AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD
Finansijski izveštaji za godinu
završenu 31. decembra 2010.
i
Izveštaj nezavisnog revizora
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
SADRŽAJ
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
1-9
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Bilans uspeha
Bilans stanja
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Statistički aneks
Napomene uz finansijske izveštaje
1 - 47
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD
Angažovani smo da izvršimo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za
vazdušni saobraćaj “Jat Airways” a.d., Beograd (u daljem tekstu “Društvo”), koji obuhvataju
bilans stanja na dan 31. decembra 2010. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o
promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan,
kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.
Statistički aneks predstavlja sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, zasnovanim na
Zakonu o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 46/2006 i
111/2009), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi
finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled
kriminalne radnje ili greške.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima na osnovu revizije
izvršene u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Međutim, zbog značaja pitanja
iznetih u pasusu Osnova za uzdržavanje od mišljenja, nismo bili u mogućnosti da pribavimo
dovoljno revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja.
Osnova za uzdržavanje od mišljenja
Prilikom sastavljanja Izveštaja o promenama na kapitalu za 2010. godinu Društvo je pri
iskazivanju početnog stanja elemenata kapitala prikazalo podatake o kapitalu sa stanjem na
dan 1. januara 2008. godine, umesto sa stanjem na dan 1. januara 2009. godine. Pored toga,
podaci o ispravci materijalno značajnih grešaka pod 1. januarom 2010. godine prikazani u
Izveštaju o promenama na kapitalu nisu usaglašeni sa korekcijama uporednih podataka
obelodanjenim u Napomeni 2.2. uz finansijske izveštaje. Takođe, Društvo je iznos od 6.380
hiljada dinara koji se odnosi na povećanje ostalog kapitala prikazalo kao povećanje osnovnog
kapitala. Na napred navedeni način narušena je prezentacija Izveštaja o promenama na
kapitalu.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 11. uz finansijske izveštaje, troškovi indirektnih poreza i
doprinosa u 2010. godini iznose 57.378 hiljada dinara i obuhvataju doprinose za korišćenje
gradskog zemljišta u iznosu od 39.289 hiljada dinara. Navedeni iznos obuhvata i doprinose koji
se odnose na prethodne periode s obzirom da je Društvo u tekućem izveštajnom periodu
evidentiralo određena rešenja lokalnih samouprava iz ranijih godina. Na taj način su ostali
poslovni rashodi za 2010. godinu precenjeni, a gubitak ranijih godina manje iskazan za
procenjeni iznos od 20.000 hiljada dinara.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
Društvo je u 2010. godini otuđilo deo poslovne zgrade u Bulevaru umetnosti br. 16, Novi
Beograd, površine 8,590.48 m2 i deo nekretnina koje se nalaze na teritoriji opštine Vršac. Po
tom osnovu Društvo je obračunalo porez na kapitalne dobitke u iznosu od 41.111 hiljada dinara
i iskazalo ga kao poreski rashod perioda (Napomena 16). Međutim, Društvo nije izvršilo obračun
poreskih efekata koji proizlaze iz otuđenja napred navedenih nepokretnosti u skladu sa
odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.
25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004 i 18/2010). Na taj način su, uzimajući u obzir
neiskorišćene poreske kredite, obaveze po osnovu poreza na dobitak na dan 31. decembra
2010. godine manje iskazane, a poreski rashod za 2010. godinu potcenjen za procenjeni iznos
od 27.000 hiljada dinara.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 15. uz finansijske izveštaje, ostali rashodi nastali u 2010.
godini obuhvataju ostale nepomenute rashode u iznosu 55.005 hiljada dinara. U okviru ovih
rashoda, iznos od 35.448 hiljada dinara je evidentiran na osnovu blagajničkog dnevnika
predstavništva Društva iz Australije, a na teret prelaznog deviznog računa. Međutim, prema
izvodu banke od 22. decembra 2010. godine, navedeni iznos je transferisan Društvu od
predstavništva u Australiji, te je na osnovu toga Društvo evidentiralo priliv sredstava u korist
deviznog računa, ali ponovo na teret prelaznog deviznog računa. Prema dokumentaciji koja
nam je stavljena na uvid, priliv je nastao po osnovu prodaje prevoznih dokumenata. Na taj
način su ostali rashodi za 2010. godinu precenjeni, a gotovinski ekvivalenti i gotovina na dan
31. decembra 2010. godine manje iskazani za navedeni iznos od 35.448 hiljada dinara.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 17. uz finansijske izveštaje, neotpisana vrednost
nekretnina, postrojenja i opreme Društva na dan 31. decembra 2010. godine iznosi 7.450.991
hiljadu dinara, dok neotpisana vrednost investicionih nekretnina iznosi 1.625.585 hiljada
dinara. Nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja nekretnina,
postrojenja, opreme i investicionih nekretnina na dan 31. decembra 2010. godine, kao ni da
kvantifikujemo efekte dolenavedenih pitanja na iznos obračunate amortizacije i rezultat
poslovanja Društva za 2010. godinu iz sledećih razloga:
–
Zemljište, građevinski objekti, putnički avioni sa pripadajućim motorima, privredna
avijacija, deo ostale opreme i rezervni delovi koji se u procesu poslovanja koriste u periodu
dužem od jedne godine i nematerijalna ulaganja su na dan 1. januara 2004. godine,
prilikom prve primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), iskazani po
vrednosti utvrđenoj na osnovu procene izvršene od strane nezavisnog procenitelja. Upravni
odbor Društva nije usvojio izvršenu procenu vrednosti, ali su efekti iste uključeni u
finansijske izveštaje za 2004. godinu. Pored toga, izvršena procena vrednosti nije uključila
procenu preostalog veka upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme. Na osnovu raspoložive
dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li su efekti izvršene procene
osnovano uključeni u finansijske izveštaje Društva za navedenu godinu.
–
Društvo je u toku 2005. godine ponovo angažovalo nezavisnog procenitelja da izvrši procenu
vrednosti dela građevinskih objekata na dan 1. januara 2005. godine, koji je bio predmet
otuđenja iz sastava Društva tokom 2005. godine. Efekti navedene procene značajno su
odstupali od prethodne procene istih objekata, što može ukazivati da vrednost sredstava na
dan 1. januara 2004. godine nije odražavala njihovu verovatnu nabavnu vrednost prilikom
prve primene MSFI.
2
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
–
Društvo je obračunalo amortizaciju pojedinih stavki nekretnina, postrojenja i opreme
primenom stopa utvrđenih propisima Republike Srbije koji su važili pre prve primene MSFI i
koji nisu rezultat procenjenog preostalog korisnog veka upotrebe navedenih sredstava, dok
je za određene stavke navedenih sredstava važećom računovodstvenom politikom Društva
određen koristan vek upotrebe istih. U skladu sa MRS 16 “Nekretnine, postrojenja i
oprema”, amortizacija ovih sredstava treba da bude obračunata na osnovu amortizacionih
stopa koje odražavaju procenjeni korisni vek trajanja sredstava.
–
Društvo je pod 1. januarom 2009. godine izvršilo prenos dela nekretnina sa građevinskih
objekata na investicione nekretnine (deo objekta “Poslovna zgrada”). Navedeni prenos nije
izvršen u skladu sa odredbama MRS 40 “Investicione nekretnine” iz razloga što u datom
momentu nisu bili ispunjeni kriterijumi za priznavanje dela objekta kao investicione
nekretnine, jer je Društvo, kao vlasnik, navedeni deo poslovnog objekta koristilo za
obavljanje sopstvene delatnosti. Društvo je nakon izvršenog gorenavedenog prenosa dela
objekta, izvršilo procenu vrednosti celokupne investicione nekretnine, odnosno objekta
“Poslovna zgrada” sa stanjem na dan 31. oktobra 2009. godine. Pozitivan efekat izvršene
procene u iznosu od 2.088.651 hiljadu dinara evidentiran je u korist ostalih prihoda u 2009.
godini. U junu 2010. godine Društvo je prodalo deo objekta “Poslovna zgrada” u Bulevaru
umetnosti br. 16, površine 8,590.48 m2, pri čemu je iskazalo gubitak od prodaje u iznosu
od 641.286 hiljada dinara. Nakon otuđenja navedenog dela objekta “Poslovna zgrada”
Društvo je nastavilo da kao vlasnik koristi preostali deo zgrade, uz izdavanje manjeg dela
površine, čime nisu ispunjeni kriterijumi za priznavanje dela objekta kao investicione
nekretnine.
–
Pored toga, u 2009. godini nije izvršena procena vrednosti svih investicionih nekretnina
koje Društvo poseduje, već samo jedne nekretnine, što nije u skladu sa odredbama MRS 40
“Investicione nekretnine”. Sama procena vrednosti nije nam stavljena na raspolaganje.
Pored toga, kao što je obelodanjeno u Napomeni 2.6. uz finansijske izveštaje,
računovodstvena politika vrednovanja investicionih nekretnina nakon početnog priznavanja
predstavlja njihovu fer vrednost utvrđenu od strane eksternog procenitelja. Ovako
obelodanjena promena računovodstvene politike nije u skladu sa zvanično usvojenim
računovodstvenim politikama od strane Upravnog odbora Društva. U skladu sa Statutom
Društva, za izmene i dopune računovodstvenih politika, nadležan je Upravni odbor Društva.
–
Društvo je u 2009. godini takođe izvršilo i procenu vrednosti dela nekretnina koje se nalaze
na teritoriji opštine Vršac, što nije u skladu sa MRS 16 “Nekretnine, postrojenja i oprema” i
usvojenom računovodstvenom politikom Društva obelodanjenom u Napomeni 2.5. uz
finansijske izveštaje, shodno kojoj se Društvo opredelilo za model nabavne vrednosti nakon
početnog priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme. U skladu sa zahtevima MRS 16
“Nekretnine, postrojenja i oprema”, ukoliko se vrši revalorizacija određene nekretnine,
neophodno je izvršiti revalorizaciju celokupne grupe kojoj to sredstvo pripada. Na taj
način, na dan 31. decembra 2009. godine neotpisana vrednost zemljišta i nekretnina više je
iskazana za iznos od 438.619 hiljada dinara, odnosno 669.880 hiljada dinara, dok su
revalorizacione rezerve više iskazane za iznos od 1.108.499 hiljada dinara.
3
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
–
Nepokretnosti na teritoriji opštine Vršac su bile predmet Ugovora o poravnanju koji je
Društvo zaključilo u septembru 2010. godine sa Agencijom za kontrolu letenja Srbije i Crne
Gore d.o.o., Beograd (“Agencija”). Navedenim ugovorom Društvo je prenelo pravo svojine i
korišćenja na nepokretnostima procenjene vrednosti od 1.195.130 hiljada dinara na
Agenciju, a u svrhu izmirenja obaveza iz poslovanja prema Agenciji u iznosu od 985.130
hiljada dinara uz preuzimanje duga Društva prema Srpskoj banci a.d., Beograd od strane
Agencije u iznosu od 210.000 hiljada dinara. U momentu otuđenja nepokretnosti i izmirenja
dela ukupnih obaveza prema Agenciji, Društvo je ukinulo revalorizacione rezerve,
formirane napred navedenom procenom u korist ostalih prihoda u iznosu od 1.041.511
hiljada dinara. Ovakav tretman nije u skladu sa MRS 16 “Nekretnine, postrojenja i oprema”
prema kome se revalorizacione rezerve po osnovu otuđenih sredstava ne ukidaju preko
bilansa uspeha, već se evidentiraju direktno u korist neraspoređenog dobitka, odnosno
akumuliranog gubitka u bilansu stanja.
Pored toga, Zapisnikom o primopredaji nepokretnosti na teritoriji opštine Vršac od 30.
decembra 2010. godine je konstatovano da poljoprivredno zemljište čija procenjena fer
vrednost iznosi 120.832 hiljade dinara nije predmet ovog zapisnika. Prema Ugovoru o
poravnanju sa Agencijom, poljoprivredno zemljište neće biti predmet poravnanja dok se ne
izvrši konverzija u građevinsko zemljište, što će biti regulisano aneksom ugovora o
poravnanju. Prema dobijenim informacijama, aneks ugovora još uvek nije zaključen.
Shodno tome, navedeno poljoprivredno zemljište nije moglo da bude evidentirano kao deo
poravnanja u priloženim finansijskim izveštajima Društva. Takođe, navedena transakcija
izmirenja obaveza, kroz Ugovor o poravnanju sa Agencijom, nije evidentirana kroz račun
Društva kod poslovne banke putem ugovora – izjave o kompenzaciji.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 21. uz finansijske izveštaje, na dan 31. decembra 2010.
godine zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara iznose 944.684 hiljade dinara.
Nismo bili u mogućnosti da se uverimo u realnost iskazanog stanja navedenih zaliha iz sledećih
razloga:
–
Zalihe rezervnih avio-delova i guma su na dan 1. januara 2004. godine iskazane po
vrednosti utvrđenoj na osnovu procene izvršene od strane nezavisnog procenitelja. Upravni
odbor Društva nije usvojio izvršenu procenu vrednosti, ali su efekti iste uključeni u
finansijske izveštaje za 2004. godinu. Shodno tome, kao i na osnovu izvršenog uvida u
izveštaj o proceni, nismo bili u mogućnosti da potvrdimo da su forma i sadržaj procene
odgovarajući za namenjenu svrhu u svim svojim aspektima, odnosno da potvrdimo
osnovanost uključivanja efekata procene vrednosti u finansijske izveštaje Društva za 2004.
godinu i efekat navedenog pitanja na rezultate poslovanja u narednim godinama. Pored
toga, Društvo nije pravilno evidentiralo efekte izvršene procene vrednosti na stanje zaliha
na početku 2004. godine, kao i promene u toku 2004. godine. Na osnovu raspoložive
dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekat ovako evidentirane
procene vrednosti na finansijske izveštaje Društva za tekuću i prethodne godine.
–
S obzirom da nam nije stavljena na raspolaganje starosna struktura zaliha na dan 31.
decembra 2010. godine, a da Društvo na dan bilansa stanja nije izvršilo odgovarajuću
analizu kvalitativnih i ostalih karakteristika (zastarelost i prekomernost) preostalih zaliha,
nismo bili u mogućnosti da se alternativnim postupcima revizije uverimo da li je potrebno i
u kom iznosu izvršiti dodatnu ispravku vrednosti zaliha radi svođenja istih na njihovu neto
prodajnu vrednost.
4
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 21. uz finansijske izveštaje, dati avansi za zalihe i usluge
Društva na dan 31. decembra 2010. godine iznose 438.536 hiljada dinara. Društvo na dan 31.
decembra 2010. godine nema usaglašenu analitičku evidenciju datih avansa za zalihe i usluge
sa prikazanim iznosom datih avansa za zalihe i usluge u bilansu stanja. Prema nezavisnim
potvrdama stanja dobijenim od strane selektovanih dobavljača na dan 31. decembra 2010.
godine, Društvo ima više iskazano stanje datih avansa za zalihe i usluge za neto iznos od 53.991
hiljadu dinara, koje nije usaglašeno do datuma ovog izveštaja. Od ukupnog stanja selektovanih
datih avansa za zalihe i usluge u iznosu od 268.490 hiljada dinara, nezavisna potvrda stanja nije
dobijena za date avanse za zalihe i usluge u ukupnom iznosu od 136.819 hiljada dinara.
Pored toga, nije nam prezentovana starosna struktura datih avansa za zalihe i usluge na dan
bilansa stanja. Alternativnim postupcima revizije utvrdili smo da dati avansi za zalihe i usluge
stariji od godinu dana iznose 105.019 hiljada dinara na dan 31. decembra 2010. godine. Na
osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da procenimo da li je i u kom iznosu
potrebno izvršiti ispravku vrednosti navedenih datih avansa za zalihe i usluge na teret rezultata
tekuće poslovne godine.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 22. uz finansijske izveštaje, neto potraživanja od kupaca
na dan 31. decembra 2010. godine iznose 1.795.203 hiljade dinara. Navedena potraživanja
obuhvataju i iznos od 331.613 hiljada dinara koji predstavlja razliku evidentiranih potraživanja
i obaveza iz poslovanja iz odnosa sa zavisnim pravnim licem Su-Port d.o.o., Beograd, koji nije
naplaćen u periodu dužem od godinu dana. Zavisno pravno lice Su-Port d.o.o., Beograd je na
dan 31. decembra 2010. godine iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 464.649
hiljada dinara što je posledica kontinuiranog poslovanja sa gubitkom. Na osnovu raspoložive
dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u naplativost ovih potraživanja, niti da
procenimo da li i u kom iznosu treba izvršiti dodatnu ispravku vrednosti navedenih neto
potraživanja na teret rezultata tekuće godine.
