Tax and Legal Alert
Srbija, izdanje 3, februar 2012. godine
Izmene i dopune Pravilnika o PDV
računima
Ministar finansija je 20. januara 2012.
godine doneo Pravilnik o izmenama i
dopunama Pravilnika o
određivanju slučajeva u kojima
nema obaveze izdavanja računa i
o računima kod kojih se mogu
izostaviti pojedini podaci koji se
primenjuje od 29. januara 2012.
godine („Službeni
„Službeni glasnik
Republike Srbije“ br. 105/2004,
140/2004,
2004, 67/2005 i 4/2012 u
daljem tekstu: Pravilnik).
Izmene samog Pravilnika u većini
slučajeva
va potvrđuju stav Ministarstva
finansija
inansija iznet u objavljenim mišljenjima.
Smatramo ipak da uvođenjem posebnih
poseb
odredaba u Pravilnik se dodatno
doprinosi pravnoj sigurnosti poreskih
obveznika u Srbiji, obzirom da mišljenja
nisu pravno obavezujuća.
U daljem tekstu su date najvažnije
izmene i dopune Pravilnika.
 Pravilnikom je predviđeno da ne
postoji obaveza
obavez izdavanja računa u
slučaju nabavke bonova ili kartica koji
će se koristiti za plaćanje dobara ili
usluga u budućnosti.
budućnosti Suštinski ova
odredba se može tumačiti na način da
plaćanje za bonove ili kartice koji će
se koristiti u budućnosti kao sredstvo
plaćanja ne podleže PDV. Međutim,
prema
rema usmenom tumačenju
Ministarstva finansija ovom izmenom
se praktično potvrđuje dosadašnji stav
istog Ministarstva da u konkretnom
slučaju ne postoji obaveza izdavanja
finalnog računa, dok se primljena
novčana sredstva smatraju avansnim
plaćanjem za koji postoji obaveza
izdavanja
anja avansnog računa. Pored
P
ovoga, ostaje nejasno šta
Zakonodavac
akonodavac smatra pod
„određenom“ robom/uslugama na
koju referiše sam Pravilnik.
Izmenama Pravilnika preciziraju se
obavezni elementi dokumenta (tj.
knjižnog
njižnog odobrenja / zaduženja) koji se
izdaje u slučaju promene naknade (tj.
poreske osnovice). Jedna od stavki koje
ovaj dokument mora da sadrži je i broj i
datum izdavanja računa za izvršeni
promet.
 U slučaju kada obveznik PDV-a, na
osnovu ugovora sa Republikom ili
posebnim organima napl
naplaćuje
jedinstvenu naknadu za promet
dobara i usluga koj
koju vrše druga lica,
račun za promet tih dobara i usluga
izdaje samo obveznik koji naplaćuje
jedinstvenu naknadu
naknadu.
Takođe, Pravilnik pre
predviđa i obavezu
za lice koje je izdalo račun da dostavi i
obaveštenje o izdatom računu licima
koja vrše taj promet u roku od pet
dana po isteku kalendarskog meseca.
Sadržaj ovog obaveštenja nije
propisan.
 Takođe, u slučaju kada u istom
poreskom periodu dođe do prijema
avansne uplate i do prometa dobra i
usluga po osnovu te uplate nije
potrebno izdavati avansni račun.
 Pravilnik precizira sada da u slučaju
kontinuiranih usluga(tj.
usluga
usluga koje se
pružaju na trajnijoj bazi),
bazi) kada
poreski obveznik izdaje periodičan
račun, kao podatak o obimu usluga na
PDV računu treba da iskaže podatak o
vremenskom periodu
pe
u kojem su
usluge pružene.
pružene
U pogledu vrste usluga predviđeno je
da se može navesti odredba ugovora
kojom se ugovara konkretna usluga.
Ove izmene su takođe u skladu sa
ranije iznetim stavovima
stavo
Ministarstva
finansija u izdatim mišljenjima.
m
Kontakti
Krzysztof Lipka
Partner
[email protected]
Tel: + 381 11 33 02 100
PwC Srbija
Jovana Stojanović
Senior menadžer
[email protected]
Tel: + 381 11 33 02 100
Omladinskih brigada 88a
11070 Beograd
Tel: + 381 11 33 02 100
Snezana Pešić
Senior konsultant
[email protected]
Tel: + 381 11 33 02 100
www.pwc.rs
www.pwcacademy.rs
Publikaciju “Tax and Legal Alert” je pripremilo Odeljenje za usluge poreskog i pravnog savetovanja kompanije PwC
Neprihvatanje pravne odgovornosti: materijal koji se nalazi u ovoj publikaciji je namenjen isključivo za svrhe opšteg informisanja i ne sadrži iscrpnu analizu svake navedene
stavke. Čitaoci bi trebalo da potraže savet stručnjaka pre nego što odluče da preduzmu (ili ne preduzmu) dalje korake. Ne pri
prihvatamo odgovornost za postupke ili omaške
učinjene u vezi sa sadržajem ove publikacije.
© 2012 PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Sva prava zadržana. “PwC”
“
” se odnosi na srpsku kompaniju PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. ili, u zavisnosti od
konteksta, na mrežu kompanija članica grupacije PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers International Limited, od kojih je svaka zasebno i nezavisno pravno lice.
Download

Izmene i dopune Pravilnika o PDV računima