Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
GRADSKA UPRAVA
Sekretarijat za finansije
Služba za budžet i budžetsko računovodstvo
Broj: IV-01/I-40-38/2014
Dana: 15.10.2014. godine
I Z V E Š T A J
o ostvarenju budžeta grada Subotice za period od 01.01. do 30.09.2014 godine
Na osnovu člana 76. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp., 108/2013) lokalni organ uprave
nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje
informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno po isteku šestomesečnog odnosno
devetomesečnog perioda.
Odluka o budžetu grada Subotice za 2014. godinu doneta je 30. decembra 2013. godine od
strane Skupštine grada Subotice, a Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotice
za 2014. godinu je usvojena 17.04.2014. godine.
Račun prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i rashoda i izdataka za nabavku
nefinansijske imovine
Ostvareni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine i izvršeni rashodi i izdaci za
nabavku nefinansijske imovine za prvih devet meseci tekuće godine u odnosu na planirane prihode i
primanja od nabavke nefinansijske imovine i rashode i izdatke za nabavku finansijske imovine
prikazani su u sledećoj tabeli:
A). Računi prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i
rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine
A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA
OPIS
Plan za 2014. g.
Ostvarenje I-IX
2014.g.
1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine
1.1.Tekući prihodi u čemu :
4.887.665.000
2.968.748.000
- budžetska sredstva
4.507.790.000
2.769.144.000
- sopstveni prihodi
253.809.000
181.804.000
- donacije
126.066.000
17.800.000
1.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine
494.014.000
7.280.000
5.381.679.000
2.976.028.000
4.065.549.000
2.463.230.000
Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine (1.1.+1.2.)
2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine
2.1.Tekući rashodi u čemu:
1
- tekući budžetski rashodi
3.857.623.000
2.317.954.000
204.943.000
144.052.000
2.983.000
1.224.000
2.2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine u čemu:
1.392.780.000
434.437.000
- tekući budžetski izdaci
1.389.570.000
432.927.000
2.820.000
1.505.000
390.000
5.000
5.458.329.000
2.897.667.000
Budžetski deficit/suficit
razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po
osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i
izdataka za nabavku nefinansijske imovine
- 76.650.000
78.361.000
Izdaci za nabavku finansijske imovine ( u cilju sprovođenja javnih
politika)
356.046.000
17.083.000
- 432.696.000
61.278.000
- rashodi iz sopstvenih prihoda
- donacije
- izdaci iz sopstvenih prihoda
- donacije
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (2.1.+2.2.)
Ukupan fiskalni deficit/suficit
budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje
su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika i za subvencije date u
formi kredita ili nabavke finansijske imovine
B. RAČUN FINANSIRANJA
IZNOS
u dinarima
OPIS
Primanja od prodaje finansijske imovine
IZNOS
u dinarima
4.000.000
2.155.000
Primanja od zaduživanja
340.000.000
0
Neutrošena sredstva iz prethodnih godina
258.696.000
251.824.000
Izdaci za otplatu glavnice duga
170.000.000
96.959.000
Neto finansiranje
432.696.000
157.020.000
U periodu januar- septembar 2014.godine ostvaren je budžetski suficit u visini od 78.361.000
dinara, koji korigovan za izdatke za nabavku finansijske imovine daje fiskalni suficit od 61.278.000
dinara.
Ukupno planirani i ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina
U periodu januar-septembar 2014. godine budžet Grada Subotice je raspolagao sa sredstvima
u visini od 3.048.202.994,8 dinara što iznosi 53,22% planiranog godišnjeg obima, a u odnosu na isti
period prethodne godine raspolagano je sa 5,85% manje sredstava. U stukturi raspoloživih sredstava
preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine učestvuju sa 8,26%, odnosno 251.823.673,90 dinara.
Tekući prihodi budžeta ostvareni su u visini od 2.786.944.117,94 dinara, što predstavlja 60,19%
planiranog obima, a u odnosu na isti period prethodne godine ostvareno je 5,61% manje sredstava.
Primanja budžeta ostvarena su u visini od 9.435.202,54 dinara, sto predstavlja 1,13% od godišnjeg
2
plana, pošto nisu realizovana planirana zaduživanja u visini od 340 miliona dinara, ni prodaja
zemljišta u visini od 490 miliona dinara.
Pored prihoda i primanja budžeta grada prikazani su i prihodi i primanja indirektnih korisnika
budžeta u visini od 181.804 hiljada dinara – podaci su iz obrazaca 5.
Pregled ostvarenja prihoda i primanja budžeta u odnosu na planirano, prema ekonomskoj
klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja:
- u hiljadama dinara IZVEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANJIMA BUDŽETA za period I-IX 2014.g.
Ekonomska
klasifikac.
Plan 2014. g.
PRENETA SREDSTVA IZ
PRETHODNE GODINE
3
POREZI NA DOHODAK DOBIT I
KAPITALNE DOBITKE
711
711111
711121
711122
711123
711143
711145
711146
711147
711148
711161
711181
711184
711185
711191
711193
712
712112
712113
713
713121
Porez na zarade -80%
Porez na prihode od samostalnih
delatnosti koji se plaća prema stvarno
ostvarenom prihodu, po rešenju
Poreske uprave
Porez na prihode od samostalnih
delatnosti koji se plaća prema paušalno
utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske
uprave
Porez na prihode od samostalnih
delatnosti koji se plaća prema stvarno
ostvarenom prihodu
samooporezivanjem
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup
pokretnih stvari - po osnovu
samooporezivanja i po rešenju Poreske
uprave
Porez na prihod od poljoprivrede i
šumarstva, po rešenju Poreske uprave
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti, po
rešenju Poreske uprave
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinos prema zaradama
zaposlenih i po osnovu penzija na
teritoriji mesne zajednice i opštine
Samodoprinos iz prihoda lica koja se
bave samostalnom delatnošću
Samodoprinos na vrednost imovine
Porez na druge prihode
Porez na prihode sportista i sportskih
stručnjaka
POREZ NA FOND ZARADE
Porez na fond zarada ostalih
zaposlenih
Porez na fond zarada lica koja
ostvaruju prihode od autorskih prava i
prava industrijske svojine
POREZI NA IMOVINU
Porez na imovinu (osim na zemljište,
akcije i udele) od fizičkih lica
3
Ostvarenje I-IX
2014
Indeks
ost/plan
Indeks
ostv
14/13
258.696
251.824
97,34
80,06
2.452.401
1.281.164
52,24
87,52
1.944.000
1.094.293
56,29
90,29
36.100
23.040
63,82
99,40
54.000
39.447
73,05
112,32
10.000
11.482
114,82
-
900
2.148
238,62
4,86
9.800
5.920
60,41
113,18
1
-334
-
-
237.000
5.300
2,24
18,26
300
5
1,89
3,44
500
59
11,79
15,56
0
-53
-
-
0
2
-
5,76
300
155.500
872
95.909
290,56
61,68
69,14
87,42
4.000
3.074
76,85
258,05
0
7
-
113,09
0
4
-
243,85
0
3
-
59,51
745.200
595.650
79,93
133,33
292.000
266.247
91,18
136,21
713122
713125
713126
713311
713421
713422
713423
713424
713611
714
714421
714431
714513
714514
714543
714547
714548
714552
714562
714572
716
716111
732
Porez na imovinu (osim na zemljište,
akcije i udele) od pravnih lica
Porez na imovinu - na neizgrađeno
zemljište obveznika koji vode poslovne
knjige
Porez na imovinu (osim na
neizgrađeno zemljište), obveznika koji
vode poslovne knjige
Porez na nasleđe i poklon, po rešenju
Poreske uprave
Porez na prenos apsolutnih prava na
nepokretnosti, po rešenju Poreske
uprave
Porez na prenos apsolutnih prava na
akcijama i drugim hartijama od
vrednosti, po rešenju Poreske uprave
Porez na prenos apsolutnih prava na
motornim vozilima, plovilima i
vazduhoplovima, po rešenju Poreske
uprave
Porez na prenos apsolutnih prava u
ostalim slučajevima, po rešenju
Poreske uprave
Porez na akcije na ime i udele
POREZI NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za priređivanje
muzičkog programa u ugostiteljskim
objektima
Komunalna taksa za korišćenje
reklamnih panoa, uključujući i isticanje i
ispisivanje firme van poslovnog
prostora na objektima i prostorima koji
pripadaju jedinici lokalne samouprave
(kolovozi, trotoari, zelene površine,
bandere i sl.)
Komunalna taksa za držanje motornih
drumskih i priključnih vozila, osim
poljoprivrednih vozila i mašina
Godišnja naknada za motorna vozila,
traktore i priključna vozila
Naknada za promenu namene
obradivog poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagađivanje životne
sredine
Naknada za supstance koje oštećuju
ozonski omotač i naknada za plastične
kese
Boravišna taksa
Posebna naknada za zaštitu i
unapređenje životne sredine
Komunalna taksa za držanje sredstava
za igru ("zabavne igre")
DRUGI POREZI
Komunalna taksa za isticanje firme na
poslovnom prostoru
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
219.000
193.456
88,34
177,82
100
16
16,65
-
2.000
493
24,63
-
21.000
12.794
60,93
131,97
169.000
95.056
56,25
88,97
50
103
206,63
450,16
42.000
26.721
63,62
103,06
0
173
-
-
50
140.535
591
105.692
75,21
103,35
480
217
45,14
65,82
2.300
1.471
63,95
163
61.000
41.733
68,42
103,37
0
3
-
-
1.600
74
4,65
7,46
0
3
-
76,99
0
366
-
103,66
14.865
8.992
60,49
113,29
60.000
52.692
87,82
102,94
290
141
48,70
77,81
28.000
17.990
64,25
91,81
28.000
17.990
64,25
91,81
122.693
17.800
14,51
67,16
732141
Tekuće donacije međunarodnih
organizacija u korist nivoa gradova - za
projekte BAJMOK
51.706
1.669
3,23
13,54
732141
Tekuće donacije međunarodnih
organizacija u korist nivoa gradova - za
projekte DIAMOND
6.036
12.937
214,34
527,94
4
732141
732141
732141
733
733142
73314
733146
733146
Tekuće donacije međunarodnih
organizacija u korist nivoa gradova - za
projekte za Sinagogu od WMF
Tekuće donacije međunarodnih
organizacija u korist nivoa gradova - za
projekte RAZVOJ BALKANA
Tekuće donacije međunarodnih
organizacija u korist nivoa gradova - za
projekte 3D
Tekuće donacije međunarodnih
organizacija u korist nivoa gradova - za
projekte GEOCOM
Donacije od međunarodnih organizacija
za Vodovod
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA
VLASTI
Namenski transferi od RS za dečju
zaštitu
Namenski transferi od RS - Komesarijat
za izbeglice
Namenski transfer od APV za đačke
karte
Namenski transfer od APV za prevoz
studenata
733146
Tekući namenski transferi od Republike
Srbije preko APV
Tekući namenski transferi od APV
733148
Nenamenski transfer
733242
Kapitalni namenski transfer od APV
733146
741
PRIHODI OD IMOVINE
741141
741516
741522
741526
Prihodi budžeta grada od kamata na
sredstva konsolidovanog računa
trezora uključena u depozit banaka
Naknada za korišćenje mineralnih
sirovina i geotermalnih resursa kada se
eksploatacija vrši na teritoriji AP
Sredstva ostvarena od davanja u zakup
poljoprivrednog zemljišta, odnosno
poljoprivrednog objekta u državnoj
svojini
Naknada za korišćenje šuma i
šumskog zemljišta
741531
Komunalna taksa za korišćenje
prostora na javnim površinama ili
ispred poslovnih prostorija u poslovne
svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga
i drugih publikacije, proizvoda starih i
umetničkih zanata i domaće radinosti
741532
Komunalna taksa za korišćenje
prostora za parkiranje drumskih
motornih i priključnih vozila na
uređenim i obeleženim mestima
741534
Naknada za korišćenje građevinskog
zemljišta
741535
742
742142
Komunalna taksa za zauzeće javne
površine građevinskim materijalom
PRODAJA DOBARA I USLUGA
Prihodi od davanja u zakup, odnosno
na korišćenje nepokretnosti u državnoj
svojini koje koriste gradovi i indirektni
korisnici njihovog budžeta
5
3.656
2.647
72,40
102,85
235
0
0,00
0,00
720
0
0,00
-
340
547
160,93
-
60.000
0
0,00
-
332.971
297.737
89,42
78,96
52.000
42.821
82,35
105,29
7.703
8.452
109,72
-
6.500
8.032
-
145,67
0
294
-
-
18.757
26.482
-
135,84
2.097
11.955
570,09
90,67
240.431
180.323
75,00
63,27
5.483
19.378
353,42
150,22
229.648
223.382
97,27
94,37
44.500
16.451
36,97
49,73
8.648
3.694
42,72
56,12
109.000
153.747
141,05
-
700
434
61,96
77,34
11.100
9.546
86,00
132,33
1.700
1.087
63,93
150,83
53.000
38.039
71,77
20,67
1.000
384
38,41
260,23
491.077
163.106
33,21
96,70
86.000
54.614
63,50
104,61
742143
Prihodi od zakupnine za građevinsko
zemljište u korist nivoa gradova
3.500
1.717
49,06
103,41
742144
Naknada po osnovu konverzije prava
korišćenja u pravu svojine u korist
nivoa gradova
200
0
0,00
0,00
4.377
2.708
61,86
119,73
277.000
40.035
14,45
82,95
120.000
64.032
53,36
99,91
21.200
16.609
78,35
110,67
18.000
14.919
82,88
114,20
3.100
1.606
51,82
86,87
0
40
-
-
100
44
43,88
46,04
59.000
54.000
60.678
40.948
102,84
75,83
200,95
136,30
5.000
19.730
-
-
7.120
6.621
92,99
217,36
5.500
5.620
102,18
282,15
480
187
38,95
49,59
500
365
73,02
95,09
640
449
70,08
153,07
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA
REFUNDACIJU RASHODA IZ
PRETHODNE GODINE
638
508
79,58
79,68
772113
Memorandumske stavke za refundaciju
rashoda budžeta grada iz prethodne
godine - za porodiljsko bolovanje
491
481
97,96
97,90
772113
Memorandumske stavke za refundaciju
rashoda budžeta grada iz prethodne
godine - za invalidninu
33
27
80,89
81,14
772113
Memorandumske stavke za refundaciju
rashoda budžeta grada iz prethodne
godine - za troškove sahrane
113
0
0,00
0,00
772113
Memorandumske stavke za refundaciju
rashoda budžeta grada iz prethodne
godine - za bolovanje preko 30 dana
1
0
0,00
-
4.630.483
2.786.944
60,19
96,39
4.014
6.908
172,09
268,50
3.300
6.908
209,33
297,58
742241
742253
742341
743
743324
743341
743924
743951
745
745141
745143
771
771111
771111
771111
771111
772
7
811
811143
Gradske administrativne takse
Naknada za uređivanje građevinskog
zemljišta
Prihodi koji svojom delatnošću ostvare
organi i organizacije gradova
NOVČANE KAZNE I ODUZETA
IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje
predviđene propisima o bezbednosti
saobraćaja na putevime
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u
prekršajnom postupku za prekršaje
propisane aktom skupštine grada, kao i
oduzeta imovinska korist u tom
postupku
Prihodi od uvećanja celokupnog
poreskog duga koji je predmet prinudne
naplate za 5% na dan početka
postupka prinudne naplate, koji je
pravna posledica prinudne naplate
izvornih prihoda jedinica
Troškovi prinudne naplate izvornih
javnih prihoda opština i gradova
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali i prihodi u korist nivoa grada
Deo dobiti javnog preduzeća prema
odluci upravnog odbora javnog
preduzeća
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA
REFUNDACIJU RASHODA
Refundacija rashoda za porodiljsko
bolovanje
Refundacija rashoda za invalidninu
Refundacija rashoda za troškove
sahrane
Refundacija rashoda za bolovanje
preko 30 dana
SVEGA TEKUĆI PRIHODI
PRIMANJA OD PRODAJE
NEPOKRETNOSTI
Primanja od otplate stanova u korist
nivoa gradova
6
811141
841
841141
8
911
911441
912
912341
921
921641
921641
921941
9
8+9
7+8+9
7+8+9+3
7+8+9+3
7+8+9+3
Primanja od prodaje nepokretnosti u
korist nivoa grada
PRIMANJA OD PRODAJE
ZEMLJIŠTA
Prihodi od prodaje zemljišta u korist
nivoa gradova
714
0
0,00
0,00
490.000
372
0,08
1,41
490.000
372
0,08
1,41
494.014
7.280
1,47
25,20
100.000
0
0,00
-
100.000
0
0,00
-
240.000
0
0,00
-
Primanja od zaduživanja od
multilateralnih institucija u korist nivoa
gradova - Vodovod i kanalizacija
Projekat unapređenja vodnih sistema
240.000
0
0,00
-
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE
4.000
2.155
53,89
79,58
1.600
1.202
75,15
113,31
1.900
614
32,32
46,13
500
339
67,82
107,15
344.000
2.155
0,63
79,58
838.014
9.435
1,13
29,86
5.468.497
2.796.379
51,14
95,67
5.727.193
3.048.203
53,22
94,15
257.182
181.804
70,69
103,02
5.984.375
3.230.007
53,97
94,61
PRIMANJA OD PRODAJE
NEFINANSIJSKE IMOVINE
PRIMANJA OD DOMAĆIH
ZADUŽIVANJA
Primanja od zaduživanja kod poslovnih
banaka u zemlji u korist nivoa gradova
PRIMANJA OD INOSTRANOG
ZADUŽIVANJA
Primanja od otplate stambenih kredita
Primanja od otplate kredita datih iz
Fonda za razvoj privrede
Primanja od prodaje domaćih akcija i
ostalog kapitala u korist nivoa gradova
- privatizacija
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I
PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE
SVEGA TEKUĆA PRIMANJA
UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I
PRIMANJA BUDŽETA
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
BUDŽETA
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
INDIREKTNIH KORISNIKA
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
TREZORA
Prosečno stanje slobodnih novčanih sredstava u toku prvih devet meseci 2014. godine je
iznosilo 294.953.739,91 dinara (prethodne godine u istom periodu je iznosilo 334.178.612,90 dinara).
Od toga su bila oročena sredstva kod poslovnih banaka – kao oročeni depozit u prosečnoj visini
100.000.000,00 dinara, (prethodne godine u istom periodu je iznosilo 70.681.003,58 dinara) i
oročena kao noćni trezor u visini od 136.147.337,43 dinara (prethodne godine u istom periodu je
iznosilo 217.210.018,77 dinara). Upravljanem slobodnim novčanim sredstvima trezora grada
Subotice u budžetu je ostvaren prihod od 16.450.743,43 dinara na ime kamata.
Prosečno stanje sredstava na podračunima budžetskih korisnika je prikazana u sledećoj tabeli:
2014.
1
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUL
Stanje podračuna
budžetskih
korisnika
2
333.266.957,89
335.383.105,03
339.346.224,77
330.016.244,97
310.417.174,35
262.570.259,35
253.911.745,69
Oročeni
depoziti kod
banaka
3
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
7
Noćni trezor
4
195.161.290,32
198.035.714,29
200.000.000,00
53.333.333,33
64.677.419,35
141.000.000,00
131.774.193,55
Konsolidovani
račun trezora
5 =(2-3-4)
38.105.667,57
37.347.390,74
39.346.224,77
176.682.911,64
145.739.755,00
21.570.259,35
22.137.552,14
AVGUST
SEPTEMBAR
236.605.853,82
253.066.093,31
100.000.000,00
100.000.000,00
114.677.419,35
126.666.666,67
21.928.434,46
26.399.426,64
PROSEK I-IX 2014.
294.953.739,91
100.000.000,00
136.147.337,43
58.806.402,48
Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci
azdeo
Glava
Funkcija
Ekonomska
klasifikacija
Redni broj
U periodu januar - septembar 2014. godine izvršeni su kapitalni izdaci u ukupnoj vrednosti od
442.226.659,34 dinara što je u odnosu na planirani obim 31,54%, a prema prikazu u sledećoj tabeli:
OPIS
1
2
3
4
5
6
2
01
110
Plan 2014.
7
Ostvarenje do
30.09.2014.
2015.
2016.
8
9
GRADONAČELNIK
A. KAPITALNI PROJEKTI
Zgrade i građevinski objekti
463
(511)
Opšta bolnica - Odeljenje za plućne bolesti
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.559.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
1.559.000
0,00
0
0
941.000
0,00
2.500.000
0,00
0
0
2.500.000
0,00
0
0
5.000.000
1.433.124,00
0
0
1.000.000
0,00
1.000.000
0
Opšta bolnica - Sanacija objekta Poliklinike i
laboratorijske dijagnostike
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 941.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
Ukupno za funkciju 110:
Izvori finansiranja za funkciju 110:
01
4
02
Prihodi iz budžeta:
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I
ZAJEDNIČKE POSLOVE
130
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
1.
Zgrade i građevinski objekti
Projekat: Adaptacija i sanacija objekta Žute
kuće
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Uređenje prostora Gradske kuće i
sanitarnog čvora
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00
Izvori finansiranja:
3.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Elektro instalacija klime Nova
opština
Godina početka finansiranja projekta: 2014
8
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 600.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
600.000
0,00
0
0
6.600.000
1.433.124,00
1.000.000
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
Računarska oprema
5.168.000
304.879,87
1.200.000
0
2.
Nabavka nameštaja
1.500.000
0,00
0
0
3.
Telefonski i faks aparati i telefonska centrala
1.000.000
207.292,40
0
0
4.
500.000
0,00
0
0
200.000
0,00
0
0
6.
Oprema za sanitarne prostorije
Usisivači i oprema za održavanje čistoće i
higijene
Nabavka ručnih mašina i aparata
200.000
65.970,00
0
0
7.
Nabavka automobila
5.000.000
273.615,25
0
0
8.
5.
Elektronski potpis - oprema
786.000
786.000,00
0
0
512
Ukupno mašine i oprema
14.354.000
1.637.757,52
1.200.000
0
515
Nematerijalna imovina
1.
Licence
2.200.000
302.511,60
1.100.000
0
2.
Licence - Mega
500.000
0,00
0
0
3.
Elektronski potpis
850.000
0,00
0
0
515
Ukupno nematerijalna imovina
Ukupno za funkciju 130:
3.550.000
302.511,60
1.100.000
0
24.504.000
3.373.393,12
3.300.000
0
22.456.000
2.175.393,12
3.300.000
0
2.048.000
1.198.000,00
0
0
80.000
0,00
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 130:
4
02
01
Prihodi iz budžeta:
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICEFUNKCIONISANJE
160
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
Nabavka nameštaja i opreme za domaćinstvo
u MZ Aleksandrovo
2.
Nabavka računarske opreme i štampača za
MZ Bački Vinogradi
100.000
0,00
0
0
3.
Nabavka nameštaja u MZ Bačko Dušanovo
60.000
59.980,02
0
0
4.
Nabavka opreme za domaćinstvo u MZ Bačko
Dušanovo
40.000
39.989,00
0
0
5.
Nabavka nameštaja u MZ Bajnat
100.000
100.000,00
0
0
6.
Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u
MZ Bikovo
50.000
49.724,16
0
0
7.
Nabavka nameštaja u MZ Centar II
50.000
0,00
0
0
8.
Nabavka nameštaja u MZ Dudova šuma
Nabavka računarske opreme u MZ Dudova
šuma
Nabavka nameštaja u MZ Mala Bosna
Nabavka računarske opreme u MZ Mala
Bosna
50.000
0,00
0
0
125.000
125.000,00
0
0
50.000
49.798,00
0
0
100.000
100.202,00
0
0
100.000
99.862,00
0
0
90.000
89.826,00
0
0
10.000
0,00
0
0
15.000
9.690,00
0
0
9.
10.
11.
12.
Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u
MZ Mala Bosna
16.
Nabavka računarske opreme u MZ Mala
Bajmok
Nabavka telefona u MZ Mali Bajmok
Nabavka elektronske opreme u MZ Mali
Radanovac
Nabavka telefona u MZ Mali Radanovac
10.000
2.999,00
0
0
17.
Nabavka nameštaja u MZ Mišićevo
100.000
0,00
0
0
18.
Nabavka računarske opreme u MZ Mišićevo
100.000
78.018,00
0
0
19.
Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik
40.000
9.780,00
0
0
13.
14.
15.
9
21.
Nabavka računarske opreme u MZ Novi
Žednik
Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Žednik
50.000
0,00
0
0
22.
Nabavka nameštaja u MZ Palić
80.000
80.000,00
0
0
23.
Nabavka računarske opreme u MZ Palić
80.000
0,00
0
0
24.
Nabavka telefona u MZ Palić
20.000
0,00
0
0
25.
Nabavka nameštaja u MZ Peščara
50.000
0,00
0
0
26.
Nabavka ugradne opreme u MZ Peščara
60.000
72.340,80
0
0
27.
Nabavka elektronske opreme u MZ Peščara
40.000
24.990,00
0
0
28.
Nabavka ugradne opreme u MZ Prozivka
35.000
34.999,00
0
0
29.
Nabavka telefona u MZ Radanovac
10.000
9.189,00
0
0
30.
Nabavka nameštaja u MZ Stari Žednik
50.000
35.025,00
0
0
31.
Nabavka nameštaja u MZ Šupljak
55.000
0,00
0
0
32.
Nabavka računarske opreme u MZ Šupljak
40.000
1.299,00
0
0
33.
50.000
2.998,00
0
0
200.000
200.000,00
0
0
35.
Nabavka elektronske opreme u MZ Šupljak
Nabavka opreme za zaštitu životne sredine
MZ Šupljak
Nabavka nameštaja u MZ Tavankut
100.000
99.960,00
0
0
36.
Nabavka nameštaja u MZ Verušić
100.000
86.934,00
0
0
37.
Nabavka računarske opreme u MZ Verušić
20.000
0,00
0
0
38.
Nabavka nameštaja u MZ Višnjevac
60.000
51.876,00
0
0
39.
Nabavka računarske opreme u MZ Višnjevac
40.000
39.491,00
0
0
40.
60.000
60.000,00
0
0
80.000
23.990,00
0
0
42.
Nabavka nameštaja u MZ Zorka
Nabavka ugradne i elektronske opreme u MZ
Zorka
Nabavka nameštaja u MZ Bajnat
60.000
32.805,00
0
0
43.
Nabavka računarske opreme u MZ Bajnat
10.000
0,00
0
0
44.
Nabavka i postavljanje ograde za igralište u
MZ Mali Radanovac
100.000
0,00
0
0
45.
Nabavka nameštaja u MZ Novi Žednik
46.
Nabavka ugradne opreme u MZ Novi Žednik
Nabavka elektronske opreme u MZ Novi
Žednik
20.
34.
41.
47.
48.
49.
512
Nabavka opreme za zaštitu životne sredine u
MZ Šupljak
Nabavka opreme za MZ Hajdukovo (kosilica)
TBR
Ukupno mašine i oprema
Ukupno za funkciju 160:
50.000
43.188,00
0
0
10.000
0,00
0
0
150.000
0,00
0
0
60.000
0,00
0
0
0
32.146,00
0
0
26.000
25.974,00
0
0
3.016.000
1.772.072,98
0
0
3.016.000
1.772.072,98
0
0
2.626.000
1.707.122
0
0
390.000
64.951
0
0
260.000
0,00
0
0
23.331.000
0,00
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 160:
01
Prihodi iz budžeta:
Donacije od nevladinih organizacija i
pojedinaca:
08
4
02
RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE
- RAZVOJ ZAJEDNICE
620
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo
po programu samodoprinosa
Godina početka finansiranja projekta: 1998
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 62.571.000,00
Realizovano do 2014: 38.980.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
- iz prenetih sredstava
Izrada projektne dokumentacije u MZ
Aleksandrovo po programu samodoprinos
a
10
Godina početka finansiranja projekta: 1998
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 3.216.000,00
Realizovano do 2014: 2.216.000,00
Izvori finansiranja:
- iz prenetih sredstava
3.
1.000.000
0,00
0
0
2.500.000
2.159.700,77
0
0
Izgradnja kolovoza i staza u MZ Novo selo po
programu samodoprinosa
Godina početka finansiranja projekta: 1998
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 24.098.000,00
Realizovano do 2014: 21.598.000,00
Izvori finansiranja:
- iz prenetih sredstava
4.
Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po
programu samodoprinosa
Godina početka finansiranja projekta: 1998
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 3.595.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz prenetih sredstava
5.
40.000
0,00
0
0
3.555.000
0,00
0
0
1.400.000
0,00
0
0
3.000.000
2.849.248,25
0
0
5.000.000
4.999.947,33
0
0
5.000.000
0,00
0
0
1.000.000
858.684,72
0
0
Izrada projektne dokumentacije u MZ Novo
selo po programu samodoprinosa
Godina početka finansiranja projekta: 1998
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 5.400.000,00
Realizovano do 2014: 4.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz prenetih sredstava
6.
Adaptacija zgrade MZ Palić
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 4.167.000,00
Realizovano do 2014: 1.167.000,00
7.
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta - prenete
obaveze
Adaptacija zgrade MZ Šupljak
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
8.
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta - prenete
obaveze
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Rekonstrukcija zgrade MZ Novi Žednik
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta - prenete
obaveze
11
9.
Izrada projektne dokumentacije i popravaka
krova Doma kulture MZ Novi Žednik
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
10.
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta - prenete
obaveze
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Sanacija sportske hale u MZ Bajmok
500.000
390.000,00
2.000.000
0
2.500.000
0,00
0
0
4.000.000
3.462.836,40
0
0
5.000.000
0,00
6.500.000
1.259.033,73
0
0
167.000
166.322,37
0
0
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 9.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
11.
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta - prenete
obaveze
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Sanacija stare škole u MZ Kelebija
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 8.377.000,00
Realizovano do 2014: 2.877.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta - prenete
obaveze
12.
Opremanje i povezivanje postojećih bunara u
MZ Hajdukovo
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 167.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
13.
Izgradnja zaštitne ograde oko kontejnera u MZ
Prozivka
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 300.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno funkcija 620:
300.000
0,00
0
0
65.053.000
16.145.773,57
2.000.000
0
Izvori finansiranja za funkciju 620:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
20.767.000
13.986.072,80
2.000.000
0
09
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
12.500.000
0,00
0
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
31.786.000
2.159.700,77
0
0
800.000
0,00
0
0
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOM
NIVOU
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
760
464
(512)
Kapitalni transferi Domu zdravlja
1.
Dostavno vozilo
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Računarska oprema
Izvori finansiranja:
12
- iz tekućih prihoda budžeta
3.
1.000.000
1.000.000,00
0
0
1.500.000
1.469.160,00
0
0
800.000
0,00
0
0
1.000.000
1.000.000,00
0
0
1.000.000
686.268,00
0
0
6.100.000
4.155.428,00
0
0
6.100.000
4.155.428,00
0
0
6.100.000
4.155.428,00
0
0
300.000
300.000,00
0
0
300.000
300.000,00
0
0
- iz tekućih prihoda budžeta
1.000.000
1.000.000,00
0
0
- iz prenetih sredstava
2.500.000
2.054.948,47
0
0
3.500.000
3.054.948,47
0
0
3.500.000
3.054.948,47
0
0
Medicinska oprema - kolposkop
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
4.
Medicinska oprema - inhalatori
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
5.
Medicinska oprema - EKG aparati
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
6.
Medicinska oprema - stomatološka služba
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
464
(512)
Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja
Ukupno za funkciju 760:
Izvori finansiranja za funkciju 760:
01
4
03
Prihodi iz budžeta:
810
FIZIČKA KULTURA
V. KAPITALNE SUBVENCIJE
4512
1.
4512
Kapitalne subvencije
Sala za borilačke veštine u sklopu Hale
sportova
Ukupno kapitalne subvencije
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
Mašine i oprema
512
1.
512
Semafor - Stadion
Ukupno mašine i oprema
Ukupno za funkciju 810:
Izvori finansiranja za funkciju 810:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
1.300.000
1.300.000,00
0
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
2.500.000
2.054.948,47
0
0
820
USLUGE KULTURE
GRADSKI MUZEJ
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
Oprema za kulturu - transfer
0
307.050,00
0
0
512
Ukupno mašine i oprema
0
307.050,00
0
0
515
Nematerijalna imovina
Otkup muzejskih eksponata
400.000
195.295,35
0
0
Ukupno nematerijalna imovina
400.000
195.295,35
0
0
400.000
502.345,35
0
0
400.000
502.345,35
0
0
1.
515
Ukupno Gradski muzej:
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
GRADSKA BIBLIOTEKA
A. KAPITALNI PROJEKTI
Zgrade i građevinski objekti
511
1.
Projekat: Uređenje i rekonstrukcija male
izložbene sale u dvorištu
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 300.000,00
Realizovano do 2014: 245.000,00
Izvori finansiranja:
13
- iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
55.000
20.000,00
0
0
55.000
20.000,00
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
Mašine i oprema
512
1.
Oprema za kulturu
- iz tekućih prihoda budžeta
144.000
0,00
0
0
- iz sopstvenih prihoda
200.000
87.331,00
0
0
512
Ukupno mašine i oprema
344.000
87.331,00
0
0
515
Nematerijalna imovina
1.000.000
285.035,66
0
0
1.
Kupovina knjiga
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz sopstvenih prihoda
515
300.000
18.540,00
0
0
1.300.000
303.575,66
0
0
1.699.000
410.906,66
0
0
1.199.000
305.035,66
0
0
500.000
105.871,00
0
0
Zvučne kutije
210.000
0,00
0
0
Ukupno kapitalni transferi
210.000
0,00
0
0
210.000
0,00
0
0
210.000
0,00
0
0
400.000
0,00
0
0
Ukupno nematerijalna imovina
Ukupno Gradska biblioteka
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika:
NARODNO POZORIŠTE
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi za Narodno pozorište
1.
463
(512)
Ukupno Narodno pozorište
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE
PROJEKATA U KULTURI
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Izgradnja spomenika
2.
Izgradnja spomenika - "Ptica slomljenog krila"
2.000.000
303.277,55
0
0
Ukupno zgrade i građevinski objekti
2.400.000
303.277,55
0
0
2.400.000
303.277,55
0
0
500.000
0,00
0
0
500.000
0,00
0
0
420.000
196.885,84
0
0
400.000
0,00
0
0
511
Ukupno fin. i sufin. projekata u kulturi
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU
SPOMENIKA KULTURE
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Adaptacija tavanskog prostora u
Gradskoj kući
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 500.000,00
Izvori finansiranja:
- iz sopstvenih prihoda
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
512
Mašine i oprema
1.
2.
512
Oprema za saobraćaj - lizing
Oprema za digitalizaciju i čuvanje
dokumentacije
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz sopstvenih prihoda
200.000
57.900,00
0
0
Ukupno mašine i oprema
1.020.000
254.785,84
0
0
1.520.000
254.785,84
0
0
Ukupno za MZZSK:
Izvori finansiranja:
14
Prihodi iz budžeta:
820.000
196.885,84
0
0
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika:
700.000
57.900,00
0
0
Oprema za kulturu
16.000
15.984,00
0
0
Ukupno mašine i oprema
16.000
15.984,00
0
0
16.000
15.984,00
0
0
16.000
15.984,00
0
0
Oprema za kulturu
500.000
0,00
0
0
Ukupno mašine i oprema
500.000
0,00
0
0
500.000
0,00
0
0
500.000
0,00
0
0
Nabavka DCP projektora
4.500.000
3.050.115,60
0
0
Ukupno mašine i oprema
4.500.000
3.050.115,60
0
0
4.500.000
3.050.115,60
0
0
4.500.000
3.050.115,60
0
0
Oprema za kulturu
113.000
97.845,60
0
0
Ukupno mašine i oprema
113.000
97.845,60
0
0
113.000
97.845,60
0
0
113.000
97.845,60
0
0
3.000.000
0,00
0
0
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
6.000.000
0,00
0
0
Ukupno zgrade i građevinski objekti
9.000.000
0,00
0
0
9.000.000
0,00
0
0
Prihodi iz budžeta:
3.000.000
0,00
0
0
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
6.000.000
0,00
0
0
Ukupno za funkciju 820:
20.358.000
4.635.260,60
0,00
0,00
13.158.000
4.471.489,60
0,00
0,00
1.200.000
163.771,00
0
0
"LIKOVNI SUSRET"
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno Likovni susret:
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŽE"
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno Kostolanji Deže:
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA"
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno Aleksandar Lifka:
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
GALERIJA "DR.VINKO PERČIĆ"
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno za Galeriju:
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
ZOO VRT
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Objekat za tapira
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Rekonstrukcija objekta za leoparde
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00
Izvori finansiranja:
511
Ukupno ZOO:
Izvori finansiranja:
Izvori finansiranja za funkciju 820:
01
Prihodi iz budžeta:
04
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika:
15
09
4
03
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
911
6.000.000
0,00
0
0
698.000
432.000,00
0
0
359.000
0,00
0
0
236.000
0,00
0
0
230.000
0,00
0
0
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
"NAŠA RADOST"
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Gasifikacija objekta "Veverica"
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 698.000,00
Izvori finansiranja:
2.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Projektna dokumentacija za
rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje sa
formiranjem pekare
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 359.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
3.
Projekat: Projektna dokumentacija za
uvođenje cirkulacionog zagrejača vode u
objektima "Hajdi" i "Mak Đerđ"
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 236.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
4.
Projekat: Projektna dokumentacija za izmenu
pogonskog energenta u objektima "Veverica" i
"Naš biser"
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 230.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
5.
Projekat: Projektna dokumentacija za
formiranje prostorije za izolaciju u objektima
"Kolibri" i "Poletarac"
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 47.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
47.000
0,00
0
0
1.570.000
432.000,00
0
0
800.000
787.980,00
0
0
50.000
0,00
0
0
200.000
6.998,00
0
0
20.000
0,00
0
0
200.000
163.347,90
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
Nabavka nameštaja za opremanje odeljenja
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz sopstvenih prihoda
2.
Računarska oprema
3.
Telefoni
4.
- iz sopstvenih prihoda
Nabavka opreme za domaćinstvo i
ugostiteljstvo
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz sopstvenih prihoda
5.
Nabavka mašine za pakovanje streč folijom i
nabavka salamoreznice
16
- iz tekućih prihoda budžeta
142.000
0,00
0
0
475.000
42.083,00
0
0
50.000
0,00
0
0
250.000
0,00
0
0
- iz sopstvenih prihoda
475.000
0,00
0
0
Ukupno mašine i oprema
2.662.000
1.000.408,90
0
0
100.000
21.839,00
0
0
100.000
21.839,00
0
0
4.332.000
1.454.247,90
0
0
6.
Oprema za obrazovanje
7.
Motorna oprema
- iz sopstvenih prihoda
- iz sopstvenih prihoda
8.
Oprema za sport
9.
Elektronska oprema
- iz sopstvenih prihoda
512
Nematerijalna imovina
513
1.
Knjige u biblioteci
- iz sopstvenih prihoda
513
Ukupno nematerijalna imovina
Ukupno za funkciju 911:
Izvori finansiranja za funkciju 911:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
2.712.000
1.383.327,90
0
0
04
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika:
1.620.000
70.920,00
0
0
112.000
112.000,00
0
0
112.000
112.000,00
0
0
112.000
112.000,00
0
0
284.000
0,00
0
0
284.000
0,00
0
0
284.000
0,00
0
0
48.000
0,00
0
0
48.000
0,00
0
0
48.000
0,00
0
0
1.300.000
49.800,00
0
0
1.300.000
49.800,00
0
0
912
OSNOVNO OBRAZOVANJE
"10. OKTOBAR"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "10. Oktobar":
"MAJŠANSKI PUT"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Majšanski put":
"BOSA MILIĆEVIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Bosa Milićević":
"VLADIMIR NAZOR"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
463
(511)
1.
Kapitalno održavanje zgrada
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
Ukupno kapitalni transferi:
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
17
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Vladimir Nazor":
42.000
0,00
0
0
42.000
0,00
0
0
1.342.000
49.800,00
0
0
206.000
206.000,00
0
0
206.000
206.000,00
0
0
206.000
206.000,00
0
0
290.000
290.110,00
0
0
2.268.000
577.576,98
0
0
2.558.000
867.686,98
0
0
166.000
164.924,00
0
0
166.000
164.924,00
0
0
2.724.000
1.032.610,98
0
0
5.090.000
1.426.385,94
0
0
421.000
420.600,00
0
0
5.511.000
1.846.985,94
0
0
158.000
152.500,00
0
0
158.000
152.500,00
0
0
5.669.000
1.999.485,94
0
0
188.000
155.361,60
0
0
188.000
155.361,60
0
0
188.000
155.361,60
0
0
"VUK KARADŽIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Vuk Karadžić":
"ĐURO SALAJ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
2.
Izrada projektno tehničke dokumentacije gasifikacija
- iz tekućih prihoda budžeta
Gasifikacija
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
Ukupno kapitalni transferi:
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Đuro Salaj":
"IVAN GORAN KOVAČIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
2.
Kapitalno održavanje plinovoda i radovi na
plinovodu
- iz tekućih prihoda budžeta
Projektna dokumentacija
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
Ukupno kapitalni transferi:
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Ivan Goran Kovačić":
"IVAN MILUTINOVIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka opreme za obrazovanje
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Ivan Milutinović":
"JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
18
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Jovan Jovanović Zmaj":
242.000
242.000,00
0
0
242.000
242.000,00
0
0
242.000
242.000,00
0
0
240.000
217.152,00
0
0
240.000
217.152,00
0
0
240.000
217.152,00
0
0
4.700.000
1.078.566,92
0
0
180.000
178.546,40
0
0
"JOVAN MIKIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Jovan Mikić":
"KIZUR IŠTVAN"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Gasifikacija škole
2.
Stručna ocena i komentari
3.
Projektna dokumentacija
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
320.000
320.000,00
0
0
5.200.000
1.577.113,32
0
0
276.000
275.748,00
276.000
275.748,00
0
0
5.476.000
1.852.861,32
0
0
122.000
121.999,20
0
0
122.000
121.999,20
0
0
122.000
121.999,20
0
0
5.426.000
3.453.658,52
0
0
462.000
462.000,00
0
0
5.888.000
3.915.658,52
0
0
228.000
85.074,88
0
0
228.000
85.074,88
0
0
6.116.000
4.000.733,40
0
0
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka opreme za obrazovanje
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Kizur Ištvan":
"MATIJA GUBEC"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Matija Gubec":
"MATKO VUKOVIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Gasifikacija škole
2.
Projektna dokumentacija
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka opreme za obrazovanje
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Matko Vuković":
"MILOŠ CRNJANSKI"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
19
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Miloš Crnjanski":
98.000
98.000,00
0
0
98.000
98.000,00
0
0
98.000
98.000,00
0
0
236.000
53.640,00
0
0
236.000
53.640,00
0
0
236.000
53.640,00
0
0
214.000
213.100,00
0
0
214.000
213.100,00
0
0
214.000
213.100,00
0
0
102.000
33.856,00
0
0
102.000
33.856,00
0
0
102.000
33.856,00
0
0
54.000
53.745,80
0
0
54.000
53.745,80
0
0
54.000
53.745,80
0
0
204.000
203.999,40
0
0
204.000
203.999,40
0
0
204.000
203.999,40
0
0
636.000
582.000,00
0
0
"MIROSLAV ANTIĆ" PALIĆ
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Miroslav Antić":
"HUNJADI JANOŠ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Oprema za saobraćaj
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Hunjadi Janoš":
"PETEFI ŠANDOR"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Oprema za saobraćaj
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Petefi Šandor":
"PIONIR" STARI ŽEDNIK
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Oprema za saobraćaj
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Pionir" Stari Žednik:
"SVETI SAVA"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Sveti Sava":
"SEČENJI IŠTVAN"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Projektna dokumentacija za gasifikaciju 3
područne škole
2.
Gasifikacija 3 područne škole
- iz tekućih prihoda budžeta
20
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
463
(512)
4.092.000
968.970,94
4.296.000
4.276.000
4.728.000
1.550.970,94
4.296.000
4.276.000
418.000
12.302,00
0
0
418.000
12.302,00
0
0
5.146.000
1.563.272,94
4.296.000
4.276.000
276.000
275.982,80
0
0
Ukupno kapitalni transferi:
276.000
275.982,80
0
0
Ukupno "Sonja Marinković":
"ŽARKO ZRENJANIN" OSNOVNO I
SREDNJE
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
276.000
275.982,80
0
0
86.000
85.248,00
0
0
86.000
85.248,00
0
0
86.000
85.248,00
0
0
29.185.000
12.570.849
4.296.000
4.276.000
29.185.000
12.570.849,38
4.296.000
4.276.000
117.000
0,00
0
0
117.000
0,00
0
0
117.000
0,00
0
0
100.000
0,00
0
0
100.000
0,00
0
0
100.000
0,00
0
0
643.000
642.866,02
0
0
643.000
642.866,02
0
0
643.000
642.866,02
0
0
Ukupno kapitalni transferi:
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka opreme za obrazovanje
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Sečenji Ištvan":
"SONJA MARINKOVIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno "Žarko Zrenjanin" osnovno i
srednje:
Ukupno za funkciju 912:
Izvori finansiranja za funkciju 912:
01
4
03
Prihodi iz budžeta:
920
SREDNJE OBRAZOVANJE
GIMNAZIJA "KOSTOLANJI DEŽE"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno Gimnazija "Kostolanji Deže":
GIMNAZIJA "PAULINUM"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno Gimnazija "Paulinum":
GIMNAZIJA "SVETOZAR MARKOVIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno Gimnazija "Svetozar Marković":
"TEHNIČKA ŠKOLA" IVAN SARIĆ
21
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Srednje obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno za "Tehnička škola" Ivan Sarić:
920.000
333.961,71
0
0
920.000
333.961,71
0
0
920.000
333.961,71
0
0
573.000
573.000,00
0
0
573.000
573.000,00
0
0
573.000
573.000,00
0
0
540.000
300.060,36
0
0
540.000
300.060,36
0
0
540.000
300.060,36
0
0
427.000
46.999,20
0
0
427.000
46.999,20
0
0
427.000
46.999,20
0
0
600.000
0,00
0
0
600.000
0,00
0
0
106.000
68.017,10
0
0
106.000
68.017,10
0
0
706.000
68.017,10
0
0
529.000
0,00
0
0
529.000
0,00
0
0
529.000
0,00
0
0
"POLITEHNIČKA ŠKOLA"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Srednje obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno za "Politehnička škola":
EKONOMSKA ŠKOLA "BOSA MILIĆEVIĆ"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno Ekonomska škola "Bosa
Milićević":
"MEDICINSKA ŠKOLA"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno za "Medicinska škola":
"MUZIČKA ŠKOLA" OSNOVNO I SREDNJE
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Krovni prozori
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno za "Muzička škola" osnovno i
srednje:
"HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA"
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno za "Hemijsko-tehnološka škola":
"ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENA LICA"
OSNOVNO I SREDNJE
22
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(512)
Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje
1.
Nabavka učila i opreme
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi:
Ukupno za "ŠC za slušno oštećena lica":
Ukupno za funkciju 920:
45.000
0,00
0
0
45.000
0,00
0
0
45.000
0,00
0
0
4.600.000
1.964.904,39
0
0
4.600.000
1.964.904,39
0
0
220.000
0,00
0
0
30.000
0,00
0
0
250.000
0,00
0
0
120.000
119.990,00
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
4
03
Prihodi iz budžeta:
090
SOCIJALNA ZAŠTITA
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi Centar za socijalni rad
1.
2.
463
(511)
463
(512)
Kapitalno održavanje prostora za socijalne
grupe
Projektna dokumentacija
Ukupno kapitalni transferi
Kapitalni transferi Centar za socijalni rad
1.
Mašine i oprema - štampači
2.
Mašine i oprema - računari
30.000
30.000,00
0
0
3.
Mašine i oprema - klima uređaji
100.000
99.997,00
0
0
4.
Administrativna oprema - mreža
42.000
42.000,00
0
0
5.
Administrativna oprema - ugradna oprema
8.000
7.943,76
0
0
300.000
299.930,76
0
0
Ukupno kapitalni transferi za CSR
550.000
299.930,76
0
0
Ukupno za funkciju 090:
550.000
299.930,76
0
0
550.000
299.930,76
0
0
Oprema za saobraćaj - otplata lizinga
1.776.000
951.620,98
0
0
Ukupno mašine i oprema
1.776.000
951.620,98
0
0
1.776.000
951.620,98
0
0
1.776.000
951.620,98
0
0
172.000
172.200,00
0
0
463
(512)
Ukupno kapitalni transferi
Izvori finansiranja za funkciju 090:
01
4
05
Prihodi iz budžeta:
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
131
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno za funkciju 131:
Izvori finansiranja za funkciju 131:
01
4
05
Prihodi iz budžeta:
620
01
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
511
A. KAPITALNI PROJEKTI
1.
Zgrade i građevinski objekti
Projekat:Radovi na rekonstrukciji tartan
podloge
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 590.000,00
Realizovano do 2014: 418.000,00
Izvori finansiranja:
2.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Izgradnja ograde oko sportskih
terena
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 409.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
23
3.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Tehnička kontrola elektro-priključka
elektronskih displeja na autobuskim
stajalištima
Godina početka finansiranja projekta: 2013
409.000
393.251,54
0
0
6.000
6.000,00
0
0
65.000.000
42.506.537,39
32.072.000
0
1.218.000
0,00
4.500.000
4.500.000
201.000
0,00
0
0
0
0,00
15.000.000
15.000.000
6.000.000
0,00
0
0
100.000
15.000,00
400.000
400.000
4.000
0,00
0
0
600.000
0,00
0
0
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 6.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
4.
Projekat: Otplata rata po ugovoru za
rekonstrukciju javnog osvetljenja
Godina početka finansiranja projekta: 2008
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta: 417.571.000,00
Realizovano do 2014: 320.499.000,00
Izvori finansiranja:
5.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija sportskih
terena
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 10.419.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
6.
Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja objekta
javnog osvetljenja
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 36.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
7.
Projekat: Tehnička dokumentacija i ostale
stručne usluge za rekostrukciju javne rasvete
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 900.000,00
Izvori finansiranja:
8.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Tehnička kontrola elektro priključaka
elektronskih displeja na autobuskim
stajalištima
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 4.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
9.
Projekat: Sufinansiranje izgradnje i
rekonstrukcije sportskih terena
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 600.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
10.
Projekat: Izgradnja dečijih igrališta
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
24
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno zgrade i građevinski objekti
1.000.000
0,00
0
0
74.710.000
43.092.988,93
51.972.000
19.900.000
528.000
528.100,00
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
Projekat: Nabavka nove urbane opreme
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 528.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Nabavka nove urbane opreme
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 9.472.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno mašine i oprema
514
472.000
470.747,60
4.500.000
4.500.000
1.000.000
998.847,60
4.500.000
4.500.000
108.000
0,00
0
0
392.000
0,00
3.000.000
3.500.000
500.000
0,00
3.000.000
3.500.000
76.210.000
44.091.836,53
59.472.000
27.900.000
1.954.000
0,00
0
0
70.700.000
54.430.960,00
65.000.000
70.000.000
72.654.000
54.430.960,00
65.000.000
70.000.000
Kultivisana imovina
1.
Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskih
površina
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 108.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskih
površina
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Realizovano do 2014: 6.892.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno kultivisana imovina
Ukupno program 01:
02
511
A. KAPITALNI PROJEKTI
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Rekonstrukcija saobraćajnica u MZ
Aleksandrovo
Godina početka finansiranja projekta: 2012
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.954.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Planska dokumenta, urbanistički
projekti i urbanističko tehnički uslovi
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 205.700.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno zgrade i građevinski objekti
515
Nematerijalna imovina
1.
Sredstva za razvoj GIS-a
25
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
1.000.000
976.800,00
0
0
1.000.000
984.000,00
0
0
2.000.000
1.960.800,00
0
0
29.000.000
8.046.911,86
140.000.000
150.000.000
20.000.000
0,00
0
0
Projekat: Izrada baze podataka za Opštinske
puteve i ulice-I faza
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno nematerijalna imovina
Zemljište
541
1.
Projekat: Nabavka građevinskog zemljišta
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 339.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Ukupno zemljište:
Ukupno program 02:
03
511
49.000.000
8.046.911,86
140.000.000
150.000.000
123.654.000
64.438.671,86
205.000.000
220.000.000
4.481.000
3.541.346,76
0
0
55.787.000
38.824.793,64
0
0
26.213.000
0,00
0
0
2.352.000
336.468,00
0
0
A. KAPITALNI PROJEKTI
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija trotoara,
javnih pešačkih i drugih površina
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 4.481.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i
revitalizacija saobraćajnica
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 161.580.000,00
Realizovano do 2014: 79.580.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
3.
Projekat: Izgradnja projektne dokumentacije
za izgradnju putne infrastrukture
Godina početka finansiranja projekta: 2012
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 11.885.000,00
Realizovano do 2014: 9.533.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
4.
Projekat: Izrada tehničke dokumentacije za
putnu infrastrukturu
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 403.000,00
26
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
5.
403.000
0,00
0
0
248.000
0,00
0
0
184.000
0,00
0
0
16.000.000
15.971.051,95
300.000.000
350.000.000
28.000.000
0,00
0
0
1.297.000
0,00
3.000.000
4.000.000
950.000
196.368,00
600.000
800.000
200.000
0,00
9.800.000
0
1.700.000
0,00
0
0
Projekat: Izrada tehničke dokumentacije za
putnu infrastrukturu
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 248.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
6.
Projekat: Usluga spoljnotehničke kontrole za
projekte pojačanog održavanja raskrsnica
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 820.000,00
Realizovano do 2014: 636.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
7.
Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i
revitalizacija saobraćajnica
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 694.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
8.
Projekat: Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju putne infrastrukture
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 8.297.000,00
Izvori finansiranja:
9.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Usluga spoljnotehničke kontrole
dokumentacije za izgradnju putne
infrastrukture
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 2.350.000,00
Izvori finansiranja:
10.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Izgradnja servisne saobraćajnice
"LIDL"
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
11.
Projekat: Spuštanje elekro vodova u
Frankopanskoj ulici
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.700.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
12.
Projekat: Projektovanje za spuštanje elektro
vodova u ulici Sepa Ferenca
Godina početka finansiranja projekta: 2014
27
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 300.000,00
Izvori finansiranja:
13.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Projekat regulacije u zaštićenom
delu grada
Godina početka finansiranja projekta: 2014
300.000
0,00
0
0
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 700.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno zgrade i građevinski objekti
700.000
0,00
0
0
138.815.000
58.870.028,35
313.400.000
354.800.000
496.000
376.794,00
0
0
4.000
0,00
500.000
500.000
4.586.000
3.476.889,60
6.000.000
6.000.000
1.714.000
1.418.511,96
0
0
6.800.000
5.272.195,56
6.500.000
6.500.000
145.615.000
64.142.223,91
319.900.000
361.300.000
3.108.000
3.107.370,00
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
Projekat: Izgradnja ležećih policajaca
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.488.000,00
Realizovano do 2014: 992.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Izgradnja ležećih policajaca
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 1.004.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
3.
Projekat: Nabavka i postavljanje nove
vertikalne signalizacije
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 16.586.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
4.
Projekat: Nabavka i postavljanje nove
vertikalne signalizacije
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 3.324.000,00
Realizovano do 2014: 1.610.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno mašine i oprema
Ukupno program 03:
04
511
A. KAPITALNI PROJEKTI
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Tehnička dokumentacija, stručne
usluge i nadzor za podzemnu garažu
Godina početka finansiranja projekta: 2012
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 7.944.000,00
Realizovano do 2014: 4.836.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Projekat: Sanacija fasade Muzičke škole projektno tehnička dokumentacija i takse
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
28
Ukupna vrednost projekta: 700.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
3.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Radovi na sanaciji fasade Muzičke
škole
Godina početka finansiranja projekta: 2013
700.000
0,00
0
0
21.468.000
18.712.020,80
0
0
2.000.000
0,00
0
0
2.000.000
0,00
0
0
1.000.000
216.000,00
0
0
3.000.000
0,00
0
0
2.415.000
0,00
0
0
6.400.000
0,00
0
0
100.000
30.000,00
0
0
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 21.468.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
4.
Projekat: Muzička škola - radovi na
postavljanju prozora i stolarije
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
5.
- iz prenetih sredstava
Projekat: Dom kulture MZ Tavankut u ulici
Marka Oraškovića 11 - projekat sanacije i
dogradnja objekata
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
6.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Objekat u ulici Nazorovoj 3 - radovi
na sanaciji
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
7.
Projekat: Arhitektonsko rešenje uređenja Trga
republike, Trga slobode, i Korzo ulice
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 2.415.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
8.
Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija
Doma kulture u Tavankutu - radovi
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 6.400.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
9.
Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija
Doma kulture u Tavankutu - spoljno tehnička
kontrola tehničke dokumentacije
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 100.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
29
10.
Projekat: Projekti za rušenje
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
11.
500.000
0,00
500.000
500.000
2.000.000
901.654,26
0
0
1.000.000
0,00
0
0
6.000.000
0,00
0
0
150.000
0,00
0
0
1.500.000
0,00
0
0
12.000.000
0,00
0
0
900.000
0,00
0
0
Projekat: Nepredviđeni radovi na rekonstrukciji
i adaptaciji fasade Muzičke škole
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00
Izvori finansiranja:
12.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Konkurs za urban. tehn. uređenje
prostora oivičeno ulicama Maksima Gorkog i
Štrosmajerova
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00
Izvori finansiranja:
13.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Zamena autobuskih stajališta - ključ
u ruke
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 6.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
14.
Projekat: Uređenje prostora pored Otvorenog
univerziteta - projektna dokumentacija
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 150.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
15.
Projekat: Uređenje prostora pored Otvorenog
univerziteta - radovi
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00
Izvori finansiranja:
16.
- iz tekućih prihoda budžeta
Projekat: Rasveta na gradskom stadionu izgradnja
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 12.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
17.
Projekat: Rasveta na gradskom stadionu projektno tehnička dokumentacija
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 900.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
18.
Projekat: Rasveta na gradskom stadionu spoljno tehnička kontrola teh. dokumentacije
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
30
Ukupna vrednost projekta: 100.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
511
512
514
515
541
100.000
0,00
0
0
Ukupno zgrade i građevinski objekti:
66.341.000
22.967.045,06
500.000
500.000
Ukupno program 04:
Ukupno zgrade i građevinski objekti za
funkciju 620:
Ukupno mašine i oprema za funkciju 620:
Ukupno kultivisana imovina za funkciju
620:
Ukupno nematerijalna imovina za funkciju
620:
Ukupno zemljište za funkciju 620:
66.341.000
22.967.045,06
500.000
500.000
352.520.000
179.361.022,34
430.872.000
445.200.000
7.800.000
6.271.043,16
11.000.000
11.000.000
500.000
0,00
3.000.000
3.500.000
2.000.000
1.960.800,00
0
0
Ukupno za funkciju 620:
49.000.000
8.046.911,86
140.000.000
150.000.000
411.820.000
195.639.777,36
584.872.000
609.700.000
329.406.000
195.639.777,36
584.872.000
609.700.000
80.414.000
0,00
0
0
2.000.000
0,00
0
0
200.000
0,00
0
0
200.000
0,00
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 620:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
09
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI
SAOBRAĆAJA
360
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Projektna dokumentacija za video
nadzor na raskrsnicama
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 200.000,00
Izvori finansiranja:
- iz prenetih sredstava
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti:
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
Nabavka vozila za saobraćajnu policiju i
organe Gradske uprave Grada Subotice
nadležne za poslove saobraćaja
4.000.000
0,00
0
0
2.
Nabavka i ugradnja kamera za video nadzor
na raskrsnicama
6.000.000
0,00
0
0
3.
Ostala oprema za potrebe saobraćajne policije
1.825.000
0,00
11.825.000
0,00
0
0
Licence - softver za kamere
1.500.000
0,00
0
0
Ukupno nematerijalna imovine
1.500.000
0,00
0
0
13.525.000
0,00
0
0
512
Ukupno mašine i oprema:
515
Nematerijalna imovine
1.
515
Ukupno za funkciju 360:
Izvori finansiranja za funkciju 360:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
4.685.000
0,00
0
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
8.840.000
0,00
0
0
VZ I - izrada bunarske konstrukcije i
građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara
B/28 i B/31 - JKP Vodovod i kanalizacija
9.000.000
0,00
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
9.000.000
0,00
0
0
411
PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI
V. KAPITALNE SUBVENCIJE
4512
Kapitalne subvencije
1.
4512
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Učešće u projektima Pokrajinskog
fonda za kapitalna ulaganja - PDV
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
31
Ukupna vrednost projekta: 15.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
14.250.000
9.136.506,33
0
0
6.000.000
0,00
6.000.000
6.000.000
Projekat: Učešće u projektima iz donacija viših
nivoa vlasti (RS i APV)
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 18.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
3.
Projekat: Učešće u Projektu rekonstrukcija
Narodnog pozorišta
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 200.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
0
0,00
50.000.000
50.000.000
100.000.000
0,00
0
0
- iz tekućih prihoda budžeta
23.024.000
20.034.378,25
0
0
- donacija od međunarodnih organizacija
48.600.000
47.661.818,13
0
0
- iz prenetih sredstava
25.476.000
25.476.000,00
0
0
24.136.000
3.602.700,46
7.000.000
10.000.000
7.156.000
8.026.186,93
51.000.000
30.000.000
17.000.000
0,00
0
0
5.569.000
8.972.249,92
0
0
2.850.000
1.249.900,00
0
0
4.800.000
0,00
0
0
- primanja od domaćih zaduživanja
4.
Projekat: "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROAD
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 97.200.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
5.
Projekat: Rekonstrukcija i investiciono
održavanje Sinagoge
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2016
Ukupna vrednost projekta: 156.861.000,00
Realizovano do 2014: 5.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
6.
- donacija od međunarodnih organizacija
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
- iz prenetih sredstava
Projekat: Program mera sprovođenja
poljoprivredne politike (Vodovod i kanalizacijaAPV)
Godina početka finansiranja projekta: 2012
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 2.850.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz prenetih sredstava
7.
Učešće u projektu izgradnja kanalizacione
mreže duž Stražilovske, Kameničke, Siriške i
dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u
ulici Stražilovska MZ Aleksandrovo
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 4.800.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
32
8.
Učešće u projektu izrada glavnog projekta
kanalizacione mreže za naselje MZ Đurđin
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 540.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
9.
540.000
0,00
0
0
4.750.000
0,00
0
0
850.000
0,00
0
0
8.046.000
5.238.773,82
0
0
2.000.000
302.800,00
0
0
250.000.000
0,00
200.000.000
0
545.047.000
129.701.313,84
314.000.000
96.000.000
Izgradnja vodovodne mreže - MZ Radanovac
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 5.600.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz prenetih sredstava
10.
Izgradnja fekalnog sistema Stari Žednik
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 8.046.000,00
Izvori finansiranja:
- iz prenetih sredstava
11.
Stručna ocena, tehnički prijem
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
12.
Kupovina vojne imovine, zemljište i zgrade
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta: 450.000.000,00
Izvori finansiranja:
- primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Ukupno zgrade i građevinski objekti
511
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
Nematerijalna imovina
515
1.
Projekat Su-So-Ka (zaštitni znak-sertifikati
geografskog porekla "Jabuke sa peska")
400.000
0,00
0
0
2.
Sertifikati MSP
500.000
0,00
0
0
Ukupno nematerijalna imovina:
900.000
0,00
0
0
554.947.000
129.701.313,84
314.000.000
96.000.000
89.400.000
33.076.385,04
63.000.000
66.000.000
515
Ukupno za funkciju 411:
Izvori finansiranja za funkciju 411:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
06
Donacija od međunarodnih organizacija:
55.756.000
55.688.005,06
51.000.000
30.000.000
09
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
267.000.000
0,00
200.000.000
0
10
Primanja od domaćih zaduživanja:
100.000.000
0,00
0
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
42.791.000
40.936.923,74
0
0
- iz tekućih prihoda budžeta
14.552.000
0,00
0
0
- iz prenetih sredstava
10.000.000
0,00
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
24.552.000
0,00
0
0
420
POLJOZAŠTITA
V. KAPITALNE SUBVENCIJE
4512
Kapitalne subvencije
1.
4512
Nabavka opreme poljoprivrednicima
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
33
1.
Projekat: Izrada projekta za podizanje i
rekonstrukciju vetrozaštitnih pojaseva
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
3.000.000
0,00
0
0
3.000.000
0,00
0
0
3.500.000
3.479.400,00
0
0
400.000
0,00
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
1.
Mašine i oprema
Sufinansiranje protivgradne odbrane nabavka raketa
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Računarska oprema
3.
Kancelarijski nameštaj
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz tekućih prihoda budžeta
512
Ukupno mašine i opreme
514
Kultivisana imovina
Podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih
pojaseva
Godina početka finansiranja projekta: 2014
1.
200.000
0,00
0
0
4.100.000
3.479.400,00
0
0
50.410.000
0,00
0
0
50.410.000
0,00
0
0
82.062.000
3.479.400,00
0
0
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 50.410.000,00
Realizovano do 2014: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
514
Ukupno kultivisana imovina
Ukupno za funkciju 420:
Izvori finansiranja za funkciju 420:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
72.062.000
3.479.400,00
0
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
10.000.000
0,00
0
0
- iz tekućih prihoda budžeta
700.000
0,00
778.000
0
- iz prenetih sredstava
760.000
0,00
0
0
1.460.000
0,00
778.000
0
1.460.000
0,00
778.000
0
422
ŠUMARSTVO
514
Kultivisana imovina
1.
Podizanje vetrozaštitnih pojaseva sa vrstom
Paulownia bellissima
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta: 2.233.000,00
Izvori finansiranja:
514
Ukupno kultivisana imovina:
Ukupno za funkciju 422:
Izvori finansiranja za funkciju 422:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
700.000
0,00
778.000
0
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
760.000
0,00
0
0
60.000
0,00
0
0
60.000
0,00
0
0
60.000
0,00
0
0
60.000
0,00
0
0
JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI
SUBOTICA - FUNKCIONISANJE
132
A. KAPITALNI PROJEKTI
512
Mašine i oprema
1.
Računarska oprema
- iz tekućih prihoda budžeta
512
Ukupno mašine i oprema:
Ukupno za funkciju 132:
Izvori finansiranja za funkciju 132:
01
Prihodi iz budžeta:
34
4
05
JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI
SUBOTICA
620
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
Komercijalna zona "Petar Drapšin",
Privredna zona "Radanovac" i Segedinski
put
1.
Radovi na izgradnji vodovodne infrastrukture
na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin"
u ulici Palmina i Vuka Mandušića
Godina početka finansiranja projekta: 2013
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 14.400.000,00
Realizovano do 2013: 0,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta - prenete
obaveze
2.
14.400.000
14.120.096,41
0
0
1.500.000
740.413,30
0
0
29.000.000
1.228.846,38
0
0
Projektna dokumentacija, preparcelacija,
nadzor koordinator i tehnički prijem za
izgrađen vodovod u 2013. godini
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta:
Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
Industrijska zona "Mali Bajmok"
3.
Radovi na dopremanju 20kV voda i ugradnja
srednje naponske opreme za potrebe RP
(razvodno postrojenje) preduzeća Swarovski
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 29.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
4.
Izgradnja dela saobraćajnice za potrebe
kompanije Swarovski
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
511
4.000.000
3.626.719,06
0
0
48.900.000
19.716.075,15
0
0
48.900.000
19.716.075,15
0
0
48.900.000
19.716.075,15
0
0
Administrativna oprema
241.000
3.512,00
0
0
Ukupno mašine i oprema
241.000
3.512,00
0
0
241.000
3.512,00
0
0
241.000
3.512,00
0
0
Ukupno zgrade i građevinski objekti
Ukupno za funkciju 620:
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01
4
05
Prihodi iz budžeta:
"TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
SUBOTICE"
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
473
Mašine i oprema
512
1.
512
Ukupno za funkciju 473:
Izvori finansiranja za funkciju 473:
01
4
05
487
Prihodi iz budžeta:
POGREBNE USLUGE
V. KAPITALNA SUBVENCIJA
4512
Kapitalne subvencije
35
1.
4512
Vodovodna infrastruktura JKP Pogrebno groblje na Paliću
2.869.000
920.346,08
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
2.869.000
920.346,08
0
0
3.000.000
16.058,50
0
0
2.500.000
17.258,50
0
0
5.500.000
8.369.000
33.317,00
953.663,08
0
0
0
0
8.369.000
953.663,08
0
0
Sanacija ograde i boksova u prihvatilištu za
pse - azilu Ganjo šor
7.000.000
0,00
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
7.000.000
0,00
0
0
7.000.000
0,00
0
0
7.000.000
0,00
0
0
Izgradnja regionalne deponije Subotica projektno-tehnička dokumentacija
0
838.298,37
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
0
838.298,37
0
0
0
838.298,37
0
0
0
838.298,37
0
0
5.848.000
0,00
0
0
422.000
0,00
0
0
2.500.000
0,00
0
0
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Izgradnja mrtvačnice u Gornjem Tavankutu
- iz tekućih prihoda budžeta
2.
Izgradnja mrtvačnice u Višnjevcu
- iz tekućih prihoda budžeta
Ukupno zgrade i građevinski objekti
511
Ukupno za funkciju 487:
,
Izvori finansiranja za funkciju 487:
01
4
05
Prihodi iz budžeta:
490
KOMUNALNA DELATNOST
V. KAPITALNA SUBVENCIJA
4512
Kapitalne subvencije
1.
4512
Ukupno za funkciju 490:
Izvori finansiranja za funkciju 490:
09
4
05
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
510
DOO REGIONALNA DEPONIJA
V. KAPITALNA SUBVENCIJA
4652
Kapitalne subvencije
1.
4652
Ukupno za funkciju 490:
Izvori finansiranja za funkciju 490:
01
4
05
Primanja od prodaje nefinansijske imovine:
PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE
USLOVA ŽIVOTA
550
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
1.
Projekat: Sanacija zemljanih puteva
Godina početka finansiranja projekta: 2014
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 6.270.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz prenetih sredstava
2.
Projekat: Investicioni program sanacije
energetskih gubitaka
Godina početka finansiranja projekta: 2012
Godina završetka finansiranja projekta: 2015
Ukupna vrednost projekta: 6.800.000,00
Realizovano do 2014: 4.300.000,00
Izvori finansiranja:
- iz tekućih prihoda budžeta
3.
Projekat: Projektna dokumentacija
Godina početka finansiranja projekta: 2012
Godina završetka finansiranja projekta: 2014
Ukupna vrednost projekta: 700.000,00
Realizovano do 2014: 380.000,00
Izvori finansiranja:
36
- iz prenetih sredstava
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
320.000
0,00
0
0
9.090.000
0,00
0
0
300.000
0,00
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
Mašine i oprema
512
1.
Merna kontrola i oprema
- iz tekućih prihoda budžeta
512
Ukupno mašine i oprema:
Ukupno za funkciju 550:
300.000
0,00
0
0
9.390.000
0,00
0
0
8.648.000
0,00
0
0
742.000
0,00
0
0
Izvori finansiranja za funkciju 550:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
560
FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
V. KAPITALNE SUBVENCIJE
4512
Kapitalne subvencije
1.
Projekat: Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju i uređenje regionalnog sistema
upravljanja otpadom za subotički region
- iz tekućih prihoda budžeta
2.321.000
0,00
0
0
- iz prenetih sredstava
2.679.000
2.544.000,00
0
0
29.100.000
21.194.261,64
0
0
1.000.000
0,00
0
0
3.500.000
0,00
0
0
6.600.000
6.600.000,00
0
0
2.
Aktivnosti na sanaciji jezera Palić
3.
Sufinansiranje regionalne deponije
4.
- iz tekućih prihoda budžeta
Nabavka opreme za održavanje deponije utovarivač
- iz tekućih prihoda budžeta
5.
Obezbeđivanje kontejnera i drugih
odgovarajućih posuda za odlaganje otpada
6.
- iz tekućih prihoda budžeta
Programske aktivnosti na zaštićenim
područjima park prirode Palić i spomenik
prirode "Stabla hrasta lužnjak na Paliću" terensko vozilo
- iz tekućih prihoda budžeta
- iz tekućih prihoda budžeta
4512
Ukupno kapitalne subvencije
2.500.000
0,00
0
0
47.700.000
30.338.261,64
0
0
45.021.000
27.794.261,64
0
0
2.679.000
2.544.000,00
0
0
2.100.000
0,00
0
0
2.100.000
0,00
0
0
2.000.000
0,00
0
0
2.000.000
0,00
0
0
4.100.000
0,00
0
0
Izvori finansiranja za 4512
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
463
(511)
Kapitalni transferi
1.
Programi i projekti iz oblasti zaštite životne
sredine i učešće na domaćim i međunarodnim
konkursima - Gerontološki centar, škole
- iz tekućih prihoda budžeta
463
(511)
464
(511)
Ukupno zgrade i građevinski objekti
Kapitalni transferi
1.
Programi i projekti iz oblasti zaštite životne
sredine i učešće na domaćim i međunarodnim
konkursima - Bolnica
- iz tekućih prihoda budžeta
464
(511)
Ukupno kapitalni transferi
Izvori finansiranja
Prihodi iz budžeta
A. KAPITALNI PROJEKTI
511
Zgrade i građevinski objekti
37
1.
Projekat za sanaciju i zatvaranje deponije
aleksandrovačka bara
- iz tekućih prihoda budžeta
511
Ukupno zgrade i građevinski objekti
1.000.000
0,00
0
0
1.000.000
0,00
0
0
5.400.000
0,00
0
0
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
Mašine i oprema
512
1.
Postavljanje podzemnih kontejnera
2.
Nabavka vozila i opreme za održavanje
deponije, čistoće i javnih zelenih površina
14.800.000
0,00
0
0
3.
- iz tekućih prihoda budžeta
Obezbeđivanje kontejnera ili drugih
odgovarajućih posuda domaćinstvima za
odlaganje otpada
- iz tekućih prihoda budžeta
5.000.000
0,00
0
0
Ukupno mašine i oprema:
25.200.000
0
0
0
78.000.000
30.338.261,64
0
0
69.921.000
27.794.261,64
0
0
8.079.000
2.544.000,00
0
0
5.000.000
4.984.796,16
0
0
2.500.000
1.847.795,41
0
0
500.000
334.257,01
0
0
600.000
2.500.000
310.292,01
1.560.927,37
0
0
0
0
900.000
1.499,03
0
0
2.500.000
500.000
0,00
107.266,22
0
0
0
0
15.000.000
9.146.833,21
0
0
15.000.000
9.146.833,21
0
0
10.000.000
4.162.037,05
0
0
5.000.000
4.984.796,16
0
0
- iz prenetih sredstava
512
Ukupno za funkciju 560:
Izvori finansiranja za funkciju 560:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
620
DOO PARK PALIĆ
V. KAPITALNA SUBVENCIJA - D.O.O.PARK
PALIĆ
D. OSTALI KAPITALNI TRANSFERI
4652
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4652
Ostali kapitalni transferi
Sanacija mola na Muškom štrandu
Izrada planske i projektne dokumentacije, teh.
kontrola projekata, revizija teh. dokumenata
Kapitalno održavanje objekata poverenih na
staranje
Lizing
Kredit, kamate
Oprema za kancelarije i objekte poverene na
staranje
Građevinski radovi na objektu "Ženski štrand"
Angažovanje stručnog nadzora
Ukupno ostali kapitalni transferi
Ukupno za funkciju 620:
Izvori finansiranja za funkciju 620:
4
05
01
Prihodi iz budžeta:
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina:
860
JKP "STADION"
V. KAPITALNA SUBVENCIJA - JKP
STADION
Kapitalne subvencije
4512
1.
Kompenzacije reaktivne energije na objektima
JKP Stadion - merenje kvaliteta
101.000
0,00
0
0
2.
Ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivne
energije Hala sportova i Otvoreni bazen
463.000
0,00
0
0
3.
Ugradnja opreme za kompenzaciju reaktivne
energije Stadion malih sportova
324.000
0,00
0
0
4.
Revitalizacija sistema snabdevanja hladnom
vodom olimpijskog bazena
480.000
0,00
0
0
216.000
0,00
0
0
1.200.000
0,00
0
0
5.
6.
Saniranje cevovoda u tunelu olimpijskog
bazena
Opšivanje krova Hale sportova zbog
prokišnjavanja
7.
Postavljanje nove ograde sa severne strane
objekta otvoreni bazen
216.000
196.942,49
0
0
8.
Nabavka mašine za održavanje travnjaka
450.000
450.000,00
0
0
9.
Rekonstrukcija krova - istočna strana i
krečenje prostorija
550.000
550.000,00
0
0
38
10.
4512
Nabavka sistema za navodnjavanje
300.000
300.000,00
0
0
4.300.000
1.496.942,49
0
0
4.300.000
1.496.942,49
0
0
4.300.000
1.496.942,49
0
0
Nabavka elektronske opreme
100.000
0,00
0
0
Ukupno mašine i oprema
100.000
0,00
0
0
100.000
0,00
0
0
100.000
0,00
0
0
Nabavka nameštaja
157.000
156.982,05
0
0
Ukupno mašine i oprema
157.000
156.982,05
0
0
157.000
156.982,05
0
0
157.000
156.982,05
0
0
Ukupno kapitalne subvencije
Ukupno za funkciju 860:
Izvori finansiranja za funkciju 860:
01
5
01
Prihodi iz budžeta:
330
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno za funkciju 330:
Izvori finansiranja za funkciju 330:
01
6
01
Prihodi iz budžeta:
150
ZAŠTITNIK GRAĐANA
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno za funkciju 150:
Izvori finansiranja za funkciju 150:
01
7
01
Prihodi iz budžeta:
850
KANCELARIJA ZA MLADE
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
Fotografska oprema
50.000
27.170,00
0
0
2.
Laptop
50.000
50.000,00
0
0
100.000
77.170,00
0
0
100.000
77.170,00
0
0
100.000
77.170,00
0
0
Računarska oprema i nameštaj
800.000
0,00
0
0
Ukupno mašine i oprema
800.000
0,00
0
0
800.000
0,00
0
0
800.000
0,00
0
0
UKUPNO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU
IMOVINU:
1.402.005.000
442.226.659,34
909.246.000
709.976.000
511
Zgrade i građevinski objekti
1.050.435.000
347.145.903,45
747.872.000
541.200.000
512
Mašine i oprema
82.484.000
22.218.028,10
12.200.000
11.000.000
513
Ostala osnovna sredstva
100.000
21.839,00
0
0
514
Kultivisana imovina
52.370.000
0,00
3.778.000
3.500.000
515
Nematerijalna imovina
9.650.000
2.762.182,61
1.100.000
0
541
Zemljište
49.000.000
8.046.911,86
140.000.000
150.000.000
Kapitalne subvencije
95.721.000
33.055.550,21
0
0
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
30.635.000
9.808.215,70
4.296.000
4.276.000
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
8.510.000
5.027.468,83
0
0
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
2.000.000
0,00
0
0
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
6.100.000
4.155.428,00
0
0
15.000.000
9.985.131,58
0
0
512
Ukupno mašine i oprema:
Ukupno za funkciju 850:
Izvori finansiranja za funkciju 850:
01
8
01
Prihodi iz budžeta:
130
BUDŽETSKA INSPEKCIJA
B. OSTALI KAPITALNI IZDACI
512
Mašine i oprema
1.
512
Ukupno za funkciju 130:
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01
4512
463
(511)
463
(512)
464
(511)
464
(512)
4652
Prihodi iz budžeta:
Ostali kapitalni transferi
Ukupni izvori finansiranja:
39
01
Prihodi iz budžeta:
04
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika
06
09
Donacije od međunarodnih organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i
pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
10
Primanja od domaćih zaduživanja
13
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina
08
SVEGA IZDACI ZA NEFINANSIJSKU
IMOVINU PO IZVORIMA FINANSIRANJA:
755.579.000
332.360.643,14
658.246.000
2.820.000
234.691,00
0
679.976.000
0
55.756.000
55.688.005,06
51.000.000
30.000.000
390.000
64.951,00
0
0
372.914.000
0,00
200.000.000
0
100.000.000
0,00
0
0
114.546.000
53.878.369,14
0
0
1.402.005.000
442.226.659,34
909.246.000
709.976.000
Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci budžetskih korisnika
Od ukupno raspolozivih sredstava budzeta grada utrošeno je 93,43%, odnosno
2.847.840.625,76 dinara. Od planiranog obima rashoda i izdataka izvršeno je 49,72%.
Planirane i izvršene rashode i izdatke za period januar-septembar 2014. godine, prema
funkcionalnoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja:
110
Mere socijalne politike
Socijalna zaštita
Opšte javne usluge
Izvršni i zakonodavni organ Skupština grada,
Gradonačelnik i Gradsko veće
111
Opšte javne usluge - Rezerve i
rashodi vezane za budžet
132
150
Finansijski i fiskalni poslovi Finansiranje političkih stranaka
Opšte usluge - Gradska uprava
Budžetska inspekcija
Troškovi funkcionisanja
Direkcije
JP Privredno tehnološki parkovi
Subotica
Zaštitnik građana
160
170
300
330
Opšte javne usluge koje nisu
klasifikovane na drugom mestu
- mesne zajednice
Upravljanje javnim dugom
Javni red i mir
Gradski javni pravobranilac
360
400
411
420
Fond za unapređenje
bezbednosti saobraćaja
Ekonomski poslovi
Promotivno razvojni poslovi
Poljozaštita
421
422
450
473
Fond za razvoj poljoprivrede
Šumarstvo
Transport
Turistička organizacija Grada
112
130
130
131
45,79
66,15
49,24
-
153.703
103.431
67,29
0
-
57.872
15.672
27,08
0
0
0
0
0
0
-
6.015
590.941
7.384
3.136
380.500
1.799
52,13
64,39
24,36
71,68
0
0
-
125.403
89.891
71,68
11.487
7.185
56,57
64,89
0
0
4
0
-
20.308
11.073
11.491
7.185
56,59
64,89
51.890
520.000
35.563
12.745
31.773
115.927
9.082
8.132
61,23
22,29
25,54
63,81
3.373
0
0
0
1.343
0
0
0
39,80
-
55.263
520.000
35.563
12.745
33.116
115.927
9.082
8.132
59,92
22,29
25,54
63,81
22.818
1.033.211
628.474
272.841
950
255.260
150.785
27.569
4,16
24,71
23,99
10,10
0
38.200
0
0
0
21.435
0
0
56,11
-
22.818
1.071.411
628.474
272.841
950
276.694
150.785
27.569
4,16
25,83
23,99
10,10
0
1.460
70.000
15.835
0
0
52.020
7.719
0,00
74,31
48,75
30.000
0
0
8.200
13.765
0
0
7.670
45,88
93,54
30.000
1.460
70.000
24.035
13.765
0
52.020
15.389
45,88
0,00
74,31
64,03
213.440
121.784
57,06
0
0
95.353
118.087
1.544.589
43.664
78.120
760.802
45,79
66,15
49,26
0
0
3.373
0
0
1.347
153.703
103.431
67,29
0
0
57.872
15.672
27,08
0
6.015
590.941
7.384
3.136
380.500
1.799
52,13
64,39
24,36
125.403
89.891
20.308
11.073
40
39,92
Ukupno planirana
sredstva za
2014.g.
57,06
43.664
78.120
762.148
Ostvarena
sredstva ind.
korisnika I-IX
2014.g.
Procenat
ostvarenja
sredstava ind.
korisnika I-IX
121.784
95.353
118.087
1.547.962
Procenat
ostvarenja
sredstava iz
Budžeta I-IX
2014.g.
213.440
Ostvareno
I-IX 2014.g
Ukupno procenat
ostvarenja I-IX
2014.g.
Socijalna zaštita
Ukupno ostvareno
za I-IX 2014.g.
000
070
090
100
Plan za 2014.g
FUNKCIONALNA
KLASIFIKACIJA
Planirana sredstva
ind. Korisnika
- u hiljadama dinara -
Subotice
474
487
490
500
510
550
560
600
610
Višenamenski razvojni projektiPoslovni inkubator
Ostale delatnosti - JKP
"Pogrebno"
Ostali ekonomski poslovi
Zaštita životne sredine
Upravljanje otpadom
Program mera za unapređenje
uslova života
Zaštita životne sredine
Stambeni razvoj i razvoj
zajednice
Sredstva za stambenu
izgradnju grada
760
800
810
820
830
840
Razvoj zajednice - JP Direkcija
za izgradnju
Razvoj zajednice - doo Park
Palić
Rashodi vezani za MZ-razvoj
zajednice
PTP razvoj zajednice
Stambeno kreditni fond
Održavanje poslovnog prostora
Zdravstvo
Zdravstvena zaštita na
primarnom nivou
Rekreacija, kultura i vera
Usuge rekreacije i sporta
Usluge kulture
Usluge emitovanja i izdavaštvo
Verske i dr. usluge zajednice
850
850
Dotacije nacionalnim savetima
nacionalnih manjina
Kancelarija za mlade
860
900
911
912
920
Rekreac.neklas.na drugom
mestu - JKP "Stadion"
Obrazovanje
Predškolsko obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
620
620
620
620
650
660
700
960
Pomoćne usluge u obrazov. studentske karte
UKUPNO
11.500
6.443
56,02
0
0
-
11.500
6.443
56,02
8.369
24.732
150.290
5.700
954
9.769
52.928
4.353
11,40
39,50
35,22
76,37
0
0
0
0
0
0
0
0
-
8.369
24.732
150.290
5.700
954
9.769
52.929
4.353
11,40
39,50
35,22
76,37
9.390
135.200
0
48.575
0,00
35,93
0
0
0
0
-
9.390
135.200
0
48.575
0,00
35,93
1.150.630
632.801
55,00
19.662
5.392
-
1.170.292
638.192
54,53
4.100
641
15,64
0
0
-
4.100
641
15,64
906.181
518.188
57,18
0
0
-
906.181
518.188
57,18
84.000
59.928
71,34
0
0
-
84.000
59.928
71,34
65.053
48.900
0
42.396
32.200
16.146
19.716
0
18.181
10.816
24,82
40,32
42,88
33,59
0
0
19.662
0
0
1
0
5.391
0
0
27,42
-
65.053
48.900
19.662
42.396
32.200
16.146
19.716
5.391
18.181
10.816
24,82
40,32
27,42
42,88
33,59
32.200
663.754
80.209
400.412
61.129
4.000
10.816
426.391
53.635
248.557
34.983
0
33,59
64,24
66,87
62,08
57,23
0,00
0
82.947
0
82.947
0
0
0
57.400
0
57.400
0
0
69,20
69,20
-
32.200
746.701
80.209
483.359
61.129
4.000
10.816
483.791
53.635
305.957
34.983
0
33,59
64,79
66,87
63,30
57,23
0,00
3.500
3.204
1.050
2.001
30,00
62,46
0
0
0
0
3.500
3.204
1.050
2.001
30,00
62,46
111.300
903.516
446.226
279.088
163.202
86.165
577.976
301.037
161.559
104.888
77,42
63,97
67,46
57,89
64,27
0
113.000
113.000
0
0
0
78.499
78.499
0
0
69,47
69,47
-
111.300
1.016.516
559.226
279.088
163.202
86.165
656.475
379.536
161.559
104.888
77,42
64,58
67,87
57,89
64,27
10.492
2.847.840
69,94
49,72
0
257.182
0
164.072
63,80
15.000
5.984.375
10.492
3.011.912
69,94
50,33
15.000
5.727.193
-
Ukupno procenat
ostvarenja I-IX
2014.g.
4.006.364
1.098.944
2.370.986
794.418
59,18
72,29
207.926
135.314
145.276
92.782
69,87
68,57
4.214.290
1.234.258
2.516.262
887.201
59,71
71,88
866.115
629.188
72,64
110.861
77.233
69,67
976.976
706.420
72,31
155.397
9.867
113.424
6.211
72,99
62,95
19.728
1.059
13.345
248
67,64
23,42
175.125
10.926
126.769
6.459
72,39
59,12
21.863
14.292
15.695
10.464
71,79
73,22
1.917
1.370
988
826
51,52
60,30
23.780
15.662
16.683
11.290
70,16
72,09
41
Ostvarena
sredstva ind.
korisnika I-IX
2014.g.
Procenat
ostvarenja
sredstava ind.
korisnika I-IX
Ukupno ostvareno
za I-IX 2014.g.
414
415
Ukupno planirana
sredstva za
2014.g.
412
413
Planirana sredstva
ind. Korisnika
411
TEKUĆI RASHODI
Rashodi za zaposlene
Plate, dodaci i naknade
zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja
zaposlenima
Naknade troškova za
Procenat ostvarenja
sredstava iz
Budžeta I-IX
2014.g.
4
410
Ostvareno
I-IX 2014.g
EKONOMSKA
KLASIFIKACIJA
Plan za 2014.g
Planirane i izvršene rashode i izdatke u periodu januar - septembar 2014. godine, prema
ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sledeća tabela upoređenja:
- u hiljadama dinara -
zaposlene
416
417
420
421
422
423
424
425
426
440
441
442
444
450
451
460
462
463
464
465
470
472
480
481
482
483
484
485
490
499
499
5
510
511
512
513
514
515
540
541
Jubilarne nagrade
Odborničke naknade
Korišćenje roba i usluga
7.410
24.000
1.345.147
2.344
17.092
698.068
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Otplata kamata
460.547
20.452
197.016
200.993
327.554
138.585
50.275
278.797
6.674
99.639
113.948
127.229
71.780
19.126
Otplata kamata i prateći
troškovi zaduživanja
Otplata stranih kamata
Prateći troškovi zaduživanja
Subvencije
23.275
10.000
17.000
358.242
15.179
3.938
9
217.033
Tekuće i kapitalne subvencije
Donacije i transferi
358.242
741.490
217.033
441.919
Transfer drugim nivoima vlasti
0
593.183
Transferi ustanovama
primarne zdravstvene zaštite
Ostale tekuće dotacije po
Zakonu
Mere socijalne politike
Naknada za socijalnu zaštitu
iz budžeta
Ostali rashodi
Dotacije nevladinim
organizacijama
Porezi, obavezne takse i
kazne
Novčane kazne
Naknada štete za
eksproprijaciju
Naknada štete
Sredstva rezerve
Sredstva rezerve - Tekuća
rezerva
Sredstva rezerve - Stalna
rezerva
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU
IMOVINU
Osnovna sredstva
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
Ostala osnovna sredstva
Kultivisana imovina
Nematerijalna imovina
Osnovna sredstva
6
610
Zemljište
IZDACI ZA OTPLATU
GLAVNICE I NABAVKU
FINANSIJSKE IMOVINE
Otplata glavnice
611
Otplata glavnice domaćim
poslovnim bankama
612
614
620
621
Otplata glavnice stranim
kreditorima - EBRD
Otplata glavnice za finansijski
lizing
Nabavka finansijske
imovine
Krediti fizičkim licima
UKUPNI RASHODI I IZDACI
31,64
71,22
51,90
60,54
32,63
50,57
56,69
38,84
51,80
38,04
379
0
69.827
143
0
49.612
37,67
71,05
7.789
24.000
1.414.974
2.487
17.092
747.680
31,93
52,84
12.316
7.699
18.742
9.221
5.400
16.449
0
9.184
6.109
9.664
11.526
2.757
10.372
60
74,57
79,35
51,56
125,00
51,06
63,06
-
472.863
28.151
215.758
210.214
332.954
155.034
50.275
287.981
12.783
109.303
125.474
129.986
82.152
19.186
60,90
45,41
50,66
59,69
39,04
52,99
-
0
0
0
0
60
0
0
0
-
23.275
10.000
17.000
358.242
15.239
3.938
9
217.033
-
0
0
0
258
-
358.242
741.490
217.033
442.177
-
0
365.143
65,21
39,38
0,05
60,58
60,58
59,60
61,56
0
0
256
0
-
0
593.183
256
365.143
-
34.000
10.816
31,81
0
0
-
34.000
10.816
-
114.307
112.372
65.959
52.459
57,70
46,68
0
0
3
10
-
114.307
112.372
65.962
52.469
-
112.372
276.822
52.459
147.963
46,68
53,45
0
2.785
10
2.553
91,66
112.372
279.607
52.469
150.515
53,83
218.377
115.705
52,98
105
15
14,29
218.482
115.720
52,97
43.624
1.715
23.037
121
52,81
7,03
2.680
0
2.538
0
94,69
-
46.304
1.715
25.575
121
55,23
-
1.705
11.401
23.072
1.333
7.768
0
78,20
68,13
0,00
0
0
0
0
0
0
-
1.705
11.401
23.072
1.333
7.768
0
-
16.786
0
0
0
-
16.786
0
-
6.286
0
0,00
0
0
-
6.286
0
-
1.240.829
379.895
30,62
3.210
1.510
47,05
1.244.039
381.405
30,66
1.191.829
371.848
1.510
47,05
1.195.039
373.358
31,24
1.049.935
80.174
0
52.370
9.350
49.000
347.146
21.959
0
0
2.744
8.047
500
2.310
100
0
300
0
1
1.466
25
0
19
0
0,13
63,47
24,84
6,18
-
1.050.435
82.484
100
52.370
9.650
49.000
347.147
23.425
25
0
2.762
8.047
33,05
28,40
24,84
28,62
-
49.000
8.047
31,20
33,06
27,39
0,00
29,34
16,42
16,42
3.210
0
0
-
49.000
8.047
480.000
96.959
20,20
46.046
17.286
37,54
526.046
114.245
21,72
170.000
96.959
57,03
0
203
-
170.000
97.162
-
70.000
49.917
71,31
0
0
-
70.000
49.917
-
100.000
47.042
47,04
0
0
-
100.000
47.042
-
0
0
-
0
203
-
0
203
-
310.000
0
46.046
17.083
37,10
356.046
17.083
4,80
310.000
5.727.193
0
2.847.840
46.046
257.182
17.083
164.072
37,10
63,80
356.046
5.984.375
17.083
3.011.912
4,80
50,33
0,00
0,00
0,00
49,72
42
-
Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za period januar - septembar 2014. godine, prema
organizacionoj strukturi budžeta grada, sa indeksom ostvarenja, prikazani su u sledećoj tabeli:
Razdeo
Glava
Funkcija
Pozicija
Ekonomska
klasifikacija
-
Opis
1
2
3
4
5
6
Planirana
sredstva
iz
Budžeta
2014.g.
Ostvarena
sredstva
iz Budžeta
I-IX
u hiljadama dinara -
Plan.
sredst.
ind.
korisni
ka
Ostvar.
sredst.
ind.
korisnik
a
8
Ukupno
planirana
sredstva
za 2014.g.
Ukupno
Ostvar.
sredstva
iz
Budžeta
I-IX
10
11
RAZDEO I SKUPŠTINA GRADA
1
01
110
RASHODI SKUPŠTINE GRADA
410
Rashodi za zaposlene
31.368
22.029
0
0
31.368
22.029
1
411
2
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
6.237
4.187
0
0
6.237
4.187
1.130
750
0
0
1.130
750
3
414
Socijalna davanja zaposlenima
1
0
0
0
1
0
4
417
Odborničke naknade
24.000
17.092
0
0
24.000
17.092
16.950
9.879
0
0
16.950
9.879
100
10
0
0
100
10
420
Korišćenje roba i usluga
5
421
Stalni troškovi
6
422
Troškovi putovanja
135
89
0
0
135
89
7
423
Usluge po ugovoru
14.731
8.918
0
0
14.731
8.918
7.1
425
Tekuće popravke i održavanje
500
479
0
0
500
479
8
426
Materijal
1.484
383
0
0
1.484
383
480
Ostali rashodi
10
0
0
0
10
0
482
Ostali porezi
10
0
0
0
10
0
Prihodi iz budžeta:
48.328
31.908
0
0
48.328
31.908
Ukuno za funkciju 110:
FINANSIRANJE POLITIČKIH
SUBJEKATA
48.328
31.908
0
0
48.328
31.908
6.015
3.136
0
0
6.015
3.136
6.015
3.136
0
0
6.015
3.136
6.015
3.136
0
0
6.015
3.136
6.015
3.136
0
0
6.015
3.136
54.343
35.044
0
0
54.343
35.044
30.020
23.080
0
0
30.020
23.080
560
405
0
0
560
405
1.385
0
0
1.800
1.385
9
Izvori finansiranja za funkciju 110:
01
110
1
01
112
480
10
481
Ostali rashodi
Dotacije političkim subjektima redovna delatnost
Izvori finansiranja za funkciju 112:
01
Prihodi iz budžeta:
112
Ukupno za funkciju 112:
UKUPNO RAZDEO I
RAZDEO II - GRADONAČELNIK
2
01
110
RASHODI GRADONAČELNIKA
420
Korišćenje roba i usluga
11
421
Stalni troškovi
12
422
Troškovi putovanja
1.800
13
423
Usluge po ugovoru
10.945
5.262
0
0
10.945
5.262
13.1
424
Specijalizovane usluge
15.015
14.983
0
0
15.015
14.983
14
426
Materijal
1.700
1.045
0
0
1.700
1.045
460
Donacije, dotacije i transferi
3.500
1.000
0
0
3.500
1.000
463
1.000
1.000
0
0
1.000
1.000
463
Tekući transfer ostalim nivoima vlasti
Kapitalni transferi ostalim nivoima
vlasti
2.500
0
0
0
2.500
0
470
Socijalna pomoć
866
0
0
0
866
0
472
Naknade iz budžeta u slučaju smrti
866
0
0
0
866
0
480
Ostali rashodi
15.078
11.133
0
0
15.078
11.133
15
16
43
17
481
Dotacije nevladinim organizacijama
18
482
18.2
484
18.1
485
Ostali porezi
Naknada štete - elementarne
nepogode
Naknada štete od strane državnih
organa
7.601
3.679
0
0
7.601
3.679
65
52
0
0
65
52
991
990
0
0
991
990
6.421
6.412
0
0
6.421
6.412
49.464
35.213
0
0
49.464
35.213
49.464
35.213
0
0
49.464
35.213
3.000
1.306
0
0
3.000
1.306
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
110
2
01
Ukupno za funkciju 110:
820
"Dan Grada"
420
Korišćenje roba i usluga
19
421
Stalni troškovi
90
83
0
0
90
83
20
422
Troškovi putovanja
200
0
0
0
200
0
21
423
Usluge po ugovoru
1.790
1.031
0
0
1.790
1.031
22
424
Specijalizovane usluge
720
0
0
0
720
0
23
426
Materijal
200
192
0
0
200
192
3.000
1.306
0
0
3.000
1.306
3.000
1.306
0
0
3.000
1.306
52.464
36.519
0
0
52.464
36.519
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
820
Ukupno za funkciju 820:
UKUPNO RAZDEO II
RAZDEO III - GRADSKO VEĆE
3
01
110
RASHODI GRADSKOG VEĆA
410
Rashodi za zaposlene
25.115
21.060
0
0
25.115
21.060
24
411
21.254
17.863
0
0
21.254
17.863
25
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
3.860
3.197
0
0
3.860
3.197
26
414
Socijalna davanja zaposlenima
420
Korišćenje roba i usluga
27
421
28
1
0
0
0
1
0
18.742
12.325
0
0
18.742
12.325
Stalni troškovi
3.482
3.201
0
0
3.482
3.201
422
Troškovi putovanja
2.130
619
0
0
2.130
619
29
423
Usluge po ugovoru
12.270
8.328
0
0
12.270
8.328
30
424
Specijalizovane usluge
360
0
0
0
360
0
31
426
Materijal
500
177
0
0
500
177
480
Ostali rashodi
12.054
2.924
0
0
12.054
2.924
32.1
481
Dotacije
11.190
2.581
0
0
11.190
2.581
33
482
Ostali porezi
150
0
0
0
150
0
852
484
Naknada štete
714
343
0
0
714
343
55.911
36.309
0
0
55.911
36.309
55.911
36.309
0
0
55.911
36.309
2.500
923
0
0
2.500
923
90
0
0
0
90
0
Izvori finansiranja:
01
110
3
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 110:
820
"Doček Nove Godine"
420
Korišćenje roba i usluga
34
421
Stalni troškovi
35
422
Troškovi putovanja
200
145
0
0
200
145
36
423
Usluge po ugovoru
1.567
159
0
0
1.567
159
37
424
Specijalizovane usluge
643
619
0
0
643
619
2.500
923
0
0
2.500
923
2.500
923
0
0
2.500
923
58.411
37.232
0
0
58.411
37.232
Izvori finansiranja:
01
820
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 820:
UKUPNO RAZDEO III
RAZDEO IV - GRADSKA UPRAVA
4
01
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
44
4
01
REZERVE I RASHODI VEZANI ZA
BUDŽET
111
420
Korišćenje roba i usluga
421
Troškovi platnog prometa budžeta
480
Ostali rashodi
482
Porez na usluge
490
Administrativni transferi
40
499
41
38
39
1.354
0
0
5.300
1.354
0
0
5.300
1.354
29.500
14.318
0
0
29.500
14.318
29.500
14.318
0
0
29.500
14.318
23.072
0
0
0
23.072
0
Sredstva stalne rezerve budžeta
6.286
0
0
0
6.286
0
499
Sredstva tekuće rezerve budžeta
16.786
0
0
0
16.786
0
01
Izvori finansiranja za funkciju 111:
Prihodi iz budžeta:
57.872
15.672
0
0
57.872
15.672
Ukupno za funkciju 111:
57.872
15.672
0
0
57.872
15.672
50.000
18.968
0
0
50.000
18.968
111
4
01
170
5.300
5.300
1.354
UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM
440
42
441
Otplata kamata
Otplata kamata domaćim poslovnim
bankama
23.000
15.021
0
0
23.000
15.021
43
442
Otplata stranih kamata
10.000
3.938
0
0
10.000
3.938
44
444
Prateći troškovi zaduživanja
17.000
9
0
0
17.000
9
610
Otplata glavnice
Otplata glavnice domaćim poslovnim
bankama
Otplata glavnice stranim kreditorima
- EBRD
170.000
96.959
0
0
170.000
96.959
70.000
49.917
0
0
70.000
49.917
100.000
47.042
0
0
100.000
47.042
Nabavka finansijske imovine
Nabavka finansijske imovine JKP
"Vodovod i kanalizacija" - projekat
unapređenja vodnih sistema u
Subotici - povlačenje kredita EBRD
Nabavka finansijske imovine JKP
"Vodovod i kanalizacija" - projekat
unapređenja vodnih sistema u
Subotici - povlačenje donacije EBRD
300.000
0
0
0
300.000
0
240.000
0
0
0
240.000
0
60.000
0
0
0
60.000
0
120.000
68.885
0
0
120.000
68.885
60.000
0
0
0
60.000
0
09
Prihodi iz budžeta:
Donacije od međunarodnih
organizacija
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
100.000
47.042
0
0
100.000
47.042
11
Primanja od inostranih zaduživanja
240.000
0
0
0
240.000
0
Ukupno za funkciju 170:
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
FINANSIJE:
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU
UPRAVU I ZAJEDNIČKE
POSLOVE
520.000
115.927
0
0
520.000
115.927
577.872
131.599
0
0
577.872
131.599
45
611
46
612
620
47
621
48
621
Izvori finansiranja za funkciju 170:
01
06
170
4
02
4
02
130
RASHODI GRADSKE UPRAVE
410
Rashodi za zaposlene
400.456
289.602
0
0
400.456
289.602
49
411
320.881
232.093
0
0
320.881
232.093
50
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
57.486
41.553
0
0
57.486
41.553
51
413
Naknade u naturi
2.520
1.521
0
0
2.520
1.521
52
414
8.869
8.394
0
0
8.869
8.394
53
415
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade troškova prevoza za
zaposlene
8.400
6.041
0
0
8.400
6.041
54
416
Jubilarne nagrade
2.300
0
0
0
2.300
0
420
Korišćenje roba i usluga
156.831
84.347
0
0
156.831
84.347
55
421
Stalni troškovi
64.731
39.037
0
0
64.731
39.037
56
422
Troškovi putovanja
5.000
1.052
0
0
5.000
1.052
57
423
Usluge po ugovoru
30.428
21.059
0
0
30.428
21.059
58
424
425
Specijalizovane usluge
4.232
2.628
0
0
4.232
2.628
59
Tekuće popravke i održavanje
10.559
3.911
0
0
10.559
3.911
60
426
Materijal
41.881
16.660
0
0
41.881
16.660
460
Donacije, dotacije i transferi
2.300
1.721
0
0
2.300
1.721
Ostale dotacije i transferi
2.300
1.721
0
0
2.300
1.721
45
61
465
Ostale tekuće dotacije po Zakonu
2.300
1.721
0
0
2.300
1.721
480
Ostali rashodi
6.850
1.455
0
0
6.850
1.455
62
481
Dotacije
1.400
347
0
0
1.400
347
63
482
Ostali porezi
2.000
444
0
0
2.000
444
64
485
Naknada štete
3.450
664
0
0
3.450
664
510
Osnovna sredstva
24.504
3.374
0
0
24.504
3.374
65
511
1.600
0
0
0
1.600
0
66
511
Zgrade i građevinski objekti
Adaptacija i sanacija obj. "Žuta
kuća"
67
512
Mašine i oprema
68
515
Nematerijalna imovina - licence
5.000
1.433
0
0
5.000
1.433
14.354
1.638
0
0
14.354
1.638
3.550
303
0
0
3.550
303
588.143
379.777
0
0
588.143
379.777
Izvori finansiranja za funkciju 130:
01
13
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina:
130
4
02
Ukupno za funkciju 130:
2.048
723
0
0
2.048
723
590.941
380.499
0
0
590.941
380.499
RASHODI VEZANI ZA MESNE
ZAJEDNICE - FUNKCIONISANJE
160
410
Rashodi za zaposlene
30.045
20.705
0
0
30.045
20.705
411
24.342
17.082
0
0
24.342
17.082
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
4.373
3.064
0
0
4.373
3.064
414
Socijalna davanja zaposlenima
1.020
437
0
0
1.020
437
415
Naknade troškova za zaposlene
130
75
0
0
130
75
416
Jubilarne nagrade
180
47
0
0
180
47
420
Korišćenje roba i usluga
19.163
9.361
2.963
1.277
22.126
10.638
421
Stalni troškovi
7.282
3.370
261
10
7.543
3.380
422
Troškovi putovanja
370
202
70
0
440
202
423
Usluge po ugovoru
3.885
2.098
1.547
808
5.432
2.906
424
425
Specijalizovane usluge
1.751
845
410
295
2.161
1.140
Tekuće popravke i održavanje
2.323
792
360
147
2.683
939
426
Materijal
3.552
2.054
315
17
3.867
2.071
480
Ostali rashodi
56
1
20
1
76
2
481
Dotacije
0
0
5
0
5
0
482
Ostali porezi
56
1
15
1
71
2
510
Osnovna sredstva
2.626
1.707
390
65
3.016
1.772
512
Mašine i oprema
2.626
1.707
390
65
3.016
1.772
51.890
31.774
0
0
51.890
31.774
0
0
3.373
1.343
3.373
1.343
Izvori finansiranja za funkciju 160:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
51.890
31.774
3.373
1.343
55.263
33.117
510
65.053
16.146
0
1
65.053
16.147
511
RASHODI VEZANI ZA MESNE
ZAJEDNICE-RAZVOJ ZAJEDNICE
Osnovna sredstva
Zgrade i objekti - iz mesnog
samodoprinosa
32.086
2.160
0
0
32.086
2.160
511
Zgrade i građevinski objekti
32.967
13.986
0
1
32.967
13.987
20.767
13.986
0
0
20.767
13.986
0
0
0
1
0
1
12.500
0
0
0
12.500
0
31.786
2.160
0
0
31.786
2.160
65.053
16.146
0
1
65.053
16.147
160
4
02
Ukupno za funkciju 160:
620
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina:
09
13
620
4
02
Ukupno za funkciju 620:
160
MZ ALEKSANDROVO
410
Rashodi za zaposlene
797
597
0
0
797
597
69
411
676
506
0
0
676
506
70
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
121
91
0
0
121
91
420
Korišćenje roba i usluga
641
411
0
0
641
411
46
72
421
Stalni troškovi
73
422
74
75
423
425
76
76.1
77
541
388
0
0
541
388
Troškovi putovanja
13
9
0
0
13
9
Usluge po ugovoru
37
3
0
0
37
3
Tekuće popravke i održavanje
30
0
0
0
30
0
426
Materijal
20
11
0
0
20
11
480
Ostali rashodi
1
0
0
0
1
0
482
Ostali porezi
1
0
0
0
1
0
510
Osnovna sredstva
80
0
0
0
80
0
512
Mašine i oprema
80
0
0
0
80
0
1.519
1.008
0
0
1.519
1.008
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
510
Osnovna sredstva
Zgrade i objekti - iz mesnog
samodoprinosa
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
78
511
1.519
1.008
0
0
1.519
1.008
24.591
0
0
0
24.591
0
24.591
0
0
0
24.591
0
260
0
0
0
260
0
24.331
0
0
0
24.331
0
24.591
0
0
0
24.591
0
Izvori finansiranja:
01
13
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina:
410
MZ BAČKI VINOGRADI
Rashodi za zaposlene
Ukupno za funkciju 620:
4
02
160
631
473
0
0
631
473
535
401
0
0
535
401
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
96
72
0
0
96
72
420
Korišćenje roba i usluga
336
176
138
104
474
280
81
421
Stalni troškovi
154
55
8
0
162
55
82
422
Troškovi putovanja
25
15
0
0
25
15
83
423
Usluge po ugovoru
12
70
120
96
132
166
0
79
411
80
84
424
Specijalizovane usluge
28
0
0
0
28
84.1
425
Tekuće popravke i održavanje
50
0
0
8
50
8
85
426
Materijal
67
36
10
0
77
36
480
Ostali rashodi
3
0
7
1
10
1
482
Ostali porezi
3
0
7
1
10
1
510
Osnovna sredstva
100
0
0
0
100
0
512
Mašine i oprema
100
0
0
0
100
0
1.070
649
0
0
1.070
649
0
0
145
104
145
104
1.070
649
145
104
1.215
753
86
87
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ BAČKO DUŠANOVO
410
Rashodi za zaposlene
682
503
0
0
682
503
88
411
568
421
0
0
568
421
89
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
114
82
0
0
114
82
420
Korišćenje roba i usluga
364
96
105
126
469
222
90
421
Stalni troškovi
94
26
5
0
99
26
91
422
Troškovi putovanja
30
15
0
0
30
15
92
423
Usluge po ugovoru
75
0
50
126
125
126
93
94
95
424
425
426
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
10
100
55
8
9
38
0
50
0
0
0
0
10
150
55
8
9
38
510
Osnovna sredstva
100
0
100
100
Mašine i oprema
100
100
100
0
512
0
0
100
100
1.146
699
0
0
1.146
699
0
0
105
126
105
126
1.146
699
105
126
1.251
825
96
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ BAJMOK
47
410
Rashodi za zaposlene
1.416
1.012
0
0
1.416
1.012
97
411
1.108
829
0
0
1.108
829
98
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
198
148
0
0
198
148
99
415
Naknade troškova za zaposlene
50
35
0
0
50
35
100
416
Jubilarne nagrade
60
0
0
0
60
0
420
Korišćenje roba i usluga
790
369
305
106
1.095
475
101
421
Stalni troškovi
235
88
10
0
245
88
102
423
Usluge po ugovoru
103
Specijalizovane usluge
104
424
425
105
426
Materijal
480
482
106
Tekuće popravke i održavanje
85
25
100
50
185
75
225
108
80
51
305
159
80
66
90
0
170
66
165
82
25
4
190
86
Ostali rashodi
22
0
5
0
27
0
Ostali porezi
22
0
5
0
27
0
2.228
1.381
0
0
2.228
1.381
0
0
310
106
310
106
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
2.228
1.381
310
106
2.538
1.487
510
Osnovna sredstva
9.000
3.463
0
0
9.000
3.463
511
Zgrade i građevinski objekti
9.000
3.463
0
0
9.000
3.463
4.000
3.463
0
0
4.000
3.463
5.000
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
107
Izvori finansiranja:
01
09
Prihodi iz budžeta:
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Ukupno za funkciju 620:
4
02
160
0
0
0
5.000
0
9.000
3.463
0
0
9.000
3.463
MZ BAJNAT
410
Rashodi za zaposlene
589
442
0
0
589
442
108
411
500
375
0
0
500
375
109
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
89
67
0
0
89
67
110
420
421
Korišćenje roba i usluga
Stalni troškovi
333
195
149
98
35
5
30
0
368
200
179
98
111
423
Usluge po ugovoru
42
0
30
30
72
30
112
Specijalizovane usluge
7
0
0
0
7
0
113
424
425
Tekuće popravke i održavanje
55
42
0
0
55
42
114
426
Materijal
34
9
0
0
34
9
480
Ostali rashodi
2
1
0
0
2
1
482
Ostali porezi
2
1
0
0
2
1
510
Osnovna sredstva
100
33
170
133
Mašine i oprema
100
100
100
70
512
70
33
170
133
1.024
692
0
0
1.024
692
0
0
105
63
105
63
1.024
692
105
63
1.129
755
115
116
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ BIKOVO
410
Rashodi za zaposlene
598
449
0
0
598
449
117
411
507
381
0
0
507
381
118
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
91
68
0
0
91
68
420
Korišćenje roba i usluga
548
201
50
3
598
204
119
421
Stalni troškovi
230
135
0
0
230
135
120
422
Troškovi putovanja
25
10
0
0
25
10
121
423
Usluge po ugovoru
50
0
20
0
70
0
122
424
Specijalizovane usluge
158
4
20
3
178
7
122.1
425
Tekuće popravke i održavanje
20
0
0
0
20
0
123
426
Materijal
65
52
10
0
75
52
510
Osnovna sredstva
50
50
0
0
50
50
512
Mašine i oprema
50
50
0
0
50
50
124
48
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
1.196
700
0
0
1.196
0
0
50
3
50
700
3
1.196
700
50
3
1.246
703
MZ ČANTAVIR
410
Rashodi za zaposlene
860
644
0
0
860
644
125
411
730
546
0
0
730
546
126
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
130
98
0
0
130
98
420
Korišćenje roba i usluga
632
483
0
218
632
701
127
421
Stalni troškovi
165
78
0
1
165
79
128
422
Troškovi putovanja
68
61
0
0
68
61
129
423
Usluge po ugovoru
132
94
0
35
132
129
130
Specijalizovane usluge
99
99
0
182
99
281
131
424
425
Tekuće popravke i održavanje
90
90
0
0
90
90
132
426
Materijal
78
61
0
0
78
61
1.492
1.127
0
218
1.492
1.345
1.492
1.127
0
218
1.492
1.345
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ CENTAR I
410
Rashodi za zaposlene
857
512
0
0
857
512
133
411
549
273
0
0
549
273
134
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
98
49
0
0
98
49
135
414
Socijalna davanja zaposlenima
210
190
0
0
210
190
420
Korišćenje roba i usluga
329
104
0
0
329
104
136
421
Stalni troškovi
268
104
0
0
268
104
137
423
425
Usluge po ugovoru
10
0
0
0
10
0
138
Tekuće popravke i održavanje
30
0
0
0
30
0
139
426
Materijal
21
0
0
0
21
0
480
Ostali rashodi
1
0
0
0
1
0
482
Ostali porezi
1
0
0
0
1
0
1.187
616
0
0
1.187
616
1.187
616
0
0
1.187
616
140
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ CENTAR II
410
Rashodi za zaposlene
591
443
0
0
591
443
141
411
501
376
0
0
501
376
142
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
90
67
0
0
90
67
420
Korišćenje roba i usluga
264
112
0
14
264
126
143
421
Stalni troškovi
123
58
0
0
123
58
144
Usluge po ugovoru
65
15
0
14
65
29
145
423
425
Tekuće popravke i održavanje
50
24
0
0
50
24
146
426
Materijal
26
15
0
0
26
15
480
Ostali rashodi
2
0
0
0
2
0
482
Ostali porezi
2
0
0
0
2
0
510
Osnovna sredstva
50
0
0
0
50
0
512
Mašine i oprema
50
0
0
0
50
0
907
555
0
0
907
555
147
148
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
0
0
0
14
0
14
907
555
0
14
907
569
MZ CENTAR III
410
Rashodi za zaposlene
778
584
0
0
778
584
149
411
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
660
495
0
0
660
495
150
412
Socijalni doprinosi na teret
118
89
0
0
118
89
49
poslodavca
420
Korišćenje roba i usluga
299
188
0
0
299
188
151
421
Stalni troškovi
139
64
0
0
139
64
152
Usluge po ugovoru
60
44
0
0
60
44
153
423
425
Tekuće popravke i održavanje
40
30
0
0
40
30
154
426
Materijal
60
50
0
0
60
50
480
Ostali rashodi
1
0
0
0
1
0
482
Ostali porezi
1
0
0
0
1
0
1.078
772
0
0
1.078
772
1.078
772
0
0
1.078
772
155
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ DUDOVA ŠUMA
410
Rashodi za zaposlene
1.269
894
0
0
1.269
894
156
411
1.076
758
0
0
1.076
758
157
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
193
136
0
0
193
136
420
Korišćenje roba i usluga
812
0
0
812
171
158
421
Stalni troškovi
327
171
105
0
0
327
105
159
160
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
80
26
31
3
0
0
0
0
80
26
31
3
161
423
424
425
Tekuće popravke i održavanje
189
3
0
0
189
3
162
426
Materijal
190
29
0
0
190
29
480
Ostali rashodi
1
0
0
0
1
0
482
Ostali porezi
1
0
0
0
1
0
510
Osnovna sredstva
175
125
0
0
175
125
512
Mašine i oprema
175
125
0
0
175
125
2.257
1.190
0
0
2.257
1.190
2.257
1.190
0
0
2.257
1.190
163
164
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ ĐURĐIN
410
Rashodi za zaposlene
622
467
0
0
622
467
165
411
528
396
0
0
528
396
166
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
94
71
0
0
94
71
420
Korišćenje roba i usluga
488
336
0
0
488
336
167
421
Stalni troškovi
345
234
0
0
345
234
168
Usluge po ugovoru
15
6
0
0
15
6
169
423
425
170
426
Materijal
Tekuće popravke i održavanje
28
0
0
0
28
0
100
96
0
0
100
96
1.110
803
0
0
1.110
803
1.110
803
0
0
1.110
803
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ GAT
410
Rashodi za zaposlene
816
610
0
0
816
610
171
411
692
517
0
0
692
517
172
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
124
93
0
0
124
93
420
Korišćenje roba i usluga
384
106
0
0
384
106
173
421
Stalni troškovi
193
60
0
0
193
60
174
423
Usluge po ugovoru
65
25
0
0
65
25
175
Specijalizovane usluge
60
8
0
0
60
8
176
424
425
Tekuće popravke i održavanje
26
2
0
0
26
2
177
426
Materijal
40
11
0
0
40
11
480
Ostali rashodi
2
0
0
0
2
0
482
Ostali porezi
2
0
0
0
2
0
1.202
716
0
0
1.202
716
178
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
50
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
1.202
716
0
0
1.202
716
MZ MAKOVA SEDMICA
410
Rashodi za zaposlene
873
652
0
0
873
652
179
411
740
553
0
0
740
553
180
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
133
99
0
0
133
99
420
Korišćenje roba i usluga
584
192
100
0
684
192
181
421
Stalni troškovi
197
59
0
0
197
59
182
422
Troškovi putovanja
20
0
0
0
20
0
183
423
Usluge po ugovoru
120
22
100
0
220
22
184
424
Specijalizovane usluge
50
11
0
0
50
11
185
425
Tekuće popravke i održavanje
117
96
0
0
117
96
186
426
Materijal
80
4
0
0
80
4
1.457
0
844
0
0
100
0
0
1.457
100
844
0
1.457
844
100
0
1.557
844
Izvori finansiranja:
01
08
Prihodi iz budžeta:
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ HAJDUKOVO
410
Rashodi za zaposlene
598
448
0
0
598
448
187
411
507
380
0
0
507
380
188
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
91
68
0
0
91
68
420
Korišćenje roba i usluga
674
338
350
2
1.024
340
189
421
Stalni troškovi
188
142
164
1
352
143
190
423
Usluge po ugovoru
387
162
126
0
513
162
191
424
425
Specijalizovane usluge
10
0
0
0
10
0
Tekuće popravke i održavanje
54
6
0
1
54
7
426
480
Materijal
Ostali rashodi
35
0
60
5
0
0
95
5
28
0
481
510
Dotacije
Osnovna sredstva
0
26
5
0
0
0
5
26
0
26
512
Mašine i oprema
26
28
0
0
26
26
0
0
26
26
1.298
812
0
0
1.298
812
0
0
355
2
355
2
1.298
812
355
2
1.653
814
192
193
193.1
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
193.2
510
Osnovna sredstva
167
166
0
1
167
167
511
Zgrade i građevinski objekti
167
166
0
1
167
167
167
166
0
0
167
166
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 620:
4
02
160
0
0
0
1
0
1
167
166
0
1
167
167
MZ KELEBIJA
410
Rashodi za zaposlene
631
472
0
0
631
472
194
411
535
400
0
0
535
400
195
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
96
72
0
0
96
72
420
Korišćenje roba i usluga
468
103
0
0
468
103
196
421
Stalni troškovi
117
21
0
0
117
21
197
422
Troškovi putovanja
43
13
0
0
43
13
198
Usluge po ugovoru
129
40
0
0
129
40
199
423
425
59
5
0
0
59
5
200
426
Materijal
120
24
0
0
120
24
1.099
575
0
0
1.099
575
1.099
575
0
0
1.099
575
Tekuće popravke i održavanje
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
201
510
Osnovna sredstva
6.500
1.259
0
0
6.500
1.259
511
Zgrade i građevinski objekti
6.500
1.259
0
0
6.500
1.259
51
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 620:
4
02
160
6.500
1.259
0
0
6.500
1.259
6.500
1.259
0
0
6.500
1.259
MZ KER
410
Rashodi za zaposlene
860
599
0
0
860
599
202
411
679
508
0
0
679
508
203
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
121
91
0
0
121
91
204
416
Jubilarne nagrade
60
0
0
0
60
0
420
Korišćenje roba i usluga
377
0
377
108
421
Stalni troškovi
204
108
77
0
205
0
0
204
77
206
Usluge po ugovoru
57
10
0
0
57
10
207
423
425
Tekuće popravke i održavanje
76
0
0
0
76
0
208
426
Materijal
40
21
0
0
40
21
480
Ostali rashodi
1
0
0
0
1
0
482
Ostali porezi
1
0
0
0
1
0
1.238
707
0
0
1.238
707
1.238
707
0
0
1.238
707
209
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ KERTVAROŠ
410
Rashodi za zaposlene
829
620
0
0
829
620
210
411
703
526
0
0
703
526
211
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
126
94
0
0
126
94
307
420
Korišćenje roba i usluga
357
226
130
81
487
212
421
Stalni troškovi
117
52
0
0
117
52
213
423
Usluge po ugovoru
60
57
110
81
170
138
214
424
425
Specijalizovane usluge
15
8
0
0
15
8
50
115
31
78
20
0
0
0
70
115
31
78
1.186
846
0
0
1.186
846
0
0
130
81
130
81
1.186
846
130
81
1.316
927
215
216
426
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ LJUTOVO
410
Rashodi za zaposlene
433
324
0
0
433
324
217
411
367
275
0
0
367
275
218
412
420
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Korišćenje roba i usluga
66
239
49
20
0
20
0
0
66
259
49
20
219
421
Stalni troškovi
59
20
0
0
59
20
220
422
Troškovi putovanja
15
0
0
0
15
0
221
Usluge po ugovoru
55
0
0
0
55
0
222
423
425
Tekuće popravke i održavanje
80
0
0
0
80
0
223
426
Materijal
30
0
20
0
50
0
480
Ostali rashodi
1
0
0
0
1
0
482
Ostali porezi
1
0
0
0
1
0
673
344
0
0
673
344
0
0
20
0
20
0
673
344
20
0
693
344
224
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ MALA BOSNA
410
Rashodi za zaposlene
1.600
334
0
0
1.600
334
225
411
780
249
0
0
780
249
45
226
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
140
45
0
0
140
226.1
414
Socijalna davanja zaposlenima
600
0
0
0
600
0
227
415
Naknade troškova za zaposlene
80
40
0
0
80
40
420
Korišćenje roba i usluga
685
456
35
2
720
458
52
228
421
Stalni troškovi
170
63
5
0
175
63
229
423
Usluge po ugovoru
380
338
10
2
390
340
230
Specijalizovane usluge
15
0
0
0
15
0
231
424
425
Tekuće popravke i održavanje
50
26
0
0
50
26
232
426
Materijal
70
29
20
0
90
29
510
Osnovna sredstva
250
250
0
0
250
250
512
Mašine i oprema
250
250
0
0
250
250
2.535
1.040
0
0
2.535
1.040
0
0
35
2
35
2
2.535
1.040
35
2
2.570
1.042
233
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ MALI BAJMOK
410
Rashodi za zaposlene
876
656
0
0
876
656
234
411
743
556
0
0
743
556
235
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
133
100
0
0
133
100
420
Korišćenje roba i usluga
442
181
6
6
448
187
236
421
Stalni troškovi
206
104
0
0
206
104
237
422
Troškovi putovanja
18
14
0
0
18
14
238
423
425
Usluge po ugovoru
142
50
6
6
148
56
239
Tekuće popravke i održavanje
60
0
0
0
60
0
240
426
Materijal
16
13
0
0
16
13
241
480
482
510
Ostali rashodi
Ostali porezi
Osnovna sredstva
1
1
100
0
0
0
0
0
0
1
1
100
0
0
90
242
512
Mašine i oprema
100
0
0
90
90
0
0
100
90
1.419
927
0
0
1.419
927
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
0
0
0
6
0
6
1.419
927
6
6
1.425
933
MZ MALI RADANOVAC
410
Rashodi za zaposlene
873
618
0
0
873
618
243
411
740
524
0
0
740
524
244
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
133
94
0
0
133
94
420
Korišćenje roba i usluga
568
184
4
0
572
184
245
421
Stalni troškovi
234
134
4
0
238
134
246
422
Troškovi putovanja
5
0
0
0
5
0
247
423
Usluge po ugovoru
60
16
0
0
60
16
248
249
250
424
425
426
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal
6
120
143
0
10
24
0
0
0
0
0
0
6
120
143
0
10
24
480
Ostali rashodi
0
0
3
0
3
0
482
Ostali porezi
0
0
3
0
3
0
510
Osnovna sredstva
25
13
100
0
125
13
512
Mašine i oprema
25
13
100
0
125
13
1.466
815
0
0
1.466
815
251
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
0
0
107
0
107
0
1.466
815
107
0
1.573
815
MZ MIŠIĆEVO
410
Rashodi za zaposlene
589
440
0
0
589
440
252
411
499
373
0
0
499
373
253
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
90
67
0
0
90
67
420
Korišćenje roba i usluga
377
138
0
45
377
183
254
421
Stalni troškovi
125
51
0
0
125
51
255
423
Usluge po ugovoru
90
30
0
45
90
75
53
256
424
Specijalizovane usluge
39
257
425
Tekuće popravke i održavanje
258
426
Materijal
510
512
259
3
0
0
39
3
35
0
0
0
35
0
88
54
0
0
88
54
Osnovna sredstva
200
78
0
0
200
78
Mašine i oprema
200
78
0
0
200
78
1.166
656
0
0
1.166
656
0
0
0
45
0
45
1.166
656
0
45
1.166
701
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ NOVI GRAD
410
Rashodi za zaposlene
577
433
0
0
577
433
260
411
489
367
0
0
489
367
261
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
88
66
0
0
88
66
420
Korišćenje roba i usluga
866
425
100
65
966
490
262
421
Stalni troškovi
335
141
10
0
345
141
263
423
425
Usluge po ugovoru
140
62
50
0
190
62
264
Tekuće popravke i održavanje
164
156
40
65
204
221
265
426
Materijal
227
66
0
0
227
66
1.443
858
0
0
1.443
858
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
0
0
100
65
100
65
1.443
858
100
65
1.543
923
MZ NOVI ŽEDNIK
410
Rashodi za zaposlene
636
475
0
0
636
475
266
411
539
403
0
0
539
403
267
412
420
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
Korišćenje roba i usluga
97
656
0
30
0
28
97
686
72
174
268
269
421
422
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
421
30
72
146
94
12
10
0
0
0
431
30
94
12
270
423
Usluge po ugovoru
42
0
0
0
42
0
271
424
Specijalizovane usluge
48
3
0
0
48
3
271.1
425
Tekuće popravke i održavanje
30
0
0
21
30
21
272
426
Materijal
85
37
20
7
105
44
510
Osnovna sredstva
140
53
220
0
360
53
512
Mašine i oprema
140
53
220
0
360
53
1.432
674
0
0
1.432
674
0
0
250
28
250
28
1.432
674
250
28
1.682
702
273
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
274
510
Osnovna sredstva
4.000
1.249
0
0
4.000
1.249
511
Zgrade i građevinski objekti
4.000
1.249
0
0
4.000
1.249
01
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
1.500
1.249
0
0
1.500
1.249
2.500
0
0
0
2.500
0
4.000
1.249
0
0
4.000
1.249
09
Ukupno za funkciju 620:
4
02
160
MZ NOVO SELO
410
Rashodi za zaposlene
781
586
0
0
781
586
275
411
662
497
0
0
662
497
276
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
119
89
0
0
119
89
420
Korišćenje roba i usluga
483
150
100
5
583
155
277
421
Stalni troškovi
146
67
5
5
151
72
278
423
Usluge po ugovoru
128
39
20
0
148
39
279
424
425
Specijalizovane usluge
64
3
50
0
114
3
Tekuće popravke i održavanje
40
3
0
0
40
3
280
54
281
282
426
Materijal
105
38
25
0
130
38
480
482
Ostali rashodi
1
0
0
0
1
0
Ostali porezi
1
0
0
0
1
0
1.265
736
0
0
1.265
736
0
0
100
5
100
5
1.265
736
100
5
1.365
741
7.495
2.160
0
0
7.495
2.160
7.495
2.160
0
0
7.495
2.160
40
0
0
0
40
0
7.455
2.160
0
0
7.455
2.160
7.495
2.160
0
0
7.495
2.160
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
510
Osnovna sredstva
Zgrade i objekti - iz mesnog
samodoprinosa
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
283
511
Izvori finansiranja:
01
13
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno za funkciju 620:
4
02
160
MZ PALIĆ
410
Rashodi za zaposlene
1.299
862
0
0
1.299
862
284
411
1.102
731
0
0
1.102
731
285
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
197
131
0
0
197
131
414
Bolovanje preko 30 dana
0
37
0
0
0
37
420
Korišćenje roba i usluga
636
381
90
83
726
464
286
421
Stalni troškovi
212
85
0
0
212
85
287
288
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
103
210
81
130
0
0
10
20
103
210
91
150
289
423
424
425
Tekuće popravke i održavanje
69
49
60
52
129
101
290
426
Materijal
42
36
30
0
72
36
480
Ostali rashodi
4
0
0
0
4
0
482
Ostali porezi
4
0
0
0
4
0
510
Osnovna sredstva
180
80
0
0
180
80
512
Mašine i oprema
180
80
0
0
180
80
2.069
1.323
0
0
2.069
1.323
0
0
90
83
90
83
2.119
1.323
90
83
2.209
1.406
291
292
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
293
510
Osnovna sredstva
3.000
2.849
0
0
3.000
2.849
511
Zgrade i građevinski objekti
3.000
2.849
0
0
3.000
2.849
3.000
2.849
0
0
3.000
2.849
3.000
2.849
0
0
3.000
2.849
876
743
657
557
0
0
0
0
876
743
657
557
133
100
0
0
133
100
209
50
113
489
322
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 620:
4
02
160
294
410
411
295
412
MZ PEŠČARA
Rashodi za zaposlene
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
420
Korišćenje roba i usluga
439
296
421
Stalni troškovi
169
62
0
0
169
62
297
298
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
136
21
110
0
50
0
112
0
186
21
222
0
299
423
424
425
Tekuće popravke i održavanje
65
34
0
0
65
34
300
426
Materijal
48
3
0
0
48
3
480
Ostali rashodi
2
0
0
0
2
0
482
Ostali porezi
2
0
0
0
2
0
510
Osnovna sredstva
150
97
0
0
150
97
512
Mašine i oprema
150
97
0
0
150
97
1.467
963
0
0
1.467
963
301
302
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
55
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
0
0
50
113
50
113
1.467
963
50
113
1.517
1.076
MZ PROZIVKA
410
Rashodi za zaposlene
835
624
0
0
835
624
303
411
708
529
0
0
708
529
304
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
127
95
0
0
127
95
420
Korišćenje roba i usluga
542
319
50
48
592
367
305
421
Stalni troškovi
209
99
0
0
209
99
306
423
Usluge po ugovoru
107
78
50
48
157
126
307
308
424
425
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
25
82
4
56
0
0
0
0
25
82
4
56
309
426
Materijal
119
82
0
0
119
82
480
Ostali rashodi
4
0
0
0
4
0
482
Ostali porezi
4
0
0
0
4
0
510
Osnovna sredstva
35
35
0
0
35
35
512
Mašine i oprema
35
35
0
0
35
35
310
311
Izvori finansiranja:
4
02
620
850
01
Prihodi iz budžeta:
1.416
978
0
0
1.416
978
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
Osnovna sredstva
Zgrade i građevinski objekti
Izvori finansiranja:
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 620:
0
1.416
300
300
0
978
0
0
50
50
0
0
48
48
0
0
50
1.466
300
300
48
1.026
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
300
300
0
0
510
511
01
4
02
160
MZ RADANOVAC
410
Rashodi za zaposlene
584
437
0
0
584
437
312
411
495
371
0
0
495
371
313
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
89
66
0
0
89
66
420
Korišćenje roba i usluga
419
171
635
34
1.054
205
421
Stalni troškovi
233
116
20
0
253
116
422
Troškovi putovanja
0
0
70
0
70
0
315
423
Usluge po ugovoru
71
34
200
32
271
66
316
Specijalizovane usluge
10
0
200
2
210
2
317
424
425
Tekuće popravke i održavanje
70
10
100
0
170
10
318
426
Materijal
35
11
45
0
80
11
480
Ostali rashodi
2
0
0
0
2
0
482
Ostali porezi
2
0
0
0
2
0
510
Osnovna sredstva
10
9
0
0
10
9
512
Mašine i oprema
10
9
0
0
10
9
1.015
617
0
0
1.015
617
314
319
320
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
0
0
635
34
635
34
1.015
617
635
34
1.650
651
MZ STARI ŽEDNIK
410
Rashodi za zaposlene
584
437
0
0
584
437
321
411
495
371
0
0
495
371
322
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
89
66
0
0
89
66
420
Korišćenje roba i usluga
460
217
100
44
560
261
323
421
Stalni troškovi
129
51
0
0
129
51
324
422
Troškovi putovanja
37
23
0
0
37
23
325
423
Usluge po ugovoru
81
51
50
1
131
52
326
Specijalizovane usluge
90
35
50
37
140
72
327
424
425
328
426
Materijal
510
Osnovna sredstva
Tekuće popravke i održavanje
56
20
1
0
0
20
1
103
56
0
6
103
62
50
35
0
0
50
35
329
512
Mašine i oprema
50
35
1.094
689
0
0
1.094
689
1.193
961
0
0
50
35
0
0
1.094
689
100
44
100
44
100
44
1.194
733
897
0
0
1.193
897
721
0
0
961
721
172
129
0
0
172
129
60
47
0
0
60
47
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ ŠUPLJAK
410
Rashodi za zaposlene
330
411
331
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
332
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
246
114
400
20
646
134
333
421
Stalni troškovi
123
80
15
0
138
80
334
423
Usluge po ugovoru
29
0
335
20
364
20
335
Specijalizovane usluge
26
4
0
0
26
4
336
424
425
Tekuće popravke i održavanje
32
3
0
0
32
3
337
426
Materijal
36
27
50
0
86
27
510
Osnovna sredstva
345
204
0
32
345
236
512
Mašine i oprema
Izvori finansiranja:
345
204
0
32
345
236
01
Prihodi iz budžeta:
1.784
1.215
0
0
1.784
1.215
08
Donacije od nevladinih organizacija
0
0
400
52
400
52
1.784
1.215
400
52
2.184
1.267
510
Osnovna sredstva
10.000
5.000
0
0
10.000
5.000
511
Zgrade i građevinski objekti
10.000
5.000
0
0
10.000
5.000
5.000
5.000
0
0
5.000
5.000
5.000
10.000
0
5.000
0
0
0
0
5.000
10.000
0
5.000
338
Ukupno za funkciju 160:
4
02
620
339
Izvori finansiranja:
01
09
4
02
160
Prihodi iz budžeta:
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Ukupno za funkciju 620:
MZ TAVANKUT
410
Rashodi za zaposlene
806
605
0
0
806
605
340
411
684
513
0
0
684
513
341
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
122
92
0
0
122
92
420
Korišćenje roba i usluga
514
333
0
100
514
433
342
421
Stalni troškovi
135
89
0
0
135
89
343
422
Troškovi putovanja
25
18
0
0
25
18
344
423
425
Usluge po ugovoru
214
109
0
100
214
209
345
40
17
0
0
40
17
346
426
Materijal
100
100
0
0
100
100
510
Osnovna sredstva
100
100
0
0
100
100
512
Mašine i oprema
100
100
0
0
100
100
1.420
1.038
0
0
1.420
1.038
0
0
0
100
0
100
1.420
1.038
0
100
1.420
1.138
347
Tekuće popravke i održavanje
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ VERUŠIĆ
410
Rashodi za zaposlene
416
311
0
0
416
311
348
411
353
264
0
0
353
264
349
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
63
47
0
0
63
47
420
Korišćenje roba i usluga
229
92
0
0
229
92
350
421
Stalni troškovi
95
44
0
0
95
44
352
423
Usluge po ugovoru
44
27
0
0
44
27
353
Specijalizovane usluge
30
7
0
0
30
7
354
424
425
Tekuće popravke i održavanje
36
1
0
0
36
1
355
426
Materijal
24
13
0
0
24
13
57
357
510
Osnovna sredstva
120
87
0
0
120
87
512
Mašine i oprema
120
87
0
0
120
87
765
490
0
0
765
490
765
490
0
0
765
490
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ VIŠNJEVAC
410
Rashodi za zaposlene
414
310
0
0
414
310
358
411
351
263
0
0
351
263
359
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
63
47
0
0
63
47
420
Korišćenje roba i usluga
290
100
10
0
300
100
360
421
Stalni troškovi
62
42
0
0
62
42
361
422
Troškovi putovanja
16
11
0
0
16
11
362
423
Usluge po ugovoru
57
6
10
0
67
6
363
424
425
Specijalizovane usluge
25
0
0
0
25
0
364
Tekuće popravke i održavanje
60
21
0
0
60
21
365
426
Materijal
70
20
0
0
70
20
510
Osnovna sredstva
100
91
0
0
100
91
512
Mašine i oprema
100
91
0
0
100
91
804
501
0
0
804
501
0
0
10
0
10
0
804
501
10
0
814
501
366
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
MZ ŽELJEZNIČKO NASELJE
410
Rashodi za zaposlene
1.534
614
0
0
1.534
614
367
411
1.123
343
0
0
1.123
343
368
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
201
61
0
0
201
61
369
414
Socijalna davanja zaposlenima
210
210
0
0
210
210
480
420
Korišćenje roba i usluga
832
480
20
0
852
370
421
Stalni troškovi
221
72
0
0
221
72
371
423
Usluge po ugovoru
398
370
10
0
408
370
372
Specijalizovane usluge
64
17
10
0
74
17
373
424
425
Tekuće popravke i održavanje
76
1
0
0
76
1
374
426
Materijal
73
20
0
0
73
20
2.366
1.094
0
0
2.366
1.094
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
0
0
20
0
20
0
2.366
1.094
20
0
2.386
1.094
MZ ZORKA
410
Rashodi za zaposlene
842
630
0
0
842
630
375
411
714
534
0
0
714
534
376
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
128
96
0
0
128
96
420
Korišćenje roba i usluga
434
252
100
0
534
252
377
421
Stalni troškovi
166
113
0
0
166
113
95
378
423
Usluge po ugovoru
127
95
100
0
227
378.1
425
Tekuće popravke i održavanje
50
0
0
0
50
0
379
426
Materijal
91
44
0
0
91
44
480
Ostali rashodi
5
0
0
0
5
0
482
Ostali porezi
5
0
0
0
5
0
510
Osnovna sredstva
140
84
0
0
140
84
512
Mašine i oprema
140
84
0
0
140
84
1.421
966
0
0
1.421
966
0
0
100
0
100
0
1.421
966
100
0
1.521
966
380
381
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno za funkciju 160:
4
02
160
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI MZ
58
420
Korišćenje roba i usluga
1.126
1.125
0
0
1.126
1.125
382.1
424
382.2
426
Specijalizovane usluge
390
390
0
0
390
390
Materijal
736
735
0
0
736
735
Prihodi iz budžeta:
1.126
1.125
0
0
1.126
1.125
Ukupno za funkciju 160:
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE
POSLOVE:
SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE
DELATNOSTI
STAMBENO KREDITNI FOND
GRADA
1.126
1.125
0
0
1.126
1.125
707.884
428.419
3.373
1.343
711.257
429.762
Izvori finansiranja:
01
4
03
650
420
Korišćenje roba i usluga
0
0
1.666
1.310
1.666
1.310
421
Stalni troškovi
0
0
100
15
100
15
423
Usluge po ugovoru
0
0
1.566
1.295
1.566
1.295
620
Nabavka finansijske imovine
0
0
17.996
4.081
17.996
4.081
621
Krediti fizičkim licima
0
0
17.996
4.081
17.996
4.081
04
Izvori finansiranja za funkciju 650:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika:
Ukupno za funkciju 650:
0
0
0
0
19.662
19.662
5.391
5.391
19.662
19.662
5.391
5.391
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Dotacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
32.000
10.816
0
0
32.000
10.816
Korišćenje roba i usluga
25.900
6.661
0
0
25.900
6.661
600
224
0
0
600
224
11.800
6.437
0
0
11.800
6.437
650
4
03
760
460
464
464
464
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće poprav.i održav.
(425)
13.500
0
0
0
13.500
0
Osnovna sredstva
6.100
4.155
0
0
6.100
4.155
464
Transfer za mašine i opremu (512)
6.100
4.155
0
0
6.100
4.155
470
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
200
0
0
0
200
0
200
0
0
0
200
0
32.200
10.816
0
0
32.200
10.816
32.200
10.816
0
0
32.200
10.816
APOTEKA SUBOTICA
Dotacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
300
155
0
0
300
155
Korišćenje roba i usluga
300
155
0
0
300
155
Transfer za usluge po ugovoru (423)
300
155
0
0
300
155
300
155
0
0
300
155
300
155
0
0
300
155
DOM ZDRAVLJA
Dotacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
31.700
10.661
0
0
31.700
10.661
Korišćenje roba i usluga
25.600
6.506
0
0
25.600
6.506
300
69
0
0
300
69
11.800
6.437
0
0
11.800
6.437
13.500
0
0
0
13.500
0
Osnovna sredstva
6.100
4.155
0
0
6.100
4.155
Transfer za mašine i opremu (512)
6.100
4.155
0
0
6.100
4.155
Prihodi iz budžeta:
31.700
10.661
0
0
31.700
10.661
Ukupno:
DODATNA ZDRAVSTVENA
PODRŠKA DETETU ILI UČENIKU
31.700
10.661
0
0
31.700
10.661
200
0
0
0
200
0
472
Izvori finansiranja za funkciju 760:
01
760
4
03
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 760:
760
460
383
464
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
760
460
384
464
464
464
385
464
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće poprav.i održav.
(425)
Izvori finansiranja:
01
4
03
760
470
Socijalna pomoć
59
386
472
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
200
0
0
0
200
0
200
0
0
0
200
0
200
0
0
0
200
0
8
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
810
FIZIČKA KULTURA
420
Stalni troškovi
81
8
0
0
81
423
Usluge po ugovoru
81
8
0
0
81
8
450
Subvencije
300
300
0
0
300
300
451
Kapitalne subvencije
470
472
Naknade iz budžeta
Fondacija za razvoj sporta - sportske
stipendije
480
Ostali rashodi
72.724
16.572
481
481
Dotacije za rashode zaposlenih
Dotacije za plate, dodatke i naknade
zaposlenih (411)
Dotacije za socijalni doprinosi na
teret poslodavca (412)
481
Korišćenje roba i usluga
Dotacije za tekuće popravke i
održavanje (425)
481
Dotacija za troškove delatnosti (426)
300
300
0
0
300
300
3.604
2.098
0
0
3.604
2.098
3.604
2.098
0
0
3.604
2.098
48.174
0
0
72.724
48.174
13.270
0
0
16.572
13.270
14.038
11.238
0
0
14.038
11.238
2.534
2.032
0
0
2.534
2.032
3.613
2.812
0
0
3.613
2.812
340
0
0
0
340
0
3.273
2.812
0
0
3.273
2.812
Dotacija za ostale rashode
52.539
32.092
0
0
52.539
32.092
481
Dotacije
52.539
32.092
0
0
52.539
32.092
510
Osnovna sredstva
3.500
3.055
0
0
3.500
3.055
512
Mašine i oprema
3.500
3.055
0
0
3.500
3.055
77.628
51.572
0
0
77.628
51.572
Izvori finansiranja za funkciju 810:
01
13
810
4
03
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno za funkciju 810:
810
2.581
2.063
0
0
2.581
2.063
80.209
53.635
0
0
80.209
53.635
15.105
12.185
0
0
15.105
12.185
12.794
10.317
0
0
12.794
10.317
SPORTSKI SAVEZ SUBOTICE
387
481
388
481
389
481
Dotacije za rashode zaposlenih
Dotacije za plate, dodatke i naknade
zaposlenih (411)
Dotacije za socijalni doprinosi na
teret poslodavca (412)
2.311
1.868
0
0
2.311
1.868
Korišćenje roba i usluga
2.818
2.706
0
0
2.818
2.706
Dotacija za troškove delatnosti (426)
2.818
2.706
0
0
2.818
2.706
Izvori finansiranja:
01
4
03
810
Prihodi iz budžeta:
17.923
14.891
0
0
17.923
14.891
Ukupno:
17.923
14.891
0
0
17.923
14.891
Dotacije za rashode zaposlenih
Dotacije za plate, dodatke i naknade
zaposlenih (411)
Dotacije za socijalni doprinosi na
teret poslodavca (412)
461
345
0
0
461
345
391
293
0
0
391
293
70
52
0
0
70
52
28
GSSR "SPORT ZA SVE"
390
481
391
481
Korišćenje roba i usluga
90
28
0
0
90
392
481
Dotacija za troškove delatnosti (426)
90
28
0
0
90
28
480
Ostali rashodi
250
143
0
0
250
143
481
Dotacija za sportsku rekreaciju
250
143
0
0
250
143
801
516
0
0
801
516
801
516
0
0
801
516
1.006
742
0
0
1.006
742
853
629
0
0
853
629
153
113
0
0
153
113
393
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT I
PEDAGOGE FIZIČKE KULTURE
810
394
481
395
481
Dotacije za rashode zaposlenih
Dotacije za plate, dodatke i naknade
zaposlenih (411)
Dotacije za socijalni doprinosi na
teret poslodavca (412)
60
396
397
Korišćenje roba i usluga
165
78
0
0
165
481
Dotacija za troškove delatnosti (426)
480
Ostali rashodi
481
Dotacija za školski sport
78
165
78
0
0
165
78
713
364
0
0
713
364
713
364
0
0
713
364
Prihodi iz budžeta:
1.884
1.184
0
0
1.884
1.184
Ukupno:
FINANSIRANJE I
SUFINANSIRANJE PROJEKATA U
SPORTU
1.884
1.184
0
0
1.884
1.184
8
Izvori finansiranja:
01
4
03
810
397.1
399.2
398
420
Stalni trošmovi
81
8
0
0
81
423
Usluge po ugovoru
81
8
0
0
81
8
450
Subvencije
300
300
0
0
300
300
451.
Kapitalne subvencije
300
300
0
0
300
300
470
Naknade iz budžeta
Fondacija za razvoj sporta - sportske
stipendije
3.604
2.098
0
0
3.604
2.098
472
480
Ostali rashodi
Dotacije za tekuće popravke i
održavanje (425)
3.604
2.098
0
0
3.604
2.098
52.116
31.586
0
0
52.116
31.586
340
0
0
0
340
0
200
0
0
0
200
0
399
481
400
481
401
481
Dotacije za materijal (426)
Finansiranje i sufinansiranje
programa sportskih klubova
33.982
20.774
0
0
33.982
20.774
402
481
Nepredviđeni rashodi (po zahtevima)
7.900
5.089
0
0
7.900
5.089
402.1
481
Dotacije sportskim klubovima
9.694
5.723
0
0
9.694
5.723
0
0
0
0
OSNOVNA SREDSTVA
403
0
510
Osnovna sredstva
3.500
3.055
0
0
3.500
3.055
512
Mašine i oprema
3.500
3.055
0
0
3.500
3.055
57.020
34.984
0
0
57.020
34.984
Izvori finansiranja:
01
13
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno:
4
03
820
2.581
2.063
0
0
2.581
2.063
59.601
37.047
0
0
59.601
37.047
USLUGE KULTURE
410
Rashodi za zaposlene
174.441
127.317
25.288
15.260
199.729
142.577
411
141.774
104.527
18.294
11.733
160.068
116.260
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
25.457
18.737
3.079
2.186
28.536
20.923
413
Naknade u naturi
3.317
2.291
509
197
3.826
2.488
414
Socijalna davanja zaposlenima
2.098
1.071
1.767
273
3.865
1.344
415
Naknada za zaposlene
135
38
1.260
729
1.395
767
416
Jubilarne nagrade
1.660
653
379
143
2.039
796
420
Korišćenje roba i usluga
95.690
56.715
55.748
39.722
151.438
96.437
421
Stalni troškovi
37.430
20.964
4.705
2.889
42.135
23.853
422
Troškovi putovanja
878
879
7.529
6.030
8.407
6.909
423
Usluge po ugovoru
5.354
3.733
13.779
6.812
19.133
10.545
424
Specijalizovane usluge
30.864
21.839
8.811
11.231
39.675
33.070
425
Tekuće popravke i održavanje
10.689
1.846
5.040
2.610
15.729
4.456
426
Materijal
10.475
7.454
15.884
10.150
26.359
17.604
440
Otplata kamata i prateći troškovi
0
0
0
60
0
60
441
Otplata domaćih kamata
0
0
0
60
0
60
460
Donacije i transferi
55.068
37.601
0
258
55.068
37.859
462
Donacije stranim vladama
463.
Transfer za Narodno pozorište
0
0
0
256
0
256
55.068
37.601
0
0
55.068
37.601
465
470
Ostale donacije
0
0
0
3
0
3
Naknade za socijalnu zaštitu
0
0
0
10
0
10
472
Naknade za socijalnu zaštitu
0
0
0
10
0
10
480
Ostali rashodi
50.765
20.223
711
513
51.476
20.736
481
Dotacije nevladinim organizacijama
50.737
20.223
100
15
50.837
20.238
482
Ostali porezi
28
0
611
498
639
498
61
510
Osnovna sredstva
18.948
4.471
1.200
511
Zgrade i građevinski objekti
512
Mašine i oprema
513
Ostale nekretnine i oprema
515
Kupovina knjiga
610
614
1.374
20.148
11.455
323
6.093
3.668
5.845
500
0
11.955
323
400
1.352
6.493
5.020
0
0
0
3
0
3
1.400
480
300
19
1.700
499
Otplata glavnice
0
0
0
203
0
203
Otplata glavnice za finansijski lizing
0
0
0
203
0
203
384.022
246.327
0
0
384.022
246.327
0
0
82.947
47.410
82.947
47.410
0
0
0
9.990
0
9.990
6.000
0
0
0
6.000
0
4.890
0
0
0
4.890
0
394.912
246.327
82.947
57.400
477.859
303.727
Izvori finansiranja za funkciju 820:
01
04
08
09
13
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Donacije od nevladinih organizacija
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
820
4
03
Ukupno za funkciju 820:
820
GRADSKI MUZEJ
410
Rashodi za zaposlene
26.099
18.414
1.140
1.207
27.239
19.621
404
411
21.314
15.038
1.140
952
22.454
15.990
405
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
3.836
2.692
0
254
3.836
2.946
406
413
Naknade u naturi
379
242
0
0
379
242
407
414
Socijalna davanja zaposlenima
180
180
0
0
180
180
408
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
409
421
Stalni troškovi
410
422
Troškovi putovanja
411
423
Usluge po ugovoru
412
424
Specijalizovane usluge
413
425
414
426
390
262
0
0
390
262
10.988
8.635
1.500
2.871
12.488
11.506
6.780
3.219
0
237
6.780
3.456
159
263
0
376
159
639
709
1.070
150
702
859
1.772
2.900
2.580
1.100
705
4.000
3.285
Tekuće popravke i održavanje
100
1.202
0
662
100
1.864
Materijal
340
301
250
189
590
490
510
Osnovna sredstva
400
508
0
45
400
553
414.1
512
Mašine i oprema
0
307
0
45
0
352
415
515
Kupovina muzejskih eksponata
400
201
0
0
400
201
37.487
27.557
0
0
37.487
27.557
0
0
2.640
1.870
2.640
1.870
0
0
0
2.252
0
2.252
37.487
27.557
2.640
4.122
40.127
31.679
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno:
4
03
820
GRADSKA BIBLIOTEKA
410
Rashodi za zaposlene
35.614
26.267
180
239
35.794
26.506
416
411
28.579
21.195
120
137
28.699
21.332
417
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
5.116
3.831
30
27
5.146
3.858
418
413
Naknade u naturi
834
621
0
5
834
626
419
414
Socijalna davanja zaposlenima
800
582
30
71
830
653
420
415
Naknade troškova za zaposlene
135
38
0
0
135
38
421
416
Jubilarne nagrade
150
0
0
0
150
0
420
Korišćenje roba i usluga
9.709
6.410
2.199
6.804
11.908
13.214
422
421
Stalni troškovi
7.214
3.912
335
283
7.549
4.195
423
422
Troškovi putovanja
92
164
551
252
643
416
424
423
Usluge po ugovoru
1.357
1.496
525
432
1.882
1.928
425
424
Specijalizovane usluge
326
310
273
5.521
599
5.831
426
425
Tekuće popravke i održavanje
170
141
85
107
255
248
427
426
Materijal
550
387
430
210
980
597
480
Ostali rashodi
0
0
26
58
26
58
482
Ostali porezi
0
0
26
58
26
58
510
Osnovna sredstva
1.199
299
500
106
1.699
405
62
428
511
Zgrade i građevinski objekti
428.1
512
Mašine i oprema
429
515
Kupovina knjiga
55
20
0
0
55
20
144
0
200
87
344
87
1.000
279
300
19
1.300
298
46.522
32.976
0
0
46.522
32.976
0
0
2.905
4.024
2.905
4.024
0
0
0
3.183
0
3.183
46.522
32.976
2.905
7.207
49.427
40.183
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno:
4
03
820
ISTORIJSKI ARHIV
410
Rashodi za zaposlene
16.848
12.798
1.179
749
18.027
13.547
430
411
13.698
10.577
818
518
14.516
11.095
431
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
2.481
1.893
146
93
2.627
1.986
432
413
Naknade u naturi
476
328
215
138
691
466
433
414
Socijalna davanja zaposlenima
23
0
0
0
23
0
434
416
Jubilarne nagrade
170
0
0
0
170
0
420
Korišćenje roba i usluga
6.309
3.869
1.557
1.195
7.866
5.064
435
421
Stalni troškovi
5.377
3.490
342
223
5.719
3.713
436
422
Troškovi putovanja
5
0
185
56
190
56
437
423
Usluge po ugovoru
279
64
200
240
479
304
438
424
Specijalizovane usluge
145
0
250
157
395
157
439
425
Tekuće popravke i održavanje
40
16
130
148
170
164
440
426
463
299
450
371
913
670
470
Materijal
Socijalno osiguranje i socijalna
zaštita
0
0
0
10
0
10
472
Naknade za socijalnu zaštitu
0
0
0
10
0
10
480
Ostali rashodi
0
0
35
29
35
29
482
Ostali porezi
0
0
35
29
35
29
510
Osnovna sredstva
0
0
0
189
0
189
512
Mašine i oprema
0
0
0
189
0
189
23.157
16.667
0
0
23.157
16.667
0
0
2.711
2.711
2.711
2.711
23.157
16.667
2.771
2.172
25.928
18.839
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Ukupno:
4
03
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA
ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
820
410
Rashodi za zaposlene
19.602
14.589
6.782
1.659
26.384
16.248
441
411
16.263
12.374
3.300
791
19.563
13.165
442
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
2.943
2.215
591
142
3.534
2.357
443
413
Naknade u naturi
48
0
264
45
312
45
444
414
Socijalna davanja zaposlenima
207
0
1.467
71
1.674
71
415
Naknade troškova za zaposlene
0
0
960
513
960
513
416
Jubilarne nagrade
141
0
200
98
341
98
420
Korišćenje roba i usluga
9.173
6.667
11.530
3.709
20.703
10.376
421
Stalni troškovi
3.651
1.046
1.742
642
5.393
1.688
422
Troškovi putovanja
0
0
870
389
870
389
447
423
Usluge po ugovoru
447.1
424
Specijalizovane usluge
425
Tekuće popravke i održavanje
426
Materijal
480
445
446
448
449
320
0
4.418
1.041
4.738
1.041
4.800
5.581
2.472
958
7.272
6.539
0
0
500
104
500
104
402
40
1.528
575
1.930
615
Ostali rashodi
0
0
220
38
220
38
481
Dotacije
0
0
100
15
100
15
482
Ostali porezi
0
0
120
23
120
23
510
Osnovna sredstva
820
197
700
61
1.520
258
511
Zgrade i građevinski objekti
0
0
500
0
500
0
512
Mašine i oprema
820
197
200
58
1.020
255
63
513
Ostale nekretnine
0
0
0
3
0
3
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
24.795
21.453
0
0
24.795
21.453
0
0
19.232
19.232
19.232
19.232
4.800
0
0
0
4.800
0
Ukupno:
POZORIŠTE "KOSTOLANJI
DEŽE"
29.595
21.453
19.232
5.466
48.827
26.919
410
Rashodi za zaposlene
14.240
10.314
0
0
14.240
10.314
450
411
11.818
8.574
0
0
11.818
8.574
451
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
2.108
1.535
0
0
2.108
1.535
452
413
Naknade u naturi
264
162
0
0
264
162
453
416
Jubilarne nagrade
50
43
0
0
50
43
420
Korišćenje roba i usluga
8.849
5.647
2.960
4.028
11.809
9.675
454
421
Stalni troškovi
1.936
941
50
129
1.986
1.070
455
422
Troškovi putovanja
226
224
1.400
2.016
1.626
2.240
456
423
Usluge po ugovoru
886
412
110
134
996
546
457
424
Specijalizovane usluge
5.595
3.903
1.400
1.410
6.995
5.313
458
425
Tekuće popravke i održavanje
100
86
0
61
100
147
459
426
Materijal
106
81
0
278
106
359
440
Otplata kamata i prateći troškovi
0
0
0
3
0
3
441
Otplate domaćih kredita
0
0
0
3
0
3
480
Ostali rashodi
0
0
0
22
0
22
482
Ostali porezi
0
0
0
22
0
22
510
Osnovna sredstva
500
0
0
537
500
537
512
Mašine i oprema
500
0
0
537
500
537
23.589
15.961
0
0
23.589
15.961
0
0
2.960
900
2.960
900
0
0
0
3.690
0
3.690
23.589
15.961
2.960
4.590
26.549
20.551
Izvori finansiranja:
01
04
13
4
03
820
460
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno:
4
03
820
DEČJE POZORIŠTE
410
Rashodi za zaposlene
33.753
24.722
544
1.380
34.297
26.102
461
411
27.173
20.311
300
1.051
27.473
21.362
462
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
4.864
3.631
54
188
4.918
3.819
463
413
Naknade u naturi
646
553
0
9
646
562
464
414
Socijalna davanja zaposlenima
620
0
190
132
810
132
465
416
Jubilarne nagrade
450
227
0
0
450
227
420
Korišćenje roba i usluga
7.524
3.424
3.295
2.923
10.819
6.347
466
421
Stalni troškovi
1.989
952
645
524
2.634
1.476
467
422
Troškovi putovanja
303
197
869
435
1.172
632
468
423
Usluge po ugovoru
508
274
1.049
489
1.557
763
469
424
Specijalizovane usluge
3.254
1.317
352
1.250
3.606
2.567
470
425
Tekuće popravke i održavanje
190
149
0
4
190
153
471
426
Materijal
1.280
535
380
221
1.660
756
440
Otplata kamata i prateći troškovi
0
0
0
21
0
21
441
Otplate domaćih kredita
0
0
0
21
0
21
480
Ostali rashodi
0
0
130
55
130
55
482
Ostali porezi
0
0
130
55
130
55
510
Osnovna sredstva
0
0
0
9
0
9
512
Mašine i oprema
0
0
0
9
0
9
610
Otplata glavnice
0
0
0
203
0
203
614
Otplata glavnice za finansijski lizing
0
0
0
203
0
203
41.277
28.146
0
0
41.277
28.146
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
64
04
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
0
0
3.969
08
Donacije od nevladinih organizacija
0
0
0
41.277
28.146
3.969
Ukupno:
4
03
820
3.735
3.969
3.735
0
0
4.591
45.246
32.737
LIKOVNI SUSRET
410
Rashodi za zaposlene
7.638
5.539
110
0
7.748
5.539
473
411
6.132
4.395
0
0
6.132
4.395
474
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
1.098
786
0
0
1.098
786
475
413
Naknade u naturi
408
230
30
0
438
230
414
Socijalna davanja zaposlenima
0
128
80
0
80
128
420
Korišćenje roba i usluga
5.405
3.479
1.380
28
6.785
3.507
476
421
Stalni troškovi
3.342
1.839
10
1
3.352
1.840
477
422
Troškovi putovanja
50
20
0
0
50
20
478
423
Usluge po ugovoru
79
50
20
16
99
66
479
424
Specijalizovane usluge
1.114
1.190
1.300
6
2.414
1.196
480
425
Tekuće popravke i održavanje
490
154
30
5
520
159
481
426
Materijal
330
226
20
0
350
226
480
Ostali rashodi
28
0
0
0
28
0
482
Ostali porezi
28
0
0
0
28
0
510
Osnovna sredstva
16
16
0
0
16
16
512
Mašine i oprema
16
16
0
0
16
16
13.087
9.034
0
0
13.087
9.034
0
0
1.490
1.490
1.490
1.490
13.087
9.034
1.490
28
14.577
9.062
482
482.1
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Ukupno:
4
03
820
ZOO VRT PALIĆ
410
Rashodi za zaposlene
14.702
10.548
15.353
10.028
30.055
20.576
483
411
12.042
8.726
12.616
8.284
24.658
17.010
484
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
2.156
1.562
2.258
1.483
4.414
3.045
485
414
Socijalna davanja zaposlenima
245
180
0
0
245
180
415
Naknade troškova za zaposlene
0
0
300
216
300
216
416
Jubilarne nagrade
259
80
179
45
438
125
420
Korišćenje roba i usluga
19.732
10.263
29.165
17.713
48.897
27.976
421
Stalni troškovi
5.647
4.819
1.550
836
7.197
5.655
422
Troškovi putovanja
0
0
3.290
2.426
3.290
2.426
423
Usluge po ugovoru
256
0
6.385
3.598
6.641
3.598
424
Specijalizovane usluge
0
0
1.600
1.224
1.600
1.224
489
425
Tekuće popravke i održavanje
7.329
0
4.200
1.520
11.529
1.520
490
426
Materijal
6.500
5.444
12.140
8.108
18.640
13.552
440
Otplata kamata i prateći troškovi
0
0
0
37
0
37
441
Otplate domaćih kredita
0
0
0
37
0
37
460
Donacije. Dotacije, transferi
0
0
0
258
0
258
462
Tekuće dotacije
0
0
0
256
0
256
465
Ostale donacije
0
0
0
3
0
3
480
Ostali rashodi
0
0
300
310
300
310
482
Ostali porezi
0
0
300
310
300
310
510
Osnovna sredstva
9.000
0
0
427
9.000
427
511
Zgrade i građevinski objekti
9.000
0
0
0
9.000
0
512
Mašine i oprema
0
0
0
427
0
427
37.434
20.811
0
0
37.434
20.811
0
0
44.818
28.773
44.818
28.773
6.000
0
0
0
6.000
0
43.434
20.811
44.818
28.773
88.252
49.584
486
487
488
491
Izvori finansiranja:
01
04
09
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Ukupno:
4
03
820
ART BIOSKOP "ALEKSANDAR
65
LIFKA"
410
Rashodi za zaposlene
3.381
2.365
0
0
3.381
2.365
492
411
2.730
1.930
0
0
2.730
1.930
493
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
489
341
0
0
489
341
494
413
Naknade u naturi
89
51
0
0
89
51
495
414
Socijalna davanja zaposlenima
23
0
0
0
23
0
496
416
Jubilarne nagrade
50
43
0
0
50
43
420
Korišćenje roba i usluga
1.818
712
2.162
448
3.980
1.160
421
Stalni troškovi
825
450
31
14
856
464
422
Troškovi putovanja
0
0
364
77
364
77
423
Usluge po ugovoru
580
177
922
158
1.502
335
424
Specijalizovane usluge
0
0
64
0
64
0
425
Tekuće popravke i održavanje
0
0
95
0
95
0
426
Materijal
413
85
686
199
1.099
284
510
Osnovna sredstva
4.500
3.050
0
0
4.500
3.050
512
Mašine i oprema
4.500
3.050
0
0
4.500
3.050
9.699
6.127
0
0
9.699
6.127
0
0
2.162
439
2.162
439
0
0
0
10
0
10
9.699
6.127
2.162
448
11.861
6.575
497
498
499
500
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
08
Donacije od nevladinih organizacija
Ukupno:
4
03
820
GALERIJA "Dr. VINKO PERČIĆ"
410
Rashodi za zaposlene
2.564
1.762
0
0
2.564
1.762
501
411
2.025
1.407
0
0
2.025
1.407
502
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
366
252
0
0
366
252
503
413
Naknade u naturi
173
103
0
0
173
103
420
Korišćenje roba i usluga
1.723
753
0
3
1.723
756
504
421
Stalni troškovi
669
295
0
0
669
295
505
422
Troškovi putovanja
43
11
0
3
43
14
506
423
Usluge po ugovoru
380
192
0
0
380
192
507
424
Specijalizovane usluge
270
100
0
0
270
100
508
425
Tekuće popravke i održavanje
270
98
0
0
270
98
509
426
Materijal
91
57
0
0
91
57
510
Osnovna sredstva
113
98
0
0
113
98
512
Mašine i oprema
113
98
0
0
113
98
4.400
2.613
0
0
4.400
2.613
510
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
0
0
0
3
0
3
4.400
2.613
0
3
4.400
2.616
Transfer rashoda za zaposlene
41.250
31.434
0
0
41.250
31.434
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
33.912
26.007
0
0
33.912
26.007
6.071
4.655
0
0
6.071
4.655
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za soc.davanja
zaposlenima (414)
550
433
0
0
550
433
558
210
0
0
558
210
463.
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
159
129
0
0
159
129
13.608
6.166
0
0
13.608
6.166
463.
Transfer za stalne troškove (421)
7.327
3.447
0
0
7.327
3.447
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
45
0
0
0
45
0
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
1.296
222
0
0
1.296
222
463.
Transfer za produkcije (424)
3.975
1.989
0
0
3.975
1.989
463.
Transfer za materijal (426)
965
508
0
0
965
508
Osnovna sredstva
210
0
0
0
210
0
Ukupno:
4
03
820
NARODNO POZORIŠTE
511
463.
463.
463.
463.
512
513
66
463.
Mašine i oprema (512)
210
0
0
0
210
0
55.068
37.600
0
0
55.068
37.600
55.068
37.600
0
0
55.068
37.600
Ostali rashodi
Dotacije - doprinosi slobodnim
umetnicima
41.737
15.586
0
0
41.737
15.586
400
77
0
0
400
77
Dotacije - za delatnost po konkursu
Dotacije ostalim neprofitnim
organizacijama
41.247
15.419
0
0
41.247
15.419
90
90
0
0
90
90
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
FINANSIRANJE I
SUFINANSIRANJE PROJEKATA U
KULTURI
820
480
514
481
515
481
515.1
481
"DANILO KIŠ"
516
480
Ostali rashodi
9.000
4.637
0
0
9.000
4.637
481
Dotacije nevladinim organizacijama
9.000
4.637
0
0
9.000
4.637
FESTIVALI
420
Korišćenje roba i usluga
12.460
6.858
0
0
12.460
6.858
517
424
Filmski festival "Palić"
5.858
5.858
0
0
5.858
5.858
518
424
Dečji festival
3.602
1.000
0
0
3.602
1.000
518.1
424
"Desire" festival
TEKUĆE POPRAVKE,
ODRŽAVANJE I
REKONSTRUKCIJE
3.000
0
0
0
3.000
0
2.000
0
0
0
2.000
0
500
0
0
0
500
0
420
Korišćenje roba i usluga
519
425
520
425
Tekuće popravke i održavanje
Tekuće popravke i održavanje spomenici
1.500
0
0
0
1.500
0
510
Osnovna sredstva
2.400
303
0
0
2.400
303
511
Izgradnja spomenika
2.400
303
0
0
2.400
303
67.507
27.384
0
0
67.507
27.384
521
Izvori finansiranja:
01
13
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno:
4
03
90
0
0
0
90
0
67.597
27.384
0
0
67.597
27.384
23.041
6.439
0
0
23.041
6.439
1.900
355
0
0
1.900
355
17.741
5.054
0
0
17.741
5.054
USLUGE EMITOVANJA I
IZDAVAŠTVA
830
420
Korišćenje roba i usluga
522
423
523
423
524
423
Ostale usluge štampanja
Usluge informisanja javnosti
(elektronski mediji)
Usluge informisanja javnosti
(štampani mediji)
3.400
1.030
0
0
3.400
1.030
38.088
28.544
0
0
38.088
28.544
38.088
28.544
0
0
38.088
28.544
Prihodi iz budžeta:
61.129
34.983
0
0
61.129
34.983
Ukupno za funkciju 830:
RASHODI VERSKIM
ZAJEDNICAMA
61.129
34.983
0
0
61.129
34.983
4.000
0
0
0
4.000
0
4.000
0
0
0
4.000
0
Prihodi iz budžeta:
4.000
0
0
0
4.000
0
Ukupno za funkciju 840:
DOTACIJE NACIONALNIM
SAVETIMA NACIONALNIH
MANJINA
4.000
0
0
0
4.000
0
480
Ostali rashodi
3.500
1.050
0
0
3.500
1.050
481
Dotacije nacionalnim savetima
3.500
1.050
0
0
3.500
1.050
3.500
1.050
0
0
3.500
1.050
450
525
451
Subvencije
Tekuće subvencije - JP Radio
Subotica
Izvori finansiranja za funkciju 830:
01
830
4
03
840
480
526
481
Ostali rashodi
Dotacije verskim zajednicama po
konkursu
Izvori finansiranja za funkciju 840:
01
840
4
03
850
527
Izvori finansiranja za funkciju 850:
01
Prihodi iz budžeta:
67
850
4
03
Ukupno za funkciju 850:
911
3.500
1.050
0
0
3.500
1.050
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
410
Rashodi za zaposlene
293.737
214.385
110.026
77.522
403.763
291.907
411
238.505
175.077
92.567
65.499
331.072
240.576
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
42.836
32.096
16.649
11.159
59.485
43.255
413
Naknade u naturi
3.738
2.376
550
51
4.288
2.427
414
2.600
409
150
715
2.750
1.124
415
Socijalna davanja zaposlenima
Naknada za prevoz na posao i sa
posla
3.508
2.783
110
98
3.618
2.881
416
Jubilarne nagrade
2.550
1.644
0
0
2.550
1.644
420
Korišćenje roba i usluga
135.903
77.717
250
225
136.153
77.942
421
Stalni troškovi
41.519
25.934
0
0
41.519
25.934
422
Troškovi putovanja
2.398
426
0
0
2.398
426
423
Usluge po ugovoru
14.535
7.207
0
20
14.535
7.227
424
Specijalizovane usluge
3.496
1.490
0
0
3.496
1.490
425
Tekuće popravke i održavanje
4.907
1.754
0
0
4.907
1.754
426
Materijal
Donacije i transf.-ostalim nivoima
vlasti (transf.zabavišnim
odeljenj.pri školama)
69.048
40.906
250
205
69.298
41.111
11.374
6.831
0
0
11.374
6.831
Transfer rashoda za zaposlene
10.365
6.393
0
0
10.365
6.393
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijal.doprinose na
teret posl. (412)
8.450
5.377
0
0
8.450
5.377
1.782
962
0
0
1.782
962
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
38
22
0
0
38
22
460
463
463
463
463
Korišćenje roba i usluga
95
32
0
0
95
32
1.009
438
0
0
1.009
438
463
Transfer za stalne troškove (421)
331
143
0
0
331
143
463
Transfer za troškove putovanja (422)
137
61
0
0
137
61
463
12
0
0
0
12
0
463
Transfer za sanitarne preglede (424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
463
Transfer za materijal (426)
470
472
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
480
Ostali rashodi
482
Ostali porezi
510
Osnovna sredstva
511
Zgrade i građevinski objekti
1.570
432
512
Mašine i oprema
1.142
951
513
Ostala osnovna sredstava
0
0
446.226
33
0
0
0
33
0
496
234
0
0
496
234
2.500
721
0
0
2.500
721
2.500
721
0
0
2.500
721
0
0
1.104
681
1.104
681
0
0
1.104
681
1.104
681
2.712
1.383
1.620
71
4.332
1.454
0
0
1.570
432
1.520
49
2.662
1.000
100
22
100
22
301.037
0
0
446.226
301.037
0
0
113.000
78.499
113.000
78.499
446.226
301.037
113.000
78.499
559.226
379.536
Izvori finansiranja za funkciju 911:
01
04
911
4
03
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Ukupno za funkciju 911:
911
PU "NAŠA RADOST"
410
Rashodi za zaposlene
268.264
201.423
110.026
77.522
378.290
278.945
528
411
216.924
164.083
92.567
65.499
309.491
229.582
529
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
38.944
30.128
16.649
11.159
55.593
41.287
530
413
Naknade u naturi
3.738
2.376
550
51
4.288
2.427
531
414
2.600
409
150
715
2.750
1.124
532
415
Socijalna davanja zaposlenima
Naknada za prevoz na posao i sa
posla
3.508
2.783
110
98
3.618
2.881
533
416
Jubilarne nagrade
2.550
1.644
0
0
2.550
1.644
420
Korišćenje roba i usluga
109.504
57.047
250
225
109.754
57.272
534
421
Stalni troškovi
41.233
25.934
0
0
41.233
25.934
535
422
Troškovi putovanja
2.398
426
0
0
2.398
426
68
536
423
Usluge po ugovoru
537
424
538
425
539
426
Materijal
470
472
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
480
Ostali rashodi
482
Ostali porezi
510
541
542
540
14.535
7.207
0
20
14.535
7.227
Specijalizovane usluge
3.496
1.490
0
0
3.496
1.490
Tekuće popravke i održavanje
4.485
1.754
0
0
4.485
1.754
43.357
20.236
250
205
43.607
20.441
2.335
721
0
0
2.335
721
2.335
721
0
0
2.335
721
0
0
1.104
681
1.104
681
0
0
1.104
681
1.104
681
Osnovna sredstva
2.712
1.383
1.620
71
4.332
1.454
511
Zgrade i građevinski objekti
1.570
432
0
0
1.570
432
512
Mašine i oprema
1.142
951
1.520
49
2.662
1.000
513
Ostala osnovna sredstava
0
0
100
22
100
22
382.815
260.574
0
0
382.815
260.574
Izvori finansiranja:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Ukupno:
4
03
0
0
113.000
78.499
113.000
78.499
382.815
260.574
113.000
78.499
495.815
339.073
PU "NAŠA RADOST" PRIPREMNI PREDŠKOLSKI
PROGRAM
911
410
Rashodi za zaposlene
25.473
12.961
0
0
25.473
12.961
543
411
21.581
10.993
0
0
21.581
10.993
544
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
3.892
1.968
0
0
3.892
1.968
420
Korišćenje roba i usluga
26.399
20.670
0
0
26.399
20.670
545
421
Stalni troškovi
286
0
0
0
286
0
546
425
Tekuće popravke i održavanje
422
0
0
0
422
0
547
426
Materijal
25.691
20.670
0
0
25.691
20.670
51.872
33.631
0
0
51.872
33.631
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
51.872
33.631
0
0
51.872
33.631
460
OŠ "VLADIMIR NAZOR"
Donacije i transf.-ostalim nivoima
vlasti (transf.zabavišnim
odeljenj.pri školama)
1.753
612
0
0
1.753
612
Transfer rashoda za zaposlene
1.713
565
0
0
1.713
565
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijal.doprinose na
teret posl. (412)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
1.380
452
0
0
1.380
452
247
81
0
0
247
81
Ukupno:
4
03
911
548
463.