Pored toga, Društvo na dan 31. decembra 2010. godine ima neusaglašena stanja potraživanja
od kupaca koja nismo bili u mogućnosti da potvrdimo nezavisnom potvrdom stanja, niti
alternativnim postupcima revizije. Na osnovu sprovedenog postupka nezavisne potvrde stanja
potraživanja od kupaca, prema konfirmacijama dobijenim od strane kupaca Društva, na dan
bilansa stanja Društvo ima više iskazano stanje potraživanja od kupaca za neto iznos od 34.407
hiljada dinara, koja nisu usaglašena do datuma ovog izveštaja. Od ukupnog stanja selektovanih
kupaca Društva, do datuma ovog izveštaja, nezavisna potvrda stanja nije dobijena za neto
potraživanja od kupaca u iznosu od 188.327 hiljada dinara. Takođe, Društvo na dan 31.
decembra 2010. godine nema usaglašenu analitičku evidenciju potraživanja od kupaca sa
iznosom bruto potraživanja iskazanim u priloženim finansijskim izveštajima. Potraživanja iz
poslovanja obuhvataju dugovna salda u iznosu od 72.755 hiljada dinara, za koja nam nisu
prezentovane informacije o uzrocima istih. Zbog prirode računovodstvenih evidencija Društva
nismo bili u mogućnosti da utvrdimo efekat zatvaranja dugovnih salda potraživanja od kupaca,
kao ni uticaj na određene bilansne pozicije iskazane u priloženim finansijskim izveštajima
Društva.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 23. uz finansijske izveštaje, kratkoročni plasmani u zemlji
na dan 31. decembra 2010. godine iznose 27.140 hiljada dinara i obuhvataju iznos od 26.350
hiljada dinara koji je nastao kursiranjem na dan bilansa stanja depozita koji je bio oročen kod
Komercijalne banke a.d., Beograd do juna 2010. godine. S obzirom da je depozit zatvoren u
junu 2010. godine, nije bilo osnova za kursiranje istog na dan 31. decembra 2010. godine. Na
taj način su kratkoročni plasmani u zemlji na dan 31. decembra 2010. godine više iskazani, a
pozitivne kursne razlike za 2010. godinu precenjene za iznos od 26.350 hiljada dinara.
5
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 24. uz finansijske izveštaje, gotovinski ekvivalenti i
gotovina na dan 31. decembra 2010. godine iznose 1.025.193 hiljade dinara i obuhvataju salda
na prelaznim računima gotovinskih ekvivalenata i gotovine u neto iznosu od 112.272 hiljade
dinara, koji se sastoji od dugovnog salda u iznosu od 240.915 hiljada dinara i potražnog salda u
iznosu od 128.643 hiljade dinara. Prema prezentovanim informacijama, salda na prelaznim
računima nisu zatvorena zbog poteškoća oko implementacije novog softvera. Zbog prirode
računovodstvenih evidencija Društva nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo efekte
alokacije salda prelaznih računa po pojedinim bilansnim pozicijama finansijskih izveštaja, kao i
na rezultat poslovanja Društva za 2010. godinu.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 27. uz finansijske izveštaje, obaveze Društva prema
Investbanci a.d., Beograd u stečaju i Narodnoj banci Srbije za kredite dobijene preko
Investbanke a.d., Beograd u stečaju, po osnovu primljenih dugoročnih kredita na dan 31.
decembra 2010. godine iznose 4.191.418 hiljada dinara. Društvo nema usaglašeno stanje
obaveza po dugoročnim kreditima prema Investbanci a.d., Beograd u stečaju na dan bilansa
stanja. Na osnovu sprovedenog postupka nezavisne potvrde stanja obaveza, prema konfirmaciji
dobijenoj od strane Investbanke a.d., Beograd u stečaju, na dan 31. decembra 2010. godine
Društvo ima manje iskazano stanje obaveza po kreditima za iznos od 198.483 hiljade dinara.
Pored toga, na osnovu dobijene konfirmacije, obaveze Društva prema Investbanci a.d., Beograd
u stečaju po osnovu kamata na primljene kredite su manje iskazane za iznos od 1.119.206
hiljada dinara, koji predstavlja kamate obračunate za period od 2005. godine do kraja 2010.
godine. S obzirom da Društvo ne poseduje kamatne obračune za navedeni period, niti je sa
Agencijom za osiguranje depozita vršeno usaglašavanje stanja uzajamnih potraživanja, odnosno
obaveza, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo iznos za koji obaveze Društva po osnovu kredita i
kamata, akumulirani gubitak, kao i finansijski rashodi tekućeg perioda mogu biti potcenjeni.
Društvo je na dan 31. decembra 2009. godine izvršilo reklasifikaciju obaveza po osnovu kredita
prema Narodnoj banci Srbije i Investbanci a.d., Beograd u stečaju, sa kratkoročnih obaveza na
obaveze po osnovu dugoročnih kredita, iz razloga što rukovodstvo Društva smatra da navedene
obaveze neće biti plaćene u periodu do godinu dana od datuma bilansa stanja. S obzirom da su
navedene obaveze duži niz godina dospele na plaćanje i da je takvo stanje ostalo neizmenjeno
i na dan 31. decembra 2010. godine, kratkoročne obaveze su manje iskazane za iznos od
4.191.418 hiljada dinara, dok su istovremeno dugoročne obaveze na dan 31. decembra 2010.
godine više iskazane za isti iznos.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 28. uz finansijske izveštaje, kratkoročne obaveze Društva
prema Beogradskoj banci a.d., Beograd u stečaju (COBU, Nikozija) iznose 19.665 hiljada dinara
na dan 31. decembra 2010. godine. Društvo nema usaglašeno stanje obaveza prema
Beogradskoj banci a.d., Beograd u stečaju po osnovu dospelih kratkoročnih kredita, kao ni po
osnovu obračunate kamate. Na osnovu sprovedenog postupka nezavisne potvrde stanja
obaveza, prema konfirmaciji dobijenoj od strane Beogradske banke a.d., Beograd u stečaju, na
dan 31. decembra 2010. godine Društvo ima manje iskazano stanje obaveza po kratkoročnim
kreditima u iznosu od 51.639 hiljada dinara, kao i manje iskazano stanje obaveza po osnovu
kamata u iznosu od 46.164 hiljade dinara. Efekti usaglašavanja obaveza po osnovu kratkoročnih
kredita i obaveza po osnovu kamata sa bankom mogu imati značajan uticaj na finansijsko
stanje i poslovni rezultat Društva.
6
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 28. uz finansijske izveštaje, obaveze Društva prema Vladi
Republike Srbije na dan 31. decembra 2010. godine iznose 1.187.689 hiljada dinara. Društvo
nema usaglašeno stanje obaveza prema Vladi Republike Srbije na dan bilansa stanja. Na osnovu
sprovedenog postupka nezavisne potvrde stanja obaveza sa Ministarstvom finansija Republike
Srbije, na dan 31. decembra 2010. godine Društvo ima više iskazano stanje obaveza prema
Vladi Republike Srbije u iznosu od 496.639 hiljada dinara. Navedeni iznos neusaglašenih
obaveza se najvećim delom (436.354 hiljade dinara) odnosi na sredstva koja je Vlada Republike
Srbije uplatila za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih u Društvu u skladu sa
Procedurom o načinu regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za
pojedine privredne subjekte na teret sredstava budžeta Republike Srbije, a koje je Društvo u
svojim poslovnim knjigama evidentiralo kao kratkoročne obaveze. Efekti usaglašavanja
navedenih obaveza sa Vladom Republike Srbije mogu imati značajan uticaj na finansijsko stanje
i poslovni rezultat Društva.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 29. uz finansijske izveštaje, obaveze iz poslovanja Društva
na dan 31. decembra 2010. godine iznose 5.957.138 hiljada i obuhvataju obaveze prema
dobavljačima u iznosu od 3.924.736 hiljada dinara. Društvo na dan 31. decembra 2010. godine
nema usaglašenu analitičku evidenciju obaveza iz poslovanja sa prikazanim iznosom obaveza iz
poslovanja u bilansu stanja. Prema nezavisnim potvrdama stanja dobijenim od strane
selektovanih dobavljača, isključujući kompanije u kliringu, na dan 31. decembra 2010. godine,
Društvo ima manje iskazano stanje obaveza prema dobavljačima za neto iznos od 26.654
hiljade dinara, koje nije usaglašeno do datuma ovog izveštaja.
Od ukupnog stanja selektovanih dobavljača Društva, nezavisna potvrda stanja nije dobijena za
obaveze prema dobavljačima, isključujući kompanije u kliringu, u ukupnom iznosu od 207.484
hiljade dinara. Pored toga, obaveze iz poslovanja Društva prema kompanijama u kliringu na
dan 31. decembra 2010. godine iznose 65.329 hiljada dinara. Plaćanje navedenih obaveza
Društvo ne evidentira analitički po dobavljačima, već zbirno kroz glavnu knjigu, što ima za
posledicu da Društvo ne raspolaže sa analitičkim pregledom dobavljača koji odražava tačan
iznos duga prema kompanijama u kliringu. Shodno tome, nismo bili u mogućnosti da
sprovedemo postupak usaglašenja ovih obaveza putem nezavisne potvrde stanja, niti da
alternativnim postupcima revizije potvrdimo iskazano stanje obaveza na dan bilansa stanja.
Obaveze iz poslovanja obuhvataju i obaveze po osnovu primljenih avansa koji na dan 31.
decembra 2010. godine iznose 2.031.800 hiljada dinara, a koje uključuju obaveze za primljene
avanse u zemlji u iznosu od 292.222 hiljade dinara. Primljeni avansi u zemlji obuhvataju iznos
od 235.651 hiljadu dinara koji je prilikom korekcije uporednih podataka za 2009. godinu
(Napomena 2.2) pogrešno prikazan kao korekcija primljenih avansa umesto kao korekcija
obaveza prema dobavljačima u zemlji, kao i obaveze formirane po osnovu primljenih
predračuna od dobavljača, ali bez plaćanja istih u iznosu od 56.571 hiljadu dinara. Na taj način
su na dan 31. decembra 2010. godine obaveze po osnovu primljenih avansa više iskazane za
iznos od 292.222 hiljade dinara, obaveze prema dobavljačima su manje iskazane za iznos od
235.651 hiljadu dinara, dok su dati avansi dobavljačima više iskazani za iznos od 56.571 hiljadu
dinara.
7
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 31. uz finansijske izveštaje, pasivna vremenska
razgraničenja na dan 31. decembra 2010. godine iznose 193.129 hiljada dinara i najvećim
delom, u iznosu od 135.406 hiljada dinara, se odnose na ukalkulisane troškove za 2009. i 2008.
godinu. Po rečima rukovodstva Društva, navedena razgraničenja nisu zatvorena zbog toga što
određene procenjene fakture nisu pristigle u Društvo tokom 2010. godine, dok je po fakturama
koje su dobijene Društvo ponovo evidentiralo trošak u 2010. godini. Iz navedenih razloga,
pasivna vremenska razgraničenja na dan 31. decembra 2010. godine su više iskazana, a neto
gubitak tekuće godine precenjen za iznos od 135.406 hiljada dinara.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 34. uz finansijske izveštaje, Društvo na dan 31. decembra
2010. godine ima iskazana bruto potraživanja iz poslovanja u iznosu od 118.006 hiljada dinara i
obaveze iz poslovanja u iznosu od 541.973 hiljade dinara od zavisnog pravnog lica “Aviation
Trade International Limited”, London, Velika Britanija. Prema dobijenim informacijama,
Društvo nije izvršilo usaglašenje navedenih iznosa na dan bilansa stanja, niti Služba za
računovodstvo Društva raspolaže sa finansijskim izveštajima ovog zavisnog pravnog lica. Efekti
usaglašavanja potraživanja i obaveza sa navedenim zavisnim pravim licem mogu imati značajan
uticaj na finansijsko stanje i poslovni rezultat Društva.
Zbog prirode računovodstvenih evidencija Društva, koja je posledica implementacije novog ERP
sistema koji ne poseduje sve neophodne funkcionalnosti, nisu nam prezentovane analitičke
specifikacije potraživanja i obaveza iz poslovanja u stranoj valuti. Iz navedenog razloga nismo
bili u mogućnosti da se uverimo u vrednovanje potraživanja i obaveza iz poslovanja koja su
izražena u valuti koja nije izveštajna valuta Društva, kao i u efekte prevođenja u izveštajnu
valutu na pozitivne i negative kursne razlike evidentirane po ovom osnovu u bilansu uspeha za
2010. godinu (Napomene 12 i 13).
Društvo nije izvršilo procenu iznosa plaćenih odsustava na koja zaposleni imaju pravo u
narednom računovodstvenom periodu za usluge izvršene do datuma bilansa stanja, tako da
priloženi finansijski izveštaji ne uključuju rezervisanja po navedenom osnovu. Nismo bili u
mogućnosti da kvantifikujemo efekte navedenog pitanja na priložene finansijske izveštaje
Društva.
Kao što je obelodanjeno u Napomeni 33. uz finansijske izveštaje, prema podacima Direkcije za
pravne i administrativne poslove Društva, na dan 31. decembra 2010. godine ukupan iznos
tužbenih zahteva koji proizilaze iz sudskih sporova protiv Društva, uključujući i radne sporove
procenjen je na 8.148.834 hiljade dinara, ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate po
ovom osnovu. Najveće tužbene zahteve protiv Društva pokrenule su Narodna banka Srbije
tokom 2009. godine u iznosu od 3.640.923 hiljade dinara po osnovu Ugovora o garanciji i
Investbanka a.d., Beograd u stečaju, u iznosu od 3.517.648 hiljada dinara, koja je pokrenula
spor tokom 2008. godine pred Trgovinskim sudom u Beogradu, po osnovu deviznih plasmana,
datih kredita i garancija, kao i potraživanja za kamatu sa stanjem na dan 31. decembra 2004.
godine, ne uzimajući u obzir pripadajuće kamate od navedenog datuma do datuma konačnog
izmirenja obaveza. Prema informacijama dobijenim od Direkcije za pravne i administrativne
poslove Društva, Narodna banka Srbije i Investbanka a.d., Beograd u stečaju vode sporove
protiv Društva po istom osnovu, odnosno po osnovu Ugovora o garancijama. Prvostepeni sud je
doneo presudu kojom je uvažio tužbeni zahtev Narodne banke Srbije u decembru 2010. godine,
na šta je Društvo uložilo žalbu o kojoj Drugostepeni sud još uvek nije odlučio, dok je u sporu
Društva sa Investbankom a.d., Beograd u stečaju sud odredio veštačenje, ali još uvek nije
zakazano ročište.
8
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARU I UPRAVNOM ODBORU
“JAT AIRWAYS” a.d., BEOGRAD (Nastavak)
Osnova za uzdržavanje od mišljenja (Nastavak)
Društvo je u svojim poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2010. godine iskazalo obaveze po
utuženom osnovu prema Investbanci a.d., Beograd u stečaju, uključujući i obaveze prema
Narodnoj banci Srbije po osnovu kredita odobrenih preko ove banke, u iznosu od 4.191.418
hiljada dinara (Napomena 27(b)). Rezervisanja za potencijalne gubitke po sudskim sporovima
evidentirana u poslovnim knjigama Društva na dan 31. decembra 2010. godine iznose 115.065
hiljada dinara (Napomena 27(a)). Nije moguće sa prihvatljivom sigurnošću predvideti konačan
ishod sudskih sporova koji su u toku.
Društvo je u 2010. godini ostvarilo neto gubitak od 2.519.820 hiljada dinara. Akumulirani
gubitak Društva iskazan u bilansu stanja na dan 31. decembra 2010. godine iznosi 19.423.563
hiljade dinara i iznad je visine kapitala Društva za 2.424.894 hiljade dinara. Društvo posluje sa
nedostatkom trajnog kapitala i obrtnih sredstava, a kratkoročne obaveze Društva su na dan 31.
decembra 2010. godine veće od obrtne imovine za iznos od 1.086.061 hiljadu dinara. Pored
toga, poslovanje Društva je opterećeno i posledicama globalne ekonomske krize, koja ima
negativan uticaj na poslovanje najvećeg broja avio-kompanija u Evropi. Ovakvo stanje, zajedno
sa ostalim pitanjima razmotrenim u prethodnim pasusima, ukazuje na postojanje materijalno
značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi
sa poslovanjem po načelu stalnosti pravnog lica. Mogućnosti poboljšanja finansijskog položaja
Društva su ograničene i gotovo u celosti zavise od podrške Vlade Republike Srbije i njenih
planova za restrukturiranje Društva. U napomenama uz finansijske izveštaje nije u potpunosti
obelodanjena ova činjenica.
Uzdržavanje od mišljenja
Zbog značaja pitanja iznetih u pasusu Osnova za uzdržavanje od mišljenja, nismo bili u
mogućnosti da pribavimo dovoljno revizijskih dokaza koji obezbeđuju osnovu za revizorsko
mišljenje. Shodno tome, ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima Društva za 2010.
godinu.
Beograd, 25. maj 2011. godine
Ksenija Ristić Kostić
Ovlašćeni revizor
9
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE
UZ POJEDINAČNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2010.
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
BILANS USPEHA
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine
2010.
2009.
Korigovano
4
5
6
11.081.836
1.187
468.134
11.551.157
11.092.213
3.946
864.082
11.960.241
7
8
(22.122)
(4.063.749)
(42.369)
(3.229.856)
9
10
11
(2.590.578)
(406.212)
(7.017.340)
(14.100.001)
(3.297.748)
(449.900)
(7.273.293)
(14.293.166)
(2.548.844)
(2.332.925)
1.054.999
(1.798.949)
1.345.015
(759.822)
1.301.052
(2.063.939)
2.586.914
(226.034)
(2.707.601)
(734.932)
(41.111)
228.892
(190.793)
-
(2.519.820)
(925.725)
Napomena
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Ostali poslovni prihodi
Ukupno
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i
ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Ukupno
POSLOVNI GUBITAK
FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI
I RASHODI
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
12
13
14
15
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO GUBITAK
16
32
32
1
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
BILANS STANJA
Na dan 31. decembra 2010. godine
31.12.2010.
31.12.2009.
Korigovano
17
17
17
18
19
20
411.726
7.450.991
1.625.585
136.318
34.661
9.659.281
260.801
7.354.001
3.344.525
1.538
119.406
36.513
11.116.784
21
22
23
24
1.383.729
1.795.203
2.348.106
1.025.193
1.440.223
1.493.160
1.083
306.898
25
115.619
6.667.850
185.021
3.426.385
26
2.424.894
-
18.752.025
14.543.169
16.959.621
39.048
(16.998.669)
-
16.945.172
1.064.741
(16.903.743)
1.106.170
27
27
27
298.005
10.407.302
22.292
10.727.599
321.986
4.237.500
387
4.559.873
28
29
30
1.273.171
5.957.138
235.786
2.239.110
5.149.610
619.855
31
16
246.705
41.111
7.753.911
369.144
8.377.719
32
270.515
499.407
18.752.025
14.543.169
Napomena
AKTIVA
Stalna imovina
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Biološka sredstva
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ukupno
Obrtna imovina
Zalihe
Potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
Ukupno
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
PASIVA
Kapital
Osnovni i ostali kapital
Revalorizacione rezerve
Gubitak do visine kapitala
Ukupno
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Dugoročna rezervisanja
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
Ukupno
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Ukupno
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
26
2
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1.
PROFIL KOMPANIJE
Pun naziv preduzeća
Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj
"Jat Airways" a.d., Beograd
Skraćeni naziv preduzeća
"Jat Airways" a.d., Beograd
Sedište i adresa
Beograd, Bulevar umetnosti broj 16
Naziv i šifra delatnosti
62100 - vazdušni saobraćaj - linijski
Kapital
100% akcijski kapital – Republika Srbija
Oblik organizovanja
Zatvoreno akcionarsko društvo
Broj zaposlenih (31.12.2010.)
1.291
Godina osnivanja
1947.
Ime i prezime direktora
Srđan Radovanović od 01.07.2009. do 08.12.2010.
Vladimir Ognjenović vršilac dužnosti od 08.12.2010.
Jat Airways je osnovan 1. aprila 1947. godine, ali kao Javno preduzeće za vazdušni
saobraćaj posluje od 1992. godine na osnovu Zakona o osnivanju javnog preduzeća za
vazdušni saobraćaj ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 9/92) i upisan je kod
Privrednog suda u Beogradu Rešenjem br. Fi-5273/92 od 6. aprila 1992. godine.
Rešenjem Privrednog suda broj VIII. Fi-2338/00 od 12. februara 2001. godine upisano je
usklađivanje sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i registru
jedinica razvrstavanja. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 15. avgusta 2003.
godine, preduzeće menja naziv u Jat Airways. Preduzeće je izvršilo usklađivanje sa
Zakonom o privrednim društvima Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj
registarskog uloška 1-27702-00. Agencija za privredne registre Republike Srbije je
izvršila prevođenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata Rešenjem broj
3347/2005. dana 25. februara 2005. godine.
Rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije BD-122334 od 28. jula 2008.
godine, izvršen je upis statusne promene. Jat Airways je registrovan kao zatvoreno
Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj "Jat Airways" (u daljem tekstu "Jat Airways"
ili "Društvo").
Jat Airways je član IATA (International Air Transport Association) od 1961. godine i AEA
(Association of European Airlines) od 1971. godine.
Delatnosti i sredstva Jat Airways-a
Osnovna delatnost:
Prevoz putnika i robe u redovnom i čarter saobraćaju. Osim
osnovne delatnosti Jat Airways se bavi školovanjem
letačkog i ostalog vazduhoplovnog osoblja, najmom
slobodnih kapaciteta i dr.
Flota:
Za pružanje usluga prevoza putnika i tereta u domaćem i
međunarodnom saobraćaju. Jat Airways na dan 31.
decembra 2010. godine raspolaže flotom zapadne
tehnologije od 14 vazduhoplova (sopstvenih 12 i 2
unajmljena).
3
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1.
PROFIL KOMPANIJE (Nastavak)
Delatnosti i sredstva Jat Airways-a (Nastavak)
Školski centar:
Školski centar se bavi školovanjem kadrova različitog
profila: letačkog osoblja za određene tipove aviona,
proverama znanja i obukom ostalog osoblja u okviru
Društva (STW/STD, komercijala, tehnika i sl.).
Školski centar
(Pilotska akademija): Školski centar ili Pilotska akademija u Vršcu bavi se
školovanjem posada. kako interno za potrebe Društva, tako
i eksterno za ostale korisnike. U tu svrhu, Pilotska
akademija raspolaže sa 26 aviona tipa C-172/152. 2 aviona
C-310. 3 aviona PA-31T, kao i hotelom za smeštaj posada i
ostalih gostiju. U skladu sa Zaključkom Vlade Republike
Srbije 05 broj 023-6301/2010-1 od 9. septembra 2010.
godine, sa SMATS-om (Agencijom za kontrolu letenja Srbije
i Crne Gore) je potpisan Ugovor o poravnanju (br. 1064 od
17. septembra 2010. godine), kojim Jat Airways na ime
izmirenja duga prenosi svoja prava korišćenja imovine koju
koristi organizacioni deo Jat Airways-a pod nazivom "Školski
centar Vršac". Predmet ovog Ugovora su bile nepokretnosti.
Pravo svojine i/ili korišćenja na pokretnim stvarima koje
pripadaju "Školskom centru Vršac" biće predmet Aneksa
osnovnog Ugovora o poravnanju.
Vazduhoplovno-medicinski
centar:
Za potrebe obaveznih zdravstvenih pregleda letačkog i
ostalog osoblja u svom sastavu Društvo ima sopstveni
dispanzer medicine rada.
Privredna avijacija:
Privredna avijacija je locirana u Vršcu. Bavi se pružanjem
usluga poljoprivrednim i komunalnim organizacijama.
Ukupno raspolaže sa 24 aviona, od kojih 13 aviona M-18, 10
aviona AN-2 i 1 avionom AG-CAT, hangarom i opremom za
održavanje aviona.
Dana 9. novembra 2009. godine, Skupština Društva, kao osnivač, donela je Odluku br.
40-410 o osnivanju privrednog društva Jat Privredna Avijacija d.o.o., Beograd. Osnovni
kapital novoosnovanog zavisnog pravnog lica na dan overe Odluke iznosio je EUR
398.982 ili 37.397 hiljada dinara po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Jat Privredna
Avijacija d.o.o., Beograd osnovana je Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD
177602/2009 od 13. novembra 2009. godine.
Dana 4. decembra 2009. godine, Skupština Društva donela je Odluku da svoj celokupni
udeo i sva osnivačka prava u zavisnom pravnom licu Jat Privredna Avijacija d.o.o.,
Beograd. prenese na Republiku Srbiju, kao sticaoca udela i novog osnivača, iz razloga
što Jat Privredna Avijacija d.o.o., Beograd obavlja poslove pružanja poljoprivrednih
usluga iz vazduhoplova, koji nisu u funkciji obavljanja osnovne delatnosti Društva.
Ugovor o prenosu osnivačkih prava između Društva i Republike Srbije zaključen je 23.
decembra 2009. godine, a shodno Zaključku Vlade br. 023-8116/2009-1 od 10.
decembra 2009. godine. Prenos udela na Republiku Srbiju u iznosu od 39.832 hiljade
dinara izvršen je bez naknade.
4
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1.
PROFIL KOMPANIJE (Nastavak)
Jat Airways je osnivač sledećih preduzeća: SU-PORT d.o.o., Amadeus komercijalna
organizacija d.o.o., ATIL, AEROMAK i AIR Srpska, kako je prikazano u narednoj šemi:
Organi Društva
Organi Društva su: Skupština Društva, Upravni odbor Društva i Izvršni odbor Društva.
Za osnivača, kao jedinog akcionara, ovlašćenja Skupštine vrši Vlada Republike Srbije
preko ovlašćenih predstavnika.
Skupština Društva ima 5 članova i predsednik Skupštine je profesor dr Milan Vujanić.
Upravni odbor ima 11 članova (predsednik, zamenik i 9 članova) koje bira i razrešava
Skupština Društva. Kandidate za članove Upravnog odbora predlaže akcionar. Kandidati,
kao i članovi Upravnog odbora mogu biti i lica koja nisu zaposlena u Društvu.
Izvršni odbor ima 5 članova (predsednik i 4 člana), koje bira Upravni odbor. Članovi
Izvršnog odbora su izvršni direktori.
Predsednik Izvršnog odbora je generalni direktor Društva. Generalnog direktora bira
Upravni odbor.
Generalni direktor zastupa Društvo. U odsutnosti i sprečenosti generalnog direktora,
Društvo zastupa zamenik generalnog direktora. Zamenik generalnog direktora, kada u
odsutnosti ili sprečenosti generalnog direktora zastupa Društvo, ima sva prava i
ovlašćenja generalnog direktora.
Na dan 31. decembra 2010. godine, u Jat Airways-u je bio 1.291 zaposleni radnik, od
čega je 1.191 zaposleni radnik u zemlji, a 100 u inostranstvu (31. decembar 2009.
godine: 1.274 zaposlenih).
5
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1.
PROFIL KOMPANIJE (Nastavak)
U 2005. godini su formalno izdvojene celine i formirana nova privredna društva i to:
– JAT KETERING d.o.o., Beograd;
– JAT HOTELI SLAVIJA d.o.o., Beograd; i
– JAT APARTMANI KOPAONIK d.o.o., Raška;
u 2006. godini:
– JAT TEHNIKA d.o.o., Beograd; i
– RADIO JAT d.o.o., Beograd;
u 2009. godini:
- JAT PRIVREDNA AVIJACIJA d.o.o., Beograd;
a u 2010. godini:
- ŠKOLSKI CENTAR Vršac je prodat kompaniji SMATSA (Serbia and Montenegro Air Traffic
Services Agency Ltd – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore).
Društvo je sa Agencijom za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) potpisalo
Ugovor o poravnanju br. 1064 od 17. septembra 2010. godine. Ugovor je zaključen na
osnovu Odluke Skupštine osnivača Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj "Jat
Airways" a.d. Beograd, donete 17. septembra 2010. godine zavedene pod brojem I broj:
21 i Odluke Skupštine osnivača Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.,
Beograd, donete dana 6. septembra 2010. godine, zavedene pod brojem OU/SD broj:
532/2, kao i Zaključka Vlade Republike Srbije, usvojenog dana 9. septembra 2010.
godine, zavedenog pod brojem 05 broj: 023-6301/2010.
Ugovorom je regulisano izmirenje obaveza Društva prema Agenciji za kontrolu letenja
Srbije i Crne Gore u iznosu od 985.129 hiljada dinara. Takođe je potpisan Ugovor o
preuzimanju duga između Društva, Srpske banke a.d., Beograd i Agencije za kontrolu
letenja Srbije i Crne Gore u iznosu od 210.000 hiljada dinara.
Zapisnik o primopredaji objekata i zemljišta koji se nalazi u Školskom centru Vršac je
potpisan 31. decembra 2010. godine.
Početkom 2010. godine, tačnije 4. januara 2010. godine uveden je novi ERP sistem u
Jat Airways. Osnovna prednost ERP softverskih rešenja je njihova težnja da integrišu
sve poslovne procese u Društvu. Uspešnom integracijom poslovnih procesa dolazi se do
dobre podele rada i sinergetskog efekta prilikom upravljanja Društvom. Podela rada
omogućava podelu odgovornosti, bolje praćenje i kontrolu. Poslovni procesi grupisani su
po modulima. Svaki modul predstavlja jednu funkciju Društva, s tim što su neke
funkcije sadržane u većem broju modula radi efikasnijeg praćenja i kontrole. Sve ove
prednosti ERP sistema nisu iskorišćene u Jat Airways-u u toku 2010. godine zbog
neadekvatnog uvođenja sistema.
Novi sistem uveden u Jat Airways se zove Oracle E-Business Suite (EBS) i implementirani
su sledeći finansijski moduli: Obaveze prema dobavljačima, Potraživanja od kupaca,
Platni promet i Glavna knjiga. Još uvek se u "starim" sistemima vode Zalihe i Osnovna
sredstva. Podaci vezani za Zalihe i Osnovna sredstva se ručno unose u EBS sisteme.
6
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
1.
PROFIL KOMPANIJE (Nastavak)
Obračun zarada se od septembra 2010. godine vrši u Direkciji za ljudske resurse u
novom sistemu koji se zove Avizo.
Uvođenjem ovog sistema menadžment je pokušao da integriše podatke i procese u
Društvu u jedinstven informacioni sistem. Međutim, uvođenje ERP sistema nije bilo u
skladu sa Oracle metodologijom.
Testiranje gorenavedenih finansijskih modula vršila je IT služba u toku 2009. godine i
samo su oni imali pristup testnoj instanci. Ljudi zaposleni u službama finansija,
računovodstva i trezora su odmah unosili podatke na produkcionu instancu. Obuka za
korišćenje EBS sistema bila je organizovana u toku januara i febrauara 2010. godine
kada je većina ljudi zaposlenih u gorenavedenim službama bila zauzeta sastavljanjem
završnih finansijskih izveštaja. Obuka zaposlenih se vršila na produkcionoj instanci.
Metodologija Oracla podrazumeva paralelan rad u EBS-u i "starom" sistemu bar šest
meseci. U Jat Airways-u nije bilo paralenog rada u "starom" sistemu i EBS-u, već su
korisnici odmah unosili podatke na produkcionu instancu što je dovelo do izuzetno
velikih neslaganja.
Ključni korisnik, za kog Oracle predlaže finansijskog direktora, pomoćnika finansijskog
direktora ili šefa računovodstva, u Jat Airways-u je bio vođa projekta za
implementaciju Oracle EBS sistema iz IT službe. Korisnici iz finansija, računovodstva i
trezora su imali ograničenu komunikaciju sa ljudima koji su bili zaduženi za obuku za
korišćenje EBS sistema. Uputstva za korišćenje sistema su dostavljana IT službi, a oni su
prosleđivali ljudima iz finansija, trezora i računovodstva.
Prenos početnog stanja u poslovnim knjigama Jat Airways-a je počet u aprilu 2010.
godine. Rešenja za mnoge procese su dostavljana tokom godine, pa su korisnici morali
retroaktivno da unose podatke u sistem. Mnoge standardne funkcionalnosti sistema
zaposleni nisu znali da koriste.
Obračun kursne razlike i Program za sumnjiva i sporna potraživanja su prvi put
testirani, na produkcionoj instanci, u januaru i februaru 2011. godine pri sastavljanju
godišnjih finansijskih izveštaja.
Novina ovog sistema u odnosu na sisteme koji su dosad korišćeni je postojanje velikog
broj prelaznih računa. Osnovni razlog postojanja tih prelaznih računa je bolja kontrola.
Međutim neka prelazna konta i dalje imaju salda jer Društvo nije uspelo da pronađe
razlike. Razlike nisu pronađene jer se kartice za ta konta mogu pronaći samo u glavnoj
knjizi, sintetički, i samo za određenu valutu. Npr. ukoliko postoji konto za konverziju
valute koji ima deset valuta RSD, USD, EUR, DKK, CHF, GBP… potrebno je da se deset
izveštaja odštampa i uporedi.
Zna se da je Oracle ERP sistem jedan od dva najveća ERP sistema u svetu i da se
uspešno koristi i u drugim avio-kompanijama u svetu, ali u Jat Airways-u koristi se oko
10% mogućnosti sistema, zbog neadekvatne implementacije.
7
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Osnovne računovodstvene politike primenjene za sastavljanje ovih finansijskih izveštaja
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije drugačije naznačeno.
2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu nabavne vrednosti osim sledećih
materijalno značajnih pozicija u bilansu stanja:

Investicione nekretnine koje se odmeravaju po fer frednosti; i

Deo nekretnina koje se odmeravaju po procenjenoj, fer vrednosti umanjenoj za
akumuliranu ispravku vrednosti.
U skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", broj
46/2006 i 111/2009 – u daljem tekstu: Zakon), pravna lica i preduzetnici dužni su da
vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procenjivanje imovine i obaveza, prihoda i
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje vrše u skladu sa
zakonskom, profesionalnom i internom regulativom. Pod profesionalnom regulativom
podrazumevaju se i Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (u daljem
tekstu: Okvir); Međunarodni računovodstveni standardi (u daljem tekstu: MRS), odnosno
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MSFI), kao i
tumačenja koja su sastavni deo standarda, izdata od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog
izveštavanja.
Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije, objavljenim u "Službenom glasniku RS",
broj 77/2010 od 25. oktobra 2010. godine, utvrđeni su prevodi osnovnih tekstova MRS i
MSFI koje čine MRS, odnosno MSFI, izdati od Odbora za međunarodne računovodstvene
standarde do 1. januara 2009. godine, kao i tumačenja izdata od Komiteta za
tumačenje računovodstvenih standarda do 1. januara 2009. godine, u obliku u kojem su
izdati, odnosno usvojeni.
(a)
Novi standardi, tumačenja i izmene postojećih standarda u primeni od 1. januara 2010.
godine
Do datuma sastavljanja priloženih finansijskih izveštaja, nisu prevedeni i zvanično
objavljeni sledeći MRS, MSFI i tumačenja koja su sastavni deo standarda, kao i njihove
izmene, a koji su obavezni za primenu za godišnje periode koji počinju 1. januara 2010.
godine:

IFRIC 18 "Prenos imovine od strane kupaca" (primenjuje se na prenose imovine od
strane kupaca izvršene od 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma).

Izmene IFRIC 9 "Ponovna procena ugrađenih derivata" i MRS 39 "Finansijski
instrumenti: Priznavanje i odmeravanje" (primenjuju se na godišnje periode koji
počinju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma).

Izmene IFRIC 16 "Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju" (primenjuje se
na godišnje periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili nakon tog datuma).

Izmene IFRS 7 "Unapređenje obelodanjivanja u vezi finansijskih instrumenata"
(primenjuju se na godišnje periode koji počinju 1. januara 2009. godine ili nakon
tog datuma).
8
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (Nastavak)
(a)
Novi standardi, tumačenja i izmene postojećih standarda u primeni od 1. januara 2010.
godine (Nastavak)

(b)
Izmene različitih standarda i tumačenja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde objavljenog u aprilu 2009. godine (MSFI 2, MSFI 5, MSFI
8, MRS 1, MRS 7, MRS 17, MRS 18, MRS 36, MRS 38, MRS 39, IFRIC 9 i IFRIC 16),
prvenstveno radi otklanjanja nekonzistentnosti i izmena koje su terminološke ili
uređivačke prirode. Većina izmena je na snazi za godišnje periode koji počinju 1.
januara 2010. godine ili nakon tog datuma.
Novi standardi, tumačenja i izmene postojećih standarda koje nisu još u primeni
Na dan izdavanja ovih finansijskih izveštaja sledeći novi standardi i njihove izmene i
tumačenja su objavljeni, ali nisu još u primeni za godinu koja počinje 1. januara 2010.
godine:

MSFI 9 "Finansijski instrumenti" (stupa na snagu 1. januara 2013. godine).

MRS 24 (revidiran) "Obelodanjivanje odnosa sa povezanim stranama" (stupa na
snagu 1. januara 2011. godine).

Izmene MRS 32 "Klasifikacija prava emitovanja" (primenjuje se na godišnje periode
koji počinju 1. februara 2010. godine ili nakon tog datuma).

IFRIC 19 "Izmirivanje finansijskih obaveza instrumentima sopstvenog kapitala"
(stupa na snagu 1. jula 2010. godine).

Izmene IFRIC 14 "Pretplata minimalnih zahteva fonda" (primenjuje se na godišnje
periode koji počinju 1. januara 2011. godine ili nakon tog datuma).

Izmene različitih standarda i tumačenja standarda koja su rezultat projekta
godišnjeg poboljšanja standarda od strane Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde objavljenog u maju 2010. godine (MSFI 1, MSFI 3, MSFI
7, MRS 1, MRS 27, MRS 34 i IFRIC 13). Većina izmena je na snazi za godišnje
periode koji počinju 1. januara 2011. godine ili nakon tog datuma.
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini
računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 4/2010), prilikom sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2009. godinu, Društvo je odlučilo da neto efekat obračunate ugovorene
valutne klauzule sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine po osnovu dugoročnih
potraživanja i obaveza u dinarima sa valutnom klauzulom, kao i neto efekat
obračunatih kursnih razlika sa stanjem na taj dan po osnovu dugoročnih potraživanja i
obaveza u stranoj valuti ne iskaže u okviru prihoda odnosno rashoda tekućeg perioda.
Neto efekat obračunate ugovorene valutne klauzule, kao i neto efekat obračunatih
kursnih razlika, formiranih na napred navedeni način, iskazani su u okviru ostalih
aktivnih, odnosno pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31. decembra 2009.
godine.
Srazmerni iznosi razgraničenih efekata obračunate ugovorene valutne klauzule, kao i
razgraničenih kursnih razlika prenose se na račune finansijskih rashoda, odnosno
prihoda na dan dospeća obaveze, odnosno potraživanja po osnovu kojih su obračunati.
9
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja (Nastavak)
U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i sadržini
računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 3/2011), prilikom sastavljanja finansijskih
izveštaja za 2010. godinu, Društvo je odlučilo da neto efekat obračunate ugovorene
valutne klauzule sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine po osnovu dugoročnih
potraživanja i obaveza u dinarima sa valutnom klauzulom, kao i neto efekat
obračunatih kursnih razlika sa stanjem na taj dan po osnovu dugoročnih potraživanja i
obaveza u stranoj valuti ne iskaže u okviru prihoda odnosno rashoda tekućeg perioda.
Neto efekat obračunate ugovorene valutne klauzule, kao i neto efekat obračunatih
kursnih razlika, formiranih na napred navedeni način, iskazani su u okviru ostalih
aktivnih, odnosno pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31. decembra 2010.
godine.
Srazmerni iznosi razgraničenih efekata obračunate ugovorene valutne klauzule, kao i
razgraničenih kursnih razlika prenose se na račune finansijskih rashoda, odnosno
prihoda na dan dospeća obaveze, odnosno potraživanja po osnovu kojih su obračunati.
Navedeni tretman u obe poslovne godine odstupa od zahteva MRS 21 "Efekti promena
deviznih kurseva" i MRS 39 "Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje".
S obzirom na napred izneto, priloženi finansijski izveštaji nisu usaglašeni sa svim
zahtevima MSFI i ne mogu se smatrati finansijskim izveštajima sastavljenim i
prikazanim u skladu sa MSFI.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih ključnih
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da rukovodstvo koristi svoje
prosuđivanje u primeni računovodstvenih politika Društva.
Priloženi finansijski izveštaji obuhvataju samo potraživanja, obaveze, rezultat
poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine Jat Airways-a, bez uključivanja
zavisnih pravnih lica.
Pored ovih izveštaja, Društvo sastavlja i konsolidovane finansijske izveštaje, koji
obuhvataju finansijske izveštaje Matičnog preduzeća Jat Airways i njegovih zavisnih
preduzeća u zemlji i inostranstvu.
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama dinara, osim ukoliko nije
drugačije navedeno. Dinar (RSD) predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva.
Sve transakcije koje se obavljaju u valutama koje nisu funkcionalna valuta, tretiraju se
kao transakcije u stranim valutama.
10
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.2. Uporedni podaci
Uporedne podatke čine finansijski izveštaji Društva za godinu završenu 31. decembra
2009. koji su bili predmet revizije.
Društvo je izvršilo usklađivanje navedenih uporednih podataka i izmenilo početno
stanje akumuliranog gubitka za 2009. godinu, da bi odrazilo korekcije izvršene po
osnovu Izveštaja revizora za 2009. godinu i/ili utvrđenih, a nekorigovanih grešaka.
Efekti usklađivanja uporednih podataka za 2009. godinu za izvršene korekcije prikazani
su kao što sledi:
(a)
U BILANSU USPEHA za 2009. godinu izvršene su sledeće korekcije:
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Ostali poslovni prihodi
Ukupno
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada
i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Ukupno
POSLOVNI GUBITAK
FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI I
RASHODI
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
PRE OPOREZIVANJA
Odloženi poreski rashodi perioda
NETO GUBITAK
2009.
Prethodno
iskazano
Korekcije
2009.
Korigovano
11.091.638
3.933
864.082
11.959.653
575
13
588
11.092.213
3.946
864.082
11.960.241
(41.598)
(3.226.578)
(771)
(3.278)
(42.369)
(3.229.856)
(3.270.975)
(449.900)
(7.198.443)
(14.187.494)
(26.773)
(74.850)
(105.672)
(3.297.748)
(449.900)
(7.273.293)
(14.293.166)
(2.227.841)
(105.084)
(2.332.925)
1.301.052
(2.055.885)
2.522.611
(213.267)
(8.054)
64.303
(12.767)
1.301.052
(2.063.939)
2.586.914
(226.034)
(673.330)
(61.602)
(734.932)
(190.793)
(864.123)
(61.602)
(190.793)
(925.725)
11
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.2. Uporedni podaci (Nastavak)
(b)
U BILANSU STANJA na dan 31. decembra 2010. godine izvršene su sledeće korekcije
i reklasifikacije:
2009.
Prethodno
Korekcije i
iskazano reklasifikacije
AKTIVA
Stalna imovina
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Biološka sredstva
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ukupno
2009.
Korigovano
stanje
260.801
7.354.001
3.344.525
1.538
119.406
36.513
11.116.784
-
260.801
7.354.001
3.344.525
1.538
119.406
36.513
11.116.784
1.204.573
1.433.711
1.082
306.832
235.650
59.449
1
66
1.440.223
1.493.160
1.083
306.898
179.644
3.125.842
5.377
300.543
185.021
3.426.385
UKUPNA AKTIVA
14.242.626
300.543
14.543.169
PASIVA
Kapital
Osnovni i ostali kapital
Revalorizacione rezerve
Gubitak do visine kapitala
Ukupno
16.945.172
1.064.741
(16.501.066)
1.508.847
(402.677)
(402.677)
16.945.172
1.064.741
(16.903.743)
1.106.170
161.885
4.236.981
387
4.399.253
160.101
519
160.620
321.986
4.237.500
387
4.559.873
2.239.110
4.806.827
430.308
342.783
189.547
2.239.110
5.149.610
619.855
358.874
7.835.119
10.270
542.600
369.144
8.377.719
499.407
-
499.407
14.242.626
300.543
14.543.169
Obrtna imovina
Zalihe
Potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
Ukupno
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Dugoročna rezervisanja
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
Ukupno
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
Ukupno
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
12
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.3. Preračunavanje stranih valuta
Stavke uključene u finansijske izveštaje Društva odmeravaju se korišćenjem valute
primarnog privrednog okruženja u kome Društvo posluje (funkcionalna valuta). Kao što
je izneto u Napomeni 2.1, finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama dinara (RSD),
koji predstavlja funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva.
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.
Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan bilansa stanja
preračunavaju u njihovu dinarsku protivvrednost primenom zvaničnog deviznog kursa
Narodne banke Srbije važećeg na taj dan (Napomena 3.1).
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza iskazanih u
stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine evidentiraju se u
bilansu uspeha, kao finansijski prihodi (Napomena 12), odnosno finansijski rashodi
(Napomena 13).
2.4. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja obuhvataju softver, licence i dugoročne zakupe. Nematerijalna
ulaganja se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti.
Naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrednosti
umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne akumulirane gubitke po
osnovu obezvređenja.
Ulaganja u interno generisana nematerijalna ulaganja (osim kapitalizovanih troškova
razvoja) su evidentirana kao rashod perioda u kome su nastali.
Korisni vek nematerijalnih ulaganja je procenjen kao određen i neodređen.
Nematerijalna ulaganja sa određenim korisnim vekom upotrebe se amortizuju u toku
korisnog veka trajanja i testiraju se na umanjenje vrednosti kada god se jave indikatori
da nematerijalno ulaganje može da bude obezvređeno.
Obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja vrši se primenom proporcionalne
metode. Društvo ne raspolaže nematerijalnim ulaganjima sa neograničenim vekom
trajanja, tako da se na sva nematerijalna sredstva obračunava amortizacija.
Računarski softver
Troškovi koji se odnose na održavanje programa računarskog softvera priznaju se kao
rashodi kada nastanu. Troškovi razvoja koji se mogu direktno pripisati dizajniranju i
testiranju prepoznatljivih i unikatnih softverskih proizvoda koje kontroliše Društvo
priznaju se kao nematerijalna sredstva kada su ispunjeni sledeći kriterijumi:
– Da je tehnički moguće kompletirati softverski proizvod tako da bude raspoloživ za
upotrebu;
– Da rukovodstvo ima nameru da kompletira softverski proizvod za upotrebu ili za
prodaju;
– Da postoji mogućnost da se softverski proizvod upotrebi ili proda;
– Da se može pokazati kako će softverski proizvod u budućnosti generisati verovatne
ekonomske koristi;
13
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.4. Nematerijalna ulaganja (Nastavak)
Računarski softver (Nastavak)
– Da su raspoloživi adekvatni tehnički, finansijski i drugi resursi za kompletiranje,
razvoj i upotrebu ili prodaju softverskog proizvoda; i
– Da izdaci koji se odnose na softverski proizvod izvršeni u toku njegovog razvoja
mogu biti pouzdano odmereni.
Troškovi koji se mogu direktno pripisati uvećavaju nabavnu vrednost softverskog
proizvoda i uključuju troškove zaposlenih na razvoju softvera i odgovarajući deo
relevantnih opštih troškova.
Ostali izdaci za razvoj koji ne mogu ispuniti kriterijume priznaju se kao rashodi kada
nastanu. Troškovi razvoja koji su prethodno priznati kao rashodi ne priznaju se kao
sredstvo u narednom periodu.
Troškovi računarskog razvoja priznati kao sredstvo se otpisuju u toku njihovog
procenjenog korisnog veka upotrebe, koji ne prelazi pet godina.
2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema
Priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrednosti, koja
obuhvata i sve zavisne troškove nabavke.
Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava.
Troškovi nabavke mogu uključiti i prenos bilo kog dobitka/gubitka iz kapitala po osnovu
instrumenata zaštite od rizika novčanog toka deviznih troškova nabavke nekretnina,
postrojenja i opreme.
Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj
vrednosti, umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti i eventualne gubitke po osnovu
umanjenja vrednosti, u skladu sa MRS 16 "Nekretnine, postrojenja i oprema".
Vrednost novog dela stavke nekretnina, postrojenja i opreme uključuje se u nabavnu
vrednost nakon isknjiženja zamenjenog dela. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja
terete bilans uspeha perioda u kome su nastali.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se na nabavnu vrednost
sredstava primenom proporcionalnog metoda.
Izuzetno za obračun amortizacije aviona i motora primenjuje se degresivno
geometrijska metoda. Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje
prvog dana u mesecu nakon meseca od kada je sredstvo stavljeno u upotrebu.
14
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.5. Nekretnine, postrojenja i oprema (Nastavak)
Godišnje amortizacione stope za glavne grupe nekretnina, postrojenja i opreme date su
u sledećoj tabeli:
Nekretnine i investicione nekretnine
Putnički avioni i avio-motori
Kružeći avio-delovi i rezervni delovi
Telefoni i telefonske centrale
Automobili
Elektronski računari i prateća oprema
Kancelarijski nameštaj
Ostala oprema
1,3% - 8,0%
10,0%
11,8%
9,5%
18,2% - 20,0%
20,0%
11,1% - 14,3%
8,7% - 16,7%
Obračun amortizacije za poreske svrhe vrši se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
pravnih lica Republike Srbije i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po
grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, što rezultira u odloženim
porezima (Napomena 32).
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina,
postrojenja i opreme priznaju se u korist ili na teret bilansa uspeha, kao deo ostalih
prihoda ili ostalih rashoda.
2.6. Investicione nekretnine
Investicione nekretnine su nekretnine koje se drže radi zarade od zakupnine ili radi
povećanja kapitala, ili radi i jednog i drugog.
Investicione nekretnine se početno priznaju po nabavnoj vrednosti, odnosno ceni
koštanja. Troškovi transakcije se uključuju u početno priznatu vrednost.
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se iskazuju po fer vrednosti, koja
predstavlja vrednost na otvorenom tržištu koju godišnje utvrđuju eksterni procenitelji.
Fer vrednost se zasniva na cenama ponude na aktivnom tržištu korigovanim, ukoliko je
neophodno, za bilo koju promenu u prirodi, lokaciji ili stanju specifičnog sredstva.
Promene u fer vrednostima se evidentiraju u bilansu uspeha kao deo ostalih prihoda.
Naknadni izdaci uvećavaju nabavnu vrednost investicione nekretnine samo kada je
verovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim izdacima pripasti Društvu i
da izdaci mogu pouzdano da se izmere. Svi ostali troškovi tekućeg održavanja terete
troškove perioda u kome nastanu.
2.7. Umanjenje vrednosti nefinansijskih sredstava
Za sredstva koja podležu amortizaciji, provera da li je došlo do umanjenja njihove
vrednosti vrši se kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena
vrednost možda neće biti nadoknadiva.
Gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena
vrednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrednosti, koju predstavlja vrednost
veća od fer vrednosti sredstva umanjene za troškove prodaje i vrednosti u upotrebi.
15
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.8. Dugoročni finansijski plasmani
Učešća u kapitalu zavisnih i pridruženih preduzeća se nakon početnog priznavanja
vrednuju po metodu nabavne vrednosti. Ispravka vrednosti učešća u kapitalu zbog
obezvređenja vrši se u skladu sa MRS 36 "Umanjenje vrednosti imovine". Na kraju 2010.
godine nije utvrđeno obezvređenje ovih sredstava.
