Trans Impex Trade doo
Bul. Vojvode Stepe 123/2
21000 Novi Sad
REŠENJE O NEPLAĆENOM ODSUSTVU
Na osnovu čl. 78 i 192 Zakona o radu, direktor preduzeća Trans Impex Trade doo donosi
REŠENJE
1. Zaposlenom Petru Petroviću, na poslovima komercijalista, odobrava se neplaćeno odsustvo
u trajanju od 5 radnih dana zbog renoviranja stana.
2. Zaposleni će neplaćeno odsustvo koristiti od dana 10.02.2011. godine do dana 16.02.2011
godine, s tim da se vraća na rad dana 17.02.2011. godine.
3. Za vreme odsustva sa rada zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po
osnovu rada, osim prava i obaveza za koje je Zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu
drukčije određeno.
OBRAZLOŢENJE:
Zaposleni Petar Petrović podneo je dana 01.02.2011. godine zahtev da mu se odobri
neplaćeno odsustvo zbog renoviranja stana. Budući da je zahtev zaposlenog opravdan, to je
doneto rešenje kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LEKU:
Protiv ovog rešenja, zaposleni ima pravo da pokrene spor pred nadleţnim sudom, u roku od
90 dana od dana dostavljanja.
U Novom Sadu, 02.02.2011. godine
DOSTAVITI:
-
Zaposlenom
Računovodstvu
Arhivi
PRIMIO ZAPOSLENI
DIREKTOR
Download

Rešenje o neplaćenom odsustvu