GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.
ZA 2013. GODINU
Beograd, April 2013
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i
članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih
izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012) Energoprojekt Garant a.d.o. iz
Beograda, MB: 07812728 objavljuje:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU
SADRŽAJ
I
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenama na kapitalu
Napomene uz finansijske izveštaje
II
IZVEŠTAJ REVIZORA
III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
IV IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA
V ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
VI ODLUKA O RASPODELI DOBITI
I
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
ENERGORPOJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU
Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenama na kapitalu
Napomene uz finansijske izveštaje
II
IZVEŠTAJ REVIZORA
"FINREVIZIJA" D.O.O.
Preduze e za ra!unovodstvo, reviziju i konsalting
Beograd, Dobra!ina br 30
Izveštaj o reviziji redovnih
godišnjih finansijskih izveštaja
za 2013. godinu
"ENERGOPROJEKT GARANT"
A.D.O.
BEOGRAD
Beograd, mart 2014. godina
5HYL]LMDUHGRYQLKJRGLåQMLKILQDQVLMVNLKL]YHåWDMD]DJRGLQX
(QHUJRSURMHNW*DUDQWDGR%HRJUDG
Η),15(9,=,-$Η'22
3UHGX]HþH]DUDĀXQRYRGVWYRUHYL]LMXLNRQVDOWLQJ
%HRJUDG'REUDĀLQDE U
6$'5æ$-
,=9(ä7$-1(=$9,612*5(9,=25$
),1$16,-6.,,=9(ä7$-,
%,/$16863(+$
%,/$1667$1-$
,=9(ä7$-272.29,0$*2729,1(
,=9(ä7$-23520(1$0$1$.$3,7$/8
67$7,67,ÿ.,$1(.6
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(ä7$-(
3,60258.292'679$235(=(17$&,-,*2',ä1-,+
),1$16,-6.,+,=9(ä7$-$
32795'$5(9,=25$-$9120$.&,21$56.20'58ä798
$1$/,=(8=,=9(ä7$-25(9,=,-,
0,ä/-(1-(29/$äý(12*$.78$5$
6WUDQDRG
"ENERGOPROJEKT GARANT" A.D.O.
BEOGRAD
BULEVAR MIHAILA PUPINA 12
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA "ENERGOPROJEKT GARANT" A.D.O. BEOGRAD
Izvršili smo reviziju priloženih godišnjih finansijskih izveštaja "Energoprojekt Garant" a.d.o.,
Beograd, koji uklju!uju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine, bilans uspeha,
izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj
dan, kao i statisti!ki aneks i napomene uz finansijske izveštaje koje uklju!uju pregled
zna!ajnih ra!unovodstvenih politika i druge objašnjavaju"e informacije.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito i objektivno prikazivanje pojedina!nih
godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o ra!unovodstvu i reviziji važe"im u
Republici Srbiji, Zakonom o osiguranju i ostalim relevantnim podzakonskim aktima
Narodne banke Srbije, i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje se smatra da su
relevantne za pripremu pojedina!nih finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno
zna!ajne greške, bilo namerne ili slu!ajne.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim godišnjim finansijskim izveštajima na
osnovu obavljene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o ra!unovodstvu i
reviziji važe"im u Republici Srbiji, Odlukom o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji
finansijskih izveštaja društva za osiguranje i Me#unarodnim standardima revizije. Ovi
standardi nalažu da radimo u skladu sa eti!kim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo
na na!in koji omogu"ava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže
materijalno zna!ajne pogrešne iskaze.
Revizija uklju!uje sprovo#enje postupaka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima
i obelodanjivanjima datim u godišnjim finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan
na revizorskom prosu#ivanju, uklju!uju"i procenu rizika materijalno zna!ajnih pogrešnih
iskaza u godišnjim finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške.
Tel 011/2628-180, 2628-136, Fax 011/2624-915, Mail [email protected]
Mati ni!broj!06528210!;!PIB!104173529!;!Šifra!delatnosti!6920
Poslovni!ra un!:!Marfin banka 145-13751-44
www.finrevizija.co.rs
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima "Energoprojekt Garant" a.d.o., Beograd – Nastavak
Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i
fer prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizorskih postupaka
koji su odgovaraju"i datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti
internih kontrola pravnog lica.
Revizija tako#e, uklju!uje ocenu primenjenih ra!unovodstvenih politika i zna!ajnih procena
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu prezentacije godišnjih finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovaraju"i da obezbede osnovu
za naše revizorsko mišljenje.
Mišljenje
Po našem mišljenju, godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno
zna!ajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Energoprojekt Garant" a.d.o., Beograd na
dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultat njegovog poslovanja, izveštaj o promenama na
kapitalu i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa
ra!unovodstvenim propisima važe"im u Republici Srbiji , Zakonom o osiguranju i ostalim
relevantnim podzakonskim aktima Narodne banke Srbije i ra!unovodstvenim politikama
obelodanjenih u napomenama uz godišnje finansijske izveštaje.
Ostala pitanja
Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2012. godine bili su
predmet revizije drugog revizora, koji je izrazio pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje u
svom Izveštaju izdatom dana 15.03.2013. godine.
Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima
U skladu sa !lanom 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja
javnih društava (Sl. glasnik RS br. 50/2012) izvršili smo proveru uskla#enosti godišnjeg
izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu sa finansijskim izveštajima Društva za istu
poslovnu godinu.
Tel 011/2628-180, 2628-136, Fax 011/2624-915, Mail [email protected]
Mati ni!broj!06528210!;!PIB!104173529!;!Šifra!delatnosti!6920
Poslovni!ra un!:!Marfin banka 145-13751-44
www.finrevizija.co.rs
„ENERGOPROJEKT GARANT“ A.D.O.
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2013. GODINU
Beograd, februar 2014. godine
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
S AD R Ž AJ
1.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ............................................................................................... 4
2.
UPRAVLJA KA!STRUKTURA ................................................................................................... 5
3.
VLASNI KA!STRUKTURA ......................................................................................................... 5
4.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH!IZVEŠTAJA ........................................................................................................ 6
5.
RA UNOVODSTVENA!NA ELA ............................................................................................... 8
6.
GREŠKE!IZ!PRETHODNOG!PERIODA,!MATERIJALNOST!
GREŠKE!I!KOREKCIJA!PO ETNOG!STANJA ......................................................................... 9
7.
PREGLED!ZNA AJNIH!RA UNOVODSTVENIH!POLITIKA..................................................... 9
7.1. Procenjivanje .................................................................................................................... 10
7.2. Efekti kurseva stranih valuta ............................................................................................ 10
7.3. Prihodi .............................................................................................................................. 11
7.4. Rashodi ............................................................................................................................ 11
7.5. Porez na dobitak .............................................................................................................. 12
7.6. Nematerijalna ulaganja ..................................................................................................... 13
7.7. Nekretnine, postrojenja i oprema ..................................................................................... 14
7.8. Amortizacija nematerijalne imovine,
nekretnina, postrojenja i opreme ..................................................................................... 14
7.9. Umanjenje vrednosti nematerijalne imovine,
nekretnina, postrojenja i opreme ..................................................................................... 15
7.10. Investicione nekretnine..................................................................................................... 15
7.11. Zalihe ................................................................................................................................ 16
7.12. Finansijska sredstva i finansijske obaveze ...................................................................... 16
7.13. Gotovina i gotovinski ekvivalenti ...................................................................................... 17
7.14.!Kratkoro"na!potraživanja .................................................................................................. 17
7.15. Finansijski plasmani ......................................................................................................... 18
7.16. Obaveze ........................................................................................................................... 18
7.17. Naknade zaposlenima ...................................................................................................... 19
8.
UPRAVLJANJE RIZICIMA U DRUŠTVU .................................................................................. 20
9.
BILANS USPEHA ...................................................................................................................... 22
9.1. Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja ................................................................... 22
9.2. Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja ................................ 22
9.3. Prihodi od deponovanja!i!ulaganja!sredstava!tehni"kih!rezervi ....................................... 23
9.4. Ostali poslovni prihodi ..................................................................................................... 23
9.5. Rashodi!za!dugoro"na!rezervisanja ................................................................................. 23
9.6. Rashodi!naknada!šteta!i!ugovorenih iznosa .................................................................... 24
9.7. Rezervisane!štete!- promene ........................................................................................... 24
9.8. Smanjenje!ostalih!tehni"kih!rezervi!- neto ....................................................................... 24
9.9. Rashodi za bonuse i popuste ........................................................................................... 25
9.10. Rashodi po osnovu dep. i!ulaganja!sredstava!tehni"kih!rezervi ..................................... 25
9.11. Troškovi!pribave ............................................................................................................... 25
9.12. Troškovi!uprave ................................................................................................................ 26
9.13. Provizija od reosiguranja i retrocesija .............................................................................. 26
9.14. Finansijski prihodi ............................................................................................................. 27
9.15. Finansijski rashodi ............................................................................................................ 27
9.16. Prihodi!od!uskla#ivanja!vrednosti!imovine!i!ostali prihodi ................................................ 27
2
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
9.17. Rashodi!po!osnovu!obezvre#ivanja!imovine!i!ostali rashodi............................................ 28
9.18. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja ..................................................................... 28
9.19. Zarada po akciji ................................................................................................................ 28
10. BILANS STANJA ....................................................................................................................... 29
10.1. Nematerijalna ulaganja ................................................................................................... 29
10.2. Nekretnine, postrojenja i oprema ................................................................................... 29
10.2.1.Investicione nekretnine ................................................................................................... 29
10.3. U"eš$e!u!kapitalu ........................................................................................................... 30
10.4. Zalihe .............................................................................................................................. 30
10.5. Potraživanja .................................................................................................................... 31
10.6.!!!Kratkoro"ni!finansijski!plasmani ..................................................................................... 31
10.7. Gotovinski ekvivalenti i gotovina .................................................................................... 32
10.8. Aktivna!vremenska!razgrani"enja .................................................................................. 32
10.9. Prenosana premija saosiguranja i reosiguranja koja pada na
teret!saosigurava"a!i!reosigurava"a .............................................................................. 33
10.10. Rezervisane!štete!osiguranja!i!saosiguranja koja padaju na
teret!saosigurava"a!i!reosigurava"a .............................................................................. 33
10.11. Odložena!poreska!sredstava.......................................................................................... 33
10.12. Promene na kapitalu ...................................................................................................... 35
10.13. Osnovni i ostali kapital .................................................................................................... 36
10.14.!Neraspore#eni!dobitak ................................................................................................... 36
10.15.!Dugoro"na!rezervisanja ................................................................................................. 37
10.16.!Kratkoro"ne!obaveze ..................................................................................................... 37
10.17. Pasivna!vremenska!razgrani"enja ................................................................................. 38
10.18.!Usaglašavanje!potraživanja!i!obaveza ........................................................................... 39
11. SUDSKI SPOROVI.................................................……………………....................……….…40
12. DOGA%AJI!NAKON!DATUMA!BILANSA!STANJA…………………………….….….……….…….40
3
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
1.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Energoprojekt Garant, akcionarsko! društvo! za! osiguranje! (u! daljem! tekstu:! Društvo),
registrovano!je!kod!Agencije!za!privredne!registre,!Registar!privrednih!društava!broj!BD2455/2005! od! 12.05.2005.! Osnovna! delatnost! Društva! je! obavljanje! svih! vrsta!
neživotnog!osiguranja!kao!i!poslova!neposredno!povezanih!sa!poslovima!osiguranja.
Opšti podaci o Društvu
Sedište
Mati ni!broj
Šifra!i naziv delatnosti
Poreski identifikacioni broj
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12
07812728
6512 neživotno osiguranje
100001468
Društvo! je! osnovano! 25.02.1992.godine,! od! strane! Jubmes! banke! d.d.! Beograd,! kao
Deoni"ko!društvo!za!osiguranje!i!reosiguranje!„Garant“.!Po"etkom!1994.g.!preduze$a!iz!
sistema Energoprojekt su otkupila 75% akcija od Jubmes banke.
Pod! nazivom! „Energoprojekt! Garant“! Akcionarsko! društvo! za! osiguranje,! odnosno!
skra$enim!nazivom!„Garant“ a.d.o.,!Društvo!posluje!od!2005.!g.,!kada!je!kod!Agencija!za!
privredne registre – Registar privrednih subjekata, registrovana promena poslovnog
imena.
Rešenjem!Narodne!banke!Srbije!G.br.11716!od!30.12.2009.g.,!Društvu!je!izdata!dozvola!
za obavljanje svih vrsta! neživotnih! osiguranja,! kao! i! obavljanje! poslova! neposredno!
povezanih! sa! poslovima! osiguranja,! što! je! upisano! u! Registar! privrednih! subjekata!
Rešenjem! Agencije! za! privredne! registre! broj! BD! 201409/2009.! Ovim! rešenjem,!
stavljena! su! van! snage!rešenja! NBS G.br.2010 od marta 2006.g. i G.br. 4654 od juna
2006.godine.
Društvo je, shodno kriterijumima preciziranim Zakonom o! ra"unovodstvu! i! reviziji, kao i
po osnovu delatnosti kojoj pripada, razvrstano u veliko pravno lice.
Društvo! je! u! junu! 2012.! godine! izvršilo! uskla#ivanje! sa! novim! Zakonom! o! privrednim!
društvima! („Sl.! glasnik! RS“! broj! 36/2011! i! 99/2011),! tako! što! su,! na! sednici! Skupštine!
akcionara! društva! koja!je! održana! 27.06.2012.!godine,! doneti! izmenjeni! Osniva"ki! akt! i!
Statut!društva!gde!su!usvojene!sve promene!tražene!u!novom!Zakonu.!Društvo!je!dana!
28.06.2012. godine podnelo registracionu prijavu za promenu podataka Agenciji za
privredne! registre,! koja! je! o! registraciji! promena! izdala! Rešenje! broj! &'! 88092/2012
dana 03.07.2012. godine.
U Društvu je prose!an broj zaposlenih radnika, na osnovu stanja krajem svakog
meseca, iznosio:
· 2013. godine 11 radnika i
· 2012. godine: 11 radnika.
Godišnji!finansijski!izveštaji koji su predmet ovih Napomena su pojedina!ni finansijski
izveštaji Društva odobreni od strane Nadzornog odbora! Društva,! na! njegovoj 16.
sednici!održanoj dana 26.02.2014. godine. Odobreni!finansijski!izveštaji!mogu!naknadno
biti!izmenjeni!u!skladu!sa!važe$im!propisima.
4
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
2.
UPRAVLJA"KA STRUKTURA
U skladu sa odredbama Zakona o!privrednim!društvima, u organizaciji organa upravljanja
u! Društvu! prihva$en! je! dvodomni! sistem,! ! tako! da! Društvo! ima! slede$e! organe
upravljanja: Nadzorni odbor, Komisiju za reviziju (kao obavezna komisija Nadzornog
odbora!javnog!akcionarskog!društva) i Izvršni!odbor!sa!Generalnim!direktorom.! lanovi!
Nadzornog!i!Izvršnog!odbora!registrovani!su!u!Agenciji!za!privredne!registre! i poseduju
saglasnost Narodne Banke Srbije za!"lanstvo!u!navedenim! organima.
U! ! izveštajnom! periodu, sastav Nadzornog odbora "inili! su! slede$i "lanovi, izabrani na
mandatni period od 4 godine, tj. do 2016. godine:
o Jovan!Nik"evi",!predsednik;
o Dimitraki!Zipovski,"lan;
o Zoran!Jovanovi$,!"lan;
o Mirjana!Grbovi$,!nezavisni!"lan;!
o Jelica Jerkovi$!"lan!(do 20.11.2013. godine);
o Gordana!Klanš"ek!"lan!(od 20.11.2013. godine).
U!!izveštajnom!periodu!Izvršni odbor "inili!su slede$i!"lanovi, izabranih na mandatni
period od 4 godine, tj. do 2016. godine:
o Mirjana!Bogi$evi$,!Generalni!direktor,
o Jelica!Mandi$,!!Izvršni!direktor!za!finansije,!ra"unovodstvo!i!plan,!
o Lidija!Vasi$,!Izvršni!direktor!za!osiguranje.
U! ! izveštajnom! periodu,!sastav! Komisije! za! reviziju! "inili! su! slede$i! "lanovi,! izabrani! na!
mandatni period od 4 godine, tj. do 2016. godine:
o Mirjana!Grbovi$,!predsednik;
o Dimitraki!Zipovski,"lan;
o Jelica!Jerkovi$!"lan (do 01.11.2013. godine);
o Zoran!Jovanovi$,!"lan!(od!01.11.2013.!godine);
3.
VLASNI"KA STRUKTURA
Promene! vlasni"ke! strukture! evidentirane! tokom! izveštajnog! perioda! prikazane su u
slede$oj!tabeli,!a!u okviru ukupnog broja akcija koje!je!Društvo!emitovalo!(obi"ne,!na!ime!
i sa pravom glasa – svaka!akcija!jedan!glas,!ISIN:!RSENGRE89752,!CFI!ESVUFR)!i!"iji!
je!broj!tokom!izveštajnog!perioda!bio!i!ostao!nepromenjen:!157.257!komada.!
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Akcionar
Energoprojekt Holding a.d.
Jubmes banka a.d. Beograd
Evropa Osiguranje u!ste"aju
NMS Investment support doo
Nedeljkovi$!Igor
U K U P N O:
Broj akcija
31.12.2013.
31.12.2012.
146.155
146155
11.056
44
1
1
157.257
11.056
44
1
1
157.257
%
31.12.2013.
92,94022
7,03053
0,02798
0.00064
0,00064
100,00
5
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
4.
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
U Republici Srbiji je Zakon o ra!unovodstvu (»Službeni! glasnik! RS«! broj! 62/2013)
osnovni pravni akt kojim se preciziraju razli"ita pitanja vezana za obavljanje
ra"unovodstvenih!aktivnosti.
Prelaznim! odredbama! Zakona! o! ra"unovodstvu!je! predvi#eno! da! se!finansijski! izveštaji!
za!2013.!godinu!sastavljaju!u!skladu!sa!odredbama!prethodnog!Zakona!o!ra"unovodstvu!
i! reviziji! (*Službeni! glasnik! RS*,! br.! 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – u daljem tekstu:
prethodni! Zakon).! Prethodnim! Zakonom! je! predvi#eno! da! su! pravna! lica! dužna! da!
vo#enje! poslovnih! knjiga,! priznavanje! i! procenjivanje! imovine! i! obaveza,! prihoda! i!
rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i obelodanjivanje!vrše!u!skladu!sa:!
· zakonskom regulativom,
· profesionalnom regulativom i
· internom regulativom.
Pod zakonskom regulativom se podrazumevaju zakoni i podzakonski propisi doneti za
izvršavanje!zakona.!
Pri! izradi! finansijskih! izveštaja! Društva, izme#u! ostalih,! uvaženi! su! slede$i! zakoni! i!
podzakonski propisi:
· Zakon!o!ra"unovodstvu (»Službeni!glasnik!RS«!broj!62/2013)
· Prethodni Zakon!o!ra"unovodstvu!i!reviziji!(»Službeni!glasnik!RS«!broj!46/2006,
111/2009 i 99/2011),
· Zakon o porezu na dobit pravnih lica (»Službeni! glasnik! RS«! broj! 25/2001,
80/2002, 43/2003, 84/2004,18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013),
· Zakon o porezu na dodatu vrednost (»Službeni! glasnik! RS«! broj! 84/2004,
86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 6/2014),
· Pravilnik o sadržini!i!formi!obrazaca!finansijskih!izveštaja!društava!za!osiguranje;
· Pravilnik! o! kontnom! okviru! i! sadržini ra"una u kontnom! okviru! društava za
osiguranje;
· Pravilnik! o! sadržaju! poreskog! bilansa! i! drugim! pitanjima! od! zna"aja! za! na"in!
utvr#ivanja! poreza na! dobit! pravnih! lica! (»Službeni! glasnik! RS«! broj! 99/2010,
8/2011, 13/2012, 8/2013 i 20/2014),
· Pravilnik! o! sadržaju! poreske! prijave! za! obra"un! poreza! na! dobit! pravnih! lica!
(»Službeni!glasnik!RS«!broj!99/2010 i 8/2013),
· Pravilnik! o! na"inu! razvrstavanja! stalnih! sredstava! po! grupama! i! na"inu!
utvr#ivanja!amortizacije!za poreske!svrhe!(»Službeni!glasnik!RS«!broj!116/2004 i
99/2010)
· Pravilnik! o! transfernim! cenama! i! metodama! koje! se! po! principu! „van! dohvata!
ruke“! primenjuju! kod! utvr#ivanja! cene! transakcija! me#u! povezanim licima
(»Službeni!glasnik!RS«!broj!61/2013),
· Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama
koje! se! po! principu! „van! dohvata! ruke“! primenjuju! kod! utvr#ivanja! cene!
transakcija!me#u!povezanim!licima!(»Službeni!glasnik!RS« broj 8/2014).
Profesionalna regulativa se prvenstveno odnosi na:
· Okvir za pripremanje i prezentaciju!finansijskih!izveštaja (u nastavku: Okvir),
· Me#unarodne!ra"unovodstvene!standarde!(u!nastavku:!MRS),
6
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
·
·
Me#unarodne!standarde!finansijskog!izveštavanja!(u nastavku: MSFI) i
Tuma"enja! koje je doneo Komitet! za! tuma"enje! me#unarodnog! finansijskog!
izveštavanja.
Rešenjem!Ministra!finansija!Republike!Srbije,!objavljenom!u!»Službenom!glasniku!RS«,!
br.! 77/2010! od! 25.! oktobra! 2010.!godine,! utvr#eni! su! prevodi! osnovnih tekstova MRS i
MSFI!koje!"ine!MRS,!odnosno!MSFI!izdati!od!Odbora!za!me#unarodne!ra"unovodstvene!
standarde!do!1.!januara!2009.!godine,!kao!i!tuma"enja!izdata!od!Komiteta!za!tuma"enje!
ra"unovodstvenih! standarda! do! 1.! januara! 2009.! godine,! u! obliku! u! kojem su izdati,
odnosno usvojeni.
Napominjemo!da!u!pojedinim!slu ajevima,!pri!izradi!finansijskih izveštaja Društva, nisu u
potpunosti! uvažene! sve! relevantne! odredbe! MRS/MSFI i! Tuma enja. Razlozi za iznetu
konstataciju su prvenstveno posledica nepotpune usaglašenosti, s jedne strane,
zakonske regulative, a sa druge strane, profesionalne regulative. Otuda, kako je
zakonska regulativa u predmetnom kontekstu primarna,! finansijski! izveštaji! u pojedinim
aspektima odstupaju od profesionalne regulative.
Ra"unovodstveni propisi Republike Srbije, a time i prezentovani finansijski! izveštaji!
Društva,!odstupaju!od!MSFI!u!slede$em:!
· Finansijski! izveštaji društava! za! osiguranje! se u Republici Srbiji prikazuju u
formatu! propisanim! Pravilnikom! o!sadržini! i! formi! obrazaca!finansijskih! izveštaja!
društava!za!osiguranje, koji odstupa od prezentacije i naziva pojedinih finansijskih
izveštaja!opšte!namene,!kao!i!od!na"ina!prikazivanja!odre#enih!bilansnih!pozicija!
kako!to!predvi#a!Revidirani!MRS!1!– „Prezentacija!finansijskih!izveštaja“;
Pored navedenog, odstupanja nastaju! i! kao! posledica! vremenske! razlike! izme#u!
objavljivanja! Standarda! i! Tuma"enja,! koja! su! podložna kontinuiranim promenama, i
momenta kada! ti! Standardi! i! Tuma"enja! postanu! važe$i! u! Republici! Srbiji.! Tako,! na!
primer, odstupanja od profesionalne regulative nastaju kao posledica!toga!što!objavljeni!
Standardi! i! Tuma"enja, koji su stupili na snagu, još! nisu! u! Republici! Srbiji! zvani"no!
prevedeni i usvojeni; kao posledica! toga! što objavljeni! Standardi! i! Tuma"enja! još! nisu
stupili na snagu; ili kao posledica drugih razloga na koje Društvo nema! mogu$nost!
uticaja.
Od pravnih akata koji predstavljaju internu regulativu Društva, pri sastavljanju
finansijskih! izveštaja! koriš$en! je aktuelni Pravilnik! o! ra"unovodstvu! i! ra"unovodstvenim
politikama društva, koji je donet 23.02.2011. godine od strane Upravnog odbora Društva
na njegovoj 148. sednici. Pored navedenog, u primeni su bila i druga interna akta koja je
Društvo donelo a koja su propisana Zakonom o osiguranju, i to Pravilnik o na"inu!
procenjivanja! bilansnih! i! vanbilansnih! pozicija! Društva,! donet! 25.02.2005.! od! strane!
Upravnog!odbora!Društva!na!njegovoj!73.!sednici i odgovaraju$a akta poslovne politike
Društva!predvidjena!"lanom!58.!Zakona!o!osiguranju..
Finansijski! izveštaji! Društva za 2013.! godinu! prikazani! su! u! formi! i! sadržini koja je
precizirana! Pravilnikom! o! sadržini! i! formi obrazaca! finansijskih! izveštaja! društava! za!
osiguranje. Ovim Pravilnikom je, pored ostalog, propisana!sadržina!pozicija!u!obrascima!
Bilansa stanja, Bilansa uspeha,! Izveštaja o! tokovima! gotovine,! Izveštaja o promenama
na kapitalu, Napomena uz!finansijske!izveštaje!i!Statisti"kog aneksa.
Pravilnikom! je,! tako#e,! precizirano! da! se! podaci! u! Bilansu! stanja,! Bilansu! uspeha,!
Izveštaju!o!tokovima!gotovine,!Izveštaju!o!promenama!na!kapitalu!i!Statisti"kom!aneksu!
upisuju u hiljadama dinara, a da se broj zaposlenih radnika upisuje u!celom!broju;!što!je!
uvaženo!i!u!objašnjenjima!prezentovanim kroz ove Napomene.
7
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
5.
RA"UNOVODSTVENA NA"ELA
Pri sastavljanju finansijskih izveštaja Društva uvažena!su!slede$a!na"ela:!
· Na"elo!stalnosti,
· Na"elo!doslednosti,
· Na"elo!opreznosti,
· Na"elo!suštine iznad forme,
· Na"elo!uzro"nosti!prihoda!i!rashoda i
· Na"elo!pojedina"nog!procenjivanja.
Uvažavanjem!na!ela stalnosti,!finansijski!izveštaji se sastavljaju pod pretpostavkom da
imovinski,! finansijski! i! prinosni! položaj! Društva, kao i ekonomska politika zemlje i
ekonomske! prilike! u! okruženju, omogu$avaju poslovanje! u! neograni"eno dugom roku
(„Going Concern“!princip).
Na!elo doslednosti podrazumeva! da! se! na"in! procenjivanja! stanja! i! promena! ! na!
imovini, obavezama, kapitalu, prihodima, rashodima i rezultatu poslovanja, to jest da se
na"in! procenjivanja! bilansnih pozicija Društva, ne! menja! u! dužem! vremenskom!
razdoblju. Ako, na primer, zbog usaglašavanja sa zakonskom i profesionalnom
regulativom, do promene ipak do#e,!obrazlaže!se!razlog!promene,!a!efekat!promene!se!
iskazuje shodno zahtevima iz profesionalne regulative vezanim za promenu na"ina!
procenjivanja.
Na!elo opreznosti podrazumeva! uklju"ivanje! odre#enog! nivoa! opreza! pri! sastavljanju
finansijskih izveštaja Društva, koje treba da rezultira da imovina i prihodi nisu precenjeni,
a da obaveze!i!troškovi nisu potcenjeni. Me#utim, uvažavanje!na"ela!opreznosti ne treba
razumeti! na! na"in! svesnog, nerealnog umanjenja prihoda i kapitala Društva; to jest
svesnog,!nerealnog!uve$anja!rashoda!i!obaveza Društva. Naime, u Okviru za pripremu i
prezentaciju! finansijskih! izveštaja je potencirano da uvažavanje! na"ela! opreznosti ne
sme! da! ima! za! posledicu! zna"ajno stvaranje skrivenih rezervi, namerno umanjenje
imovine! ili! prihoda,! ili! namerno! preuveli"avanje! obaveza! ili! troškova, jer! u! tom! slu"aju!
finansijski!izveštaji!ne!bi!bili!neutralni!i,!stoga,!ne!bi!bili!pouzdani.
Na"elo! suština iznad forme podrazumeva da pri evidentiranju transakcija Društva, a
time,! posledi"no,! i! pri! sastavljanju! finansijskih! izveštaja,! ra"unovodstveno! obuhvatanje
treba!da!se!vrši!u!skladu!sa!suštinom!transakcija!i!njihovom!ekonomskom!realnoš$u,!a!
ne samo na osnovu njihovog pravnog oblika.
Uvažavanjem! na!ela uzro!nosti prihoda i rashoda, priznavanje efekata transakcija i
drugih! doga#aja u Društvu nije vezano za momenat kada se gotovina ili gotovinski
ekvivalenti,! po! osnovu! tih! transakcija! i! doga#aja,! prime! ili! isplate,! ve$! se! vezuju! za
momenat kada! se! dogode.!Takvim! pristupom! omogu$eno je da se korisnici finansijskih
izveštaja! ne! informišu! samo! o! prošlim! transakcijama Društva koje su prouzrokovale
isplatu i!primanja!gotovine,!ve$ i o obavezama Društva da isplati gotovinu u!budu$nosti,
kao i o resursima koji predstavljaju gotovinu koje $e Društvo primiti!u!budu$nosti. Drugim
re"ima,!uvažavanjem!na"ela!uzro"nosti!prihoda!i!rashoda!obezbe#uje se informisanje o
prošlim! transakcijama! i! drugim! doga#ajima! na! na"in! koji! je! najupotrebljiviji za korisnike
pri!donošenju!ekonomskih!odluka.
Na"elo!pojedina!nog procenjivanja podrazumeva da eventualna grupna procenjivanja
razli"itih! bilansnih! pozicija Društva (na primer, imovine ili obaveza), radi racionalizacije,
proisti"u!iz njihovog pojedina"nog!procenjivanja.
8
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
6.
GREŠKE IZ PRETHODNOG PERIODA, MATERIJALNOST
GREŠKE I KOREKCIJA PO"ETNOG STANJA
Greške iz prethodnog perioda su!izostavljeni!ili!pogrešno!iskazani!podaci!iz!finansijskih!
izveštaja!Društva!za!jedan!ili!više!perioda!koji!proizilaze!iz!neupotrebljavanja!ili!pogrešne!
upotrebe!pouzdanih!informacija!koje!su!bile!dostupne!kada!su!finansijski!izveštaji!za!date!
periode!bili!odobreni!za!izdavanje!i!za!koje!se!moglo!razumno!o"ekivati!da!budu!dobijene!
i uzete u obzir pri sastavljanju i prezentaciji tih finansijskih!izveštaja.
Materijalno zna!ajna greška otkrivena!u!teku$em!periodu,!koja!se!odnosi!na!prethodni!
period! je! ona! greška! koja! ima! zna"ajan! uticaj! na! finansijske! izveštaje! jednog! ili! više!
prethodnih!perioda!i!zbog!koje!se!ti!finansijski!izveštaji!ne!mogu!više!smatrati!pouzdanim.!
Društvo! vrši! retrospektivnu! korekciju! materijalno! zna ajnih! grešaka u prvom setu
finansijskih! izveštaja! odobrenom! za! objavljivanje! nakon! otkrivanja! tih! grešaka,! tako! što!
$e! prepraviti! uporedne! iznose! za! prezentovan(e)! raniji(e) period(e) u kojem(ima) su se
greške! dogodile;! ili,! ako! se! greška! dogodila! pre! najranijeg! prezentovanog! prethodnog!
perioda,!prepraviti!po"etna!stanja!sredstava,!obaveza!i!kapitala!za!najraniji!prezentovani!
prethodni period.
Ako je neizvodljivo utvrditi!efekat!greške!iz!odre#enog!perioda!na!uporedne!informacije!
za! jedan! ili! više! prezentovanih! prethodnih! perioda,! Društvo! prepravlja! po"etna! stanja!
sredstava, obaveza i kapitala za najraniji period za koji je retrospektivno prepravljanje
podataka izvodljivo!(što!može!biti!teku$i!period).
Naknadno ustanovljene! greške! koje! nisu! materijalno! zna ajne ispravljaju se na teret
rashoda, odnosno u korist prihoda perioda u kojem su greške!identifikovane.
Materijalnost greške se procenjuje shodno relevantnim odredbama iz Okvira za
pripremu! i! prezentaciju! finansijskih! izveštaja,! po! kojima! materijalnost! implicira! da!
izostavljanje,! ili! pogrešno! knjigovodstveno! evidentiranje! poslovne! transakcije,! može!
uticati na ekonomske odluke korisnika donete na osnovu finansijskih izveštaja.!U!Društvu!
$e! se! materijalnost! odre#ivati! shodno! visini! greške! u! odnosu! na! ukupnu aktivu koju je
Društvo!iskazalo!u!godini!koja!prethodi!godini!u!kojoj!je!ustanovljena!greška. Materijalno
zna"ajnom greškom smatra!se!greška!koja!je!u!pojedina"nom!iznosu ili u kumulativnom
iznosu! sa! ostalim! greškama! ve#a od 0,85% ukupne aktive Društva u prethodnoj
godini. Ovo je u skladu sa podzakonskim aktom – Pravilnikom o izmenama i dopunama
Pravilnika!o!kontnom!okviru!i!sadržini!ra"una!u!kontnom!okviru!društva!za osiguranje.
7.
PREGLED ZNA"AJNIH RA"UNOVODSTVENIH POLITIKA
Osnovne!ra"unovodstvene!politike!primenjene!za!sastavljanje!ovih!finansijskih!izveštaja!
navedene su u daljem tekstu. Ove politike su konzistentno primenjene na sve prikazane
godine, osim ako nije!druga"ije!nazna"eno.
Zna"ajne! ra"unovodstvene! politike! primenjene! na! finansijske! izveštaje! koji! su! predmet!
ovih!Napomena,!a!koje!su!izložene!u!nastavku,!prvenstveno su zasnovane na Pravilniku
o! ra"unovodstvu! i! ra"unovodstvenim! politikama! Društva. Ako pojedini knjigovodstveni
9
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
aspekti! nisu! jasno! precizirani! Pravilnikom,! primenjene! ra"unovodstvene! politike! su!
zasnovane!na!važe$oj!zakonskoj, profesionalnoj i internoj regulativi.
Pri sastavljanju!finansijskih!izveštaja!uvažavaju su relevantne odredbe MRS 10, koje se
odnose na doga#aje koji nastaju od datuma bilansa stanja do datuma kada su finansijski
izveštaji! odobreni za objavljivanje. U! slu"aju! kada! postoje,! za efekte doga$aja koji
pružaju dokaz o okolnostima koje su postojale na datum bilansa stanja, korigova$e
se ve$! priznati! iznosi! u! finansijskim! izveštajima Društva, kako bi se odrazili korektivni
doga#aji posle bilansa stanja; a za efekte doga$aja koji ukazuju na okolnosti koje su
nastale posle datuma bilansa stanja, ne!vrše!se korekcije priznatih iznosa,!ve$!se, u
slu"aju!kada ih je bilo, u Napomenama vrši!obelodanjivanje!prirode!doga#aja!i!procena!
njihovih finansijskih efekata.
7.1.
Procenjivanje
Sastavljanje! i! prikazivanje! finansijskih! izveštaja, u skladu, kako sa zahtevima
profesionalne regulative,! tako! i! sa! zahtevima! važe$e zakonske regulative u Republici
Srbiji, zahteva od rukovodstva Društva koriš$enje!najboljih!mogu$ih!procena!i!razumnih!
pretpostavki. Iako se, razumljivo, stvarni budu$i! rezultati mogu razlikovati, procene i
pretpostavke su zasnovane!na!informacijama!raspoloživim!na!datum bilansa stanja.
Najzna"ajnije!procene!se odnose!na!utvr#ivanje!obezvre#enja!finansijske!i!nefinansijske!
imovine,!priznavanje!odloženih!poreskih!sredstava i obaveza,!utvr#ivanje!rezervisanja!za!
štete i definisanje! pretpostavki! neophodnih! za! aktuarski! obra"un dugoro"nih naknada
zaposlenima po osnovu otpremnina.
U kontekstu procenjivanja, podzakonskim! aktima! i! pdgovaraju$im! internim! aktima!
Društva,!propisana!je!primena!fer (pravi!ne) vrednosti pojedinih pozicija aktive i pasive.
Propisanom! obavezom! da! vrši! kontinuiranu procenu! Društvo! vrši ispravke vrednosti,
uvažavaju$i!pravila!za!upravljanje!rizikom.
7.2.
Efekti kurseva stranih valuta
Transakcije u stranoj valuti,! pri! po"etnom! priznavanju,! evidentiraju! se u dinarskoj
protivvrednosti,!primenom!zvani"nog!srednjeg!kursa!koji!važi!na!dan!transakcije.!
Shodno odredbama MRS 21 - Efekti promene deviznih kurseva, na svaki datum bilansa
stanja! monetarne! stavke! u! stranoj! valuti! (devizna! sredstva,! potraživanja! i! obaveze)
prera"unavaju!se primenom!važe$eg!kursa,!to!jest!zvani"nog!srednjeg!kursa!na!datum!
bilansa stanja.
Kursne razlike nastale po osnovu transakcija u stranoj valuti se priznaju kao prihod ili
rashod Društva u periodu u kojem su kursne razlike nastale.
Zvani"ni! srednji! kursevi! Narodne! banke! Srbije! na! dan! bilansa! stanja,! za! strane! valute!
koje! su! koriš$ene! za! prera"unavanje! monetarnih! stavki! stranih! valuta! u! dinarsku!
protivvrednost, su prikazane u narednoj tabeli.
Zvani"ni!srednji!kurs!Narodne!banke!Srbije
Valuta
1 EUR
1 USD
31.12.2013.
31.12.2012.
Iznos u dinarima
114,6421
83,1282
113,7183
86,1763
10
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
7.3.
Prihodi
Poslovni prihodi
Prihodi!su!prikazani!kao!deo!obra"unatih!premija!koji!se!odnosi!na!teku$i!period.!Prihod!se!
meri!po!poštenoj!vrednosti!primljene!nadoknade!ili!potraživanja,!uzimaju$i!u!obzir!i!iznos!svih!
popusta! koje! Društvo! odobri.! Razlika! izme#u! poštene! vrednosti! i! nominalnog! iznosa!
naknade priznaje se kao prihod od prodaje. Prihod od prodaje se priznaje kada su
zadovoljeni svi uslovi:
· Društvo!je!prenelo!na!kupca!sve!zna"ajne!rizike!i!koristi!od!vlasništva;
· rukovodstvo! Društva! ne! zadržava! upliv! na! upravljanje! u! meri! koja! se! obi"no!
povezuje!sa!vlasništvom
· kada!je!mogu$e!da!se!iznos!prihoda!pouzdano!izmeri;
· kada!je!verovatno!da!$e!poslovna!promena!da!bude!pra$ena!prilivom!ekonomske!
koristi!u!Društvo!!
· kad! troškovi! koji! su! nastali! ili! $e! nastati! u! vezi! sa! poslovnom! promenom! mogu!
pouzdano da se izmere.
Poslovni prihodi! su! tako#e i: prihodi od poslova neposredno povezanih sa poslovima
osiguranja! kao! što! su! posredovanje! i! zastupanje,! prihodi! od! deponovanja! i! ulaganja!
sredstava! tehni"kih! rezervi! osiguranja,! prihodi! od! izdavanja! u! zakup! investicionih!
nekretnina,! prihodi! od! u"eš$a! saosiguranja! i! reosiguranja! u! naknadi! šteta,! prihodi! od!
smanjenja!tehni"ke!rezerve,!prihodi!od!provizija!po!osnovu!reosiguranja!i!saosiguranja.!
Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, prihode od pozitivnih kursnih razlika i
druge oblike finansijskih prihoda.
Ostali prihodi odnose se na prihode od uskla$ivanja vrednosti imovine, i dobitke
koji!mogu,!ali!ne!moraju!da!proisteknu!iz!uobi"ajenih!aktivnosti!Društva, na primer, dobici
od procene vrednosti investicionih nekretnina, od uskla#ivanja vrednosti HOV, ili po
osnovu!procene!vrednosti!potraživanja.
7.4. Rashodi
Poslovne rashode "ine:!rasdhodi premija prenetih u reosiguranje i saosiguranje, rashodi
za! dugoro"na! rezervisanja! i! funkcionalne! doprinose,! rashodi naknade šteta, udeli u
štetama! saosiguranja,! rashodi! ! procene,! likvidacije! i! isplate! šteta,! rezervisanje! šteta;!
troškovi! materijala i energije;! troškovi! ! zarada,! naknada! zarada! i! ostali! li"ni! rashodi;!
troškovi! amortizacije! i! rezervisanja;! troškovi! proizvodnih! usluga; provizije i nematerijalni
troškovi; troškovi!poreza!i!doprinosa.
Osnovni!elementi!i!na"ela priznavanja rashoda su:
· rashodi! se! priznaju,! odnosno! evidentiraju! i! iskazuju! kada! smanjenje! budu$ih!
ekonomskih! koristi! koje! je! povezano! sa! smanjenjem! sredstava! ili! pove$anjem!
obaveza!može!pouzdano!da!se!izmeri;
· rashodi se priznaju na osnovu neposredne povezanosti rashoda sa prihodima
(na"elo!uzro"nosti);
· kada! se! o"ekuje! da! $e! ekonomske! koristi! priticati! tokom! nekoliko! obra"unskih!
perioda,! a! povezanost! sa! prihodom! može! da! se! ustanovi! u! širem! smislu! ili!
posredno, rashodi se priznaju putem postupka sistemske i razumne alokacije;
· rashodi se priznaju kada izdatak ne donosi nikakve ekonomske koristi ili kada i do
iznosa!do!kojeg!budu$e!ekonomske!koristi!ne!ispunjavaju!uslove!ili!su!prestale!da!
ispunjavaju uslove za priznavanje u bilansu stanja kao sredstvo;
· rashodi!se!priznaju!i!u!onim!slu"ajevima!kada!nastane!obaveza!bez!istovremenog!
priznavanja sredstva.
11
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Finansijski rashodi obuhvataju!negativne!kursne!razlike!po!osnovu!prera"una!gotovine,!
po! osnovu! naplate! deviznih! potraživanja! ili! onih! sa! valutnom! klauzulom, po osnovu
prera"una! kratkoro"nih! deviznih! ! plasmana,! po! osnovu! zateznih! kamata! i! druge!
finansijske rashode.
Ostale rashode "ine! rashodi! po! osnovu! obezvre#enja! potraživanja, po osnovu
obezvre#enja finansijskih plasmana i investicionih nekretnina a sve u skladu sa
obavezom! Društva! da! na! osnovu! podzakonskih! akata! i! relevantnih! internih! akata! vrši!
procenu bilansne aktive i drugi rashodi koji mogu, ali ne moraju, da proisteknu iz
uobi"ajenih!aktivnosti!Društva.
7.5.
Porez na dobitak
Porez na dobitak se ra"unovodstveno!evidentira!kao!zbir:!
· teku$eg!poreza!i!
· odloženog!poreza.
Teku"i! porez je iznos obaveze za plativ (povrativ) porez na dobitak koji se odnosi na
oporezivi!dobitak!(poreski!gubitak)!za!period.!Drugim!re"ima,!teku$i!porez!je!plativ!porez!
na dobitak! koji! je! utvr#en! u! poreskoj! prijavi! za! porez! na! dobitak, u skladu sa poreskim
propisima.
Odloženi!porez se ispoljava u vidu:
· odloženih!poreskih!sredstava!ili!
· odloženih!poreskih!obaveza.!
Odloženi! porez! se! knjigovodstveno! evidentira! na! osnovu! relevantnih odredbi MRS 12 Porezi! na! dobitak,! kojima! je,! izme#u! ostalog,! precizirano! da! se! odložena! poreska!
sredstva i!odložene!poreske!obaveze!ne!diskontuju.
Odložena poreska sredstva su! iznosi! poreza! na! dobitak! nadoknadivi! u! budu$im!
periodima koji se odnose na:
· odbitne privremene razlike,
· neiskoriš$ene!poreske!gubitke!prenete!na!naredni!period!i
· neiskoriš$eni!poreski!kredit!prenet!na!naredni!period.
Za! sredstva! koja! podležu! amortizaciji,! odložena! poreska! sredstva! priznaju! se! za! sve!
odbitne privremene razlike izme#u! knjigovodstvene! vrednosti! sredstava! koja! podležu!
amortizaciji i njihove poreske osnovice (vrednosti koji su dodeljeni tim sredstvima za
poreske svrhe). Odbitna privremena razlika postoji kada je knjigovodstvena vrednost
sredstava manja od njihove poreske! osnovice.! U! tom! slu"aju! se! priznaju! odložena!
poreska! sredstva,! pod! uslovom! da! se! proceni! da! je! verovatno! da! $e! u! budu$im!
periodima! postojati! oporeziva! dobit! za! "ije! umanjenje! $e! Društvo mo$i! da! iskoristi!
odložena!poreska!sredstva.
Odloženo! poresko sredstvo po osnovu neiskoriš#enih poreskih gubitaka priznaje se
samo!ukoliko!rukovodstvo!proceni!da!$e!u!narednim!periodima! Društvo imati oporezivu
dobit,!koja!$e!mo$i!da!bude!umanjena!po!osnovu!neiskoriš$enih!poreskih!gubitaka.!
12
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Odloženo!poresko!sredstvo po osnovu neiskoriš#enog poreskog kredita za ulaganja u
osnovna! sredstva! se! priznaje! samo! do! iznosa! za! koji! je! verovatno! da! $e! u! budu$im!
periodima!biti!ostvarena!oporeziva!dobit!u!poreskom!bilansu,!odnosno!obra"unati!porez!
na!dobit!za!"ije!umanjenje!$e!mo$i!da!se!iskoristi!neiskoriš$eni!poreski!kredit.
Odložena! poreska! sredstva! mogu! da! se! priznaju! i! po! drugim! osnovama! za! koje! se! u!
Društvu utvrdi!da!$e!iznosi!poreza!na!dobitak!biti!nadoknadivi!u!budu$im!periodima!(na!
primer, za rezervisanja za nedospele otpremnine prilikom redovnog odlaska u penziju,
koja!su!odre#ena!shodno!relevantnim odredbama MRS 19).
Odložene poreske obaveze su!iznosi!poreza!na!dobitak!plativi!u!budu$im!periodima!u!
odnosu na oporezive privremene razlike.
