Na osnovu odredbi člana 200, čl. 525, u vezi sa čl. 211 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br.
36/2011 i br. 99/2011), osnivači – članovi društva s ograničenom odgovornošću, u funkciji Skupštine društva Trans
Impex Trade doo, Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 123/2, dana 01.03.2012., godine, donose:
ODLUKU
o pokretanju postupka likvidacije
1.
POKREĆE SE postupak likvidacije nad privrednim društvom Trans Impex Trade d.o.o, Novi Sad, Bulevar
Vojvode Stepe 123/2, osnovanim dana 23.03.2007, Ugovorom o osnivanju, sa ukupnim osnovnim
kapitalom Društva od 8.000 dinara, koji se sastoji od novčanog kapitala, koji je uplaćen, odnosno upisan u
iznosu od 8.000 dinara, PIB 123456789, matični broj 87654321, broj računa 123-45-6789, kod poslovne
banke NAB a.d., čija pretežna delatnost predstavlja trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i
softverom u specijalizovanim prodavnicama.
2.
Konstatuje se da se likvidacija Društva može sprovesti, jer Društvo ima dovoljno sredstava za namirenje
svih svojih obaveza.
3.
Likvidacija Društva počinje danom registracije ove odluke o likvidaciji kod Agencije za privredne registre, i
objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.
4.
Oglas o pokretanju likvidacije objavljuje se u trajanju od 90 dana na internet stranici registra privrednih
subjekata, sa danom registracije odluke o pokretanju postupka likvidacije Društva.
5.
POZIVAJU SE svi poverioci da prijave svoja potraživanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka
perioda trajanja oglasa iz prethodnog člana ove Odluke.
6.
Adresa sedišta Društva, odnosno adresa za prijem pošte na koju poverioci dostavljaju prijave potraživanja je
ul. Bulevar Vojvode Stepe 123/2, Novi Sad.
7.
UPOZORAVAJU SE poverioci da će njihova potraživanja biti prekludirana, ako ne budu prijavljena
najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa iz člana 4. ove Odluke.
8.
Za vreme likvidacije Društva ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividende, niti se imovina Društva
raspodeljuje članovima Društva pre isplate svih potraživanja poverilaca.
9.
Za likvidacionog upravnika IMENUJE SE Petar Petrović, iz Novog Sada, ul. Branka Radičevića 25/14,
JMBG 2902961800158.
10. Likvidacioni upravnik će odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, podneti
Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre ovu odluku, uz registracionu prijavu pokretanja
postupka likvidacije, radi registracije likvidacije društva u Registru.
11. Imenovanjem likvidacionog upravnika, svim zastupnicima Društva prestaju prava zastupanja Društva, pa se
u tom smislu RAZREŠAVA direktor Društva Milan Kosanović, iz Novog Sada, ul. Bulevar Vojvode Stepe
25, JMBG 3003961800157.
12. Likvidacioni upravnik zastupa Društvo u likvidaciji i odgovoran je za zakonitost poslovanja društva.
13. Likvidacioni upravnik će vršiti radnje na okončanju poslova započetih pre početka likvidacije; preduzimati
radnje potrebne za sprovođenje likvidacije, kao što su prodaja imovine, isplata poverilaca i naplata
potraživanja i obavljati druge poslove neophodne za sprovođenje likvidacije društva.
14. Likvidacioni upravnik će poznatim poveriocima koji po Zakonu prijavljuju potraživanje uputiti i pisano
obaveštenje o pokretanju likvidacije Društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana početka likvidacije
Društva.
15. Likvidacioni upravnik će u roku od 30 dana od dana početka likvidacije sastaviti početni likvidacioni bilans
kao vanredni finansijski izveštaj, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, i u istom
roku ga podneti Skupštini na usvajanje.
16. Likvidacioni upravnik će sastaviti i početni likvidacioni izveštaj, najranije 90 dana, a najkasnije 120 dana od
dana početka likvidacije i u istom roku ga podneti Skupštini na usvajanje.
17. Usvojeni početni likvidacioni izveštaj biće registrovan u skladu sa Zakonom o registraciji.
OBRAZLOŽENJE
Društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza, pa se likvidacija društva može sprovesti, u smislu
odredbi čl. 524 Zakona o privrednim društvima. Ova Odluka je doneta od strane Skupštine Društva na osnovu
odredbi čl. 200, čl. 525, u vezi sa čl. 211 Zakona o privrednim društvima.
Predsednik Skupštine društva
_____________________________
Maja Jevtić
Download

Odluka o pokretanju postupka likvidacije