
8.899
787
75
104
731
-
-
104.652
95.012
2013
2012
1.178
104
1.593
105
1.266
2.594
876
6.123
731
240
711
2.605
51
2.772
71
71
8.845
2013
2012
-
-
2013
2012
-
-
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
OPIS
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i na teret
poslodavca
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora
Troškovi ostalih ličnih rashoda
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi zakupnina
Troškovi amortizacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi poreza
Rashodi kamata
Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
Svega:
VIII DRUGI PRIHODI
OPIS
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata po depozitima i računima
Svega:
IX OSTALI PODACI
OPIS
Obračunate carine i druge uvozne dažbine
Svega:
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
7
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I
KURSNIH RAZLIKA
OPIS
Početno stanje razg. neto efek. val.klauzule
Razgraničeni neto efekat val.klauzule
Preostali iznos razg. neto efekat val.klauzule
Početno stanje razgraničenog neto efek.k.razlika
Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
Srazmerni deo ukinutog razgranicenja
Preostali iznos razgraničenog neto efekta k.razlika
Svega:
2013
2012
-
-
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I
KURSNIH RAZLIKA
OPIS
Početno stanje razgraničenog neto efek.ug.val.klauzule
Razgraničeni neto efekat ug. val.klauzule
Srazmerni deo ukinutog razg. neto efek.ug.val.klauzule
Preostali iznos razgraničenog neto efekta ug.val.klaz.
Početno stanje razgraničenog neto efek.k.razlika
Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
Srazmerni deo ukin. razg. neto efek. neto efek.k.razlika
Preostali iznos razgraničenog neto efekta k.razlika
Svega:
2013
2012
-
-
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
8
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Osnovni Ostali
Kapital kapital
Stanje
141.659
01.01.2012.
Povećanja u
predhod.godini
Smanjenja u
predhod.godini
Stanje
141.659
31.12.2012.
Stanje
141.659
01.01.2013.
Povećanja u
tekućoj godini
Smanjenja u
tekućoj godini
Stanje
141.659
31.12.2013.
Neuplaćeni
Neraspo Gubitak
Rev.
Upisani
Rezerve
ređeni do visine Ukupno
rezerve
Kapital
dobitak kapitala
332
43.110
924
155.964 20.531 (161.616) 200.904
-
-
-
-
-
(7.532)
(7.532)
-
43.110
-
-
-
-
43.110
332
-
924
155.964 20.531 (170.495) 148.915
332
-
924
155.964 20.531 (170.495) 148.915
-
-
-
-
6.772
-
-
-
-
-
-
-
332
-
924
6.772
-
155.964 27.303 (170.495) 155.687
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
9
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
1.
Iznosi su iskazani u RSD 000
OPŠTI PODACI I DELATNOST
Elektrotehničko preduzeće "Svetlost" akcionarsko društvo, Beograd, ulica Bara Venecija broj 57,
(skraćeni naziv: EP "Svetlost" a.d.), osnovano je 30. aprila 1948. godine, rešenjem Vlade Narodne
Republike Srbije, kao jedno od prvih specijalizovanih elektrotehničkih preduzeća bivše Jugoslavije.
EP "Svetlost" a.d., je specijalizovano za izradu svih vrsta elektro-projekata jake i slabe struje, vršenje
projektnog nadzora, montažu svih vrsta elektroinstalaterskih i elektromontažnih radova na
industrijskim, administrativnim, saobraćajnim, stambenim i drugim objektima. Proizvodni program
obuhvata proizvodnju postrojenja visokog i niskog napona, postrojenja za trafo stanice, klimatizaciju,
ventilaciju i grejanje, za merenje i upravljanje, za kompenzaciju reaktivne snage, za invertorska
postrojenja, za komandno signalne punktove, za procesnu mehaniku kao i za proizvodnju
elektroopreme.
Agencija za privredne registre je Rešenjem od 11.10.2005. godine usvojila zahtev podnosioca
registracione prijave i u Registar privrednih subjekata registrovala prevođenje Elektrotehničkog
preduzeća "Svetlost" a.d., iz Beograda, ulica Francuska broj 11.
Agencija za privredne registre je Rešenjem broj BD. 108781/2006 od 03.03.2006. godine registrovala
promenu podataka o privrednom subjektu, tako što se briše zastupnik gospodin Milan Jeftić, a upisuje
gospodin Predrag Radivojević.
Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 135733/2009 od 28.08.2009. godine registrovana je
promena generalnog direktora, tako što se briše gospodin Siniša Ostojić a upisuje se gospodin Vladan
Gvozdenović i promena zastupnika, tako što se briše gospodin Siniša Ostojić a upisuje se gospodin
Vladan Gvozdenović.
Pretežna delatnost preduzeća je postavljanje elektroinstalacije i opreme (šifra 4321).
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji društvo je razvrstano u
srednje pravno lice.
Matični broj EP "Svetlost" a.d. je 07022654.
Poreski identifikacioni broj EP "Svetlost" a.d., je 100002740.
Na dan 31.12.2013. godine EP "Svetlost" a.d., je imalo 3 zaposlenih radnika
zaposlenih).
(u 2012. godini 18
EP "Svetlost" a.d., ima aktivne tekuće račune kod sledećih banaka:
Naziv poslovne banke
Alpha Banka AD
Srpska Banka AD
Komercijalna Banka AD
Jubmes Banka
Univerzal Banka
Broj tekućeg računa
180-01883501012000-81
295-1207562-85
205-55669-18
190-1870-03
290-7231-81
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
10
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT
NASTAVKA POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Priloženi finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje koje je EP "Svetlost" a.d., sastavilo u
skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (”Sl. Glasnik” RS br. 46/06, 111/09, 4/10 i 77/2010) koji
zahteva da se finansijski izveštaji sastavljaju u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog
Izveštavanja (MSFI) počev od 1. januara 2004. godine.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija
u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnikom o kontnom
okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik
RS”, br. 114/2006., 119/08 i 9/09, 4/2010, 3/2011 i 101/2012).
2.2.
UPOREDNI PODACI
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji koje je Društvo sačinilo sa stanjem na dan 31. decembra
2012. godine.
Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu je vršilo Društvo Absolute Audit d.o.o.,
Beograd, i dato je mišljenje sa rezervom.
2.3.
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će
Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
2.4.
IZVEŠTAJNA VALUTA
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD), odnosno u domicilnoj valuti Republike
Srbije.
(a) Devizni kursevi valuta na dan 31. decembra iznose:
2013
1 EUR
1 USD
1 CHF
(b)
=
=
=
114,6421 RSD
83,1281 RSD
93,5472 RSD
2012
113,7183 RSD
86,1763 RSD
94,1922 RSD
2011
104,6409 RSD
80,8662 RSD
85,9121 RSD
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva
važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i
iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju
se u bilansu uspeha.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su
klasifikovane kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu
promena u amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj
vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u
knjigovodstvenoj vrednosti se iskazuju u okviru kapitala. Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i
obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim
finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer
vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti.
Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su vlasničke hartije od vrednosti
klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u revalorizacione rezerve.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
11
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
3.
Iznosi su iskazani u RSD 000
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Organ upravljanja Društva usvojio je Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, u
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji,
dana 18.12.2004. godine.
3.1
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri
početnom merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja.
Zavisni troškovi uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje
funkcionalne pripravnosti tih sredstava.
Na dan 1. januara 2004. godine preuzeta je kao zatečena vrednost, nabavna vrednost koja je
revalorizovana primenom jedinstvenog indeksa rasta cena na malo, i umanjena za ispravku vrednosti
po osnovu amortizacije u skladu sa računovodstvenim propisima i standardima koji su primenjivani do
31. decembra 2003. godine.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema mere se po revalorizovanom iznosu
koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije koji je umanjen za ukupan iznos ispravki
vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog
obezvređenja.
Naknadni izdaci pripisuju se iskazanom iznosu nekretnine, postrojenja i opreme ako je verovatno da
će priliv budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno procenjenih priliva. Svi ostali naknadno
nastali izdaci priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
Ukoliko se jedno osnovno sredstvo sastoji od više komponenti koje imaju različit korisni vek upotrebe,
tada se te komponente računovodstveno tretiraju kao posebne stavke osnovnih sredstava.
3.2
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nematerijalna ulaganja inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih
sredstava.
Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja
umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki
vrednosti po osnovu obezvređenja.
3.3
AMORTIZACIJA
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost, umanjenu za rezidualnu vrednost,
nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja, u cilju da se ta sredstva u potpunosti
otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe:
Kоrisni vеk traјanja
Stоpa
(gоdina)
amоrtizaciје
Građevinski objekti
5 – 100
1-18%
Računari
Nameštaj i kancelarijska oprema
Ostala oprema
Nematerijalna ulaganja
5
20%
6-10
10-16,5%
6,5-14
7-15,5%
5
20%
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova
sredstva stave u upotrebu. Korisni vek trajanja se revidira svake godine radi obračuna amortizacije
koji odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog
korišćenja.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
12
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
3.4
Iznosi su iskazani u RSD 000
ZALIHE
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža.
Neto prodajna vrednost je cena po kojoj se zalihe mogu prodati u normalnim uslovima poslovanja
nakon umanjenja cene za troškove prodaje.
Vrednost zaliha materijala utvrđuje se metodom prosečnih ponderisanih cena.
3.5
ZAŠTITA OD RIZIKA
U Republici Srbiji ne postoji razvijeno finansijsko tržište finansijskih instrumenata i derivata. U takvim
uslovima Preduzeće delimično štiti potraživanja vezivanjem otplate tih potraživanja za kurs EUR na
dan plaćanja.
Preduzeće ima obaveze po osnovu kredita čija je otplata vezana za kurs EUR-a. Ti krediti su uglavnom
ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani saglasno osnovnom
ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunata je primenom ugovorene kamatne stope.
3.6
HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE SE DRŽE DO DOSPEĆA
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća čiine menice Republičke direkcije za puteve i prikazane
su po nabavnoj vrednosti, ili tržišnoj vrednosti, zavisno od toga koja je niža.
Promene u vrednosti HOV koje se drže do dospeća se uključuju u korist ili na teret bilansa uspeha.
3.7
HARTIJE OD VREDNOSTI RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju čine učešća u kapitalu povezanih preduzeća i iskazana su
po nominalnoj vrednosti. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica vrednovana su po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za ispravku vrednosti u skladu sa procenom rukovodstva ili: po poštenoj vrednosti.
3.8
BENEFICIJE ZA ZAPOSLENE
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom
osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2013. godine.
U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose
državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih a po stopama propisanim
zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret
rashoda perioda na koji se odnose.
Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu budućeg plaćanja
doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije zaposlenima koji su se
penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u
iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje doprinosa.
3.9
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaje, poreze i druge
dažbine.
Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči kupcu, odnosno kada svi rizici po osnovu
isporučene robe pređu na kupca.
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem vremenskom
periodu, prihodi se priznaju srazmerno stepenu dovršenosti posla.
Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda
nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
13
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
3.10
Iznosi su iskazani u RSD 000
PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA
Poslovne promene nastale u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu utvrđenom na
međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene.
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunavaju se u dinare po
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan bilansa stanja.
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom preračuna poslovnih transakcija u stranoj
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na
teret bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.
3.11
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU KAMATA
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavaju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom
ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na
zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.
Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda perioda na
koji se odnose.
3.12
TROŠKOVI ODRŽAVANJA I OPRAVKI
Troškovi održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme pokrivaju se iz prihoda obračunskog
perioda u kome su nastali.
3.13
ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA
Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja vrši za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60
dana od dana isteka roka za naplatu indirektno se otpisijuju u visini 100% nominalnog iznosa
potraživanja, sem u slučaju kada iz obrazloženog predloga Sektora za komercijalne poslove Preduzeća
proizilazi da se, iako potraživanje nije naplaćeno u roku od 60 dana od dana isteka roka za naplatu, ne
radi o potraživanju kod koga je izvesna nenaplativost.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
14
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
4.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
4.1.
Faktori finansijskog rizika
Iznosi su iskazani u RSD 000
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena),
kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je
usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni
uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo
Društva u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora. Rukovodstvo Društva identifikuje i
procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.
(a)
Tržišni rizik
(i)
Rizik promene kursa stranih valuta
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata
sredstva i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku
promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR.
Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza. Rukovodstvo Društva
je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu na njegovu
funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa stranih
valuta zaštiti preko Službe finansija.
(ii)
Rizik promena cena
Društvo je izloženo riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja
Društva klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po
poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha. Društvo nije izloženo riziku od promena cena robe. Da bi
upravljalo rizikom od promena cena iz ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti, Društvo je proširilo
svoj portfolio. Proširenje portfolija je izvršeno u skladu sa ograničenjima koja je ustanovilo Društvo.
(iii)
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da Društvo ima značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj
meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti
kamatne stope proističe iz dugoročnih obaveza (kredita i finansijskog lizinga). Tokom 2010. i 2009.
godine ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti.
(b)
Kreditni rizik
Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje
da se prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima
politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.
(c)
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i
obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i
mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
15
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
5.
Iznosi su iskazani u RSD 000
POREZI
5.1. Porez na dobitak
Porez na dobitak utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Društvo samostalno utvrđuje
porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu
akontaciju utvrđuje poreski organ.
Stopa poreza na dobit za 2013. godinu je 15% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom
bilansu.
Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha
korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije.Ove korekcije uključuju uglavnom
korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke.
Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao povraćaj
plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se preneti na račun
dobitka utvrđenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima ali ne duže od 5 godina.
Obračunati porez se može umanjiti za 40% izvršenih investicionih ulaganja, a najviše do 70%
obračunatog poreza na dobitak za tu godinu.
5.2. Porez na dodatu vrednost
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju. To je poseban
oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi
oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa.
Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na
dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama,
primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (20%) i
po posebnoj stopi (8%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i
prethodnog poreza.
5.3. Odložena poreska sredstva i obaveze
Odložena poreska sredstva i poreske obaveze utvrđene su u skladu sa MRS-12 Porezi iz dobitka.
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu
oporezivih privremenih razlika.
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobitka koji se mogu povratiti u narednim periodima po
osnovu:a) odbitnih privremenih razlika; b) neiskorišćenih poreskih odbitaka koji se prenose u naredni
period; c) neiskorišćenih poreskih dobitaka koji se prenose u naredni period.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
16
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
6. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE
Računovodstveni tretman grešaka propisan je MRS 8 – Računovodstvene politike, promene
računovodstvenih procena i greške.
Koncept greške iz prethodnog perioda u smislu MRS 8, odnosi se samo na materijalno značajne
greške. Prema MRS 8, materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom
smislu, već rukovodstvo svakog pojedinačnog društva treba da proceni kada je greška materijalno
značajna.
Društvo ima na raspologanju dve mogućnosti, da:
•
•
računovodstvenom politikom definiše grešku u apsolutnom ili relativnom smislu; ili
u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna.
Ukoliko je greška iz prethodnog perioda uticala na pozicije bilansa uspeha, za iznos ispravke greške
vrši se korecija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
17
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS STANJA
7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Stalna imovina na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 304.288 hiljada
pregledu koji sledi:
Promene
1. Građevinski objekti
2. Osn. sredstva u pripremi
3. Investicione nekretnine
Ukupno (1+2+3)
Nabavna
vrednost.
47.722
146.894
215.909
410.525
a kako je dato u
(Ispravka
vrednosti)
(20.002)
(95.493)
(115.495)
Stanje
31.12.13.
27.720
146.894
120.416
295.030
Amortizacija za 2013. godinu u iznosu od RSD 2.594 hiljada, (2012. godine u iznosu od RSD 2.605
hiljada) iskazana je u okviru troškova poslovanja.
8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
EP “SVETLOST” a.d., je sa stanjem na dan 31.12.2013. godine utvrdilo plasmane u kapital drugih
pravnih lica u iznosu od RSD 9.258 hiljada (2011. godine u iznosu RSD 9.258 hiljada) i to u "Svetlost
Lux“ d.o.o., Beograd (učešće 100%).
9. ZALIHE I DATI AVANSI
Zalihe su iskazane kako sledi:
2013
1. Zalihe:
- Materijal
1. Ukupno zalihe
2. Avansi
2. Ukupno avansi
Ukupno (1+2)
%
703
703
10.085
10.085
10.788
2012
%
703
703
10.085
10.085
10.788
Učešće zaliha u ukupnim obrtnim sredstvima iznosi 88,62%.
Potraživanja za date avanse u zemlji nisu usaglašene sa dužnicima na dan 31.12.2013. godine.
9.1. Pregled potraživanja za date avanse u zemlji dat je u sledećem pregledu:
NAZIV DUŽNIKA
I.S.C. Contact doo
Panacom
Pell. co Inženjering doo
Ukupno
2013
6.864
2.620
601
10.085
2012
6.864
2.620
601
10.085
Potraživanja za date avanse u zemlji nisu usaglašene sa dužnicima na dan 31.12.2013. godine.
Društvo nije izvršilo pravilnu procenu istih.
10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina sa stanjem na dan 31.12.2013. godine u iznosu od RSD
1.810 hiljada i čine ih:
-
potraživanja u iznosu od RSD 258 hiljada;
PDV i AVR u iznosu od RSD 876 hiljada.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
18
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
10.1. Potraživanja obuhvataju:
2013
258
876
1.134
Potraživanja po osnovu prodaje
PDV i AVR
Ukupno
2012
606
1.204
1.810
Pregled potraživanja od kupaca dat je u sledećem pregledu:
2013
619
8.754
(9.115)
258
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca –zastupnička provizija
(Ispravka potraživanja od kupaca)
Ukupno
10.1. Potraživanja obuhvataju:
2013
619
8.754
(9.115)
258
Kupci u zemlji
Kupci –zastupnička provizija
(Ispravka vrednosti)
Ukupno
2012
1.755
8.755
(9.904)
606
Pregled potraživanja od kupaca u zemlji dat je u sledećem pregledu:
2013
203
85
72
259
619
CANON CENTAR doo, Kragujevac
DR COMPANY d.o.o., Beograd
EXPRO d.o.o., Beograd
Ostali
Ukupno
Potraživanja od kupaca nisu usaglašena sa dužnicima sa stanjem na dan 31.12.2013. godine i data je
ispravka istih na teret rashoda. (Veza Napomena 10.1.1. ovog Izveštaja).
Pregled potraživanja od kupaca u inostranstvu dat je u sledećem pregledu:
Kodest, Italija, Moskva
Ukupno
2013
8.754
8.754
Usaglašeno
ne
Potraživanja od kupaca – zastupnička provizija sa stanjem na dan 31.12.2013. godine nisu usaglašena
sa dužnicima i data je ispraka istih na teret rashoda u ukupnom iznosu. (Veza Napomena 10.1.1.
ovog Izveštaja).
10.1.1. Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Pregled ispravke potraživanja od kupaca dat je u sledećem pregledu:
Kodest, Italija, Moskva
Termoelektro ad, Beograd
CANON CENTAR doo, Kragujevac
DR COMPANY d.o.o., Beograd
EXPRO d.o.o., Beograd
Ostali
Ukupno
2013
8.755
203
85
72
9.115
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
2012
8.755
969
88
92
9.904
19
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
10.2. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovinski ekvivalenti i gotovina dati su u pregledu koji sledi:
2013
-
Tekući računi kod poslovnih banaka – dinarski
Ukupno
2012
-
Blokada tekućih računa na dan vršenja revizije iznosi RSD 20.971.105,12 u trajanju od 24.10.2011.
godine i dalje, a po podacima NBS.
10.3. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
Porez na dodatnu vrednost iznosi RSD 876 hiljada a dati su u pregledu koji sledi:
2013
876
876
PDV
Ukupno
2012
1.204
1.204
11. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
EP “SVETLOST” a.d., je na dan 31.12.2013. godine na poziciji Odloženih poreskih sredstava utvrdilo
iznos od RSD 610 hiljada (prenet saldo iz ranijih godina u iznosu od RSD 613 hiljada i odložene
poreske obaveze utvrđene za 2013 godinu u iznosu od RSD 3 hiljada).
12. KAPITAL
Pregled stanja i promena na kapitalu u 2013. godini dat je u pregledu koji sledi:
Stanje
01.01.2012.
Povećanja u
predhod. godini
Smanjenja u
predhod.godini
Stanje
31.12.2012.
Stanje
01.01.2013.
Povećanja u
tekućoj godini
Smanjenja u
tekućoj godini
Stanje
31.12.2013.
12.1.
Osnovni
Kapital
Ostali
kapital
Neuplaćeni
Upisani
Kapital
Rezerve
Rev.
rezerve
Neraspo
ređeni
dobitak
Gubitak do
visine
kapitala
Ukupno
141.659
332
43.110
924
155.964
20.531
(161.616)
200.904
-
-
-
-
-
-
(7.532)
(7.532)
-
-
(43.110)
-
-
-
-
(43.110)
141.659
332
-
924
155.964
20.531
(170.495)
148.915
141.659
332
-
924
155.964
20.531
(170.495)
148.915
-
-
-
-
-
6.772
-
6.772
-
-
-
-
-
-
-
-
141.659
332
-
924
155.964
27.303
(170.495)
155.678
Osnovni kapital
Upisani uplaćeni novčani kapital od RSD 50.874.000,00 RSD (25.02.2000. godine).
Ukupan broj hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati iznosi 42.395 a nominalna vrednost jedne
hartije od vrednosti iznosi 1.200,00 RSD.
12.2. Ostali kapital
Ostali kapital je formiran iz nekadašnjih izvora sredstava zajedničke potrošnje za potrebe stanovanja
koji su na osnovu izmenjenih računovodstvenih propisa u 2001. godini preknjiženi sa vanposlovne
pasive u poslovnu pasivu.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
20
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
12.3. Rezerve
Revalorizacione rezerve
Statutarne i druge reserve
Ukupno
2013
155.964
924
156.888
2012
155.964
924
156.888
12.4. Dobitak/ (Gubitak)
Kumulirani dobitak na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 27.303 hiljada. Neraspoređeni dobitak u
iznosu od RSD 20.531 hiljada je prenet kao saldo iz ranijih godina a za poslovnu 2013. godinu
utvrđen je dobitak u iznosu od RSD 6.772 hiljada.
Preneti gubitak iz ranijih godina iznosi RSD 170.495 hiljada.
13. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja i obaveze sa stanjem na dan 31.12.2012. godine iznose RSD 171.178 hiljada
kako je dato u pregledu koji sledi:
1. Dugoročne obaveze
2. Kratkoročne obaveze
Ukupno
2013
2.498
168.680
171.178
2012
2.498
165.405
167.903
13. DUGOROČNI OBAVEZE I REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja i obaveze sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 161.133 hiljada
kako je dato u pregledu koji sledi:
1. Dugoročne obaveze
2. Kratkoročne obaveze
Ukupno
2013
2.498
158.635
161.133
2012
2.498
168.680
171.178
13.1. DUGOROČNE OBAVEZE
EP "Svetlost" AD je sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iskazalo dugoročne obaveze po osnovu
dugoročnih kredita u iznosu od RSD 2.498 hiljada, a koja se odnosi na kredit primljen od Fonda za
razvoj Republike Srbije po ugovoru broj 7884/2006, partija 03036/001. Obaveza nije usaglašena
potvrdom IOS obrasca od strane poverioca.
13.2.
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne obaveze sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 158.635 hiljada a čine ih:
- Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od RSD 19.295 hiljada;
- Obaveze iz poslovanja u iznosu od RSD 91.727 hiljada i
- Ostale obaveze i PVR u iznosu od RSD 47.613 hiljada.
13.2.1. Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze obuhvataju:
1. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Ukupno
2013
19.295
19.295
2012
19.295
19.295
Ostale kratkoročne obaveze se odnose na pozajmice od Društva EXPRO d.o.o., po ugovorima o
pozajmicama i iste su usaglašene sa stanjem na dan 31.12.2013. godine.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
21
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
13.2.2. Obaveze iz poslovanja
“SVETLOST” a.d., je sa stanjem na dan 31.12.2013. godine iskazalo obaveze iz poslovanja u iznosu
od RSD 91.727 hiljada, kako je dato u pregledu koji sledi:
1. Obaveze za primljene avanse
2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Ukupno (1+2)
2013
9.884
20.692
61.151
91.727
2012
9.884
11.416
62.290
83.590
13.2.2.1. Pregled obaveza za primljene avanse, po analitičkim evidencijama dat je u sledećem
pregledu:
NAZIV POVERIOCA
POST MEX doo, Beograd
RAD U STEČAJU GP, Beograd
Termoelektro ad, Beograd
DURST doo, Novi Beograd
Ukupno
2013
7.448
2.183
167
86
9.884
2012
7.448
2.183
167
86
9.884
Obaveze za primljene avanse na dan 31.12.2013. godine uglavnom se odnose na period 1999 – 2003
godina i iste nisu usaglašene.
13.2.2.2. Pregled obaveza prema dobavljačima u zemlji dat je u sledećem pregledu:
NAZIV POVERIOCA
Expro d.o.o.
ŽTP Beograd
Beogradske elektrane JK
JKP Gradska čistoća
Ostali
Ukupno
2013
49.181
9.426
1.289
745
510
61.151
2012
49.181
10.607
1.288
1.214
62.290
Obaveze prema dobavljačima su uglavnom usaglašene na dan 31.12.2013. godine.
13.2.3. Ostale kratkoročne obaveze
“SVETLOST” a.d., je na dan 31.12.2013. godine iskazalo ostale kratkoročne obaveze u iznosu od RSD
47.613 hiljada, kako je dato u pregledu koji sledi:
1. Obaveze prema zaposlenima za zarade i naknade
2. Druge obaveze
Ukupno (1+2)
2013
47.613
47.613
2012
62.973
2.770
65.743
Obaveze prema zaposlenima nisu izmirene i u toku su sudski sporovi (Veza 23.2. ovog Izveštaja).
13.2.4. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR
“SVETLOST” a.d., je na dan 31.12.2013. godine iskazalo obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih
prihoda i PVR u iznosu od RSD - hiljada, i to:
Ostale obaveze za poreze,carine i dažbine
Ukupno
2013
-
2012
52
-
52
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
22
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA
14. POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Ukupno
2013
-
2012
146
146
15. POSLOVNI RASHODI
Troškovi materijala
Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi amortizacije
Ostali poslovni rashodi
Ukupno
2013
2012
(1.179)
(1.221)
(209)
(2.564)
(2.594)
(2.605)
(2.889)
(3.679)
(6.871) (10.069)
U strukturi poslovnih rashoda, troškovi materijala učestvuju sa 17,16%, troškovi bruto zarada i drugih
primanja sa 3,04%, troškovi amortizacije sa 37,75% i ostali poslovni rashodi sa 42,05%.
