Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština - Assembly
___________________________________________________________________________
Zakon br. 05/L -001
O BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVA ZA 2015. GODINU
Skupština Republike Kosova,
Na osnovu stava (1) i (5) člana 65 Ustava Republike Kosova i člana 21 Zakona o upravljanju
javnim finansijama i odgovornostima;
U cilju utvrđivanja Budžeta Republike Kosova za 2015. fiskalnu godinu,
Usvaja
ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE KOSOVA ZA 2015. GODINU
Član 1.
Definicije
1. Izrazi, korišćeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:
1.1. Budžet Republike Kosova - zakonom odobreni iznos koji se iz Kosovskog fonda
stavlja na raspolaganje za jedan podprogram ili specifičnu namenu ili, tamo gde nije
identifikovana specifična namena, za određenu kategoriju troškova jedne budžetske
organizacije, kao što je predviđeno u ovom Zakonu o Budžetu Republike Kosova.
1.2.
Dnevnice - dоpunska plata koja se uzima u obzir za:
1.2.1. zaduživanje specifičnim zadacima sa posebnim odgovornostima;
1.2.2. radne zadatke koje nose rizik sa sobom; i
1
1.2.3. noćni rad koji se ne plaća kao prekovremeni rad.
1.3. Bilansi - iznosi nepredviđenih obaveza, nealociranih budžetskih izdvajanja,
neizdvojene obaveze i bilo koji prihodi u iznosu preko iznosa troškova i
neočekivanih obaveza prenete iz prethodne fiskalne godine.
1.4. Budžetske organizacije - sva Ministarstva, Opštine ili Agencije i Institucije koja
prihvaćaju budžetska izdvajanja iz Kosovskog fonda na osnovu ovog Zakona o
Budžetu Republike Kosova.
1.5. Sopstveni prihodi centralne budžetske organizacije - bilo koji oblik javnog novca
koji je zakonski utvrđen na osnovu vraćenog koštanja i prikupljen kao tarife i uplata od
centralnih budžetskih organizacija. Međutim, ova definicija izričito isključuje prihode
namenjene za nezavisne agencije.
1.6. Centralne budžetske organizacije- sve budžetske organizacije osim opština.
1.7. Obaveze– predviđeni troškovi za koje je nalog za isplatu obaveze propisno
ispunjen u skladu sa finansijskim pravilima Trezora i koji su registrovani u
Informativnom sistemu za upravljanje finansijama Kosova, bez obzira na to da li
podležu zakonskoj obavezi ili ne.
1.8. Namenski prihodi – javni novac koji potiče iz određenog izvora prihoda koji se
prema zakonu traži za dodeljivanje jednoj nezavisnoj agenciji.
1.9. Određene jedinice – one jedinice iz Liste A ZUJFO.
1.10. Radno mesto – radno mesto sa punim radnim vremenom ili ekvivalent punog
radnog vremena, zaposlenja prikazanog u Tabeli 2. ovog Zakona o budžetu Republike
Kosova.
1.11. KRE –Kancelarija regulatora za energije osnovana u skladu sa Zakonom br. 03/ L185 o Regulatoru energije.
1.12. Kategorije troškova – kategorije troškova u Zakonu o Budžetu Republike Kosova:
plate i dnevnice, robe i usluge, komunalne usluge, subvencije i transferi, kapitalni
troškovi i rezerve.
1.13. Troškovi – isplate novca iz Kosovskog fonda.
1.14. Fiskalna godina - vremenski period od 1. januara do 31. decembra iste
kalendarske godine.
1.15. Raspodela fondova – maksimalni iznos za troškove i obaveze koji se mogu
izvršiti prema specifičnim budžetskim raspodelama, kao što je utvrđeno procedurama iz
člana 34 ZUJFO i registrovanih u ISUFK.
2
1.16. Nezavisna agencija-javni organi, autoriteti ili javne agencije koje su određene kao
nezavisne na osnovu Ustava ili zakona i koje su ustrojene za izvršenje regulatornih,
izvršnih, javno-upravnih ili sudskih ovlašćenja.
1.17. Kosovski fond - fond koji je osnovan u Centralnoj banci Kosova i druge
komercijalne bankarske račune koji se mogu osnovati od strane Trezora u kojem sav javni
novac uključujući i svu sakupljenu kamatu koja proizilazi iz njih su deponovane i iz kojih
se svi troškovi vrše u skladu sa Zakon o Budžetu Republike Kosova.
1.18. Informativni sistem za upravljanje finansija na Kosovu (ISUFK) –
računovodstveni registar, formiranog unutar Trezora Ministarstva za finansije. ISUFK koji
se koristi ovde ima isto značenje kao i termin „Računovodstveni registar Trezora“ kao što je
definisano u ZUJFO.
1.19. KAI- Kosovska agencija za imovinu - osnovana u skladu sa Uredbom UNMIK-a
br. 2006/10, 4. marta 2006 i izmenjen Uredbom UNMIK-a 2006/50, 16. Oktobra2006 i
Zakonom br. 03/L-079 o izmenama uredbe UNMIK-a br. 2006/50 o rešavanju zahteva
u vezi sa privatnom nepokretnom imovinom, uključujući poljoprivrednu imovinu i onu
komercijalnu.
1.20. Zakon o budžetu Republike Kosova- ovaj Zakon je usvojen od Skupštine za
2015. fiskalnu godinu.
1.21. ZUJFO – Zakon br.03/L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima,
izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-221, Zakonom br. 04/L-116 i Zakonom br. 04/L194.
1.22. Ministar - Ministar za finansije.
1.23. Sopstveni opštinski prihodi- bilo koja stavka javnog novca koja je legalno
procenjena i prikupljena od opština iz izvora koji su navedeni u članu 8 Zakona o
finansijama lokalne samouprave, Zakon br. 03/L-049.
1.24. Nove opštine – opštine koje su osnovane na osnovu Zakona o administrativnim
granicama br. 03/L-041.
1.25. Obaveza - pravni sporazum kao što je ugovor ili nalog za kupovinu sklopljen od
jedne budžetske organizacije, kako bi izvršila troškove ubuduće.
1.26. Neraspoređeni fondovi - iznosi novca koji su ostali neraspoređeni ili
neutrošeni u Kosovskom fondu do 31. decembra prethodne fiskalne godine.
1.27. Izvori finansiranja – uključujući vladine grantove, sopstvene prihode, namenske
prihode, finansiranja od pozajmljivanja.
1.28. RTK - Radio Televizija Kosova koja je osnovana u skladu sa Zakonom br. 04/L046 o Radio Televiziji Kosova.
3
1.29. Trezor – Odeljenje Trezora u okviru Ministarstva za finansije.
1.30. Finansijska pravila Trezora – pravila o kontroli i finansijskog upravljanja, kao što
je definisano u ZUJFO .
1.31. Poverilački fond- javni novac koji neka budžetska organizacija vodi u korist
nekog lica, organa ili preduzeća koje nije budžetska organizacija.
1.32. Transferi- svaka izvršena promena unutar odobrenih izdvajanja tabelama 3.1,
3.1.A i 4.1. to podrazumeva da su transferi :
1.32.1. izmena izdvojenih iznosa između budžetskih organizacija,
1.32.2. izmene koje su urađene između programa iste organizacije,
1.32.3. izmene koje su urađene između podprograma iste budžetske
organizacije
1.32.4 izmene koje su urađene između svake ekonomske kategorije
predstavljene u tabeli 3.1, 3.1 A i 4.1.
1.33. Ponovna preraspodela - Svaka urađena izmena u tabeli 3.2 i 4.2 u kategoriji
kapitalnih rashoda unutar pod-programa jedne budžetske organizacije.
2. Bilo koji pojmovi, korišćeni u zakonu o budžetu Republike Kosova, a nisu ovde definisani
imaće značenje definirani u ZUJFO.
Član 2.
Usvaјanjе Budžеta Republike Kоsоvo za 2015. fiskalnu gоdinu
Budžеt Republike Kоsоva za 2015. fiskalnu godinu, kao što je prikazan u Tabeli 1. usvaja se na
osnovu ovog Zakona.
Član 3.
Budžetska izdvajanja Opšteg budžeta Kosova
1. Budžetska izdvajanja iz Kosovskog fonda za 2015. fiskalnu godinu, kao što je predstavljeno
u Tabeli 3.1., 3.1.A i Tabeli 4.1 u prilogu ovog Zakona, usvajaju se u skladu sa ovim Zakonom.
2. Ministar će voditi registar svih odobrenih budžetskih izdvajanja, transfera budžetskih
izdvajanja i drugih prilagođavanja odobrenih budžetskih izdvajanja, izvršenih u 2015. fiskalnoj
godini preko ISUFK i dopunjen prema potrebi drugim registrima. Najmanje dva puta godišnje, u
toku razmatranja izveštaja šest(6) meseci i završnog izveštaja za zatvaranje fiskalne godine,
ministar na osnovu ovog registra će izveštavati o promenama i budžetskim prilagođavanjima
urađene tokom 2015. fiskalne godine.
4
3. Kada god Skupština zahteva, ministar, u ime Vlade podnosi pred Skupštinom sveobuhvatan
izveštaj koji detaljizira i obračunjena budžetska izdvajanja usvojena za 2015. god. i sve
detaljne transfere i druge izmene i konačna budžetska izdvajanja za 2015. fiskalnu godinu.
Član 4.
Opštinska budžetska izdvajanja
1. Nezavisno od člana 3 ovog zakona, budžetska izdvajanja iz Tabele 4.1, koje su zasnivane na
sopstvenim opštinskim prihodima, ovlašćena su samo na tom nivou gde se ti prihodi
depozitiraju u Kosovskom fondu i blagovremeno registruju u ISUFK.
2. U slučaju kada u fiskalnoj godini, iznosi sopstvenih prihoda jedne opštine, depozitirani u
Kosovskom fondu i registrovani u ISUFK, prekoračuju iznose izdvojenih prihoda predviđenih
u Tabeli 4.1 za tu opštinu, Trezor će ta sredstva registrovati kao bilans na raspolaganje
dotičnih opština. Ti bilansi su na raspolaganju za finansiranje dodatnih budžetskih izdvajanja u
aktuelnoj godini ili narednih godina, u skladu sa procedurama ZUJFO.
3. Sopstveni opštinski prihoda iz оbrazоvanja treba da se registruju оdvојеnо. Ti prihodi se
mogu ovlastiti i koristiti od opštine samo za namene obrazovanja.
4. Sopstveni prihodi iz participacije primarnog zdravstva treba da se registruju posebno i taj se
prihod može ovlastiti i koristiti opštine samo za potrebe primarnog zdravstva.
5. Do osnivanja nove opštine, budžetska izdvajanja mogu biti utrošena samo od postojećih
opština u svrhe koje donose korist opštinama u oblasti katastarskih zona novih opština i uz
konsultacije sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu.
6. Nakon osnivanja nove opštine kao budžetska organizacija, u skladu sa Zakonom o
administrativnim granicama opština, Zakon br. 03/L-041, ministar, uz konsultacije sa
ministrom administracije za lokalnu samoupravu i gradonačelnikom, prenosi dovoljna
budžetska izdvajanja iz postojeće budžetske organizacije na novu opštinu, u skladu sa
alokacijama grantova od strane Komisije za grantove:
6.1. Nakon osnivanja nove opštine kao budžetska organizacija, Ministar može
izdati administrativna uputstva u vezi upravljanja, finansiranja, administriranje i
unutrašnje kontrole za te opštine u konsultaciji sa Ministrom administracije lokalne
samouprave, Vladom i dotičnim opštinama.
7. Budžetska izdvajanja za novu opštinu mogu se promeniti od gradonačelnika kroz proces
rebalansa budžeta sprovedena u skladu sa važećim propisima utvrđenim u ZUJFO i unutar
granica finansiranja predviđenih za opštinu ovim zakonom. Promene u budžetskim
izdvajanjima, nakon odobrenja od Skupštine opštine podnose se Ministru za registraciju u
ISUFK.
5 Član 5.
Sopstveni prihodi budžetskih organizacija centralnog nivoa
1. Svi sopstveni prihodi centralnih budžetskih organizacija deponovaće se od strane centralnih
budžetskih organizacija u Kosovskom fondu i registruju se u ISUFK u skladu sa finansijskim
pravilima Trezora. Nezavisno od odredbi člana 3. ovog zakona i budžetska izdvajanja u tabeli
3.1, sopstveni prihodi centralnog nivoa izdvajaju se samo do tog nivoa u kojem takvi prihodi su
deponovani u Kosovski fond i uredno registruju u ISUFK.
2. U slučajevima kada tokom fiskalne godine iznosi sopstvenih prihoda centralne budžetske
organizacije koji su deponovani u Kosovski fond i evidentiraju u ISUFK su veći od iznosa
izdvojenih prihoda u Tabeli 3.1 te budžetske organizacije, ili ostanu neutrošena na kraju
fiskalne godine, onda ti prihodi postaju opšti prihodi.
Član 6.
Prihodi namenjeni nezavisnim agencijama
1. Svi namenski prihodi depozitiraju se od strane nezavisnih agencija u Kosovskom fondu i
registruju se u ISUFK, u skladu sa finansijski pravilima Trezora. Sve nezavisne agencije su
dužne da dostave Trezoru plan priliva gotovog novca.
2. Svi namenski prihodi izdvajaju se za svaku nezavisnu agenciju u skladu sa Ustavom i
važećim zakonima. Budžet Republike Kosova, uključuje sve namenske prihode na način kao što
su primljeni u toku 2015. fiskalne godine.
3. Sav neiskorišćeni bilans namenjenih prihoda iz 2014. fiskalne godine raspodeljuje se i
ovlašćuje se za 2015. fiskalnu godinu za nezavisne agencije, u skladu sa Ustavom i važećim
zakonima, pod uslovom da maksimalni iznosi namenskih prihoda koji se raspodeljuju ovim
zakonom ne mogu prekoračiti iznose navedene u Tabeli 3.1 ovog Zakona, i preostali deo neće
se smatrati kao namenski prihod.
4. Celokupni iznosi namenskih prihoda izdvojenih iz stavova 2. i 3. ovog člana ne smeju
prekoračiti maksimalnu raspodelu za nezavisne agencije navedene u tabeli 3.1. ovog Zakona.
5. Ako u toku 2015. godine ima nedovoljno prikupljenih i raspoloživih sredstava prema
stavovima 2. i 3. ovog člana, radi zadovoljavanja potreba za izdacima koji su naznačeni u planu
priliva gotovog novca dostavljen Trezoru, ostali javni fondovi iz Kosovskog fonda ovlašćuju se
na ovaj način da izdvoje dovoljan iznos za pokrivanje deficita. Tokom čitavog vremena
namenjeni prihodi treba da se koriste kao primarni izvori finansiranja za isplatu troškova
nezavisnih agencija, pre nego što se podele i koriste isti finansijski izvori. Ministar će najmanje
dva puta godišnje tekom pregleda budžeta i finansijskog izveštaja izveštavati Komisiji za budžet
i finansije ukoliko se fondovi bili dovoljni i koje su se mere preduzete da potrebni fondovi budu
na raspolaganju.
6. Dok se prihvataju i izdvajaju namenjeni prihodi iz 2015. fiskalne god. oni će zameniti sva
budžetska izdvajanja i finansiranja izvršena na osnovu stava 5. ovog člana na tom nivou kako ne
bi finansiranje deficita od strane Kosovskog fonda bio istrošen.
6 7. Nezavisno od stavova 3. i 4. ovog člana, Kosovska agencija za privatizaciju (KAP) u skladu
sa Zakonom br. 04/l-034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju za 2015. god. finansiraće se u
potpunosti iz namenskih prihoda i deponovanih u Konsolidovanom fondu Kosova prema Tabeli
3.1.A priloženo ovom Zakonu. Nepotrošeni fondovi iz namenskih prihoda i nepotrošeni iz
prethodne godine tretiraće se i dalje kao namenski prihodi za finansiranje Kosovske agencije za
privatizaciju za naredne godine.
Član 7.
Raspodela i preraspodela prenetih fondova i neizmirene finansijske obaveze iz
prethodne godine
1. Najkasnije trideset (30) dana od dana odobravanja punih budžetskih raspodela za 2015.
fiskalnu godinu, Vlada će dostaviti Skupštini preliminarni pregled u kojem su naznačeni sastav
bilansa Trezora Kosova i Kosovskog fonda od 2014. fiskalne godine, koji obuhvata:
1.1. nekorišćene bilanse sopstvenih prihoda centralne vlade;
1.2. nekorišćene bilanse sopstvenih prihoda opština;
1.3. nekorišćene bilanse određenih donatorskih grantova;
1.4. bilans poverilačkih fondova koje vode budžetske organizacije;
1.5. fondovi koji se vode kao zadržana ušteđevina, i
1.6. n eiskorišćene pozajmice za određene entitete .
2. Najkasnije trideset (30) dana od dana odobravanja potpunih budžetskih raspodela za 2015.
fiskalnu godinu, Vlada će dostaviti Skupštini za informisanje Tabelu u kojoj su prikazane
promene koje su izvršene u priloženim tabelama 3.2 i 4.2, gde se zahteva da budžetske
organizacije ispune nepodmirene finansijske obaveze prethodne godine koje se odnose na
višegodišnje kapitalne projekte. Izmene u tabeli 3.2 i 4.2 će biti ograničene na:
2.1. ukupne budžetske raspodele za kapitalne projekte navedene u Tabeli 3.1.i 4.1. za
bilo koju budžetsku organizaciju, neće se povećati kao rezultat ovih promena;
2.2. svaki novi projekat dodat u Tabeli 3.2. i 4.2. mora biti kapitalni projekat
koji je bio deo Tabele 3.2. i 4.2. Zakona o budžetskim izdvajanjima za 2014. god.
2.3. pod uslovom da se novi kapitalni projekti mogu dodati u Tabeli 3.2. i 4.2., onda
kada se kapitalni projekat finansira u potpunosti iz neutrošenih bilansa ekonomske
kategorije kapitalnih troškove koji su predviđeni u stavu 1 ovog člana i izdvojena za
2015. fiskalnu godinu.
3. Nеutrоšеni bilansi sоpstvеnih prihоda cеntralnih budžetskih organizacija prikupljene tokom
2014. fiskalne godine, dеpоzitirana u Kosovskom fondu i registrovana u ISUFK kaо budžetska
izdvajanja za jednu centralnu budžetsku organizaciju, raspoređuju se prema tome za 2015.
fiskalnu godinu.
7 4. Neutrošeni bilansi „sopstvenih opštinskih prihoda“ iz 2014. fiskalne godine i prethodnih
godina, depozitirani u Kosovski fond i registrovani u ISUFK kao budžetska izdvajanja za jednu
opštinu, dodeljuju se za 2015. god.
5. Nеutrоšеni bilansi određenih dоnatorskih grantova, registrovani u ISUFK, dodeljuju se za
2015. fiskalnu godinu ako postoji obavezujući zakonski sporazum koji je na snazi.
6. Nеutrоšеni bilansi poverilačkog fonda iz 2014. fiskalne godine i registrovane u ISUFK,
dodeljuju se za 2015. fiskalnu godinu.
Član 8.
Raspodela donatorskih grantova
1. U skladu sa ZUJFO, svi donatorski grantovi depozitiraju se u Kosovskom fondu, osim ako
nije drugačije zatraženo od donatora i ako o tome postoji pismena saglasnost Ministra. Svi
donatorski grantovi treba da se registruju u ISUFK.
2. Nakon kompletiranja postupka prema finansijskim pravilima Trezora, donatorski grantovi će
se dodeliti za navedene svrhe i mogu se alocirati i utrošiti za tu (e) namenu (e).
3. Kada sporazum o donatorskom grantu izričito zahteva da donator izvrši nadoknadu
određenih izdataka koji su stvoreni u budžetskoj organizaciji, celokupan iznos granta
dodeliće se nakon izvršenja sporazuma o grantu.
Član 9.
Ostala budžetska izdvajanja
1. Ukupan javni novac koji se drži kod Kosovske agencije za imovinu (KAI) prilikom vršenja
svojih odgovornosti za oblikovanje, primenu i upravljanje šemom zakupnina za imovinu koju
Kosovska agencija za imovinu ima u svom inventaru i sve odgovarajuće uplate iz računa
Kosovske agencije za imovine, evidentiraju u ISUFK i smatraju se kao deo Kosovskog fonda u
skladu sa zakonskim okvirom Kosovske agencije za imovinu, ZUJFO, Zakon o budžetu i
finansijskim pravilima Trezora.
2. Finansiranje RTK-a se vrši:
2.1. za fiskalnu godinu 2015, RTK-u se dodeljuje 0.7% (nula koma sedam posto) iz
prihoda u Budžetu Kosova, izuzimajući prihode iz procesa privatizacije, jednokratnih
prihoda za budžet Kosova, i sopstvenih prihoda na centralnom i lokalnom nivou.
2.2. za period januar – maj 2015, ova raspodela će se obaviti u skladu sa stavom 4. člana
21 Zakona br. 04/L-046 za Radio Televiziju Kosova, dok za preostali period 2015.
godine, raspodela će se zasnovati u ovom Zakonu.
8 3. Sav javni novac prikupljen od uvoznih roba od registrovanih biznisa u Severnoj Mitrovici,
Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu, koji je namenjen za potrošnju u ovim opštinama, u
vreme ulaska na Kosovo preko carinskih prelaza Jarinje (tačka 1) ili Brnjaka (tačka 31) treba
poslati na Kosovski fond koji se identifikuju i registruju posebno u ISUFK, i izdvoje za
Poverilački razvojni fond uspostavljen od strane specijalnog predstavnika Evropske unije na
Kosovu u Komercijalnoj banci, licencirane od strane Centralne banke Kosova.
4. Ne utrošeni bilans iz prethodnih godina u razvojni Fond poverenja raspoređuje se za
fiskalnu 2015. godinu. Sredstva iz Fonda poverilačkog razvoja će biti preneta na opštine
korisnice nakon usvajanja specifičnih projekata od strane upravnog Borda tog fonda.
Nezavisno od utvrđenih odredbi u članu 30 ZMJFO, sredstva budžetirana u Trezor za tu
svrhu, biće preneta na opštini korisnice iz Ministarstva, na osnovu usvajanja specifičnih
projekata od strane Upravnog borda tog Fonda.
5. Svi poverilački fondovi moraju se registrovati u ISUFK i smatraće se delom Kosovskog
fonda u skladu sa ZUJFO i finansijskim pravilima Trezora. Ovim će se ti poverilački fondovi
dodeliti za korišćenje od ili u ime naznačenih korisnika.
Član 10.
Ograničenja izdvajanja i rashoda
1. Nijedna budžetska organizacija ne sme prekoračiti ukupan broj radnih mesta na nivou
programa za opštine i podprograma za centralni nivo, nijednom tokom 2015. fiskalne godine,
kao što je navedeno u Tabelama 3.1, 3.1 A i 4.1, priloženo ovom zakonu.
2. Pod uslovom da broj zaposlenih određenih za program naveden u Tabeli 4.1 može se uskladiti
odlukom Vlade u sledećim okolnostima, i to:
2.1. broj pozicija zapošljavanja utvrđenih u Tabeli 4.1 za nove opštine osnovane
2015. god. može se izmeniti od strane gradonačelnika uz uslov da jedna takva izmena
ne prelazi dvadeset (20%) od ukupnog broja pozicija usvojenih od strane Opštine u
skladu sa Zakonom. Sve izmene u odnosu na osoblje treba se usvojiti od strane
Skupštine opštine. Sve ove izmene odobrene u vezi sa osobljem treba podneti
Ministru koji će izvršiti njihovo ažuriranje u Tabeli 4.1.
3. Zaposleni u budžetskim organizacijama nezavisnih institucija koji imaju svoje plate van
platnog sistema civilnih službenika ne mogu da ostvare svoje pravo na topli obrok, ostale
nadoknade i povećanje od trideset procenata (30%) prema odluci Vlade.
4. Neuspeh u poštovanju ograničenog broja zaposlenih se smatra kršenjem zakona i ZUJFO.
5. Potrošnja javnog novca iz kategorije rashoda za subvencije i transfere ograničen je u
situacijama kada postoji jasan pravni osnov za takve izdatke u skladu sa ovim zakonom i drugim
važećim zakonima o tim izdacima .
6. Potrošnja javnog novca iz kategorije rashoda roba i usluga, nije dozvoljena za isplate
zaposlenima bilo u obliku dnevnica ili doprinosa u robi, uključujući topli obrok ili poklone.
9 7. Budžetska organizacija ne može da objavi poziv na tender za odobreni kapitalni projekat
identifikovan u Tabeli 3.2 i 4.2 posle 31. oktobra 2015. god. za potencijalnu potrošnju u 2015.
fiskalnoj godini , osim ako su troškovi za taj kapitalni projekat planirani za 2016. god. u tabeli
3.2 i 4.2.
8. Rashodi koji se odnose na eksproprijaciju za posebne projekte treba da se odobre od Vlade,
pre nego što se potroše.
9. U slučaju kada pojedinac ili entitet prima greškom, zabunom ili propustom uplatu od
Kosovskog fonda, ova sredstva će biti vraćena Kosovskom fondu u roku od pet (5) dana od dana
prijema pisanog obaveštenja od strane direktora Trezora, kojim obaveštava stranku koja je
primila uplatu da je takva uplata izvršena greškom.
9.1. u slučaju da jedna budžetska organizacija uočava neku nepravednu isplatu odmah
o tome informiše direktora Trezora, i odmah izdaje nalog za vraćanje iste;
9.2. u slučaju kada je izvršena nepravedna isplata i nije vraćena direktor Trezora je
ovlašćen da koristi sve odgovarajuće pravne mere.
Član 11.
Plaćanje akontacije
1. Budžetske organizacije mogu platiti ugovaračima unapred akontaciju za kapitalne projekte i
za robe i usluge najviše do petnaest procenata (15%) vrednosti ugovora. Ova akontacija uplatiće
se samo na osnovu pravno obvezujućeg ugovora u vrednosti od deset hiljada (10. 0000) evra
koji je zaključen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.Za isplatu avansa za kapitalne
projekte ugovor mora da sadrži jamstvo o izvršenju sa jasno utrvđenim potpunim rasporedom
plaćanja koji predviđa neophodan rad koji treba da se obavi pre izvršenja svake uplate.
2. U posebnim slučajevima, Vlada može odobriti avansne uplate do trideset procenata (30%) od
vrednosti ugovora za kapitalne projekte. Vlada može da odobri avansne uplate više od trideset
procenata (30%), i do sto odsto (100%) od vrednosti ugovora za robe i usluge samo nakon
preporuke Komisije za budžet i finansije Skupštine.
3. Za novembar neće biti isplata akontacije preko deset procenata (10%) i za decembar preko
pet procenata (5%) od vrednosti ugovora, i samo nakon odobrenja ministra finansija.
4. Budžetska organizacija može izvršiti avansne uplate za zaposlene za putovanja u inostranstvu
u skladu sa pravilima koja su trenutno na snagu za putovanja u inostranstvu i u skladu sa
finansijskim pravilima Trezora. Avansne uplate će biti zaključene, a neutrošeni iznosi vratiti u
Kosovski fond u skladu sa finansijskim pravilima Trezora.
5. Ako se akontacije za sitni novac ili za putovanja u toku 2014. godini ne zaključe pre 15.
januara 2015. god. u skladu sa finansijskim pravilima Trezora, rashodi povezani sa ovim
akontacijama registrovaće se shodno budžetskim izdvajanjima za 2015. god.
10 Član 12.
Nepredviđeni troškovi i rezerve
1. Nepredviđeni troškovi izdvojena su u okviru podprograma – Nepredviđeni troškovi u Tabeli
3.1. Iznos može se preneti sa nepredviđenih rezervi u skladu sa članom 29. ZUFJO. Iznosi
ovlašćeni za nepredviđene troškove mogu da koriste samo za hitne i nepredviđene potrebe.
2. U skladu sa stavom 3 člana 29 ZUJFO, Vlada može ovlastiti ministra da odobri transfere iz
programa-Nepredviđeni troškovi u drugi podprogram u Tabeli 3.1 i 4.1 za pojedinačne iznose
zahtevanih do iznosa od dvadeset hiljada (20. 000) evra. Ukupan iznos ovog odobrenja na ime
ministra ne može biti veći od dvadeset odsto (20%) od izdvojenog godišnjeg iznosa
podprograma- nepredviđeni troškovi.
3. Sredstva namenjena za kadrove pod okvirom Ministarstva za finansije mogu biti preneti
budžetskoj organizaciji u kategoriji rashoda za plate i dnevnice, od strane ministra, u skladu sa
planovima donetim od strane Vlade koji preciziraju pozicije zapošljavanja i količina sredstava
koja su na specifičan način potrebna da privuku i zadrže apolitično osoblje sa visokim veštinama
u pozicijama od nacionalnog značaja u oblasti politike razvoja. Svi takvi transferi se ovim
odobravaju i kao takvi ne podležu ograničenjima o transferima sadržana u članu 30. ZUJFO ili
člana 13 ovog Zakona.
4. Godišnja kontigentna izdvajanja u Ministarstvu finansija za nadoknadu ratnim veteranima i
žrtve seksualnog nasilja tokom rata, koje su preživele seksualnoj zloupotrebi i silovanja u
periodu od 27.02.1998 do dana 20.06.1999. godine mogu biti potrošeni za ove korisnike i
prebačeni na Ministarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ), nakon odluke donošene od Vlade.
Izdvajanja se mogu potrošiti samo nakon provere korisnika i kompletiranja fiskalne procene .
5. Sredstva dodeljena Ministarstvu za lokalnu samoupravu za sufinansiranje sa IPA za
regionalni razvoj i podsticajni grant kao sufinasiranje sa skupštinama opština, realociraju se u
kapitalne projekte nakon odobrenju ministra, u skladu sa Sporazumom o razumevanju koji su
potpisali ministar za administraciju lokalne samouprave i gradonačelnik odgovarajuće opštine.
Iz ovog stava izuzimaju se ograničenja stava 1., 2., 3. i 5. člana 14. ovog zakona ne važe za
ovaj stav.
6. Sredstva dodeljena za kontigenciju zdravstvenog osiguranja u ekonomskoj kategoriji plate i
dnevnice u Ministarstvu finansija, biće preneti budžetskim organizacijama u istoj kategoriji od
strane ministra, u skladu sa odlukom koju je usvojila Vlada. Ministarstvo zdravstva priprema
specifikaciju izdvajanja prema podprogramima budžetske organizacije u ekonomskoj
kategoriji plata i dnevnica. Takvi transferi ne podležu ograničenjima o transferima sadržana u
članu 30 ZUJFO ili članu 13. ovog zakona.
7. Sredstva dodeljena za sufinansiranje u resornom ministarstvu sa skupštinama opština Severne
Mitrovice, Zvečan, Zubin Potok i Leposavića će biti utrošena u skladu sa Sporazumom o
razumevanju između linijskog ministra i gradonačelnika odgovarajuće opštine. Iz ovog stava
izuzimaju se ograničenja iz člana 30. ZUJFO i stavova 1., 2., 3 . i 5 člana 14.ovog Zakona.
8. Obavezuje se Vlada da stvara mogućnosti za implementiranje Zakona o penzijskim šemama
br. 04/L-131, finansiranih od strane države, prema članu 8, stav 6. i člana 29 navedenog Zakona.
11 Član 13.
Transfer izdvojenih budžetskih iznosa
1. Ministar može, ukoliko od rukovodioca budžetske organizacije dobije uverljiv razlog, da
odobri transfer jednog ili više budžetskih izdvajanja u skladu sa članom 30. ZUJFO. Procenat
obračuna budžetskih izdvajanja negativno uticana uključuje sve izvore finansiranja.
2. Kada budžetska organizacija ima podtrošak u skladu sa planom novčanih tokova podnošenih
Trezoru, ministar može, tokom poslednjeg kvartala finansijske godine uz prethodnu saglasnost
Vlade da odobri skraćenje budžetskih izdvajanja svih ekonomskih kategorija te budžetske
organizacije, izuzimajući sopstvene prihode, namenske prihode i pozajmljivanja i prenosi ga
istoj budžetskoj organizaciji, izuzimajući sve stavove i članove koji definišu budžetske
transfere. Ova sredstva se ne mogu preneti za nove kapitalne projekte. Kumulativna vrednost
svih tih transfera neće preći pet procenata ( 5%) od ukupne vrednosti svih budžetskih izdvajanja,
izuzimajući sve izmene budžetskih izdvajanja nastale do 30. septembra fiskalne godine.
3. Obračunati procenat budžetskih izdvajanja negativno utican u stavu 2. ovog člana, izuzeće se
od procenta iz transfera i realokacija koja su regulisana članom 30. ZUJFO i stavovima 1., 2. i 3.
člana 14. ovog Zakona.
4. Nezavisno od stava 1. ovog člana nijedan transfer budžetskih izdvajanja se ne može obaviti iz
kategorije za plate i dnevnice iz druge ekonomske kategorije bez prethodnog odobrenja od
Skupštine.
5. Transfer budžetskih izdvajanja u kategoriji plata i dnevnice može da se uradi između
podprograma iste budžetske organizacije uz saglasnost ministra. Takvi transferi nisu subjekat
ograničenja budžetskih transfera kod bilo kojeg stava ili člana koji ograničuje te transfere.
6. Prethodno odobrenje od Skupštine je potrebno za svaki transfer između budžetskih
organizacija sa izuzetkom stava 2. ovog člana.
7. Nakon usvajanja bilo kog transfera, prilagodiće se izdvojeni iznosi u Tabelama 3.1 i 4.1 od
ministra i sve ovo će biti registrovano u ISUFK.
Član 14.
Promene u alociranim iznоsima za kapitalnе prојеktе u okviru jednog programa za
opštine i podprograma za centralni nivo
1. Sredstva mogu jedino da se alociraju za kapitalne projekte navedene u Tabeli 3.2. Za
kapitalne projekte navedenih u Tabeli 3.2, ministar može, ukoliko od rukovodioca budžetske
organizacije dobije uverljiv razlog da odobri transfer raspoređenih sredstva sa jednog na drugi
kapitalni projekat unutar istog podprograma te budžetske organizacije, pod uslovom da je
prenošeni iznos manji ili jednak sa petnaest odsto (15%) od ukupne vrednosti kapitalne
ekonomske kategorije odobrene za taj podprogram.
12 2. Za svaki kapitalni projekat koji je prikazan u tabeli 3.2 ministar može, ukoliko od
rukovodioca budžetske organizacije dobije uverljiv razlog, dostaviti zahtev na usvajanje Vladi,
za pomeranje alociranih sredstva sa jednog kapitalnog projekta na drugi unutar istog
podprograma te budžetske organizacije u većem iznosu od petnaest odsto (15%), ali manje od
dvadeset pet odsto (25%) od ukupne vrednosti kapitalne ekonomske kategorije odobrene za taj
podprogram.
3. Za svaki kapitalni projekat naveden u Tabeli 3.2, ministar može, ukoliko od rukovodioca
budžetske organizacije dobije uverljiv razlog, dostaviti zahtev na usvajanje Skupštini, za
pomeranje alociranih sredstava sa jednog u drugi kapitalni projekta unutar istog podprograma
iste budžetske organizacije u vrednosti jednakoj ili većoj od dvadeset pet odsto (25%) od
ukupne vrednosti kapitalne ekonomske kategorije odobrene za taj podprogram, sa izuzetkom
stava 2 člana 13 ovog zakona, kada ministru je dozvoljeno da izvrši takav transfer, nakon
smanjenja budžeta sa odobrenjem Vlade.
4. Procenat obračuna budžetskog izdvajanja negativno uticano stavova 1., 2. i 3. ovog člana
obuhvata sve izvore finansiranja.
5. Novi kapitalni projekti mogu se dodati Tabeli 3.2 i 4.2 pod uslovom da se finansiraju prema
odobrenim predviđeni procedurama u stavu 2. člana 4., stavu 2. člana 7. ovog Zakona, kao i
stavovima 1., 2., i 3. ovog člana, iako se one dodaju programu za javne investicije u skladu sa
donetim uputstvima od strane ministra.
6. Za potrebe stavova 1., 2., 3 i 5 ovog člana, treba pripremiti potrebno obrazloženje od strane
rukovodioca odgovarajuće budžetske organizacije koje će najmanje sadržati činjenice da je
procenjena vrednost kapitalnog projekta veća od raspoloživih sredstava utvrđenih u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama br. 04/L-042, ili kada jedan kapitalni projekat ima manje potrebe
nego specifirani iznos, kao i opis i uticaj koji može imati program javnih investicija.
7. Novi kapitalni projekti mogu se dodati Tabeli 3.2 i 4.2 samo u ovim slučajevima: kao prvo
ako se postojeći projekti finansiraju ili delimično finansiraju od donatora, ukoliko se
finansiranje novih projekat(a) ne prelazi iznos finansiranja donatora i drugo , ako postoje
preostala sredstva od postojećih projekata koji su završeni, novi kapitalni projekat(i) mogu se
dodati samo ukoliko postoje preostala sredstva., i treće ako se projekat finansira od
Poverilačkog razvojnog fonda. Ukoliko opština predlaže da se doda novi kapitalni projekat u
Tabeli 4.2, onda se zahteva prethodno odobrenje od strane Skupštine opštine. Takve promene će
biti registrovane u ISUFK od strane ministra, u roku od pet(5) dana od dana prijema odobrenja
Skupštine opštine. Ako centralna budžetska organizacija predlaže dodavanje novih kapitalnih
projekata, onda se zahtev treba dostaviti ministru od rukovodioca budžetske organizacije za
odobravanje novog kapitalnog projekta u Tabeli 3.2. Nakon toga, projekat mora da bude
registrovan u ISUFK.
8. Izmene u alociranim iznosima za postojeće projekte ili zamenu opštinskih kapitalnih projekta,
prikazani u Tabeli 4.2 treba se odobriti od Skupštine opštine. Ove promene se evidentiraju u
ISUFK od ministra u roku od pet (5) dana od datog odobrenja od strane Skupštine opštine.
13 Član 15.
Izvršenje budžeta
1. Svi glavni finansijski službenici osiguraće da su sve obaveze registrovane u ISUFK, u skladu
sa ZUJFO i finansijskim pravilima Trezora.
2. Glavni finansijski službenik budžetske organizacije koja nije nezavisna agencija ili opština,
podnosi ministru za finansije kroz Odeljenje Trezora u roku od tri (3) nedelje od okončanja
svakog kvartala, detaljan izveštaj o postignutom napretku u sprovođenju svih kapitalnih
projekata u vrednosti iznad deset hiljada (10.000) evra.
3. Glavi finansijski službenik opštine podnosi gradonačelniku u roku od tri (3) nedelje od
okončanja svakog (3) tromesečja detaljan izveštaj o postignutom napretku u sprovođenju svih
kapitalnih projekta u vrednosti iznad deset hiljada (10.000) evra. Kopija izveštaja treba se
podneti i ministru.
Član 16.
Budžetske procene o predloženom zakonodavstvu
1. Kada kod se predlaže novo zakonodavstvo ili strategija, Ministarstvo ili predlagačko telo,
prethodno treba dostaviti Ministarstvu finansija novo zakonodavstvo ili strategiju uz postojeću
deklaraciju ocene o budžetskim i ekonomskim implikacijama, o kome će se izvršiti detaljna
procena implikacija koja može imati predloženo zakonodavstvo u Opštem budžetu Kosova i u
kosovskoj ekonomiji.
2. Predlagač novog zakona ili nacrt zakona o izmenama i dopunama postojećeg zakona, pre
njegovog dostavljanja vladi ili Skupštini za razmatranje i usvajanje treba da obezbedi
finansijsku deklaraciju Ministarstva finansija u vezi sa budžetskim implikacijama nacrt zakona
ili zakona o izmenama i dopunama postojećeg zakona.
3. Odeljenje za budžet će po potrebi u saradnji sa Odeljenjem za ekonomske politike, razmotriti
deklaraciju o budžetskim i ekonomskim implikacijama novog nacrta zakona ili nacrta zakona o
izmenama i dopunama postojećeg predloženog zakona i dati svoje samostalno mišljenje vezano
za to pitanje pred Skupštinom ili Vladom, ukoliko je predlagač Skupština.
4. Svaka nova inicijativa za troškove, uključujući i novo predloženo zakonodavstvo, koja nema
budžetsku raspodelu u priloženim tabelama, neće dobiti budžetsku raspodelu, osim u slučaju
odgovarajućih skraćenja iste vrednosti u drugim budžetskim raspodelama pre dostavljanja na
razmatranje Vladi i Skupštini.
14 Član 17.
Krеdit za određene subјеktе i preduzeća u javnom vlasništvu
Ministar je ovlašćen da određenim entitetima u skladu sa stavom 2. člana 50. ZUJFO, ili
preduzećima u javnom vlasništvu, kao što je definisano Zakonom o javnim preduzećima
br.03/L-087, dodeljuje povratni zajam u iznosu i u skladu s uslovima i rokovima koji su
odobreni od strane Vlade. Odobreni iznosi za takve zajmove ili kredite dodeljuju se na osnovu
ovog zakona i prikazani su u Tabeli 1. Povratni zajam ili kreditna sredstva zasnivaće se na
sporazumu koji će se zaključiti između određenog entiteta ili preduzeća u javnom vlasništvu
koje prima zajam ili kreditna sredstva sa jedne strane, i ministra na drugoj strani, međutim
koristiće se samo za ciljeve kapitalnih troškova.
Član 18
Fondovi za očuvanje emergentne pomoći za likvidnost
Na osnovu specifikovanih predviđanja u tabeli 1, uključujući i finansiranje od međunarodnih
finansijskih institucija (Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke), ministar za
finansije, na osnovu Memorandum razumevanja, potpisan sa Centralnom bankom Kosova,
izdvojiće iznos od četrdeset i šest miliona (46.000.000) evra iz bankarskog bilansa Vlade, kao
rezervu za očuvanje emergentne pomoći za likvidnost finansijskog sistema. Ova sredstva mogu
da se koriste samo u saglasnosti sa Memorandumom razumevanja o emeregentnoj pomoći za
likvidnost, potpisan između Guvernera Centralne banke, ministra finansija i predsedavajućeg
Komisije za budžet i financije.
Član 19
Rok isteka Budžeta Republike Kosovo
Celokupna budžetska raspodela za 2015 fiskalnu godinu ističe u ponoć 31. decembra, izuzev
budžetski raspodela koja se odnose na sopstvene neutrošene prihode opština ili neke druge
budžetske organizacije, koja su odobrena ovim Zakonom i koja se prenose u narednu godinu.
Član 20
Stupanjе na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2015. godine.
Zakon br. 05/L-001
29 decembar 2014. god.
Predsednik Skupštine Republike Kosova
________________________
Kadri Veseli
15 Tabela 1. Prihodi i Troskovi Celokupne Vlade
Opis
2013
2014
Budzet
2015
Budzet
2016
Proj.
2017
Proj.
U miliuna evra
1. Ukupni prihodi
Prihodi od porerza
Domaci prihodi
Carinski prihodi
Povracaji
Neoporezivani i Samostalni Prihodi
Neoporezivani I Samostalni Prihodi
Samostalni prihodi
Opstinski Nivo
Centralni Nivo
Koncesionalna provizija
Tantieme
Dividenta
Budzetska podrska donatora
USAID-G2G
Grantovi projekata
Fond poverenja
2. Ukupni Troskovi
Od kojih: KAP
Tekuci
Plate i dnevnice
od kojih: zdrafstvene osiguranje
Robe i usluge
Subvencije i transferi
Socialni transferi
Subvencije ya JP
Rezerva
Pozajmljivanje
Od kojih: zajam za JP
Od kojih: povracaji od JP
Kapitalni troskovi
3. Primarni Bilans
Isplata interesa
4. Ukupni Bilans (prema fiskalnom pravilu)
4. Ukupni Bilans
5. Financiranje
Vanjsko financiranje
Povlacanje
od kojih: MMF
Isplata principala duga
Unutrasnje financiranje
Domace zaduzivanje
Jednokratna financiranje
Razlika u ostalim finaciranjima
Razlika u zalihima SSP
Razlika na bankarski bilans
6. Bilans u CBK
Od kojih: ELA
BDP
Ukupni Bilans kao % BDP-a
Stanje ukupnog kao % BDP-a
Od kojih: garancije
1,316
1,105
305.4
837.3
-37.9
1,458
1,264
367.3
934.1
-37.3
1,576
1,350
429.6
962.2
-41.3
1,573
1,342
435.6
948.7
-42.3
1,599
1,366
443.0
968.6
-46.0
168.4
46.7
95.0
55.9
39.1
2.0
24.7
43.0
0.0
0.0
0.0
0.0
192.5
47.8
117.2
67.2
50.0
5.5
22.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
195.0
48.8
114.2
74.2
40.0
10.0
22.0
30.0
0.6
0.6
0.3
0.0
200.4
49.8
116.6
75.6
41.0
12.0
22.0
30.0
0.8
0.8
0.0
0.0
202.6
49.8
118.8
76.8
42.0
12.0
22.0
30.0
0.6
0.6
0.0
0.0
1,469
5.8
945.5
417.1
1,589
7.0
1,050
483.4
215.5
312.9
288.3
24.6
0.0
-6.0
0.0
-6.0
529.2
252.0
314.1
292.7
21.4
2.2
0.0
0.0
0.0
530.5
1,682
10.2
1,220
560.1
10.0
221.6
438.7
417.0
21.7
5.0
0.0
0.0
0.0
457.0
1,664
5.4
1,208
551.9
10.0
215.6
440.6
419.6
21.0
5.0
0.0
0.0
0.0
450.4
1,691
4.4
1,216
553.9
10.0
215.4
446.6
436.4
21.0
5.0
0.0
0.0
0.0
470.3
-152.5
-11.5
-163.9
-131.2
-16.5
-110.7
-147.7
-147.7
33.6
55.7
0.0
-22.1
114.1
120.0
20.0
-19.5
4.0
-10.4
170.2
46.0
5,581
-2%
11.0%
0.2%
-106.0
-17.4
-113.2
-123.5
-123.5
57.3
84.6
0.0
-27.2
66.1
100.0
0.0
-40.3
10.2
-3.8
174.0
46.0
5,879
-2%
12.4%
0.2%
-90.2
-21.6
-106.4
-111.8
-111.8
13.3
74.0
0.0
-60.6
98.4
100.0
0.0
-36.2
5.4
29.3
144.7
46.0
6,155
-2%
13.1%
0.2%
-92.4
-23.1
-111.1
-115.5
-115.5
-13.0
42.3
0.0
-55.3
128.4
120.0
0.0
-10.0
4.4
14.0
130.7
46.0
6,450
-2%
14.0%
0.2%
-163.9
-9.4
4.6
0.0
-14.0
173.3
78.0
26.3
-1.9
14.5
56.4
159.7
46.0
5,327
-3%
9.0%
-
Budzet Kosova za 2015
god.
Tabela 2: Sazetak budzetskih dodela
( u evro)
Broj zaposlenih
Budzet
2014
Budzet 2015
Budzet
2015
Dnevnice i Plate
Robe i Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije i
transferi
Kapitalni
troskovi
Rezerve
Ukupno
Budzet
3.1 - Budzetske organizacije- Centralni novo
3.1.A. Kosovska Agencija za Privatizaciju
5,000,000
1,251,009,124
37,134
37,933
310,780,964
155,101,613
14,851,486
428,364,057
336,911,004
271
258
3,886,391
6,066,992
98,000
80,000
80,000
10,211,383
43,835
43,761
245,398,931
35,760,957
9,774,952
10,276,568
120,054,934
421,266,342
81,240
81,952
560,066,286
196,929,562
24,724,438
438,720,625
457,045,938
4.1- Budzetske organizacije, opstine
Ukupno:
5,000,000
1,682,486,849
Od njih:
Centralni nivo
Opstinski nivo
Totalni generalni budzet vlade:
1,261,220,507
421,266,342
1,682,486,849
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
101 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Clanovi Skupštine
Clanovi Skupštine
Osoblje skupštine/ Admin
0111
Osoblje skupštine/ Administracija
006
Podrska Politickok stafa
158
0111
Podrska Politickok stafa
102 000
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Predsednika
0111
Kancelarija Predsednika
Konsultativno Veçe za Za
121
3,701,755
3,701,755
565,000
565,000
30,000
30,000
4,296,755
4,296,755
3,760,633
3,760,633
3,760,444
3,760,444
185
2,084,410
2,084,410
1,145,000
1,145,000
221,000
221,000
324,000
324,000
3,774,410
3,774,410
3,831,410
3,831,410
3,831,599
3,831,599
185
2,084,410
2,084,410
1,145,000
1,145,000
221,000
221,000
324,000
324,000
3,774,410
3,774,410
3,831,410
3,831,410
3,831,599
3,831,599
42
612,200
612,200
48,000
48,000
660,200
660,200
652,000
652,000
652,000
652,000
42
612,200
612,200
48,000
48,000
660,200
660,200
652,000
652,000
652,000
652,000
70
823,751
823,751
861,472
861,472
18,700
18,700
70,000
70,000
80,000
80,000
1,853,923
1,853,923
1,873,923
1,873,923
1,873,923
1,873,923
66
787,715
787,715
810,472
810,472
18,700
18,700
70,000
70,000
80,000
80,000
1,766,887
1,766,887
1,786,887
1,786,887
1,786,887
1,786,887
66
787,715
787,715
810,472
810,472
18,700
18,700
70,000
70,000
80,000
80,000
1,766,887
1,766,887
1,786,887
1,786,887
1,786,887
1,786,887
4
36,036
36,036
51,000
51,000
87,036
87,036
87,036
87,036
87,036
87,036
4
36,036
36,036
51,000
51,000
87,036
87,036
87,036
87,036
87,036
87,036
649
4,536,957
4,375,099
161,858
2,980,732
2,788,956
191,776
12,716,516
12,362,882
353,634
12,315,816
11,962,182
353,634
11,815,816
11,462,182
353,634
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
249
0111
Konsultativno Veçe za Zajdnice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
104 000
Kancelarija Premijera
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
8,244,043
8,244,043
3,760,444
3,760,444
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
011
8,244,043
8,244,043
3,760,633
3,760,633
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
105
8,731,365
8,731,365
4,296,755
4,296,755
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
010
Proc.
2017
Total:
30,000
30,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
207,133
207,133
1,480,000
1,480,000
324,000
324,000
Proc.
2016
Total:
565,000
565,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30,000
30,000
Rashod.
2015
Total:
3,701,755
3,701,755
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
221,000
221,000
Rezerve
121
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
102
Kapitalno
Troskovi
1,758,000
1,758,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
002
Subvencije
i
Transferi
6,398,365
6,398,365
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0111
Komunalne
Usluge
348
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
101
Robe
i
Usluge
2015
Skupstina
001
Dnevnice
i
Plate
3,511,694
3,511,694
1 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
013
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Kancelarija za zajednice
0130
Kancelarija za zajednice
Arkiv Kosova
0133
Arkiv Kosova
Kancelarija Premijera
0111
Kancelarija Premijera
Kabinet Premijera
0111
Kabinet Premijera
0111
Ministar bez Portfelja 1
1,285,776
1,285,776
7
45,826
45,826
38,250
38,250
1,700
1,700
1,200,000
1,200,000
1,285,776
1,285,776
1,285,776
1,285,776
1,285,776
1,285,776
90
514,940
514,940
121,389
90,299
31,090
42,585
42,585
678,914
647,824
31,090
678,914
647,824
31,090
678,914
647,824
31,090
90
514,940
514,940
121,389
90,299
31,090
42,585
42,585
678,914
647,824
31,090
678,914
647,824
31,090
678,914
647,824
31,090
99
773,657
773,657
649,228
649,228
30,337
30,337
200,000
200,000
1,653,222
1,653,222
1,653,222
1,653,222
1,653,222
1,653,222
99
773,657
773,657
649,228
649,228
30,337
30,337
200,000
200,000
1,653,222
1,653,222
1,653,222
1,653,222
1,653,222
1,653,222
81
691,822
691,822
1,157,968
1,157,968
35,186
35,186
1,884,976
1,884,976
1,884,976
1,884,976
1,884,976
1,884,976
65
562,816
562,816
1,006,860
1,006,860
27,631
27,631
1,597,307
1,597,307
1,597,307
1,597,307
1,597,307
1,597,307
9
72,558
72,558
85,000
85,000
4,250
4,250
161,808
161,808
161,808
161,808
161,808
161,808
7
56,448
56,448
66,108
66,108
3,305
3,305
125,861
125,861
125,861
125,861
125,861
125,861
18
120,337
120,337
45,000
45,000
2,550
2,550
30,000
30,000
197,887
197,887
197,887
197,887
197,887
197,887
18
120,337
120,337
45,000
45,000
2,550
2,550
30,000
30,000
197,887
197,887
197,887
197,887
197,887
197,887
8
59,021
59,021
72,250
72,250
1,700
1,700
50,000
50,000
182,971
182,971
182,971
182,971
182,971
182,971
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
284
0111
Ministar bez Portfelja 2
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
018
Agencija za Rudna Ravno
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
153
0130
Agencija za Rudna Ravnopravnost
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
025
Kancelarija Poverenika z
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
1,285,776
1,285,776
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
260
Proc.
2016
Total:
1,285,776
1,285,776
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
107
Rashod.
2015
Total:
1,200,000
1,200,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
016
Rezerve
1,700
1,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
106
Kapitalno
Troskovi
38,250
38,250
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
015
Subvencije
i
Transferi
45,826
45,826
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
125
Komunalne
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
014
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
156
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
253
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Kancelarija Poverenika za Jezike
Kosovski Odbor za Bezb
0220
Kosovski Odbor za Bezbednost
Kosovska Agencija Veter
0411
Kosovska Agencija Veterine i Hrana
Kancelarija Statistika Kos
0132
Kancelarija Statistika Kosova
Kosovska Agencija za Za
0560
Kosovska Agencija za Zastitu za Zrac.nukl.b
Ministarstvo Financije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
020
Departament za Budget
0112
Departament za Budget
350,365
350,365
26
188,502
188,502
158,463
158,463
3,400
3,400
350,365
350,365
350,365
350,365
350,365
350,365
175
1,262,585
1,100,727
161,858
392,234
231,548
160,686
57,800
57,800
3,511,694
3,511,694
5,224,313
4,901,769
322,544
4,823,613
4,501,069
322,544
4,323,613
4,001,069
322,544
175
1,262,585
1,100,727
161,858
392,234
231,548
160,686
57,800
57,800
3,511,694
3,511,694
5,224,313
4,901,769
322,544
4,823,613
4,501,069
322,544
4,323,613
4,001,069
322,544
139
834,829
834,829
320,450
320,450
31,875
31,875
1,187,154
1,187,154
1,187,154
1,187,154
1,187,154
1,187,154
139
834,829
834,829
320,450
320,450
31,875
31,875
1,187,154
1,187,154
1,187,154
1,187,154
1,187,154
1,187,154
6
45,438
45,438
25,500
25,500
70,938
70,938
70,938
70,938
70,938
70,938
6
45,438
45,438
25,500
25,500
70,938
70,938
70,938
70,938
70,938
70,938
1,704 36,270,273
36,270,273
8,145,819
7,870,319
74,349,484
74,073,984
67,268,579
67,268,579
66,755,025
66,755,025
Departament za regionaln
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
488,592
488,592
25,294,800
25,294,800
4,150,000
4,150,000
275,500
275,500
26
199,305
199,305
42,500
42,500
241,805
241,805
241,805
241,805
241,805
241,805
26
199,305
199,305
42,500
42,500
241,805
241,805
241,805
241,805
241,805
241,805
4
33,101
33,101
5,500
5,500
38,601
38,601
38,601
38,601
38,601
38,601
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
021
182,971
182,971
350,365
350,365
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
108
182,971
182,971
350,365
350,365
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
201 000
182,971
182,971
3,400
3,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
264
Proc.
2017
Total:
158,463
158,463
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
072
Proc.
2016
Total:
188,502
188,502
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
124
Rashod.
2015
Total:
26
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
50,000
50,000
Rezerve
1,700
1,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
071
Kapitalno
Troskovi
72,250
72,250
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
408
Subvencije
i
Transferi
59,021
59,021
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
068
Komunalne
Usluge
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
311
Robe
i
Usluge
2015
0130
049
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
109
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Departament za regionalne i evro integracij
Departament za Ekonomi
0112
Departament za ekonomisku politiku
Unutrasnja Revizija
0112
Revizija
0112
Trezor
Pravna Kancelarija
96,044
96,044
25,500
25,500
121,544
121,544
121,544
121,544
121,544
121,544
14
96,044
96,044
25,500
25,500
121,544
121,544
121,544
121,544
121,544
121,544
8
97,629
97,629
14,600
14,600
112,229
112,229
112,229
112,229
112,229
112,229
8
97,629
97,629
14,600
14,600
112,229
112,229
112,229
112,229
112,229
112,229
64
430,376
430,376
1,294,768
1,294,768
1,200,000
1,200,000
4,000,000
4,000,000
6,925,144
6,925,144
7,015,144
7,015,144
7,005,144
7,005,144
64
430,376
430,376
1,294,768
1,294,768
1,200,000
1,200,000
4,000,000
4,000,000
6,925,144
6,925,144
7,015,144
7,015,144
7,005,144
7,005,144
6
43,215
43,215
4,406
4,406
47,621
47,621
47,621
47,621
47,621
47,621
6
43,215
43,215
4,406
4,406
47,621
47,621
47,621
47,621
47,621
47,621
785
6,132,925
6,132,925
1,268,200
1,268,200
168,572
168,572
50,000
50,000
7,619,697
7,619,697
10,145,238
10,145,238
9,409,697
9,409,697
785
6,132,925
6,132,925
1,268,200
1,268,200
168,572
168,572
50,000
50,000
7,619,697
7,619,697
10,145,238
10,145,238
9,409,697
9,409,697
5
54,103
54,103
4,054
4,054
58,157
58,157
58,157
58,157
58,157
58,157
5
54,103
54,103
4,054
4,054
58,157
58,157
58,157
58,157
58,157
58,157
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
210
0133
Pravna Kancelarija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
027
Poreska Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
116
0112
Poreska Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
028
Savet Kosova za izveštav
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
117
0112
Savet Kosova za izveštavanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
14
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
026
Proc.
2016
Total:
38,601
38,601
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
112
Rashod.
2015
Total:
38,601
38,601
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Trezor
Rezerve
38,601
38,601
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
024
Kapitalno
Troskovi
5,500
5,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
111
Subvencije
i
Transferi
33,101
33,101
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
023
Komunalne
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
110
Robe
i
Usluge
2015
0130
022
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
029
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Nezavisni Bord za Razma
0112
Nezavisni Bord za Razmatranje Pitanja o Por
Kancelarija za Javne Kom
0130
Kancelarija za Javne Komunikacije
Fond za Podrisku Poreza
0112
Fond za Podrisku Poreza na imovinu
Budzet Opstina
0112
Budzet Opstina
Jedinica za PPP
102,321
102,321
2,644
2,644
104,965
104,965
104,965
104,965
104,965
104,965
3
29,089
29,089
5,285
5,285
34,374
34,374
34,374
34,374
34,374
34,374
3
29,089
29,089
5,285
5,285
34,374
34,374
34,374
34,374
34,374
34,374
13
130,348
130,348
14,221
14,221
144,569
144,569
144,569
144,569
144,569
144,569
13
130,348
130,348
14,221
14,221
144,569
144,569
144,569
144,569
144,569
144,569
16
108,054
108,054
12,000
12,000
120,054
120,054
120,054
120,054
120,054
120,054
16
108,054
108,054
12,000
12,000
120,054
120,054
120,054
120,054
120,054
120,054
5
37,607
37,607
34,853
34,853
72,460
72,460
72,460
72,460
72,460
72,460
5
37,607
37,607
34,853
34,853
72,460
72,460
72,460
72,460
72,460
72,460
16
117,909
117,909
10,700
10,700
128,609
128,609
128,609
128,609
128,609
128,609
16
117,909
117,909
10,700
10,700
128,609
128,609
128,609
128,609
128,609
128,609
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
218
0112
Jedinica za PPP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
043
Departman za porez na im
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
236
0112
Departman za porez na imovinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
047
Fonda za Kadrove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
041
Proc.
2016
Total:
104,965
104,965
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
115
Rashod.
2015
Total:
104,965
104,965
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
032
Rezerve
104,965
104,965
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
120
Kapitalno
Troskovi
2,644
2,644
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
031
Subvencije
i
Transferi
102,321
102,321
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
211
Komunalne
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
030
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
118
Dnevnice
i
Plate
1,000,000
1,000,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
244
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Carine
0112
Carine
Financiski Informativni Centar
Centralna Agencija za Na
0133
Centralna Agencija za Nabavke
5,393,183
5,393,183
3,216,980
3,216,980
193,375
193,375
100,000
100,000
8,903,538
8,903,538
9,666,551
9,666,551
10,223,538
10,223,538
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
255,000
20
234,770
234,770
105,051
105,051
11,475
11,475
351,296
351,296
421,296
421,296
421,296
421,296
20
234,770
234,770
105,051
105,051
11,475
11,475
351,296
351,296
421,296
421,296
421,296
421,296
15
120,495
120,495
51,000
51,000
3,060
3,060
174,555
174,555
174,555
174,555
174,555
174,555
15
120,495
120,495
51,000
51,000
3,060
3,060
174,555
174,555
174,555
174,555
174,555
174,555
7
45,562
45,562
14,705
14,705
60,267
60,267
60,267
60,267
60,267
60,267
7
45,562
45,562
14,705
14,705
60,267
60,267
60,267
60,267
60,267
60,267
2
15,293
15,293
8,200
8,200
23,493
23,493
23,493
23,493
23,493
23,493
2
15,293
15,293
8,200
8,200
23,493
23,493
23,493
23,493
23,493
23,493
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
061
Kancelarija za Budžet i F
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
266
0130
Kancelarija za Budžet i Finansije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
062
Kancelarija za Nabavke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
267
0130
Kancelarija za Nabavke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
1,000,000
1,000,000
622
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
263
1,000,000
1,000,000
10,223,538
10,223,538
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
057
1,000,000
1,000,000
9,666,551
9,666,551
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0112
Proc.
2017
Total:
8,903,538
8,903,538
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
309
Proc.
2016
Total:
100,000
100,000
Uzluge za Savet Davanje
Financiski Informativni C
Rashod.
2015
Total:
193,375
193,375
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0133
Rezerve
3,216,980
3,216,980
Uzluge za Savet Davanje
055
Kapitalno
Troskovi
5,393,183
5,393,183
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
248
Subvencije
i
Transferi
622
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
054
Komunalne
Usluge
1,000,000
1,000,000
Fonda za Kadrove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
133
Robe
i
Usluge
2015
0133
048
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
081
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Departman za Informacio
0130
Komunalne
Usluge
Departman za Informacione Tehnologije
10
99,471
99,471
18,785
18,785
118,256
118,256
118,256
118,256
118,256
118,256
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
650,000
650,000
650,000
650,000
780,000
780,000
620,000
620,000
650,000
650,000
650,000
650,000
780,000
780,000
620,000
620,000
Nepredvideni Fond za Zd
Nepredvideni Fond za Zdravstveno Osiguran
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
094
Usluge prema sporazumu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
283
0122
Usluge prema sporazumu G to G Vlada/USA
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
095
Kontingencija za Plate,za
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
285
0133
Kontingencija za Plate,za isplatu radnog isku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
11,270,273
11,270,273
11,270,273
11,270,273
11,270,273
11,270,273
479,200
479,200
1,086,867
811,367
112,110
112,110
94,800
94,800
1,772,977
1,497,477
2,383,791
2,383,791
2,218,791
2,218,791
52
392,878
392,878
275,500
1,041,240
765,740
112,110
112,110
94,800
94,800
275,500
1,641,028
1,365,528
2,251,842
2,251,842
2,086,842
2,086,842
7
86,322
86,322
275,500
45,627
45,627
275,500
131,949
131,949
131,949
131,949
131,949
131,949
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
11,270,273
11,270,273
59
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Proc.
2017
Total:
118,256
118,256
Kontigencija za Kompenzaciju Ratnih Vetera
0133
Proc.
2016
Total:
118,256
118,256
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
282
Rashod.
2015
Total:
118,256
118,256
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
093
Rezerve
18,785
18,785
Kontigencija za Kompenz
0130
Kapitalno
Troskovi
99,471
99,471
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
254
Subvencije
i
Transferi
10
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
084
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
265
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
202 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Sluzbe Civilne Administr
Sluzbe Civilne Administracije
Standartni Departament z
0130
Standartni Departament za Politike IMVZ
042
Institute Kosova za Javnu
901
0960
Institute Kosova za Javnu Administraciju
047
Departament Registracija
150
0130
Departament Registracije NVO
Agencija za Informaciono
0130
Agencija za Informaciono Društvo
203,103
203,103
25
164,554
164,554
300,000
338,549
38,549
300,000
503,103
203,103
330,000
533,103
203,103
203,103
203,103
57
481,549
481,549
300,000
1,647,286
1,647,286
1,323,600
1,323,600
9,252,100
9,252,100
300,000
12,704,535
12,704,535
330,000
15,599,031
15,599,031
16,992,435
16,992,435
57
481,549
481,549
1,647,286
1,647,286
1,323,600
1,323,600
9,252,100
9,252,100
12,704,535
12,704,535
15,599,031
15,599,031
16,992,435
16,992,435
16
124,345
124,345
70,073
70,073
6,500
6,500
200,918
200,918
200,918
200,918
200,918
200,918
16
124,345
124,345
70,073
70,073
6,500
6,500
200,918
200,918
200,918
200,918
200,918
200,918
11
70,123
70,123
3,732
3,732
50,000
50,000
123,855
123,855
123,855
123,855
123,855
123,855
11
70,123
70,123
3,732
3,732
50,000
50,000
123,855
123,855
123,855
123,855
123,855
123,855
58
597,453
597,453
3,762,788
3,762,788
59,500
59,500
200,000
200,000
4,619,741
4,619,741
6,564,741
6,564,741
6,729,741
6,729,741
58
597,453
597,453
3,762,788
3,762,788
59,500
59,500
200,000
200,000
4,619,741
4,619,741
6,564,741
6,564,741
6,729,741
6,729,741
7
49,407
49,407
12,410
12,410
500,000
500,000
561,817
561,817
561,817
561,817
561,817
561,817
7
49,407
49,407
12,410
12,410
500,000
500,000
561,817
561,817
561,817
561,817
561,817
561,817
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
076
Department-Menadjment
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
203
0130
Department-Menadjment Reformisanje Adm
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
25,712,885
25,712,885
533,103
203,103
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
126
24,534,481
24,204,481
330,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
073
19,614,985
19,314,985
503,103
203,103
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,952,100
9,952,100
Proc.
2017
Total:
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
50,000
50,000
Proc.
2016
Total:
338,549
38,549
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
1,389,600
1,389,600
Rashod.
2015
Total:
300,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
6,142,132
5,842,132
Rezerve
164,554
164,554
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
123
Kapitalno
Troskovi
25
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
037
Subvencije
i
Transferi
2,081,153
2,081,153
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0130
Komunalne
Usluge
266
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
121
Robe
i
Usluge
2015
Ministarstvo Javne Administracije
035
Dnevnice
i
Plate
8 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
155
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Centralna Administracij
0130
Odeljenje za Finansije i Zajednicke Usluge
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstv
Departman za Politike Po
0421
Departman za Politike Poljoprivrede i Trgovi
Kosovski Agencija Sum
0422
Kosovski Agencija Suma
Odeljenje za Tehnicke Sa
487,840
487,840
269,044
269,044
756,884
756,884
806,884
806,884
756,884
756,884
10
105,882
105,882
38,250
38,250
144,132
144,132
144,132
144,132
144,132
144,132
323
2,291,928
2,246,568
45,360
2,808,033
2,386,518
183,515
238,000
60,152,651
58,601,776
228,875
1,322,000
60,352,651
58,997,776
228,875
1,126,000
60,352,650
59,101,057
228,875
1,022,718
21
158,208
139,308
18,900
613,016
613,016
31,995,022
31,995,022
32,766,245
32,747,345
18,900
32,962,245
32,943,345
18,900
33,065,527
33,046,627
18,900
21
158,208
139,308
18,900
613,016
613,016
31,995,022
31,995,022
32,766,245
32,747,345
18,900
32,962,245
32,943,345
18,900
33,065,527
33,046,627
18,900
140
925,817
916,997
8,820
621,483
437,968
183,515
44,763
44,763
700,000
700,000
2,292,062
2,099,727
192,335
2,492,062
2,299,727
192,335
2,492,062
2,299,727
192,335
140
925,817
916,997
8,820
621,483
437,968
183,515
44,763
44,763
700,000
700,000
2,292,062
2,099,727
192,335
2,492,062
2,299,727
192,335
2,492,062
2,299,727
192,335
12
79,098
79,098
601,380
601,380
680,478
680,478
680,478
680,478
680,478
680,478
12
79,098
79,098
601,380
601,380
680,478
680,478
680,478
680,478
680,478
680,478
7
50,872
50,872
52,020
52,020
102,892
102,892
102,892
102,892
102,892
102,892
7
50,872
50,872
52,020
52,020
102,892
102,892
102,892
102,892
102,892
102,892
11
68,142
68,142
28,928
28,928
98,685
98,685
98,685
98,685
98,685
98,685
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
404
0420
Odeljenje za Tehnicke Savetodavne Usluga
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
056
Departament Sumarstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
406
0422
Departament Sumarstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
059
Odeljenje za Vinogradars
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
82
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
053
Proc.
2016
Total:
901,016
901,016
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
403
Rashod.
2015
Total:
951,016
951,016
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
052
Rezerve
901,016
901,016
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
401
Kapitalno
Troskovi
307,294
307,294
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
050
Subvencije
i
Transferi
593,722
593,722
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
203 000
Komunalne
Usluge
92
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
108,768
103,668
53,573,922
52,495,022
5,100
1,078,900
1,615
1,615
1,370,000
1,370,000
9 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
458
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Odeljenje za Vinogradarstvo Vinarstvo
Jedinica za zastitu ljudsk
0131
Jedinica za zastitu ljudski prava
Pravni Departman
Pravni Departman
077
Kosovski Institut Poljopr
0482
Kosovski Institut Poljoprivrede
Departman za Politike Ru
0421
Departman za Politike Ruralnog Razvoja
Departman za Ekonomsk
0482
Departman za Ekonomske Analize Poljopriv.
21,558
21,558
8,973
8,973
30,531
30,531
30,531
30,531
30,531
30,531
3
23,231
23,231
16,660
16,660
39,891
39,891
39,891
39,891
39,891
39,891
3
23,231
23,231
16,660
16,660
39,891
39,891
39,891
39,891
39,891
39,891
32
187,605
169,965
17,640
82,922
82,922
6,970
6,970
90,000
90,000
367,497
349,857
17,640
617,497
599,857
17,640
617,497
599,857
17,640
32
187,605
169,965
17,640
82,922
82,922
6,970
6,970
90,000
90,000
367,497
349,857
17,640
617,497
599,857
17,640
617,497
599,857
17,640
6
44,264
44,264
52,803
52,803
20,000,000
20,000,000
20,097,067
20,097,067
20,097,067
20,097,067
20,097,067
20,097,067
6
44,264
44,264
52,803
52,803
20,000,000
20,000,000
20,097,067
20,097,067
20,097,067
20,097,067
20,097,067
20,097,067
8
53,815
53,815
40,885
40,885
500,000
500,000
594,700
594,700
594,700
594,700
594,700
594,700
8
53,815
53,815
40,885
40,885
500,000
500,000
594,700
594,700
594,700
594,700
594,700
594,700
29
258,016
258,016
150,909
150,909
408,925
408,925
408,925
408,925
408,925
408,925
29
258,016
258,016
150,909
150,909
408,925
408,925
408,925
408,925
408,925
408,925
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
083
Agencija za Razvoj Poljop
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
474
0112
Agencija za Razvoj Poljoprivrede
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
98,685
98,685
3
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
473
98,685
98,685
30,531
30,531
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
082
98,685
98,685
30,531
30,531
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
407
Proc.
2017
Total:
30,531
30,531
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
080
Proc.
2016
Total:
8,973
8,973
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
405
Rashod.
2015
Total:
21,558
21,558
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,615
1,615
Rezerve
3
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0133
Kapitalno
Troskovi
28,928
28,928
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
475
Subvencije
i
Transferi
68,142
68,142
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
063
Komunalne
Usluge
11
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
217
Robe
i
Usluge
2015
0411
060
Dnevnice
i
Plate
10 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
155
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Centralna Administracij
0130
Odeljenje za Finansije i Zajednicke Usluge
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo za Trgovinu I Industriju
Ekonomski Razvoj
0411
Departament za Rezerve
0411
0411
0411
0411
0411
0411
0411
Odeljenje za Zaštitu Kupaca
Departman Industrije
Departman Trgovine
Kosovska Agencija za Standardizaciju
Agencija za Industrijsku Svojinu
Generalna Direkcija za Akreditaciju Kosova
Metrološka Agencija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
2,124,395
1,101,677
580,000
580,000
1,322,000
2,505,155
1,183,155
1,126,000
2,059,155
933,155
1,022,718
1,955,872
933,154
1,322,000
168,523
168,523
1,126,000
168,523
168,523
1,022,718
168,523
168,523
1,078,900
117,523
117,523
238,000
51,000
51,000
5,100
11
207
1,414,603
1,414,603
1,935,744
1,935,744
89,280
89,280
1,000,000
1,000,000
1,020,000
1,020,000
5,459,627
5,459,627
5,539,627
5,539,627
5,539,627
5,539,627
125
859,978
859,978
1,393,573
1,393,573
1,000,000
1,000,000
930,000
930,000
4,183,552
4,183,552
4,253,723
4,253,723
4,255,033
4,255,033
6
39,648
39,648
431,800
431,800
471,448
471,448
471,535
471,535
471,622
471,622
3
19,458
19,458
19,310
19,310
38,768
38,768
38,768
38,768
38,768
38,768
16
98,486
98,486
58,300
58,300
156,786
156,786
156,960
156,960
156,960
156,960
14
114,662
114,662
69,087
69,087
183,749
183,749
183,837
183,837
184,011
184,011
7
49,847
49,847
44,870
44,870
94,718
94,718
94,892
94,892
94,892
94,892
10
68,572
68,572
34,220
34,220
102,792
102,792
102,966
102,966
103,054
103,054
7
51,400
51,400
22,523
22,523
73,923
73,923
73,923
73,923
74,011
74,011
20
130,949
130,949
59,559
59,559
340,508
340,508
339,895
339,895
190,508
190,508
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
465
2,227,678
1,101,678
1,078,900
1,078,900
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
456
2,673,678
1,351,678
5,100
55,420
50,320
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
429
580,000
580,000
238,000
487,055
249,055
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
412
Proc.
2017
Total:
303,780
303,780
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
411
Proc.
2016
Total:
40
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
410
Rashod.
2015
Total:
1,078,900
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
269
Rezerve
55,420
50,320
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
240
Kapitalno
Troskovi
538,055
300,055
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
065
Subvencije
i
Transferi
421,303
421,303
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
204 000
Komunalne
Usluge
51
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
150,000
150,000
11 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
466
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
0411
Tržišna Inspekcija
0411
Agencija za Razvoj i Promociju Privatnog Se
0411
Odeljenje za Podešavanje Tržišta Nafte,Strat
Registracija Biznisa
0411
Registracija Biznisa
Departaman za Integracij
0130
Departaman za Integracije
Centralna Administracij
0130
Odeljenje za Finansije i Opšte Usluge
0111
Kabinet Ministra
Ministarstvo za infrastrukturu
Putna Infrastruktura
0451
Putna Infrastruktura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
2,496,048
2,496,048
2,546,135
2,546,135
2,696,309
2,696,309
71,288
71,288
71,375
71,375
16
100,933
100,933
43,868
43,868
144,801
144,801
194,801
194,801
194,975
194,975
16
100,933
100,933
43,868
43,868
144,801
144,801
194,801
194,801
194,975
194,975
5
34,139
34,139
19,080
19,080
53,219
53,219
53,307
53,307
53,307
53,307
5
34,139
34,139
19,080
19,080
53,219
53,219
53,307
53,307
53,307
53,307
61
419,553
419,553
479,223
479,223
89,280
89,280
90,000
90,000
1,078,055
1,078,055
1,037,797
1,037,797
1,036,312
1,036,312
48
313,776
313,776
374,223
374,223
89,280
89,280
90,000
90,000
867,279
867,279
827,021
827,021
825,536
825,536
13
105,776
105,776
105,000
105,000
210,776
210,776
210,776
210,776
210,776
210,776
266
1,579,709
1,579,709
6,592,756
6,592,756
315,190
315,190
1,743,814 168,455,172
1,743,814 138,355,172
178,686,641
148,586,641
178,156,641
153,456,641
188,731,469
169,531,469
30,100,000
30,100,000
24,700,000
19,200,000
64
360,355
360,355
5,523,434
5,523,434
169,240
169,240
152,355,172
132,255,172
158,408,201
138,308,201
163,978,201
149,278,201
174,553,029
165,353,029
20,100,000
64
360,355
360,355
225,917
225,917
169,240
169,240
20,100,000
755,512
755,512
14,700,000
755,512
755,512
9,200,000
755,512
755,512
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
415
173,524
173,524
71,288
71,288
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
070
173,524
173,524
19,070
19,070
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
205 000
153,524
153,524
52,218
52,218
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Proc.
2017
Total:
8
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Proc.
2016
Total:
593,512
593,512
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Rashod.
2015
Total:
122,536
122,536
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
268
Rezerve
18
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
069
Kapitalno
Troskovi
41,322
41,322
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
414
Subvencije
i
Transferi
112,202
112,202
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
067
Komunalne
Usluge
16
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
491
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
490
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,000,000
1,000,000
780,000
780,000
12 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
416
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Komunalne
Usluge
0451
5,297,517
5,297,517
Odrzavanje Puteva
0451
Odrzavanje mostova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
418
0451
Rehabilitacija puteva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
419
0451
Program Signalizacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
420
0451
Ko Financiranje sa Opstinski Skupstine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
421
0451
Izgradnje Nove Puteve
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
422
0451
Izgradnja Autoputa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
074
Jedinca Vozacke dozvol
0451
Jedinca Vozacke dozvole
Departamant za MZV Sob
0450
Departamant za MZV Sobracaj
Departament Inspekcije
0452
Departament Inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
7,100,000
7,100,000
12,397,517
12,397,517
14,297,517
14,297,517
14,297,517
14,297,517
400,000
400,000
400,000
400,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
36,803,790
16,703,790
36,803,790
16,703,790
43,188,172
28,488,172
31,000,000
21,800,000
20,100,000
1,000,000
1,000,000
20,100,000
1,000,000
1,000,000
14,700,000
2,500,000
2,500,000
9,200,000
3,000,000
3,000,000
6,744,642
6,744,642
6,744,642
6,744,642
2,650,000
2,650,000
1,000,000
1,000,000
10,306,740
10,306,740
10,306,740
10,306,740
8,087,000
8,087,000
13,400,745
13,400,745
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
108,599,255
108,599,255
100,000
100,000
854,472
854,472
754,472
754,472
754,472
754,472
107
532,386
532,386
197,086
197,086
25,000
25,000
100,000
100,000
854,472
854,472
754,472
754,472
754,472
754,472
4
28,056
28,056
17,841
17,841
6,000
6,000
51,897
51,897
51,897
51,897
51,897
51,897
4
28,056
28,056
17,841
17,841
6,000
6,000
51,897
51,897
51,897
51,897
51,897
51,897
25
180,417
180,417
33,000
33,000
5,150
5,150
218,567
218,567
218,567
218,567
218,567
218,567
25
180,417
180,417
33,000
33,000
5,150
5,150
218,567
218,567
218,567
218,567
218,567
218,567
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
428
Proc.
2016
Total:
25,000
25,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
078
Rashod.
2015
Total:
197,086
197,086
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
427
Rezerve
532,386
532,386
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
075
Kapitalno
Troskovi
107
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
424
Subvencije
i
Transferi
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
417
Robe
i
Usluge
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
13 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
079
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Departament Putnog Tran
0451
Departament Putnog Transporta
0451
Komunalne
Usluge
9
61,304
61,304
27,059
27,059
6,500
6,500
9
61,304
61,304
27,059
27,059
6,500
6,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
460
Robe
i
Usluge
Humanitarni Putni Transport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
461
0453
Humanitarni Zeleznici Transport
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
080
Subvencije
i
Transferi
Proc.
2016
Total:
Proc.
2017
Total:
10,000,000
11,838,677
1,838,677
11,838,677
1,838,677
11,838,677
1,838,677
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,094,863
94,863
10,000,000
10,094,863
94,863
10,000,000
10,094,863
94,863
10,000,000
931,959
931,959
10,000,000
931,959
931,959
10,000,000
931,959
931,959
10,000,000
931,959
931,959
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
811,855
1,743,814
1,743,814
Sufinansiranje za skupst
0451
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administracija
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
1,314,826
1,314,826
1,314,826
1,314,826
1,314,826
1,314,826
49
335,433
335,433
712,894
712,894
103,300
103,300
1,151,627
1,151,627
1,151,627
1,151,627
1,151,627
1,151,627
8
81,757
81,757
81,442
81,442
163,199
163,199
163,199
163,199
163,199
163,199
33,785,088
28,715,788
69,300
5,000,000
36,215,088
29,915,788
69,300
6,230,000
2,450,000
35,495,088
32,975,788
69,300
2,450,000
10
51,950
51,950
37,188
37,188
840,000
840,000
929,138
929,138
689,138
689,138
689,138
689,138
10
51,950
51,950
37,188
37,188
840,000
840,000
929,138
929,138
689,138
689,138
689,138
689,138
921
5,809,173
5,739,873
69,300
10,260,292
10,260,292
1,965,000
1,965,000
19,935,298
19,865,998
69,300
18,195,298
18,125,998
69,300
18,245,298
18,175,998
69,300
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
086
Usluge Primarne Zdravst
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
710
0721
Razvoj Ljudskih Resursa u KPZZ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
087
Programi za Podrsku Zdr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
6,000,000
6,000,000
103,300
103,300
1,085
Ministarstvo Zdravstva
6,000,000
6,000,000
794,336
794,336
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
206 000
6,000,000
6,000,000
417,190
417,190
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
6,000,000
6,000,000
57
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Rezerve
Rashod.
2015
Total:
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
495
Kapitalno
Troskovi
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
459
Dnevnice
i
Plate
6,762,391 11,883,424
6,693,091 11,883,424
69,300
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
240,548
240,548
197,108
197,108
7,703,725
7,703,725
1,703,725
1,703,725
8,905,000
6,455,000
14 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
711
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
0740
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
0711
Nacionalni Institut za Javno Zdravstvo Koso
302
1,872,750
1,872,750
0732
Profesionalne Usluge Transfuzije Krvi
0760
0760
Popravak Farmaceutskog Sektora
Sistem Zdravstvenih Informacija
0700
Usluge Inspektorijata
0721
Zdravstvene Usluge za Zatvore
0750
0941
Ugovaranje Zdravstvenih
0760
0760
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
788
0760
3,670,497
3,670,497
30,200
30,200
170,000
170,000
1,371,636
1,371,636
1,371,636
1,371,636
1,371,636
1,371,636
5
44,417
44,417
791,145
791,145
1,415,000
1,415,000
2,250,562
2,250,562
3,400,562
3,400,562
3,450,562
3,450,562
11
93,587
93,587
39,905
39,905
133,492
133,492
133,492
133,492
133,492
133,492
122
713,894
713,894
251,940
251,940
967,834
967,834
967,834
967,834
967,834
967,834
230,112
230,112
230,112
230,112
230,112
230,112
1,703,725
1,703,725
3,550,969
3,550,969
3,550,969
3,550,969
3,550,969
3,550,969
6,000,000
6,000,000
7,261,086
7,261,086
7,561,086
7,561,086
7,561,086
7,561,086
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
211,269
211,269
211,269
211,269
211,269
211,269
1,049,817
1,049,817
2,349,817
2,349,817
2,349,817
2,349,817
2,000
2,000
230,112
230,112
302
1,594,819
1,594,819
252,425
252,425
24
62,474
62,474
1,195,412
1,195,412
24
62,474
62,474
Stimulacija Performanse
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
3,670,497
3,670,497
663,238
663,238
3,200
3,200
Tretman van Institucija za Javno Zdravlje
Usluge za Administrativno-Logisticku Podrs
6,670,497
6,670,497
508,198
508,198
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
719
2,820,760
2,820,760
54
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
716
2,820,760
2,820,760
2,049,436
1,980,136
69,300
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
088
2,820,760
2,820,760
2,049,436
1,980,136
69,300
Komore Zdravstvenih Profesionalaca
Specijalizovana Obuka i EVM
Proc.
2017
Total:
1,939,436
1,870,136
69,300
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
903
180,000
180,000
Proc.
2016
Total:
200,000
200,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
729
96,680
96,680
Rashod.
2015
Total:
68,228
68,228
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
726
671,330
671,330
Rezerve
689,700
689,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
724
Kapitalno
Troskovi
981,508
912,208
69,300
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
721
Subvencije
i
Transferi
125
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
720
Komunalne
Usluge
6,670,497
6,670,497
Relevantne Farmaceutske Usluge
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
717
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
713
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
145,595
145,595
1,049,817
1,049,817
3,200
3,200
15 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
093
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
Sufinansiranje za skupst
0740
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administrativn
0130
Centralna Administracija Ministarstva Zdrav
0111
Kabinet Ministra
Ministarstvo Kulture, Omladine i Spo
Sport
0810
Siroko Zasnivanje Sport
0810
Izvrsni Sport
Kultura
0820
0820
0940
Institucionlana Podrška za Kulturu
Promocija Kulture
Nacionalna Univerzitetska Biblioteka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
1,000,000
1,000,000
785,412
785,412
301,282
301,282
35,240
35,240
2,450,000
5,100,000
2,650,000
2,450,000
6,221,934
3,771,934
5,000,000
6,191,934
1,191,934
6,230,000
8,571,934
2,341,934
2,450,000
10
53,383
53,383
89,250
89,250
5,000
5,000
2,450,000
147,633
147,633
5,000,000
147,633
147,633
6,230,000
147,633
147,633
654
3,503,344
3,488,224
15,120
947,406
918,906
28,500
294,323
294,323
6,006,550 11,048,684
6,006,550 11,048,684
21,800,307
21,756,687
43,620
23,450,307
23,406,687
43,620
23,450,307
23,406,687
43,620
16
105,577
105,577
26,000
26,000
11,220
11,220
1,910,418
1,910,418
10,251,899
10,251,899
11,039,216
11,039,216
11,671,899
11,671,899
9
58,954
58,954
26,000
26,000
11,220
11,220
1,910,418
1,910,418
2,006,592
2,006,592
2,006,592
2,006,592
2,006,592
2,006,592
7
46,623
46,623
8,198,684
8,198,684
8,245,307
8,245,307
9,032,624
9,032,624
9,665,307
9,665,307
394
2,009,258
1,994,138
15,120
175,178
158,178
17,000
175,453
175,453
2,978,846
2,978,846
1,200,000
1,200,000
6,538,736
6,506,616
32,120
7,438,736
7,406,616
32,120
6,938,736
6,906,616
32,120
284
1,437,666
1,437,666
29,800
12,800
17,000
73,878
73,878
1,949,495
1,949,495
1,200,000
1,200,000
4,690,840
4,673,840
17,000
5,590,840
5,573,840
17,000
5,090,840
5,073,840
17,000
25
150,175
150,175
2,000
2,000
1,105
1,105
1,029,351
1,029,351
1,182,630
1,182,630
1,182,630
1,182,630
1,182,630
1,182,630
85
421,417
406,297
15,120
143,378
143,378
100,470
100,470
665,265
650,145
15,120
665,265
650,145
15,120
665,265
650,145
15,120
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
909
1,000,000
1,000,000
120
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
805
1,000,000
1,000,000
8,719,567
2,489,567
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
803
1,000,000
1,000,000
6,339,567
1,339,567
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
101
1,000,000
1,000,000
6,369,567
3,919,567
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
802
1,000,000
1,000,000
5,100,000
2,650,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
801
1,000,000
1,000,000
40,240
40,240
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
100
1,000,000
1,000,000
390,532
390,532
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
207 000
Proc.
2017
Total:
838,795
838,795
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Proc.
2016
Total:
130
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Rezerve
Rashod.
2015
Total:
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
495
Kapitalno
Troskovi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,198,684
8,198,684
16 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
102
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Omladina
0130
Zastita i Integracija Omladine
0130
Podrska Omladine
0130
Razvoj Integracije Politike
Kulturna Nasledstva
0820
Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstva
816
0820
Prezentiranje I Cuvanje Nasledstva
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
208 000
Ministarstvo Obrazovanja,Nauke i Te
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
334,208
334,208
334,208
334,208
762,742
762,742
762,742
762,742
762,742
762,742
205,674
205,674
205,674
205,674
205,674
205,674
230,000
230,000
5
32,674
32,674
3,000
3,000
170,000
170,000
145
752,281
752,281
19,850
8,350
11,500
77,900
77,900
417,286
417,286
980,000
980,000
2,247,317
2,235,817
11,500
2,380,000
2,368,500
11,500
2,247,317
2,235,817
11,500
140
722,747
722,747
15,500
4,000
11,500
77,900
77,900
266,737
266,737
980,000
980,000
2,062,884
2,051,384
11,500
2,195,567
2,184,067
11,500
2,062,884
2,051,384
11,500
5
29,534
29,534
4,350
4,350
184,433
184,433
184,433
184,433
184,433
184,433
500,000
500,000
150,549
150,549
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
170,000
84
542,605
542,605
717,378
717,378
29,750
29,750
1,289,733
1,289,733
1,289,733
1,289,733
1,289,733
1,289,733
67
415,983
415,983
642,378
642,378
29,750
29,750
1,088,110
1,088,110
1,088,110
1,088,110
1,088,110
1,088,110
17
126,623
126,623
75,000
75,000
201,623
201,623
201,623
201,623
201,623
201,623
1,886 14,873,430
14,687,703
145,727
40,000
9,581,100
7,550,516
1,470,584
560,000
48,672,715
43,467,314
1,674,401
3,531,000
49,456,305
45,981,904
1,674,401
1,800,000
51,106,305
46,831,904
1,674,401
2,600,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
334,208
334,208
3,000
3,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
1,302,623
1,302,623
29,742
29,742
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Centralna Administracij
1,302,623
1,302,623
5
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
155
1,302,623
1,302,623
300,000
300,000
Sufinansiranje za skupst
0850
Proc.
2017
Total:
3,000
3,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
495
Proc.
2016
Total:
31,208
31,208
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
104
Rashod.
2015
Total:
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
500,000
500,000
Rezerve
700,000
700,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
815
Kapitalno
Troskovi
9,000
9,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
103
Subvencije
i
Transferi
93,623
93,623
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
809
Komunalne
Usluge
15
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
807
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
806
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
943,259
887,169
56,090
4,189,926 19,085,000
4,187,926 16,154,000
2,000
2,931,000
17 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
110
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Visoko Obrazovanje i Nau
0940
0130
Komunalne
Usluge
0940
Studentski Centar
Universitet Prizrena
0970
Institut Albanological
0970
Istorijski institut u Pristini
0970
Institut za Leposavic´
19,809,126
18,388,398
1,420,728
20,154,213
18,733,485
1,420,728
20,693,086
19,272,358
1,420,728
249
1,238,603
1,133,088
105,515
2,269,395
1,492,326
777,069
519,058
462,968
56,090
2,000
100,000
100,000
2,000
4,129,056
3,188,382
940,674
4,129,058
3,188,384
940,674
4,229,058
3,288,384
940,674
2,178,478
2,178,478
2,178,478
2,178,478
2,178,478
2,178,478
2,178,478
2,178,478
3,146,267
3,146,267
3,241,267
3,241,267
3,246,267
3,246,267
130
1,821,745
1,821,745
791,522
791,522
73,000
73,000
51
546,687
546,687
162,201
108,969
53,232
32,000
32,000
740,888
687,656
53,232
740,888
687,656
53,232
740,888
687,656
53,232
31
286,770
286,770
86,077
86,077
3,000
3,000
375,847
375,847
375,847
375,847
375,847
375,847
14
57,331
57,331
17,857
17,857
2,600
2,600
77,788
77,788
77,788
77,788
77,788
77,788
9
74,277
64,965
9,312
460,762
43,252
417,510
1,500
1,500
536,539
109,717
426,822
536,539
109,717
426,822
544,437
117,615
426,822
155
1,757,566
1,757,566
399,567
399,567
50,408
50,408
10,000
10,000
500,000
500,000
2,717,541
2,717,541
2,777,536
2,777,536
2,866,551
2,866,551
95
1,044,413
1,044,413
349,161
349,161
50,000
50,000
10,000
10,000
370,000
370,000
1,823,574
1,823,574
2,015,604
2,015,604
2,127,924
2,127,924
95
1,044,413
1,044,413
349,161
349,161
50,000
50,000
10,000
10,000
470,000
470,000
1,923,574
1,923,574
2,015,604
2,015,604
2,127,924
2,127,924
95
1,044,413
1,044,413
349,161
349,161
50,000
50,000
10,000
10,000
470,000
470,000
1,923,574
1,923,574
2,015,604
2,015,604
2,127,924
2,127,924
236,000
236,000
236,000
236,000
50,000
50,000
50,000
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
973
0130
Kosovsku agenciju za akreditiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
974
0940
Univerzitet u Peci
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
977
0940
Univerzitet u Gnjilanu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
978
0940
Univerzitet u Dakovici
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
979
0940
Univerzitet u Mitrovica
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
982
0970
Ostale kapitalne investicije u visokom obraz
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
2,596,000
2,596,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
972
Proc.
2016
Total:
2,230,478
2,228,478
2,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
971
Rashod.
2015
Total:
831,566
775,476
56,090
0
Bilateralni Ugovori
Rezerve
5,234,864
3,987,053
1,247,811
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
970
Kapitalno
Troskovi
8,916,218
8,801,391
114,827
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
919
Subvencije
i
Transferi
924
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
917
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
905
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
450,000
450,000
18 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
111
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Preduniverzitetsko Obraz
0130
Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije
0950
Obrazovanje za decu sa posebnim potrebam
0950
0980
1,200,000
1,200,000
392,607
392,607
39,100
39,100
1,631,707
1,631,707
1,639,100
1,639,100
1,747,891
1,747,891
724,383
724,383
4,000
4,000
728,383
728,383
728,383
728,383
868,745
868,745
213,434
213,434
213,434
213,434
251,099
251,099
304,523
304,523
304,523
304,523
304,523
304,523
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,062,847
3,062,847
3,062,847
3,062,847
3,062,847
3,062,847
10,489,000
7,558,000
10,489,000
7,558,000
10,088,112
9,188,112
10,759,419
9,159,419
2,931,000
2,000,000
2,000,000
2,931,000
2,000,000
2,000,000
900,000
1,600,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
9,176,506
8,322,833
253,673
600,000
8,442,426
7,588,753
253,673
600,000
12,008,504
10,854,831
253,673
900,000
11,274,424
10,120,751
253,673
900,000
12,161,506
10,907,833
253,673
1,000,000
11,427,426
10,173,753
253,673
1,000,000
213,434
213,434
146,750
146,750
155,080
155,080
2,693
2,693
1,000,000
1,000,000
Osnovnog obrazovanja i vaspitanja
0130
Agencija za Obrazovanje,Strucno Obrazovan
0922
495
2,855,479
2,855,479
205,868
205,868
1,500
1,500
Kapitalne investicije u preduniverz.obrazova
Sufinansiranje za skupst
0950
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
232
Centarlna Administracij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0130
160
Centarlna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
2,931,000
208
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
18,251,713
16,651,713
1,600,000
257,189
257,189
21
Pedagoski Institut Kosova
0130
155
17,293,588
16,393,588
900,000
257,189
257,189
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
495
17,687,083
14,756,083
2,931,000
257,189
257,189
Razvoj Nastavnog Programa
0970
112
10,489,000
7,558,000
3,330
3,330
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
981
Proc.
2017
Total:
207,450
207,450
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
975
Proc.
2016
Total:
46,409
46,409
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
925
Rashod.
2015
Total:
6
Obuka Nastavnika
1,000,000
1,000,000
Rezerve
50,623
50,623
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
918
Kapitalno
Troskovi
1,898,822
1,898,822
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
911
Subvencije
i
Transferi
4,248,638
4,248,638
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
910
Komunalne
Usluge
730
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
908
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
900
Dnevnice
i
Plate
1,708,574
1,637,674
30,900
40,000
1,180,384
1,109,484
30,900
40,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,447,414
1,664,641
222,773
560,000
2,254,824
1,472,051
222,773
560,000
61,070
61,070
959,448
959,448
4,000,000
4,000,000
47,770
47,770
959,448
959,448
4,000,000
4,000,000
19 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
114
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
0111
Kancelarija Ministra
0970
Inspektorat Obrazovanja Kosova
Ministarstvo Rada i Socialne Pomoci
Osnovne Penzije
1020
Osnovne penzije
1012
Penzije za Osobe sa Invaliditetom
1012
Penzije za Ratne Invalide
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
004
1020
1020
1020
1020
0131
208,411
208,411
208,411
208,411
525,669
525,669
525,669
525,669
525,669
525,669
2,099,000
2,099,000
309,391,628
309,391,628
314,839,127
314,839,127
319,864,127
319,861,127
3,000
2,468,892
2,468,892
177
916,536
916,536
294,470
294,470
56,001
56,001
263,612,431
263,612,431
100,000
100,000
264,979,437
264,979,437
270,499,437
270,499,437
274,742,256
274,742,256
145
716,933
716,933
188,200
188,200
50,001
50,001
118,028,580
118,028,580
100,000
100,000
119,083,713
119,083,713
119,103,633
119,103,633
118,957,833
118,957,833
14
95,730
95,730
82,970
82,970
14,938,500
14,938,500
15,117,200
15,117,200
18,117,200
18,117,200
20,117,200
20,117,200
18
103,874
103,874
23,300
23,300
40,696,663
40,696,663
40,829,837
40,829,837
41,517,337
41,517,337
42,829,837
42,829,837
4,100,000
4,100,000
4,100,000
4,100,000
5,100,000
5,100,000
5,100,000
5,100,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
68,633,800
68,633,800
68,633,800
68,633,800
68,946,380
68,946,380
70,022,499
70,022,499
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
Prijevremene Penzije
Prijevremene Penzije OVK
Osnovne Penzije- Doprinositelja /*
Penzije za pripadnike KBS
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
025
208,411
208,411
5,154,220
5,154,220
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
014
Proc.
2017
Total:
921
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
012
Proc.
2016
Total:
90,000
90,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
011
Rashod.
2015
Total:
422,369
422,369
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
003
Rezerve
63
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
002
Kapitalno
Troskovi
102,590
102,590
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
001
Subvencije
i
Transferi
105,821
105,821
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
120
Komunalne
Usluge
9
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
209 000
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
980
Dnevnice
i
Plate
13,300
13,300
407,085 299,262,431
407,085 299,262,431
6,000
6,000
Zakon o Veteranima
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
026
0131
Zakon o Bivšim Politicko Progonjenim
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
027
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Socialna Pomoc
1040
1080
1090
Sema Socijalne Pomoci
1090
1080
1090
Socilane Sluzbe
Institucije
Centrovi za Socijalni Rad
Institut Socijalnih Politika
Generalni Savet za Socijalne I porodicne usl
Rad I pitanja zaposlenost
0412
0412
0950
Divizija za zaposlenje
Autoritet za inspekciju rada
Profesionalna Obuka
Kancelarija za pitanja nas
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
28,148,125
28,148,125
28,148,125
28,148,125
4,760,388
4,760,388
4,760,388
4,760,388
5,636,769
5,636,769
2,557,270
2,557,270
2,892,270
2,892,270
2,848,770
2,848,770
4,500,000
4,500,000
219
1,189,760
1,189,760
827,510
827,510
155,000
155,000
30,000
30,000
31
154,642
154,642
28,750
28,750
2,414
2,414
185,806
185,806
185,806
185,806
185,806
185,806
15
92,157
92,157
39,920
39,920
2,000
2,000
134,077
134,077
134,077
134,077
134,077
134,077
2
10,651
10,651
5,500
5,500
1,000
1,000
20,000
20,000
37,151
37,151
37,151
37,151
38,451
38,451
363
2,017,618
2,017,618
711,817
711,817
167,670
167,670
3,100,000
3,100,000
524,000
524,000
6,521,105
6,521,105
7,013,605
7,013,605
6,958,605
6,958,605
201
1,056,624
1,056,624
332,280
332,280
96,749
96,749
2,800,000
2,800,000
150,000
150,000
4,435,653
4,435,653
4,872,153
4,872,153
4,817,153
4,817,153
65
440,692
440,692
105,000
105,000
22,260
22,260
567,952
567,952
567,952
567,952
567,952
567,952
97
520,302
520,302
274,537
274,537
48,661
48,661
1,517,500
1,517,500
1,573,500
1,573,500
1,573,500
1,573,500
6
50,202
50,202
21,325
21,325
1,000
1,000
72,527
72,527
72,527
72,527
72,527
72,527
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
124
28,148,125
28,148,125
6,500
6,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
912
28,000,000
28,000,000
110,000
110,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
432
36,991,997
36,991,997
143,888
143,888
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
431
36,157,816
36,157,816
24
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
122
35,822,816
35,822,816
76,204
76,204
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
019
3,914,888
3,914,888
71,921
71,921
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
009
3,914,888
3,914,888
12
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
008
3,914,888
3,914,888
1,087,884
1,087,884
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
007
Proc.
2017
Total:
1,663,018
1,663,018
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
006
Proc.
2016
Total:
303
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
166,914
166,914
Rezerve
Rashod.
2015
Total:
3,914,888
3,914,888
Zakon za Slepe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
005
Kapitalno
Troskovi
2015
1020
121
Subvencije
i
Transferi
32,550,000
32,550,000
300,000
300,000
355,000
355,000
355,000
355,000
374,000
374,000
21 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
020
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
6
Kancelarija za pitanja nasledstva OVK-a
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
50,202
50,202
21,325
21,325
Sufinansiranje za skupst
0734
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Sluzba Administracije
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo Okolne Sredine i Prosto
Jedinica za zastitu ljudsk
0130
Jedinica za zastitu ljudski prava
Odeljenje za Prostorno P
0550
Odeljenje za Prostorno Planiranje,Izgrad.sto
Sredina
0560
Okolna Sredina
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
64
423,200
423,200
215,507
215,507
15,500
15,500
120,000
120,000
774,207
774,207
874,207
874,207
877,207
874,207
3,000
8
83,645
83,645
137,889
137,889
221,534
221,534
221,534
221,534
221,534
221,534
293
1,834,195
1,834,195
1,223,957
1,143,957
35,211,813
33,295,063
38,353,185
36,356,435
42,043,627
42,043,627
42,043,627
42,043,627
1,916,750
1,996,750
2
9,555
9,555
10,000
10,000
19,555
19,555
19,555
19,555
19,555
19,555
2
9,555
9,555
10,000
10,000
19,555
19,555
19,555
19,555
19,555
19,555
19
115,974
115,974
100,000
100,000
1,554,600
1,554,600
1,770,574
1,770,574
1,415,974
1,415,974
1,465,974
1,465,974
19
115,974
115,974
100,000
100,000
1,554,600
1,554,600
1,770,574
1,770,574
1,415,974
1,415,974
1,465,974
1,465,974
30
180,967
180,967
200,000
120,000
890,000
320,000
1,270,967
620,967
1,587,223
1,587,223
2,115,297
2,115,297
30
180,967
180,967
80,000
200,000
120,000
570,000
890,000
320,000
650,000
1,270,967
620,967
1,587,223
1,587,223
2,115,297
2,115,297
80,000
570,000
650,000
80,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
501
1,000,000
1,000,000
1,098,741
1,095,741
3,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
130
72,527
72,527
1,095,741
1,095,741
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
504
72,527
72,527
995,741
995,741
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
039
72,527
72,527
120,000
120,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
157
Proc.
2017
Total:
15,500
15,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
038
Proc.
2016
Total:
353,396
353,396
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
210 000
Rashod.
2015
Total:
506,845
506,845
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Rezerve
72
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Kapitalno
Troskovi
1,000
1,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
495
Subvencije
i
Transferi
2015
1020
125
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
83,220
83,220
22 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
133
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Izvori Vode
0630
Izvori Vode
Eksproproacie
0133
Kancelarija za eksproprijaciju
18
110,695
110,695
50,000
50,000
2,528,340
2,528,340
2,689,035
2,689,035
3,499,694
3,499,694
4,143,619
4,143,619
7
43,691
43,691
50,000
50,000
27,074,623
27,074,623
27,168,314
27,168,314
32,093,691
32,093,691
31,093,691
31,093,691
7
43,691
43,691
50,000
50,000
27,074,623
27,074,623
27,168,314
27,168,314
32,093,691
32,093,691
31,093,691
31,093,691
70,000
70,000
70,000
70,000
300,000
300,000
300,000
300,000
70,000
70,000
70,000
70,000
300,000
300,000
300,000
300,000
71
386,590
386,590
335,000
335,000
39,100
39,100
260,000
260,000
1,020,690
1,020,690
980,690
980,690
970,690
970,690
71
386,590
386,590
335,000
335,000
39,100
39,100
260,000
260,000
1,020,690
1,020,690
980,690
980,690
970,690
970,690
51
347,727
347,727
65,004
65,004
9,350
9,350
1,834,250
487,500
2,256,331
909,581
1,059,081
1,059,081
847,081
847,081
51
347,727
347,727
65,004
65,004
9,350
9,350
1,346,750
1,834,250
487,500
1,346,750
2,256,331
909,581
1,059,081
1,059,081
847,081
847,081
1,346,750
17
107,572
107,572
70,000
70,000
1,346,750
177,572
177,572
177,572
177,572
177,572
177,572
17
107,572
107,572
70,000
70,000
177,572
177,572
177,572
177,572
177,572
177,572
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
436
0560
Kosovska Agencija za zastitu sredine
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
138
Agencija Kadastra Koso
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
601
0133
Agencija Kadastra Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
140
Department Inspektorata
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
503
0452
Department Inspektorata za ZSVIP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
141
Sufinansiranje za skupst
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
4,143,619
4,143,619
Selo Hade
Kosovska Agencija za za
Proc.
2016
Total:
3,499,694
3,499,694
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
137
Rashod.
2015
Total:
2,689,035
2,689,035
Selo Hade
0133
Rezerve
2,528,340
2,528,340
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
434
Kapitalno
Troskovi
50,000
50,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
135
Subvencije
i
Transferi
110,695
110,695
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
605
Komunalne
Usluge
18
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
134
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
603
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
23 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
495
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
2015
0490
1,000,000
1,000,000
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Sluzbr Centralne Adminis
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo za Zajednice i Povratak
910,148
910,148
910,148
910,148
69
433,836
433,836
283,953
283,953
34,770
34,770
752,559
752,559
752,559
752,559
752,559
752,559
9
97,589
97,589
60,000
60,000
157,589
157,589
157,589
157,589
157,589
157,589
99
631,653
631,653
380,000
380,000
6,400,000
6,400,000
7,757,807
7,757,807
7,357,807
7,357,807
7,357,807
7,357,807
3,400,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
46,154
46,154
300,000
300,000
Konsolidovani Projekat z
0130
Konsolidovani Projekat za Povratnike
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
145
Sufinansiranje za skupst
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
495
0130
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Administrativne Usluge
99
631,653
631,653
380,000
380,000
46,154
46,154
300,000
300,000
1,357,807
1,357,807
1,357,807
1,357,807
1,357,807
1,357,807
82
499,343
499,343
295,544
295,544
46,154
46,154
300,000
300,000
1,141,041
1,141,041
1,141,041
1,141,041
1,141,041
1,141,041
17
132,310
132,310
84,456
84,456
216,766
216,766
216,766
216,766
216,766
216,766
141
915,383
915,383
310,704
310,704
4,655,236
4,655,236
5,155,236
5,155,236
5,155,236
5,155,236
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
0130
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
0111
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
212 000
Ministarstvo Administracije Lokalne
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
1,000,000
1,000,000
910,148
910,148
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
462
Proc.
2017
Total:
34,770
34,770
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
144
Proc.
2016
Total:
343,953
343,953
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
211 000
Rashod.
2015
Total:
531,425
531,425
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Rezerve
78
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Kapitalno
Troskovi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
25,500
25,500
203,649
203,649
3,200,000
3,200,000
24 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
153
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
2015
Sufinansiranje za skupst
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
495
0130
Sufinansiranje za skupstin opst.Sev.M-Zv,Z.P
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Sluzbe Centralne Admini
0130
Lokalna Administarcija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo za Ekonomski Razvoj
Sluzbe Centralne Admini
0130
Centarlna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
3,655,236
3,655,236
5,155,236
5,155,236
5,155,236
5,155,236
130
812,342
812,342
268,204
268,204
25,500
25,500
203,649
203,649
2,200,000
2,200,000
3,509,695
3,509,695
5,009,695
5,009,695
5,009,695
5,009,695
11
103,041
103,041
42,500
42,500
145,541
145,541
145,541
145,541
145,541
145,541
153
1,028,000
1,028,000
5,363,669
4,363,669
9,833,870 11,096,302
9,833,870 9,836,302
27,358,051
25,098,051
29,828,198
25,833,198
29,828,498
25,583,498
1,260,000
2,260,000
3,995,000
4,245,000
67
452,502
452,502
4,069,193
4,069,193
36,210
36,210
51,000
51,000
4,608,905
4,608,905
4,608,905
4,608,905
4,608,249
4,608,249
50
315,082
315,082
4,017,193
4,017,193
36,210
36,210
46,000
46,000
4,414,485
4,414,485
4,414,485
4,414,485
4,414,485
4,414,485
17
137,420
137,420
52,000
52,000
5,000
5,000
194,420
194,420
194,420
194,420
193,764
193,764
Odeljenje Energije
17
111,029
111,029
20,600
20,600
200,000
200,000
331,629
331,629
281,629
281,629
281,629
281,629
17
111,029
111,029
20,600
20,600
200,000
200,000
331,629
331,629
281,629
281,629
281,629
281,629
8
54,020
54,020
35,000
35,000
89,020
89,020
104,020
104,020
154,020
154,020
8
54,020
54,020
35,000
35,000
89,020
89,020
104,020
104,020
154,020
154,020
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
438
0435
Odeljenje Energije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
161
Odeljenje Rudnika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
439
439
Odeljenje Rudnika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
36,210
36,210
1,000,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
160
1,000,000
1,000,000
2,200,000
2,200,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
1,000,000
1,000,000
203,649
203,649
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
1,000,000
1,000,000
Proc.
2017
Total:
25,500
25,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
1,000,000
1,000,000
Proc.
2016
Total:
310,704
310,704
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
213 000
Rashod.
2015
Total:
915,383
915,383
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Rezerve
141
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Kapitalno
Troskovi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
25 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
164
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Inspektorat
0452
Inspektorat
Jedinica za Politiku i Nad
0435
29,742
29,742
7,500
7,500
37,242
37,242
37,242
37,242
37,898
37,898
8
54,651
54,651
1,188,209
188,209
15,214,162
14,214,162
14,081,702
14,081,702
13,781,702
13,781,702
4,500,000
4,500,000
1,000,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
4,727,460
4,727,460
5,327,460
5,327,460
4,600,000
4,600,000
4,350,000
4,350,000
300,000
300,000
1,542,860
542,860
342,860
342,860
342,860
342,860
500,000
500,000
1,173,842
1,173,842
1,000,000
1,673,842
1,673,842
1,738,842
1,738,842
1,688,842
1,688,842
600,000
600,000
1,070,000
1,070,000
1,670,000
1,670,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
600,000
600,000
8
Jedinica za Politike i nadglednju JP
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
276
0453
54,651
54,651
1,188,209
188,209
0453
Infrakos
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
167
Departaman Pošte, Telek
9
73,321
73,321
15,000
15,000
88,321
88,321
88,321
88,321
88,321
88,321
9
73,321
73,321
15,000
15,000
88,321
88,321
88,321
88,321
88,321
88,321
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
423
0460
Usluge Telekomunikacionih Kontrola
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
168
Trepca Rudnici
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
228
0441
Trepca Rudnici
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
7,271,302
7,271,302
1,000,000
Trainkos
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
277
6,700,000
6,700,000
1,000,000
Voda i Otpadi
0133
Proc.
2017
Total:
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
233
Proc.
2016
Total:
37,898
37,898
Centralno Grejanje
0510
Rashod.
2015
Total:
37,242
37,242
Import struje-Socialni Slucajevi
0435
Rezerve
37,242
37,242
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
225
Kapitalno
Troskovi
7,500
7,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
224
Subvencije
i
Transferi
29,742
29,742
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
221
Komunalne
Usluge
5
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
165
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
441
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,082,870
3,082,870
1,730,000
1,730,000
4,812,870
4,812,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
3,082,870
3,082,870
1,730,000
1,730,000
4,812,870
4,812,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
4,817,870
26 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
169
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Departman za Politike Ek
0130
Departman za Politike Ekonomskog razv.Evr
Pravni Departman
0130
Pravni Departman
Geoloske Usluge Kosov
0441
Geoloske Usluge Kosova
Kosovska Agencija za En
0435
Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnos
Ministarstvo Unutrasni Poslova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
093
Reintegraciju vrac´enih o
66,222
66,222
21,524
21,524
87,746
87,746
337,746
337,746
337,746
337,746
5
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
5
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
31,941
19
114,277
114,277
21,000
21,000
600,000
600,000
735,277
735,277
1,382,884
1,382,884
1,383,184
1,383,184
19
114,277
114,277
21,000
21,000
600,000
600,000
735,277
735,277
1,382,884
1,382,884
1,383,184
1,383,184
5
40,296
40,296
20,643
20,643
1,260,000
1,320,939
60,939
4,055,939
60,939
4,305,939
60,939
5
40,296
40,296
20,643
20,643
1,260,000
1,260,000
1,260,000
1,320,939
60,939
3,995,000
4,055,939
60,939
4,245,000
4,305,939
60,939
******** 73,704,300 21,324,469
73,204,300 21,324,469
500,000
0133
Reintegraciju vrac´enih osoba
Sluzbe Centralne Admini
0130
Centralna Administracije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
1,260,000
3,995,000
4,245,000
115,293,184
114,402,055
891,129
115,662,424
114,771,295
891,129
116,595,218
115,704,089
891,129
1,572,628
1,572,628
93,000
93,000
300,000
300,000
2,112,671
2,112,671
2,112,671
2,112,671
2,112,671
2,112,671
23
147,043
147,043
1,572,628
1,572,628
93,000
93,000
300,000
300,000
2,112,671
2,112,671
2,112,671
2,112,671
2,112,671
2,112,671
149
1,035,373
1,035,373
887,159
887,159
115,300
115,300
27,000
27,000
2,414,832
2,414,832
2,564,832
2,564,832
2,364,832
2,364,832
46
296,069
296,069
172,780
172,780
85,000
85,000
553,849
553,849
553,849
553,849
553,849
553,849
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
1,260,000
1,318,870 17,067,365
927,741 17,067,365
391,129
147,043
147,043
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
1,878,180
1,878,180
23
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
209
Proc.
2017
Total:
10
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
214 000
Proc.
2016
Total:
337,746
337,746
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
274
Rashod.
2015
Total:
337,746
337,746
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
172
Rezerve
87,746
87,746
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
273
Kapitalno
Troskovi
21,524
21,524
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
171
Subvencije
i
Transferi
66,222
66,222
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
272
Komunalne
Usluge
10
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
170
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
271
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
350,000
350,000
27 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
114
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
0111
Kancelarija Ministra
0130
Kancelarija Sekretara
0133
Departamant Azila
0250
Departamant za Javnu Bezbednost
Agencije za civilnu regist
0160
Sluzba Civilne Registracije
0131
Departman za registarstvu vozila vozackih d
0160
Departamant za proizvodnu dokumenta
Kosovska Agencija za Fo
0310
Kosovska Agencija za Forezniku
Agencija za Hitno Upravlj
0160
Agencija za Hitno Upravljanje
Policijski Inspektoriat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
468,793
468,793
468,793
468,793
468,793
468,793
984,600
984,600
1,134,600
1,134,600
934,600
934,600
260,714
260,714
260,714
260,714
260,714
260,714
14,300
14,300
24
159,213
159,213
98,501
98,501
3,000
3,000
670
3,825,521
3,825,521
4,883,144
4,883,144
119,600
119,600
2,300,000
2,300,000
11,128,265
11,128,265
11,783,265
11,783,265
11,633,265
11,633,265
267
1,455,106
1,455,106
289,245
289,245
61,700
61,700
200,000
200,000
2,006,051
2,006,051
2,106,051
2,106,051
2,106,051
2,106,051
235
1,179,015
1,179,015
911,320
911,320
48,900
48,900
1,000,000
1,000,000
3,139,235
3,139,235
3,489,235
3,489,235
3,339,235
3,339,235
168
1,191,401
1,191,401
3,682,579
3,682,579
9,000
9,000
1,100,000
1,100,000
5,982,980
5,982,980
6,187,980
6,187,980
6,187,980
6,187,980
53
579,954
579,954
306,000
306,000
42,000
42,000
741
741
300,000
300,000
1,228,695
1,228,695
1,691,814
1,691,814
1,428,695
1,428,695
53
579,954
579,954
306,000
306,000
42,000
42,000
741
741
300,000
300,000
1,228,695
1,228,695
1,691,814
1,691,814
1,428,695
1,428,695
95
652,878
652,878
217,996
217,996
29,000
29,000
3,460,000
3,460,000
4,359,874
4,359,874
1,349,874
1,349,874
1,849,874
1,849,874
95
652,878
652,878
217,996
217,996
29,000
29,000
3,460,000
3,460,000
4,359,874
4,359,874
1,349,874
1,349,874
1,849,874
1,849,874
75
789,549
789,549
349,458
349,458
20,000
20,000
90,000
90,000
1,249,007
1,249,007
1,312,494
1,312,494
1,359,007
1,359,007
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
230
146,877
146,877
369,377
369,377
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
327
146,877
146,877
223,923
223,923
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
220
146,877
146,877
37
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
350
Proc.
2017
Total:
13,000
13,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
162
Proc.
2016
Total:
195,500
195,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
208
Rashod.
2015
Total:
260,293
260,293
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
207
Rezerve
33
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
148
Kapitalno
Troskovi
51,001
51,001
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
159
Subvencije
i
Transferi
95,876
95,876
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
206
Komunalne
Usluge
9
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
205
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
127
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27,000
27,000
350,000
350,000
28 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
329
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Policijski Inspektoriat
Kosovska Policija
789,549
789,549
349,458
349,458
20,000
20,000
9,013
65,444,560
64,944,560
500,000
12,052,527
12,052,527
1,330,250
1,330,250
9,013
65,444,560
64,944,560
500,000
145,574
145,574
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
0130
Administrativne Sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
301
0310
0310
Poesbne Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
303
0310
Istrage
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
304
0310
0960
Obuka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
306
0310
Granica Policija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
914
0310
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Kosovska Akademija za J
0950
Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
215 000
Ministartstvo za Pravosudje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2016
Total:
Proc.
2017
Total:
90,000
90,000
1,249,007
1,249,007
1,312,494
1,312,494
1,359,007
1,359,007
10,087,365
10,087,365
89,905,831
89,014,702
891,129
91,583,465
90,692,336
891,129
93,272,865
92,381,736
891,129
66,431,263
65,540,134
891,129
66,431,263
65,540,134
891,129
66,431,263
65,540,134
891,129
264,249
264,249
264,249
264,249
264,249
264,249
1,850,000
1,850,000
2,136,893
2,136,893
2,536,893
2,536,893
2,791,893
2,791,893
144,365
144,365
1,000,000
1,000,000
1,144,365
1,144,365
1,144,365
1,144,365
1,194,365
1,194,365
6,216,765
6,216,765
17,649,295
17,649,295
18,926,929
18,926,929
20,311,329
20,311,329
271,915
271,915
150,000
150,000
421,915
421,915
421,915
421,915
421,915
421,915
466,179
466,179
870,600
870,600
1,336,779
1,336,779
1,336,779
1,336,779
1,336,779
1,336,779
521,072
521,072
521,072
521,072
521,072
521,072
1,330,250
1,330,250
150,000
150,000
197
1,229,421
1,229,421
1,055,557
1,055,557
129,030
129,030
480,000
480,000
2,894,008
2,894,008
3,264,008
3,264,008
2,574,008
2,574,008
197
1,229,421
1,229,421
1,055,557
1,055,557
129,030
129,030
480,000
480,000
2,894,008
2,894,008
3,264,008
3,264,008
2,574,008
2,574,008
1,919 11,817,082
11,768,882
48,200
4,869,878
4,869,878
733,169
733,169
1,522,500
1,522,500
18,962,629
18,914,429
48,200
18,962,629
18,914,429
48,200
18,700,129
18,651,929
48,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
915
991,129
600,000
391,129
Rezerve
Rashod.
2015
Total:
841,129
450,000
391,129
371,072
371,072
Menadjment za planiranje i podrsku
385
Kapitalno
Troskovi
286,893
286,893
10,102,280
10,102,280
Sluzbe za podrsku
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
305
Subvencije
i
Transferi
264,249
264,249
Operacije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
302
Komunalne
Usluge
75
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
300
Robe
i
Usluge
2015
0452
251
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,000
20,000
29 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
155
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Centralna Administracij
0130
Odeljenje za Finansije i Opšte Usluge
0111
Kancelarija Ministrija
Pravno Odeljenje
0330
Pravno Odeljenje
Kosovska Probaciona Slu
0330
Kosovska Probaciona Služba
Kosovska Popravna Služ
0340
Kosovska Popravna Služba
872,308
824,108
48,200
43
345,163
296,963
48,200
211,759
211,759
26,602
26,602
20,000
20,000
603,524
555,324
48,200
603,524
555,324
48,200
673,524
625,324
48,200
17
132,984
132,984
65,800
65,800
198,784
198,784
198,784
198,784
198,784
198,784
14
87,557
87,557
20,400
20,400
107,957
107,957
107,957
107,957
107,957
107,957
14
87,557
87,557
20,400
20,400
107,957
107,957
107,957
107,957
107,957
107,957
73
505,529
505,529
123,652
123,652
19,000
19,000
648,181
648,181
648,181
648,181
648,181
648,181
73
505,529
505,529
123,652
123,652
19,000
19,000
648,181
648,181
648,181
648,181
648,181
648,181
1,626
9,762,594
9,762,594
3,807,527
3,807,527
605,313
605,313
1,422,500
1,422,500
15,597,933
15,597,933
15,697,943
15,697,943
15,365,443
15,365,443
1,626
9,762,594
9,762,594
3,807,527
3,807,527
605,313
605,313
1,422,500
1,422,500
15,597,933
15,597,933
15,697,943
15,697,943
15,365,443
15,365,443
24
163,158
163,158
191,249
191,249
15,000
15,000
369,407
369,407
369,407
369,407
369,407
369,407
24
163,158
163,158
191,249
191,249
15,000
15,000
369,407
369,407
369,407
369,407
369,407
369,407
63
432,476
432,476
230,420
230,420
42,254
42,254
100,000
100,000
805,150
805,150
705,140
705,140
705,145
705,145
63
432,476
432,476
230,420
230,420
42,254
42,254
100,000
100,000
805,150
805,150
705,140
705,140
705,145
705,145
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
258
Agencija za Upravlanje O
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
371
0330
Agencija za Upravlanje Oduzetom Imovino
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
363
Odeljenje za Sudsku Med
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
337
0330
Odeljenje za Sudsku Medicinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
802,308
754,108
48,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
336
Proc.
2016
Total:
802,308
754,108
48,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
256
Rashod.
2015
Total:
20,000
20,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
334
Rezerve
26,602
26,602
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
254
Kapitalno
Troskovi
277,559
277,559
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
331
Subvencije
i
Transferi
478,147
429,947
48,200
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
251
Komunalne
Usluge
60
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
364
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Odeljenje za Medunarodn
0330
Odeljenje za Medunarodnu Pravnu Saradnj
Odeljenje za Evropske In
0130
Odeljenje za Evropske Integracije Koordinac
Institut za Istraživanje Ra
0350
Institut za Istraživanje Ratnih Zlocina
Inspektorat Ministarstva
0452
Inspektorat Ministarstva Pravde
Državna Advokatura
137,167
137,167
74,018
74,018
211,186
211,186
211,186
211,186
211,186
211,186
5
34,234
34,234
10,471
10,471
44,705
44,705
44,705
44,705
44,705
44,705
5
34,234
34,234
10,471
10,471
44,705
44,705
44,705
44,705
44,705
44,705
8
74,027
74,027
75,889
75,889
25,000
25,000
174,916
174,916
174,916
174,916
174,916
174,916
8
74,027
74,027
75,889
75,889
25,000
25,000
174,916
174,916
174,916
174,916
174,916
174,916
6
44,641
44,641
18,043
18,043
62,684
62,684
62,684
62,684
62,679
62,679
6
44,641
44,641
18,043
18,043
62,684
62,684
62,684
62,684
62,679
62,679
11
63,220
63,220
22,270
22,270
85,490
85,490
85,490
85,490
85,490
85,490
11
63,220
63,220
22,270
22,270
85,490
85,490
85,490
85,490
85,490
85,490
5
34,333
34,333
18,380
18,380
52,713
52,713
52,713
52,713
52,713
52,713
5
34,333
34,333
18,380
18,380
52,713
52,713
52,713
52,713
52,713
52,713
20,626,664
20,626,664
21,158,478
21,158,478
21,158,314
21,158,314
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
314
0330
Državna Advokatura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
370
Odeljenje za Slobodne Pr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
317
0130
Odeljenje za Slobodne Profesije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
216 000
272
Ministartstvo za Inostrano Poslove
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
24
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
369
Proc.
2016
Total:
211,186
211,186
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
374
Rashod.
2015
Total:
211,186
211,186
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
367
Rezerve
211,186
211,186
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
313
Kapitalno
Troskovi
74,018
74,018
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
366
Subvencije
i
Transferi
137,167
137,167
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
270
Komunalne
Usluge
24
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
365
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
319
Dnevnice
i
Plate
6,962,835 12,090,778
6,962,835 12,090,778
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
838,051
838,051
100,000
100,000
635,000
635,000
31 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
095
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Diplomatska Akademija
0970
Diplomatska Akademija
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
0111
Kancelarija Ministra
Direkcija Opste Direktora
0130
Direkcija Opste Direktorata
Ambasada
0130
Ambasada
4
34,614
34,614
255,000
255,000
70,000
70,000
359,614
359,614
349,614
349,614
349,450
349,450
109
799,588
799,588
1,234,776
1,234,776
59,500
59,500
100,000
100,000
185,000
185,000
2,378,864
2,378,864
2,458,028
2,458,028
2,458,028
2,458,028
99
702,781
702,781
610,746
610,746
59,500
59,500
100,000
100,000
185,000
185,000
1,658,027
1,658,027
1,737,191
1,737,191
1,737,191
1,737,191
10
96,807
96,807
624,030
624,030
720,837
720,837
720,837
720,837
720,837
720,837
35
255,063
255,063
213,605
213,605
468,668
468,668
468,668
468,668
468,668
468,668
35
255,063
255,063
213,605
213,605
468,668
468,668
468,668
468,668
468,668
468,668
124
5,873,570
5,873,570
10,387,397
10,387,397
778,551
778,551
380,000
380,000
17,419,518
17,419,518
17,882,168
17,882,168
17,882,168
17,882,168
124
5,873,570
5,873,570
10,387,397
10,387,397
778,551
778,551
380,000
380,000
17,419,518
17,419,518
17,882,168
17,882,168
17,882,168
17,882,168
3,324 21,898,989
21,898,989
8,963,805
8,963,805
803,015
803,015
13,599,912
13,599,912
45,265,721
45,265,721
47,363,259
47,363,259
48,700,000
48,700,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
217 000
Ministarstvo Sigurnosni Snaga
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Centralna Administracij
227
2,687,891
2,687,891
1,130,000
1,130,000
49,000
49,000
40,000
40,000
3,906,891
3,906,891
3,913,914
3,913,914
4,075,356
4,075,356
207
2,486,640
2,486,640
970,000
970,000
42,000
42,000
40,000
40,000
3,538,640
3,538,640
3,534,663
3,534,663
3,685,105
3,685,105
20
201,251
201,251
160,000
160,000
7,000
7,000
368,251
368,251
379,251
379,251
390,251
390,251
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
0130
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
0111
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
349,450
349,450
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
143
Proc.
2016
Total:
349,614
349,614
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
258
Rashod.
2015
Total:
359,614
359,614
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
147
Rezerve
70,000
70,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
257
Kapitalno
Troskovi
255,000
255,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Subvencije
i
Transferi
34,614
34,614
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Komunalne
Usluge
4
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
280
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
32 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
250
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Sigurnosne Snage Kosov
0220
Sigurnosne Snage Kosova
Ministarstvo za Evropsku Integraciu
Centralna Adminstracija
0130
Centralna Adminstracija
0111
Kancelarija Ministra
Ministarstvo za Diasporu
Centralna Administracij
0130
Centralna Administracija
44,624,644
44,624,644
3,097
19,211,098
19,211,098
7,833,805
7,833,805
754,015
754,015
13,559,912
13,559,912
41,358,830
41,358,830
43,449,345
43,449,345
44,624,644
44,624,644
85
682,024
682,024
1,080,753
1,080,753
10,500
10,500
50,000
50,000
1,823,277
1,823,277
1,691,561
1,691,561
1,691,561
1,691,561
85
682,024
682,024
1,080,753
1,080,753
10,500
10,500
50,000
50,000
1,823,277
1,823,277
1,691,561
1,691,561
1,691,561
1,691,561
75
586,327
586,327
948,291
948,291
10,500
10,500
50,000
50,000
1,595,118
1,595,118
1,463,402
1,463,402
1,463,402
1,463,402
10
95,697
95,697
132,462
132,462
228,159
228,159
228,159
228,159
228,159
228,159
66
473,889
473,889
1,227,239
1,227,239
25,500
25,500
130,000
130,000
1,856,628
1,856,628
1,697,448
1,697,448
1,697,448
1,697,448
66
473,889
473,889
1,227,239
1,227,239
25,500
25,500
130,000
130,000
1,856,628
1,856,628
1,697,448
1,697,448
1,697,448
1,697,448
55
366,910
366,910
1,084,799
1,084,799
23,500
23,500
130,000
130,000
1,605,209
1,605,209
1,446,029
1,446,029
1,446,029
1,446,029
11
106,979
106,979
142,440
142,440
2,000
2,000
251,419
251,419
251,419
251,419
251,419
251,419
6,673 46,903,249 25,910,914
43,359,516 25,910,914
3,543,733
3,591,416
3,591,416
85,430,579
79,286,846
3,543,733
2,600,000
84,510,579
78,473,230
3,894,049
2,143,300
83,960,579
79,572,914
3,894,049
493,616
85,430,579
79,286,846
3,543,733
2,600,000
36,549,877
34,860,646
1,689,231
84,510,579
78,473,230
3,894,049
2,143,300
36,849,877
35,160,646
1,689,231
83,960,579
79,572,914
3,894,049
493,616
36,849,877
35,160,646
1,689,231
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
0111
Kancelarija Ministra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
220 000
Univerzitetski Klinicki Bolnicki Centa
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
085
Usluga Sekundarne i Ter
0731
Regionalne Usluge Sekundarne Zdravstvene
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
9,025,000
6,425,000
2,600,000
6,673
46,903,249
43,359,516
3,543,733
25,910,914
25,910,914
3,591,416
3,591,416
9,025,000
6,425,000
3,172
22,130,843
20,441,612
1,689,231
9,577,048
9,577,048
1,356,986
1,356,986
2,600,000
3,485,000
3,485,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
700
Proc.
2017
Total:
43,449,345
43,449,345
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Proc.
2016
Total:
41,358,830
41,358,830
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Rashod.
2015
Total:
13,559,912
13,559,912
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
219 000
Rezerve
754,015
754,015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
114
Kapitalno
Troskovi
7,833,805
7,833,805
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Subvencije
i
Transferi
19,211,098
19,211,098
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
155
Komunalne
Usluge
3,097
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
218 000
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
360
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
33 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
701
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
0730
UKBC-Tercijarne Zdravstvene Usluge
0730
TZUC-Tercijarne Zdravstvene Usluge
0732
Usluge Centra za Mentalno Zdravlje
0730
Ostali Tercijarni Zdravstveni Programi
Nezavisna Komisija Nabavke
Nezavisna Komisija Naba
0112
Nezavisna Komisija Nabavke
Akademija nauka i Umetnosti
Akademija nauka i Umetn
0970
Akademija nauka i Umetnosti
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
232 000
247
1,438,975
1,304,255
134,719
889,865
889,865
103,059
103,059
142,000
142,000
2,573,899
2,439,180
134,719
2,989,365
2,504,330
485,035
113
751,615
695,629
55,986
160,285
160,285
39,883
39,883
190,000
190,000
1,141,783
1,085,797
55,986
1,041,783
842,497
55,986
143,300
3,274,771
2,439,420
485,035
350,316
1,041,783
842,497
55,986
143,300
33
237,953
237,953
667,210
117,210
8,200
8,200
913,363
363,363
363,363
363,363
363,363
363,363
33
237,953
237,953
667,210
117,210
8,200
8,200
913,363
363,363
363,363
363,363
363,363
363,363
33
237,953
237,953
550,000
667,210
117,210
8,200
8,200
550,000
913,363
363,363
363,363
363,363
363,363
363,363
55
792,875
792,875
411,500
411,500
5,000
5,000
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
55
792,875
792,875
411,500
411,500
5,000
5,000
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
55
792,875
792,875
411,500
411,500
5,000
5,000
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
1,209,375
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
550,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Kontigentni Rashoda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,375,090
1,300,203
74,887
550,000
550,000
Kontigentni Rashoda
0112
41,419,058
39,830,148
1,588,910
2,600,000
183,000
183,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
131
42,254,464
38,665,554
1,588,910
2,000,000
1,375,090
1,300,203
74,887
56,500
56,500
Kontigentni Rashoda
180
43,819,931
39,631,021
1,588,910
2,600,000
1,345,090
1,270,204
74,887
137,665
137,665
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
913
Proc.
2017
Total:
967,925
893,038
74,887
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
175
Proc.
2016
Total:
150
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
231 000
Rashod.
2015
Total:
5,025,000
2,425,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
145
Rezerve
2,034,988
2,034,988
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
094
Kapitalno
Troskovi
15,146,050
15,146,050
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
230 000
Subvencije
i
Transferi
21,613,892
20,024,982
1,588,910
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
727
Komunalne
Usluge
2,991
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
712
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
709
Dnevnice
i
Plate
550,000
34 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
235 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Regulatorni Autoritet Tele
0460
Regulatorni Autoritet Telekomunikacije
Agencija Protiv Korupcij
0130
Agencija Protiv Korupcije
Regulatorni Ured za Energiju
Regulatorni Ured za Ener
39
416,206
416,206
327,395
327,395
12,700
12,700
756,301
756,301
856,301
856,301
756,301
756,301
39
416,206
416,206
327,395
327,395
12,700
12,700
756,301
756,301
856,301
856,301
756,301
756,301
40
340,477
340,477
154,097
154,097
8,500
8,500
503,074
503,074
503,074
503,074
503,074
503,074
40
340,477
340,477
154,097
154,097
8,500
8,500
503,074
503,074
503,074
503,074
503,074
503,074
40
340,477
340,477
154,097
154,097
8,500
8,500
503,074
503,074
503,074
503,074
503,074
503,074
33
457,506
457,506
200,700
200,700
22,000
22,000
680,206
680,206
720,206
720,206
720,206
720,206
33
457,506
457,506
200,700
200,700
22,000
22,000
680,206
680,206
720,206
720,206
720,206
720,206
33
457,506
457,506
200,700
200,700
22,000
22,000
680,206
680,206
720,206
720,206
720,206
720,206
23
199,616
199,616
114,355
114,355
5,100
5,100
319,071
319,071
319,071
319,071
319,071
319,071
23
199,616
199,616
114,355
114,355
5,100
5,100
319,071
319,071
319,071
319,071
319,071
319,071
23
199,616
199,616
114,355
114,355
5,100
5,100
319,071
319,071
319,071
319,071
319,071
319,071
22
166,155
166,155
125,286
125,286
14,917
14,917
306,358
306,358
306,358
306,358
306,358
306,358
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
425
0435
Regulatorni Ured za Energiju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
240 000
Nabavni Raspravni Organ
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
320
Nabavni Raspra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
159
0112
Nabavni Raspra
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
241 000
Komisija za Pravne Pomoc
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
756,301
756,301
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
285
Proc.
2016
Total:
856,301
856,301
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
238 000
Rashod.
2015
Total:
756,301
756,301
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
204
Rezerve
12,700
12,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
265
Kapitalno
Troskovi
327,395
327,395
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Agencija Protiv Korupcije
Subvencije
i
Transferi
416,206
416,206
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
236 000
Komunalne
Usluge
39
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
113
Robe
i
Usluge
2015
Regulatorni Autoritet Telekomunikac
260
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
35 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
096
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Komisija za Pravne Pomo
0133
Komisija za Pravne Pomoc
Universitet u Pristini
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
112
Universitet u Pristini
0940
Universitet u Pristini
Ustavni Sud Kosova
Ustavni Sud Kosova
0330
Ustavni Sud Kosova
Kosovska Komisija za Konkurenciju
Kosovska Komisija za Ko
22
166,155
166,155
125,286
125,286
14,917
14,917
306,358
306,358
306,358
306,358
306,358
306,358
2,230 22,990,787
18,720,915
4,269,872
3,256,233
3,000,000
256,233
868,012
868,012
1,314,000
200,282
1,113,718
3,449,462
3,449,462
31,878,494
26,238,671
5,639,823
33,478,494
27,838,671
5,639,823
32,878,494
27,238,671
5,639,823
2,230
22,990,787
18,720,915
4,269,872
3,256,233
3,000,000
256,233
868,012
868,012
1,314,000
200,282
1,113,718
3,449,462
3,449,462
31,878,494
26,238,671
5,639,823
33,478,494
27,838,671
5,639,823
32,878,494
27,238,671
5,639,823
2,230
22,990,787
18,720,915
4,269,872
3,256,233
3,000,000
256,233
868,012
868,012
1,314,000
200,282
1,113,718
3,449,462
3,449,462
31,878,494
26,238,671
5,639,823
33,478,494
27,838,671
5,639,823
32,878,494
27,238,671
5,639,823
61
965,864
965,864
496,806
496,806
7,500
7,500
1,470,170
1,470,170
1,520,170
1,520,170
1,520,170
1,520,170
61
965,864
965,864
496,806
496,806
7,500
7,500
1,470,170
1,470,170
1,520,170
1,520,170
1,520,170
1,520,170
61
965,864
965,864
496,806
496,806
7,500
7,500
1,470,170
1,470,170
1,520,170
1,520,170
1,520,170
1,520,170
23
191,187
191,187
70,318
70,318
4,845
4,845
266,350
266,350
266,350
266,350
266,350
266,350
23
191,187
191,187
70,318
70,318
4,845
4,845
266,350
266,350
266,350
266,350
266,350
266,350
23
191,187
191,187
70,318
70,318
4,845
4,845
266,350
266,350
266,350
266,350
266,350
266,350
90
3,400,000
3,400,000
1,365,000
1,365,000
68,000
68,000
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
90
3,400,000
3,400,000
1,365,000
1,365,000
68,000
68,000
450,000
450,000
1,500,000
1,500,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
6,783,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
250
0410
Kosovska Komisija za Konkurenciju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
245 000
Kosovo Obavještajnih Agencija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
117
Kosovo Obavještajnih Ag
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
306,358
306,358
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
116
Proc.
2016
Total:
306,358
306,358
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
244 000
Rashod.
2015
Total:
306,358
306,358
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
238
Rezerve
14,917
14,917
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
115
Kapitalno
Troskovi
125,286
125,286
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
243 000
Subvencije
i
Transferi
166,155
166,155
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
904
Komunalne
Usluge
22
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
242 000
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
326
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
36 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
255
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Kosovo Obavještajnih Agencija
Kosovski Odbor za Kultorno Nasleds
Kosovski Odbor za Kulto
0820
Kosovski Odbor za Kultorno Nasledstvo
Izborna Komisia za Predstavke i Zalb
Izborna Komisia za Preds
257
0133
Izborna Komisia za Predstavke i Zalbe
198,851
198,851
16
127,891
127,891
68,410
68,410
2,550
2,550
198,851
198,851
198,851
198,851
198,851
198,851
16
127,891
127,891
68,410
68,410
2,550
2,550
198,851
198,851
198,851
198,851
198,851
198,851
20
173,919
173,919
84,674
84,674
7,820
7,820
266,413
266,413
266,413
266,413
266,413
266,413
20
173,919
173,919
84,674
84,674
7,820
7,820
266,413
266,413
266,413
266,413
266,413
266,413
20
173,919
173,919
84,674
84,674
7,820
7,820
266,413
266,413
266,413
266,413
266,413
266,413
9,768,500
9,768,500
9,768,500
9,768,500
9,739,800
9,739,800
9,906,400
9,906,400
9,768,500
9,768,500
9,768,500
9,768,500
9,739,800
9,739,800
9,906,400
9,906,400
9,768,500
9,768,500
9,768,500
9,768,500
9,739,800
9,739,800
9,906,400
9,906,400
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Radio Televizija Kosova
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
249 000
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne S
26
226,076
226,076
52,402
52,402
3,825
3,825
282,303
282,303
282,303
282,303
282,303
282,303
26
226,076
226,076
52,402
52,402
3,825
3,825
282,303
282,303
282,303
282,303
282,303
282,303
26
226,076
226,076
52,402
52,402
3,825
3,825
282,303
282,303
282,303
282,303
282,303
282,303
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
066
Nezavisni Nadzorni Odbo
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
122
0130
Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Sluzbe K
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
6,783,000
6,783,000
198,851
198,851
Radio Televizija Kosova
0830
6,783,000
6,783,000
198,851
198,851
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
259
6,783,000
6,783,000
2,550
2,550
Radio Televizija Kosova
034
Proc.
2017
Total:
68,410
68,410
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
248 000
Proc.
2016
Total:
127,891
127,891
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
1,500,000
1,500,000
Rashod.
2015
Total:
16
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
450,000
450,000
Rezerve
68,000
68,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
044
Kapitalno
Troskovi
1,365,000
1,365,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
247 000
Subvencije
i
Transferi
3,400,000
3,400,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
256
Komunalne
Usluge
90
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
019
Robe
i
Usluge
2015
0133
246 000
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
37 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
250 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Tužioci i Upravu
0330
Tužioci i Upravu
Specijalnih Tužilaca
0330
Specijalnih Tužilaca
0330
Jedinica za Zaštitu i Pomoc Zrtvama
Jedinica Protiv Privredno
7,145,086
6,905,056
240,030
550
4,617,042
4,402,212
214,830
1,232,046
1,232,046
156,400
156,400
143,000
143,000
6,148,488
5,933,658
214,830
6,075,488
5,860,658
214,830
6,135,488
5,920,658
214,830
550
4,617,042
4,402,212
214,830
1,232,046
1,232,046
156,400
156,400
143,000
143,000
6,148,488
5,933,658
214,830
6,075,488
5,860,658
214,830
6,135,488
5,920,658
214,830
54
510,346
485,146
25,200
127,500
127,500
41,530
41,530
679,376
654,176
25,200
679,376
654,176
25,200
679,376
654,176
25,200
54
510,346
485,146
25,200
127,500
127,500
41,530
41,530
679,376
654,176
25,200
679,376
654,176
25,200
679,376
654,176
25,200
37
204,365
204,365
55,078
55,078
1,700
1,700
261,143
261,143
261,143
261,143
261,143
261,143
37
204,365
204,365
55,078
55,078
1,700
1,700
261,143
261,143
261,143
261,143
261,143
261,143
7
55,989
55,989
13,090
13,090
69,079
69,079
69,079
69,079
69,079
69,079
7
55,989
55,989
13,090
13,090
69,079
69,079
69,079
69,079
69,079
69,079
23
212,183
212,183
131,250
131,250
6,450
6,450
349,883
349,883
349,883
349,883
349,883
349,883
23
212,183
212,183
131,250
131,250
6,450
6,450
349,883
349,883
349,883
349,883
349,883
349,883
23
212,183
212,183
131,250
131,250
6,450
6,450
349,883
349,883
349,883
349,883
349,883
349,883
11
78,558
78,558
55,500
55,500
9,250
9,250
2,393,308
2,393,308
143,308
143,308
143,308
143,308
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
375
0112
Jedinica Protiv Privrednog Kriminala
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
251 000
Državna Agencija za Zaštitu Podataka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
036
Državna Agencija za Zašt
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
261
0130
Državna Agencija za Zaštitu Podataka o Licn
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
253 000
Agencija za Upravljanje Memorijal Ko
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
7,085,086
6,845,056
240,030
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
259
Proc.
2016
Total:
7,158,086
6,918,056
240,030
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
330
Rashod.
2015
Total:
143,000
143,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Jedinica za Zaštitu i Pom
Rezerve
199,630
199,630
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
046
Kapitalno
Troskovi
1,427,714
1,427,714
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
322
Subvencije
i
Transferi
5,387,742
5,147,712
240,030
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
045
Komunalne
Usluge
648
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
335
Robe
i
Usluge
2015
Državni Tužilac
012
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,250,000
2,250,000
38 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
040
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Agencija za Upravljanje M
0820
Agencija za Upravljanje Memorijal Kompleks
Regulativna kancelarija za Vodu i Otp
Regulativna kancelarija z
0520
Regulativna kancelarija za Vodu i Otpatke
Regulativna Kancelarija za Zeleznice
Regulativna Kancelarija z
0453
Regulativna Kancelarija za Zeleznice
Autoritet za Civilno Vazduhoplovsto
143,308
143,308
11
78,558
78,558
55,500
55,500
9,250
9,250
2,250,000
2,250,000
2,393,308
2,393,308
143,308
143,308
143,308
143,308
21
242,412
242,412
133,365
133,365
6,503
6,503
382,280
382,280
382,280
382,280
382,280
382,280
21
242,412
242,412
133,365
133,365
6,503
6,503
382,280
382,280
382,280
382,280
382,280
382,280
21
242,412
242,412
133,365
133,365
6,503
6,503
382,280
382,280
382,280
382,280
382,280
382,280
20
189,789
189,789
123,732
123,732
11,900
11,900
325,421
325,421
325,421
325,421
325,421
325,421
20
189,789
189,789
123,732
123,732
11,900
11,900
325,421
325,421
325,421
325,421
325,421
325,421
20
189,789
189,789
123,732
123,732
11,900
11,900
325,421
325,421
325,421
325,421
325,421
325,421
28
677,917
677,917
233,181
233,181
13,738
13,738
924,836
924,836
924,836
924,836
924,836
924,836
28
677,917
677,917
233,181
233,181
13,738
13,738
924,836
924,836
924,836
924,836
924,836
924,836
28
677,917
677,917
233,181
233,181
13,738
13,738
924,836
924,836
924,836
924,836
924,836
924,836
79
772,518
772,518
402,699
402,699
30,600
30,600
20,000
20,000
50,000
50,000
1,275,817
1,275,817
1,365,817
1,365,817
1,225,817
1,225,817
79
772,518
772,518
402,699
402,699
30,600
30,600
20,000
20,000
50,000
50,000
1,275,817
1,275,817
1,365,817
1,365,817
1,225,817
1,225,817
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
420
Autoritet za Civilno Vazdu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
454
0454
Autoritet za Civilno Vazduhoplovsto
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
318 000
Nezavisna Komisija za Rudnike i Min
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
425
Nezavisna Komisija za Ru
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
143,308
143,308
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
317 000
Proc.
2016
Total:
2,393,308
2,393,308
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
455
Rashod.
2015
Total:
2,250,000
2,250,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
097
Rezerve
9,250
9,250
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
314 000
Kapitalno
Troskovi
55,500
55,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
502
Subvencije
i
Transferi
78,558
78,558
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
400
Komunalne
Usluge
11
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
313 000
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
279
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
39 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
812
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Generalni revizor
Auditiski Departament
0112
Divizija revizije
Nezavisna komisija za Medije
Nezavisna komisija za Me
811
0830
Nezavisna komisija za Medije
Centralna Izborna komisija
Sekretarijat
0130
Sekretarijat
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
436
2,212,515
2,212,515
146
1,573,740
1,573,740
604,775
604,775
34,000
34,000
2,212,515
2,212,515
2,212,515
2,212,515
2,212,515
2,212,515
146
1,573,740
1,573,740
604,775
604,775
34,000
34,000
2,212,515
2,212,515
2,212,515
2,212,515
2,212,515
2,212,515
31
440,937
440,937
336,405
336,405
17,000
17,000
794,342
794,342
794,342
794,342
794,342
794,342
31
440,937
440,937
336,405
336,405
17,000
17,000
794,342
794,342
794,342
794,342
794,342
794,342
31
440,937
440,937
336,405
336,405
17,000
17,000
794,342
794,342
794,342
794,342
794,342
794,342
88
708,023
708,023
374,904
374,904
46,791
46,791
5,329,718
5,329,718
5,329,718
5,329,718
11,613,127
11,613,127
88
708,023
708,023
328,880
328,880
39,280
39,280
1,076,183
1,076,183
1,073,183
1,073,183
1,069,183
1,069,183
88
708,023
708,023
328,880
328,880
39,280
39,280
1,076,183
1,076,183
1,073,183
1,073,183
1,069,183
1,069,183
46,024
46,024
7,511
7,511
53,535
53,535
56,535
56,535
6,343,944
6,343,944
46,024
46,024
7,511
7,511
53,535
53,535
56,535
56,535
6,343,944
6,343,944
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
Izbori
0130
Izbori
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
437
Fond za podršku demokr
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
1,225,817
1,225,817
2,212,515
2,212,515
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
142
1,365,817
1,365,817
2,212,515
2,212,515
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
141
1,275,817
1,275,817
34,000
34,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
435
Proc.
2017
Total:
604,775
604,775
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
320 000
Proc.
2016
Total:
1,573,740
1,573,740
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
50,000
50,000
Rashod.
2015
Total:
146
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
20,000
20,000
Rezerve
30,600
30,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
430
Kapitalno
Troskovi
402,699
402,699
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
319 000
Subvencije
i
Transferi
772,518
772,518
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
134
Komunalne
Usluge
79
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
305
Robe
i
Usluge
2015
0431
302 000
Dnevnice
i
Plate
40 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
104
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
4,200,000
4,200,000
Podrška za politicke stranke
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Institucija Ombudsmana
Institucija Ombudsmana
0330
Institucija Ombudsmana
Sudski Institut Kosova
Sudski Institut Kosova
0970
Sudski Institut Kosova
Kosovo Sudski Savjet
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
460
Vrhovni Sud i Posebna K
0330
Vrhovni Sud i Posebna Komora
63
675,470
675,470
390,353
390,353
25,500
25,500
1,091,323
1,091,323
1,091,323
1,091,323
1,091,323
1,091,323
63
675,470
675,470
390,353
390,353
25,500
25,500
1,091,323
1,091,323
1,091,323
1,091,323
1,091,323
1,091,323
25
203,828
203,828
390,300
390,300
8,500
8,500
602,628
602,628
602,628
602,628
602,628
602,628
25
203,828
203,828
390,300
390,300
8,500
8,500
602,628
602,628
602,628
602,628
602,628
602,628
25
203,828
203,828
390,300
390,300
8,500
8,500
602,628
602,628
602,628
602,628
602,628
602,628
2,118 15,061,243
14,097,343
963,900
3,711,599
3,711,599
515,929
515,929
21,288,771
20,074,871
1,213,900
21,538,771
20,324,871
1,213,900
20,108,771
18,894,871
1,213,900
Sekretarijat SSK
0330
43,415
43,415
1,075,172
1,038,002
37,170
1,075,172
1,038,002
37,170
1,075,172
1,038,002
37,170
89
842,667
805,497
37,170
189,090
189,090
43,415
43,415
1,075,172
1,038,002
37,170
1,075,172
1,038,002
37,170
1,075,172
1,038,002
37,170
278
1,771,745
1,726,385
45,360
516,689
516,689
50,964
50,964
1,750,000
1,750,000
4,339,398
4,044,038
295,360
4,589,398
4,294,038
295,360
3,159,398
2,864,038
295,360
1,771,745
1,726,385
45,360
516,689
516,689
1,750,000
1,750,000
4,339,398
4,044,038
295,360
4,589,398
4,294,038
295,360
3,159,398
2,864,038
295,360
80,370
75,960
4,410
25,500
25,500
107,570
103,160
4,410
107,570
103,160
4,410
107,570
103,160
4,410
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
462
7
Jedinica sudskog Audito
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
250,000
189,090
189,090
278
Sekretarijat SSK
1,750,000
1,750,000
842,667
805,497
37,170
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
333
250,000
89
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
461
4,200,000
4,200,000
1,091,323
1,091,323
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
316
4,200,000
4,200,000
1,091,323
1,091,323
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
328 000
4,200,000
4,200,000
1,091,323
1,091,323
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
916
Proc.
2017
Total:
25,500
25,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
445
Proc.
2016
Total:
390,353
390,353
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
322 000
Rashod.
2015
Total:
675,470
675,470
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
324
Rezerve
63
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
089
Kapitalno
Troskovi
2015
0133
321 000
Subvencije
i
Transferi
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
250,000
250,000
50,964
50,964
250,000
250,000
1,700
1,700
41 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
338
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Jedinica sudskog Auditora
Kancelarija disciplinskog
0330
Kancelarija disciplinskog saveta
0330
Apelacioni Sud
Osnovni sud u Prištini
0330
Osnovni sud u Prištini
Osnovni sud u Prizrenu
20
186,995
174,395
12,600
63,920
63,920
4,250
4,250
255,165
242,565
12,600
255,165
242,565
12,600
255,165
242,565
12,600
20
186,995
174,395
12,600
63,920
63,920
4,250
4,250
255,165
242,565
12,600
255,165
242,565
12,600
255,165
242,565
12,600
121
1,046,772
995,742
51,030
120,000
120,000
27,000
27,000
1,193,772
1,142,742
51,030
1,193,772
1,142,742
51,030
1,193,772
1,142,742
51,030
121
1,046,772
995,742
51,030
120,000
120,000
27,000
27,000
1,193,772
1,142,742
51,030
1,193,772
1,142,742
51,030
1,193,772
1,142,742
51,030
416
3,011,201
2,810,861
200,340
749,100
749,100
141,500
141,500
3,901,801
3,701,461
200,340
3,901,801
3,701,461
200,340
3,901,801
3,701,461
200,340
416
3,011,201
2,810,861
200,340
749,100
749,100
141,500
141,500
3,901,801
3,701,461
200,340
3,901,801
3,701,461
200,340
3,901,801
3,701,461
200,340
219
1,538,314
1,428,064
110,250
442,000
442,000
55,000
55,000
2,035,314
1,925,064
110,250
2,035,314
1,925,064
110,250
2,035,314
1,925,064
110,250
219
1,538,314
1,428,064
110,250
442,000
442,000
55,000
55,000
2,035,314
1,925,064
110,250
2,035,314
1,925,064
110,250
2,035,314
1,925,064
110,250
199
1,347,531
1,243,581
103,950
346,000
346,000
48,000
48,000
1,741,531
1,637,581
103,950
1,741,531
1,637,581
103,950
1,741,531
1,637,581
103,950
199
1,347,531
1,243,581
103,950
346,000
346,000
48,000
48,000
1,741,531
1,637,581
103,950
1,741,531
1,637,581
103,950
1,741,531
1,637,581
103,950
163
1,134,157
1,051,627
82,530
231,000
231,000
35,700
35,700
1,400,857
1,318,327
82,530
1,400,857
1,318,327
82,530
1,400,857
1,318,327
82,530
163
1,134,157
1,051,627
82,530
231,000
231,000
35,700
35,700
1,400,857
1,318,327
82,530
1,400,857
1,318,327
82,530
1,400,857
1,318,327
82,530
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
382
0330
Osnovni sud u Prizrenu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
468
Osnovni sud u Gnjilanu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
383
0330
Osnovni sud u Gnjilanu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
469
Osnovni sud u Uroševc
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
384
0330
Osnovni sud u Uroševcu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
30-12-2014, 14:17 PM
Proc.
2017
Total:
107,570
103,160
4,410
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
467
Proc.
2016
Total:
107,570
103,160
4,410
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
381
Rashod.
2015
Total:
107,570
103,160
4,410
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
466
Rezerve
1,700
1,700
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
380
Kapitalno
Troskovi
25,500
25,500
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Apelacioni Sud
Subvencije
i
Transferi
80,370
75,960
4,410
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
465
Komunalne
Usluge
7
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
325
Robe
i
Usluge
2015
0330
463
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
42 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
470
Program
Izvori
Finansiranje
Pod-Program
Radnika
za
godina
Osnovni sud u Peci
0330
Osnovni sud u Peci
Osnovni sud u Ðakovici
0330
Osnovni sud u Ðakovici
Osnovni sud u Mitrovici
0330
Osnovni sud u Mitrovici
Kosovska Agencija za Imovinu
Kosovska Agencija za Im
0660
Kosovska Agencija za Imovinu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Ukupni Kosovski Budzet
Proc.
2017
Total:
2,017,508
1,899,698
117,810
230
1,581,908
1,464,098
117,810
379,000
379,000
56,600
56,600
2,017,508
1,899,698
117,810
2,017,508
1,899,698
117,810
2,017,508
1,899,698
117,810
159
1,084,036
1,001,506
82,530
276,300
276,300
27,200
27,200
1,387,536
1,305,006
82,530
1,387,536
1,305,006
82,530
1,387,536
1,305,006
82,530
159
1,084,036
1,001,506
82,530
276,300
276,300
27,200
27,200
1,387,536
1,305,006
82,530
1,387,536
1,305,006
82,530
1,387,536
1,305,006
82,530
217
1,435,547
1,319,627
115,920
373,000
373,000
24,600
24,600
1,833,147
1,717,227
115,920
1,833,147
1,717,227
115,920
1,833,147
1,717,227
115,920
217
1,435,547
1,319,627
115,920
373,000
373,000
24,600
24,600
1,833,147
1,717,227
115,920
1,833,147
1,717,227
115,920
1,833,147
1,717,227
115,920
242
1,328,370
1,328,370
539,774
539,774
92,333
92,333
10,000
10,000
1,970,477
1,970,477
2,054,477
2,054,477
2,054,477
2,054,477
242
1,328,370
1,328,370
539,774
539,774
92,333
92,333
10,000
10,000
1,970,477
1,970,477
2,054,477
2,054,477
2,054,477
2,054,477
242
1,328,370
1,328,370
539,774
539,774
92,333
92,333
10,000
10,000
1,970,477
1,970,477
2,054,477
2,054,477
2,054,477
2,054,477
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
606
Proc.
2016
Total:
2,017,508
1,899,698
117,810
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
405
Rashod.
2015
Total:
2,017,508
1,899,698
117,810
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
329 000
Rezerve
56,600
56,600
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
387
Kapitalno
Troskovi
379,000
379,000
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
472
Subvencije
i
Transferi
1,581,908
1,464,098
117,810
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
386
Komunalne
Usluge
230
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
471
Robe
i
Usluge
2015
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
385
Dnevnice
i
Plate
Total:
37,933 310,780,964 155,101,613 14,851,486 428,364,057 336,911,004 5,000,000 1,251,009,124 1,261,261,368 1,286,803,225
Vladini Grantovi:
300,737,865 149,967,505 14,790,296 425,528,310 295,653,254 5,000,000 1,191,677,230 1,207,870,108 1,238,711,930
Sopstveni Prihodi:
10,003,099
2,130,608
56,090
Finansiranje Zaduzivanje:
40,000
3,003,500
5,100
1,756,847
0
0
13,946,644
14,296,960
14,299,960
1,078,900 41,257,750
0
45,385,250
39,094,300
33,791,334
/ * Ukljucujuci doprinos penzionera za godine 1989-1999,kao radnici obrazovanja,zdravstva i ostalih koji su radili u sistemu Republike Kosovo
30-12-2014, 14:17 PM
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
43 - 43
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1.A: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
239 000
Ministarstvo/
Institucije
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
258
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
3,886,391
3,886,391
Privatizacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
226
0112
Privatizacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
276
Likvidacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
227
0112
Likvidacija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
278
258
Centralna Administracij
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
229
0130
258
Centralna Administracija
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
279
0130
10,211,383
3,400,000
6,811,383
5,219,659
20,000
5,249,659
4,253,268
20,000
4,233,268
255,000
255,000
143,200
98,200
255,000
255,000
143,200
98,200
255,000
255,000
143,200
98,200
255,000
255,000
143,200
98,200
499,665
499,665
599,665
599,665
499,665
499,665
599,665
599,665
499,665
499,665
599,665
599,665
499,665
499,665
599,665
599,665
6,066,992
3,400,000
2,666,992
98,000
80,000
80,000
98,000
80,000
80,000
3,886,391
1,642,327
98,000
80,000
5,706,718
4,186,794
3,355,403
3,886,391
1,642,327
98,000
80,000
5,706,718
4,136,794
3,355,403
3,886,391
1,642,327
98,000
80,000
5,706,718
4,186,794
3,355,403
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
100,000
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
50,000
3,620,000
3,400,000
220,000
210,000
20,000
190,000
120,000
20,000
100,000
3,620,000
3,400,000
220,000
210,000
20,000
190,000
120,000
20,000
100,000
Pravni Departament
Unutrasnji Audit
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
Departament za Kontrolu i Nadgledanje
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
29-12-2014, 10:52 AM
Proc.
2017
Total:
3,355,403
Departament za Kontrolu
0411
Proc.
2016
Total:
4,136,794
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
232
Rashod.
2015
Total:
5,706,718
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
281
Rezerve
80,000
Unutrasnji Audit
0112
Kapitalno
Troskovi
98,000
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
231
Subvencije
i
Transferi
1,642,327
Pravni Departament
280
Komunalne
Usluge
3,886,391
Vladini Grantovi
Namenski Prihodi
Finansiranje Zaduzivanje
230
Robe
i
Usluge
2015
Kosovska Agencija za Privatizaciju
275
Dnevnice
i
Plate
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
3,540,000
3,400,000
140,000
80,000
3,540,000
3,400,000
140,000
80,000
80,000
80,000
1-2
Kosovski Budzet za god. 2015
Tabela 3.1.A: Centralni Budzet (u evro)
Kod Kod
Org. Prog
Pod.
Kod
Funkc
Ministarstvo/
Institucije
Ukupni Kosovski Budzet
29-12-2014, 10:52 AM
Program
Pod-Program
Izvori
Finansiranje
Radnika
za
godina
Dnevnice
i
Plate
Robe
i
Usluge
Komunalne
Usluge
Subvencije
i
Transferi
Kapitalno
Troskovi
2015
Rashod.
2015
Total:
Proc.
2016
Total:
Proc.
