OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Poreski identifikacioni broj PIB
Matični broj
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
Ime i prezime ovlašćenog lica
Kontakt osoba
Opština
Mesto
Poštanski broj
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Obveznik PDV (zaokružiti)
100747721
07646674
PD”MILORD” D.O.O. Novi.Pazar
“MILORD” D.O.O. Novi Pazar
Hasan Redžović
Mirza Slezović 0381 63 6789 10
Novi Pazar
Novi Pazar
36300
(Naselje) Mur
BB
020/ 422 122, 020/452 032
020/385634, 387020
[email protected]
DA
NE
PODACI O DELATNOSTI
1.
Naziv firme
“MILORD” – Novi Pazar
Šifra delatnosti
51410
PODACI O TEKUĆIM RAČUNIMA
1.
2.
Naziv Banke
Credit Agricole Banka (Meridian)
Findomestic Banka
Broj tekućeg računa
330-21000034-32
240-0128632101800-84
Mesto
Novi Pazar
Novi Pazar
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU