REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND
Stevana Sremca 3, Beograd
tel: +381(0) 11 322 11 39
mob:+381 (0) 61/6655743
e-mail: [email protected]
Formular
PROGRAM PODRŠKE Ženskim inicijativama
Podnosilac projekta
Adresa
E-mail
Telefon
Web page
Fax
I: Predlog projekta
1. Naziv projekta
2. Kratak opis/fokus projekta ili programa (ciljevi, ciljne grupe, trajanje)
3. Šta je bila pripremna, istraživačka faza projekta?
4. Koje su aktivnosti u projektu i zašto su važne u odnosu na mesto i vreme u kojima će
se odvijati?
5. Kako će se aktivnosti realizovati i u kojem vremenskom rasporedu ?
6. Kako planirate da informišete javnost o iskustvima i zaključcima koji proizađu iz
projekta?
7. Koji su kapaciteti
umrežavanjem?
i
potrebe
vašeg
projekta/programa
za
povezivanjem
ili
8. Da li ste se konsultovale ili uključile neku ekspertsku/iskusnu grupu da podrži vaš
projekat ?
9. Da li vam je potrebna neka pomoć/kontakt?
10. Ko je angažovan na ključnim aktivnostima u projektu?
11. Ko su potencijani partneri ili učesnici/e?
12. Kriterijumi za monitorning i evaluciju programa i aktivnosti koje bi mogle da
proisteknu iz projekta?
II: Predlog budžeta projekta:
Maksimalno učešće Rekonstrukcija Ženskog fonda je 300.000 din.
Vrsta troškova
Broj/
količina
Visina
trošk
ova
Meseci
UKUPNO
Ukupno
Doprinos
drugih
donatora
Din.
Din.
Iznos
koji se
traži od
RŽFonda
Din.
III: O grupi koja konkuriše projektom :
- Kratak opis organizacije/grupe (kada je osnovana, misija i ciljevi, organizaciona struktura,
članstvo, volonterke, donatori u poslednje 3 godine).
- Podrška Rekonstrukcija Ženskog fonda je usmerna na promociju ženskih ljudskih prava i
razvoj inicijativa žena za društvene i političke promene.
Molimo vas da ukratko prikažete neke tekuće ili ranije aktivnosti koje je vaša grupa
preduzela, koje su u skladu sa misijom Ženskog fonda.
- Od koga/gde ste čuli za Rekonstrukcija Ženski Fond?
IV: Procedura konkurisanja: Molimo vas da podnesete predlog projekta na formularu
Rekonstrukcija Ženskog fonda na srpskom jeziku, sa budžetom u dinarskim iznosima.
Kako i kada se konkuriše:
____________________
Predlozi projekata se stalno primaju, ne postoji rok za slanje projekata.
U roku od dve nedelje dobićete potvrdu e-mailom ili običnom poštom da je vaš projekat
stigao.
Odluke donosi Upravni odbor, tri puta godišnje.
Pitanja koja se odnose na pripremu projekta možete uputiti na adresu [email protected]
Predlog projekta i budžet pošaljite na e-mail adresu: [email protected] ili poštom na
adresu:Rekonstrukcija Ženski fond, Stevana Sremca 3/19, 11000 Beograd
Download

Ženske inicijative – formular