2017
Total:
4,253,268
3,886,391
6,066,992
98,000
80,000
80,000
10,211,383
5,219,659
Vladini Grantovi:
0
3,400,000
0
0
0
3,400,000
20,000
20,000
Namenski Prihodi:
3,886,391
2,666,992
98,000
80,000
80,000
6,811,383
5,249,659
4,233,268
Finansiranje Zaduzivanje:
0
0
0
0
0
0
0
0
Total:
258
Rezerve
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2-2
Budzet Republike Kosova za 2015 godinu
Aneks 1. Rashod budzetski izdavanje za centralne budzetske organizacije za 2015 godinu (u euro)
Org.kod
101
102
104
201
202
203
204
205
206
220
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
230
231
235
236
238
240
241
242
243
244
245
246
247
249
250
302
313
314
317
318
319
320
321
322
328
329
251
253
232
248
Ministarstva/Institucije
Skupština
Kancelarija Predsednika
Kancelarija Premijera
Ministarstvo za Financije
Ministarstvo Javne Administracije
Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Seo. Razvoja
Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
Ministarstvo za Infrastrukturu
Ministarstvo Zdravstva
Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Ministartstvo Obrazovanja,Nauke i Tehnologije
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite
Ministartsvo Sredine i Prostornog Planiranja
Minisarstvo za Zajednice i Povratak
Ministarstvo Administracije Lokalne Vlasti
Ministarstvo Ekonomskog Razvoja
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
Ministarstvo Pravde
Ministarstvo za Inostrano Poslove
Ministarstvo Snaga |Bezbednosti Kosova
Ministartstvo za Evropsku Integraciu
Ministarstvo za Diasporu
Nezavisna Komisija za Javne Nabavke
Akademija Nauka i Umetnosti
Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije
Agencija Protiv Korupcije
Regulatorna Ured za Energiju
Nabavni Raspravni Organ
Komisija za Pravnu Pomoć
Univerzitet u Prištini
Ustavni Sud Kosova
Kosovska Komisija za Konkurenciju
Kosovska Obaveštajna Agencija
Kosovski Savet za Kulturno Naslesdtvo
Izborna Komisija za Predstavke i Zalbe
Nezavisni Nadzorni Savet za Civilne Službenike Kosova
Državno Tužilaštvo
Kancelarija Generalnog Revizora
Regulatorna Kancelarija za Vode i Otpatke
Regulatorna Kancelarija za Zeleznice
Autoritet za Civilno Vazduhoplovstvo
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Nezavisna Komisija za Medije
Centralna Izborna Komisija
Institucija Omdusmana
Sudski Institut Kosova
Sudski Savet Kosova
Kosovska Agencija za Imovinu
Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka
Agencija za Upravljanje Memorialnih Kompleksa
Nepredviženi Troškovi
Radio Televizia Kosova
Totali 2015
239 Kosovska Agencija za Privatizaciju
Opšti total za KAP
Radnika
348
70
649
1,704
266
323
207
266
1,085
6,673
654
1,886
921
293
99
141
153
10,275
1,919
272
3,324
85
66
33
55
39
40
33
23
22
2,230
61
23
90
16
20
26
648
146
21
20
28
79
31
88
63
25
2,118
242
23
11
37,933
258
38,191
Plate i
Dnevnice
6,398,365
823,751
4,536,957
36,270,273
2,081,153
2,291,928
1,414,603
1,579,709
6,762,391
46,903,249
3,503,344
14,873,430
5,154,220
1,834,195
631,653
915,383
1,028,000
73,704,300
11,817,082
6,962,835
21,898,989
682,024
473,889
237,953
792,875
416,206
340,477
457,506
199,616
166,155
22,990,787
965,864
191,187
3,400,000
127,891
173,919
226,076
5,387,742
1,573,740
242,412
189,789
677,917
772,518
440,937
708,023
675,470
203,828
15,061,243
1,328,370
212,183
78,558
1,758,000
861,472
2,980,732
8,145,819
6,142,132
2,808,033
1,935,744
6,592,756
11,883,424
25,910,914
947,406
9,581,100
2,468,892
1,223,957
380,000
310,704
5,363,669
21,324,469
4,869,878
12,090,778
8,963,805
1,080,753
1,227,239
667,210
411,500
327,395
154,097
200,700
114,355
125,286
3,256,233
496,806
70,318
1,365,000
68,410
84,674
52,402
1,427,714
604,775
133,365
123,732
233,181
402,699
336,405
374,904
390,353
390,300
3,711,599
539,774
131,250
55,500
2015 Budzet
Komunalni
Subvencije i
Rashodi
Transferi
221,000
30,000
18,700
70,000
207,133
1,480,000
488,592
25,294,800
1,389,600
50,000
108,768
53,573,922
89,280
1,000,000
315,190
1,743,814
240,548
7,703,725
3,591,416
294,323
6,006,550
943,259
4,189,926
407,085
299,262,431
83,220
46,154
300,000
25,500
203,649
36,210
9,833,870
1,878,180
1,318,870
733,169
20,000
838,051
100,000
803,015
10,500
50,000
25,500
130,000
8,200
5,000
12,700
8,500
22,000
5,100
14,917
868,012
1,314,000
7,500
4,845
68,000
450,000
2,550
7,820
3,825
199,630
34,000
6,503
11,900
13,738
30,600
20,000
17,000
46,791
4,200,000
25,500
8,500
515,929
250,000
92,333
6,450
9,250
155,101,613
6,066,992
161,168,605
9,768,500
428,364,057
80,000
428,444,057
Robe i Usluge
Kapitalni
Rashodi
324,000
80,000
3,511,694
4,150,000
9,952,100
1,370,000
1,020,000
168,455,172
8,905,000
9,025,000
11,048,684
19,085,000
2,099,000
35,211,813
6,400,000
3,200,000
11,096,302
17,067,365
1,522,500
635,000
13,599,912
Rezerva
-
3,449,462
1,500,000
143,000
-
50,000
1,750,000
10,000
2,250,000
5,000,000
310,780,964
3,886,391
314,667,355
14,851,486
98,000
14,949,486
336,911,004
80,000
336,991,004
5,000,000
5,000,000
Total 2015
8,731,365
1,853,923
12,716,516
74,349,484
19,614,985
60,152,651
5,459,627
178,686,641
35,495,088
85,430,579
21,800,307
48,672,715
309,391,628
38,353,185
7,757,807
4,655,236
27,358,051
115,293,184
18,962,629
20,626,664
45,265,721
1,823,277
1,856,628
913,363
1,209,375
756,301
503,074
680,206
319,071
306,358
31,878,494
1,470,170
266,350
6,783,000
198,851
266,413
282,303
7,158,086
2,212,515
382,280
325,421
924,836
1,275,817
794,342
5,329,718
1,091,323
602,628
21,288,771
1,970,477
349,883
2,393,308
5,000,000
9,768,500
1,251,009,124
10,211,383
1,261,220,507
Procena za 2016
8,244,044
1,873,923
12,315,816
67,268,579
24,534,481
60,352,651
5,539,627
178,156,641
33,785,088
84,510,579
23,450,307
49,456,305
314,839,128
42,043,627
7,357,807
5,155,236
29,828,198
115,662,424
18,962,629
21,158,478
47,363,259
1,691,561
1,697,448
363,363
1,209,375
856,301
503,074
720,206
319,071
306,358
33,478,494
1,520,170
266,350
6,783,000
198,851
266,413
282,303
7,085,086
2,212,515
382,280
325,421
924,836
1,365,817
794,342
5,329,718
1,091,323
602,628
21,538,771
2,054,477
349,883
143,308
5,000,000
9,739,800
1,261,261,370
5,219,659
1,266,481,029
Procena za 2017
8,244,044
1,873,923
11,815,816
66,755,025
25,712,885
60,352,650
5,539,627
188,731,469
36,215,088
83,960,579
23,450,307
51,106,305
319,864,128
42,043,627
7,357,807
5,155,236
29,828,498
116,595,218
18,700,129
21,158,314
48,700,000
1,691,561
1,697,448
363,363
1,209,375
756,301
503,074
720,206
319,071
306,358
32,878,494
1,520,170
266,350
6,783,000
198,851
266,413
282,303
7,145,086
2,212,515
382,280
325,421
924,836
1,225,817
794,342
11,613,127
1,091,323
602,628
20,108,771
2,054,477
349,883
143,308
5,000,000
9,906,400
1,286,803,227
4,283,269
1,291,086,496
12/30/2014
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
101000 - Skupstina Kosovo
101002 - Administracija Skupstine
101102 - Personeli/Skupstinska Administracija
101001-06448
08001
Vila Germia
101002-1113296
10198
Kupovina vozila za potrebe Skupstine Kosova
101002-119636
12609
Azuriranje i osamostaljenje sistema ITK
101002-1213764
12979
Modernizacija i opremljivanje sa digitalnom tehnologijom konferencijskih sala i plenarne sale
101002-1317600
101002-1523430
101002-1523431
13431
14219
14311
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
KB
0
0
0
30,000
130,000
160,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
0
0
305,000
305,000
610,000
KB
300,000
0
300,000
200,000
0
500,000
KB
0
0
0
100,000
200,000
300,000
KB
0
14,000
14,000
15,000
15,000
44,000
Ukupno ( KB ) - Personeli/Skupstinska Administracija
310,000
14,000
324,000
710,000
710,000
1,744,000
Ukupno - Personeli/Skupstinska Administracija
310,000
14,000
324,000
710,000
710,000
1,744,000
Ukupno ( KB ) - Administracija Skupstine
310,000
14,000
324,000
710,000
710,000
1,744,000
Ukupno - Administracija Skupstine
310,000
14,000
324,000
710,000
710,000
1,744,000
Ukupno ( KB ) - Skupstina Kosovo
310,000
14,000
324,000
710,000
710,000
1,744,000
Ukupno - Skupstina Kosovo
310,000
14,000
324,000
710,000
710,000
1,744,000
40,000
0
40,000
100,000
100,000
240,000
Renoviranje zgrade i postojecih instalacija
Uspostavljanje centra za podatke u Skupstini Republike Kosovo
Centralno grejanje, kamere za nadzor i delovi za trafostanicu
102000 - Kancelarija Predsednika
102010 - Kancelarija Predsednika
102105 - Kancelarija Predsednika
102010-06859
06003
Bela Kuca
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 1 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
102010-1525650
Sifra Proj
14339
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Renovacija zgrade, Kabineta
KB
0
40,000
40,000
0
0
40,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
40,000
40,000
80,000
100,000
100,000
280,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
40,000
40,000
80,000
100,000
100,000
280,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
40,000
40,000
80,000
100,000
100,000
280,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
40,000
40,000
80,000
100,000
100,000
280,000
Ukupno ( KB ) - Kancelarija Predsednika
40,000
40,000
80,000
100,000
100,000
280,000
Ukupno - Kancelarija Predsednika
40,000
40,000
80,000
100,000
100,000
280,000
154,624
0
154,624
154,624
154,624
463,872
KB
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
0
0
0
249,300
100,000
349,300
KB
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
0
150,000
150,000
700,000
500,000
1,350,000
KB
450,000
0
450,000
410,000
400,000
1,260,000
104000 - Ured Premijera
104068 - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
104408 - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
104020-119385
12812
Kupovina opreme za sanitarni laborator
KB
104020-1217444
104021-1320443
104021-1420659
104021-1421195
13337
13801
13880
13881
Prva faza kofinansiranog projekta za izgradjnu fabrike za reciklazu
Kupovina specijalnih vozila za mostre
Nabavka IT opreme
Sprecavanje i tretiranje hemoragijske groznice
104021-1421198
13882
Izgradnja i kompletiranje nekropsije
104068-1523310
14220
Izgradnja objekata na granicnim tackama
203058-071334
10018
Identifikacija registrovanja zivotinja
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 2 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
203058-071424
203058-071429
203058-071446
203058-071455
203058-071473
Sifra Proj
10019
10021
10016
10013
10015
Naziv projekta
Izvor sredstava
10014
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Inspekcija granicnih tacaka (Kontrola hrane)
KB
147,070
0
147,070
147,070
136,370
430,510
KB
120,000
0
120,000
100,000
90,000
310,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
0
300,000
260,000
240,000
800,000
Dobrobit zivotinja i kontrola lutajucih pasa
Sigurnost hrane
Izgradnja Veterinarske Laboratorije I laboratorije pticjeg gripa
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja preko dijagnostickog istrazivanja protiv infeektivnih bolesti
KB
203058-071479
U toku
300,000
Zastita javnog zdravstva i zdravstva zivotinja s vakcinama protiv infektivnih bolesti
450,000
0
450,000
450,000
400,000
1,300,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
KB
3,361,694
150,000
3,511,694
3,110,994
2,610,994
9,233,682
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
3,361,694
150,000
3,511,694
3,110,994
2,610,994
9,233,682
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
3,361,694
150,000
3,511,694
3,110,994
2,610,994
9,233,682
Ukupno - Kosovska Agencija Veterine i Hrana
3,361,694
150,000
3,511,694
3,110,994
2,610,994
9,233,682
Ukupno ( KB ) - Ured Premijera
3,361,694
150,000
3,511,694
3,110,994
2,610,994
9,233,682
Ukupno - Ured Premijera
3,361,694
150,000
3,511,694
3,110,994
2,610,994
9,233,682
0
0
0
90,000
80,000
170,000
201000 - Ministarstvo Financije
201024 - Trezor
201112 - Trezor
201024-1420361
14008
IT nabavka za Trezor
201024-1525658
14348
Razvojni povrolacki Fond
KB
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
0
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
12,000,000
Ukupno ( KB ) - Trezor
0
4,000,000
4,000,000
4,090,000
4,080,000
12,170,000
Ukupno - Trezor
0
4,000,000
4,000,000
4,090,000
4,080,000
12,170,000
Strana 3 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Trezor
0
4,000,000
4,000,000
4,090,000
4,080,000
12,170,000
Ukupno - Trezor
0
4,000,000
4,000,000
4,090,000
4,080,000
12,170,000
KB
50,000
0
50,000
200,000
100,000
350,000
KB
0
0
0
5,000
0
5,000
KB
0
0
0
100,000
50,000
150,000
KB
0
0
0
1,915,541
1,400,000
3,315,541
KB
0
0
0
80,000
20,000
100,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
5,000
0
5,000
KB
0
0
0
70,000
70,000
140,000
KB
0
0
0
200,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Poreska Administracija
50,000
0
50,000
2,575,541
1,840,000
4,465,541
Ukupno - Poreska Administracija
50,000
0
50,000
2,575,541
1,840,000
4,465,541
Ukupno ( KB ) - Poreska Administracija
50,000
0
50,000
2,575,541
1,840,000
4,465,541
Ukupno - Poreska Administracija
50,000
0
50,000
2,575,541
1,840,000
4,465,541
201027 - Poreska Administracija
201116 - Poreska Administracija
201027-091508
201027-106391
201027-106398
11208
12003
12004
Fiskalne kase
Elektronska arhiva
Centar zvanovnika
201027-106399
12005
Novi bazni sistem poreza
201027-106790
12002
Razvoj aplikacija za e-filling
201027-106915
12605
Nabavka IT opreme
201027-119566
12616
Licence- Menagiranje Klienata
201027-119570
12617
Softwer
201027-1317702
13435
Oprema sa dodatnim hardverom ( Bled server me storadge )
201048 - Carine
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 4 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
201133 - Carine
201048-1317612
14011
Izgradnja GKT unutar IUG
201048-1420356
14012
Nabavka softvera za pomocni sto
201048-1420358
14013
Nabavka sa opremom IT
201048-1420359
14014
Nabavka Antivirus i Backup licence
301301-106476
12015
Sistem softver Carine Kosova prema standardima
301301-119487
12625
KB
100,000
0
100,000
100,000
200,000
400,000
KB
0
0
0
10,800
80,000
90,800
KB
0
0
0
229,213
190,000
419,213
KB
0
0
0
23,000
50,000
73,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
0
0
0
100,000
500,000
600,000
0
0
0
200,000
200,000
400,000
Ukupno ( KB ) - Carine
100,000
0
100,000
863,013
1,420,000
2,383,013
Ukupno - Carine
100,000
0
100,000
863,013
1,420,000
2,383,013
Ukupno ( KB ) - Carine
100,000
0
100,000
863,013
1,420,000
2,383,013
Ukupno - Carine
100,000
0
100,000
863,013
1,420,000
2,383,013
Softverski sistem Carine Kosova prema standardima EU- ASYCUDA
KB
301301-119533
12624
Licenca za snabdevanje , AV, BI, Oracle softvera , Red -Hat , Linuk, antivirus (3 godine)
KB
201055 - Financiski Informativni Centar
201309 - Financiski Informativni Centar
201042-1113593
12790
Uspostavljanje i primena u oblasti IT opreme
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
0
0
0
70,000
70,000
140,000
Ukupno ( KB ) - Financiski Informativni Centar
0
0
0
70,000
70,000
140,000
Ukupno - Financiski Informativni Centar
0
0
0
70,000
70,000
140,000
Ukupno ( KB ) - Financiski Informativni Centar
0
0
0
70,000
70,000
140,000
Ukupno - Financiski Informativni Centar
0
0
0
70,000
70,000
140,000
Strana 5 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
201155 - Centralna Administracija Usluge
201113 - Centralna Administracija
201059-1420652
201059-1420753
201155-1113307
201155-119832
13883
13884
13616
12611
Nabavka opreme za IT
KB
0
0
0
436,314
436,314
872,628
KB
0
0
0
200,000
50,000
250,000
KB
0
0
0
150,000
150,000
300,000
KB
0
0
0
100,000
85,000
185,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
0
0
0
886,314
721,314
1,607,628
Ukupno - Centralna Administracija
0
0
0
886,314
721,314
1,607,628
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
0
0
0
886,314
721,314
1,607,628
Razvoj sistema za JPP
Razvoj sistema datawerehous, intergracija sistema u MF
Odravanje sistema poreza na imovinu
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
0
0
0
886,314
721,314
1,607,628
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Financije
150,000
4,000,000
4,150,000
8,484,868
8,131,314
20,766,182
Ukupno - Ministarstvo Financije
150,000
4,000,000
4,150,000
8,484,868
8,131,314
20,766,182
KB
200,000
0
200,000
3,500,000
1,500,000
5,200,000
KB
0
0
0
200,000
1,500,000
1,700,000
KB
0
0
0
1,589,165
2,000,000
3,589,165
KB
0
0
0
482,431
500,000
982,431
202000 - Ministarstvo Javne Administracije
202037 - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
202123 - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
201027-096371
11286
Pocetak radova na izgradnji objekta PAK- Carina
202037-093546
10012
Novi kompleks vladine zgrade - Hajvalia blizu Pristine
202037-106853
12061
Kompleksi Rilindja- Procena kompleka Rilindja I renoviranje aneksa B, C i D
202037-106856
12060
Protolarni kompleks- Blinaja
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 6 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
202037-1111952
202037-1214207
202037-1317621
202037-1317637
215256-119778
Sifra Proj
12813
12992
13437
13438
12747
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Pallata Pravde
KB
120,000
0
120,000
0
0
120,000
KB
300,000
0
300,000
400,000
400,000
1,100,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
300,000
0
300,000
1,000,000
200,000
1,500,000
KB
2,012,100
0
2,012,100
0
0
2,012,100
KB
2,500,000
0
2,500,000
1,500,000
200,000
4,200,000
KB
2,020,000
0
2,020,000
3,000,000
7,000,000
12,020,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
Renoviranje Vlade objekti
Izgradnja pratecih objekata KOA
Izgradnja zgrade IKJA
Izgradnja Gnjilana pritvorni centar
215256-119787
12748
Izgradnja Priastini pritvorni centar
242112-1214031
13216
Izgradnja i projektovanje dva fakulteta u Mitrovici
250012-1320249
13723
Izgradnja objekata Osnovnog Tuzilastva u Dakovici
250012-1420828
14018
Izgradnja objekta tuziteljstva u Mitrovici
0
400,000
400,000
400,000
0
800,000
Ukupno ( KB ) - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
KB
8,852,100
400,000
9,252,100
12,071,596
13,300,000
34,623,696
Ukupno - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
8,852,100
400,000
9,252,100
12,071,596
13,300,000
34,623,696
Ukupno ( KB ) - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
8,852,100
400,000
9,252,100
12,071,596
13,300,000
34,623,696
Ukupno - Standardni Departamnet za Politike IMVZ
8,852,100
400,000
9,252,100
12,071,596
13,300,000
34,623,696
200,000
0
200,000
900,000
900,000
2,000,000
0
0
0
200,000
200,000
400,000
202073 - Agencija za informaciono drustvo
202126 - Agencija za informaciono drustvo
202043-071733
10423
Projekat `E-Qeverisje`
KB
202043-071961
10011
Prosirenje vladine mreze (mikrotalasno) u svim opstinama Kosova
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 7 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
202043-091519
202043-091673
202043-119679
202043-1214204
202043-1317558
Sifra Proj
10933
12055
12658
12994
13441
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Elektronska arhiva drzavnih dokumenata
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
0
0
400,000
400,000
800,000
KB
0
0
0
80,000
80,000
160,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Vladin telefonski sistem (voicer IP)
Interoperbiliteti
Mrezni operativni centar
Projekat za bezbednost podataka
202043-1317561
13442
Jacanje resursa IT i poboljsanje usluga
202043-1317575
13443
Projekat za Wireless
0
0
0
20,000
20,000
40,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za informaciono drustvo
KB
200,000
0
200,000
2,250,000
2,250,000
4,700,000
Ukupno - Agencija za informaciono drustvo
200,000
0
200,000
2,250,000
2,250,000
4,700,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za informaciono drustvo
200,000
0
200,000
2,250,000
2,250,000
4,700,000
Ukupno - Agencija za informaciono drustvo
200,000
0
200,000
2,250,000
2,250,000
4,700,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno ( KB ) - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno ( KB ) - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
202076 - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
202203 - Departament za Menadgiranje reforme u Javnom Uprave i EI
202048-119784
12663
Implementacija Akcionog plana za reformu javne uprave
KB
202155 - Centralna Administracija
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 8 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
202113 - Department of Finance and Common Services
202155-1317668
13444
Kupovina oprema za racunare
0
0
0
50,000
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Department of Finance and Common Services
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
Ukupno - Department of Finance and Common Services
0
0
0
50,000
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
0
0
0
50,000
0
50,000
Ukupno - Centralna Administracija
0
0
0
50,000
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Javne Administracije
9,552,100
400,000
9,952,100
14,871,596
16,050,000
40,873,696
Ukupno - Ministarstvo Javne Administracije
9,552,100
400,000
9,952,100
14,871,596
16,050,000
40,873,696
KB
250,000
0
250,000
350,000
350,000
950,000
KB
203000 - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
203052 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203403 - Agencija za Sumarstvo Kosova
203052-071514
10592
Nacrt upravljackih planova
203052-071518
10023
Posumljenje razgolenih povrsina
450,000
0
450,000
550,000
550,000
1,550,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
0
700,000
900,000
900,000
2,500,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
0
700,000
900,000
900,000
2,500,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
0
700,000
900,000
900,000
2,500,000
Ukupno - Agencija za Sumarstvo Kosova
700,000
0
700,000
900,000
900,000
2,500,000
90,000
0
90,000
340,000
340,000
770,000
Ukupno ( KB ) - Poljoprivredni Institut Kosova
90,000
0
90,000
340,000
340,000
770,000
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
90,000
0
90,000
340,000
340,000
770,000
Ukupno ( KB ) - Poljoprivredni Institut Kosova
90,000
0
90,000
340,000
340,000
770,000
203077 - Poljoprivredni Institut Kosova
203405 - Poljoprivredni Institut Kosova
203054-1317683
13448
Izgradnja istraznih i poljoprivrednih kapaciteta imovina-poljoprivrednog zemljista KIP-a
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 9 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno - Poljoprivredni Institut Kosova
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
90,000
0
90,000
340,000
340,000
770,000
KB
230,000
0
230,000
180,000
180,000
590,000
KB
203155 - Centralne Administracije
203113 - Centralne Administracije
203054-1317676
13446
Izgradnja laboratorijskih kapacitete u KIP
203054-1317677
13447
Renoviranje objekata KIP-Zgrada administracije
350,000
0
350,000
150,000
150,000
650,000
Ukupno ( KB ) - Centralne Administracije
580,000
0
580,000
330,000
330,000
1,240,000
Ukupno - Centralne Administracije
580,000
0
580,000
330,000
330,000
1,240,000
Ukupno ( KB ) - Centralne Administracije
580,000
0
580,000
330,000
330,000
1,240,000
Ukupno - Centralne Administracije
580,000
0
580,000
330,000
330,000
1,240,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
1,370,000
0
1,370,000
1,570,000
1,570,000
4,510,000
Ukupno - Ministarstvo Poljoprivrede, Sumarstva i Ruralnog Razvoja
1,370,000
0
1,370,000
1,570,000
1,570,000
4,510,000
150,000
0
150,000
150,000
0
300,000
150,000
0
150,000
150,000
0
300,000
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
0
20,000
20,000
40,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
50,000
300,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
204000 - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
204065 - Ekonomski Razvoj
204465 - Metroloska Agencija Kosova
204065-1213862
13449
Razvoj novih oblasti metrologije - opreme etalonima i druge merne opreme
KB
Ukupno ( KB ) - Metroloska Agencija Kosova
204466 - Trzisna inspekcija
204065-1317636
13450
Kreiranje softvera
KB
Ukupno ( KB ) - Trzisna inspekcija
204490 - Agencija za razvoj i promociju privatnog sektora
204065-071729
204065-071734
10941
10428
Industrijski park
Inkubator poslovanja u BID
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 10 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
204065-119667
Sifra Proj
12664
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Izgradnja ekonomskih zona u Kosovo
KB
480,000
0
480,000
580,000
780,000
1,840,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za razvoj i promociju privatnog sektora
780,000
0
780,000
830,000
980,000
2,590,000
Ukupno - Agencija za razvoj i promociju privatnog sektora
780,000
0
780,000
830,000
980,000
2,590,000
Ukupno ( KB ) - Ekonomski Razvoj
930,000
0
930,000
1,000,000
1,000,000
2,930,000
Ukupno - Ekonomski Razvoj
930,000
0
930,000
1,000,000
1,000,000
2,930,000
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno ( KB ) - Registracija Biznisa
0
0
0
50,000
50,000
100,000
204067 - Registracija Biznisa
204414 - Registracija Biznisa
204065-1216975
13351
Software programa ARBK
KB
Ukupno - Registracija Biznisa
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno ( KB ) - Registracija Biznisa
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno - Registracija Biznisa
0
0
0
50,000
50,000
100,000
204155 - Centralna Administracija Usluge
204113 - Odeljenje za finansije i op?te usluge
204155-1217458
13349
Renoviranje zgrade IBK
KB
90,000
0
90,000
50,000
50,000
190,000
Ukupno ( KB ) - Odeljenje za finansije i op?te usluge
90,000
0
90,000
50,000
50,000
190,000
Ukupno - Odeljenje za finansije i op?te usluge
90,000
0
90,000
50,000
50,000
190,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
90,000
0
90,000
50,000
50,000
190,000
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
90,000
0
90,000
50,000
50,000
190,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
1,020,000
0
1,020,000
1,100,000
1,100,000
3,220,000
Ukupno - Ministarstvo za Trgovinu i Industriju
1,020,000
0
1,020,000
1,100,000
1,100,000
3,220,000
205000 - Ministarstvo Infrastruktura
205070 - Putna Infrastruktura
205416 - Odrzavanje Puteva
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 11 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
205070-1214374
205070-1523343
Sifra Proj
13004
14305
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Putevi Odrzhavanje ulaganja
KB
5,000,000
0
5,000,000
6,000,000
6,000,000
17,000,000
KB
0
2,100,000
2,100,000
3,000,000
3,000,000
8,100,000
5,000,000
2,100,000
7,100,000
9,000,000
9,000,000
25,100,000
400,000
0
400,000
2,500,000
2,500,000
5,400,000
400,000
0
400,000
2,500,000
2,500,000
5,400,000
3,900,000
0
3,900,000
0
0
3,900,000
20,100,000
0
20,100,000
14,700,000
9,200,000
44,000,000
Odrzavanje autoputa - Morina Merdare
Ukupno ( KB ) - Odrzavanje Puteva
205417 - Odrzavanje mostova
205070-071990
10032
Odrzavanje popravka mostova
KB
Ukupno ( KB ) - Odrzavanje mostova
205418 - Rehabilitacija puteva
205070-071994
10438
Rehabiltacija Magistralnog puta Mitrovice-Pristina
KB
Finansiranje od Pozajmljivanja
205070-072016
205070-1317778
205070-1320963
205070-1420643
10034
14101
13844
14103
Rehabiltacija Magistralnog puta Pristina- Pec (segment Sllatine-Peje) duzina L=67km, za 2009 godinu, segment Sllatine-Komoran duzina L=11km
KB
4,500,000
0
4,500,000
19,688,172
11,800,000
35,988,172
KB
334,962
0
334,962
0
0
334,962
KB
18,000
0
18,000
0
0
18,000
KB
0
2,770,517
2,770,517
0
0
2,770,517
KB
410,311
0
410,311
0
0
410,311
KB
270,000
0
270,000
800,000
0
1,070,000
KB
4,500,000
0
4,500,000
8,000,000
10,000,000
22,500,000
Rehabilitacija puta M25.3 Shtime-Ferizaj
Rekonstrukcija tunela u selo Restelice
Raslojavanje nacionalni i regionalnih puteva
205070-1420867
14104
Asfaltiranje puta Vitak - Qubrel
205070-1420868
14105
Asfaltiranje regionalnog puta- tranzit Shtime Belince
205070-1423109
14156
Prosirenje puta Komoran-Drenas-Skenderaj
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 12 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Rehabilitacija puteva
13,933,273
2,770,517
16,703,790
28,488,172
21,800,000
66,991,962
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Rehabilitacija puteva
20,100,000
0
20,100,000
14,700,000
9,200,000
44,000,000
1,000,000
0
1,000,000
2,500,000
3,000,000
6,500,000
1,000,000
0
1,000,000
2,500,000
3,000,000
6,500,000
60,805
0
60,805
0
0
60,805
KB
225,000
0
225,000
50,000
0
275,000
KB
1,350,000
0
1,350,000
1,500,000
1,000,000
3,850,000
KB
117,000
0
117,000
0
0
117,000
KB
450,290
0
450,290
0
0
450,290
KB
646,547
0
646,547
0
0
646,547
KB
450,000
0
450,000
0
0
450,000
KB
450,000
0
450,000
200,000
0
650,000
KB
225,000
0
225,000
100,000
0
325,000
KB
270,000
0
270,000
400,000
0
670,000
205419 - Program Signalizacija
205070-072223
10040
Vodoravna I vertikalna signalizacija magistralnih i regionalnih puteva, eliminisanje crnih tacaka
KB
Ukupno ( KB ) - Program Signalizacija
205420 - Ko Financiranje sa Opstinski Skupstine
205070-1320329
13742
Asfaltiranje puta Mushtisht - Maqiteve,Suhareke
205070-1320330
13743
AsfLtiranje puteva u selima Llukafc, Prigode, Vrelle, Studenice, Sine i Mojstir,Istog
KB
205070-1320332
205070-1320396
205070-1320399
205070-1320402
205070-1423104
13744
13764
13762
13765
14157
Prosirenje puteva " Brahim Ademi " i " Driton Islami",Ferizaj
Asfaltiranja puteva u selima Zheger, lladove-Nasal i Pogragje-Bilinice
Asfaltiranje puteva u selima KLina i Prekaz
Asfaltiranja puteva u gradu Gnjilanu - naselje br. VIII
Asfaltiranje i Izgradnja puta Abri e Eperme -Terdevc - Gullbovc
205070-1423679
14218
1.Asfaltiranje puta Topanice - Dajkoc,Kamenica
205070-1423680
14204
2.Rehabilitacija puta Vojnik - Buroje, Skenderaj
205070-1423688
14216
3.Asfaltiranje puta Dol - Kusar - Goden,Dzakovica
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 13 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
205070-1423693
205070-1525653
205070-1525654
205070-1525655
Sifra Proj
14217
14341
14342
14344
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
4.Asfaltiranje puta Bardhaniq - Dashinoc,Dzakovica
KB
360,000
0
360,000
300,000
0
660,000
KB
0
1,170,000
1,170,000
0
0
1,170,000
KB
0
720,000
720,000
0
0
720,000
KB
0
250,000
250,000
100,000
0
350,000
4,604,642
2,140,000
6,744,642
2,650,000
1,000,000
10,394,642
856,783
0
856,783
1,000,000
1,000,000
2,856,783
KB
45,900
0
45,900
0
0
45,900
KB
450,000
0
450,000
0
0
450,000
KB
270,000
0
270,000
0
0
270,000
KB
900,000
0
900,000
587,000
0
1,487,000
KB
90,000
0
90,000
0
0
90,000
KB
180,000
0
180,000
0
0
180,000
KB
368,991
0
368,991
0
0
368,991
900,000
0
900,000
3,000,000
8,900,745
12,800,745
Izgradnja puteva u selu Gnjilani
Izgradnja puteva u gradu Gnjilan
Rehabilitacija puta Turicec-Runik, Skenderaj
Ukupno ( KB ) - Ko Financiranje sa Opstinski Skupstine
205421 - Izgradnje Nove Puteve
205070-072449
10590
Projektovanje i tehnicka konsullenca
205070-072452
10439
Izgradnja puta Pec (Kuciste) -granica sa Crnom Gorom (Boge) duzina L=12 km
205070-1113279
12893
Izgradnja Tranzitnog Puta u Shtime, II faza
205070-1217832
13405
Asfaltiranje regionalnog puta Ferizaj - Nerodime
205070-1320213
13617
Izgradnja puta Mushetisht-Budakove-Jezerce-Urosevac
205070-1320214
13618
Izgradnja puta na ulazku u Peci od Prishtina
KB
205070-1320222
205070-1320959
205070-1421344
13707
13842
14111
Izgradna puta Junik-Gjeravice
Izgradnja puta Koliq -Dyz druga faza
Izgradnja nacionalanog puta Deqan-na granici sa Crnom Gorom (Plave)
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 14 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
205070-1423035
205070-1423037
205070-1423038
205070-1423078
205070-1423082
Sifra Proj
14114
14115
14116
14125
14129
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
KB
360,000
0
360,000
0
0
360,000
KB
720,000
0
720,000
0
0
720,000
KB
158,960
0
158,960
0
0
158,960
KB
683,100
0
683,100
0
0
683,100
KB
756,000
0
756,000
0
0
756,000
KB
810,669
0
810,669
0
0
810,669
KB
46,337
0
46,337
0
0
46,337
KB
810,000
0
810,000
0
0
810,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
3,000,000
3,000,000
7,000,000
KB
0
300,000
300,000
0
0
300,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
500,000
500,000
500,000
500,000
1,500,000
9,406,740
900,000
10,306,740
8,087,000
13,400,745
31,794,485
90,000,000
0
90,000,000
90,000,000
108,599,255
288,599,255
Izgradnja puta Loxhe-Kerstovc-Resuje-Qollapek
Izgradnja puta Dubrave-Baballoc
Izgradnja puta Pirane-Mamushe
Izgradnja puta koja povezuje Prizeren sa autoputom Ibrahim Rugova
14152
Asfaltiranje i Izgradnja puta Pollate -Reqice -Demahmetaj
205070-1423107
14154
Izgradnja puta u sello Dobrosh- Gjakovica
205070-1423108
14155
Asfaltiranje regionalnog puta R221-Istog
205070-1423110
14158
Rasirenje nacionalna puta M25.2 segmenta rackrsinca za starog puta Gnjilan- Gracanic
205070-1523359
14240
Izgradnja puta u selu Rezale
205070-1524538
14222
Izgradnja poveznih puteva u selu Krajkovo
14314
Novi od
2014
Izgradnja puta u selima Rugove
205070-1423105
205070-1525611
U toku
Izgradnja puta Vojnik - Osojan, Srbica
Ukupno ( KB ) - Izgradnje Nove Puteve
205422 - Izgradnja Autoputa
205070-1217046
13256
Autoput Prishtina-Hani i Elezit (R6)
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 15 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Izgradnja Autoputa
90,000,000
0
90,000,000
90,000,000
108,599,255
288,599,255
Ukupno - Izgradnja Autoputa
90,000,000
0
90,000,000
90,000,000
108,599,255
288,599,255
Ukupno ( KB ) - Putna Infrastruktura
124,344,655
7,910,517
132,255,172
143,225,172
159,300,000
434,780,344
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Putna Infrastruktura
20,100,000
0
20,100,000
14,700,000
9,200,000
44,000,000
Ukupno - Putna Infrastruktura
144,444,655
7,910,517
152,355,172
157,925,172
168,500,000
478,780,344
205074 - Odelenje za Vozila
205424 - Odelejnje za Vozila
205074-1421348
14117
Instalacija kamera, stvaranje baze podataka za JVD
100,000
0
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Odelejnje za Vozila
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Odelejnje za Vozila
100,000
0
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Vozila
100,000
0
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Odelenje za Vozila
100,000
0
100,000
0
0
100,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Departament Putnog Transporta
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno - Departament Putnog Transporta
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Departament Putnog Transporta
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
Ukupno - Departament Putnog Transporta
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
205079 - Departament Putnog Transporta
205459 - Departament Putnog Transporta
205079-1420625
14118
Reahbilitacija zeljeznickog linije X (Fushe Kosove - Hani i Elezit)
205080 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
205495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
205070-1525638
14343
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
6,000,000
6,000,000
0
0
6,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
0
6,000,000
6,000,000
0
0
6,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
6,000,000
6,000,000
0
0
6,000,000
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 16 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
6,000,000
6,000,000
0
0
6,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
6,000,000
6,000,000
0
0
6,000,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Infrastruktura
124,444,655
13,910,517
138,355,172
143,225,172
159,300,000
440,880,344
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Infrastruktura
30,100,000
0
30,100,000
24,700,000
19,200,000
74,000,000
Ukupno - Ministarstvo Infrastruktura
154,544,655
13,910,517
168,455,172
167,925,172
178,500,000
514,880,344
KB
400,000
0
400,000
200,000
200,000
800,000
KB
206000 - Ministarstvo Zdravstva
206086 - Primarni Nivo Zdravstvenih Usluga
206710 - Razvoj ljudskih resursa u KPZZ
206086-1423054
206088-1320971
14122
13847
Glavni Medicinski Centar Kaqanik
Izgradnja OCPM-Skenderaja
440,000
0
440,000
400,000
400,000
1,240,000
Ukupno ( KB ) - Razvoj ljudskih resursa u KPZZ
840,000
0
840,000
600,000
600,000
2,040,000
Ukupno - Razvoj ljudskih resursa u KPZZ
840,000
0
840,000
600,000
600,000
2,040,000
Ukupno ( KB ) - Primarni Nivo Zdravstvenih Usluga
840,000
0
840,000
600,000
600,000
2,040,000
Ukupno - Primarni Nivo Zdravstvenih Usluga
840,000
0
840,000
600,000
600,000
2,040,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
50,000
0
50,000
200,000
200,000
450,000
206087 - Programi za podrsku zdravstvenog sistema
206711 - Programi javnog zdravstva
206086-1213939
13044
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206086-1213943
13047
Medicinske i administrativne inventar
206086-1213944
13046
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Ukupno ( KB ) - Programi javnog zdravstva
206717 - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
206086-071553
10457
Nova zgrada QKTGj
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 17 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
206086-1213993
206086-1213994
206086-1213995
Sifra Proj
13056
13057
13058
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
KB
50,000
0
50,000
30,000
30,000
110,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
50,000
0
50,000
30,000
30,000
110,000
Ukupno ( KB ) - Nacionalni Centar za Transfuziju Krvi
200,000
0
200,000
310,000
310,000
820,000
KB
25,000
0
25,000
150,000
150,000
325,000
KB
145,000
0
145,000
20,000
20,000
185,000
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
1,800,000
1,800,000
4,600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
100,000
0
100,000
450,000
500,000
1,050,000
KB
65,000
0
65,000
65,000
65,000
195,000
1,415,000
0
1,415,000
2,565,000
2,615,000
6,595,000
Medicinska oprema
Medicinske i administrativne inventar
206720 - Popravak farmaceutskog sektora
206086-1112068
206086-1213985
12868
13059
Razlicitite uregaje
Odrzavanje infrastrukture
Ukupno ( KB ) - Popravak farmaceutskog sektora
206721 - Zdravstveni Informacioni Sistem
206086-1112081
10997
Razvoj SISH-a
206086-1213986
13060
Program podrske za zdravlje majke i deteta
206086-1213987
13061
Podrzka za RAE zajednice u promociji zdravlja i pristup uslugama
206086-1213988
13062
Kola hitne pomoci i drugih vozila potrebnih
206086-1213990
206086-1213991
13063
13065
Ulazanje u projektima MZ
Centar za leznje bolesti zavisnosti
Ukupno ( KB ) - Zdravstveni Informacioni Sistem
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 18 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno - Zdravstveni Informacioni Sistem
1,415,000
0
1,415,000
2,565,000
2,615,000
6,595,000
Ukupno ( KB ) - Programi za podrsku zdravstvenog sistema
1,965,000
0
1,965,000
3,225,000
3,275,000
8,465,000
Ukupno - Programi za podrsku zdravstvenog sistema
1,965,000
0
1,965,000
3,225,000
3,275,000
8,465,000
206093 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
206495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
206093-1525657
14349
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
KB
2,650,000
0
2,650,000
0
1,150,000
3,800,000
KB
0
0
0
70,000
70,000
140,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
2,450,000
0
2,450,000
5,000,000
6,230,000
13,680,000
206155 - Centralna Administraciju Usliga
206113 - Centralna administracija Ministarstva zdravlja
206086-1423004
206155-1112067
206155-1423127
14123
11264
14164
I faza izgradnje emergentok centra-KKUC
Nabavka IT opreme
Nadgledanje zdravstenog sektora
Ukupno ( KB ) - Centralna administracija Ministarstva zdravlja
2,650,000
0
2,650,000
70,000
1,220,000
3,940,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Centralna administracija Ministarstva zdravlja
2,450,000
0
2,450,000
5,000,000
6,230,000
13,680,000
Ukupno - Centralna administracija Ministarstva zdravlja
5,100,000
0
5,100,000
5,070,000
7,450,000
17,620,000
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Ukupno ( KB ) - Centralna Administraciju Usliga
2,650,000
0
2,650,000
70,000
1,220,000
3,940,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Centralna Administraciju Usliga
2,450,000
0
2,450,000
5,000,000
6,230,000
13,680,000
Ukupno - Centralna Administraciju Usliga
5,100,000
0
5,100,000
5,070,000
7,450,000
17,620,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Zdravstva
5,455,000
1,000,000
6,455,000
4,895,000
6,095,000
17,445,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Zdravstva
2,450,000
0
2,450,000
5,000,000
6,230,000
13,680,000
Strana 19 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
7,905,000
1,000,000
8,905,000
9,895,000
12,325,000
31,125,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
350,000
0
350,000
0
0
350,000
KB
160,000
0
160,000
286,001
368,684
814,685
KB
200,000
0
200,000
300,000
300,000
800,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
300,000
0
300,000
500,000
500,000
1,300,000
KB
500,000
0
500,000
0
0
500,000
KB
400,000
0
400,000
600,000
0
1,000,000
Ukupno - Ministarstvo Zdravstva
207000 - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
207100 - Sport
207802 - Izvrsni Sport
207100-061125
207100-072246
207100-072247
10218
10464
07094
Hala u Istog I faza II
Sportska hala u Orahovcu faza II
Palestra sportova Klina faza II
207100-093904
11002
Palestra sportova u Dardani -faza II
207100-093911
11007
Palestra sportova, Deqan faza I
207100-093914
11006
Palestra sportova, Skenderaj faza I
207100-1113579
12425
Renoviranje poligona sportske skole
207100-119451
12423
Renoviiranje postojecih regionalnih sportskih centara
207100-119458
12685
Skola za skijanje- Rinoviranje
207100-119468
207100-1213626
207100-1213627
12424
13453
13454
Rinoviranje postojeci futbalski stadiuma u regionalnim centrovima
Sporstka sala u Kaqaniku
Sporstka sala u Vitine
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 20 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
207100-1214213
207100-1214361
207100-1217590
207100-1317696
207100-1317700
Sifra Proj
13072
13071
13391
13455
13457
Naziv projekta
Gradski stadion u Deqanima
207100-1420730
14022
Izgradnja olimpicke palaca
207100-1423126
14163
Izgradnje sporstkog hale Dragash
207100-1523403
14223
Renovacija gradskog stadiona u Pristini
207100-1523404
14224
Izgradnja sportske sale u Samadrexhi-Vushtrri
14226
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
850,000
0
850,000
0
0
850,000
KB
400,000
0
400,000
1,200,000
1,200,000
2,800,000
KB
400,000
0
400,000
0
0
400,000
KB
188,684
0
188,684
0
0
188,684
KB
0
0
0
500,000
1,500,000
2,000,000
KB
500,000
0
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
500,000
0
500,000
500,000
0
1,000,000
KB
300,000
0
300,000
500,000
0
800,000
KB
0
400,000
400,000
0
0
400,000
KB
0
150,000
150,000
300,000
0
450,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
400,000
400,000
3,550,000
5,550,000
9,500,000
Izgradnja multifunkcionalnog centra u regionu Pristine
13711
207100-1523407
Procena za
2015
IZGRADNJA ATLETICARSKIH STAZA U REGIONALNIM STADIONIMA
207100-1320230
14306
Ukupno
2015
Renoviranje stadiona ,,Adem Jashar"- Mitrovice
Izgradnja olimpijskog bazena u regionu Pristine
207100-1523406
Novi od
2014
Pomocne fudbalskih stadiona
13458
14225
U toku
IPA sufinansiranje projekata u kulturi , omladinu i sport
207100-1317701
207100-1523405
Izvor sredstava
Izgradnja kompleksa za tenis u opstini Dzakovice
Izgradnja sportskih terena u raznim opstinama
Izgradnja nacionalnog stadiona za futbal u Pristini
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 21 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Izvrsni Sport
7,048,684
1,150,000
8,198,684
8,986,001
9,618,684
26,803,369
Ukupno - Izvrsni Sport
7,048,684
1,150,000
8,198,684
8,986,001
9,618,684
26,803,369
Ukupno ( KB ) - Sport
7,048,684
1,150,000
8,198,684
8,986,001
9,618,684
26,803,369
Ukupno - Sport
7,048,684
1,150,000
8,198,684
8,986,001
9,618,684
26,803,369
KB
500,000
0
500,000
800,000
800,000
2,100,000
KB
300,000
0
300,000
300,000
300,000
900,000
KB
200,000
0
200,000
500,000
500,000
1,200,000
207101 - Kultura
207803 - Institucionlana Podrska za Kulturu
207101-072235
207101-119288
06097
12686
Objekat pozorista i opere Dr. I Rugova
Preventime mere za kapitane investicije u kulturnim objekima
207101-1213650
13073
Muzej savremene umetnosti
207101-1523415
14227
Renovacija nacionalne biblioteke Kosova
0
200,000
200,000
500,000
0
700,000
Ukupno ( KB ) - Institucionlana Podrska za Kulturu
KB
1,000,000
200,000
1,200,000
2,100,000
1,600,000
4,900,000
Ukupno - Institucionlana Podrska za Kulturu
1,000,000
200,000
1,200,000
2,100,000
1,600,000
4,900,000
Ukupno ( KB ) - Kultura
1,000,000
200,000
1,200,000
2,100,000
1,600,000
4,900,000
Ukupno - Kultura
1,000,000
200,000
1,200,000
2,100,000
1,600,000
4,900,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
0
0
0
250,000
250,000
KB
0
250,000
250,000
0
0
250,000
KB
0
0
0
250,000
0
250,000
207102 - Omladina
207807 - Podrska Omladine
207102-1420736
207102-1420737
207102-1523417
207102-1523418
14024
14025
14228
14229
Centar za omladinu Urosevac
Centar za omladinu Prizren
Onladinski centar u Vuciternu
Omladinski centar u Sterpcu
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 22 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
207102-1523419
207102-1523420
Sifra Proj
14230
14231
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Omadinski centar u Srbici
KB
0
0
0
250,000
0
250,000
KB
0
0
0
0
250,000
250,000
Ukupno ( KB ) - Podrska Omladine
0
500,000
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Podrska Omladine
0
500,000
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno ( KB ) - Omladina
0
500,000
500,000
500,000
500,000
1,500,000
Ukupno - Omladina
0
500,000
500,000
500,000
500,000
1,500,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
KB
0
0
0
32,683
0
32,683
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
100,000
0
100,000
250,000
150,000
500,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Omladinski centar in Istok/|Burim
207103 - Kulturna Nasledstva
207815 - Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstva
207101-071967
10093
Prizrenski dvorac
207101-071968
10474
Tvrdava Harilaqit
207101-093837
11013
Lokalitet Ulpiana
207101-093852
11015
Dvorac Dardane
207101-093854
11021
Digitalizacija muzickog materijala
207101-119371
12693
Kosovo kulturni turizam
207101-1213635
207101-1213637
207101-1213642
13078
12688
13079
Arkeoloska iskopavanja spasavanja karaktera
Preventivne mere, urgentne interveniranje
Registracija i digitalizacija kulturne nasledstva na Kosovu
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 23 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
207103-1317719
207103-1317722
207103-1317743
207103-1421211
207103-1523409
Sifra Proj
13460
13462
13464
14026
14232
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Osvetljenje objekata kulturne bastine
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
KB
0
0
0
0
50,000
50,000
Odrzavanje i restauracija dzamije Sudi Efendije u Pristini
Odrzavanje i restauracija Atik dzamije u Gnjilane
Lokacija Dresnik
Prezervacija i restauracija zgrade IMMK u Pristini
207103-1523411
14233
Prezervacija i resturacija Mahmut Pase Gjinolli in Vucitrn
207103-1523412
14234
Prezervacija i restauracija Hynileri kuce u Pristini
207103-1523413
14235
6.Prezervacija i restauracija Mosta Guri u Vucitrnu
207103-1523414
14236
Prezervacija i restauracija porodicne kuce Rudi u Pristini
0
0
0
0
50,000
50,000
Ukupno ( KB ) - Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstva
KB
680,000
300,000
980,000
1,112,683
980,000
3,072,683
Ukupno - Cuvanje,Zashtita Kulturne Nasledstva
680,000
300,000
980,000
1,112,683
980,000
3,072,683
Ukupno ( KB ) - Kulturna Nasledstva
680,000
300,000
980,000
1,112,683
980,000
3,072,683
Ukupno - Kulturna Nasledstva
680,000
300,000
980,000
1,112,683
980,000
3,072,683
0
170,000
170,000
0
0
170,000
0
170,000
170,000
0
0
170,000
207104 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
207495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
207104-1525659
14350
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 24 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
170,000
170,000
0
0
170,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
170,000
170,000
0
0
170,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
170,000
170,000
0
0
170,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
8,728,684
2,320,000
11,048,684
12,698,684
12,698,684
36,446,052
Ukupno - Ministarstvo za Kulturu, Omladinu i Sport
8,728,684
2,320,000
11,048,684
12,698,684
12,698,684
36,446,052
100,000
0
100,000
100,000
200,000
400,000
100,000
0
100,000
100,000
200,000
400,000
450,000
0
450,000
500,000
500,000
1,450,000
450,000
0
450,000
500,000
500,000
1,450,000
450,000
0
450,000
450,000
450,000
1,350,000
208000 - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
208110 - Visoko Obrazovanje i nauka
208905 - Studentski Centar
208155-119924
11353
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata u studentskom centru
KB
Ukupno ( KB ) - Studentski Centar
208919 - Universitet Prizrena
208155-119919
12533
Izgradnja nove infrastrukture i renoviranje postojec̕ih objekata na Univerzitetu u Prizrenu
KB
Ukupno ( KB ) - Universitet Prizrena
208974 - Univerzitet u Peci
208110-1421242
14027
Izgradnja, renovacija infrastrukture Univerziteta Peci
208155-1423047
14050
Kupovina ostale opreme za univerzitet u Peci
KB
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
500,000
0
500,000
500,000
500,000
1,500,000
KB
270,000
0
270,000
370,000
370,000
1,010,000
KB
0
0
0
30,000
30,000
60,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Peci
208977 - Univerzitet u Gjilanu
208155-1421241
208155-1423040
208155-1423041
14039
14048
14045
Izgradnja, renovacija infrastrukture Univerziteta u Gnjilanu
Kupovina vozila za univerzitet u Gnjilanu
Kupovina opreme IT za Univerzitet u Gnjilanu
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 25 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
208155-1423044
Sifra Proj
14047
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Kupovina namestaja za univerzitet u Gnjilanu
KB
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Gjilanu
100,000
0
100,000
50,000
50,000
200,000
370,000
0
370,000
500,000
500,000
1,370,000
470,000
0
470,000
500,000
500,000
1,470,000
470,000
0
470,000
500,000
500,000
1,470,000
470,000
0
470,000
500,000
500,000
1,470,000
470,000
0
470,000
500,000
500,000
1,470,000
186,000
0
186,000
0
0
186,000
208978 - Univerzitet u Gjakova
208155-1421240
14038
Izgradnja, renovacija infrastrukture Univerziteta u Dakovici
KB
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Gjakova
208979 - Univerzitet u Mitrovica
208155-1423012
14044
Izgradnja i nenovacija infrastrukture Univerziteta Mitrovice
KB
Ukupno ( KB ) - Univerzitet u Mitrovica
208982 - Ostale kapitalne investicije u visokom obrazovanju
208112-072281
06101
Istorijski Institut - Bibloteka Univerziteta - nastavak rada
208155-095564
11034
Projekti za visoko obrazovanje
KB
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
236,000
0
236,000
50,000
50,000
336,000
Ukupno - Ostale kapitalne investicije u visokom obrazovanju
236,000
0
236,000
50,000
50,000
336,000
Ukupno ( KB ) - Visoko Obrazovanje i nauka
2,596,000
0
2,596,000
2,650,000
2,750,000
7,996,000
Ukupno - Visoko Obrazovanje i nauka
2,596,000
0
2,596,000
2,650,000
2,750,000
7,996,000
KB
0
200,000
200,000
150,000
0
350,000
KB
0
250,000
250,000
100,000
0
350,000
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
Ukupno ( KB ) - Ostale kapitalne investicije u visokom obrazovanju
208111 - Preduniverzitet sko obrazovanje
208981 - Kapitalne investicije u preduniverz.obrazovanju
208111-1525649
208111-1525664
208111-1525666
14346
14356
14357
Hala za fizicko vaspitanjeSHMU Liria Pogragj, Gjilan
Izgradnja aneksa i renoviranje skole u Komorane, Drenas
Izgradnja skolske infrastrukture u osnovnom skolu Kishnareka, Drenas
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 26 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
208111-1525667
208111-1525668
208112-072302
208112-072422
208112-091904
Sifra Proj
14358
14359
10572
10331
10935
Naziv projekta
Arhitektonski projekti za objekte osnovnih skola
208155-095561
11027
Izgradnja Osnovne Skole - Turiqevc
208155-095688
11206
Kapitalni projekti koji se nastavljaju
208155-119913
12354
Izgradnja skole u Urosevcu
208155-119916
11450
Srednja skola u centar Podujevo
12345
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
KB
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
KB
200,000
0
200,000
600,000
800,000
1,600,000
KB
650,000
0
650,000
1,078,112
750,000
2,478,112
KB
100,000
0
100,000
200,000
100,000
400,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
200,000
350,000
KB
300,000
0
300,000
20,000
0
320,000
KB
100,000
0
100,000
200,000
250,000
550,000
KB
290,000
0
290,000
0
0
290,000
KB
305,000
0
305,000
0
0
305,000
KB
360,000
0
360,000
0
0
360,000
KB
130,000
0
130,000
0
0
130,000
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
Profesionalno nadgledanje kapitalni investicije
11030
208155-119933
Procena za
2015
Kupovina inventara
208155-094482
12343
Ukupno
2015
Izgradnja objekta srednje muzicke skole `Prenk Jakova` u Pristini
Informativna tehnologija u predunivezitetskom obrazovanju
208155-119931
Novi od
2014
Renoviranje osnovne skole Koretica, Drenas
11026
12341
U toku
Construktion of infrastruktur in primary school Gllobar, Drenas
208112-093998
208155-119929
Izvor sredstava
Izgradnja srednje skole u Prizrenu
Izgradnja srednje skole u Mitrovice
Izgradnja srednje skole u Vitini
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 27 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
208155-119934
208155-119937
208155-119940
208155-119942
208155-119943
Sifra Proj
12346
12348
12351
12353
12337
Naziv projekta
Izgradnja specijalne skole u Mitrovici
208155-1213887
13086
Izgradnja srednje skole u Decanima
208155-1213891
13088
Renoviranje skolskih objekata
208155-1213893
13090
izgradnja osnovne skole u Mitrovici
208155-1213896
13093
Izgradnja skole za manjine
13470
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
300,000
0
300,000
100,000
0
400,000
KB
150,000
0
150,000
0
0
150,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
210,000
0
210,000
100,000
0
310,000
KB
260,000
0
260,000
0
0
260,000
KB
100,000
0
100,000
250,000
300,000
650,000
KB
300,000
0
300,000
590,000
0
890,000
KB
0
0
0
300,000
600,000
900,000
KB
0
0
0
300,000
59,419
359,419
KB
100,000
0
100,000
600,000
1,000,000
1,700,000
KB
0
0
0
0
150,000
150,000
KB
90,000
0
90,000
0
0
90,000
KB
0
0
0
0
500,000
500,000
KB
0
0
0
0
500,000
500,000
Izgradnja srednje skole u Gnjilanu
13085
208155-1317764
Procena za
2015
Izgradnja srednje skole u Kacniku
208155-1213886
13466
Ukupno
2015
izgradnja Osnovne skole u Randobrave
Izgradnja i prosirenje infrastrukture
208155-1317759
Novi od
2014
izgradnja Osnovne skole u Kosovu Polju
13084
13465
U toku
Izgradnja srednje skole u Dragasu
208155-1213885
208155-1317754
Izvor sredstava
Izgradnja odnovne skole u Rausic
Izgranja srednje skole u Istok
Izgradnja osnovne skole u Gnjilane
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 28 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
208155-1317765
208155-1317769
208155-1317771
208155-1317773
208155-1317774
Sifra Proj
13471
13473
13475
13477
13478
Naziv projekta
Izvor sredstava
Izgradjna osnove skole u Isniq
208155-1420771
14036
Popravak infratrukture objekta za specijalno obrazovanje
208155-1420777
14030
Modernizacija obrazovnog sistema Kosova preko e-edukacije
208155-1420791
14360
Izgradnja aneksa osnovne skole Abaz Ajeti, Gjilan
2015 - 2017
KB
200,000
0
200,000
450,000
0
650,000
KB
0
0
0
0
450,000
450,000
KB
0
0
0
500,000
550,000
1,050,000
KB
0
0
0
700,000
600,000
1,300,000
KB
0
0
0
0
600,000
600,000
KB
255,000
0
255,000
0
0
255,000
KB
388,000
0
388,000
0
0
388,000
KB
0
0
0
200,000
150,000
350,000
2,931,000
0
2,931,000
0
0
2,931,000
208155-1420850
14034
Izgradnja osnovne skole u Pantine- Vushtrri
KB
0
200,000
200,000
150,000
0
350,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
0
0
0
300,000
150,000
450,000
KB
250,000
0
250,000
100,000
0
350,000
KB
270,000
0
270,000
50,000
0
320,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
14042
Ukupno
2017
Izgradnja muzicke skole u Prizren
13702
208155-1423008
Procena za
2016
Izgradnja sala za fizicko vaspitanje
208155-1320226
14037
Procena za
2015
Izgradnja osnovne skole u Klini
Izgradnaj srednje skole Hamez Jashari u Skenderaj
208155-1420866
Ukupno
2015
Izgradnja osnovne skole u Peci
13481
14035
Novi od
2014
Izgradnja skole u Duhel Suva Reka
208155-1319737
208155-1420854
U toku
Izgradnja osnovne skole u Leshan- Suhareke
Izgradnja osnovne skole Luigj Gurakuqi uBatllave II Podujeve
Izgradnja osnovne skole u Sllapuzhan Suhareke
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 29 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
208155-1423083
Sifra Proj
14130
Naziv projekta
Izvor sredstava
208155-1523309
208155-1525619
208155-1525620
14238
14239
14322
14319
