OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
4400866760007
Matični broj (pravnog lica, radnje)
01788027
ili JMBG za fizička lica
Registarski broj
057-0-Reg-12-001667
PDV registarski broj
126380683
"TeleGroup" Društvo sa ograničenom
Firma (pun naziv)
odgovornošću za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga Banja Luka
Firma (skraćen naziv)
"TeleGroup" d.o.o. Banja Luka
Ime i prezime ovlašćenog lica
Dragan Zlokapa
Podaci o sedištu, tj. Prebivalištu
Opština
Banja Luka
Mesto ili grad
Banja Luka
Adresa
Marije Bursać
Broj
8
Broj telefona
+ 387 51 321 000
Broj faksa
+ 387 51 321 008
[email protected]
E-mail
Kupac
Dobavljač-Kupac
Dobavljač
Obveznik PDV (označiti)
DA
NE
Podaci o delatnosti
Naziv delatnosti
Šifra delatnosti
Kablovske telekomunikacije
45.212
Podaci o računu u banci
Naziv banke
Mesto
Broj tekućeg računa
Komercijalna banka
Banja Luka
571 010-00000208-22
Unicredit bank
Banja Luka
551 001 0000894951
Raiffeisen bank
Banja Luka
161 045 00013800 56
Datum
6/1/2012
M.P.
Dragan Zlokapa, DIREKTOR
Odgovorno lice
Download

OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA