RADNJA "HALOGEN"
vl. Molnar Zoltan
Novi Sad, Vršačka 66
Tel: 021/504-703
tel./fax.: 021/504-700
Matični broj : 54416083
Registarski broj : 22354416083
Šifra delatnosti : 52440, 52480, 52450
Tekući računi : 160-182951-49
PIB 100458012
Evidentni broj PDV 132527438
PREDMET: Evidentiranje poslovnih partnera
Molimo Vas, da zbog primena zakona o PDV, obavezno dostavite tražene podatke:
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
Firma (pun naziv preduzeća radnje)
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Sedište, prebivalište firme
Opština, mesto, ulica i broj
Broj telefona
Broj fax-a
E-mail adresa
Kupac ili dobavljač, Kupac i dobavljač
Obveznik PDV (zaokružiti)
DA
Evidentni broj PDV
Podaci o delatnosti
Šifra delatnosti i naziv delatnosti
Podaci o tekućem računu
Naziv banke i sedišta
Broj tekućeg računa
Podaci o poslovnim jedinicama i filijalama
Naziv PJ - filijale
Sedište PJ - filijale
Opština, mesto, ulica i broj
Broj telefona
Broj fax-a
E-mail adresa
Kontakt osoba
Obrazac se smatra punovažnim bez potpisa i pečata
NE
Download

Obrazac - Halogen