DIP DOO NOVI SAD
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU:
Poreski identifikacioni broj (PIB):
Matični broj lica (pravnog lica, radnje):
Firma (pun naziv):
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Obveznik PDV-a:
100239404
08579954
DIP DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET
OBOJENIH METALA
Jovanović Branko, direktor
DA
PODACI O SEDIŠTU:
Opština:
Ulica i broj:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail:
Web-site:
Novi Sad, Republika Srbija
Temerinska br. 30
+ 381 21 547 770; + 381 21 547 796
+ 381 21 549 129
[email protected]
www.dip.rs
PODACI O OGRANAKU- PROIZVODNJI (podaci za otpremnicu- adresa mesta istovara robe):
Opština:
Novi Sad, Republika Srbija
Ulica i broj:
Veliki rit br. 9a
Broj telefona:
+ 381 21 6412 877
Broj faksa:
+ 381 21 2700 600
E-mail:
[email protected]
PODACI O DELATNOSTI:
Šifra delatnosti:
2453
PODACI O DINARSKIM RAČUNIMA U BANKAMA:
Naziv banke: KOMERCIJALNA BANKA
Br. tekućeg računa:
VOJVOĐANSKA BANKA
UNICREDIT BANKA
AIK BANKA
CREDIT AGRICOLE BANKA
205-111989-32
355-3200058271-93
170-30013940000-56
105-32002-53
330-15006470-28
VAŽEĆE DOZVOLE:
1. Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada Republike Srbije
Broj: 19-00-00130/2011-02 od 11.02.2011. godine (važnost do: 11.02.2016. godine)
2. Integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada Republike Srbije
Broj: VI-501-663/10 od 28.12.2010. godine (važnost do: 28.12.2020. godine)
3. Integralna dozvola za sakupljanje opasnog otpada Republike Srbije
Broj: 19-00-00221/2011-02 od 25.05.2011. godine (važnost do: 25.05.2016. godine)
4. Integralna dozvola za transport opasnog otpada Republike Srbije
Broj: 19-00-00083/2011-02 od 08.04.2011. godine (važnost do: 08.04.2016. godine)
Download

Identifikacija firme DIP doo - DIP Livnica, Novi Sad, Srbija