Po pitanju sredstava koja podležu! amortizaciji,! odložene! poreske! obaveze! se! priznaju!
uvek! kada! postoji! oporeziva! privremena! razlika! izme#u! knjigovodstvene! vrednosti!
sredstava! koja! podležu! amortizaciji! i! njihove! poreske! osnovice.! Oporeziva! privremena!
razlika! nastaje! u! slu"ajevima! kada! je! knjigovodstvena! vrednost! sredstava! ve$a! od!
njihove poreske osnovice.
Oporeziva! ! privremena! razlika! utvr#uje! se! na! datum! bilansa! stanja i utvr#uje! se!
primenom! propisane! (ili! o"ekivane)! poreske! stope! poreza! na! dobit! Društva na iznos
oporezive privremene razlike.
Odložena! poreske! obaveze! mogu! da! se! priznaju! i! po! drugim! osnovama! za! koje! se! u!
Društvu utvrdi!da!$e!iznosi!poreza!na!dobitak!biti!plativi!u!budu$im!periodima!u!odnosu!
na oporezive privremene razlike.
7.6.
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja (imovina) su! sredstva! bez! fizi"ke! suštine,! koja! se! mogu!
identifikovati,!kao!što!su:!licence,!koncesije,!patenti,!ulaganja!u!razvoj,!žigovi!i!sl.!Imovina!
ispunjava!kriterijum!mogu$nosti!identifikovanja!kada!je:!odvojiva,!odnosno!kada!se!može!
odvojiti!od!Društva!i!prodati,!preneti,!licencirati,!iznajmiti!ili!razmeniti,!bilo!pojedina"no!ili!
zajedno sa povezanim ugovorom, imovinom ili obavezom; ili nastaje po osnovu
ugovornih ili drugih zakonskih prava, bez obzira da li su ta prava prenosiva ili odvojiva od
Društva!ili!od!drugih!prava!ili!obaveza.
Da bi se nematerijalno ulaganje priznalo, neophodno je da budu ispunjeni zahtevi
propisani MRS 38 - Nematerijalna imovina, odnosno:
· da! je! verovatno! da! $e! se! budu$e! ekonomske! koristi,! pripisive! imovini,! uliti u
Društvo;
· da Društvo ima!mogu$nost!kontrole!nad!tom!imovinom!i!
· da!se!nabavna!vrednost!(cena!koštanja)!može!pouzdano!odmeriti.
Po!etno merenje nematerijalnog ulaganja vrši! se! po! nabavnoj! vrednosti! (ceni!
koštanja).!
Naknadno merenje nematerijalnog ulaganja,!nakon! po"etnog! priznavanja,! vrši! se! po!
nabavnoj!vrednosti!(ceni!koštanja)!umanjenoj!za!akumuliranu!amortizaciju!i akumulirane
gubitke od umanjenja vrednosti (shodno relevantnim odredbama MRS 36 - Umanjenje
vrednosti imovine).
13
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Amortizacija nematerijalne imovine je uslovljena procenom da li je koristan vek
trajanja:
· neograni"en!ili
· ograni"en.
Nematerijalna! imovina! ne! podleže! proceni! ako! se! proceni! da! je! koristan! vek! trajanja!
neograni"en,! to! jest! ako! se! na! osnovu! analize! svih! relevantnih! faktora! ne! može!
predvideti! završetak! perioda! kada! se! o"ekuje! da! $e! nematerijalna! imovina! generisati!
prilive!neto!tokova!gotovine!u!Društvo.!
7.7.
Nekretnine, postrojenja i oprema
Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se materijalna sredstva koja se: koriste
u poslovanju!društva,!u!administrativne!svrhe;!i!za!koja!se!o"ekuje!da!$e!se!koristiti!duže!
od!jednog!obra"unskog!perioda.!
Navedeno!opšte!na"elo!za!priznavanje!nekretnina,!postrojenja!i!opreme!se!ne!primenjuje!
samo! u! slu"ajevima! kada! se! radi! o! priznavanju sredstava manje vrednosti (na primer,
rezervni delovi i oprema za servisiranje), koji se iskazuju na zalihama. Stavljanjem u
upotrebu!ovih!sredstava!njihova!se!celokupna!vrednost!!prenosi!na!troškove!perioda.
Nekretnine, postrojenja i oprema se priznaju! kao! sredstvo:! ako! je! verovatno! da! $e! se!
budu$e! ekonomske! koristi! povezane! sa! tim! sredstvom! prilivati! u! Društvo i ako se
nabavna!vrednost!(cena!koštanja)!tog!sredstva!može!pouzdano!odmeriti.
Po!etno merenje nekretnina, postrojenja i opreme vrši! se! po! nabavnoj vrednosti
(ceni! koštanja),! koja! obuhvata:! nabavnu! cenu! i! sve! zavisne! troškove! nabavke,! to! jest!
sve!direktno!pripisive!troškove!dovo#enja!sredstva!u!stanje!funkcionalne!pripravnosti.
Naknadno merenje nekretnina, postrojenja i opreme vrši! se!po! nabavnoj vrednosti
(ceni! koštanja)! umanjenoj! za! akumuliranu! amortizaciju! i! akumulirane! gubitke! zbog!
umanjenja vrednosti (shodno MRS 36).
7.8.
Amortizacija nematerijalne imovine,
nekretnina, postrojenja i opreme
Amortizacijom se iznos sredstava (nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i
opreme) koji se amortizuje vremenski alocira u toku korisnog veka trajanja sredstava.
Koristan vek trajanja sredstva se u Društvu odre#uje!primenom!vremenskog!metoda,!
tako! da! se! koristan! vek! trajanja! sredstava! može! razumeti! kao! vremenski period tokom
kojeg!se!o"ekuje!da!je!sredstvo!raspoloživo!Društvu za!upotrebu!i!koriš$enje.!
Iznos koji se amortizuje, odnosno nabavna vrednost ili drugi iznos koji zamenjuje tu
vrednost! u! finansijskim! izveštajima! Društva! se! sistematski! alocira! tokom! korisnog! veka!
trajanja sredstava.
Amortizacija!se!vrši!primenom metoda pravolinijskog otpisa (proporcionalna metoda),
a obra!un amortizacije po!inje kada! sredstvo! postane! raspoloživo! za! upotrebu,!
odnosno!kada!se!nalazi!na!lokaciji!i!u!stanju!spremnom!za!poslovanje!na!na"in!kako!je!
to!predvi#eno!u!Društvu.
14
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Amortizacija! se! ne! obra"unava! za! sredstva! koja! vremenom! ne! gube! na! vrednosti! (na!
primer,!umetni"ka!dela)!ili!sredstva!koja!imaju!neograni"eni!vek!trajanja.
Za potrebe sastavljanja poreskog bilansa, to jest za poreske svrhe, amortizacija
sredstava se vrši!prema!važe$im!zakonskim!propisima.!
7.9.
Umanjenje vrednosti nematerijalne imovine,
nekretnina, postrojenja i opreme
Na svaki datum bilansa stanja se od strane kompetentnih osoba, iz ili van Društva,
proverava da li postoje indicije da je knjigovodstvena vrednost nekog sredstva
(nematerijalnog sredstva, nekretnina, postrojenja i opreme) umanjena, to jest da li
knjigovodstvena!vrednost!premašuje!nadoknadivi!iznos!tog!sredstva.!
Ako naznake o umanjenju vrednosti postoje, shodno relevantnim odredbama MRS 36,
vrši!se!procena!nadoknadivog!iznosa!tog!sredstva.!
Nadoknadivi iznos je!viša!vrednost!od:
· fer vrednosti,!umanjena!za!troškove!prodaje;!i!
· upotrebne vrednosti.
Fer! vrednost! umanjena! za! troškove! prodaje je! o"ekivana! neto! prodajna! cena! tog!
sredstva,!odnosno!to!je!iznos!koji!se!može!dobiti!prodajom!nekog!sredstva!u!nezavisnoj!
transakciji!izme#u!upoznatih, voljnih strana,!umanjena!za!troškove!otu#enja.!
Upotrebna vrednost je!sadašnja!vrednost!procenjenih!budu$ih!nov"anih!tokova!za!koje!
se! o"ekuje! da! $e! nastati! iz! kontinuirane! upotrebe! imovine! kroz! njen! koristan! vek!
trajanja, te prodaje na kraju veka trajanja. Diskontna!stopa!koja!se!koristi!pri!utvr#ivanju!
sadašnje!vrednosti!odražava!teku$e!tržišne!procene!vremenske!vrednosti!novca, kao i
rizike!specifi"ne!za!to sredstvo.
Nadoknadivi iznos se procenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije mogu$e,!za!
jedinicu! koja! generiše! gotovinu! kojoj! to! sredstvo! pripada.! Jedinica! koja! generiše!
gotovinu!je!najmanja!prepoznatljiva!grupa!sredstava!koja!generiše!prilive!gotovine!koji!
su!u!najve$oj!meri!nezavisni!od!priliva!gotovine!drugih!sredstava!ili!grupa!sredstava.
Ako!se!utvrdi!da!je!došlo!do!umanjenja!vrednosti,!knjigovodstvena!vrednost!se!svodi!na!
nadoknadivi iznos. Gubitak zbog umanjenja se knjigovodstveno obuhvata na! slede$i!
na"in:
· u! slu"aju! da! je! prethodno! za! to! sredstvo! formirana! revalorizaciona! rezerva,
smanjivanjem revalorizacionih rezervi; i
· u! slu"aju! da! prethodno! za! to! sredstvo! nije!formirana! revalorizaciona! rezerva,!kao!
rashod perioda.
7.10. Investicione nekretnine
Investiciona nekretnina je nekretnina koju Društvo! drži! u! cilju! ostvarivanja! prihoda od
zakupnina, ili porasta vrednosti kapitala, ili i jednog i drugog, a ne za:
· koriš$enje!u!poslovanju, pri nabavci dobara i usluga, ili u administrativne svrhe; ili
· prodaju u okviru redovnog poslovanja.
15
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Investiciona nekretnina se, shodno odredbama iz MRS 40 - Investicione nekretnine,
priznaje kao sredstvo: ako je verovatno!da!$e!Društvo u!budu$nosti!ostvariti!ekonomsku!
korist!od!te!investicione!nekretnine;!i!ako!se!njena!nabavna!vrednost!(cena!koštanja)!može!
pouzdano odmeriti.
Po!etno merenje investicione nekretnine prilikom sticanja (nabavke) vrši! se! po!
nabavnoj! vrednosti! (ceni! koštanja),! pri! "emu! se! zavisni! troškovi! nabavke! uklju"uju! u!
nabavnu vrednost.
Naknadni izdatak koji! se! odnosi! na! ve$! priznatu! investicionu! nekretninu! pripisuje! se!
iskazanom iznosu investicione nekretnine ako ispunjava uslove da se prizna kao stalno
sredstvo, to jest ako je vek trajanja izdatka duži!od!jednog!obra"unskog!perioda,!ako!je!
verovatno! da! $e! se! budu$e! ekonomske! koristi! povezane! sa! tim! izdatkom prilivati u
Društvo i! ako! se! nabavna! vrednost! (cena! koštanja)! tog! izdatka može! pouzdano
odmeriti.
Nakon!po"etnog!priznavanja,!naknadno merenje investicione nekretnine se vrši!po!fer!
(poštenoj)! vrednosti,! pod! kojom! se! podrazumeva! njena! tržišna! vrednost,! odnosno!
najverovatnija!vrednost!koja!realno!može!da!se!dobije!na!tržištu,!na!dan!bilansa!stanja.
Promena fer vrednosti investicione imovine tokom!odre#enog!perioda!se!uklju"uje!u!
rezultat!perioda!u!kojem!je!pove$anje/smanjenje!nastalo.!
Investicione nekretnine ne!podležu!obra unu!amortizacije.
7.11. Zalihe
Zalihe!materijala!!koje!se!nabavljaju!od!dobavlja"a!mere!se!po!nabavnoj!vrednosti.
Nabavnu!vrednost!"ine!nabavna!cena!i!ostali!troškovi!nabavke!neophodni!za!dovodjenje!
zaliha!na!njihovo!sadašnje!mesto!i!stanje.
Najvažnije!zalihe!koje!Društvo!ima!jesu!zalihe!obrazaca!stroge!evidencije,!koje!se!vode!
po!metodu!specifi"ne!identifikacije.
7.12. Finansijska sredstva i finansijske obaveze
Iskazivanje i knjigovodstveno evidentiranje vezano za finansijske instrumente je
uslovljeno njihovom klasifikacijom koju, shodno karakteristikama finansijskih instrumenta,
vrši!rukovodstvo Društva.
Pri klasifikaciji svakog pojedina"nog!finansijskog instrumenta, rukovodstvo Društva može!
da ga klasifikuje u jednu! od! "etiri mogu$e vrste finansijskih instrumenata koje su
precizirane odredbama MRS 39, i to:
· finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha,
· investicije!koje!se!drže!do!dospe$a,
· krediti (zajmovi) i potraživanja!i
· finansijska sredstva!raspoloživa!za!prodaju.
Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha
obuhvataju finansijska!sredstva!i!obaveze!"ije!se!promene!fer!vrednosti!evidentiraju!kao!
prihodi ili rashodi u bilansu uspeha.
16
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza klasifikovana u ovu kategoriju treba da ispuni
bilo!koji!od!slede$ih!uslova:
· klasifikovano je kao ono!koje!se!drži!radi!trgovanja ili
· posle!po"etnog!priznanja!nazna"eno je da se u Društvu razvrstava i iskazuje kao
finansijsko sredstvo (obaveza) kroz bilans uspeha.
Naknadno odmeravanje finansijskih instrumenata vrši! se! po! fer! vrednostima,! bez!
oduzimanja!troškova!transakcije!koji!mogu!nastati!prodajom!ili pri drugom otu#enju, osim
za!slede$a!finansijska!sredstva:
· zajmove!i!potraživanja,!koji!se!odmeravaju!po!amortizovanoj!vrednosti!koriš$enjem!
metoda efektivne kamate;
· investicije!koje!se!drže!do!dospe$a,!koje!se!odmeravaju!po!amortizovanoj!vrednosti!
koriš$enjem!metoda!efektivne!kamate; i
· investicije! u! instrumente! kapitala! koji! nemaju! kotiranu! tržišnu cenu na aktivnom
tržištu! i! "ija! se! fer! vrednost! ne! može! pouzdano odmeriti, koji se odmeravaju po
nabavnoj vrednosti.
7.13. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Najlikvidniji oblici finansijskih sredstava Društva predstavljaju gotovina i gotovinski
ekvivalenti, koji se procenjuju po nominalnoj, to jest po fer vrednosti. U okviru gotovine i
gotovinskih ekvivalenata Društva iskazuju se: sredstva! na! ra"unima! kod! banaka,!
gotovina u blagajni i dr.,!i!visoko!likvidna!sredstva!sa!vrlo!kratkim!rokom!dospe$a,!a!koja
se!mogu!brzo!konvertovati!u!gotovinu,!uz!bezna"ajan!rizik!od!promene!vrednosti.
7.14. Kratkoro!na potraživanja
Kratkoro!na potraživanja obuhvataju!potraživanja!od!povezanih!pravnih!lica!(zavisnih!i!
pridruženih),!kao!i!potraživanja!od!ostalih!pravnih!i!fizi"kih!lica!u!zemlji!i!inostranstvu,!po!
osnovu!prodaje!usluga;!za!koje!se!o"ekuje!da!$e!biti!realizovana!u!roku!od!12!meseci!od!
datuma bilansiranja. Kratkoro na! potraživanja! od! kupaca mere se po vrednosti iz
originalne fakture. Ako se vrednost u fakturi iskazuje! u! stranoj! valuti,! vrši! se!
prera"unavanje! u! doma$u valutu! po! srednjem! kursu! važe$em! na! dan! transakcije.!
Promene!deviznog!kursa!od!datuma!transakcije!do!datuma!naplate!potraživanja!iskazuju!
se kao kursne razlike u korist prihoda ili na teret rashoda.!Potraživanja!iskazana!u!stranoj!
valuti!se!na!dan!bilansa!stanja!prera"unavaju!prema!važe$em!srednjem!kursu,!a!kursne!
razlike se priznaju kao prihod ili rashod perioda.
U Društvu se! na! dan! bilansa! stanja! za! svako! pojedina"no! potraživanje! vrši! procena!
realnosti! potraživanja,! kao! i! verovatno$e! njegove! naplate,! odnosno! za! svako!
pojedina"no!potraživanje!se!vrši!procena!da!li!je!došlo!do!umanjenja!vrednosti.!
Prilikom procene umanjenja vrednosti potraživanja, smatra se da je Društvo pretrpelo
gubitke zbog umanjenja vrednosti ako postoji objektivan dokaz (na primer, velike
finansijske! teško$e! dužnika,! neuobi"ajeno! kršenje! ugovora! od! strane! dužnika,!
potencijalno!bankrotstvo!dužnika!i!sl.)!umanjenja vrednosti!kao!rezultat!doga#aja!koji!se!
odigrao posle prvobitnog priznavanja sredstava i taj nastanak gubitka ima uticaj na
procenjene! budu$e! tokove! gotovine! od! finansijskog! sredstva! ili! grupe! finansijskih!
sredstava koji se mogu pouzdano proceniti. Ako nema objektivnih dokaza, osobe koje
vrše!procenu!koriste!svoje!iskustvo!i!rasu#ivanje!za!procenu!naplativosti!potraživanja.!
17
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Ako! se! proceni! da! je! došlo! do! umanjenja! vrednosti! kratkoro"nih! potraživanja! vrši! se!
njihov:
· indirektan otpis ili
· direktan otpis.
Indirektan!otpis!potraživanja od!kupaca,!na!teret!rashoda!Društva,!se!vrši!preko!ra"una!
ispravke vrednosti. Indirektan!otpis!vrši!se!u!skladu!sa!internim!aktom!Društva!(Pravilnik!
o!na"inu!procenjivanja!bilansnih!i!vanbilansnih!pozicija!Društva,!koji!je!donet!u!skladu!sa!
odgovaraju$im! podzakonskim! aktom).! Odluku o indirektnom otpisu (ispravci vrednosti)
potraživanja! od! kupaca!preko! ra"una! ispravke! vrednosti,! na! predlog! Komisije! za! popis,
donosi nadležni!organ Društva u skaldu sa Statutom. Procena!vrednosti!potrživanja!vrši!
se!kvartalno,!na!svaki!datum!bilansa,!a!može!i!"eš$e!po!potrebi.
Direktan! otpis! potraživanja od! kupaca! se! vrši! ako! je! nenaplativost! izvesna! i!
dokumentovana! (na! primer,! Društvo! nije! uspelo! sudskim! putem! da! izvrši! naplatu!
potraživanja).! Odluku! o! direktnom! otpisu! potraživanja! od! kupaca,! na! osnovu! predloga!
ra"unopolaga"a, nakon razmatranja i predloga Komisije za popis, donosi nadležni!organ
Društva u skladu sa Statutom.
Indirektan! i! direktan! otpis! potraživanja! se! vrši! samo! na! osnovu! relevantnih! okolnosti! i!
stanja koja su postojala na datum bilansa stanja. Gubici!o"ekivani!kao!rezultat!budu$ih!
doga#aja,!to!jest!doga#aja!nakon!datuma!bilansa!stanja,!bez!obzira!koliko!verovatni,!se!
ne!priznaju,!ve$!se!obelodanjuju!u!Napomenama!uz!finansijske!izveštaje.
7.15. Finansijski plasmani
Kratkoro!ni finansijski plasmani obuhvataju! hartije! od! vrednosti! i! ostale! kratkoro"ne!
finansijske! plasmane! sa! rokom! dospe$a,! odnosno! prodaje! do! godinu! dana! od! datuma!
bilansa stanja.
U! okviru! kratkoro"nih! finansijskih! plasmana! iskazuje! se! i! deo! dugoro"nih! plasmana
Društva!"ije se dospe$e o"ekuje!u!roku!od!godinu!dana!od!datuma!bilansa!stanja.!
U okviru dugoro!nih finansijskih plasmana iskazuju! se! ulaganja! u! dugoro"na!
finansijska! sredstva,! kao! što! su! dugoro"ni! krediti, reprogramirana! dugoro"na!
potraživanja na osnovu dogovora postignutih sa kupcima, hartije od vrednosti i ostali
dugoro"ni finansijski plasmani! sa! rokom! dospe$a! dužim! od! godinu! dana! od! dana!
bilansa.
Po! pitanju! naknadnog! odmeravanja! dugoro"nih! finansijskih! plasmana, relevantna je
klasifikacija koje rukovodstvo Društva vrši! shodno karakteru finansijskog instrumenta
(finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza po fer vrednosti kroz bilans uspeha,
investicije! koje! se! drže! do! dospe$a i! potraživanja! i finansijska! sredstva! raspoloživa! za!
prodaju).
7.16. Obaveze
Obaveza je rezultat! prošlih! transakcija! ili! doga#aja,! "ije! izmirenje! obi"no! podrazumeva!
odricanje od ekonomskih koristi (resursa) Društva da bi se zadovoljio zahtev druge
strane.
18
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Prilikom vrednovanja obaveza, a shodno relevantnim odredbama Okvira za pripremu i
prezentaciju! finansijskih! izveštaja,! obaveza! se! priznaje! u! bilansu! stanja:! kada! je!
verovatno! da! $e! odliv! resursa! koji! sadrže! ekonomske! koristi! imati! za! rezultat! izmirenje!
sadašnje! obaveze! i! kada! iznos! za! izmirenje! može! pouzdano! da! se! odmeri.! Pored!
navedenog, pri vrednovanju! se! uvažava! na elo! opreznosti, pod kojim se podrazumeva
uklju"ivanje! opreza! pri! procenjivanju,! tako! da! imovina! i! prihodi! nisu! precenjeni,! a!
obaveze! ili! troškovi! potcenjeni.! Me#utim,! na"elo! opreznosti! ne! treba! da! rezultira!
stvaranjem skrivenih rezervi (na primer, kao posledica namerno precenjenih obaveza ili
troškova),!obzirom!da!u!tom!slu"aju!finansijski!izveštaji!ne!bi!bili!neutralni!i,!stoga,!ne!bi!
bili pouzdani.
Obavezama! se! smatraju:! dugoro"ne! obaveze! (obaveze! prema! zavisnim! i! drugim!
povezanim pravnim! licima;! dugoro"ni! krediti! i! ostale! dugoro"ne! obaveze);! kratkoro"ne!
finansijske obaveze (obaveze prema zavisnim i drugim povezanim pravnim licima,
kratkoro"ni! krediti,! deo! dugoro"nih! kredita! i! obaveza! koje! dospevaju! do! jedne! godine! i!
ostale kratkoro"ne!finansijske!obaveze),!kratkoro"ne!obaveze!iz!poslovanja!(dobavlja"i!i!
ostale!obaveze!iz!poslovanja)!i!ostale!kratkoro"ne!obaveze.
Kratkoro nim!obavezama se!smatraju!obaveze!za!koje!se!o"ekuje!da!$e!biti!izmirene!u!
roku do godinu dana od datuma bilansa! stanja,! uklju"uju$i! i! deo! dugoro"nih! obaveza!
koje ispunjavaju navedeni uslov, dok se dugoro nim! obavezama smatraju! obaveze! "ije!
se!izmirenje!o"ekuje!u!dužem!roku.
Smanjenje! obaveza! po! osnovu! sudskih! odluka,! vanparni"nog! poravnanja! i! sl.! vrši! se!
direktnim otpisivanjem.
7.17. Naknade zaposlenima
Po pitanju naknada zaposlenima, obelodanjuju se obaveze Društva za:
· poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i
· otpremnine.
Sa aspekta poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, Društvo je, u
skladu! sa! propisima! koji! se! primenjuju! u! Republici! Srbiji,! obavezno! da! upla$uje!
doprinose! raznim! državnim! fondovima! za! socijalnu! zaštitu.! Ove! obaveze! uklju"uju!
doprinose! na! teret! zaposlenih! i! na! teret! poslodavca! u! iznosima! koji! se! obra"unavaju!
primenom propisanih stopa. Društvo ima! zakonsku! obavezu! da! obustavi! obra"unate!
doprinose! iz! bruto! zarada! zaposlenih,! kao! i! da! za! njihov! ra"un! prenese! obustavljena!
sredstva!u!korist!odgovaraju$ih!državnih!fondova.!
Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže!se!na!teret!troškova!Društva u
periodu na koji se odnose. Društvo, nakon odlaska zaposlenih u penziju, nema obavezu
da!im!pla$a!nikakve!naknade.!
Za procenu rezervisanja po osnovu naknada i drugih benefinicija zaposlenih, primenjuju
se relevantne odredbe MRS 19 - Primanja zaposlenih. Rezervisanja za Naknade i
druge!beneficije!zaposlenih!uklju"uju,!na!primer:!!rezervisanja!za!nedospele!otpremnine!
prilikom! redovnog! odlaska! u! penziju! i! rezervisanja! za! otpremnine!koje! se! ispla$uju! kao!
rezultat odluke Društva! da! prekine! rad! nekog! zaposlenog! pre! uobi"ajenog! datuma!
penzionisanja!ili!odluke!zaposlenog!da!dobrovoljno!prihvati!da!je!višak,!u!zamenu!za!ta!
primanja.
19
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Prilikom procene obaveza prilikom prestanka zaposlenja, na osnovu relevantnih odredbi
MRS 19, stopa!koja!se!koristi!za!diskontovanje!se!na"elno!odre#uje!u!skladu!sa!tržišnim!
prinosima na datum bilansa stanja za visoko kvalitetne korporativne obveznice.
Alternativno,!a!što!je!tako#e!precizirano!MRS!19,!sve!do!momenta!dok!u!Republici!Srbiji!
ne bude postojalo! razvijeno! tržište! za! korporativne! obveznice,! za! procenu! obaveza!
Društva prilikom! prestanka! zaposlenja! koristi$e! se! tržišni! prinosi! (na! datum! bilansa!
stanja)! državnih! obveznica.! Valuta! i! rok! korporativnih! ili! državnih! obveznica! treba! da!
budu u skladu sa valutom i procenjenim rokom obaveza za primanja po prestanku
zaposlenja.
Ako Društvo za procenu obaveza prilikom prestanka zaposlenja, usled nerazvijenog
tržišta! državnih! obveznica,! kao! „reper“! koristi! prinos! na! državne! obveznice! "iji! je! rok!
dospe$a! kra$i! od! procenjenog! roka! dospe$a! isplata! po! osnovu! odnosnih! primanja,!
diskonta!stopa!se!odre#uje!tako!što!se!prinos!na!„reperne“!hartije!od!vrednosti!procenjuje!
na!duže!rokove.
Otpremnine prilikom odlaska u penziju se u Društvu ispla$uje zaposlenima u visini
trostrukog iznosa zarade koju su ostvarili za mesec koji prethodi mesecu u kojem se
ispla$uje otpremnina (u skladu sa uslovima definisanim Pojedina"nim kolektivnim
ugovorom) ili u iznosu definisanom Zakonom o radu ukoliko je to povoljnije za
zaposlenog.
8. UPRAVLJANJE RIZICIMA U DRUŠTVU
Društvo!identifikuje!najzna"ajnije!rizike!kojima!je!izloženo!u!svom!poslovanju!u!skladu!sa!
Pravilnikom! Društva! o! osnovama! sistema! internih! kontrola! i! upravljanju! rizicima! ! i!
Procedurama! Društva! za! upravljanje! rizikom,! kojima! se! rizici! definišu,! identifikuju,!
procenjuju! u! pogledu! uticaja! i! verovatno$e! nastanka! i! pronalaze! adekvatni! na"ini!
upravljanje.
Kao! rezultat! sagledavanja! i! izvršene! procene,! sa"injen! je! registar! rizika! pod! "ijim! se!
uticajem odvija poslovanje Društva!i!koji!zna"ajno!mogu!uticati!na!ostvarenje!postavljenih!
ciljeva!Društva:
· Rizik osiguranja (neadekvatno odre#ena premija osiguranja, neadekvatno
procenjen preuzeti rizik, neadekvatno odre#eni! samopridržaj! i,! naro"ito,!
neuskla#ene i neprilago#ene tarifne politike u vezi sa disperzijom rizika)
· Tržišni!rizik!(rizik!konkurencije,!promene!cena!nepokretnosti,!promene!cena!HOV,
promene deviznih kurseva, promene kamatnih stopa)
· Operativni rizik (neadekvatna organizacija poslovanja, neadekvatnosti,
neefikasnosti i nepouzdanosti informacionog sistema)
· Rizik!ro"ne!i!strukturne!neuskla#enosti imovine sa obavezama
· Rizik deponovanja i ulaganja sredstava
· Pravni rizik, i
· Reputacioni rizik.
Nadležni! organ! Društva! utvrdjuje nivo prihvatljivosti za klju"ne rizike, a u skladu sa
postavljenim!ciljevima!i!o"ekivanjima!akcionara.!Društvo!je!upravljanje!rizikom!uskladilo!i!
povezalo sa politikom upravljanja performansama, a svaki rizik koji je identifikovan kao
zna"ajan! u! poslovanju! Društva! zahteva uspostavljanje i primenu mera adekvatnih
identifikovanoj!izloženosti!riziku.
20
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Društvo! na! redovnoj! osnovi! razmatra! i! identifikuje doga#aje koji potencijalno uti"u! na!
uspešno! postizanje! postavljenih! ciljeva! i! na! koje se odgovara primenom uspostavljenih
kontrola,
kako bi prihvatljivi nivo rizika ostao na unapred definisanom nivou
prihvatljivosti. O procesu upravljanja rizikom i funkcionisanju sistema interne kontrole,
Društvo! podnosi! redovne! kvartalne! izveštaje! i! godišnji! izveštaj! koji! je! deo! godišnjeg!
izveštaja!o!poslo9vanju.
21
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
9.
BILANS USPEHA
Napomena br. 1
9.1. PRIHODI OD PREMIJA OSIGURANJA I SAOSIGURANJA
(AOP 202)
Prihodi od premije osiguranja i saosiguranja su iskazani u visini od 116.994 hilj.dinara, i
utvr#eni! su! kao! obra"unata premija osiguranja i saosiguranja umanjena za premiju
prenetu u saosiguranje i reosiguranje i uve$ana! za! iznos! promene! (smanjenje)! stanja!
prenosne premije na kraju 2013.god. u odnosu na 2012. godinu, kako je i prikazano u
narednoj tabeli:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
O P I S
Obra"unata!prem.osig.i!saosiguranja
Premija preneta u saosiguranje
Premija preneta u reosiguranje
Pove$anje!prenosnih!premija
Smanjenje prenosnih premija
PRIHODI: (1-2-3-+4+5)
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.
31.12.2012.
121.397
139.526
3.757
9.595
0
8.949
116.994
9.927
9.653
0
27.151
147.097
Društvo! je! u! toku! 2013. godine fakturisalo premije u ukupnom iznosu od 121.397
hilj.dinara, a po osnovu slede$ih vrsta osiguranja:
Red.
broj
Šifra!vrste!
osiguranja
Obra"unata!premija!po!vrstma!
osiguranja
1.
01
Osiguranje od posledica nezgode
2.
3.
4.
03
07
08
5.
6.
7.
09
13
16
Osiguranje-kasko
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranja!imovine!od!požara!i!
drugih opasnosti
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje!od!opšte!odgovornosti
Osiguranje od finans.gubitaka
U K U P N O:
Iznos u 000
din. na dan
31.12.13.g.
4.539
Iznos u 000 din.
na dan
31.12.12.g.
3.414
9.730
9.055
2.709
1.417
10.759
2.263
32.170
62.556
638
121.397
59.604
62.069
139.526
Društvo! je! na! kraju! predhodne poslovne godine evidentiralo prenosnu premiju u
ukupnom iznosu od 111.420 hiljada dinara, dok, saglasno!Pravilniku!o!formiranju!i!na"inu!
obra"unavanja! i! visini! prenosnih! premija! na! dan! 31.12.2013., stanje prenosne premije
iznosi 102.471 hiljada dinara. Smanjenje od 8.949 hiljada dinara iskazano na AOP-u
208.
Napomena br. 2
9.2. PRIHODI OD POSLOVA NEPOSREDNO POVEZANIH S POSLOVIMA
OSIGURANJA (AOP 216)
Iznos od 52 hilj.dinara koji je iskazan na ovom AOP-u predstavlja prihode od zastupanja
u prodaji!polisa!obaveznih!osiguranja!koji!je!zaklju"en!sa!Wiener!Städtische!osiguranjem.!
22
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
(u ooo din.)
Red.
broj
1.
Stanje
31.12.2013.g.
O P I S
Prihodi od poslova neposredno povezanih s
poslovima osiguranja
52
Stanje
31.12.2012.g.
55
Napomena br. 3
9.3. PRIHODI! OD! DEPONOVANJA! I! ULAGANJA! SREDSTAVA! TEHNI KIH! REZERVI!
(AOP 217)
Prihodi!od!deponovanja!i!ulaganja!sredstava!tehni"ke rezerve iznose 10.396 hilj.dinara i
sastoje!se!iz!slede$eg:
Red.
broj
1.
2.
O P I S
Prihodi od kamata po osnov.depon.
Pozitivne kursne razlike od deponov.
PRIHODI: (1+2)
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
3.766
4.390
6.630
15.007
10.396
19.397
Prihodi! od! deponovanja! i! ulaganja! sredstava! tehni"ke! rezerve! u! odnosu! na! ukupne!
prihode!od!deponovanja!i!ulaganja!sredstava!Društva,!utvr#eni!su!u!srazmeri!prose"nog!
stanja! tehni"kih! rezervi! i! u"eš$a! ovog! deponovanja! u! prose"nom! stanju! odgovaraju$ih!
oblika! bilansne! aktive! u! toku! izveštajnog! perioda,! a! u! skladu! sa! internim! aktom! ! o!
deponovanju TR.
Napomena br. 4
9.4. OSTALI POSLOVNI PRIHODI (AOP 218)
Ostali poslovni prihodi iznose 7.196 hilj.dinara i odnose se na prihod od zakupnine
primljene po osnovu izdavanja investicionih nekretnina u zakup i ostale prihode:
Red.br
oj
1.
2.
O P I S
Prihodi od zakupnina posl.prostora
Ostali poslovni prihodi
Ukupno
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
7.125
4.618
71
328
7.196
4.946
Prihodi od zakupnine su pove$ani u odnosu na prethodni period, obzirom da je Društvo!
uspelo da ugovori izdavanje u zakup jedne nekretnine,! a! sa! po"etkom! važenja! od
01.02.2013. godine.
Napomena br. 5
9.5. RASHODI ZA DUGORO NA!REZERVISANJA!!(AOP!220)
Rashodi! za! dugoro"na! rezervisanja! iznose! 1.402 hilj.dinara i sastoje se od izdvajanja
navedenih u tabeli:
Red.br
oj
1.
2.
3.
O P I S
Doprinos za vanredne situacije
Rezervisanja za izravnanje rizika
Doprinos za preventivu
Ukupno
Iznos u 000 din. Na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
0
32
1.376
7.260
26
43
1.402
7.335
23
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Najzna"ajniji!iznos!rashoda!za!dugoro"na!rezervisanja!odnosi!se!!na rezervisanja za
izravnanje rizika.
Napomena br. 6
9.6. RASHODI NAKNADA!ŠTETA!I!UGOVORENIH!IZNOSA!!(AOP!228)
Iskazani iznos ovih rashoda od 10.541 hilj.dinara predstavlja zbir ukupnih likvidiranih
šteta!i!troškova!rešavanja šteta!umanjeno za prihode po!osnovu!u"eš$a!saosigurava"a!i!
reosigurava"a!u!naknadi!šteta,!kako!je!prikazano!u!slede$oj!tabeli:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
O P I S
Likvidirane!štete!sopstv.portfelja
Troškovi!procene!i!likv.šteta
Prih.od!u"eš$a!saos!u!nakn.šteta
Prih.od u"eš$a!roes.u nakn.šteta
Rashodi!nakn.šteta!i!ugov.iznosa
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
10.423
15.233
747
715
-564
-1.358
-65
-7
10.541
14.583
Napomena br. 7
9.7. REZERVISANE!ŠTETE!– PROMENE (AOP 236,237)
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
O P I S
Rezervis.štete!– pove$anjeAOP240
Rezervis.štete!– smanjenje AOP241
Promena!na!rezervisanim!štetama!sopstvenog!
portfelja
Rez.štete!na!teret!saosig.!AOP242
Rez.štete!na!teret!reosig.!AOP!243
Svega AOP 236 – pove$anje!rez.šteta
Svega AOP 237- smanjenje rez.šteta
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
92.442
2.428
1.030
11.398
91.412
-8.970
0
67.548
23.864
697
-1.289
0
9.562
Pove$anje! rezervisanih! šteta! u! ovom! izveštajnom! periodu! je! rezultat! procenjivanja!
obaveza! Društva! po ovom osnovu na dan 31.12.2013.! koje! je! izvršeno! u! skladu! sa
Pravilnikom! o! bližim! kriterijumima! i! na"inu! obra"unavanja! rezervisanih! šteta,! kako! je!
prikazano u Napomeni br. 35. Na!visinu!ukupnog!iznosa!rezervisanih!šteta!uticao!je!ve$i!
broj! visokih! šteta! nastalih! tokom! izveštajnog! perioda! u! vrsti! 07! (osiguranje! robe u
medjunarodnom transportu), a koje su imale uticaja kako na visinu nastalih prijavljenih do
kraja!izveštajnog!perioda!nelikvidiranih!šteta!u!ovoj!vrsti,!tako!i!na!visinu!rezervisanja!za!
nastale!neprijavljene!štete!na!dan!31.12.2013.!
Napomena br. 8
9.8. SMANJENJE!OSTALIH!TEHNI KIH!REZERVI!– NETO (AOP 248)
Rezerve za izravnanje rizika
u 000 dinara
2013.
2012.
Vrsta osiguranja
Kasko osiguranje
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje!od!požara
Ostala osiguranja imovine
Osiguranja od odgovornosti
Stanje (31. decembra)
2.799
7.681
10.480
-
24
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Evidentirano je ukupno smanjenje rezervisanja za izravnanje rizika na dan 31.12.2013.
godine i prihod po tom osnovu iznosi 10.480 hiljada dinara. Kako je po istom osnovu,
zbog promene visine! rezervisanja! po! vrstama! osiguranja,! evidentirano! pover$anje! ovih!
rezervi i rashod sa tim u vezi u iznosu od 1.376 hiljada dinara, neto smenjenje pozicije
rezervi iznosi 9.104 hiljade dinara (veza: napomena br.5). Ukupno smanjenje
rezervisanja!za!izravnanje!rizika!rezultat!je!najve$im!delom!pove$anja!šteta,!a!posebno!
rezervisanih.
Napomena br. 9.
9.9. RASHODI ZA BONUSE I POPUSTE (AOP 249)
u 000 dinara
O P I S
2013.
Vrsta osiguranja
Osiguranje od posledica nezgode
Ostala osiguranja imovine
Osiguranja od odgovornosti
Ukupno
2012.
-
0
33
93
126
U toku 2013.god.!Društvo!nije evidentiralo rashod po osnovu bonusa i popusta.
Napomena br. 10.
9.10. RASHODI PO OSNOVU DEPONOVANJA I ULAGANJA (INVESTIRANJA)
SREDSTAVA!TEHNI KIH!REZERVI!!!(AOP!250)
Rashodi! po! osnovu! deponovanja! i! ulaganja! sredstava! tehni"kh! rezervi! od! 8.119 hilj.
dinara sastoje se od negativne kursne razlike evidentirane po osnovu plasiranja
sredstava! tehni"kih! rezervi! (utvr#enih! u! srazmeri! prose"nog! stanja! tehni"kih! rezervi! i!
u"eš$a! ovog! deponovanja! u! prose"nom! stanju! odgovaraju$ih! oblika! bilansne! aktive! u!
toku!izveštajnog!perioda)!i!po!osnovu!alociranja!drugih!troškova!deponovanja!i!ulaganja
izvršenih! u! skladu! sa! "lanom! 5!ta"ka! 3! Pravilnika! o! ra"unovodstvu! i! ra"unovodstvenim
politikama!Društva.
Red.
broj
1.
2.
O P I S
Rash. po osnovu deponovanja i ulaganja
sredstava!tehni"kih!!rezervi
Deo bruto zarade(10%kto 550)
Ukupno
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g
5.612
7.795
2.507
8.119
2.466
10.261
Napomena br. 11
9.11. TROŠKOVI!!PRIBAVE!!!!(AOP!255)
Troškovi! pribave! u! ovom! obra"unskom! periodu! iznose! 18.613 hilj.din. U okviru ovih
troškova! iskazane! su! obra"unate! provizije! posrednika i zastupnika po osnovu
ugovorenog odnosa u poslovima posredovanja i/ili zastupanja pri prodaji usluga
osiguranja!i!ostali!troškovi!pribave evidentirani u skaldu sa "lanom!5!ta"ka!3!Pravilnika!o!
ra"unovodstvu!i!ra"unovodstvenim!politikama!Društva.
25
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Red.
broj
1.
2.
O P I S
Provizije
Ostali!troškovi!pribave
-reklame i propagande
- reprezentacije
- deo bruto zarada (30%kto550)
Troškovi!pribave!(1+!2)
Iznos na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
9.708
9.727
8.905
9.276
170
1.128
1.214
751
7.521
7.397
18.613
19.003
Napomena br. 12
9.12. TROŠKOVI!UPRAVE!!!(AOP!260)
Ukupne!troškove!uprave!koji!na!dan!31.12.2013.g. iznose 41.097 hilj.dinara!"ine!slede$i!
troškovi:!
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
O P I S
Amortizacija
Troškovi!materijala,!energije,!usluga!i!nematerijalni!
troškovi (540,541,5420,54234i 5424)
Troškovi!zarada,!naknada!zarada!i!ostali!li"ni!
rashodi(deo 55)
- zarada rukovodstva EP Garant
- naknada!"lanovima!Upravnog!odbora
- naknada!!"lanovima!Nadzornog!odbora
Ostali!troškovi!uprave:!
prem.osig.,porezi,pl.promet,neproizv.usl.,"lanar.ko
morama!i!udruž.i!ost.nem.trošk.(545,546.547,(5485484) i 549)
Troškovi!rezerv.!naknada!i!druge beneficije
zaposleniima
U K U P N O:
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2012.g.
31.12.2012.g.
785
2.634
3.078
4.946
24.210
23.782
14.147
0
2.168
12.546
13.987
852
1.807
8.323
478
35
41.097
39.720
Evidentiranje!troškova!uprave!izvršeno!je!u!skladu!sa!"lanom!5!ta"ka!3!Pravilnika!o!
ra"unovodstvu!i!ra"unovodstvenim!politikama!Društva.
Napomena br. 13
9.13. PROVIZIJA OD REOSIGURANJA I RETROCESIJA (AOP 266)
Iznos od 1.705 hilj.din. je prihod od provizija po osnovu premija prenetih u reosiguranje,
koji!se!u!bilansnoj!šemi!(bilans!uspeha)!prikazuje!u!odeljku!poslovni!rashodi,!umanjuju$i!
njihov ukupni iznos.
Red.
broj
1.
O P I S
Prihod od provizije - ukupno
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
1.705
2.228
Iako je iznos rashoda po osnovu premije prenete u reosiguranje tokom 2013. gotovo isti
kao i prethodne godine, iznos!provizije!je!zna"ajno!niži!zbog!strukture!rizika!i!ugovora!
koji!su!primenjivani!za!prenos!rizika!u!reosiguranje,!tj.!bilo!je!zna"ajno!više!rizika!koji!su!
preneti kroz fakultativne ugovore.
26
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Napomena br. 14
9.14. FINANSIJSKI PRIHODI (AOP 269)
Finansijski prihodi u iznosu od 30.492 hilj.dinara sastoje se od:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
O P I S
Pozitivne!kursne!razlike!po!osn.prera".gotovine!
Pozitiv.kurs.razlike po!osnovu!napl.potraživanja
Pozitivne kursne razlike- ostalo
Prihodi od kamata
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
U K U P N O:
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
254
0
403
1.066
11.117
45.698
17.773
24.135
945
1.562
30.492
72.461
Najna"ajnije! finansijske! prihode! Društvo! ostvaruje! na! bazi! kratkoro"nih! deviznih!
plasmana! kod! doma$ih! poslovnih! banaka.! Tokom! izveštajnog! perioda! došlo je do
smanjenja!ovih!depozita!zbog!isplate!devidende!za!2012.!godinu,!a!takodje!je!zabeležen!
zna"ajni! pad! kamatnih! stopa! po! kojima! je! Društvo! ugovaralo! deponovanje! raspoloživih!
sredstava.! Kao! kriterijum! za! deponovanje! sredstava,! Društvo! je,! pored! visine! kamatne!
stope,!moralo!da!uvažava!i!kriterijum disperzije rizika depozitara.
Napomena br. 15
9.15. FINANSIJSKI RASHODI (AOP 270)
Finansijski rashodi u iznosu od 10.288 hilj. dinara sastoje se od negativnih kursnih razlika
kako je dato u narednoj tabeli:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
O P I S
Negativne!kursne!razlike!po!osn.prera".gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu
napl.potraživanja
Negativne kursne razlike- ostalo
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
U K U P N O:
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
215
0
371
247
9.118
584
10.288
12.642
1.324
14.213
Napomena br. 16
9.16. PRIHODI OD USKLA%IVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI (AOP
271)
Prihodi!od!uskla#ivanja!vrednosti!imovine!i!ostali!prihodi!u!iznosu!od!9.768 hilj. ostvareni
su!u!slede$oj!strukturi:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
O P I S
Prihodi!od!uskla#ivanja!vrednosti!HOV!i!obveznica!
st.dev.št.
Prihodi!od!uskladjivanja!potraživanja
Prihodi od usklajdivanja vrednosti inv.nekretnina
Prihodi od smanjenja dugor.rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi
U K U P N O:
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
2.961
10.980
6.548
121
0
138
9.768
1.467
0
0
105
12.552
Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine su ostvareni primenom deviznog kursa (kod
procene obveznica stare!devizne!štednje)!kao!i!u!naplatom potraživanja koja su na kraju
27
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
prethodnog perioda bila obezvredjena – procenom!izvršenom!u!skladu!sa!Pravilnikom!o!
na"inu!procenjivanja!bilansnih!i!vanbilansnih!pozicija!Društva!.
Na osnovu! procene! vrednosti! investicionih! nekretnina! koja! je! izvršena! na! dan!
31.12.2013. godine od! strane! ovlaš$enog! procenitelja! i! u! skladu! sa! zahtevom!
odgovaraju$eg!MRS,!Društvo!je!evidentiralo!minimalne!prihode!od!uskla#ivanja!vrednosti!
investicionih nekretnina.