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju se vrednuju po poštenoj (fer) vrednosti, a
efekti promena poštene vrednosti iskazuju se na računima grupe 33 - Revalorizacione
rezerve i nerealizovani dobici, odnosno gubici po osnovu hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju.
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju koje se ne kotiraju na finansijskom tržištu
vode se po nabavnoj vrednosti.
Ostali dugoročni finansijski plasmani, uglavnom se odnose na stambene kredite date
zaposlenima u Društvu. Shodno odredbama MRS 39 "Finansijski instrumenti: priznavanje
i odmeravanje", ovi krediti se klasifikuju kao zajmovi i potraživanja koja se ne drže radi
trgovanja. Prilikom početnog priznavanja, Društvo meri ove kredite po njihovoj
nabavnoj vrednosti, a na dan bilansa stanja ovi krediti vrednovani su u iznosima
neotplaćene glavnice, uvećane za revalorizaciju primenom indeksa rasta cena na malo.
2.9. Finansijska sredstva i obaveze
Finansijska sredstva i obaveze priznaju se u bilansu stanja Društva u skladu sa opštim
uslovima o priznavanju sredstava i obaveza utvrđenih računovodstvenim politikama
Društva.
Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva od momenta
kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za instrument.
Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad
ugovorenim pravima nad tim instrumentima, odnosno kada su prava korišćenja
instrumenta realizovana, istekla, napuštena, ili ustupljena.
Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je
obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.
Finansijski instrumenti se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove
transakcija (izuzev finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po
fer vrednosti kroz bilans uspeha), koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju
finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.
Posle početnog priznavanja i merenja, sve finansijske obaveze, osim obaveza koje se
drže radi trgovanja i derivata koji predstavljaju obaveze, mere se po amortizovanoj
vrednosti.
Dobitak ili gubitak na osnovu finansijske obaveze koja se drži radi trgovanja, a koji
nastane usled promena pravične vrednosti finansijske obaveze, uključuje se u bilans
uspeha u periodu u kome je nastao.
16
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.9. Finansijska sredstva i obaveze (Nastavak)
2.9.1. Potraživanja od kupaca
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrednosti, a naknadno se
odmeravaju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za ispravku vrednosti.
Umanjenje vrednosti kratkoročnih potraživanja i plasmana za koja postoji verovatnoća
nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem.
Indirektni otpis vrši se za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 60 dana od dana
isteka roka za naplatu.
Direktno otpisivanje primenjuje se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvesna
i dokumentovana.
Knjigovodstvena vrednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrednosti, a iznos
gubitka se priznaje u bilansu uspeha.
2.9.2. Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani najvećim delom uključuju beskamatne pozajmice
zaposlenima i pozajmice zavisnim preduzećima koje su vrednovane u iznosima
neotplaćenih plasmana.
2.9.3. Finansijske obaveze
Instrumenti finansijskih obaveza su klasifikovani u skladu sa suštinom ugovornih
odredaba.
Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz
poslovanja, kao i primljene kredite od banaka i ostale finansijske obaveze. Finansijske
obaveze obuhvataju obaveze po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita odobrenih od
strane domaćih i stranih banaka i finansijskih institucija.
Obaveze po osnovu kredita se inicijalno priznaju u visini dobijenih sredstava (nominalna
vrednost). Nakon inicijalnog priznavanja, obaveze po osnovu kredita evidentiraju se po
amortizovanoj vrednosti, uvećanoj za kamate na osnovu zaključenih ugovora.
Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog
ciklusa Društva, odnosno koja dospeva u periodu do 12 meseci nakon datuma bilansa
stanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.
2.9.4. Obaveze iz poslovanja
Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja vrednuju se po
nominalnoj vrednosti.
17
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.10. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovinski ekvivalenti i gotovina obuhvataju novac u blagajni, depozite po viđenju kod
banaka, druga kratkoročna visokolikvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri
meseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu
uključena su u obaveze po kreditima u okviru tekućih obaveza, u bilansu stanja.
U Izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima
podrazumevaju se gotovina, čekovi poslati na naplatu, sredstva na tekućim i deviznim
računima i ostala novčana sredstva.
2.11. Zalihe
Zalihe materijala, goriva i maziva, rezervnih delova, alata i sitnog inventara procenjuju
se po nabavnoj vrednosti, odnosno neto prodajnoj vrednosti ako je niža, u skladu sa
MRS 2 "Zalihe". Nabavna vrednost uključuje vrednost po fakturi dobavljača, transportne
i zavisne troškove.
Zalihe robe namenjene prodaji robe na malo priznaju se i procenjuju po prodajnoj
vrednosti sa ukalkulisanom razlikom u ceni i porezom na dodatu vrednost.
Zalihe robe namenjene prodaji u carinskom prostoru i avionima na inostranim letovima
priznaju se i procenjuju po prodajnoj ceni sa ukalkulisanom razlikom u ceni.
Obračun vrednosti utroška zaliha i stanje svih oblika zaliha na dan bilansa stanja
procenjuje se na osnovu metoda prosečne nabavne cene.
U slučajevima kada zalihe zbog dugog stajanja gube svoju upotrebnu ili finansijsku
vrednost, vrši se njihovo umanjenje vrednosti prema dužini vremena stajanja na
zalihama.
2.12. Vanbilansna sredstva i obaveze
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuju imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u
finansijski zakup, robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala
sredstva koja nisu u vlasništvu Društva, kao i potraživanja/obaveze po instrumentima
obezbeđenja plaćanja kao što su garancije i drugi oblici jemstva.
2.13. Kapital
Jat Airways je zatvoreno akcionarsko društvo u kome je jedini akcionar Republika
Srbija. Pretežni deo osnovnog kapitala (oko 16.1 milijardi dinara) formiran je
pretvaranjem obaveza prema Republici Srbiji u akcijski kapital (videti Napomenu 26).
18
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.14. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva
Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao
rezultat prošlih događaja i kada je verovatno da će doći do odliva resursa kako bi se
izmirila obaveza i kada se može pouzdano proceniti iznos obaveze.
Rezervisanja za sudske sporove formiraju se u iznosu koji odgovara najboljoj proceni
rukovodstva Društva i u pogledu izdataka koji će nastati da se takve obaveze izmire
(Napomena 27(a)).
Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze
se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je verovatnoća odliva
resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.
Društvo ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna
sredstva se obelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv
ekonomskih koristi verovatan.
2.15. Porez na dobitak
Tekući porez
Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se plaća u skladu sa Zakonom o porezu
na dobit pravnih lica važećim u Republici Srbiji. Porez na dobitak po stopi od 10% plaća
se na poresku osnovicu utvrđenu poreskim bilansom. Poreska osnovica prikazana u
poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u bilansu uspeha i korekcije definisane
poreskim propisima Republike Srbije.
Zakon o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije obvezniku koji izvrši ulaganja u
osnovna sredstva priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% izvršenog ulaganja, s
tim što poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini u kojoj je
izvršeno ulaganje. Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza
na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od deset godina.
Poreski propisi u Republici Srbiji ne dozvoljavaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda
iskoriste kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u određenom prethodnom periodu.
Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih
proizilaze kapitalni gubici i dobici, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u
poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.
Odloženi porez
Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske
osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti utvrđene u skladu sa
propisima o računovodstvu Republike Srbije.
Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na
snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primenjene u periodu u
kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.
Odložene poreske obaveze priznaju se u celini za sve oporezive privremene razlike.
19
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.15. Porez na dobitak (Nastavak)
Odloženi porez (Nastavak)
Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po
osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu preneti u naredne fiskalne
periode do stepena do kojeg je izvesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje
se preneti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti.
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto
dobitak/(gubitak) perioda.
Odloženi porez na dobit koji se odnosi na stavke koje se direktno evidentiraju u korist
ili na teret kapitala se takođe evidentira u korist, odnosno na teret kapitala.
2.16. Primanja zaposlenih
Kratkoročna primanja zaposlenih se iskazuju kao rashod i obaveza perioda u kome su
nastali po nominalnim, nediskontovanim vrednostima.
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da
uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze
uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se
obračunavaju primenom zakonski propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da
izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun
izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi
na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji
se odnose.
U skladu sa Pravilnikom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom
odlaska u penziju u visini 3 prosečne mesečne bruto zarade ostvarene u Republici Srbiji
u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.
Obaveze po osnovu plaćanja otpremnina u slučaju redovnog odlaska u penziju
obračunavaju se u momentu isplate.
2.17. Priznavanje prihoda
Poslovni prihodi Društva su prihodi od usluga u avio-saobraćaju, prihodi od zakupnina i
prihodi od prodaje robe.
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste i refundacije
prodatih karata.
Poslovni prihodi ostvareni u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.
2.17.1. Prihodi od aktivnosti vazdušnog saobraćaja
U prihode po osnovu vazdušnog saobraćaja uključuje se vrednost prodatih karata po
kojima su u obračunskom periodu izvršene usluge prevoza.
Vrednost prodatih neiskorišćenih karata ne uključuje se u prihod perioda, već se na dan
bilansa stanja iskazuju kao obaveza po primljenim avansima.
20
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.17. Priznavanje prihoda (Nastavak)
2.17.2. Ostali prihodi
Prihodi od ostalih usluga (iznajmljivanje flote i poslovnih prostorija) i drugi prihodi od
pružanja usluga i prodaje robe priznaju se u obračunskom periodu u kome je usluga
izvršena.
Ostali prihodi od prodaje utvrđuju se u visini fakturisane vrednosti bez poreza na
dodatu vrednost nakon isporuke robe ili drugog prodatog sredstva.
Prihodi od ostalih usluga evidentiraju se u obračunskom periodu u kome je usluga
izvršena.
Društvo ostvaruje prihode od zakupnine po osnovu iznajmljivanja sredstava u okviru
operativnog lizinga, a koja se vode na računu investicionih nekretnina. Prihodi od
zakupnina po osnovu operativnog lizinga priznaju se u prihode tekućeg perioda na
linearnoj osnovi tokom trajanja lizinga.
2.17.3. Prihodi od kamata
Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha
perioda na koji se odnose u visini obračunatih kamata.
2.18. Priznavanje rashoda
2.18.1. Poslovni rashodi
Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i
uključuju nabavnu vrednost prodate robe, troškove potrošnog materijala, goriva i
energije, bruto zarade, troškove amortizacije, održavanja i usluge pružene od strane
trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi marketinga,
osiguranja, platnog prometa, poreza i ostale troškove nastale u tekućem obračunskom
periodu.
Poslovni rashodi evidentiraju se u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i
rashoda, u stvarno nastalom iznosu, u obračunskom periodu na koji se odnose.
Poslovni rashodi ostvareni u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu
Narodne banke Srbije utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na
dan poslovne promene.
2.18.2. Troškovi pozajmljivanja - kamate i drugi troškovi
Troškovi pozajmljivanja priznaju se u celini kao rashod u periodu u kojem su nastali.
2.18.3. Ostali rashodi
Ostali rashodi priznaju se u obračunatom iznosu u periodu u kojem su nastali.
21
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
2.
PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)
2.19. Operativni lizing
Društvo ostvaruje prihode od zakupnine po osnovu iznajmljivanja sredstava u okviru
operativnog lizinga, a koja se vode na računu investicionih nekretnina. Prihodi od
zakupnina po osnovu operativnog lizinga priznaju se u prihode tekućeg perioda na
linearnoj osnovi tokom trajanja lizinga.
Takođe, Društvo koristi određena sredstva u okviru operativnog lizinga. Plaćanja po
osnovu ugovora o operativnom lizingu priznaju se kao rashod tekućeg perioda
ravnomerno tokom perioda trajanja lizinga.
2.20. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
Za svrhe ovih finansijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno
pravno lice ima mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši značajan uticaj na
finansijske i poslovne odluke drugog lica, što je definisano u MRS 24 "Obelodanjivanje
povezanih strana".
Povezana pravna lica mogu ulaziti u transakcije koje možda nepovezana lica ne bi vršila
i transakcije sa povezanim pravnim licima mogu se obavljati pod drugačijim uslovima i
u drugačijim iznosima u odnosu na iste transakcije sa nepovezanim pravnim licima.
Odnosi između Društva i njegovih zavisnih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi
i po tržišnim uslovima. Stanja potraživanja i obaveza na dan bilansa stanja, kao i
transakcije u toku godine nastale sa povezanim pravnim licima obelodanjena su u
odgovarajućim napomenama uz finansijske izveštaje i objedinjena u Napomeni 34.
3.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
3.1. Faktori finansijskog rizika
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizici (koji
obuhvataju rizik od promena kurseva stranih valuta. rizik od promena kamatnih stopa i
rizik od promena ulaznih cena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine.
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da se u situaciji
nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko
poslovanje Društva svedu na minimum.
Upravni odbor donosi osnovna pravila i politike za sveukupno upravljanje rizicima, koje
obuhvataju posebne oblasti kao što su devizni rizik, rizik kamatne stope i kreditni rizik.
Upravljanje rizicima obavljaju Direkcija za strategiju i razvoj i službe u nadležnosti
izvršnog direktora za finansije Društva u skladu sa politikama odobrenim od strane
Upravnog odbora. Direkcija za strategiju i razvoj i službe u nadležnosti izvršnog
direktora za finansije Društva identifikuju i procenjuju finansijske rizike i definišu
načine zaštite od rizika tesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Društva.
Imajući u vidu osnovnu delatnost Društva, poslovanje i finansijski rezultat u značajnoj
meri zavise i od eksternih faktora van kontrole Društva, kao što su: obim putovanja,
položaj domaćeg avio-prevoza u međunarodnoj konkurenciji i kretanja na deviznom
tržištu, s obzirom na dosadašnju značajnu zaduženost Društva kreditima i ograničenu
mogućnost obnove i održavanja kapaciteta i dr.
22
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
3.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (Nastavak)
3.1. Faktori finansijskog rizika (Nastavak)
Kreditni rizik Društva se odnosi na potraživanja od kupaca. Društvo nema značajnu
koncentraciju kreditnog rizika, jer je njegova izloženost rasprostranjena na veliki broj
poslovnih partnera i kupaca.
S obzirom da Društvo posluje u međunarodnim okvirima, posebno je izloženo riziku
promena kursa stranih valuta.
Protiv deviznog rizika Društvo se brani zaključivanjem ugovora i prodajom karata čija
cena predstavlja devizni ekvivalent u dinarima.
Devizni kursevi utvrđeni na međubankarskom sastanku deviznog tržišta primenjeni za
preračun pozicija bilansa stanja u dinare za pojedine glavne valute su:
Američki dolar - US$
EUR
Engleska funta
31. decembar
2010.
U dinarima
31. decembar
2009.
79,2802
105,4982
122,4161
66,7285
95,8880
107,2582
3.2. Rizici poslovanja sa kojima se Jat Airways
susretao u 2009. i 2010. godini
U 2009. godini su bili prisutni značajni rizici koji su uticali na poslovanje Jat Airways-a.
Efekti istih su takođe bili prisutni i u 2010. godini, a odnose se na sledeće:
– svetska ekonomska kriza;
– ratifikacija Sporazuma o otvorenom nebu;
– flota; i
- promena rukovodstva.
Svetska ekonomska kriza
Prema projekcijama IATA-e, zbog posledica ekonomske krize, avio-industrija će 2010.
godinu završiti sa dobitkom nakon poreza od 15.1 milijardi US$ (EBIT stopa 5,1%). Bolji
rezultat, bez obzira na krizu u Evropi, posledica je rasta tržišta i bolje uposlenosti
flote.
Prema projekcijama IATA-e, avio-industrija Evrope će 2010. godinu završiti sa dobiti
nakon poreza od 0.4 milijardi US$ (EBIT stopa 1%).
Prema prognozama IATA-e, njene članice će do kraja 2010. godine zabeležiti rast
saobraćaja (TKP) od 11,6%, a očekuje se da će biti zabeležen i rast kapaciteta (ATK) za
6%. Što se tiče Evrope, prema prognozama IATA-e očekuje se rast saobraćaja (TKM) od
5% i rast kapaciteta za 1,5% u odnosu na 2009. godinu.
U 2010. godini se očekuje oporavak avio-industrije (globalno) od 8,7% u broju putnika i
rast prometa robe od 18,4%.
U 2010. godini očekuje se da će prosečan WLF iznositi 66,8%.
23
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
3.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (Nastavak)
3.2. Rizici poslovanja sa kojima se Jat Airways
susretao u 2009. i 2010. godini (Nastavak)
Sporazum o otvorenom nebu
Potpisivanjem Sporazuma o Zajedničkom evropskom području (ECAA) očekuje se da
konkurencija na beogradskom aerodromu bude pojačana, usled dolaska nekih "low cost"
prevoznika, kao i nacionalnih prevoznika, koji poslednjih godina traže dozvole za letove
do Beograda.
Srbija je potpisala Sporazum o vazdušnom saobraćaju, o funkcionisanju režima
"otvorenog neba" i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) koji će omogućiti da Jat
Airways i pet avio-kompanija iz UAE uspostave neograničen broj letova između Srbije i
UAE, kao i da preko aerodroma u tim državama lete za druge zemlje.