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Osnovne skole ,,Vellezrit Frashri" u Qubrel- Skenderaj
KB
208155-1523296
U toku
300,000
0
300,000
0
0
300,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
0
0
900,000
1,600,000
2,500,000
KB
0
400,000
400,000
500,000
0
900,000
KB
0
200,000
200,000
250,000
50,000
500,000
KB
0
0
0
400,000
600,000
1,000,000
KB
0
150,000
150,000
250,000
250,000
650,000
Reforma u obrazovanju (kredit od Svetske banke)
Tvining projekat - PSAK 2011-2016
Poboljsanje skolskih objekata u Gracanici
Izgradnja osnovne skole u Pozaran - Vitina
208155-1525621
14320
Izgradnja osnovne skole / nize srednja Lapusnik, Gllogovac
208155-1525622
14321
Izgradnja osnovne skole u Ponosec-Djakovica
0
0
0
300,000
300,000
600,000
Ukupno ( KB ) - Kapitalne investicije u preduniverz.obrazovanju
KB
5,858,000
1,700,000
7,558,000
9,188,112
9,159,419
25,905,531
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Kapitalne investicije u preduniverz.obrazovanju
2,931,000
0
2,931,000
900,000
1,600,000
5,431,000
Ukupno - Kapitalne investicije u preduniverz.obrazovanju
8,789,000
1,700,000
10,489,000
10,088,112
10,759,419
31,336,531
Ukupno ( KB ) - Preduniverzitet sko obrazovanje
5,858,000
1,700,000
7,558,000
9,188,112
9,159,419
25,905,531
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Preduniverzitet sko obrazovanje
2,931,000
0
2,931,000
900,000
1,600,000
5,431,000
Ukupno - Preduniverzitet sko obrazovanje
8,789,000
1,700,000
10,489,000
10,088,112
10,759,419
31,336,531
0
2,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
2,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
2,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
2,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
208112 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
208495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
208112-1525665
14354
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 30 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
0
2,000,000
2,000,000
0
0
2,000,000
208155 - Centarlna Administracij Usluge
208113 - Centarlna Administracij
208111-094378
10144
Kupovina knjiga
4,000,000
0
4,000,000
7,500,000
7,500,000
19,000,000
Ukupno ( KB ) - Centarlna Administracij
KB
4,000,000
0
4,000,000
7,500,000
7,500,000
19,000,000
Ukupno - Centarlna Administracij
4,000,000
0
4,000,000
7,500,000
7,500,000
19,000,000
Ukupno ( KB ) - Centarlna Administracij Usluge
4,000,000
0
4,000,000
7,500,000
7,500,000
19,000,000
Ukupno - Centarlna Administracij Usluge
4,000,000
0
4,000,000
7,500,000
7,500,000
19,000,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
12,454,000
3,700,000
16,154,000
19,338,112
19,409,419
54,901,531
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
2,931,000
0
2,931,000
900,000
1,600,000
5,431,000
Ukupno - Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije
15,385,000
3,700,000
19,085,000
20,238,112
21,009,419
60,332,531
100,000
0
100,000
110,000
213,500
423,500
Ukupno ( KB ) - Osnovne penzije
100,000
0
100,000
110,000
213,500
423,500
Ukupno - Osnovne penzije
100,000
0
100,000
110,000
213,500
423,500
Ukupno ( KB ) - Penzije
100,000
0
100,000
110,000
213,500
423,500
Ukupno - Penzije
100,000
0
100,000
110,000
213,500
423,500
105,000
0
105,000
90,000
46,500
241,500
0
0
300,000
300,000
600,000
209000 - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
209120 - Penzije
209001 - Osnovne penzije
209120-1317691
13484
Renoviranje postojecih objekata DPAK
KB
209121 - Socialna Pomoc
209007 - Institucije
209121-119819
12169
Renoviranje postojecih objekata i TS ISI-
209121-1317752
13486
Izgradnja osnovnih kuca za zajednice za osobe sa ogranicenim sposobnostima sa sufinansirannjem od opstina
KB
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
0
Strana 31 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
209121-1317753
209121-1523397
Sifra Proj
13887
14241
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Izgradnja kuca za zajednicu starih osoba u kofinansiranju sa opstinama
KB
0
150,000
150,000
300,000
300,000
750,000
KB
0
100,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Institucije
105,000
250,000
355,000
690,000
646,500
1,691,500
Ukupno - Institucije
105,000
250,000
355,000
690,000
646,500
1,691,500
Ukupno ( KB ) - Socialna Pomoc
105,000
250,000
355,000
690,000
646,500
1,691,500
Ukupno - Socialna Pomoc
105,000
250,000
355,000
690,000
646,500
1,691,500
KB
50,000
0
50,000
366,500
350,000
766,500
KB
50,000
0
50,000
50,000
31,500
131,500
Snabdevanje opremom za kuhinje
209122 - Rad i Pitanja Zaposljavanja
209431 - Diviziaj Zaposlenost
209122-119829
12175
Povecavanje fizicke sposobnosti sluzbi za zaposljavanje (tri kancelarije godisnje)
209122-1317718
13487
Odrzavanje SIMP-a
209122-1420740
13888
Izgradnja RCZ u Mitrovici
KB
50,000
0
50,000
170,000
150,000
370,000
150,000
0
150,000
586,500
531,500
1,268,000
KB
174,000
0
174,000
100,000
100,000
374,000
KB
0
0
0
70,000
70,000
140,000
KB
0
0
0
60,000
60,000
120,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
374,000
0
374,000
430,000
430,000
1,234,000
Ukupno ( KB ) - Diviziaj Zaposlenost
209912 - Profesionalna Obuka
209122-1317746
13489
Oprema za novi objekat CSO u Urosevac, Gnjilane, Mitrovica, Dakovica i drugih centara
209122-1317747
13491
Uredenje prostora oko izgradenog objekta CSO
209122-1317748
209122-1420745
13890
13891
Kupovina vozila za potrebe CPE/OPE (3 u godini)
Izgradnja RCZ u Dakovici
Ukupno ( KB ) - Profesionalna Obuka
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 32 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno - Profesionalna Obuka
374,000
0
374,000
430,000
430,000
1,234,000
Ukupno ( KB ) - Rad i Pitanja Zaposljavanja
524,000
0
524,000
1,016,500
961,500
2,502,000
Ukupno - Rad i Pitanja Zaposljavanja
524,000
0
524,000
1,016,500
961,500
2,502,000
209125 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
209495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
209125-1525663
14353
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
120,000
0
120,000
120,000
120,000
360,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
120,000
0
120,000
220,000
220,000
560,000
Ukupno - Centralna Administracija
120,000
0
120,000
220,000
220,000
560,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Sluzba
120,000
0
120,000
220,000
220,000
560,000
Ukupno - Centralna Administracija Sluzba
120,000
0
120,000
220,000
220,000
560,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
849,000
1,250,000
2,099,000
2,036,500
2,041,500
6,177,000
Ukupno - Ministarstvo za Rad i Socijalnu Zastitu
849,000
1,250,000
2,099,000
2,036,500
2,041,500
6,177,000
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
209155 - Centralna Administracija Sluzba
209113 - Centralna Administracija
209155-1420749
209155-1523394
13892
14242
Dizajniranje i monitoring projekata
Nabavka opreme za IT
210000 - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
210039 - Odelenje za Prostorno Planiranje, Izgradnje i Stanovanje
210504 - Odeljenje za prostorno planiranje, izgradnju i stanovanje
210131-119400
13900
Popravak neformalnog naselja
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 33 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
210131-119403
210131-119405
210131-119472
210131-1214236
210131-1318004
Sifra Proj
13499
13120
13119
13121
13500
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Kompleks groblja Velika Krusa
KB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
3,300
0
3,300
0
0
3,300
KB
50,000
0
50,000
300,000
250,000
600,000
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
0
400,000
400,000
0
0
400,000
KB
1,300
0
1,300
0
0
1,300
0
0
0
20,000
20,000
40,000
Kompleks groblja u Klecku
Nastabak izgradnje Memorijalnog kompleksa bitke Koshare
Kompleks groble za martire Cabrate-Djakove
Izrada regulatornih planova u Opstinama Kosova
210131-1318082
13501
Plansko regulisanje i izgradnja zasticenih posebnih zona u centru Prizrena i selu Velika Hoca
210131-1525681
14361
Regulacije memorialnog parka ,,Ibrahim Rugova" u gradu Istoku
210134-119668
12535
Preseljenje stanovnika sa sela Brod
210134-1420627
13904
Stvaranje baze podataka za upravljanje zahteva za naseljenje na centralnom i lokalnom nivou
214260-1213989
13389
Izgradnja i rekonstrukcija domova povratnika
KB
KB
600,000
0
600,000
800,000
900,000
2,300,000
Ukupno ( KB ) - Odeljenje za prostorno planiranje, izgradnju i stanovanje
KB
1,154,600
400,000
1,554,600
1,200,000
1,250,000
4,004,600
Ukupno - Odeljenje za prostorno planiranje, izgradnju i stanovanje
1,154,600
400,000
1,554,600
1,200,000
1,250,000
4,004,600
Ukupno ( KB ) - Odelenje za Prostorno Planiranje, Izgradnje i Stanovanje
1,154,600
400,000
1,554,600
1,200,000
1,250,000
4,004,600
Ukupno - Odelenje za Prostorno Planiranje, Izgradnje i Stanovanje
1,154,600
400,000
1,554,600
1,200,000
1,250,000
4,004,600
0
0
0
221,926
300,000
521,926
210130 - Sredina
210501 - Sredina
210130-071708
10204
Izgradnja objekta za privremeno ocuvanje opasnih otpadaka
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 34 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
210130-107021
Sifra Proj
13116
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ciscenje reke Lepenac od azbest otpada
KB
210130-1317216
210130-1317217
210130-1317710
210130-1320016
13893
13894
13496
13497
250,000
0
250,000
200,000
200,000
650,000
KB
0
0
0
534,330
414,330
948,660
KB
0
0
0
40,000
200,000
240,000
KB
20,000
0
20,000
0
0
20,000
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
KB
0
0
0
40,000
200,000
240,000
KB
0
0
0
250,000
500,000
750,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
570,000
0
570,000
0
0
570,000
Ukupno ( KB ) - Sredina
320,000
0
320,000
1,286,256
1,814,330
3,420,586
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Sredina
570,000
0
570,000
0
0
570,000
Ukupno - Sredina
890,000
0
890,000
1,286,256
1,814,330
3,990,586
Inventarizacija tipova biljaka, zivotinja, tipova prirodnih naseljenja i njihova hartograficka prezentacija
Izgradnja opstinskog deponije u regiji Peci
Zelenilo i rehabilitacija jednog dela Industrijskog parka u Mitrovici
Projekat sredina i vi
210130-1420410
13895
Botanicki vrt u Pristini
210130-1420742
13897
Izgradnja deponije za tvrde materijale u Pristini
210130-1420746
13898
Ciscenje i rekultivacija zemlje u Obilicu
Ukupno ( KB ) - Sredina
320,000
0
320,000
1,286,256
1,814,330
3,420,586
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Sredina
570,000
0
570,000
0
0
570,000
Ukupno - Sredina
890,000
0
890,000
1,286,256
1,814,330
3,990,586
KB
0
0
0
150,000
300,000
450,000
KB
150,000
0
150,000
386,000
316,926
852,926
210133 - Izvori Vode
210603 - Izvori Vode
210133-093467
210133-094325
13128
11050
Izgradnja reke zastitu od reke poplave u belo Drinu-Zrze
Regulisanje korita reke Mirusha, Gjilan
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 35 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
210133-119562
210133-1213882
210133-1214139
210133-1216230
210133-1217023
Sifra Proj
12557
13124
13127
13125
13123
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
190,000
0
190,000
300,000
200,000
690,000
KB
30,000
0
30,000
0
0
30,000
KB
480,400
0
480,400
500,000
500,000
1,480,400
KB
500,000
0
500,000
992,999
1,589,999
3,082,998
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
KB
400,000
0
400,000
500,000
700,000
1,600,000
KB
30,000
0
30,000
10,000
0
40,000
50,000
0
50,000
50,000
26,000
126,000
KB
200,000
0
200,000
100,000
100,000
400,000
KB
0
147,940
147,940
250,000
150,000
547,940
KB
0
150,000
150,000
0
0
150,000
Ukupno ( KB ) - Izvori Vode
2,230,400
297,940
2,528,340
3,338,999
3,982,925
9,850,264
Ukupno - Izvori Vode
2,230,400
297,940
2,528,340
3,338,999
3,982,925
9,850,264
Ukupno ( KB ) - Izvori Vode
2,230,400
297,940
2,528,340
3,338,999
3,982,925
9,850,264
Regulacija reckog korita " Krene " Dakovica
Regulacija reckog korita Ernik-Junik
Akumulacija vode / jezera na reci Ibar u Mitrovici
Sistem otpadnih voda i projekat unaprecenja i infrastrukture reke Bistrice u Prizerenu
13503
Regulacija korita reke Lepenac u Kacaniku
210133-1320047
13512
Regulacija korita reke Drenica u Drenas
210133-1323093
14134
7.Izgradnja fek. kanalizacije u Irzniq ? Decan
210133-1420756
13901
Izgradnja vodovoda u selu Lubinje e eperme - Opstina Prizrena
210133-1420772
13902
Rehabilitacija vodovoda i povecanje kapaciteta vode za 9 sela Kacanika
210133-1523998
14243
Izgradnja kanalizacije u selu Runik-Srbica
KB
14244
Novi od
2014
Izgradnja kanalizacije u Decanu
210133-1318096
210133-1524171
U toku
Popravak knalizacije u Rozalle
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 36 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno - Izvori Vode
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
2,230,400
297,940
2,528,340
3,338,999
3,982,925
9,850,264
210134 - Eksporpijanja
210605 - Kancelarija za eksproprijaciju
210134-1217079
13130
Ekproporacija
27,074,623
0
27,074,623
32,000,000
31,000,000
90,074,623
Ukupno ( KB ) - Kancelarija za eksproprijaciju
KB
27,074,623
0
27,074,623
32,000,000
31,000,000
90,074,623
Ukupno - Kancelarija za eksproprijaciju
27,074,623
0
27,074,623
32,000,000
31,000,000
90,074,623
Ukupno ( KB ) - Eksporpijanja
27,074,623
0
27,074,623
32,000,000
31,000,000
90,074,623
Ukupno - Eksporpijanja
27,074,623
0
27,074,623
32,000,000
31,000,000
90,074,623
70,000
0
70,000
300,000
300,000
670,000
Ukupno ( KB ) - Selo Hade
70,000
0
70,000
300,000
300,000
670,000
Ukupno - Selo Hade
70,000
0
70,000
300,000
300,000
670,000
Ukupno ( KB ) - Selo Hade
70,000
0
70,000
300,000
300,000
670,000
Ukupno - Selo Hade
70,000
0
70,000
300,000
300,000
670,000
KB
35,000
0
35,000
45,000
50,000
130,000
KB
0
0
0
30,000
0
30,000
KB
70,000
0
70,000
35,000
35,000
140,000
KB
30,000
0
30,000
60,000
50,000
140,000
210135 - Selo Hade
210434 - Selo Hade
210134-072372
08140
Selo Hade
KB
210137 - Kosovska Agencija za Zastitu Sredine
210436 - Kosovska Agencija za zastitu sredine
210137-1420630
13913
Jacanje sacuvanja i stabilni razvoj nacionalnog parka Bjeshket e Nemuna
210137-1420638
13914
Kupovina terenskih vozila za AZSK
210137-1420641
13915
Odrzavanje mreze stanica za monitoring vazduha
210137-1420644
13916
Nabavka laboratorijskih materijala za laborator HMIK
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 37 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
210137-1420647
210137-1420660
210137-1420664
Sifra Proj
13917
13918
13919
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Obiljezavanje i digitalizacija zasticenih zona prirode
KB
40,000
0
40,000
30,000
30,000
100,000
KB
35,000
0
35,000
40,000
45,000
120,000
KB
50,000
0
50,000
30,000
50,000
130,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za zastitu sredine
260,000
0
260,000
270,000
260,000
790,000
Ukupno - Kosovska Agencija za zastitu sredine
260,000
0
260,000
270,000
260,000
790,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Zastitu Sredine
260,000
0
260,000
270,000
260,000
790,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Zastitu Sredine
260,000
0
260,000
270,000
260,000
790,000
KB
0
0
0
7,000
5,000
12,000
KB
32,500
0
32,500
0
0
32,500
Finansiranje od Pozajmljivanja
97,500
0
97,500
0
0
97,500
357,750
0
357,750
200,000
100,000
657,750
1,073,250
0
1,073,250
0
0
1,073,250
KB
47,000
0
47,000
45,000
45,000
137,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
31,750
0
31,750
50,000
100,000
181,750
KB
0
0
0
40,000
0
40,000
Monitoring zagadenja zemlje
Renovacija hidrometoroloskih stanica Kosova po jezercima
210138 - Agencija Kadastra Kosova
210601 - Kadastra Usluge
210138-1213785
13132
Razvoj intraneta AKO
210138-1213835
13131
Kreiranje iskustva katastar i podzemnih objekata
210138-1214005
13905
Izgradnja katastralnih informacija
KB
Finansiranje od Pozajmljivanja
210138-1317560
210138-1420391
210138-1420393
210138-1420404
13537
13906
13907
13908
Odrzavanje sistema zemljisnih katastarskih informacija na Kosovu
Prosirenje centra baze podataka (Hardware+Software)
Centar za premjestaj u slucaju katastrofa
Razvoj novih modula apllikacije adresnih sistema
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 38 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
210138-1420646
Sifra Proj
13910
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Katastar zgrada
KB
18,500
0
18,500
100,000
75,000
193,500
Finansiranje od Pozajmljivanja
46,000
0
46,000
0
0
46,000
130,000
0
130,000
0
0
130,000
210138-1420670
13912
Snabdevanje inventarom i informativnom tehnoloskom opremom za OKK i KKA
210138-1523256
14245
Automatizacija sistema arhiviranja podataka (backup) i monitoring on line usluga za obavestenje
Finansiranje od Pozajmljivanja
0
0
0
95,000
0
95,000
Ukupno ( KB ) - Kadastra Usluge
KB
487,500
0
487,500
637,000
425,000
1,549,500
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Kadastra Usluge
1,346,750
0
1,346,750
0
0
1,346,750
Ukupno - Kadastra Usluge
1,834,250
0
1,834,250
637,000
425,000
2,896,250
Ukupno ( KB ) - Agencija Kadastra Kosova
487,500
0
487,500
637,000
425,000
1,549,500
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Agencija Kadastra Kosova
1,346,750
0
1,346,750
0
0
1,346,750
Ukupno - Agencija Kadastra Kosova
1,834,250
0
1,834,250
637,000
425,000
2,896,250
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
31,597,123
1,697,940
33,295,063
39,032,255
39,032,255
111,359,573
210141 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
210495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
210133-1525635
14347
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
1,916,750
0
1,916,750
0
0
1,916,750
Ukupno - Ministarstvo za Sredinu i Prostorno Planiranje
33,513,873
1,697,940
35,211,813
39,032,255
39,032,255
113,276,323
211000 - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
211144 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
211462 - Konsolidovani Projekat za Povratnike
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 39 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
211140-071571
211155-119901
211155-119902
Sifra Proj
11053
12380
12714
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Projekat,,Sutra"
KB
500,000
0
500,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
KB
1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
KB
1,900,000
0
1,900,000
3,000,000
3,000,000
7,900,000
Ukupno ( KB ) - Konsolidovani Projekat za Povratnike
3,400,000
0
3,400,000
6,000,000
6,000,000
15,400,000
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
3,400,000
0
3,400,000
6,000,000
6,000,000
15,400,000
Ukupno ( KB ) - Konsolidovani Projekat za Povratnike
3,400,000
0
3,400,000
6,000,000
6,000,000
15,400,000
Ukupno - Konsolidovani Projekat za Povratnike
3,400,000
0
3,400,000
6,000,000
6,000,000
15,400,000
Projekat za povratak ( Izgradnja kuca za povratnike)
Projekat za zajednice
211145 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
211495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
211145-1525660
14352
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
3,400,000
3,000,000
6,400,000
6,000,000
6,000,000
18,400,000
Ukupno - Ministarstvo za Povratak i Zajednice
3,400,000
3,000,000
6,400,000
6,000,000
6,000,000
18,400,000
212000 - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
212153 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
212495 - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
212153-1525656
14351
Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
KB
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 40 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
Ukupno - Sufinansiranje za SO severne Mitrovice, Zvecana, Zubin Potoka i Leposavic
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
KB
2,200,000
0
2,200,000
2,500,000
2,500,000
7,200,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
0
0
0
900,000
900,000
1,800,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
2,200,000
0
2,200,000
3,500,000
3,500,000
9,200,000
212155 - Centralna Administracija Usluge
212113 - Centralna Administracija
212155-091631
212155-1213687
212155-1213730
10847
13135
13134
Zajdnicko financiranje sa IPA
Podsticaj Grant za opstine
Sufinanciranje sa IPA za regionalni razvoj
Ukupno - Centralna Administracija
2,200,000
0
2,200,000
3,500,000
3,500,000
9,200,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
2,200,000
0
2,200,000
3,500,000
3,500,000
9,200,000
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
2,200,000
0
2,200,000
3,500,000
3,500,000
9,200,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
2,200,000
1,000,000
3,200,000
3,500,000
3,500,000
10,200,000
Ukupno - Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave
2,200,000
1,000,000
3,200,000
3,500,000
3,500,000
10,200,000
150,000
0
150,000
100,000
100,000
350,000
213000 - Ministarstvo Economski Napredka
213160 - Departament za Energije
213438 - Departament za Energije
213160-119496
12722
Energetska revizija zgrada javnog servisa
KB
213160-1213805
13136
Javne kampanje za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (OIE)
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
Ukupno ( KB ) - Departament za Energije
200,000
0
200,000
150,000
150,000
500,000
Ukupno - Departament za Energije
200,000
0
200,000
150,000
150,000
500,000
Ukupno ( KB ) - Departament za Energije
200,000
0
200,000
150,000
150,000
500,000
Ukupno - Departament za Energije
200,000
0
200,000
150,000
150,000
500,000
Strana 41 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
213161 - Odeljenje rudnika
213439 - Odeljenje rudnika
213160-1420657
213161-1523936
213161-1524046
13921
14246
14247
Sprovodenje i rikultivacija deponije prema predlozenim merama iz studije Munde
KB
35,000
0
35,000
0
0
35,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
Ukupno ( KB ) - Odeljenje rudnika
35,000
0
35,000
50,000
100,000
185,000
Ukupno - Odeljenje rudnika
35,000
0
35,000
50,000
100,000
185,000
Ukupno ( KB ) - Odeljenje rudnika
35,000
0
35,000
50,000
100,000
185,000
Ukupno - Odeljenje rudnika
35,000
0
35,000
50,000
100,000
185,000
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
KB
130,000
0
130,000
0
0
130,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
192,460
0
192,460
50,000
50,000
292,460
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
200,000
0
200,000
15,000
15,000
230,000
Identifikacija efekata rudarskih aktivnosti u zajednici
Godi?nji agregatnih izvora iz ve?ih rijeka
213165 - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
213225 - Voda i Otpadi
213165-1317653
13599
Rehabilitacija vodovodne mreze u ulicama "Fetah Gega"i "Kadri Nesho"
213165-1319748
13922
Linija pijace vode iz bazena Radoniq , II faza LINIJA ANADRINI
213165-1420710
13926
Postavljanje vodometra po zonama
213165-1420721
13928
Specijalan kamion za prenos smeca (1.1m3 & 7m3)
KB
213165-1420725
213165-1420729
213165-1420732
13929
13930
13931
Izmena primarnih i sekundarnih cevi - Urosevac
Izgradnja brane u selu Dubove - Peja
Renovacija postojece mreze vodovoda : ul. A.Tahiri skupa sa sekundarnim putevima , Gnjilane
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 42 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
213165-1420754
213165-1420764
213165-1420773
213165-1420807
213165-1423043
Sifra Proj
13935
13937
13938
13940
14098
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Derivativni kanal jezera Radoniq
KB
300,000
0
300,000
250,000
0
550,000
KB
0
0
0
50,000
50,000
100,000
KB
0
0
0
35,000
35,000
70,000
KB
160,000
0
160,000
100,000
100,000
360,000
KB
80,000
0
80,000
0
0
80,000
KB
165,000
0
165,000
0
0
165,000
KB
0
150,000
150,000
100,000
100,000
350,000
Masinerija za prenos i upravljanje smeca
Specijalno transportno vozilo za prenos smeca -Kompaktor
Izgradnja kanala u Isnicu
Vodovod u selima Llug Barana-Pec
213165-1423112
14161
Kanalizacija u gradu Pec
213165-1523988
14248
Rehabilitacija vodovodne mreze u centralnom delu Prizrena
213165-1525669
14355
Projekta za vodu i kanalizaciju u ruralnim sredinama ne Kosovu faza 5A- RWSPP
KB
Ukupno ( KB ) - Voda i Otpadi
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
1,527,460
3,200,000
4,727,460
4,000,000
3,750,000
12,477,460
0
300,000
300,000
100,000
100,000
500,000
0
300,000
300,000
100,000
100,000
500,000
1,173,842
0
1,173,842
1,238,842
1,188,842
3,601,526
1,173,842
0
1,173,842
1,238,842
1,188,842
3,601,526
0
0
0
700,000
700,000
1,400,000
213233 - Jedinica za Politike i nadglednju JP
213165-1524231
14249
Renovacija opreme mreze VPN
KB
Ukupno ( KB ) - Jedinica za Politike i nadglednju JP
213276 - Trainkos
312399-093745
10908
Popravka lokomotive - rifabrikacija
KB
Ukupno ( KB ) - Trainkos
213277 - Infrakos
213165-1216468
13605
Masina za uredivanje menjaca geometrije i sinova
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 43 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
213165-1320445
312399-091976
312399-091979
Sifra Proj
13804
30217
12898
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Snabdevanje sa opremom i opremom za rad za odrzavanje zeljeznickih liniija
KB
701,087
0
701,087
731,087
731,087
2,163,261
KB
268,913
0
268,913
268,913
268,913
806,739
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
Ukupno ( KB ) - Infrakos
1,070,000
0
1,070,000
1,800,000
1,800,000
4,670,000
Ukupno - Infrakos
1,070,000
0
1,070,000
1,800,000
1,800,000
4,670,000
Ukupno ( KB ) - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
3,771,302
3,500,000
7,271,302
7,138,842
6,838,842
21,248,986
Ukupno - Jedinica za Politike i Nadglednju Javnih Preduzeca
3,771,302
3,500,000
7,271,302
7,138,842
6,838,842
21,248,986
KB
630,000
0
630,000
635,000
635,000
1,900,000
KB
700,000
0
700,000
700,000
700,000
2,100,000
Nabavka sa rezervnim delovima za infrastrukturu zeleznica
Renoviranje mostova i tunela u zeljeznickim linijama
213168 - Trepca Rudnici
213228 - Trepca Rudnici
213168-1217075
12997
Otvaranje gradilista u horizontu X-XI, Rudnike
213168-1217076
12998
Ponovli pocetak Igradilista u horizonte IX-VIII
213168-1217110
12054
Instaliranje opreme za filtriranje I opreme za poboljsanje tehnologije I uslova rada- Fabrika za deponiju otpadaka
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
Ukupno ( KB ) - Trepca Rudnici
KB
1,730,000
0
1,730,000
1,735,000
1,735,000
5,200,000
Ukupno - Trepca Rudnici
1,730,000
0
1,730,000
1,735,000
1,735,000
5,200,000
Ukupno ( KB ) - Trepca Rudnici
1,730,000
0
1,730,000
1,735,000
1,735,000
5,200,000
Ukupno - Trepca Rudnici
1,730,000
0
1,730,000
1,735,000
1,735,000
5,200,000
0
0
0
250,000
250,000
500,000
0
0
0
250,000
250,000
500,000
213169 - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
213271 - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
213163-1318002
13606
Integrisani informacioni sistem za ekonomski razvoj na Kosovu
KB
Ukupno ( KB ) - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 44 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno ( KB ) - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
0
0
0
250,000
250,000
500,000
Ukupno - Departman za politike ekonomskog razvoja I evropske integracija
0
0
0
250,000
250,000
500,000
213171 - Geoloske usluge Kosova
213273 - Geoloske usluge Kosova
213161-1317580
13609
Laboratorija KIP
600,000
0
600,000
1,247,607
1,247,907
3,095,514
Ukupno ( KB ) - Geoloske usluge Kosova
KB
600,000
0
600,000
1,247,607
1,247,907
3,095,514
Ukupno - Geoloske usluge Kosova
600,000
0
600,000
1,247,607
1,247,907
3,095,514
Ukupno ( KB ) - Geoloske usluge Kosova
600,000
0
600,000
1,247,607
1,247,907
3,095,514
Ukupno - Geoloske usluge Kosova
600,000
0
600,000
1,247,607
1,247,907
3,095,514
Finansiranje od Pozajmljivanja
1,260,000
0
1,260,000
3,995,000
4,245,000
9,500,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
1,260,000
0
1,260,000
3,995,000
4,245,000
9,500,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
1,260,000
0
1,260,000
3,995,000
4,245,000
9,500,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
1,260,000
0
1,260,000
3,995,000
4,245,000
9,500,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
1,260,000
0
1,260,000
3,995,000
4,245,000
9,500,000
213172 - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
213274 - Kosovska Agencija za Energetsku Efikasnose
213172-1423064
14120
Sprovodenje mera EE javnih zgrada
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Economski Napredka
6,336,302
3,500,000
9,836,302
10,571,449
10,321,749
30,729,500
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Ministarstvo Economski Napredka
1,260,000
0
1,260,000
3,995,000
4,245,000
9,500,000
Ukupno - Ministarstvo Economski Napredka
7,596,302
3,500,000
11,096,302
14,566,449
14,566,749
40,229,500
350,000
0
350,000
500,000
300,000
1,150,000
214000 - Ministarstvo Unutrasni Poslova
214155 - Centralna Administracija Usluge
214205 - Departamant Azila i Migracije
214158-119742
12732
Izgradnja stovariste za Eksploziv
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 45 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Departamant Azila i Migracije
350,000
0
350,000
500,000
300,000
1,150,000
Ukupno - Departamant Azila i Migracije
350,000
0
350,000
500,000
300,000
1,150,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
350,000
0
350,000
500,000
300,000
1,150,000
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
350,000
0
350,000
500,000
300,000
1,150,000
200,000
0
200,000
300,000
300,000
800,000
200,000
0
200,000
300,000
300,000
800,000
1,000,000
0
1,000,000
1,350,000
1,200,000
3,550,000
1,000,000
0
1,000,000
1,350,000
1,200,000
3,550,000
600,000
0
600,000
300,000
300,000
1,200,000
214159 - Civilni Registar Agencia
214148 - Departament za Civilne Registracije
214210-119481
12201
Stvaranje elektronske arhive
KB
Ukupno ( KB ) - Departament za Civilne Registracije
214207 - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
214149-119492
12815
Izgradnja i adaptacija objekta KKRA drzava i dopunama Operativni - Vustrn , Srbica , Decani
KB
Ukupno ( KB ) - Departamant za Registarstvu Vozila i Vozacke Dozvole
214208 - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
214155-119415
12730
Biometriski sistem licne karte
214159-1420697
14329
Izgradnja objekta OPD,Pri?tina
KB
KB
0
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
600,000
500,000
1,100,000
1,300,000
1,300,000
3,700,000
Ukupno - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
600,000
500,000
1,100,000
1,300,000
1,300,000
3,700,000
Ukupno ( KB ) - Civilni Registar Agencia
1,800,000
500,000
2,300,000
2,950,000
2,800,000
8,050,000
Ukupno - Civilni Registar Agencia
1,800,000
500,000
2,300,000
2,950,000
2,800,000
8,050,000
300,000
0
300,000
763,119
500,000
1,563,119
300,000
0
300,000
763,119
500,000
1,563,119
Ukupno ( KB ) - Sektor za Proizvodnju Dokumenta
214162 - Kosovsko Agencija za Forenzika
214350 - Kosovsko Agencija za Forenzika
214162-1320048
13515
Aneks Objekta KAF
KB
Ukupno ( KB ) - Kosovsko Agencija za Forenzika
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 46 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno - Kosovsko Agencija za Forenzika
300,000
0
300,000
763,119
500,000
1,563,119
Ukupno ( KB ) - Kosovsko Agencija za Forenzika
300,000
0
300,000
763,119
500,000
1,563,119
Ukupno - Kosovsko Agencija za Forenzika
300,000
0
300,000
763,119
500,000
1,563,119
KB
0
0
0
0
500,000
500,000
KB
280,000
0
280,000
450,000
450,000
1,180,000
KB
3,180,000
0
3,180,000
0
0
3,180,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Hitno Upravljanje
3,460,000
0
3,460,000
450,000
950,000
4,860,000
Ukupno - Agencija za Hitno Upravljanje
3,460,000
0
3,460,000
450,000
950,000
4,860,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za Hitno Upravljanje
3,460,000
0
3,460,000
450,000
950,000
4,860,000
Ukupno - Agencija za Hitno Upravljanje
3,460,000
0
3,460,000
450,000
950,000
4,860,000
KB
5,000
0
5,000
0
0
5,000
KB
0
0
0
60,000
100,000
160,000
KB
35,000
0
35,000
50,000
0
85,000
KB
0
0
0
20,000
80,000
100,000
KB
0
0
0
23,487
20,000
43,487
214220 - Agencija za Hitno Upravljanje
214327 - Agencija za Hitno Upravljanje
214220-119849
12733
SHZSH zajednicke opreme ( opasnih materija )
214220-1213940
13162
Izgradnja NVO objekta
214220-1217502
13379
Nabavka opreme za vatrogasna vozila
214230 - Policijski Inspektorijat
214329 - Policijski Inspektorijat
214230-1317723
214230-1317729
13945
13516
Nabavka namestaja
SNABDEVANJE SLUZBENIM VOZILIMA
214230-1317735
13518
Kupovina oruzja i pratece opreme
214230-1317741
13519
Snabdevanje opreme za informacione tehnologije i fotokopiju
214230-1317850
13946
Nabavka i instalacija specijalne opreme za monitoring
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 47 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
214230-1420782
Sifra Proj
14095
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Izgradnja ograde objekta PIK
KB
50,000
0
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Policijski Inspektorijat
90,000
0
90,000
153,487
200,000
443,487
Ukupno - Policijski Inspektorijat
90,000
0
90,000
153,487
200,000
443,487
Ukupno ( KB ) - Policijski Inspektorijat
90,000
0
90,000
153,487
200,000
443,487
Ukupno - Policijski Inspektorijat
90,000
0
90,000
153,487
200,000
443,487
KB
550,000
0
550,000
700,000
750,000
2,000,000
KB
1,300,000
0
1,300,000
1,550,000
1,755,000
4,605,000
1,850,000
0
1,850,000
2,250,000
2,505,000
6,605,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
250,000
650,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
KB
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
1,000,000
0
1,000,000
1,000,000
1,050,000
3,050,000
214251 - Kosovska Policija
214302 - Poesbne Operacije
205236-072175
305327-072172
30025
12205
Kupovina oruzja
Transportna vozila
Ukupno ( KB ) - Poesbne Operacije
214303 - Istrage
205236-06829
12384
Tehnicka oprema za istrage / inteligencija - Istraga
214251-1420724
13942
Oprema za forenziku
214305-1217077
13160
Konfidentalnee - Istrage
305328-072258
30120
Konfidencialno-DKKO
Ukupno ( KB ) - Istrage
214304 - Sluzbe za podrsku
214155-119411
214251-1523369
12210
14250
Izgradnja i renoviranje zgrada policije i Parkinga / Renoviranje , zgrade , infrastrukture i parking regulacije
KB
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
KB
0
300,000
300,000
300,000
600,000
1,200,000
Mondernizacija i odrzavanje elektronskih sistema KP
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 48 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
214305-1213776
305340-06741
305340-072290
305340-072308
305340-072310
Sifra Proj
13161
12211
12215
30046
12736
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
KB
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
180,000
0
180,000
180,000
180,000
540,000
KB
0
0
0
600,000
600,000
1,200,000
KB
220,000
0
220,000
220,000
220,000
660,000
KB
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
2,000,000
5,000,000
KB
1,586,765
0
1,586,765
1,469,399
2,053,799
5,109,963
KB
1,100,000
0
1,100,000
1,700,000
1,700,000
4,500,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
5,916,765
300,000
6,216,765
7,299,399
8,683,799
22,199,963
20,000
0
20,000
40,000
40,000
100,000
Oprema za sistem radiokomunikacije - Odrzavanje
Radio za Komunikaciju, rezervne delove i alat-DSHM
Oprema za Tehnologiju Informatike
Podatna oprema za mrezu i mikrovalne antene
30037
Prevozna vozila
305340-072349
30041
Policijska oprema - Logistika
305340-072409
08217
Nderimet dhe renovimet e stacioneve policore
305340-072538
12737
Licenca i kompjuterski programi-DSHM
305340-091702
11145
Sistem bezbednosti mreze podataka
305340-091714
11144
Poboljshanje telefonskog sistema Caopy(Upgrade Caopy telephon System)
12214
Novi od
2014
Namestaj ( Inventar za kancelarije )
305340-072316
305340-093631
U toku
Proshirenje i poboljshanje mikrovalnog sistema KPS
Ukupno ( KB ) - Sluzbe za podrsku
214305 - Obuka
214251-1420733
13943
Razne opreme za obuke i sportska oprema policajaca
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 49 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
305341-091813
Sifra Proj
11148
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
2 otvorena poligona za pucanje sa vatrenim oruzhjem
KB
130,000
0
130,000
110,000
110,000
350,000
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
200,000
600,000
KB
0
150,000
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
45,600
0
45,600
45,600
45,600
136,800
KB
235,000
0
235,000
235,000
235,000
705,000
KB
240,000
0
240,000
240,000
240,000
720,000
720,600
150,000
870,600
870,600
870,600
2,611,800
Ukupno ( KB ) - Obuka
214306 - Granica Policija
205326-06705
214251-1523377
214305-119437
12218
14251
12738
Duge pushke granicne policije
Avansiranje sistema BMS
Izgradnja objekata Mutivod Mukibab,Merdara Dheu I Baerdh kule, prelazi 1 i 31
305342-091627
11150
Avancirane opreme za nadzor I kontrolu drzavne granice
305342-091652
11149
Specijalizovana oprema za Granicnu policiju
Ukupno ( KB ) - Granica Policija
Ukupno - Granica Policija
720,600
150,000
870,600
870,600
870,600
2,611,800
Ukupno ( KB ) - Kosovska Policija
9,637,365
450,000
10,087,365
11,569,999
13,259,399
34,916,763
Ukupno - Kosovska Policija
9,637,365
450,000
10,087,365
11,569,999
13,259,399
34,916,763
KB
250,000
0
250,000
100,000
0
350,000
KB
0
0
0
120,000
130,000
250,000
KB
0
0
0
30,000
30,000
60,000
KB
200,000
0
200,000
300,000
0
500,000
214385 - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
214915 - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
214385-119749
214385-119759
214385-1216635
214385-1420821
13168
13169
13174
13948
Renoviranje objekata KCJBOR (skola, internat objekata i pratece br.2)
Nabavku opreme informativne tehnologije
Projektiranje i dizajniranje kapitalnih projekata
Prosirenje sistema za grejanje i renovacija sistema cevi
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 50 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
214385-1525613
214385-1525614
Sifra Proj
14330
14331
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Kupovina vozila za potrebe KAJB
KB
0
0
0
300,000
0
300,000
KB
0
30,000
30,000
0
0
30,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
450,000
30,000
480,000
850,000
160,000
1,490,000
Ukupno - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
450,000
30,000
480,000
850,000
160,000
1,490,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
450,000
30,000
480,000
850,000
160,000
1,490,000
Ukupno - Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost
450,000
30,000
480,000
850,000
160,000
1,490,000
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo Unutrasni Poslova
16,087,365
980,000
17,067,365
17,236,605
18,169,399
52,473,369
Ukupno - Ministarstvo Unutrasni Poslova
16,087,365
980,000
17,067,365
17,236,605
18,169,399
52,473,369
0
0
0
0
70,000
70,000
Ukupno ( KB ) - Departman za Financije i Zajedniqke Usluge
0
0
0
0
70,000
70,000
Ukupno - Departman za Financije i Zajedniqke Usluge
0
0
0
0
70,000
70,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
0
0
0
0
70,000
70,000
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
0
0
0
0
70,000
70,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
KB
450,000
0
450,000
430,500
502,000
1,382,500
KB
35,000
0
35,000
0
45,000
80,000
Kupovina opreme za kuhinju KAJB
215000 - Ministartstvo za Pravosudje
215155 - Centralna Administracija Usluge
215113 - Departman za Financije i Zajedniqke Usluge
215155-1524203
14252
Nabavka vozilima
KB
215256 - Korektivna Sluzba Kosova
215336 - Korektivna Sluzba Kosova
215256-071642
10205
Stvaranje Grupe za pratnju i prevoz zatvorenika
215256-071648
10165
Unutrasnja renoviranja blokova pratecih objekata zatvora
215256-071659
10167
Renoviranje krova (odrzavanje krovova objekata QP i zatvora)
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 51 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
215256-071741
Sifra Proj
10206
Naziv projekta
Izvor sredstava
215256-071856
215256-071873
215256-071923
10209
10210
10208
10514
Procena za
Procena za
Ukupno
2015
2016
2017
2015 - 2017
0
10,000
22,000
0
32,000
KB
100,000
0
100,000
295,000
115,500
510,500
KB
120,000
0
120,000
250,000
50,000
420,000
KB
57,500
0
57,500
100,000
60,000
217,500
KB
20,000
0
20,000
25,000
25,000
70,000
KB
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
KB
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
KB
80,000
0
80,000
150,000
37,500
267,500
KB
0
0
0
0
85,000
85,000
KB
270,000
0
270,000
0
0
270,000
KB
20,000
0
20,000
0
20,000
40,000
Poljoprivredna proizvodnja - Agrokultura i upravljanje obradjivog zemljista
Hitni troskovi ( Intervencije u sistemu vode, struje i grejanja
Grejanje-ventilacija-instaliranje i renoviranje
Uredjaj za Sigurnost Povodom Kontroliranje nereda
11068
Opreme za kuhinju
215256-095158
11067
Praonica i opreme
215256-1110303
12240
Renoviranje spolja zatvorskih blokova I pratecih objekata
215256-119758
12241
Instalranje sistema kanalizacije u zatvorima
215256-1420719
13950
Participacija IPA Izgradnja objekta za profesionalu edukaciju za maloljetne u Ljipjanu
215256-1420722
13951
Nabavka sa generatorima 110 kw
14254
Ukupno
2015
10,000
215256-092999
215256-1523341
Novi od
2014
Sistem Alarma protiv pozara i emergentni izlazi
KB
215256-071831
U toku
Nabavka dvaju traktora, dva multikultivatora i svih pratecih oprema za potrebe Ekonomske Jedinice KKC (Q.K. Smrekonice, Dubrava Ljipjane)
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Korektivna Sluzba Kosova
1,372,500
50,000
1,422,500
1,522,500
1,190,000
4,135,000
Ukupno - Korektivna Sluzba Kosova
1,372,500
50,000
1,422,500
1,522,500
1,190,000
4,135,000
Ukupno ( KB ) - Korektivna Sluzba Kosova
1,372,500
50,000
1,422,500
1,522,500
1,190,000
4,135,000
Strana 52 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno - Korektivna Sluzba Kosova
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
1,372,500
50,000
1,422,500
1,522,500
1,190,000
4,135,000
40,000
0
40,000
0
0
40,000
215363 - Departman za sudsku medicinu
215337 - Departman za sudsku medicinu
215257-1319675
13522
Uredenje - Prosirenje infrastrukture u i objekat DSM
215363-1523206
14255
Stvaranje prostora - Kancelarija za OPF
KB
0
60,000
60,000
0
0
60,000
Ukupno ( KB ) - Departman za sudsku medicinu
KB
40,000
60,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Departman za sudsku medicinu
40,000
60,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Departman za sudsku medicinu
40,000
60,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno - Departman za sudsku medicinu
40,000
60,000
100,000
0
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Ministartstvo za Pravosudje
1,412,500
110,000
1,522,500
1,522,500
1,260,000
4,305,000
Ukupno - Ministartstvo za Pravosudje
1,412,500
110,000
1,522,500
1,522,500
1,260,000
4,305,000
KB
0
0
0
2,000
2,000
4,000
KB
0
0
0
2,000
2,000
4,000
KB
20,000
0
20,000
10,000
10,000
40,000
KB
0
0
0
7,000
7,000
14,000
KB
0
0
0
4,000
4,000
8,000
KB
0
0
0
15,000
14,836
29,836
216000 - Ministartstvo za Inostrano Poslove
216095 - Diplomatska Akademija
216280 - Diplomatska Akademija
216259-1420705
13953
Masine za fotokopiranje za Diplomatatsku Akademiju
216259-1420711
13954
Razna oprema za Diplomatatsku Akademiju
216259-1420712
13955
Namestaj za Diplomatatsku Akademiju
216259-1420714
216259-1420715
216259-1420718
13956
13957
13958
Racunala za Diplomatatsku Akademiju
IT oprema za Diplomatsku Akademiju
Sluzbena vozila za Diplomatsku Akademiju
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 53 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
216259-1524252
Sifra Proj
14256
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Renovacija objekta diplomatske akademije
KB
0
50,000
50,000
20,000
20,000
90,000
Ukupno ( KB ) - Diplomatska Akademija
20,000
50,000
70,000
60,000
59,836
189,836
Ukupno - Diplomatska Akademija
20,000
50,000
70,000
60,000
59,836
189,836
Ukupno ( KB ) - Diplomatska Akademija
20,000
50,000
70,000
60,000
59,836
189,836
Ukupno - Diplomatska Akademija
20,000
50,000
70,000
60,000
59,836
189,836
KB
0
0
0
25,000
25,000
50,000
KB
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
KB
0
0
0
5,000
5,000
10,000
KB
0
0
0
92,600
92,600
185,200
KB
0
0
0
10,000
10,000
20,000
KB
0
0
0
46,564
46,564
93,128
KB
170,000
0
170,000
70,000
70,000
310,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija
185,000
0
185,000
264,164
264,164
713,328
Ukupno - Centralna Administracija
185,000
0
185,000
264,164
264,164
713,328
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracija Usluge
185,000
0
185,000
264,164
264,164
713,328
Ukupno - Centralna Administracija Usluge
185,000
0
185,000
264,164
264,164
713,328
216155 - Centralna Administracija Usluge
216113 - Centralna Administracija
216155-094120
12975
Vozila za Ministarstvo
216155-095048
11073
Namestaj za Ministarstvo Inostranih Poslova
216155-095051
11074
Kompjuter za Ministarstvo Inostranih Poslova
216155-095064
11075
Tehnoloska oprema
216155-106681
12247
Aparati za fotokopiranje
216155-106689
12248
Opreme za softwer
216155-106693
12249
Druge Opreme ze MIP
216258 - Ambasada
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 54 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
216143 - Ambasada
216258-094121
11076
Vozila za Ambasade
216258-095418
11077
Nameshtaj za Ambasade
216258-106666
12253
Tehnoloska informativna oprema
216258-106670
12252
Racunari za diplomatskih I konzularnih misija
216258-106672
12251
Aparati za fotokopiranje za misije Republike Kosovo
216258-106673
216258-1217015
216258-1217018
12250
13181
13183
KB
60,000
0
60,000
100,000
100,000
260,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
0
0
0
557,000
557,000
1,114,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
KB
0
0
0
430,000
430,000
860,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
Ukupno ( KB ) - Ambasada
380,000
0
380,000
1,417,000
1,417,000
3,214,000
Ukupno - Ambasada
380,000
0
380,000
1,417,000
1,417,000
3,214,000
Ukupno ( KB ) - Ambasada
380,000
0
380,000
1,417,000
1,417,000
3,214,000
Ukupno - Ambasada
380,000
0
380,000
1,417,000
1,417,000
3,214,000
Ukupno ( KB ) - Ministartstvo za Inostrano Poslove
585,000
50,000
635,000
1,741,164
1,741,000
4,117,164
Ukupno - Ministartstvo za Inostrano Poslove
585,000
50,000
635,000
1,741,164
1,741,000
4,117,164
20,000
0
20,000
0
0
20,000
Snabdevanje sa drugim opremama
Klasifikirana zona za komunikaciju sa Ambasadama
Renoviranje objekata Ambasade
217000 - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
217155 - Centralna Administracije Usluge
217113 - Cnetralna Administracija
217155-1213724
13186
Namestaj
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 55 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
217155-1420709
Sifra Proj
13959
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
soba za zashtitu tajnih podataka
KB
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
Ukupno ( KB ) - Cnetralna Administracija
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
Ukupno - Cnetralna Administracija
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
Ukupno ( KB ) - Centralna Administracije Usluge
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
Ukupno - Centralna Administracije Usluge
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
KB
438,912
0
438,912
0
0
438,912
KB
500,000
0
500,000
0
0
500,000
KB
200,000
0
200,000
150,000
150,000
500,000
KB
50,000
0
50,000
28,000
50,000
128,000
KB
50,000
0
50,000
0
50,000
100,000
KB
200,000
0
200,000
100,000
0
300,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
KB
300,000
0
300,000
50,000
0
350,000
KB
100,000
0
100,000
50,000
0
150,000
217250 - Snaga Sigurnosti Kosova
217360 - Snaga Sigurnosti Kosova
217250-095512
11113
Municija
217250-096877
12259
Sportske dvorane , fitnes, faze I- kasarna u Pris¡tinu
217250-097017
12257
Projektiranje, dizajniranje I nadziranje projekata
217250-1110002
11096
3T Piruni (5)
217250-1110009
11120
Namestaj
217250-1110014
12763
Operativni Oprema (polje urezaji)
217250-1110024
12765
Oprama za Policiju BSK
217250-1110025
217250-1110054
217250-1110055
11123
12771
12772
Ostala Oprema
Izgradnja posmatrasa i kontrolnih punktova u svim kasarnama KBS
Popravke i prilago avanjeosvetljenje prostora u KBS kasarni
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 56 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
217250-1110056
217250-1110062
217250-1110109
217250-1111934
217250-1111935
Sifra Proj
12773
12756
11121
12752
12760
Naziv projekta
Lako oruzanje pod SOP
217250-1116112
12774
Autoambulance (2)
217250-119988
11100
Autobus - minibus ( 5 / 5)
217250-1213664
13205
Izgradnja staze helikoptera u Pristinie
217250-1213667
13202
Izgradnja staze helikoptera -Urosevac
13260
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
KB
2,180,000
0
2,180,000
1,871,854
2,467,764
6,519,618
KB
100,000
0
100,000
100,000
0
200,000
KB
1,500,000
0
1,500,000
2,200,000
0
3,700,000
KB
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
500,000
0
500,000
110,500
0
610,500
KB
360,000
0
360,000
520,000
0
880,000
KB
0
0
0
660,000
1,000,000
1,660,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
100,000
100,000
200,000
KB
250,000
0
250,000
200,000
100,000
550,000
KB
0
0
0
30,000
0
30,000
TI oprema
12777
217250-1213693
Procena za
2015
Radio takticka Oprema
217250-1112007
13200
Ukupno
2015
Operativni opreme za Nacionalnog centra za treniranje
Digitalizacija objekta BSK
217250-1213675
Novi od
2014
3/4T 4*4(76) (takticna vozila)
12291
13208
U toku
Bezbednosti ograde u svim kasarnama KBS
217250-1112006
217250-1213670
Izvor sredstava
Izgradnja bazena kasarne u Urosevcu
Rekonstrukcija i asfaltiranje nekih puteva u KBS kasarni
Opreme za zvuk i prevod za sastanske sale za BSK
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 57 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
217250-1213701
217250-1213709
217250-1213710
217250-1213711
217250-1213713
Sifra Proj
13198
13209
13194
13189
13197
Naziv projekta
Putevi i parkinzi -kasarna SBK Pomozatin
217250-1320591
13812
Izgradnja garaza Inz. bat. -Pristina
217250-1420550
13962
Izgradnja servisa za vozila u Uroshevcu
217250-1420551
13963
Izgradnja servisa za vozila u Istok
217250-1420552
13964
Izgradnja servisa za vozila u Gnjilane
13968
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
200,000
0
200,000
0
500,000
700,000
KB
0
0
0
400,000
0
400,000
KB
50,000
0
50,000
100,000
0
150,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
KB
50,000
0
50,000
200,000
0
250,000
KB
250,000
0
250,000
150,000
0
400,000
KB
200,000
0
200,000
100,000
0
300,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
225,000
0
225,000
0
0
225,000
KB
216,000
0
216,000
0
0
216,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
0
0
0
150,000
0
150,000
Zastitna oprema za hemijsku , nuklearnu i biologkih
13536
217250-1420653
Procena za
2015
Oprema za zastitu od pozara
217250-1317531
13966
Ukupno
2015
Oprema za deminiranje
Sredstvima za spasavanje i istrazivanje
217250-1420632
Novi od
2014
Bulduzheri
13192
14093
U toku
Kamion 20 T
217250-1213715
217250-1420631
Izvor sredstava
"Popravka i farbanje komandnog objekta BOP
Popravka i fabarnje komandnog objekta RCO
Poligon za fiziko kaljenje u -Pomazatin
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 58 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
217250-1420654
217250-1420655
217250-1420666
217250-1420668
217250-1420675
Sifra Proj
13969
13970
13971
13972
13973
Naziv projekta
Izgradnja studenskog doma (internat) u Uroshevcu
217250-1420727
13977
Sportska hala u Istok
217250-1523257
14257
Disaster Recovery System (Sistem rezerve mreze IT-a)
217250-1523264
14258
Izgradnja objekata centra izvrsnosti
217250-1523268
14259
Autokran 20 T
14262
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
0
0
0
150,000
100,000
250,000
KB
0
400,000
400,000
400,000
0
800,000
KB
0
200,000
200,000
200,000
0
400,000
KB
0
0
0
100,000
50,000
150,000
KB
150,000
0
150,000
50,000
50,000
250,000
KB
200,000
0
200,000
500,000
500,000
1,200,000
KB
0
400,000
400,000
600,000
0
1,000,000
KB
535,000
0
535,000
0
0
535,000
KB
0
0
0
500,000
300,000
800,000
KB
0
50,000
50,000
450,000
200,000
700,000
KB
0
0
0
0
768,141
768,141
KB
0
50,000
50,000
50,770
50,922
151,692
KB
0
110,000
110,000
0
0
110,000
KB
0
60,000
60,000
60,000
0
120,000
sisitem VOIP
13976
217250-1523271
Procena za
2015
"reguliranje i zelenila prostora u kasarne
217250-1420694
14261
Ukupno
2015
Izgradnja garazha i parking za vozila BOP
Medicinska oprema Ploliklinika
217250-1523270
Novi od
2014
Izgradnja objekta komanda II Bataljona u Istok
13974
14260
U toku
Vatrogasna stanica u RCO
217250-1420683
217250-1523269
Izvor sredstava
MG 7.62 mm
Izgradnja stanica za gorivo u kasarnama KBS u Mitrovici
Snajper 50 cal
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 59 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
217250-1523272
217250-1523278
217250-1523279
217250-1523281
217250-1523282
Sifra Proj
14263
14264
14265
14266
14267
Naziv projekta
Izvor sredstava
2015 - 2017
24,500
24,500
73,500
KB
0
221,500
221,500
0
0
221,500
KB
0
115,000
115,000
0
0
115,000
KB
0
80,000
80,000
0
0
80,000
KB
0
40,000
40,000
0
0
40,000
KB
0
0
0
200,000
100,000
300,000
KB
0
0
0
5,400
5,400
10,800
KB
0
0
0
29,616
39,984
69,600
KB
0
0
0
0
300,000
300,000
KB
0
80,000
80,000
104,860
174,930
359,790
KB
0
0
0
215,000
35,000
250,000
KB
0
0
0
200,000
200,000
400,000
KB
0
0
0
30,000
0
30,000
KB
0
10,000
10,000
0
0
10,000
Transportna vozila 60 T
Kamion kontejner
Zatvoren kombi
Kombi za prenos lesheva
ARMBRUST 67mm
217250-1523287
14270
Bacac granata 40 mm
217250-1523288
14271
Renoviranje objekta za smestaj za batalijona u kasarni KBS u Gnjilanu
217250-1523289
14272
Mitrolozi (SAW)
217250-1523290
14273
Kombi PKV
14276
Ukupno
2017
24,500
14269
217250-1523294
Procena za
2016
24,500
217250-1523286
14275
Procena za
2015
0
Renoviranje objekataza akomodaciju D2 u kasarni KBS u Mitrovici
217250-1523293
Ukupno
2015
KB
14268
14274
Novi od
2014
Snajper 7.62 mm
217250-1523284
217250-1523292
U toku
Izgradnja objekata za strazu u kasarne KBS
Prikolica za opasne materije
Databaza Intelegencije
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 60 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
217250-1523295
217250-1523298
217250-1523299
217250-1523300
217250-1523301
Sifra Proj
14277
14278
14279
14280
14281
Naziv projekta
Mobilni kontejner za osoblje
217250-1523313
14284
Rimorkio za prenos
217250-1523314
14285
Auto tus
217250-1523315
14286
Auto dizalica 20T
217250-1523316
14287
Auto dizalica 80T
14290
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
KB
0
0
0
0
80,000
80,000
KB
0
0
0
0
5,000
5,000
KB
0
290,000
290,000
150,000
300,000
740,000
KB
0
0
0
0
60,000
60,000
KB
0
0
0
0
115,000
115,000
KB
0
0
0
0
230,000
230,000
KB
0
0
0
0
10,000
10,000
KB
0
0
0
0
210,000
210,000
KB
0
0
0
0
550,000
550,000
KB
0
0
0
0
150,000
150,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
0
63,000
63,000
Dizalica viljuska 5T
14283
217250-1523319
Procena za
2015
Izgradnja kuhinje u kasarni KBS u Istoku
217250-1523312
14289
Ukupno
2015
Dizalica - Kran za skladiste
Mobilni kontejner za opremu
217250-1523318
Novi od
2014
Drobilica sljunka
14282
14288
U toku
Izgradnja pista za postrojenje u kasarni KBS u Mitrovici
217250-1523311
217250-1523317
Izvor sredstava
Ravan cilindar 20T
10T 4x4 Kamion
Barke za reke
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 61 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
217250-1523320
217250-1523321
217250-1523322
217250-1523323
217250-1523324
Sifra Proj
14291
14292
14293
14294
14295
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Cilindar za paru
KB
0
0
0
0
100,000
100,000
KB
0
0
0
0
10,000
10,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
0
0
0
0
80,000
80,000
KB
0
0
0
0
240,000
240,000
KB
0
0
0
0
80,000
80,000
KB
0
0
0
0
60,000
60,000
KB
0
0
0
0
200,000
200,000
KB
1,200,000
0
1,200,000
1,500,000
0
2,700,000
Cisterna za vodu 5T
Kamion 40T
Kamion MKZ
Kamion -hladnjaca
217250-1523325
14296
Kamion Rikover 20T
217250-1523326
14297
Kamion Rikover
217250-1524123
14298
Izgradnja aneksa kuhinje KBS u kasarni Pristine
304320-1112307
12775
Strategke komunikacije mreza
304320-1112308
12776
Autoblindi
674,000
0
674,000
500,000
3,000,000
4,174,000
Ukupno ( KB ) - Snaga Sigurnosti Kosova
KB
11,428,912
2,131,000
13,559,912
13,890,500
13,859,641
41,310,053
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
11,428,912
2,131,000
13,559,912
13,890,500
13,859,641
41,310,053
Ukupno ( KB ) - Snaga Sigurnosti Kosova
11,428,912
2,131,000
13,559,912
13,890,500
13,859,641
41,310,053
Ukupno - Snaga Sigurnosti Kosova
11,428,912
2,131,000
13,559,912
13,890,500
13,859,641
41,310,053
Ukupno ( KB ) - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
11,468,912
2,131,000
13,599,912
13,910,500
13,879,641
41,390,053
Ukupno - Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage
11,468,912
2,131,000
13,599,912
13,910,500
13,879,641
41,390,053
218000 - Ministarstvo za Evropsku Integraciu
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 62 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
219000 - Ministarstvo za Diasporu
220000 - Univerzitetski Klinicki Bolnicki Centar Kosova UKBCK
220085 - Usluga Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Za?tite
220700 - Regionalne Usluge Sekundarne Zdravstvene Zastite
206085-092320
206085-093107
206085-108959
10984
10965
12085
Renoviranje, remont I odrzavanje bolnickih objekata
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206085-1112250
12109
Medicinska oprema za bolnic•kim odelenjima
206085-1113075
12870
Odrzavanje i servisiranje medicinskih urecaja
206085-1113080
12874
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206085-1113155
12873
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
206085-1113256
12875
Odrzvanje i servisiranje medicinskih uregaja
206085-1213651
206085-1213731
13036
13020
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
95,000
0
95,000
145,000
145,000
385,000
KB
145,000
0
145,000
195,000
195,000
535,000
KB
95,000
0
95,000
95,000
95,000
285,000
KB
145,000
0
145,000
145,000
145,000
435,000
KB
145,000
0
145,000
145,000
145,000
435,000
KB
45,000
0
45,000
95,000
95,000
235,000
KB
125,000
0
125,000
125,000
125,000
375,000
KB
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
KB
135,000
0
135,000
145,000
145,000
425,000
KB
97,000
0
97,000
97,000
97,000
291,000
KB
145,000
0
145,000
145,000
145,000
435,000
Uredba za hitnu medicinsku i intenzivne nege
13031
12871
50,000
Odrzavanje i servisiranje medicinskih aparata
206085-1112149
206085-1113598
KB
Odrzvanje i servisiranje medicinskih uregaja
Medicinska oprema
Odrzavanje infrastrukture bolnice
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 63 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
206085-1213739
206085-1213912
206085-1213915
206085-1213917
206085-1213918
Sifra Proj
13021
13027
13034
13017
13035
Naziv projekta
Medicinska oprema
206085-1213929
13032
Medicinske i administrativne inventar
206085-1213932
13033
Medicinska oprema
206085-1213933
13038
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206085-1213934
13018
Medicinske i administrativne inventar
13023
Procena za
Ukupno
2016
2017
2015 - 2017
KB
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
KB
145,000
0
145,000
145,000
145,000
435,000
KB
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
KB
190,000
0
190,000
190,000
190,000
570,000
KB
25,000
0
25,000
25,000
25,000
75,000
KB
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
KB
197,000
0
197,000
197,000
197,000
591,000
KB
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
KB
147,000
0
147,000
197,000
197,000
541,000
KB
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
KB
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
KB
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
KB
95,000
0
95,000
95,000
95,000
285,000
KB
135,000
0
135,000
145,000
145,000
425,000
Medicinske i administrativne inventar
13030
206085-1213953
Procena za
2015
Medicinska oprema
206085-1213928
12872
Ukupno
2015
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Medicinske i administrativne inventar
206085-1213937
Novi od
2014
Odrzavanje infrastrukture bolnice
13028
13039
U toku
Medicinske i administrativne inventar
206085-1213919
206085-1213935
Izvor sredstava
Medicinske i administrativne inventar
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
Odrzvanje bolnicke infrastrukturu
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 64 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
206085-1213954
206085-1213959
206085-1217078
206085-1320962
Sifra Proj
13024
13025
13019
13846
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Medicinske i administrativne inventar
KB
60,000
0
60,000
90,000
90,000
240,000
KB
197,000
0
197,000
197,000
197,000
591,000
KB
147,000
0
147,000
147,000
147,000
441,000
KB
450,000
0
450,000
500,000
500,000
1,450,000
3,485,000
0
3,485,000
3,785,000
3,785,000
11,055,000
KB
850,000
0
850,000
500,000
850,000
2,200,000
KB
750,000
0
750,000
750,000
1,450,000
2,950,000
300,000
0
300,000
100,000
500,000
900,000
KB
200,000
0
200,000
200,000
0
400,000
KB
100,000
0
100,000
100,000
300,000
500,000
KB
55,000
0
55,000
55,000
55,000
165,000
KB
170,000
0
170,000
170,000
170,000
510,000
Finansiranje od Pozajmljivanja
2,600,000
0
2,600,000
2,000,000
0
4,600,000
Ukupno ( KB ) - UKBC-Tercijarne Zdravstvene Usluge
2,425,000
0
2,425,000
1,875,000
3,325,000
7,625,000
Medicinska oprema
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Izgradnja bolnickog objekta u Urosevac
Ukupno ( KB ) - Regionalne Usluge Sekundarne Zdravstvene Zastite
220701 - UKBC-Tercijarne Zdravstvene Usluge
206085-093700
10959
Medicinska oprema
206085-1113161
12869
Odrzavanje i servisiranje medicinske opreme
206085-1213902
13014
Druge infrastrukture i renoviranje sanitarnih spojeva za sve klinike
206085-1213906
13010
Izgradnja specialisticke ambulance i drugi pratioci objekata (Dializa)
206085-1213908
13012
Termoizlacija i fasadiranje objekata
206085-1213909
13013
Ifrastruktura i regulacija prostora
KB
206085-1213910
206085-1423057
13016
14121
Medicinske i administrativne inventar
Kardo kirurgika
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 65 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - UKBC-Tercijarne Zdravstvene Usluge
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
2,600,000
0
2,600,000
2,000,000
0
4,600,000
KB
28,000
0
28,000
28,000
28,000
84,000
KB
65,000
0
65,000
65,000
65,000
195,000
KB
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
KB
0
0
0
30,000
30,000
60,000
Ukupno ( KB ) - TZUC-Tercijarne Zdravstvene Usluge
183,000
0
183,000
213,000
213,000
609,000
KB
95,000
0
95,000
95,000
95,000
285,000
220709 - TZUC-Tercijarne Zdravstvene Usluge
206085-1213996
206085-1213997
206085-1213998
206085-1213999
13040
13041
13042
13043
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uregaja
Medicinska oprema za bolnickim odelenjima
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Medicinske i administrativne inventar
220712 - Usluge Centra za Mentalno Zdravlje
206086-1213982
13050
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
206086-1213983
13051
Medicinske i administrativne inventar
KB
47,000
0
47,000
47,000
47,000
141,000
Ukupno ( KB ) - Usluge Centra za Mentalno Zdravlje
142,000
0
142,000
142,000
142,000
426,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
KB
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
KB
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
KB
100,000
0
100,000
0
0
100,000
220727 - Ostali Tercijarni Zdravstveni Programi
206086-1213946
13053
Medicinska oprema
206086-1213947
13055
Medicinske i administrativne inventar
206086-1213948
206086-1213979
206086-1317714
13052
13054
13452
Odrzavanje i servisiranje medicinskih uredaja
Odrzavanje bolnicke infrastrukturu
Iniciranje projekta za centar sportske medicine
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 66 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Ostali Tercijarni Zdravstveni Programi
190,000
0
190,000
90,000
90,000
370,000
Ukupno - Ostali Tercijarni Zdravstveni Programi
190,000
0
190,000
90,000
90,000
370,000
Ukupno ( KB ) - Usluga Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Za?tite
6,425,000
0
6,425,000
6,105,000
7,555,000
20,085,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Usluga Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Za?tite
2,600,000
0
2,600,000
2,000,000
0
4,600,000
Ukupno - Usluga Sekundarne i Tercijarne Zdravstvene Za?tite
9,025,000
0
9,025,000
8,105,000
7,555,000
24,685,000
Ukupno ( KB ) - Univerzitetski Klinicki Bolnicki Centar Kosova UKBCK
6,425,000
0
6,425,000
6,105,000
7,555,000
20,085,000
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja ) - Univerzitetski Klinicki Bolnicki Centar Kosova UKBCK
2,600,000
0
2,600,000
2,000,000
0
4,600,000
Ukupno - Univerzitetski Klinicki Bolnicki Centar Kosova UKBCK
9,025,000
0
9,025,000
8,105,000
7,555,000
24,685,000
230000 - Nezavisna Komisija Nabavke
231000 - Akademija nauka i Umetnosti
232000 - Kontigentni Rashoda
235000 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235260 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235113 - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
235260-119805
12359
Sistema upravljanja za kretanje brojeva
0
0
0
100,000
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
KB
0
0
0
100,000
0
100,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
0
0
0
100,000
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
0
0
0
100,000
0
100,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
0
0
0
100,000
0
100,000
Ukupno ( KB ) - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
0
0
0
100,000
0
100,000
Ukupno - Regulatorni Autoritet za elektronske i postonske komunikacije
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
0
26,000
26,000
52,000
236000 - Agencija Protiv Korupcije
238000 - Regulativni Ured za Energiju
238285 - Regulativni Ured za Energiju
238425 - Regulativni Ured za Energiju
238285-1523334
14307
IT Oprema
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 67 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
238285-1523337
Sifra Proj
14301
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
IT Oprema- Dozvola
KB
0
0
0
14,000
14,000
28,000
Ukupno ( KB ) - Regulativni Ured za Energiju
0
0
0
40,000
40,000
80,000
Ukupno - Regulativni Ured za Energiju
0
0
0
40,000
40,000
80,000
Ukupno ( KB ) - Regulativni Ured za Energiju
0
0
0
40,000
40,000
80,000
Ukupno - Regulativni Ured za Energiju
0
0
0
40,000
40,000
80,000
Ukupno ( KB ) - Regulativni Ured za Energiju
0
0
0
40,000
40,000
80,000
Ukupno - Regulativni Ured za Energiju
0
0
0
40,000
40,000
80,000
Namenski Prihodi
50,000
0
50,000
20,000
0
70,000
Namenski Prihodi
30,000
0
30,000
10,000
0
40,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Centralna Administracija
80,000
0
80,000
30,000
0
110,000
Ukupno - Centralna Administracija
80,000
0
80,000
30,000
0
110,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Centralna Administracija
80,000
0
80,000
30,000
0
110,000
Ukupno - Centralna Administracija
80,000
0
80,000
30,000
0
110,000
Ukupno ( Namenski Prihodi ) - Kosovska Agencija za Privatizaciju
80,000
0
80,000
30,000
0
110,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Privatizaciju
80,000
0
80,000
30,000
0
110,000
700,000
0
700,000
700,000
600,000
2,000,000
239000 - Kosovska Agencija za Privatizaciju
239278 - Centralna Administracija
239229 - Centralna Administracija
239278-096320
239278-119601
11225
12429
Nabavka opreme u kapitalnih izdataka
Popravkazgrade KPA i regionalnih kancelarija
240000 - Nabavni Raspravni Organ
241000 - Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoc
242000 - Universitet u Pristini
242112 - Universitet u Pristini
242904 - Universitet u Pristini
242112-106464
12294
Konkretizovana sredstva za Univerzitet Pristine
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 68 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
242112-106465
242112-1217063
242112-1217064
242112-1217591
242112-1420809
Sifra Proj
12295
13219
13217
13393
13980
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Laboratorij za Univerzitet Pristine
KB
550,000
0
550,000
800,000
570,000
1,920,000
KB
1,450,000
0
1,450,000
999,462
0
2,449,462
KB
0
0
0
450,000
479,462
929,462
KB
400,000
0
400,000
1,000,000
1,000,000
2,400,000
KB
100,000
0
100,000
1,100,000
1,100,000
2,300,000
KB
0
0
0
0
700,000
700,000
Projekat i izgradnja Poljoprivrednog fakulteta
Projekat izgradnje Fakulteta fizickog vaspitanja
Novi Objekat Dekanata za Medicinski Fakultet
Izgradnja objekta Fakulteta za prirodne-matematicke nauke
242112-1420814
13981
Izgradnja objekta centralne administracije i ekonomije
242112-1523401
14303
Promena prozora u Tehnickom fakultetu
0
249,462
249,462
0
0
249,462
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
KB
3,200,000
249,462
3,449,462
5,049,462
4,449,462
12,948,386
Ukupno - Universitet u Pristini
3,200,000
249,462
3,449,462
5,049,462
4,449,462
12,948,386
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
3,200,000
249,462
3,449,462
5,049,462
4,449,462
12,948,386
Ukupno - Universitet u Pristini
3,200,000
249,462
3,449,462
5,049,462
4,449,462
12,948,386
Ukupno ( KB ) - Universitet u Pristini
3,200,000
249,462
3,449,462
5,049,462
4,449,462
12,948,386
Ukupno - Universitet u Pristini
3,200,000
249,462
3,449,462
5,049,462
4,449,462
12,948,386
KB
0
0
0
25,000
25,000
50,000
KB
0
0
0
25,000
25,000
50,000
243000 - Ustavni Sud Kosova
243115 - Ustavni Sud Kosova
243238 - Ustavni Sud Kosova
243115-095420
11135
Softver
243115-095422
11132
Oprema za IT
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 69 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno ( KB ) - Ustavni Sud Kosova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
Ukupno - Ustavni Sud Kosova
0
0
0
50,000
50,000
100,000
244000 - Kosovska Komisija za Konkurenciju
245000 - Kosovo Obavjestajnih Agencija
245117 - Kosovo Obavjestajnih Agencija
245255 - Kosovo Obavjestajnih Agencija
245117-108947
12408
Nespecifirani projekati
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Obavjestajnih Agencija
KB
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
Ukupno - Kosovo Obavjestajnih Agencija
1,500,000
0
1,500,000
1,500,000
1,500,000
4,500,000
68,000
0
68,000
70,000
100,000
238,000
246000 - Kosovski Odbor za Kultorno Nasledstvo
247000 - Izborna Komisia za Predstavke i Zalbe
248000 - Radio Televizija Kosova
249000 - Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne Sluzbe Kosova
250000 - Drzavni Tuzilac
250012 - Tuzioci i Administracija
250335 - Tu?ioci i Administracija
250012-1317662
13529
Kupovina vozila za Tuzilastvo
KB
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 70 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
250012-1420779
Sifra Proj
14056
Naziv projekta
Izvor sredstava
14310
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Nabava servera
KB
250012-1525595
U toku
0
0
0
0
30,000
30,000
0
75,000
75,000
0
0
75,000
Ukupno ( KB ) - Tu?ioci i Administracija
68,000
75,000
143,000
70,000
130,000
343,000
Ukupno - Tu?ioci i Administracija
68,000
75,000
143,000
70,000
130,000
343,000
Ukupno ( KB ) - Tuzioci i Administracija
68,000
75,000
143,000
70,000
130,000
343,000
Ukupno - Tuzioci i Administracija
68,000
75,000
143,000
70,000
130,000
343,000
Ukupno ( KB ) - Drzavni Tuzilac
68,000
75,000
143,000
70,000
130,000
343,000
Ukupno - Drzavni Tuzilac
68,000
75,000
143,000
70,000
130,000
343,000
KB
75,000
0
75,000
0
0
75,000
KB
1,925,000
0
1,925,000
0
0
1,925,000
KB
0
200,000
200,000
0
0
200,000
KB
0
50,000
50,000
0
0
50,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
2,000,000
250,000
2,250,000
0
0
2,250,000
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
2,000,000
250,000
2,250,000
0
0
2,250,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
2,000,000
250,000
2,250,000
0
0
2,250,000
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
2,000,000
250,000
2,250,000
0
0
2,250,000
Ukupno ( KB ) - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
2,000,000
250,000
2,250,000
0
0
2,250,000
informativna teknlogija-(SMIL Kofinanciranje sa vladum Norveshke
KB
251000 - Vladina Agjencia za Cuvanje Personalni Podataka
253000 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
253040 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
253279 - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
210131-1217118
13280
Odrzavanje Kompleksa Memorial Adem Jasharit
253010-1320999
13851
Kompleksa Memorijal " Adem Jashari" Prekaz- Skenderaj
253040-1525682
14362
Nastavak izgradnje memorijalnog kompleksa bitke Kosara
253040-1525683
14363
Memorial pali boraca UCK u Penuhu
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 71 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
Sifra Proj
Naziv projekta
Izvor sredstava
Ukupno - Agencija za upravljanje memorijalnih kompleksa na Kosovu
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
2,000,000
250,000
2,250,000
0
0
2,250,000
KB
50,000
0
50,000
50,000
0
100,000
KB
0
0
0
35,000
0
35,000
302000 - Kancelarija Glavnog Revizora
313000 - Regulativna kancelarija za Vodu i Otpatke
314000 - Regulatorni Autoritet za Zeleznice
317000 - Uprava za Civilnu Avijaciju
318000 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318425 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318812 - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
318425-1317601
13568
IZRADA CETIRI PLANSETA GEOLOSKE MAPE NA RAMERI 1 : 25 000
318425-1317810
13574
Centralized Log Management Security and Compliance
318425-1420767
14070
Avansiranje sistema NKMM platforme Windows Server 2015 (BLADE)
0
0
0
55,000
0
55,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
KB
50,000
0
50,000
140,000
0
190,000
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
50,000
0
50,000
140,000
0
190,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
50,000
0
50,000
140,000
0
190,000
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
50,000
0
50,000
140,000
0
190,000
Ukupno ( KB ) - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
50,000
0
50,000
140,000
0
190,000
Ukupno - Nezavisnka Komisija za Rudnike i Minerale
50,000
0
50,000
140,000
0
190,000
319000 - Nezavisna Komisija za Medije
320000 - Centralna Izborna Komisija
321000 - Institucija Ombudsmana
322000 - Sudski Institut Kosova
328000 - Kosovo Sudski Savjet
328461 - Sekretarijat SSK
328333 - Sekretarijat SSK
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 72 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
328461-119893
328461-119894
328461-119979
328461-119986
328461-119989
Sifra Proj
12326
30064
12793
12323
12794
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Kupovina vozila za sud i SSK
KB
0
0
0
200,000
0
200,000
KB
130,000
0
130,000
150,000
0
280,000
KB
0
0
0
180,000
0
180,000
KB
0
0
0
50,000
0
50,000
KB
200,000
0
200,000
0
0
200,000
KB
600,000
0
600,000
0
0
600,000
KB
0
0
0
100,000
320,000
420,000
KB
720,000
0
720,000
1,220,000
0
1,940,000
Hitne popravke na struja, voda, kanalizacija u sudovima
Nabavka kompjutera, servera, macine za fotokopiranje i druge teknologijske opreme
Sigurnosna oprema i videovizije
Projekat za Audiosnimanje u sud
328461-1213897
13249
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Urosevcu
328461-1213900
13252
Projektovanje i izgradnja Osnovnog suda u Pec
328461-1213920
13251
Projektovanje i izgradnja aneksa Osnovnog suda u Djakovici
328461-1214394
13550
Dizajn i izgradnja objekta Osnovnog suda ogranak Novo Brdo
0
100,000
100,000
100,000
250,000
450,000
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat SSK
KB
1,650,000
100,000
1,750,000
2,000,000
570,000
4,320,000
Ukupno - Sekretarijat SSK
1,650,000
100,000
1,750,000
2,000,000
570,000
4,320,000
Ukupno ( KB ) - Sekretarijat SSK
1,650,000
100,000
1,750,000
2,000,000
570,000
4,320,000
Ukupno - Sekretarijat SSK
1,650,000
100,000
1,750,000
2,000,000
570,000
4,320,000
Ukupno ( KB ) - Kosovo Sudski Savjet
1,650,000
100,000
1,750,000
2,000,000
570,000
4,320,000
Ukupno - Kosovo Sudski Savjet
1,650,000
100,000
1,750,000
2,000,000
570,000
4,320,000
329000 - Kosovska Agencija za Imovinu
329405 - Kosovska Agencija za Imovinu
329606 - Kosovska Agencija za Imovinu
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
Strana 73 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
BO Prog
Sifra pred
329405-1213603
329405-1213680
329405-1217804
329405-1217805
329405-1217807
Sifra Proj
13274
13273
13552
13553
13565
Naziv projekta
Izvor sredstava
U toku
Novi od
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
2014
2015
2015
2016
2017
2015 - 2017
Snadevanje sa namestajem
KB
5,000
0
5,000
5,000
5,000
15,000
KB
0
0
0
8,000
20,000
28,000
KB
0
0
0
15,200
7,200
22,400
KB
0
0
0
1,000
1,000
2,000
KB
0
0
0
15,000
13,500
28,500
KB
0
0
0
13,000
13,000
26,000
KB
0
0
0
24,000
0
24,000
KB
5,000
0
5,000
0
5,000
10,000
KB
0
0
0
12,800
12,800
25,600
Snabdevanje sa generatorom 55KW
Industrial batteries 100Ah
Licence renewal for AntiSpam
Servers
329405-1217808
13554
Server Spare parts
329405-1317456
13556
Snabdevanje fotokopije
329405-1317493
13560
Krecenje kancelarija KAP
329405-1320690
14086
Azuriranje softvera
329405-1320765
14088
IT kompjutori (visoka performansa)
KB
Ukupno
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
0
0
0
0
16,500
16,500
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
10,000
0
10,000
94,000
94,000
198,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,000
0
10,000
94,000
94,000
198,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
10,000
0
10,000
94,000
94,000
198,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,000
0
10,000
94,000
94,000
198,000
Ukupno ( KB ) - Kosovska Agencija za Imovinu
10,000
0
10,000
94,000
94,000
198,000
Ukupno - Kosovska Agencija za Imovinu
10,000
0
10,000
94,000
94,000
198,000
297,063,085
39,927,919 336,991,004 357,428,861 369,384,417 1,063,804,282
Strana 74 / 75
Data: 30.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Kosovski Budzet za 2015
Raspored 3.2 Kapitalni Projekti za Centralni Nivo
Ukupno ( KB )
Ukupno ( Sopstveni Prihodi )
Ukupno ( Finansiranje od Pozajmljivanja )
Ukupno ( Namenski Prihodi )
Program Javnih Investicija | www.pip-ks.org
255,725,335
39,927,919 295,653,254 320,803,861 338,109,417
954,566,532
0
0
0
0
0
0
41,257,750
0
41,257,750
36,595,000
31,275,000
109,127,750
80,000
0
80,000
30,000
0
110,000
Strana 75 / 75
Opstinski Budzet za godinu 2015 - 2017
Rezime opstinskih budzeta za godinu 2015 - 2017
Tabela 1: Bilans prihoda I rashoda opstina
Nr.
Rezime
2013 Aktuelno
2014 Aktuelno
2015 Budzet
1
UKUPNO OPSTINSKIH PRIHODA
378,573,625
390,196,761
421,266,343 410,755,115 415,977,663
1.1
Vladini Grantovi
315,573,625
322,970,341
347,023,130
335,127,038
339,177,663
1.2
Sopstveni
36,000,000
67,226,420
74,243,213
75,628,077
76,800,000
2
UKUPNO OPSTINSKIH RASHODA
378,573,625
389,518,818
2.1
Tekuci Rashodi
251,288,258
260,227,983
290,208,579
2.1.1 Plate I Dnevnice
198,276,639
198,716,862
233,886,631
2.1.2 Robe i Usluge
36,457,454
41,853,083
37,417,752
2.1.3 Opstinski Rashodi
8,972,145
10,009,773
9,542,746
2.1.4 Subvencije
7,582,020
9,648,265
9,361,451
127,285,367
129,290,834
119,078,538
677,944
11,979,228
2.2
Kapitalni Rashodi
3
4
BILANS BUDZETA
FINANSIRANJE
4.1
Izmena odrzane dobiti(HVK)
4.2
Strano finansiranje
4.3
Finansijsko finansiranje shodno Zakonu na
snazi
Ostala
4.4
BDMS
2016 Procena
2017 Procena
409,287,117 410,755,115 415,977,663
30 December 2014
Budzet opstina za 2015.godinu
Struktura rashoda prema ekonomskim kategorijama
Usvojeno od Vlade na dan 31.10.2014 i 15.12.2014 (Odluka br.01/02), ukljucujuci bilans i tabelu Excel i tabelu pregleda
Podtotal A
Opstina
Glogovac
1
Kosovo Polje
2
Lipljan
3
Obilic
4
Podujevo
5
Stimlje
7
Gracanica
8
Dragas
9
Prizren
10
Orahovac
11
Suva Reka
12
Malisevo
13
Mamusa
14
Decane
15
Dakovica
16
Istok
17
Klina
18
Pec
19
Junik
20
Mitrovica
22
Srbica
23
Vucitrn
24
Izvorni fond
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Osoblje
1,312
1,312
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Opstinski
rashodi
7,420,000
7,389,999
30,001
4,140,000
4,140,000
827,829
784,830
42,999
450,600
450,600
194,300
194,300
776
776
4,240,000
4,240,000
3,298
3,298
18,848,000
18,588,000
260,000
6,606,800
6,566,800
40,000
7,450,000
7,428,240
21,760
7,610,000
7,547,000
63,000
887,000
887,000
956,030
687,920
268,110
284,000
253,000
31,000
1,061,718
949,718
112,000
445,633
324,283
121,350
405,928
331,928
74,000
581,154
459,549
121,605
2,962,375
1,994,885
967,490
656,191
646,191
10,000
874,850
636,850
238,000
807,702
694,794
112,908
95,740
95,740
198,390
188,390
10,000
127,000
125,000
2,000
324,500
324,500
564
564
8,297,000
8,265,000
32,000
3,488,700
3,459,700
29,000
11,000,000
10,881,000
119,000
3,730,968
3,705,968
25,000
2,550,000
2,550,000
4,950,000
4,920,500
29,500
12,400,000
12,390,000
10,000
5,340,000
5,306,569
33,431
5,419,700
5,389,700
30,000
12,670,000
12,543,807
126,193
965,076
963,076
2,000
10,878,257
10,765,257
113,000
7,375,000
7,229,398
145,602
9,110,000
9,073,900
36,100
721,840
473,402
248,438
1,478,000
1,279,000
199,000
793,435
638,101
155,334
624,742
430,944
193,798
2,291,461
1,200,460
1,091,001
111,298
101,798
9,500
1,462,313
990,508
471,805
943,708
718,200
225,508
1,381,830
957,837
423,993
720
720
1,506
1,506
625
625
1,976
1,976
651
651
1,159
1,159
1,309
1,309
1,352
1,352
136
136
867
867
2,258
2,258
957
957
944
944
2,225
2,225
153
153
1,970
1,970
1,420
1,420
1,573
1,573
169,400
169,400
159,650
159,650
140,000
75,000
65,000
130,000
130,000
1,081,200
653,200
428,000
295,000
295,000
207,000
138,000
69,000
305,000
305,000
23,000
23,000
127,630
127,630
604,499
554,499
50,000
135,338
135,338
151,258
127,258
24,000
606,919
511,203
95,716
30,000
30,000
465,000
419,220
45,780
212,540
205,540
7,000
222,242
202,242
20,000
Subvencije i rashodi Kapitalni rashodi
257,957
257,957
334,120
334,120
157,000
157,000
168,838
72,295
96,543
692,000
52,000
640,000
137,500
61,000
76,500
220,000
105,000
115,000
30,000
30,000
580,979
580,979
150,000
40,000
110,000
280,999
280,999
80,000
80,000
3,000
3,000
80,500
30,500
50,000
535,202
535,202
272,250
272,250
80,000
40,000
40,000
365,000
365,000
7,000
7,000
663,000
430,000
233,000
219,736
77,736
142,000
222,500
50,000
172,500
3,418,537
2,548,620
869,917
2,917,139
1,094,383
1,822,756
2,790,834
1,915,608
875,226
977,645
324,472
653,173
5,228,275
4,501,683
726,592
1,397,904
1,175,251
222,653
2,767,257
1,520,164
1,247,093
2,182,872
1,847,447
335,425
17,069,582
11,030,971
6,038,611
3,730,710
2,791,696
939,014
4,748,484
3,241,043
1,507,441
3,495,578
2,995,578
500,000
394,830
329,961
64,869
1,433,923
1,124,969
308,954
5,251,293
3,019,184
2,232,109
2,037,000
1,483,866
553,134
2,070,681
1,500,712
569,969
5,191,898
3,475,258
1,716,640
171,973
98,906
73,067
2,264,546
1,010,839
1,253,707
2,634,304
2,406,259
228,045
3,688,847
2,666,113
1,022,734
Ukupno
12,118,623
10,917,749
1,200,874
8,011,259
6,188,503
1,822,756
12,399,254
11,056,918
1,342,336
5,046,183
4,234,467
811,716
18,306,493
16,708,901
1,597,592
5,871,655
5,426,152
445,503
6,083,185
4,582,092
1,501,093
7,164,026
6,676,996
487,030
40,542,136
32,267,056
8,275,080
11,438,701
10,339,687
1,099,014
13,561,333
11,444,133
2,117,200
12,298,280
11,542,372
755,908
1,403,570
1,338,701
64,869
7,313,893
6,677,001
636,892
20,268,994
17,242,683
3,026,311
8,578,023
7,563,874
1,014,149
8,346,381
7,488,614
857,767
21,125,278
17,730,728
3,394,550
1,285,347
1,193,780
91,567
15,733,116
13,615,824
2,117,292
11,385,288
10,637,133
748,155
14,625,419
12,950,092
1,675,327
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
2,452
2,452
Ukupan opstinski budzet za 33 opstina
Total Grant
Ukupni SPO
37,303
37,303
-
Gnjilan
28
Kacanik
29
Kamenica
30
Novobrdo
31
Strpce
32
Urosevac
33
Vitina
34
Partes
35
Elez Han
36
Klokot
37
Ranilug
38
340
340
14,150,000
14,050,000
100,000
4,550,000
4,545,000
5,000
6,405,668
6,353,668
52,000
1,690,000
1,690,000
519
519
1,970,000
1,970,000
2,448
2,448
13,968,000
13,868,000
100,000
6,480,000
6,425,000
55,000
750,000
750,000
798
798
1,166
1,166
1,151
1,151
143
143
222
222
124
124
189
189
1,358,378
1,348,378
10,000
670,000
670,000
990,000
987,000
3,000
208,358,547
206,887,960
1,470,587
2,857,491
2,202,960
654,531
459,982
381,768
78,214
495,515
274,015
221,500
161,464
69,292
92,172
406,085
277,010
129,075
1,478,420
952,044
526,376
857,203
588,703
268,500
21,000
7,000
14,000
149,000
135,800
13,200
68,796
23,947
44,849
116,081
79,313
36,768
27,289,414
20,092,390
7,197,024
562,200
495,778
66,422
141,000
115,200
25,800
160,700
674,000
160,700
51,000
13,000
38,000
96,625
89,625
7,000
442,680
177,980
264,700
200,862
200,862
122,332
5,500
12,013
6,013
6,000
37,817
37,817
17,200
12,000
5,200
20,000
15,000
5,000
7,651,963
6,256,645
1,395,318
3,596,077
1,231,077
2,365,000
1,458,463
1,056,720
401,743
547,336
117,435
429,901
104,415
35,415
69,000
535,888
339,181
196,707
9,040,883
6,456,819
2,584,064
2,183,422
1,711,075
472,347
26,384
674,000
248,989
63,989
185,000
122,332
5,500
3,500
3,500
729,549
729,549
213,000
213,000
-
26,384
456,649
258,591
198,058
36,800
50,000
15,000
35,000
2,000
2,000
36,800
97,121
57,121
40,000
93,947,550
63,366,417
30,581,133
45,000
37,000
8,000
7,631,451
1,413,640
6,217,811
21,839,768
17,979,815
3,859,953
6,858,434
6,162,677
695,757
7,731,551
6,745,118
986,433
2,012,379
1,807,707
204,672
3,012,098
2,675,816
336,282
25,659,532
21,454,843
4,204,689
9,934,487
8,925,640
1,008,847
809,397
763,013
46,384
2,051,844
1,795,586
256,258
794,796
707,947
86,849
1,268,202
1,175,434
92,768
344,878,925
298,017,052
46,861,873
Podtotal B (Opstine koje nisu usvojile budzet u Skuptinama opstina prema budzetskim granicama sa BC 2015/01 I 02, na osnovi clana 62 ZUJFO)
Opstina
Izvorni fond
Pristina
1
Leposavic
2
Zubin Potok
3
Zvecan
4
Severna Mitrovica
5
Ukupno 5 Opstina
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
SPO
Osoblje
Plate i dnevnice
4,819
4,819
470
470
22,237,317
21,737,317
500,000
1,545,223
1,545,223
337
337
1,140,176
1,140,176
234
234
837,820
837,820
747
747
2,520,000
2,520,000
6,607
6,607
-
28,280,536
27,780,536
500,000
Robe i usluge
9,282,442
2,532,001
6,750,441
238,274
235,974
2,300
147,958
142,208
5,750
129,534
117,134
12,400
475,990
430,590
45,400
10,274,198
3,457,907
6,816,291
Opstinski
rashodi
1,760,431
1,760,431
42,186
32,186
10,000
34,394
34,394
14,700
14,700
39,072
39,072
1,890,783
1,880,783
10,000
Subvencije i rashodi Kapitalni rashodi
1,595,000
1,595,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
110,000
50,000
60,000
1,730,000
60,000
1,670,000
21,589,644
6,116,835
15,472,809
1,153,159
1,153,159
618,018
618,018
836,573
836,573
933,594
933,594
25,130,988
9,658,179
15,472,809
Total
56,464,834
32,146,584
24,318,250
2,983,842
2,966,542
17,300
1,950,546
1,934,796
15,750
1,828,627
1,816,227
12,400
4,078,656
3,973,256
105,400
67,306,505
42,837,405
24,469,100
Sveukupno: Podtotal A+B
Opstina
Izvorni fond
Ukupno 38 Opstina
Total
Grant
SPO
Osoblje
Plate i dnevnice
43,910
43,910
-
236,639,083
234,668,496
1,970,587
Robe i usluge
37,563,612
23,550,297
14,013,315
Opstinski
rashodi
9,542,746
8,137,428
1,405,318
Subvencije i rashodi Kapitalni rashodi
9,361,451
1,473,640
7,887,811
119,078,538
73,024,596
46,053,942
Bilans Razlika u osoblju, vladini grantovi i SPO za 2015.godinu uporedjeno sa 2014.godinom
Opstina
Pristina
Leposavic
Zubin Potok
Zvecan
Severna
Mitrovica
Ukupno
Razlika u grantovima 2015/2014
Osoblje
78
63
108
3,397,563
1,416,256
826,353
865,515
86
2,561,300
335
9,066,987
Razlika u SPO 2015/2014
2,844,361
25,588
27,138
30,488
(15,334)
2,912,241
Ukupna razlika
2015/2014
6,241,924
1,441,844
853,491
896,003
2,545,966
11,979,228
Ukupno
412,185,430
340,854,457
71,330,973
Sveukupno: Podtotal A+B+Bilans
Opstina
Ukupno 38 Opstina
Izvorni fond
Osoblje
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Opstinski
rashodi
Subvencije i rashodi Kapitalni rashodi
Ukupno
Total
44,245
248,151,384
35,906,817
9,774,952
10,276,568
120,054,934
424,164,655
Grant
44,245
246,680,797
27,191,129
8,379,634
1,828,757
65,841,126
349,921,443
1,470,587
8,715,688
1,395,318
8,447,811
54,213,808
74,243,212
SPO
-
Izmene I dopune KBF usvojene na Skupstini Kosova dana 29. decembra 2014 (plenarna sednica - drugo citanje)
Opstina
Izvorni fond
Osoblje
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Centrovi izvrsnosti
Pristina - 94350
Urosevac - 95130
Malisevo- 94560
Srbica- 94860
Prizren- 94470
Ukupno
Specijalno obrazovanje
Gnjilan - 93780
Urosevac - 93930
Lipjan - 93060
Mitrovica - 93630
Stimlje - 93180
Pristina - 93150
Ukupno
Obdaniste Malisevo
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
-
91
70
81
50
197
489
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
Grant obrazovanja
-
4
1
1
1
1
3
11
Ukupno
Ukupno
-
16
16
484
-
565,740
395,979
455,511
283,419
1,109,788
2,810,437
-
-
-
57,984
57,984
2,752,453
26,860
14,770
31,810
10,870
61,550
145,860
-
-
145,860
Opstinski
rashodi
Subvencije i rashodi Kapitalni rashodi
Ukupno
-
592,600
410,749
487,321
294,289
1,171,338
2,956,297
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57,984
57,984
2,898,313
-
Usvojeno na Skupstini Republike Kosova dana 29. decembra 2014
Opstina
Izvorni fond
Glogovac
Total
Grant
Kosovo Polje
2
Lipljan
3
Obilic
4
Podujevo
5
Pristina
6
Stimlje
7
Gracanica
8
Dragas
9
Prizren
10
Orahovac
11
Suva Reka
12
Malisevo
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Opstinski
rashodi
1,312
1,312
7,420,000
7,389,999
827,829
784,830
194,300
194,300
720
720
30,001
4,140,000
4,140,000
42,999
450,600
450,600
169,400
169,400
564
564
8,297,000
8,265,000
32,000
3,488,700
3,459,700
29,000
11,000,000
10,881,000
119,000
21,671,577
21,171,577
500,000
3,730,968
3,705,968
25,000
2,550,000
2,550,000
776
776
4,240,000
4,240,000
3,101
3,101
17,738,211
17,478,211
260,000
6,606,800
6,566,800
40,000
7,450,000
7,428,240
21,760
7,212,473
7,149,473
63,000
956,030
687,920
268,110
284,000
253,000
31,000
1,061,718
949,718
112,000
9,255,582
2,505,141
6,750,441
445,633
324,283
121,350
405,928
331,928
74,000
581,154
459,549
121,605
2,900,825
1,933,335
967,490
656,191
646,191
10,000
874,850
636,850
238,000
775,892
662,984
112,908
THV
1
13
Osoblje
1,505
1,505
625
625
1,976
1,976
4,725
4,725
650
650
1,159
1,159
1,309
1,309
1,287
1,287
198,390
188,390
10,000
127,000
125,000
2,000
324,500
324,500
1,760,431
1,760,431
159,650
159,650
140,000
75,000
65,000
130,000
130,000
1,081,200
653,200
428,000
295,000
295,000
207,000
138,000
69,000
305,000
305,000
Subvencije i rashodi Kapitalni rashodi
Ukupno
257,957
3,418,537
2,548,620
12,118,623
10,917,749
257,957
334,120
334,120
869,917
2,917,139
1,094,383
1,822,756
2,790,834
1,915,608
875,226
977,645
324,472
653,173
5,228,275
4,501,683
726,592
21,589,644
6,116,835
15,472,809
1,397,904
1,175,251
222,653
2,767,257
1,520,164
1,247,093
2,182,872
1,847,447
335,425
17,069,582
11,030,971
6,038,611
3,730,710
2,791,696
939,014
4,748,484
3,241,043
1,507,441
3,495,578
2,995,578
500,000
1,200,874
8,011,259
6,188,503
1,822,756
12,399,254
11,056,918
1,342,336
5,046,183
4,234,467
811,716
18,306,493
16,708,901
1,597,592
55,872,234
31,553,984
24,318,250
5,871,655
5,426,152
445,503
6,083,185
4,582,092
1,501,093
7,164,026
6,676,996
487,030
39,370,797
31,095,717
8,275,080
11,438,701
10,339,687
1,099,014
13,561,333
11,444,133
2,117,200
11,868,943
11,113,035
755,908
157,000
157,000
168,838
72,295
96,543
692,000
52,000
640,000
1,595,000
1,595,000
137,500
61,000
76,500
220,000
105,000
115,000
30,000
30,000
580,979
580,979
150,000
40,000
110,000
280,999
280,999
80,000
80,000
Mamusa
14
Decane
15
Dakovica
16
Istok
17
Klina
18
Pec
19
Junik
20
Leposavic
21
Mitrovica
22
Srbica
23
Vucitrn
24
Zubin Potok
25
Zvecan
26
Severna Mitrovica
27
Gnjilan
28
Kacanik
29
Kamenica
30
Novobrdo
31
Strpce
32
Urosevac
33
Vitina
34
Partes
35
Elez Han
36
Klokot
37
Ranilug
38
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
THV
Total
Grant
SPO
Ukupan opstinski budzet za 38 opstina
Ukupan Grant
Ukupan SPO
136
136
887,000
887,000
95,740
95,740
23,000
23,000
3,000
3,000
867
867
4,950,000
4,920,500
29,500
12,400,000
12,390,000
10,000
5,340,000
5,306,569
33,431
5,419,700
5,389,700
30,000
12,670,000
12,543,807
126,193
965,076
963,076
2,000
1,545,223
1,545,223
721,840
473,402
248,438
1,478,000
1,279,000
199,000
793,435
638,101
155,334
624,742
430,944
193,798
2,291,461
1,200,460
1,091,001
111,298
101,798
9,500
238,274
235,974
2,300
1,462,313
990,508
471,805
932,838
707,330
225,508
1,381,830
957,837
423,993
147,958
142,208
5,750
129,534
117,134
12,400
475,990
430,590
45,400
2,857,491
2,202,960
654,531
459,982
381,768
78,214
495,515
274,015
221,500
161,464
69,292
92,172
406,085
277,010
129,075
1,463,650
937,274
526,376
857,203
588,703
268,500
21,000
7,000
14,000
149,000
135,800
13,200
68,796
23,947
44,849
116,081
79,313
36,768
37,417,752
23,404,436
14,013,316
127,630
127,630
80,500
30,500
50,000
535,202
2,258
2,258
957
957
944
944
2,225
2,225
153
153
470
470
1,969
1,969
337
337
10,878,257
10,765,257
113,000
7,091,581
6,945,979
145,602
9,110,000
9,073,900
36,100
1,140,176
1,140,176
234
234
837,820
837,820
747
747
2,520,000
2,520,000
2,448
2,448
340
340
14,150,000
14,050,000
100,000
4,550,000
4,545,000
5,000
6,405,668
6,353,668
52,000
1,690,000
1,690,000
519
519
1,970,000
1,970,000
2,377
2,377
13,572,021
13,472,021
100,000
6,480,000
6,425,000
55,000
750,000
750,000
1,370
1,370
1,573
1,573
798
798
1,166
1,166
1,151
1,151
143
143
222
222
124
124
189
189
43,426
43,426
-
1,358,378
1,348,378
10,000
670,000
670,000
990,000
987,000
3,000
233,886,631
231,916,044
1,970,587
604,499
554,499
50,000
135,338
135,338
151,258
127,258
24,000
606,919
511,203
95,716
30,000
30,000
42,186
32,186
10,000
465,000
419,220
45,780
212,540
205,540
7,000
222,242
202,242
20,000
34,394
34,394
14,700
14,700
39,072
39,072
562,200
495,778
66,422
141,000
115,200
25,800
160,700
160,700
51,000
13,000
38,000
96,625
89,625
7,000
442,680
177,980
264,700
200,862
200,862
12,013
6,013
6,000
37,817
37,817
17,200
12,000
5,200
20,000
15,000
5,000
9,542,746
8,137,428
1,405,318
535,202
272,250
272,250
80,000
40,000
40,000
365,000
365,000
7,000
7,000
5,000
5,000
663,000
430,000
233,000
219,736
77,736
142,000
222,500
50,000
172,500
10,000
10,000
10,000
10,000
110,000
50,000
60,000
674,000
674,000
248,989
63,989
185,000
122,332
122,332
5,500
5,500
3,500
3,500
729,549
729,549
213,000
213,000
-
50,000
15,000
35,000
2,000
2,000
45,000
37,000
8,000
9,361,451
1,473,640
7,887,811
394,830
329,961
64,869
1,433,923
1,124,969
308,954
5,251,293
3,019,184
2,232,109
2,037,000
1,483,866
553,134
2,070,681
1,500,712
569,969
5,191,898
3,475,258
1,716,640
171,973
98,906
73,067
1,153,159
1,153,159
2,264,546
1,010,839
1,253,707
2,634,304
2,406,259
228,045
3,688,847
2,666,113
1,022,734
618,018
618,018
836,573
836,573
933,594
933,594
3,596,077
1,231,077
2,365,000
1,458,463
1,056,720
401,743
547,336
117,435
429,901
104,415
35,415
69,000
535,888
339,181
196,707
9,040,883
6,456,819
2,584,064
2,183,422
1,711,075
472,347
26,384
26,384
456,649
258,591
198,058
36,800
36,800
97,121
57,121
40,000
119,078,538
73,024,596
46,053,942
1,403,570
1,338,701
64,869
7,313,893
6,677,001
636,892
20,268,994
17,242,683
3,026,311
8,578,023
7,563,874
1,014,149
8,346,381
7,488,614
857,767
21,125,278
17,730,728
3,394,550
1,285,347
1,193,780
91,567
2,983,842
2,966,542
17,300
15,733,116
13,615,824
2,117,292
11,090,999
10,342,844
748,155
14,625,419
12,950,092
1,675,327
1,950,546
1,934,796
15,750
1,828,627
1,816,227
12,400
4,078,656
3,973,256
105,400
21,839,768
17,979,815
3,859,953
6,858,434
6,162,677
695,757
7,731,551
6,745,118
986,433
2,012,379
1,807,707
204,672
3,012,098
2,675,816
336,282
25,248,783
21,044,094
4,204,689
9,934,487
8,925,640
1,008,847
809,397
763,013
46,384
2,051,844
1,795,586
256,258
794,796
707,947
86,849
1,268,202
1,175,434
92,768
409,287,117
337,956,143
71,330,974
Bilans Razlika u osoblju, vladini grantovi I SPO za 2015.godinu u poredjenju sa 2014.godinom
3,397,563
2,844,361
Leposavic
78
1,416,256
25,588
Ukupna razlika
2015/2014
6,241,924
1,441,844
Zubin Potok
63
826,353
27,138
853,491
Zvecan
Severna
Mitrovica
108
865,515
30,488
896,003
86
2,561,300
Ukupno
335
9,066,987
Opstina
Osoblje
Razlika u grantovima 2015/2014
Pristina
Razlika u SPO 2015/2014
(15,334)
2,912,241
2,545,966
11,979,228
Budzet opstina za 2015.godinu, usvojen od Skupstine Republike Kosova dana 29.12.2014 ukljucujuci Bilans
Opstina
Ukupno 38 opstina
Izvorni fond
Osoblje
Ukupno
Grant
SPO
43,761
43,761
-
Plate i dnevnice
245,398,931
243,928,344
1,470,587
Robe i usluge
Opstinski
rashodi
35,760,957
27,045,269
8,715,688
9,774,952
8,379,634
1,395,318
Subvencije i rashodi Kapitalni rashodi
10,276,568
1,828,757
8,447,811
120,054,934
65,841,126
54,213,808
Ukupno
421,266,342
347,023,130
74,243,212
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
611
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Glogovac
160
Kancelarija predsednika
16001 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16301 Administracija
166
Inspekcije
16601 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16901 Kancelarija Skupstine opstine
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1,312
1,312
12
12
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
7,420,000
7,389,999
30,001
827,829
784,830
42,999
194,300
194,300
102,632
102,632
25,000
25,000
1,000
1,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
257,957
3,418,537
2,548,620
869,917
257,957
15,000
102,632
102,632
25,000
25,000
1,000
1,000
15,000
143,632
128,632
15,000
15,000
41
41
204,569
204,569
70,000
70,000
45,000
45,000
3,000
25,000
25,000
347,569
344,569
3,000
25,000
25,000
347,569
344,569
3,000
3,000
41
41
204,569
204,569
70,000
70,000
45,000
45,000
3,000
12,118,623
10,917,749
1,200,874
143,632
128,632
15,000
15,000
12
12
Ukupno
3,000
9
9
54,613
54,613
22,000
22,000
300
300
76,913
76,913
9
9
54,613
54,613
22,000
22,000
300
300
76,913
76,913
0
0
108,920
108,920
10,000
10,000
300
300
119,220
119,220
0
0
108,920
108,920
10,000
10,000
300
300
119,220
119,220
14
14
80,741
80,741
11,000
11,000
300
300
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,000
15,000
107,041
107,041
1 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
17501 Budzetiranje
180
Javne Sluzbe Civilna Odbra
18001 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za Zajednice
19705 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
47001 Poljoprivreda
650
Katastar i Geodezija
65005 Kadastralne Sluzbe
660
30-12-2014, 09:57 AM
Urbano Planitanje i Inpekcij
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
14
14
80,741
80,741
11,000
11,000
300
300
24
24
132,136
132,136
30,000
30,000
4,000
4,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10,000
10,000
24
24
132,136
132,136
30,000
30,000
4,000
4,000
10,000
10,000
Ukupno
15,000
15,000
107,041
107,041
330,000
280,000
50,000
506,136
446,136
60,000
330,000
280,000
50,000
506,136
446,136
60,000
1
1
7,704
7,704
1,500
1,500
200
200
9,404
9,404
1
1
7,704
7,704
1,500
1,500
200
200
9,404
9,404
13
13
66,166
66,166
15,000
15,000
300
300
85,000
166,466
81,466
85,000
85,000
13
13
66,166
66,166
15,000
15,000
300
300
85,000
166,466
81,466
85,000
85,000
12
12
69,255
69,255
7,700
7,700
300
300
30,000
30,000
107,255
107,255
12
12
69,255
69,255
7,700
7,700
300
300
30,000
30,000
107,255
107,255
9
9
51,611
51,611
6,800
6,800
300
300
2,563,092
1,775,175
787,917
2,621,803
1,833,886
787,917
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
66310 Urbano Planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73010 Administracija
73100 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75501 Socijalne Usluge-Gllogovc
850
Kultura Omladina i Sport
85001 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i nauka
92005 Administracija
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
9
9
51,611
51,611
6,800
6,800
300
300
186
186
1,116,774
1,086,773
30,001
210,100
192,101
17,999
53,700
53,700
29,171
29,171
6,800
6,800
200
200
5
5
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
15,000
2,563,092
1,775,175
787,917
2,621,803
1,833,886
787,917
102,445
102,445
1,498,019
1,435,019
63,000
15,000
15,000
51,171
36,171
15,000
15,000
181
181
1,087,603
1,057,602
30,001
203,300
185,301
17,999
53,500
53,500
14
14
76,724
76,724
11,663
11,663
4,000
4,000
10,000
102,445
102,445
1,446,848
1,398,848
48,000
8,000
8,000
110,387
100,387
10,000
8,000
8,000
110,387
100,387
10,000
170,000
170,000
348,033
258,076
89,957
170,000
170,000
348,033
258,076
89,957
175,000
143,000
32,000
5,956,745
5,869,745
87,000
175,000
143,000
32,000
384,368
322,368
62,000
10,000
14
14
76,724
76,724
11,663
11,663
4,000
4,000
10,000
10,000
13
13
65,776
65,776
22,000
22,000
300
300
89,957
89,957
13
13
65,776
65,776
22,000
22,000
300
300
89,957
89,957
964
964
10
10
5,282,379
5,282,379
61,559
61,559
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
385,066
360,066
25,000
84,300
84,300
117,509
117,509
300
300
30,000
30,000
30,000
30,000
Ukupno
3 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
612
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kosovo Polje
160
163
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
92210 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93000 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94200 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16002 Kancelarija predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16302 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16422 Civilno Registracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16502 Rod
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
22
22
104,914
104,914
39,000
14,000
25,000
6,000
6,000
149,914
124,914
25,000
757
757
4,025,745
4,025,745
183,758
183,758
53,000
53,000
4,262,503
4,262,503
175
175
1,090,161
1,090,161
44,799
44,799
25,000
25,000
1,159,960
1,159,960
720
720
4,140,000
4,140,000
450,600
450,600
169,400
169,400
10
10
91,239
91,239
21,495
21,495
120,000
120,000
232,734
232,734
10
10
91,239
91,239
21,495
21,495
120,000
120,000
232,734
232,734
33
33
170,304
170,304
29,800
29,800
200,104
200,104
24
24
125,708
125,708
20,000
20,000
145,708
145,708
8
8
37,317
37,317
4,300
4,300
41,617
41,617
1
1
7,279
7,279
5,500
5,500
12,779
12,779
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
334,120
334,120
2,917,139
1,094,383
1,822,756
8,011,259
6,188,503
1,822,756
4 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
166
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Inspekcije
16603 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16902 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17502 Budzetiranje
17542 Administraciju i Prikupljanje P
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18162 Javne infrastrukture
18210 Vatrogasna Sluzba K Polje
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
12
12
71,245
71,245
9,800
9,800
81,045
81,045
12
12
71,245
71,245
9,800
9,800
81,045
81,045
96,250
96,250
13,101
13,101
109,351
109,351
96,250
96,250
13,101
13,101
109,351
109,351
19
19
108,903
108,903
16,600
16,600
20,000
20,000
454,383
389,383
65,000
599,886
534,886
65,000
10
10
60,478
60,478
10,000
10,000
20,000
20,000
454,383
389,383
65,000
544,861
479,861
65,000
9
9
48,425
48,425
6,600
6,600
16
16
92,512
92,512
68,650
68,650
35,000
35,000
1,065,000
280,000
785,000
1,261,162
476,162
785,000
11
11
57,325
57,325
65,000
65,000
35,000
35,000
1,065,000
280,000
785,000
1,222,325
437,325
785,000
5
5
35,187
35,187
3,650
3,650
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
55,025
55,025
38,837
38,837
5 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
195
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija za zajednice
19710 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47042 Razvoj i poljoprivredne inspek
660
Urbano planitanje I inpekcij
66015 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73011 Administracija
73150 Sluzbe primarnog zdravstva
755
30-12-2014, 09:57 AM
Stambene I Socijalne Uslug
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
25,550
25,550
7,000
7,000
32,550
32,550
5
5
25,550
25,550
7,000
7,000
32,550
32,550
9
9
51,446
51,446
11,000
11,000
44,120
44,120
55,000
55,000
9
9
51,446
51,446
11,000
11,000
44,120
44,120
55,000
161,566
106,566
55,000
55,000
161,566
106,566
55,000
18
18
96,919
96,919
10,704
10,704
560,000
120,000
440,000
667,623
227,623
440,000
18
18
96,919
96,919
10,704
10,704
560,000
120,000
440,000
667,623
227,623
440,000
108
108
661,200
661,200
63,500
63,500
60,000
60,000
205,000
60,000
145,000
1,044,700
899,700
145,000
4
4
25,267
25,267
3,500
3,500
60,000
60,000
205,000
60,000
145,000
293,767
148,767
145,000
104
104
635,933
635,933
60,000
60,000
55,000
55,000
10
10
54,073
54,073
17,400
17,400
10,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
55,000
55,000
750,933
750,933
7,000
7,000
88,473
81,473
7,000
6 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
b
c
850
920
613
Program
Kod
prog
d
Kultura Omladina i Sport
Obrazovanje i nauka
Lipljan
160
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija predsednika
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
75506 Socijalne Usluge-Fushë Kosov Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
85002 Sluzbe za kulturu
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
92010 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
92230 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93030 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94230 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
10
10
54,073
54,073
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
17,400
17,400
10,000
10,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
7,000
Ukupno
7,000
88,473
81,473
7,000
17
17
81,865
81,865
13,000
13,000
30,000
30,000
265,000
135,000
130,000
389,865
259,865
130,000
17
17
81,865
81,865
13,000
13,000
30,000
30,000
265,000
135,000
130,000
389,865
259,865
130,000
463
463
2,538,494
2,538,494
168,550
168,550
60,000
60,000
305,756
110,000
195,756
3,142,200
2,946,444
195,756
5
5
37,806
37,806
4,500
4,500
60,000
60,000
305,756
110,000
195,756
408,062
212,306
195,756
28
28
142,748
142,748
37,000
37,000
10,200
10,200
189,948
189,948
349
349
1,856,278
1,856,278
100,150
100,150
47,400
47,400
2,003,828
2,003,828
81
81
501,662
501,662
26,900
26,900
11,800
11,800
540,362
540,362
1,505
1,505
8,297,000
8,265,000
32,000
956,030
687,920
268,110
198,390
188,390
10,000
157,000
148,780
148,780
41,000
41,000
1,400
1,400
100,000
22
22
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
69,400
69,400
157,000
100,000
2,790,834
1,915,608
875,226
12,399,254
11,056,918
1,342,336
80,000
80,000
371,180
271,180
100,000
7 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16003 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16303 Administracija
166
Inspekcije
16605 Inspekcije
167
Nabavka
16715 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16903 Kancelarija Skupstine opstine
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
22
22
148,780
148,780
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
41,000
41,000
1,400
1,400
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
100,000
80,000
80,000
371,180
271,180
100,000
100,000
Ukupno
39
39
182,020
182,020
170,000
85,480
84,520
40,000
40,000
10,000
10,000
402,020
317,500
84,520
39
39
182,020
182,020
170,000
85,480
84,520
40,000
40,000
10,000
10,000
402,020
317,500
84,520
13
13
66,037
66,037
4,000
4,000
70,037
70,037
13
13
66,037
66,037
4,000
4,000
70,037
70,037
8
8
41,659
41,659
5,000
5,000
46,659
46,659
8
8
41,659
41,659
5,000
5,000
46,659
46,659
0
0
115,751
115,751
6,820
6,820
122,571
122,571
0
0
115,751
115,751
6,820
6,820
122,571
122,571
18
18
90,552
90,552
19,000
19,000
109,552
109,552
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
17503 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18163 Javne infrastrukture
18215 Vatrogasna Sluzba Lipljan
195
Kancelarija za zajednice
19515 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47003 Poljoprivreda
47083 Šumarstva i inspekcija
480
30-12-2014, 09:57 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
18
18
90,552
90,552
19,000
19,000
109,552
109,552
35
35
190,080
190,080
107,803
94,213
13,590
44,756
44,756
1,880,279
1,315,053
565,226
2,222,919
1,644,103
578,816
11
11
55,632
55,632
92,803
79,213
13,590
42,456
42,456
1,880,279
1,315,053
565,226
2,071,170
1,492,354
578,816
24
24
134,448
134,448
15,000
15,000
2,300
2,300
7
7
35,620
35,620
3,220
3,220
151,748
151,748
2,000
2,000
7
7
35,620
35,620
3,220
3,220
2,000
2,000
14
14
63,800
63,800
7,000
7,000
15,000
15,000
4
4
24,162
24,162
3,000
3,000
15,000
15,000
40,840
38,840
2,000
40,840
38,840
2,000
85,800
70,800
15,000
42,162
27,162
15,000
10
10
39,638
39,638
4,000
4,000
43,638
43,638
5
5
25,908
25,908
1,800
1,800
27,708
27,708
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
b
c
650
660
730
755
30-12-2014, 09:57 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
48003 Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastar i Geodezija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65015 Kadastralne sluzbe
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
66320 Urbano planiranje I inspekcija Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Zdravstvo i socijalna zastit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73012 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73200 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Stambene I Socijalne Uslug
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
75511 Socijalne Usluge-Lipjan
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
25,908
25,908
1,800
1,800
27,708
27,708
10
10
50,523
50,523
3,140
3,140
53,663
53,663
10
10
50,523
50,523
3,140
3,140
53,663
53,663
6
6
33,755
33,755
2,000
2,000
180,000
180,000
6
6
33,755
33,755
2,000
2,000
180,000
180,000
243
243
1,444,034
1,422,034
22,000
107,000
62,000
45,000
35,000
25,000
10,000
7
7
35,112
35,112
2,000
2,000
236
236
1,408,922
1,386,922
22,000
105,000
60,000
45,000
35,000
25,000
10,000
14
14
70,206
70,206
12,750
12,750
3,234
3,234
70,206
70,206
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,750
12,750
215,755
35,755
180,000
1,586,034
1,509,034
77,000
37,112
37,112
1,548,922
1,471,922
77,000
20,000
20,000
14
14
215,755
35,755
180,000
3,234
3,234
20,000
20,000
106,190
86,190
20,000
106,190
86,190
20,000
10 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85003
920
Obrazovanje i Nauka
92015
92250
93060
94260
614
Obilic
160
Kancelarija predsednika
16004
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija Lipljan
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
16
16
73,860
73,860
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
12,000
12,000
4,000
4,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
20,000
353,963
223,963
130,000
463,823
313,823
150,000
353,963
223,963
130,000
463,823
313,823
150,000
286,592
286,592
6,474,502
6,339,502
135,000
20,000
16
16
73,860
73,860
12,000
12,000
4,000
4,000
20,000
20,000
1,055
1,055
5,664,413
5,654,413
10,000
453,497
328,497
125,000
7
7
37,994
37,994
10,000
10,000
23
23
90,832
90,832
45,000
15,000
30,000
13,000
13,000
823
823
4,335,505
4,335,505
293,497
223,497
70,000
37,000
37,000
202
202
1,200,082
1,190,082
10,000
105,000
80,000
25,000
20,000
20,000
625
625
3,488,700
3,459,700
29,000
284,000
253,000
31,000
127,000
125,000
2,000
9
9
70,052
70,052
7,000
6,000
1,000
38,000
9,000
29,000
115,052
85,052
30,000
8
8
64,179
64,179
7,000
6,000
1,000
38,000
9,000
29,000
109,179
79,179
30,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
70,000
70,000
Ukupno
47,994
47,994
148,832
118,832
30,000
286,592
286,592
4,952,594
4,882,594
70,000
1,325,082
1,290,082
35,000
168,838
72,295
96,543
977,645
324,472
653,173
5,046,183
4,234,467
811,716
11 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16084 Za unutarnju reviziju
163
Administracija i Osoblje
16304 Administracija
166
Inspekcije
16607 Inspekcije
167
Nabavka
16720 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16904 Kancelarija Skupstine Opstin
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
5,873
5,873
5,873
5,873
27
27
134,804
134,804
70,000
57,000
13,000
65,000
64,000
1,000
10,000
10,000
279,804
265,804
14,000
27
27
134,804
134,804
70,000
57,000
13,000
65,000
64,000
1,000
10,000
10,000
279,804
265,804
14,000
5
5
29,195
29,195
1,000
30,195
29,195
1,000
1,000
5
5
29,195
29,195
1,000
1,000
30,195
29,195
1,000
4
4
23,260
23,260
1,000
1,000
24,260
24,260
4
4
23,260
23,260
1,000
1,000
24,260
24,260
0
0
81,821
81,821
4,500
4,000
500
86,321
85,821
500
0
0
81,821
81,821
4,500
4,000
500
86,321
85,821
500
19
19
95,345
95,345
2,000
1,000
1,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
42,543
42,543
139,888
96,345
43,543
12 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
17504 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18004 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19520 Lokalna Kancelarija za Zajedni
650
Kadastar i Geodezija
65020 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66325 Urbano planiranje I inspekcija
66525 Prostorno planiranje i nadzor
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
19
19
95,345
95,345
Robe
i
Usluge
i
2,000
1,000
1,000
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
42,543
Ukupno
139,888
96,345
43,543
42,543
11
11
52,769
52,769
92,000
91,000
1,000
144,769
143,769
1,000
11
11
52,769
52,769
92,000
91,000
1,000
144,769
143,769
1,000
9
9
43,379
43,379
4,000
4,000
47,379
47,379
9
9
43,379
43,379
4,000
4,000
47,379
47,379
7
7
34,538
34,538
34,538
34,538
7
7
34,538
34,538
34,538
34,538
9
9
52,517
52,517
5
5
30,659
30,659
4
4
21,858
21,858
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
4,000
3,000
1,000
4,000
3,000
1,000
801,645
314,472
487,173
858,162
369,989
488,173
756,645
314,472
442,173
787,304
345,131
442,173
45,000
70,858
24,858
46,000
45,000
13 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
730
Kod
podp.
