OVLAŠĆENJE ZA E-BANKING
O V L A Š Ć E NJ E
ZA E-BANKING (IN-HOUSE)
Ovim se, ispred pravnog lica/preduzetnika _________________________________________________
(naziv, adresa i MB pravnog subjekta)
(u daljem tekstu Pravno lice/Preduzetnik), koga zastupa ______________________________________,
(ime i prezime zakonskog zastupnika)
___________________________________________________, _______________________________;
(adresa zakonskog zastupnika)
(broj ličnog dokumenta)
ovlašćuje pravno lice/preduzetnik ________________________________________________________
(naziv, adresa i MB pravnog subjekta)
(u daljem tekstu Agent), koga zastupa __________________________________________________,
(ime i prezime zakonskog zastupnika)
___________________________________________________, _______________________________;
(adresa zakonskog zastupnika)
(broj ličnog dokumenta)
i ovlašćena lica ispred Agenta da elektronskim putem (In-house projektnog rešenja Banca Intesa ad
Beograd) imaju uvid u stanje i izvode po navedenim računima, kao i da raspolažu novčanim sredstvima
sa sledećih računa, po osnovu Ugovora o pružanju usluga elektronskog bankarstva koji će Agent
zaključiti na osnovu ovog Ovlašćenja sa Bankom, a u skladu sa sledećim ovlašćenjima:
PODACI O LICU OVLAŠĆENOM ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO (Authorised E-banking User)
Ime i prezime (Name
and Surname)
Adresa (Adress)
JMBG (Personal ID
Number)
PODACI O RAČUNIMA (Account Details)
Račun (Account
Number)
Račun (Account
Number)
Račun (Account
Number)
Transakcije
Kolektivni potpis
Limit
(Transakctions)
(Group Authorization)
(Allowed limits)
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
Ovlašćenje se popunjava u tri primerka, po jedan primerak zadržavaju Pravno lice/Preduzetnik i Agent, a jedan
primerak zadržava Banka. Potpisivanjem ovlašćenja Pravno lice/Preduzetnik izjavljuje da je upoznato i saglasno sa
uslovima navedenim u Ugovoru o pružanju usluga elektronskog bankarstva (E-banking) Banca Intesa ad Beograd i
Opštim uslovima poslovanja. Ovlašćenje može biti opozvano, odnosno otkazano, jednostrano (na inicijativu Pravnog
lica/Preduzetnika ili Agenta), pri čemu je inicijator dužan da u najkraćem roku obavesti Banku pisanim putem
(011/3108870) o učinjenom. Banka ne odgovara za radnje preduzete od strane Pravnog lica/Preduzetnika ili Agenta
nakon opoziva odnosno otkaza ovlašćenja sa kojim nije bila upoznata.
Mesto i datum ___________,___.___._______.
Za Pravno lice/Preduzetnika
Za Agenta
________________________
______________________
M.P.
BIB.9400.P.031 - OBR.08
M.P.
Download

O V L A Š Ć E NJ E