463.
463.
86
32
0
0
86
32
Korišćenje roba i usluga
40
47
0
0
40
47
463.
Transfer za materijal (426)
40
47
0
0
40
47
470
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
55
0
0
0
55
0
55
0
0
0
55
0
1.808
612
0
0
1.808
612
1.808
612
0
0
1.808
612
OŠ "ŽARKO ZRENJANIN"
Donacije i transf.-ostalim nivoima
vlasti (transf.zabavišnim
odeljenj.pri školama)
2.347
1.588
0
0
2.347
1.588
Transfer rashoda za zaposlene
2.320
1.588
0
0
2.320
1.588
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijal.doprinose na
teret posl. (412)
1.900
1.347
0
0
1.900
1.347
549
550
472
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
911
460
551
463.
463.
420
241
0
0
420
241
Korišćenje roba i usluga
27
0
0
0
27
0
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
27
0
0
0
27
0
470
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
55
0
0
0
55
0
55
0
0
0
55
0
552
553
472
69
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
2.402
1.588
0
0
2.402
1.588
2.402
1.588
0
0
2.402
1.588
OŠ "HUNJADI JANOŠ"
Donacije i transf.-ostalim nivoima
vlasti (transf.zabavišnim
odeljenj.pri školama)
7.004
4.472
0
0
7.004
4.472
Transfer rashoda za zaposlene
6.247
4.211
0
0
6.247
4.211
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijal.doprinose na
teret posl. (412)
5.100
3.553
0
0
5.100
3.553
1.100
636
0
0
1.100
636
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
38
22
0
0
38
22
Ukupno:
4
03
911
460
554
463.
463.
463.
463.
9
0
0
0
9
0
Korišćenje roba i usluga
757
261
0
0
757
261
463.
Transfer za stalne troškove (421)
146
13
0
0
146
13
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
110
61
0
0
110
61
463.
12
0
0
0
12
0
463.
Transfer za sanitarne preglede (424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
463.
Transfer za materijal (426)
470
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
555
556
472
33
0
0
0
33
0
456
187
0
0
456
187
55
0
0
0
55
0
55
0
0
0
55
0
7.059
4.472
0
0
7.059
4.472
7.059
4.472
0
0
7.059
4.472
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
911
460
557
463.
463.
OŠ "PETEFI ŠANDOR"
Donacije i transf.-ostalim nivoima
vlasti (transf.zabavišnim
odeljenj.pri školama)
270
160
0
0
270
160
Transfer rashoda za zaposlene
85
30
0
0
85
30
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijal.doprinose na
teret posl. (412)
70
25
0
0
70
25
15
5
0
0
15
5
Korišćenje roba i usluga
185
130
0
0
185
130
Transfer za stalne troškove (421)
185
130
0
0
185
130
270
160
0
0
270
160
270
160
0
0
270
160
278.888
161.559
0
0
278.888
161.559
47.487
29.608
0
0
47.487
29.608
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
9.568
6.742
0
0
9.568
6.742
1.764
1.240
0
0
1.764
1.240
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za soc.davanja
zaposlenima (414)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
12.879
7.910
0
0
12.879
7.910
713
201
0
0
713
201
12.347
7.812
0
0
12.347
7.812
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
10.216
5.703
0
0
10.216
5.703
201.968
119.210
0
0
201.968
119.210
463
Transfer za stalne troškove (421)
125.356
74.531
0
0
125.356
74.531
463
Transfer za troškove putovanja (422)
37.534
22.344
0
0
37.534
22.344
463
7.601
3.851
0
0
7.601
3.851
3.192
1.759
0
0
3.192
1.759
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
11.393
7.716
0
0
11.393
7.716
463
Transfer za materijal (426)
16.892
9.009
0
0
16.892
9.009
Ostali rashodi
248
170
0
0
248
170
Transfer za poreze i takse (482)
115
72
0
0
115
72
558
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OSNOVNO OBRAZOVANJE
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
463
463
463
463
463
463
463
70
463
Transfer za novčane kazne (483)
133
98
0
0
133
98
Osnovna sredstva
29.185
12.571
0
0
29.185
12.571
463
Transfer za zgrade i opremu (511)
25.185
9.821
0
0
25.185
9.821
463
Transfer za mašine i opremu (512)
4.000
2.750
0
0
4.000
2.750
470
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne komisije
200
0
0
0
200
0
200
0
0
0
200
0
279.088
161.559
0
0
279.088
161.559
279.088
161.559
0
0
279.088
161.559
OŠ "10.OKTOBAR"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
7.554
3.880
0
0
7.554
3.880
Transfer rashoda za zaposlene
1.223
671
0
0
1.223
671
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
237
173
0
0
237
173
47
34
0
0
47
34
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
155
49
0
0
155
49
459
339
0
0
459
339
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
325
76
0
0
325
76
6.219
3.097
0
0
6.219
3.097
463.
Transfer za stalne troškove (421)
2.716
1.542
0
0
2.716
1.542
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.709
571
0
0
1.709
571
463.
842
510
0
0
842
510
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
186
116
0
0
186
116
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
281
159
0
0
281
159
463.
Transfer za materijal (426)
485
199
0
0
485
199
Osnovna sredstva
112
112
0
0
112
112
Transfer za mašine i opremu (512)
112
112
0
0
112
112
7.554
3.880
0
0
7.554
3.880
7.554
3.880
0
0
7.554
3.880
14.350
8.672
0
0
14.350
8.672
472
Izvori finansiranja za funkciju 912:
01
912
4
03
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 912:
912
460
559
463.
463.
463.
463.
463.
560
560.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OŠ "MAJŠANSKI PUT"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
561
463.
463.
463.
463.
463.
562
2.447
1.686
0
0
2.447
1.686
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
556
406
0
0
556
406
100
73
0
0
100
73
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
406
193
0
0
406
193
712
420
0
0
712
420
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
673
594
0
0
673
594
11.619
6.986
0
0
11.619
6.986
463.
Transfer za stalne troškove (421)
7.688
4.436
0
0
7.688
4.436
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.674
930
0
0
1.674
930
463.
546
307
0
0
546
307
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
32
13
0
0
32
13
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
619
585
0
0
619
585
71
463.
562.1
463.
Transfer za materijal (426)
1.060
715
0
0
1.060
715
Osnovna sredstva
284
0
0
0
284
0
Transfer za mašine i opremu (512)
284
0
0
0
284
0
14.350
8.672
0
0
14.350
8.672
14.350
8.672
0
0
14.350
8.672
OŠ "BOSA MILIĆEVIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
6.947
5.811
0
0
6.947
5.811
Transfer rashoda za zaposlene
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
1.153
740
0
0
1.153
740
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
88
53
0
0
88
53
32
17
0
0
32
17
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
407
298
0
0
407
298
410
220
0
0
410
220
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
216
152
0
0
216
152
5.746
5.071
0
0
5.746
5.071
463.
Transfer za stalne troškove (421)
4.877
4.478
0
0
4.877
4.478
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
15
3
0
0
15
3
463.
149
81
0
0
149
81
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
53
22
0
0
53
22
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
274
242
0
0
274
242
463.
Transfer za materijal (426)
378
245
0
0
378
245
Osnovna sredstva
48
0
0
0
48
0
Transfer za mašine i opremu (512)
48
0
0
0
48
0
6.947
5.811
0
0
6.947
5.811
563
463.
463.
463.
463.
463.
564
564.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
6.947
5.811
0
0
6.947
5.811
460
OŠ "VLADIMIR NAZOR" ĐURĐIN
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
8.124
4.876
0
0
8.124
4.876
Transfer rashoda za zaposlene
2.213
1.408
0
0
2.213
1.408
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
194
56
0
0
194
56
39
11
0
0
39
11
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
874
560
0
0
874
560
709
522
0
0
709
522
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
397
259
0
0
397
259
4.569
3.418
0
0
4.569
3.418
463.
Transfer za stalne troškove (421)
3.105
2.669
0
0
3.105
2.669
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
539
355
0
0
539
355
463.
221
159
0
0
221
159
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
48
25
0
0
48
25
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
276
62
0
0
276
62
463.
Transfer za materijal (426)
380
148
0
0
380
148
Ukupno:
4
03
912
565
463.
463.
463.
463.
463.
566
72
Osnovna sredstva
1.342
50
0
0
1.342
50
463.
Kapitalni transfer za izradu projektne
dokumentacije (511)
1.300
50
0
0
1.300
50
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
42
0
0
0
42
0
8.124
4.876
0
0
8.124
4.876
8.124
4.876
0
0
8.124
4.876
OŠ "VUK KARADŽIĆ" BAJMOK
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
12.426
10.675
0
0
12.426
10.675
Transfer rashoda za zaposlene
566.1
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
567
463.
463.
463.
463.
463.
568
2.090
1.591
0
0
2.090
1.591
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
149
123
0
0
149
123
30
22
0
0
30
22
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
1.371
1.021
0
0
1.371
1.021
484
412
0
0
484
412
56
13
0
0
56
13
10.130
8.878
0
0
10.130
8.878
8.352
7.737
0
0
8.352
7.737
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
463.
Transfer za stalne troškove (421)
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
361
180
0
0
361
180
463.
176
92
0
0
176
92
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
64
53
0
0
64
53
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
464
460
0
0
464
460
463.
Transfer za materijal (426)
713
356
0
0
713
356
Osnovna sredstva
206
206
0
0
206
206
Transfer za mašine i opremu (512)
206
206
0
0
206
206
12.426
10.675
0
0
12.426
10.675
568.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
12.426
10.675
0
0
12.426
10.675
460
OŠ "ĐURO SALAJ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
9.899
4.376
0
0
9.899
4.376
Transfer rashoda za zaposlene
1.319
696
0
0
1.319
696
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
204
60
0
0
204
60
36
11
0
0
36
11
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
441
264
0
0
441
264
294
209
0
0
294
209
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
344
152
0
0
344
152
5.856
2.647
0
0
5.856
2.647
463.
Transfer za stalne troškove (421)
3.592
1.182
0
0
3.592
1.182
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
970
746
0
0
970
746
463.
250
90
0
0
250
90
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
56
40
0
0
56
40
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
414
224
0
0
414
224
463.
Transfer za materijal (426)
574
365
0
0
574
365
Ukupno:
4
03
912
569
463.
463.
463.
463.
463.
570
73
Osnovna sredstva
2.724
1.033
0
0
2.724
1.033
463.
Transfer za zgrade i opremu (511)
2.558
868
0
0
2.558
868
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
166
165
0
0
166
165
9.899
4.376
0
0
9.899
4.376
9.899
4.376
0
0
9.899
4.376
11.212
4.935
0
0
11.212
4.935
570.1
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
1.689
1.034
0
0
1.689
1.034
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
383
275
0
0
383
275
70
49
0
0
70
49
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
284
205
0
0
284
205
232
114
0
0
232
114
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
720
391
0
0
720
391
3.854
1.901
0
0
3.854
1.901
463.
Transfer za stalne troškove (421)
1.849
743
0
0
1.849
743
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
632
360
0
0
632
360
463.
303
123
0
0
303
123
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
96
59
0
0
96
59
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
384
326
0
0
384
326
463.
Transfer za materijal (426)
590
290
0
0
590
290
Osnovna sredstva
5.669
2.000
0
0
5.669
2.000
463.
Transfer za zgrade i opremu (511)
5.511
1.847
0
0
5.511
1.847
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
158
153
0
0
158
153
11.212
4.935
0
0
11.212
4.935
11.212
4.935
0
0
11.212
4.935
10.865
6.854
0
0
10.865
6.854
571
463.
463.
463.
463.
463.
572
572.1
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OŠ "IVAN MILUTINOVIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
573
463.
463.
463.
463.
2.231
1.467
0
0
2.231
1.467
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
420
291
0
0
420
291
72
52
0
0
72
52
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
1.143
708
0
0
1.143
708
452
249
0
0
452
249
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
144
167
0
0
144
167
8.446
5.232
0
0
8.446
5.232
463.
Transfer za stalne troškove (421)
4.796
3.543
0
0
4.796
3.543
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
2.145
876
0
0
2.145
876
463.
356
264
0
0
356
264
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
99
40
0
0
99
40
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
545
293
0
0
545
293
463.
574
74
463.
574.1
463.
Transfer za materijal (426)
505
216
0
0
505
216
Osnovna sredstva
188
155
0
0
188
155
Transfer za mašine i opremu (512)
188
155
0
0
188
155
10.865
6.854
0
0
10.865
6.854
10.865
6.854
0
0
10.865
6.854
18.479
9.971
0
0
18.479
9.971
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OŠ "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
1.809
1.308
0
0
1.809
1.308
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
521
395
0
0
521
395
90
71
0
0
90
71
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
271
149
0
0
271
149
425
302
0
0
425
302
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
502
391
0
0
502
391
16.428
8.421
0
0
16.428
8.421
463.
Transfer za stalne troškove (421)
13.525
6.388
0
0
13.525
6.388
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.188
995
0
0
1.188
995
463.
265
138
0
0
265
138
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
168
105
0
0
168
105
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
633
465
0
0
633
465
463.
Transfer za materijal (426)
649
330
0
0
649
330
Osnovna sredstva
242
242
0
0
242
242
Transfer za mašine i opremu (512)
242
242
0
0
242
242
18.479
9.971
0
0
18.479
9.971
18.479
9.971
0
0
18.479
9.971
10.605
5.515
0
0
10.605
5.515
1.737
855
0
0
1.737
855
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
248
183
0
0
248
183
54
34
0
0
54
34
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
377
248
0
0
377
248
424
258
0
0
424
258
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
634
132
0
0
634
132
8.628
4.443
0
0
8.628
4.443
463.
Transfer za stalne troškove (421)
4.737
2.732
0
0
4.737
2.732
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.851
488
0
0
1.851
488
463.
374
136
0
0
374
136
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
394
267
0
0
394
267
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
542
477
0
0
542
477
463.
Transfer za materijal (426)
730
343
0
0
730
343
575
463.
463.
463.
463.
463.
576
576.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
460
OŠ "JOVAN MIKIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Ukupno:
4
03
912
Transfer rashoda za zaposlene
577
463.
463.
463.
463.
463.
578
75
Osnovna sredstva
240
217
0
0
240
217
Transfer za mašine i opremu (512)
240
217
0
0
240
217
10.605
5.515
0
0
10.605
5.515
10.605
5.515
0
0
10.605
5.515
15.420
7.448
0
0
15.420
7.448
2.531
1.538
0
0
2.531
1.538
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
731
512
0
0
731
512
134
92
0
0
134
92
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
400
277
0
0
400
277
470
297
0
0
470
297
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
796
360
0
0
796
360
7.413
4.057
0
0
7.413
4.057
463.
Transfer za stalne troškove (421)
2.742
1.550
0
0
2.742
1.550
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.870
1.337
0
0
1.870
1.337
463.
588
124
0
0
588
124
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
205
68
0
0
205
68
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
588
347
0
0
588
347
463.
Transfer za materijal (426)
1.420
631
0
0
1.420
631
Osnovna sredstva
5.476
1.853
0
0
5.476
1.853
463.
Transfer za zgrade i opremu (511)
5.200
1.577
0
0
5.200
1.577
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
276
276
0
0
276
276
15.420
7.448
0
0
15.420
7.448
15.420
7.448
0
0
15.420
7.448
13.988
5.355
0
0
13.988
5.355
3.316
1.773
0
0
3.316
1.773
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
406
292
0
0
406
292
72
52
0
0
72
52
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
1.273
661
0
0
1.273
661
944
601
0
0
944
601
621
167
0
0
621
167
10.535
3.460
0
0
10.535
3.460
578.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OŠ "KIZUR IŠTVAN"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
579
463.
463.
463.
463.
463.
580
581
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
460
OŠ "MATIJA GUBEC" TAVANKUT
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Ukupno:
4
03
912
Transfer rashoda za zaposlene
582
463.
463.
463.
463.
463.
583
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
463.
Transfer za stalne troškove (421)
6.924
1.282
0
0
6.924
1.282
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.793
1.058
0
0
1.793
1.058
463.
423
269
0
0
423
269
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
159
65
0
0
159
65
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
409
326
0
0
409
326
463.
Transfer za materijal (426)
827
460
0
0
827
460
76
Ostali rashodi
15
0
0
0
15
0
Transfer za poreze i takse (482)
15
0
0
0
15
0
Osnovna sredstva
122
122
0
0
122
122
Transfer za mašine i opremu (512)
122
122
0
0
122
122
13.988
5.355
0
0
13.988
5.355
13.988
5.355
0
0
13.988
5.355
17.532
9.644
0
0
17.532
9.644
2.120
1.419
0
0
2.120
1.419
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
531
361
0
0
531
361
91
65
0
0
91
65
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
395
251
0
0
395
251
621
402
0
0
621
402
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
482
340
0
0
482
340
9.340
4.268
0
0
9.340
4.268
463.
Transfer za stalne troškove (421)
5.947
2.022
0
0
5.947
2.022
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.623
955
0
0
1.623
955
463.
326
218
0
0
326
218
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
100
60
0
0
100
60
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
597
586
0
0
597
586
463.
Transfer za materijal (426)
747
583.1
463.
583.2
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
460
OŠ "MATKO VUKOVIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Ukupno:
4
03
912
Transfer rashoda za zaposlene
584
463.
463.
463.
463.
463.
585
427
0
0
747
427
Osnovna sredstva
6.072
3.957
0
0
6.072
3.957
463.
Transfer za zgrade i opremu (511)
5.888
3.916
0
0
5.888
3.916
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
184
41
0
0
184
41
17.532
9.644
0
0
17.532
9.644
17.532
9.644
0
0
17.532
9.644
586
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
587
463.
463.
463.
463.
OŠ "MILOŠ CRNJANSKI"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
5.780
3.562
0
0
5.780
3.562
Transfer rashoda za zaposlene
820
517
0
0
820
517
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
140
121
0
0
140
121
38
34
0
0
38
34
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
77
38
0
0
77
38
277
179
0
0
277
179
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
288
145
0
0
288
145
4.862
2.947
0
0
4.862
2.947
463.
Transfer za stalne troškove (421)
3.761
2.144
0
0
3.761
2.144
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
102
70
0
0
102
70
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
206
141
0
0
206
141
202
162
0
0
202
162
463.
588
463.
77
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
275
218
0
0
275
218
463.
Transfer za materijal (426)
316
212
0
0
316
212
Osnovna sredstva
98
98
0
0
98
98
Transfer za mašine i opremu (512)
98
98
0
0
98
98
5.780
3.562
0
0
5.780
3.562
5.780
3.562
0
0
5.780
3.562
14.720
9.456
0
0
14.720
9.456
2.245
1.719
0
0
2.245
1.719
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
326
248
0
0
326
248
59
44
0
0
59
44
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
651
521
0
0
651
521
684
396
0
0
684
396
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
525
510
0
0
525
510
12.239
7.683
0
0
12.239
7.683
588.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
460
OŠ "MIROSLAV ANTIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Ukupno:
4
03
912
Transfer rashoda za zaposlene
589
463.
463.
463.
463.
463.
590
463.
Transfer za stalne troškove (421)
5.263
3.576
0
0
5.263
3.576
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
4.565
2.817
0
0
4.565
2.817
463.
322
156
0
0
322
156
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
97
65
0
0
97
65
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
555
370
0
0
555
370
463.
Transfer za materijal (426)
1.437
699
0
0
1.437
699
Osnovna sredstva
236
54
0
0
236
54
Transfer za mašine i opremu (512)
236
54
0
0
236
54
590.1
463.
Izvori finansiranja:
01
4
03
912
460
Prihodi iz budžeta:
14.720
9.456
0
0
14.720
9.456
Ukupno:
14.720
9.456
0
0
14.720
9.456
OŠ "HUNJADI JANOŠ" ČANTAVIR
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
13.114
10.022
0
0
13.114
10.022
Transfer rashoda za zaposlene
591
463.
463.
463.
463.
463.
592
1.953
1.200
0
0
1.953
1.200
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
270
193
0
0
270
193
47
35
0
0
47
35
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
926
519
0
0
926
519
294
156
0
0
294
156
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
416
297
0
0
416
297
10.947
8.609
0
0
10.947
8.609
8.346
7.338
0
0
8.346
7.338
463.
Transfer za stalne troškove (421)
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
632
409
0
0
632
409
463.
274
162
0
0
274
162
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
163
91
0
0
163
91
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
583
229
0
0
583
229
78
463.
Transfer za materijal (426)
949
380
0
0
949
380
Osnovna sredstva
214
213
0
0
214
213
Transfer za mašine i opremu (512)
214
213
0
0
214
213
13.114
10.022
0
0
13.114
10.022
13.114
10.022
0
0
13.114
10.022
OŠ "PETEFI ŠANDOR"
HAJDUKOVO
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
9.439
3.443
0
0
9.439
3.443
Transfer rashoda za zaposlene
1.566
726
0
0
1.566
726
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
249
99
0
0
249
99
994
627
0
0
994
627
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
323
0
0
0
323
0
7.771
2.683
0
0
7.771
2.683
463.
Transfer za stalne troškove (421)
4.682
1.212
0
0
4.682
1.212
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
1.577
812
0
0
1.577
812
463.
215
109
0
0
215
109
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
103
53
0
0
103
53
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
307
90
0
0
307
90
463.
Transfer za materijal (426)
887
407
0
0
887
407
Osnovna sredstva
102
34
0
0
102
34
Transfer za mašine i opremu (512)
102
34
0
0
102
34
9.439
3.443
0
0
9.439
3.443
9.439
3.443
0
0
9.439
3.443
6.425
5.148
0
0
6.425
5.148
955
483
0
0
955
483
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
83
53
0
0
83
53
32
17
0
0
32
17
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
230
119
0
0
230
119
538
294
0
0
538
294
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
72
0
0
0
72
0
5.416
4.611
0
0
5.416
4.611
463.
Transfer za stalne troškove (421)
4.367
4.130
0
0
4.367
4.130
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
141
110
0
0
141
110
463.
195
117
0
0
195
117
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
60
15
0
0
60
15
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
273
53
0
0
273
53
463.
Transfer za materijal (426)
380
186
0
0
380
186
54
54
0
0
54
54
592.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
593
463.
463.
463.
594
594.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
Transfer rashoda za zaposlene
595
463.
463.
463.
463.
463.
596
596.1
OŠ "PIONIR" STARI ŽEDNIK
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Osnovna sredstva
79
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
54
54
0
0
54
54
6.425
5.148
0
0
6.425
5.148
6.425
5.148
0
0
6.425
5.148
11.257
6.720
0
0
11.257
6.720
1.796
1.025
0
0
1.796
1.025
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
291
168
0
0
291
168
50
30
0
0
50
30
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
552
356
0
0
552
356
596
313
0
0
596
313
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
307
158
0
0
307
158
9.171
5.405
0
0
9.171
5.405
463.
Transfer za stalne troškove (421)
5.139
2.802
0
0
5.139
2.802
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
2.620
1.623
0
0
2.620
1.623
463.
234
103
0
0
234
103
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
139
89
0
0
139
89
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
476
427
0
0
476
427
463.
Transfer za materijal (426)
563
361
0
0
563
361
Ostalli rashodi
86
86
0
0
86
86
Novčane kazne i penali po rešenju
sudova
86
86
0
0
86
86
Osnovna sredstva
204
204
0
0
204
204
Transfer za mašine i opremu (512)
204
204
0
0
204
204
11.257
6.720
0
0
11.257
6.720
11.257
6.720
0
0
11.257
6.720
24.852
14.001
0
0
24.852
14.001
3.927
2.550
0
0
3.927
2.550
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
984
631
0
0
984
631
178
114
0
0
178
114
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
980
566
0
0
980
566
1.032
674
0
0
1.032
674
753
565
0
0
753
565
15.779
9.888
0
0
15.779
9.888
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OŠ "SVETI SAVA"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
597
463.
463.
463.
463.
463.
598
598.8
463.
598.1
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
460
OŠ "SEČENJI IŠTVAN"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Ukupno:
4
03
912
Transfer rashoda za zaposlene
599
463.
463.
463.
463.
463.
600
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
463.
Transfer za stalne troškove (421)
8.302
5.872
0
0
8.302
5.872
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
5.250
3.032
0
0
5.250
3.032
463.
534
160
0
0
534
160
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
209
82
0
0
209
82
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
667
225
0
0
667
225
463.
Transfer za materijal (426)
817
517
0
0
817
517
80
Osnovna sredstva
5.146
1.563
0
0
5.146
1.563
463.
Transfer za zgrade i opremu (511)
4.728
1.563
0
0
4.728
1.563
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
418
0
0
0
418
0
24.852
14.001
0
0
24.852
14.001
24.852
14.001
0
0
24.852
14.001
15.428
7.832
0
0
15.428
7.832
600.1
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
OŠ "SONJA MARINKOVIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer rashoda za zaposlene
601
463.
463.
463.
463.
463.
602
2.490
1.301
0
0
2.490
1.301
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
360
266
0
0
360
266
64
48
0
0
64
48
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
657
378
0
0
657
378
561
271
0
0
561
271
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
848
338
0
0
848
338
12.662
6.255
0
0
12.662
6.255
9.595
4.486
0
0
9.595
4.486
463.
Transfer za stalne troškove (421)
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
278
175
0
0
278
175
463.
613
318
0
0
613
318
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
60
33
0
0
60
33
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
598
431
0
0
598
431
463.
Transfer za materijal (426)
1.518
812
0
0
1.518
812
Osnovna sredstva
276
276
0
0
276
276
Transfer za mašine i opremu (512)
276
276
0
0
276
276
602.1
463.
Izvori finansiranja:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
15.428
7.832
0
0
15.428
7.832
15.428
7.832
0
0
15.428
7.832
460
Ukupno:
"ŽARKO ZRENJANIN" OSNOVNO I SREDNJE
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
16.044
912
603
463.
463.
463.
463.
463.
604
10.032
0
0
16.044
10.032
Transfer rashoda za zaposlene
5.144
3.700
0
0
5.144
3.700
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalne doprinose na
teret poslodavca (412)
2.446
1.880
0
0
2.446
1.880
429
337
0
0
429
337
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
760
428
0
0
760
428
735
558
0
0
735
558
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
774
497
0
0
774
497
10.814
6.247
0
0
10.814
6.247
463.
Transfer za stalne troškove (421)
5.051
2.668
0
0
5.051
2.668
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
3.790
2.209
0
0
3.790
2.209
463.
189
74
0
0
189
74
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
184
117
0
0
184
117
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
633
468
0
0
633
468
81
463.
604.1
463.
Transfer za materijal (426)
967
711
0
0
967
711
Osnovna sredstva
86
85
0
0
86
85
Transfer za mašine i opremu (512)
86
85
0
0
86
85
16.044
10.032
0
0
16.044
10.032
16.044
10.032
0
0
16.044
10.032
4.428
3.334
0
0
4.428
3.334
713
201
0
0
713
201
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
912
460
Transfer rashoda za zaposlene
Transfer za soc.davanja
zaposlenima (414)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
713
201
0
0
713
201
3.524
3.005
0
0
3.524
3.005
463.
Transfer za takmičenje učenika
(422)
2.209
2.233
0
0
2.209
2.233
463.
Transfer za sanitarne preglede (424)
315
119
0
0
315
119
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
605
463.
606
1.000
653
0
0
1.000
653
Ostali rashodi
147
84
0
0
147
84
463.
Transfer za poreze i takse (482)
100
72
0
0
100
72
463.
Transfer za novčane kazne (483)
47
12
0
0
47
12
Osnovna sredstva
44
0
0
44
44
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
44
44
44
0
0
44
44
470
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne komisije
200
0
0
0
200
0
200
0
0
0
200
0
4.628
3.334
0
0
4.628
3.334
4.628
3.334
0
0
4.628
3.334
162.902
104.888
0
0
162.902
104.888
16.406
10.954
0
0
16.406
10.954
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za soc.davanja
zaposlenima (414)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
5.260
3.293
0
0
5.260
3.293
546
279
0
0
546
279
5.880
4.531
0
0
5.880
4.531
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
4.720
2.851
0
0
4.720
2.851
141.834
91.959
0
0
141.834
91.959
463
Transfer za stalne troškove (421)
64.877
42.203
0
0
64.877
42.203
463
Transfer za troškove putovanja (422)
50.909
35.906
0
0
50.909
35.906
463
4.158
2.312
0
0
4.158
2.312
4.190
1.827
0
0
4.190
1.827
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
463
Transfer za materijal (426)
607
608
609
ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
472
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
460
SREDNJE OBRAZOVANJE
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Ukupno:
4
03
920
Transfer za rashode za zaposlene
463
463
463
463
463
4.944
2.847
0
0
4.944
2.847
12.756
6.864
0
0
12.756
6.864
Ostali rashodi
62
10
0
0
62
10
Transfer za poreze i takse (482)
62
10
0
0
62
10
0
4.600
1.965
Osnovna sredstva
1.965
0
463
Transferi za zgrade i opremu (511)
600
0
0
0
600
0
463
Transfer za mašine i opremu (512)
4.000
1.965
0
0
4.000
1.965
470
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
300
0
0
0
300
0
300
0
0
0
300
0
163.202
104.888
0
0
163.202
104.888
163.202
104.888
0
0
163.202
104.888
472
4.600
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
920
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 920:
82
4
03
920
460
GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE
UČENIKE "KOSTOLANJI DEŽE"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
5.979
3.629
0
0
5.979
3.629
Transfer za rashode za zaposlene
970
592
0
0
970
592
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
180
119
0
0
180
119
630
439
0
0
630
439
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
160
34
0
0
160
34
4.890
3.037
0
0
4.890
3.037
463.
Transfer za stalne troškove (421)
2.586
1.839
0
0
2.586
1.839
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
595
389
0
0
595
389
463.
761
394
0
0
761
394
67
47
0
0
67
47
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
224
134
0
0
224
134
463.
Transfer za materijal (426)
657
234
0
0
657
234
2
0
0
0
2
0
610
463.
463.
463.
611
463.
Ostali rashodi
612
463.
612.1
463.
Transfer za poreze i takse (482)
2
0
0
0
2
0
Osnovna sredstva
117
0
0
0
117
0
Transfer za mašine i opremu (512)
117
0
0
0
117
0
5.979
3.629
0
0
5.979
3.629
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
Prihodi iz budžeta:
5.979
3.629
0
0
5.979
3.629
460
"PAULINUM"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer za korišćenje roba i
usluga
1.494
830
0
0
1.494
830
1.394
830
0
0
1.394
830
463.
Transfer za stalne troškove (421)
1.042
729
0
0
1.042
729
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
25
16
0
0
25
16
463.
99
59
0
0
99
59
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
34
0
0
0
34
0
463.
Transfer za materijal (426)
194
26
0
0
194
26
Osnovna sredstva
100
0
0
0
100
0
Transfer za mašine i opremu (512)
100
0
0
0
100
0
Ukupno za funkciju 920:
4
03
920
613
613.1
463.
Izvori finansiranja za funkciju 920:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
1.494
830
0
0
1.494
830
1.494
830
0
0
1.494
830
460
Ukupno za funkciju 920:
GIMNAZIJA "SVETOZAR
MARKOVIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
17.536
11.394
0
0
17.536
11.394
Transfer za rashode za zaposlene
1.680
1.263
0
0
1.680
1.263
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
670
494
0
0
670
494
450
372
0
0
450
372
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
560
397
0
0
560
397
15.213
9.488
0
0
15.213
9.488
920
614
463.
463.
463.
615
463.
Transfer za stalne troškove (421)
9.522
5.841
0
0
9.522
5.841
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
3.950
2.756
0
0
3.950
2.756
463.
258
84
0
0
258
84
37
13
0
0
37
13
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
358
357
0
0
358
357
463.
Transfer za materijal (426)
1.088
437
0
0
1.088
437
643
643
0
0
643
643
463.
615.1
Osnovna sredstva
83
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
643
643
0
0
643
643
17.536
11.394
0
0
17.536
11.394
17.536
11.394
0
0
17.536
11.394
TEHNIČKA ŠKOLA "IVAN SARIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
36.191
25.021
0
0
36.191
25.021
Transfer za rashode za zaposlene
3.583
2.573
0
0
3.583
2.573
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
1.383
905
0
0
1.383
905
1.200
1.113
0
0
1.200
1.113
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
1.000
555
0
0
1.000
555
31.676
22.110
0
0
31.676
22.110
463.
Transfer za stalne troškove (421)
17.223
12.054
0
0
17.223
12.054
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
10.139
7.196
0
0
10.139
7.196
463.
570
318
0
0
570
318
381
215
0
0
381
215
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
598
511
0
0
598
511
463.
Transfer za materijal (426)
2.765
1.816
0
0
2.765
1.816
12
4
0
0
12
4
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 920:
4
03
920
460
616
463.
463.
463.
617
463.
Ostali rashodi
618
463.
618.1
463.
Transfer za poreze i takse (482)
12
4
0
0
12
4
Osnovna sredstva
920
334
0
0
920
334
Transfer za mašine i opremu (512)
920
334
0
0
920
334
36.191
25.021
0
0
36.191
25.021
36.191
25.021
0
0
36.191
25.021
27.768
20.090
0
0
27.768
20.090
1.605
1.254
0
0
1.605
1.254
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
465
353
0
0
465
353
700
659
0
0
700
659
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
440
242
0
0
440
242
25.586
18.259
0
0
25.586
18.259
4.660
2.932
0
0
4.660
2.932
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 920:
4
03
920
460
POLITEHNIČKA ŠKOLA
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
Transfer za rashode za zaposlene
619
463.
463.
463.
620
463.
Transfer za stalne troškove (421)
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
18.158
13.245
0
0
18.158
13.245
463.
223
216
0
0
223
216
34
13
0
0
34
13
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
181
152
0
0
181
152
463.
Transfer za materijal (426)
463.
621
463.
621.1
463.
2.330
1.701
0
0
2.330
1.701
Ostali rashodi
4
4
0
0
4
4
Transfer za poreze i takse (482)
4
4
0
0
4
4
Osnovna sredstva
573
573
0
0
573
573
Transfer za mašine i opremu (512)
573
573
0
0
573
573
27.768
20.090
0
0
27.768
20.090
27.768
20.090
0
0
27.768
20.090
14.524
9.942
0
0
14.524
9.942
1.500
1.023
0
0
1.500
1.023
550
336
0
0
550
336
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 920:
4
03
920
460
ESŠ "BOSA MILIĆEVIĆ"
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
463.
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za rashode za zaposlene
622
84
463.
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
550
468
0
0
550
468
400
219
0
0
400
219
12.457
8.619
0
0
12.457
8.619
5.921
3.903
0
0
5.921
3.903
Transfer za troškove putovanja (422)
4.448
3.123
0
0
4.448
3.123
491
259
0
0
491
259
150
90
0
0
150
90
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
704
670
0
0
704
670
463.
Transfer za materijal (426)
743
574
0
0
743
574
Ostali rashodi
27
0
0
0
27
0
Transfer za poreze i takse (482)
27
0
0
0
27
0
Osnovna sredstva
540
300
0
0
540
300
Transfer za mašine i opremu (512)
540
300
0
0
540
300
14.524
9.942
0
0
14.524
9.942
14.524
9.942
0
0
14.524
9.942
12.570
8.013
0
0
12.570
8.013
463.
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
463.
Transfer za stalne troškove (421)
463.
463.
623
463.
624
463.
624.1
463.
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 920:
4
03
920
460
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
1.896
1.254
0
0
1.896
1.254
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
Transfer za rashode za zaposlene
796
459
0
0
796
459
500
496
0
0
500
496
463.
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
600
299
0
0
600
299
10.241
6.712
0
0
10.241
6.712
463.
Transfer za stalne troškove (421)
4.862
3.307
0
0
4.862
3.307
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
4.013
2.946
0
0
4.013
2.946
463.
351
229
0
0
351
229
10
0
0
0
10
0
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
284
78
0
0
284
78
463.
Transfer za materijal (426)
721
152
0
0
721
152
Ostali rashodi
6
0
0
0
6
0
Transfer za poreze i takse (482)
6
0
0
0
6
0
Osnovna sredstva
427
47
0
0
427
47
Transfer za mašine i opremu (512)
427
47
0
0
427
47
625
463.
463.
626
463.
627
463.
627.1
463.
Izvori finansiranja za funkciju 920:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
12.570
8.013
0
0
12.570
8.013
12.570
8.013
0
0
12.570
8.013
460
Ukupno za funkciju 920:
MUZIČKA ŠKOLA - SREDNJE I
OSNOVNO
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
12.507
6.303
0
0
12.507
6.303
Transfer za rashode za zaposlene
1.833
904
0
0
1.833
904
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
393
168
0
0
393
168
800
397
0
0
800
397
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
640
339
0
0
640
339
9.958
5.331
0
0
9.958
5.331
463.
Transfer za stalne troškove (421)
6.873
3.724
0
0
6.873
3.724
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
281
48
0
0
281
48
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
555
269
0
0
555
269
190
110
0
0
190
110
920
628
463.
463.
463.
629
463.
85
463.
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
463.
Transfer za materijal (426)
638
375
0
0
638
375
1.421
805
0
0
1.421
805
Ostali rashodi
10
0
0
0
10
0
463.
Transfer za poreze i takse (482)
10
0
0
0
10
0
706
68
0
0
706
68
463.
Osnovna sredstva
Investiciono održavanje zgrada
(511)
600
0
0
0
600
0
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
106
68
0
0
106
68
630
630.1
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
4
03
920
460
Prihodi iz budžeta:
12.507
6.303
0
0
12.507
6.303
Ukupno za funkciju 920:
12.507
6.303
0
0
12.507
6.303
HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
20.415
13.171
0
0
20.415
13.171
Transfer za rashode za zaposlene
2.588
1.812
0
0
2.588
1.812
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
823
458
0
0
823
458
845
588
0
0
845
588
463.
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
920
766
0
0
920
766
17.297
11.358
0
0
17.297
11.358
463.
Transfer za stalne troškove (421)
7.732
5.231
0
0
7.732
5.231
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
6.277
4.329
0
0
6.277
4.329
463.
480
287
0
0
480
287
183
124
0
0
183
124
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
463.
Transfer za materijal (426)
631
463.
463.
632
463.
633
463.
633.1
463.
488
267
0
0
488
267
2.137
1.120
0
0
2.137
1.120
Ostali rashodi
1
1
0
0
1
1
Transfer za poreze i takse (482)
1
1
0
0
1
1
Osnovna sredstva
529
0
0
0
529
0
Transfer za mašine i opremu (512)
529
0
0
0
529
0
Izvori finansiranja za funkciju 920:
4
03
01
Prihodi iz budžeta:
20.415
13.171
0
0
20.415
13.171
20.415
13.171
0
0
20.415
13.171
460
Ukupno za funkciju 920:
ŠC ZA SLUŠNO OŠTEĆENA LICA
- OSNOVNO I SREDNJE
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
6.692
3.131
0
0
6.692
3.131
205
0
0
0
205
0
463.
Transfer za rashode za zaposlene
Transfer za naknade trošk.prevoza
na posao i sa posla (415)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
205
0
0
0
205
0
6.442
3.131
0
0
6.442
3.131
463.
Transfer za stalne troškove (421)
4.456
2.643
0
0
4.456
2.643
463.
Transfer za troškove putovanja (422)
718
448
0
0
718
448
463.
70
0
0
0
70
0
29
0
0
0
29
0
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
469
40
0
0
469
40
463.
Transfer za materijal (426)
700
0
0
0
700
0
Osnovna sredstva
45
0
0
0
45
0
Transfer za mašine i opremu (512)
45
0
0
0
45
0
6.692
3.131
0
0
6.692
3.131
6.692
3.131
0
0
6.692
3.131
7.226
3.363
0
0
7.226
3.363
920
634
635
463.
635.1
463.
Izvori finansiranja za funkciju 920:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 920:
4
03
920
ZA SVE ŠKOLE PO REŠENJIMA
460
Donacije i transferi - ostalim
86
nivoima vlasti
636
463.
637
463.
463.
463.
463.
470
639
4
03
Transfer za rashode za zaposlene
Transfer za soc.davanja
zaposlenima (414)
Transfer za korišćenje roba i
usluga
Transfer za takmičenje učenika
(422)
Transfer za stručno usavršavanje
(423)
Transfer za sanitarne preglede (424)
Transfer za tekuće popravke i
održavanje (425)
546
279
0
0
546
279
546
279
0
0
546
279
6.680
3.084
0
0
6.680
3.084
2.305
1.410
0
0
2.305
1.410
300
197
0
0
300
197
3.075
1.214
0
0
3.075
1.214
1.000
263
0
0
1.000
263
300
0
0
0
300
0
472
Socijalna pomoć
Naknade po osnovu rešenja
interresorne kom.
300
0
0
0
300
0
01
Izvori finansiranja za funkciju 920:
Prihodi iz budžeta:
7.526
3.363
0
0
7.526
3.363
Ukupno za funkciju 920:
7.526
3.363
0
0
7.526
3.363
196
960
RASHODI ZA STUDENTE
641
420
Korišćenje roba i usluga
0
196
0
0
0
422
Troškovi putovanja
0
196
0
0
0
196
470
Naknade iz budžeta
15.000
10.296
0
0
15.000
10.296
472
Stipendiranje studenata
15.000
10.296
0
0
15.000
10.296
15.000
10.492
0
0
15.000
10.492
15.000
10.492
0
0
15.000
10.492
Korišćenje roba i usluga
Stalni troškovi - za ratne vojne
invalide na osnovu Odluke o
oslobađanju plaćanja komunal.
usluga
5.000
1.735
0
0
5.000
1.735
1.500
134
0
0
1.500
134
1.500
508
0
0
1.500
508
2.000
1.093
0
0
2.000
1.093
78.353
34.756
0
0
78.353
34.756
4.000
4.369
0
0
4.000
4.369
27.000
17.643
0
0
27.000
17.643
1.000
447
0
0
1.000
447
11.495
0
0
32.200
11.495
Izvori finansiranja za funkciju 960:
01
960
4
03
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 960:
070
MERE SOCIJALNE POLITIKE
420
642
421
643
422
644
424
645
472
646
472
Troškovi prevoza
Specijalizovne usluge - veštačka
oplodnja
Naknada za socijalnu zaštitu iz
budžeta
Mere socijalne politike - roditeljski
dodatak
Mere socijalne politike - naknade
porodiljama
647
472
Fondacija Put ka znanju - stipendije
648
472
32.200
648.1
472
Ishrana učenika
Pomoć izbeglicama iz sredstava
Komesarijata za izbeglice
14.153
802
0
0
14.153
802
Ostali rashodi
12.000
7.173
0
0
12.000
7.173
Dotacije nevladinim organizacijama:
društvene i humanitarne organizacije
12.000
7.173
0
0
12.000
7.173
89.753
43.664
0
0
89.753
43.664
5.600
0
0
0
5.600
0
95.353
43.664
0
0
95.353
43.664
4.705
3.202
0
0
4.705
3.202
649
481
Izvori finansiranja za funkciju 070:
01
13
070
4
03
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno za funkciju 070:
090
SOCIJALNA ZAŠTITA
420
Korišćenje roba i usluga
Specijalizovne usluge - socijalne
sahrane
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
4.705
3.202
0
0
4.705
3.202
78.733
52.866
0
0
78.733
52.866
Rashodi za zaposlene
54.128
36.916
0
0
54.128
36.916
42.509
29.784
0
0
42.509
29.784
463
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalni doprinosi na
teret poslodavca (412)
7.891
5.331
0
0
7.891
5.331
463
Transfer za naknade u naturi (413)
2.697
1.581
0
0
2.697
1.581
463
Transfer za soc.davanja
751
0
0
0
751
0
424
460
463
87
zaposlenima (414)
463
Transfer za jubilarne nagrade (416)
Korišćenje roba i usluga
280
220
0
0
280
220
13.893
8.025
0
0
13.893
8.025
463
Transfer za stalne troškove (421)
798
594
0
0
798
594
463
462
64
0
0
462
64
463
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
8.524
3.398
0
0
8.524
3.398
463
Transfer za materijal (426)
4.109
3.969
0
0
4.109
3.969
Osnovna sredstva
550
300
0
0
550
300
463
Transfer za zgrade i građ.obj. (511)
250
0
0
0
250
0
463
Transfer za mašine i opremu (512)
300
300
0
0
300
300
10.162
7.625
0
0
10.162
7.625
463
Ostali rashodi
Dotacije nevladinim organizacijama
(481)
10.162
7.625
0
0
10.162
7.625
11.349
4.588
0
0
11.349
4.588
472
Socijalna pomoć
Naknada za socijalnu zaštitu iz
budžeta
11.349
4.588
0
0
11.349
4.588
480
Ostali rashodi
23.300
17.465
0
0
23.300
17.465
481
Dotacije nevladinim organizacijama
23.300
17.465
0
0
23.300
17.465
118.087
78.121
0
0
118.087
78.121
118.087
78.121
0
0
118.087
78.121
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
25.587
16.195
0
0
25.587
16.195
Rashodi za zaposlene
12.982
8.023
0
0
12.982
8.023
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalni doprinosi na
teret poslodavca (412)
10.379
6.651
0
0
10.379
6.651
2.179
1.191
0
0
2.179
1.191
185
126
0
0
185
126
463.
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za soc.davanja
zaposlenima (414)
183
0
0
0
183
0
463.
Transfer za jubilarne nagrade (416)
56
55
0
0
56
55
470
Izvori finansiranja za funkciju 090:
01
090
4
03
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 090:
090
460
650
463.
463.
463.
12.055
7.872
0
0
12.055
7.872
463.
Korišćenje roba i usluga
Transfer za stalne troškove (421)
798
594
0
0
798
594
463.
462
64
0
0
462
64
6.686
3.245
0
0
6.686
3.245
463.
Transfer za usluge po ugovoru (423)
Transfer za specijalizovane usluge
(424)
Transfer za materijal (426) - paketi
hrane i higijene za soc. ugrožena
lica
3.587
3.497
0
0
3.587
3.497
463.
Transfer za materijal (426)
522
472
0
0
522
472
Osnovna sredstva
550
300
0
0
550
300
463.
Transfer za zgrade i građ.obj. (511)
250
0
0
0
250
0
463.
Transfer za mašine i opremu (512)
300
300
0
0
300
300
25.587
16.195
0
0
25.587
16.195
25.587
16.195
0
0
25.587
16.195
GERONTOLOŠKI CENTAR
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
41.146
28.894
0
0
41.146
28.894
Rashodi za zaposlene
41.146
28.894
0
0
41.146
28.894
Transfer za plate zaposlenih (411)
Transfer za socijalni doprinosi na
teret poslodavca (412)
32.130
23.133
0
0
32.130
23.133
5.712
4.141
0
0
5.712
4.141
2.512
1.455
0
0
2.512
1.455
463.
Transfer za naknade u naturi (413)
Transfer za soc.davanja
zaposlenima (414)
568
0
0
0
568
0
463.
Transfer za jubilarne nagrade (416)
224
165
0
0
224
165
41.146
28.894
0
0
41.146
28.894
41.146
28.894
0
0
41.146
28.894
651
463.
652
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
090
460
653
463.
463.
463.
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
090
"KOLEVKA"
88
654
463.
463.
Ostali rashodi
7.400
4.304
0
0
7.400
4.304
Prihvatna stanica (424)
Dnevni boravak za decu sa
posebnim potrebama (481)
1.838
153
0
0
1.838
153
5.562
4.151
0
0
5.562
4.151
7.400
4.304
0
0
7.400
4.304
7.400
4.304
0
0
7.400
4.304
4.600
3.474
0
0
4.600
3.474
4.600
3.474
0
0
4.600
3.474
4.600
3.474
0
0
4.600
3.474
4.600
3.474
0
0
4.600
3.474
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
090
O I SŠ "ŽARKO ZRENJANIN"
655
463.
Ostali rashodi
Dotacije nevladinim organizacijama
(481)
Izvori finansiranja:
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno:
4
03
OSTALA DAVANJA PO
REŠENJIMA U OBLASTI
SOCIJALNE ZAŠTITE
090
656
420
Korišćenje roba i usluga
4.705
3.202
0
0
4.705
3.202
424
Socijalne sahrane
4.705
3.202
0
0
4.705
3.202
470
11.349
4.588
0
0
11.349
4.588
0
657
472
Socijalna pomoć
Dodatna soc.podrška detetu ili
učeniku - interresorna komisija
30
0
0
0
30
658
472
Nabavka ogreva
4.000
0
0
0
4.000
0
659
472
Jednokratne novčane pomoći
6.244
4.060
0
0
6.244
4.060
660
472
Izuzetne materijalne pomoći
600
249
0
0
600
249
661
472
Interventne novčane pomoći
480
662
481
Ostali rashodi
Dotacije Crvenom krstu - Narodna
kuhinja
663
481
Fondacija "Expecto"
475
279
0
0
475
279
23.300
17.465
0
0
23.300
17.465
20.000
14.845
0
0
20.000
14.845
3.300
2.620
0
0
3.300
2.620
Izvori finansiranja:
01
4
04
4
04
610
25.255
0
0
39.854
25.255
39.354
25.255
0
0
39.354
25.255
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
DRUŠTVENE DELATNOSTI:
1.692.906
1.046.572
215.609
141.290
1.908.515
1.187.862
420
Korišćenje roba i usluga
3.900
629
0
0
3.900
629
664
421
Stalni troškovi
800
629
0
0
800
629
665
423
Usluge po ugovoru
100
0
0
0
100
0
666
425
Tekuće popravke i održavanje
3.000
0
0
0
3.000
0
480
Ostali rashodi
200
12
0
0
200
12
482
Ostali porezi
200
12
0
0
200
12
09
Izvori finansiranja za funkciju 660:
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
4.100
641
0
0
4.100
641
4.100
641
0
0
4.100
641
610
04
39.854
Ukupno:
SEKRETARIJAT ZA
GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU
SREDSTVA ZA STAMBENU
IZGRADNJU GRADA SUBOTICA
667
4
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 610:
ODRŽAVANJE POSLOVNIH
PROSTORA
660
420
Korišćenje roba i usluga
40.396
18.152
0
0
40.396
18.152
668
421
Stalni troškovi
28.295
15.256
0
0
28.295
15.256
669
423
Usluge po ugovoru
3.950
268
0
0
3.950
268
670
424
Specijalizovane usluge
975
17
0
0
975
17
671
425
Tekuće popravke i održavanje
7.176
2.611
0
0
7.176
2.611
480
Ostali rashodi
2.000
30
0
0
2.000
30
482
Ostali porezi
2.000
30
0
0
2.000
30
42.396
18.182
0
0
42.396
18.182
42.396
18.182
0
0
42.396
18.182
672
Izvori finansiranja za funkciju 660:
01
660
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 660:
89
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU:
4
05
4
05
46.496
18.823
0
0
46.496
18.823
SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI
RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,
KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU TROŠKOVI FUNKCIONISANJA
131
410
Rashodi za zaposlene
96.616
72.534
0
0
96.616
72.534
673
411
74.878
56.470
0
0
74.878
56.470
674
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
13.408
10.108
0
0
13.408
10.108
675
413
Naknade u naturi
200
0
0
0
200
0
676
414
Socijalna davanja zaposlenima
5.930
4.698
0
0
5.930
4.698
677
415
Naknada za zaposlene
1.600
1.258
0
0
1.600
1.258
678
416
Jubilarne nagrade
600
0
0
0
600
0
420
Korišćenje roba i usluga
23.506
14.096
0
0
23.506
14.096
679
421
Stalni troškovi
8.419
5.365
0
0
8.419
5.365
680
422
Troškovi putovanja
1.000
177
0
0
1.000
177
681
423
Usluge po ugovoru
10.287
6.376
0
0
10.287
6.376
682
425
Tekuće popravke i održavanje
683
426
Materijal
440
441
684
685
686
687
300
251
0
0
300
251
3.500
1.927
0
0
3.500
1.927
Otplata kamata
275
158
0
0
275
158
Otplata domaćih kamata
275
158
0
0
275
158
460
Donacije, dotacije i transferi
450
285
0
0
450
285
465
Ostale tekuće dotacije po Zakonu
450
285
0
0
450
285
480
Ostali rashodi
2.780
1.866
0
0
2.780
1.866
482
Ostali porezi
2.780
1.866
0
0
2.780
1.866
510
Osnovna sredstva
1.776
952
0
0
1.776
952
512
Mašine i oprema
1.776
952
0
0
1.776
952
125.403
89.891
0
0
125.403
89.891
125.403
89.891
0
0
125.403
89.891
Izvori finansiranja za funkciju 131:
01
Prihodi iz budžeta:
131
4
05
Ukupno za funkciju 131:
620
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
420
Korišćenje roba i usluga
489.394
320.264
0
0
489.394
320.264
689
421
Stalni troškovi
246.029
159.070
0
0
246.029
159.070
690
423
Usluge po ugovoru
8.460
6.415
0
0
8.460
6.415
691
424
Specijalizovane usluge
66.450
39.811
0
0
66.450
39.811
692
425
Tekuće popravke i održavanje
166.955
114.968
0
0
166.955
114.968
692.1
426
Materijal
1.500
0
0
0
1.500
0
480
Ostali rashodi
4.967
2.285
0
0
4.967
2.285
693
482
Ostali porezi
1.902
1.472
0
0
1.902
1.472
694
483
Novčane kazne
1.665
121
0
0
1.665
121
695
485
Naknada štete - eksproprijacija
1.400
692
0
0
1.400
692
510
Osnovna sredstva
362.820
187.593
0
0
362.820
187.593
696
511
Zgrade i građevinski objekti
352.520
179.361
0
0
352.520
179.361
697
512
Mašine i oprema
7.800
6.271
0
0
7.800
6.271
698
514
500
0
0
0
500
0
699
515
Kultivisana imovina - zelenilo
Nematerijalna imovina - sred.za
razvoj GIS-a
540
700
541
Prirodna imovina
Eksproprijacija građevinskog
zemljišta
2.000
1.961
0
0
2.000
1.961
49.000
8.047
0
0
49.000
8.047
49.000
8.047
0
0
49.000
8.047
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01
09
13
620
Prihodi iz budžeta:
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno za funkciju 620:
90
0
0
823.767
518.189
0
0
823.767
518.189
80.414
0
0
0
80.414
0
2.000
0
0
0
2.000
0
906.181
518.189
0
0
906.181
518.189
4
05
FOND ZA UNAPREĐENJE
BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA
360
420
Korišćenje roba i usluga
8.625
500
0
0
8.625
701
422
Troškovi putovanja
170
6
0
0
170
6
702
423
Usluge po ugovoru
7.455
494
0
0
7.455
494
703
426
Materijal
1.000
0
0
0
1.000
0
460
Donacije
618
400
0
0
618
400
463
Transfer ostalim nivoima vlasti
618
399
0
0
618
399
480
Ostali rashodi
50
50
0
0
50
50
481
Dotacije nevladinim organizacijama
50
50
0
0
50
50
510
Osnovna sredstva
13.525
0
0
0
13.525
0
706
511
Zgrade i građevinski objekti
707
512
Mašine i oprema
708
515
Nematerijalna imovina - licence
704
705
500
200
0
0
0
200
0
11.825
0
0
0
11.825
0
1.500
0
0
0
1.500
0
9.000
944
0
0
9.000
944
13.818
6
0
0
13.818
6
22.818
950
0
0
22.818
950
6.689
2.585
0
0
6.689
2.585
Izvori finansiranja za funkciju 360:
01
13
360
4
05
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno za funkciju 360:
PROMOTIVNO RAZVOJNI
POSLOVI
411
420
Korišćenje roba i usluga
709
422
Troškovi putovanja
500
30
0
0
500
30
710
423
Usluge po ugovoru
5.839
2.355
0
0
5.839
2.355
711
424
Specijalizovane usluge
250
200
0
0
250
200
712
426
Materijal
100
0
0
0
100
0
450
Subvencije
Tekuće subvencije - podrška
projektima -sajmovi
Tekuće subvencije - predfinansiranje
projekata
Tekuće subvencije - sred.za
podsticaj zapošljavanja
31.233
5.520
0
0
31.233
5.520
3.000
2.000
0
0
3.000
2.000
2.000
0
0
0
2.000
0
17.000
3.520
0
0
17.000
3.520
Tekuće subvencije - JKP Dimničar
Kapitalne subvencije - JKP Vodovod
i kanalizacija
233
0
0
0
233
0
713
451
714
451
715
451
715.1
451
716
451
480
717
481
718
481
719
481
719.1
481
720
481
510
Ostali rashodi
Dotacije omladinskim nevladinim
organizacijama
Dotacije - podrška projektima sajmovi
Članarina - Regionalna razvojna
agencija
Dotacije - Ruralni edukativni centar
Dotacije za podrške projektima sufinansiranje
Osnovna sredstva
Zgrade i građevinski objekti kupovina vojne imovine
Učešće u projektima Pokrajinskog
fonda za kapitalna ulaganja
Učešće u projektima iz donacija viših
nivoa vlasti (RS i APV)
Učešće u projeku rekonstrukcije
Narodnog pozorišta
720.1
511
721
511
722
511
723
511
724
511
724.1
511
724.2
511
725
511
726
726.1
511
511
Izgradnja kanalizacione mreže
Nastavak izgradnje kolektorskog
sistema fekalne kanalizacije naselja Stari i Novi Žednik
Izrada vodovodne mreže u MZ
Radanovac
Izrada projektne dokumentacije za
kanalizacionu mrežu
Program mera za sprovođenje
poljopriv.politike za razvoj sela projektna dokumentacija
Stručna ocena, tehnički prijem
727
515
Nematerijalna imovina - certifikati
91
9.000
0
0
0
9.000
0
10.500
4.827
0
0
10.500
4.827
2.000
977
0
0
2.000
977
1.000
0
0
0
1.000
0
4.400
2.800
0
0
4.400
2.800
100
100
0
0
100
100
3.000
950
0
0
3.000
950
394.586
15.683
0
0
394.586
15.683
250.000
0
0
0
250.000
0
14.250
9.137
0
0
14.250
9.137
6.000
0
0
0
6.000
0
100.000
0
0
0
100.000
0
4.800
0
0
0
4.800
0
8.046
5.239
0
0
8.046
5.239
5.600
0
0
0
5.600
0
540
0
0
0
540
0
2.850
2.000
1.250
57
0
0
0
0
2.850
2.000
1.250
57
500
0
0
0
500
0
MSP
728
729
730
620
Nabavka finansijske imovine
10.000
0
0
0
10.000
0
621
Dokapitalizacija "Slobodne zone"
Projekat "Razvoj Balkana" Monfalcone
10.000
0
0
0
10.000
0
100
0
0
0
100
0
420
Korišćenje roba i usluga
100
0
0
0
100
0
422
Troškovi putovanja
Projekat "3D" - Monfalcone,
Dolenja
100
0
0
0
100
0
720
0
0
0
720
0
420
Korišćenje roba i usluga
720
0
0
0
720
0
422
Troškovi putovanja
720
0
0
0
720
0
Projekat "Geocom"
1.847
446
0
0
1.847
446
420
Korišćenje roba i usluga
1.847
446
0
0
1.847
446
731
422
Troškovi putovanja
40
12
0
0
40
12
732
423
Usluge po ugovoru
307
0
0
0
307
0
733
424
Specijalizovane usluge
Projekat "SU-SO-KA" (USAIDSLDP)
1.500
434
0
0
1.500
434
2.870
421
0
0
2.870
421
420
Korišćenje roba i usluga
2.470
421
0
0
2.470
421
734
422
Troškovi putovanja
270
0
0
0
270
0
735
423
Usluge po ugovoru
700
0
0
0
700
0
736
426
Materijal
1.500
421
0
0
1.500
421
510
Osnovna sredstva
400
0
0
0
400
0
515
Nematerijalna imovina
Projekat "Put Bacsalmas-Bajmok"
BAJROAD
400
0
0
0
400
0
100.306
94.368
0
0
100.306
94.368
420
Korišćenje roba i usluga
3.206
1.196
0
0
3.206
1.196
738
421
Stalni troškovi
18
0
0
0
18
0
739
422
Troškovi putovanja
70
38
0
0
70
38
740
423
Usluge po ugovoru
598
0
0
0
598
0
741
424
Specijalizovane usluge
2.520
1.158
0
0
2.520
1.158
510
Osnovna sredstva
97.100
93.172
0
0
97.100
93.172
511
Zgrade i građevinski objekti
Projekat "Rekonstrukcija
Sinagoge"
97.100
93.172
0
0
97.100
93.172
61.140
26.935
0
0
61.140
26.935
420
Korišćenje roba i usluga
2.536
1.351
0
0
2.536
1.351
743
421
Stalni troškovi
16
0
0
0
16
0
744
422
Troškovi putovanja
192
105
0
0
192
105
745
423
Usluge po ugovoru
960
268
0
0
960
268
746
424
Specijalizovane usluge
1.368
978
0
0
1.368
978
480
Ostali rashodi
4.743
4.737
0
0
4.743
4.737
482
Ostali porezi
510
Osnovna sredstva
Zgrade i građevinski objekti Rekonstrukcija Sinagoge
737
742
747
748
511
4.743
4.737
0
0
4.743
4.737
53.861
20.847
0
0
53.861
20.847
53.861
20.847
0
0
53.861
20.847
Projekat "Bet on EU"
748.1
420
Korišćenje roba i usluga
8.483
0
0
0
8.483
0
423
Usluge po ugovoru
8.483
0
0
0
8.483
0
143.550
50.998
0
0
143.550
50.998
62.693
58.027
0
0
62.693
58.027
09
Prihodi iz budžeta:
Donacije od međunarodnih
organizacija
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
267.000
0
0
0
267.000
0
10
Primanja od domaćih zaduživanja
100.000
0
0
0
100.000
0
12
Primanja od prodaje fin.imovine
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
4.000
0
0
0
4.000
0
Izvori finansiranja za funkciju 411:
01
06
13
411
4
05
Ukupno za funkciju 411:
420
51.981
41.760
0
0
51.981
41.760
628.474
150.785
0
0
628.474
150.785
152.022
14.465
0
0
152.022
14.465
POLJOZAŠTITA
420
Korišćenje roba i usluga
92
756.1
422
Troškovi putovanja
500
0
0
0
500
0
749
423
Usluge po ugovoru
17.819
11.286
0
0
17.819
11.286
750
424
Specijalizovane usluge
13.215
2.608
0
0
13.215
2.608
751
425
Tekuće popravke i održavanje
120.488
571
0
0
120.488
571
450
Subvencije
24.552
0
0
0
24.552
0
451
Subvencije
24.552
0
0
0
24.552
0
460
Transferi
27.557
3.187
0
0
27.557
3.187
465
Ostali tekući transferi
27.557
3.187
0
0
27.557
3.187
480
Ostali rashodi
11.200
6.438
0
0
11.200
6.438
481
Dotacije nevladinim organizacijama
11.200
6.438
0
0
11.200
6.438
510
Osnovna sredstva
57.510
3.479
0
0
57.510
3.479
754
511
Izgradnja atarskih puteva i investicije
3.000
0
0
0
3.000
0
755
512
4.100
3.479
0
0
4.100
3.479
756
514
Mašine i oprema
Kultivisana imovina - podizanje i
rekonstrukcija vetrozaštitnih
pojaseva
50.410
0
0
0
50.410
0
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
144.400
27.569
0
0
144.400
27.569
128.441
0
0
0
128.441
0
Ukupno za funkciju 420:
FOND ZA RAZVOJ
POLJOPRIVREDE GRADA
SUBOTICE
272.841
27.569
0
0
272.841
27.569
752
752.1
753
Izvori finansiranja za funkciju 420:
01
13
420
4
05
421
420
Korišćenje roba i usluga
0
0
1.800
699
1.800
699
421
Troškovi platnog prometa budžeta
0
0
100
24
100
24
423
Usluge po ugovoru
0
0
1.700
675
1.700
675
480
Ostali rashodi
0
0
150
64
150
64
482
Ostali porezi
0
0
150
64
150
64
620
Nabavka finansijske imovine
0
0
28.050
13.002
28.050
13.002
621
Krediti fizičkim licima
0
0
28.050
13.002
28.050
13.002
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
13.765
30.000
13.765
0
0
30.000
13.765
30.000
13.765
1.460
0
0
0
1.460
0
1.460
0
0
0
1.460
0
700
0
0
0
700
0
Izvori finansiranja za funkciju 421:
01
04
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
421
4
05
Ukupno za funkciju 421:
422
ŠUMARSTVO
510
757
514
Osnovna sredstva
Kultivisana imovina - podizanje
vetrozaštitnih pojaseva
Izvori finansiranja za funkciju 422:
01
13
422
4
05
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
Ukupno za funkciju 422:
JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI
PARKOVI SUBOTICA - TROŠKOVI
FUNKCIONISANJA
132
760
0
0
0
760
0
1.460
0
0
0
1.460
0
410
Rashodi za zaposlene
12.219
7.199
0
0
12.219
7.199
758
411
10.131
6.059
0
0
10.131
6.059
759
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
1.822
1.085
0
0
1.822
1.085
760
414
Socijalna davanja zaposlenima
202
26
0
0
202
26
761
415
Naknade troškova za zaposlene
64
29
0
0
64
29
420
Korišćenje roba i usluga
7.889
4.228
0
4
7.889
4.232
762
421
Stalni troškovi
1.856
837
0
4
1.856
841
763
422
Troškovi putovanja
200
60
0
0
200
60
764
423
Usluge po ugovoru
5.020
3.230
0
0
5.020
3.230
765
425
Tekuće popravke i održavanje
557
47
0
0
557
47
766
426
Materijal
256
54
0
0
256
54
480
Ostali rashodi
140
60
0
0
140
60
481
Dotacije nevladinim organizacijama
60
60
0
0
60
60
767
93
768
768.1
485
Naknada štete
80
0
0
0
80
0
510
Osnovna sredstva
60
0
0
0
60
0
512
Mašine i oprema
60
0
0
0
60
0
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
20.308
11.487
0
0
20.308
11.487
0
0
0
4
0
4
Ukupno za funkciju 132:
JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI
PARKOVI SUBOTICA - RAZVOJ
ZAJEDNICE
20.308
11.487
0
4
20.308
11.491
48.900
19.716
0
0
48.900
19.716
1.500
740
0
0
1.500
740
47.400
18.976
0
0
47.400
18.976
48.900
19.716
0
0
48.900
19.716
48.900
19.716
0
0
48.900
19.716
70.000
70.000
52.020
52.020
0
0
0
0
70.000
70.000
52.020
52.020
Prihodi iz budžeta:
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
55.000
52.020
0
0
55.000
52.020
15.000
0
0
0
15.000
0
Ukupno za funkciju 450:
TURISTIČKA ORGANIZACIJA
GRADA SUBOTICE
70.000
52.020
0
0
70.000
52.020
Izvori finansiranja za funkciju 132:
01
04
132
4
05
620
510
769
511
Osnovna sredstva
Zgrade i objekti - projektna
dokumentacija
770
511
Investiciono ulaganje u infrastrukturu
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01
Prihodi iz budžeta:
620
4
05
Ukupno za funkciju 620:
450
TRANSPORT
771
450
451
Subvencije
Tekuće subvencije
Izvori finansiranja za funkciju 450:
01
09
450
4
05
473
410
Rashodi za zaposlene
8.609
3.651
0
0
8.609
3.651
773
411
6.832
2.883
0
0
6.832
2.883
774
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
1.228
516
0
0
1.228
516
775
414
Socijalna davanja zaposlenima
349
146
0
0
349
146
776
415
Naknade troškova za zaposlene
420
Korišćenje roba i usluga
777
421
Stalni troškovi
778
422
Troškovi putovanja
779
423
Usluge po ugovoru
780
424
781
425
782
426
Materijal
480
482
783
784
200
106
0
0
200
106
6.815
3.960
7.400
6.376
14.215
10.336
760
362
7.150
6.243
7.910
6.605
1.195
652
100
79
1.295
731
4.500
2.759
150
54
4.650
2.813
Specijalizovane usluge
200
169
0
0
200
169
Tekuće popravke i održavanje
100
0
0
0
100
0
60
18
0
0
60
18
Ostali rashodi
170
105
800
1.294
970
1.399
Ostali porezi
170
105
800
1.294
970
1.399
510
Osnovna sredstva
241
4
0
0
241
4
512
Mašine i oprema
241
4
0
0
241
4
14.865
7.719
0
0
14.865
7.719
0
0
8.200
7.670
8.200
7.670
Izvori finansiranja za funkciju 473:
01
04
13
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
473
4
05
Ukupno za funkciju 473:
474