d
e
Zdravstvo i socijalna zastit
73013
73250
755
Stambene I Socijalne Uslug
75516
850
Kultura Omladina i Sport
85004
920
Obrazovanje i Nauka
92020
92270
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Obiliq
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
106
106
5
5
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
669,221
655,221
14,000
36,000
31,000
5,000
28,800
28,500
300
33,413
33,413
1,000
1,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
13,000
5,000
8,000
60,000
60,000
60,000
60,000
101
101
635,808
621,808
14,000
35,000
30,000
5,000
12
12
62,590
62,590
12
12
807,021
719,721
87,300
94,413
34,413
60,000
13,000
5,000
8,000
712,608
685,308
27,300
1,000
1,000
10,000
10,000
73,590
73,590
62,590
62,590
1,000
1,000
10,000
10,000
73,590
73,590
11
11
58,495
58,495
10,000
8,000
2,000
32,295
18,295
14,000
100,790
84,790
16,000
11
11
58,495
58,495
10,000
8,000
2,000
32,295
18,295
14,000
100,790
84,790
16,000
396
396
2,080,713
2,065,713
15,000
51,500
46,000
5,500
35,812
35,812
1,000
1,000
6
6
15
15
70,172
70,172
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
17,500
17,000
500
28,800
28,500
300
Ukupno
33,200
32,500
700
6,200
6,000
200
33,000
30,000
3,000
106,000
33,000
30,000
3,000
106,000
106,000
106,000
2,304,413
2,174,213
130,200
175,812
66,812
109,000
93,872
93,172
700
14 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
93090 Osnovno obrazovanje
94290 Srednje obrazovanje
615
Podujevo
160
Kancelarija predsednika
16005 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16305 Administracija
166
Inspekcije
16609 Inspekcije
169
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija Skupstine opsti
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
305
305
1,581,088
1,581,088
23,000
20,000
3,000
18,300
18,000
300
1,622,388
1,619,088
3,300
70
70
393,641
378,641
15,000
10,000
8,000
2,000
8,700
8,500
200
412,341
395,141
17,200
1,976
1,976
11,000,000
10,881,000
119,000
1,061,718
949,718
112,000
324,500
324,500
19
19
131,895
131,895
20,000
20,000
151,895
151,895
19
19
131,895
131,895
20,000
20,000
151,895
151,895
72
72
346,730
346,730
200,000
200,000
160,000
160,000
130,000
50,000
80,000
836,730
756,730
80,000
72
72
346,730
346,730
200,000
200,000
160,000
160,000
130,000
50,000
80,000
836,730
756,730
80,000
17
17
97,886
97,886
16,000
16,000
113,886
113,886
17
17
97,886
97,886
16,000
16,000
113,886
113,886
136,853
136,853
5,000
141,853
136,853
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,000
692,000
52,000
640,000
5,228,275
4,501,683
726,592
18,306,493
16,708,901
1,597,592
15 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16905 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17505 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18165 Javne infrastrukture
18225 Vatrogasna Sluzba Podujevo
195
Kancelarija za zajednice
19725 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47005 Poljoprivreda
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
136,853
136,853
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
5,000
Ukupno
5,000
141,853
136,853
5,000
22
22
119,625
119,625
6,000
6,000
125,625
125,625
22
22
119,625
119,625
6,000
6,000
125,625
125,625
27
27
159,966
159,966
107,000
107,000
9,000
9,000
110,000
110,000
9
9
55,283
55,283
100,000
100,000
5,000
5,000
110,000
110,000
4,000
4,000
1,580,905
1,399,545
181,360
1,966,871
1,675,511
291,360
1,580,905
1,399,545
181,360
1,851,188
1,559,828
291,360
18
18
104,683
104,683
7,000
7,000
115,683
115,683
2
2
12,117
12,117
2,000
2,000
14,117
14,117
2
2
12,117
12,117
2,000
2,000
14,117
14,117
21
21
98,298
98,298
14,000
14,000
400,000
400,000
21
21
98,298
98,298
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
14,000
14,000
400,000
400,000
512,298
112,298
400,000
512,298
112,298
400,000
16 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
480
Kod
podp.
d
e
Ekonomski Razvoj
48005
650
Kadastar i Geodezija
65025
660
Urbano planiranje I inspekc
66030
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73014
73300
755
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Stambene I Socijalne Uslug
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
9
9
9
9
53,932
53,932
53,932
53,932
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
11,000
11,000
11,000
11,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
20,000
149,400
20,000
149,400
20,000
149,400
20,000
149,400
Ukupno
234,332
64,932
169,400
234,332
64,932
169,400
19
19
97,909
97,909
5,000
5,000
102,909
102,909
19
19
97,909
97,909
5,000
5,000
102,909
102,909
9
9
54,916
54,916
5,000
5,000
2,592,920
2,407,000
185,920
2,652,836
2,466,916
185,920
9
9
54,916
54,916
5,000
5,000
2,592,920
2,407,000
185,920
2,652,836
2,466,916
185,920
256
256
1,584,791
1,535,791
49,000
281,000
254,000
27,000
380,000
380,000
2,331,791
2,219,791
112,000
58,543
58,543
4,000
4,000
10
10
50,000
50,000
36,000
36,000
36,000
98,543
62,543
36,000
36,000
246
246
1,526,248
1,477,248
49,000
277,000
250,000
27,000
50,000
50,000
13
13
73,444
73,444
16,000
16,000
5,500
5,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
380,000
380,000
16,000
2,000
14,000
2,233,248
2,157,248
76,000
110,944
96,944
14,000
17 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
75521 Socijalne Usluge-Podujevë
850
Kultura Omladina i Sport
85005
920
Obrazovanje i Nauka
92025
92290
93120
94320
616
Priština
160
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija predsednika
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
5,500
5,500
13
13
73,444
73,444
16,000
16,000
20
20
99,386
99,386
8,000
8,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
16,000
2,000
14,000
60,000
99,386
99,386
8,000
8,000
367,386
177,474
189,912
60,000
200,000
70,088
129,912
367,386
177,474
189,912
50,000
50,000
195,050
195,050
8,643,021
8,493,021
150,000
50,000
50,000
195,050
195,050
374,261
324,261
50,000
60,000
1,470
1,470
7,932,253
7,862,253
70,000
365,718
285,718
80,000
12
12
71,211
71,211
58,000
8,000
50,000
15
15
69,273
69,273
31,000
6,000
25,000
3,000
3,000
103,273
78,273
25,000
1,179
1,179
6,159,515
6,159,515
226,718
226,718
76,000
76,000
6,462,233
6,462,233
264
264
1,632,253
1,562,253
70,000
50,000
45,000
5,000
21,000
21,000
1,703,253
1,628,253
75,000
4,725
4,725
21,671,577
21,171,577
500,000
9,255,582
2,505,141
6,750,441
1,760,431
1,760,431
40
40
156,000
156,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
100,000
100,000
110,944
96,944
14,000
200,000
70,088
129,912
60,000
20
20
Ukupno
1,595,000
1,595,000
21,589,644
6,116,835
15,472,809
55,872,234
31,553,984
24,318,250
156,000
156,000
18 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16006 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16306 Administracija
166
Inspekcije
16611 Inspekcije
167
Nabavka
16730 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16906 Kancelarija Skupstine opstine
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
40
40
156,000
156,000
122
122
550,000
550,000
122
122
550,000
550,000
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
156,000
156,000
4,262,441
712,000
3,550,441
735,014
735,014
4,262,441
712,000
3,550,441
735,014
735,014
170,000
400,000
170,000
400,000
170,000
400,000
170,000
400,000
6,117,455
1,997,014
4,120,441
6,117,455
1,997,014
4,120,441
68
68
240,000
240,000
240,000
240,000
68
68
240,000
240,000
240,000
240,000
11
11
43,000
43,000
43,000
43,000
11
11
43,000
43,000
43,000
43,000
0
0
160,000
160,000
160,000
160,000
0
0
160,000
160,000
160,000
160,000
85
85
320,000
320,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,700,000
2,700,000
3,020,000
320,000
2,700,000
19 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
17506 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18006 Drumska infrastruktura
18166 Javne infrastrukture
18230 Vatrogasna Sluzba Pristina
195
Kancelarija za zajednice
19730 Kancelarija za Zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47006 Poljoprivreda
480
30-12-2014, 09:57 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
85
85
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
320,000
320,000
175
175
870,000
870,000
30
30
100,000
100,000
30
30
120,000
120,000
2,700,000
60,000
60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
30,000
30,000
Ukupno
2,700,000
3,020,000
320,000
2,700,000
10,739,444
6,116,835
4,622,609
11,699,444
7,076,835
4,622,609
6,239,444
6,116,835
122,609
6,339,444
6,216,835
122,609
4,500,000
4,710,000
210,000
4,500,000
4,500,000
115
115
650,000
650,000
650,000
650,000
4
4
20,000
20,000
100,000
100,000
17,417
17,417
137,417
137,417
4
4
20,000
20,000
100,000
100,000
17,417
17,417
137,417
137,417
20
20
68,000
68,000
415,000
483,000
68,000
415,000
415,000
20
20
68,000
68,000
415,000
483,000
68,000
415,000
415,000
12
12
55,000
55,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
250,000
250,000
305,000
55,000
250,000
20 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
b
c
650
660
730
755
30-12-2014, 09:57 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
48006 Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastar i Geodezija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65030 Kadastralne sluzbe
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
66335 Urbano planiranje I inspekcija Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Zdravstvo i socijalna zastit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73015 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73350 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Stambene I Socijalne Uslug
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
75526 Socijalne Usluge-Prishtinë
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
12
12
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
55,000
55,000
250,000
250,000
37
37
132,000
132,000
150,000
150,000
37
37
132,000
132,000
150,000
150,000
51
51
220,000
220,000
530,000
530,000
51
51
220,000
220,000
530,000
530,000
871
871
4,455,000
4,455,000
10
10
40,000
40,000
861
861
4,415,000
4,415,000
49
49
190,000
190,000
1,300,000
300,000
1,000,000
300,000
300,000
1,410,000
1,410,000
190,000
190,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
305,000
55,000
250,000
282,000
132,000
150,000
282,000
132,000
150,000
750,000
220,000
530,000
750,000
220,000
530,000
7,465,000
5,055,000
2,410,000
40,000
40,000
1,300,000
300,000
1,000,000
300,000
300,000
40,000
40,000
28,000
28,000
1,410,000
1,410,000
290,000
290,000
49
49
Ukupno
40,000
40,000
28,000
28,000
290,000
290,000
7,425,000
5,015,000
2,410,000
548,000
258,000
290,000
548,000
258,000
290,000
21 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85006
85086
920
Obrazovanje i Nauka
92030
92310
93150
94350
617
Štimlje
160
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija predsednika
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sport i rekreacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
85
85
82
82
3
3
3,095
3,095
27
27
287
287
2,056
2,056
347,000
347,000
330,000
330,000
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
60,000
60,000
30,000
30,000
60,000
60,000
30,000
30,000
17,000
17,000
13,845,576
13,345,576
500,000
3,433,141
1,233,141
2,200,000
620,000
620,000
105,000
105,000
1,329,892
329,892
1,000,000
620,000
620,000
1,023,934
1,023,934
9,027,065
9,027,065
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
510,000
2,450,000
510,000
2,450,000
260,000
1,050,000
260,000
1,050,000
250,000
1,400,000
250,000
1,400,000
210,000
2,960,200
210,000
2,960,200
210,000
210,000
900,000
430,000
900,000
430,000
730,109
730,109
1,030,200
3,689,577
3,189,577
500,000
473,140
173,140
300,000
650
650
3,730,968
3,705,968
25,000
445,633
324,283
121,350
11
11
89,445
89,445
12,500
12,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,500,000
159,650
159,650
137,500
61,000
76,500
3,397,000
437,000
2,960,000
1,730,000
420,000
1,310,000
1,667,000
17,000
1,650,000
21,068,917
15,198,717
5,870,200
2,264,892
1,054,892
1,210,000
1,030,200
725
725
Ukupno
2,353,934
1,023,934
1,330,000
10,787,374
9,757,174
1,030,200
1,500,000
5,662,717
3,362,717
2,300,000
1,397,904
1,175,251
222,653
5,871,655
5,426,152
445,503
101,945
101,945
22 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16007 Kancelarija Predsednika
16087 Za unutarnju reviziju
163
Administracija i Osoblje
16307 Administracija
166
Inspekcije
16613 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16907 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17507 Budzetiranje
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10
10
74,867
74,867
1
1
14,578
14,578
27
27
128,261
128,261
97,366
90,846
6,520
20,722
20,722
2,000
2,000
68,000
68,000
316,349
309,829
6,520
27
27
128,261
128,261
97,366
90,846
6,520
20,722
20,722
2,000
2,000
68,000
68,000
316,349
309,829
6,520
8
8
46,556
46,556
37,746
2,746
35,000
55,171
55,171
75,000
75,000
214,473
179,473
35,000
8
8
46,556
46,556
37,746
2,746
35,000
55,171
55,171
75,000
75,000
214,473
179,473
35,000
0
0
77,400
77,400
5,406
5,406
82,806
82,806
0
0
77,400
77,400
5,406
5,406
82,806
82,806
11
11
61,083
61,083
1,386
1,386
62,469
62,469
11
11
61,083
61,083
1,386
1,386
62,469
62,469
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,500
12,500
Ukupno
87,367
87,367
14,578
14,578
23 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
e
Javne sluzbe, civilna odbran
18411
18451
195
Kancelarija za zajednice
19535
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47047
47087
480
Ekonomski Razvoj
48007
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasci i inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Upravljanje prirodnim katastro Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Razvoj i poljoprivredne inspek Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
11
11
66,008
66,008
6,282
6,282
2,961
2,961
75,251
75,251
8
8
50,494
50,494
5,925
5,925
2,961
2,961
59,380
59,380
3
3
15,514
15,514
357
357
3
3
17,000
17,000
442
442
15,871
15,871
4,500
4,500
3
3
17,000
17,000
442
442
4,500
4,500
6
6
28,820
28,820
5,084
5,084
32,000
32,000
2
2
12,951
12,951
3,027
3,027
32,000
32,000
21,942
17,442
4,500
21,942
17,442
4,500
65,904
33,904
32,000
47,978
15,978
32,000
4
4
15,869
15,869
2,057
2,057
17,926
17,926
3
3
19,756
19,756
1,083
1,083
20,839
20,839
3
3
19,756
19,756
1,083
1,083
20,839
20,839
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
24 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66340 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73016 Administracija
73450 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75531 Socijalne Usluge-Shtime
850
Kultura Omladina i Sport
85007 Sluzbe za kulturu
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
50,943
50,943
1,747
1,747
1,017,982
795,329
222,653
1,070,672
848,019
222,653
9
9
50,943
50,943
1,747
1,747
1,017,982
795,329
222,653
1,070,672
848,019
222,653
78
78
510,639
485,639
25,000
72,999
49,379
23,620
103,915
103,915
732,253
683,633
48,620
1
1
8,279
8,279
833
833
77
77
502,360
477,360
25,000
72,166
48,546
23,620
16,200
16,200
10
10
55,164
55,164
10,880
10,880
2,700
2,700
10
10
55,164
55,164
10,880
10,880
2,700
2,700
5
5
28,575
28,575
10,057
10,057
29,000
15,000
14,000
67,632
53,632
14,000
5
5
28,575
28,575
10,057
10,057
29,000
15,000
14,000
67,632
53,632
14,000
468
468
2,551,318
2,551,318
182,655
126,445
56,210
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
16,200
16,200
28,500
28,500
28,500
28,500
61,896
61,896
37,612
37,612
103,915
103,915
694,641
646,021
48,620
32,500
8,500
24,000
3,000
3,000
104,244
80,244
24,000
32,500
8,500
24,000
3,000
3,000
104,244
80,244
24,000
9,000
7,000
2,000
130,007
130,007
2,934,876
2,876,666
58,210
25 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
e
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
4
4
19,188
19,188
14,652
2,652
12,000
8,000
8,000
366
366
1,959,789
1,959,789
145,998
105,788
40,210
46,514
46,514
85,007
85,007
2,237,308
2,197,098
40,210
93
93
544,126
544,126
19,300
15,300
4,000
7,382
7,382
45,000
45,000
615,808
611,808
4,000
564
564
2,550,000
2,550,000
405,928
331,928
74,000
140,000
75,000
65,000
2,767,257
1,520,164
1,247,093
6,083,185
4,582,092
1,501,093
8
8
67,344
67,344
145,000
45,000
100,000
212,344
112,344
100,000
7
7
55,974
55,974
145,000
45,000
100,000
200,974
100,974
100,000
1
1
11,370
11,370
18
18
21,850
21,850
226,963
154,963
72,000
100,000
35,000
65,000
17
17
16,144
16,144
226,963
154,963
72,000
100,000
35,000
65,000
16088
Administracija i Osoblje
16308
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
9,000
7,000
2,000
Ukupno
92330
Kancelarija predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno Obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Za unutarnju reviziju
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
2,705
2,705
16008
30-12-2014, 09:57 AM
g
Robe
i
Usluge
28,215
28,215
Gracanica
163
f
Plate
i
Dnevnice
5
5
94380
160
Osoblje
Opis
92035 Administracija Stimlje
93180
618
Podprogram
39,920
37,920
2,000
41,840
29,840
12,000
220,000
105,000
115,000
11,370
11,370
5,000
5,000
2,029,011
831,918
1,197,093
2,382,824
1,048,731
1,334,093
2,029,011
831,918
1,197,093
2,372,118
1,038,025
1,334,093
26 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16508 Rod
166
Inspekcije
16615 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16908 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17508 Budzetiranje
195
Kancelarija za zajednice
19540 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
30-12-2014, 09:57 AM
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
5,000
5,000
Ukupno
1
1
5,706
5,706
8
8
48,501
48,501
48,501
48,501
8
8
48,501
48,501
48,501
48,501
0
0
75,725
75,725
5,000
5,000
80,725
80,725
0
0
75,725
75,725
5,000
5,000
80,725
80,725
8
8
49,767
49,767
49,767
49,767
8
8
49,767
49,767
49,767
49,767
3
3
18,364
18,364
2,000
1,000
1,000
15,000
15,000
36,364
34,364
2,000
1,000
1,000
15,000
15,000
36,364
34,364
2,000
2,000
3
3
18,364
18,364
2,000
2,000
5
5
30,323
30,323
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,706
10,706
30,323
30,323
27 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
47008 Poljoprivreda
480
Ekonomski Razvoj
48008
650
Kadastar i Geodezija
65040
660
Urbano planitanje I inpekcij
66345
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73017
73500
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Urbano planiranje I inspekcija Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
30,323
30,323
30,323
30,323
4
4
25,677
25,677
25,677
25,677
4
4
25,677
25,677
25,677
25,677
5
5
28,287
28,287
28,287
28,287
5
5
28,287
28,287
28,287
28,287
4
4
25,677
25,677
25,677
25,677
4
4
25,677
25,677
25,677
25,677
52
52
184,697
184,697
2
2
12,318
12,318
50
50
172,379
172,379
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
29,010
29,010
1,000
1,000
50,000
50,000
264,707
264,707
12,318
12,318
29,010
29,010
1,000
1,000
50,000
50,000
252,389
252,389
28 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
755
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Stambene I Socijalne Uslug
75536 Socijalne Usluge-Graçanic
75537 Stambene Usluge-Graçanic
770
Sekundarna Zdravstvena
77040 Sekundarna Zdravstvena
850
Kultura Omladina i Sport
85008 Sluzbe za kulturu
85088 Sport i rekreacija
920
Obrazovanje i Nauka
92040 Administracija Gracanica
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
15
15
82,824
82,824
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
10,000
10,000
5,000
5,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
15,000
36,228
36,228
15,000
4
4
22,053
22,053
2,000
2,000
15,000
Ukupno
149,052
134,052
15,000
39,053
24,053
15,000
15,000
11
11
60,771
60,771
10,000
10,000
3,000
3,000
36,228
36,228
109,999
109,999
195
195
889,313
889,313
23,458
23,458
3,000
3,000
225,000
175,000
50,000
1,140,771
1,090,771
50,000
195
195
889,313
889,313
23,458
23,458
3,000
3,000
225,000
175,000
50,000
1,140,771
1,090,771
50,000
8
8
40,267
40,267
40,000
40,000
80,267
80,267
7
7
34,561
34,561
20,000
20,000
54,561
54,561
1
1
5,706
5,706
20,000
20,000
25,706
25,706
231
231
961,384
961,384
2
2
13,782
13,782
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
109,497
109,497
30,000
30,000
427,018
427,018
1,527,899
1,527,899
13,782
13,782
29 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
621
b
c
Dragaš
160
163
169
30-12-2014, 09:57 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
92350 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93210 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94410 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16009 Kancelarija Predsednika Drag Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija i Osoblje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16309 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Skupstine opsti
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16909 Kancelarija Skupstine opstine Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
33
33
150,871
150,871
22,120
22,120
10,000
10,000
97,018
97,018
280,009
280,009
119
119
389,299
389,299
39,123
39,123
10,000
10,000
175,000
175,000
613,422
613,422
77
77
407,432
407,432
48,254
48,254
10,000
10,000
155,000
155,000
620,686
620,686
776
776
4,240,000
4,240,000
581,154
459,549
121,605
130,000
130,000
2,182,872
1,847,447
335,425
7,164,026
6,676,996
487,030
13
13
116,388
116,388
10,000
10,000
30,000
30,000
30,000
30,000
13
13
116,388
116,388
10,000
10,000
30,000
30,000
156,388
126,388
30,000
156,388
126,388
30,000
36
36
178,100
178,100
100,306
50,306
50,000
278,406
228,406
50,000
36
36
178,100
178,100
100,306
50,306
50,000
278,406
228,406
50,000
0
0
95,300
95,300
15,000
5,000
10,000
110,300
100,300
10,000
0
0
95,300
95,300
15,000
5,000
10,000
110,300
100,300
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
175
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Budzet i Finansije
17509 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18413 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19545 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47009 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65045 Kadastralne sluzbe
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
18
18
96,048
96,048
51,348
21,348
30,000
60,000
60,000
207,396
177,396
30,000
18
18
96,048
96,048
51,348
21,348
30,000
60,000
60,000
207,396
177,396
30,000
22
22
126,204
126,204
12,000
12,000
3,000
3,000
141,204
141,204
22
22
126,204
126,204
12,000
12,000
3,000
3,000
141,204
141,204
5
5
31,656
31,656
10,000
10,000
41,656
41,656
5
5
31,656
31,656
10,000
10,000
41,656
41,656
20
20
103,572
103,572
6,000
1,000
5,000
109,572
104,572
5,000
20
20
103,572
103,572
6,000
1,000
5,000
109,572
104,572
5,000
9
9
47,400
47,400
3,000
1,000
2,000
50,400
48,400
2,000
9
9
47,400
47,400
3,000
1,000
2,000
50,400
48,400
2,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
31 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66350 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73018 Administracija
73550 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75541 Socijalne Usluge-Dragash
850
Kultura Omladina i Sport
85009 Sluzbe za kulturu
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
8
8
48,612
48,612
3,000
3,000
2,019,439
1,724,909
294,530
2,071,051
1,776,521
294,530
8
8
48,612
48,612
3,000
3,000
2,019,439
1,724,909
294,530
2,071,051
1,776,521
294,530
102
102
694,396
694,396
127,000
102,395
24,605
10,895
862,291
826,791
35,500
30,000
30,000
10,895
3
3
22,000
22,000
1,000
1,000
23,000
23,000
99
99
672,396
672,396
126,000
101,395
24,605
30,000
30,000
10,895
10,895
839,291
803,791
35,500
10
10
56,340
56,340
10,000
10,000
3,000
3,000
69,340
69,340
10
10
56,340
56,340
10,000
10,000
3,000
3,000
69,340
69,340
12
12
62,590
62,590
6,000
6,000
30,000
30,000
12
12
521
521
62,590
62,590
2,583,394
2,583,394
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6,000
6,000
227,500
227,500
30,000
34,000
34,000
98,590
68,590
30,000
30,000
98,590
68,590
30,000
122,538
122,538
2,967,432
2,967,432
32 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
92045 Administracija
92370
93240
94440
622
Prizren
160
Kancelarija predsednika
16010
163
Administracija i Osoblje
16310
166
30-12-2014, 09:57 AM
Inspekcije
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Kancelarija Predsednika Prizr Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
7
7
41,250
41,250
21
21
92,000
92,000
406
406
1,973,274
1,973,274
152,500
152,500
26,000
26,000
2,151,774
2,151,774
87
87
476,870
476,870
70,000
70,000
8,000
8,000
554,870
554,870
3,101
3,101
17,738,212
17,478,211
260,000
2,900,825
1,933,335
967,490
1,081,200
653,200
428,000
580,979
125,259
125,259
6,500
6,500
6,300
6,300
190,979
14
14
5,000
5,000
122,538
122,538
Ukupno
92,000
92,000
580,979
17,069,582
11,030,971
6,038,611
125,259
125,259
6,500
6,500
6,300
6,300
190,979
329,038
138,059
190,979
190,979
112
112
112
112
31
31
467,864
467,864
467,864
467,864
159,776
159,776
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
568,578
113,628
454,950
371,740
171,740
200,000
595,000
568,578
113,628
454,950
371,740
171,740
200,000
595,000
15,200
15,200
39,370,797
31,095,717
8,275,080
329,038
138,059
190,979
190,979
14
14
168,788
168,788
595,000
595,000
2,000
140,000
2,000
140,000
2,003,182
753,232
1,249,950
2,003,182
753,232
1,249,950
316,976
174,976
142,000
33 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16619 Inspekcija Prizren
169
Kancelarija Skupstine opsti
16910 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17510 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18010 Drumska infrastruktura
18414 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19550 Lokalna Kancelarija za Zajedni
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
31
31
159,776
159,776
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
15,200
15,200
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
2,000
140,000
2,000
140,000
Ukupno
316,976
174,976
142,000
0
0
166,930
166,930
95,000
55,000
40,000
261,930
221,930
40,000
0
0
166,930
166,930
95,000
55,000
40,000
261,930
221,930
40,000
41
41
193,416
193,416
85,650
61,650
24,000
154,033
56,033
98,000
433,099
311,099
122,000
41
41
193,416
193,416
85,650
61,650
24,000
154,033
56,033
98,000
433,099
311,099
122,000
50
50
280,426
280,426
276,040
136,000
140,040
216,126
86,126
130,000
40,000
240,040
100,000
140,040
210,326
80,326
130,000
30,000
36,000
36,000
5,800
5,800
17
17
33
33
8
8
82,383
82,383
198,043
198,043
38,877
38,877
45,000
45,000
300
300
10,435,424
8,054,813
2,380,611
11,248,016
8,557,365
2,690,651
30,000
10,190,424
8,054,813
2,135,611
10,753,173
8,317,522
2,435,651
10,000
245,000
10,000
245,000
494,843
239,843
255,000
40,000
40,000
40,000
8
8
38,877
38,877
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
45,000
45,000
300
300
40,000
40,000
124,177
84,177
40,000
124,177
84,177
40,000
34 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
470
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47010 Poljoprivreda
480
Ekonomski Razvoj
48050 Turizam
650
Kadastar i Geodezija
65050 Kadastralne sluzbe
660
Urbansko Planiranje i Ambi
66055 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73019 Administracija
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
19
19
82,301
82,301
8,700
8,700
1,200
1,200
521,300
21,300
500,000
613,501
113,501
500,000
19
19
82,301
82,301
8,700
8,700
1,200
1,200
521,300
21,300
500,000
613,501
113,501
500,000
2
2
13,792
13,792
4,000
4,000
530,000
100,000
430,000
557,792
117,792
440,000
530,000
100,000
430,000
557,792
117,792
440,000
35,000
129,099
94,099
35,000
10,000
10,000
2
2
13,792
13,792
4,000
4,000
10,000
10,000
19
19
85,299
85,299
8,800
8,800
35,000
19
19
85,299
85,299
8,800
8,800
35,000
35,000
12
12
58,569
58,569
12,000
12,000
470,000
470,000
12
12
58,569
58,569
12,000
12,000
470,000
470,000
480
480
5
5
3,178,019
3,028,019
150,000
617,703
567,703
50,000
29,391
29,391
5,913
5,913
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
542,858
542,858
129,099
94,099
35,000
540,569
70,569
470,000
540,569
70,569
470,000
4,488,580
4,238,580
250,000
85,304
35,304
50,000
35 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
755
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
g
73600 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Stambene I Socijalne Uslug
75546 Socijalne Usluge-Prizren
850
Kultura Omladina i Sport
85010 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92050 Administracija
93270 Osnovno obrazovanje
94470 Srednje obrazovanje
623
Orahovac
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
475
475
3,148,628
2,998,628
150,000
611,790
561,790
50,000
100,000
100,000
28
28
143,843
143,843
112,000
112,000
4,000
4,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
23,000
23,000
28
28
143,843
143,843
112,000
112,000
4,000
4,000
23,000
23,000
22
22
107,293
107,293
12,000
12,000
3,500
3,500
180,000
180,000
22
22
107,293
107,293
12,000
12,000
3,500
3,500
180,000
180,000
2,263
2,263
13
13
12,636,547
12,526,547
110,000
1,033,654
775,154
258,500
224,001
224,001
60,195
60,195
238,500
120,000
118,500
12,000
12,000
85,000
85,000
85,000
1,877
1,877
10,146,078
10,146,078
531,057
531,057
151,581
151,581
373
373
2,430,274
2,320,274
110,000
264,097
124,097
140,000
60,420
60,420
1,159
1,159
6,606,800
6,566,800
40,000
656,191
646,191
10,000
295,000
295,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
85,000
Ukupno
542,858
542,858
4,403,276
4,203,276
200,000
848,000
450,000
398,000
1,130,843
709,843
421,000
848,000
450,000
398,000
1,130,843
709,843
421,000
1,050,000
600,000
450,000
1,352,793
722,793
630,000
1,050,000
600,000
450,000
1,352,793
722,793
630,000
1,862,000
1,262,000
600,000
15,841,202
14,787,702
1,053,500
1,283,451
683,451
600,000
1,679,146
875,646
803,500
578,549
578,549
11,407,265
11,407,265
2,754,791
2,504,791
250,000
150,000
40,000
110,000
3,730,710
2,791,696
939,014
11,438,701
10,339,687
1,099,014
36 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Predsednik
16011 Kancelarija Predsednika Orah
163
Administracija i Osoblje
16311 Administracija
166
Inspekcije
16621 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16911 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17511 Budzetiranje
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
15
15
116,943
116,943
Robe
i
Usluge
i
25,627
25,627
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
70,000
212,570
142,570
70,000
70,000
15
15
116,943
116,943
25,627
25,627
Ukupno
70,000
212,570
142,570
70,000
70,000
49
49
211,634
211,634
41,592
41,592
68,866
40,866
28,000
322,092
294,092
28,000
49
49
211,634
211,634
41,592
41,592
68,866
40,866
28,000
322,092
294,092
28,000
12
12
62,602
62,602
10,822
10,822
35,000
10,000
25,000
108,424
83,424
25,000
12
12
62,602
62,602
10,822
10,822
35,000
10,000
25,000
108,424
83,424
25,000
0
0
104,201
104,201
13,500
13,500
117,701
117,701
0
0
104,201
104,201
13,500
13,500
117,701
117,701
15
15
78,860
78,860
15,742
15,742
25,000
25,000
119,602
119,602
15
15
78,860
78,860
15,742
15,742
25,000
25,000
119,602
119,602
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
37 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
e
Javne sluzbe, civilna odbran
18171
18415
195
Kancelarija za zajednice
19555
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47011
480
Ekonomski Razvoj
48011
650
30-12-2014, 09:57 AM
Kadastar i Geodezija
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Javne infrastrukture
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasci i inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
25
25
147,249
147,249
24,000
24,000
145,000
145,000
1,700,000
1,321,096
378,904
2,016,249
1,637,345
378,904
4
4
25,160
25,160
10,000
10,000
145,000
145,000
1,700,000
1,321,096
378,904
1,880,160
1,501,256
378,904
21
21
122,089
122,089
14,000
14,000
7
7
34,857
34,857
10,309
10,309
136,089
136,089
32,000
32,000
7
7
34,857
34,857
10,309
10,309
32,000
77,166
45,166
32,000
32,000
77,166
45,166
32,000
10
10
49,785
49,785
10,000
10,000
458,000
238,000
220,000
517,785
297,785
220,000
10
10
49,785
49,785
10,000
10,000
458,000
238,000
220,000
517,785
297,785
220,000
5
5
32,270
32,270
8,000
8,000
63,254
20,000
43,254
103,524
60,270
43,254
5
5
32,270
32,270
8,000
8,000
63,254
20,000
43,254
103,524
60,270
43,254
12
12
58,237
58,237
13,000
13,000
80,000
151,237
71,237
80,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
80,000
38 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
65055 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66360 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73700 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75551 Socijalne Usluge-Rahovec
850
Kultura Omladina i Sport
85011 Sluzbe za kulturu
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
12
12
58,237
58,237
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
13,000
13,000
80,000
Ukupno
80,000
151,237
71,237
80,000
7
7
40,589
40,589
12,000
12,000
488,103
438,103
50,000
540,692
490,692
50,000
7
7
40,589
40,589
12,000
12,000
488,103
438,103
50,000
540,692
490,692
50,000
129
129
835,295
795,295
40,000
165,000
165,000
60,000
60,000
50,000
40,000
10,000
268,631
268,631
1,378,926
1,328,926
50,000
129
129
835,295
795,295
40,000
165,000
165,000
60,000
60,000
50,000
40,000
10,000
268,631
268,631
1,378,926
1,328,926
50,000
15
15
77,540
77,540
9,000
9,000
5,000
5,000
50,000
50,000
141,540
141,540
15
15
77,540
77,540
9,000
9,000
5,000
5,000
50,000
50,000
141,540
141,540
12
12
52,373
52,373
15,000
15,000
161,856
80,000
81,856
259,229
147,373
111,856
161,856
80,000
81,856
259,229
147,373
111,856
300,000
300,000
5,371,964
5,361,964
10,000
30,000
30,000
12
12
52,373
52,373
15,000
15,000
30,000
30,000
846
846
4,704,365
4,704,365
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
282,599
272,599
10,000
85,000
85,000
39 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
e
k
l
10,700
700
10,000
3,100
3,100
50,593
40,593
10,000
683
683
3,723,346
3,723,346
231,919
231,919
62,400
62,400
4,017,665
4,017,665
148
148
904,696
904,696
31,980
31,980
19,500
19,500
956,176
956,176
1,309
1,309
7,450,000
7,428,240
21,760
874,850
636,850
238,000
207,000
138,000
69,000
116,000
116,000
25,000
23,000
2,000
70,000
25,000
23,000
2,000
70,000
16
16
16
16
116,000
116,000
300,000
300,000
Ukupno
36,793
36,793
16312
30-12-2014, 09:57 AM
j
Kapitalni
Rashodi
8
8
Administracija i Osoblje
Inspekcije
i
Subvencije
i
Transfer
92410
Kancelarija predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Kancelarija Predsednika Suva Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
8,000
8,000
16012
166
g
Robe
i
Usluge
39,530
39,530
Suva Reka
163
f
Plate
i
Dnevnice
7
7
94500
160
Osoblje
Opis
92055 Administracija Orahovac
93300
624
Podprogram
280,999
280,999
4,748,484
3,241,043
1,507,441
347,530
347,530
13,561,333
11,444,133
2,117,200
211,000
139,000
72,000
70,000
211,000
139,000
72,000
70,000
36
36
157,500
157,500
192,000
115,000
77,000
349,500
272,500
77,000
36
36
157,500
157,500
192,000
115,000
77,000
349,500
272,500
77,000
12
12
77,200
77,200
7,000
7,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,000
20,000
104,200
104,200
40 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16623 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16912 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17512 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18012 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19760 Kancelarija za Zajednice
470
30-12-2014, 09:57 AM
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
12
12
27
27
27
27
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
77,200
77,200
7,000
7,000
103,400
103,400
21,000
11,000
10,000
124,400
114,400
10,000
103,400
103,400
21,000
11,000
10,000
124,400
114,400
10,000
134,800
134,800
22,000
20,000
2,000
20,000
22,000
20,000
2,000
20,000
134,800
134,800
20,000
20,000
Ukupno
20,000
104,200
104,200
176,800
154,800
22,000
20,000
176,800
154,800
22,000
22
22
127,500
127,500
63,000
30,000
33,000
98,000
70,000
28,000
3,831,641
2,559,200
1,272,441
4,120,141
2,786,700
1,333,441
22
22
127,500
127,500
63,000
30,000
33,000
98,000
70,000
28,000
3,831,641
2,559,200
1,272,441
4,120,141
2,786,700
1,333,441
1
1
5,700
5,700
850
850
6,550
6,550
1
1
5,700
5,700
850
850
6,550
6,550
14
14
64,000
64,000
10,000
8,000
2,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
60,999
60,999
245,000
145,000
100,000
379,999
217,000
162,999
41 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
47012 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65060 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66365 Urbano planiranje I inspekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73021 Administracija
73750 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75556 Socijalne Usluge-Suharekë
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
14
14
64,000
64,000
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
10,000
8,000
2,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
60,999
245,000
145,000
100,000
60,999
Ukupno
379,999
217,000
162,999
13
13
63,700
63,700
8,000
6,000
2,000
71,700
69,700
2,000
13
13
63,700
63,700
8,000
6,000
2,000
71,700
69,700
2,000
8
8
43,440
43,440
8,000
6,000
2,000
60,000
30,000
30,000
111,440
79,440
32,000
8
8
43,440
43,440
8,000
6,000
2,000
60,000
30,000
30,000
111,440
79,440
32,000
151
151
1,005,460
983,700
21,760
191,000
189,000
2,000
42,000
42,000
242,007
242,007
1,560,467
1,456,707
103,760
33,700
33,700
11,000
9,000
2,000
2,000
2,000
6
6
80,000
971,760
950,000
21,760
180,000
180,000
40,000
40,000
13
13
66,500
66,500
10,000
10,000
2,000
2,000
66,500
66,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
80,000
126,700
44,700
82,000
80,000
145
145
13
13
80,000
2,000
2,000
242,007
242,007
1,433,767
1,412,007
21,760
78,500
76,500
2,000
78,500
76,500
2,000
42 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85012
920
Obrazovanje i Nauka
92060
92430
93330
94530
625
Mališevo
160
Kancelarija predsednika
16013
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Kancelarija Predsednika Malis Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
16
16
16
16
78,400
78,400
78,400
78,400
Robe
i
Usluge
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
10,000
8,000
2,000
70,000
85,000
70,000
85,000
10,000
8,000
2,000
70,000
85,000
70,000
85,000
i
Opstinski
Rashodi
j
Ukupno
243,400
86,400
157,000
243,400
86,400
157,000
980
980
5,406,400
5,406,400
307,000
203,000
104,000
65,000
26,000
39,000
244,836
244,836
6,023,236
5,880,236
143,000
10
10
58,400
58,400
45,000
7,000
38,000
15,000
244,836
244,836
15,000
363,236
310,236
53,000
9
9
43,000
43,000
11,000
1,000
10,000
5,000
1,000
4,000
59,000
45,000
14,000
757
757
4,133,000
4,133,000
198,000
170,000
28,000
25,000
15,000
10,000
4,356,000
4,318,000
38,000
204
204
1,172,000
1,172,000
53,000
25,000
28,000
20,000
10,000
10,000
1,245,000
1,207,000
38,000
1,287
1,287
7,212,473
7,149,473
63,000
775,892
662,984
112,908
305,000
305,000
4
4
35,310
35,310
10,000
10,000
45,310
45,310
4
4
35,310
35,310
10,000
10,000
45,310
45,310
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
80,000
80,000
3,495,578
2,995,578
500,000
11,868,943
11,113,035
755,908
43 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
163
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Administracija i Osoblje
16313 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16913 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17513 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18013 Drumska infrastruktura
18417 Vatrogasci i inspekcije
195
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija za zajednice
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
45
45
45
45
226,616
226,616
226,616
226,616
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
160,000
70,000
90,000
57,981
57,981
160,000
70,000
90,000
57,981
57,981
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
80,000
Ukupno
524,597
354,597
170,000
80,000
80,000
524,597
354,597
170,000
80,000
0
0
109,605
109,605
109,605
109,605
0
0
109,605
109,605
109,605
109,605
23
23
118,550
118,550
31,464
8,556
22,908
610,000
110,000
500,000
760,014
237,106
522,908
23
23
118,550
118,550
31,464
8,556
22,908
610,000
110,000
500,000
760,014
237,106
522,908
28
28
141,574
141,574
26,414
26,414
58,086
58,086
650,000
650,000
876,074
876,074
5
5
27,220
27,220
11,914
11,914
58,086
58,086
650,000
650,000
747,220
747,220
23
23
114,354
114,354
14,500
14,500
128,854
128,854
1
1
5,566
5,566
2,000
2,000
7,566
7,566
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
44 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
19565 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47013 Poljoprivreda
47053 Razvoj i poljoprivredne inspek
650
Kadastar i Geodezija
65065 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66570 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73022 Administracija
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1
1
5,566
5,566
2,000
2,000
7,566
7,566
21
21
106,400
106,400
11,500
11,500
117,900
117,900
11
11
52,838
52,838
5,000
5,000
57,838
57,838
10
10
53,562
53,562
6,500
6,500
60,062
60,062
9
9
48,072
48,072
6,500
6,500
54,572
54,572
9
9
48,072
48,072
6,500
6,500
54,572
54,572
8
8
44,383
44,383
5,500
5,500
1,730,000
1,730,000
1,779,883
1,779,883
8
8
44,383
44,383
5,500
5,500
1,730,000
1,730,000
1,779,883
1,779,883
128
128
777,008
744,008
33,000
241,508
241,508
289,000
289,000
1,359,516
1,326,516
33,000
6
6
31,060
31,060
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
52,000
52,000
4,241
4,241
35,301
35,301
45 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
73800 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75561
850
Kultura Omladina i Sport
85013
920
Obrazovanje i Nauka
92065
92450
93360
94560
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Malishev
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
122
122
745,948
712,948
33,000
241,508
241,508
47,759
47,759
11
11
58,985
58,985
35,000
35,000
3,000
3,000
96,985
96,985
11
11
58,985
58,985
35,000
35,000
3,000
3,000
96,985
96,985
9
9
54,335
54,335
38,500
38,500
92,835
92,835
9
9
54,335
54,335
38,500
38,500
92,835
92,835
1,000
1,000
5,486,069
5,456,069
30,000
207,506
207,506
5
5
29,951
29,951
3,500
3,500
61
61
250,343
250,343
5,526
5,526
4,500
4,500
260,369
260,369
802
802
4,339,514
4,339,514
184,720
184,720
72,033
72,033
4,596,266
4,596,266
132
132
866,261
836,261
30,000
13,761
13,761
57,400
57,400
937,422
907,422
30,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
133,933
133,933
289,000
289,000
Ukupno
1,324,215
1,291,215
33,000
216,578
216,578
6,044,087
6,014,087
30,000
216,578
216,578
250,029
250,029
46 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
626
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Mamuša
160
Kancelarija predsednika
16014 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16314 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16914 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17514 Budzetiranje
180
30-12-2014, 09:57 AM
Javne sluzbe, civilna odbran
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
23,000
23,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
3,000
3,000
394,830
329,961
64,869
Ukupno
136
136
887,000
887,000
95,740
95,740
10
10
80,815
80,815
8,000
8,000
3,000
3,000
91,815
91,815
10
10
80,815
80,815
8,000
8,000
3,000
3,000
91,815
91,815
11
11
58,293
58,293
36,740
36,740
8,000
8,000
103,000
83,000
20,000
206,033
186,033
20,000
11
11
58,293
58,293
36,740
36,740
8,000
8,000
103,000
83,000
20,000
206,033
186,033
20,000
0
0
58,320
58,320
58,320
58,320
0
0
58,320
58,320
58,320
58,320
6
6
39,591
39,591
5,000
5,000
6,000
6,000
50,591
50,591
6
6
39,591
39,591
5,000
5,000
6,000
6,000
50,591
50,591
12
12
70,770
70,770
3,000
3,000
226,482
184,613
41,869
306,752
264,883
41,869
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6,500
6,500
1,403,570
1,338,701
64,869
47 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
18014 Drumska infrastruktura
18418 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19770 Kancelarija za zajednice
650
Kadastar i Geodezija
65070 Kadastralne sluzbe
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73023 Administracija
73850 Sluzbe primarnog zdravstva
755
30-12-2014, 09:57 AM
Stambene I Socijalne Uslug
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
3,000
3,000
6,500
6,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
2
2
16,270
16,270
10
10
54,500
54,500
54,500
54,500
2
2
13,389
13,389
13,389
13,389
2
2
13,389
13,389
13,389
13,389
5
5
29,389
29,389
1,500
1,500
30,000
30,000
60,889
60,889
5
5
29,389
29,389
1,500
1,500
30,000
30,000
60,889
60,889
19
19
121,520
121,520
16,000
16,000
12,348
9,348
3,000
152,668
149,668
3,000
2
2
15,506
15,506
17
17
106,014
106,014
2
2
11,434
11,434
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,800
2,800
226,482
184,613
41,869
Ukupno
252,252
210,383
41,869
15,506
15,506
16,000
16,000
2,800
2,800
12,348
9,348
3,000
137,162
134,162
3,000
11,434
11,434
48 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
75566 Socijalne Usluge-Mamush
920
Obrazovanje i Nauka
92070
92470
93390
94590
631
Decane
160
Kancelarija predsednika
16015
163
30-12-2014, 09:57 AM
Administracija i Osoblje
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Kancelarija Predsednika Deca Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
2
2
11,434
11,434
69
69
403,479
403,479
25,500
25,500
5
5
31,062
31,062
1,500
1,500
3
3
16,493
16,493
54
54
313,756
313,756
19,000
19,000
4,000
4,000
7
7
42,168
42,168
5,000
5,000
1,700
1,700
867
867
4,950,000
4,920,500
29,500
721,840
473,402
248,438
127,630
127,630
7
7
71,597
71,597
7
7
28
28
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
11,434
11,434
5,700
5,700
17,000
17,000
451,679
451,679
7,000
7,000
39,562
39,562
16,493
16,493
10,000
10,000
346,756
346,756
48,868
48,868
80,500
30,500
50,000
1,433,923
1,124,969
308,954
7,313,893
6,677,001
636,892
65,938
45,000
20,938
60,500
10,500
50,000
1,182,923
940,969
241,954
1,380,958
1,068,066
312,892
71,597
71,597
65,938
45,000
20,938
60,500
10,500
50,000
1,182,923
940,969
241,954
1,380,958
1,068,066
312,892
145,887
145,887
47,000
30,000
17,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
192,887
175,887
17,000
49 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16315 Administracija
166
Inspekcije
16629 Inspekcije
167
Nabavka
16775 Nabavka
175
Budzet i Finansije
17515 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18015 Drumska infrastruktura
18275 Vatrogasna Sluzba Decane
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
28
28
145,887
145,887
47,000
30,000
17,000
192,887
175,887
17,000
6
6
37,299
37,299
4,500
4,500
41,799
41,799
6
6
37,299
37,299
4,500
4,500
41,799
41,799
3
3
18,725
18,725
1,000
1,000
19,725
19,725
3
3
18,725
18,725
1,000
1,000
19,725
19,725
14
14
74,760
74,760
242,945
122,945
120,000
20,000
20,000
337,705
217,705
120,000
14
14
74,760
74,760
242,945
122,945
120,000
20,000
20,000
337,705
217,705
120,000
19
19
111,391
111,391
20,000
20,000
61,080
61,080
251,000
184,000
67,000
443,471
376,471
67,000
7
7
42,302
42,302
14,900
14,900
61,080
61,080
191,000
124,000
67,000
309,282
242,282
67,000
12
12
69,089
69,089
5,100
5,100
60,000
60,000
134,189
134,189
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
195
Kod
podp.
d
e
Kancelarija za zajednice
19575
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47015
480
Ekonomski Razvoj
48015
650
Kadastar i Geodezija
65075
660
Urbano planitanje I inpekcij
66080
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4
4
22,034
22,034
2,000
2,000
24,034
24,034
4
4
22,034
22,034
2,000
2,000
24,034
24,034
18
18
78,461
78,461
5,000
5,000
83,461
83,461
18
18
78,461
78,461
5,000
5,000
83,461
83,461
3
3
20,019
20,019
2,000
2,000
22,019
22,019
3
3
20,019
20,019
2,000
2,000
22,019
22,019
7
7
38,022
38,022
2,000
2,000
40,022
40,022
7
7
38,022
38,022
2,000
2,000
40,022
40,022
6
6
38,011
38,011
4,000
4,000
42,011
42,011
6
6
38,011
38,011
4,000
4,000
42,011
42,011
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
51 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
730
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Zdravstvo i socijalna zastit
73024 Administracija
73900 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75571 Socijalne Usluge-Deqan
850
Kultura Omladina i Sport
85015 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92075 Administracija
93420 Osnovno obrazovanje
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
122
122
804,945
775,445
29,500
164,492
153,992
10,500
2
2
12,318
12,318
2,000
2,000
120
120
792,627
763,127
29,500
162,492
151,992
10,500
31,050
31,050
986,169
946,169
40,000
10
10
52,564
52,564
7,000
7,000
4,000
4,000
63,564
63,564
10
10
52,564
52,564
7,000
7,000
4,000
4,000
63,564
63,564
13
13
66,325
66,325
5,000
5,000
71,325
71,325
13
13
66,325
66,325
5,000
5,000
71,325
71,325
607
607
3,281,084
3,281,084
142,965
62,965
80,000
6
6
36,915
36,915
4,000
4,000
475
475
2,499,329
2,499,329
110,000
45,000
65,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
31,050
31,050
Subvencije
i
Transfer
1,000,487
960,487
40,000
14,318
14,318
31,500
31,500
3,455,549
3,375,549
80,000
40,915
40,915
21,500
21,500
2,630,829
2,565,829
65,000
52 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
94620 Srednje obrazovanje
632
Djakovica
160
Kancelarija predsednika
16016 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16316 Administracija
166
Inspekcije
16631 Inspekcije
167
Nabavka
16780 Nabavka
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
126
126
744,840
744,840
28,965
13,965
15,000
10,000
10,000
2,258
2,258
12,400,000
12,390,000
10,000
1,478,000
1,279,000
199,000
604,499
554,499
50,000
66,000
66,000
46,000
46,000
7
7
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
783,805
768,805
15,000
535,202
535,202
5,251,293
3,019,184
2,232,109
45,000
66,000
66,000
46,000
46,000
20,268,994
17,242,683
3,026,311
157,000
112,000
45,000
45,000
7
7
Ukupno
45,000
157,000
112,000
45,000
45,000
56
56
255,500
255,500
215,000
185,000
30,000
47,000
47,000
130,000
30,000
100,000
647,500
517,500
130,000
56
56
255,500
255,500
215,000
185,000
30,000
47,000
47,000
130,000
30,000
100,000
647,500
517,500
130,000
24
24
122,300
122,300
49,000
49,000
171,300
171,300
24
24
122,300
122,300
49,000
49,000
171,300
171,300
5
5
28,000
28,000
6,000
6,000
34,000
34,000
5
5
28,000
28,000
6,000
6,000
34,000
34,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
53 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine opsti
16916 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17516 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18016 Drumska infrastruktura
18420 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19580 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
30-12-2014, 09:57 AM
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
90,000
90,000
13,000
13,000
103,000
103,000
0
0
90,000
90,000
13,000
13,000
103,000
103,000
32
32
153,500
153,500
38,000
28,000
10,000
611,589
238,570
373,019
803,089
420,070
383,019
32
32
153,500
153,500
38,000
28,000
10,000
611,589
238,570
373,019
803,089
420,070
383,019
65
65
354,600
354,600
84,000
84,000
1,683,435
906,385
777,050
2,297,035
1,494,985
802,050
1,643,435
866,385
777,050
1,871,035
1,068,985
802,050
40,000
40,000
426,000
426,000
8
8
43,600
43,600
24,000
24,000
57
57
311,000
311,000
60,000
60,000
5
5
25,000
25,000
16,000
16,000
170,000
150,000
20,000
5,000
155,000
135,000
20,000
5,000
5,000
5,000
15,000
15,000
30,000
71,000
41,000
30,000
30,000
5
5
25,000
25,000
16,000
16,000
30,000
71,000
41,000
30,000
30,000
17
17
74,400
74,400
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
30,000
1,600
1,600
130,000
130,000
197,000
170,000
27,000
433,000
276,000
157,000
54 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
47016 Poljoprivreda
480
Ekonomski Razvoj
48016
650
Kadastar i Geodezija
65080
660
Urbano planitanje I inpekcij
66385
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73025
73950
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Urbano planiranje I inspekcija Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
17
17
74,400
74,400
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
30,000
30,000
1,600
1,600
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
130,000
197,000
170,000
27,000
433,000
276,000
157,000
1,830,269
1,400,229
430,040
2,015,769
1,495,729
520,040
1,830,269
1,400,229
430,040
2,015,769
1,495,729
520,040
312,000
444,000
132,000
312,000
130,000
16
16
80,500
80,500
15,000
15,000
90,000
90,000
16
16
80,500
80,500
15,000
15,000
90,000
90,000
19
19
91,000
91,000
18,000
18,000
23,000
23,000
312,000
19
19
91,000
91,000
18,000
18,000
23,000
23,000
312,000
Ukupno
312,000
444,000
132,000
312,000
17
17
87,500
87,500
18,000
18,000
7,000
7,000
90,000
50,000
40,000
202,500
162,500
40,000
17
17
87,500
87,500
18,000
18,000
7,000
7,000
90,000
50,000
40,000
202,500
162,500
40,000
359
359
2,296,000
2,286,000
10,000
202,000
152,000
50,000
50,000
50,000
50,000
24,000
26,000
2,668,000
2,512,000
156,000
36,000
36,000
6,000
6,000
6
6
70,000
70,000
70,000
112,000
42,000
70,000
70,000
353
353
2,260,000
2,250,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
196,000
146,000
50,000
50,000
50,000
50,000
24,000
26,000
2,556,000
2,470,000
86,000
55 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
755
Kod
podp.
d
e
Stambene I Socijalne Uslug
75576
850
Kultura Omladina i Sport
85016
920
Obrazovanje i Nauka
92080
92510
93450
94650
633
Istog
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Gjakovë
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
18
18
91,200
91,200
19,000
19,000
10,000
10,000
120,200
120,200
18
18
91,200
91,200
19,000
19,000
10,000
10,000
120,200
120,200
33
33
160,000
160,000
120,000
120,000
65,000
65,000
33
33
1,585
1,585
12
12
160,000
160,000
8,424,500
8,424,500
73,236
73,236
120,000
120,000
125,202
100,000
125,202
100,000
125,202
100,000
125,202
100,000
570,202
345,000
225,202
247,000
200,000
47,000
9,531,399
9,305,399
226,000
100,000
53,000
47,000
400,985
313,985
87,000
31,000
13,000
18,000
5,000
5,000
437,940
354,940
83,000
65,000
65,000
589,000
480,000
109,000
230,899
200,899
30,000
40,000
177,700
177,700
10,049
10,049
40,000
40,000
40,000
79
79
336,940
336,940
65,000
65,000
570,202
345,000
225,202
1,164
1,164
6,149,401
6,149,401
256,500
244,500
12,000
120,250
120,250
110,000
110,000
6,636,151
6,624,151
12,000
330
330
1,864,923
1,864,923
89,800
57,800
32,000
69,600
57,600
12,000
32,000
32,000
2,056,323
2,012,323
44,000
957
957
5,340,000
5,306,569
33,431
793,435
638,101
155,334
135,338
135,338
2,037,000
1,483,866
553,134
8,578,023
7,563,874
1,014,149
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
272,250
272,250
56 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
Kod
podp.