15.1. Ostali poslovni rashodi
1. Troškovi proizvodnih usluga:
Troškovi transporta i PTT
Troškovi usluge održavanja
Troškovi ostalih usluga
2. Nematerijalni troškovi:
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi platnog prometa
Troškovi poreza, doprinosa, taksi
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno (1+2)
2013
(1.266)
(56)
(71)
(1.139)
(1.623)
(1.623)
(2.889)
2012
(711)
(58)
(84)
(569)
(2.968)
(145)
(51)
(2.772)
(3.679)
16. FINANSIJSKI PRIHODI
Pozitivne kursne razlike
Ukupno
2013
-
2012
3
3
17. FINANSIJSKI RASHODI
Rashoda kamata
Negativne kursne razlike
Ukupno
2013
-
2012
(71)
(71)
18. OSTALI PRIHODI
Dobici od prodaje
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od usklađ. vredn. potraživanja
Ukupno
2013
12.859
789
13.648
2012
1.604
1.604
19. OSTALI RASHODI
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Ukupno
2013
-
2012
-
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
23
Elektrotehničko preduzeće “Svetlost” a.d.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
20. DOBITAK
Dobitak je iskazan, kao zbir dobitaka i gubitaka podbilansa u bilansu uspeha i to:
Poslovni dobitak/(gubitak)
Finansijski dobitak/(gubitak)
Ostali dobitak/(gubitak)
Dobitak/ (Gubitak) pre oporezivanja
Porez na dobitak
Odloženi poreski prihodi perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Neto dobitak/ (gubitak)
2013
(6.871)
13.648
6775
3
6.772
2012
(9.923)
(68)
1.604
(8.387)
855
(7.532)
21. PREGLED TOKOVA GOTOVINE
Neto prilivi i odlivi tokova gotovine na dan 31.12.2013. godine su:
1. Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
2. Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti
Investiranja
3.Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
4. Gotovina na početku obračunskog perioda
5. Pozitivne kursne razlike
6. Negativne kursne razlike
7.Gotovina na kraju obračunskog perioda
2013
(2.308)
2012
(4.538)
2.308
-
4.538
-
Iskazani iznos gotovine u Izveštaju o tokovima gotovine na dan 31.12.2013. godine, slaže se sa
stanjem iskazanim u bilansu stanja na taj dan.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
24
"SVETLOST" AD, BEOGRAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
22. OSTALA PITANJA
22.1. Eksterne kontrole
U toku 2013. godine vršena je kontrola u više navrata, od strane Ministarstva finansija,
Poreske uprave, Filijala Zvezdara, o čemu su sačinjeni Zapisnici. Predmet kontrole je bio
obračunavanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
22.2. Sudski sporovi
Direktor EP “Svetlost” AD, odnosno ovlašćena advokatska kancelarija za zastupanje, je
sačinila izveštaj o sudskim sporovima na teret i u korist sa stanjem na dan 31.12.2013
godine i to:
● ukupno 2 spora iz poslovnih odnosa kao tužilac:
- Rad u stečaju GP, vrednost spora iznosi 4.115.712,23 USD, spor je u toku i
- Holding Ratko Mitrović i KMG Trudbenik ( solidarno) vrednost spora iznosi 1.561.260,05
USD spor je u toku.
● ukupno 66 sporova kao tuženik, po tužbama zaposlenih za neisplaćene zarade i to:
- 44 sporova okončanih pravosnažnom presudom, od čega se 36 sporova, u iznosu od RSD
18.816.310,61 nalazi na listingu prinudne naplate, a 8 sporova je okončano na ukupan
iznos od RSD 4.640.900,65;
- 8 sporova vrednosti RSD 10.746.477,97 RSD (postupak u toku);
- 14 sporova vrednosti RSD 4.837.349,87 (prvostepeni postupak je u toku);
23. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA
Nije bilo je značajnih događaja između dana godišnjeg računa i datuma sastavljanja
finansijskih izveštaja EP “Svetlost” AD, imajući u vidu MRS-10.
24. POKAZATELJI ANALIZE BILANSA
24.1. Pokazatelji finansijskog položaja
Naziv indikatora
Način iskazivanja
Način
izračunavanja
Pokazatelj
Opis pokazatelja
Deo dugoročnog kapitala koji
finansira obrtna sredstva.
Normala aproksimira visini
zaliha. Negativan neto obrtni
fond ukazuje da je deo stalne
imovine finansiran iz
kratkoročnih izvora, što
upućuje na lošu finansijsku
strukturu i lošu solventnost
preduzeća
AOP POZICIJE
1
Neto obrtni fond
Net Working Capital
Tekuća sredstva - Tekuće
obaveze
(013+014+015) 116
(146.713)
2
Odnos tekućih
sredstava i tekućih
obaveza Current Ratio
Tekuća sredstva
Tekuće obaveze
(013+014+015)
116
0,08
3
Pokazatelj likvidnosti
Quick Ratio
(Tekuća sredstva Zalihe)
Tekuće obaveze
015-(013+014)
116
0,01
4
Obrt zaliha
Inventory Turnover
Prihodi od prodaje
Zalihe
60 i 61
013+014
0,00
Pokrivenost kratkoročno
pozajmljenog kapitala
gotovinom, lako unovčivim
hartijama od vrednosti i
kratkoročnim potraživanjima.
Utvrđivanje normale je u
korelaciji sa brzinom dospeća
kratrkoročnih obaveza.
