Definisanje nove tarife
1.
Ući u prozor Finansijska operativa ... Osnovni podaci ... Dažbine
2.
U delu prozora Tarife ubaciti novi red i definisati novu tarifu, kao na slici. U polje Šifra uneti
PDV0, u polje Naziv PDV 0%, a polje PDV redosled treba da ostane nepopunjeno.
Snimiti promene.
3.
U delu prozora Promene tarifa ubaciti novi red, polje Datum postaviti na 01.01.13, a polje
Područje na Srbija. Snimiti promene.
4.
U delu prozora Stope ubaciti novi red, u polju Dažbine izabrati Porez na dodatu
vrednost, a u polju Proc./Iznos uneti 0. Snimiti promene.
Promene u načinu evidentiranja ulaznih faktura
za dobavljače koji nisu u sistemu PDV-a
Jedina izmena u načinu evidentiranja ulaznih faktura odnosi se na dobavljače koji nisu u sistemu
PDV-a. Kao i do sada u kartici Dokument polje Tip se postavlja na Dobavljač NIJE poreski obveznik.
U kartici PDV se do sada za dobavljače koji nisu u sistemu PDV-a nije unosilo ništa, ali sada se mora
ubaciti red i u polju Naziv poreza izabrati tarifa PDV 0%. U polju Osnova treba da bude ukupan iznos
fakture, a polje Odb. Treba da bude rasčekirano.
Iznos naknade ovako evidentirane ulazne fakture će ući u polje 008 poreske prijave.
Download

Promene u načinu evidentiranja ulaznih faktura u KUF-u