IDENTIFIKACIONI OBRAZAC
R.br.
1
Pun naziv preduzeća kako
je uneto u rešenje suda
Društvo sa ograničenom odgovornošću Andrić Company Ruma
2
Skraćeni naziv preduzeća
Andrić Company d.o.o.
Adresa sedišta preduzeća
Ulica i broj
Industrijska bb
Poštanski broj
22 400
Mesto
Ruma
4
Direktor - odgovorna
osoba
Nenad Andrić
5
Telefon / Fax
+ 381 22 490 210
+ 381 22 490 211
6
Matični broj
06571743
7
PIB
100544332
8
Broj PDV Prijave
127739733
3
9
Tekući računi
10
Da li ste obveznik PDV
11
Poštu slati na adresu
Banca Intesa
160-46002-04
Komercijalna Banka
205-88902-35
Credit Agricole
330-31001549-12
Volks Banka
285-0094053810002-08
Alpha Banka
180-3241210019453-43
Uni Credit Banka
170-6351-70
Hypo Group Alpe Adria
165-1940-45
Pro Credit Banka
220-119414-71
Industrijska bb,
P. fah 27 , 22 400 Ruma
Download

R.br. IDENTIFIKACIONI OBRAZAC 1 Pun naziv preduzeća kako je