FPM AGROMEHANIKA AD
Đorđa Simeonovića 25, 19370 Boljevac-Srbija
www.fpm-agromehanika.rs
TEL: +381 (0) 30 63 531
FAX: +381 (0) 30 63 405
PREDMET: Podaci za identifikaciju FPM Agromehanika a.d., Boljevac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
PE PDV
Matični broj lica
Naziv firme
Ime i prezime ovlašćenog lica
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj faksa
102184352
130470769
17448749
FPM AGROMEHANIKA AD
Branislav Rajić
19370 Boljevac
Boljevac
Đorđa Simeonovića
25
030-463-865
030-463-405
12.
e-mail
racunovodstvo@ fpm-agromehanika.rs
13.
14.
15.
Web tranica
Kupac - dobavljač - kupac i dobavljač (podvući)
www.fpm-agromehanika.rs
Obveznik PDV (zaokružiti)
DA
NE
Podaci o delatnosti:
Naziv firme
FPM AGROMEHANIKA AD BOLJEVAC
Šifra delatnosti
2830
Podaci o računu u banci :
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv banke
BANCA INTESA AD
AGROBANKA AD
AIK BANKA AD
UNICREDIT BANK SRBIJA AD
PROCREDITBANK
Mesto
BEOGRAD
BEOGRAD
NIŠ
BEOGRAD
BEOGRAD
Broj tekućeg računa
160-66300-26
245-83432101168-41
105-75009-42
170-30009167000-13
220-51656-33
Download

FPM AGROMEHANIKA AD