OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
1
2
3
4
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj lica (pravna lica, radnje)
Naziv firme
Ime i prezime ovlašćenog lica
100572256
17237764
"GLEČER" d.o.o.
Slavan Karanac
Podaci o sedištu
1
2
3
4
5
6
7
Mesto
Država
Naziv ulice i broj
Broj telefona
Broj tel/faks
e-mail
Kupac - dobavljač - kupac i dobavljač
(podvući crtom)
8 Obveznik PDV (zaokružiti)
Beograd
Srbija
Nehruova 51 a
011 411 20 10
011 20 86 127
011 20 86 128
[email protected]
DA
NE
Podaci o delatnosti
Naziv firme
1 "Glečer" d.o.o.
2
3
Šifre delatnosti
74203
Podaci o računu
Naziv banke
1 KOMERCIJALNA BANKA
2 Piraeus banka
3 Erste bank
4
5
6
7
8
Datum ........................
Mesto
Beograd
Beograd
Beograd
Broj tekućeg računa
205-13717-65
125-1754218-83
340-11002748-10
M.P.
...................................
Odgovorno lice
Download

Ovde možete preuzeti podatke za identifikaciju