Na osnovu elana 48. Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list
RCG 4/98 ,17/98,14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06" Službeni list CG", br. 46/11
i 14/14, Opstinska izborna komisija Gusinje, na sjednici održanoj 30.04,2014
godine u 10 sati donjela je:
RJEŠENJE
Utvrđuje se i proglašava izborna lista "SLOŽNO ZA GUSINJE DPS-BS-SDP",
za izbor odbornika u skupštini opštine Gusinje.
O b r a z l o ž e nj e
Složno za Gusinje DPS-BS-SDP , podnjela je dana 29.04.2014 godine,
Opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje, izbornu listu za izbor odbornika u skupštini
opštine Gusinje, koji ce se odražati 25.05.2014.godine
U postupku razmatranja predloga sa podnesenom dokumentacijom
Opštinska izborna komisija Gusinje utvrdila je da je navedeni predlog podnjet u
skladu sa Zakonom o izboru odbornika I poslanika pa je odlučeno kao I u
dispozitivu ovog rješenja.
Broj, 22/2014
Gusinje 30.04.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Na osnovu člana čl. 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",
br.4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02. I 48/06 i Službeni list CG" , broj 46/11 i 14/14 ), opštinska
izborna komisija Gusinje na sjednici održanoj 02.05.2014 godine u 15 časova donjela je
ZAKLJUČAK
O
ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA
IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVODJENJE IZBORA
Podnosilac izborne liste "SLOŽNO ZA GUSINJE DPS-BS-SDP,, ispunjava uslove za
određivanje predstavnika u prošireni sastav opštinske izbornre komisije Gusinje, i u prošireni
sastav biračkog odbora
Poziva se podnosilac izborne liste da najkasnije od 24 sata od momenta dobijanja ovog
zaključka dostavi opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje obavještenje koga odrede u prošireni
sastav OiK Gusinje, i u prošireni sastav biračkog odbora.
O b r a z l o ž e nj e
Rešenjem opštinske izborne komisije Gusinje br. 22/2014 od 30.04.2014 godine ,
utvrđena je i proglašena je izborna lista "SLOŽNO ZA GUSINJE DPS-BS-SDP,, za izbor
odbornika u skupštine opštine Gusinje, čime je shodno zakonu o izboru odbornika i poslanika
stekla pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinske izborne komisije, i u
prošireni sastav biračkih odbora.
Broj: 28/2014
Gusinje, 02.05.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Na osnovu elana 48. Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list
RCG 4/98 ,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02,48/06" Službeni list CG", br. 46/11
i 14/14, Opstinska izborna komisija Gusinje, na sjednici održanoj 30.04.2014
godine u 10 sati donjela je:
RJEŠENJE
Utvrđuje se i proglašava izborna lista "UNIONI DEMOKRATIK I
SHQIPTAREVE-DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA", za izbor odbornika u
skupštini opštine Gusinje.
O b r a z l o ž e nj e
UNIONI DEMOKRATIK I SHQIPTAREVE-DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA,
podnjela je dana 29.04.2014 godine, Opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje,
izbornu listu za izbor odbornika u skupštini opštine Gusinje, koji ce se odražati
25.05.2014.godine
U postupku razmatranja predloga sa podnesenom dokumentacijom
Opštinska izborna komisija Gusinje utvrdila je da je navedeni predlog podnjet u
skladu sa Zakonom o izboru odbornika I poslanika pa je odlučeno kao I u
dispozitivu ovog rješenja.
Broj, 24/2014
Gusinje 30.04.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
SEKRETAR
Merima Balić
Na osnovu člana čl. 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",
br.4/98, 17/98,14/00, 9/01, 41/02. I 48/06 i Službeni list CG" , broj 46/11 i 14/14 }, opštinska
izborna komisija Gusinje na sjednici održanoj 02.05.2014 godine u 15 časova donjela je
ZAKUUČAK
O
ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA
IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVODJENJE IZBORA
Podnosilac izborne liste "DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA,, ispunjava uslove za
određivanje predstavnika u prošireni sastav opštinske izbornre komisije Gusinje, i u prošireni
sastav biračkog odbora
Poziva se podnosilac izborne liste da najkasnije od 24 sata od momenta dobijanja ovog
zaključka dostavi opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje obavještenje koga odrede u prošireni
sastav OiK Gusinje, i u prošireni sastav biračkog odbora.
O b r a z l o ž e nj e
Rešenjem opštinske izborne komisije Gusinje br. 24/2014 od 30.04.2014 godine ,
utvrđena je i proglašena je izborna lista "DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA „ za izbor
odbornika u skupštine opštine Gusinje, čime je shodno zakonu o izboru odbornika i poslanika
stekla pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinske izborne komisije, i u
prošireni sastav biračkih odbora.
Broj: 29/2014
Gusinje, 02.05.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Na osnovu elana 48. Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list
RCG 4/98 ,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06" Službeni list CG", br. 46/11
i 14/14, Opstinska izborna komisija Gusinje, na sjednici održanoj 30.04.2014
godine u 10 sati donjela je:
R J E Š E NJ E
Utvrđuje se i proglašava izborna lista "Koalicija za Gusinje-Dr. Rusmin
Laličić", za izbor odbornika u skupštini opštine Gusinje.
O b r a z l o ž e nj e
Koalicija za Gusinje-Dr.Rusmin Lalilčić, podnjela je dana 29.04.2014
godine, Opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje, izbornu listu za izbor odbornika u
skupštini opštine Gusinje, koji ce se odražati 25.05.2014.godine
U postupku razmatranja predloga sa podnesenom dokumentacijom
Opštinska izborna komisija Gusinje utvrdila je da je navedeni predlog podnjet u
skladu sa Zakonom o izboru odbornika I poslanika pa je odlučeno kao I u
dispozitivu ovog rješenja.
Broj, 21/2014
Gusinje 30.04.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Na osnovu člana čl. 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",
br.4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02.148/06 i Službeni list CG" , broj 46/11 i 14/14 ), opštinska
izborna komisija Gusinje na sjednici održanoj 02.05.2014 godine u 15 časova donjela je
ZAKUUČAK
O
ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA
IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVODJENJE IZBORA
Podnosilac izborne liste "Koalicija za Gusinje-Dr. Rusmin Laličić,, ispunjava uslove za
određivanje predstavnika u prošireni sastav opštinske izbornre komisije Gusinje, i u prošireni
sastav biračkog odbora
Poziva se podnosilac izborne liste da najkasnije od 24 sata od momenta dobijanja ovog
zaključka dostavi opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje obavještenje koga odrede u prošireni
sastav OiK Gusinje, i u prošireni sastav biračkog odbora.
O b r a z l o ž e nj e
Rešenjem opštinske izborne komisije Gusinje br. 21/2014 od 30.04.2014 godine,
utvrđena je i proglašena je izborna lista ” Koalicija za Gusinje-Dr. Rusmin Laličić,, za izbor
odbornika u skupštine opštine Gusinje, čime je shodno zakonu o izboru odbornika i poslanika
stekla pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinske izborne komisije, i u
prošireni sastav biračkih odbora.
Broj: 27/2014
Gusinje, 02.05.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Na osnovu elana 48. Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list
RCG 4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02,48/06" Službeni list CG", br. 46/11
i 14/14, Opstinska izborna komisija Gusinje, na sjednici održanoj 30.04.2014
godine u 10 sati donjela je:
RJEŠENJE
Utvrđuje se i proglašava izborna lista "LIDHJA DEMOKRATIKE NE MALTE
ZI-DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI", za izbor odbornika u skupštini
opštine Gusinje.
O b r a z l o ž e nj e
LIDHJA DEMOKRATIKE NE MALTE Zl- DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ
GORI, podnjela je dana 29.04.2014 godine, Opštinskoj izbornoj komisiji
Gusinje, izbornu listu za izbor odbornika u skupštini opštine Gusinje, koji ce se
odražati 25.05.2014.godine
U postupku razmatranja predloga sa podnesenom dokumentacijom
Opštinska izborna komisija Gusinje utvrdila je da je navedeni predlog podnjet u
skladu sa Zakonom o izboru odbornika I poslanika pa je odlučeno kao I u
dispozitivu ovog rješenja.
Broj, 23/2014
Gusinje 30.04.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
SEKRETAR
Merima Balić
f<xn //(*
. S
p r e d s je d n ik
^J^a^im Radončić
Na osnovu člana čl. 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",
br.4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02.148/06 i Službeni list CG" , broj 46/11 i 14/14 ), opštinska
izborna komisija Gusinje na sjednici održanoj 02.05.2014 godine u 15 časova donjela je
ZAKUUČAK
O
ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA
IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVODJENJE IZBORA
Podnosilac izborne liste "DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,, ispunjava uslove za
određivanje predstavnika u prošireni sastav opštinske izbornre komisije Gusinje, i u prošireni
sastav biračkog odbora
Poziva se podnosilac izborne liste da najkasnije od 24 sata od momenta dobijanja ovog
zaključka dostavi opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje obavještenje koga odrede u prošireni
sastav OiK Gusinje, i u prošireni sastav biračkog odbora.
O b r a z l o ž e nj e
Rešenjem opštinske izborne komisije Gusinje br. 23/2014 od 30.04.2014 godine ,
utvrđena je i proglašena je izborna lista "DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI,, za izbor
odbornika u skupštine opštine Gusinje, čime je shodno zakonu o izboru odbornika i poslanika
stekla pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinske izborne komisije, i u
prošireni sastav biračkih odbora.
Broj: 30/2014
Gusinje, 02.05.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Na osnovu elana 48. Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list
RCG 4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06" Službeni list CG", br. 46/11
i 14/14, Opstinska izborna komisija Gusinje, na sjednici održanoj 30.04.2014
godine u 10 sati donjela je:
R J E Š E NJ E
Utvrđuje se i proglašava izborna lista "ALEANCA SHQIPTARE-ALBANSKA
ALIJANSA" za izbor dbornika u skupštini opštine Gusinje.
O b r a z l o ž e nj e
"ALEANCA SHQIPTARE- ALBANSKA ALIJANSA" , podnjela je dana
29.04.2014 godine, Opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje, izbornu listu za izbor
odbornika u skupštini opštine Gusinje, koji ce se odražati 25.05.2014.godine
U postupku razmatranja predloga sa podnesenom dokumentacijom
Opštinska izborna komisija Gusinje utvrdila je da je navedeni predlog podnjet u
skladu sa Zakonom o izboru odbornika I poslanika pa je odlučeno kao I u
dispozitivu ovog rješenja.
Broj, 2S/2014
Gusinje 30.04.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Na osnovu člana čl. 26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",
br.4/98,17/98,14/00, 9/01, 41/02.148/06 i Službeni list CG" , broj 46/11 i 14/14 ), opštinska
izborna komisija Gusinje na sjednici održanoj 02.05.2014 godine u 15 časova donjela je
ZAKUUČAK
O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREĐIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA
IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVODJENJE IZBORA
Podnosilac izborne liste "ALBANSKA ALIJANSA,, ispunjava uslove za određivanje
predstavnika u prošireni sastav opštinske izbornre komisije Gusinje, i u prošireni sastav
biračkog odbora.
Poziva se podnosilac izborne liste da najkasnije od 24 sata od momenta dobijanja ovog
zaključka dostavi opštinskoj izbornoj komisiji Gusinje obavještenje koga odrede u prošireni
sastav OiK Gusinje, i u prošireni sastav biračkog odbora.
O b r a z l o ž e nj e
Rešenjem opštinske izborne komisije Gusinje br. 26/2014 od 30.04.2014 godine ,
utvrđena je i proglašena je izborna lista "ALBANSKA ALIJANSA,, za izbor odbornika u
skupštine opštine Gusinje, čime je shodno zakonu o izboru odbornika i poslanika stekla pravo
da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinske izborne komisije, i u prošireni
sastav biračkih odbora.
Broj: 31/2014
Gusinje, 02.05.2014 godine
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Download

Izborne liste.pdf