Naš broj: ______________________
Datum: ______. 20 __ . godine
U vezi sa primenom Zakona o PDV-u, a u cilju što uspešnije buduće poslovne saradnje, dostavljamo Vam naše identifikacione
podatke, i to:
1
Pun naziv preduzeća
PTP ’’Dis’’ d. o. o.
2
Sedište
Krnjevo (11319)
3
Adresa
Bulevar oslobođenja 1 b
4
PIB
5
Matični broj
6
Broj evidencione prijave za PDV (EPPDV)
7
Šifra delatnosti
8
Lice ovlašćeno za zastupanje (direktor)
9
Nazivi poslovnih banaka sa brojevima računa
-
Komercijalna banka ad, Beograd
-
Credit Agricole banka, Beograd
-
Unicredit banka, Beograd
-
Vojvođanska banka, Beograd
101 175 143
07617003
113511923
4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim
prodavnicama
Darko Aćimović, [email protected]
205 – 1 – 85
330 – 50001030 - 30
170 – 30019539000 - 61
355 – 3200309348 - 67
10
Broj registra kod Trgovinskog suda Požarevac
1 – 1911 – 0
11
Broj registra kod Agencije za privredne registre
12
Broj telefona – centrala
026/330-100
13
Broj faksa
026/330-103
14
Web stranica
15
E mail
BD. 6682/2005
www.dis.rs, www.dismarket.rs
[email protected]
Download

Dis licna karta (.pdf 98KB)