OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1
2
3
3.1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poreski identifikacioni broj (PIB)
100050747
Matični broj lica (pravnog lica, radnje) 07021640
Naziv firme
AKCIONARSKO DRUŠTVO „DAVID PAJIĆ-DAKA” ZA
PROIZVODNJU, MONTAŽU I SERVISIRANJE LIFTOVA
Skraćeno poslovno ime
“DAVID PAJIĆ-DAKA” AD BEOGRAD
Ime i prezime ovlašćenog lica
IVAN KRSTIĆ
Podaci o sedištu
Opština
STARI GRAD
Mesto
BEOGRAD
Naziv ulice
VENIZELOSOVA
Kućni broj (broj i slovo)
29
Broj telefona
33 92 048 : 33 91 976
Broj faksa
33 92 043
E-mail
[email protected]
Broj rešenja PDV (dostaviti i kopiju
potvrde o registraciji obveznika)
Obveznik PDV (zaokružiti)
Registarski broj
130878657
NE
(DA)
0187021640
Podaci o delatnosti
1
Naziv firme
DAVID PAJIĆ-DAKA AD
BEOGRAD
Šifra delatnosti
2822
Podaci o računima u banci
1
Naziv banke
KOMERCIJALNA BANKA
Broj tekućeg računa
205-140197-89
___________________
Datum:
M.P.
Odgovorno lice
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU