NetLogic
Milutina Milankovića 1, Beograd, Srbija
tel: +381 11 7155555; fax +381 11 7155565
www.netlogic.rs
www.nlnet.rs
Shodno odredbama člana 37 i 42 Stav 3. zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. Glasnik RS” br
84/2004), dostavljamo Vam sledeće podatke:
Tema: OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Firma (pun naziv)
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
Ogranci
Firma (skraćen naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podatci o sedištu, prebivalištu
Opština
Mesto i PTT broj
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj fax-a
E-mail adresa
Kupac-dobavljač, kupac i dobavljač
(podvući)
Obveznik PDV-a
Podaci o delatnosti
Šifra delatnosti
Šifra delatnosti ogranka “Netlogic
Internet”
Podaci o računima kod banaka
Naziv banke i mesto
Raiffeisen Bank, Beograd
Raiffeisen Bank, Beograd
1.16.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
106330646
20579323
Preduzeće za informatički
inženjering i konsalting
Netlogic DOO
Ogranak Netlogic Internet
Netlogic
Milan Manojlović
Novi Beograd
Beograd, 11070
Milutina Milankovića
1
+381 11 71 55555
+381 11 71 55565
[email protected]
DA
6202
6110
Broj poslovnog računa
265-6130310000090-43
265-1780310000723-09
Netlogic d.o.o. Telefon +381 11 71 55555 Fax +381 11 71 55565 www.netlogic.rs [email protected]
Download

Identifikacija