Napomena br. 17
9.17. RASHODI PO OSNOVU OBEZVRE%ENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI (AOP
272)
Rashodi! po! osnovu! obezvre#ivanja! imovine! i! ostali! rashodi! u! iznosu! od! 3 hilj.dinara u
sebi!sadrže!slede$e:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
O P I S
Obezvre#enja!potraživanja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obezvr. dugor.fin.plasmana i drugih HOV
Obezvre#.vredn.invest.nekretnina.
Ostali nepomenuti rashodi
U K U P N O:
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
0
29.486
0
0
0
501
3
0
3
29.987
U odnosu na prethodnu poslovnu godinu, ovi rashodi su smanjeni u ukupnom iznosu.
Ispravka!vrednosti!potraživanja!na!dan!31.12.2013., izvršena!je u skladu sa Pravilnikom
Društva! o! na"inu! procenjivanja! bilansnih! i! vanbilansnih! pozicija.! Društvo! je! tokom
2013.god.evidentiralo zna"ajnu!naplatu!potraživanja koja su na kraju prethodnog perioda
bila obezvredjena primenom navedenog akta, što! je! uticalo! na! smanjenje! ispravke!
potraživanja i!pove$anje prihoda!od!uskla#ivanja!potraživanja (Veza: Napomena br.16).
Napomena br. 18.
9.18. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA(AOP 276)
Ova pozicija u iznosu od 2.905 hiljada dinara, rezultat je rashoda i prihoda evidentiranih
tokom!izveštajnog!perioda!po!slede"im!osnovama:
- Na!ra"unu!591,!Društvo!je!kao grešku iz ranijih godina evidentiralo rashod u iznosu od
3.465 hiljada dinara, po osnovu raskida! ugovora! o! osiguranju! koji! su! zaklju"eni! u!
prethodnim periodima, a raskinuti u izveštajnom! periodu, a u skladu sa Uslovima za
osiguranje.
- Na!ra"unu!691, Društvo!je!kao grešku iz ranijih godina evidentiralo prihod u iznosu od
560 hiljada dinara, po osnovu raskida! ugovora! o! osiguranju! koji! su! zaklju"eni! u!
prethodnim periodima, a raskinuti u izveštajnom! periodu, a u skladu sa Uslovima za
osiguranje,!na!ime!povra$aja!prethodno!obra"unate!i!posredniku u osiguranju ispla$ene!
provizije,!za!"iji!povra$aj!je!raskidom!ugovora!o!osiguranju!zadužen.
Napomena br. 19
9.19. ZARADA PO AKCIJI (AOP 288)
Društvo! je! u! 2013. godini ostvarilo zaradu po akciji u iznosu od 389,04 dinara
(61.179.966,43 : 157.257). Broj redovnih! akcija! na! po"etku! i! na! kraju! obra"unskog!
perioda je nepromenjen i iznosi 157.257 komada.
Zarada po akciji
Pokazatelj
Neto dobitak (gubitak) u 000 dinarima
Prose"an broj akcija tokom godine
Zarada po akciji u dinarima
2013.
61.180
157.257
389
2012.
118.990
157.257
757
28
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
10.
BILANS STANJA
Napomena br. 20
10.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA ( AOP 003)
Iskazani iznos nematerijalnih ulaganja od 1 hilj.dinara!se!sastoji!od!slede$ih!stavki:
Red
broj
1.
O P I S
Ostala nem.ulaganja
U K U P N O:
Stanje
31.12.2012.g.
94
94
Promet u toku godine
Duguje
Potražuje
0
93
0
93
Stanje
31.12.2013.g.
1
1
Napomena br. 21
10.2. NEKRETNINE,!POSTROJENJA,!OPREMA!I!BIOLOŠKA!SREDSTVA!!!!(AOP!005!)
Iskazani iznos od 278.384 hilj.dinara se sastoji!od!slede$eg:
Red
broj
1.
O P I S
Postrojenja i oprema
Ispravka vrednosti opreme
Sad.vred. postrojenja i
opreme
Stanje
31.12.2012.g.
8.136
5.084
3.052
Promet u toku godine
Duguje
Potražuje
609
692
609
692
Stanje
31.12.2013.g.
8.745
5.776
2.969
Na!pove$anje!ove!pozicije!tokom!2013. godine uticala je nabavka ra"unara i ra"unarske
opreme kao i opreme za vezu interneta i!unapre#enje!IP!telefonske centrale u ukupnoj
vrednosti od 609 hiljada dinara, koji su po odgovaraju$oj odluci Komisije za osnovna
sredstva stavljeni u upotrebu. U!skladu!sa!odgovaraju$im!ra"unovodstvenim!politikama!
izvršeno!je!umanjenje!vrednosti!ovih!sredstava!za!2013.
10.2.1. Investicione nekretnine
Red
broj Investicione nekretnine
1.
Poslovni!prostor!!!484,71!m²
2.
Poslovni!prostor!!!88,34!m²
3.
Poslovni!prostor!!!53,75!m²
4.
Poslovni!prostor!!!54,89!m²
5.
Poslovni!prostor!!!1236!m²
UKUPNO
Stanje
31.12.2012.g.
84.334
17.660
9.963
10.174
153.201
275.332
Promet u toku godine
Duguje
Potražuje
0
-982
0
63
0
-104
0
-106
0
1.250
0
121
Stanje
31.12.2013.g.
83.352
17.723
9.859
10.068
154.451
275.453
Tokom! izveštajnog! perioda! nije! bilo! promene! u! portfelju! investicionih! nekretnina u
odnosu na prethodni period. Procena vrednosti investicionih nekretnina Društva! na
datum bilansa izvršena! je od strane ovlaš$enog! nezavisnog procenitelja, koji je u
procenu! uklju"io! sve! relevantne! raspoložive! parametre:! postoje$e uslove rentiranja,
procenu tržišnih! uslova! i! procenu stope kapitalizacije koriš$enjem! uporednih! tržišnih!
podataka,! tamo! gde! je! to! mogu$e.! Izveštaj! o! proceni je usvojen od strane nadležnog!
organa! Društva i sprovedeno je odgovaraju$e! evidentiranje! u! knjigama! Društva - u
skladu!sa!MRS!40!Društvo!je!efekte!ove!procene!prikazalo!direktno!u!prihodima perioda,
na!ra"unu!!681, u iznosu od 121 hiljada dinara.
29
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Napomena br. 22
10.3. U EŠ-E!U!KAPITALU!!!!(AOP!010)
Društvo!ima!slede$i!plasman!u!kapital!ostalih!pravnih!lica:
Red
broj
1.
O P I S
’’Beogradska!berza’’!!Beograd
Stanje
31.12.2013.g.
5.054
Stanje
31.12.2012.g.
5.054
Društvo! ima! plasman! u! kapital! ostalih! pravnih! lica! – 45! komada! obi"nih! akcija!
Beogradske berze.
Poziciju!u"eš$a!u!kapitalu!"ine!!i!HOV!"iji!je!izdavalac!Republika!Srbija!(!obveznice!stare!
devizne!štednje) "ija!je!procena!vrednosti na dan 31.12.2013.godine izvršena! na osnovu
njihove berzanske vrednosti na dan poslednjeg trgovanja u 2013. godini po serijama.
Stanje HOV na dan 31.12.2013. g. iznosi 35.788 hiljada dinara, a struktura!dospe$a!data!
je u narednoj tabeli:
Red
broj
2.
3.
4.
O P I S
Obveznice serije A 2014
Obveznice serije A 2015
Obveznice serije A 2016
U K P N O
Stanje
31.12.2013.g.
0
25.310
10.478
35.788
Stanje
31.12.2012.g.
14.035
23.785
9.780
47.600
Tokom 2013. godine Društvo!je!izvršilo!preknjižavanje!obveznica!serije!A!2014 sa!ra"una!
032! na! ra"un! 234! – deo! dugoro"nih! deponovanja! i ulaganja koji dospeva do jedne
godine.
Napomena br. 23
10.4. ZALIHE (AOP 019)
Iznos od din. 606 hiljada na ovoj poziciji u bilansu stanja odnosi se na obrasce stroge
evidencije i date avanse za usluge.
Na obrasce stroge evidencije odnosi se 18 hiljada dinara. U!skladu!sa!"l.7!Pravilnika!o!
kontnom!okviru!i!sadržini!ra"una!u!kontnom!okviru!za!društva!za!osiguranje,!Društvo!vodi
materijalnu evidenciju nepopunjenih štampanih!obrazaca polisa osiguranja.
Pozicija datih avansa iznosi ukupno 588 hiljada dinara i odnosi se na:
- avans za konsultantske usluge na projektu usaglašavanja Društva! sa “Odlukom! o!
minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijskih institucija
NBS”,u!iznosu!od!191!hilj.dinara!i!
- avans za usluge revizije u iznosu od 397 hiljada dinara.
30
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Napomena br. 24
10.5. POTRAŽIVANJA!!!!!!!!!!!(AOP!022!i!023)
Pozicija potraživanja koja na dan 31.12.2013.g. iznosi 31.979 hiljada dinara, odnosi se
na!slede$e osnove:
Red
broj
Iznos na dan
O P I S
1.
Potraživanje!za!premije!od!kupaca!u!zemlji
1.1.
Potraživanje!za!premije!od!povezanih!lica
- Energoprojekt Niskogradnja
- Energoprojekt Visokogradnja
- Energoprojekt Oprema
- Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura
Ostala pravna lica
1.2.
31.12.2013.g.
39.169
31.12.2012.g.
42.778
25.456
15.541
8.533
1.216
166
13.713
22.228
21.800
0
428
0
20.550
-29.896
11.558
-3.322
-30.611
10.636
-9.179
65
7
2.
3.
4.
Ispravka!potraž.!za!premije od kup.u zemlji
Potraživanje!za!premije!od!kupaca!iz!inost.
Ispravka!potraž.!za!premije!od!kup.iz!inostr.
5.
Potraž.po!osnovu!u"eš$a!reos.u!naknadi!štete
6.
Ispravka!potraživanja!po!osnovu!u"eš.u!nakn.šteta
-1
0
7.
8.
9.
10.
11.
Potraživanje!za!premije!saosiguranja
Ispravka!potraživanja!!za!premije saosiguranja
Potraživanje!za!proviziju!po!osnovu!zastup.!u!osig.
Ispravka potr.po osnovu zastup.u osig.
Potraživanja po osnovu provizije iz poslova reosig.i
saos.
Ispravka potr.po osn.prov.reo i saos.
Ostala!potraživanja
Ispravka!ostalih!potraživanja
Potraživ.za!više!pla$.nakn.za!nadzor!nad!osig.
Potraživanja!za!više!upla$en!porez na dobit
UKUPNO (1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11-12+1314+15+16)
3.555
-36
18
0
537
1.331
-17
0
0
154
-5
206
-2
65
10.068
31.979
-2
86
-1
91
0
15.273
12.
13.
14.
15.
16.
Ispravka! potraživanja! na! dan! 31.12.2013. g.! izvršena! je! primenom! Pravilnika! o! proceni!
bilansnih! i! vanbilansnih! pozicija! Društva,! a! sastoji se od! opštih! ispravki! u! ukupnom!
iznosu 33.262 hiljada dinara. Procena! stepena! naplativosti! potraživanja,! metode! i!
kriterijumi koji su primenjeni,! rokovi,! na"in! vo#enja! evidencije! o! dužnicima! i! sadržina!
podataka!o!dužnicima!definisani!su!Pravilnikom!društva!o!na"inu!procenjivanja!bilansnih!
i!vanbilansnih!pozicija!društva.
Napomena br. 25
10.6. KRATKORO NI!FINANSIJSKI!PLASMANI!!!!(AOP!024)
Kratkoro"ni!finansijski!plasmani!u!iznosu!od!470.703 hilj.din. sastoje!se!iz!slede$eg:
Red
broj
1.
2.
Iznos u 000 din. na dan
O P I S
Kratkoro"ni!plasmani
Deo dugor.dep.i ulag.koja dospevaju do jedne godine
UKUPNO
31.12.2013.g.
455.939
14.764
470.703
31.12.2012g.
483.943
17.648
501.591
31
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Kratkoro!ni plasmani odnose! se! na! deponovana! devizna! sredstva! kod! doma$ih!
poslovnih banaka sa!kojima!je!Društvo!zaklju"ilo!ugovore!o!deponvanju. Sredstva u EUR
i! USD! su! deponovana! na! period! od! 12! meseci! uz! kamatnu! stopu! koja! se! kre$e! u!
rasponu od 2,34 do 3,50 <! na! godišnjem! nivou! (u! zavisnosti! od! banke! i! perioda!
oro"avanja).
Svi plasmani dospevaju tokom 2014. godine, a na dan 31.12.2013. njihova vrednost je
prera"unata primenom!srednjeg!kursa!za!odgovaraju$u!valutu!na!taj dan:
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Iznos u 000 din. na dan
O P I S
Pro credit banka -EUR
UniCredit Banka -USD
UniCredit Banka -EUR
Raiffeisen banka –EUR
Societe Generale banka -EUR
Piraeus banka-RSD
UKUPNO
Napomena br. 26
10.7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
31.12.2013.g.
313.070
52.085
90.784
0
0
0
455.939
31.12.2012.g.
166.456
50.257
0
123.103
129.016
15.111
483.943
(AOP 028)
Iznos od 150.730 hiljada dinara!se!odnosi!delom!na!sredstva!na!deviznim!ra"unima!kod!
poslovnih banaka (146.740 hiljada dinara), a delom (3.990 hiljada dinara) se nalazi na
dinarskim! ra"unima.! Za! držanje! sredstava! na! deviznom! ra"unu! (gotovinski! ekvivalent)!
Društvo! ima! ugovoreni! prinos! u! visini! od! 2<! uz! obavezu! održavanja! ugovorenog!
prose"nog!stanja!ovih!sredstava.
Red
broj
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
Iznos 000 din. na dan
O P I S
Sredstva!na!tek.!ra"unima-RSD-sve banke
Euro banka EFG -EUR
UniCredit banka-EUR
UniCredit banka- USD
Findomestic banka - EUR
Raiffeisen banka - EUR
Raiffeisen banka - USD
Piraeus banka - EUR
UKUPNO
31.12.2013.g.
3.990
86
142
471
132.124
5.012
8.885
20
150.730
31.12.2012.g.
634
85
134
1.320
97.668
5.993
379
20
106.233
Svi! ekvivalenti! (sredstva! na! teku$im! deviznim! ra"unima)! evidentirani! su! po! srednjem!
kursu za EUR odnosno USD na dan 31.12.2013.g.
Napomena br. 27
10.8. AKTIVNA!VREMENSKA!RAZGRANI ENJA!!!!!(AOP!!030)
Iznos od 10.164 hilj.din. na ovoj poziciji se! sastoji! u! najve$em! obimu! od! ugovorenih! i!
obra"unatih! kamata na oro"ena sredstva kod doma$ih! banaka, a koja pripada
izveštajnom! periodu,! dok je rok! dospe$a! u! 2014.g. Tako#e na ovoj poziciji su
evidentirane i unapred pla$ene!pretplate!za!stru"nu!literaturu!i!pla$ene!neistekle!premije
osiguranja imovine!Društva.
32
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Red.broj
1.
2.
3.
4.
4.
5.
O P I S
Unapred!obra"unata!ugovorena!!kamata
Sava osiguranje a.d.o.
AMS osiguranje a.d.o.
Ostalo(Wiener,Uniqa)
Savez!ra"unovo#a!Srbije
Cekos In Beograd
U K U P N O:
Iznos u 000
2013.din
9.946
62
47
9
0
100
10.164
Iznos u 000
2012.din
18.773
60
47
8
58
100
19.046
Napomena br. 28
10.9. PRENOSNA PREMIJA SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA KOJA PADA NA
TERET!SAOSIGURAVA A!I!REOSIGURAVA A!(AOP!032)
Red
broj
1.
2.
Iznos 000 din. na dan
O P I S
Prenosna!premija!na!teret!saosigurava"a
Prenosna!premija!na!teret!reosigurava"a
Ukupno
31.12.2013.g.
2.666
744
3.410
31.12.2012.g.
1.144
46
1.190
Obra"un! je! izvršen! po! vrstama! osiguranja,! i! u! okviru! njih! po! pojedina"nim! prenetim!
rizicima, a u skladu sa relevantnim aktima poslovne politike (Pravilnik o formiranju i
na"inu!obra"unavanja!i!visini!prenosnih!premija)!i!izvršenim!obra"unima!premija!prenetih!
u saosiguranje i reosiguranje!saglasno!zaklju"enim!ugovorima.
Napomena br. 29
10.10.REZERVISANE! ŠTETE! OSIGURANJA! I! SAOSIGURANJA KOJE PADAJU NA
TERET!SAOSIGURAVA A!I!REOSIGURAVA A!(AOP!033)
Red
broj
1.
2.
Iznos 000 din. na dan
O P I S
Rezervisana!štete na!teret!saosigurava"a
Rezervisane!štete na!teret!reosigurava"a
Ukupno
31.12.2013.g.
0
67.419
67.419
31.12.2012.g.
479
113
592
Rezervisanje! je! izvršeno! na! osnovu! prijavljenih! a! do! 31.12.2013.! ! nerešenih! šteta!
nastalih na rizicima koji su bili saosigurani / reosigurani. U skladu sa ugovorima po
kojima!su!ovi!rizici!plasirani!u!saosiguranje!/!reosiguranje,!izvršeno!je!rezervisanje!udela!
saosigurava"a! /! reosigurava"a! i o tome su saosigurava"ima /! reosigurava"ima
dostavljeni!borderoi!šteta!na!koje!su!oni!blagovremeno dali saglasnost i na!odgovaraju$i!
na"in!evidenrtirali!svoju!obavezu!iz poslovanja.
Napomena br.30
10.11. ODLOŽENE!PORESKA!!SREDSTVA!(AOP!034)
Odložene!poreska!sredstva!na!dan!31.12.2013. godine, iznose 727 hilj.dinara.
33
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Red.broj
1.
2.
3.
4.
5.
O P I S
Knjig.vrednost osnovnih sredstava (023)
Knjig.vrednost nematerijalnih ulaganja (014)
U k u p n o (1+2)
Neotpisana vrednost na 31.12.13.(obrazac OA)
Privremena razlika (3-4)
Odložena!poreska!sredstva!(5=15%)
Iznos
2.969
1
2.970
7.815
-4.845
727
Odložena! poreska! sredstva! nastala! su! kao! posledica! privremene! razlike! koja! postoji!
izmedju knjigovodstvene vrednosti sredstava i njihove poreske osnovice, nakon
obra"una!ra"unovodstvene!i!poreske!amortizacije za izveštajni!period.
Smanjenje odloženih poreskih sredstava u odnosu na istu poziciju na dan 31.12.2012.
iznosi 48 hiljada dinara i evidentirano je na teret neto dobiti, a u skladu sa MRS 12.
34
Stanje 31.12.2013. godine
Stanje na dan 31.12.2012.
godine
Ispravka!greške!i!promena!
ra"unovodstvene!politike
Korigovano po!etno
stanje
Pove$anje!osnovnog
kapitala
Promene u fer vrednosti
HoV raspolozivih za
prodaju
Neto!dobitak!teku$eg!
perioda
Raspodela dobiti dividenda
Prodaja / (sticanje)
sopstvenih akcija
Korekcija dobitka po
osnovu poreza na dobit za
20... godinu
OPIS
699.793
94
94
625.882
73.911
94
Ostali
kapital
625.882
|Osnov
ni
kapital
10.12. PROMENE NA KAPITALU
-
Emision
a
premija
-
Rezerv
e
-
Revalorizac
i-one
rezerve
-
Nerealizova
ni
dobici/gubici
po osnovu
HoV
79.847
35
779.734
55.826
774.380
774.380
Ukupno
55.826
-
Otkuplje
ne
sopstve
ne
akcije
61.180
-
Gubitak
do
visine
kapitala
61.180
73.911
148.404
148.404
Neraspore#e
ni dobitak
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Napomena br. 31
10.13. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (AOP 102)
Osnovni! kapital! Društva! iznosi 699.887 hiljada dinara! od! "ega! akcijski! kapital iznosi
699.793 hiljade dinara, a ostali kapital iznosi 94 hiljade dinara.
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5..
O P I S
Energoprojekt Holding a.d.
Jubmes banka Beograd
Evropa osiguranje
NMS Investment Support d.o.o.
Nedeljkovi$!Igor
U K U P N O:
Iznos akc.kapitala na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
650.390
581.696
49.199
44.003
196
4
4
699.793
175
4
4
625.882
Evidentirane promene na akcijskom! kapitalu! u! izveštajnom! periodu! odnose! se! na!
pove$anje! kapitala! koje! je! izvršeno! na! osnovu! Odluke! Skupštine! akcionara! koja! je!
doneta 26.04.2013.godine. Akcijski! kapital! je! pove$an! za! 73.911 hiljada dinara iz dela
neraspore#ene!dobiti. Upis promene vrednosti!akcija!izvršen!je!u!Centralnom!registru.
Društvo! ima! 157.257! ukupno! emitovanih! obi"nih! (redovnih)! akcija! "ija! je! nominalna!
vrednost po jedinici 4.450 dinara,! što! "ini ukupan akcijski kapital od 699.793 hiljada
dinara.
Napomena br. 32
10.14. NERASPORE%ENA DOBIT (AOP 112)
Neraspore#ena! dobit! u! izveštajnom! periodu! iznosi! 79.847 hilj.dinara i sastoji se od
neraspore#ene dobiti ranijih godina u iznosu od 18.667 hilj.din.!i!dobiti!teku$e!godine!u!
iznosu od 61.106 hilj.dinara
Red
broj
1.
2.
O P I S
Neraspore#ena!dobit!teku$e!godine
Neraspore#ena dobit ranijih godina
Ukupno
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g. 31.12.2012.g.
61.180
118.990
18.667
29.414
79.847
148.404
Stanje i promena stanja neraspore$enog dobitka je prikazana u narednoj tabeli:
Stanje i promena stanja
neraspore$enog dobitka
Stanje na dan 01.01.
Raspodela dobitka (dividende)
Raspodela! dobitka! (pove$anje! nominalne! vrednosti! po!
akciji)
Ostalo
Dobit teku#e godine
Stanje na dan 31. decembra
u 000 dinara
2013.
2012.
148.404
66.055
55.826
36.641
73.911
0
18.667
61.180
79.847
29.414
118.990
148.404
36
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Odlukom Skupštine!akcionara!od!26.04.2013.godine iz dobiti za 2012. godinu ispla$ena!
je dividenda akcionarima u iznosu od 55.826 hilj.din. (355,00 dinara po akciji).
Napomena br. 33
10.15. DUGORO NA!REZERVISANJA!!!!(AOP!118)
Ukupan! iznos! dugoro"nih! rezervisanja! na! dan! 31.12.2013.g. je 4.543 hiljada dinara i
sastoji se od 3.771 hiljada dinara izdvajanja za rezerve za izravnavanje rizika i 772
hiljade dinara na ime rezervisanja za otpremnine zaposlenima po osnovu odlaska u
penziju, a obra"unatim!u skladu sa MRS 19.
Red
broj
1.
2.
O P I S
Rezerve za izravnanje rizika
Rezervisanje za otpremnine
Ukupno
Iznos u 000 din. na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
3.771
12.875
772
789
4.543
13.664
Rezervisanja za izravnanje rizika na dan 31.12.2013.godine smanjena su za 9.104
hilj.dinara u odnosu na 31.12.2012.godine (objašnjeno!u!napomeni broj 8).
Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih (rezervisanja za nedospele
otpremnine prilikom odlaska u penziju) obra"unato! je u skladu sa zahtevima MRS 19,
primenom!aktuarskog!obra"una!koji!je!izvršio eksterni konsultant.
Otpremnine! prikom! odlaska! u! penziju! se! u! Društvu! ispla$uju! na! osnovu! "lana! 48!
Kolektivnog! ugovora,! po! kome! je! poslodavac! dužan! da! zaposlenom! isplati otpremnimu
pri odlasku u penziju:
1) njegove!trostruke!neto!zarade!ispla$ene!za!mesec!koji!prethodi!mesecu!odlaska!
u penziju;
2) trostrukog! iznosa! neto! prose"ne! zarade!kod! Poslodavca! u! mesecu!koji! prethodi
mesecu odlaska u penziju;
3) u!iznosu!utvr#enom!zakonom;
u zavisnosti koji je od navedenih iznosa najpovoljniji za zaposlenog.
Tokom! izveštajnog! periioda! evidentirano je smanjenje iznosa rezevisanja po osnovu
sadašnje!vrednosti!otpremnine!za!2,15% u odnosu na istu stavku bilansa stanja na dan
31.12.2012. godine.
Napomena br. 34
10.16. KRATKORO NE!OBAVEZE!!!!(AOP!128)
Ukupan!iznos!kratkoro"nih!obaveza!na!dan!31.12.2013. je 11.078 hiljada dinara i odnosi
se na obaveze po osnovu premija saosiguranja i reosiguranja, zarada za decembar
2013., poreza i drugih obaveza, kako je dato u tabeli koja sledi:
37
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Red
broj
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12
13.
14.
14.
O P I S
Obaveza!prema!"lanovima!Nadzornog odbora
Primljeni avansi,depoziti i kaucije
Obaveze za procenitelje-doktore,aktura i dr.
Obaveza!prema!dobavlja"ima
Povezana pravna lica
- Energoprojekt Holding
- Energoprojekt Entel
- Energoprojekt Energodata
Ostala pravna lica
Ostale obaveze
Obaveze za PDV
Obaveza!za!porez!na!premije!neživotrnih!!osiguranja
Obaveza za porez na dobit
Obaveze prema zaposlenima
Ostale obaveze za poreze i doprinose
Obaveze za zarade
Obaveze za provizije posrednika i zastupnika
Obaveze za premije saosiguranja
Obaveze za premije reosiguranja
Obaveze za vanredne situacije
Obaveze!za!"lanarine!komorama
U K U P N O:
Iznos na dan
31.12.2013.g. 31.12.2012.g.
119
130
533
347
176
179
924
1.498
634
628
6
0
290
314
370
697
1.591
75
245
2.456
12
1.413
2.149
0
4
11.078
192
172
19
1
1.306
0
72
906
3.474
83
236
2.230
431
151
492
1
5
10.235
Napomena br. 35
10.17. PASIVNA!VREMENSKA!RAZGRANI ENJA!!!(AOP!137)
Pasivna vremenska razgrani"enja!iznose!259.648 hilj. dinara i sastoje se od:
Red
broj
O P I S
Iznos na dan
31.12.2013.g.
31.12.2012.g.
98.230
110.079
4.241
1.341
156.105
65.415
1.072
724
- nefakturisana!provizija!posrednika!po!napla$enoj!
premiji
328
0
- unapred!obra"unati!troškovi!revizije
665
671
79
53
1.
Prenosne!premije!neživot.!osiguranja
2.
Prenosne premije saosiguranja
3.
Rezervisane!štete
4.
Druga!pasivna!razgrani"enja
- fond za preventivu
U K U P N O:
259.648
177.559
Prenosne premije! i! rezervisane! štete! su! obra"unate! procenama! izvršenim! u! skladu! sa!
odgovaraju$im! aktima! poslovne! politike! (Pravilnik! o!formiranju! i! na"inu! obra"unavanja! i!
visini! prenosnih! premija,! Pravilnik! o! bližim! kriterijumima! i! na"inu! obra"unavanja!
rezervisanih!šteta).
Pozicija! rezervisanih! šteta! (procena! za! nastale! prijavljene! do! kraja! perioda! nerešene! i!
nastale! neprijavljene! štete)! rezultat! je! procena! u! skladu! sa! Pravilnikom! o! bližim!
38
Energoprojekt Garant a.d.o. – Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
kriterijumima! i! na"inu! obra"unavanja! rezervisanih! šteta,! koji! obavezuje! Društvo! da kod
procene! nastalih! neprijavljenih! šteta! primenjuje! ve$i! broj! razli"itih! aktuarskih! metoda!
obra"una,! u! zavisnosti! od! portfelja,! vrste! osiguranja! i! raspoloživih! serija! podataka! o!
štetama!u!ranijim!periodima.
Pasivna! razgrani"enja! pod! rednim brojem 4. "ine obaveze! društva! prema revizoru u
skladu! sa! Ugovorom! o! obavljanju! revizije! finansijskih! izveštaja! Društva! za! 2013.,!
obaveze prema posrednicima u osiguranju na dan 31.12.2013. obra"unate! u! skladu!sa!
Ugovorima! o! posredovanju! zaklju"enim! sa! ovim! licima! i! obaveze po osnovu Fonda
preventive.
10.18.
Usaglašavanje potraživanja i obaveza
Društvo je! izvršilo! usaglašavanje potraživanja sa! doma$im! i! inostranim! kupcima! sa!
stanjem na dan 31.12.2013. godine.
Od ukupno 65 doma"ih! kupaca kojima su poslati izvodi otvorenih stavki na dan
31.12.2013. godine, u iznosu od 43.550 hilj. dinara,!usaglašeno!je!42.077 hilj.dinara, dok
za iznos od 1.473 hilj. dinara kupci nisu odgovorili na uredno poslate izvode. Od ukupno
iskazanog iznosa din. 43.550 hiljade do datuma odobravanja! finansijskog! izveštaja! u
2014.godini!!napla$eno!je 4.088 hiljada dinara.
Od ukupno 13 inostranih kupaca, na dan 31.12.2013. godine, u iznosu od 11.558 hilj.
dinara,!usaglašeno!je 11.558 hilj. dinara. Po ovoj poziciji u 2014. do datuma odobravanja
finansijskog!izveštaja!napla$eno!je 5.955 hilj.dinara.
U! narednoj! tabeli! prikazani! su! iznosi! potraživanja od kupaca koji nisu odgovorili na
poslate Izvode otvorenih stavki.
Kupci koji nisu odgovorili na poslate izvode
otvorenih stavki
Doma"i!Kupci!
Con – Do d.o.o.
GSN Neuro Novi Sad
Agencija za zastup u osig.(lekari)
Full! isto!d.o.o.
Teximp doo Beograd
Galaxy system
Multipartners Sistem d.o.o.
Atlas Copco d.o.o.
Grafocard doo
Ecosystem doo Lapovo
Cabello doo Beograd
BEN-glob.bezbed.rešenja!doo!Beograd
Novo Nordisk Pharma doo
Vino!Župa!ad!Aleksandrovac
ML System doo Kragujevac
Hil Karlo doo Beograd
Flow Plus doo Beograd
Tehnomering monta#a doo
Vesna!Stankovi$!Vasovi$
Axiom International doo Beograd
A.C.E.Adventure doo Beograd
UKUPNO
u 000 dinara
3
82
73
34
212
12
96
10
285
17
18
47
138
206
88
11
42
13
16
40
30
1.473
39
NAŠA ZAPAŽANJA
Uvodne napomene
U skladu sa zaklju!enim ugovorom izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja za 2013.
godinu "Energoprojekt Garant" a.d.o., Beograd (dalje u tekstu: Društvo).
Naša uobi!ajena praksa, a tako#e i jedan od zahteva Me#unarodnih standarda revizije, je da
po obavljenoj reviziji u posebnom Pismu rukovodstvu (dalje u tekstu: Pismo) iznesemo
pitanja koja po našem mišljenju zaslužuju da budu predmet Vašeg razmatranja.
Osnovni ciljevi i postupci obavljanja revizije
Revizija finansijskih izveštaja obuhvata ispitivanje, proveru i ocenu primenjenih
ra!unovodstvenih postupaka i procena i na osnovu njih iskazanih iznosa u finansijskim
izveštajima i u!injenih obelodanjivanja u napomenama uz finansijske izveštaje, a u cilju
izražavanja revizorskog mišljenja o finansijskim izveštajima.
Revizija je obavljena u skladu sa Me#unarodnim standardima revizije i relevantnom
doma$om regulativom. Obim i postupke ispitivanja u toku vršenja revizije sveli smo na nivo
koji smo u datim okolnostima smatrali dovoljnim sa stanovišta izražavanja mišljenja o
finansijskim izveštajima. S obzirom da je obavljena revizija bazirana na testiranju uzoraka,
revizorsko mišljenje pruža visok stepen uveravanja, ali ne i apsolutno uveravanje o istinitosti
i objektivnosti finansijskih izveštaja i njihovoj fer prezentaciji u skladu sa ra!unovodstvenim
propisima važe$im u Republici Srbiji. Iz istog razloga slabosti, nepravilnosti i propusti koje
iznosimo u ovom Pismu rukovodstvu su oni koji su utvr#eni u okviru navedenog obima
ispitivanja i ne moraju biti i jedini postoje$i.
Tel 011/2628-180, 2628-136, Fax 011/2624-915, Mail [email protected]
Mati ni!broj!06528210!;!PIB!104173529!;!Šifra!delatnosti!6920
Poslovni!ra un!:!Marfin banka 145-13751-44
www.finrevizija.co.rs
Izveštavanje
Nakon izvršene revizije godišnjeg ra!una izdajemo Izveštaj nezavisnog revizora o
finansijskim izveštajima koji sadrži mišljenje o njihovoj istinitosti i objektivnosti i
uskla#enosti sa ra!unovodstvenim propisima važe$im u Republici Srbiji, a tako#e i
propisima donetim od strane Narodne banke Srbije kao regulatornog tela za oblast
osiguranja i Vaše finansijske izveštaje u prilogu.
Revizorski izveštaj je strogo formalizovan u skladu sa Me#unarodnim standardima revizije,
namenjen je prvenstveno eksternim korisnicima i ima karakter potvrde o uskla#enosti
finansijskih izveštaja sa propisima važe$im u Republici Srbiji, a tako#e i propisima donetim
od strane Narodne banke Srbije kao regulatornog tela za oblast osiguranja .
Obveznici revizije - društva za osiguranje, obavezni su da usvojene finansijske izveštaje sa
mišljenjem revizora dostave do 30. aprila Narodnoj banci Srbije - sektoru kontrole.
Javna društva su, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, obavezna da usvojene finansijske
izveštaje sa mišljenjem revizora dostave Komisiji za hartije od vrednosti i multilateralnoj
trgova!koj platformi najkasnije do 30. aprila teku$e godine za prethodnu poslovnu godinu.
Pismo, za razliku od statutarnog revizorskog izveštaja koji je javni dokument, predstavlja
poverljiv dokument. Namera mu je da rukovodstvu naru!ioca pruži dodatne informacije u
vezi sa uo!enim nepravilnostima kvalifikovanim u revizorskom izveštaju, kao i na slabosti
sistema internih kontrola koje su dovele ili mogu dovesti do grešaka ili zloupotreba.
Revizorski testovi su dizajnirani na na!in da pribave dovoljno dokaza za potvr#ivanje ili
osporavanje pozicija finansijskih izveštaja, a ne u prevashodnom cilju otkrivanja zloupotreba
ili kriminalnih radnji. Ipak, ukoliko tokom vršenja revizije nai#emo na takve pojave, naša je
obaveza da Vas o tome informišemo.
Mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja
U ovom delu Pisma sumirane su i detaljnije obrazložene konstatacije od zna!aja za izraženo
revizorsko mišljenje o finansijskim izveštajima na dan 31.12.2013. godine, odnosno za 2013.
godinu.
Na osnovu obavljene revizije, uzimaju$i u obzir suštinu i materijalni zna!aj eventualno
uo!enih nepravilnosti, ili eventualnih ograni!enja u obimu izvršenog posla, revizor u skladu
sa Me#unarodnim standardima revizije izražava svoje profesionalno mišljenje kao jedno od
slede$ih: pozitivno mišljenje, mišljenje sa rezervom, negativno mišljenje ili uzdržavaju$e
mišljenje. Po potrebi, revizor može modifikovati napred navedena mišljenja skretanjem
Tel 011/2628-180, 2628-136, Fax 011/2624-915, Mail [email protected]
Mati ni!broj!06528210!;!PIB!104173529!;!Šifra!delatnosti!6920
Poslovni!ra un!:!Marfin banka 145-13751-44
www.finrevizija.co.rs
pažnje na neku, po njegovom mišljenju, zna!ajnu !injenicu koja ne predstavlja kvalifikaciju,
ve$ joj je cilj da doprinese pravilnijem razumevanju finansijskih izveštaja od strane njihovih
korisnika.
S obzirom da u finansijskim izveštajima nismo utvrdili materijalno zna!ajna odstupanja u
odnosu na suštinu i zakonitost iskazanih podataka u finansijskim izveštajima u odnosu na
opšte prihva$ena ra!unovodstvena na!ela i propise, u Izveštaju nezavisnog revizora o
izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja konstatovano je da finansijski izveštaji prikazuju
istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva, odnosno dato je pozitivno mišljenje.
U nastavku navodimo slabosti ili nepravilnosti koje zbog malog materijalnog zna!aja nisu
kvalifikovane u revizorskom mišljenju, ali na ovaj na!in želimo da Vam ukažemo na njih.
Tako#e, dajemo i preporuke za njihovo korigovanje (gde je to mogu$e), ili spre!avanje
njihovog ponavljanja u budu$nosti.
Obrazloženje pitanja koja nisu kvalifikovana u revizorskom mišljenju:
Stope režijskog dodatka
Nalaz:
U ta!ki 3.1 Mišljenja ovlaš$enog aktuara na finansijski izveštaj i godišnji
izveštaj o poslovanju Društva u 2013. godini prikazan je raspored fakturisane premije na
tehni!ku premiju i režijski dodatak koji je Društvo uradilo u skladu sa internim Pravilnikom
o maksimalnim stopama režijskog dodatka, koji je pregledan i potpisan od strane
ovlaš$enog aktuara.
Ukupni troškovi sprovo#enja osiguranja ve$i su od obra!unatog režijskog dodatka prema
internim aktima i zahtevima struke u iznosu od 16.238 hiljada dinara (2012. godine su ve$i
za 5.216 hiljada dinara).
Društvo je navedenu razliku pokrilo finansijskim prihodima ostvarenim u izveštajnom
periodu gde je neto finansijska dobit iznosila 20.204 hiljade dinara i o!uvalo tehni!ke
premije za isplatu šteta i ugovorenih iznosa po osnovu osiguranja. Ovlaš$eni aktuar je
konstatovao razliku i objasnio uzrok nastanka, kao što je i Društvo u!inilo u ta!ki 4e) u
Izveštaju o poslovanju za 2013. godinu.
Preporuka: Mišljenja smo da bi trebalo izvršiti analizu raspodele bruto premije na režiju i tehni!ku
premiju po vrstama osiguranja radi eventualnog pove"anja stope režijskog dodatka u onim vrstama
osiguranja kod kojih je u dužem uzastopnom periodu ostvaren dobar merodavni tehni!ki rezultat. Ili
kao što rukovodstvo Društva predlaže da se pove"a obuhvat !ije bi režijsko pravo u ve"oj meri pokrilo
troškove sprovo#enje osiguranja.
Tel 011/2628-180, 2628-136, Fax 011/2624-915, Mail [email protected]
Mati ni!broj!06528210!;!PIB!104173529!;!Šifra!delatnosti!6920
Poslovni!ra un!:!Marfin banka 145-13751-44
www.finrevizija.co.rs
IZVEŠTAJ O OSTALIM REGULATORNIM ZAHTEVIMA
Mišljenje o uskla!enosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim
izveštajima
U skladu sa !lanom 54. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i
!lanom 7. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava
(Sl. glasnik RS br. 50/2012) izvršili smo proveru uskla#enosti godišnjeg Izveštaja o
poslovanju Društva za 2013. godinu sa finansijskim izveštajima Društva za istu poslovnu
godinu. Kao što je objašnjeno , naša revizija je planirana i obavljena sa prevashodnim ciljem
izražavanja mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja, a zaklju!ke i nalaze u
vezi sa napred navedenim pitanjem dajemo u nastavku.
Na bazi sprovedenih postupaka, nismo uo!ili ništa što bi nas navelo da zaklju!imo da
godišnji izveštaj o poslovanju nije, po svim materijalno zna!ajnim pitanjima, uskla#en sa
finansijskim izveštajima Društva.
Mišljenje o efikasnosti funkcionisanja unutrašnje revizije, sistema upravljanja
rizicima i sistemu unutrašnjih kontrola
Na bazi sprovedenih postupaka pregleda sistema unutrašnje revizije,
sistema upravljanja rizicima i sistema unutrašnjih kontrola u primeni tokom 2013.
godine, nismo uo!ili ništa što bi ukazivalo da unutrašnja revizija Društva ne
funkcioniše efikasno, a da sistem upravljanja rizicima i sistem unutrašnjih konrola ne
omogu$avaju ostvarivanje ciljeva rukovodstva Društva u vezi sa pouzdanoš$u
finansijskog izveštavanja, stabilnosti, efektivnosti i efikasnosti poslovanja i
poštovanja zakona i propisa važe$ih u Republici Srbiji.
Funkcionisanje sistema internih ra"unovodstvenih kontrola
Tokom sprovo#enja procedura revizije finansijskih izveštaja utvrdili smo adekvatan nivo
organizacije i stru!nost kadrova ra!unovodstvene i finansijske službe, potvrdili da se
dnevnik i glavna knjiga vode uredno i ažurno na na!in koji omogu$ava kontrolu ispravnosti
knjiženja, !uvanje i koriš$enje podataka, odnosno, nismo uo!ili slabosti u funkcionisanju
ra!unovodstvenog sistema i sistema internih ra!unovodstvenih kontrola koje bi po našem
Tel 011/2628-180, 2628-136, Fax 011/2624-915, Mail [email protected]
Mati ni!broj!06528210!;!PIB!104173529!;!Šifra!delatnosti!6920
Poslovni!ra un!:!Marfin banka 145-13751-44
www.finrevizija.co.rs
mišljenju trebalo da budu predmet Vašeg razmatranja. Tako#e, nismo naišli na elemente
zloupotreba, niti svesnog i tendencioznog kršenja zakonskih propisa.
Završne napomene
U ovom Pismu nismo iznosili manje zna!ajna pitanja, koja su prodiskutovana sa nadležnim
licima u postupku vršenja revizije.
Ovo Pismo predstavlja poverljivu informaciju namenjenu isklju!ivo rukovodstvu Društva.
Na kraju isti!emo da smo tokom vršenja revizije imali punu pomo$ i saradnju odgovornih
lica i neposrednih izvršilaca Društva, na !emu se i ovom prilikom zahvaljujemo.
Ukoliko su Vam potrebna bilo kakva dodatna objašnjenja ili komentari, budite slobodni da
nam se obratite.
Tel 011/2628-180, 2628-136, Fax 011/2624-915, Mail [email protected]
Mati ni!broj!06528210!;!PIB!104173529!;!Šifra!delatnosti!6920
Poslovni!ra un!:!Marfin banka 145-13751-44
www.finrevizija.co.rs
„ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
“ ENERGOPROJEKT GARANT ”ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
S A D R Ž A J:
1.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ................................................................................... 1
2.
ANALIZA SISTEMA INTERNE KONTROLE ................................................................ 6
3.
ANALIZA VO!ENJA POSLOVNIH KNJIGA ................................................................. 9
4.
ANALIZA BILANSA STANJA ....................................................................................... 10
5.
ANALIZA BILANS USPEHA ......................................................................................... 23
6.
ANALIZA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ................................................... 28
7.
ANALIZA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ........................................ 28
8.
ANALIZA NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE........................................... 28
9.
POKAZATELJI POSLOVANJA ...................................................................................... 29
10. KADROVSKA, TEHNI"KA I ORGANIZACIONA OSPOSOBLJENOST I ORGANI
UPRAVLJANJA .......................................................................................................................... 31
11.
ANALIZA FUNKIONISANJA INTERNE REVIZIJE .................................................... 33
12. ZAKLJU"NO MIŠLJENJE OVLAŠ#ENOG AKTUARA NA GODIŠNJI RA"UN I
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU .................................................................................. 34
13.
ANALIZA NALAZA EKSTERNE KONTROLE ............................................................ 34
“ ENERGOPROJEKT GARANT ”ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
1.
101.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Delatnost i organizacija
Akcionarsko društvo za osiguranje „Energoprojekt Garant“, Beograd (dalje u tekstu Društvo) osnovano je
Odlukom o osnivanju 25. februara 1992. godine, od strane Jubmes banke d.d. Beograd, kao Deoni$ko
društvo za osiguranje i reosiguranje „Garant“. Društvo je dobilo od Saveznog ministarstva za finansije
dozvolu za rad pod brojem: 2/2-02-005/92-001 iste godine, i upisano je u sudski registar rešenjem
Privrednog suda u Beogradu, br. Fi 3858/02, dana 13. marta 1992. godine.
Rešenjem Saveznog ministarstva za finansije br. 4/3-02-0019/02, od 18. novembra 2002. godine
promenjena je dozvola za rad Društva sa ostalih poslova reosiguranja na poslove ostalih imovinskih
osiguranja i nezgode. Promena delatnosti Društva upisana je u sudski registar Trgovinskog suda u
Beogradu, pod brojem XI Fi 15866/02, dana 20. januara 2003. godine.
Delatnost Društva je 6512 Neživotno osiguranje, tako da je Društvo registrovano za obavljanje svih vrsta
neživotnih osiguranja u skladu sa $lanom 10 Zakona o osiguranju (Sl.gl. RS 55 /04, 70/04, 61/05, 85/05,
101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 119/12, 116/13).
Pod nazivom Energoprojekt Garant Akcionarsko društvo za osiguranje, odnosno skra%enim nazivom
Garant a.d.o. Novi Beograd, Društvo je poslovalo od 2005. g., kada je kod Agencija za privredne registre
– Registar privrednih subjekata, registrovana promena poslovnog imena, Registar privrednih društava
broj BD-2455/2005 od 12.05.2005.godine.
Rešenjem Narodne banke Srbije G.br.11716 od 30.12.2009.g., Društvu je izdata dozvola za obavljanje
svih vrsta neživotnih osiguranja, kao i obavljanje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja,
što je upisano u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre BD 201409/2009
od 05.01.2010. godine.
Saglasno kriterijumima iz Zakona o ra$unovodstvu, $l. 6. Društvo je razvrstano u veliko pravno lice.
Društvo je u junu 2012. godine izvršilo uskla&ivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl.
glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), tako što su, na sednici Skupštine akcionara društva koja je održana
27.06.2012. godine, doneti izmenjeni Osniva$ki akt i Statut društva gde su usvojene sve promene tražene
u novom Zakonu. Tom prilikom Društvo je izvršilo i promenu skra%enog poslovnog imena, tako da glasi
Energoprojekt Garant a.d.o. Beograd. Društvo je dana 28.06.2012. godine podnelo registracionu prijavu
za promenu podataka Agenciji za privredne registre, koja je o registraciji promena izdala Rešenje broj '*
88092/2012 dana 03.07.2012. godine.
Tako&e, prilikom uskla&ivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, u organizaciji organa
upravljanja u Društvu prihva%en je dvodomni sistem, tako da su konstituisani slede%i organi upravljanja:
Nadzorni odbor, Izvršni odbor sa Generalnim direktorom i Komisija za reviziju (kao obavezna komisija
Nadzornog odbora javnog akcionarskog društva). "lanovi Nadzornog i Izvršnog odbora registrovani su u
Agenciji za privredne registre Rešenjem broj '* 88092/2012 dana 03.07.2012. godine, nakon prethodno
pribavljene saglasnosti Narodne Banke Srbije na predlog izbora $lanova navedenih organa.
1
“ ENERGOPROJEKT GARANT ”ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
U izveštajnom periodu za 2013. godinu sastav ograna upravljanja, $iji $lanovi su izabrani na period od 4
godine, je slede%i:
Nadzorni odbora $ine slede%i $lanovi:
o
o
o
o
o
o
Jovan Nik$evi$, predsednik (predstavnik Energoprojekt Holding a.d.),
Dimitraki Zipovski,$lan (predstavnik Energoprojekt Holding a.d., Dr ekonomskih nauka),
Zoran Jovanovi%, $lan (predstavnik Energoprojekt Holding a.d., Mr pravnih nauka),
Mirjana Grbovi%, (nezavisni $lan (Mr aktuarstva),
Jelica Jerkovi%, $lan (do 20.11.2013. godine, predstavnik Energoprojekt Holding a.d., Mr
ekonomskih nauka) i
Gordana Klanš%ek, $lan (od 20.11.2013. godine, Mr ekonomije)
Komisiju za reviziju $ine slede%i $lanovi:
o
o
o
o
Mirjana Grbovi%, predsednik
Dimitraki Zipovski,$lan
Jelica Jerkovi% $lan (do 01.11.2013. godine) i
Zoran Jovanovi% $lan (od 01.11.2013. godine)
Izvršni odbor $ine slede%i $lanovi:
o
o
o
Mirjana Bogi%evi%, Generalni direktor,
Jelica Mandi%, Izvršni direktor za finansije, ra$unovodstvo i plan, i
Lidija Vasi%, Izvršni direktor za osiguranje.
Gospo&a Mirjana Bogi%evi% je imenovana za generalnog direkora društva 28.06.2012. godine na
mandatni perod od 4 godine.
Sedište Društva je u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 12.
Poreski identifikacioni broj Društva je 100001468.
Mati$ni broj Društva je 07812728.
Prose$an broj zaposlenih u 2013. godini je 11 radnika (u 2012. godini je 11).
Društvo svoje ra$une vodi kod slede%ih banaka:
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd
JUBMES banka A.D. Beograd
Banca Intesa A.D. Beograd
AIK banka A.D. Niš
AIK banka A.D. Niš
Eurobank A.D. Beograd
Findomestic banka A.D. Beograd
Piraeus Bank A.D. Beograd
Raiffeisen banka A.D. Beograd
ProCredit Bank A.D. Beograd
Marfin Bank A.D. Beograd
Findomestic banka A.D. Beograd
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Dinarski ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
330-4001804-76
170-30003143000-40
190-2480-16
160-369476-67
105-500031-41
105-500145-87
250-1020000015000-52
240-426712501500-82
125-273-56
265-1040310001257-70
220-50208-12
RS35 145-71600000092-20
RS35 240-71600000025-20
RS35 170-30003143020-77
2
“ ENERGOPROJEKT GARANT ”ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd
Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd
Banca Intesa A.D. Beograd
AIK banka A.D. Niš
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Piraeus Bank A.D. Beograd
Piraeus Bank A.D. Beograd
Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd
Societe Generale banka Srbija A.D. Beograd
Raiffeisen banka A.D. Beograd
ProCredit Bank A.D. Beograd
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
Devizni ra$un
RS35 170-30003143026-59
RS35 170-30003143320-50
RS35 170-30003143326-32
RS35 160-51600001950-79
RS35 105-501200002024-84
RS35 330-71600000092-37
RS35 330-72600000102-02
RS35 330-72700000061-76
RS35 125-1200000000617-08
RS35 125-1290000000843-44
RS35 275-220025391-42
RS35 275-10221615934-84
RS35 265-1000000081726-89
RS35 220-1029800000027-03
Podaci o zaklju$enim ugovorima o posredovanju u osiguranju:
Naziv
AGD D.O.O.
MARSH D.O.O.
GRECO
INTERNATIONAL D.O.O.
ACB D.O.O.
ASPEN D.O.O.
3D MEDIATOR
DISTRIRISK D.O.O.
MENADŽER TIM D.O.O.
EUROSOLUTIONS D.O.O.
STEVANOVI# D.O.O.
INTERISK D.O.O.
AUCTOR SOLLERS
D.O.O.
ASIGEST
INTERA D.O.O.
PREMIJA PLUS D.O.O.
NB INVEST D.O.O.
Adresa
Narodne omladine 12
23000 Zrenjanin
Bul.Mihaila Pupina 10z
11070Novi Beograd
Bledska br. 3 / Sterijina br.15
11000 Beograd
Bul.Mihaila Pupina 10z/543
11070Novi Beograd
Bra%e Jerkovi% 132
11000 Beograd
Preradovi%eva 9b
11000Beograd
Narodnih Heroja 29
Novi Beograd
Maršala Birjuzova 3/VII
11000BEOGRAD
Ustani$ka 189/II lok. 7a
11000 Beograd
Toše Jovanovi%a 16/7
11000 Beograd
Bul.Mihaila Pupina 10z/p.p.,
11070 Novi Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 115v,
11000 Beograd
Klare Cetkin 14/24
11070 Novi Beograd
Majke Jevrosime 37
11000 Beograd
Kralja Petra 32
11000 Beograd
Vranjska br.18/1
11000Beograd
Mati!ni broj
8812969
PIB
103356979
17491156
102994595
20106310
104162721
20108479
104169820
20082313
104056541
20295791
105021079
20359099
105330253
20343087
105215977
20569620
106280667
17178296
101032630
20281073
104963931
20138564
104276844
20307773
105084218
20197323
104595709
105924725
20492767
20924667
108059578
Broj rešenja NBS
G.br. 7649 od
28.10.2005.
G.br. 5977 od
16.09.2005.g.
G.br. 8496 od
15.11.2005.g.
G.br. 4732 od
04.06.2008.g.
G.br. 6087 od
20.09.2005.g.
G.br.6299 od
04.05.2007.g.
G.br. 1801 od
22.03.2012.g.
G.br. 11231 od
04.10.2007.g.
G.br. 8780 od
27.08.2009.g.
G.br. 7754 od
01.11.2005.g.
G.br.10160 od
01.06.2010.g.
G. br.2012
06.03.2006.g.
G.br.2628 od
09.05.2011.g.
G. br.7964
07.09.2006.g.
G.br.9332 od
31.12.2008.g.
G.br.2306 od
19.04.2013.g.
3
“ ENERGOPROJEKT GARANT ”ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
Podaci o zaklju$enim ugovorima o zastupanju u osiguranju:
Ime
BRANA pr.
ADS pr.
PRORISK d.o.o.
102.
Adresa
Gunduli%ev Venac 55/1, 11000
Beograd
Nade Naumovi% 44a, 11000
Beograd
Bul.Mihaila Pupina 10z/III
11070Novi Beograd
Mati!ni broj
61425306
PIB
106403052
61638580
106102950
61425306
106403052
Broj rešenja NBS
G.br. 8273 od
08.04.2010.
G.br. 4536 od
05.05.2009.
G.br. 2708 od
21.03.2011.
Osnov za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja
Društvo je u toku 2013. godine u svom poslovanju, vo&enju poslovnih knjiga i sastavljanju finansijskih
izveštaja primenjivalo:
· Zakon o osiguranju (Sl.gl. RS 55 /04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 119/12,
116/13)
· Zakon o ra$unovodstvu i reviziji (Sl.gl. RS broj 46/06 i 111/09, 99/11),
· Zakon o privrednim društvima (Sl.gl. RS broj 36/11 i 99/11)
· Zakon o porezu na dobit pravnih lica (Sl.gl. RS broj 25/01, 80/02, 43/03, 84/04,18/10, 101/11,
119/12, 47/13 i 108/13),
· Zakon o porezu na dodatu vrednost (Sl.gl. RS broj 84/2004, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12,
108/2013),
· Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja društava za osiguranje;
· Pravilnik o kontnom okviru i sadržini ra$una u Kontnom okviru društava za osiguranje;
· Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od zna$aja za na$in utvr&ivanja poreza
na dobit pravnih lica (Sl.gl. RS br 99/10, 8/2011, 13/12, 8/13),
· Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obra$un poreza na dobit pravnih lica (Sl.gl. RS broj 99/10
i 8/13),
· Pravilnik o na$inu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i na$inu utvr&ivanja amortizacije
za poreske svrhe (Sl.gl. RS broj 116/04 i 99/10).
Tako&e, imaju%i u vidu $injenicu da je Energoprojekt Garant a.d.o. javno privredno društvo ($ijim se
akcijama trguje na segmentu tržišta – MTP Belex) na prezentaciju, dostavljanje i obelodanjivanje
finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društvo primenjuje i Zakon o tržištu kapitala broj (Sl. gl.
RS 31/2011) sa podzakonskim aktima.
Pored navedene zakonske i profesionalne regulative Društvo za osiguranje je bilo dužno da prilikom
vo&enja svojih poslovnih knjiga, sastavljanja, prezentacije, dostavljanja i obelodanjivanja finansijskih
izveštaja primenjuje i internu regulativu, odnosno interni opšti akt o ra$unovodstvenim politikama koji, u
skladu sa Zakonom o ra$unovodstvu i reviziji, sadrži posebna na$ela, uputstva i smernice za vo&enje
poslovnih knjiga, sastavljanje, prezentaciju, usvajanje, dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih
izveštaja.
U cilju prezentacije finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI Društvo je uradilo najbolje procene i razumne
pretpostavke koje uti$u na prezentovane iznose sredstava i obaveza na dan bilansa stanja, kao i ukupnih
prihoda i rashoda za poslovnu godinu.
Ove pretpostavke i procene zasnivaju se na informacijama raspoloživim na dan bilansa.
Finansijski izveštaji na dan 31.12.2013. godine, koji su predmet ovog Izveštaja, su prikazani u hiljadama
dinara. RSD je zvani$na izveštajna valuta.
4
“ ENERGOPROJEKT GARANT ”ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
103.
Obim izvršenih provera
Ovo ispitivanje je izvedeno u skladu sa opšteprihva%enim standardima revizije i obuhvatilo je slede%e
procedure:
a) Usaglašavanjem nezavisnim konfirmacijama potvr&eno je 60,43 + stanja potraživanja za premiju
osiguranja, 100+ transakcionih ra$una kod banaka i kratkoro$no oro$enih sredstava, a revizorskim
postupcima ispitivanja potvr&eno je stanje preko 85,00+ aktive;
b) Usaglašavanjem nezavisnim konfirmacijama potvr&eno je 43,33+ kratkoro$nih finansijskih
obaveza, a izvršeno je ispitivanje preko 80,00+ od vrednosti stanja pasive.
Mišljenje ovlaš%enog aktuara na finansijske izveštaje Društva za 2013. godinu je POZITIVNO (Prilog 1).
Ovlaš%eni aktuar je Snežana Momirov.
104.
Uporedni podaci
Izveštaji o kojima je izraženo Mišljenje ovlaš%enog revizora identi$ni su sa zvani$no predatim
finansijskim izveštajima Društva za 2013. i 2012. godinu i odobreni su od strane Nadzornog odbora
Društva na 16. sednici održanoj dana 26.2.2014. godine.
5
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
2.
ANALIZA SISTEMA INTERNE KONTROLE
201.
Akta kojima je uspostavljeno i regulisano funkcionisanje sistema internih kontrola :
Opšta akta Društva i Akta poslovne politike:
-
-
S t a t u t Društva
P r a v i l n i c i:
Pravilnik o ra$unovodstvu i ra$unovodstvenim politikama;
Pravilnik o osnovama sistema internih kontrola i upravljanju rizicima;
Opšti i posebni uslovi osiguranja i tarife premija sa mišljenjem ovlaš%enog aktuara;
Pravilnik o uslovima i na$inu deponovanja i ulaganja sredstava Društva sa mišljenjem ovlaš%enog
aktuara;
Pravilnik o maksimalnim stopama režijskog dodatka sa mišljenjem ovlaš%enog aktuara;
Pravilnik o formiranju i na$inu obra$unavanja i visini prenosnih premija sa mišljenjem ovlaš%enog
aktuara;
Pravilnik o bližim kriterijumima i na$inu obra$unavanja rezervisanih šteta sa mišljenjem
ovlaš%enog aktuara;
Pravilnik o formiranju i koriš%enju rezervi za izravnanje rizika sa mišljenjem ovlaš%enog aktuara;
Pravilnik o uslovima i na$inu saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem ovlaš%enog aktuara;
Pravilnik o uslovima i na$inu ostvarivanja regresa sa mišljenjem ovlaš%enog aktuara;
Pravilnik o postupanju sa obrascima evidencije o polisama;
Pravilnik o ra$unovodstvu i ra$unovodstvenim politikama;
Pravilnik o na$inu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva;
Pravilnik o radu interne revizije;
Pravilnik o evidenciji, rešavanju i isplati odštetnih zahteva osiguranika;
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;
Pravilnik o uslovima i na$inu ostvarivanja regresa (evidentiranje, predaja predmeta štete na
regresni
postupak u knjizi šteta, sadržina dokumentacije za sprovo&enje regresnog zahteva);
Pravilnik o nabavkama;
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
K o d e k s i:
Kodeks ponašanja uprave Društva;
Kodeks poslovne etike zaposlenih u Društvu;
Eti$ki Kodeks Interne revizije Društva;
Kodeks korporativnog upravljanja Društva;
-
Odluke
Odluka o tehni$kim osnovama osiguranja sa mišljenjem ovlaš%enog aktuara;
Odluka o kriterijumima, na$inu utvr&ivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja i ukupnom iznosu
samopridržaja;
Odluka o visini izdvajanja režijskog dodatka iz bruto premije osiguranja.;
202.
Procedure
Društvo je uspostavilo odgovaraju%e procedure za obavljanje poslovnih aktivnosti na na$in koji odgovara
vrsti, složenosti i rizi$nosti poslova i aktivnosti Društva:
-
Procedure za identifikaciju, merenje i kontrolu rizika osiguranja,
Procedure za identifikaciju, merenje i kontrolu operativnog rizika,
Procedure za identifikaciju, merenje i kontrolu rizika deponovanja i ulaganja sredstava Društva;
Procedure za identifikaciju, merenje i kontrolu rizika ro$ne i strukturne uskla&enosti imovine sa
obavezama;
- Procedure za identifikaciju, merenje i kontrolu tržišnog rizika;
6
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
- Procedure za identifikaciju, merenje i kontrolu pravnog rizik;
- Procedure za identifikaciju, merenje i kontrolu reputacionog rizika;
203.
Uputstva
Uputstva koja su bila u primeni tokom 2013. godine:
- Uputstvo o na$inu i postupku ra$unovodstvenog evidentiranja svih poslovnih promena na nivou
Društva;
- Uputstvo za rad popisne komisije i vršenje godišnjeg popisa;
- Uputstvo o na$inu evidentiranja troškova po mestima troškova;
- Uputstvo u vezi sa na$inom vo&enja evidencije o potraživanjima i dužnicima i obavezom Društva
da u skladu sa Pravilnikom o na$inu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva
izvrši procenu potraživanja;
- Uputstvo u vezi sa na$inom i postupkom vo&enja evidencije o dužnicima Društva prema kojima
zbir potraživanja iznosi više od 1+ garantne rezerve Društva;
- Uputstvo za sprovo&enje postupaka u Društvu za slu$aj nemogu%nosti naplate ugovorenih i
o$ekivanih prinosa na ulaganja;
- Uputstvo za sprovo&enje postupaka u Društvu za slu$aj nemogu%nosti izmirenja dospelih i budu%ih
obaveza;
- Uputstvo za sprovo&enje postupaka kao dela procesa rada u poslovanju sa posrednicima u
osiguranju;
- Uputstvo za sprovo&enje postupaka kao dela procesa rada u postupanju sa obrascima stroge
evidencije;
- Uputstvo za jedinstvenu primenu koriš%enje i evidentiranje obrazaca stroge evidencije;
- Uputstvo za sprovo&enje postupaka kao dela procesa rada u obuhvatu osiguranja (prodaji);
- Uputstvo za sprovo&enje postupaka kao dela procesa rada u sektoru za finansije i ra$unovodstvo;
- Uputstvo za sprovo&enje postupaka kao dela procesa rada u sektoru likvidacije šteta;
- Uputstvo za knjiženje svih poslovnih promena na nivou Društva;
- Uputstvo o na$inu obra$unavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i na$inu
vo&enje evidencije o obra$unu i pla%anju poreza na premije;
- Uputstvo o postupku zaklju$ivanja polisa osiguranja, prijavi štete i postupku za likvidaciju štete;
- Uputstvo o postupku zaklju$ivanja polise osiguranja kredita, instrumentima obezbe&enja vra%anja
kredita i pravima i obavezama osigurava$a i osiguranika;
- Postupci za ponovno uspostavljanje funkcionalnosti informacionog sistema;
- Plan za ponovno uspostavljanje funkcionalnosti informacionog sistema posle situacija sa
katastrofalnim ishodom;
- Postupak za otu&enje i rashodovanje koriš%ene kompjuterske opreme;
- Postupak za pristupanje internetu i koriš%enje elektronske pošte;
- Postupak za sprovo&enje zaštite od lošeg software-a i drugih ugrožavanja bezbednosti sistema;
- Postupak za sprovo&enje zahteva za izmene i dogradnju software-a i prijave uo$enih grešaka,
zastoja u radu i zahteva za obukom zaposlenih, kao i za redovno izveštavanje o funkcionisanju
IS;
Uprava vrši redovno tromese$no izveštavanje o funkcionisanju sistema internih kontrola a ocenu
adekvatnosti internih kontrola daje interna revizija u svakom pojedina$nom pregledu.
U postupku revizije sva navedena akta služila su za dokumentovanje i procenu Sistema, kao kriterijum
odnosno standard za kasnije pore&enje na&enog stanja sa ovim standardom.
Društvo je u skladu sa Zakonom o osiguranju i odlukama Narodne banke Srbije sve pravilnike i Odluke
dostavilo Narodnoj banci Srbije kao i izmene i dopune akata koje je u me&uvremenu donosilo.
7
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
204.
Zaklju!ak o prikladnosti procedura i uputstava
Društvo je uspostavilo odgovaraju%e procedure za obavljanje poslovnih aktivnosti na na$in koji odgovara
vrsti, složenosti i rizi$nosti poslova koje obavlja.
205.
Akta poslovne politike Društva usvojena tokom 2013
Tokom 2013. godine doneta su nova akta poslovne politike me&u kojima su najvažnija:
Naziv dokumenta
Uslovi i tarife za osiguranje od odgovornosti opravlja$a plovnih objekata
Odluka o utvr&ivanju minimalne premije
Odluka o izmenama i dopunama odluke o kriterijumima, na$inu
utvr&ivanja i tabeli maksimalnog samopridržaja Energoprojekt Garant
osiguranja a.d.o.
Opšti i posebni uslovi za osiguranje useva i plodova i tarife premija za
osiguranje useva i plodova
datum usvajanja
organ
25.02.2013. godine
25.02.2013. godine
25.02.2013. godine
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor
29.11.2013. godine
Nadzorni odbor
8
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
3.
301.
ANALIZA VO"ENJA POSLOVNIH KNJIGA
Vo#enje poslovnih knjiga
Pravilnikom o ra$unovodstvu i ra$unovodstvenim politikama Društva predvi&ena je organizacija i na$in
rada ra$unovodstva. Društvo definiše ra$unovodstvo i ra$unovodstvene politike u skladu s navedenim
Pravilnikom koji predlaže Izvršni odbor, a usvaja Nadzorni odbor Društva. U skladu sa unutrašnjom
organizacijom Društva, poslovne knjige se vode i organizuju u celini na jednom mestu (nema poslovnih
jedinica sa statusom pravnog lica). Knjiženja se vrše po na$elima urednosti i ažurnosti. Pod ažurnim
vo&enjem poslovnih knjiga podrazumeva se da se u dnevniku i glavnoj knjizi, kao i u odgovaraju%im
analitikama, odnosno pomo%nim knjigama, sprovode knjiženja nastalih poslovnih promena najdocnije
sutradan od dana nastanka promena, odnosno sastavljanja knjigovodstvene isprave. Knjiženja se obavljaju
na osnovu verodostojne i uredne dokumentacije, dok se nalozi za knjiženje ispostavljaju u trenutku
nastanka poslovne promene.
Verodostojnom knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava dobijena telekomunikacionim putem,
uklju$uju%i i elektronsku razmenu podataka izme&u ra$unara u skladu sa odgovaraju%im JUSUN/EDIFACT standardima.
Poslovne knjige se vode primenom automatske obrade podataka tako da omogu%avaju kontrolu
ispravnosti knjiženja, $uvanja i koriš%enja podataka, kao i uvid u hronologiju izvršenih knjiženja.
Služba za ekonomsko ra$unovodstvene i finansijske poslove primenjuje Pravilnik o kontnom okviru i
sadržini ra$una u kontnom okviru za društva za osiguranje koji je propisao guverner Narodne banke
Srbije.
Priznavanje i vrednovanje sredstava, izvora sredstava, prihoda i rashoda i rezultata vrši se u skladu sa
Pravilnikom o na$inu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje i na osnovu
Ra$unovodstvenih politika Društva.
302. Popisna lista obrazaca stroge evidencije na dan 31. decembra 2013. godine:
Društvo izdaje polise iz informacionog sistema, sa obezbe&enom kontrolom neprekidnog niza po
rastu%em rednom broju, po vrstama osiguranja i sa oznakom tarife uz redni broj polise izdate na toj tarifi.
Ovo se ne odnosi samo na polise za osiguranje robe u transportu, koje se štampaju u blokovima, numerišu
u serijama, za koje se vodi evidencija na na$in predvidjen Pravilnikom o postupanju sa obrascima stroge
evidencije, uklju$uju%i magacinsko evidentiranje istih. Stanje ovih obrazaca tokom 2013. bilo je slede%e:
Osiguranje
robe u
transportu
Ukupno
Zadužen
e polise
Mag.
Pove%
anje
sektor
Izdate
polise
Mag.
Stornirane
polise
sektor
Neutroše
ne polise
Mag.
Zadužene
polise
Mag.
Pove%anje
151
151
52
52
400
400
50
50
(50)
(50)
(95)
(95)
-
sektor
Izdate
polise
Mag.
Stornirane
polise
sektor
Neutrošen
e polise
Mag.
(7)
(7)
501
501
0
0
Revizor je konstatovao stanje ukupno neutrošenih štampanih blanko polisa za osiguranje robe u
transportu na dan 31. decembra 2013. godine u iznosu od 501 komada polisa.
9
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
4.
400.
ANALIZA BILANSA STANJA
Struktura bilansa stanja na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine
AKTIVA
STALNA IMOVINA - ULAGANJA
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema za obavljanje delatnosti
Investicione nekretnine
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Dugoro$ni finansijski plasmani
Ukupna stalna imovina i ulaganja
OBRTNA IMOVINA - POTRAŽIVANJA
Zalihe
Potraživanja
Potraživanja za više pla%en porez na dobitak
Kratkoro$ni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgrani$enja
Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na
teret saosigurava$a i reosigurava$a
Rezervisane štete osiguranja i saosiguranja koje padaju na
teret saosigurava$a i reosigurava$a
Ukupno kratkoro!na potraživanja, plasmani i gotovina
Odložena poreska sredstva
UKUPNA AKTIVA
PASIVA
KAPITAL I REZERVE
Akcijski kapital
Udeli i ostali kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspore&ena dobit
Ukupno kapital i rezerve
REZERVISANJA I OBAVEZE
Rezervisanja za izravnanje rizika
Druga dugoro$na rezervisanja
Ukupno dugoro!na rezervisanja
KRATKORO$NE OBAVEZE
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze
Obaveze za porez iz rezultata
Pasivna vremenska razgrani$enja
Ukupne kratkoro!ne obaveze
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
31.12.2013.
RSD 000
%
31.12.2012.
RSD 000
%
1
0,00
94
3.052
275.332
278.384
52.654
331.132
0,01
0,31
28,21
28,53
5,4
33,93
470.703
150.730
10.164
0,06
2,08
0,95
44,62
14,29
0,96
6
15.273
501.591
106.233
19.046
0
1,57
51,4
10,89
1,95
3.410
0,32
1.190
0,12
67.419 6,39
734.405 69,61
727 0,07
1.055.003 100
592
643.925
775
975.838
0,06
65,99
0,08
100
699.793 66,33
94 0,01
79.847 7,57
779.734 73,91
625.882
94
148.404
774.380
64,14
0,01
15,21
79,36
0,36
0,07
0,43
12.875
789
13.664
1,32
0,08
1,4
9.487 0,90
1.591 0,15
259.648 24,61
270.726 25,66
1.055.003 100
6.761
3.474
177.559
187.794
975.838
0,69
0,36
18,2
19,24
100
2.969 0,28
275.453 26,11
278.422 26,39
40.842 3,87
319.265 30,26
606
21.911
10.068
3.771
772
4.543
10
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
401. Nematerijalna ulaganja, nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine
Promene u toku godine:
Oprema Investicione
nekretnine
RSD 000
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2013.
Nove nabavke
Revalorizacija
Stanje 31.12.2013.
Ispravka vrednosti
Stanje 01.01.2013.
Amortizacija
Ostala pov/smanj
Stanje 31.12.2013.
Sadašnja vrednost
31.12.2013.
Sadašnja vrednost
31.12.2012.
Ukupno
Ostala
nematerijalna
ulaganja
RSD 000
RSD 000
RSD 000
Ukupno
RSD 000
8.136
609
8.745
275.332
121
275.453
283.468
730
284.198
12.811
12.811
296.279
296.279
5.084
692
5.775
-
5.084
692
5.084
12.717
93
12.810
17.801
17.801
2.969
275.453
279.114
1
278.478
3.052
275.332
278.384
94
278.478
Obra$unata amortizacija iznosi RSD 785 hiljade (2012. godine RSD 2.634 hiljada). Smanjenje u visini
amortizacije odnosi se na istek veka koriš%enja pojedinih osnovnih sredstava, prvenstveno nematerijalnih.
Amortizacija se obra$unava na osnovu korisnog veka trajanja sredstva pri $emu za osnovu služi nabavna
vrednost ili cena koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstava.
Stope amortizacije koje su primenjene u 2013. godini su:
%
Nematerijalna ulaganja – ostala
20,00 – 33,00
Kancelarijska oprema (telefoni, telefaksi, klime)
10,00 – 19,45
Kancelarijska oprema (stolice, stolovi, ormari)
10,00 – 20,00
Putni$ki automobili
10,00%
Ra$unarska oprema
18,35 – 28,89
Sadašnja vrednost investicionih nekretnina $ini 98,93% (2012. – 98,90%) sadašnje vrednosti ukupnih
osnovnih sredstava.
Portfelj investicionih nekretnina Društva na datum bilansa sastoji se od pet gra&evinskih objekata,
posebnih celina razli$itih površina i strukture (od lokala od cca. 50 m2 do poslovnog objekta od 1.236
m2) na razli$itim lokacijama u poslovnom centru Novog Beograda. Sve nekretnine su uknjižene. Društvo
za navedene gra&evinske objekte pla%a porez na imovinu. Svi objekti su osigurani. "etiri nekretnine su
bile izdate tokom cele 2013. godine, dok je jedna na kraju 2013. još u postupku renoviranja.
Na dan 31.12.2013. godine Društvo je izvršilo procenu vrednosti investicionih nekretnina angažuju%i
nezavisnog ovlaš%enog procenitelja, i sprovelo je knjiženje u skladu sa MRS 40 kojim su efekti ove
procene direktno prikazani u prihodima perioda na ra$unu 681 u iznosu od RSD 121 hiljada.
Društvo nema terete na nepokretnostima (hipoteke, pravo zaloge i sl.).
11
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
402.
Dugoro!ni finansijski plasmani
2013.
RSD 000
2012.
RSD 000
U$eš%a u kapitalu pravnih lica
5.054
5.054
Ostali dugoro$ni finansijski plasmani
35.788
47.600
Ukupno
40.842
52.654
Na dan 31. decembra 2013. godine, dugoro$ni finansijski plasmani iznose RSD 40.842 hiljada (2012.
godine RSD 52.654 hiljada) i odnose se na:
U$eš%a u kapitalu Beogradske berze a.d, Beograd u iznosu od RSD 5.054 hiljada (2012. RSD 5.054
hiljada). Društvo ima 45 akcija Beogradske berze. Pošto se ovim akcijama više ne trguje svo&enje na fer
vrednost je izvršeno po poslednjoj ceni po kojoj je vršeno trgovanje ovim akcijama, tj. po ceni od
112.300,00 dinara od 24. jula 2008. godine.
Plasmani u obveznice stare devizne štednje $iji je emitent Republika Srbija iznose RSD 35.788 hiljada
(2012. RSD 47.600 hiljada). Politika procenjivanja dugoro$nih HOV je data u Napomenama Društva
7.12. Iskazani iznos obveznica stare devizne štednje je potvr&en izvodom Centralnog registra.
Struktura obveznica stare devizne štednje:
Red.
broj
1.
2.
3.
O P I S
Obveznice serije A 2014
Obveznice serije A 2015
Obveznice serije A 2016
Ukupno
2013
RSD 000
2012
RSD 000
0
25.310
10.478
14.035
23.785
9.780
35.788
47.600
U 2013. godini Društvo je izvršilo preknjižavanje obveznica serije A 2014 sa ra$una 032 na ra$un 234Deo dugoro$nih deponovanja i ulaganja koji dospeva do jedne godine u iznosu od RSD 14.764 hiljada.
Društvo je po osnovu svo&enja obveznica stare devizne štednje na fer vrednost ostvarilo ukupan prihod
od uskla&ivanja u iznosu RSD 2.961 hiljada (2012. godine RSD 10.980 hiljada).
403.
Potraživanja po osnovu premije, kupci i ostala potraživanja
Potraživanja za premije neživotnih osiguranja od kupaca u zemlji
Potraživanja za premije neživotnih osiguranja od kupaca iz inostranstva
Potraživanja za premije saosiguranja u zemlji
Potraživanje za proviziju po osnovu zastup. u osig.
Potraživanja po osnovu u$eš%a reoosiguranja u naknadi šteta u zemlji
Potraživanja po osnovu provizije iz poslova reosig. i saos.
Druga potraživanja
Potraživanja za više upla%en porez na dobit
Ukupno
Ispravka vrednosti potraživanja za premije od kupaca u zemlji
Ispravka vrednosti potraživanja za premije od kupaca iz inostranstva
Ispravka vrednosti potraživanja za premije saosiguranja
Ispravka potr.po osn.prov.reo i saos.
Ispravka vrednosti drugih potraživanja
Ukupno
Stanje 31.decembra
2013.
RSD 000
39.169
11.558
3.555
18
65
537
271
10.068
65.241
(29.896)
(3.322)
(37)
(5)
(2)
(33.262)
31.979
2012.
RSD 000
42.778
10.636
1.331
7
154
177
55.083
(30.611)
(9.179)
(17)
(2)
(1)
(39.810)
15.273
12
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
Procena stepena naplativosti potraživanja, metode i kriterijumi koji se tom prilikom primenjuju, rokovi,
na$in vo&enja evidencije o dužnicima i sadržina podataka o dužnicima definisani su Pravilnikom o na$inu
procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva.
Ispravka vrednosti potraživanja na dan 31.12.2013. godine izvršena je primenom navedenog Pravilnika.
Ispravka vrednosti potraživanja sastoji se od opštih ispravki u ukupnom iznosu RSD 33.262 hiljade
(2012. godine opšta ispravka vrednosti je RSD 39.810 hiljada).
Struktura potraživanja za premije neživotnih osiguranja od kupaca u zemlji na dan 31. decembra 2013.
godine se odnosi na potraživanja Društva od povezanih pravnih lica iz sistema Energoprojekt-a u iznosu
RSD 25.456 hiljada (ili 39+ od ukupnih potraživanja) i potraživanja od ostalih kupaca RSD 13.713
hiljada.
Pregled opšte ispravke vrednosti – indirektan otpis po proceni Društva i pojedina$na ispravka vrednosti
dati su u tabeli niže:
Iznos
potraživanja
Dani
docnje
Stopa otpisa
Opšta
ispravka Pojedina!na
vrednosti ispravka
Kategorija potraživanja
RSD 000
Nedospela
I
II
III
IV
Ukupno
11.815
4.107
6.054
3.214
29.983
55.173
1-7
8-30
31-90
>90
1%
1%
25%
50%
100%
RSD 000
RSD 000
118
41
1.514
1.607
29.982
33.262
-
Zaklju!ene polise osiguranja
Struktura potraživanja za obra$unate premije po vrstama osiguranja daje se u slede%em pregledu:
Premija
Premija
Indeks
osiguranja
osiguranja
RSD 000
RSD 000
Red br
Vrsta osiguranja
%
2013
2012 2013/2012
1.
Osiguranje od posledica nezgode
4.539
3.414
132,95
2.
Osiguranje-kasko
9.730
686,66
1.417
3.
Osiguranje robe u prevozu
9.055
84,16
10.759
Osiguranja imovine od požara i dr.
opasnosti
4.
2.709
119,71
2.263
5.
Ostala osiguranja imovine
32.170
53,97
59.604
6.
Osiguranje od opšte odgovornosti
62.556
100,79
62.069
7.
Osiguranje od finansijskih gubitaka
638
100,00
Ukupno
121.397
139.526
87,01
13
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
Naplata fakturisane bruto premije
2013.
2013.
Premija
Premija
osiguranja saosiguranja
115.990
5.407
53.414
1.338
Opis
1
2
Ukupno fakturisana premija
Potraživanje za premije na
dan.01.01.2013.god.
3
Potraživanja za premije na dan
31.12.2013.god.
4
5
Napla%ena premija
Koeficijent naplate
50.726
1.395
118.678
70,06%
5.350
79,32%
Koeficijent naplate premije u 2013. godini, posmatrana kroz procenat naplate ukupne premije osiguranja
je 70,06% (2012. godine 69,30%), a saosiguranja je 79,32% (2012. godine 13,29%). Razlog pove%anja
naplate premije polisa iz saosiguranja odnosi se na rok dospe%a tih polisa i što su dospele rate osiguranja
na naplatu od prethodne godine.
Potraživanja po osnovu premija osiguranja na dan 31.decembra 2013. godine:
Najve%i dužnici:
2013.
RSD 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EP Niskogradnja a.d.
EP Visokogradnja a.d.
D.A.DIZAJN ARHIT.doo
Wiener Stadtische Osig.
SKY PARTNER R.S.doo
Pfizer Inc,
Celtrion ,Inc.
ALMA QUATTRO d.o.o.
Ludwig Pfeiffer Hoch Tiefbau
BDO doo, Beograd
Ukupno
Ostali
Ukupno
2012.
RSD 000
14.525
7.829
3.576
3.370
2.436
1.830
1.621
1.513
1.458
1.183
EP Niskogradnja a.d.
Institut za puteve a.d.
MILLENNIUM TEAM doo
ALMA QUATTRO d.o.o.
BDO d.o.o. Beograd
Martini gradnja d.o.o.
Termovent komerc d.o.o.
Johnson&Johnson S.E.
EN PLUS d.o.o.
SADE SERBIA ogranak
21.800
4.545
4.088
1.751
1.285
1.226
807
799
719
592
39.341
12.780
52.121
Ukupno
Ostali
Ukupno
37.611
17.141
54.752
Revizor je usaglasio konfirmacijama bruto iznos potraživanja za premije osiguranja u zemlji u iznosu od
RSD 31.500 hiljada ili 60,43% salda, dok je ostalim revizorskim postupcima potvr&eno još RSD 11.287
hiljada ili ukupno 82+ od ukupnog iznosa potraživanja za premiju osiguranja u zemlji i inostranstvu.
14
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
404.
Kratkoro!ni finansijski plasmani
Ostali kratkoro$ni finansijski plasmani – depoziti kod drugih banaka
Ukupno
2013.
RSD 000
470.703
2012.
RSD 000
501.591
470.703
501.591
Oro$eni depoziti kod banaka na dan 31.12.2013. godine u iznosu od RSD 470.703 hiljade (2012. godine
RSD 501.591 hiljada) predstavljaju kratkoro$no oro$ena dinarska i devizna sredstva sa rokom dospe%a do
12 meseci.
Valutna struktura deponovanja:
2013.
RSD 000
313.070
90.784
52.085
455.939
1. Procredit bank (EUR)
2. Raiffeisen banka (EUR)
3. Societe Generale banka (EUR)
4. UniCredit Banka (EUR)
5.Unicredit bank (USD)
6. Piraeus banka-RSD
Ukupno
2012.
RSD 000
166.456
123.103
129.016
50.257
15.111
483.943
Po osnovu plasiranih sredstava u depozit kod banaka u toku 2013. godine Društvo je ostvarilo prihode od
kamata u iznosu od RSD 21.403 hiljada (2012. godine RSD 27.849 hiljada).
405.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
2013.
RSD 000
3.990
3.990
146.740
146.740
150.730
Dinarska nov!ana sredstva
- teku%i ra$uni
Devizna nov!ana sredstva
- devizni ra$uni
Ukupno
2012.
RSD 000
634
634
105.599
105.599
106.233
Struktura sredstava na ra$unima kod banaka prikazana je u slede%oj tabeli:
Banka
Sredstva na tek. ra$unima-RSD-sve
banke
Euro banka EFG -EUR
UniCredit banka-EUR
UniCredit banka- USD
Findomestic banka - EUR
Raiffeisen banka - EUR
Raiffeisen banka - USD
Piraeus banka - EUR
UKUPNO
Vrsta
Dinarska sredstva
Devizna sredstva
Devizna sredstva
Devizna sredstva
Devizna sredstva
Devizna sredstva
Devizna sredstva
Devizna sredstva
EUR
-
USD
-
RSD 000
86
142
-
-
471
132.124
5.012
-
-
8.885
20
9.356
3.990
137.384
3.990
Sredstva na ra$unima kod doma%ih banaka dinarski teku%i ra$uni i sredstva na deviznim teku%im
ra$unima (evidentirani su po srednjem deviznom kursu na dan 31.12.2013.godine) 100+ su potvr&eni
izvodima banaka.
15
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
406.
Aktivna vremenska razgrani!enja
Unapred obra$unate kamate na depozite
Unapred pla%eni troškovi
Ukupno
2013.
RSD 000
9.946
218
10.164
2012.
RSD 000
18.773
273
19.046
Unapred obra$unate kamate na depozite odnose se na potraživanja Društva od navedenih banaka, za
kamate $iji je rok dospe%a u 2014. godini, tj. koje %e biti pripisane glavnici po dospe%u.
Iznos od RSD 218 hiljada (2012. godine RSD 273 hiljada) se odnosi na unapred pla%ene troškove stru$ne
literature i premije osiguranja.
407.
Unapred pla%eni troškovi pribave osiguranja
Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo nema razgrani$ene troškove pribave osiguranja.
Društvo je i u 2013. godini priznalo troškove pribave u celosti, bez koriš%enja zakonski predvidjene
mogu%nosti za njihovo razgrani$enje.
408. Prenosna premija saosiguranja i reosiguranja koja pada na teret saosigurava!a i
reosigurava!a
2013.
RSD 000
2012.
RSD 000
Prenosna premija na teret saosigurava$a
2.666
1.144
Prenosna premija na teret reosigurava$a
744
46
3.410
1.190
Ukupno
Obra$un je izvršen po vrstama osiguranja, a u okviru njih po pojedina$nim prenetim rizicima, u skladu sa
relevantnim aktima poslovne politike (Pravilnik o formiranju i na$inu obra$unavanja i visini prenosnih
premija i izvršenim obra$unima premija prenetih u saosiguranje i reosiguranje saglasno zaklju$enim
ugovorima).
409. Odložena poreska sredstva
RSD 000
Knjigovodstvena vrednost osnovnih sredstava
Knjigovodstvena vrednost nematerijalnih ulaganja
Ukupno
Neotpisana vrednost (obrazac OA)
Privremena razlika
Odložena poreska sredstva (15+)
2.969
1
2.970
7.815
(4.845)
727
Odložena poreska sredstva u iznosu RSD 727 hiljada (2012. RSD 775 hiljada) nastala su kao posledica
privremene razlike koja postoji izme&u knjigovodstvene vrednosti sredstava i njihove poreske osnovice,
nakon obra$una ra$unovodstvene i poreske amortizacije. Odložena poreska sredstva su evidentirana u
korist neto dobiti u skladu sa MRS 12.
16
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
410.
Kapital
Struktura kapitala Društva :
Osnovni kapital-akcijski kapital
Ostali kapital
Neraspore&ena dobit
- iz teku%e godine
- iz prethodne godine
Ukupno
2013.
RSD 000
699.793
94
2012.
RSD 000
625.882
94
18.667
61.180
779.734
29.414
118.990
774.380
U skladu sa Odlukom Skupštine od 26.4.2013.godine iz ostvarene neto dobiti (nakon oporezivanja) po
godišnjem finansijskom ra$unu za 2012. godinu, raspodeljena je dividenda u iznosu od RSD 55.826
hiljada i ispla%ena akcionarima (RSD 355 po akciji).
Pregled isplate dividende dat je u pregledu:
U RSD 000
Broj akcija
(kom)
Akcionari
Ukupna dividenda
EP Holding
Jubmes banka ad
Evropa osiguranje u ste$aju
Nedeljkovi% Igor
NMS Investment Support doo
146.155
11.056
44
1
1
UKUPNO (din)
157.257
+ u$eš%a
51.885
3.925
16
0
0
55.826
92,94
7,03
0,03
0,00
0,00
100
Stanje osnovnog kapitala na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 699.793 hiljade odnosno EUR
6.961.919,62 (2012. godine 625.883 hiljade). Srednji kurs eura na dan 31.12.2013. godine je 114,6421
(2012. godine je 113,7183) $ime je Društvo ispunilo uslov iz $lana 28. Zakona o osiguranju (cezus iznosi
4.500.000 EUR).
410.1. Pregled vlasni!ke strukture Društva:
Naziv akcionara
1. EP Holding
2. Jubmes banka ad
3. Evropa osiguranje u ste$aju
4. Nedeljkovi% Igor
5. NMS Investment Support
doo
Ukupno
31.12.2013. godine
Broj Osnovni
U!eš%a u
akcija
kapital
kapitalu
kom. RSD 000
%
31.12.2012. godine
Broj
Osnovni U!eš%a u
akcija
kapital
kapitalu
kom.
RSD 000
%
146.155
11.056
44
1
650.390
49.199
196
4
92,94
7,03
0,03
0,00
146.155
11.056
44
1
581.697
44.003
175
4
92,94
7,03
0,03
0
1
157.257
4
699.793
0,00
100
1
3
0
157.257
625.882
100
Tokom 2013. godine došlo je do pove%anja vrednosti kapitala. Uve%anje kapitala odnosi se na raspodelu
dobiti iz teku%eg i ranijih perioda u ukupnom iznosu od RSD 73.911 hiljada prema Odluci skupštine od
17
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
26.4.2013. godine. Uve%anje je izvršeno putem zamene akcija stare nominalne vrednosti od RSD 3.980 za
nove akcije nove nominalne vrednosti RSD 4.450. Nije došlo do promene u$eš%a u kapitalu i vlasni$ke
strukture. Energoprojekt Holding a.d. je i dalje najve%i akcionar sa 92,94% u$eš%a u ukupnom kapitalu
Društva.
Zarada po akciji iznosi 389,00 dinara (2012. godine 757,00 dinara).
410.2.
Garantne rezerve
Garantana rezerva Društva na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 699.793 hiljada. Obra$unata garantna
rezerva je ve%a od osnovnog kapitala propisanog $lanom 28. Zakona o osiguranju u iznosu od EUR
4.500.000,00 (odnosno RSD 515.889 hiljade na dan 31.12.2013.godine).
410.3.
Margina solventnosti
Društvo je obra$unalo marginu solventnosti na na$in propisan Odlukom Narodne banke Srbije (ta$ka 12,
Mišljenje aktuara u prilogu). Obra$unata margina solventnosti po premijskom metodu je RSD 17.975
hiljada (2012. godine RSD 18.144 hiljada), a po metodu šteta RSD 12.416 hiljada (2012. godine RSD
1.572 hiljada), pa se za iznos margine solventnosti uzima iznos propisanog kapitala na dan 31. decembra
tj. 4.500.000,00 EUR što u dinarskoj protivvrednosti iznosi RSD 515.889 hiljada (2012. godine RSD
511.732 hiljada).
Odnos garantne rezerve i margine solventnosti je 135,65%.
Garantna rezerva Društva je 31.12.2013. godine ve%a od iznosa margine solventnosti propisanog
Zakonom o osiguranju i Odlukom o na$inu utvr&ivanja visine margine solventnosti.
410.4.
Deponovanje i ulaganje garantne rezerve
2013
RSD 000
U!eš%e u &
2012
RSD 000
U!eš%e u &
5.054
0,72%
5.054
0,82%
455.939
65,15%
467.496
75,48%
229.036
32,73%
146.794
23,70%
Gotovina
9.764
1,40%
Ukupno
699.793
100,00%
619.344
100,00%
Akcije kojima se ne trguje
Deponovanje kod banaka u
zemlji
Investicione nekretnine
Društvo je deponovanje i ulaganje garantnih rezervi izvršilo u skladu sa $lanom 118. Zakona o osiguranju
i Odlukom o ograni$enjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja tehni$kih rezervi , kao i najvišim
iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje.
411.
Tehni!ke rezerve na dan 31.12.2013.:
Prenosna premija
Rezervisane štete (ta$ka 505)
Rezerve za izravnanje rizika
Ukupno
2013.
RSD 000
102.471
156.105
3.771
262.347
2012.
RSD 000
111.420
65.415
12.875
189.710
18
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
Ovlaš%eni aktuar je dao pozitivno mišljenje o sredstvima tehni$kih rezervi koje su oformljene u skladu sa
Zakonom i aktima poslovne politike Društva kao i na rizi$nost i strukturu ulaganja sredstava tehni$ke
rezerve.
Deponovanje i ulaganje tehni!kih rezervi:
Red.
broj Oblici deponovanja i ulaganja
1.