Flota
Očuvanje tržišne pozicije Društva u uslovima pojačanog pritiska konkurencije na tržištu
avio-usluga u Srbiji usled ukidanja viznog režima za državljane Srbije za putovanja u
zemlje EU i aktiviranja Sporazuma o otvorenom nebu, moguće je jedino uz optimalno
korišćenje svih raspoloživih potencijala u cilju zadovoljavanja potreba i očekivanja
putnika. Preduslov za postizanje ovog cilja je bolja organizacija saobraćaja i reda
letenja, što podrazumeva dovođenje celokupne flote u letno stanje.
Trenutno stanje flote Društva zahteva znatna ulaganja u radove na floti kako bi se
obezbedila plovidbenost aviona u broju i po strukturi neophodna za normalno
obavljanje saobraćaja. U decembru 2010. godine odobren je dugoročni kredit od
poslovnih banaka, a uz garanciju Vlade Republike Srbije, koji će delom biti iskorišćen
za osposobljavanje flote.
Jat Airways na dan 31. decembra 2010. godine raspolaže flotom zapadne tehnologije od
14 vazduhoplova (sopstvenih 12 i 2 unajmljena), od kojih su 2 prizemljena, odnosno 12
je u upotrebi.
Promena rukovodstva
U poslednjih deset godina dolazilo je do česte promene rukovodstva što otežava
organizaciju rada i strategiju poslovne politike Društva. Tako je za period 2009/2010.
godina bilo dve izmene rukovodstva.
24
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
4.
PRIHODI OD PRODAJE
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu (a)
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga:
– na domaćem tržištu (b)
– na inostranom tržištu (c)
Prihodi od zavisnih pravnih lica:
– Amadeus d.o.o., Beograd
– Su-Port d.o.o., Beograd
– ATIL, London
Ukupno
(a)
2010.
2009.
38.789
51.930
120.623
10.897.882
359.981
10.660.636
12.229
12.313
-
11.325
8.057
284
11.081.836
11.092.213
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu u iznosu od 38.789 hiljada dinara u 2010.
godini se odnose na prodaju robe u avionima.
(b)
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
2010.
2009.
6.787
50.260
18.376
1.440
43.760
18.780
43.119
74.703
27.061
685
195.633
120.623
359.981
Prihodi od hotelijerstva i ugostiteljstva
Prihodi od privredne avijacije
Prihodi od školovanja kadrova
Prihodi od oglašavanja u JAT reviji
Prihodi od tehničkih usluga
Prihodi od ostalih usluga
Ukupno
(c)
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
Prihodi od redovnog vazdušnog saobraćaja:
– prevoz putnika i viška prtljaga
– prevoz robe i pošte
Prihodi od čartera
Prihodi od tehničkih usluga
Prihodi od provizija za prodaju dokumenata
Prihodi od školovanja kadrova
Ukupno
2010.
2009.
9.798.094
309.517
788.357
1.914
8.910.009
188.800
1.445.652
5.815
110.360
-
10.897.882
10.660.636
25
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
5.
PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
Društvo je u toku 2010. godine ostvarilo prihode po osnovu aktiviranja ili potrošnje
proizvoda i usluga za sopstvene potrebe, odnosno sopstvenog rada koji iznose 1.187
hiljada dinara (2009. godina: 3.946 hiljada dinara).
6.
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od zakupa:
– aviona
– sedišta
– poslovnog prostora
– ostali prihodi od zakupa
Prihodi od dotacija
Ukupno
2010.
2009.
1.069
379.466
84.150
3.449
-
273.871
389.287
77.878
2.663
120.383
468.134
864.082
U okviru prihoda od zakupa poslovnog prostora u 2010. godini. iznos od 15.551 hiljadu
dinara odnosi se na prihode ostvarene od zavisnog preduzeća Aviation Trade
International Limited (ATIL), London.
7.
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
U toku 2010. godine troškovi nabavne vrednosti prodate robe iznosili su 22.122 hiljade
dinara (2009. godina: 42.369 hiljada dinara) i uglavnom se odnose na robu prodatu sa
skladišta.
8.
TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi naftnih derivata
Troškovi rezervnih delova
Troškovi obroka i opremanja kabine
Troškovi kancelarijskog materijala
Troškovi električne energije
Troškovi sitnog inventara i alata
Troškovi toplotne energije
Troškovi ostalog materijala
Ukupno
2010.
2009.
3.599.721
258.734
48.673
76.001
44.230
7.200
22.046
7.144
2.676.338
355.053
42.113
73.787
46.624
2.800
29.675
3.466
4.063.749
3.229.856
26
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
9.
TROŠKOVI ZARADA. NAKNADA ZARADA I
OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto):
– u zemlji
– u inostranstvu
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade
zarada na teret poslodavca
Troškovi za službena putovanja:
– u zemlji
– u inostranstvu
Troškovi otpremnina
Troškovi stipendija
Troškovi prevoza i toplog obroka
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i
povremenim poslovima, autorskim ugovorima i
ugovorima o delu
Troškovi naknada članovima Upravnog odbora
Ostalo
Ukupno
10.
2010.
2009.
1.444.555
416.651
1.564.002
407.462
291.758
320.234
2.521
288.174
4.985
6.725
77.292
11.541
305.005
522.266
7.906
86.427
45.266
10.456
2.195
48.767
10.666
13.472
2.590.578
3.297.748
2010.
2009.
294.579
59.100
25.689
844
300.874
68.574
18.103
843
488
2.563
575
6.109
-
54.822
22.949
-
406.212
449.900
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije aviona
Troškovi amortizacije opreme i ostalih sredstava
Troškovi amortizacije građevinskih objekata
Troškovi amortizacije investicionih nekretnina
Troškovi amortizacije ulaganja na tuđim
sredstvima
Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja
Troškovi dugoročnih rezervisanja za sudske
sporove
Troškovi rezervisanja za naknade i druge
benificije zaposlenih
Ukupno
U februaru 2011. godine urađen je aktuarski obračun rezervisanja za primanja
zaposlenih u skladu sa MRS 19 "Primanja zaposlenih".
27
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
11.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
Komercijalno tehnički prihvat aviona
Korišćenje poletno-sletnih staza
Takse preleta aviona
Troškovi sistema rezervacija
Troškovi obroka za putnike od domaćih keterera
Troškovi obroka za putnike od ino-keterera
Ostali troškovi aerodroma i smeštaja putnika
Troškovi zastupničkih provizija
Troškovi zakupnina:
– aviona
– sedišta na letovima drugih prevoznika
– poslovnog prostora
– opreme
Troškovi usluga održavanja
Troškovi premija osiguranja
Troškovi transportnih usluga
Troškovi telekomunikacija
Troškovi ostalih usluga
Troškovi indirektnih poreza i doprinosa
Troškovi reklame, propagande i reprezentacije
Administrativne, sudske i registracione takse
Troškovi komunalnih usluga
Troškovi platnog prometa
Troškovi advokatskih usluga
Troškovi intelektualnih usluga
Troškovi oglasa
Ostalo
Ukupno
12.
2010.
2009.
1.293.152
795.092
1.022.985
525.938
173.435
10.615
20.581
211.843
1.172.899
765.048
942.904
406.393
208.786
5.646
60.195
184.799
344.592
280.338
117.236
63.969
1.231.830
207.503
34.164
138.283
112.203
57.378
49.081
22.224
32.316
90.007
3.528
27.706
24.664
126.677
699.776
382.956
109.335
88.310
1.437.924
234.668
37.610
154.319
62.992
21.285
75.345
28.376
38.453
86.287
22.104
25.813
3.827
17.243
7.017.440
7.273.293
2010.
2009.
3.506
1.038.161
13.332
16.181
1.278.946
5.925
1.054.999
1.301.052
FINANSIJSKI PRIHODI
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
Ukupno
28
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
13.
FINANSIJSKI RASHODI
Rashodi kamata:
– po obavezama u dinarima
– po obavezama u devizama
– zatezne kamate
Negativne kursne razlike
Ostali finansijski rashodi
Ukupno
2010.
2009.
168.643
39.672
103.068
1.445.233
42.333
147.667
33.342
19.224
1.854.299
9.407
1.798.949
2.063.939
Najveći deo finansijskih rashoda čine negativne kursne razlike. Negativne kursne razlike
po osnovu dugoročnog kredita od Investbanke a.d., Beograd u stečaju u 2010. godini
iznose 577.080 hiljada dinara.
14.
OSTALI PRIHODI
Prihodi od smanjenja obaveza
Naplaćena otpisana potraživanja
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi od naplaćenih penala
Prihodi od prodaje materijala
Ostali prihodi
Prihodi po osnovu usklađivanja vrednosti imovine
Ukupno
2010.
2009.
7.672
1.054.419
280
279.242
3.402
37.388
10.346
58.459
2.773
388.341
2.089.607
1.345.015
2.586.914
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme ostvareni u 2010. godini se
najvećim delom odnose na kapitalni dobitak ostvaren prodajom Školskog centra Vršac u
iznosu od 1.053.294 hiljade dinara.
Prihodi po osnovu usklađivanja vrednosti imovine ostvareni u 2009. godini se najvećim
delom odnose na pozitivan efekat procene vrednosti investicione nekretnine, odnosno
objekta “Poslovna zgrada” u iznosu od 2.088.651 hiljadu dinara.
15.
OSTALI RASHODI
Rashodi po osnovu obezvređenja:
– zaliha, materijala i robe
– potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina,
postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja
Gubici od prodaje materijala
Isknjiženje osnivačkog uloga – Jat Privredna
Avijacija d.o.o., Beograd
Ostali rashodi
Ukupno
2010.
2009.
11.718
45.857
2.018
8.292
98.011
13.573
644.435
789
30.531
38
55.005
39.832
35.757
759.822
226.034
29
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
16.
POREZ NA DOBITAK
Društvo je u poslovnoj 2010. godini u Poreskom bilansu utvrdilo poreski dobitak u iznosu
od 411.107 hiljada dinara. Iz tog razloga, Društvo ima obavezu plaćanja tekućeg poreza
na dobitak za 2010. godinu u iznosu od 41.111 hiljada dinara.
Obračunom za 2010. godinu utvrđeno je smanjenje odloženih poreskih obaveza za
228.892 hiljade dinara, koje je evidentirano u bilansu uspeha kao odloženi poreski
prihod (Napomena 32).
17.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, NEMATERIJALNA ULAGANJA I
INVESTICIONE NEKRETNINE
2010.
2009.
543.802
3.280.852
1.712.234
1.912.681
1.422
7.450.991
1.737.687
3.012.828
1.019.656
1.581.920
1.910
7.354.001
Nematerijalna ulaganja
411.726
260.801
Investicione nekretnine
1.625.585
3.344.525
Stanje na dan 31.decembra
9.488.302
10.959.327
Zemljište i građevinski objekti
Oprema i ostala sredstva
Sredstva (oprema) u pripremi
Avansi
Ulaganja na tuđim sredstvima
Nekretnine, postrojenja i oprema
30
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
17.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, NEMATERIJALNA ULAGANJA I
INVESTICIONE NEKRETNINE (Nastavak)
Promene na nekretninama, postrojenjima i opremi, nematerijalnim ulaganjima i
investicionim nekretninama u toku 2010. godine prikazane su kako sledi:
Nabavna vrednost
1. januar 2010.
Nabavke u toku godine –
povećanja
Prenos (sa)/na
Otuđenja i rashodovanja
Ostalo - efekat procene
Stanje na dan
31. decembra 2010.
Akumulirana ispravka
vrednosti
1. januar 2010.
Amortizacija
(Napomena 10)
Otuđenja i rashodovanja
Ostalo
Stanje na dan
31. decembra 2010.
Zemljište i
građevinski
objekti
Oprema i
ostala
sredstva
Oprema u
pripremi i
avansi
Ulaganja
na tuđim
sredstvima
1.938.894
19.443.251
2.601.576
75.705
15.354
(286)
(1.195.129)
-
631.342
286
(769.700)
47
1.899.113
(875.774)
-
-
Ukupno
Nematerijalna
ulaganja
Investicione
nekretnine
24.059.426
308.415
3.350.360
2.545.809
(2.840.603)
47
167.670
(15.536)
-
(1.718.096)
-
758.833
19.305.226
3.624.915
75.705
23.764.679
460.549
1.632.264
201.207
16.430.423
-
73.795
16.705.425
47.614
5.835
-
488
-
25.689
(11.782)
(83)
353.679
(759.811)
83
379.856
(771.593)
-
2.563
(1.354)
-
844
-
215.031
16.024.374
-
74.283
16.313.688
48.823
6.679
Neotpisana vrednost na dan:
– 31. decembra 2010.
543.802
3.280.852
3.624.915
1.422
7.450.991
411.726
1.625.585
– 31. decembra 2009.
3.012.828
2.601.576
1.910
7.354.001
260.801
3.344.525
1.737.687
Na dan 31. decembra 2010. godine, nematerijalna ulaganja Društva obuhvataju licence,
dugoročne zakupe na objektima i softver. Rukovodstvo Društva namerava da u budućem
periodu kompletira informacionu infrastrukturu nabavkom odgovarajuće opreme na
lizing.
Na dan 31. decembra 2010. godine, preuzete obaveze po osnovu investicionih ulaganja i
ugovornih obaveza za sticanje nematerijalne imovine, odnose se na nabavku softvera
od dobavljača SITA (Oracle, Rapid i Avizo), Švajcarska u ukupnom iznosu od USD
7.198.000 (570.659 hiljada dinara).
Najveći deo povećanja na opremi u toku 2010. godine se odnosi na povećanje vrednosti
aviona u iznosu od 557.295 hiljada dinara, putem modifikacija i velikih radova na
avionima i motorima izvršenim od strane "Jat Tehnika" d.o.o., Beograd u skladu sa
Ugovorom o tehničkom održavanju aviona, motora i komponenti flote zaključenim dana
26. decembra 2005. godine.
Otuđenja i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme nabavne vrednosti u iznosu
od 2.840.603 hiljade dinara u 2010. godini se najvećim delom odnose na otpis,
rashodovanje i manjkove koji su nastali na ovim sredstvima, a u skladu sa sprovedenim
popisom (poljoprivredni avioni, Vršac, poklon muzeju - trenažeri i knjige).
31
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
17.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA, NEMATERIJALNA ULAGANJA I
INVESTICIONE NEKRETNINE (Nastavak)
Dana 11. januara 2010. godine, Skupština Društva je donela Odluku br. 2-4 o otuđenju
nepokretnosti - Poslovne zgrade u Bulevaru umetnosti broj 16, Novi Beograd na način i
pod uslovima utvrđenim Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 464-8171/2009-4 od 11.
decembra 2009. godine.
Dana 15. januara 2010. godine, Skupština Društva je donela Odluku br. 4-10 da se
odobrava uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke I reda na nepokretnosti - Poslovna
zgrada Jat Airways, Novi Beograd.
Dana 3. februara 2010. godine, Skupština Društva je donela Odluku br. 8-28 o
pokretanju postupka prodaje Poslovne zgrade u Beogradu, Bulevar umetnosti broj 16,
površine 8.590,48 kvm, na katastarskoj parceli 1172/3, upisane u List nepokretnosti
3110 KO Novi Beograd kao zgrada poslovnih usluga, spratnosti Po+Pr+4, sa pravom
korišćenja zemljišta pod objektom i zemljišta koje služi redovnoj upotrebi istog, a koje
čini katastarska parcela br. 1172/3 KO Novi Beograd, površine 12a 78kvm.
Neotpisana vrednost objekta u ulici Kralja Milana broj 18, Beograd, nad kojim je
uspostavljena hipoteka u cilju obezbeđenja urednog izvršenja obaveza prema Banca
Intesa a.d., Beograd po osnovu odobrenog dugoročnog kredita, na dan 31. decembra
2010. godine iznosi 62.896 hiljada dinara (Napomena 28).
Avansi za nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 1.912.681 hiljadu dinara na dan 31.
decembra 2010. godine se najvećim delom odnose na Ugovor sa kompanijom Airbus
Industries, Blanac-Cedex, Francuska za kupovinu osam aviona Airbus 319-100, potpisan
u maju 1998. godine. Vrednost ovog ugovora sastoji se od osnovne cene u iznosu od USD
338.906.000. Ovaj iznos predstavlja 15% od osnovne kupovne cene koju je trebalo
platiti unapred, dok je ostala suma, u skladu sa finansijskim aranžmanima, trebalo da
bude plaćena u roku od dvanaest godina, počev od datuma isporuke svakog aviona. U
skladu sa ovim Ugovorom, Društvo je izvršilo avansnu uplatu u iznosu od USD 23.530.901
(1.865.535 hiljada dinara na dan 31. decembra 2010. godine). Dalje avansne uplate nisu
vršene zbog NATO bombardovanja SRJ. Rukovodstvo smatra da će uslovi iz Ugovora o
kupoprodaji biti redefinisani, a da nikakve kamatne obaveze neće proisteći iz
zakasnelih avansnih uplata koje se odnose na ovaj ugovor.
18.
BIOLOŠKA SREDSTVA
Na dan 31. decembra 2010. godine, ne postoje biološka sredstva Društva koja se odnose
na osnovno stado (31. decembar 2009. godine: 1.538 hiljada dinara).
Osnovno stado je u novembru 2010. godine donirano Crvenom krstu u Smederevu. Na
osnovu primljenog e-mail-a od direktora Direkcije za pravne i administrativne poslove,
Ugovor o navedenoj donaciji nije dostavljen računovodstvu.
32
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
19.
UČEŠĆA U KAPITALU
2010.
2009.
128.563
198
8.019
112.776
167
6.924
Učešća u kapitalu, bruto
136.780
119.867
Minus: Ispravka vrednosti
(462)
(461)
136.318
119.406
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica (a)
Učešća u kapitalu pridruženih preduzeća (b)
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju (c)
Stanje na dan 31. decembra
(a)
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
Naziv i sedište
– Aviation Trade International Limited (ATIL),
London, Velika Britanija
– Aeromak, Skoplje, BJR Makedonija
– Amadeus d.o.o., Beograd, Srbija
– Su-Port d.o.o., Beograd, Srbija
– Priština Air d.o.o., Priština, Srbija
Stanje na dan 31. decembra
Učešće
2010.
100%
100%
75%
100%
100%
42.846
55.456
29.730
332
199
128.563
Sa zavisnim pravnim licima Amadeus d.o.o., Beograd i Su-Port d.o.o., Beograd je
usaglašeno stanje na dan 31. decembra 2010. godine, a sa zavisnim preduzećima ATIL i
Aeromak nije izvršeno usaglašavanje učešća u kapitalu.
Status zavisnog preduzeća Priština Air d.o.o., Priština je neizvestan. Društvo ne
raspolaže finansijskim izveštajima navedenog pravnog lica za 2010. godinu.
(b)
Učešća u kapitalu pridruženih preduzeća
Učešća u kapitalu pridruženih preduzeća na dan 31. decembra 2010. godine u iznosu od
198 hiljada dinara se odnose na ulog u preduzeću Air Srpska d.o.o., Banja Luka,
Republika Srpska, u kome je Društvo vlasnik 50% kapitala. Na dan 31. decembra 2010.
godine nije izvršeno usaglašavanje učešća u kapitalu sa ovim pridruženim preduzećem.
(c)
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju na dan 31. decembra 2010. godine u iznosu
od 8.019 hiljada dinara odnose se na plasmane u akcije finansijskih institucija u zemlji i
inostranstvu i to:
-
Dunav osiguranje
SITA SE
SITA INC
HEMOFARM FONDACIJA
1.093
4
6.913
9
33
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
20.
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Stambeni krediti i zajmovi zaposlenima
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
34.661
36.513
34.661
36.513
Ostali dugoročni finansijski plasmani odnose se na otkup stanova i odobrene stambene
kredite zaposlenima u Društvu. Stambeni krediti odobreni su na rok od 5 godina, s tim
što se mesečno otplaćuju u jednakim ratama. Kamata po ovim kreditima nije
predviđena. Navedeni plasmani uključuju i kupoprodaju stanova na različite periode i
to od 20 do 40 godina. U ranijem periodu krediti su bili revalorizovani.
21.
ZALIHE
Materijal
Rezervni delovi
Alat i inventar u upotrebi
Roba
Dati avansi za zalihe i usluge
Zalihe, bruto
Minus: Ispravka vrednosti zaliha
Odstupanje od planske cene
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
99.247
901.579
63.986
509
438.536
107.071
894.066
65.229
1.367
513.950
1.503.857
1.581.683
(70.164)
(49.964)
(60.594)
(80.866)
1.383.729
1.440.223
Zbog specifičnosti poslovanja Društva, u praksi se koristi metod obračuna zaliha po
planskim cenama. Korišćenjem ovog metoda u knjigama se utvrđuje i Odstupanje od
planske cene.
Magacin rezervnih delova je lociran kod posebnog pravnog lica Jat Tehnika d.o.o.,
Beograd. Nabavku rezervnih delova plaća Društvo, a ugovara organizacioni deo Direkcija za obezbeđenje kontinualne plovidbenosti flote.
U strukturi materijala na dan 31. decembra 2010. godine, najveće je učešće goriva i
maziva sa 52,00% koje iznosi 51.608 hiljada dinara, zatim potrošnog materijala sa
22,63%, odnosno u iznosu od 22.464 hiljade dinara i ostalog materijala sa 25,37%
odnosno 25.175 hiljada dinara.
U strukturi rezervnih delova na dan 31. decembra 2010. godine najveće je učešće
zaliha rezervnih avio-delova u iznosu od 899.448 hiljada dinara.
34
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
22.
POTRAŽIVANJA
Potraživanja od kupaca:
– u zemlji (a)
– u inostranstvu (b)
– zavisna i povezana pravna lica (c) (Napomena 34)
Potraživanja od zaposlenih
Ostala potraživanja
Bruto potraživanja
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja:
– od kupaca u zemlji
– od kupaca u inostranstvu
– od zavisnih pravnih lica
– od zaposlenih
– ostalih potraživanja
Stanje na dan 31. decembra
(a)
2010.
2009.
805.007
2.379.555
739.863
65.533
41.691
585.799
2.078.350
563.396
57.199
85.490
4.031.649
3.370.234
(289.185)
(1.836.481)
(13.293)
(49.894)
(47.593)
(2.236.446)
(248.029)
(1.533.840)
(11.240)
(43.469)
(40.496)
(1.877.074)
1.795.203
1.493.160
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca i agenata u zemlji odnose se na izvršene usluge i prodaju aviokarata i to:
Potraživanja od kupaca agenata za usluge
i prodaju avio-karata
Potraživanja od BSP-a Srbije za prodaju karata
Sporna potraživanja od kupaca i agenata
Potraživanja po osnovu školovanja
Stanje na dan 31. decembra
(b)
2010.
2009.
365.664
215.092
218.142
6.109
201.073
205.714
175.585
3.427
805.007
585.799
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
Potraživanja od kupaca i agenata u inostranstvu odnose se na izvršene usluge i prodaju
avio-karata i to:
Potraživanja od avio-kompanija u kliringu
Potraživanja od avio-kompanija van kliringa
Prelazni račun – potraživanje od IATA-e
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
Sporna potraživanja od kupaca u inostranstvu
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
53.994
8.756
(1.210)
577.852
1.740.163
51.491
7.020
170.637
353.484
1.495.718
2.379.555
2.078.350
35
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
22.
POTRAŽIVANJA (Nastavak)
(b)
Potraživanja od kupaca u inostranstvu (Nastavak)
Sporna potraživanja od kupaca u inostranstvu odnose se na potraživanja od kupaca i
agenata iz bivših republika SFRJ, kao i na potraživanja od ostalih kupaca u inostranstvu
i to:
ADC Airlines Ikeja, Lagos – Nigerija
Air Afrique – Obala Slonovače
Bosphorus Airways, Istanbul
MAT, Skoplje
Bivše republike SFRJ
Ostali kupci
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
359.509
18.310
341.390
790.829
32.858
197.267
302.591
15.411
287.341
665.671
28.207
196.497
1.740.163
1.495.718
Za sporna potraživanja od kupaca u inostranstvu pokrenuti su sudski sporovi kod
međunarodnog suda. Ova potraživanja u potpunosti su ispravljena na teret rezultata
Društva.
(c)
Potraživanja od zavisnih i povezanih pravnih lica
Potraživanja od zavisnih i povezanih pravnih lica odnose se na:
Su-Port d.o.o., Beograd
Amadeus d.o.o., Beograd
ATIL, London
Aeromak, Skoplje
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
614.506
6.331
118.006
1.020
456.380
4.322
101.787
907
739.863
563.396
U toku 2010. godine, shodno računovodstvenoj politici Društva, poslati su izvodi
otvorenih stavki (IOS-i) sa stanjem na dan 31. oktobra 2010. godine. Ukupno je poslato
460 IOS-a. Ukupno je overeno 186 IOS-a, od čega je potvrđeno 80, a osporeno 106 IOSa. Po prispeću osporenih IOS-a kontaktirani su kupci, kako bi se utvrdili razlozi
neslaganja. U većini slučajeva, razlog osporenih IOS-a je bio neproknjižene fakture kod
kupaca. Poslate su fotokopije faktura, kako bi kupci sproveli knjiženja i tako usaglasili
stanja sa Jat Airways-om.
S obzirom da na IOS-ima stoji klauzula da ukoliko se IOS u određenom roku ne vrati od
strane kupca, smatra se da je stanje sa istima usaglašeno, odnosno da je komitent
prihvatio navedeno stanje. Na zahtev kupaca koji su imali pretplatu, izvršen je
povraćaj više uplaćenih sredstava.
36
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
23.
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Kratkoročni plasmani bankama
Kratkoročne pozajmice zaposlenima
Kratkoročni plasmani u zemlji
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
2.320.960
6
27.140
58
1.025
2.348.106
1.083
Krajem 2010. godine, tačnije 29. decembra 2010. godine, oročeno je EUR 22.000.000
kod banaka Unicredit Bank Srbija a.d., Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d.,
Beograd. Potpisani su Ugovori sa Societe Generale banka Srbija a.d., Beograd u
iznosima od EUR 5.000.000, EUR 5.000.000 i EUR 1.000.000 o oročenom dinarskom
indeksiranom depozitu na 15 dana, sa mogućnošću reoročenja i razoročenja.
Takođe je potpisan i Okvirni ugovor o oročenim depozitima bez posebne namene
rezidenata sa Unicredit Bank Srbija a.d., Beograd na iznos od EUR 11.000.000 na period
od 15 dana sa mogućnošću reoročenja i razoročenja.
24.
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Ostala novčana sredstva (banke u stečaju)
Devizni račun
Devizna blagajna
Tekući računi
Blagajna
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Ostala novčana sredstva - deponovane zarade
Minus: Ispravka vrednosti
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
190.029
148.099
130.039
722.026
22.659
2.060
310
1.215.222
164.115
21.709
221.651
20.086
38.418
2.451
2.583
471.013
(190.029)
(164.115)
1.025.193
306.898
Devizne blagajne se odnose na blagajne predstavništava u inostranim gradovima.
Na grupi računa gotovinskih ekvivalenata i gotovine nalazi se 11 prelaznih računa od
kojih 9 imaju saldo na dan 31. decembra 2010. godine. Neto potražni saldo od 27.316
hiljada dinara na prelaznim računima je posledica neadekvatne implementacije novog
ERP sistema u računovodstvu.
37
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
25.
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA
VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Unapred plaćeni troškovi i ostala aktivna
vremenska razgraničenja
Porez na dodatu vrednost
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
62.034
53.585
163.669
21.352
115.619
185.021
Unapred plaćeni troškovi i ostala aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju sledeće:
Unapred plaćeni troškovi:
– zakupnine
– osiguranje
– predstavništva Društva
Ostala razgraničenja
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
1.850
6.120
54.064
8.858
141.793
5.413
7.605
62.034
163.669
38
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
26.
KAPITAL
Struktura kapitala Društva je sledeća:
2010.
2009.
Akcijski kapital
Ostali kapital
Revalorizacione rezerve
16.870.730
88.891
39.048
16.998.669
16.864.350
80.822
1.064.741
18.009.913
Akumulirani gubitak
(16.998.669)
(16.903.743)
-
1.106.170
Stanje na dan 31. decembra
Akcijski kapital Društva u iznosu od 16.864.350 hiljada dinara na dan 31. decembra
2009. i 2008. godine formiran je konverzijom duga u iznosu od 16.087.495 hiljada
dinara u kapital, a na osnovu sledećih Ugovora o konverziji potraživanja Republike
Srbije u kapital Republike Srbije u Društvu:
–
–
–
Ugovor broj 401-00-155/2008-04 od 24. jula 2008. godine o konverziji potraživanja
u kapital Republike Srbije po osnovu obaveza prema Pariskom i Londonskom klubu
poverilaca sa stanjem na dan 30. juna 2008. godine na iznos od 13.585.850 hiljada
dinara;
Ugovor broj 401-00-1155/2008-04/I od 24. jula 2008. godine o konverziji
potraživanja u kapital po osnovu Ugovora o obezbeđivanju sredstava radi realizacije
socijalnog programa, na iznos od 301.645 hiljada dinara; i
Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza broj 401-00-188 zaključen između
Republike Srbije, Naftne industrije Srbije a.d., Novi Sad i Jat Airways-a, shodno
kojem se Jat Airways saglasio da se iznos ustupljenog potraživanja Republici Srbiji
od 2.200.000 hiljada dinara konvertuje u kapital Republike Srbije kod Jat Airwaysa, tako da se za iznos konvertovanog potraživanja poveća osnovni kapital Jat
Airways-a (Napomena 29(a)).
Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 122334/2008 od 28. jula 2008. godine,
izvršena je promena pravne forme Društva iz javnog preduzeća u zatvoreno akcionarsko
društvo, čiji je jedini akcionar Republika Srbija. Upisani i uplaćeni akcijski kapital
registrovan kod Agencije za privredne registre iznosi EUR 210.711.354,26 sa stanjem na
dan 25. decembra 2008. godine.
Akumulirani gubitak na dan 31. decembra 2010. godine iznosi 16.998.669 hiljada
dinara. Gubitak iz ranijih godina iznosi 16.903.743 hiljade dinara, a gubitak tekuće
godine 94.926 hiljada dinara do visine kapitala i iskazan gubitak tekuće godine iznad
visine kapitala je 2.424.894 hiljade dinara, tako da neto kapital Društva na dan 31.
decembra 2010. godine iznosi nula dinara (31. decembar 2009. godine: 1.508.847
hiljada dinara).
39
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
27.
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE
(a)
Dugoročna rezervisanja
Dugoročna rezervisanja za naknade i druge
beneficije zaposlenih
Dugoročna rezervisanja za sudske sporove
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
182.940
115.065
160.101
161.885
298.005
321.986
U toku 2010. godine, po osnovu izgubljenih radnih sporova iskorišćena su rezervisanja u
iznosu od 46.820 hiljada dinara. U toku 2009. godine. po osnovu izgubljenih radnih
sporova iskorišćena su rezervisanja u iznosu od 66.130 hiljada dinara i izvršena su nova
rezervisanja u iznosu od 54.822 hiljade dinara.
(b)
Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti /i/
Narodna banka Srbije
Narodna banka Srbije - 4051/168-96
Investbanka a.d., Beograd u stečaju - 4051/162-95
Investbanka a.d., Beograd u stečaju - garancija
112/9727
Privredna banka d.d., Zagreb
Banca Intesa a.d., Beograd (00-420-1201047.2)
Dugoročni kredit kod Unicredit Bank Srbija a.d.,
Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d.,
Beograd uz garanciju Republike Srbije
Ostale dugoročne obaveze /ii/
Hypo Leasing VB Leasing
Lizing - ugovor AAU/1076872 – Sidnej
Stanje na dan 31. decembra
/i/
2010.
2009.
1.908.389
1.746.988
449
1.602.498
1.465.950
449
535.592
720.493
62.234
486.806
601.957
79.840
5.433.157
10.407.302
4.237.500
21.784
508
22.292
387
387
10.429.594
4.237.887
Dugoročni krediti
Dugoročni krediti u iznosu od 3.655.377 hiljada dinara na dan 31. decembra 2010.
godine se odnose na dva kredita odobrena od strane Narodne banke Srbije (preko
Investbanke a.d., Beograd u stečaju) u toku 1995. i 1996. godine za izmirenje dospelih
obaveza u stranim valutama. Period dospeća ovih zajmova bio je šest meseci, a kamata
je trebalo da se obračunava mesečno i da se dodaje na glavni iznos duga po mesečnoj
LIBOR kamatnoj stopi. U skladu sa aneksima na provobitni ugovor o zajmu, od maja
1998. godine isplata ovih zajmova trebalo je da se izvrši u šest jednakih mesečnih rata
počev od datuma kada su Ujedinjene nacije skinule spoljni zid sankcija SR Jugoslaviji.
Kamata se obračunava na svaku pojedinačnu tranšu po osnovu oba ugovora i pripisuje
glavnici. U toku 2010. i 2009. godine, Društvo nije vršilo plaćanja po osnovu glavnice i
pripisane kamate. Iznos je preknjižen sa kratkoročnih kredita 2009. godine.
40
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
27.
DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE
(b)
Dugoročne obaveze (Nastavak)
/i/
Dugoročni krediti (Nastavak)
Dugoročni krediti u iznosu od 536.041 hiljadu dinara na dan 31. decembra 2010. godine
odnose se na kredite po osnovu garancija od Investbanke a.d., Beograd u stečaju iz
1995. godine i isti su preknjiženi sa kratkoročnih kredita (EUR 5.076.779 i RSD 449.475).
Dugoročni kredit u iznosu od 62.234 hijade dinara na dan 31. decembra 2010. godine
odnosi se na kredit od Banca Intesa a.d., Beograd. Na dan 31. decembra 2010. godine
obaveza Društva iznosi EUR 589.906.
Ugovor sa Privrednom bankom d.d., Zagreb datira od 21. oktobra 1986. godine na
inicijalni iznos od USD 2.542.012,62. Kredit je trebalo da bude otplaćen u celosti do
1996. godine. Poslednja promena po reprogramu kredita za 1985. - 1986. godinu je bila
u toku 1993. godine, nakon koje ukupna obaveza Društva iznosi USD 4.061.609 i CAD
816.725, odnosno 386.707 hiljada dinara na dan 31. decembra 2010. godine. Kamata na
navedeni kredit se ne obračunava, a Društvo samo vrši preračun duga po kreditu i
dospeloj kamati u stranoj valuti u funkcionalnu valutu, odnosno dinare. Obaveza po
obračunatoj kamati na navedeni kredit na dan 31. decembra 2010. godine iznosi USD
3.688.064 i CAD 522.542, odnosno 333.786 hiljada dinara (iznos kamate prenet sa
ostalih kratkoročnih obaveza), tako da ukupne obaveze prema Privrednoj banci d.d.,
Zagreb na dan 31. decembra 2010. godine iznose USD 7.749.673 i CAD 1.339.367,
odnosno 720.493 hiljade dinara.
Dugoročni krediti u iznosu od 5.433.157 hiljada dinara na dan 31. decembra 2010.
godine se odnose na tri kredita odobrena preko Unicredit Bank Srbija a.d., Beograd i
Societe Generale banke Srbija a.d., Beograd. Na osnovu zaključka Vlade Republike
Srbije broj 42-6455/2010 od 10. septembra 2010. godine, prihvaćen je nacrt Ugovora o
dugoročnom namenskom kreditu između Unicredit Bank Srbija a.d., Beograd, Societe
Generale banka Srbija a.d., Beograd i Jat Airways-a na iznose od EUR 2.000.000, EUR
9.500.000 i EUR 40.000.000. Dana 10. decembra 2010. godine potpisan je Ugovor o
regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa davanjem garancije Republike Srbije
po osnovu zaduženja Društva kod Unicredit Bank Srbija a.d., Beograd i Societe Generale
banka Srbija a.d., Beograd. U septembru 2010. godine zaključena su tri ugovora o
kreditu sa Unicredit Bank Srbija a.d., Beograd i Societe Generale banka Srbija a.d.,
Beograd koji glase na napred navedene iznose. Kredit je isplaćivan u tranšama tokom
decembra 2010. godine, odnosno od 13. decembra do 27. decembra 2010. godine. Grejs
period je 2 godine od datuma prvog povlačenja sredstava, a poslednja rata na dan
isteka 8. godine od dana prvog povlačenja sredstava. Otplata kredita će se vršiti u 13
jednakih šestomesečnih rata. Kamata se obračunava šestomesečno. Obezbeđenje
kredita su založna prava prvog reda na pokretnoj imovini – avionima, založna prava
drugog reda na pokretnoj imovini – avionima, 90 menica i plativa garancija. Namene
kredita su osposobljavanje flote i radovi na motorima, najam dva aviona i revitalizacija
avio-kompanije.
/ii/
Ostale dugoročne obaveze
Ostale dugoročne obaveze u iznosu od 22.292 hiljade dinara na dan 31. decembra 2010.
godine (31. decembar 2009. godine: 387 hiljada dinara) odnose se na lizing službenih
vozila. U toku 2010. godine nabavljeni su automobili preko VB Leasing-a i Hypo Leasinga.
41
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
28.
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročni krediti:
AIK banka a.d., Niš
Komercijalna banka a.d., Beograd
Komercijalna banka a.d., Beograd – overdraft kredit
(0041011301493)
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Beograd
Banca Intesa a.d., Beograd
Jubmes banka a.d., Beograd
Banka Poštanska štedionica a.d., Beograd
Amadeus d.o.o., Beograd
Beogradska banka Cobu, Nikozija
Deo dugoročnih obaveza koje dospevaju
u narednoj godini
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Ostale kratkoročne obaveze - Vlada Republike Srbije
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
-
479.444
191.778
15.430
21.000
19.665
56.095
2.653
212.699
236.563
129.065
186.000
16.552
1.454.754
28.233
1.154
1.187.689
21.514
11.219
751.623
1.273.171
2.239.110
Na dan 31. decembra 2010. godine Društvo ima obavezu po kratkoročnom kreditu od
Banca Intesa a.d., Beograd u iznosu od EUR 146.258 i 21.000 hiljadu dinara prema
zavisnom preduzeću Amadeus d.o.o., Beograd, što ukupno iznosi 36.430 hiljada dinara.
U cilju obezbeđenja urednog izvršenja obaveza po kreditu odobrenom od strane Banca
Intesa a.d., Beograd uknjižena je u korist banke hipoteka nad građevinskim objektom u
vlasništvu Društva u ulici Kralja Milana broj 18 u Beogradu (Napomena 17).
Kratkoročni kredit u inostranstvu u iznosu od 19.665 hiljada dinara odnosi se na ostatak
kredita od Beogradske banke Cobu, Nikozija, po osnovu kredita koji su dospeli na
naplatu 1998. godine, nakon izvršene kompenzacije potraživanja i obaveza kod iste
banke.
Ostale kratkoročne obaveze prema Vladi Republike Srbije se najvećim delom odnose na
sredstva dobijena u skladu sa Ugovorom o pozajmici sredstava br. 05 343-642/2009, od
5. februara 2009. godine i Odlukom Upravnog odbora Društva II broj 6-91 od 27.
februara 2009. godine, kojima su uređena međusobna prava i obaveze u vezi sa
kratkoročnom beskamatnom pozajmicom sredstava koja Republika Srbija daje Jat
Airways-u u cilju realizacije programa viška zaposlenih u iznosu od 241.640 hiljada
dinara i u cilju realizacije programa osposobljavanja flote u iznosu od 449.695 hiljada
dinara. Deo kratkoročnih obaveza prema Vladi Republike Srbije se odnosi na sredstva
koja je Vlada Republike Srbije uplatila na uplatne račune za doprinose za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih u Društvu, a u skladu sa Procedurom o načinu
regulisanja neuplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za pojedine
privredne subjekte na teret sredstava budžeta Republike Srbije (br. 414-00-28/2010-01
od 8. marta 2010. godine i 414-00-7/2010-01 od 8. marta 2010. godine) u iznosu od
436.354 hiljade dinara.
42
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
29.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Dobavljači:
– u zemlji (a)
– u inostranstvu (b)
Dobavljači – zavisna pravna lica (Napomena 34)
Primljeni avansi, depoziti i kaucije (c)
Ostale obaveze iz poslovanja
Stanje na dan 31. decembra
(a)
2010.
2009.
1.687.197
1.576.350
661.190
2.031.800
601
2.447.409
845.688
527.134
1.328.574
805
5.957.138
5.149.610
Iznos od 1.687.197 hiljada dinara odnosi se na dobavljače u zemlji za fakturisane
obaveze po osnovu nabavke roba i usluga. Na dan 31. decembra 2010. godine,
najznačajniji dobavljači u zemlji su Agencija za kontrolu letenja, Beograd u iznosu od
151.165 hiljada dinara, Aerodrom "Nikola Tesla", Beograd u iznosu od 774.860 hiljada
dinara, NIS Jugopetrol, Beograd u iznosu od 301.338 hiljada dinara i Delta Generali
a.d., Beograd u iznosu od 54.131 hiljadu dinara.
Obaveze Društva prema Naftnoj industriji Srbije a.d., Novi Sad ("NIS") u iznosu od
2.444.000 hiljade dinara sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine konvertovane su
u akcijski kapital Republike Srbije u iznosu od 2.200.000 hiljada dinara, dok je za
preostali iznos od 244.000 hiljade dinara izvršen otpis potraživanja NIS-a od Društva.
Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije broj 023-4446/2008-5 od 25. decembra
2008. godine, dana 10. februara 2009. godine Republika Srbija, NIS i Jat Airways
zaključili su Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza broj 401-00-188. Po članu
5. ugovora, Jat Airways je saglasan da se iznos ustupljenog potraživanja Republici Srbiji
od 2.200.000 hiljada dinara konvertuje u kapital Republike Srbije kod Jat Airways-a,
tako da se za iznos konvertovanog potraživanja poveća osnovni kapital Jat Airways-a.
Prema navedenom Ugovoru, sprovedena su odgovarajuća knjiženja u poslovnim
knjigama Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine (Napomena 26).
Po sporazumu broj 167/1 od 6. februara 2009. godine o regulisanju obaveza Jat
Airways-a prema NIS-u. Skupština NIS-a je dana 29. januara 2009. godine donela Odluku
o pokriću gubitaka prenesenih iz ranijih godina i raspoređivanju ostataka neraspoređene
dobiti iz ranijih godina u korist osnivača – Republike Srbije, tako da se deo
neraspoređene dobiti koja pripada osnivaču izmiruje otpisom potraživanja NIS-a od Jat
Airways-a u iznosu od 244.000 hiljade dinara sa stanjem na dan 31. decembra 2008.
godine, što je i sprovedeno u poslovnim knjigama Društva u 2008. godini.
U tom trenutku, odnosno na dan 31. decembra 2008. godine ostao je dug Društva prema
NIS-u u iznosu EUR 1.914.993, što na dan 31. decembra 2010. godine iznosi 202.028
hiljada dinara.
43
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
29.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak)
(a)
Od ukupnog broja dobavljača u zemlji za obrtna sredstva (386), primljeno je 319 IOS-a.
Usaglašeno je stanje obaveza sa 148 dobavljača, delimično je usaglašeno sa 100, a
neusaglašeno sa 71. Razlog neusaglašenosti je nedostavljena dokumentacija na
knjiženje. Od ukupnog broja dobavljača u inostranstvu za obrtna sredstva primljeno je
6 izvoda. Usaglašena su 2 stanja za dobavljače, a neusaglašenih je 4. Razlog
neusaglašenosti stanja je dokumentacija koja kasni za obradu.
U toku 2010. godine urađeni su zapisnici i usaglašeno stanje sa sledećim materijalno
značajnim dobavljačima (sa iznosima u hiljadama dinara):
–
–
–
–
(b)
NIS Jugopetrol, Beograd
Su-Port, Beograd
Aerodrom "Nikola Tesla", Beograd
Jat Ketering, Beograd
301.338
119.297
774.860
6.654
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu na dan 31. decembra 2010. i 2009. godine
se odnose na sledeće:
Obaveze prema dobavljačima za osnovna i
obrtna sredstva
Obaveze prema avio-kompanijama
u inostranstvu
Obaveze prema dobavljačima za
nefakturisanu robu
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
1.341.487
587.050
215.192
242.772
19.671
15.866
1.576.350
845.688
(c)
Primljeni avansi u iznosu od 2.031.800 hiljada dinara na dan 31. decembra 2010. godine
se najvećim delom odnose na avanse po osnovu putničkog saobraćaja iz 2010. godine u
iznosu od 665.373 hiljade dinara, avanse po osnovu državnih taksi za 2010. godinu u
iznosu od 996.305 hiljada dinara dobijenih po osnovu prodaje i avanse po osnovu robnog
saobraćaja, hotelskih usluga i transfera iz 2010. godine u iznosu 2.483 hiljade dinara.
30.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i
naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze prema zaposlenima
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
67.583
168.203
474.378
145.477
235.786
619.855
44
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
31.
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH
JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Obaveze za PDV i akcize
Ostale obaveze po osnovu javnih prihoda
Odloženi prihodi
Pasivna vremenska razgraničenja
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
43.323
9.740
513
193.129
1.561
19.529
513
347.541
246.705
369.144
Pasivna vremenska razgraničenja na dan 31. decembra 2010. godine obuhvataju iznos
od 52.939 hiljada dinara, koji se najvećim delom odnosi na ukalkulisane troškove
zakupa sedišta i troškove rezervacionih sistema.
32.
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Odložene poreske obaveze
Stanje na dan 31. decembra
2010.
2009.
270.515
499.407
270.515
499.407
Odložene poreske obaveze obračunate su na privremenu razliku između
knjigovodstvene vrednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i
njihove poreske osnove po osnovu primene različitih stopa amortizacije u
knjigovodstvene i poreske svrhe, kao i na privremene razlike nastale po osnovu
revalorizacije dela nekretnina.
Obračun odloženih poreskih obaveza za period od 2004. do 2008. godine:
Godina
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
Sadašnja
knjigovodstvena
vrednost
Sadašnja
vrednost iz
iz OA obrasca
Oporeziva
privremena
razlika
U dinarima
Odložena
poreska
obavezakumulativno
9.170.531.864
6.818.795.284
5.546.845.161
5.330.973.720
5.143.740.481
4.856.610.872
3.515.081.725
2.642.144.723
2.675.234.615
2.727.472.781
4.313.920.992
3.303.713.559
2.904.700.438
2.655.739.105
2.416.267.700
431.392.099
330.371.355
290.470.044
265.573.910
241.626.770
45
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
32.
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (Nastavak)
Obračun odloženih poreskih obaveza za 2009. i 2010. godinu:
Godina
2009.
2010.
Sadašnja
knjigovodstvena
vrednost
Sadašnja
vrednost iz
iz OA obrasca
Oporeziva
privremena
razlika
U dinarima
Odložena
poreska
obavezakumulativno
7.607.153.242
5.433.661.473
2.613.079.934
2.728.504.648
4.994.073.308
2.705.156.825
499.407.331
270.515.683
Razlika
228.891.648
Obračunom za 2009. godinu utvrđeno je povećanje odloženih poreskih obaveza za
257.780 hiljada dinara, koje je evidentirano u bilansu uspeha kao odloženi poreski
rashod perioda i na teret revalorizacionih rezervi po osnovu revalorizacije nekretnine.
Obračunom za 2010. godinu utvrđeno je smanjenje odloženih poreskih obaveza za
228.892 hiljade dinara, koje je evidentirano u bilansu uspeha kao odloženi poreski
prihod.
Promene na odloženim poreskim obavezama u toku godine prikazane su kako sledi:
33.
2010.
2009.
Stanje na dan 1. januara
Odloženi poreski (prihodi)/rashodi perioda
(Napomena 16)
Odloženi porezi evidentirani na teret
revalorizacionih rezervi
499.407
241.627
(228.892)
190.793
-
66.987
Stanje na dan 31. decembra
270.515
499.407
SUDSKI SPOROVI
Društvo je uključeno u više parnica i vodi sporove, bilo kao tuženi ili tužilac. Na dan 31.
decembra 2010. godine, Društvo se javlja kao tužena strana u određenom broju sudskih
sporova, naročito od strane zaposlenih i bivših zaposlenih radnika Društva radi isplate
zarada, otpremnina i drugih dodataka po osnovu naknada iz radnih odnosa.
Ukupan iznos tužbenih zahteva koji proizilaze iz sudskih sporova protiv Društva,
uključujući i radne sporove procenjen je na dan 31. decembra 2010. godine na
8.148.834 hiljade dinara, ne uzimajući u obzir eventualne zatezne kamate po ovom
osnovu.
Konačan ishod sudskih sporova u toku je neizvestan. Kada se radi o sporovima koje vode
zaposleni radnici, rukovodstvo Društva smatra da može doći do odliva sredstava.
Rukovodstvo Društva procenjuje da neće nastati materijalno značajni gubici po osnovu
ishoda preostalih sudskih sporova u toku.
U toku 2010. godine po osnovu izgubljenih radnih sporova, iskorišćena su rezervisanja
od 46.820 hiljada dinara.
46
JAT AIRWAYS a.d., BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010.
Iznosi su iskazani u hiljadama dinara, osim ukoliko nije drugačije naznačeno
34.
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
Stanja potraživanja i obaveza na dan 31. decembra 2010. i 2009. godine proistekla iz
transakcija sa zavisnim i povezanim pravnim licima prikazana su u sledećoj tabeli:
2010.
2009.
KUPCI
– U zemlji:
Su-Port d.o.o., Beograd, Srbija
Amadeus d.o.o., Beograd, Srbija
Ukupno kupci u zemlji
614.506
6.331
620.837
456.380
4.322
460.702
– U inostranstvu:
Aviation Trade International Limited (ATIL),
London, Velika Britanija
Aeromak, Skoplje, BJR Makedonija
Ukupno kupci u inostranstvu
118.006
1.020
119.026
101.787
907
102.694
(13.293)
(11.240)
726.570
552.156
541.973
119.049
168
454.431
72.703
-
661.190
527.134
21.000
11.219
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze
21.000
11.219
Neto efekat – potraživanja
44.380
13.803
Minus: Ispravka vrednosti potraživanja
Ukupno kupci
DOBAVLJAČI
Aviation Trade International Limited (ATIL),
London, Velika Britanija
Su-Port d.o.o., Beograd, Srbija
Amadeus d.o.o., Beograd, Srbija
Ukupno dobavljači
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Amadeus d.o.o., Beograd, Srbija
35.
DOGAĐAJI POSLE DATUMA BILANSA STANJA
Za potraživanja od kupaca sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine koja su
naplaćena u januaru i februaru 2011. godine nije izvršena ispravka potraživanja na
teret rashoda za 2010. godinu.
Dana 28. februara 2011. godine
IZVRŠNI DIREKTOR
VD GENERALNI DIREKTOR
JAT AIRWAYS-a
_____________________________
Meri Stevanović
_____________________________
Vladimir Ognjenović
47
Download

Izveštaj nezavisnog revizora za 2010. godinu ( 3,43 MB)