На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени
гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), као и члана 32. тачка 2, а у
вези са чланом 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог
Сада, на IX седници 27. децембра 2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се буџет Града Новог Сада за 2013. годину
(у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања, те утврђују
расходи и издаци буџета.
Овом одлуком уређује се и извршавање буџета, права и обавезе
директних и индиректних корисника буџетских средстава Града Новог Сада
(у даљем тексту: корисници буџета) и овлашћења извршних органа и Скупштине
Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина) у поступку извршења буџета, као
и друга питања битна за извршавање буџета.
Члан 2.
Буџет се утврђује у износу од 21.383.287.732,15 динара, а из следећих
извора финансирања:
- прихода из буџета у износу од 16.068.371.352,00 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе
и организације основане од стране Града Новог Сада (у даљем тексту:
Град), које су изузете од примене законске одредбе о престанку важења
одредби закона и других прописа којима се уређује коришћење и
расподела сопствених прихода (у даљем тексту: корисници са
сопственим приходима) остварују својим активностима, односно
продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, као индиректни
корисници буџетских средстава (у даљем тексту: индиректни корисници),
у износу од 526.677.370,00 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 2.300.000,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 45.233.431,00
динар,
- трансфера од других нивоа власти у износу од 506.715.531,00 динар,
- добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од
23.934.900,00 динара,
2
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 357.610.000,00
динара,
- примања од домаћих задуживања у износу од 381.066.168,00 динара,
- примања од иностраних задуживања у износу од 1.566.526.000,00
динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу
од 1.904.852.980,15 динара.
Члан 3.
Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у
20.747.658.062,15 динара чине средства из буџета, а састоје се од:
износу
од
1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од
1.904.852.980,15 динара, и
2) прихода и примања буџета у износу од 18.842.805.082,00 динара.
Средства из става 1. тачка 2. овог члана састоје се од:
1) текућих прихода у износу од 16.539.862.914,00 динара,
2) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 355.350.000,00
динара, и
3) примања од задуживања у износу од 1.947.592.168,00 динара.
Члан 4.
Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу од 635.629.670,00
динара чине сопствени приходи буџетских корисника са средствима која
корисници са сопственим приходима, планирају да остваре из других извора
финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем тексту: додатни
приходи), а састоје се од:
1) текућих прихода у износу од 633.369.670,00 динара, и
2) примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.260.000,00
динара.
Члан 5.
Део планираних прихода и примања у оквиру буџета, у износу од
249.167.605,00 динара, не распоређује се унапред, већ се задржава на име
текуће буџетске резерве, за намене утврђене Законом.
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник)
доноси, на предлог Градске управе за финансије (у даљем тексту: Градска
управа), решење о употреби средстава из става 1. овог члана.
3
Решењем Градоначелника, средства текуће буџетске резерве распоређују
се на директне кориснике буџетских средстава (у даљем тексту: директни
корисници) током фискалне године и представљају повећање апропријације за
намене за које је извршено распоређивање ових средстава.
Члан 6.
Средства за сталну буџетску резерву, планирана у износу од
19.000.000,00 динара, користе се за намене утврђене Законом, на основу
решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, које доноси
Градоначелник, на предлог Градске управе.
Члан 7.
Укупни текући расходи и издаци из средстава буџета, са средствима
буџетске резерве, утврђују се у износу од 20.747.658.062,15 динара.
Члан 8.
Укупни текући расходи и издаци из додатних прихода, утврђују се у износу
од 635.629.670,00 динара.
Члан 9.
Планирани капитални издаци корисника буџета, за 2013. и наредне две
буџетске године, исказани су у следећем прегледу:
4
у динарима
Ред.
број
1
Назив органа
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Назив капиталног пројекта
Радничка 20 Нови Сад-завршетак
изградње новог дечијег вртића
Јозе Влаховића бб, Петроварадин надоградња вртића
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
2
ГРАДСКА УПРАВА
ЗА КУЛТУРУ
2013.
2014.
2015.
115.000.000,00
70.000.000,00
185.000.000,00
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ -
машине и опрема, теренско возило са
приколицом
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - нематеријална
имовина - књиге и некњижна грађа
УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" - залихе робе за даљу
2.000.000,00
5.619.800,00
1.200.000,00
продају - роба за ресторан
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - Капитално одржавање
зграда и објеката - летњи биоскоп
6.000.000,00
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - Капитално одржавање
зграда и објеката - уградња теретног лифта
2.500.000,00
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - Капитално одржавање
зграда и објеката - адаптација улаза у
Културни центар
1.500.000,00
МУЗЕЈ ГРАДА - Машине и опрема - ИПА
Пројекат
МУЗЕЈ ГРАДА - нематеријална имовина -
компјутерски софтевер
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ- машине и опрема административна опрема, опрема за
културу и остала опрема за побољшање
обављања делатности установа
4.551.000,00
780.000,00
27.031.500,00
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ - Капитално
одржавање зграда и објеката - Санација и
адаптација Велике сале
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА - Остале некретнине и
опрема - контејнери за смештај
археолошких налаза и опрема
НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ - Капитално
одржавање зграда и објеката -замена
подне облоге на великој сцени
3.830.000,00
800.000,00
1.076.500,00
МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА - Капитално
одржавање зграда и објеката - капитално
одржавање објекта у Сремским Карловцима
800.000,00
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ, Нови Сад - санација и
адаптација велике сале-санација
климатизационо вентилационих канала у
згради према већ урађеном термо
машинском пројекту грејања и хлађења
20.000.000,00
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ, Нови Сад-
санација и адаптација гледалишта, бине и
подбинског простора велике сале према
већ урађеном грађевинском пројекту
35.000.000,00
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ, Нови Сад-
санација и адаптација крова Позоришта
младих према већ урађеном грађевинском
пројекту
КИЦ КИСАЧ, Кисач - пројектно планирање израда пројектне документације за
изградњу
бине и амфитеатра
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
3
ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА НОВОГ САДА
35.000.000,00
2.000.000,00
57.688.800,00
Административна опрема- рачунарска
опрема, клима уређаји
500.000,00
Нематеријална имовинанабавка софтера, компјутера и остале
нематеријалне имовине
400.000,00
Залихе робе за даљу продајунабавка робе у сувенирници ТОНС-а
300.000,00
57.000.000,00
35.000.000,00
5
Ред.
број
Назив органа
Назив капиталног пројекта
УКУПНО ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
4
СЛУЖБА ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Oпрема за јавну безбедност
Нематеријалан имовина- набавка књига и
лиценцног софтвера
УКУПНО СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
5
ДИРЕКЦИЈА ЗА
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Занављање робних резерви
УКУПНО ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
6
190.000,00
22.410.000,00
94.000.000,00
59.000.000,00
24.000.000,00
25.500.000,00
59.000.000,00
24.000.000,00
25.500.000,00
10.000.000,00
80.000.000,00
90.000.000,00
150.397.268,00
114.913.160,00
47.810.000,00
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"
Нови Сад
Изградња пословних објеката- простора за
производно-услужно занатство (II фаза)
Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб
Изградња Архива Града Новог Сада,
Филипа Вишњића 2а у Новом Саду
Изградња пословног простора - Кисачка 55
Капитално одржавање објеката локалне
самоуправе
Куповина пословног простора
Изградња и капитално одржавање објеката пословних простора
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
4.892.140,00
83.524,00
104.296.079,00
5.000.000,00
35.000.000,00
5.000.000,00
133.000.000,00
Пројектно планирање
6.000.000,00
Административна опрема
3.000.000,00
Нематеријална имовина
1.000.000,00
УКУПНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" НОВИ САД
8
64.252.000,00
Изградња зграда и објеката
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
348.397.268,00
194.913.160,00
ИПА ПРОЈЕКАТ "Обновљива
енергија у градовима" - административна
опрема
240.900,00
ИПА ПРОЈЕКАТ "Обновљива
енергија у градовима" - опрема за
образовање, науку, културу и спорт
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8.193.170,00
8.434.070,00
Машине и опреманабавка ручних радара
6.097.000,00
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
6.097.000,00
9
10
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Набавка софтвера
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
11
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА"
60.000.000,00
60.000.000,00
Изградња објеката од стратешког значаја
3.085.198.213,00
1.329.717.763,00
Булевар ЕВРОПА
1.682.842.662,00
744.751.316,00
СОМБОРСКИ булевар
2015.
7.148.000,00
51.510.415,00
Набавка административне опреме
2014.
1.200.000,00
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ Куповина зграда и објеката
ПОСЛОВЕ
Пројектно планирање
7
2013.
74.372.000,00
Територија Града Новог Сада канализација
568.693.000,00
Руменка - пречистач отпадних вода
226.221.000,00
10.088.741,00
Степановићево - канализација
100.000.000,00
235.000.000,00
Ковиљ - канализација
118.550.000,00
119.000.000,00
Црпна станица канализације "Врбак"
31.762.000,00
2.358.000,00
Бициклистичка стаза наТемеринском путу од Приморске улице до ауто-пута
68.295.000,00
26.417.000,00
Сунчани кеј - од Булевара Цара Лазара до
Морнарице
6.860.638,00
90.000.000,00
6
Ред.
број
Назив органа
Назив капиталног пројекта
Адаптација јавног осветљења на
територији Града Новог Сада и приградских
насеља
Радничка улица
Петроварадинска тврђава
МОСТОВИ
Пешачко-бициклистички мост
преко Дунавца
Нови друмско - жељезнички мост
(Жежељев мост)
Монтажно демонтажни мост МД-88
2013.
127.601.913,00
Опремање објеката од јавног значаја
70.950.000,00
217.300.000,00
690.982.646,00
6.018.000,00
100.000.000,00
209.782.000,00
416.482.646,00
1.500.000,00
1.500.000,00
110.000.000,00
13.000.000,00
50.000.000,00
673.242.897,00
64.625.000,00
6.000.000,00
Јавно осветљење и светлосна
сигнализација
11.600.000,00
Мале урбане целине
24.542.775,00
Паркови и тргови
8.300.000,00
Линијско опремање
283.685.700,00
Опремање појединачних локалитета уговорене обавезе
165.000.000,00
Пратећи трошкови инвестиција
Радови на територији месних заједница
Трошкови реализације програма
7.860.000,00
465.157.000,00
1.000.000,00
Инвестиције које се планирају од 2014.
393.300.000,00
226.000.000,00
Мишелук III
12.300.000,00
196.000.000,00
Марина - Каменичка ада
12.000.000,00
Раскрсница Булевара Ослобођења,
Јеврејске и Футошке улице
25.000.000,00
Блок правосудних органа
87.000.000,00
Руменачки пут - бициклистичке стазе
62.000.000,00
ОБЛАЗНИЦА око Сремске Каменице -
180.000.000,00
друга деоница са петљом на М-21
ОБИЛАЗНИЦА
око Петроварадина
30.000.000,00
Продужетак Булевар Војводе СтепеОБИЛАЗНИЦА око Ветерника
УКУПНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА
12
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Месне заједнице
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
УКУПНО СВИ ПРОЈЕКТИ:
121.152.706,00
4.000.000,00
Варадинска Дуга
Јавне површине
2015.
76.000.000,00
Нови мост преко Дунава
(траса Булевара Европе)
Сентандрејски мост
Расељавање
2014.
15.000.000,00
5.013.511.585,00
2.414.000.409,00
226.000.000,00
2.689.913.569,00
376.500.000,00
29.102.760,00
29.102.760,00
5.966.727.562,00
7
Члан 10.
Буџетски дефицит и укупни фискални дефицит утврђени су у следећим износима у динарима:
Ред.
број
Опис
Економска
класификација
(класа, категорија,
група)
Средства из
буџета
Средства из
додатних
прихода
Укупна средства
(3+4)
1
2
3
4
5
0
РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА
А
1.
1.1
1.2
(Текући приходи и расходи и примања и издаци по
основу продаје, односно набавке нефинансијске
имовине)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
1.
16.539.862.914,00
633.369.670,00
17.173.232.584,00
10.915.216.950,00
Порези
71
10.915.216.950,00
0,00
1.1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711
8.335.466.000,00
0,00
8.335.466.000,00
1.1.2 Порез на имовину
713
1.999.023.000,00
0,00
1.999.023.000,00
483.878.950,00
1.1.3 Порез на добра и услуге
714
483.878.950,00
0,00
1.1.4 Други порези
716
96.849.000,00
0,00
96.849.000,00
Донације и трансфери
73
1.326.165.874,00
98.595.000,00
1.424.760.874,00
1.2.1 Донације од иностраних држава
731
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
1.2.2 Донације од међународних организација
732
29.193.431,00
16.040.000,00
45.233.431,00
1.2.3 Трансфери од других нивоа власти
1.3
7
Непорески приходи
733
1.294.672.443,00
82.555.000,00
1.377.227.443,00
74+77
4.298.480.090,00
442.774.670,00
4.741.254.760,00
1.3.1 Приходи од имовине
741
1.666.678.500,00
250.000,00
1.666.928.500,00
1.3.2 Приходи од продаје добара и услуга
742
2.343.017.000,00
127.794.649,00
2.470.811.649,00
1.3.3 Новчане казне и одузета имовинска корист
743
71.063.000,00
30.000,00
71.093.000,00
1.3.4 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744
15.837.600,00
8.097.300,00
23.934.900,00
1.3.5 Мешовити и неодређени приходи
745
193.858.190,00
299.935.253,00
493.793.443,00
1.3.6 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771
7.505.800,00
6.667.468,00
14.173.268,00
1.3.7 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године
772
520.000,00
0,00
520.000,00
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
78
0,00
92.000.000,00
92.000.000,00
1.4.1 Трансфери између буxетских корисника на истом нивоу
781
0,00
92.000.000,00
92.000.000,00
355.350.000,00
2.260.000,00
357.610.000,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
8
Примања од продаје основних средстава
81
12.350.000,00
230.000,00
12.580.000,00
2.1.1 Примања од продаје непокретности
811
12.350.000,00
30.000,00
12.380.000,00
2.1.2 Примања од продаје осталих основних средстава
813
0,00
200.000,00
200.000,00
Примања од продаје залиха
82
43.000.000,00
2.030.000,00
45.030.000,00
2.2.1 Примања од продаје робних резерви
821
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
2.2.2 Примања од продаје залиха производње
822
0,00
70.000,00
70.000,00
2.2.3 Примања од продаје робе за даљу продају
823
0,00
1.960.000,00
1.960.000,00
Примања од продаје земљишта
84
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
2.3.1 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова
841
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
УКУПНО (1+2)
7+8
16.895.212.914,00
635.629.670,00
17.530.842.584,00
4
14.801.480.500,15
615.079.670,00
15.416.560.170,15
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1
Расходи за запослене
41
3.610.430.968,00
52.976.500,00
3.663.407.468,00
1.2
Коришћење услуга и роба
42
3.868.995.634,50
555.381.170,00
4.424.376.804,50
1.3
Амортизација и употреба средстава за рад
43
0,00
1.547.000,00
1.547.000,00
1.4
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
44
221.904.895,00
26.000,00
221.930.895,00
1.5
Субвенције
45
3.715.075.615,65
3.715.075.615,65
1.6
Донације, дотације и трансфери
46
1.863.782.228,00
1.863.782.228,00
1.7
Социјално осигурање и социјална заштита
47
314.300.000,00
1.8
Остали расходи
48
938.823.554,00
5.149.000,00
943.972.554,00
1.9
Средства резерве
499
268.167.605,00
0,00
268.167.605,00
2.
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
(Издаци за нефинансијску имовину)
5.946.177.562,00
20.550.000,00
5.966.727.562,00
5
314.300.000,00
8
Ред.
број
Опис
0
2.1
2.2
2.3
2.4
I
II
1
Основна средства
Економска
класификација
(класа, категорија,
група)
2
Средства из
буџета
3
Средства из
додатних
прихода
4
51
4.871.034.665,00
Укупна средства
(3+4)
5
19.050.000,00
4.890.084.665,00
2.1.1 Зграде и грађевински објекти
511
4.600.842.511,00
830.000,00
4.601.672.511,00
2.1.2 Машине и опрема
512
121.554.354,00
16.485.500,00
138.039.854,00
2.1.3 Остале некретнине и опрема
513
59.362.500,00
800.000,00
60.162.500,00
2.1.4 Нематеријална имовина
515
89.275.300,00
934.500,00
90.209.800,00
Залихе
52
59.000.000,00
1.500.000,00
60.500.000,00
2.2.1 Робне резерве
521
59.000.000,00
0,00
59.000.000,00
2.2.2 Залихе робе за даљу продају
523
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Природна имовина
54
673.242.897,00
0,00
673.242.897,00
2.3.1 Земљиште
541
673.242.897,00
0,00
673.242.897,00
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана
55
342.900.000,00
0,00
342.900.000,00
2.4.1 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана
551
342.900.000,00
УКУПНО (1+2)
4+5
20.747.658.062,15
635.629.670,00
21.383.287.732,15
(8-5)
-5.590.827.562,00
-18.290.000,00
-5.609.117.562,00
(7+8)-(4+5)
-3.852.445.148,15
0,00
-3.852.445.148,15
НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(разлика продаје и набавке нефинансијске имовине)
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
342.900.000,00
0,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Б
(Примања од продаје финансијске имовине и
задуживања и издаци за набавку финансијске имовине
и за отплату кредита и зајмова)
0,00
1.
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
9
1.947.592.168,00
0,00
1.947.592.168,00
1.1
Примања од задуживања
91
1.947.592.168,00
0,00
1.947.592.168,00
1.1.1 Примања од домаћих задуживања
911
381.066.168,00
0,00
381.066.168,00
1.1.2 Примања од иностраног задуживања
912
1.566.526.000,00
0,00
1.566.526.000,00
Примања од продаје финансијске имовине
92
0,00
0,00
0,00
1.2.1 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921
0,00
0,00
1.2
0,00
2.
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
6
0,00
0,00
0,00
2.1
Отплата главнице
61
0,00
0,00
0,00
2.1.1 Отплата главнице страним кредиторима
612
0,00
0,00
0,00
2.2
Набавка финансијске имовине
62
0,00
0,00
0,00
2.2.1 Набавка домаће финансијске имовине
621
0,00
0,00
0,00
III
Примања од задуживања умањена за
издатке по основу отплате главнице
(1.1 - 2.1)
91-61
1.947.592.168,00
0,00
1.947.592.168,00
IV
Примања од продаје финансијске имовине умањена за издатке
по основу набавке финансијске имовине
(1.2 - 2.2)
92-62
0,00
0,00
0,00
V
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
(II+IV)
(7+8)-(4+5)+(92-62)
-3.852.445.148,15
0,00
-3.852.445.148,15
VI
NETO FINANSIRAWE
(IV+III)-(V+III)
(92-62)+(91-61)[(7+8)-(4+5)+
(92-62)+(91-61)]
3.852.445.148,15
0,00
3.852.445.148,15
VII
PROMENA STAWA NA RA^UNU
(II+IV+III)
(7+8)-(4+5)+
(92-62)+(91-61)
-1.904.852.980,15
0,00
-1.904.852.980,15
9
Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног
износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у
укупном износу од 3.852.445.148,15 динара.
Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за
трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних
политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која
имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и
издатака по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у
укупном износу од 3.852.445.148,15 динара.
За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће се пренетa
неутрошенa средства из ранијих година и примања од задуживања.
Члан 11.
Град очекује у 2013. години средства из финансијске помоћи Европске
уније у износу од 19.289,43 EUR, односно 2.300.000,00 динара, за реализацију,
у 2012. години започетог, пројеката "Кућна нега и помоћ у Новом Саду", укупне
вредности од 99.960,00 EUR, а у оквиру Програма "Унапређење права,
запошљавања и животних услова избеглих и интерно расељених лица у
Републици Србији", у складу са "Уговором о донацији" - спољна акција Европске
уније - бр. (CRIS 2011/282-292 ) који је потписан 16. јануара 2012 године, између
Делегације Европске уније и Града Новог Сада.
Град очекује у 2013. години и бесповратна средства развојне помоћи у
оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, у износу од
57.978,01 EUR, односно 6.957.360,00 динара, за реализацију, у 2012. години
започетог, прекограничног пројекта "Museum Pass" (Музејски пасош), укупне
вредности 182.061,50 EUR, чија реализација захтева предфинансирање из
буџета Града, а који, поред Музеја Града Новог Сада, финансира и реализује
"DKMT Danube-Kris-Mures-Tisa Euroregional Development Agency“ Szeged, (HU),
као водећи партнер на пројекту.
Град очекује и бесповратна средства из финансијске помоћи Европске
уније, у оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, за
пројекте чија реализација захтева предфинансирање из буџета Града, које ће
бити рефундирано од стране Европске уније, након спроведених активности на
реализацији пројеката, и то:
-
за пројекат "Заједничко стварање услова за развој малих и средњих
предузећа у прекограничном региону", укупне вредности од 114.196,00
EUR, за чију реализацију, са партнером из Републике Мађарске Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Киштелек, Град треба
да обезбеди 49.630,00 EUR,
- за пројекат "Изградња црпне станице канализације Врбак", укупне
вредности од 1.136.330,00 EUR, који ће, са партнером из Републике
Мађарске - Directorate of Water Management of Lower Tisza District,
Szeged, Homokkert Microregion Integration, реализовати Јавно предузеће
"Завод за изградњу града", којем Град треба да обезбеди 325.210,00
EUR,
10
- за пројекат "Изградња бициклистичке стазе на Темеринском путу",
укупне вредности од 1.307.458,40 EUR, који ће реализовати Јавно
комунално предузеће "Пут", са партнерима Јавним предузећем "Завод
за изградњу града" и општином LGoM Morahalom, Република Мађарска,
а за чију реализацију Град треба да обезбеди 307.504,50 EUR Јавном
комуналном предузећу "Пут" и 219.606,0 EUR Јавном предузећу "Завод
за изградњу града".
Град очекује и бесповратна средства из финансијске помоћи Европске
уније у оквиру IPA Програма прекограничне сарадње Хрватске и Србије, у
износу од 157.971,27 EUR, односно 18.956.600,00 динара, за пројекат "ОЕГ" Обновљива енергија у градовима ("REC" - "Renewable energy in cities"), укупне
вредности 188.061,04 EUR.
Средства из финансијске помоћи Европске уније распоређена су, у
динарској противвредности, у Посебном делу ове одлуке.
Члан 12.
Приходи и примања буџета, са неутрошеним средстава из ранијих година
и расходи и издаци буџета исказани су према економској класификацији и
изворима финансирања у следећим износима у динарима:
11
1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
- у динарима
Класа
Категорија
Група
Изв. фин.
1
2
3
4
3
31
311
13
7
71
711
01
712
01
713
01
714
01
716
01
73
731
05
732
06
733
01
07
74
741
01
04
742
01
04
743
01
04
744
08
745
01
04
77
771
01
04
772
01
78
781
04
8
81
811
09
813
09
82
821
09
822
09
823
09
84
841
09
9
91
911
10
912
11
OPIS
Sredstva iz buxeta
5
6
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih prihoda
(6+7)
7
8
KAPITAL, UTVR\IVAWE REZULTATA POSLOVAWA I VANBILANSNA
EVIDENCIJA
1.904.852.980,15
0,00
1.904.852.980,15
KAPITAL
Kapital
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
TEKU]I PRIHODI
POREZI
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
Prihodi iz buxeta
Porez na fond zarada
Prihodi iz buxeta
Porez na imovinu
Prihodi iz buxeta
Porez na dobra i usluge
Prihodi iz buxeta
Drugi porezi
Prihodi iz buxeta
Donacije i transferi
Donacije od inostranih dr`ava
Donacije od inostranih zemaqa
Donacije od me|unarodnih organizacija
Donacije me|unarodnih organizacija
Transferi od drugih nivoa vlasti
Prihodi iz buxeta
Transferi od drugih nivoa vlasti
DRUGI PRIHODI
Prihodi od imovine
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Prihodi od prodaje dobara i usluga
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Nov~ane kazne ioduzeta imovinska korist
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Me{oviti i neodre|eni prihodi
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PREDHODNE
GODINE
Prihodi iz buxeta
TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU
TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
Primawa od prodaje osnovnih sredstava
Primawa od prodaje nepokretnosti
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od prodaje ostalih osnovnih sredstava
Primawa od prodaje nefin. imovine
Primawa od prodaje zaliha
Primawa od prodaje robnih rezervi
Primawa od prodaje nefin. imovine
PRIMAWA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODWE
Primawa od prodaje nefin. imovine
PRIMAWA OD PRODAJE ROBE ZA DAQU PRODAJU
Primawa od prodaje nefin. imovine
PRIMAWA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE
PRIMAWA OD PRODAJE ZEMQI[TA
Primawa od prodaje nefin. imovine
PRIMAWA OD [email protected] I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
PRIMAWA OD [email protected]
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
Primawa od inostranog zadu`ivawa
Primawa od inostranih zadu`ivawa
Укупно:
1.904.852.980,15
1.904.852.980,15
1.904.852.980,15
16.539.862.914,00
10.915.216.950,00
8.335.466.000,00
8.335.466.000,00
0,00
0,00
1.999.023.000,00
1.999.023.000,00
483.878.950,00
483.878.950,00
96.849.000,00
96.849.000,00
1.326.165.874,00
2.300.000,00
2.300.000,00
29.193.431,00
29.193.431,00
1.294.672.443,00
870.511.912,00
424.160.531,00
4.290.454.290,00
1.666.678.500,00
1.666.678.500,00
0,00
2.343.017.000,00
2.343.017.000,00
0,00
71.063.000,00
71.063.000,00
0,00
15.837.600,00
15.837.600,00
193.858.190,00
193.858.190,00
0,00
8.025.800,00
7.505.800,00
7.505.800,00
0,00
520.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
355.350.000,00
12.350.000,00
12.350.000,00
12.350.000,00
0,00
0,00
43.000.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.947.592.168,00
1.947.592.168,00
381.066.168,00
381.066.168,00
1.566.526.000,00
1.566.526.000,00
20.747.658.062,15
0,00
0,00
0,00
633.369.670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.595.000,00
0,00
0,00
16.040.000,00
16.040.000,00
82.555.000,00
0,00
82.555.000,00
436.107.202,00
250.000,00
0,00
250.000,00
127.794.649,00
0,00
127.794.649,00
30.000,00
0,00
30.000,00
8.097.300,00
8.097.300,00
299.935.253,00
0,00
299.935.253,00
6.667.468,00
6.667.468,00
0,00
6.667.468,00
0,00
0,00
92.000.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
2.260.000,00
230.000,00
30.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
2.030.000,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
1.960.000,00
1.960.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.629.670,00
1.904.852.980,15
1.904.852.980,15
1.904.852.980,15
17.173.232.584,00
10.915.216.950,00
8.335.466.000,00
8.335.466.000,00
0,00
0,00
1.999.023.000,00
1.999.023.000,00
483.878.950,00
483.878.950,00
96.849.000,00
96.849.000,00
1.424.760.874,00
2.300.000,00
2.300.000,00
45.233.431,00
45.233.431,00
1.377.227.443,00
870.511.912,00
506.715.531,00
4.726.561.492,00
1.666.928.500,00
1.666.678.500,00
250.000,00
2.470.811.649,00
2.343.017.000,00
127.794.649,00
71.093.000,00
71.063.000,00
30.000,00
23.934.900,00
23.934.900,00
493.793.443,00
193.858.190,00
299.935.253,00
14.693.268,00
14.173.268,00
7.505.800,00
6.667.468,00
520.000,00
520.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
357.610.000,00
12.580.000,00
12.380.000,00
12.380.000,00
200.000,00
200.000,00
45.030.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
70.000,00
70.000,00
1.960.000,00
1.960.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.947.592.168,00
1.947.592.168,00
381.066.168,00
381.066.168,00
1.566.526.000,00
1.566.526.000,00
21.383.287.732,15
28.12.2012 11:18:57
-122. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Klasa
Katego
rija
Grupa
Izv.
fin.
1
2
3
4
OPIS
5
Sredstva
iz
buxeta
6
TEKU]I RASHODI
14.801.480.500,15
01
Prihodi iz buxeta
13.001.129.814,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
05
Donacije od inostranih zemaqa
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
04
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
3.610.230.968,00
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
200.000,00
2.796.676.390,00
2.796.676.390,00
4
41
RASHODI ZA ZAPOSLENE
13
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
01
04
412
Prihodi iz buxeta
01
04
413
Prihodi iz buxeta
01
04
414
Prihodi iz buxeta
04
415
Prihodi iz buxeta
01
04
416
500.605.113,00
500.605.113,00
68.184.185,00
68.184.185,00
89.340.532,00
89.340.532,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
62.492.625,00
62.492.625,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
34.775.497,00
34.575.497,00
KORI[]EWE USLUGA I ROBA
01
Prihodi iz buxeta
3.700.451.564,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
07
Donacije me|unarodnih organizacija
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
Poslani~ki dodatak
01
42
13
421
Prihodi iz buxeta
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
422
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
52.976.500,00
34.919.748,00
34.919.748,00
6.723.428,00
6.723.428,00
1.457.590,00
1.457.590,00
8.472.468,00
8.472.468,00
802.266,00
802.266,00
601.000,00
601.000,00
200.000,00
58.356.626,00
58.356.626,00
3.868.995.634,50
417
8.574.500,00
82.555.000,00
7.097.300,00
830.000,00
52.976.500,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Socijalna davawa zaposlenima
01
2.300.000,00
6.385.697,00
60.745.231,00
4.865.600,00
12.350.000,00
1.566.526.000,00
147.178.158,15
3.610.430.968,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Naknade u naturi
7
615.079.670,00
516.022.870,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Sredstva iz
dodatnih
prihoda
6.385.697,00
56.218.140,00
4.670.600,00
10.350.000,00
90.919.633,50
657.879.535,00
643.095.680,00
217.455,00
180.000,00
306.400,00
4.000.000,00
10.080.000,00
48.113.340,00
44.420.210,00
63.130,00
330.000,00
50.000,00
3.250.000,00
555.381.170,00
456.358.370,00
8.544.500,00
82.555.000,00
7.093.300,00
830.000,00
148.900.763,00
107.633.363,00
132.400,00
40.500.000,00
535.000,00
100.000,00
6.015.000,00
3.815.000,00
150.000,00
700.000,00
1.350.000,00
Ukupna sredstva
(6 + 7)
8
15.416.560.170,15
13.001.129.814,00
516.022.870,00
2.300.000,00
14.960.197,00
143.300.231,00
11.962.900,00
13.180.000,00
1.566.526.000,00
147.178.158,15
3.663.407.468,00
3.610.230.968,00
52.976.500,00
200.000,00
2.831.596.138,00
2.796.676.390,00
34.919.748,00
507.328.541,00
500.605.113,00
6.723.428,00
69.641.775,00
68.184.185,00
1.457.590,00
97.813.000,00
89.340.532,00
8.472.468,00
63.294.891,00
62.492.625,00
802.266,00
35.376.497,00
34.575.497,00
601.000,00
200.000,00
58.356.626,00
58.356.626,00
4.424.376.804,50
3.700.451.564,00
456.358.370,00
14.930.197,00
138.773.140,00
11.763.900,00
11.180.000,00
90.919.633,50
806.780.298,00
643.095.680,00
107.633.363,00
349.855,00
40.680.000,00
841.400,00
4.100.000,00
10.080.000,00
54.128.340,00
44.420.210,00
3.815.000,00
213.130,00
1.030.000,00
1.400.000,00
3.250.000,00
-13Klasa
Katego
rija
1
2
Grupa
Izv.
fin.
3
4
423
OPIS
5
1.547.000,00
1.547.000,00
1.207.000,00
1.207.000,00
340.000,00
340.000,00
26.000,00
1.547.000,00
1.207.000,00
1.207.000,00
340.000,00
340.000,00
221.930.895,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Specijalizovane usluge
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
425
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Teku}e popravke i odr`avawe
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
426
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
43
04
431
04
22.710.000,00
490.000,00
12.000.000,00
155.737.340,00
140.829.340,00
120.000,00
638.000,00
4.350.000,00
9.800.000,00
220.184.861,00
216.960.161,00
78.900,00
565.000,00
580.800,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
OTPLATA KAMATA I PRATE]I TRO[KOVI [email protected]
221.904.895,00
01
Prihodi iz buxeta
221.804.895,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
13
441
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Otplata doma}ih kamata
01
442
Prihodi iz buxeta
Otplata stranih kamata
01
444
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
45
S U B V E N C I J E
01
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
11
13
Primawa od inostranih zadu`ivawa
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
451
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organizacijama
01
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
46
DONACIJE I TRANSFERI
01
Prihodi iz buxeta
05
Donacije od inostranih zemaqa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Dotacije me|unarodnim organizacijama
53.101.427,00
4.471.000,00
9.600.000,00
2.927.300,00
570.000,00
32.757.712,00
17.881.612,00
3.431.100,00
9.455.000,00
1.880.000,00
110.000,00
79.301.300,00
73.396.300,00
5.905.000,00
217.736.668,00
200.530.668,00
360.000,00
16.395.000,00
401.000,00
50.000,00
2.000.000,00
Amortizacija nematerijalne imovine
44
462
6.026.212,00
32.313.140,00
2.605.400,00
2.000.000,00
53.789.633,50
1.530.225.070,00
1.495.025.070,00
Amortizacija nekretnina i opreme
435
8
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Prihodi iz buxeta
04
13
7
70.669.727,00
Ukupna sredstva
(6 + 7)
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD
01
424
6
1.256.855.488,50
1.160.121.103,00
Sredstva iz
dodatnih
prihoda
1.327.525.215,50
1.160.121.103,00
53.101.427,00
10.497.212,00
41.913.140,00
5.532.700,00
2.570.000,00
53.789.633,50
1.562.982.782,00
1.495.025.070,00
17.881.612,00
3.431.100,00
32.165.000,00
2.370.000,00
110.000,00
12.000.000,00
235.038.640,00
140.829.340,00
73.396.300,00
6.025.000,00
638.000,00
4.350.000,00
9.800.000,00
437.921.529,00
216.960.161,00
200.530.668,00
438.900,00
16.960.000,00
981.800,00
50.000,00
2.000.000,00
1.547.000,00
Usluge po ugovoru
13
Sredstva
iz
buxeta
100.000,00
3.715.075.615,65
221.804.895,00
26.000,00
100.000,00
215.760.000,00
215.760.000,00
1.210.000,00
1.210.000,00
4.960.895,00
4.834.895,00
26.000,00
100.000,00
3.715.075.615,65
2.104.524.000,00
4.467.091,00
1.566.526.000,00
39.558.524,65
3.715.075.615,65
2.104.524.000,00
4.467.091,00
1.566.526.000,00
39.558.524,65
1.863.782.228,00
2.104.524.000,00
4.467.091,00
1.566.526.000,00
39.558.524,65
3.715.075.615,65
2.104.524.000,00
4.467.091,00
1.566.526.000,00
39.558.524,65
1.863.782.228,00
1.860.182.228,00
2.300.000,00
1.300.000,00
1.075.000,00
1.860.182.228,00
2.300.000,00
1.300.000,00
1.075.000,00
26.000,00
100.000,00
215.760.000,00
215.760.000,00
1.210.000,00
1.210.000,00
4.934.895,00
4.834.895,00
26.000,00
26.000,00
-14Klasa
Katego
rija
Grupa
1
2
3
Izv.
fin.
OPIS
4
5
Sredstva
iz
buxeta
Sredstva iz
dodatnih
prihoda
6
7
Ukupna sredstva
(6 + 7)
8
1.075.000,00
1.858.107.228,00
1.856.807.228,00
1.300.000,00
4.600.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
314.300.000,00
1.075.000,00
1.858.107.228,00
1.856.807.228,00
1.300.000,00
4.600.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
314.300.000,00
OSTALI RASHODI
307.300.000,00
7.000.000,00
314.300.000,00
307.300.000,00
7.000.000,00
938.823.554,00
307.300.000,00
7.000.000,00
314.300.000,00
307.300.000,00
7.000.000,00
943.972.554,00
01
Prihodi iz buxeta
928.468.554,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
09
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Primawa od prodaje nefin. imovine
01
463
Prihodi iz buxeta
Transferi ostalim nivoima vlasti
01
13
465
Prihodi iz buxeta
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ostale donacije i transferi
01
Prihodi iz buxeta
05
Donacije od inostranih zemaqa
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
47
SOCIJALNO OSIGURAWE I SOCIJALNA ZA[TITA
472
Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
48
5.149.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
2.000.000,00
928.468.554,00
5.115.000,00
30.000,00
60.000,00
199.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
511.286.826,00
511.131.826,00
155.000,00
186.619.150,00
184.515.150,00
1.815.000,00
30.000,00
60.000,00
199.000,00
243.715.578,00
230.470.578,00
3.145.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
351.000,00
2.000.000,00
351.000,00
351.000,00
268.167.605,00
351.000,00
268.167.605,00
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
5.946.177.562,00
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
5.966.727.562,00
01
Prihodi iz buxeta
3.067.241.538,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
OSNOVNA SREDSTVA
22.807.734,00
363.415.300,00
10.972.000,00
343.000.000,00
381.066.168,00
1.757.674.822,00
4.871.034.665,00
01
Prihodi iz buxeta
2.450.998.641,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
09
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
13
481
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Dotacije nevladinim organizacijama
01
04
482
Prihodi iz buxeta
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled
elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
Prihodi iz buxeta
01
Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane dr`avnih
organa
Prihodi iz buxeta
484
485
49
Sredstva rezerve
01
499
Prihodi iz buxeta
Sredstva rezerve
01
5
51
13
511
Prihodi iz buxeta
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Zgrade i gra|evinski objekti
01
60.000,00
195.000,00
2.000.000,00
8.100.000,00
511.131.826,00
511.131.826,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Porezi, obavezne takse i kazne
483
5.115.000,00
30.000,00
Prihodi iz buxeta
184.770.150,00
184.515.150,00
4.000,00
155.000,00
155.000,00
1.849.000,00
1.815.000,00
30.000,00
60.000,00
195.000,00
240.570.578,00
230.470.578,00
4.000,00
3.145.000,00
3.145.000,00
22.807.734,00
20.515.300,00
10.972.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.684.674.822,00
4.600.842.511,00
2.207.498.381,00
20.550.000,00
10.654.500,00
7.465.500,00
1.000.000,00
1.430.000,00
19.050.000,00
10.354.500,00
7.465.500,00
1.000.000,00
230.000,00
830.000,00
3.067.241.538,00
10.654.500,00
30.273.234,00
363.415.300,00
11.972.000,00
344.430.000,00
381.066.168,00
1.757.674.822,00
4.890.084.665,00
2.450.998.641,00
10.354.500,00
30.273.234,00
20.515.300,00
11.972.000,00
300.230.000,00
381.066.168,00
1.684.674.822,00
4.601.672.511,00
2.207.498.381,00
-15Klasa
Katego
rija
Grupa
1
2
3
Izv.
fin.
OPIS
4
5
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
13
512
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ma{ine i oprema
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
513
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ostale nekretnine i oprema
01
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
08
515
6
7
8.680.140,00
19.440.000,00
10.000.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.674.157.822,00
121.554.354,00
100.547.760,00
8.517.594,00
1.000.000,00
972.000,00
10.517.000,00
59.362.500,00
53.752.500,00
5.610.000,00
89.275.300,00
89.200.000,00
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
800.000,00
30.000,00
16.485.500,00
9.810.000,00
6.275.500,00
200.000,00
200.000,00
800.000,00
800.000,00
934.500,00
544.500,00
390.000,00
75.300,00
59.000.000,00
ZALIHE
01
04
Sredstva iz
dodatnih
prihoda
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Nematerijalna imovina
52
Sredstva
iz
buxeta
Prihodi iz buxeta
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
16.000.000,00
Primawa od prodaje nefin. imovine
43.000.000,00
59.000.000,00
16.000.000,00
43.000.000,00
1.500.000,00
Ukupna sredstva
(6 + 7)
8
9.480.140,00
19.440.000,00
10.000.000,00
300.030.000,00
381.066.168,00
1.674.157.822,00
138.039.854,00
100.547.760,00
9.810.000,00
14.793.094,00
1.000.000,00
1.172.000,00
200.000,00
10.517.000,00
60.162.500,00
53.752.500,00
5.610.000,00
800.000,00
90.209.800,00
89.200.000,00
544.500,00
390.000,00
75.300,00
60.500.000,00
PRIRODNA IMOVINA
673.242.897,00
16.000.000,00
300.000,00
44.200.000,00
59.000.000,00
16.000.000,00
43.000.000,00
1.500.000,00
300.000,00
1.200.000,00
673.242.897,00
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
600.242.897,00
73.000.000,00
673.242.897,00
600.242.897,00
73.000.000,00
342.900.000,00
600.242.897,00
73.000.000,00
673.242.897,00
600.242.897,00
73.000.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
09
521
Robne rezerve
01
09
523
Prihodi iz buxeta
Primawa od prodaje nefin. imovine
1.500.000,00
300.000,00
1.200.000,00
Zalihe robe za daqu prodaju
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
54
541
Zemqi{te
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
07
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
Transferi od drugih nivoa vlasti
07
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
Transferi od drugih nivoa vlasti
55
551
UKUPNO:
300.000,00
1.200.000,00
20.747.658.062,15
635.629.670,00
21.383.287.732,15
Izvori finansirawa:
01
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
05
Donacije od inostranih zemaqa
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
16.068.371.352,00
0,00
2.300.000,00
29.193.431,00
424.160.531,00
15.837.600,00
355.350.000,00
381.066.168,00
1.566.526.000,00
1.904.852.980,15
0,00 16.068.371.352,00
526.677.370,00
526.677.370,00
0,00
2.300.000,00
16.040.000,00
45.233.431,00
82.555.000,00
506.715.531,00
8.097.300,00
23.934.900,00
2.260.000,00
357.610.000,00
0,00
381.066.168,00
0,00 1.566.526.000,00
0,00 1.904.852.980,15
28.12.2012 11:20:45
-16II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 13.
Укупна средства буџета из члана 2. ове одлуке распоређују се према организационој, функционалној и економској класификацији и класификацији
према изворима финасирања, у следећим износима у динарима:
Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
01
OPIS
Sredstva
iz
buxeta
7
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA
SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA
01.01
111
Izvr{ni i zakonodavni organi
001
411
01
002
412
003
413
004
414
005
415
006
416
007
417
008
421
444
013
462
1.411.202,00
8.500,00
8.500,00
280.000,00
8.500,00
280.000,00
280.000,00
50.000,00
280.000,00
50.000,00
50.000,00
4.000.000,00
50.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
58.356.626,00
4.000.000,00
58.356.626,00
58.356.626,00
2.702.000,00
58.356.626,00
2.702.000,00
2.702.000,00
1.600.000,00
2.702.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
112.600.000,00
1.600.000,00
112.600.000,00
112.600.000,00
740.000,00
112.600.000,00
740.000,00
740.000,00
3.001.000,00
740.000,00
3.001.000,00
3.001.000,00
600.000,00
3.001.000,00
600.000,00
600.000,00
16.372.826,00
600.000,00
16.372.826,00
16.372.826,00
1.000,00
16.372.826,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
209.606.959,00
209.606.959,00
209.606.959,00
209.606.959,00
209.606.959,00
209.606.959,00
209.606.959,00
209.606.959,00
29.699.648,00
29.699.648,00
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
012
1.411.202,00
8.500,00
Prihodi iz buxeta
Poslani~ki dodatak
01
426
7.883.805,00
1.411.202,00
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
011
7.883.805,00
1.411.202,00
Naknade tro{kova za zaposlene
01
423
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
010
7.883.805,00
Naknade u naturi
01
422
7.883.805,00
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
009
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Donacije i dotacije me|unarodnim organizacijama
Ova aproprijacija je namewena
za me|unarodne ~lanarine
01
014
481
Dotacije nevladinim organizacijama
01
015
Prihodi iz buxeta
483
Ova aproprijacija je namewena za finansirawe
redovnog rada politi~kih stranaka, odnosno subjekata
u iznosu od 16.372.826,00
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
01
Izvori finansirawa za glavu 01.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 01.01:
[email protected] SKUP[TINE GRADA NOVOG SADA
01.02
130
Op{te usluge
016
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
-17Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
412
018
413
019
414
416
022
421
023
422
024
423
025
444
026
483
10
5.316.237,00
510.000,00
510.000,00
2.550.000,00
510.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
720.000,00
2.550.000,00
720.000,00
720.000,00
307.000,00
720.000,00
307.000,00
307.000,00
20.000,00
307.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00
1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
2.000,00
750.000,00
2.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
40.875.885,00
40.875.885,00
40.875.885,00
40.875.885,00
40.875.885,00
40.875.885,00
40.875.885,00
40.875.885,00
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
2.100.000,00
2.100.000,00
Prihodi iz buxeta
2.100.000,00
25.000,00
2.100.000,00
25.000,00
Usluge po ugovoru
25.000,00
8.300.000,00
25.000,00
8.300.000,00
01
Prihodi iz buxeta
8.300.000,00
8.300.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
10.425.000,00
10.425.000,00
10.425.000,00
10.425.000,00
10.425.000,00
10.425.000,00
10.425.000,00
10.425.000,00
260.907.844,00
260.907.844,00
260.907.844,00
260.907.844,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
4.083.495,00
4.083.495,00
Prihodi iz buxeta
4.083.495,00
730.945,00
4.083.495,00
730.945,00
730.945,00
34.000,00
730.945,00
34.000,00
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
021
9
5.316.237,00
510.000,00
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
415
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
29.699.648,00
5.316.237,00
01
020
7
Sredstva
iz
buxeta
29.699.648,00
5.316.237,00
01
017
OPIS
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 01.02:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 01.02:
01.03
IZBORNA KOMISIJA
111
Izvr{ni i zakonodavni organi
027
416
01
028
421
029
423
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
01
Izvori finansirawa za glavu 01.03:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 01.03:
01
Izvori finansirawa za razdeo 01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 01:
02
GRADONA^ELNIK
GRADONA^ELNIK
02.01
111
Izvr{ni i zakonodavni organi
030
411
031
412
032
413
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
-18Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
414
034
415
035
416
422
038
423
039
426
040
444
041
483
9
10
200.000,00
1.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
300.000,00
1.000,00
300.000,00
300.000,00
20.000,00
300.000,00
20.000,00
20.000,00
2.900.000,00
20.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
25.000.000,00
2.900.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
850.000,00
25.000.000,00
850.000,00
850.000,00
2.000,00
850.000,00
2.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
34.122.440,00
34.122.440,00
34.122.440,00
34.122.440,00
34.122.440,00
34.122.440,00
34.122.440,00
34.122.440,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
71.522.444,00
71.522.444,00
Prihodi iz buxeta
71.522.444,00
12.802.517,00
71.522.444,00
12.802.517,00
12.802.517,00
1.431.000,00
12.802.517,00
1.431.000,00
1.431.000,00
3.350.000,00
1.431.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
1.810.000,00
3.350.000,00
1.810.000,00
1.810.000,00
101.000,00
1.810.000,00
101.000,00
101.000,00
40.000,00
101.000,00
40.000,00
40.000,00
3.650.000,00
40.000,00
3.650.000,00
3.650.000,00
1.110.000,00
3.650.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
2.000,00
1.110.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
037
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
34.000,00
200.000,00
01
421
7
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
036
Sredstva
iz
buxeta
34.000,00
200.000,00
01
033
OPIS
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
01
Izvori finansirawa za glavu 02.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 02.01:
02.02
[email protected] IZVR[NIH ORGANA
130
Op{te usluge
042
411
043
412
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
044
413
045
414
Naknade u naturi
01
415
047
416
048
421
049
422
050
423
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
051
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
046
Prihodi iz buxeta
444
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
-19Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
052
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
OPIS
Sredstva
iz
buxeta
7
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
1.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
95.819.961,00
95.819.961,00
95.819.961,00
95.819.961,00
Usluge po ugovoru
9.320.000,00
9.320.000,00
01
Prihodi iz buxeta
9.320.000,00
9.320.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 411:
Prihodi iz buxeta
9.320.000,00
9.320.000,00
9.320.000,00
9.320.000,00
105.139.961,00
105.139.961,00
105.139.961,00
105.139.961,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
7.077.834,00
7.077.834,00
Prihodi iz buxeta
7.077.834,00
1.266.933,00
7.077.834,00
1.266.933,00
1.266.933,00
84.500,00
1.266.933,00
84.500,00
84.500,00
560.000,00
84.500,00
560.000,00
560.000,00
90.000,00
560.000,00
90.000,00
90.000,00
1.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
620.000,00
5.000,00
620.000,00
620.000,00
155.000,00
620.000,00
155.000,00
155.000,00
2.000,00
155.000,00
2.000,00
2.000,00
25.000,00
2.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
9.937.267,00
9.937.267,00
9.937.267,00
9.937.267,00
9.937.267,00
9.937.267,00
9.937.267,00
9.937.267,00
149.199.668,00
149.199.668,00
149.199.668,00
149.199.668,00
23.569.635,00
23.569.635,00
483
Ukupno za funkciju 130:
411
Op{ti ekonomski i komercijalni poslovi
053
423
Ukupno za funkciju 411:
01
Izvori finansirawa za glavu 02.02:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 02.02:
02.03
[email protected] ZA BUXETSKU INSPEKCIJU
130
Op{te usluge
054
411
055
412
056
413
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
057
414
058
415
060
421
061
422
062
423
063
444
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
485
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
065
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
483
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
064
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
416
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
059
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane
dr`avnih organa
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 02.03:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 02.03:
01
Izvori finansirawa za razdeo 02:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 02:
03
GRADSKO VE]E
GRADSKO VE]E
03.01
111
Izvr{ni i zakonodavni organi
066
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
-20Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
412
068
413
069
414
416
072
421
073
422
074
423
075
426
076
444
60.000,00
490.000,00
60.000,00
490.000,00
490.000,00
142.000,00
490.000,00
142.000,00
142.000,00
1.000,00
142.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
1.000,00
40.000,00
40.000,00
2.456.000,00
40.000,00
2.456.000,00
2.456.000,00
12.051.000,00
2.456.000,00
12.051.000,00
12.051.000,00
300.000,00
12.051.000,00
300.000,00
300.000,00
2.000,00
300.000,00
2.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 111:
Prihodi iz buxeta
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
43.331.600,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
34.836.836,00
34.836.836,00
Prihodi iz buxeta
34.836.836,00
6.235.794,00
34.836.836,00
6.235.794,00
6.235.794,00
502.632,00
6.235.794,00
502.632,00
502.632,00
2.600.000,00
502.632,00
2.600.000,00
2.600.000,00
704.390,00
2.600.000,00
704.390,00
704.390,00
41.095,00
704.390,00
41.095,00
Stalni tro{kovi
41.095,00
50.000,00
41.095,00
50.000,00
Prihodi iz buxeta
50.000,00
50.000,00
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
077
10
4.218.965,00
60.000,00
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
01
071
9
4.218.965,00
60.000,00
Prihodi iz buxeta
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
415
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
23.569.635,00
4.218.965,00
01
070
7
Sredstva
iz
buxeta
23.569.635,00
4.218.965,00
01
067
OPIS
483
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 111:
01
Izvori finansirawa za glavu 03.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 03.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 03:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 03:
04
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE
04.01
130
Op{te usluge
078
411
079
412
080
413
081
414
082
415
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
084
421
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
416
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
083
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
01
Prihodi iz buxeta
-21Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
085
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
422
423
087
444
088
481
089
482
090
483
8
672.600,00
1.200.000,00
1.200.000,00
30.000,00
1.200.000,00
30.000,00
30.000,00
5.600.000,00
30.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
1.000,00
5.600.000,00
1.000,00
1.000,00
26.000.000,00
1.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
1.000,00
26.000.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
78.475.347,00
78.475.347,00
78.475.347,00
78.475.347,00
Usluge po ugovoru
16.285.778,00
16.285.778,00
Prihodi iz buxeta
16.285.778,00
2.000.000,00
16.285.778,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
18.285.778,00
18.285.778,00
18.285.778,00
18.285.778,00
331.340.000,00
331.340.000,00
331.340.000,00
331.340.000,00
331.340.000,00
331.340.000,00
331.340.000,00
331.340.000,00
832.202,00
832.202,00
832.202,00
38.552.798,00
832.202,00
38.552.798,00
38.552.798,00
311.367.660,00
38.552.798,00
311.367.660,00
270.000.000,00
4.467.091,00
36.900.569,00
270.000.000,00
4.467.091,00
36.900.569,00
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
485
Prihodi iz buxeta
Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane
dr`avnih organa
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
320
10
672.600,00
1.200.000,00
Prihodi iz buxeta
Dotacije nevladinim organizacijama
01
9
672.600,00
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
672.600,00
Usluge po ugovoru
01
091
7
Tro{kovi putovawa
01
086
Sredstva
iz
buxeta
OPIS
Usluge protivpo`arne za{tite
092
423
093
484
01
Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled
elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 320:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 320:
436
Ostala energija
094
451
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije u iznosu od
- Agencija za energetiku
- Energija Novi Sad
- JKP "Novosadska Toplana"
2. Kapitalne subvencije u iznosu od
- JKP "Novosadska toplana"
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 436:
Prihodi iz buxeta
131.340.000,00
10.340.000,00
1.000.000,00
120.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
Ukupno za funkciju 436:
510
Upravqawe otpadom
095
416
096
423
097
451
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije za JKP "^isto}a" u iznosu od
210.000.000,00
2. Kapitalne subvencije za JKP "^isto}a" u iznosu
od 101.367.660,00
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Izvori finansirawa za funkciju 510:
-22Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
Sredstva
iz
buxeta
OPIS
6
7
8
10
309.385.000,00
4.467.091,00
36.900.569,00
350.752.660,00
1.277.026.000,00
1.277.026.000,00
298.750.000,00
978.276.000,00
298.750.000,00
978.276.000,00
298.750.000,00
978.276.000,00
1.277.026.000,00
298.750.000,00
978.276.000,00
1.277.026.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
Specijalizovane usluge
117.649.046,00
117.649.046,00
01
Prihodi iz buxeta
117.649.046,00
117.649.046,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 560:
Prihodi iz buxeta
117.649.046,00
117.649.046,00
117.649.046,00
117.649.046,00
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
2.555.000,00
2.555.000,00
Prihodi iz buxeta
2.555.000,00
2.555.000,00
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 510:
Upravqawe otpadnim vodama
451
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u
iznosu od 6.500.000,00
2. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u
iznosu od 1.270.526.000,00
Prihodi iz buxeta
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
01
Izvori finansirawa za funkciju 520:
Prihodi iz buxeta
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
Ukupno za funkciju 520:
540
Za{tita biqnog i `ivotiwskog sveta
099
9
309.385.000,00
4.467.091,00
36.900.569,00
350.752.660,00
01
520
098
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
451
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u iznosu
od 150.000.000,00
2. Kapitalne subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u
iznosu od 20.000.000,00
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 540:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 540:
560
Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu
100
424
Ukupno za funkciju 560:
620
Razvoj zajednice
101
416
102
422
Tro{kovi putovawa
103
423
Usluge po ugovoru
171.461.659,00
171.461.659,00
Prihodi iz buxeta
171.461.659,00
315.000.000,00
171.461.659,00
315.000.000,00
315.000.000,00
60.000.000,00
315.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
549.016.659,00
549.016.659,00
549.016.659,00
549.016.659,00
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
649.500.000,00
28.000.000,00
649.500.000,00
01
01
104
451
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
105
515
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije u iznosu od
- JKP "Lisje"
- JKP "Informatika"
2. Kapitalne subvencije u iznosu od
- JKP "Lisje"
- JKP "Tr`nica"
- JKP "Informatika"
Prihodi iz buxeta
115.000.000,00
80.000.000,00
35.000.000,00
200.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
130.000.000,00
Nematerijalna imovina
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 620:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 620:
630
Vodosnabdevawe
106
424
107
451
Specijalizovane usluge
01
Prihodi iz buxeta
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u
iznosu od 3.500.000,00
2. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u
iznosu od 646.000.000,00
-23Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
OPIS
6
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
61.250.000,00
588.250.000,00
61.250.000,00
588.250.000,00
89.250.000,00
588.250.000,00
677.500.000,00
89.250.000,00
588.250.000,00
677.500.000,00
Stalni tro{kovi
180.000.000,00
180.000.000,00
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
180.000.000,00
35.000.000,00
180.000.000,00
35.000.000,00
01
Prihodi iz buxeta
35.000.000,00
35.000.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 640:
Prihodi iz buxeta
215.000.000,00
215.000.000,00
215.000.000,00
215.000.000,00
2.177.151.830,00
4.467.091,00
1.566.526.000,00
36.900.569,00
3.785.045.490,00
2.177.151.830,00
4.467.091,00
1.566.526.000,00
36.900.569,00
3.785.045.490,00
978.342.000,00
978.342.000,00
965.812.000,00
12.530.000,00
3.459.751.500,00
965.812.000,00
12.530.000,00
3.459.751.500,00
1.201.181.700,00
3.788.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.573.715.632,00
673.242.897,00
1.201.181.700,00
3.788.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.573.715.632,00
673.242.897,00
600.242.897,00
73.000.000,00
342.900.000,00
600.242.897,00
73.000.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
342.900.000,00
2.767.236.597,00
3.788.000,00
355.430.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.646.715.632,00
5.454.236.397,00
2.767.236.597,00
3.788.000,00
355.430.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.646.715.632,00
5.454.236.397,00
Zgrade i gra|evinski objekti
3.500.000,00
3.500.000,00
01
Prihodi iz buxeta
3.500.000,00
3.500.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 510:
Prihodi iz buxeta
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
325.456.285,00
325.456.285,00
Prihodi iz buxeta
325.456.285,00
58.256.666,00
325.456.285,00
58.256.666,00
01
Prihodi iz buxeta
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
01
Izvori finansirawa za funkciju 630:
Prihodi iz buxeta
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
Ukupno za funkciju 630:
640
Uli~na rasveta
108
421
109
423
01
Ukupno za funkciju 640:
01
Izvori finansirawa za glavu 04.01:
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 04.01:
04.02
JP "ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA"
451
Drumski saobra}aj
110
424
Specijalizovane usluge
Ove aproprijacije je namewena za:
1. Ostale specijalizovane usluge u iznosu od 59.312.000,00
2. Program mera za unapre|ewe `ivota u naseqnom mestu
Ledinci u iznosu od 6.500.000,00
3. Program odr`avawa objekata putne privrede u iznosu od
111
01
912.530.000,00
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
511
Zgrade i gra|evinski objekti
01
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
13
112
113
541
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Zemqi{te
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
551
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za
realizaciju nacionalnog investicionog plana
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
01
Izvori finansirawa za funkciju 451:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 451:
510
Upravqawe otpadom
114
511
Ukupno za funkciju 510:
620
Razvoj zajednice
115
411
116
412
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
-24Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
413
118
414
119
415
421
122
422
123
423
124
424
125
425
126
426
12.942.986,00
5.020.000,00
12.942.986,00
5.020.000,00
5.020.000,00
3.333.093,00
5.020.000,00
3.333.093,00
3.333.093,00
50.779.000,00
3.333.093,00
50.779.000,00
50.779.000,00
1.287.600,00
50.779.000,00
1.287.600,00
1.287.600,00
77.326.000,00
1.287.600,00
77.326.000,00
77.326.000,00
131.059.000,00
77.326.000,00
131.059.000,00
131.059.000,00
13.900.000,00
131.059.000,00
13.900.000,00
13.900.000,00
7.827.000,00
13.900.000,00
7.827.000,00
7.827.000,00
60.000,00
7.827.000,00
60.000,00
60.000,00
2.000.000,00
60.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
24.465.000,00
2.000.000,00
24.465.000,00
483
24.465.000,00
180.000.000,00
24.465.000,00
180.000.000,00
131
511
180.000.000,00
75.483.775,00
180.000.000,00
75.483.775,00
74.362.000,00
1.121.775,00
8.860.000,00
74.362.000,00
1.121.775,00
8.860.000,00
5.860.000,00
3.000.000,00
59.362.500,00
5.860.000,00
3.000.000,00
59.362.500,00
53.752.500,00
5.610.000,00
53.752.500,00
5.610.000,00
1.030.487.130,00
5.610.000,00
4.121.775,00
1.040.218.905,00
1.030.487.130,00
5.610.000,00
4.121.775,00
1.040.218.905,00
Zgrade i gra|evinski objekti
390.410.913,00
390.410.913,00
01
Prihodi iz buxeta
390.410.913,00
390.410.913,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 640:
Prihodi iz buxeta
390.410.913,00
390.410.913,00
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
Prihodi iz buxeta
Dotacije nevladinim organizacijama
01
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
133
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
132
Prihodi iz buxeta
Teku}e popravke i odr`avawe
01
130
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
01
482
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
129
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
481
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
128
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
444
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
127
Prihodi iz buxeta
Zgrade i gra|evinski objekti
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
512
Ma{ine i oprema
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
513
Ostale nekretnine i oprema
01
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
01
Izvori finansirawa za funkciju 620:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 620:
640
Uli~na rasveta
134
10
2.800.000,00
12.942.986,00
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
121
9
2.800.000,00
12.942.986,00
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
01
416
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
58.256.666,00
2.800.000,00
01
120
7
Sredstva
iz
buxeta
58.256.666,00
2.800.000,00
01
117
OPIS
511
-25Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
OPIS
6
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
390.410.913,00
390.410.913,00
4.191.634.640,00
9.398.000,00
355.430.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.650.837.407,00
6.888.366.215,00
4.191.634.640,00
9.398.000,00
355.430.000,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.650.837.407,00
6.888.366.215,00
6.368.786.470,00
9.398.000,00
359.897.091,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.566.526.000,00
1.687.737.976,00
10.673.411.705,00
6.368.786.470,00
9.398.000,00
359.897.091,00
300.000.000,00
381.066.168,00
1.566.526.000,00
1.687.737.976,00
10.673.411.705,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
19.532.047,00
19.532.047,00
Prihodi iz buxeta
19.532.047,00
3.496.236,00
19.532.047,00
3.496.236,00
3.496.236,00
418.900,00
3.496.236,00
418.900,00
418.900,00
1.550.842,00
418.900,00
1.550.842,00
1.550.842,00
351.500,00
1.550.842,00
351.500,00
351.500,00
4.000.000,00
351.500,00
4.000.000,00
4.000.000,00
381.678,00
4.000.000,00
381.678,00
381.678,00
449.110,00
381.678,00
449.110,00
449.110,00
3.826.070,00
449.110,00
3.826.070,00
3.826.070,00
1.000,00
3.826.070,00
1.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
1.000,00
15.000.000,00
1.000,00
15.000.000,00
01
Prihodi iz buxeta
15.000.000,00
15.000.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
49.007.383,00
49.007.383,00
49.007.383,00
49.007.383,00
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
1.700.000,00
1.700.000,00
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
1.500.000,00
200.000,00
4.900.000,00
1.500.000,00
200.000,00
4.900.000,00
1.100.000,00
3.800.000,00
1.100.000,00
3.800.000,00
Ukupno za funkciju 640:
01
Izvori finansirawa za glavu 04.02:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 04.02:
01
Izvori finansirawa za razdeo 04:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10
Primawa od doma}ih zadu`ivawa
11
Primawa od inostranih zadu`ivawa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 04:
05
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE
05.01
130
Op{te usluge
135
411
136
412
137
413
138
414
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
415
140
416
142
422
143
423
144
482
145
483
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
421
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
141
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
139
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
451
Drumski saobra}aj
146
147
416
421
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
-26Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
148
149
150
151
152
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
422
Sredstva
iz
buxeta
OPIS
7
8
1.200.000,00
2.950.000,00
61.413.133,50
1.200.000,00
2.950.000,00
61.413.133,50
21.323.500,00
40.089.633,50
5.900.000,00
21.323.500,00
40.089.633,50
5.900.000,00
4.000.000,00
1.900.000,00
372.657.955,65
4.000.000,00
1.900.000,00
372.657.955,65
370.000.000,00
2.657.955,65
6.097.000,00
370.000.000,00
2.657.955,65
6.097.000,00
6.097.000,00
6.097.000,00
399.123.500,00
57.694.589,15
456.818.089,15
399.123.500,00
57.694.589,15
456.818.089,15
448.130.883,00
57.694.589,15
505.825.472,15
448.130.883,00
57.694.589,15
505.825.472,15
448.130.883,00
57.694.589,15
505.825.472,15
448.130.883,00
57.694.589,15
505.825.472,15
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
93.080.106,00
93.080.106,00
Prihodi iz buxeta
93.080.106,00
16.661.340,00
93.080.106,00
16.661.340,00
16.661.340,00
1.606.614,00
16.661.340,00
1.606.614,00
1.606.614,00
4.856.583,00
1.606.614,00
4.856.583,00
4.856.583,00
1.468.025,00
4.856.583,00
1.468.025,00
1.468.025,00
323.000,00
1.468.025,00
323.000,00
323.000,00
61.445,00
323.000,00
61.445,00
Tro{kovi putovawa
10.550,00
50.895,00
368.500,00
10.550,00
50.895,00
368.500,00
Prihodi iz buxeta
368.500,00
368.500,00
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
451
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
Ova aproprijacija je namewena za :
1. Teku}e subvencije u iznosu od
i to :
-JGSP "Novi Sad"
-JKP "Parking servis"
2. Kapitalne subvencije iznosu od
i to:
-JGSP "Novi Sad"
-JKP "Parking servis"
-JKP "Put"
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
512
152.657.955,65
140.000.000,00
12.657.955,65
220.000.000,00
150.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
Ma{ine i oprema
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
Izvori finansirawa za funkciju 451:
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 451:
01
Izvori finansirawa za glavu 05.01:
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 05.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 05:
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 05:
06
10
4.150.000,00
01
426
9
4.150.000,00
Tro{kovi putovawa
423
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE
06.01
130
Op{te usluge
153
411
01
154
412
155
413
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
156
414
157
415
158
416
159
421
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
160
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
422
01
-27Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
161
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
444
163
483
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
Usluge po ugovoru
686.560,00
686.560,00
01
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
504.000,00
182.560,00
10.550,00
504.000,00
182.560,00
10.550,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
10.550,00
1.180.578,00
10.550,00
1.180.578,00
01
Prihodi iz buxeta
1.180.578,00
1.180.578,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
120.069.846,00
233.455,00
120.303.301,00
120.069.846,00
233.455,00
120.303.301,00
958.957,00
958.957,00
249.000,00
709.957,00
140.000.000,00
249.000,00
709.957,00
140.000.000,00
140.000.000,00
4.892.140,00
140.000.000,00
4.892.140,00
4.892.140,00
83.524,00
4.892.140,00
83.524,00
83.524,00
83.524,00
140.249.000,00
5.685.621,00
145.934.621,00
140.249.000,00
5.685.621,00
145.934.621,00
10.000.000,00
10.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
9.800.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
9.800.000,00
2.000.000,00
7.800.000,00
14.150.000,00
2.000.000,00
7.800.000,00
14.150.000,00
4.350.000,00
9.800.000,00
10.000.000,00
4.350.000,00
9.800.000,00
10.000.000,00
Zgrade i gra|evinski objekti
2.000.000,00
8.000.000,00
99.320.415,00
2.000.000,00
8.000.000,00
99.320.415,00
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
99.320.415,00
99.320.415,00
09
Izvori finansirawa za funkciju 610:
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
12.350.000,00
130.920.415,00
143.270.415,00
12.350.000,00
130.920.415,00
143.270.415,00
260.318.846,00
5.919.076,00
12.350.000,00
130.920.415,00
409.508.337,00
260.318.846,00
5.919.076,00
12.350.000,00
130.920.415,00
409.508.337,00
423
162
OPIS
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
133
Ostale op{te usluge
164
165
423
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
451
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
Ova aproprijacija je namewena za
01
166
511
167
512
1. Kapitalne subvencije za JKP "Stan"
u iznosu od 30.000.000,00
2. Teku}e subvencije za JP "Urbanizam"
u iznosu od 110.000.000,00
Prihodi iz buxeta
Zgrade i gra|evinski objekti
06
Donacije me|unarodnih organizacija
Ma{ine i oprema
06
Donacije me|unarodnih organizacija
01
Izvori finansirawa za funkciju 133:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
Ukupno za funkciju 133:
610
Stambeni razvoj
168
169
170
171
172
421
Stalni tro{kovi
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
423
Usluge po ugovoru
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
425
Teku}e popravke i odr`avawe
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
483
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
511
Ukupno za funkciju 610:
01
Izvori finansirawa za glavu 06.01:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 06.01:
-28Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
OPIS
Sredstva
iz
buxeta
7
8
6
06.02
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
JP "POSLOVNI PROSTOR"
620
Razvoj zajednice
173
411
174
412
175
413
176
414
177
415
178
416
179
421
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
75.570.602,00
75.570.602,00
Prihodi iz buxeta
75.570.602,00
13.527.138,00
75.570.602,00
13.527.138,00
13.527.138,00
850.000,00
13.527.138,00
850.000,00
850.000,00
3.550.000,00
850.000,00
3.550.000,00
3.550.000,00
1.250.000,00
3.550.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
2.950.000,00
1.250.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00
88.047.268,00
2.950.000,00
88.047.268,00
88.047.268,00
360.000,00
88.047.268,00
360.000,00
360.000,00
18.422.000,00
360.000,00
18.422.000,00
18.422.000,00
1.025.000,00
18.422.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
44.929.000,00
1.025.000,00
44.929.000,00
44.929.000,00
7.698.000,00
44.929.000,00
7.698.000,00
7.698.000,00
3.800.000,00
7.698.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00
146.000.000,00
3.800.000,00
146.000.000,00
146.000.000,00
3.000.000,00
146.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
344.397.268,00
3.000.000,00
344.397.268,00
316.897.268,00
17.500.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
316.897.268,00
17.500.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
Nematerijalna imovina
3.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000.000,00
1.000.000,00
731.876.276,00
17.500.000,00
10.000.000,00
759.376.276,00
731.876.276,00
17.500.000,00
10.000.000,00
759.376.276,00
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
182
424
183
425
184
426
511
190
515
Prihodi iz buxeta
Zgrade i gra|evinski objekti
01
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
512
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
189
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
188
Prihodi iz buxeta
Dotacije nevladinim organizacijama
01
483
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
187
Prihodi iz buxeta
Teku}e popravke i odr`avawe
01
482
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
01
186
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
481
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
185
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
423
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
181
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
422
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
180
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Ma{ine i oprema
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 620:
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Ukupno za funkciju 620:
Izvori finansirawa za glavu 06.02:
-29Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
OPIS
6
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
731.876.276,00
17.500.000,00
10.000.000,00
759.376.276,00
731.876.276,00
17.500.000,00
10.000.000,00
759.376.276,00
992.195.122,00
5.919.076,00
17.500.000,00
10.000.000,00
12.350.000,00
130.920.415,00
1.168.884.613,00
992.195.122,00
5.919.076,00
17.500.000,00
10.000.000,00
12.350.000,00
130.920.415,00
1.168.884.613,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
21.477.096,00
21.477.096,00
Prihodi iz buxeta
21.477.096,00
3.844.401,00
21.477.096,00
3.844.401,00
3.844.401,00
310.000,00
3.844.401,00
310.000,00
310.000,00
1.961.400,00
310.000,00
1.961.400,00
1.961.400,00
430.000,00
1.961.400,00
430.000,00
430.000,00
102.000,00
430.000,00
102.000,00
102.000,00
6.000,00
102.000,00
6.000,00
6.000,00
250.000,00
6.000,00
250.000,00
250.000,00
100.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
4.000,00
100.000,00
4.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
4.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
28.485.897,00
28.485.897,00
28.485.897,00
28.485.897,00
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
200.000,00
200.000,00
Prihodi iz buxeta
200.000,00
216.560,00
200.000,00
216.560,00
50.000,00
166.560,00
63.130,00
50.000,00
166.560,00
63.130,00
63.130,00
5.133.695,00
63.130,00
5.133.695,00
5.133.695,00
78.900,00
5.133.695,00
78.900,00
01
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Ukupno za glavu 06.02:
01
Izvori finansirawa za razdeo 06:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 06:
GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
07
07.01
130
Op{te usluge
191
411
192
412
193
413
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
194
414
195
415
197
421
198
422
199
423
200
444
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
201
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
416
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
196
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
483
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
560
Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu
202
416
203
421
01
204
422
205
423
206
426
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
Tro{kovi putovawa
06
Donacije me|unarodnih organizacija
Usluge po ugovoru
06
Donacije me|unarodnih organizacija
Materijal
-30Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
444
208
512
Sredstva
iz
buxeta
7
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
78.900,00
100.000,00
78.900,00
100.000,00
Ma{ine i oprema
100.000,00
8.434.070,00
100.000,00
8.434.070,00
06
Donacije me|unarodnih organizacija
8.434.070,00
8.434.070,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 560:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
350.000,00
13.876.355,00
14.226.355,00
350.000,00
13.876.355,00
14.226.355,00
28.835.897,00
13.876.355,00
42.712.252,00
28.835.897,00
13.876.355,00
42.712.252,00
1.104.000,00
1.104.000,00
Usluge po ugovoru
1.104.000,00
245.096.000,00
1.104.000,00
245.096.000,00
01
Prihodi iz buxeta
245.096.000,00
245.096.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 560:
Prihodi iz buxeta
246.200.000,00
246.200.000,00
246.200.000,00
246.200.000,00
246.200.000,00
246.200.000,00
246.200.000,00
246.200.000,00
275.035.897,00
13.876.355,00
288.912.252,00
275.035.897,00
13.876.355,00
288.912.252,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
22.469.823,00
22.469.823,00
Prihodi iz buxeta
22.469.823,00
4.022.098,00
22.469.823,00
4.022.098,00
4.022.098,00
538.000,00
4.022.098,00
538.000,00
538.000,00
1.432.000,00
538.000,00
1.432.000,00
1.432.000,00
483.000,00
1.432.000,00
483.000,00
483.000,00
65.000,00
483.000,00
65.000,00
65.000,00
25.000,00
65.000,00
25.000,00
25.000,00
250.000,00
25.000,00
250.000,00
250.000,00
287.000,00
250.000,00
287.000,00
287.000,00
10.500,00
287.000,00
10.500,00
10.500,00
1.000,00
10.500,00
1.000,00
06
207
OPIS
Donacije me|unarodnih organizacija
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 560:
01
Izvori finansirawa za glavu 07.01:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
Ukupno za glavu 07.01:
07.02
BUXETSKI FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
560
Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu
209
421
Stalni tro{kovi
01
210
423
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 560:
01
Izvori finansirawa za glavu 07.02:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 07.02:
01
Izvori finansirawa za razdeo 07:
Prihodi iz buxeta
06
Donacije me|unarodnih organizacija
Ukupno za razdeo 07:
08
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU
08.01
130
Op{te usluge
211
411
01
212
412
213
413
214
414
215
415
216
416
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
422
220
444
221
483
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
423
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
219
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
218
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
421
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
217
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
-31Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
OPIS
Sredstva
iz
buxeta
7
8
29.583.421,00
29.583.421,00
29.583.421,00
29.583.421,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
1.464.000,00
60.000,00
1.464.000,00
1.464.000,00
365.000,00
1.464.000,00
365.000,00
365.000,00
365.000,00
1.889.000,00
1.889.000,00
1.889.000,00
1.889.000,00
Usluge po ugovoru
1.287.000,00
1.287.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.287.000,00
1.287.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 421:
Prihodi iz buxeta
1.287.000,00
1.287.000,00
1.287.000,00
1.287.000,00
Usluge po ugovoru
2.428.900,00
2.428.900,00
01
Prihodi iz buxeta
2.428.900,00
2.428.900,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 473:
Prihodi iz buxeta
2.428.900,00
2.428.900,00
2.428.900,00
2.428.900,00
Stalni tro{kovi
1.381.000,00
1.381.000,00
Prihodi iz buxeta
1.381.000,00
1.390.000,00
1.381.000,00
1.390.000,00
Dotacije nevladinim organizacijama
1.390.000,00
9.162.000,00
1.390.000,00
9.162.000,00
01
Prihodi iz buxeta
9.162.000,00
9.162.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 490:
Prihodi iz buxeta
11.933.000,00
11.933.000,00
11.933.000,00
11.933.000,00
47.121.321,00
47.121.321,00
47.121.321,00
47.121.321,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.400.000,00
200.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
384.000,00
2.400.000,00
384.000,00
384.000,00
87.250.445,00
384.000,00
87.250.445,00
85.950.445,00
1.300.000,00
85.950.445,00
1.300.000,00
88.934.445,00
1.300.000,00
90.234.445,00
88.934.445,00
1.300.000,00
90.234.445,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Usluge protivpo`arne za{tite
421
Stalni tro{kovi
01
423
224
426
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 320:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 320:
421
Poqoprivreda
225
10
1.000,00
Prihodi iz buxeta
320
223
9
1.000,00
01
Ukupno za funkciju 130:
222
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
423
Ukupno za funkciju 421:
473
Turizam
226
423
Ukupno za funkciju 473:
490
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu
227
421
228
423
01
Usluge po ugovoru
01
229
481
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 490:
01
Izvori finansirawa za glavu 08.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 08.01:
08.02
BUXETSKI FOND ZA FINANSIRAWE AKTIVNE POLITIKE
ZAPO[QAVAWA
412
Op{ti poslovi po pitawu rada
230
423
231
424
232
451
Usluge po ugovoru
01
01
Prihodi iz buxeta
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
233
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
463
Prihodi iz buxeta
Transferi ostalim nivoima vlasti
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
Izvori finansirawa za funkciju 412:
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 412:
Izvori finansirawa za glavu 08.02:
-32Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
OPIS
6
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
88.934.445,00
1.300.000,00
90.234.445,00
88.934.445,00
1.300.000,00
90.234.445,00
Stalni tro{kovi
925.000,00
925.000,00
Prihodi iz buxeta
925.000,00
700.000,00
925.000,00
700.000,00
700.000,00
45.780.000,00
700.000,00
45.780.000,00
43.780.000,00
2.000.000,00
64.990.000,00
43.780.000,00
2.000.000,00
64.990.000,00
52.990.000,00
12.000.000,00
5.000,00
52.990.000,00
12.000.000,00
5.000,00
5.000,00
2.800.000,00
5.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
101.200.000,00
14.000.000,00
115.200.000,00
101.200.000,00
14.000.000,00
115.200.000,00
101.200.000,00
14.000.000,00
115.200.000,00
101.200.000,00
14.000.000,00
115.200.000,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
12.344.382,00
12.344.382,00
Prihodi iz buxeta
12.344.382,00
2.209.645,00
12.344.382,00
2.209.645,00
2.209.645,00
165.000,00
2.209.645,00
165.000,00
165.000,00
1.220.000,00
165.000,00
1.220.000,00
1.220.000,00
400.000,00
1.220.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
Stalni tro{kovi
1.000,00
4.600.000,00
1.000,00
4.620.000,00
01
Prihodi iz buxeta
4.320.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 08.02:
BUXETSKI FOND ZA UNAPRE\EWE POQOPRIVREDE
08.03
421
Poqoprivreda
234
421
235
422
236
423
01
Tro{kovi putovawa
01
237
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
424
238
444
239
451
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 421:
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za funkciju 421:
01
Izvori finansirawa za glavu 08.03:
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 08.03:
TURISTI^KA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
08.04
473
Turizam
240
411
241
412
242
413
243
414
244
415
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
246
421
Prihodi iz buxeta
280.000,00
4.150.000,00
01
Prihodi iz buxeta
3.850.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
422
13
423
01
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
30.000,00
30.000,00
Usluge po ugovoru
300.000,00
22.500.000,00
Prihodi iz buxeta
18.600.000,00
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
20.000,00
20.000,00
Tro{kovi putovawa
13
248
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
247
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
416
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
245
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
100.000,00
4.320.000,00
20.000,00
280.000,00
4.180.000,00
3.850.000,00
30.000,00
300.000,00
22.600.000,00
18.600.000,00
-33Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
249
425
250
426
253
483
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Teku}e popravke i odr`avawe
512
255
515
01
Prihodi iz buxeta
1.050.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
256
523
150.000,00
10
100.000,00
3.900.000,00
700.000,00
700.000,00
1.300.000,00
100.000,00
250.000,00
1.050.000,00
150.000,00
100.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
180.000,00
150.000,00
100.000,00
180.000,00
180.000,00
350.000,00
180.000,00
350.000,00
250.000,00
100.000,00
500.000,00
250.000,00
100.000,00
500.000,00
Nematerijalna imovina
500.000,00
400.000,00
500.000,00
400.000,00
Prihodi iz buxeta
400.000,00
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ma{ine i oprema
01
9
3.900.000,00
700.000,00
700.000,00
1.150.000,00
Prihodi iz buxeta
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
100.000,00
Materijal
01
254
8
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
13
482
7
6
444
252
Sredstva
iz
buxeta
04
01
251
OPIS
Prihodi iz buxeta
150.000,00
Zalihe robe za daqu prodaju
300.000,00
400.000,00
300.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
300.000,00
300.000,00
01
01
Izvori finansirawa za funkciju 473:
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
46.340.027,00
600.000,00
Ukupno za funkciju 473:
4.780.000,00
51.120.027,00
01
Izvori finansirawa za glavu 08.04:
Prihodi iz buxeta
46.340.027,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 08.04:
01
Izvori finansirawa za razdeo 08:
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 08:
09
600.000,00
600.000,00
4.780.000,00
51.120.027,00
600.000,00
283.595.793,00
600.000,00
20.080.000,00
303.675.793,00
600.000,00
46.340.027,00
600.000,00
4.780.000,00
51.720.027,00
46.340.027,00
600.000,00
4.780.000,00
51.720.027,00
283.595.793,00
600.000,00
20.080.000,00
304.275.793,00
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE
09.01
130
Op{te usluge
257
411
258
412
259
413
01
261
415
262
421
36.560.958,00
Prihodi iz buxeta
36.560.958,00
6.544.412,00
36.560.958,00
6.544.412,00
6.544.412,00
812.460,00
6.544.412,00
812.460,00
812.460,00
1.991.000,00
812.460,00
1.991.000,00
1.991.000,00
727.000,00
1.991.000,00
727.000,00
Stalni tro{kovi
727.000,00
26.000,00
727.000,00
26.000,00
Prihodi iz buxeta
26.000,00
26.000,00
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
01
414
36.560.958,00
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
260
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
01
Prihodi iz buxeta
-34Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
263
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
265
444
333.000,00
149.000,00
333.000,00
149.000,00
149.000,00
10.000,00
149.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
47.153.830,00
47.153.830,00
47.153.830,00
47.153.830,00
Stalni tro{kovi
41.883.000,00
41.883.000,00
Prihodi iz buxeta
41.883.000,00
260.000,00
41.883.000,00
260.000,00
260.000,00
1.000,00
260.000,00
1.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
1.000,00
2.006.000,00
1.000,00
2.006.000,00
01
Prihodi iz buxeta
2.006.000,00
2.006.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 112:
Prihodi iz buxeta
44.150.000,00
44.150.000,00
44.150.000,00
44.150.000,00
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
268.167.605,00
Otplata doma}ih kamata
215.760.000,00
215.760.000,00
Prihodi iz buxeta
215.760.000,00
1.210.000,00
215.760.000,00
1.210.000,00
1.210.000,00
1.210.000,00
216.970.000,00
216.970.000,00
216.970.000,00
216.970.000,00
576.441.435,00
576.441.435,00
576.441.435,00
576.441.435,00
576.441.435,00
576.441.435,00
576.441.435,00
576.441.435,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
24.689.202,00
24.689.202,00
Prihodi iz buxeta
24.689.202,00
4.419.367,00
24.689.202,00
4.419.367,00
4.419.367,00
600.000,00
4.419.367,00
600.000,00
Socijalna davawa zaposlenima
600.000,00
2.380.000,00
600.000,00
2.380.000,00
Prihodi iz buxeta
2.380.000,00
2.380.000,00
Usluge po ugovoru
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
112
Finansijski i fiskalni poslovi
421
01
444
268
482
269
483
10
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
267
9
333.000,00
01
266
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
333.000,00
01
423
7
Sredstva
iz
buxeta
Tro{kovi putovawa
422
264
OPIS
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 112:
160
Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
270
499
Sredstva rezerve
- Stalna rezerva - Teku}a rezerva -
19.000.000,00
249.167.605,00
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 160:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 160:
170
Transakcije javnog duga
271
441
272
442
01
Otplata stranih kamata
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 170:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 170:
01
Izvori finansirawa za glavu 09.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 09.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 09:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 09:
10
GRADSKA PORESKA UPRAVA
GRADSKA PORESKA UPRAVA
10.01
130
Op{te usluge
273
411
01
274
412
275
413
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
276
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
414
01
Prihodi iz buxeta
-35Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
277
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
279
421
280
422
281
423
282
444
9
10
970.000,00
Prihodi iz buxeta
970.000,00
1.000,00
970.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
400.000,00
15.000,00
400.000,00
400.000,00
10.400.000,00
400.000,00
10.400.000,00
10.400.000,00
2.000,00
10.400.000,00
2.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
43.877.569,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
28.230.896,00
28.230.896,00
Prihodi iz buxeta
28.230.896,00
5.053.330,00
28.230.896,00
5.053.330,00
5.053.330,00
396.000,00
5.053.330,00
396.000,00
396.000,00
1.690.000,00
396.000,00
1.690.000,00
1.690.000,00
659.000,00
1.690.000,00
659.000,00
659.000,00
90.000,00
659.000,00
90.000,00
90.000,00
1.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
170.000,00
1.000,00
170.000,00
170.000,00
142.000,00
170.000,00
142.000,00
142.000,00
1.000,00
142.000,00
1.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
283
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
970.000,00
01
416
7
Sredstva
iz
buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
415
278
OPIS
483
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 10.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 10.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 10:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 10:
11
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE
11.01
130
Op{te usluge
284
411
285
412
286
413
287
414
288
415
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
290
421
292
423
293
444
294
483
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
422
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
291
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
416
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
289
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
01
Prihodi iz buxeta
Izvori finansirawa za funkciju 130:
-36Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
Sredstva
iz
buxeta
OPIS
6
7
8
1.350.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
728.279.283,00
1.350.000,00
728.279.283,00
728.279.283,00
728.279.283,00
729.629.283,00
729.629.283,00
729.629.283,00
729.629.283,00
Usluge po ugovoru
12.095.000,00
12.095.000,00
01
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
10.000.000,00
2.095.000,00
552.000.000,00
10.000.000,00
2.095.000,00
552.000.000,00
552.000.000,00
552.000.000,00
562.000.000,00
2.095.000,00
564.095.000,00
562.000.000,00
2.095.000,00
564.095.000,00
1.328.063.509,00
2.095.000,00
1.330.158.509,00
1.328.063.509,00
2.095.000,00
1.330.158.509,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
1.147.607.198,00
1.147.607.198,00
Prihodi iz buxeta
1.147.607.198,00
205.421.688,00
1.147.607.198,00
205.421.688,00
205.421.688,00
33.599.470,00
205.421.688,00
33.599.470,00
33.599.470,00
13.794.420,00
33.599.470,00
13.794.420,00
13.794.420,00
22.809.024,00
13.794.420,00
22.809.024,00
22.809.024,00
5.206.894,00
22.809.024,00
5.206.894,00
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
Osnovno obrazovawe
296
463
10
36.434.226,00
36.434.226,00
912
423
9
36.434.226,00
36.434.226,00
01
295
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Transferi ostalim nivoima vlasti
01
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e transfere u iznosu od
2. Kapitalne transfere u iznosu od
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 912:
Prihodi iz buxeta
677.800.283,00
50.479.000,00
Ukupno za funkciju 912:
920
Sredwe obrazovawe
297
298
423
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
01
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e transfere u iznosu od
2. Kapitalne transfere u iznosu od
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 920:
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
517.500.000,00
34.500.000,00
Ukupno za funkciju 920:
01
Izvori finansirawa za glavu 11.01:
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
Ukupno za glavu 11.01:
11.02
PU "RADOSNO DETIWSTVO"
911
Pred{kolsko obrazovawe
299
411
01
300
412
301
413
302
414
303
415
304
416
305
421
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
423
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Stalni tro{kovi
5.206.894,00
25.500.000,00 140.800.000,00
5.206.894,00
166.300.000,00
01
Prihodi iz buxeta
25.500.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
100.300.000,00
40.500.000,00
700.000,00
25.500.000,00
100.300.000,00
40.500.000,00
700.000,00
700.000,00
13.400.000,00
700.000,00
14.400.000,00
8.900.000,00
4.500.000,00
1.000.000,00
8.900.000,00
4.500.000,00
01
307
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
422
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
306
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
Usluge po ugovoru
1.000.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
-37Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
308
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
01
Prihodi iz buxeta
600.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
483
600.000,00
5.200.000,00
2.000.000,00
82.905.000,00
Materijal
71.000.000,00
5.905.000,00
51.963.306,00 209.180.253,00
6.000.000,00
71.000.000,00
5.905.000,00
261.143.559,00
01
Prihodi iz buxeta
51.963.306,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
6.000.000,00
01
Prihodi iz buxeta
6.000.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
314
512
Transferi od drugih nivoa vlasti
Transferi od drugih nivoa vlasti
Porezi, obavezne takse i kazne
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
04
511
Transferi od drugih nivoa vlasti
Teku}e popravke i odr`avawe
04
313
10
5.200.000,00
2.000.000,00
76.905.000,00
07
312
9
7.800.000,00
426
482
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
7.200.000,00
425
311
8
600.000,00
07
310
7
Sredstva
iz
buxeta
Specijalizovane usluge
424
07
309
OPIS
01
192.785.253,00
16.395.000,00
650.000,00
51.963.306,00
192.785.253,00
16.395.000,00
650.000,00
650.000,00
3.000.000,00
650.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Zgrade i gra|evinski objekti
185.000.000,00
3.000.000,00
185.000.000,00
Prihodi iz buxeta
185.000.000,00
185.000.000,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Ma{ine i oprema
01
Izvori finansirawa za funkciju 911:
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
1.698.502.000,00
Ukupno za funkciju 911:
1.698.502.000,00
381.835.253,00
381.835.253,00
70.000.000,00
70.000.000,00
1.698.502.000,00 451.835.253,00 2.150.337.253,00
01
Izvori finansirawa za glavu 11.02:
Prihodi iz buxeta
1.698.502.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
Ukupno za glavu 11.02:
1.698.502.000,00
381.835.253,00
381.835.253,00
70.000.000,00
70.000.000,00
1.698.502.000,00 451.835.253,00 2.150.337.253,00
01
Izvori finansirawa za razdeo 11:
Prihodi iz buxeta
3.026.565.509,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
Ukupno za razdeo 11:
12
3.026.565.509,00
381.835.253,00
381.835.253,00
2.095.000,00 70.000.000,00
72.095.000,00
3.028.660.509,00 451.835.253,00 3.480.495.762,00
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
12.01
130
Op{te usluge
315
411
316
412
317
413
318
414
01
416
321
421
Prihodi iz buxeta
14.279.192,00
2.555.975,00
14.279.192,00
2.555.975,00
2.555.975,00
190.000,00
2.555.975,00
190.000,00
190.000,00
1.200.000,00
190.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
370.000,00
1.200.000,00
370.000,00
370.000,00
65.000,00
370.000,00
65.000,00
Stalni tro{kovi
65.000,00
30.000,00
65.000,00
30.000,00
Prihodi iz buxeta
30.000,00
30.000,00
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
320
14.279.192,00
Naknade u naturi
01
415
14.279.192,00
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
319
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
01
Prihodi iz buxeta
-38Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
322
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
324
444
325
483
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
600.000,00
600.000,00
Prihodi iz buxeta
600.000,00
50.000,00
600.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19.351.167,00
19.351.167,00
19.351.167,00
19.351.167,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
35.000.000,00
100.000,00
35.000.000,00
Dotacije nevladinim organizacijama
35.000.000,00
134.250.000,00
35.000.000,00
134.250.000,00
01
Prihodi iz buxeta
134.250.000,00
134.250.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 820:
Prihodi iz buxeta
169.350.000,00
169.350.000,00
169.350.000,00
169.350.000,00
Usluge po ugovoru
34.700.000,00
34.700.000,00
Prihodi iz buxeta
34.700.000,00
75.000.000,00
34.700.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
109.700.000,00
109.700.000,00
109.700.000,00
109.700.000,00
100.000,00
100.000,00
Dotacije nevladinim organizacijama
100.000,00
7.000.000,00
100.000,00
7.000.000,00
01
Prihodi iz buxeta
7.000.000,00
7.000.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 860:
Prihodi iz buxeta
7.100.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
305.501.167,00
305.501.167,00
305.501.167,00
305.501.167,00
01
423
7
Sredstva
iz
buxeta
Tro{kovi putovawa
422
323
OPIS
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
820
Usluge kulture
326
423
327
424
328
481
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 820:
830
Usluge emitovawa i {tampawa
329
423
330
451
01
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
01
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije za JP GIC "Apolo"
u iznosu od 71.000.000,00
2. Kapitalne subvencije za JP GIC "Apolo"
u iznosu od 4.000.000,00
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 830:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 830:
860
331
423
332
481
Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na
drugom mestu
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 860:
01
Izvori finansirawa za glavu 12.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 12.01:
12.02
USTANOVE KULTURE
820
Usluge kulture
333
334
335
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
237.387.389,00
01
Prihodi iz buxeta
237.387.389,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
411
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
42.492.391,00
01
Prihodi iz buxeta
42.492.391,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
412
413
Naknade u naturi
7.878.000,00
34.919.748,00
272.307.137,00
34.919.748,00
6.723.428,00
237.387.389,00
34.919.748,00
49.215.819,00
6.723.428,00
1.457.590,00
42.492.391,00
6.723.428,00
9.335.590,00
-39Razdeo Glava
1
2
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
336
337
338
339
340
341
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
343
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
345
Sredstva
iz
buxeta
8
4.045.000,00
01
Prihodi iz buxeta
4.045.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Naknade tro{kova za zaposlene
6.583.000,00
01
Prihodi iz buxeta
6.583.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
415
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
3.832.000,00
01
Prihodi iz buxeta
3.832.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
416
Stalni tro{kovi
71.007.000,00
01
Prihodi iz buxeta
70.827.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
421
01
Prihodi iz buxeta
12.465.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
01
Prihodi iz buxeta
78.434.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
30.218.140,00
Primawa od prodaje nefin. imovine
Specijalizovane usluge
134.097.000,00
01
Prihodi iz buxeta
123.917.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
10.180.000,00
Teku}e popravke i odr`avawe
13.688.000,00
01
Prihodi iz buxeta
13.568.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
425
120.000,00
18.184.000,00
01
Prihodi iz buxeta
17.619.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
431
04
Transferi od drugih nivoa vlasti
4.045.000,00
8.472.468,00
7.385.266,00
802.266,00
601.000,00
6.583.000,00
802.266,00
4.433.000,00
601.000,00
8.080.763,00
3.832.000,00
601.000,00
79.087.763,00
535.000,00
100.000,00
5.285.000,00
70.827.000,00
7.313.363,00
132.400,00
180.000,00
535.000,00
100.000,00
18.080.000,00
1.350.000,00
57.169.727,00
12.465.000,00
3.785.000,00
150.000,00
330.000,00
1.350.000,00
165.821.867,00
44.101.427,00
4.471.000,00
5.100.000,00
2.927.300,00
570.000,00
25.557.712,00
78.434.000,00
44.101.427,00
4.471.000,00
35.318.140,00
2.927.300,00
570.000,00
159.654.712,00
12.681.612,00
3.431.100,00
7.455.000,00
1.880.000,00
110.000,00
2.396.300,00
123.917.000,00
12.681.612,00
3.431.100,00
17.635.000,00
1.880.000,00
110.000,00
16.084.300,00
2.396.300,00
Materijal
426
8.472.468,00
802.266,00
330.000,00
108.652.140,00
424
1.457.590,00
8.472.468,00
3.785.000,00
150.000,00
Usluge po ugovoru
10
7.878.000,00
1.457.590,00
12.517.468,00
180.000,00
12.795.000,00
423
9
7.313.363,00
132.400,00
Tro{kovi putovawa
422
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
7.878.000,00
Socijalna davawa zaposlenima
414
07
344
7
01
09
342
OPIS
8.406.415,00
13.568.000,00
2.396.300,00
120.000,00
26.590.415,00
Amortizacija nekretnina i opreme
401.000,00
50.000,00
1.207.000,00
17.619.000,00
7.595.415,00
360.000,00
565.000,00
401.000,00
50.000,00
1.207.000,00
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
1.207.000,00
1.207.000,00
7.595.415,00
360.000,00
565.000,00
-40Razdeo Glava
1
2
Funk
cija
3
Poz.
buxeta
4
346
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
348
351
01
Prihodi iz buxeta
135.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
481
Dotacije nevladinim organizacijama
3.281.000,00
01
Prihodi iz buxeta
3.281.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
800.000,00
01
Prihodi iz buxeta
800.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Zgrade i gra|evinski objekti
14.876.500,00
01
Prihodi iz buxeta
14.876.500,00
06
Donacije me|unarodnih organizacija
511
17.097.000,00
01
Prihodi iz buxeta
14.677.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
515
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
340.000,00
340.000,00
26.000,00
340.000,00
161.000,00
26.000,00
155.000,00
135.000,00
26.000,00
155.000,00
155.000,00
1.199.000,00
155.000,00
4.480.000,00
1.165.000,00
30.000,00
4.000,00
145.000,00
3.281.000,00
1.165.000,00
30.000,00
4.000,00
945.000,00
145.000,00
830.000,00
800.000,00
145.000,00
15.706.500,00
800.000,00
30.000,00
16.485.500,00
14.876.500,00
800.000,00
30.000,00
33.582.500,00
800.000,00
14.677.000,00
9.810.000,00
6.275.500,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
1.420.000,00
800.000,00
800.000,00
934.500,00
800.000,00
6.399.800,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
1.420.000,00
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Nematerijalna imovina
5.465.300,00
01
Prihodi iz buxeta
5.390.000,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
10
340.000,00
9.810.000,00
6.275.500,00
Ostale nekretnine i oprema
08
355
Primawa od prodaje nefin. imovine
Ma{ine i oprema
512
354
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
483
513
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
Porezi, obavezne takse i kazne
482
353
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
135.000,00
09
352
8
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
444
08
350
7
Amortizacija nematerijalne imovine
04
349
Sredstva
iz
buxeta
6
435
04
347
OPIS
Zalihe robe za daqu prodaju
1.200.000,00
5.390.000,00
544.500,00
390.000,00
75.300,00
1.200.000,00
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
1.200.000,00
1.200.000,00
Ukupno za funkciju 820:
144.242.117,00
16.040.000,00
42.668.440,00 12.555.000,00
8.097.300,00
2.260.000,00
1.420.000,00
702.295.720,00 183.194.417,00
658.207.280,00
144.242.117,00
16.040.000,00
55.223.440,00
8.097.300,00
2.260.000,00
1.420.000,00
885.490.137,00
01
Izvori finansirawa za glavu 12.02:
Prihodi iz buxeta
658.207.280,00
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
523
01
Izvori finansirawa za funkciju 820:
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 12.02:
544.500,00
390.000,00
75.300,00
658.207.280,00
144.242.117,00
16.040.000,00
42.668.440,00 12.555.000,00
8.097.300,00
2.260.000,00
1.420.000,00
702.295.720,00 183.194.417,00
658.207.280,00
144.242.117,00
16.040.000,00
55.223.440,00
8.097.300,00
2.260.000,00
1.420.000,00
885.490.137,00
-41Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
OPIS
Sredstva
iz
buxeta
7
8
6
01
Izvori finansirawa za razdeo 12:
Prihodi iz buxeta
04
Sopstveni prihodi buxetskih korisnika
06
Donacije me|unarodnih organizacija
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 12:
13
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
963.708.447,00
963.708.447,00
144.242.117,00
144.242.117,00
16.040.000,00
16.040.000,00
42.668.440,00 12.555.000,00
55.223.440,00
8.097.300,00
8.097.300,00
2.260.000,00
2.260.000,00
1.420.000,00
1.420.000,00
1.007.796.887,00 183.194.417,00 1.190.991.304,00
GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU
GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU
13.01
130
Op{te usluge
356
411
357
412
358
413
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
11.610.313,00
11.610.313,00
Prihodi iz buxeta
11.610.313,00
2.078.246,00
11.610.313,00
2.078.246,00
2.078.246,00
198.500,00
2.078.246,00
198.500,00
198.500,00
213.200,00
198.500,00
213.200,00
213.200,00
157.300,00
213.200,00
157.300,00
157.300,00
120.000,00
157.300,00
120.000,00
120.000,00
6.000,00
120.000,00
6.000,00
6.000,00
130.000,00
6.000,00
130.000,00
130.000,00
234.000,00
130.000,00
234.000,00
234.000,00
4.000,00
234.000,00
4.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
4.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
14.752.559,00
14.752.559,00
14.752.559,00
14.752.559,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
70.000.000,00
260.000,00
70.000.000,00
Dotacije nevladinim organizacijama
70.000.000,00
220.626.000,00
70.000.000,00
220.626.000,00
01
Prihodi iz buxeta
220.626.000,00
220.626.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 810:
Prihodi iz buxeta
290.886.000,00
290.886.000,00
290.886.000,00
290.886.000,00
305.638.559,00
305.638.559,00
305.638.559,00
305.638.559,00
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
359
414
360
415
362
421
363
422
364
423
365
444
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
366
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
416
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
361
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
483
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
810
Usluge rekreacije i sporta
367
423
368
451
369
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
01
Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i
organizacijama
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e subvencije za JP SPC "Vojvodina"
u iznosu od 50.000.000,00
2. Kapitalne subvencije za JP SPC "Vojvodina"
u iznosu od 20.000.000,00
Prihodi iz buxeta
481
Ukupno za funkciju 810:
01
Izvori finansirawa za glavu 13.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 13.01:
Izvori finansirawa za razdeo 13:
-42Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
OPIS
6
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
305.638.559,00
305.638.559,00
305.638.559,00
305.638.559,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
7.525.955,00
7.525.955,00
Prihodi iz buxeta
7.525.955,00
1.347.145,00
7.525.955,00
1.347.145,00
1.347.145,00
45.109,00
1.347.145,00
45.109,00
45.109,00
65.601,00
45.109,00
65.601,00
65.601,00
258.386,00
65.601,00
258.386,00
258.386,00
1.213,00
258.386,00
1.213,00
1.213,00
13.361,00
1.213,00
13.361,00
13.361,00
255.000,00
13.361,00
255.000,00
255.000,00
57.726,00
255.000,00
57.726,00
57.726,00
5.345,00
57.726,00
5.345,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
5.345,00
1.000,00
5.345,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
9.575.841,00
9.575.841,00
9.575.841,00
9.575.841,00
Specijalizovane usluge
6.328.159,00
6.328.159,00
01
Prihodi iz buxeta
6.328.159,00
6.328.159,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 722:
Prihodi iz buxeta
6.328.159,00
6.328.159,00
6.328.159,00
6.328.159,00
5.480.000,00
5.480.000,00
5.480.000,00
136.177.500,00
5.480.000,00
136.177.500,00
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 13:
14
GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO
GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO
14.01
130
Op{te usluge
370
411
01
371
412
372
413
373
414
374
415
375
416
376
421
377
422
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
483
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
380
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
444
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
379
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
423
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
378
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
722
Specijalizovane medicinske usluge
381
424
Ukupno za funkciju 722:
760
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu
382
424
Specijalizovane usluge
01
383
463
Ova aproprijacija je namewena za:
- tro{kove pregleda umrlih i obdukcije u iznosu od
5.280.000,00
- naknade nenapla}enih usluga hitne medicinske pomo}i
u iznosu od 200.000,00
Prihodi iz buxeta
Transferi ostalim nivoima vlasti
-43Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
01
384
481
Sredstva
iz
buxeta
7
8
Ova aproprijacija je namewena za:
1. Teku}e transfere u iznosu od 48.777.500,00:
- Zavod za hitnu medicinsku pomo} 2.500.000,00
- Promotivno-preventivni programi javno zdravstvene
za{tite 6.000.000,00
- Program prevencije hroni~nih nezaraznih bolesti
5.000.000,00
- Program pronatalitetne populacione politike
1.000.000,00
- Dom zdravqa "Novi Sad" 23.000.000,00
- Program prevencije zloupotrebe droga 1.000.000,00
- Program dnevnog tretmana zavisnika 7.677.500,00
- Projekat "Novi Sad zdrav grad" 2.600.000,00
2. Kapitalne transfere u iznosu od: 87.400.000,00
- Dom zdravqa "Novi Sad" 54.300.000,00
- Apoteka Novi Sad 7.000.000,00
- Zavod za hitnu medicinsku pomo} Novi Sad
12.500.000,00
- Zavod za zdravstvenu za{titu radnika Novi Sad
3.000.000,00
- Zavod za zdravstvenu za{titu studenata Novi Sad
10.600.000,00
Prihodi iz buxeta
462
4.550.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
146.607.500,00
146.607.500,00
146.607.500,00
146.607.500,00
162.511.500,00
162.511.500,00
162.511.500,00
162.511.500,00
162.511.500,00
162.511.500,00
162.511.500,00
162.511.500,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
46.206.714,00
46.206.714,00
Prihodi iz buxeta
46.206.714,00
8.271.002,00
46.206.714,00
8.271.002,00
8.271.002,00
775.000,00
8.271.002,00
775.000,00
775.000,00
1.941.000,00
775.000,00
1.941.000,00
1.941.000,00
930.000,00
1.941.000,00
930.000,00
930.000,00
120.000,00
930.000,00
120.000,00
120.000,00
500.000,00
120.000,00
500.000,00
500.000,00
150.000,00
500.000,00
150.000,00
150.000,00
1.338.000,00
150.000,00
1.338.000,00
1.338.000,00
5.000,00
1.338.000,00
5.000,00
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 760:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 760:
Izvori finansirawa za glavu 14.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 14.01:
Izvori finansirawa za razdeo 14:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 14:
15
10
4.550.000,00
400.000,00
Ova aproprijacija namewena je za:
- program za omasovqewe dobrovoqnog davala{tva
krvi 400.000,00
- program prevencije zloupotrebe droga 2.500.000,00
- promotivni-preventivni programi javno-zdravstvene
za{tite 1.650.000,00
Prihodi iz buxeta
01
01
9
136.177.500,00
4.550.000,00
Dotacije me|unarodnim organizacijama
01
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
136.177.500,00
4.550.000,00
Dotacije nevladinim organizacijama
01
385
OPIS
GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DE^IJU ZA[TITU
GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DE^IJU ZA[TITU
15.01
130
Op{te usluge
386
411
387
412
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
388
413
389
414
390
415
391
416
392
421
Naknade u naturi
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
444
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
395
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
423
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
394
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
422
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
393
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
-44Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
Sredstva
iz
buxeta
7
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
5.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
60.237.716,00
60.237.716,00
60.237.716,00
60.237.716,00
73.000.000,00
73.000.000,00
73.000.000,00
310.600.000,00
73.000.000,00
310.600.000,00
303.600.000,00
7.000.000,00
3.920.000,00
303.600.000,00
7.000.000,00
3.920.000,00
3.920.000,00
3.920.000,00
380.520.000,00
7.000.000,00
387.520.000,00
380.520.000,00
7.000.000,00
387.520.000,00
Transferi ostalim nivoima vlasti
36.000.000,00
36.000.000,00
01
Prihodi iz buxeta
36.000.000,00
36.000.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 070:
Prihodi iz buxeta
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
245.400.000,00
245.400.000,00
245.400.000,00
4.600.000,00
245.400.000,00
4.600.000,00
01
396
OPIS
483
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
040
Porodica i deca
397
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ova aproprijacija je namewena za:
- dnevni boravak dece sa smetwama u razvoju
u {koli "M.Petrovi}" 66.000.000,00
- dnevni boravak dece sa smetwama u razvoju
u domu za decu i omladinu u Veterniku 7.000.000,00
01
398
399
472
Prihodi iz buxeta
Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta
01
Ova aproprijacija je namewena za:
- tro{kove ishrane u boravku i u`ine u osnovnoj {koli
70.000.000,00
- pomo} deci palih boraca 15.200.000,00
- pomo} za novoro|en~ad 44.400.000,00
- regresirawe tro{kova boravka dece u PU " Radosno
detiwstvo" 92.000.000,00
- boravak dece pred{kolskog uzrasta
sa smetwama u razvoju
20.000.000,00
- naknade tro{kova za vantelesnu oplodwu 15.000.000,00
- naknada tro{kova za dodatnu podr{ku deci po re{ewu
interresorne komisije 1.000.000,00
- pomo} zaposlenoj trudnici za vreme privremene
spre~enosti za rad 53.000.000,00
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
01
Ova aproprijacija je namewena za:
- Program obele`avawa de~ije nedeqe 1.600.000,00
- Humanitarni fond "Privrednik" - pomo} darovitim
u~enicima i studentima 2.320.000,00
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 040:
Prihodi iz buxeta
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
481
Dotacije nevladinim organizacijama
Ukupno za funkciju 040:
070
400
Socijalna pomo} ugro`enom stanovni{tvu neklasifikovana
na drugom mestu
463
Ukupno za funkciju 070:
090
Socijalna za{tita neklasifikovana na drugom mestu
401
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ova aproprijacija namewena je za:
1. Teku}e transfere u iznosu od 242.400.000,00:
-Slu`ba pomo}i u ku}i 29.000.000,00
-Gerontolo{ki centar - klubovi penzionera
37.000.000,00
-Dnevni boravak dece sa poreme}ajem u dru{tvenom
pona{awu 18.100.000,00
-Centar za socijalni rad 38.100.000,00
-Prihvatna stanica pri Gerontolo{kom centru
"Novi Sad"
20.000.000,00
-Sigurna ku}a 43.600.000,00
-Savetovali{te za brak i porodicu 8.800.000,00
-Za{ti}eno stanovawe pri Centru za socijalni
rad
2.000.000,00
-Program unapre|ewa socijalne za{tite 29.000.000,00
-Dnevni boravak za odrasla i stara lica pri
Gerontolo{kom centru 3.000.000,00
-Prihvatili{te "Sigurna `enska ku}a" 10.000.000,00
-Privremeno stanovawe dece i omladine bez
roditeqskog starawa u stanovima kojima raspola`e
Grad 3.800.000,00
2. Kapitalne transfere u iznosu od 3.000.000,00:
- Centar za socijalni rad
3.000.000,00
01
402
465
Prihodi iz buxeta
Ostale donacije i transferi
-45Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
403
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
2.300.000,00
2.300.000,00
3.700.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
3.700.000,00
Dotacije nevladinim organizacijama
3.700.000,00
98.588.000,00
3.700.000,00
98.588.000,00
01
Ova aproprijacija namewena je za:
-Kuhiwe za socijalno ugro`ena lica 22.600.000,00
-Crveni krst Grada Novog Sada, 6.360.000,00
-Programe Crvenog krsta i pomo} za direktno
ubla`avawe siroma{tva, 24.628.000,00
-Program udru`ewa gra|ana od interesa
za Grad Novi Sad 45.000.000,00
Prihodi iz buxeta
98.588.000,00
98.588.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 090:
Prihodi iz buxeta
05
Donacije od inostranih zemaqa
349.988.000,00
2.300.000,00
352.288.000,00
349.988.000,00
2.300.000,00
352.288.000,00
826.745.716,00
2.300.000,00
7.000.000,00
836.045.716,00
826.745.716,00
2.300.000,00
7.000.000,00
836.045.716,00
826.745.716,00
2.300.000,00
7.000.000,00
836.045.716,00
826.745.716,00
2.300.000,00
7.000.000,00
836.045.716,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
182.477.687,00
182.477.687,00
Prihodi iz buxeta
182.477.687,00
32.663.505,00
182.477.687,00
32.663.505,00
32.663.505,00
3.262.500,00
32.663.505,00
3.262.500,00
3.262.500,00
8.200.000,00
3.262.500,00
8.200.000,00
8.200.000,00
6.420.000,00
8.200.000,00
6.420.000,00
6.420.000,00
450.000,00
6.420.000,00
450.000,00
450.000,00
20.000,00
450.000,00
20.000,00
20.000,00
500.000,00
20.000,00
500.000,00
500.000,00
79.022.500,00
500.000,00
79.022.500,00
79.022.500,00
2.000,00
79.022.500,00
2.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
01
Prihodi iz buxeta
05
Donacije od inostranih zemaqa
472
Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta
01
404
OPIS
481
Ova aproprijacija namewena je za:
- Tro{kove prvog sme{taja 600.000,00
- Tro{kove sahrana
3.100.000,00
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 090:
01
Izvori finansirawa za glavu 15.01:
Prihodi iz buxeta
05
Donacije od inostranih zemaqa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za glavu 15.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 15:
Prihodi iz buxeta
05
Donacije od inostranih zemaqa
13
Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina
Ukupno za razdeo 15:
16
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
16.01
130
Op{te usluge
405
411
406
412
407
413
408
414
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
415
410
416
411
421
412
422
413
423
414
444
415
483
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
409
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
-46Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
OPIS
Sredstva
iz
buxeta
7
8
Izvori finansirawa za glavu 16.01:
Prihodi iz buxeta
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
313.019.192,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
126.100.385,00
126.100.385,00
Prihodi iz buxeta
126.100.385,00
22.571.969,00
126.100.385,00
22.571.969,00
22.571.969,00
5.800.000,00
22.571.969,00
5.800.000,00
5.800.000,00
8.370.000,00
5.800.000,00
8.370.000,00
8.370.000,00
4.800.000,00
8.370.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
1.300.000,00
4.800.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
20.000,00
1.300.000,00
20.000,00
20.000,00
1.418.400,00
20.000,00
1.418.400,00
1.418.400,00
6.140.000,00
1.418.400,00
6.140.000,00
6.140.000,00
5.263.000,00
6.140.000,00
5.263.000,00
5.263.000,00
7.920.000,00
5.263.000,00
7.920.000,00
7.920.000,00
1.000,00
7.920.000,00
1.000,00
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
1.000,00
100.000,00
1.000,00
100.000,00
01
Prihodi iz buxeta
100.000,00
100.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
189.804.754,00
189.804.754,00
189.804.754,00
189.804.754,00
189.804.754,00
189.804.754,00
189.804.754,00
189.804.754,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
3.809.956,00
3.809.956,00
Prihodi iz buxeta
3.809.956,00
681.982,00
3.809.956,00
681.982,00
681.982,00
630.000,00
681.982,00
630.000,00
630.000,00
52.980.223,00
630.000,00
52.980.223,00
01
Ukupno za glavu 16.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 16:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 16:
17
GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE
GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE
17.01
130
Op{te usluge
416
411
417
412
418
413
419
414
420
415
421
416
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
422
424
423
425
481
426
482
Prihodi iz buxeta
Dotacije nevladinim organizacijama
01
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
444
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
428
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
483
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
427
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
423
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
421
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
422
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 17.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 17.01:
17.02
MESNE ZAJEDNICE
160
Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu
429
411
01
430
412
431
414
432
421
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
-47Razdeo Glava
1
Funk
cija
Poz.
buxeta
3
4
2
433
434
435
436
437
438
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
440
511
13.749.672,00
2.605.400,00
20.869.865,00
20.379.865,00
490.000,00
10.230.340,00
20.379.865,00
490.000,00
10.230.340,00
9.592.340,00
638.000,00
5.809.655,00
9.592.340,00
638.000,00
5.809.655,00
5.228.855,00
580.800,00
1.036.150,00
5.228.855,00
580.800,00
1.036.150,00
781.150,00
60.000,00
195.000,00
360.000,00
781.150,00
60.000,00
195.000,00
360.000,00
360.000,00
23.210.000,00
360.000,00
23.210.000,00
21.270.000,00
1.940.000,00
5.892.760,00
21.270.000,00
1.940.000,00
5.892.760,00
4.920.760,00
972.000,00
4.920.760,00
972.000,00
134.422.403,00
2.000.000,00
5.837.600,00
142.260.003,00
134.422.403,00
2.000.000,00
5.837.600,00
142.260.003,00
134.422.403,00
2.000.000,00
5.837.600,00
142.260.003,00
134.422.403,00
2.000.000,00
5.837.600,00
142.260.003,00
324.227.157,00
2.000.000,00
5.837.600,00
332.064.757,00
324.227.157,00
2.000.000,00
5.837.600,00
332.064.757,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
11.396.276,00
11.396.276,00
Prihodi iz buxeta
11.396.276,00
2.039.933,00
11.396.276,00
2.039.933,00
2.039.933,00
150.500,00
2.039.933,00
150.500,00
150.500,00
150.500,00
Prihodi iz buxeta
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Specijalizovane usluge
01
Prihodi iz buxeta
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Teku}e popravke i odr`avawe
01
Prihodi iz buxeta
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Porezi, obavezne takse i kazne
01
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
441
13.749.672,00
2.605.400,00
20.869.865,00
01
482
Prihodi iz buxeta
Zgrade i gra|evinski objekti
01
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
512
Ma{ine i oprema
01
Prihodi iz buxeta
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
01
Izvori finansirawa za funkciju 160:
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Ukupno za funkciju 160:
01
Izvori finansirawa za glavu 17.02:
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Ukupno za glavu 17.02:
01
Izvori finansirawa za razdeo 17:
Prihodi iz buxeta
07
Transferi od drugih nivoa vlasti
08
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
Ukupno za razdeo 17:
18
10
344.000,00
50.000,00
16.355.072,00
Tro{kovi putovawa
426
9
344.000,00
50.000,00
16.355.072,00
Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica
425
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
52.673.823,00
306.400,00
394.000,00
08
424
Sredstva
iz
buxeta
52.673.823,00
306.400,00
394.000,00
Prihodi iz buxeta
423
483
7
01
422
439
OPIS
GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE
GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE
18.01
130
Op{te usluge
442
411
443
412
444
413
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
01
Prihodi iz buxeta
-48Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
445
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
447
416
448
421
449
422
450
423
550.000,00
190.000,00
550.000,00
190.000,00
190.000,00
62.000,00
190.000,00
62.000,00
62.000,00
5.000,00
62.000,00
5.000,00
5.000,00
300.000,00
5.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000,00
100.000,00
2.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
14.796.709,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
129.629.758,00
129.629.758,00
Prihodi iz buxeta
129.629.758,00
23.203.726,00
129.629.758,00
23.203.726,00
23.203.726,00
4.560.000,00
23.203.726,00
4.560.000,00
4.560.000,00
4.750.000,00
4.560.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
3.905.000,00
4.750.000,00
3.905.000,00
3.905.000,00
450.000,00
3.905.000,00
450.000,00
450.000,00
115.600.000,00
450.000,00
115.600.000,00
115.600.000,00
4.000.000,00
115.600.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
46.500.000,00
4.000.000,00
46.500.000,00
46.500.000,00
4.100.000,00
46.500.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
4.100.000,00
Naknade tro{kova za zaposlene
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
483
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
452
10
Prihodi iz buxeta
01
444
9
550.000,00
01
451
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
550.000,00
01
415
7
Sredstva
iz
buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
414
446
OPIS
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 18.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 18.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 18:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 18:
19
[email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
[email protected] ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
19.01
130
Op{te usluge
453
411
454
412
455
413
456
414
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
415
458
416
460
422
461
423
462
424
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
421
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
459
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
457
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
01
Prihodi iz buxeta
-49Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
463
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
465
444
466
482
467
483
468
485
116.269.000,00
901.000,00
116.269.000,00
901.000,00
901.000,00
1.200.000,00
901.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
300.000,00
1.200.000,00
300.000,00
300.000,00
71.590.000,00
300.000,00
71.590.000,00
Nematerijalna imovina
71.590.000,00
22.410.000,00
71.590.000,00
22.410.000,00
01
Prihodi iz buxeta
22.410.000,00
22.410.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
602.708.484,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
7.578.666,00
7.578.666,00
Prihodi iz buxeta
7.578.666,00
1.356.581,00
7.578.666,00
1.356.581,00
1.356.581,00
113.000,00
1.356.581,00
113.000,00
113.000,00
580.000,00
113.000,00
580.000,00
580.000,00
1.000,00
580.000,00
1.000,00
1.000,00
62.000,00
1.000,00
62.000,00
62.000,00
2.000,00
62.000,00
2.000,00
2.000,00
300.000,00
2.000,00
300.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000,00
100.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane
dr`avnih organa
01
515
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
470
10
52.140.000,00
116.269.000,00
01
512
9
52.140.000,00
116.269.000,00
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
469
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
52.140.000,00
Teku}e popravke i odr`avawe
01
426
7
Sredstva
iz
buxeta
52.140.000,00
425
464
OPIS
Prihodi iz buxeta
Ma{ine i oprema
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 19.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 19.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 19:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 19:
20
BIRO ZA [email protected] PRAVNE POMO]I
BIRO ZA [email protected] PRAVNE POMO]I
20.01
130
Op{te usluge
471
411
472
412
473
413
474
414
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
415
476
416
478
422
479
423
480
444
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
421
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
477
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
475
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
-50Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
481
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
OPIS
Sredstva
iz
buxeta
7
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
1.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
10.096.247,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
8.275.859,00
8.275.859,00
Prihodi iz buxeta
8.275.859,00
1.481.379,00
8.275.859,00
1.481.379,00
1.481.379,00
230.000,00
1.481.379,00
230.000,00
230.000,00
430.000,00
230.000,00
430.000,00
430.000,00
230.000,00
430.000,00
230.000,00
230.000,00
1.000,00
230.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
139.000,00
6.000,00
139.000,00
139.000,00
265.000,00
139.000,00
265.000,00
265.000,00
10.500,00
265.000,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
11.068.738,00
11.068.738,00
11.068.738,00
11.068.738,00
Stalni tro{kovi
4.806.000,00
4.806.000,00
Prihodi iz buxeta
4.806.000,00
470.000,00
4.806.000,00
470.000,00
470.000,00
604.500,00
470.000,00
604.500,00
604.500,00
285.000,00
604.500,00
285.000,00
285.000,00
3.000.000,00
285.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
685.000,00
3.000.000,00
685.000,00
685.000,00
685.000,00
483
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 20.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 20.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 20:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 20:
21
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
21.01
130
Op{te usluge
482
411
483
412
484
413
485
414
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
01
415
487
416
489
422
490
423
491
444
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
421
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
488
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
486
Prihodi iz buxeta
Naknade u naturi
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
490
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu
492
421
01
493
422
494
423
495
424
496
426
497
482
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Specijalizovane usluge
01
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
Porezi, obavezne takse i kazne
01
Prihodi iz buxeta
-51Razdeo Glava
1
Funk
cija
2
3
Poz.
buxeta
4
498
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
7
Sredstva
iz
buxeta
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
9
10
630.000,00
630.000,00
630.000,00
59.000.000,00
630.000,00
59.000.000,00
16.000.000,00
43.000.000,00
16.000.000,00
43.000.000,00
26.480.500,00
43.000.000,00
69.480.500,00
26.480.500,00
43.000.000,00
69.480.500,00
37.549.238,00
43.000.000,00
80.549.238,00
37.549.238,00
43.000.000,00
80.549.238,00
37.549.238,00
43.000.000,00
80.549.238,00
37.549.238,00
43.000.000,00
80.549.238,00
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
16.466.946,00
16.466.946,00
Prihodi iz buxeta
16.466.946,00
2.947.583,00
16.466.946,00
2.947.583,00
2.947.583,00
196.500,00
2.947.583,00
196.500,00
196.500,00
766.500,00
196.500,00
766.500,00
766.500,00
445.000,00
766.500,00
445.000,00
445.000,00
101.000,00
445.000,00
101.000,00
101.000,00
5.000,00
101.000,00
5.000,00
5.000,00
432.000,00
5.000,00
432.000,00
432.000,00
150.000,00
432.000,00
150.000,00
150.000,00
2.000,00
150.000,00
2.000,00
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
01
Prihodi iz buxeta
1.000,00
1.000,00
01
Izvori finansirawa za funkciju 130:
Prihodi iz buxeta
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
21.513.529,00
483
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
499
OPIS
521
Prihodi iz buxeta
Robne rezerve
01
Prihodi iz buxeta
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
01
Izvori finansirawa za funkciju 490:
Prihodi iz buxeta
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
Ukupno za funkciju 490:
01
Izvori finansirawa za glavu 21.01:
Prihodi iz buxeta
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
Ukupno za glavu 21.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 21:
Prihodi iz buxeta
09
Primawa od prodaje nefin. imovine
Ukupno za razdeo 21:
22
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
22.01
130
Op{te usluge
500
411
501
412
01
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
502
413
503
414
504
415
505
416
506
421
Naknade u naturi
01
509
444
510
483
Prihodi iz buxeta
Stalni tro{kovi
01
423
Prihodi iz buxeta
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
508
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
422
Prihodi iz buxeta
Socijalna davawa zaposlenima
01
507
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 130:
01
Izvori finansirawa za glavu 22.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 22.01:
01
Izvori finansirawa za razdeo 22:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 22:
23
ZA[TITNIK GRA\ANA
ZA[TITNIK GRA\ANA
23.01
133
Ostale op{te usluge
-52Razdeo Glava
1
2
Funk
cija
3
Poz.
buxeta
4
511
Ekon. Izv.
klas. fin.
5
6
411
01
512
412
513
413
514
414
515
415
516
416
518
422
520
426
521
444
522
462
523
483
1.474.782,00
58.000,00
1.474.782,00
58.000,00
58.000,00
200.000,00
58.000,00
200.000,00
200.000,00
118.000,00
200.000,00
118.000,00
118.000,00
1.000,00
118.000,00
1.000,00
1.000,00
65.000,00
1.000,00
65.000,00
65.000,00
400.000,00
65.000,00
400.000,00
400.000,00
7.105.000,00
400.000,00
7.105.000,00
7.105.000,00
50.000,00
7.105.000,00
50.000,00
50.000,00
2.000,00
50.000,00
2.000,00
2.000,00
75.000,00
2.000,00
75.000,00
75.000,00
1.000,00
75.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
17.788.784,00
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Prihodi iz buxeta
Tro{kovi putovawa
01
423
8.239.002,00
1.474.782,00
Stalni tro{kovi
01
519
8.239.002,00
1.474.782,00
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
01
Prihodi iz buxeta
Usluge po ugovoru
01
Prihodi iz buxeta
Materijal
01
Prihodi iz buxeta
Prate}i tro{kovi zadu`ivawa
01
Prihodi iz buxeta
Dotacije me|unarodnim organizacijama
01
Prihodi iz buxeta
Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova
01
Prihodi iz buxeta
01
Izvori finansirawa za funkciju 133:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za funkciju 133:
01
Izvori finansirawa za glavu 23.01:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za glavu 23.01:
01
10
Prihodi iz buxeta
Naknade tro{kova za zaposlene
01
9
8.239.002,00
Socijalna davawa zaposlenima
01
8
Sredstva iz
Ukupna sredstva
dodatnih
(8 + 9)
prihoda
8.239.002,00
Naknade u naturi
01
421
7
Sredstva
iz
buxeta
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
01
517
OPIS
Izvori finansirawa za razdeo 23:
Prihodi iz buxeta
Ukupno za razdeo 23:
53
III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 14.
За извршење ове одлуке одговоран је Градоначелник.
Градоначелник је наредбодавац за извршење буџета.
Члан 15.
Ова одлука извршава се у складу са упутством Градоначелника о
извршењу буџета.
Члан 16.
Ова одлука се извршава реализацијом појединачних финансијских
планова, у којима корисници буџета распоређују и по ближим наменама исказују
средства из буџета, а индиректни корисници са сопственим приходима и
додатне приходе, распоређене овом одлуком, у складу са функционалном
класификацијом и класификацијом по изворима финансирања, на четвртом
нивоу економске класификације.
Директни корисник, сваки за свој раздео у Посебном делу ове одлуке,
доноси финансијски план прихода и примања и расхода и издатака (у даљем
тексту: финансијски план) у складу са овом одлуком.
Обавеза је Градске управе да наредног дана од дана доношења ове
одлуке обавести директне кориснике о додељеним апропријацијама.
Директни корисник који је, у буџетском смислу, одговоран за индиректне
кориснике, обавезан је да у року од седам дана од дана ступања на снагу ове
одлуке изврши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих
одобрених апропријација и о томе их обавести, по добијеној сагласности Градске
управе.
Надлежни орган индиректног корисника доноси финансијски план, на који
сагласност даје директни корисник, који је, у буџетском смислу, одговоран за тог
индиректног корисника.
Финансијски план директног корисника, који садржи и финансијске
планове из става 5. овог члана, уколико директни корисник у својој надлежности
има индиректне кориснике, доноси старешина који руководи директним
корисником и доставља га Градској управи, најкасније 15 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Надлежни орган других корисника јавних средстава, који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада (у даљем тексту: КРТ
Града), доноси финансијски план, на који сагласност даје Скупштина и доставља
га Министарству финансија и привреде - Управи за трезор (у даљем тексту:
Управа за трезор).
Измене финансијског плана, у складу са изменама ове одлуке и у свим
другим случајевима измена у распореду и износу средстава у складу са законом,
директни корисник је обавезан да достави Градској управи, најкасније следећег
дана од извршене измене, да би се обезбедио континуитет у извршавању
финансијског плана, односно буџета.
54
Члан 17.
Директни корисник доноси план извршења буџета, у који укључује и
планове извршења буџета индиректних корисника, распоређивањем по
месецима планираних прихода и примања, исказаних према извору
финансирања и планираних расхода и издатака, на трећем нивоу економске
класификације.
У складу са изменама финансијског плана из члана 16. став 8. ове одлуке,
директни корисник врши измене и плана извршења буџета.
Обавеза је директног корисника да, уз финансијски план, Градској управи
достави и план из става 1. овог члана.
Члан 18.
Градска управа доноси тромесечне планове за извршење буџета, у којима
утврђује тромесечне квоте за потрошњу, имајући у виду средства планирана у
буџету за директне кориснике, ликвидне могућности буџета и потребе корисника
буџета, према плану из члана 17. ове одлуке.
Члан 19.
Директни корисник, уз одобрење Градске управе, може да изврши
преусмеравање апропријацијe одобренe на име одређеног расхода или издатка
који се финансира из општих прихода буџета, то јест прихода који немају
претходно утврђену намену, у износу до 5% вредности апропријације за расход
или издатак чији се износ умањује.
Апропријације одобрене из осталих извора финансирања могу да се
мењају без ограничења.
Члан 20.
Промене апропријација у смислу члана 5. ст. 5-6. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)
одобрава Градоначелник.
Одлуку о промени апропријација у току године, у свим случајевима
предвиђеним чланом 61. ст. 1-5. Закона о буџетском систему, као и одлуку о
преносу у текућу буџетску резерву износа апропријације који није могуће
искористити доноси Градоначелник.
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџета, утврђене овом одлуком, извршавају
се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, у складу са
тромесечним плановима за извршење буџета.
Уколико се приходи и примања буџета током године не остварују у
планираном износу, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и
на нивоу које утврди Градоначелник, и то: за обавезе утврђене законoм, на
постојећем нивоу и за сталне трошкове, у минималном износу који обезбеђује
редовно функционисање корисника буџета.
55
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџета имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и
материјал.
Корисници буџета дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања и материјала, као и по
основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише
рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 22.
Корисници са сопственим приходима, који остварују додатне приходе,
користе ова средства за извршавање расхода и издатака утврђених на терет тих
средстава, у складу са чланом 13. ове одлуке.
Уколико корисници из става 1. овог члана не остваре додатне приходе у
планираном износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих
средстава неће се извршавати на терет општих прихода буџета.
Члан 23.
Корисници буџета обавезни су да обезбеде потпуно и правовремено, на
дан реализације, уплаћивање, на прописани уплатни рачун, прихода и примања
буџета из оквира своје надлежности.
Корисници са сопственим приходима обавезни су да обезбеде потпуно и
правовремено, на дан реализације, уплаћивање додатних прихода на
одговарајуће рачуне, односно подрачуне КРТ-а Града.
Члан 24.
Корисници буџета могу да користе средства распоређена овом одлуком
само за намене за које су им, по њиховим захтевима, та средства одобрена,
односно пренета.
Корисницима са сопственим приходима, који одређени расход или издатак
извршавају из средстава буџета и из додатних прихода, преносиће се средства
из буџета, након што за реализацију одређених расхода или издатака утроше
средства која су остварили из других извора финансирања.
Члан 25.
Корисници буџета преузимају обавезе на основу уговора или другог
правног акта, искључиво у писаној форми, осим ако законом није другачије
одређено.
Корисници буџета могу да преузимају обавезе на терет средстава буџета
и да користе буџетске апропријације само до износа апропријација одобрених
овом одлуком за одређене намене.
Обавезе преузете у износу већем од износа апропријације одобрене овом
одлуком или у супротности са законом или другим прописом не могу да се
извршавају на терет КРТ-а Града.
56
Обавезе преузете у складу са апропријацијама одобреним овом одлуком,
а неизвршене до краја године, преносе се у наредну буџетску годину као
преузете обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту
буџетску годину.
Приликом преузимања обавеза, корисници буџета дужни су да обавесте
Градску управу о намери преузимања обавезе, а након потписивања уговора или
другог правног акта, којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и
предвиђеним условима и роковима плаћања, као и о свакој промени која се тиче
износа, рокова и услова плаћања.
Члан 26.
Корисници буџета одговорни су да се расходи и издаци, засновани на
рачуноводственој документацији, извршавају у складу са правним основом.
Уколико се накнадно утврди да за извршење одређеног плаћања није
постојао правни основ, корисници буџета обавезни су да изврше повраћај
средстава у буџет.
Плаћање из буџета неће бити извршено, уколико корисници буџета нису
поступили у складу са чланом 25. став 5. ове одлуке.
Плаћање из буџета за друге кориснике јавних средстава који су укључени
у КРТ Града (у даљем тексту: други корисници) неће се вршити, уколико ови
корисници нису поступили у складу са чланом 16. став 7. ове одлуке.
Члан 27.
Старешина директног, односно индиректног корисника одговоран је за
закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација из
своје надлежности, односно средстава распоређених овом одлуком.
Члан 28.
Коришћење средстава са подрачуна, односно других рачуна корисника
буџета, укључених у КРТ Града и управљање привремено расположивим
средствима на КРТ-у Града врши се у складу са Правилником о начину
коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 18/05
и 5/06), на основу појединачне одлуке Градоначелника.
Члан 29.
Корисници буџета приликом закључивања уговора о набавци добара и
финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова
морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
57
Члан 30.
У 2013. години, у органима Града, посебним организацијама и службама,
као директним корисницима и у индиректним корисницима, планиран је број од
3.553 запослених на неодређено време и 190 запослених на одређено време.
Корисници буџета, на које се односи ограничење из Закона о одређивању
максималног броја запослених у локалној администрацији ("Службени гласник
РС", број 104/09), а који имају мањи број запослених на неодређено време од
максималног броја, могу да повећају број запослених на неодређено време,
уколико су средства за исплату плата новозапослених лица обезбеђена у
буџету, а у складу са актом Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту:
Градско веће), на који претходну сагласност даје Влада Републике Србије.
Оснивање нових служби и органа, као и измена унутрашње организације и
систематизације радних места може да се врши, ако су обезбеђена средства у
буџету.
Члан 31.
Корисници буџета обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине
у 2013. години исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Изузетно, корисници са сопственим приходима, чија се делатност
претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за
рад у 2013. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и
средстава остварених по основу донација.
Члан 32.
Корисници буџета, осим јавних предузећа, који су индиректни корисници,
који користе пословни простор на територији Града и покретне ствари којима
управљају други корисници, намирују само трошкове по том основу, односно
плаћају само сталне трошкове неопходне за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу
раздвојених рачуна, други корисник врши плаћање, а затим корисник буџета из
става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Други корисници који користе пословни простор и покретне ствари којима
управљају корисници буџета, плаћају трошкове закупа и настале сталне
трошкове и трошкове текућег и инвестиционог одржавања, уколико се уговоре.
Члан 33.
Корисницима буџета усмераваће се наменски приходи, у складу са
законом, за реализацију годишњих програма које доноси Скупштина, односно
Градско веће или Градоначелник, а према финансијском плану директног
корисника.
Члан 34.
Приходи од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
и приходи од других накнада, утврђених Законом о заштити животне средине
("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) наменски су приходи
Буџетског фонда за заштиту животне средине, индиректног корисника којим
управља Градска управа за заштиту животне средине, у складу са законом.
58
Члан 35.
Приходи од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта и средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта,
односно пољопривредног објекта у државној својини наменски су приходи
Буџетског фонда за унапређење пољопривреде Града Новог Сада, индиректног
корисника којим управља Градска управа за привреду.
Члан 36.
Приходи од боравишне таксе користиће се за реализацију програма рада
Туристичке организације Града Новог Сада.
Члан 37.
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење објеката у државној
својини користиће се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, према програмима које доноси
Скупштина, односно Градско веће, а на предлог Градоначелника.
Члан 38.
Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима, који припадају буџету Града, користиће се
у складу са програмима које доноси Скупштина, Градско веће или
Градоначелник.
Члан 39.
Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина, који припадају
буџету Града, користиће се, у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима ("Службени гласник РС", број 88/11), за изградњу
инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова
живота у Граду, према посебном програму који доноси Скупштина, а на који
сагласност даје надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 40.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације
користиће се у складу са Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр.
38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10 и 93/12), за финансирање развоја
инфраструктуре на територији Града, према Програму уређивања грађевинског
земљишта који доноси Скупштина.
Члан 41.
Средства Буџетског фонда за финансирање активне политике
запошљавања, индиректног корисника којим управља Градска управа за
привреду, користиће се у складу са Законом о запошљавању и осигурању за
случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), на основу
програма који доноси Градоначелник.
59
Члан 42.
Средства за робне резерве користиће се за намене утврђене програмом
Дирекције за робне резерве који доноси Градско веће.
Члан 43.
Дотације из буџета одобраваће се у складу са актима о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града које
доноси Градско веће, на предлог Градоначелника.
Члан 44.
Програме инвестиционих активности у области образовања, културе,
здравства, социјалне и дечије заштите доноси Градско веће, на предлог
Градоначелника.
Члан 45.
Градско веће подноси Скупштини извештај о извршењу ове одлуке, у
складу са Законом.
Члан 46.
Градска управа је обавезна да најмање два пута годишње информише
Градско веће о извршењу буџета, у року и на начин одређен Законом о
буџетском систему.
Члан 47.
Директни корисници имају обавезу да тромесечно, а по потреби и чешће,
на захтев Градске управе, доставе извештај о извршењу буџета и финансијског
плана.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Ако у току године дође до измена прописа који уређују буџетску
класификацију, односно стандардни класификациони оквир и Контни план за
буџетски систем, Градоначелник ће донети акт са одговарајућим изменама ове
одлуке, на предлог Градске управе.
Члан 49.
Градско веће је одговорно за спровођење фискалне политике и
управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима
буџета, на начин који је сагласан Закону о буџетском систему.
Градоначелник подноси Министарству финансија, најкасније до 1. маја
2013. године, захтев за одобрење фискалног дефицита у 2014. години изнад
Законом дозвољеног износа од 10% прихода у тој години, уколико је резултат
реализације јавних инвестиција.
60
Члан 50.
Уколико корисник буџета у извршавању расхода и издатака поступи
супротно одредбама ове одлуке, Градско веће, на предлог Градоначелника,
доноси одлуку о обустави извршавања одговарајуће апропријације утврђене
овом одлуком том кориснику буџета.
Члан 51.
Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор,
извршење правоснажних судских одлука и судских поравнања спроводи се на
терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову
врсту расхода.
Расходи за новчане казне и пенале по решењу судова за директне
кориснике извршаваће се на терет њихових апропријација, а на основу
правоснажних и извршних судских одлука које тим корисницима доставља
Градско јавно правобранилаштво.
Члан 52.
Трансфере према индиректним корисницима могу да врше следећи
директни корисници: Градска управа за комуналне послове, Градска управа за
урбанизам и стамбене послове, Градска управа за привреду, Градска управа за
образовање, Градска управа за културу и Градска управа за опште послове.
Члан 53.
Средства планирана овом одлуком у Разделу 01, Глава 01.01 СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА, Функција 111 - Извршни и законодавни
органи, на позицији буџета 014, која су намењена за финансирање редовног
рада политичких субјеката, распоређују се политичким субјектима у складу са
Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", број
43/11).
Члан 54.
Средства планирана овом одлуком у Разделу 09, Глава 09.01 - ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функција 112 - Финансијски и фискални послови, на
позицији буџета 266, планирана су и за трошкове платног промета за све
директне кориснике, осим за ове трошкове у случају службених путовања у
иностранство.
Члан 55.
Средства планирана овом одлуком у Разделу 17, Глава 17.01 - ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Функција 130 - Опште услуге, на позицији буџета
426, планирана су за обавезе директних корисника, у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
("Службени гласник РС", број 36/09).
61
Члан 56.
Средства планирана овом одлуком у Разделу 19, Глава 19.01 - СЛУЖБА
ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, у Функцији 130, за коришћење услуга и роба
намењена су и за остале директне кориснике, код којих нису планирана средства
за ове намене, осим за трошкове путовања и стручног усавршавања запослених.
Средства планирана за услуге репрезентације, за потребе директних
корисника, користиће се у складу са актом који доноси Градоначелник.
Средства планирана на позицијама буџета 105, 469 и 470 ове одлуке
планирана су за основна средства за потребе директних корисника, о чијем
коришћењу одлучује Градоначелник.
Члан 57.
Јавна комунална и друга јавна предузећа, јавне агенције и други облици
организовања, чији оснивач је Град, имају обавезу да најкасније до 30. новембра
2013. године, уплате у буџет Града део од најмање 50% добити по завршном
рачуну за 2012. годину.
Члан 58.
Наредбодавац за извршење буџета обуставиће пренос средстава из
буџета у Разделу 04, Глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ,
функција 630 - Водоснабдевање, позиција буџета 107, економска класификација
451 - Субвениције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из
извора финансирања 01, Јавном комуналном предузећу "Водовод и
канализација", до висине неизмирене обавезе овог предузећа, према Уговору о
подзајму са Градом Новим Садом, а на основу Уговора о зајму између Града
Новог Сада и Европске инвестиционе банке.
Члан 59.
Корисници буџета вратиће у буџет Града, на рачун: Извршење буџета
Града Новог Сада, до 31. децембра 2013. године, средства која су им пренета у
складу са овом одлуком, а до тог дана нису утрошена за финансирање расхода
и издатака у 2013. години.
Члан 60.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара 2013.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 400-3/2012-I
27. децембар 2012. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић
Download

Буџет 2013. година - Скупштина Града Новог Сада