Podaci za identifikaciju:
1
Pun naziv firme
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Skraćeni naziv firme
Adresa/sedište firme
Opština
Poštanski broj
Država
Matični broj
PIB
Šifra delatnosti
Ime i prezime ovlašćenog lica
Broj telefona
Broj faksa
E-mail adresa
Obveznik PDV-a
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Electrum d.o.o. Beograd
Electrum d.o.o.
Matice Srpske 5
Beograd (Zvezdara)
11000
Srbija
20409886
105549340
4669
Dragan Mijanović
011/3436312,011/3434-406
011/3436312
[email protected]
da
Podaci o računima u poslovnim bankama:
1
2
Credit Agricole banka, Beograd
Banca Intesa
Dragan Mijanović, direktor
330-4008382-33
160-360379-04
Download

Podaci za identifikaciju: Podaci o računima u