2.
3.
4.
5.
Gotovina
HOV izdate od strane RS - stara štednja
Deponovanje kod banaka
Prenosna premija vode%eg saosigurava$a na
teret ostalih saosigurava$a, reosigurava$a
Rezervisane štete vode%eg saos. na teret
ostalih saos., reos, retroc
Ukupno:
Procentualno u!eš%e u
tehni!kim rezervama
Iznos sredstava
RSD 000
(%)
106.233
56,00
65.248
34,39
16.447
8,67
1.190
0,63
592
189.710
0,31
100
Tehni$ke rezerve Društvo deponuje i ulaže u oblike predvi&ene Pravilnikom Društva, što je uskla&eno sa
vrstom poslova koje obavlja, kao i uz ro$nu uskla&enost deponovanih i uloženih sredstava sa obavezama
Društva za koje se formiraju tehni$ke rezerve. Društvo je vodilo ra$una o disperziji sredstava i pri tom
uvažavalo imperativ isplativosti svakog plasmana, ali i njegove sigurnosti u skladu sa pravilima
upravljanja rizikom.
Ovlaš%eni aktuar je dao pozitivno mišljenje o sredstvima tehni$kih rezervi koje su oformljene u skladu sa
Zakonom i aktima poslovne politike Društva kao i na rizi$nost i strukturu ulaganja sredstava tehni$ke
rezerve.
Deponovanje i ulaganje tehni!kih rezervi:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
Oblici deponovanja i ulaganja
Gotovina
HOV izdate od strane RS - stara štednja
Prenosna premija vode%eg
saosigurava$a na teret ostalih
saosigurava$a, reosigurava$a
Rezervisane štete vode%eg saos. na teret
ostalih saos., reos, retroc
Ukupno:
RSD 000
140.966
50.552
Procentualno u$eš%e u
tehni$kim rezervama
(%)
53,73%
19,27%
3.410
1,30%
67.419
25,70%
262.347
100%
Iznos sredstava
Tehni$ke rezerve Društvo deponuje i ulaže u oblike predvi&ene Pravilnikom Društva što je uskla&eno sa
vrstom poslova koje obavlja, kao i uz ro$nu uskla&enost deponovanih i uloženih sredstava sa obavezama
Društva za koje se formiraju tehni$ke rezerve. Društvo je vodilo ra$una o disperziji sredstava i pri tom
uvažavalo imperativ isplativosti svakog plasmana, ali i njegove sigurnosti u skladu sa pravilima
upravljanja rizikom.
19
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
412.
Dugoro!na rezervisanja
Rezervisanja za izravnanje rizika
Druga dugoro$na rezervisanja MRS 19
Ukupno
2013.
RSD 000
3.771
772
4.543
2012.
RSD 000
12.875
789
13.664
Rezerve za izravnanje rizika obrazuju se na teret rashoda Društva za osiguranje, posebno za svaku vrstu
neživotnih osiguranja i koriste se za vremensko izravnanje toka šteta u pojedinim vrstama osiguranja.
Rezervisanja za izravnanje rizika su obra$unata prema Odluci o bližim kriterijumima i na$inu
obra$unavanja rezervi za izravnavanje rizika. Po obra$unu na dan 31.12.2013. godine knjiženo je dodatno
pove%anje u iznosu od RSD 1.376 hiljada na teret rashoda (ta$ka 503) i smanjenje od RSD 10.480 hiljada
(ta$ka 502) po pojedinim vrstama neživotnih osiguranja (prihodi od ukidanja rezervisanja) što neto daje
smanjenje od RSD 9.104 hiljada (2012. godine smanjenje RSD 7.260 hiljada na teret rashoda (ta$ka 503)
i ukidanje rezervisanja za pojedine vrste rezervisanja od RSD 9.562 hiljada).
Druga dugoro$na rezervisanja predstavljaju dugoro$na rezervisanja za troškove i rizike u skladu sa MRS
19 koja se odnose na naknade zaposlenima pri odlasku u penziju. Ovo rezervisanje je izvršeno na osnovu
aktuarskog obra$una izvršenog od strane eksternog konsultanta. Evidentirano je smanjenje iznosa
rezevisanja po osnovu sadašnje vrednosti otpremnine za 2,15+ u odnosu na istu stavku bilansa stanja na
dan 31.12.2012. godine.
413.
Obaveze po osnovu šteta
Na dan 31. decembra 2013. i 2012. godine Društvo nije imalo obaveze po osnovu neizmirenih šteta.
Pregled obradjivanih šteta u izveštajnom periodu daje se u slede%oj tabeli:
2013.
1.
Broj prijavljenih šteta
62
2.
Prenete štete iz prethodne godine
19
3.
Odbijene štete
10
4.
Likvidirane štete
55
5.
Broj ispla%enih šteta
45
6.
Broj rezervisanih šteta
26
Iznos ispla%enih šteta u RSD 000 (iz
7.
10.423
sop.portfelja)
Prose$na vredn. po jednoj likvidiranoj
8.
232
šteti u RSD 000
9.
Iznos rezervisanih šteta u RSD 000
114.435
2012.
63
20
10
54
54
19
15.233
282
52.508
U toku 2013. godine Društvo je imalo prose$nu ažurnost u rešavanju šteta od 67,90+ (2012. godine
71,11%), dok je ažurnost u isplati šteta bila 100+, koliko je bila i na kraju 2012. godine.
Prose$ni vremenski rok rešavanja i isplate šteta,od dana prijave do dana isplate, u obra$unskom periodu,
odnosno u 2013. godini je slede%i:
Osiguranje nezgoda 59,56 dana, Osiguranje motornih vozila 66,38 dana, Osiguranje robe u prevozu 218
dana, Osiguranje imovine ostalo 74,83 dana i Osiguranje od opšte odgovornosti 207 dana.
20
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
414.
Kratkoro!ne obaveze
Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze
Obaveza prema $lanovima UO
Primljeni avansi,depoziti i kaucije
Obaveze za procenitelje-doktore
Obaveza prema dobavlja$ima
Ostale obaveze
Obaveze za PDV
Obaveza za porez na premije neživotnih osiguranja
Obaveze prema zaposlenima za neto zarade
Obaveze za provizije posrednika i zastupnika
Ostale obaveze za poreze i doprinose
Obaveze za premije saosiguranja
Obaveze za premije reosiguranja
Obaveza prema zaposlenima
Obaveze za vatrogasni doprinos
Obaveze za $lanarine komorama
Ukupno
Obaveze za porez iz rezultata
Ukupno
2013.
RSD 000
119
533
176
924
261
370
697
2.456
12
245
1.413
2.149
75
53
4
9.487
1.591
11.078
2012.
RSD 000
130
347
179
1.498
0
72
906
2.230
431
236
151
492
83
1
5
6.761
3.474
10.235
Kratkoro$nim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana od dana $inidbe,
odnosno od dana godišnjeg bilansa. Prilikom po$etnog priznavanja Društvo meri finansijsku obavezu po
njenoj stvarnoj vrednosti.
Društvo redovno ispla%uje provizije svojim posrednicima i zastupnicima po prijemu fakture sa
obra$unom nakon realizovane polise osiguranja. Obaveze prema dobavlja$ima povezanim pravnim
licima iz sistema Energoprojekt-a iznose RSD 635 hiljada, a odnose se na Energoprojekt holding RSD
629 hiljada i Energoprojekt Entel RSD 6 hiljada.
415.
Pasivna vremenska razgrani!enja
Prenosna premija neživotnih osiguranja
Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja
Rezervisane štete neživotnih osiguranja
Druga pasivna vremenska razgrani$enja
Ukupno
415.1
2013.
RSD 000
2012.
RSD 000
98.230
4.241
156.105
1.072
259.648
110.079
1.341
65.415
724
177.559
Prenosna premija
Prenosna premija je deo premije osiguranja koja u zavisnosti od vremena trajanja osiguranja predstavlja
prihod budu%eg obra$unskog perioda. Utvr&uje se na osnovu Pravilnika o formiranju i na$inu
obra$unavanja i visini prenosne premije.
Obra$un prenosne premije vrši se metodom pro-rata temporis, odnosno prema vremenu trajanja
osiguranja.
Za iznos pove%anja prenosne premije osiguranja na dan obra$una, u odnosu na prethodni obra$unski
period, smanjuje se obra$unata premija osiguranja u obra$unskom periodu za koji se utvr&uje finansijski
rezultat, a za smanjenje prenosne premije na dan sa kojim se utvr&uje finansijski rezultat u odnosu na
21
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
prethodni obra$unski period, pove%ava se obra$unata premija osiguranja u obra$unskom periodu za koji
se utvr&uje finansijski rezultat.
Obra$unata prenosna premija na dan 31. decembra teku%e godine knjiži se kao korekcija prihoda.
Prenosna premija se utvr&uje po vrstama i poslovima osiguranja kojima se Društvo bavi.
U$eš%e prenosne premije u bruto premiji po svim vrstama osiguranja iznosi 84,41% (2012. godine
79,86%).
Društvo primenjuje Pravilnik o formiranju i na$inu obra$unavanja i visini prenosnih premija. Obra$un je
potvr&en od strane ovlaš%enog aktuara.
Pregled u!eš%a prenosne premije u bruto premiji po vrstama osiguranja:
Bruto
Prenosna
Vrsta osiguranja
premija
premija
Osiguranje od posledice nezgode
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i dr.opasnosti
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje finansijskog gubitka
Osiguranje od opšte odgovornosti
Ukupno
415.2.
4.539
9.730
9.055
2.709
32.170
62.556
638
121.397
%
748
4.999
425
2.170
12.169
81.376
584
102.471
16,48%
51,38%
4,69%
80,10%
37,83%
130,09%
91,54%
84,41%
Rezervisane štete
Rezervisane štete 2013.
Vrsta osiguranja
1
Osiguranje od posledica
nezgoda
3
7
8
9
13
Auto kasko
Roba u transportu
Požarna osiguranja
Ostala osiguranja imovine
Opšta odgovornost
Ukupno
Nastale
prijavljene
Nastale
neprijavljene
Rezervisane štete 2012.
Nastale
prijavljene
Nastale
neprijavljene
474
686
253
501
264
76.459
0
7.211
30.028
49
920
0
1.417
38.597
0
17.135
0
7.026
28.094
38
1.800
1
1.526
7.808
114.436
41.669
52.508
11.674
Trošak rezervisanja po obra$unu dat u ta$ki 505.
415.3.
Druga pasivna vremenska razgrani!enja
Ostala pasivna vremenska razgrani$enja u visini od RSD 1.072 hiljada. Najve%im delom se odnose na
ukalkulisane obaveze prema revizoru i nefakturisane provizije posrednika.
22
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
5.
ANALIZA BILANS USPEHA
500.
Struktura prihoda i rashoda u Bilansu uspeha
2013.
RSD 000
I PRIHODI
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
2012.
RSD 000
%
%
134.638
30.492
76,98%
17,43%
171.495
72.461
66,86%
28,25%
9.768
5,58%
12.552
4,89%
174.898
(33.446)
100,00%
-19,12%
(22.743)
-8,87%
(58.005)
-33,17%
(56.495)
-22,02%
(10.288)
-5,88%
(14.213)
-5,54%
(3)
0,00%
(29.987)
-11,69%
(2.905)
-1,66%
(1.785)
-0,70%
(104.647)
-59,83%
(125.223)
-48,82%
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA
70.251
40,17%
131.285
51,18%
Porez na dobit
(9.023)
-5,16%
(12.694)
-4,95%
(48)
-0,03%
399
0,16%
61.180
34,98%
118.990
46,39%
Ostali prihodi od uskla&ivanja vrednosti imovine
UKUPNO PRIHODI
II RASHODI
Poslovni rashodi
Rashodi sprovo&enja osiguranja i reosiguranja i
bruto zarade i naknade
Finansijski rashodi
Rashodi po osnovu obezvre&enja imovine i
ostali rashodi
Neto dobitak/(gubitak) poslovanja koje se
obustavlja
UKUPNI RASHODI
(Gubitak)/Dobitak po osn. kreir. odl. por.sr.i
smanjenje odl.por.obav.
NETO DOBIT
256.508 100,00%
Društvo je u 2013. i 2012. godini ostvarilo ukupno pozitivan merodavan tehni$ki rezultat i tehni$ki
rezultat.
TEHNI$KI MERODAVNI REZULTATI
Šifra vrste
osig.
Merodavna
Merodavne
tehni$ka
štete
premija ukupan
ukupan
portfelj
portfelj
1
Vrsta osiguranja
Osiguranje od posledica
nezgode
3
Osiguranje motornih vozila
3.676
7
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara
i drugih opasnosti
6.148
8
9
13
16
2.548
2.155
Godišnji
merod.
teh.
rezultat
ukupan
portfelj
Merodavn
a tehni$ka
premija u
samopridr
žaju
Merodavne
Godišnji
štete u
merod. teh.
samopridrž rezultata u
aju
samopridrž.
84,57%
2.526
2.114
83,70%
499
13,56%
3.440
499
14,49%
59.309
964,71%
2.922
(8.897)
-304,48%
2.093
(1)
-0,07%
1.601
(1)
-0,09%
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od opšte
odgovornosti
Osiguranje finansujskih
gubitaka-prekid rada
26.033
7.098
27,27%
22.984
8.541
37,16%
43.755
32.800
74,97%
43.910
32.801
74,70%
39
0
0,00%
39
0
0,00%
Svega neživotna osiguranja
84.292
101.860
120,84%
77.422
35.057
45,28%
23
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
POSLOVNI PRIHODI
501.
Poslovni prihodi
Poslovni prihodi sastoje se od:
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja
Prihodi od poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja
Prihodi kamata od deponovanja i ulaganja- tehni$kih rezervi
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO
2013.
RSD 000
116.994
52
10.396
7.196
134.638
2012.
RSD 000
147.097
55
19.397
4.946
171.495
Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja knjiženi su na osnovu ugovorenih premija osiguranja u
skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika na dan godišnjeg ra$una i korigovani su za prenosnu
premiju.
Obim i struktura portfelja osiguranja na bazi fakturisane bruto premije dati su u ta$ki 403. ovog Izveštaja.
Naplata po fakturisanoj bruto premiji data tako&e u ta$ki 403. ovog izveštaja.
502.
Poslovni rashodi
Rashodi za dugoro$na rezervisanja i funkcionalne doprinose
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa
Rezervisane štete pove%anja/(smanjenja)
Smanjenja ostalih tehni$kih rezervi
Rashodi po osnovu deponovanja
Rashodi za bonuse i popuste
Ukupno
503.
2013.
RSD 000
1.402
10.541
23.864
(10.480)
8.119
33.446
2012.
RSD 000
7.335
14.583
(9.562)
10.261
126
22.743
2013.
RSD.000
2012.
RSD.000
1.376
0
26
1.402
7.260
32
43
7.335
Rashodi za dugoro!na rezervisanja i funkcionalne doprinose
Rashodi za dugoro$na rezervisanja formirani su za
Rezerve za izravnanje rizika (pove%anje)
Vatrogasni doprinos
Doprinos za preventivu
Ukupno
Rezerve za izravnanje rizika po godišnjem ra$unu za 2013. godinu objašnjene u ta$ki 412. ovog Izveštaja.
Društvo je formiralo rezervu za izravnanje rizika prema pozitivnim propisima po vrstama osiguranja.
24
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
504.
Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa
2013.
RSD 000
Likvidirane štete neživotnih osiguranja-sopstvenog portfelja
Rashodi izvi&aja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih
iznosa
Prihodi od u$eš%a saosiguranja u naknadi šteta
Prihodi od u$eš%a reosiguranja u naknadi šteta
Ukupno
10.423
747
(564)
(65)
10.541
2012.
RSD 000
15.233
715
(1.358)
(7)
14.583
Naknade šteta i ugovorenih iznosa iz premije osiguranja predstavljaju iznose obra$unatih, odnosno
likvidiranih šteta po poslovima ostalih osiguranja imovine, ostalih osiguranja od odgovornosti i drugih
vrsta neživotnih osiguranja, kao i rashodi u vezi sa utvr&ivanjem i procenom šteta. Umanjeni su za iznos
u$eš%a saosigurava$a u naknadi šteta iz portfelja Društva.
505.
Rezervisane štete
Rezervisane štete neživotnih osiguranja (pove%anje)
Rezervisane štete neživotnih osiguranja (smanjenje)
Rezervisane štete na teret saosigurava$a pove%anje/smanjenje
Ukupno
2013.
RSD.000
92.442
(1.030)
67.548
23.864
2012.
RSD.000
2.428
(11.398)
(592)
(9.562)
Društvo je Pravilnikom o na$inu utvr&ivanja dela tehni$ke premije za isplatu nastalih prijavljenih, a
nerešenih i nastalih neprijavljenih šteta izvršilo obra$un i rezervisanje šteta poštuju%i odredbe Zakona o
osiguranju i odredbe propisane od Narodne banke Srbije.
Na teret rashoda je knjiženo neto RSD 23.864 hiljade (2012. godine na teret prihoda RSD 9.562 hiljade).
Struktura rasporeda rezervisanja za štete je data u ta$ki 415.2.
Prilikom sprovo&enja rezervacija polazi se od principa da rezervisan iznos bude dovoljan za izmirenje
obaveza po odštetnom zahtevu, u vreme kada se o$ekuje likvidacija i isplata šteta.
Obra$un rezervacija štete izvršen je u skladu sa Opštim aktima i principima aktuarske matematike i
potvr&en od strane ovlaš%enog aktuara.
506.
Rashodi sprovo#enja osiguranja
Troškovi pribave
Troškovi uprave
Ostali troškovi sprovo&enja osiguranja
Provizija od reosiguranja i retrocesija
Ukupno
2013.
RSD 000
18.613
41.097
59.710
(1.705)
58.005
2012.
RSD 000
19.003
39.720
58.723
(2.228)
56.495
Strukturu raspodele rashoda sprovo&enja osiguranja na troškove pribave, troškove uprave i ostale
troškove Društvo je detaljno prikazalo u Napomenama uz finansijske izveštaje br. 9.11, 9.12 i 9.13.
Društvo vodi evidenciju o raspodeli opštih troškova po mestima troškova predvi&enim $lanom 2. ta$ka 8.
Pravilnika o kontnom okviru i sadržini ra$una u kontnom okviru za društva za osiguranje.
Opšti rashodi dodeljuju se mestima troškova (pribava, uprava, izvi&aj, procena, likvidacija i isplata šteta i
deponovanje i ulaganje tehni$kih rezervi) u skladu sa odabranim klju$evima za raspodelu. U 2013. godini
primenom klju$eva za raspodelu nisu evidentirani ostali troškovi sprovo&enja osiguranja.
Društvo je priznalo troškove pribave u celosti, bez koriš%enja zakonski predvi&ene mogu%nosti za njihovo
razgrani$enje.
25
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
506.1. Struktura rashoda sprovo#enja osiguranja i reosiguranja:
Troškovi pribave
Provizije
Ostali troškovi pribave
Ukupno
2013.
RSD.000
9.708
8.905
18.613
2012.
RSD.000
9.727
9.276
19.003
Troškovi pribave predstavljaju obra$unate troškove provizije posrednicima i zastupnicima za izvršenu
uslugu prodaje polisa osiguranja po osnovu ugovornog odnosa. Ostali troškovi pribave su: troškovi
reklame i propagande RSD 170 hiljada, troškovi reprezentacije RSD 1.214 hiljada i deo bruto zarada
(30% konta 550) u iznosu RSD 7.521 hiljada.
Troškovi uprave
Amortizacija
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li$ni rashodi (deo 550)
Ostali troškovi uprave: prem.osig.porezi, pl.promet, neproizv.usl.$lan.kom.
i udruženjima i ostali nemater.troškovi
Troškovi rezervisanja naknada i dr beneficije zaposlenih MRS 19
Ukupno
2013.
RSD.000
785
3.078
24.210
2012.
RSD.000
2.634
4.946
23.782
12.546
478
41.097
8.323
35
39.720
Objašnjeno u ta$ki 506.
507.
Finansijski prihodi osim finansijskih prihoda po osnovu sredstava tehni!kih rezervi
Pozitivne kursne razlike po osnovu prera$una gotovine
Pozitivne kursne razlike po osnovu naplate potraživanja
Pozitivne kursne razlike po osnovu kratkoro$nih plasmana
Prihodi kamata plasiranih sredstava neživotnih osiguranja
Prihodi od efekata valutne klauzule
Ukupno
2013.
RSD 000
254
403
11.117
17.773
945
30.492
2012.
RSD 000
0
1.066
45.698
24.135
1.562
72.461
Prikazani finansijski prihodi umanjeni su za iznos RSD 10.396 hiljada, koliko je evidentirano na poziciji
poslovnih prihoda po osnovu deponovanja i ulaganja sredstava tehni$kih rezervi Društva u izveštajnom
periodu.
508.
Finansijski rashodi
Negativne kursne razlike po osnovu prera$una gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu naplate potraživanja
Negativne kursne razlike po kratkoro$nim plasmanima
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ukupno
2013.
RSD 000
215
371
9.118
584
10.288
2012.
RSD 000
0
247
12.642
1.324
14.213
26
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
509.
Prihodi od uskla#ivanja vrednosti imovine i ostali prihodi
Prihodi od uskla&ivanja vrednosti i hartija od vrednosti
Prihodi od uskla&ivanja vrednosti potraživanja
Prihodi od usklajdivanja vrednosti inv.nekretnina
Ostali nepomenuti prihodi
Ukupno
2013.
RSD 000
2012.
RSD 000
2.961
6.548
121
138
9.768
10.980
1.467
105
12.552
Najve%i iznos prihoda od uskla&ivanja vrednosti imovine i ostalih prihoda se odnosi na pove%anje
vrednosti obveznica stare devizne štednje svo&enjem na fer vrednost na dan bilansa po izveštaju berze o
poslednjoj ceni trgovanja na dan 31.decembra 2013. godine.
510.
Rashodi po osnovu obezvre#enja imovine i ostali rashodi
Obezvre&enje potraživanja i kratkoro$nih finansijskih plasmana
Obezvre&enje nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali nepomenuti rashodi
Ukupno
2013.
RSD 000
2012.
RSD 000
3
3
29.486
501
29.987
Obra$un opšte ispravke vrednosti po potraživanjima – indirektan otpis Društvo radi kvartalno u skladu sa
Pravilnikom o na$inu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija. Utvr&ena razlika iznosa po
obra$unu i iznosa iskazanog u prethodnom kvartalu se knjiži kao prihod ili rashod od uskla&ivanja
vrednosti.
Rashodi po osnovu obezvre&enja imovine i ostalih rashodi su u 2013. godini manji za RSD 29.984
hiljade u odnosu na 2012. godinu, što predstavlja neto efekat naplate potraživanja koja su na kraju
prethodnog perioda bila obezvredjena primenom navedenog akta, što je uticalo na smanjenje ispravke
potraživanja i pove%anje prihoda od uskla&ivanja potraživanja (u Napomeni br. 16)
511.
Porez iz dobiti
Obaveza za porez iz rezultata po poreskom bilansu iznosi RSD 9.023 hiljade (2012. godine RSD 12.694
hiljada).
512.
Neto dobitak
U periodu 01.01. do 31.12.2013. godine Društvo je ostvarilo neto dobitak u iznosu od RSD 61.180 hiljada
(2012. godine RSD 118.990 hiljada).
Društvo je u 2013. godini ostvarilo zaradu po akciji u iznosu od RSD 389 (2012. godine RSD 757).
27
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
6.
601.
ANALIZA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE
Izveštaj o tokovima gotovine
U toku 2013. godine nije bilo korekcija finansijskih izveštaja Društva.
Bilans tokova gotovine prikazan u ovom Izveštaju ta$no je prikazan od strane Društva.
Iz Izveštaja o tokovima gotovine vidi se da je Društvo ostvarilo neto priliv gotovine iz poslovnih
aktivnosti, dakle iz poslova osiguranja u iznosu od RSD 21.850 hiljada (2012. godine RSD 28.960
hiljada), neto priliv gotovine po osnovu aktivnosti investiranja u iznosu od RSD 77.453 hiljade (2012.
godine neto priliv gotovine u iznosu RSD 8.375 hiljada). U 2013. godini Društvo je ostvarilo ukupan neto
odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja u iznosu RSD 55.826 hiljada što je više u odnosu na prošlu
godinu. U 2013. godini Društvo je ostvarilo ukupan neto priliv gotovine u iznosu od RSD 43.477 hiljada
(u 2012. godini Društvo je tako&e ostvarilo ukupan neto priliv gotovine u iznosu od RSD 694 hiljada).
Društvo u 2013. godini nije imalo problema sa likvidnoš%u i bilo je ažurno u isplati šteta osiguranicima
odnosno u izmirivanju svojih obaveza.
7.
701.
ANALIZA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU
Izveštaj o promenama na kapitalu
Promene na kapitalu date su u delu finansijski izveštaji, a opisane u ta$ki 410 ovog Izveštaja.
U skladu sa Odlukom Skupštine od 26.4.2013.godine iz ostvarene neto dobiti (nakon oporezivanja) po
godišnjem finansijskom ra$unu za 2012. godinu raspodeljena je dividenda u iznosu od RSD 55.826
hiljada kroz isplatu akcionarima (RSD 355,00 po akciji).
Tokom 2013. godine došlo je do pove%anja vrednosti kapitala. Nije došlo do promene u$eš%a u kapitalu i
vlasni$ke strukture ve% je izvršena zamena akcija za akcije ve%e nominalne vrednosti. Energoprojekt
Holding a.d. je i dalje najve%i akcionar sa 92,94+ u$eš%a u ukupnom kapitalu Društva (ta$ka 410).
8.
ANALIZA NAPOMENA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Društvo je u skladu sa $lanom 60. i 61. Pravilnika o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja
društva za osiguranje sa$inilo Napomene uz finansijske izveštaje u delu opštih informacija, kao i dodatna
prikazivanja i obelodanjivanja.
Pojedina$ne napomene Društva su sastavni deo finansijskih izveštaja i predstavljaju
deo
Ra$unovodstvenih politika i procena Društva, koje su primenjivane u sastavljanju finansijskih izveštaja za
2013. godinu.
U Izveštaju o poslovanju Društvo je prikazalo zna$ajnije kategorije finansijskih izveštaja, uslove
poslovanja, poslovne politike, pokazatelje poslovanja karakteristi$ne za delatnost osiguranja, planove i
ostvarenje plana kao i budu%e prioritete u poslovanju, u skladu sa $lanom 4 Pravilnika o sadržini i na$inu
izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.
Analize revizora date su u posebnom poglavlju od ta$ke 101 do 512 i odnose se na analizu pozicija
bilansa stanja i analizu pozicija bilansa uspeha Društva.
28
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
9.
901.
POKAZATELJI POSLOVANJA
Produktivnost rada prema broju polisa i prema obra!unatoj premiji
2013
2012
45,55
62,27
10.545
12.684
2013
2012
a) Režijski dodatak/Tehni$ka premija
55,46%
56,37%
b) Troškovi sprovo&enja osiguranja/ fakturisana bruto premija
50,01%
40,49%
a) broj zaklju$enih polisa osiguranja/broj radnika
b) obra$unata premija/broj radnika
902.
Ekonomi!nost poslovanja
Troškovi sprovo&enja osiguranja $ine 55,46% (2012. godine 40,49%) fakturisane bruto premije, odnosno
na 1 dinar premije Društvo je imalo 0,50 dinara (2012. godine 0,40 dinara ) troškova.
903.
Rentabilnost poslovanja
(Ispla%ene štete i troškovi sprovo&enja osiguranja)/
ukupni prihodi
2013.
2012.
24,80%
27,96%
U 2013. godini ispla%ene štete i troškovi sprovo&enja osiguranja $ine 24,80% (2012. godine 27,96%)
ukupnih prihoda, odnosno na 1 dinar ukupnih prihoda Društvo je izdvojilo 0,24 dinara (2012. godine 0,38
dinara) za isplatu šteta i troškove sprovo&enja osiguranja.
904. Likvidnost
Društvo je tokom cele godine bilo likvidno i imalo visok stepen naplate svojih potraživanja od klijenata.
Sve kratkoro$ne obaveze Društvo je redovno izmirivalo. Društvo nema dospelih neizmirenih obaveza.
Koeficijenti likvidnosti Društva na dan 31. decembra 2013. godine
2013.
2012.
55,68%
56,57%
271,27%
343,30%
271,76%
343,30%
a) likvidnost I stepena
Gotovina/ (Kratkoro$ne obaveze - PVR)
b) likvidnost II stepena
(Kratk.potr.-Kratkor. plasm - gotovina)/ (Kratkoro$ne obaveze PVR)
c) likvidnost III stepena
Obrtna sredstva/ (Kratkoro$ne obaveze - PVR)
29
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
Na svaki dinar kratkoro$nih obaveza i PVR Društvo ima 0,56 dinara (2012. godine 0,57 dinara) gotovine,
2,71 dinara (2012. godine 3,43 dinara ) kratkoro$nih potraživanja, kratkoro$nih plasmana i gotovine.
Bez obzira što Društvo ima 0,56 dinara gotovine u odnosu na kratkoro$ne obaveze i PVR na dan 31.
decembra 2013. godine, kako prikazuje gornja tabela Društvo je tokom godine bilo likvidno u izvršavanju
preuzetih obaveza.
905.
Plan i ostvarenje plana u 2013. godini
Ukupan prihod
Ukupan rashod
Bruto dobit
2013. Plan
2013.
Ostvarenje
Razlika
2013.
2013.
Ostvarenje
u EUR
1.600.000
1.000.000
600.000
u EUR
2.356.918
1.744.131
612.787
u EUR
756.918
744.131
12.787
RSD 000
270.202
199.951
70.251
Plan ukupnih prihoda za 2013. godinu je ostvaren sa 147%, a ukupnih rashoda sa 174%. Ostvarena bruto
dobit za 2013. iznosi Eur 612.787,32 i predstavlja 102% planirane dobiti. Odstupanje je najve%im delom
rezultat pove%anog prometa i na prihodima i na rashodima, koji je nastao evidentiranjem promena na
razli$itim vrstama osiguranja (smanjenja i pove%anja rezervisanja po vrstama osiguranja).
Za prera$un je koriš%en srednji kurs NBS za valutu EUR od 114,6421 dinara.
906.
Detaljna CARMEL racio analiza Društva prikazana u Izveštaju o poslovanju
Pokazatelj adekvatnosti kapitala
Premija u samopridržaju/Ukupni kapital
Ukupni kapital/Ukupna imovina
Tehni$ke rezerve/ Ukupni kapital
Nekretnine postrojenja i oprema/ Ukupna imovina
Potraživanja/ Bruto premija uve%ana za SAO i REO
Osnovni kapital/ Ukupna imovina
Pokazatelj produktivnosti
Obra$unata premija /broj zaposlenih
Ukupna imovina/ broj zaposlenih
Likvidnost
Obrtna sredstva/kratkoro$ne obaveze i obaveze za štete
Profitabilnost
Štete u samopridržaju/premija u samopridržaju
Troškovi sprovo&enja osiguranja/premija u samopridržaju
Zarada po akciji
Ekonomi!nost
Ukupni rashodi/ukupni prihodi
Poslovni rashodi/poslovni prihodi
Indikatori bruto i neto finansijskog rezultata
Bruto dobitak/ukupni prihod
Bruto dobitak/ukupno angažovana sredstva
Neto dobitak/Ukupni prihod
Neto dobitak/Ukupno angažovana sredstva
2013.
%
15,04
68,10
36,51
26,39
18,05
66,34
2012.
%
15,49
79,36
24,50
28,53
10,95
64,15
10.545
95.909
12.684
88.712
66,41 puta 62,99 puta
9,06
53,69
389
12,7
47,1
757
74,00
24,84
48,82
13,26
37,45
9,59
22,64
5,80
51,18
13,45
46,39
12,19
30
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
10. KADROVSKA, TEHNI$KA I ORGANIZACIONA OSPOSOBLJENOST I ORGANI
UPRAVLJANJA
1001. Kadrovska osposobljenost
Stru$ne poslove Društva obavljaju zaposleni u EP Garant a.d.o., Beograd, a samo po potrebi se angažuju
spoljni saradnici (procena štete, izrada elaborata, lekar censor itd.). Poslove marketinga, razvoja,
informacionih sistema i pravne poslove, obavljaju stru$ne službe Energoprojekt Holding a.d., a prema
ugovoru o uslugama.
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
2013.
8
3
11
VSS
VŠS
SSS
Ukupno
2012.
8
3
11
Struktura i broj zaposlenih u Društvu izraz je opredeljenja za efikasnu organizaciju, adekvatnu
sistematizaciju, visoku produktivnost, zapošljavanje kvalitetnih specijalista i realizaciju pribave preko
posrednika. U izveštaju direktora stoji da je Društvo razgrani$ilo nespojive dužnosti u skladu sa najboljim
pravilima za uspostavljanje dobrog kontrolnog okruženja.
1002. Organizaciona osposobljenost
Organi upravljanja u Društvu su nakon 28.06.2012. godine, odnosno posle uskla&ivanja sa novim
Zakonom o privrednim društvima: Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor društva.
Skupštinu Društva $ine akcionari odnosno predstavnici akcionara.
U 2013. godini održana je jedna redovna XLVI sednica Skupštine akcionara od 26.4.2013.godine.
Predsedavaju%i XLIV sednice Skupštine akcionara bio je Mom$ilo Jevti%, dipl. pravnik, predstavnik (po
punomo%ju) ve%inskog akcionara „Energoprojekt Holding“ a.d.
Na ovoj sednici Skupštine akcionara usvojeni su slede%a akta, izveštaji i odluke: Godišnji izveštaj
nadzornog odbora o sprovo&enju, pra%enju i proceni uspostavljanog sistema internih kontrola i
upravljanju rizicima u 2012. godini, Godišnji izveštaj nadzornog odbora o sprovo&enju politike
saosiguranja i reosiguranja u 2012. godini, Izveštaj Nadzornog odbora za Skupštinu akcionara, Izveštaj
revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu, Revidovani finansijski izveštaj i
Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu, Odluka o izboru revizora za reviziju fin. izveštaja za 2013. godinu,
Odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu i Odluka o pove%anju osnovnog kapitala.
Nadzorni odbor “Energoprojekt Garant” a.d.o., $ine :
Ime i prezime
Obrazovanje
JMBG
Jovan Nik$evi$
VSS-prav. struke
1510983914731
dr Dimitraki Zipovski
VSS-ekon. struke
1210970710335
mr Zoran Jovanovi%
VSS-prav. struke
2806950710537
mr Gordana Klanš%ek
VSS-ekon. struke
0706974715295
mr Mirjana Grbovi%
VSS-ekon. struke
1607951715250
Adresa
stanovanja
B<=grad, Zvezdara
Mati$anska 10
Beograd, Zvezdara
Triše Kaclerovi%a 14
Beograd,N.Beograd
Jurija Gagarina 95
Beograd, Zemun,
Prvomajska 6
Beograd,N.Beograd
Dr Ivana Ribara 170
Funkcija
Zaposlen u
organizaciji
$lan NO
EP Holding
$lan NO
EP Holding
$lan NO
EP Holding
$lan NO
Nezavisni $lan
$lan NO
Nezavisni $lan
31
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
"lanovi Izvršnog odbora su:
Ime i prezime
Obrazovanje
JMBG
Adresa
stanovanja
Mirjana Bogi%evi%
VSS-ekon. struke
2704956719016
Beograd,Vra$ar Ki$evska 15
Lidija Vasi%
VSS-ekon. struke
0805957715131
Jelica Mandi%
VSS-ekon. struke
0610966185859
Beograd Bul.desp.Stefana 71
Beograd, Kalu&erica
Bul.Revolucije 39a
Funkcija
Generalni
direktor
$lan IO
$lan IO
Zaposlen u
organizaciji
EP Garant
osiguranje
EP Garant
osiguranje
EP Garant
osiguranje
Društvo nema drugih organizacionih delova preko kojih je obavljalo poslove u 2013. godini
Društvo je organizovano u 4 sektora i to:
-
za osiguranje;
za finansije, ra$unovodstvo i plan;
za uskla&enost poslovanja, interne kontrole i korporativno upravljanje;
za administrativne poslove.
1003. Tehni!ka osposobljenost
Informacioni sistem Društva funkcioniše preko lokalne mreže (LAN) konfigurisane po principu klijentserver, sa jednim serverom (SQL). Baza je jedinstvena, relaciona, tehnološki savremena sa mogu%nostima
i kapacitetom na kome Društvo može da planira strateški razvoj IT u skladu sa strategijom razvoja
Društva. Ovakva arhitektura je adekvatna strukturi Društva, kompleksnosti poslovanja i „cost-effective“,
obzirom na aktuelne, ali i budu%e potrebe u vezi sa IS.
Informacioni sistem je izgra&en tokom 2006. godine, testiran tokom IV kvartala 2006. paralelno sa
radom prethodno koriš%ene aplikacije. U produkciji je od 01.01.2007. godine. Sastoji se od dva glavna
modula (sa nizom podmodula): finansijsko poslovanje i komercijalno (premijsko) poslovanje. Sistem je
dizajniran na na$in da omogu%uje dalje ekonomi$no usavršavanje, dorade, uskla&ivanje sa promenama u
poslovanju, uvo&enjem novih proizvoda i vrsta poslova.
Informacionim sistemom Društva trenutno su obuhva%ene ra$unovodstveno-finansijske i komercijalne
aktivnosti, a planovi Društva i po$etne aktivnosti na unapre&enju su da se sistem dalje razvija i oblikuje
kroz razvoj slede%ih podsistema:
-interno izveštavanje sa ra$unovodstvenim informacionim sistemom
-istraživanje - podsistem za pribavljanje relevantnih podataka iz okruženja i njihovo uklju$ivanje u
interne informacione tokove
-analiti$ki podsistem - za obradu svih relevantnih podataka iz internih i eksternih izvora, njihovo
generisanje u informacije potrebne za odlu$ivanje i usmeravanje ka mestima na kojima se donose odluke,
pri $emu krajnji cilj usavršavanja ovog sistema treba da bude ugradnja matemati$ko- ra$unarskih modela
koji se koriste kod odlu$ivanja (decision support system), i
-podsistem razvijen za obaveštavanje eksternih subjekata o poslovanju Društva i za prezentaciju podataka
o Društvu.
Društvo raspolaže sa 12 personalnih ra$unara.
Društvo koristi legalno pribavljeni operativni software.
Tokom narednog perioda Društvo %e završiti aktivnosti zapo$ete u izveštajnom periodu na uskladjivanju
sa standardima i uslovima za upravljanje kontinuitetom poslovanja i oporavkom aktivnosti u slu$aju
katastrofalnih dogadjaja a koji se odnose na primenu informaciono-komunikacione tehnologije. Društvo
%e u narednom periodu ažurirati strategiju za IS, a takodje %e intenzivirati rad na pregledu, oceni i
32
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
otklanjanju uo$enih nepravilnosti, odnosno unapredjenju procesa gde god oceni da ima mogu%nosti i
opravdanosti u smislu podizanja ukupne efikasnosti.
11.
ANALIZA FUNKIONISANJA INTERNE REVIZIJE
1101. Funkcionisanje interne revizije
Društvo je oformilo svoju internu reviziju u 2005. godini. Funkciju internog revizora tokom 2013. godine
obavljala je Suzana Kreculj "ovi%, dipl.ing.
Iste godine usvojen je Program rada interne revizije koji se svake godine usvaja od strane Nadzornog
odbora kao i Pravilnik o radu interne revizije koji je donet od strane Nadzornog odbora.
U toku 2013. godine interna revizija je obavila 14 pregleda predvi&enih godišnjim planom rada. Nije bilo
vanrednih i neplaniranih pregleda.
Sve revizije su bile procesno orijentisane (izborom predmeta revizije) i integralne u obuhvatanju svih
aspekata zna$ajnih za odre&eni proces:
- Adekvatnost i efikasnost poslovanja
- Uskla&enost
- Finansijski aspekt i izveštavanje
- Informacione tehnologije
- Strateški aspekt
Pored planiranih pregleda interna revizija je vršila kontrolu dokumentacije, postupaka i aktivnosti u cilju
provere uskla&enosti i zakonitosti kao i pouzdanost i ažurnost finansijskih i drugih informacija, u
procesima koji su ocenjeni kao posebno zna$ajni ili rizi$ni, a u cilju pribavljanja blagovremenih
informacija o mogu%im nepravilnostima i eventualnog preporu$ivanja mera za smanjenje izloženosti
rizicima.
Izveštaj o ispunjenju plana revizije za 2013. godinu
Kvartal
I
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
Predmet revizije
Ocena finansijskog izveštavanja
Deponovanje i ulaganje TR i GR
Pravno – administrativni sektor
Zakonska regulativa – uskla&enost
Ocena procesa korporativnog upravljanja
Obuhvat
Saosiguranje i reosiguranje
Rešavanje, likvidacija i isplata šteta
Informacioni sistem
Upravljanje rizicima
Sveobuhvatni pregled i ocena SIK
Datum izveštaja
04.03.2013.
20.03.2013.
07.05.2013.
04.06.2013.
25.06.2013.
26.07.2013.
16.08.2013.
20.09.2013.
30.10.2013.
21.11.2013.
18.12.2013.
Izveštaj
EPG R-1-2013
EPG R-2-2013
EPG R-3-2013
EPG R-4-2013
EPG R-5-2013
EPG R-6-2013
EPG R-7-2013
EPG R-8-2013
EPG R-9-2013
EPG R-10-2013
EPG R-11-2013
Sve planirane revizije su ostvarene u planiranom obimu dovoljnom za ispunjenje planiranih ciljeva
revizije. Svih 14 revizija bile su po tipu integralne, obuhvativši sve aspekte procesa poslovanja koji je bio
predmet revizije.
Interna revizija ima formalno definisana slede%a dokumenta koja koristi kao radne papire i uputstva
prilikom vršenja revizije a to su:
1. uputstvo o strukturi i sadržaju izveštaja interne revizije sa formalno predvi&enim izgledom i
sadržinom dokumenata
2. osnovne informacije o organizacionom delu u kome je realizovan proces revizije
3. ocena adekvatnosti internih kontrola
4. opis nalaza
33
“ ENERGOPROJEKT GARANT“ ADO, BEOGRAD
ANALIZE UZ IZVEŠTAJ O REVIZIJI
5.
6.
7.
8.
detaljni izveštaj
klasifikacija uo$enih nedostataka
tabelarni prikaz uo$enih nedostataka
preporuke.
Interna revizija je izvršena u skladu sa Me&unarodnim standardima revizije, Okvirima za pripremu i
prezentaciju finansijskih izveštaja i smernicama IFAC – ovog Eti$kog kodeksa za profesionalne
ra$unovo&e i odredbama Pravilnika o radu interne revizije koji nalažu da se ona izvrši na na$in koji
omogu%ava da se u razumnoj meri može oceniti da pravilnici i odluke Društva ne sadrže zna$ajne greške i
propuste na koje treba ukazati kako bi se blagovremeno uklonili.
Tokom revizije nisu uo$ene nezakonitosti ili druge nepravilnosti po $lanu 141. Zakona o osiguranju koje
bi mogle ugroziti poslovanje Društva.
Društvo je postupilo po svim preporukama internog revizora, a Izveštaji revizora su usvojeni od strane
Nadzornog odbora.
12. ZAKLJU$NO MIŠLJENJE OVLAŠ'ENOG AKTUARA NA GODIŠNJI RA$UN I
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
Na osnovu podataka prikazanim u finansijskim i drugim izveštajima Društva, može se zaklju$iti da su
podaci prikazani u godišnjem ra$unu za 2013. godinu, a koji se odnose na: politiku sprovo&enja
reosiguranja i saosiguranja, premiju osiguranja, obra$un prenosnih premija osiguranja, likvidiranih šteta,
rezervaciju nastalih i prijavljenih a nelikvidiranih šteta, rezervisanja za nastale a neprijavljene štete,
marginu solventnosti i za rezerve za izravnanje rizika, utvr&eni na osnovu akata poslovne politike
„ENERGOPROJEKT GARANT“ a.d.o. i na$ela aktuarstva, a u skladu sa Zakonom o osiguranju.
Zbog svega gore navedenog daje se POZITIVNO mišljenje o poslovanju „ENERGOPROJEKT
GARANT“ a.d.o. u 2013. godini.
13.
ANALIZA NALAZA EKSTERNE KONTROLE
U toku 2013. godine Društvo nije imalo eksterne kontrole.
34
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
1
MIŠLJENJE OVLAŠ"ENOG AKTUARA
NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG
DRUŠTVA ZA OSIGURANJE »ENERGOPROJEKT GARANT« a.d.o. U 2013. GODINI
Za potrebe Akcionarskog društva za osiguranje „Energoprojekt Garant“ a.d.o. Beograd (u daljem
tekstu: Društvo) na osnovu !lana 157. Zakona o osiguranju (»Službni glasnik RS« br. 55/2004,
70/2004, 61/2005 i 85/2005 101/2007,63/2009,99/2011,119/2012 i 116/2013.), Odluke o sadržini
podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije i o na!inu i rokovima
dostavljanja tih podataka (»Službeni glasnik RS« br. 46/2005, 76/2006 i 77/2006), kao i Odluke o
sadržini mišljenja ovlaš"enog aktuara (»Službeni glasnik RS« br. 19/2005), dajem mišljenje na
finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013. godinu.
OPŠTI DEO
Naziv i sedište Društva za osiguranje
Broj rešenja Saveznog ministarstva za finansije
o izdavanju dozvole za rad
Broj rešenja pod kojim je Društvo registrovano
kod Privrednog suda u Beogradu
Broj rešenja pod kojim je Društvo prevedeno u
Registar privrednih subjekata Agencije za
privredne registre
Broj rešenja NBS pod kojim je izdata dozvola za
obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja
Broj rešenja pod kojim su upisane promene u
Registar privrednih subjekata
Mati!ni broj
Poreski identifikacioni broj
Odgovorno lice za zakonitost rada Društva za
osiguranje
„Energoprojekt Garant“ Akcionarsko društvo
za osiguranje, Beograd, Bulevar Mihaila
Pupina 12
BD 2455/2005. od 12.05.2005.
G. br. 11716 od 30.12.2009.
BD88092/2012 od 03.07.2012.
07812728
100001468
Mirjana Bogi"evi", po rešenju APR
BD88092/2012 od 03.07.2012.
Mišljenje se daje na osnovu slede"ih dokumenata i podataka:
Bilansa stanja za 2013. godinu;
Bilansa uspeha za 2013. godinu;
Bruto bilans za 2013. godinu;
Godišnjeg izveštaj o poslovanju Društva u 2013. godini;
Akata poslovne politike utvr#ena !lanom 58, stav 2, Zakona o osiguranju;
Ugovora o reosiguranju i saosiguranju i borderoa premije;
Knjige šteta za 2013. godinu, izveštaja o obra#ivanim, rešenim, rezervisanim i
ispla"enim štetama;
- Pregleda obra!una prenosne premije;
- Uzorka polisa
- Ostalih podataka.
-
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
2
POSEBAN DEO SA NAPOMENAMA
1. Uslovi osiguranja i tarife premija
U toku 2013. godine Društvo je, sa mišljenjem ovlaš"enog aktuara, usvojilo slede"a
poslovna akta:
- Odluku o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima, na!inu utvr#ivanja i tabeli
maksimalnog samopridržaja
- Odluku o utvr#ivanju minimalne premije osiguranja
- Uslove za osiguranje od odgovornosti opravlja!a brodova
- Tarifu za osiguranje od odgovornosti opravlja!a brodova
- Uslove za osiguranje useva i plodova
- Tarifu za osiguranje useva i plodova
Na nivou Društva je ostvaren negativan bruto merodavan tehni!ki rezultat od 120,84%,
dok je neto merodavan tehni!ki rezultat pozitivan i iznosi 45,28%. Razlog za negativan
rezultat na nivou ukupnog portfelja je negativan bruto MT rezultat u osiguranju robe u
me#unarodnom prevozu (0701)i rezervisane štete u bruto iznosu od 75.973 hilhade
dinara. Pozitivan merodavni rezultat u samopridržaju je posledica dobre politike
reosiguranja/saosiguranja, odnosno visokog u!eš"a reosigurava!a u rezervisanim
štetama na kraju obra!unskog perioda u ukupnom iznosu 67.419 hiljada dinara i pravilno
utvr#ene visine maksimalnog samopridržaja.
U svim ostalim vrstama osiguranja ostvaren je pozitivan merodavan tehni!ki rezultat i
bruto i u samopridržaju, uklju!uju"i i osiguranje od posledica nezgode (MTR 84,57%)
koje je u prethodnoj godini bilo negativno (155,34%).
Mišljenja sam da je tarifni sistem Društva u primeni dovoljan za pokri"e obaveza po
štetama kao i kvalitetno reosiguravaju"e pokri"e, što je uticalo na ostvarivanje pozitivnog
neto MT rezultata.
2. Samopridržaj Društva, saosiguranje i reosiguranje viškova rizika iznad
maksimalnog samopridržaja
Od 14.12.2012. do 25.02.2013.godine godine bila je na snazi Tabela maksimalnog
samopridržaja sa slede"im iznosima po vrstama osiguranja:
ŠIFRA
VRSTA OSIGURANJA
1
2
01
02
03
07
08
09
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.11
09.13
09.14
09.99
13
OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
OSIGURANJE ROBE U PREVOZU
OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI
OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
Osiguranje od opasnosti provalne kra#e i razbojništva
Osiguranje stakla od loma
Kombinovano osiguranje stvari doma"instva
Osiguranje mašina od loma
Osiguranje mašinske opreme elektroprivrednih organizacija od loma
Osiguranje objekata u izgradnji
Osiguranje objekata u montaži
Kombinovano osiguranje ra!unara
Kombinovano osiguranje pokretne tehnike
Osiguranje zaliha u hladnja!ama
Sva ostala osiguranja
OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI
SAMOPRIDRŽAJ U EUR
3
100.000
30.000
25.000
300.000
1.000.000
300.000
300.000
30.000
500.000
500.000
1.500.000
1.500.000
300.000
100.000
300.000
1.500.000
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
13.01
13.02
13.03
13.04
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.99
14
15
16
17
18
19
3
Osiguranje od opšte odgovornosti
Osiguranje proizvo#a!a od odgovornosti za proizvode sa nedostatkom
Osiguranje ugovorene odgovornosti izvo#a!a gra#evinskih radova
Osiguranje ugovorene odgovornosti izvo#a!a montažnih radova
Osiguranje od odgovornosti revizijskih društava
Osiguranje od odgovornosti aktuara
Osiguranje od odgovornosti advokata
Osiguranje od odgovornosti lekara
Osiguranje od projektantske odgovornosti
Osiguranje od odgovornosti javnih beležnika
Osiguranje od odg. društva za posredov. u osiguranju
Sva druga opšta osiguranja od odgovornosti
OSIGURANJE KREDITA
OSIGURANJE JEMSTVA
OSIGURANJE FINANSIJSKIH GUBITAKA
OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE
OSIGURANJE POMO$I NA PUTOVANJU
DRUGE VRSTE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
1.500.000
1.000.000
100.000
100.000
1.500.000
100.000
500.000
100.000
1.500.000
100.000
1.500.000
1.500.000
100.000
30.000
100.000
30.000
30.000
50.000
25.02.2013.godine odlukom Nadzornog odbora Društva, gornja tabela je proširena sa
samopridržajem za tarifu 1203, tj, za osiguranje od odgovornosti opravlja!a brodova i
izmenjena u delu visine samopridržaja kod tarife 1308 za osiguranje od odgovornosti
advokata, kako je dato u tabeli:
šifra
12.03
13.08
VRSTA OSIGURANJA
Osiguranje od odgovornosti lica koja popravljaju plovne objekte
Osiguranje od odgovornosti advokata
SAMOPRIDRŽAJ U EUR
500.000
1.500.000
29.11.2013.godine odlukom Nadzornog odbora Društva, izmenjen je samopridržaj za
osiguranje motornih vozila 03 i utvr#en samopridržaj za osiguranje useva i plodova 0909
kako je dato u tabeli:
šifra
03
0909
VRSTA OSIGURANJA
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje useva I plodova
SAMOPRIDRŽAJ U EUR
50.000
50.000
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
4
Tabela maksimalnog samopridržaja od 29.11.2013. godine
ŠIFRA
1
01
02
03
07
08
09
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.09
09.11
09.13
09.14
09.99
12.03
13
13.01
13.02
13.03
13.04
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.99
14
15
16
17
18
19
VRSTA OSIGURANJA
2
OSIGURANJE OD POSLEDICA NEZGODE
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
OSIGURANJE ROBE U PREVOZU
OSIGURANJE IMOVINE OD POŽARA I DRUGIH OPASNOSTI
OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
Osiguranje od opasnosti provalne kra#e i razbojništva
Osiguranje stakla od loma
Kombinovano osiguranje stvari doma"instva
Osiguranje mašina od loma
Osiguranje mašinske opreme elektroprivrednih organizacija od loma
Osiguranje objekata u izgradnji
Osiguranje objekata u montaži
Osiguranje useva i plodova
Kombinovano osiguranje ra!unara
Kombinovano osiguranje pokretne tehnike
Osiguranje zaliha u hladnja!ama
Sva ostala osiguranja
Osiguranje od odgovornosti lica koja popravljaju plovne objekte
OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI
Osiguranje od opšte odgovornosti
Osiguranje proizvo#a!a od odgovornosti za proizvode sa nedostatkom
Osiguranje ugovorene odgovornosti izvo#a!a gra#evinskih radova
Osiguranje ugovorene odgovornosti izvo#a!a montažnih radova
Osiguranje od odgovornosti revizijskih društava
Osiguranje od odgovornosti aktuara
Osiguranje od odgovornosti advokata
Osiguranje od odgovornosti lekara
Osiguranje od projektantske odgovornosti
Osiguranje od odgovornosti javnih beležnika
Osiguranje od odg. društva za posredov. u osiguranju
Sva druga opšta osiguranja od odgovornosti
OSIGURANJE KREDITA
OSIGURANJE JEMSTVA
OSIGURANJE FINANSIJSKIH GUBITAKA
OSIGURANJE TROŠKOVA PRAVNE ZAŠTITE
OSIGURANJE POMO$I NA PUTOVANJU
DRUGE VRSTE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
SAMOPRIDRŽAJ
U EUR
3
100.000
30.000
50.000
300.000
1.000.000
300.000
300.000
30.000
500.000
500.000
1.500.000
1.500.000
50.000
300.000
100.000
300.000
1.500.000
500.000
1.500.000
1.000.000
100.000
100.000
1.500.000
100.000
500.000
100.000
1.500.000
100.000
1.500.000
1.500.000
100.000
30.000
100.000
30.000
30.000
50.000
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
.:
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
5
I U izveštajnom periodu bili su na snazi slede"i ugovori o reosiguranju:
1) Ugovor o ekscedentnom reosiguranju sa Wiener Re Beograd kojim se reosigurava
višak rizika iznad samopridržaja, sa automatskim pokri"em od dana kada je Wiener Re
a.d.o. primio prijavu i to :
a) zaklju!en prethodnih godina (2011. i 2012.):
-za požarne grane - osiguranja rizika od požara i drugih opasnosti u industriji i zanatstvu i
van njih, provalne kra#e i razbojništva, opasnosti prekida rada usled požara, kao i
osiguranja filmskih preduze"a kod kojih je procenjeni iznos MMŠ iznad samopridržaja
Društva, do 15.000.000 EUR za bilo koji pojedina!ni rizik;
- za tehni!ke grane - osiguranje rizika loma mašina, gra#evinarstva, montaže,
kombinovanog osiguranja ra!unara i zaliha u hladnja!ama kod koji je procenjeni iznos
MMŠ iznad samopridržaja Društva do 10.500.000 EUR za bilo koji pojedina!ni rizik, za
štete prouzrokovane prirodnim katastrofama do iznosa 15.000.000 EUR.
b) zaklju!en 28.12.2012. po kome su reosigurani viškovi rizika po osiguranjima
ugovorenim u 2013. godini:
-za požarne grane - osiguranja rizika od požara i drugih opasnosti u industriji i zanatstvu i
van njih, provalne kra#e i razbojništva, opasnosti prekida rada usled požara, kao i
osiguranja filmskih preduze"a kod kojih je procenjeni iznos MMŠ iznad samopridržaja
Društva, do 15.000.000 EUR za bilo koji pojedina!ni rizik;
- za tehni!ke grane - osiguranje rizika loma mašina, gra#evinarstva, montaže,
kombinovanog osiguranja ra!unara i zaliha u hladnja!ama kod koji je procenjeni iznos
MMŠ iznad samopridržaja Društva do 12.500.000 EUR za bilo koji pojedina!ni rizik, za
štete prouzrokovane prirodnim katastrofama do iznosa 15.000.000 EUR.
Po navedenim ugovorima, MMŠ može minimalno da iznosi 20% od osigurane sume.
Nije ugovoreno reosiguranje sa linijama pokri"a.
2) Ugovori o fakultativnom ekscedentnom reosiguranju zaklju!en sa Dunav Re a.d.o.
Beograd o reosiguranju kargo rizika u kopnenom, pomorskom I kombinovanom prevozu
za Energo Nigeriju, na relacijama sa Nigerijom kao krajnjom destinacijom. Sa istim
reosigurava!em je zaklju!en ugovor o fakultativnom reosiguranju tunelske bušilice „Atlas
Copco“.
3) Ugovori o fakultativnom kvotnom reosiguranju, zaklju!en sa Dunav Re a.d.o. Beograd
u prethodnom periodu, o reosiguranju od odgovornosti !lanova uprave, lica sa
ovlaš"enjima I drugih zaposlenih dok vrše upravlja!ka ili nadzorna ovlaš"enja za štetu
pri!injenu ugovara!u osiguranja, zaklju!eni sa osiguranicima Arcelormittal Distribution
Serbia doo Beograd, Nokia Siemens Networks Srbija doo Beograd i Begej Holding d.o.o.
Zrenjanin.
II U izveštajnom periodu bili su na snazi ugovori o primljenim i datim saosiguranjima sa:
- Wiener Stadtische osiguranjem a.d.o.
- Uniqa neživotno osiguranjem a.d.o.
- Basler neživotno osiguranjem a.d.o
- Milenijum osiguranjem a.d.o
III Procena maksimalno mogu"ih šteta vršena je od strane Komisije za procenu
maksimalno mogu"e štete uz angažovanje spoljnih stru!nih saradnika po potrebi.
Društvo je viškove rizika reosiguravalo, odnosno saosiguravalo u skladu sa Odlukom o
kriterijumima, na!inu utvr#ivanja i Tabeli maksimalnog samopridržaja. Prijavu viškova
rizika kao i prenos iznad samopridržaja, Društvo je izvršilo prema važe"im odredbama
ugovora o saosiguranju i reosiguranju.
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
6
Pregled suma osiguranja i broja saosiguranih i reosiguranih rizika po ugovorima koji su
bili na snazi u 2013.:
Šifra
osigur.
01
03
07
08
09
13
Vrsta
osiguranja
Suma osiguranja
saosiguranih /
reosiguranih rizika
Verovatno
mogu"a štetaPML (samo za
ekscedentna
osiguranja)
Samopridržaj
Iznos saosiguranih
viškova rizika /
Iznos reosigur.
viškova rizila iznad
maks.samopri.
ekscedent
Osiguranje
300,000.00
270,000.00
od posledica
nezgode
Osiguranje
104,811,362.27
76,582,424.62
motornih
51,966,121.50
51,966,121.50
2,795,777.34
49,170,344.16
vozila
Osiguranje
650,898,740.85
325,449,370.43
robe u
1,225,240,546.62 1,225,240,546.62
340,178,393.93
885,062,152.69
prevozu
Osiguranje
116,990,495.00
105,291,445.50
imovine od
požara i
10,183,990,897.15 6,645,798,940.37 1,048,969,142.48 5,596,829,797.89
drugih
opasnosti
Ostala
8,323,205,670.00
- 6,692,216,131.51
osiguranja
5,682,389,995.73
881,151,347.25
288,873,973.63
592,277,373.62
imovine
Osiguranje
239,493,068.00
62,719,334.00
od opšte
28,621,903.21 1,783,147,960.29
odgovornosti 1,814,612,821.00 1,814,612,821.00
Broj
Broj
saosig. reosig.
rizika
rizika
1
9
1
51
10
1
10
7
3
3
4
Premija primljenih saosiguranja (obra!unato 2013.):
Šifra
osigur.
01
03
07
08
09
13
16
Vrsta osiguranja
Osiguranje od posledica nezgode
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od opšte odgovornosti
Osiguranje finansijskih gubitaka (prekid rada)
UKUPNO PRIMLJENO U SAOSIGURANJE
Premija primljenih saosiguranja
obara!unato u 000 dinara
645
19
0
2,187
944
974
638
5,407
Premija datih saosiguranja (rashod 2013.):
Šifra
osigur.
01
03
07
08
09
13
Vrsta osiguranja
Rashod premije saosiguranja
u 000 dinara
Osiguranje od posledica nezgode
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od opšte odgovornosti
UKUPNO DATO U SAOSIGURANJE
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
15
1,111
1,169
29
1,401
32
3,757
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
7
Premija reosiguranja po vrstama osiguranja (rashod 2013.):
Šifra
osigur.
Rashod premije reosiguranja
u 000 dinara
Vrsta osiguranja
03
Osiguranje motornih vozila
1,462
07
Osiguranje robe u prevozu
3,515
08
09
13
Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od opšte odgovornosti
695
3,003
920
9,595
UKUPNO DATO U REOSIGURANJE
U!eš"e saosigurava!a/reosigurava!a u rešenim i rezervisanim štetama po vrstama
osiguranja:
Šifra
osigur
.
01
03
07
08
09
13
Rešene štete
iznosi u 000 din.
udeo
udeo
saosigur.
reosigur.
Vrsta osiguranja
Osiguranje od posledica nezgode
Osiguranje motornih vozila
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od opšte odgovornosti
UKUPNO
40
472
52
564
Rezervisane štete
iznosi u 000 din.
udeo
udeo
saosigur.
reosigur.
65
65
-
67.304
115
67.419
U narednoj tabeli dati su tehni!ki merodavni rezultati za ukupan portfelj i u samopridržaju:
UKUPAN PORTFELJ
Šifra
osigur.
0
Vrsta osiguranja
1
U SAMOPRIDRŽAJU
Merodavna
tehni!ka
premija
Merodavne
štete
Godišnji
merod. teh.
rezultat
Merodavna
tehni!ka
premija
Merodavne
štete
Godišnji
merod. teh.
rezultat
2
3
5
6
7
9
1
Osiguranje od posledica
nezgode
2,548,028.04
2,154,840.71
84.57%
2,526,012.82
2,114,340.71
83.70%
3
Osiguranje motornih vozila
3,676,467.03
498,591.73
13.56%
3,439,959.15
498,591.73
14.49%
7
Osiguranje robe u prevozu
6,147,786.99
59,308,574.79
964.71%
2,922,211.29
-8,897,466.82
8
Osiguranje imovine od
požara i drugih opasnosti
2,093,323.32
-1,412.00
-0.07%
1,601,135.60
-1,412.00
-0.09%
9
Ostala osiguranja imovine
26,032,584.04
7,098,073.74
27.27%
22,984,170.90
8,541,381.61
37.16%
13
Osiguranje od opšte
odgovornosti
43,755,011.10
32,801,228.19
74.97%
43,910,034.99
32,801,228.19
74.70%
16
Osiguranje finansujskih
gubitaka-prekid rada
0.00%
38,379.04
Svega neživotna osiguranja
38,379.04
84,291,579.56
101,859,897.16
120.84%
77,421,903.79
-304.48%
0.00%
35,056,663.42
45.28%
Negativne merodavne štete u samopridržaju u osiguranju robe u prevozu su posledica
visokog u!eš"a reosigurava!a/saosigurava!a u rezervisanim štetama u 2013. i njihovog
niskog u!eš"a u štetama u 2012. godini. U osiguranju imovine od požara nije bilo rešenih
i rezervisanih šteta, tako da se iznos od 1.412,00 odnosi na procenu za nastale
neprijavljene štete na kraju 2012. godine.
Društvo je kvalitetnim prenošenjem dela rizika u reosiguranje/saosiguranje ostvarilo
zna!ajan pozitivan efekat u merodavnom tehni!kom rezultatu (merodavne štete iz
sopstvenog portfelja su tri puta ve"e od istih u samopridržaju).
Društvo je primenjivalo Odluku o kriterijumima, na!inu utvr#ivanja i tabeli maksimalnog
samopridržaja. Saosiguranje i reosiguranje nepokrivenih viškova rizika vršeno je pod
uslovima i na na!in predvi#en Pravilnikom o uslovima i na!inu saosiguranja i
reosiguranja.
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
8
3. Pravilnik o maksimalnim stopama režijskog dodatka
Raspodela bruto premije je izvršena u skladu sa Pravilnikom o raspore#ivanju premije
osiguranja i maksimalnim stopama režijskog dodatka i Pravilnikom o preventivi.
Raspodela bruto premije fakturisane
osiguranja je slede"a:
u 2013. godini, u samopridržaju,
po vrstama
Iznosi u 000 dinara
Bruto
premija
Vrsta osiguranja
Tehni!ka premija
din
%
Doprinos za
preventivu
din
%
Režijski dodatak
din
%
Osiguranje od posledice nezgode
4.539
3.127
68,90
0
0,00
1.412
31,10
KASKO Osiguranje motornih vozila
9.730
6.816
70,00
0
0,00
2.913
30,00
Osiguranje robe u prevozu
9.055
6.339
70,00
0
0,00
2.716
30,00
Osiguranje imovine od požara i dr.
opasn.
Ostala osiguranja imovine
2.709
1.997
73,72
26
1,00
686
25,28
32.169
21.279
66,15
0
0,00
10.890
33,85
Osiguranje od opšte odgovornosti
62.556
38.058
60,84
0
0,00
24.498
39,16
638
453
71,00
-
185
29,00
121.397
78.070
64,19
26
43.301
35,78
Osiguranje finansijskih gubitaka
UKUPNO
0,03
Društvo je primenjivalo Pravilnik o maksimalnim stopama režijskog dodatka, s tim što su
odstupanja u tabeli posledica primene ugovora o primljenim i datim saosiguranjima.
3.1. Troškovi sprovo#enja osiguranja (TSO)
Troškovi sprovodjenja osiguranja u 2013. godini iznosili su 58.005 hiljada dinara.
Društvo je koristilo zakonsku mogu"nost da ne vrši razgrani!enje troškova pribave
(provizije posrednika i zastupnika u osiguranju !ine više od polovine troškova pribave),
tako da su svi troškovi evidentirani po ovom osnovu tokom izveštajnog perioda, priznati
kao rashod ovog izveštajnog perioda.
Režijsko pravo Društva za 2013. godinu iznosi 41.767 hiljada dinara. Režijsko pravo je
utvr#eno tako što je režijski dodatak u samopridržaju ostvaren u teku"oj godini uve"an za
iznos režijskog dodataka iz prenosne premije u samopridržaju obra!unate na kraju
prethodne godine i umanjen za iznos režijskog dodatka iz prenosne premije u
samopridržaju obra!unate na kraju teku"e godine (tabela u nastavku teksta).
Razliku izmedju visine TSO i ostvarenog režijskog prava (58.005 – 41.767) u iznosu od
16.238 hiljada dinara Društvo je pokrilo finansijskim prihodima ostvarenim u izveštajnom
periodu i o!uvalo sredstva tehni!ke premije za isplatu šteta i ugovorenih iznosa po
osnovu osiguranja.
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
01
,,,
16
13
09
08
07
2
32
110.230
0
89.116
18.698
1.764
101
519
prenosna
premija
64
363
21
70.414
0
56.292
12.059
1.615
3
tehni!ka
prenosna
premija
149
37
156
11
39.816
0
32.824
6.639
4
prenosna
režija
108.045
638
61.604
27.765
1.984
4.372
7.157
4.525
5
ukupna
69.075
453
37.487
18.417
1.526
3.060
5.015
3.117
6
tehni!ka
7
26
0
0
0
26
0
0
0
preventiva
38.944
185
24.117
9.348
432
1.312
2.142
1.408
8
režija
Polisirana premija 01.01. - 31.12.2013.
748
99.061
584
80.525
11.473
2.170
309
3.252
9
ukupna
prenosna
premija
612
62.068
415
49.869
7.492
1.540
202
1.939
10
tehni!ka
prenosna
premija
136
36.993
169
30.657
3.981
630
107
1.313
11
prenosna
režija
Prenosna premija na dan
31.12.2013.
77.420
38
43.910
22.984
1.601
2.922
3.439
2.526
12 (3+6-10)
Merodavna
tehni!ka
premija
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
41.767
16
26.284
12.006
-49
1.242
985
1.283
13 (4+8-11)
Režijsko
pravo
Režijsko pravo
Negativno režijsko pravo u osiguranju požara (08) kao i ve"i iznos prenosne u samopridržaju od obra!unate premije u samopridržaju
na ovoj vrsti nastalo je iz slede"ih razloga:
- 80% ukupne premije osiguranja (2.709 hiljada dinara) odnosi se na premiju saosiguranja (2.187 hiljada dinara) ugovorenog
23.12.2013., tako da najve"i iznos ove primljene premije predstavlja prenosnu premiju na dan 31.12.2013.
-obra!unata premija u samopridržaju predstavlja razliku ukupne obra!unate premije umanjen za rashod premije reosiguranja za 2013.,
koji se najve"im delom odnosio na jedan veliki rizik koji je krajem 2012. primljen u osiguranje, a takodje
- stanje prenosne premije u samopridržaju na kraju 2013. (2.170 hiljade dinara) ve"e je od ukupnog iznosa obra!unate premije u
samopridržaju (1.984 hiljade dinara) jer sadrži i prenosnu premiju za osiguranja zaklju!ena pre 2013., a koja ostaju na snazi i posle
31.12.2013. godine.
UKUPNO
Osiguranje
motornih vozila
KASKO
Osiguranje robe u
prevozu
Osiguranje imovine
od požara i drugih
opasnosti
Ostala osiguranja
imovine
Osiguranje od
opšte odgovornosti
Osig. finansijskih
gubitaka
,,,
1
Osiguranje od
posledica nezgode
0
03
Vrsta
osiguranja
Šifra vrste
osiguranja
Prenosna premija na dan 31.12.2012
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
4. Pravilnik o formiranju i na$inu obra$unavanja i visini prenosnih premija
Društvo je u periodu 1.1.-31.12.2013. godine polisiralo ukupnu premiju u iznosu od
121,397,221.35 dinara, u sopstvenom portfelju 115,990,300.38 dinara, od primljenih
saosiguranja 5,406,920.97 dinara. Premija u samopridržaju iznosi 108,045,132.66 dinara.
Ukupna prenosna premija na dan 31.12.2013. godine iznosi 102,470,856.03 dinara, u
sopstvenom portfelju 98,229,843.17 dinara, od primljenih saosiguranja 4,241,012.86
dinara. Prenosna premija u samopridržaju iznosi 99,060,784.76 dinara.
Koeficijenti razgrani!enja dati su u narednoj tabeli.
Koeficijent razgrani!enja kod osiguranja od opšte odgovornosti je ve"i od 1 jer se ista
odnose na osiguranja zaklju!ena u prethodnom periodu sa trajanjem dužim od godinu dana.
Obra!un prenosne premije je izvršen po metodi pojedina!nog izra!unavanja za svaki ugovor
o osiguranju sa ta!nim vremenskim razgrani!enjem (pro rata temporis), u skladu sa
Pravilnikom Društva, Odlukom o bližim kriterijumima i na!inu obra!unavanja prenosnih
premija (»Službeni glasnik RS« br.19/2005) i Zakonom o osiguranju.
Koeficijent razgrani$enja
Premija u teku"em obra!unskom periodu
Šifra
vrste
osig.
a
1
3
7
8
9
13
16
Vrsta
osiguranja
b
Osiguranje
od posledice
nezgode
Osiguranje
motornih
vozila
Osiguranje
robe u
prevozu
Osiguranje
imovine od
požara i dr.
opasnosti
Ostala
osiguranja
imovine
Osiguranje
od opšte
odgovorn.
Osiguranje
finansujskih
gubitakaprekid rada
UKUPNO
Broj
osiguranja
Ukupna premija
Iznos dat u
Prenosna premija na kraju obra!unskog perioda
Ukupna
premija
u
samopridržaju
(1+2-34)
Ukupna prenosna
premija
Iznos dat u
Koef.
razgran.
ukupne
premije
osigur.
((6+7)/(1
+2))
iz
sopstvenog
portfelja
primljenih
saosigur.
saosiguranje
reosiguranje
Prenosna
premija u
samoprid
. (6+7-89)
5
6
7
8
9
10
11
-
4,524
157
591
-
-
748
0.16479
1,111
1,462
7,157
4,987
12
1,233
514
3,252
0.51377
-
1,169
3,515
4,371
425
-
116
-
309
0.04694
521
2187
29
695
1,984
426
1,744
-
-
2,170
0.80133
79
31,226
944
1,401
3,003
27,766
11,307
862
695
-
11,474
0.37827
380
61,583
974
32
920
61,605
80,928
448
621
230
80,525
1.30083
1
-
638
-
-
638
-
584
-
-
584
0.91536
634
115,990
98,230
4,241
2,665
744
99,062
iz
sopstvenog
portfelja
primljenih
saosiguranja
saos.
reosigur.
c
1
2
3
4
22
3,894
645
15
39
9711
19
93
9,055
20
5,407
3,757
9,595
108,045
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
0.84410
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
11
5. Broj prijavljenih šteta, broj i visina rešenih šteta i stepen ažurnosti rešavanja i
isplate šteta
Društvo je u obra!unskom periodu obra#ivalo 81 štetu, od !ega 19 prenetih iz prethodnog
perioda i 62 prijavljene štete u teku"em obra!unskom periodu. Od ukupnog broja obra#ivanih
šteta odbijeno je 10 i rešeno sa iznosom ve"im od nule 45 šteta, u iznosu od 10.423 hiljada
dinara, prose!no po jednoj šteti 232 hiljade dinara, ra!unato bez odbijenih šteta .
Ažurnost u rešavanju šteta u obra!unskom periodu iznosila je 67,90%. Sve štete rešene u
obra!unskom periodu su i ispla"ene u istom periodu.
Pregled ažurnosti u rešavanju šteta po vrstam osiguranja u 2013.:
Rezer.
Procenjena
ažurnost
31.12.13.
(8:5)
8
9
10
23
28
4
87.50%
0
8
8
1
88.89%
9
1
1
2
7
22.22%
0
0
0
0
0
0
3
7
10
1
6
7
3
70.00%
10
11
21
3
7
10
11
47.62%
19
62
81
10
45
55
26
67.90%
Ukupno
Vrsta
osiguranja
Rezervisano
2
3
4
5
6
7
1
Nezgoda
4
28
32
5
3
Auto
kasko
0
9
9
7
Transport
2
7
8
Požar
0
9
Imovina
13
Opšta
odgov.
UKUPNO:
Šifra
vrste
osig.
1
31.12.2012.
Prijavljene
u 2013..
Odbijeno
obra#ivane
Pozitivno
rešeno
Ukupno
likvidi.
Prose!an vremenski rok rešavanja i isplate šteta u obra!unskom periodu je slede"i:
Vrsta osiguranja
od prijave
do likvidacije
od prijave
do isplate
Broj dana
od likvidacije
do isplate
Nezgoda
Auto kasko
Transport
Imovina ostalo
Odgovornost
UKUPNO:
58.91
66.00
59.56
66.38
0.65
0.38
0.57
0.00
1.22
0.38
218.00
218.00
0.00
1.00
1.00
73.83
206.43
124,63
74.83
207.00
125,15
1.00
0.57
0,52
1.33
2.00
0,98
2.33
2.57
1,50
Šifra
NBS
01
03
07
09
13
od kompl.do
likvidacije
od kompl.do
isplate
Društvo je poštovalo zakonske rokove za rešavanje i isplatu šteta u redovnom postupku.
Broj šteta prijavljenih u obra!unskom periodu, po godinama nastanka, dat je u tabeli:
Broj šteta prijavljenih u obra$unskom periodu
Šifra
NBS
Vrsta
osiguranja
01.01.2013. -31.12.2013. po godinama nastanka
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ukupno
1
Nezgoda
0
0
0
0
0
9
19
28
3
Auto kasko
0
0
0
0
0
0
9
9
7
Transport
0
0
0
0
0
1
6
7
8
Požar
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Imovina
Opšta
odgov.
0
0
0
0
0
1
6
7
0
0
1
0
1
4
5
11
0
0
1
0
1
15
45
62
13
UKUPNO:
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Nezgoda
Auto kasko
Transport
Požar
Imovina
Opšta
odgovornost
UKUPNO:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Broj
000
din
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
277
277
0
0
0
0
Nezgoda
Auto
kasko
Transport
Požar
Imovina
Opšta
odgovorno
st
UKUPNO:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
3
7.716
129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
277
277
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
1.153
0
943
0
0
40
6
0
0
6
8.993
629
0
0
7014
Godine prijave šteta rešenih u redovnom postupku tokom perioda 01.01.-31.12.2013.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
000
000
000
000
Broj
Broj
Broj
000 din
Broj
Broj
Broj
000 din
din
din
din
din
0
0
0
0
0
0
0
0
3
210
20
1131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
219
2.430
500
906
10.423
45
10.423
943
0
7014
906
1341
219
23
8
1
0
6
7
000 din
Broj
Ukupno
45
7
Ukupno
000
Broj
din
23
1341
8
219
1
943
0
0
6
7014
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
Sve štete rešene tokom 2013. su iz redovnog postupka. Društvo tokom 2013. nije imalo rešene štete iz postupaka u sporu.
13
3
7
8
9
1
Šifra NBS
2007
000
Broj
din
0
0
17
3
Godine nastanka šteta rešenih u redovnom postupku tokom perioda 01.01.-31.12.2013.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
000
000
000
000
000
000
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
din
din
din
din
din
din
0
0
0
0
0
0
0
0
12
966
11
375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
219
0
0
0
0
0
0
0
0
1
943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
5
6993
Broj i iznos rešenih šteta u obra!unskom periodu, po godinama prijave, dat je u tabeli:
13
1
3
7
8
9
Šifra NBS
2007
Broj i iznos rešenih šteta u obra!unskom periodu, po godinama nastanka, dat je u tabeli:
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
0
0
52.508
10
19
Osiguranje od opšte
odgovornosti
13
62
11
7
0
7
9
28
3
Broj
prijavljenih
šteta u
teku"em
obra!unskom
periodu
81
21
10
0
9
9
32
4
Broj
obra#ivanih
šteta u
teku"em
obra!unskom
periodu
(1+3)
10
3
1
0
1
0
5
5
Broj
odbijenih
šteta u
teku"em
obra!unskom
periodu
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
UKUPNO
28.094
3
Ostala osiguranja
imovine
7.026
17.135
0
253
2
2
Iznos
9
8
Osiguranje robe u
prevozu
Osiguranje imovine
od požara i dr.
Opasnosti
0
Osiguranje motornih
vozila
3
7
4
1
Osiguranje od
posledice nezgode
b
a
Broj
1
Vrsta osiguranja
Šifra
NBS
Rezervisane štete
na dan
31.12.2012.
godine
45
7
6
0
1
8
23
6
Broj
10,423
906
7,014
0
943
219
1,341
7
Iznos
Ukupno poz.
rešene štete
65
0
65
0
0
0
0
8
Iznos
udela
reosigurava!a
564
0
52
0
472
0
40
9
Iznos
udela
saosigurava!a
Rešene (likvidirane) štete
9,794
906
6,897
0
471
219
1,301
10
Rešene
štete u
samopridržaju
(7-8-9)
26
11
3
0
7
1
4
11
Broj
(1+3-5-6)
112,859
29,260
7,029
0
75,973
257
340
12
Iznos
Rezervisane štete
na dan 31.12.2013.
godine
iznosi u hiljadama dinara
PREGLED UKUPNO OBRA%IVANIH ŠTETA, REŠENIH (LIKVIDIRANIH) ŠTETA U PERIODU 1.1.-31.12.2013. GODINE I
REZERVISANIH NASTALIH PRIJAVLJENIH A NEREŠENIH ŠTETA NA DAN 31.12.2013.GODINE
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
0
1
0
0
1
5
Osiguranje motornih
vozila
Osiguranje robe u
prevozu
Osiguranje imovine
od požara i dr.
Opasnosti
Ostala osiguranja
imovine
Osiguranje od opšte
odgovornosti
3
7
8
9
13
0
0
943
0
210
2
40
6
6
0
0
8
20
3
Broj
8,993
629
7014
0
0
219
1,131
4
Iznos
Od prijavljenih u
obra!unskom periodu
45
7
6
0
1
8
23
5
Broj
(1+3)
10,423
906
7,014
0
943
219
1,341
6
Iznos
(2+4)
(bez odbijenih)
Ukupno rešene štete
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
.
1,430
3
Osiguranje od
posledice nezgode
1
UKUPNO
277
1
b
Iznos
a
Broj
Vrsta osiguranja
Šifra
NBS
Iz rezervacije
prethodne godine
232
129
1,169
0
943
27
58
7
Prose!no
rešena
šteta
(6/5)
45
7
6
0
1
8
23
8
Broj
10,423
906
7,014
0
943
219
1,341
9
Iznos
obra!unskom
periodu
Ispla"ene od
rešenih u
REŠENE (LIKVIDIRANE) ŠTETE I AŽURNOST U ISPLATI U PERIODU 1.1. – 31.12.2013.GODINE
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
100%
100%
100%
0
100%
100%
100%
10
Ažurnost
u isplati
šteta
prema
iznosu
(9/6)
(%)
14
0
0
0
0
Auto kasko
UKUPNO:
Opšta
odgov.
0
0
0
Transport
Požar
Imovina
0
0
0
0
0
250
250
0
0
0
0
0
0
0
2007
Iznos
u 000
Broj
din.
0
0
0
0
0
1
1
2007
Iznos
Broj
u 000
din.
Nezgoda
Vrsta
osiguranja
Opšta odg.
UKUPNO:
Transport
Požar
Imovina
Auto kasko
Nezgoda
Vrsta osiguranja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
6.386
6.386
2009
Iznos
Broj
u 000
din.
0
0
1
0
1
3
5
0
0
3.267
0
2.300
500
6.067
2010
Iznos u
Broj
000
din.
1
0
0
0
1
0
2
100
0
0
0
4.500
0
4.600
2011
Iznos
Broj
u 000
din.
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
229
4.586
4.815
2012
Iznos
Broj
u 000
din.
Iznos u
000 din.
240
257
72.706
0
0
38
73.241
Broj
3
1
6
0
0
1
11
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2009
Iznos
u 000
Broj
din.
6
4
0
1
0
1
0
Broj
6003
436
0
3267
0
2.300
0
Iznos u
000 din.
2010
4
2
0
0
0
1
1
Broj
8.350
3.750
0
0
0
4.500
100
Iznos u
000 din.
2011
2
1
0
0
0
1
0
479
250
0
0
0
229
0
2012
Iznos u
000
Broj
din.
0
80527
0
7324
6
0
3
19
257
72706
0
1
240
3
2013
Iznos
u 000
Broj
din.
Godina prijave rezervisanih šteta u redovnom postupku 31.12.2013.
0
0
0
0
0
0
0
2008
Iznos
u 000
Broj
din.
0
0
0
0
0
0
0
2008
Iznos u
Broj
000
din.
340
257
75.973
0
7.029
11.760
95.359
25
3
10
7
0
1
4
95359
7029
11760
75973
0
257
340
UKUPNO
Iznos
u 000
Broj
din.
4
1
7
0
3
10
25
Iznos u
000 din.
UKUPNO
Br
oj
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
Pored napred navedenih šteta rezervisanih u redovnom postupku, jedna šteta na vrsti 13 je na kraju 2013. rezervisana kao šteta u sporu. Ona je
nastala i prijavljena 2010., na kraju 2012. bila je rezervisana kao šteta u redovnom postupku, dok je tokom 2013. godine na osnovu tužbe
ošte"enika, prešla u spor u iznosu od 17.500 dinara.
13
1
3
7
8
9
Šifra
NBS
1
3
7
8
9
13
Šifra
NBS
Godina nastanka rezervisanih šteta u redovnom postupku 31.12.2013.
Društvo je na dan 31.12.2013. godine rezervisalo 26 šteta u ukupnom iznosu od 112.859 hiljada dinara.
Od šteta prijavljenih u obra!unskom periodu, rezervisano je 13 šteta u iznosu 80.527 hiljada dinara, od !ega 90% (72.706 hiljada dinara) !ini 6 šteta
po osnovu me#unarodnog karga.
Od šteta rezervisanih na kraju prethodne godine, u rezervaciji je ostalo u redovnom postupku 12 šteta u iznosu 14.832 hiljada dinara i jedna šteta u
sporu u iznosu od 17.500 hiljada dinara.
Broj i iznos šteta rezervisanih na dan 31.12.2013., po godinama nastanka i godinama prijavljivanja , dati su u tabelama:
6.1. Rezervisane nastale prijavljene a nerešene štete
6. Pravilnik o na$inu utvr#ivanja dela tehni$ke premije za isplatu nastalih neispla!enih obaveza (rezervisane štete)
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
4,436
14,832
1
0
1
0
3
7
12
1
3
7
8
9
13
UKUPNO
1
1
0
0
0
0
0
4
Broj
17,500
17,500
0
0
0
0
0
5
Iznos
U sporu
13
3
0
0
6
1
3
6
Broj
257
240
80,527
7,324
0
0
72,706
7
Iznos
U redovnom postupku
0
0
0
0
0
0
0
8
Broj
0
0
0
0
0
0
0
9
Iznos
U sporu
Od prijavljenih u teku"em obra!unskom
periodu
257
340
112,859
29,260
7,029
0
75,973
10
0
0
0
0
0
0
0
11
Primljenih
saosiguranja
12
0
0
0
0
0
0
0
saosig.
0
0
67,419
0
115
0
67,304
13
reosig.
Iznos udela
257
340
45,440
29,260
6,914
0
8,669
14
samopridržaju
štete u
Rezervisane
Obra!un rezervisanih šteta
rezervisanih šteta
Iznos ukupno
Sopstvenog
portfelja
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
7,029
0
3,267
0
100
3
2
1
Iznos
Broj
Šifra
U redovnom
postupku
Iz rezervacije prethodne
godine
Prijavljene nerešene
Iznosi u hiljadama dinara
REZERVACIJE ZA NASTALE PRIJAVLJENE A NEREŠENE ŠTETE NA DAN 31.12.2013.GODINE
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
257
85
4,341
2,660
2,343
0
10,853
15
(10+11) :
(2+4+6+8)
Prose!no
rezervisana
šteta
16
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
Pregled prose!no rešenih šteta u toku 2013. i prose!no rezervisanih šteta na dan
31.12.2013. po vrstama osiguranja u hiljadama dinara:
Šifra vrste
osiguranja
1
3
7
8
9
13
UKUPNO
Prose!no rezervisana
šteta
Prose!no rešena šteta
ukupan
portfelj
ukupan
portfelj
u
samopridržaju
85
257
10,853
0
2,343
2,660
4,341
85
257
1,238
0
2,305
2,660
1,748
u
samopridržaju
58
27
943
0
1,169
129
232
57
27
471
0
1,150
129
218
Razlika izmedju iznosa prose!no rešenih tokom perioda i prose!nog rezervisanog iznosa
štete na kraju perioda postoji usled:
- kod vrste 07 na kraju perioda rezervisano je sedam šteta u osiguranju me#unarodnog karga
sa visokim iznosima. Prose!no rezervisane štete u samopridržaju su skoro devet puta niže
od istih u ukupnom portfelju što je, kako je u prethodnom delu ovog mišljenja re!eno,
posledica kvalitetnog reosiguranja i dobre procene rizika izvršene od stru!ne službe Društva.
- kod vrste 09 rezervisane su dve ve"e i složenije štete iz osiguranja izgradnje / montaže sa
iznosom po prijavi osiguranika, jer se !eka pribavljanje dokaza o stvarnoj visini štete.
U istoj vrsti su tokom obra!unskog perioda rešene jednostavnije i manje štete po osnovu
loma mašina koje su pojedina!no i ukupno zna!ajno niže, a !iju je procenu bilo mogu"e
izvršiti i likvidirati u kratkom roku nakon njihove prijave.
- kod vrste 13 tokom perioda su rešene štete po osnovu opšte odgovornosti, dok su na
rezervaciji ostale štete po osnovu profesionalne delatnosti za koje je potrebno duže vreme za
utvrdjivanje osnova odgovornosti. Za likvidaciju se naj!eš"e !eka na završetak sudskog
spora koji ošte"enik vodi protiv osiguranika, a tokom izveštajnog perioda jedna izuzetno
visoka šteta prešla je iz redovnog postupka u spor (po tužbi ošte"enika).
Koeficijent greške u proceni rezervisanih nastalih prijavljenih šteta
na dan 31.12.2012. godine koje su likvidirane u toku 2013 . godine
Rezervisani
iznosi šteta
na kraju
2013. po
štetama iz
kolone 2
(nastale pre
2013.)
Razlika
(3+4-2)
Koeficijent
greške u
proceni
(3+4):2
Redovne
štete po
vrstama
osiguranja
Rezervisani
iznos na dan
31.12.2012
Obra!unati
(likvidirani)
iznosi šteta u
2013. godini po
štetama iz
kolone 2 ove
tabele
1
2
3
4
5
6
1
252,500
210,000
100,000
57,500
1.2277
7
17,135,436
943,000
3,267,300
-12,925,136
0.2457
9
7,026,000
0
7,029,000
3,000
1.0004
13
28,094,500
277,137
21,936,250
-5,881,113
0.7907
Svega
52,508,436
1,430,137
32,332,550
-18,745,749
0.6430
Iznos rezervisanja za ove štete na dan 31.12.2012. bio je, na nivou Društva, dovoljan za
izmirenje obaveza po ovom osnovu. Pojedina odstupanja nastaju usled specifi!nosti šteta
(osiguranje me#unarodnog karga i osiguranje od odgovornosti) tako da je Društvo, usled
nedostatka preciznih podataka o visini štete, prinu#eno da izvrši rezervaciju šteta na osnovu
prijave osiguranika, odnosno ošte"enika. U tom postupku Društvo je oprezno i rukovodi se
principom dovoljnosti.
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
18
6.2. Rezervisane nastale neprijavljene a nerešene štete (IBNR)
Društvo je obra!un nastalih neprijavljenih šteta izvršilo u skladu sa Pravilnikom o na!inu
utvr#ivanja dela tehni!ke premije za isplatu nastalih neispla"enih obaveza (u daljem tekstu
Pravilnik).
Šifra osiguranja
01
03
07
08
09
13
Iznos IBNR rezervacije sa troškovima u 000 dinara
686
49
920
0
1.417
38.597
Za rezervacije za nastale neprijavljene šteta za osiguranje od opšte odgovornosti (13) na
dan 31.12.2013., uzet je iznos obra!unat po metodi Expected loss ratio, kao ve"i od iznosa
obra!unatih metodama predvi#enim Pravilnikom Društva.
Chain ladder, kao metod za obra!un nastalih neprijavljenih šteta predvi#en pod 2) u ta!ki 8.
Pravilnika, se ne može primeniti na vrste osiguranja u kojima Društvo posluje duže od tri
godine, jer se dobijaju negativni rezultati, što je o!ekivano s obzirom da Društvo u svojoj
dosadašnjoj praksi nema, ili ima u malom iznosu, nastale neprijavljene štete (Tabele u
nastavku teksta).
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
35,575
7,015,989
1.003285394
14,839
6,993,014
Faktori razvoja
2011
2012
2013
2
1.952678000
13,699,967
69,467
14,839
11,603,653
187,000
319,000
171,000
7,029,284
1.000000000
13,699,967
69,467
14,839
11,603,653
187,000
319,000
171,000
3
6
0
3,632,936
727,847
15,877,395
3,552,000
12,115,000
2,827,000
13,422,066
3,935,219
17,590,379
806,373
4,024,887
0
3,132,000
6+
13,699,967
1.000000000
69,467
14,839
11,603,653
187,000
319,000
171,000
5
13,699,967
1.000000000
69,467
14,839
11,603,653
187,000
319,000
171,000
6
69,467
14,839
11,603,653
187,000
319,000
171,000
6+
3,873,746
1,307,066
383,219
1,712,984
78,526
391,951
0
Ukupno
rezervisane
štete
- 288,439
0
0
0
0
33,892
6,706,953
6,740,845
Ukupno
rezervisane
štete
- 72,099,554
13,699,967
1.000000000
Rezervacija za nastale neprijavljene štete
1.000000000
13,699,967
69,467
14,839
11,603,653
187,000
319,000
171,000
4
Razvoj šteta u godinama
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
Rezervacija za nastale prijavljene štete
3,301,000
2,318,733
2009
3,301,000
187,000
187,000
2008
2,318,733
319,000
2010
171,000
319,000
1
171,000
0
2007
Godina
nastanka
0
3,632,936
727,847
15,877,395
3,552,000
12,115,000
09. OSTALA OSIGURANJA IMOVINE - Kumulativni iznosi likvidiranih šteta u dinarima
75,973,300
5
2,827,000
1.000000000
1.000000000
1.000000000
1.107888221
Rezervacija za nastale neprijavljene štete
0
0
1.000000000
3,632,936
3,632,936
15,877,395
3,552,000
727,847
3,552,000
12,115,000
727,847
2010
3,552,000
12,115,000
4
2,827,000
727,847
727,847
727,847
2011
2,689,936
3,632,936
3,632,936
2012
0
0
0
2013
Faktori razvoja 2.302227626 1.000000000
Rezervacija za nastale prijavljene štete
15,877,395
5,176,000
2009
12,115,000
3
2,827,000
15,877,395
3,552,000
3,552,000
2008
2
2,827,000
Razvoj šteta u godinama
15,877,395
12,115,000
2,362,000
2007
1
2,827,000
0
2,316,000
Godina
nastanka
07. OSIGURANJE ROBE U PREVOZU - Kumulativni iznosi likvidiranih šteta u dinarima
6+ - ozna!ava godine nastanka šteta pre 2007.
PRIMENA METODE CHAIN LADDER ZA OBRA&UN NASTALIH NEPRIJAVLJENIH ŠTETA
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
188,671
1.034571455
41,000
7,000
84,780
1,186,958
182,367
1.413310415
41,000
7,000
84,780
687,044
2009
2010
2011
2012
1,227,993
84,780
7,000
85,071
502,000
29,260,115
1.224571358
231,041
1,503,765
103,819
284,137
85,071
502,000
640,000
3
5
231,041
1.000000000
1,503,765
103,819
284,137
85,071
502,000
640,000
6
231,041
1.000000000
1,503,765
103,819
284,137
85,071
502,000
640,000
Transport
Požar
Imovina
Opšta odgov.
Auto kasko
501
38
1800
1
1526
7808
2
1
Nezgoda
Vrsta osiguranja
3
756
0
0
0
20
329
Obra!unati
(likvidirani)
iznosi šteta u
2013. po
štetama iz
kolone 2 ove
tabele u 000
dinara
4
0
7286
Rezervisani
iznosi šteta
na kraju
2012. po
štetama iz
kolone 2
ove tabele u
000 dinara
38
1,800
1
1,506
193
-255
5=(3+4)-2
Razlika
(3+4 - 2)
u 000 dinara
76,3000
1,0253
0,6627
6 =(3+4):2
Koeficijent greške u
proceni rezervisanih
šteta na dan
31.12.2012.
(odnos obra!unatog i
rezervisanog iznosa)
1,503,765
103,819
284,137
85,071
502,000
- 28,822,263
0
0
0
19,039
316,807
102,006
437,852
Ukupno
rezervisane
štete
20
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Uo!ava se da je rezervisani iznos za IBNR štete, obra!unat primenom odredbi odgovaraju"eg Pravilnika, bio u svim vrstama izuzev
vrste 01, daleko iznad dovoljnog u odnosu na štete koje su evidentirane u izveštajnom periodu. Kod vrste 01 rezervisano je za 255
hiljada dinara manje od evidentiranih tokom izveštajnog perioda, ali obzirom na mali broj i ukupan iznos, kao i u!eš"e ovih šteta na vrsti
o1 u ukupnom portfelju, ova razlika nije od zna!aja.
01
03
07
08
09
13
0
Šifra
vrste
osigur.
Rezervisani
iznos nastalih
neprijavljenih
šteta na dan
31.12.2012. u
000 dinara
bez troškova
rešavanja št.
6+
640,000
231,041
1.000000000
Rezervacija za nastale neprijavljene štete
1.000000000
231,041
1,503,765
103,819
284,137
85,071
502,000
640,000
4
Razvoj šteta u godinama
Koeficijent greške u proceni rezervisanih nastalih neprijavljenih šteta na dan
31.12.2012. godine .koje su likvidirane u toku 2013. i rezervisane 31.12.2013. godine
Rezervacija za nastale prijavljene štete
129,035
2013
Faktori razvoja
502,000
502,000
2008
2
640,000
2007
1
640,000
0
420,000
Godina
nastanka
13 . OSIGURANJE OD OPŠTE ODGOVORNOSTI - Kumulativni iznosi likvidiranih šteta u dinarima
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
Osiguranje robe u prevozu
Osiguranje imovine od
požara i dr. opasnosti
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od opšte
odgovornosti
3
7
8
9
13
112,859
29,260
40,445
37,610
1,381
7,029
914
75,973
0
48
257
0
492
340
2
1
1.026244688
1.025807804
1.000000000
1.006399358
1.026244688
1.395317835
3
Koeficijent za
rezervaciju troškova
u vezi sa rešavanjem
šteta
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
UKUPNO
Osiguranje motornih vozila
1
Vrsta osiguranja
Osiguranje od posledice
nezgode
Šifra
Iznos rezervisan.
nastalih neprijavlj.
šteta obra!unatih
na dan
31.12.2013.
4
156,105
68,625
114,436
30,028
7,210
8,627
76,459
77,379
0
264
313
0
474
5
Ukupno rezervisane
nastale prijavljene a
nerešene štete
iznosi u 000 dinara
1,161
Ukupno
rezervisane štete
obra$unate
31.12.2013.
(5+6)
UKUPNO REZERVISANE ŠTETE NA DAN 31.12.2013. GODINE
Rezervisane
nastale prijavljene
a nerešene štete
na dan
31.12.2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
6
41,669
38,597
1,417
0
920
49
686
Ukupno rezervisane
nastale neprijavljene
štete obra!unate
31.12.2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
U!eš"e rezervacije za nastale prijavljene štete i nastale neprijavljene štete u tehni!koj premiji
dato je u slede"oj tabeli:
Šifra
vrste
osigur.
1
01
03
07
08
09
13
16
Vrsta osiguranja
Tehni!ka
premija
2
3
Nezgoda
Auto kasko
Transport
Požar
Imovina
Opšta odgov.
Osiguranje finans. gubitaka
UKUPNO
Rezervisane Rezervisane
nastale
nastale
prijavljene
neprijavljene
štete
štete
4
5
3,127
6,816
6,339
1,997
21,279
38,058
453
78,069
474
264
76,459
0
7,210
30,028
0
114,436
686
49
920
0
1,417
38,597
0
41,669
U!eš"e
4:3
6
15.16%
3.87%
1206.17%
0.00%
33.88%
78.90%
0.00%
146.58%
U!eš"e 5:3
7
21.94%
0.72%
14.51%
0.00%
6.66%
101.42%
0.00%
53.37%
U!eš"e rezervisanih nastalih prijavljenih šteta u fakturisanoj tehni!koj premiji kod osiguranja
robe u transportu od 1206.17% je rezultat napred pomenutih velikih šteta u ovoj vrsti
osiguranja, a koji se zna!ajno menja sa uklju!ivanjem efekata reosiguranja na merodavni
tehni!ki rezultat.
7. Pravilnik o formiranju i koriš!enju rezervi za izravnavanje rizika
Poštuju"i Pravilnik o formiranju i koriš"enju rezervi za izravnavane rizika, Društvo je na dan
31.12.2013. godine utvrdilo rezerve za izravnavanje rizika u ukupnom iznosu od 3.770.736
dinara i to po vrstama osiguranja:
u hiljadama dinara
Šifra
VRSTA OSIGURANJA
01
Osiguranje od posledice nezgode
03
Osiguranje motornih vozila
07
Osiguranje robe u prevozu
08
Osiguranje imovine od požara i dr.
opasnosti
09
Ostala osiguranja imovine
13
Osiguranje od opšte odgovornosti
16
Osiguranje finans. gubitaka
UKUPNO
REZERVE ZA
IZRAVNAVANJE
RIZIKA Stanje na
kraju 2013.
0
577.990
2.447.638
658,867
86.241
0
0
3.770.736
Obra!un rezervi za izravnavanje rizika izvršen je u skladu sa Odlukom o bližim kriterijumima i
na!inu obra!unavanja rezervi za izravnavanje rizika (»Službeni glasnik RS« br.13/2005 i
23/2006) i Zakonom o osiguranju.
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
23
8. Deponovanje i ulaganje sredstava Društva
8.1 . Deponovanje i ulaganje tehni$kih rezervi
Tehni!ke rezerve osiguranja na dan 31.12.2013.
Opis
Prenosna premija
Rezervacija za nastale prijavljene i nastale neprijavljene štete - ukupno
RZIR
Iznos u 000 dinara
102,471
156,105
3,771
262,347
UKUPNO TEHNI&KE REZERVE NA DAN 31.12.2013.
Tehni!ke rezerve deponovane su na slede"i na!in:
Deponovanje i ulaganje tehni!kih rezervi osiguranja na dan 31.12.2013.
Red.
br.
1
2
Iznosi u hiljadama
dinara
Oblici deponovanja i ulaganja
Gotovina
HOV izdate od strane RS stara štednja
3
Prenosna premija vode"eg saosigurava!a na teret
ostalih saosigurava!a, reosiguava!a
4
Rezervisane štete vode"eg saosigurava!a. na teret
ostalih saosig.,, reosigur.,retroces.
UKUPNO
Procentualno u!eš"e
u tehni!kim
rezervama (%)
140,966
53.73%
50,552
19.27%
3,410
1.30%
67,419
25.70%
262,347
100.00%
Tehni!ke rezerve osiguranja su u potpunosti pokrivene propisanim oblicima deponovanja i
ulaganja u odgovaraju"im procentima za svaki oblik.
Društvo je deponovanje i ulaganje tehni!kih rezervi osiguranja izvršilo u skladu sa !lanom
113. i !lanom 114. Zakona o osiguranju i Odlukom o ograni!enjima pojedinih oblika
deponovanja i ulaganja tehni!kih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i
ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje i Pravilnikom o uslovima i na!inu
deponovanja i ulaganja sredstava osiguranja.
8.2. Garantna rezerva i deponovanje i ulaganje sredstava garantne rezerve
Struktura sredstava garantne rezerve:
Red. broj
1.
Naziv
Akcijski kapital
UKUPNA GARANTNA REZERVA NA DAN 31.12.2013.
Iznos u 000 dinara
699,793
699,793
Obra!unata garantna rezerva na dan 31.12.2013. je ve"a od osnovnog kapitala propisanog
!lanom 28. Zakona o osiguranju u iznosu od 4.500.000 EUR, odnosno u dinarskoj
protivvrednosti 515,889,450.00 (po kursu NBS 1 EUR = 114.6421), pa Društvo ispunjava
zakonski uslov.
Struktura ulaganja sredstava garantne rezerve:
Red. broj
1.
2.
3.
4
Iznos sredstava
u hiljadama dinara
Oblici ulaganja i deponovanja
Akcije kojima se ne trguje
Deponovanje kod banaka
Investicione nekretnine
Gotovina
UKUPNO
5,054
455,939
229,036
9,764
699,793
U!eš"e u ukup.
depon.u %
0.72%
65.15%
32.73%
1.40%
100.00%
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
24
Društvo je deponovanje i ulaganje garantnih rezervi izvršilo u skladu sa !lanom 118. Zakona
o osiguranju i Odlukom o ograni!enjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja tehni!kih
rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za
osiguranje.
9. Pravilnik o uslovima i na$inu ostvarivanja regresa
Društvo u poslovnoj 2013. godini nije imalo osnova za podizanje regresnih zahteva.
10. Likvidnost Društva
Pokazatelji likvidnosti u smislu ta!ke 4. Odluke o na!inu utvr#ivanja i pra"enju likvidnosti
društva za osiguranje obra!unati su sa slede"im podacima za 2013. godinu :
NAZIV
IZNOSI u 000 dinara
Gotovinska sredstva i gotovinski ekvivalenti
Obrtna sredstva
Obrtna sredstva bez zaliha
Kratkoro!ne obaveze
150,730
734,224
733,618
11,078
1) Likvidnost prvog stepena:
Gotovinska sredstva i gotov. ekvivalenti / kratkoro!ne obaveze=150.730/11.078= 1.360,62%
Pokrivenost kratkoro!nih obaveza gotovinskim sredstvima i gotovinskim ekvivalentima je
1.360,62%
2) Likvidnost drugog stepena:
Obrtna imovina bez zaliha / kratkoro!ne obaveze = 733.618/11.078= 6.622,30%
Pokrivenost kratkoro!nih obaveza obrtnim sredstvima bez zaliha je 6.622,30%.
3) Likvidnost tre"eg stepena:
Obrtna imovina / kratkoro!ne obaveze = 734.224/11.078= =6.627,77 %.
Pokrivenost kratkoro!nih obaveza obrtnim sredstvima je 6.627,77 %.
U 2013. godini Društvo je imalo na raspolaganju dovoljno likvidnih sredstava za izvršavanje
svojih obaveza. U obra!unskom periodu Društvo nije bilo u blokadi.
11. Doprinos za preventivu
Po!etno stanje fonda za preventivu na dan 01.01.2013. iznosilo je dinara 52.773,77 dinara,
tokom izveštajnog perioda evidentirano je dinara 26.060,53 na ime preventive. Tokom
izveštajnog perioda nije bilo trošenja / ulaganja sredstava preventive, pa stanje ovog fonda
na dan 31.12.2013 iznosi dinara 78.834,30.
Obzirom da nije bilo koriš"enja uopšte, može se re"i da je Društvo poštovalo Pravilnik i u
odnosu na sredstva fonda preventive postupalo u skladu sa pravilima struke osiguranja.
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
25
12. Margina solventnosti
Društvo je marginu solventnosti obra!unalo u skladu sa Odlukom o na!inu utvr#ivanja visine
margine solventnosti (»Službeni glasnik RS« br.31/2005) i Zakonom o osiguranju.
Na dan 31.12.2013. godine margina solventnosti obra!unata po premijskom metodu iznosi
ukupno 17,975 hiljada dinara, po metodu šteta 12,416 hiljada dinara.
Kako je po oba metoda obra!unati iznos manji od iznosa osnovnog kapitala propisanog
!lanom 28. Zakona o osiguranju u iznosu od 4.500.000 EUR, odnosno u dinarskoj
protivvrednosti 515,889,450.00 (po kursu NBS 1 EUR = 114.6421), za marginu solventnosti
se uzima iznos osnovnog kapitala od 515,889,450.00 dinara.
Mišljenje ovlaš!enog aktuara na finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju 2013.
02
01
iznos do 10 miliona evra
preostali iznos
UKUPNO (1+2)
121,397
0
121,397
03
0,18
0,16
04
Koef.
2
1
3
4
Koef.
425,864
05
Ukupno
5
Ukupne
0.593196832
07=06/05
Mišljenje ovlaš!enog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju
515,889,450
12,416
17,975
podaci u hiljadama dinara
PROPISANA MARGINA (ve!i iznos od prethodna tri iznosa):
0
515,889,450
(metod šteta)
12,416
12,416
082)=03*04*07
Margina
solventnosti
17,975
17,975
0
091)=03*04*08
Margina
solventnosti
3. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA PROPISAN ZAKONOM:
2. UKUPNA MARGINA SOLVENTNOSTI
1. UKUPNA MARGINA SOLVENTNOSTI (premijski metod) :
99,227
6
U
samopridržaju
08=07/05
Koef.saos.i
reosig.
' * 0.5
podaci u hiljadama dinara
0.822602991
podaci u hiljadama dinara
350,317
07=05-06
U samopridržaju
Koef. saos. i
reos. K *
0.5
75,547
06
Saosiguranja i
reosiguranja
Premija za poslednjih 36 meseci
Merodavne štete za poslednjih
12 meseci
Neživotna osiguranja, osim osiguranja kredita, useva i plodova
1.
iznos do 7 miliona evra
80,501
0,26
2.
preostali iznos
0
0,23
3.
UKUPNO (1+2)
80,501
167,275
Vrsta osiguranja
R. br.
Prose!an
iznos
merodavnih
šteta za
poslednjih
36, odnosno
84* meseca 1)
NEŽIVOTNA OSIGURANJA - II REZULTAT (po metodi šteta)
1.
2.
3.
Neživotna osiguranja
Vrsta osiguranja
R.br.
Ukupna
premija
poslednjih 12
meseci
NEŽIVOTNA OSIGURANJA - I REZULTAT (po premijskoj metodi)
Energoprojekt Garant a.d.o. 2013.
III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu
Beograd, 28.02.2014.
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
S A D R Ž A J
1) USLOVI POSLOVANJA
a) Tržište osiguranja u Srbiji i opšti pokazatelji
b) Ocena uslova poslovanja i njihovog uticaja na ostvarenje plana
2) OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
a)
b)
c)
d)
Kratki istorijat
Akcije Društva na tržištu kapitala
Vlasnička struktura
Upravljačka struktura
3) POSLOVNA POLITIKA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Vrste osiguranja u kojima društvo posluje
Tržište i kanali prodaje
Prijem rizika – samopridržaj, procena MMŠ i politika saosiguranja i reosiguranja
Uslovi za osiguranje i tarifa premije
Deponovanje i ulaganje tehničke rezerve, garantne rezerve i ostalih sredstava osiguranja
Evidentiranje, rezervisanje, rešavanje i isplata šteta
4) OCENA OSTVARENIH PARAMETARA POSLOVANJA ZA IZVEŠTAJNI PERIOD
Ocena ostvarenih rezultata poslovanja u izveštajnom periodu:
a) Struktura portfelja, obračunata premija po vrstama osiguranja i kanalima pribave
b) Poslovni prihodi, rashodi i dobit
c) Finansijski prihodi, rashodi i dobit
d) Ostali prihodi, rashodi i dobit
e) Pokrivenost TSO režijskim dodatkom
f) Tehnička rezerva – utvrdjivanje visine i ulaganje
g) Rešavanje i rashodi šteta
h) Merodavni tehnički rezultat
i) Likvidnost, solventnost i kapitalna adekvatnost
j) Stanje potraživanja, naplata potraživanja i tekuće obaveze
k) Poslovanje sa povezanim pravnim licima
l) Organizaciona struktura i zaposlenost
m) Zarade i stimulativno nagrađivanje
n) Zaštita životne srediine i društveno odgovorno poslovanje
o) Ocena funkcionisanja sistema interne kontrole i procesa upravljanja rizikom
p) Primena Kodeksa korporativnog upravljanja
5) DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
6) ZAKLJUČNA OCENA POSLOVANJA U IZVEŠTAJNOM PERIODU
7) PLANIRANI RAZVOJ I PRIORITETNI ZADACI ZA NAREDNI PERIOD
a) Pribava osiguranja i rast obračunate premije
b) Likvidnost i adekvatnost upravljanja imovinom i obavezama
c) Unapredjenje sistema internih kontrola i upravljanje rizikom
e) Uskladjivanje sa standardima za ICT- bezbednost i stabilnost poslovanja
8) OCENA SPROVEDENOG NADZORA NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA
2
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
1. USLOVI POSLOVANJA
1a) Tržište osiguranja u Srbiji i opšti pokazatelji
Prema podacima NBS sa kraja III kvartala 2013. godine, sektor osiguranja Srbije čini 28 društava za
osiguranje. Isključivo poslovima osiguranja bavi se 24 društva, a poslovima reosiguranja četiri društva. Od
društava koja se bave poslovima osiguranja, životnim osiguranjem se bavi sedam društava, isključivo
neživotnim osiguranjem jedanaest društava, a i životnim i neživotnim osiguranjem šest društava. Posmatrano
prema vlasničkoj strukturi kapitala, 21 društvo za osiguranje je u većinskom stranom vlasništvu, a sedam u
vlasništvu domaćih akcionara. Koncentracija po obračunatoj premiji se na tržištu smanjuje, tako da prvu grupu
čine dva društva sa po više od 15% ukupne premije, drugu čini pet društava sa učešćem manjim od 15%, dok
treću grupu čini 17 društava od kojih svako sa manje od 3% tržišnog učešća.
Ukupna bilansna suma društava za osiguranje na kraju III kvartala 2013. iznosi 147,8 mlrd dinara i povećana
je za 5,1% u odnosu na stanje sa kraja III kvartala 2012. godine. Bilansna suma Garant a.d.o. na kraju III
kvartala 2013. iznosi 1.028 miliona dinara, odnosno 0,70% ukupne bilansne sume tržišta osiguranja. U istom
periodu bilansna suma nekih društava za neživotno osiguranje iznosi: Globos 998, Basler neživot 1.034, As
1.021, Axa neživot 872, Sava 2.613. Bilansna suma Garant a.d.o. na kraju 2013. iznosi 1.055 miliona dinara.
Ukupna premija obračunata na domaćem tržištu osiguranja na kraju III kvartala 2013. iznosila je 48,8 mlrd.
dinara. Prema podacima koje je za tržište osiguranja za III kvartal 2013. objavila Narodna banka Srbije, rast
tržišta osiguranja u Srbiji, meren rastom premije, iznosi 2,9% ukupno u odnosu na isti period 2012. i
zasnovan je pretežno na ostvarenom porastu učešća životnih osiguranja od 17,6%, dok je porast premije
neživotnih osiguranja za isti period iznosio je 1,4% u odnosu na III kvartal 2012. i baziran je na rastu
osiguranja odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila i imovinskih osiguranja.
U strukturi aktive društava za osiguranje na kraju III kvartala 2013., stalna imovina iznosi 57,4% i čine je
dugoročni finansijski plasmani sa 41,8, nekretnine sa 14,5%, dok obrtnu imovinu u ukupnom iznosu aktive od
42,6% čine uglavnom kratkoročni finansijski plasmani sa 16,8% i potraživanja sa 9,7%. Tendencija je porast
dugoročnih finansijskih plasmana i njihovo dominantno učešće u aktivi, kao i pad učešća nekretnina u okviru
stalne imovine. Na kraju 2013. godine 30,26% aktive Društva čine stalna sredstva (investicione nekretnine
26,11% a dugoročni plasmani 3,87% aktive) dok obrtna sredstva iznose 69,74% aktive (kratkoročni finansijski
plasmani 44,62% i gotovina i gotovinski ekvivalenti 14,29%). U odnosu na podatke za celo tržište, Društvo u
aktivi ima veće učešće nekretnina, ali i znatno više učešće kratkoročnih plasmana i još veće učešće gotovine i
gotovinskih ekvivalenata.
U strukturi pasive domaće industrije osiguranja na kraju III kvartala 2013. godine tehničke rezerve učestvuju
sa 65,6% a kapital i rezerve sa 23,0%. Pasivu Društva na kraju istog perioda čine tehničke rezerve sa
24,87%, dok kapital i rezerve iznose 73,91%. U odnosu na podatke za celo tržište, Društvo ima relativno niže
učešće tehničke rezerve u pasivi što je razumljivi i direktni uticaj veličine i strukture portfelja, dok učešće
kapitala i rezervi u ukupnoj pasivi čini odgovarajuću osnovicu i uslov za aktuelni samopridržaj.
Margina solventnosti na nivou celog tržišta na kraju III kvartala 2013. godine iznosila je 16,6 mlrd. din. a
garantna rezerva 27,1 mlrd. din. Na nivou svih društava koja se bave neživotnim osiguranjem odnos garantne
rezerve i margine solventnosti iznosio je 163,2%. Garantna rezerva Društva na kraju 2013. godine iznosi din.
699.793 hiljade, a uzeta margina solventnosti (iznos po članu 28 Zakona) iznosi din. 515.889 hiljada, tako da
ovaj racio na kraju izveštajnog perioda u poslovanju Društva iznosi 136%.
1b) Ocena uslova poslovanja i njihovih efekata na rezultat poslovanja Društva u izveštajnom periodu
Finansijski rezultat poslovanja Društva u izveštajnom periodu je pozitivan, a ostvaren je u okolnostima
usporenog rasta na tržištu osiguranja Srbije, nepovoljnih preovladjujućih tržišnih uslova i njihovih trendova.
Spori oporavak ekonomije i niska investiciona aktivnost direktno utiču na smanjenje zahteva za osiguranjem i
na zaoštravanje konkurencije, što je posebno imalo uticaja na evidentno snižavanje premije kao cene
osiguranja na tržištu. Prema podacima koje je NBS objavila za III kvartal 2013. godine premija neživotnih
osiguranja u ovom periodu beleži rast od 2,9% u odnosu na isti period u 2012. godine koji je uglavnom
baziran na rastu imovinskih osiguranja i osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila.
Na kraju III kvartala 2013. godine Društvo je ostvarilo učešće od 0,17% u ukupnoj premiji, odnosno 0,20% u
premiji neživotnog osiguranja. Učešće Društva u ukupnoj premiji obračunatoj u vrstama u kojima posluje
iznosi 0,44%. Pri tome, značajnija tržišna učešća Društva ostvarena su u sledećim linijama (navode se samo
one u kojima je Društvo imalo značajnije učešće):
Vrsta osiguranja
% učešća društva u
ukupnoj obračunatoj
% učešća društva u
obračunatoj premiji u
3
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
premiji
Osiguranje motornih vozila kasko
Osiguranje robe u transportu
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od opšte odgovornosti
0,14
1,04
0,26
4,20
samopridržaju
0,12
0,88
0,31
7,40
Tokom izveštajnog perioda evidentirana je otežana pribava, kao posledica manjeg obima poslova uopšte. Na
poslovanje Društva, obzirom na vrste poslova kojima se bavi i strukturu portfelja, od ključnog značaja su bili
poslovi osiguranja objekata u izdradnji i montaži, kao i poslovi osiguranja od opšte odgovornosti, obzirom da
su to poslovi sa tradicionalno visokim učešćem u portfelju Društva. Plan pribave osiguranja radova / objekata
u izgradnji i montaži za 2013. godinu bio je zasnovan na planovima i očekivanjima ključnih klijenata Društva u
ovim tarifnim grupama za 2013. godinu,ali kako je tokom 2013. godine došlo do usporavanja investiranja i
ugovaranja radova, to je imalo uticaj na značajno odstupanje obračunate premije u odnosu na planiranu.
Kada se govori o konkurentnosti na tržištu osiguranja, konstatujemo da se i tokom ovog izveštajnog perioda u
konkurenciji za dobijanje nekih poslova osiguranja vlasnička povezanost društava za osiguranje i društava za
reosiguranje pokazala kao velika, za Društvo ponekad nedostižna komparativna prednost društava za
osiguranje koja imaju „svoja“ reosiguranja.
Tokom izveštajnog perioda, uprkos padu premije kao cene osiguranja, na tržištu se kao trend evidentira (pa i
u poslovanju Društva) zahtev izvesnog broja posrednika i zastupnika za povećanjem ugovorenog procenta
provizije, čime bi se ublažili efekti umanjenja premije na apsolutni iznos provizije posrednika/zastupnika, dok
se učešće provizije na ime pribave sasvim približava iznosu režijskog dodatka. Društvo je tokom izveštajnog
perioda ovim zahtevima odolevalo. Obzirom da nema sopstvenu mrežu za pribavu i da je veoma upućeno na
saradnju sa posrednicima/zastupnicima u osiguranju, uočena pojava i njeno kretanje u budućem periodu
predstavljaju faktor rizika koji sa posebnom pažnjom mora biti razmotren, a odgovarajuće odluke donete kako
bi posledice bile ublažene. I pored nedostatka informacija sa tržišta o ovoj pojavi, u neposrednom narednom
periodu neophodno je oceniti da li je reč samo o sporadičnim pokušajima koje najveći broj društava ne
prihvata i smatra „razbijanjem tržišta“ (u kom slučaju prihvatanje ovih zahteva može izložiti Društvo
reputacionom riziku i nepotrebnom povećanju troškova pribave) ili je to potvrdjeni tržišni trend (u kom slučaju
bi se Društvo moralo prilagoditi kako bi ublažilo/eliminisalo pad tržišnog učešća i nastavilo poslovanje kojim će
ostvariti planirane rezultate).
2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
2a) Kratki istorijat
Energoprojekt Garant, akcionarsko društvo za osiguranje (u daljem tekstu: Društvo), registrovano je kod
Agencije za privredne registre, Registar privrednih društava broj BD-2455/2005 od 12.05.2005. godine.
Osnovna delatnost Društva je obavljanje svih vrsta neživotnog osiguranja kao i poslova neposredno povezanih
sa poslovima osiguranja.
Društvo je osnovano 25.02.1992. godine od strane Jubmes banke d.d. Beograd, kao Deoničko društvo za
osiguranje i reosiguranje „Garant“. Početkom 1994. godine preduzeća iz sistema Energoprojekt su otkupila 75%
akcija od Jubmes banke. Pod nazivom „Energoprojekt Garant“ Akcionarsko društvo za osiguranje, odnosno
skraćenim nazivom „Garant“ a.d.o., Društvo posluje od 2005. godine, kada je kod Agencije za privredne registre
– Registar privrednih subjekata, registrovana promena poslovnog imena.
Rešenjem Narodne banke Srbije G.br.11716 od 30.12.2009. godine, Društvu je izdata dozvola za obavljanje
svih vrsta neživotnih osiguranja, kao i obavljanje poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja, što je
upisano u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 201409/2009.
Shodno kriterijumima preciziranim Zakonom o računovodstvu i reviziji, kao i po osnovu delatnosti kojoj pripada,
Društvo je razvrstano u veliko pravno lice.
Društvo je tokom 2012. godine izvršilo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj
36/2011 i 99/2011), tako što su, na sednici Skupštine akcionara društva koja je održana 27.06.2012. godine,
doneti izmenjeni Osnivački akt i Statut društva gde su usvojene sve promene u skladu sa Zakonom. Društvo je
dana 28.06.2012. godine podnelo registracionu prijavu za promenu podataka Agenciji za privredne registre,
koja je o registraciji promena izdala Rešenje broj БД 88092/2012 dana 03.07.2012. godine.
4
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
Poslovanje Društva odvija se isključivo u njegovom sedištu, bez organizovanih i registrovanih ogranaka i
prodajne mreže, a što je u skladu sa aktuelnom strategijom i potrebama operativnog poslovanja Društva kojima
se strategija realizuje.
2b) Akcije Društva na tržištu kapitala
Trgovanje akcijama izdavaoca Energoprojekt Garant a.d.o. organizovano je na segmentu tržišta – MTP Belex
počev od 03.09.2012. godine, rešenjem Beogradske Berze od 21.08.2012. godine, do kada je trgovanje akcijam
bilo organizovano na segmentu tržišta – Open Market.
2c) Vlasnička struktura
Ukupni broj akcija koje je Društvo emitovalo (sve su obične, na ime i sa pravom glasa – svaka akcija jedan glas,
ISIN: RSENGRE89752, CFI ESVUFR) i čiji je broj tokom izveštajnog perioda bio i ostao nepromenjen iznosi
157.257 komada. Većinski vlasnik sa 92,94% učešća, odnosno 146.155 komada akcija je Energoprojekt
Holding a.d. Beograd. Sledeći po učešću u kapitalu je Jubmes banka a.d. sa 7,03% učešća, odnosno 11.056
komada akcija. Još dva pravna i jedno fizičko lice na dan 31.12.2013. poseduju ukupno 0,03% učešća, odnosno
46 komada akcija Društva.
Društvo tokom izveštajnog perioda, kao ni u toku prethodnih perioda, nije vršilo otkup sopstvenih akcija, niti drži
iste po osnovu otkupa istih u bilo kom prethodnom periodu.
2d) Upravljačka struktura
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, u organizaciji organa upravljanja u Društvu prihvaćen
je dvodomni sistem, tako da Društvo ima sledeće organe upravljanja: Nadzorni odbor, Komisiju za reviziju (kao
obavezna komisija Nadzornog odbora javnog akcionarskog društva) i Izvršni odbor sa Generalnim direktorom.
Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora registrovani su u Agenciji za privredne registre i poseduju saglasnost
Narodne Banke Srbije za članstvo u navedenim organima.
3. POSLOVNA POLITIKA
3a) Vrste osiguranja u kojima Društvo posluje
Kao i u prethodnim periodima, počev od 2010. godine i dobijanja dozvole za poslovanje u svim vrstama
neživotnog osiguranja, Društvo je tokom izveštajnog perioda poslovalo u šest vrsta neživotnog osiguranja:
osiguranje lica od posledica nezgode
osiguranje vozila - kasko
osiguranje robe u domaćem i medjunarodnom prevozu
osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti
ostala osiguranja imovine, i
osiguranje od opšte odgovornosti
Uz napred navedeno, krajem 2013. godine u okviru prijema rizika imovine trećih lica sa tržišta, ugovoren je
manji iznos premije osiguranja finansijskih gubitaka po osnovu prekida rada usled požara.
3b) Tržište i kanali prodaje
Društvo posluje isključivo u svom sedištu i nema mrežu za pribavu, ekspoziture i filijale. Ovakav koncept i
organizacija Društva opredeljeni su važećom strategijom koja ne predvidja razvoj mreže i rast Društva na taj
način. Shodno konceptu i organizaciji Društva opredeljen je portfelj i, još više, način pribave osiguranja koji se
realizuje poslovanjem sa posrednicima/zastupnicima u osiguranju. Struktura i organizacija Društva, njegova
tehnička i kadrovska opremljenost uzeti su u obzir kao faktori kod planiranja pribave, kao i potrebna efikasnost
i ciljana profitabilnost Društva za izveštajni period. Koncept pribave zasnovan na korišćenju usluga
posrednika/zastupnika u osiguranju predstavlja dobru praksu na razvijenim tržištima osiguranja, gde se
prodajom preko posrednika/zastupnika u nekim vrstama osiguranja ostvaruje i preko 90% ukupne obračunate
premije. Navedeni koncept jača i na celom domaćem tržištu, gde je u 2011. godini (poslednji period za koji
Društvo ima podatke) 69,8% pribave ostvareno direktno, kroz aktivnosti samih društava, 28,1% preko
posrednika/zastupnika i 2,1% preko banaka. U 2013. godini Društvo je ostvarilo 56,06% prodaje direktno, dok
je 43,94% prodaje ostvareno kroz saradnju sa posrednicima/zastupnicima u osiguranju.
Premija osiguranja obračunata tokom izveštajnog perioda kroz poslove osiguranja zaključene sa ugovaračima
iz sistema Energoprojekt čini 33,07% bruto obračunate premije, doprinoseći u istoj meri ostvarenom tržišnom
učešću Društva. Učešće premije ugovorene sa istim ugovaračem u samopridržaju je znatno manje, budući da
5
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
su značajni rizici najvećim delom preneti u reosiguranje/saosiguranje: osiguranje gradjevinskih radova
ugovarača EP Visokogradnja na objektu Schlumberger, osiguranje poslovne zgrade EP, osiguranje radova EP
Niskogradnje na lotu 1.1. kao i osiguranje robe u prevozu gde je značajni deo premije prenet bilo u
saosiguranje (50% svakog rizika) ili u reosiguranje (kroz fakultativne ugovore, kad god je suma osiguranja
iznad visine samopridržaja Društva, tj. iznad Eur 300.000). Deo portfelja koji je pribavljen direktnom pribavom
od ugovarača iz sistema Energoprojekt, iako je niži od planiranog za 2013. godinu, utiče na stabilnost
ukupnog portfelja Društva i podržava ostvarenje planiranih rezultata.
Obračunata premija osiguranja od odgovornosti ostala je na skoro istom nivou kao i na kraju prethodne
godine, ali se struktura obračunate premije po tarifnim grupama na ovoj vrsti veoma razlikuje od strukture
ostvarene tokom dužeg niza prethodnih godina. Naime, tokom 2013. godine evidentirano je drastično
smanjenje premije obračunate po osnovu osiguranja od posledica kliničkih ispitivanja lekova, a koje je
godinama činilo najveći deo, nekada i do 75% ukupnog portfelja Društva. Prema saznanjima Društva i uvidu u
podatke koje objavljuje Agencija za lekove i medicinska sredstva, broj ovih ispitivanja koja se obavljaju u Srbiji
a koja su odobrena tokom 2013. godine je smanjen, čime se nastavlja trend evidentiran već u 2011. godini.
Uprkos tome, Društvo je tokom 2013. godine uspelo da održi obračunatu premiju u vrsti 13 na nivou iz 2012.
godine prvenstveno rastom tarifne grupe osiguranja od opšte odgovornosti, kao i osiguranja od odgovornosti
projektanata i nekih drugih profesionalnih odgovornosti. Na kraju izveštajnog perioda, sa 62.556 hiljada dinara
obračunate premije (61.604 hiljade dinara u samopridržaju), premija osiguranja obračunata na osiguranjima
od opšte odgovornosti je za 0,8% veća nego u 2012. godini, a u ukupnom portfelju društva ima veće učešće
(51,53%) nego u prethodnoj godini (44,49%).
Tokom izveštajnog perioda Društvo nije odobravalo komercijalne popuste i nije koristilo ovaj instrument
poslovne politike u cilju povećanja tržišnog učešća. Pri važećim tarifama premije osiguranja i utvrdjenoj visini
samopridržaja, primenjujući ih striktno i dosledno, Društvo je tokom izveštajnog perioda često bilo u situaciji
da njegove ponude ne budu prihvaćene jer je bilo (po ceni) povoljnijih ponuda. Smanjenje obima poslova na
tržištu osiguranja, posebno dobrovoljnih neživotnih osiguranja (koja čine glavni deo portfelja društva), uticalo
je na zaoštravanje konkurentskih aktivnosti i načina delovanja na tržištu prilikom pribave.
Izloženost cenovnom riziku obeležila je tržište osiguranja u izveštajnom periodu. Prema informacijama koje su
bile dostupne sa tržišta, premije po kojima su zaključeni poslovi osiguranja za koje je Društvo konkurisalo sa
svojom ponudom, ponekad su bile toliko niske da Društvo nikako ne bi moglo po toj ceni da pruži traženo
osiguravajuće pokriće ni klijentima sa najboljim rezultatima, a dodatano neprihvatljiva ukoliko je reč o rizicima
koji su bili iznad samopridržaja i koje je trebalo plasirati u reosiguranje. Obračunata premija i struktura portfelja
ostvarena u 2013. godini predstavlja optimizaciju – balans koji je ostvaren u upravljanju cenovnim rizikom kao
izazovom sa tržišta, uskladjenošću poslovanja i primenom Zakona i internih akata, uključujući Uslove i Tarife
za osiguranje, profitabilnošću i ukupnom efikasnošću Društva sa tim u vezi. Ostvareni merodavni tehnički
rezultat i pokazatelji profitabilnosti uveravaju da je Društvo uspešno upravljalo ključnim tržišnim rizicima i
rizicima osiguranja.
Tokom izveštajnog perioda, osim od ugovarača iz sistema Energoprojekt, još 22,99% portfelja je pribavljeno
direktno ugovaranjem na tržištu, bez posrednika. To je deo koji doprinosi veličini i, što je još značajnije,
disperziji portfelja, a čine ga uglavnom poslovi osiguranja zaključeni shodno „ad hoc“ potrebama poslovanja
klijenata, dok samo manji deo čine višegodišnji obnovljivi ugovori o osiguranju. Na ove poslove, medjutim,
pošto uglavnom nisu obnovljivi, Društvo se ne može osloniti kada planira poslovanje kao na stabilni deo
portfelja. Obzirom da je kontakt sa klijentima u ovim poslovima direktan, Društvo je tokom izveštajnog perioda
koristilo priliku da ovim klijentima ponudi i usluge osiguranja za druge linije osiguranja kojima se bavi.
3c) Prijem rizika – samopridržaj, procena MMŠ i politika saosiguranja i reosiguranja
Tabela maksimalnog samopridržaja Društva koja je tokom izveštajnog perioda bila u primeni doneta je
14.12.2012. godine kao rezultat ocene kapaciteta društva u narednom (sada izveštajnom) periodu i
planiranog poslovanja za 2013. po vrstama/tarifama osiguranja. Tokom izveštajnog perioda zbog potrebe
poslovanja izvršene su dve izmene ovog poslovnog akta. Odlukom Nadzornog odbora broj 89/25.02.2013.
godine utvrdjen je samopridržaj za osiguranje odgovornosti lica koja popravljaju plovne objekte, kao i
povećanje iznosa maksimalnog samopridržaja za osiguranje odgovornosti advokata. Odlukom Nadzornog
odbora broj 448/ 29.11.2013. godine utvrdjen je maksimalni samopridržaj za osiguranje useva i plodova i
povećan maksimalni samopridržaj kod osiguranja motornih vozila (kasko).
Politika saosiguranja i reosiguranja i po tom osnovu upravljanje ključnim rizikom poslovanja Društva nije se
menjala tokom izveštajnog perioda u odnosu na planom deklarisanu politiku: pregled rizika i procene
maksimalno moguće štete vršene su od strane stručnih komisija Društva u svakom slučaju kada je suma
osiguranja bila iznad maksimalnog iznosa samopridržaja Društva. Tokom izveštajnog perioda Društvo je sve
rizike iznad svog samopridržaja plasiralo – delom u saosiguranje kod domaćih osiguravača, a delom u
6
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
reosiguranje kod domaćih reosiguravača i nije primalo rizike iznad svog samoprdržaja u osiguranje bez
prethodne ocene MMŠ i u skladu sa tim obezbedjene mogućnosti plasmana viškova.
Rashod premije saosiguranja i reosiguranja u izveštajnom periodu iznosi ukupno 13.352 hiljada dinara. Na
njegovu visinu i strukturu uticala je i sama struktura portfelja, delom pribavljenog tokom tekućeg perioda, a
delom po osnovu neisteklih poslova osiguranja pribavljenih u periodu pre 2013. godine, odnosno rizika koji su
bili na snazi i tokom izveštajnog perioda, a plasirani su u saosiguranje / reosiguranje.
U istom periodu, Društvo je evidentiralo 629 hiljada dinara prihoda po osnovu učešća saosiguranja /
reosiguranja u naknadama šteta, tako da su po tom osnovu efekti saosiguranja / reosiguranja manji kod
rešenih šteta (6,03% ukupno likvidiranih šteta), dok učešće saosiguranja / reosiguranja u rezervisanim
štetama na kraju izveštajnog perioda iznosi 67.419 hiljada dinara, odnosno 59,74% ukupnih rezervisanih
nastalih prijavljenih a nerešenih šteta koje iznose 112.860 hiljada dinara (udeo saosiguravača/reosiguravača
usaglašen i potvrdjen borderoima na da 31.12.2013.). Kako je rashod premije saosiguranja / reosiguranja bio
višestruko niži, odnos premije i učešća saosiguravača / reosiguravača u naknadi (rešenih i rezervisanih) šteta
za izveštajni period iznosi manje od 0,20 što je pokazatelj efikasne politike saosiguranja / reosiguranja koja je
bila u primeni u tekućem periodu i koja je postigla svoju svrhu u pogledu obezbedjivanja sigurnosti poslovanja
Društva i profitabilnosti. Primenom zaključenih ugovora o saosiguranju i reosiguranju obezbedjena je
kvalitetna zaštita kako samog Društva, tako i osiguranika. Opredeljenjem za saradnju sa dva reosiguravača po
različitim vrstama osiguranja i tipovima ugovora o reosiguranju, Društvo je efektivno upravljalo rizikom (inače
visoke) zavisnosti od jednog reosiguravača i obezbedilo bolju disperziju rizika.
Tokom izveštajnog perioda u saosiguranje su primljeni rizici od drugih društava za osiguranje - obračunata
premija saosiguranja iznosi 5.407 hiljada dinara, što predstavlja 4,45% portfelja. Društvo je tokom više
uzastopnih perioda nastojalo da poveća ovaj vid saradnje sa drugim društvima, posebno sa onima kojima
redovno godinama prenosi deo svog portfelja kao višak rizika. Recipročnost u ovim odnosima je bio značajni
cilj koji je Društvo u tekućem periodu uspelo da ostvari, manifestujući otvorenost i spremnost za prijem tudjih
rizika radi bolje disperzije i obezbedjivanja boljeg pristupa i uvida u informacije sa tržišta kroz razmenu istih sa
drugim društvima.
3d) Uslovi za osiguranje i tarifa premije
Prodaja više domaćih brodogradilišta i već iskazano interesovanje za osiguranje njihove profesionalne
odgovornosti uticale su da Društvo donese odgovarajuća akta poslovne politike, kao preduslov za nudjenje
odgovarajućeg osiguravajućeg pokrića. Tokom tekućeg izveštajnog perioda Društvo je donelo Posebne uslove
za osiguranje od odgovornosti brodoopravljača i Tarifu premija za isto osiguranje, kao i Uslove za osiguranje
useva i plodova i Tarifu za isto osiguranje.
Takodje, stručne službe su izradile predlog uslova i tarife za osiguranje pokretne tehnike, budući da je tokom
izveštajnog perioda evidentirana potreba za njihovim donošenjem, kako bi se odgovorilo zahtevima tržišta,
uključujući i poznate klijente Društva.
3e) Deponovanje i ulaganje tehničke rezerve, garantne rezerve i ostalih sredstava osiguranja
Društvo je tokom izveštajnog perioda tehničku rezervu utvrdjivalo na način i u iznosima čija je visina utvrdjena
doslednom primenom Zakona i internih akata i pravila struke, uključujući i dovoljnost rezervisanja za štete.
Tehnička rezerva je plasirana u propisane, primereno likvidne i adekvatno procenjene oblike bilansne aktive,
bez izuzetka. Zahtevi za ograničenjem maksimalnih iznosa ukupnog deponovanja kao i pojedinačnog
deponovanja u odredjene oblike bilansne aktive u potpunosti su poštovani. Sva bilansna aktiva je uredno
procenjena i po procenjenim vrednostima evidentirana u knjigama Društva, uz potpunu primenu principa
opreznosti i uz adekvatno priznavanje svih realnih prihoda i rashoda nastalih u vezi sa procenom. Utvrdjena
visina i deponovanje garantne rezerve u odgovarajuće oblike bilansne aktive takodje je tokom izveštajnog
perioda bilo u potpunosti uskladjeno. Društvo je tokom izveštajnog perioda upravljalo rizikom deponovanja i
ulaganja tehničke i garantne rezerve kroz balansirano plasiranje u sve oblike aktive koje je ocenilo dovoljno
kvalitetnim i za koje je ocenilo da ima mogućnosti da ih na delotvorni način kontroliše.
Činjenica da je tehnička rezerva tokom izveštajnog perioda, osim u prenosnu premiju na teret sao/reo i
rezervisanja na teret sao/reo po osnovu učešće u naknadi šteta, bila plasirana u deviznu gotovinu i HOV RS
(obveznice stare devizne štednje), opredelila je visinu prihoda po osnovu deponovanja tehničke rezerve u istom
periodu. Prihod od kursne razlike i kamate po osnovu deponovanja tehničke rezerve evidentiran u izveštajnom
periodu pozitivno je uticao na visinu poslovnih prihoda.
3f) Evidentiranje, rezervisanje, rešavanje i isplata šteta
7
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
Ažurnost u rešavanju - tokom izveštajnog perioda Društvo je obezbedjivalo zakonom zahtevanu ažurnost u
rešavanju šteta: imovskih, šteta iz nezgode i iz osiguranja od odgovornosti. Ukupni iznos rezervisanih šteta na
kraju perioda najveći je u poslovanju društva, kako procenjenih nastalih prijavljenih a do kraja izveštajnog
perioda nerešenih, tako i nastalih neprijavljenih (izračunatih primenom metoda predvidjenih relevantnim internim
aktom društva). Ukupni iznos likvidiranih (i isplaćenih) šteta u izveštajnom periodu je din. 10.423 hiljade, dok je
ukupni iznos nastalih, prijavljenih a do kraja perioda nerešenih šteta bez troškova rešavanja din. 112.859
hiljada.
Popis stanja nastalih prijavljenih a na dan 31.12.2013. nerešenih šteta uradjen je uz uvažavanje svih
raspoloživih podataka o štetama koji su pribavljeni do okončanja popisa za taj dan, a u cilju što realnijeg
rezervisanja. Najznačajnije štete, tačnije 6 šteta nastalih po istoj polisi, prijavljene su tokom II kvartala od
ugovarača Energonigerija. Reč je o štetama nastalim u Nigeriji na kargu, a čija visina se do kraja izveštajnog
perioda nije mogla konačno sagledati, obzirom da se ispitivanja stanja upotrebljivosti oštećene robe mogu vršiti
tek vraćanjem robe proizvodjaču (uz činjenicu da je ambalaža jednog dela tako oštećena da se ne može ni
transportovati). Obzirom da će ova šteta u istom ili većem iznosu uticati na nivo rezervisanja za IBNR najmanje
još 12 meseci po konačnoj likvidaciji i isplati, Društvo mora računati na visoki iznos rashoda, odnosno visoko
stanje rezervi po tom osnovu u dužem narednom periodu. Kako je učešće osiguranje karga u ukupnoj
obračunatoj premiji relativno nisko, primena visokog racia ukupne štete (kao rezultat visokih nastalih šteta baš
na kargu) na merodavnu premiju obračunatu u prethodnih 12 meseci na vrsti 13 (gde društvo tradicionalno ima
visoki iznos obračunate premije) imala je izuzetni uticaj na visinu rezervisanja za IBNR.
Pored navedenih šteta na kargu, u popisu nastalih a do kraja izveštajnog perioda nerešenih šteta nalazi se
izvesni broj i iznos šteta iz osiguranja odgovornosti rezervisanih, nastalih i prijavljenih u prethodnim periodima, a
do kraja tekućeg perioda nerešenih šteta. Činjenica da ove štete ni do kraja izveštajnog perioda nisu rešene,
nije rezultat neažurnosti Društva u rešavanju istih, već je rezultat uobičajenog načina rešavanja šteta iz
osiguranja od odgovornosti. Likvidaciji i isplati ovih šteta mora da prethodi utvrdjivanje postojanja osnova za
naknadu, zbog čega društvo čeka ishod sudskih sporova koje osiguranici vode sa trećim licima (potencijalnim
korisnicima osiguranja). U cilju ostvarivanja boljeg uvida u ove sudske sporove, davanja doprinosa njihovom
rešavanju kroz direktno učešće, sagledavanja budućih sopstvenih obaveza i procene rezervisanja po istim,
društvo kao “umešač” prati sudske sporove i ažurira informacije koje ima o važećoj sudskoj praksi iz oblasti koje
su predmet spora. Istovremeno, na kraju izveštajnog perioda Društvo ima jednu štetu u sporu, tj. gde je direktno
tuženo za naknadu. U ovom slučaju evidentiran je problem nespremnosti osiguranika da saradjuje sa Društvom
i omogući Društvu da bude umešač u postupku koji se protiv osiguranika vodi već dve godine. Nakon što je
tuženo, Društvo očekuje da će aktivnim uključivanjem u odbranu ostvariti bolji uvid u relevantne okolnosti i dobiti
mogućnost bolje odbrane i kontrole nad tokom postupka.
Dovoljnost rezervisanja - Iznosi kojima su štete iz rezervacije sa kraja prethodne godine rešene tokom
izveštajnog perioda pružaju uveravanje u realnost i dovoljnost rezervisanja.
I tokom izveštajnog perioda Društvo je u procesu rešavanja šteta poštovalo princip osiguranja da je ažurnost u
rešavanju šteta, osim što je zakonski zahtev, takodje i najbolja reklama i osnov za dobru reputaciju društva. Za
rešavanje kompleksnih i/ili većih šteta, opredeljenje Društva ostaje da angažuje eksperte iz odgovarajućih
oblasti, čime se podiže kvalitet likvidacije šteta i obezbedjuje zakonitost i pravičnost u ovom ključnom
poslovnom procesu. Takodje, ovakvo rešenje za tehničko-kadrovske potrebe funkcije rešavanja šteta doprinosi
efikasnosti poslovanja Društva, dok poslovna saradnja sa renomiranim i iskusnim specijalistima štiti reputaciju
Društva.
4. OCENA OSTVARENIH PARAMETARA POSLOVANJA ZA IZVEŠTAJNI PERIOD
4a) Struktura portfelja, obračunata premija po vrstama osiguranja i kanalima pribave
Društvo je tokom izveštajnog perioda poslovalo u šest vrsta osiguranja istih kao i u prethodne tri godine, dok
je jedina u odnosu na ove nova linija bila osiguranje finansijskih gubitaka od opasnosti prekida rada usled
požara, ugovorena u okviru osiguranja imovine osiguranika od požara (primljeno u saosiguranje). Ukupno
obračunata premija u 2013. iznosi 121.397 hiljada dinara, odnosno Eur 1.073 hiljade (računato po prosečnom
kursu za Eur=113,1369) što predstavlja ostvarenje planiranog iznosa obračunate premije od 83.61% iskazano
u dinarima, odnosno 88.68% iskazano u Eur. Odstupanje obračunate premije u odnosu na plan različito je po
vrstama. Procentualno, odstupanje je najveće kod kasko osiguranja motornih vozila, gde je u odnosu na malu
osnovicu tokom izveštajnog perioda došlo do višestrukog povećanja obračunate premije zbog prijema
pokretne gradjevinske mehanizacije u osiguranje, kao rezultat ugovaranja sa jednim od preduzeća iz sistema
Energoprojekt. Istovremeno, u izveštanom periodu najveće odstupanje obračunate premije u apsolutnom
iznosu evidentira se u planu premije za osiguranja objekata u izgradnji i montaži, koji je izradjen na bazi
očekivanih poslova preduzeća iz sistema Energoprojekt, a koji nisu realizovani do kraja izveštajnog perioda.
Na kraju izveštajnog perioda Društvo evidentira sledeću strukturu obračunate premije:
8
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
Obračunata premija 01.01.-31.12.2013. – ostvarenje plana premije za 2013.
Vrsta osiguranja
Osiguranje lica od posledica
nezgode
Auto-kasko
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje imovine od požara
Osiguranje ostale imovine
Osiguranje
(raznih
vrsta)
odgovornosti
Osiguranje finansijskih gubitaka
Svega obračunata premija
Obračunato
U 000 din.
1
Plan
U 000 din.
2
u 000 din.
Obračunato
000 Eur
4
%
1:2
3
Plan
000 Eur
5
4.540
9.730
9.055
2.709
32.169
4.800
1.200
4.800
1.200
55.200
94,58
810,83
188,65
225,75
58,28
40
86
80
24
284
40
10
40
10
460
100
860
200
240
61,74
62.556
638
121.397
78.000
0
145.200
80,20
83,61
553
6
1.073
650
0
1.210
85,07
88,68
Obračunata premija 01.01.-31.12.2013. – struktura po vrstama i kanalima pribave
Vrsta osiguranja
Osiguranje lica od posledica
nezgode
Auto-kasko
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje imovine od požara
Osiguranje ostale imovine
Osiguranje
(raznih
vrsta)
odgovornosti
Osiguranje finansijskih gubitaka
Svega obračunata premija
%
4:5
6
Učešće u
ukupnom
portfelju
2
Ukupna
obračunata
premija
1
Direktnom
pribavom
3
u 000 din.
%
3:1
4
Pribava
preko
posrednika
5
%
5:1
6
4.540
9.730
9.055
2.709
32.169
3,74
8,01
7,46
2,23
26,50
4.540
9.730
9.055
2.709
25.239
100,00
100,00
100,00
100,00
78,46
0
0
0
0
6.930
0,00
0,00
0,00
0,00
21,54
62.556
638
121.397
51,53
0,53
100,00
16.148
638
68.059
25,81
46.408
0
53.338
74,19
56,06
43,94
U ukupno obračunatoj premiji tokom izveštajnog perioda (din. 121.397 hiljada) premija obračunata po osnovu osiguranja
ugovarača iz sistema Energoprojekt čini 33,07% (din. 40.148 hiljada). Tradicionalno visoko učešće osiguranja objekata u
izgradnji i montaži ovog ugovarača u 2013. godini bilo je značajno manje, dok je u apsolutnom iznosu to odstupanje još
značajnije, dok je rezultat u izvesnoj meri korigovan uticajem poslova kasko osiguranja pokretne gradjevinske
mehanizacije ovog ugovarača. Društvo je tokom 2013. evidentiralo porast premije po osnovu osiguranja od
požara i imovine trećih lica sa tržišta, što je posebno bitno za disperziju rizika.
Obračunata premija 01.01.-31.12.2013. – samopridržaj
Vrsta osiguranja
Osiguranje lica od posledica
nezgode
Auto-kasko
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje imovine od požara
Osiguranje ostale imovine
Osiguranje odgovornosti
Osiguranje finansijskih gubitaka
Svega obračunata premija
Obračunat
o
sopstveni
portfelj
1
3.894
9.711
9.055
521
31.226
61.583
0
115.990
Primljeno
u SAO
2
645
19
0
2.188
944
973
638
5.407
u 000 din.
Ukupno
obračunato
3
4.539
9.730
9.055
2.709
32.170
62.556
638
121.397
Premija
saosiguranja
rashod
5
15
1.111
1.169
30
1.401
32
0
3.757
Premija
reosig.
rashod
6
0
1.462
3.515
695
3.003
920
0
9.595
Samopridržaj
7
4.524
7.157
4.371
1.984
27.766
61.604
638
108.045
Sprovodeći striktno politiku saosiguranja / reosiguranja i pridržavajući se internim aktom propisanih
maksimalnih iznosa samopridržaja, Društvo je u izveštajnom periodu evidentiralo rashode po osnovu premije
saosiguranja / reosiguranja u iznosu od 11% ukupne obračunate premije odn. ostvarilo koeficijent
saosiguranja / reosiguranja od 89%.
Prenošenjem rizika u saosiguranje/reosiguranje društvo je obezebedilo zakonitost rada i poštovanje
utvrdjenog samopridržaja, dobar efekat politike sao/reo po osnovu učešća saosiguravača/reosiguravača u
rešenim i rezervisanim štetama na kraju izveštajnog perioda, kao i u zaštitii svog portfelja, stabilnosti
poslovanja i interesa osiguranika.
9
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
Prihod od premije 01.01.-31.12.2013.
Vrsta osiguranja
Osiguranje lica od posledica
nezgode
Auto-kasko
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje imovine od požara
Osiguranje ostale imovine
Osiguranje odgovornosti
Osiguranje finansijskih gubitaka
Svega obračunata premija
u 000 din.
Ukupno
obračunat
o
1
4.539
9.730
9.055
2.709
32.170
62.556
638
121.397
Prenosna
31.12.13.
2
Prenosna
31.12.12.
3
748
4.999
425
2.170
12.168
81.376
584
102.470
Prihod od
Premije bruto
4
47
519
153
1.793
19.741
89.167
0
111.420
3.838
5.250
8.783
2.332
39.742
70.347
54
130.346
Rashod
premije
sao/reo
5
15
2.573
4.683
724
4.404
952
0
13.351
Prihod od
premije
neto
6
3.823
2.677
4.100
1.608
35.338
69.415
54
116.995
4b) Poslovni prihodi, rashodi i dobit
Ostvareni u periodu
01.01.2013.-31.12.2013.
Pozicija bilansa uspeha
1
Funkcionalni (poslovni) prihodi
Funkcionalni (poslovni) rashodi i TSO
Poslovna dobit - neto poslovni rezultat
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Neto finansijski prihodi – finansijski rashodi
Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine
Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine
Neto efekat uskladjivanja vrednosti imovine
Dobitak pre oporezivanja
u 000 Eur
Plan
2
1.460
920
540
130
0
130
10
80
-70
600
Ostvareno
3
1.190
808
382
269
91
178
86
25
61
621
% (3/2)
4
81,51%
87,83%
70,74%
207%
137%
860%
31,25%
103,50%
Od poslovnih prihoda, prihod premije za 2013. iznosi din. 116.995 hiljada odnosno Eur 1.034 hiljade. Na
visinu poslovnih rashoda (koji su ostvareni sa skoro 88% od plana) uticao je iznos šteta, posebno povećanje
rezervisanja za IBNR štete, kako je šire pojašnjeno u odeljku 3g) Rešavanje i rashodi šteta.
4c) Finansijski prihodi, rashodi i dobit
Finansijski prihodi ostvareni su po osnovu kamate na kratkoročne devizne depozite kod domaćih banaka u
koje je tokom izveštajnog perioda bio plasiran značajni deo garantne rezerve Društva. Prihod ostvaren u
tekućem periodu po ovom osnovu iznosi Eur 104 hiljade, odnosno din. 11.773 hiljada. Kursna razlika po
osnovu deviznih depozita evidentirana u izveštajnom periodu iznosi din.11.117 hiljada, a po osnovu deviznih
potraživanja iznosi din. 1.348 hiljada. Finansijski rashodi po osnovu kursnih razlika po svim navedenim
osnovama u istom periodu iznose din. 10.288 hiljada. Na kraju perioda ostvarena neto finansijska dobit iznosi
din. 20.204 hiljade.
4d) Ostali prihodi, rashodi i dobit
Na ostalim prihodima i rashodima evidentirani su efekti promene vrednosti imovine procenjene na način
predvidjen Zakonom i odgovarajučim internim aktima. Iznos od Eur 58.000 evidentiran ja na prihodima po
osnovu uskladjivanja potraživanja i naplate istih koja su na kraju 2012. bila obrezvredjena procenom
izvršenom u skladu sa Pravilnikom o načinu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva. Iznos od
Eur 26.000 evidentirano je na osnovu procene vrednosti HOV (obveznice RS stare devizne štednje koje se
procenjuju u skladu sa njihovim naimenovanjem prilikom nabavke – kao sredstva raspoloživa za prodaju)
tokom izveštajnog perioda.
4e) Pokrivenost TSO režijskim dodatkom
Troškovi sprovodjenja osiguranja u izveštajnom periodu iznose 58.005 hiljada dinara. Ostvareni prihod od
režijske premije u samopridržaju za tekući period iznosi 41.767 hiljade dinara. Razlika iznosi 16.238 hiljada
dinara, što je pokriveno delom finansijskih prihoda ostvarenih u istom periodu. Iako sam apsolutni iznos
troškova i razlike koju treba adekvatno pokriti, nije visok, relativno mala osnovica i objektivni iznos fiksnih
troškova čine da i najmanji njihov rast teži da bude iznad ostvarenog režijskog prava. Iako svakako troškove
sprovodjenja osiguranja u narednom periodu treba držati na što nižem nivou i sa fokusom na strukturu i nivo
ostalih prihoda kojima bi se po potrebi adekvatno mogli pokriti TSO za deo koji bi bio iznad zaradjene režijske
10
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
premije, suštinski napor mora biti uložen u povećanje obuhvata čije bi režijsko pravo u većoj meri pokrilo TSO
u kojima su mogućnosti za smanjenje i racionalizaciju uglavnom već iskorišćene.
4f) Tehnička rezerva - utvrdjivanje visine i ulaganje
Društvo je, doslednom primenom internih akata utvrdilo stanje tehničke rezerve kako sledi:
Tehnička rezerva društva na dan 31.12.2013.
Opis
2
1
1.
2.
3.
Iznos u 000 dinara
3
Prenosna premija
Rezervisane štete - ukupne
Rezerve za izravnanje rizika
Svega tehnička rezerva 31.12.2013.
102.471
156.105
3.771
262.347
Plasiranje tehničke rezerve Društva na dan 31.12.2013., kao i neprekidno tokom izveštajnog perioda, vršeno
je u skladu sa Zakonom i odredbama internog akta Društva, u najlikvidnije oblike bilansne aktive, a u skladu
sa prirodom i namenom ove rezerve.
Tehnička rezerva Društva na dan 31.12.2013. plasirana je u sledeće oblike bilansne aktive :
1
1.
2.
3
4.
Pozicija bilansne aktive
2
Iznos u 000 dinara
3
HOV (Obveznice stare devizne štednje)
Gotovina i ekvivalenti gotovine
Prenosna premija na teret sao/reo
Rezervisane štete na teret sao/reo
Svega plasirano u TR 31.12.2013.
50.552
140.966
3.410
67.419
262.347
Skoro 20% tehničke rezerve plasirano je u obveznice RS (serije 2014, 2015 i 2016) koje su u portfelju Društva
imenovane kao HOV raspoložive za prodaju. Njihova devizna priroda, očekivani prinos i mogućnost promptne
utrživosti mogu se uspešno i bez značajnijeg odstupanja vrednosti povezati sa budućim obavezama Društva
po osnovu tehničke rezerve i na taj način najbolji su instrument zaštite buduće sremnosti Društva da odgovori
svojim obavezama po osnovu tehničke rezerve. Takodje, skoro 54% tehničke rezerve plasirano je u devizne a
vista depozite, što je takodje oblik aktive koji u svakom trenutku i u punom iznosu (posebno ukoliko je reč o
rezervisanim štetama) omogućuje Društvu izmirenje obaveza po osnovu tehničke rezerve.
Po visini, posebno značajni udeo TR na kraju izveštajnog perioda čini učešće reosiguravača u rezervisanim
štetama, kao rezultat šest većih šteta nastalih na kargu ugovarača Energonigeria. Konačna visina štete još
uvek nije utvrdjena (čeka se vraćanje značajnog dela oštećene robe na testiranje kod prozvodjača, nakon
izveštaja o ispitivanju procena visine štete će biti daleko preciznija, a dinamika likvidacije i isplate takodje).
Ova šteta, kao i još jedna šteta istog ugovarača koja je rezervisana u prethodnom periodu, a koja je samo
delimično rešena i isplaćena jer takodje da bi bila likvidirana čeka ponovnu proizvodnju i isporuku opreme po
narudžbi, čine da se izveštajni period dominantno karakteriše visinom rezervisanih šteta, što utiče na druge
značajne parametre, posebno na ukupni loss ratio i posebno na obračun rezervisanja za IBNR štete i rashod
perioda sa povećanjem ovih rezervisanja na vrsti 13 (primenom predvidjenih metoda obračuna).
4g) Rešavanje i rashodi šteta
Tokom izveštajnog perioda društvo je obradjivalo 81 štetu, od čega 19 rezervisanih na kraju prethodne godine
i 62 prijavljene tokom izveštajnog perioda. U istom periodu Društvo je sa iznosom likvidiralo 45 šteta po
vrstama osiguranja i u iznosima kako sledi:
Štete obradjivane u periodu 01.01.-31.12.2013.
Štete - Vrsta osiguranja
Osiguranje lica od posledica
nezgode
Auto-kasko
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje imovine od požara
Osiguranje ostale imovine
Osiguranje odgovornosti
Svega
Rezervisa
ne štete
31.12.12
1
u 000 din.
Prijavljene
štete
u 2013
2
Odbijene
štete
3
Rešene
štete
5
Broj šteta u
rezervaciji
31.12.13.
6
Ukupni
rezervisani
iznos šteta sa
IBNR
7
4
28
5
23
4
1.161
0
2
0
3
10
19
9
7
0
7
11
62
0
1
0
1
3
10
8
1
0
6
7
45
1
7
0
3
11
26
313
77.379
01
8.627
68.625
156.105
11
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
Štete – ukupne i u samopridržaju u periodu 01.01.-31.12.2013.
Štete - Vrsta osiguranja
Rešene i
isplaćene
1
Osiguranje lica od posledica
nezgode
Auto-kasko
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje imovine od požara
Osiguranje ostale imovine
Osiguranje odgovornosti
Svega
Ukupno
2
u 000 din.
Učešće
Sao/Reo
3
U
Samopridr
žaju
4
Rezervis
Prijavljene
Bez TRŠ
5
Učešće
sao/reo
Rezervis
Samopridr
Bez TRŠ
7
6
23
1.341
40
1.301
340
0
340
8
1
0
6
7
45
219
943
0
7.014
906
10.423
0
471
0
117
0
629
219
472
0
6.897
906
9.795
257
75.973
0
7.029
29.260
112.859
0
67.304
0
114
0
67.418
257
8.669
0
6.915
29.260
45.441
U postupku procene rezervisanja nastalih, prijavljenih a do kraja izveštajnog perioda nelikvidiranih šteta,
Društvo se pridržava principa opreznosti i dovoljnosti, na kraju svakog perioda ponovo procenjuje štete iz
rezervacije prethodnih perioda, uključuje sve dostupne podatke relevantne za utvrdjivanje visine rezervacije a
umanjuje prethodno rezervisane iznose isključivo na bazi potpunijeg sagledavanja i novih relevatnih
informacija o statusu šteta i svim okolnostima u vezi sa konkretnom štetom.
Posebno značajni podatak i iznos u rezervisanim štetama, kao rezultat štete na robi u prevozu ugovarača
Energo Nigeria, predstavlja serija od šest šteta po ovom riziku koja se desila tokom izveštajnog perioda. Ove
štete, kao i još jedna šteta istog ugovarača koja je rezervisana u prethodnom periodu a koja nije rešena ni
tokom ovog perioda, čine da se izveštajni period dominantno karakteriše visinom rezervisanih šteta, što utiče
na ukupnu visinu rezervisanja. Imajući u vidu primenu važeće regulative i visinu rezervisanja po tom osnovu,
jasno je da će ove štete najmanje još 12 meseci po likvidaciji i isplati uticati na visoku obavezu rezervisanja za
IBNR.
Iznos rezervisanih šteta, kao značajni deo tehničke rezerve, ocenjujemo realnim i razumno opreznim. Ukupne
rezervisane štete, nastale, prijavljene a do kraja 2013. nerešene i nastale a do datuma ovog obračuna
neprijavljene, uvećane troškovima za rešavanje šteta, na dan 31.12.2013. iznose 156.105 hiljada dinara. Kod
izračunavanja IBNR Društvo se striktno pridržavalo propisanih metoda obračuna i obaveze rezervisanja
najvećeg na taj način dobijenog iznosa.
Na kraju izveštajnog perioda Društvo nema likvidiranih a do kraja perioda neplaćenih šteta. Društvo nema
rentnih šteta, a takodje tokom perioda nije bilo evidentiranih regresnih šteta.
4h) Merodavni tehnički rezultat
Merodavni tehnički rezultat u samopridržaju ostvaren u izveštajnom periodu po vrstama osiguranja:
Vrsta osiguranja
1
Osiguranje lica od posledica nezgode
Auto-kasko
Osiguranje robe u transportu
Osiguranje imovine od požara
Osiguranje ostale imovine
Osiguranje odgovornosti
Osiguranje finans. gubitaka – prekid rada usled požara
Ukupno na nivou Društva po svim poslovima osiguranja
MTR
31.12.2013
2
MTR
31.12.2012
3
0,8370
0,1449
-3,0448
-0,0009
0,3716
0,7470
0,0000
0,4528
1,5534
0,4738
0,6238
-0,0247
0,0190
-0,0323
0,0000
0,0606
Ostvareni MTR na nivou svih vrsta osiguranja iznosi 45,28%. U vrstama 09 i 13 u kojima je u prethodnom
periodu ostvaren izuzetno dobar MTR, došlo je do značajne promene koja je, zbog visokog učešća ove dve
vrste u ukupnom portfelju, uticala na konačni ukupni MTR. Najveći uticaj na ukupni MTR izvršilo je
rezervisanje za IBNR štete na vrsti 13. Ostvaren merodavni tehnički rezultat se ocenjuje kao dobar i ne
zahteva aktivnosti na razmatranju potreba promene tarifa ni po jednoj vrsti osiguranja.
4i) Likvidnost, solventnost i kapitalna adekvatnost
Da bi adekvatno odgovorilo obavezama svoga poslovanja, Društvo je tokom izveštajnog perioda neprekidno
obezbedjivalo poželjnu likvidnost, upravljajući uskladjenošću sredstava i obaveza po ročnosti, kao i utrživošću
i kvalitetom sredstava imajući u vidu obaveze za naknadu šteta, ali i druge obaveze iz poslovanja. Odnos
kratkoročnih sredstava prema kratkoročnim obavezama bio je neprestano visok i potpuno uskladjen sa
potrebama poslovanja, obezbedjujući kontinuiranu sposobnost Društva da odgovori svojim mogućim
12
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
obavezama i obezbedi uskladjenost poslovanja. Garantna rezerva Društva na kraju 2013. godine iznosi 136%
margine solventnosti uzete prema članu 28. Zakona, a koja je daleko iznad izračunate margine solventnosti
po oba metoda na kraju izveštajnog perioda. Nominalno, garantna rezerva na dan 31.12.2013. godine je
utvrdjena u iznosu od 699.793 hiljade dinara.
Zaštita solventnosti obezbedjena je tokom izveštajnog perioda i adekvatnim plasiranjem rizika u
saosiguranje/reosiguranje, čime je povećana mogućnost Društva da amortizuje eventualne neadekvatnosti
premije kao cene osiguranja i ublaži posledice visokih šteta. Odnos obračunate premije u samopridržaju i
ukupnog kapitala na kraju 2013. godine iznosi 15,44% što ukazuje da kapacitet Društva nije prenapregnut kao
i da će kapital, kao pokriće u slučaju nastanka rizika osiguranja, biti dovoljan. Na sličan način, odnos ukupnog
kapitala i tehničke rezerve koji na kraju izveštajnog perioda iznosi 266,77% ukazujući na postojanje izvesne
rezerve u slučaju neadekvatno procenjenih primljenih rizika.
Željena solventnost društva uspostavljena je dovoljnošću, likvidnom strukturom i realnom vrednošću pokrića
tehničke rezerve i odgovarajućom visinom i prinosnom strukturom garantne rezerve. Ostvareni efekti
deponovanja tehničke i garantne rezerve na kraju izveštajnog perioda predstavljaju najbolji balans potrebe
obezbedjenja profitabilnosti i istovremene disperzije ulaganja, uz imperativ zaštite interesa korisnika
osiguranja.
4j) Stanje potraživanja, naplata potraživanja i tekuće obaveze
Stanje ukupnih potraživanja na dan 31.12.2013. iznosi din. 65.241 hiljade dinara, od čega din. 21.818 hiljada nije dospelo.
Od ukupne vrednosti potraživanja, potraživanje za premiju osiguranja i saosiguranja iznosi din. 54.282 hiljade dinara, od
čega na dan 31.12.2013. nije dospelo din. 10.924 hiljade. U narednoj tabeli prikazana je struktura potraživanja u bruto
iznosu kao i odgovarajućih ispravki po istim pozicijama koje su izvršene primenom Pravilnika Društva o proceni bilansnih i
vanbilansnih pozicija na dan 31.12.2013.:
Potraživanja na dan 31.12.2013. u 000 dinara
Potraživanje za premije od kupaca u zemlji
Bruto
39.169
Ispravka
29.896
Potraživanje za premije od povezanih lica
Ostala pravna lica u zemlji
25.456
13.713
25.456
4.440
Potraživanje za premije od kupaca iz inost.
Potraž.po osnovu učešća reos.u naknadi štete
11.558
65
3.322
1
Potraživanje za premije saosiguranja
Potraživanje za proviziju po osnovu zastup. u osig.
Potraživanja po osnovu provizije iz poslova reosig.i saos.
Ostala potraživanja
Potraživ.za više plać.nakn.za nadzor nad osig.
Potraživanja za više uplaćen porez na dobit
UKUPNO
3.555
18
537
206
65
10.068
65.241
36
0
5
2
33.262
Doslednom primenom Pravilnika o proceni bilansnih i vanbilansnih pozicija Društva, uključujući obavezu
jedinstvenog tretmana povezanih pravnih lica i njihovo ukupno razvrstavanje u kategoriju pojedinačno najlošije
svrstanog dužnika iz grupe, izvršena je ispravka vrednosti potraživanja po svim navedenim osnovima i
uključivanjem svih kriterijuma za klasifikaciju i procenu predvidjenih Pravilnikom, tako da ukupna vrednost
ispravke potraživanja za premiju od povezanih pravnih lica na dan 31.12.2013. godine iznosi din. 25.456
hiljada (100% bruto vrednosti). Koeficijent naplate potraživanja za premiju iznosi 2,22 odn. prosečni broj dana
vezivanja potraživanja iznosi 164, što je u odnosu na podatke sa kraja 2012. i koeficijent obrta 6,13, odnosno
broj dana 59,54 daleko nepovoljnije. Ipak, kada se ima u vidu struktura dospelosti, značajni deo potraživanja
koja su na dan 31.12.2013. godine nenaplaćena sastoji se od nedospelih ili od potraživanja nastalih krajem
izveštajnog perioda, a koja su početkom 2014. godine naplaćena. Iako je stanje potraživanja za premiju na
početku i na kraju izveštajnog perioda približno isto, reč je o različitim portfeljima, jer je najveći deo
potraživanja s početka perioda naplaćen pa se može oceniti da je starosna struktura potraživanja povoljna.
Iako trenutno ne predstavlja pretnju poslovanju Društva, praćenje raspoloživih informacija o klijentu u cilju što
bolje procene njegovog finansijskog položaja i praćenja poslovnih aktivnosti klijenata, likvidnosti, boniteta i
reputacije neophodna je pretpostavka dobrog upravljanja ovim rizikom.
4k) Poslovanje sa povezanim pravnim licima
Ugovori o osiguranju bili su sa strane Društva jedini osnov poslovanja sa povezanim pravnim licima tokom
izveštajnog perioda. Poslovanjem sa povezanim licima, preduzećima iz sistema Energoprojekt, Društvo je
tokom 2013. godine ostvarilo 33,07% ukupne obračunate premije. Iako se ovi rizici u značajnom procentu
13
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
plasiraju dalje u saosiguranje i reosiguranje i kao takvi podrazumevaju rashode premije saosiguranja ili
reosiguranja u najvećem procentu od obačunate premije, oni su značajni kao deo portfelja koji utiče na visinu
bruto obračunate premije, visinu režijskog prava, kao i na tržišno učešće Društva i doprinosi stabilnosti
ukupnog portfelja. Od godišnjeg planiranog iznosa obračuna premije u sistemu Energoprojekt (Eur 430
hiljada), u izveštajnom periodu ostvareno je Eur 344 hiljade, odn. 80% planirane premije obračunate sa ovim
ugovaračem. Iako je za ugovaranje osiguranja sa povezanim prevnim licima bilo planirano više, tek tokom
trećeg kvartala evidentirani su poslovi obnove osiguranja koji se odnose na investicione i infrastrukturne
projekte i imovinu sa višim sumama osiguranja i većim iznosom obračunate premije ugovarača iz sistema
Energoprojekt (Niskogradnja, Visokogradnja i Holding).
Društvo posebnu pažnju posvećuje adekvatnosti procesa naplate od povezanih pravnih lica obzirom na
učešće ove pozicije u vrednosti ukupnih potaživanja, kao i na tretman koji regulativa predvidja za ocenu
vrednosti ovih potraživanja. Najveći iznos potraživanja od povezanih pravnih lica čini potraživanje od EP
Niskogranja a.d., klijenta koji je po ugovorenim poslovima najveći klijent Društva i sa kojim Društvo
tradicionalno ostvaruje, izmedju ostalog i po prirodi delatnosti, najveći iznos premije. Na kraju izveštajnog
perioda potraživanje od ovog klijenta iznosi din. 15.541 hiljada i za isti iznos je u celosti izvršena ispravka
(100%) obzirom da je reč o povezanom licu, dok su sva potraživanja bez obzira na rok kategorisana u istu
grupu za koju je ispravka izvršena u celosti, a na teret rashoda.
Obračun premije u poslovima sa povezanim licima vršen je u potpunosti po tržišnim uslovima, kako u primeni
uslova i tarifa prilikom obračuna premije, tako i kod ugovaranja uslova i rokova plaćanja obračunate premije.
Za većinu poslova osiguranja zaključenih sa povezanim pravnim licima u tekućem periodu ugovoreno je
plaćanje odmah i odjednom. Za osiguranja izgradnje infrastrukturnih objekata, plaćanje premije ugovarano je
na rate u skladu se sa dinamikom radova i skadencom i pro rata dospećem premije osiguranja.
U pogledu usluga pribavljenih od preduzeća – članica sistema Energoprojekt, najveći deo se odnosi na EP
Holding a.d. po ugovoru o zakupu poslovnog prostora u kome Društvo posluje i na kome je registrovano
njegovo sedište. Tokom 2013. godine evidentirano je din. 4.092 hiljade rashoda po ovom osnovu, dok je po
osnovu pružanja drugih usluga (za koje se Društvo opredelilo da pribavlja kroz „outsourcing“ ili ima opravdani
interes da njihovo obavljanje poveri EP Holdingu uz naknadu) tokom 2013. godine Društvo evidentiralo
rashode u visini din. 1.696 hiljada.
4l) Organizaciona struktura i zaposlenost
Organizaciona struktura Društva i u izveštajnom periodu pokazala se kao primerena zahtevima poslovanja
zadatim planom za 2013. godinu. Ipak, potreba za izuzetno efikasnom, umereno skupom a po kompleksnosti
delatnosti odgovarajućom strukturom, nalaže da društvo redovno razmatra i procenjuje rizike njene
eventualne nefunkcionalnosti. Opredeljujući se za korišćenje usluga trećih lica za obavljanje poslova koji nisu
direktni poslovi samog osiguranja, društvo obezbedjuje željeni nivo efikasnosti. Istovremeno, redovno se
razmatra i procenjuje kvalitet pribavljenih usluga i, posebno, standardi rada spoljnih pružaoca usluga sa
kojima Društvo ostvaruje saradnju, obzirom da isti vrše direktni uticaj na ukupni kvalitet poslovanja društva i
njegovu uspešnost.
Ukupna zaposlenost u Društvu tokom izveštajnog perioda je bila zadovoljavajuća kao i ukupna efikasnost
postignuta na toj osnovi. Ukupan broj zaposlenih bio je 11, dok je Društvo u isto vreme angažovalo veći broj
spoljnih pružaoca usluga: advokata, IT specijalista, usluga održavanja, zaštite i bezbednosti na radu, ali i pre
svega, usluga vezanih za poslove osiguranja (aktuarske usluge, usluge lekara - cenzora, specijalista procenitelja za druge vrste šteta iz osiguranja i specijalista - kosultanata za procenu rizika prilikom prijema u
osiguranje).
Tokom izveštajnog perioda rukovodstvo Društva obezbedjivalo je radno okruženje, stimulativno i produktivno,
sigurnost i zdravlje na radu, odgovarajuću edukaciju i informisanost, zaštitu različitih garantovanih prava dok
su zaposleni na željeni način obezbedjivali stručnost, posvećenost i vreme. Postignuti balans ova dva resursa
je doprineo poslovnom rezultatu ostvarenom u izveštajnom periodu.
4m) Zarade i stimulativno nagrađivanje
Zarade obračunate u izveštajnom periodu u okviru su planiranih iznosa i nije bilo odstupanja. Društvo uredno
isplaćuje zarade, koje se, u skladu sa preporučenom dobrom praksom korporativnog upravljanja, sastoje od
baznog dela i stimulativnog dela – nagradjivanja po osnovu ocene doprinosa svakog zaposlenog u periodu za
koji se vrši obračun i isplata. Angažovanje trećih lica i opredeljenje za korišćenje njihovih usluga umanjuje
visinu pozicije zarada, ali istovremeno povećava druge troškove poslovanja. Korišćenjem usluga trećih lica
Društvo obezbedjuje ukupnu veću efikasnost, pri čemu je opredeljenje za ovakva rešenja uvek podržano
14
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
analizom ukupnih efekata i poredjenjem troškova oba pristupa, posebno u datim okolnostima i važećoj
strategiji koju vlasnik ima za Društvo.
4n) Zaštita životne sredine i društveno odgovorno poslovanje
Aktivnosti Društva na zaštiti životne sredine i primeni koncepta društveno odgovornog poslovanja integrisane
su i sprovode se u skladu sa poslovnom filozofijom i kroz aktivnosti na nivou sistema Energoprojekt, a koje je
Društvo prihvatilo kao logičan i efikasan način da sprovede svoje zakonske ili dobrom praksom korporativnog
upravljanja preuzete obaveze. Kao tek jedan od korisnika u Poslovnoj zgradi u kojoj ima sedište, Društvo
mnoge aktivnosti sprovodi u koordinaciji sa drugim društvima - korisnicima, dok je učešće zaposlenih iz
svakog društva u radnom timu za upravljanje (npr. otpadom) garancija da će sve planirane i dogovorene
aktivnosti na najjeftiniji način biti sprovedene: smanjena potrošnja energije i vode, smanjena potrošnja
kancelarijskog materijala i/ili reciklaža istog, selekcija različitog kancelarijskog otpada (iskorišćeni papir,
istrošene baterije, akumulatori, rashodovani električni i elektronski uredjaji) i njegovo kontrolisano odlaganje u
skladu sa standardima koje je Društvo prihvatilo kao jedan od korisnika poslovnog prostora. Po osnovu znanja
iz osnovne delatnosti, Društvo aktivno učestvuje u edukaciji zaposlenih u oblasti smanjenja rizika unutar
poslovne zgrade. Na ovaj način delimo poslovna znanja i podižemo svest okoline vezano za rizike koji su
imanentni našem okruženju.
U okviru aktivnosti koje predstavljaju društveno odgovorno poslovanje i ponašanje, Društvo omogućuje
sprovodjenje stručne prakse učenicima i studentima, kao i mladim stručnjacima iz oblasti osiguranja. Društvo
je ukljućeno u dobrovoljne akcije pružanja materijalne pomoći, najčešće kroz akcije sistema Energoprojekt,
obzirom da sredstva koja Društvo može da izdvoji nisu dovoljna za neku značajniju samostalnu akciju.
Takodje, koristeći informacije, organizaciju i resurse sistema Energoprojet za realizaciju zajedničkih akcija,
Društvo izbegava nepotrebno trošenje sredstava i usmerava ih tamo gde su potrebnija, a takodje, izbegava
reputacione rizike učestvovanjem u neproverenim i neprimerenim dobrotvornim aktivnostima.
4o) Ocena funkcionisanja sistema interne kontrole i procesa upravljanja rizikom
Funkcionisanje sistema internih kontrola i upravljanje rizicima pod čijim uticajem se odvija poslovanje društva,
ocenjujemo u kontekstu kompleksnosti i zahteva delatnosti, uz uvažavanje faktora kao što su veličina društva,
njegova organizaciona struktura, vrste osiguranja u kojima društvo posluje, kao i na osnovu iskustva o
eventualnim prethodnim incidentima. Promene i dešavanja na domaćem tržištu uopšte i na tržištu osiguranja
posebno, uticali su na pojavu novih ili povećanje postojećih rizika i potrebe za njihovim ublažavanjem, a u
svakom slučaju nosili su potencijal ugrožavanja poslovanja društva tokom izveštajnog perioda: trend veoma
oštre konkurencije i drastično obaranje premije kao cene osiguranja, nelikvidnost ugovarača, primetno
usporavanje naplate premije i povećan prosečni broj dana naplate, značajni pad kamatnih stopa na depozite u
odnosu na prethodni period, pad cena zakupa investicionih nekretnina. Po pitanju uskladjenosti sa pozitivnim
propisima i aktima poslovne politike i njihovog poštovanja u poslovanju društva nije evidentirano odstupanje
kao ni incidenti koji bi Društvo izložili povećanom riziku tokom izveštajnog perioda.
4p) Primena Kodeksa korporativnog upravljanja
Tokom izveštajnog perioda u primeni je bio Kodeks korporativnog upravljanja Energoprojekt Garant a.d.o.
donet na 4. sednici Nadzornog odbora Društva održanoj 14.12.2012., pod brojem 660/14.12.2012., kojim
Društvo deklariše principe dobre prakse korporativnog upravljanja kojih se pridržava, a koji je javno dostupan
na internet stranici Društva www.garant.rs
5. DOGADJAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Nakon datuma bilnsa stanja, u poslovanju Društva nije bilo događaja koji bi mogli uticati na ekonomske odluke
koje korisnici donose na osnovu finansijskih izveštaja Društva i ovog izveštaja.
6. ZAKLJUČNA OCENA POSLOVANJA U IZVEŠTAJNOM PERIODU
Poslovanjem u izveštajnom periodu, Društvo je, uz odredjena odstupanja ukupne obračunate premije i
strukture obračunate premije, ostvarilo plan poslovanja za isti period. Ostvarena je planirana profitabilnost,
produktivnost, ekonomičnost, likvidnost, kapitalna adekvatnost kao i merodavni tehnički reultat, ažurnost u
rešavanju šteta, dovoljnost rezervisanja, kao i stabilnost poslovanja Društva i kapacitet da i u budućem
periodu nesmetano nastavi poslovanje i odgovori ključnim preuzetim obavezama iz delatnosti. Rezultati
poslovanja ostvareni su doslednom primenom Zakona i internih akata. Odstupanje obračunate premije u
odnosu na planirani obuhvat rezultat je maksimalno uloženih napora Društva na pribavi, ali i konkurentskih
15
Energoprojekt Garant a.d.o.
Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu
aktivnosti na tržištu, odgovarajućih procena u vezi sa rizicima koje Društvo vrši prilikom prijema istih u
osiguranje, tarife koje se u svom poslovanju pridržavalo, kao i uvažavanja i poslovanja u okviru važećih
aktuelnih strateških smernica i inputa po kojima posluje i koje operativnim poslovanjem realizuje.
Najznačajniji pokazatelji poslovanja Društva u 2013.:
Pokazatelji adekvatnosti kapitala
Ukupni kapital : ukupna imovina
Tehničke rezerve : ukupni kapital
Garantna rezerva: tehnička rezerva
Nekretnine,postrojenja,oprema : ukupna imovina
Osnovni kapital : ukupna imovina
Pokazatelji produktivnosti
Obračunata premija u 000 dinara : broj zaposlenih
Ukupna imovina u 000 dinara : broj zaposlenih
Likvidnost
Obrtna sredstva : kratkoročne obaveze i obaveze za štete
Profitabilnost
Štete + troškovi rešavanja : premija u samopridržaju
Ekonomičnost
Ukupni rashodi : ukupni prihodi
Poslovni rashodi : poslovni prihodi
Struktura prihoda i rashoda
Poslovni prihodi : ukupni prihod
Premija(samopridržaj) : ukupni prihod
Poslovni rashodi : ukupni rashodi
Indikatori bruto finansijskog rezultata
Bruto dobitak : ukupni prihodi
Bruto dobitak : ukupna angažovana sredstva
2013.
%
73,91
33,65
266,74
26,39
66,33
U 000 dinara
11.036
95.909
koeficijent
66,41
%
9,01
%
59,83
67,92
%
76,98
66,89
87,39
%
40,17
6,66
2012.
%
64,16
30,30
303,06
28,53
64,16
U 000 dinara
12.684
88.689
koeficijent
62,97
%
12,16
%
48,12
46,20
%
66,85
46,76
64,19
%
51,18
13,46
7. PLANIRANI RAZVOJ I PRIORITETNI ZADACI ZA NAREDNI PERIOD
7a) Pribava osiguranja i rast obračunate premije
Povećanje obima ugovorenih poslova i obračunate premije, uz striktno poštovanje visine maksimalnog
samopridržaja i odgovarajuće prenošenje rizika u saosiguranje / reosiguranje ključni je poslovni cilj društva i u
narednom periodu. Portfelj društva je struktuiran na relativno niskom učešću obnovljivih osiguranja (uglavnom
osiguranja lica od nezgode i to samo kod ugovarača iz sistema Energoprojekt, kasko osiguranja vozila i, još
uvek malo ali sa rastućim trendom, obnovljivih osiguranja od odgovornosti), odnosno na veoma visokom
učešću uvek novih pojedinačnih kratkoročnih osiguranja koja su vezana za različite investicione projekte i
objekte u izgradnji i montaži, a koja se zaključuju u zavisnosti od aktivnosti klijenata i u srazmeri sa ukupnim
investicionim aktivnostima i stanjem ekonomije. U cilju balansiranja portfelja i veće izvesnosti pribave Društvo
će se u narednom periodu posebno angažovati na ugovaranju obnovljivih osiguranja. Saradnja sa
posrednicima u osiguranju ostaje i dalje glavni kanal pribave. U odnosu na izveštajni period nema promene
strateškog pristupa, a on trenutno ne implicira širenje i značajni razvoj, ali se ocenjuje kao dovoljan okvir za
realizaciju operativnog plana za naredni period. Na taj način, iznos obračunate premije osiguranja u narednom
periodu biće rezultat otežanih uslova pribave i trenda smanjenja premije kao cene osiguranja koji dolaze sa
tržišta, definisane visine maksimalnog samopridržaja Društva kao limita kapaciteta za preuzimanje rizika koji
je definisan raspoloživim sredstvima Društva, primene postojeće tarife premija osiguranja i organizaciono
tehničkih kapaciteta Društva koji su uskladjeni sa postojećom strategijom.
Tokom izveštajnog perioda preipremljen je predlog posebnih uslova za osiguranje profesionalne odgovornosti
iz delatnosti za koje je zakonskom regulativom predvidjeno obavezno osiguranje, pa su tako pripremljeni
predlozi Uslova za osiguranje profesionalne odgovornosti procenitelja, kao i Uslova za osiguranje
profesionalne odgovornosti posrednika u prometu nekretnina. Društvo će u narednom periodu doneti poslovna
akta vezana za osiguranje odgovornosti iz delatnosti ovih profesija.
7b) Likvidnost i adekvatnost upravljanja imovinom i obavezama
U narednom periodu, a posebno u vezi sa evidentiranim opštim problemom nelikvidnosti na tržištu koji se
značajno odražavaju ili se očekuje da se mogu odraziti i na klijente Društva – postojeće i potencijalne,
Društvo će intenzivirati aktivnosti na obezbedjenju likvidnosti i uspostavljanju odgovarajućih mera za
16
V
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA
VI
ODLUKA O RASPODELI DOBITI
Download

Godišinji izveštaj 2013. godina