970
0
0
0
970
0
15.835
7.720
8.200
7.670
24.035
15.390
POSLOVNI INKUBATOR
785
450
Subvencije
11.500
6.443
0
0
11.500
6.443
451
Subvencije
11.500
6.443
0
0
11.500
6.443
11.500
6.443
0
0
11.500
6.443
11.500
6.443
0
0
11.500
6.443
2.869
921
0
0
2.869
921
2.869
921
0
0
2.869
921
Izvori finansiranja za funkciju 474:
01
474
4
05
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 474:
487
POGREBNE USLUGE
450
786
451
Subvencije
Kapitalne subvencije - JKP
Pogrebno
94
510
787
511
787.1
511
Osnovna sredstva
5.500
33
0
0
5.500
33
3.000
16
0
0
3.000
16
2.500
17
0
0
2.500
17
Prihodi iz budžeta:
8.369
954
0
0
8.369
954
Ukupno funkcija 487:
KOMUNALNA DELATNOST POSLOVI ZOOHIGIJENE
Hvatanje, zbrinjavanje,
veterinarska nega i smeštaj pasa i
mačaka lutalica
8.369
954
0
0
8.369
954
16.000
5.540
0
0
16.000
5.540
Zgrade i objekti - izgradnja
mrtvačnice u Gornjem Tavankutu
Zgrade i objekti - izgradnja
mrtvačnice u Višnjevcu
Izvori finansiranja za funkciju 487:
01
487
4
05
490
788
788.1
420
Korišćenje roba i usluga
9.000
5.540
0
0
9.000
5.540
424
Specijalizovane usluge
9.000
5.540
0
0
9.000
5.540
450
Subvencije
7.000
0
0
0
7.000
0
451
Kapitalne subvencije - azil
7.000
0
0
0
7.000
0
Suzbijanje štetnih organizama
789
790
420
Korišćenje roba i usluga
7.917
3.836
0
0
7.917
3.836
424
Specijalizovane usluge
Neškodljivo uklanjanje leševa
životinja sa površina javne
namene
7.917
3.836
0
0
7.917
3.836
420
Korišćenje roba i usluga
815
394
0
0
815
394
424
Specijalizovane usluge
815
394
0
0
815
394
15.732
9.770
0
0
15.732
9.770
Izvori finansiranja za funkciju 490:
01
09
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
490
4
05
Ukupno za funkciju 490:
510
9.000
0
0
0
9.000
0
24.732
9.770
0
0
24.732
9.770
DOO REGIONALNA DEPONIJA
791
0
0
450
Subvencije
5.700
3.515
0
0
5.700
3.515
451
Subvencije - funkcionisanje
5.700
3.515
0
0
5.700
3.515
460
Transferi
0
838
0
0
0
838
465
Ostale kapitalne dotacije i transferi
0
838
0
0
0
838
Prihodi iz budžeta:
5.700
4.353
0
0
5.700
4.353
Ukupno za funkciju 510:
PROGRAM MERA ZA
UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA
5.700
4.353
0
0
5.700
4.353
Izvori finansiranja za funkciju 510:
01
510
4
05
550
510
Osnovna sredstva
9.390
0
0
0
9.390
0
793
511
Zgrade i objekti
9.090
0
0
0
9.090
0
794
512
Mašine i oprema
300
0
0
0
300
0
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
8.648
0
0
0
8.648
0
742
0
0
0
742
0
Ukupno za funkciju 550:
FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE
9.390
0
0
0
9.390
0
Izvori finansiranja za funkciju 550:
01
13
550
4
05
560
420
Korišćenje roba i usluga
45.100
14.467
0
0
45.100
14.467
795
421
Stalni troškovi
11.600
2.481
0
0
11.600
2.481
796
423
Usluge po ugovoru
600
0
0
0
600
0
797
424
Specijalizovane usluge
32.500
11.809
0
0
32.500
11.809
797.1
426
Materijal
400
177
0
0
400
177
450
Subvencije
55.700
33.606
0
0
55.700
33.606
798
451
Tekuće subvencije
799
451
8.000
3.268
0
0
8.000
3.268
47.700
30.338
0
0
47.700
30.338
460
Kapitalne subvencije
Donacije i transferi - ostalim
nivoima vlasti
4.100
0
0
0
4.100
0
800
463
Kapitalni transfer za drugi nivo vlasti
2.100
0
0
0
2.100
0
801
464
Kapitalne dotacije i transferi
2.000
0
0
0
2.000
0
95
480
Ostali rashodi
481
Dotacije nevladinim organizacijama
510
Osnovna sredstva
802.1
511
Projektna dokumentacija i izgradnja
803
512
Mašine i oprema
802
4.100
502
0
0
4.100
502
4.100
502
0
0
4.100
502
26.200
0
0
0
26.200
0
1.000
0
0
0
1.000
0
25.200
0
0
0
25.200
0
127.121
46.031
0
0
127.121
46.031
8.079
2.544
0
0
8.079
2.544
135.200
48.575
0
0
135.200
48.575
Izvori finansiranja za funkciju 560:
01
13
Prihodi iz budžeta:
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
560
4
05
Ukupno za funkciju 560:
620
DOO PARK PALIĆ
804
805
460
Transferi
84.000
59.928
0
0
84.000
59.928
465
465
Ostali tekući transferi
Ostali kapitalni transferi
69.000
15.000
50.781
9.147
0
0
0
0
69.000
15.000
50.781
9.147
79.000
54.943
0
0
79.000
54.943
5.000
4.985
0
0
5.000
4.985
84.000
59.928
0
0
84.000
59.928
Izvori finansiranja za funkciju 620:
01
13
Prihodi iz budžeta
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
620
4
05
Ukupno za funkciju 620:
860
JKP STADION
450
806
451
Subvencije
Tekuće subvencije - funkcionisanje
JKP "Stadion"
806.1
451
Kapitalne subvencije
0
0
111.300
86.165
0
0
111.300
86.165
107.000
84.668
0
0
107.000
84.668
4.300
1.497
0
0
4.300
1.497
Prihodi iz budžeta:
111.300
86.165
0
0
111.300
86.165
Ukupno za funkciju 860:
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA
LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ,
PRIVREDU, POLJOPRIVREDU,
KOMUNALNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:
111.300
86.165
0
0
111.300
86.165
2.502.411
1.094.515
38.200
21.439
2.540.611
1.115.954
UKUPNO RAZDEO IV
5.527.569
2.719.928
257.182
164.072
5.784.751
2.884.000
10.658
7.374
0
0
10.658
7.374
8.223
5.741
0
0
8.223
5.741
1.472
1.028
0
0
1.472
1.028
30
23
0
0
30
23
Izvori finansiranja za funkciju 860:
01
860
5
01
RAZDEO V GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
RASHODI GRADSKOG JAVNOG
PRAVOBRANILAŠTVA
330
410
Rashodi za zaposlene
807
411
808
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
809
413
Naknade u naturi
810
414
Socijalna davanja zaposlenima
693
500
0
0
693
500
811
415
Naknade troškova za zaposlene
120
82
0
0
120
82
812
416
Jubilarne nagrade
420
Korišćenje roba i usluga
813
421
814
422
815
816
817
818
120
0
0
0
120
0
1.977
758
0
0
1.977
758
Stalni troškovi
210
72
0
0
210
72
Troškovi putovanja
362
0
0
0
362
0
423
Usluge po ugovoru
920
521
0
0
920
521
426
Materijal
485
165
0
0
485
165
480
Ostali rashodi
10
0
0
0
10
0
482
Ostali porezi
10
0
0
0
10
0
510
Osnovna sredstva
100
0
0
0
100
0
512
Mašine i oprema
100
0
0
0
100
0
12.745
8.132
0
0
12.745
8.132
12.745
8.132
0
0
12.745
8.132
12.745
8.132
0
0
12.745
8.132
Izvori finansiranja za funkciju 330:
01
330
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za fukciju 330:
UKUPNO RAZDEO V
6
01
150
RAZDEO VI ZAŠTITNIK GRAĐANA
RASHODI ZAŠTITNIKA
GRAĐANA
96
410
Rashodi za zaposlene
9.421
5.988
0
0
9.421
5.988
819
411
7.918
5.034
0
0
7.918
5.034
820
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
1.416
901
0
0
1.416
901
821
413
Naknade u naturi
7
0
0
0
7
0
822
415
Naknade troškova za zaposlene
420
Korišćenje roba i usluga
823
421
824
422
825
826
827
828
80
53
0
0
80
53
1.485
1.040
0
0
1.485
1.040
Stalni troškovi
250
216
0
0
250
216
Troškovi putovanja
222
0
0
0
222
0
423
Usluge po ugovoru
769
714
0
0
769
714
426
Materijal
244
110
0
0
244
110
480
Ostali rashodi
10
0
0
0
10
0
482
Ostali porezi
10
0
0
0
10
0
510
Osnovna sredstva
157
157
0
0
157
157
512
Mašine i oprema
157
157
0
0
157
157
11.073
7.185
0
0
11.073
7.185
11.073
7.185
0
0
11.073
7.185
11.073
7.185
0
0
11.073
7.185
0
0
1.055
788
0
0
1.055
788
895
668
0
0
895
668
Izvori finansiranja za funkciju 150:
01
Prihodi iz budžeta:
150
Ukupno za funkciju 150:
UKUPNO RAZDEO VI
7
01
KANCELARIJA ZA MLADE
850
410
Rashodi za zaposlene
829
411
830
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
420
Korišćenje roba i usluga
831
421
Stalni troškovi
832
422
Troškovi putovanja
833
423
Usluge po ugovoru
834
424
835
836
160
120
0
0
160
120
2.049
1.136
0
0
2.049
1.136
30
15
0
0
30
15
100
93
0
0
100
93
1.322
696
0
0
1.322
696
Specijalizovane usluge
497
296
0
0
497
296
426
Materijal
100
36
0
0
100
36
510
Osnovna sredstva
100
77
0
0
100
77
512
Mašine i oprema
100
77
0
0
100
77
3.204
2.001
0
0
3.204
2.001
3.204
2.001
0
0
3.204
2.001
3.204
2.001
0
0
3.204
2.001
Izvori finansiranja za funkciju 850:
01
Prihodi iz budžeta:
850
Ukupno za funkciju 850:
UKUPNO RAZDEO VII
8
01
BUDŽETSKA INSPEKCIJA
130
410
Rashodi za zaposlene
5.204
837
411
4.245
838
412
Plate, dodaci i naknade zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
poslodavca
749
839
413
Naknade u naturi
840
414
Socijalna davanja zaposlenima
841
415
Naknade troškova za zaposlene
420
Korišćenje roba i usluga
842
421
843
422
844
845
0
1.788
0
0
5.204
1.788
1.504
0
0
4.245
1.504
269
0
0
749
269
55
0
0
0
55
0
100
15
0
0
100
15
55
0
0
0
55
0
1.280
11
0
0
1.280
11
Stalni troškovi
180
0
0
0
180
0
Troškovi putovanja
200
0
0
0
200
0
423
Usluge po ugovoru
300
11
0
0
300
11
426
Materijal
600
0
0
0
600
0
480
Ostali rashodi
100
0
0
0
100
0
846
483
Novčane kazne
50
0
0
0
50
0
847
485
Naknada štete
50
0
0
0
50
0
510
Osnovna sredstva
800
0
0
0
800
0
512
Mašine i oprema
800
0
0
0
800
0
848
Izvori finansiranja za funkciju :
01
Prihodi iz budžeta:
Ukupno za funkciju 130:
130
0
UKUPNO RAZDEO VIII
97
0
0
7.384
1.799
0
0
7.384
1.799
7.384
1.799
0
0
7.384
1.799
7.384
1.799
0
0
7.384
1.799
SVEGA RASHODI I IZDACI
5.727.193
2.847.840
257.182
164.072
5.984.375
3.011.912
-8.789.135
Ukupno izvori finansiranja:
01
09
Prihodi iz budžeta:
Sopstveni prihodi budžetskih
korisnika
Donacije od međunarodnih
organizacija
Donacije od nevladinih organizacija i
pojedinaca
Primanja od prodaje nefinansijske
imovine
494.014
47.683
0
0
494.014
47.683
10
Primanja od domaćih zaduživanja
100.000
0
0
0
100.000
0
11
Primanja od inostranih zaduživanja
240.000
0
0
0
240.000
0
12
Primanja od prodaje fin.imovine
Neraspoređeni višak prihoda iz
ranijih godina
4.000
0
0
0
4.000
0
258.696
54.240
0
0
258.696
54.240
5.727.193
2.847.840
257.182
164.072
5.984.375
3.011.912
04
06
08
13
SVEGA RASHODI I IZDACI PO
IZVORIMA FINANSIRANJA:
4.507.790
2.687.890
0
0
4.507.790
2.687.890
0
0
253.809
152.739
253.809
152.739
122.693
58.027
0
0
122.693
58.027
0
0
3.373
11.334
3.373
11.334
Izveštaj o velikim odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja
U toku prvih devet meseci tekuće godine iz budžeta Republike i APV su stigli neplanirani
namenski transferi u ukupnoj visini od 33.872.215,68 dinara. Što se tiče rashoda, izvršenje odstupa
od plana kod realizacije gore pomenutih programa. Na osnovu člana 5. stav 6. Zakona o budžetskom
sistemu (“Službeni glasnik RS” broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i
108/13) i člana 16. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2014. godinu («Sl.list grada Subotice», broj
40/13 i 15/14) Služba za budžet i budžetsko računovodstvo donosi rešenja sa kojima utvrđuje
raspored za realizaciju transfernih sredstava. Odlukom o izmenama i dopunama budžeta se ove
izmene verifikuju.
Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp. i 108/2013), i člana 12. Odluke o
budžetu Grada Subotice za 2014. godinu («Sl.list grada Subotice», broj 45/2013 i 15/2014), u toku
2014. godine Gradonačelnik je doneo 124 rešenja za korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve,
od toga 31 do donošenja rebalansa u visini od 32.921.000 dinara, koje su ugrađene u izmene Odluke
o budžetu za 2014. godinu, a 93 posle usvojenog rebalansa, na osnovu kojih su raspoređena sredstva
u ukupnoj visini od 24.563.000 dinara.
Do 21. aprila 2014. god. su rešenjima iz tekuće budžetske rezerve prenosila sredstva za
funkcionisanje doo „Park Palić” u ukupnoj visini od 19.156.000 dinara. Za prevoz sportskih klubova
su iz tekuće rezerve obezbeđena sredstva u visini od 5.814.000 dinara. Do rebalansa su doneta dva
rešenje tekuće budžetske rezerve, koje su sa promenom aproprijacije obezbedile sledeće isplate: 1
milion dinara za naftu mesnim zajednicama za čišćenje snega, i 1 milion dinara kao dodatna sredstva
za troškove revizije u javnim preduzećima, a posle rebalansa 1 milion dinara radi obezbeđenja
sredstava za adaptaciju svlačionice u OŠ „Vladimir Nazor” Đurđin. Za mesne zajednice su
obezbeđena dodatna sredstva u visini 3.584.000 dinara, u oblasti kulture 3.330.000 dinara, za
obrazovanje 4.976.000 dinara, za sport 3.500.000 dinara, za socijalu 91.000 dinara, za verske objekte
928.000 dinara, za rekonstrukciju Sinagoge 2.892.000 dinara, za bolnicu 1.500.000 dinara, za razne
naknade šteta (ujed psa, požar, udar groma, naknade troškova postupka, kazne i penali korisnika i sl.)
8.547.000 dinara, za obezbeđenje troškova vođenja postupka Gradskog javnog pravobranilaštva
500.000 dinara i za otpremnine za zaposlene u JP „Zavod za urbanizam” 666.000 dinara.
98
U toku prvih devet meseci 2014. godine Gradsko veće je donelo 2 rešenje o korišćenju
sredstva stalne budžetske rezerve u visini od 3.713.650 dinara. Od toga 3.000.000 dinara izdvojeno
je za pomoć ljudima u ugroženim poplavljenim područjima Republike Srbije. Posredstvom Crvenog
krsta pribavljena je i prosleđena roba ugroženom stanovništvu. Za pomoć građanima Subotice za
sanaciju štete na stambenim objektima koji su oštećeni usled izlivanja atmosferskih voda kao
posledica elementarne nepogode – jake kiše, izdvojeno je 713.650 dinara.
.
Izveštaj o primljenim donacijama i namenskim transferima
Za IPA projekat «Rehabilitacija pograničnog puta Bácsalmás - Bajmok» (Rehabilitation of
cross- border connecting road between Bácsalmás-Bajmok) su pristigla sredstva u visini od
14.348,85 evra posle podnetih izveštaja. U prvih devet meseci su utrošena sredstva za ovaj projekat u
ukupnoj visini od 94.399.319,11 dinara, od toga 80.531.396,45 dinara iz sredstava budžeta.
Za IPA projekat pod nazivom Diamond - Dragulji na prekretnici stoleća – tematsko lutanje u
čudesnom svetu secesije - («Jewels in turn of century- thematic rovings of the world of Art Nuoveau
Common Heritage Based Initiatives in Joint Tourism Development») je uplaćeno 102.347,12 evra do
30.09.2014. godine. Projekat je završen, a obezbeđuje deo sredstava za rekonstrukciju Subotičke
Sinagoge.
Za restauraciju jugozapadne fasade sinagoge u Subotici su u toku 2014. godine pristigla
sredstva iz Svetskog fonda za zaštitu spomenika (WMF) u visini od 29.987 USD.
Za projekat „Geocom” (Geotermalne zajednice, koji izučava raspoložive tehnologije za
korišćenje geotermalne energije u kombinaciji sa inovativnim, energetsko efikasnim merama i
integrisanjem drugih izvora obnovljive energije) su pristigla sredstva u visini od 4.615 Evra.
Iz prenetih namenskih transfernih sredstava pristiglih u budzet u toku prethodnih godina iz
Republičkog i Pokrajinskog budžeta realizovani su sledeći projekti:
- iz sredstava po Programu mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji
APV u 2012. godini realizovano je 1.306.700 dinara,
- za nastavak izgradnje kolektorskog sistema fekalne kanalizacije naselja Stari i Novi Žednik je
utrošeno 5.238.774 dinara,
- realizovana su sredstva koja su pristigla od APV u toku 2013. godine za sufinansiranje IPA
projekata „Bajmok-Bacsalmas“ i „Diamond“ u ukupnoj visini od 14.102.970,40 dinara
- Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika je realizovao svoje projekte u visini od 4.448.254,00
dinara iz transfernih sredstava 2013. godine
- od sredstva Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu je utrošeno 2.000.000 dinara za semafor
na Gradskom stadionu
- od sredstava Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je
utrošeno 5.000.000 dinara za sanaciju mola na Muškom štrandu,
- realizovana su sredstva iz pokrajinskog budžeta u visini od 90.000 dinara i sredstva u visini od
100.000 dinara od Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.
- iz sredstava republičkog Fonda za zaštitu životne sredine za projektnu dokumentaciju za upravljanje
otpadom utrošeno je 2.544.000,00 dinara,
- za završetak projekta „Modernizacija lokalne samouprave“ je utrošeno 193.000 dinara, za uvođenje
elektronskog kancelarijskog poslovanja 832.511 dinara, za unapređenje organizovanja turističkoprivrednih manifestacija 500.000 dinara, a za usklađivanje Generalnog plana Subotica - Palić do
2020. godine 382.800 dinara.
U toku 2014. godine pored nenamenskog transfera iz budžeta Republike Srbije u visini od
180.323.217 dinara – koja su za 105 miliona manja nego za prvih 9 meseci 2013. godine - pristigla
su sledeća sredstva:
- od Ministarstva prosvete 42.821.130 dinara za četvoročasovni pripremni predškolski program,
koji se po zahtevima prenosi PU „Naša Radost“, a od Pokrajine 8.032.458 dinara za za
regresiranje prevoza učenika srednjih škola u međugradskom i međumesnom saobraćaju u
99
-
-
-
APV sa područja korisnika i 293.622 dinara za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u
međugradskom i međumesnom saobraćaju u APV sa područja korisnika.
od Komesarijata za izbeglice su pristigla sredstva u visini od 7.702.044 dinara, od toga 27.044
dinara su realizovana kao novčana pomoć za lečenje, a 25.000 dinara za sahranu izbeglih lica
na teritoriji Subotice, 375.000 dinara pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim
porodicama (15.000 din za 25 porodica), i isto toliko je isplaćeno drugim porodicama kao
novčana pomoć. 4.950.000 dinara su namenjena za poboljšanje uslova stanovanja a 2.700.000
dinara za kreditno privrednu aktivnosti. Pored ovih sredstava nisu još realizovana transferna
sredstva iz 2012. godine u ukupnoj visini od 5.040.000 dinara za slične namene. Grad
Subotica učestvuje sa 10% sredstava u ovim aktivnostima.
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma je dodelio gradu 16.000.000 dinara za projekat
dogradnje kolovoza u Teslinoj ulici i 1.700.000 dinara za plan generalne regulacije za naselje
Hajdukovo,
Ministarstvo kulture i informisanja je dodelio korisnicima ukupno 8.781.648 dinara, i to:
za Restauraciju i konzervaciju starih i retkih knjiga iz fonda
Gradske biblioteke
Gradska biblioteka
578.413
Gradska biblioteka
572.000
Gradska biblioteka
272.700
Likovni susret
Likovni susret
285.000
50.000
Likovni susret
200.000
za sufinansiranje projekta “14. trijenale keramike – nagrada
trijenala”
Likovni susret
400.000
za projekat " Bili smo heroji"
Likovni susret
250.000
za projekat Put ka umetnosti: Edukativni programi Moderne
galerije Likovni susret
Gradski muzej
300.000
projekat istraživanja srednjovekovne crkve i nekropole lokaliteta
Kaponja kod sela Tavankut
Gradski muzej
648.487
Gradski muzej
325.000
MZZSK
500.000
MZZSK
2.162.198
MZZSK
87.850
MZZSK
Istorijski arhiv
Istorijski arhiv
Kostolanji pozorište
Kostolanji pozorište
Kostolanji pozorište
Dečje pozorište
200.000
100.000
50.000
150.000
1.000.000
100.000
150.000
za drugu ratu sredstava odobrena za projekat “Počeci revitalizacije
riznice Gradske biblioteke Subotica”
za edukaciju zaposlenih u bibliotečko - informativnoj struci – na
stručnim skupovima u Mađarskoj i Hrvatskoj
za projekat Spomen soba arhitekte Ferenca Rajhla
za sufinansiranje tri izložbe: “Tri nijanse crvene”.
za sufinansiranje projekta ”Stalna postavka”
za sufinansiranje projekta “Likovno stvaralaštvo i život Klare Gereb
– povodom obeležavanja 70 godina holokausta – katalog izložbe”
za Istraživanje sakralnog kompleksa lokaliteta Manastirište u selu
Majdan opštine Novi Kneževac”
za konzervatorsko-restauratorske radove na zidnim slikama i
zidnoj dekoraciji u kupoli iznad oltara RKC "Svetog Trojstva" u
Čoki
za Katalog za izložbu spomenika posvećenih Prvom svetskom ratu
na teritoriji MZZZSK Subotica
za Knjigu "Javni spomenici opštine Subotica"
"Sedmi subotički arhivski dan, septembar 2014"
"Arhiv i škola III (2014)"
za realizaciju pozorišne predstave Antigona i moralni relativizam
Desire Central Station 2014
Gostovanje Pass-port Trilogije u Novom Sadu
Lanselotovi vitezovi, pozorišna predstava
Dečje pozorište
100.000
za gostovanje na regionalnim festivalima u 2014. godini
Vinko Perčić
300.000
za projekat Godišnji program izložbenih aktivnosti
-
Pokrajinski sekretarijat za finansije je Subotici dodelio 10.378.061,03 dinara za projekat
"Izgradnja regionalne deponije Subotice" - "Priprema i izrada projektno plansko tehničke
dokumentacije" po programu "Zaštita životne sredine, klimatske promene i energetika za IPA
2012.g"
100
-
-
-
-
-
-
-
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je dodelio
1.500.000 dinara za sufinansiranje izrade Plana detaljne regulacije za blok 201 i deo bloka
202 namenjene za komercijalne funkcije, južno od Segedinskog puta.
od Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova 60.000 dinara za projekat u oblasti
informatičke obuke sa ciljem unapređenja položaja žena na selu i podizanja kapaciteta lokalne
samouprave za unapređenje politike jednakih mogućnosti,
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i izvršio prenos sredstava
po ugovorima iz 2013. godine za radove na uređenjenju kanalske mreže, radi odvodnjavanja
poljoprivrednog zemljišta u mesnim zajednicama Bajmok, Ljutovo, Palić, Bački Vinogradi i
Peščara u ukupnoj vrednosti od 3.187.000 dinara, i 2.919.964 dinara kao 30% vrednosti
projekta izgradnje vodovodne mreže za ulice na Paliću i Radanovcu.
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je dodelio 150.000
dinara za finansiranje školovanja učenika romske nacionalnosti i 2.500.000 dinara za
realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja - javni radovi.
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice je preneo 3.012.821
dinara za korisnike budžetskih sredstava po pojedinačnim ugovorima za troškove izrade i
postavljanja višejezičkih tabli sa nazivom organa i organizacija ispisanih i na jezicima
nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u gradu; za razvoj sistema elektronske
uprave za rad u uslovima višejezičnosti (unapređenje internet portala); za osposobljavanje
zaposlenih u organu gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u
službenoj upotrebi.
od Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je pristiglo
1.110.000 dinara za podizanje kvaliteta organizacije poslovanja Lokalne poreske
administracije.
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje je dodelio indirektnim korisnicima
grada sredstva u visini od 6.515.100 dinara, i to:
MZZSK
600.000
MZZSK
300.000
MZZSK
Grad Subotica poz.Kostolanji Deže
Gradska biblioteka
30.000
600.000
za sufinansiranje projekta Istraživanja sakralnog kompleksa
lokaliteta manastirište u selu Majdan
za sufinansiranje projektaRestauracija vitraža na severozapadnoj
fasadi Sinagoge u Subotici
za popravku krova na kući MZZSK u selu Majdan
za realizaciju pozorišne predstave Antigona i moralni relativizam
70.100
sufinansiranje nabavke knjiga javne opštinske biblioteke
Gradska biblioteka
45.000
za sufinansiranje projekta Dani mađarske narodne bajke
Istorijski arhiv
150.000
projekat E-istraživanje matičnih knjiga: digitalizacija crkvenih i
državnih matičnih knjiga i njihovih prepisa
Gradski muzej
1.000.000
Gradski muzej
150.000
Likovni susret
Likovni susret
60.000
110.000
Grad Subotica
3.400.000
za sufinansiranje projekta “Stalna postavka Gradskog muzeja u
Subotici”,
za sufinansiranje projekta izložba baroko slikarstvo Matijasa
Haniša
za istraživački projekat i izložbu "Mlade subotičke vizuelne scene"
za izlože "Bili smo heroji", Balinta Sombatija
projekat Preduzemanje mera tehničke zaštite na restauraciji
jugozapadne fasade objekta Sinagoge u Subotici
101
Izveštaj o zaduženju i izvršenim otplatama dugova
Ostatak duga grada prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po kreditu iz 2004. godine za
modernizaciju i proširenje prečistača otpadnih voda u visini od 9 miliona evra, na period otplate 15
godina, sa 3 godine grejs perioda, kamatnom stopom 6M EURIBOR+1%, na dan 30.09.2014. godine
iznosi 4.478.235,66 evra. U periodu januar-septembar 2014.godine otplaćen je pristigli anuitet i to
deo glavnice u visini od 407.112,33 evra i kamata 34.083,44 evra.
Stanje kreditnog zaduženja grada kod Societe generale banke (kojoj je KBC banka ustupila
svoja potraživanja) za kupovinu nekretnine (vojne imovine) radi formiranja privredne zone i njenog
infrastrukturnog opremanja, po ugovoru iz 2010. godine, u visini od 225 miliona dinara, kamatnom
stopom 3M BELIBOR+0,5%, sa rokom otplate 7 godina i 2 godine grejs perioda, na dan 30.09.2014.
godine iznosi 138.602,921,73 dinara. U toku izveštajnog perioda izvršeno je plaćanje dela glavnice
po ovom kreditu u visini od 32.217.202,71 dinara i pripadajuće kamate 10.977.265,76 dinara.
Stanje kreditnog zaduženja grada kod AIK banke za nabavljanje vozila i opreme u cilju
implementacije Studije unapređenja sistema javnog i prigradskog transporta, prema ugovoru iz 2011.
godine, u visini od 115 miliona dinara (indeksiran u evre u visini od 1.117.024,48 evra), kamatnom
stopom 5% sa valutnom klauzulom, sa rokom otplate 7 godina i 2 godine grejs perioda iznosi
947.830,26 evra. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćanje pripadajućih kamata u visini od
4.043.751,12 dinara (što iznosi 34.864,04 evra) i dela glavnice po ovom kreditu u visini od
19.752.063,95 dinara (što iznosi 152.558,35 evra).
Ugovor o zajmu potpisan 2012. godine sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za projekat
unapređenja vodnih sistema u Subotici u visini od 11 miliona evra, kamatnom stopom 6M
EURIBOR+1%, sa rokom otplate 12 godina i grejs periodom 3 godine, na dan 30.09.2014. godine
nije stupio na snagu.
Izveštaj o stanju sredstava na računima budžetskih korisnika na dan 30.09.2014.godine
Na osnovu Pregleda Konsolidovanog računa trezora grada Subotice broj 840-236505-71 i
deviznih računa grada na dan 30.09.2014. godine prikazuje se saldo novčanih sredstava direktnih,
indirektnih i ostalih korisnika budžeta Grada Subotice:
SALDO NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA
BUDŽETA GRADA SUBOTICE NA DAN 30.09.2014. GODINE
funk cija
glava
razdeo
Stanje 30.09.2014.g
RAČUN BUDŽETA
Izdvojeni računi budžeta:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
04
05
04
05
05
05
03
03
na računu
budžetskih
sredstava
KORISNIK BUDŽETSKIH SREDSTAVA
na računu
namenskih
sredstava
na računu
sopstvenih
sredstava
98.597.245,93
FZP Stambene izgradnje grada
Sredstva za unapređenje privrede
130 Sred.od real.prava i obav. Robnih rezervi
411 Projekat "Geocom"
411 Projekat "Sinagoga - WMF"
411 Projekat "Razvoj Balkana"
810 Sredstva za razvoj sporta
070 Sredstva od Komesarijata za izbeglice
Evidentni račun grada - za poslovni
01 130 prostor
01 130 Evidentni račun grada- za poljoprivredu
Ukupno Izvršenje budžeta
Ukupno Izvršenje budžeta - bez evidentnog računa
Indirektni korisnici GRADSKE UPRAVE
98.597.245,93
54.589.195,17
613.987,17
23.251.911,14
45,07
1.469.868,00
0,86
660
54.589.195,17
613.987,17
23.251.911,14
45,07
1.469.868,00
0,86
0,00
7.650.000,00
0,00
7.650.000,00
180.330,00
26.311.580,26
98.597.245,93
98.597.245,93
102
UKUPNO
114.066.917,67
87.575.007,41
0,00
0,00
180.330,00
26.311.580,26
212.664.163,60
186.172.253,34
Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove
4
02 160 Mesne zajednice
4
02 160 Mesne zajednice- donacije
4
02 160 Mesne zajednice- samodoprinos
Sekretarijat za društvene delatnosti
4
03 810 Fondacija za razvoj sporta
4
03 820 Pozorište Kostolanji Deže
4
03 820 ZOO vrt Palić
4
03 820 MZZZSK
4
03 820 Dečje pozorište
4
03 820 Gradski muzej
4
03 820 Istorijski arhiv
4
03 820 Gradska biblioteka
4
03 820 Likovni susret
4
03 820 Art bioskop "Aleksandar Lifka"
4
03 820 Zavičajna galerija "Dr.Vinko Perčić"
4
03 911 PU Naša Radost
4
03 070 Fondacija "Put ka znanju"
4
03 650 Stambano-kreditni fond
Sekretarijat za LER, privredu, poljoprivredu,
komunalne poslove i zaštitu životne sredine
4
05 131 Direkcija za izgradnju grada Subotice
4
05 620 Direkcija za izgradnju -etažna nadoknada
4
05 421 Fond za razvoj poljoprivrede
4
05 473 Turistička organizacija Subotica
4
05 132 JP Privredno tehnološki parkovi Subotica
Ukupno indirektni korisnici budžeta
UKUPNO
OSTALI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA
TIP 7 (javna preduzeća i sl.)
TIP 8 (ost.posebni korisnici)
UKUPNA DINARSKA SREDSTVA
TREZORA
625.263,75
625.263,75
2.838.083,19
5.808,00
45.937,27
227.417,85
289.650,73
683.063,71
226.283,05
41.723,62
44.580,57
76.393,61
4.052,62
12.034,03
1.179.987,66
1.532.645,64
0,00
978.085,13
554.560,51
1.110.975,95
12.542.336,16
113.998,74
4.986,60
272.074,92
14.618,05
705.297,03
0,61
0,00
1.150,47
10.648.881,46
49.897.466,56
149.627,80
249.240,82
0,00
49.897.466,56
10.406.021,62
5.458,14
87.773,90
14.112.228,40
112.709.474,33
249.240,82
52.541.088,15
166.608.005,82
12.791.576,98
12.791.576,98
60.795.588,84
149.627,80
49.897.466,56
10.406.021,62
254.698,96
87.773,90
79.444.893,53
292.109.057,13
3.942.964,67
16.977.170,29
313.029.192,09
DEVIZNI RAČUNI GRADA
Dev.račun za projekat "Diamond"
Dev.račun za projekat "Sinagoga" iz WMF
Dev.račun za projekat "Bajmok-Bacsal"
Dev.račun za projekat "Bet on Eu"
Dev.račun za projekat "Geocom"
Ukupna devizna sredstva Grada
221.940,90
6.562.295,51
73.878,00
248.685,23
792.585,45
365.936,20
461,60
16.344,82
5.305,58
873,67
4.254.029,20
2.157.909,39
625.263,75
978.085,13
554.560,51
16.491.395,30
5.808,00
381.876,91
6.794.699,96
363.528,73
1.203.823,86
1.033.486,55
407.659,82
750.339,20
92.738,43
9.358,20
12.907,70
5.434.017,47
0,00
1.150,47
41.764,00 EUR
0,00 USD
6.196,71 EUR
74.000,00 EUR
4.615,00 EUR
- po sredsnjem kursu
NBS na dan 30.09.2014.
Sekretar Sekretarijata za finansije
Dubravka Rodić
103
DIN
4.963.688,99
0,00
7.867.538,56
8.794.966,60
548.496,90
21.626.194,15
Download

Izveštaj o ostvarenju budžeta grada Subotice za