Pokazatelj ne bi trebalo da
bude ispod 1.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. 25
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
"SVETLOST" AD, BEOGRAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Obrt potraživanja od
kupaca
Accounts eceivable
Turnover
Leverage ratios:
Racio ukupne
6 zaduženosti
Total Debt Ratio
Racio dugoročne
7 zaduženosti
Long Term Debt Ratio
5
Naziv indikatora
Prihodi od prodaje
Potraživanja
60, 61
016
0,00
Ukupne obaveze
Ukupna sredstva
(113+116)
(001+012)
0,51
Dugoročne obaveze
Ukupna sredstva
113
(001+012)
0,01
Način iskazivanja
Način
izračunavanja
AOP POZICIJE
Pokazatelj
Opis pokazatelja
Profitability Ratios:
8
Bruto marža
Gross Profit Margin
Poslovna dobit
Prihodi od prodaje
213
202
0,00%
9
Neto marža
Net Profit Margin
Neto dobit
Prihodi od prodaje
229
202
0,00%
10
ROA
Return on Assets
Neto dobit
Ukupna sredstva
229
(001+012)
0,021
11
Racio kapitalizacije
Capitalisation Ratio
Obaveze
Kapital
113+116
101
1,035
12
ROA
Return on Equity
229
102
0,048
13
I stepen pokrića
Stepen
samofinansiranja
Neto dobit
Osnovni kapital
(Sopstveni kapital gubitak-neuplaćeni
upisani kapital)/
Stalna imovina
14
II stepen pokrića
Kreditna sposobnost
15
101-023-103
(001-002)
-0,049
(Sopstveni kapital gubitak-neupl.upis.kap.+
dug.obav.)/
Stalna imovina+zalihe
101-023-103+113
(001002+013+014)
-0,039
Tekuća Likvidnost
Cash Ratio
Gotovinski ekvivalent i
gotovina
Kratkoročne obaveze
019
116
0,000
16
Kvota sopstvenog
kapitala
(Sopstveni kapital gubitak-neuplaćeni
upisani kapital)/
(Ukupna aktiva-gubitakneupl.upis.kapital)
101-023-103
024-(023+109)103
-0,101
17
Kvota pozajmljenog
kapitala
Debt to Equity Ratio
Dug.obav.+krat.obav.
Kapital
113+116
101
1,035
18
Stepen zaduženosti
preduzeća
(Sopst.kapitalneup.upis.kap.-gubitak)/
Dug.obav.+krat.obav.
101-023-103
113+116
-0,092
Pokazuje stepen pokrivenosti
stalne imovine sopstvenim
kapitalom. Pokazatelj ne bi
trebalo da bude manji od 1.
Pokazuje pokrivenost stalne
imovine sopstvenim i
dugoročno pozajmljenim
kapitalom. Aproksimacija
oko 1 se uslovno toleriše,
što se potvrđuje mogućnošću
vraćanja bez ugrožavanja
likvidnosti.
Stepen pokrivenosti
kratkoročno pozajmljenog
kapitala gotovinom i lako
unovčivim hartijama od
vrednosti. Visina pokazatelja
ukazuje na sposobnost
izmirenja dospelih kratkoročnih
obaveza. U korelaciji je sa
brzinom obrtanja kratkoročnih
obaveza.
Normala je između 1 - 1,5.
Pokazuje učešće sopstvenog
kapitala u ukupnom kapitalu
čija visina je diktirana
potrebom sopstvenog
finansiranja stalne imovine i
leverage faktorom.
Pokazuje kvotu pozajmljenog
kapitala. Pokazatelj iznad 1,
znači da se sredstva finansiraju
pozajmljenim kapitalom, a
pokazatelj niži od 1, označava
sopstveno finansiranje.
Pokazuje sa koliko dinara
sopstvenog kapitala je
pokriven svaki dinar
pozajmljenog kapitala, što je
naročito značajno u slučaju
niske rentabilnosti i povećanog
rizika u poslovanju.
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. 26
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
"SVETLOST" AD, BEOGRAD
Napomene uz finansijske izveštaje za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
24.2. Pokazatelji finansijskog položaja – ALTMANOV Z SCORE
Način izračunavanja
Način iskazivanja
AOP POZICIJE
X1
Neto obrtna sredstva
Ukupna imovina
=
Obrtna sredstva - kratkoročne obaveze
Poslovna imovina
X2
Neraspoređena dobit
Ukupna imovina
ili
Gubitak+Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna imovina
X3
(Dobit (gubitak) pre kamate i
oporezivanja)/
Ukupna imovina
=
(Dobit (Gubitak) pre oporezivanja - [Kursne
razlike])/
Poslovna imovina
(223 (ili 224) - [kto
663+664 - kto 563-564])
024
X4
Tržišna vrednost kapitala
Obaveze
=
Kapital
Dugoročna rezervisanja i obaveze
101
111
X5
Prihodi od prodaje
Ukupna imovina
=
(Prihodi od prodaje+Prihodi od aktiviranja
učinka i robe)/
Poslovna imovina
202+203
024
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 +
0,6*X4 + 0.99*X5
=
012 - 116
024
108
024
i
(023+109)
024
-0,464
0,086
0,021
0,966
0,000
Ako je Z<1,8
- Najverovatniji bankrot
Ako je 1,81<Z<2,70
- Moguć bankrot u roku od 2 godine
Ako je 2,71 <Z<2,99
- Oprez! Potrebno detaljnije
ispitivanje
Ako je Z>3
- Zdravo preduzeće
0,214307305
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
Napomene na stranama od 10 do 27 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja. 27
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2
Download

GODIŠNJI IZVEŠTAJ