KARAKTERISTIKE KONVENCIONALNOG I INOVATIVNOG PROCESA
PELETIRANJA BIOMASE
R. br. Karakteristike procesa
Konvencionalni
Inovativni
1.
Sadržaj vlage u materijalu (%)
8 - 12
15 - 35
2.
Dimenzije peleta su (mm)
Φ3 - 20
Φ3 - 20
3.
Dužine peleta (mm)
5 - 30
5 - 30
4.
Donja toplotna moć (MJ/kg)
15,92 - 17,50
16,76 - 18,47
5.
Ostatak pepela (%)
0,5 - 2
0,5
3
6.
Gustina gomile peleta (kg/m )
600 - 620
700 - 750
7.
Usitnjenost materijala (mm)
1-3
1-3
8.
Pritisak presovanja (bara)
350 - 700
350 - 700
9.
Utrošak energije (kWh/t)
120 - 200 + en. sušenja 70 - 100 (*)
(*) nema energije za sušenje
10.
Cena koštanja peleta (evra/t)
60 - 90 +ostali trošk. 30 - 50 + os.t.
Materijal preuzet iz knjige „POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI BRIKETIRANJA I
PELETIRANJA OTPADNE BIOMASE NA TERITORIJI
POKRAJINE VOJVODINE”, Univerziteta u Novom Sadu
Download

KARAKTERISTIKE KONVENCIONALNOG I INOVATIVNOG