d
Podprogram
e
Kancelarija predsednika
16017 Kancelarija predsednika
16097 Za unutarnju reviziju
163
Administracija i Osoblje
16317 Administracija
166
Inspekcije
16633 Inspekcije
167
Nabavka
16785 Nabavka
169
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija Skupstine opsti
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
12
12
91,782
91,782
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
35,500
35,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
25,000
240,010
7,010
233,000
392,292
134,292
258,000
240,010
7,010
233,000
377,225
119,225
258,000
25,000
11
11
77,215
77,215
35,000
35,000
25,000
25,000
1
1
14,567
14,567
500
500
42
42
220,415
220,415
65,000
65,000
15,067
15,067
35,000
35,000
43,000
43,000
42
42
220,415
220,415
65,000
65,000
Ukupno
35,000
35,000
43,000
43,000
363,415
320,415
43,000
363,415
320,415
43,000
7
7
42,643
42,643
42,643
42,643
7
7
42,643
42,643
42,643
42,643
3
3
19,102
19,102
5,000
5,000
24,102
24,102
3
3
19,102
19,102
5,000
5,000
24,102
24,102
0
0
86,100
86,100
5,000
5,000
91,100
91,100
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
57 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16917 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17517 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18017 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19585 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47017 Poljoprivreda
480
30-12-2014, 09:57 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
86,100
86,100
5,000
5,000
91,100
91,100
20
20
114,472
114,472
12,548
12,548
127,020
127,020
20
20
114,472
114,472
12,548
12,548
127,020
127,020
20
20
126,995
126,995
87,157
68,663
18,494
18,000
18,000
87,157
68,663
18,494
18,000
18,000
20
20
8
8
126,995
126,995
45,209
45,209
22,000
22,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
8
8
45,209
45,209
22,000
22,000
5,000
5,000
19
19
90,140
90,140
42,000
42,000
110,000
240,000
122,337
117,663
482,152
335,995
146,157
240,000
122,337
117,663
482,152
335,995
146,157
170,000
110,529
59,471
242,209
177,738
64,471
170,000
110,529
59,471
242,209
177,738
64,471
355,000
355,000
597,140
487,140
110,000
355,000
355,000
597,140
487,140
110,000
465,000
365,000
100,000
508,430
408,430
100,000
110,000
19
19
90,140
90,140
42,000
42,000
110,000
110,000
6
6
38,430
38,430
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,000
5,000
58 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
b
c
650
660
730
755
30-12-2014, 09:57 AM
Program
Kod
prog
d
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
48017 Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastar i Geodezija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
65085 Kadastralne sluzbe
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcij
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
66090 Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Zdravstvo i socijalna zastit
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
73026 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
74000 Sluzbe primarnog zdravstva
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Stambene I Socijalne Uslug
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
75581 Socijalne Usluge-Istog
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
6
6
38,430
38,430
5,000
5,000
10
10
53,298
53,298
5,000
5,000
58,298
58,298
10
10
53,298
53,298
5,000
5,000
58,298
58,298
4
4
27,392
27,392
6,000
6,000
200,000
200,000
233,392
233,392
4
4
27,392
27,392
6,000
6,000
200,000
200,000
233,392
233,392
126
126
767,560
741,560
26,000
155,000
115,000
40,000
110,000
110,000
1,075,560
994,560
81,000
21,560
21,560
10,000
10,000
3
3
465,000
365,000
100,000
Ukupno
28,000
28,000
15,000
15,000
15,000
508,430
408,430
100,000
46,560
31,560
15,000
15,000
123
123
746,000
720,000
26,000
145,000
105,000
40,000
28,000
28,000
12
12
63,000
63,000
8,000
8,000
2,000
2,000
73,000
73,000
12
12
63,000
63,000
8,000
8,000
2,000
2,000
73,000
73,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
110,000
110,000
1,029,000
963,000
66,000
59 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
850
Kod
podp.
d
e
Kultura Omladina i Sport
85017
920
Obrazovanje i Nauka
92085
92530
93480
94680
634
Klina
160
Kancelarija predsednika
16018
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
8
8
8
8
660
660
7
7
41,945
41,945
41,945
41,945
Robe
i
Usluge
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
14,000
6,000
8,000
63,500
66,000
66,000
185,445
113,945
71,500
14,000
6,000
8,000
63,500
66,000
66,000
185,445
113,945
71,500
147,990
147,990
4,081,825
3,941,804
140,021
i
3,511,517
3,504,086
7,431
326,230
237,390
88,840
44,996
44,996
10,000
10,000
Opstinski
Rashodi
j
63,500
63,500
52,338
52,338
43,750
43,750
43,750
Ukupno
98,746
54,996
43,750
43,750
40
40
172,920
172,920
97,920
13,000
84,920
10,500
10,500
479
479
2,476,170
2,476,170
172,974
172,254
720
28,038
28,038
140,990
140,990
2,818,172
2,817,452
720
134
134
817,431
810,000
7,431
45,336
42,136
3,200
13,800
13,800
7,000
7,000
883,567
872,936
10,631
944
944
5,419,700
5,389,700
30,000
624,742
430,944
193,798
151,258
127,258
24,000
80,000
40,000
40,000
2,070,681
1,500,712
569,969
8,346,381
7,488,614
857,767
9
9
68,556
68,556
26,798
5,000
21,798
70,000
40,000
30,000
360,681
160,712
199,969
526,035
274,268
251,767
9
9
68,556
68,556
26,798
5,000
21,798
70,000
40,000
30,000
360,681
160,712
199,969
526,035
274,268
251,767
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
281,340
196,420
84,920
60 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
163
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Administracija i Osoblje
16318 Administracija
166
Inspekcije
16635 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16918 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17518 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18018 Drumska infrastruktura
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
43
43
208,668
208,668
82,000
40,000
42,000
290,668
248,668
42,000
43
43
208,668
208,668
82,000
40,000
42,000
290,668
248,668
42,000
8
8
42,445
42,445
14,000
12,000
2,000
56,445
54,445
2,000
8
8
42,445
42,445
14,000
12,000
2,000
56,445
54,445
2,000
0
0
99,963
99,963
3,000
3,000
102,963
102,963
0
0
99,963
99,963
3,000
3,000
102,963
102,963
19
19
103,415
103,415
16,000
13,000
3,000
65,000
41,000
24,000
184,415
157,415
27,000
19
19
103,415
103,415
16,000
13,000
3,000
65,000
41,000
24,000
184,415
157,415
27,000
19
19
115,056
115,056
25,000
21,000
4,000
4,258
4,258
3
3
18,567
18,567
10,000
6,000
4,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
80,000
50,000
30,000
224,314
190,314
34,000
80,000
50,000
30,000
108,567
74,567
34,000
61 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
18422 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19590 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47018 Poljoprivreda
650
Kadastar i Geodezija
65090 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66395 Urbano planitanje I inpekcija
730
30-12-2014, 09:57 AM
Zdravstvo i socijalna zastit
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
4,258
4,258
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
16
16
96,489
96,489
15,000
15,000
5
5
24,960
24,960
12,000
8,000
4,000
36,960
32,960
4,000
5
5
24,960
24,960
12,000
8,000
4,000
36,960
32,960
4,000
11
11
55,692
55,692
8,000
7,000
1,000
100,000
90,000
10,000
163,692
152,692
11,000
11
11
55,692
55,692
8,000
7,000
1,000
100,000
90,000
10,000
163,692
152,692
11,000
11
11
50,952
50,952
8,000
7,000
1,000
58,952
57,952
1,000
11
11
50,952
50,952
8,000
7,000
1,000
58,952
57,952
1,000
6
6
35,820
35,820
15,000
5,000
10,000
1,080,000
900,000
180,000
1,130,820
940,820
190,000
6
6
35,820
35,820
15,000
5,000
10,000
1,080,000
900,000
180,000
1,130,820
940,820
190,000
138
138
860,032
830,032
30,000
130,000
130,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
40,000
40,000
115,747
115,747
1,030,032
1,000,032
30,000
62 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
73027 Administracija
74050
755
Stambene I Socijalne Uslug
75586
850
Kultura Omladina i Sport
85018
920
Obrazovanje i Nauka
92090
92550
93510
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Klinë
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
2
2
13,058
13,058
136
136
846,974
816,974
30,000
130,000
130,000
40,000
40,000
1,016,974
986,974
30,000
11
11
56,232
56,232
10,000
10,000
7,000
7,000
73,232
73,232
11
11
56,232
56,232
10,000
10,000
7,000
7,000
73,232
73,232
14
14
72,362
72,362
19,944
14,944
5,000
10,000
19,944
14,944
5,000
10,000
14
14
72,362
72,362
13,058
13,058
102,306
87,306
15,000
10,000
102,306
87,306
15,000
10,000
650
650
3,625,547
3,625,547
255,000
155,000
100,000
6
6
36,641
36,641
71,944
8,944
63,000
10
10
43,384
43,384
13,581
1,581
12,000
550
550
57,516
45,516
12,000
505
505
2,764,913
2,764,913
125,476
125,476
26,450
26,450
2,916,839
2,916,839
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
35,000
35,000
450,000
300,000
150,000
4,365,547
4,115,547
250,000
450,000
300,000
150,000
558,585
345,585
213,000
63 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
f
94710 Srednje obrazovanje
635
Pec
160
Kancelarija predsednika
16019 Kancelarija Predsednika Pec
163
Administracija i Osoblje
16319 Administracija
16519 Rod
16559 Europskih integracija
166
Inspekcije
16637 Inspekcije
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
129
129
780,609
780,609
43,999
18,999
25,000
8,000
8,000
2,225
2,225
12,670,000
12,543,807
126,193
2,291,461
1,200,460
1,091,001
606,919
511,203
95,716
112,000
112,000
37,800
37,800
14
14
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
832,608
807,608
25,000
365,000
365,000
325,000
325,000
14
14
112,000
112,000
37,800
37,800
325,000
325,000
64
64
300,080
300,080
503,950
235,950
268,000
125,719
95,719
30,000
125,719
95,719
30,000
60
60
273,000
273,000
490,900
230,900
260,000
1
1
6,080
6,080
7,300
3,300
4,000
Ukupno
10,000
5,191,898
3,475,258
1,716,640
21,125,278
17,730,728
3,394,551
430,000
241,751
188,249
904,800
391,551
513,249
430,000
241,751
188,249
904,800
391,551
513,249
105,000
105,000
1,044,749
736,749
308,000
105,000
105,000
994,619
704,619
290,000
10,000
10,000
10,000
23,380
9,380
14,000
3
3
21,000
21,000
5,750
1,750
4,000
26,750
22,750
4,000
25
25
144,000
144,000
45,500
35,500
10,000
189,500
179,500
10,000
25
25
144,000
144,000
45,500
35,500
10,000
189,500
179,500
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
64 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
167
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Nabavka
16795 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16919 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17519 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18019 Javne sluzbe, civilna odbrana,
18295 Vatrogasna Sluzba Pec
195
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija za zajednice
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
6
6
34,000
34,000
2,000
2,000
36,000
36,000
6
6
34,000
34,000
2,000
2,000
36,000
36,000
0
0
145,000
145,000
16,900
11,900
5,000
161,900
156,900
5,000
0
0
145,000
145,000
16,900
11,900
5,000
161,900
156,900
5,000
35
35
186,000
186,000
37,500
20,000
17,500
30,000
30,000
253,500
236,000
17,500
35
35
186,000
186,000
37,500
20,000
17,500
30,000
30,000
253,500
236,000
17,500
56
56
334,000
334,000
134,300
64,300
70,000
185,000
131,284
53,716
2,426,898
1,793,507
633,391
3,080,198
2,323,091
757,107
12
12
69,000
69,000
87,000
17,000
70,000
170,000
116,284
53,716
2,376,898
1,793,507
583,391
2,702,898
1,995,791
707,107
44
44
265,000
265,000
47,300
47,300
15,000
15,000
50,000
50,000
377,300
327,300
50,000
100,000
100,000
169,700
169,700
9
9
47,000
47,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
22,200
22,200
500
500
65 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
19595 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47019
480
Ekonomski Razvoj
48019
650
Kadastar i Geodezija
65095
65495
660
Urbano planitanje I inpekcij
66100
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Pravna pitanja
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Prostorno Planiranje i Regulat Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
9
9
47,000
47,000
22,200
22,200
26
26
113,400
113,400
26
26
Opstinski
Rashodi
j
500
500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
100,000
100,000
169,700
169,700
11,300
11,300
700,000
350,000
350,000
824,700
474,700
350,000
113,400
113,400
11,300
11,300
700,000
350,000
350,000
824,700
474,700
350,000
8
8
45,000
45,000
6,170
6,170
60,000
45,000
15,000
111,170
96,170
15,000
8
8
45,000
45,000
6,170
6,170
60,000
45,000
15,000
111,170
96,170
15,000
22
22
115,300
115,300
13,900
13,900
110,000
100,000
10,000
239,200
229,200
10,000
18
18
89,000
89,000
9,700
9,700
10,000
10,000
108,700
98,700
10,000
4
4
26,300
26,300
4,200
4,200
100,000
100,000
130,500
130,500
13
13
71,000
71,000
10,800
10,800
180,000
110,000
70,000
261,800
191,800
70,000
13
13
71,000
71,000
10,800
10,800
180,000
110,000
70,000
261,800
191,800
70,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
66 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
730
Kod
podp.
d
e
Zdravstvo i socijalna zastit
73028
74100
755
Stambene I Socijalne Uslug
75591
850
Kultura Omladina i Sport
85019
920
Obrazovanje i Nauka
92095
92570
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Pejë
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
356
356
2,195,874
2,119,800
76,074
473,911
309,871
164,040
85,500
85,500
6
6
35,100
35,100
8,700
8,700
6,500
6,500
350
350
2,160,774
2,084,700
76,074
465,211
301,171
164,040
79,000
79,000
19
19
102,000
102,000
16,000
16,000
10,200
10,200
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
115,000
115,000
102,000
102,000
16,000
16,000
10,200
10,200
2,870,285
2,630,171
240,114
50,300
50,300
115,000
115,000
30,000
2,819,985
2,579,871
240,114
158,200
128,200
30,000
30,000
19
19
Ukupno
30,000
158,200
128,200
30,000
30,000
50
50
247,000
247,000
113,900
13,900
100,000
70,000
70,000
130,000
130,000
560,900
460,900
100,000
50
50
247,000
247,000
113,900
13,900
100,000
70,000
70,000
130,000
130,000
560,900
460,900
100,000
1,522
1,522
8,478,346
8,428,226
50,119
845,330
388,869
456,461
130,000
118,000
12,000
805,000
355,000
450,000
10,258,676
9,290,096
968,580
14
14
83,269
83,269
568,369
216,788
351,581
6,000
805,000
355,000
450,000
1,462,638
655,057
807,581
72,000
7,000
65,000
11,000
5,000
6,000
62
62
284,880
284,880
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
6,000
367,880
296,880
71,000
67 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
93540 Osnovno obrazovanje
94740 Srednje obrazovanje
636
Junik
160
Kancelarija predsednika
16020 Kancelarija predsednika
163
Administracija i Osoblje
16320 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16920 Kancelarija Skupstine opstine
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1,005
1,005
5,548,681
5,548,681
125,000
125,000
70,277
70,277
5,743,957
5,743,957
441
441
2,561,516
2,511,396
50,119
79,961
40,081
39,880
42,723
42,723
2,684,200
2,594,201
89,999
153
153
965,076
963,076
2,000
111,298
101,798
9,500
30,000
30,000
71,308
69,308
2,000
10,500
9,000
1,500
600
600
71,308
69,308
2,000
10,500
9,000
1,500
600
600
13
13
65,875
65,875
25,099
25,099
9,000
9,000
99,974
99,974
13
13
65,875
65,875
25,099
25,099
9,000
9,000
99,974
99,974
0
0
57,302
57,302
2,000
2,000
59,302
59,302
0
0
57,302
57,302
2,000
2,000
59,302
59,302
8
8
46,668
46,668
5,000
5,000
9
9
9
9
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
500
500
171,973
98,906
73,067
1,285,347
1,193,780
91,567
89,408
78,908
10,500
89,408
78,908
10,500
52,168
52,168
68 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
17520 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18020
195
Kancelarija za zajednice
19600
480
Ekonomski Razvoj
48020
660
Urbano planitanje I inpekcij
66405
730
30-12-2014, 09:57 AM
Zdravstvo i socijalna zastit
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Drumska infrastruktura
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
8
8
46,668
46,668
5,000
5,000
500
500
9
9
52,624
52,624
8,000
7,000
1,000
6,250
6,250
65,000
65,000
131,874
130,874
1,000
9
9
52,624
52,624
8,000
7,000
1,000
6,250
6,250
65,000
65,000
131,874
130,874
1,000
1
1
6,049
6,049
6,049
6,049
1
1
6,049
6,049
6,049
6,049
12
12
58,320
58,320
6,000
6,000
400
400
86,973
13,906
73,067
151,693
78,626
73,067
12
12
58,320
58,320
6,000
6,000
400
400
86,973
13,906
73,067
151,693
78,626
73,067
7
7
40,635
40,635
4,000
4,000
400
400
10,000
10,000
55,035
55,035
7
7
40,635
40,635
4,000
4,000
400
400
10,000
10,000
55,035
55,035
25
25
138,371
138,371
18,498
11,498
7,000
4,250
4,250
10,000
10,000
171,119
164,119
7,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
52,168
52,168
69 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
73029 Administracija
74200 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75596 Socijalne Usluge-Junik
920
Obrazovanje i Nauka
92100 Administracija
93570 Osnovno obrazovanje
94770 Srednje obrazovanje
641
Leposavic
160
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija predsednika
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
2
2
13,304
13,304
11,498
4,498
7,000
2,473
2,473
23
23
125,067
125,067
7,000
7,000
1,777
1,777
2
2
9,940
9,940
3,200
3,200
1,300
1,300
14,440
14,440
2
2
9,940
9,940
3,200
3,200
1,300
1,300
14,440
14,440
67
67
417,983
417,983
29,001
29,001
7,300
7,300
454,284
454,284
4
4
25,370
25,370
3,000
3,000
300
300
28,670
28,670
47
47
282,304
282,304
21,001
21,001
4,500
4,500
307,805
307,805
16
16
110,309
110,309
5,000
5,000
2,500
2,500
117,809
117,809
470
470
1,545,223
1,545,223
238,274
235,974
2,300
42,186
32,186
10,000
9
9
34,560
34,560
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27,275
20,275
7,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,153,159
1,153,159
143,844
143,844
2,983,842
2,966,542
17,300
39,560
34,560
5,000
70 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16021 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16321 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16921 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17521 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18021 Drumska infrastruktura
18101 Vodnog gospodarstva
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
9
9
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
34,560
34,560
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
5,000
Ukupno
39,560
34,560
5,000
5,000
61
61
252,000
252,000
72,889
70,589
2,300
14,372
14,372
339,261
336,961
2,300
61
61
252,000
252,000
72,889
70,589
2,300
14,372
14,372
339,261
336,961
2,300
0
0
59,000
59,000
59,000
59,000
0
0
59,000
59,000
59,000
59,000
10
10
48,000
48,000
15,000
15,000
2,000
65,000
63,000
2,000
2,000
10
10
48,000
48,000
15,000
15,000
2,000
65,000
63,000
2,000
2,000
19
19
89,000
89,000
22,509
22,509
4,500
913,371
913,371
1,029,380
1,024,880
4,500
913,371
913,371
930,880
930,880
4,500
3
3
15,000
15,000
2,509
2,509
0
0
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
71 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
18425 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19605
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47021
480
Ekonomski Razvoj
48021
650
Kadastar i Geodezija
65105
660
30-12-2014, 09:57 AM
Urbano planitanje I inpekcij
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
16
16
74,000
74,000
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
20,000
20,000
4,500
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4,500
98,500
94,000
4,500
7
7
19,000
19,000
7,176
7,176
2,000
2,000
28,176
28,176
7
7
19,000
19,000
7,176
7,176
2,000
2,000
28,176
28,176
5
5
24,000
24,000
10,000
10,000
34,000
34,000
5
5
24,000
24,000
10,000
10,000
34,000
34,000
5
5
24,000
24,000
1,100
1,100
25,100
25,100
5
5
24,000
24,000
1,100
1,100
25,100
25,100
5
5
24,000
24,000
2,300
2,300
26,300
26,300
5
5
24,000
24,000
2,300
2,300
26,300
26,300
5
5
24,000
24,000
1,500
1,500
25,500
25,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
72 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
66110 Prostorno Planiranje i Regulat
66410 Urbano planitanje I inpekcija
66610 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73030 Administracija
74250 Sluzbe primarnog zdravstva
850
Kultura Omladina i Sport
85021 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92105 Administracija
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
24,000
24,000
1,500
1,500
6
6
30,000
30,000
33,500
33,500
1,500
1,500
239,788
239,788
304,788
304,788
3
3
15,000
15,000
30,000
30,000
1,500
1,500
239,788
239,788
286,288
286,288
3
3
15,000
15,000
3,500
3,500
18,500
18,500
6
6
19,143
19,143
1,300
1,300
20,443
20,443
6
6
19,143
19,143
1,300
1,300
20,443
20,443
332
332
898,520
898,520
71,000
71,000
17,814
14,314
3,500
987,334
983,834
3,500
3
3
12,500
12,500
50,000
50,000
14,314
14,314
76,814
76,814
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
25,500
25,500
73 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
642
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Mitrovica
160
163
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija predsednika
Administracija i Osoblje
Kod
podp.
Podprogram
e
Osoblje
Opis
f
g
92610 Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
93600 Osnovno obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
94800 Srednje obrazovanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16022 Kancelarija Predsednika
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16322 Administracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16522 Rod
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
16562 Europskih integracija
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
30
30
126,000
126,000
3,000
3,000
239
239
508,020
508,020
15,000
15,000
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
129,000
129,000
1,000
524,020
523,020
1,000
1,000
60
60
252,000
252,000
3,000
3,000
Ukupno
2,500
257,500
255,000
2,500
2,500
1,969
1,969
10,878,257
10,765,257
113,000
1,462,313
990,508
471,805
24
24
173,135
173,135
148,000
48,000
100,000
50,000
35,000
15,000
371,135
256,135
115,000
24
24
173,135
173,135
148,000
48,000
100,000
50,000
35,000
15,000
371,135
256,135
115,000
82
82
343,459
343,459
191,000
131,000
60,000
75,220
75,220
255,000
175,000
80,000
864,679
724,679
140,000
70
70
276,783
276,783
165,000
105,000
60,000
75,220
75,220
75,000
75,000
592,003
532,003
60,000
3
3
17,620
17,620
6,000
6,000
20,000
20,000
43,620
43,620
9
9
49,056
49,056
20,000
20,000
160,000
80,000
80,000
229,056
149,056
80,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
465,000
419,220
45,780
663,000
430,000
233,000
2,264,546
1,010,839
1,253,707
15,733,116
13,615,824
2,117,292
74 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
166
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Inspekcija
16643 Inspekcija Mit
167
Nabavka
16810 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16922 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17522 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18310 Vatrogasna Sluzba Mit
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
32
32
161,676
161,676
29,000
29,000
125,000
85,000
40,000
315,676
275,676
40,000
32
32
161,676
161,676
29,000
29,000
125,000
85,000
40,000
315,676
275,676
40,000
7
7
42,429
42,429
7,000
7,000
49,429
49,429
7
7
42,429
42,429
7,000
7,000
49,429
49,429
0
0
117,167
117,167
11,000
11,000
128,167
128,167
0
0
117,167
117,167
11,000
11,000
128,167
128,167
35
35
183,656
183,656
173,305
113,030
60,275
19,000
10,000
9,000
278,046
100,000
178,046
654,007
406,686
247,321
35
35
183,656
183,656
173,305
113,030
60,275
19,000
10,000
9,000
278,046
100,000
178,046
654,007
406,686
247,321
45
45
258,844
258,844
36,500
36,500
8,000
8,000
37
37
215,339
215,339
26,000
26,000
8,000
8,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,000
30,000
20,000
353,344
333,344
20,000
249,339
249,339
75 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
18466 Upravljanje prirodnim katastro
195
Kancelarija za zajednice
19610
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47022
47102
480
Ekonomski Razvoj
48022
650
Kadastar i Geodezija
65110
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne Sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
8
8
43,505
43,505
10,500
10,500
50,000
30,000
20,000
104,005
84,005
20,000
6
6
31,571
31,571
6,500
6,500
18,000
15,000
3,000
56,071
53,071
3,000
6
6
31,571
31,571
6,500
6,500
18,000
15,000
3,000
56,071
53,071
3,000
25
25
124,489
124,489
38,000
20,000
18,000
110,000
55,000
55,000
110,000
55,000
55,000
7
7
39,861
39,861
8,000
8,000
18
18
84,628
84,628
30,000
12,000
18,000
100,000
100,000
372,489
199,489
173,000
157,861
102,861
55,000
100,000
100,000
214,628
96,628
118,000
13
13
75,508
75,508
70,000
45,000
25,000
110,000
110,000
1,515,000
735,839
779,161
1,770,508
966,347
804,161
13
13
75,508
75,508
70,000
45,000
25,000
110,000
110,000
1,515,000
735,839
779,161
1,770,508
966,347
804,161
20
20
105,924
105,924
20,000
20,000
125,924
125,924
20
20
105,924
105,924
20,000
20,000
125,924
125,924
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
76 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66115 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73031 Administracija
74300 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75606 Socijalne Usluge-Mitrovicë
850
Kultura Omladina i Sport
85022 Sluzbe za kulturu
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
14
14
78,431
78,431
19,000
19,000
120,000
70,000
50,000
217,431
167,431
50,000
14
14
78,431
78,431
19,000
19,000
120,000
70,000
50,000
217,431
167,431
50,000
302
302
1,828,120
1,778,120
50,000
228,500
158,500
70,000
25,000
15,000
10,000
70,000
20,000
50,000
2,231,620
2,051,620
180,000
6
6
35,708
35,708
8,500
8,500
25,000
15,000
10,000
70,000
20,000
50,000
139,208
79,208
60,000
296
296
1,792,412
1,742,412
50,000
220,000
150,000
70,000
80,000
80,000
24
24
124,126
124,126
46,530
30,000
16,530
6,000
6,000
16,000
15,000
1,000
192,656
175,126
17,530
24
24
124,126
124,126
46,530
30,000
16,530
6,000
6,000
16,000
15,000
1,000
192,656
175,126
17,530
61
61
279,486
279,486
99,000
79,000
20,000
70,000
40,000
30,000
120,000
80,000
40,000
10,000
99,000
79,000
20,000
70,000
40,000
30,000
120,000
80,000
40,000
10,000
338,978
236,978
102,000
115,780
100,000
15,780
61
61
1,279
1,279
279,486
279,486
6,950,236
6,887,236
63,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
80,000
80,000
2,092,412
1,972,412
120,000
10,000
10,000
46,500
46,500
578,486
478,486
100,000
578,486
478,486
100,000
7,451,494
7,224,214
227,280
77 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
92110 Administracija
92630
93630
94830
643
Srbica
160
Kancelarija predsednika
16023
163
Administracija i Osoblje
16323
169
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija Skupstine opsti
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
11
11
64,099
64,099
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
25,000
25,000
46,500
46,500
44
44
185,472
185,472
Ukupno
135,599
89,099
46,500
90,000
10,000
80,000
15,780
15,780
291,252
195,472
95,780
913
913
4,836,288
4,836,288
159,378
159,378
72,650
72,650
5,068,316
5,068,316
311
311
1,864,377
1,801,377
63,000
64,600
42,600
22,000
27,350
27,350
1,956,327
1,871,327
85,000
1,370
1,370
7,091,581
6,945,979
145,602
932,838
707,330
225,508
212,540
205,540
7,000
11
11
83,500
83,500
17,000
17,000
219,736
77,736
142,000
2,634,304
2,406,259
228,045
11,090,999
10,342,844
748,155
17,000
150,000
50,000
100,000
267,500
150,500
117,000
150,000
50,000
100,000
267,500
150,500
117,000
17,000
11
11
83,500
83,500
17,000
17,000
17,000
17,000
54
54
226,900
226,900
106,000
41,000
65,000
332,900
267,900
65,000
54
54
226,900
226,900
106,000
41,000
65,000
332,900
267,900
65,000
0
0
107,000
107,000
8,000
8,000
115,000
115,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
78 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16923 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17523 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18023 Drumska infrastruktura
195
Kancelarija za zajednice
19615 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47023 Poljoprivreda
650
30-12-2014, 09:57 AM
Kadastar i Geodezija
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
107,000
107,000
8,000
8,000
115,000
115,000
36
36
139,500
139,500
20,000
14,000
6,000
159,500
153,500
6,000
36
36
139,500
139,500
20,000
14,000
6,000
159,500
153,500
6,000
39
39
222,000
222,000
188,300
82,300
106,000
63,000
63,000
188,300
82,300
106,000
63,000
63,000
39
39
222,000
222,000
5,000
81,629
81,629
559,929
448,929
111,000
81,629
81,629
559,929
448,929
111,000
5,000
5,000
5,000
8
8
38,500
38,500
7,000
7,000
1,000
1,000
46,500
46,500
8
8
38,500
38,500
7,000
7,000
1,000
1,000
46,500
46,500
16
16
68,500
68,500
20,200
20,200
45,000
133,700
88,700
45,000
45,000
16
16
68,500
68,500
20,200
20,200
45,000
133,700
88,700
45,000
45,000
17
17
73,000
73,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
12,000
12,000
100,000
100,000
185,000
185,000
79 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
65315 Geodetske usluge
660
Urbano planitanje I inpekcij
66620 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i Socijalna Zastit
73032 Administracija
74400 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75611 Socijalne Usluge-Skenderaj
75612 Stambene Usluge-Skenderaj
850
30-12-2014, 09:57 AM
Kultura Omladina i Sport
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
17
17
73,000
73,000
12,000
12,000
100,000
100,000
185,000
185,000
10
10
46,000
46,000
9,000
9,000
2,105,649
1,977,604
128,045
2,160,649
2,032,604
128,045
10
10
46,000
46,000
9,000
9,000
2,105,649
1,977,604
128,045
2,160,649
2,032,604
128,045
186
186
1,106,000
1,076,000
30,000
114,500
104,500
10,000
20,000
20,000
1,299,936
1,259,936
40,000
10
10
46,000
46,000
11,500
11,500
176
176
1,060,000
1,030,000
30,000
103,000
93,000
10,000
35,000
35,000
24,436
24,436
20,000
20,000
1,242,436
1,202,436
40,000
30
30
172,102
156,500
15,602
62,500
57,500
5,000
18,500
18,500
8,000
3,000
5,000
10,000
10,000
271,102
245,500
25,602
17
17
86,500
86,500
22,500
17,500
5,000
8,500
8,500
5,000
35,000
35,000
24,436
24,436
57,500
57,500
5,000
13
13
85,602
70,000
15,602
40,000
40,000
10,000
10,000
3,000
3,000
22
22
87,000
87,000
16,000
11,000
5,000
12,000
12,000
70,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
122,500
112,500
10,000
70,000
10,000
10,000
148,602
133,000
15,602
185,000
110,000
75,000
80 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
85023 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92115
92650
93660
94860
644
Vucitrn
160
Kancelarija Predsednika
16024
163
30-12-2014, 09:57 AM
Administracija i Osoblje
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
22
22
87,000
87,000
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
16,000
11,000
5,000
12,000
12,000
83,040
76,040
7,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
70,000
185,000
110,000
75,000
70,000
941
941
4,721,579
4,621,579
100,000
352,338
323,830
28,508
10
10
53,000
53,000
17,008
11,500
5,508
15
15
80,000
70,000
10,000
31,500
8,500
23,000
3,950
3,950
735
735
3,581,498
3,511,498
70,000
244,700
244,700
38,590
34,590
4,000
181
181
1,007,081
987,081
20,000
59,130
59,130
40,500
37,500
3,000
50,300
50,300
1,573
1,573
9,110,000
9,073,900
36,100
1,381,830
957,837
423,993
222,242
202,242
20,000
222,500
50,000
172,500
20
20
146,281
146,281
55,000
29,200
25,800
10,000
6,000
4,000
211,281
181,481
29,800
20
20
146,281
146,281
55,000
29,200
25,800
10,000
6,000
4,000
211,281
181,481
29,800
32
32
154,695
154,695
127,800
100,000
27,800
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,300
50,300
Ukupno
167,026
167,026
5,374,283
5,238,775
135,508
70,008
64,500
5,508
115,450
82,450
33,000
167,026
167,026
4,031,814
3,957,814
74,000
1,157,011
1,134,011
23,000
3,688,847
2,666,113
1,022,734
15,000
13,000
2,000
14,625,419
12,950,092
1,675,327
297,495
267,695
29,800
81 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16324 Administracija
16524 Rod
166
Inspekcije
16647 Inspekcije
167
Nabavka
16820 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16924 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17524 Budzetiranje
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
30
30
144,772
144,772
122,800
100,000
22,800
2
2
9,923
9,923
5,000
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
15,000
13,000
2,000
Ukupno
282,572
257,772
24,800
5,000
14,923
9,923
5,000
14
14
77,733
77,733
18,700
9,000
9,700
96,433
86,733
9,700
14
14
77,733
77,733
18,700
9,000
9,700
96,433
86,733
9,700
4
4
24,786
24,786
7,360
4,360
3,000
32,146
29,146
3,000
4
4
24,786
24,786
7,360
4,360
3,000
32,146
29,146
3,000
0
0
121,577
121,577
3,000
3,000
5,000
5,000
0
0
121,577
121,577
3,000
3,000
5,000
5,000
129,577
124,577
5,000
129,577
124,577
5,000
29
29
152,299
152,299
17,000
14,000
3,000
169,299
166,299
3,000
29
29
152,299
152,299
17,000
14,000
3,000
169,299
166,299
3,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
82 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Javne sluzbe, civilna odbran
18024 Drumska infrastruktura
18184 Javne infrastrukture
18428 Vatrogasci i inspekcije
18468 Upravljanje prirodnim katastro
195
Kancelarija za zajednice
19620 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda Sumarstvo i R
47024 Poljoprivreda
650
30-12-2014, 09:57 AM
Kadastar i Geodezija
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
47
47
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
268,338
268,338
283,992
144,292
139,700
102,000
82,000
20,000
717,047
562,725
154,322
1,371,377
1,057,355
314,022
12
12
60,828
60,828
213,542
106,542
107,000
102,000
82,000
20,000
717,047
562,725
154,322
1,093,417
812,095
281,322
31
31
183,828
183,828
57,950
30,750
27,200
241,778
214,578
27,200
4
4
23,682
23,682
12,500
7,000
5,500
36,182
30,682
5,500
10
10
42,992
42,992
4,500
3,500
1,000
2,542
2,542
50,034
49,034
1,000
10
10
42,992
42,992
4,500
3,500
1,000
2,542
2,542
50,034
49,034
1,000
15
15
76,924
76,924
30,300
20,000
10,300
335,000
184,000
151,000
442,224
280,924
161,300
15
15
76,924
76,924
30,300
20,000
10,300
335,000
184,000
151,000
442,224
280,924
161,300
14
14
70,696
70,696
7,646
3,646
4,000
250,000
140,000
110,000
328,342
214,342
114,000
0
0
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
83 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
65120 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66425 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i Socijalna Zastit
73033 Administracija
74450 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75616 Socijalne Usluge-Vushtrri
850
Kultura Omladina i Sport
85024 Sluzbe za kulturu
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
14
14
70,696
70,696
7,646
3,646
4,000
250,000
140,000
110,000
328,342
214,342
114,000
8
8
46,456
46,456
7,420
4,420
3,000
1,595,000
1,193,000
402,000
1,648,876
1,243,876
405,000
8
8
46,456
46,456
7,420
4,420
3,000
1,595,000
1,193,000
402,000
1,648,876
1,243,876
405,000
210
210
1,293,332
1,283,332
10,000
187,200
146,200
41,000
186,800
186,800
1,798,332
1,681,332
117,000
5
5
28,196
28,196
2,200
1,200
1,000
35,000
35,000
96,000
30,000
66,000
66,000
96,396
29,396
67,000
66,000
205
205
1,265,136
1,255,136
10,000
185,000
145,000
40,000
35,000
35,000
13
13
64,711
64,711
25,590
20,000
5,590
3,000
3,000
93,301
87,711
5,590
13
13
64,711
64,711
25,590
20,000
5,590
3,000
3,000
93,301
87,711
5,590
37
37
168,994
168,994
27,436
16,436
11,000
76,500
14,000
62,500
75,000
20,088
54,912
347,930
219,518
128,412
37
37
168,994
168,994
27,436
16,436
11,000
76,500
14,000
62,500
75,000
20,088
54,912
347,930
219,518
128,412
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
30,000
30,000
186,800
186,800
1,701,936
1,651,936
50,000
84 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
920
Kod
podp.
d
e
Obrazovanje i Nauka
92120
92670
93690
94890
645
Zubin Potok
160
Kancelarija Predsednika
16025
163
Administracija i Osoblje
16325
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1,120
1,120
11
11
Robe
i
Usluge
i
6,400,186
6,374,086
26,100
578,886
439,783
139,103
64,356
64,356
332,278
240,075
92,203
Opstinski
Rashodi
j
79,700
79,700
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
35,000
515,000
366,500
148,500
7,608,772
7,260,069
348,703
515,000
366,500
148,500
946,634
670,931
275,703
35,000
35,000
35,000
Ukupno
29
29
139,496
136,496
3,000
38,923
1,923
37,000
8,200
8,200
186,619
146,619
40,000
858
858
4,679,421
4,679,421
160,015
160,015
54,000
54,000
4,893,436
4,893,436
222
222
1,516,913
1,493,813
23,100
47,670
37,770
9,900
17,500
17,500
1,582,083
1,549,083
33,000
337
337
1,140,176
1,140,176
147,958
142,208
5,750
34,394
34,394
14
14
10,000
10,000
60,000
60,000
10,000
10,000
14
14
60,000
60,000
10,000
10,000
618,018
618,018
1,950,546
1,934,796
15,750
70,000
60,000
10,000
70,000
60,000
10,000
22
22
100,000
100,000
74,051
68,301
5,750
14,394
14,394
188,445
182,695
5,750
22
22
100,000
100,000
74,051
68,301
5,750
14,394
14,394
188,445
182,695
5,750
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
85 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
166
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Inspekcije
16649 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine opsti
16925 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17525 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18429 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19625 Lokalna Kancelarija za Zajedni
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
30,000
30,000
30,000
30,000
9
9
30,000
30,000
30,000
30,000
0
0
57,000
57,000
57,000
57,000
0
0
57,000
57,000
57,000
57,000
9
9
35,000
35,000
35,000
35,000
9
9
35,000
35,000
35,000
35,000
10
10
40,000
40,000
10,000
10,000
50,000
50,000
10
10
40,000
40,000
10,000
10,000
50,000
50,000
7
7
25,000
25,000
8,000
8,000
2,000
2,000
35,000
35,000
7
7
25,000
25,000
8,000
8,000
2,000
2,000
35,000
35,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
86 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
470
Kod
podp.
d
e
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47025
480
Ekonomski Razvoj
48025
650
Kadastar i Geodezija
65125
660
Urbano planitanje I inpekcij
66430
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73034
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
10
10
35,000
35,000
35,000
35,000
10
10
35,000
35,000
35,000
35,000
6
6
20,000
20,000
530,517
530,517
550,517
550,517
6
6
20,000
20,000
530,517
530,517
550,517
550,517
11
11
35,000
35,000
35,000
35,000
11
11
35,000
35,000
35,000
35,000
10
10
35,000
35,000
35,000
35,000
10
10
35,000
35,000
35,000
35,000
14
14
45,000
45,000
10,907
10,907
3,000
3,000
87,501
87,501
146,408
146,408
10
10
30,000
30,000
10,907
10,907
3,000
3,000
87,501
87,501
131,408
131,408
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
87 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
74500 Sluzbe primarnog zdravstva
850
Kultura Omladina i Sport
85025
920
Obrazovanje i Nauka
92125
92690
93720
94920
646
Zvecan
160
30-12-2014, 09:57 AM
Kancelarija Predsednika
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4
4
15,000
15,000
15,000
15,000
8
8
29,310
29,310
29,310
29,310
8
8
29,310
29,310
29,310
29,310
207
207
593,867
593,867
45,000
45,000
15,000
15,000
653,867
653,867
5
5
20,000
20,000
45,000
45,000
15,000
15,000
80,000
80,000
50
50
123,866
123,866
123,866
123,866
102
102
300,000
300,000
300,000
300,000
50
50
150,000
150,000
150,000
150,000
234
234
837,820
837,820
129,534
117,134
12,400
3
3
30,000
30,000
10,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
14,700
14,700
10,000
10,000
10,000
10,000
836,573
836,573
1,828,627
1,816,227
12,400
50,000
50,000
88 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16026 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16326 Administracija Zvecan
16566 Evropsko Integrisanje Zvec
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16926 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17526 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18026 Drumska infrastruktura
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
3
3
30,000
30,000
10,000
10,000
14
14
54,200
54,200
72,005
59,605
12,400
5,000
5,000
131,205
118,805
12,400
13
13
50,000
50,000
72,005
59,605
12,400
5,000
5,000
127,005
114,605
12,400
1
1
4,200
4,200
4,200
4,200
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
5
5
21,000
21,000
21,000
21,000
5
5
21,000
21,000
21,000
21,000
6
6
24,000
24,000
705,723
705,723
729,723
729,723
4
4
16,000
16,000
705,723
705,723
721,723
721,723
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
10,000
10,000
Ukupno
50,000
50,000
89 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
18470 Upravljanje prirodnim katastro
195
Kancelarija za zajednice
19630
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47066
47106
480
Ekonomski Razvoj
48026
48066
650
30-12-2014, 09:57 AM
Kadastar i Geodezija
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Razvoj i poljoprivredne inspek Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Turizam
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
2
2
8,000
8,000
8,000
8,000
9
9
42,000
42,000
10,000
10,000
52,000
52,000
9
9
42,000
42,000
10,000
10,000
52,000
52,000
5
5
20,000
20,000
20,000
20,000
5
5
20,000
20,000
20,000
20,000
3
3
12,000
12,000
12,000
12,000
3
3
12,000
12,000
12,000
12,000
4
4
16,000
16,000
16,000
16,000
0
0
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
90 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
65130 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66435 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73035 Administracija
74550 Sluzbe primarnog zdravstva
850
Kultura Omladina i Sport
85026 Sluzbe za kulturu
85106 Sport i Rekreacija
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4
4
16,000
16,000
16,000
16,000
4
4
15,000
15,000
15,000
15,000
4
4
15,000
15,000
15,000
15,000
5
5
20,000
20,000
10,000
10,000
4,700
4,700
130,850
130,850
165,550
165,550
1
1
4,000
4,000
10,000
10,000
4,700
4,700
130,850
130,850
149,550
149,550
4
4
16,000
16,000
16,000
16,000
6
6
24,000
24,000
24,000
24,000
3
3
12,000
12,000
12,000
12,000
3
3
12,000
12,000
12,000
12,000
170
170
509,620
509,620
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
27,529
27,529
5,000
5,000
542,149
542,149
91 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
92130 Administracija
92710
93750
94950
647
Severna Mitrovica
160
Kancelarija Presednika
16038
163
Administracija i Osoblje
16338
16578
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Presednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Europskih integracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
27,529
27,529
5,000
5,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
3
3
14,000
14,000
42
42
110,000
110,000
110,000
110,000
105
105
335,620
335,620
335,620
335,620
20
20
50,000
50,000
50,000
50,000
747
747
2,520,000
2,520,000
475,990
430,590
45,400
6
6
30,000
30,000
25,000
25,000
95,000
50,000
45,000
150,000
105,000
45,000
6
6
30,000
30,000
25,000
25,000
95,000
50,000
45,000
150,000
105,000
45,000
17
17
53,140
53,140
216,634
186,234
30,400
18,500
18,500
288,274
257,874
30,400
15
15
45,300
45,300
216,634
186,234
30,400
18,500
18,500
280,434
250,034
30,400
2
2
7,840
7,840
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
39,072
39,072
46,529
46,529
110,000
50,000
60,000
933,594
933,594
4,078,656
3,973,256
105,400
7,840
7,840
92 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
166
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Inspekcija
16674 Inspekcija
167
Nabavka
16890 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16938 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17538 Budzet
180
Javne Usluge,Civilna Zastita
18198 Drumska infrastruktura
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
19,000
19,000
19,000
19,000
5
5
19,000
19,000
19,000
19,000
4
4
16,600
16,600
16,600
16,600
4
4
16,600
16,600
16,600
16,600
0
0
57,000
57,000
57,000
57,000
0
0
57,000
57,000
57,000
57,000
5
5
25,300
25,300
25,300
25,300
5
5
25,300
25,300
25,300
25,300
38
38
183,169
183,169
118,784
113,784
5,000
8
8
38,000
38,000
88,784
83,784
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,500
5,500
631,198
631,198
938,651
933,651
5,000
631,198
631,198
757,982
752,982
5,000
93 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
18442 Vatrogasci i Inspekcija
195
Opstinska kancelarija za zaj
19890
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47038
480
Ekonomski Razvoj
48038
650
Kadastar i Geodezija
65190
660
30-12-2014, 09:57 AM
Urbansko Planiranje i Ambi
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Opstinska kancelarija za zajed Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
30
30
145,169
145,169
30,000
30,000
5,500
5,500
180,669
180,669
7
7
33,000
33,000
6,000
6,000
2,000
2,000
41,000
41,000
7
7
33,000
33,000
6,000
6,000
2,000
2,000
41,000
41,000
2
2
6,300
6,300
6,300
6,300
2
2
6,300
6,300
6,300
6,300
2
2
6,800
6,800
6,800
6,800
2
2
6,800
6,800
6,800
6,800
3
3
10,500
10,500
10,500
10,500
3
3
10,500
10,500
10,500
10,500
5
5
19,000
19,000
19,000
19,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
94 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
66195 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Osnovo Zdravstvo
73047 Administracija
75170 Usluge u Osnovnom Zdravstv
755
Stambene I Socijalne Uslug
75686 Socijalne Usluge-ZAMV
770
Sekondarno Zdravstvo
77190 Sekundarni Zdravstvo
850
Kultura Omladina i Sport
85038 Sluzbe za kulturu
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
5
5
19,000
19,000
7
7
36,831
36,831
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
19,000
19,000
61,000
51,000
10,000
4,500
4,500
4,500
4,500
2
2
9,000
9,000
1,000
1,000
5
5
27,831
27,831
60,000
50,000
10,000
5,000
180,436
180,436
287,767
272,767
15,000
180,436
180,436
194,936
194,936
5,000
5,000
5,000
92,831
77,831
15,000
12
12
49,500
49,500
49,500
49,500
12
12
49,500
49,500
49,500
49,500
225
225
699,000
699,000
699,000
699,000
225
225
699,000
699,000
699,000
699,000
5
5
17,200
17,200
17,200
17,200
3
3
9,700
9,700
9,700
9,700
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
95 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
85118 Sport i Rekreacija
920
Obrazovanje i Nauka
92190 Administracija
92641 Nest sever
92645 Severna Primarni
94851 Srednje obrazovanje sever
651
Gnjilane
160
Kancelarija Predsednika
16027 Kancelarija Predsednika
163
30-12-2014, 09:57 AM
Administracija i Osoblje
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
2
2
7,500
7,500
404
404
1,257,660
1,257,660
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
7,500
7,500
48,572
48,572
8,572
8,572
10,000
121,960
121,960
1,446,764
1,436,764
10,000
121,960
121,960
190,104
190,104
10,000
2
2
11,000
11,000
41
41
140,280
140,280
174
174
521,235
521,235
48,572
48,572
8,572
8,572
140,280
140,280
5,000
526,235
521,235
5,000
5,000
187
187
585,145
585,145
5,000
590,145
585,145
5,000
5,000
2,448
2,448
29
29
29
29
49
49
14,150,000
14,050,000
100,000
2,857,491
2,202,960
654,531
562,200
495,778
66,422
674,000
203,400
203,400
195,000
165,000
30,000
10,200
5,200
5,000
19,000
195,000
165,000
30,000
10,200
5,200
5,000
19,000
175,800
135,800
40,000
15,700
10,700
5,000
203,400
203,400
260,654
260,654
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Ukupno
674,000
19,000
19,000
3,596,077
1,231,077
2,365,000
21,839,768
17,979,815
3,859,953
427,600
373,600
54,000
427,600
373,600
54,000
452,154
407,154
45,000
96 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16327 Administracija
166
Inspekcije
16653 Inspekcije
167
Nabavka
16835 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16927 Kancelarija Skupstine opstine
175
Budzet i Finansije
17527 Budzetiranje
180
30-12-2014, 09:57 AM
Javne sluzbe, civilna odbran
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
49
49
260,654
260,654
175,800
135,800
40,000
15,700
10,700
5,000
452,154
407,154
45,000
20
20
114,568
114,568
40,000
20,000
20,000
3,000
3,000
157,568
137,568
20,000
20
20
114,568
114,568
40,000
20,000
20,000
3,000
3,000
157,568
137,568
20,000
9
9
52,703
52,703
10,000
5,000
5,000
1,200
1,200
63,903
58,903
5,000
9
9
52,703
52,703
10,000
5,000
5,000
1,200
1,200
63,903
58,903
5,000
0
0
154,255
154,255
21,250
16,250
5,000
175,505
170,505
5,000
0
0
154,255
154,255
21,250
16,250
5,000
175,505
170,505
5,000
30
30
170,123
170,123
52,000
43,500
8,500
10,000
8,000
2,000
232,123
221,623
10,500
30
30
170,123
170,123
52,000
43,500
8,500
10,000
8,000
2,000
232,123
221,623
10,500
55
55
329,567
329,567
425,000
295,000
130,000
165,000
145,000
20,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
867,000
367,000
500,000
1,786,567
1,136,567
650,000
97 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
195
Kod
podp.
d
e
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
18431
43
43
262,089
262,089
175,000
145,000
30,000
7,500
7,500
444,589
414,589
30,000
5
5
28,787
28,787
5,000
4,000
1,000
850
350
500
34,637
33,137
1,500
5
5
28,787
28,787
5,000
4,000
1,000
850
350
500
34,637
33,137
1,500
25
25
123,130
123,130
29,000
24,000
5,000
7,000
5,000
2,000
280,000
105,000
280,000
105,000
29,000
24,000
5,000
7,000
5,000
2,000
280,000
105,000
280,000
105,000
544,130
152,130
392,000
Poljoprivreda, sumarstvo i r
Ekonomski Razvoj
Kadastar i Geodezija
25
25
123,130
123,130
867,000
367,000
500,000
Ukupno
157,500
137,500
20,000
Kancelarija za Zajednice
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasci i inspekcije
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje Gospodarskog Razv Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Geodetske usluge
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
250,000
150,000
100,000
65335
30-12-2014, 09:57 AM
g
Robe
i
Usluge
67,478
67,478
48027
650
f
Plate
i
Dnevnice
12
12
47027
480
Osoblje
Opis
18187 Javne infrastrukture
19635
470
Podprogram
1,341,978
721,978
620,000
544,130
152,130
392,000
11
11
61,509
61,509
50,000
30,000
20,000
4,250
4,250
1,514,077
864,077
650,000
1,629,836
959,836
670,000
11
11
61,509
61,509
50,000
30,000
20,000
4,250
4,250
1,514,077
864,077
650,000
1,629,836
959,836
670,000
26
26
136,850
136,850
35,000
20,000
15,000
7,000
7,000
491,000
669,850
163,850
506,000
35,000
20,000
15,000
7,000
7,000
26
26
136,850
136,850
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
491,000
491,000
491,000
669,850
163,850
506,000
98 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
660
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Urbano planitanje I inpekcij
66440 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i Socijalna Zastit
73036 Administracija
74600 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75631 Socijalne Usluge-Gjilan
850
Kultura Omladina i Sport
85027 Sluzbe za kulturu
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
i
j
25,000
15,000
10,000
8,500
8,500
25,000
15,000
10,000
8,500
8,500
1,919,909
1,879,909
40,000
330,000
270,000
60,000
87,000
65,078
21,922
100,000
80,000
100,000
80,000
47,909
47,909
30,000
20,000
10,000
7,000
5,000
2,000
100,000
1,872,000
1,832,000
40,000
300,000
250,000
50,000
80,000
60,078
19,922
18
18
96,027
96,027
12,000
8,000
4,000
4,500
4,500
112,527
108,527
4,000
18
18
96,027
96,027
12,000
8,000
4,000
4,500
4,500
112,527
108,527
4,000
33
33
164,408
164,408
50,000
40,000
10,000
30,000
30,000
50,000
40,000
10,000
30,000
30,000
1,402,441
1,111,410
291,031
208,000
198,000
10,000
17
17
17
17
290
290
8
8
282
282
33
33
1,831
1,831
93,720
93,720
93,720
93,720
164,408
164,408
10,240,390
10,180,390
60,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
259,000
259,000
259,000
259,000
386,220
117,220
269,000
386,220
117,220
269,000
2,516,909
2,214,987
301,922
184,909
72,909
112,000
100,000
80,000
80,000
225,000
2,332,000
2,142,078
189,922
469,408
234,408
235,000
225,000
225,000
469,408
234,408
235,000
225,000
50,000
280,000
50,000
280,000
12,180,831
11,489,800
691,031
99 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
92135 Administracija
92730
93780
94980
652
Kacanik
160
Kancelarija Predsednika
16028
163
Administracija i Osoblje
16328
16528
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Rod
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
15
15
82,500
82,500
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
747,441
597,441
150,000
17,000
17,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
50,000
280,000
50,000
280,000
Ukupno
1,176,941
696,941
480,000
81
81
376,000
376,000
170,000
90,000
80,000
34,000
24,000
10,000
580,000
490,000
90,000
1,245
1,245
6,723,000
6,723,000
300,000
288,969
11,031
95,000
95,000
7,118,000
7,106,969
11,031
490
490
3,058,890
2,998,890
60,000
185,000
135,000
50,000
62,000
62,000
3,305,890
3,195,890
110,000
798
798
4,550,000
4,545,000
5,000
459,982
381,768
78,214
141,000
115,200
25,800
14
14
106,329
106,329
14
14
248,989
63,989
185,000
1,458,463
1,056,720
401,743
6,858,434
6,162,677
695,757
37,045
32,045
5,000
65,000
35,000
30,000
788,463
633,463
155,000
996,836
806,836
190,000
106,329
106,329
37,045
32,045
5,000
65,000
35,000
30,000
788,463
633,463
155,000
996,836
806,836
190,000
28
28
132,099
132,099
39,000
27,986
11,014
30,743
30,743
30,000
20,000
10,000
231,842
210,828
21,014
27
27
126,225
126,225
37,500
27,486
10,014
30,743
30,743
30,000
20,000
10,000
224,468
204,454
20,014
1
1
5,874
5,874
1,500
500
1,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
7,374
6,374
1,000
100 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine Opsti
16928 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17528 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18028 Drumska infrastruktura
18432 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19640 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
30-12-2014, 09:57 AM
Poljoprivreda Sumarstvo i R
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
88,577
88,577
6,000
6,000
94,577
94,577
0
0
88,577
88,577
6,000
6,000
94,577
94,577
15
15
84,615
84,615
5,600
5,600
90,215
90,215
15
15
84,615
84,615
5,600
5,600
90,215
90,215
27
27
153,854
153,854
86,800
36,600
50,200
38,007
26,007
12,000
105,000
45,000
60,000
383,661
261,461
122,200
9
9
47,197
47,197
76,800
26,600
50,200
36,007
24,007
12,000
105,000
45,000
60,000
265,004
142,804
122,200
18
18
106,657
106,657
10,000
10,000
2,000
2,000
1
1
7,338
7,338
2,000
1,000
1,000
9,338
8,338
1,000
1
1
7,338
7,338
2,000
1,000
1,000
9,338
8,338
1,000
14
14
67,749
67,749
16,000
16,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
118,657
118,657
70,000
70,000
50,000
50,000
203,749
133,749
70,000
101 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
47028 Poljoprivreda
47108 Šumarstva i inspekcija
660
Urbano planitanje I inpekcij
66445 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73037 Administracija
74700 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75637 Stambene Usluge-Kaçanik
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
4
4
25,207
25,207
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
8,000
8,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
70,000
50,000
50,000
70,000
Ukupno
153,207
83,207
70,000
10
10
42,542
42,542
8,000
8,000
50,542
50,542
15
15
80,270
80,270
6,000
6,000
175,000
58,257
116,743
261,270
144,527
116,743
15
15
80,270
80,270
6,000
6,000
175,000
58,257
116,743
261,270
144,527
116,743
107
107
629,971
629,971
96,537
95,537
1,000
160,000
150,000
10,000
905,458
892,458
13,000
3
3
19,527
19,527
1,200
1,200
104
104
610,444
610,444
95,337
94,337
1,000
18,950
16,950
2,000
8
8
38,227
38,227
3,000
3,000
5,000
5,000
18,950
16,950
2,000
20,727
20,727
160,000
150,000
10,000
5,000
51,227
46,227
5,000
5,000
8
8
38,227
38,227
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
51,227
46,227
5,000
5,000
569
569
3,160,972
3,155,972
5,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
162,000
152,000
10,000
48,300
36,500
11,800
108,989
28,989
80,000
884,731
871,731
13,000
150,000
100,000
50,000
3,630,261
3,473,461
156,800
102 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
e
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
108,989
28,989
80,000
150,000
100,000
50,000
Ukupno
7,500
7,500
92750
12
12
58,015
58,015
10,000
10,000
4,300
1,500
2,800
72,315
69,515
2,800
431
431
2,364,833
2,364,833
92,000
90,000
2,000
24,500
19,500
5,000
2,481,333
2,474,333
7,000
107
107
646,647
641,647
5,000
36,000
33,000
3,000
12,000
8,000
4,000
694,647
682,647
12,000
1,166
1,166
6,405,668
6,353,668
52,000
495,515
274,015
221,500
160,700
122,332
160,700
122,332
165,385
165,385
75,000
30,000
45,000
35,000
75,000
30,000
45,000
35,000
26,000
11,000
15,000
Kancelarija Predsednika
Administracija i Osoblje
16329
16529
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Rod
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
24,000
19,000
5,000
16029
30-12-2014, 09:57 AM
g
Robe
i
Usluge
91,477
91,477
Kamenica
163
f
Plate
i
Dnevnice
19
19
95010
160
Osoblje
Opis
92140 Administracija
93810
653
Podprogram
22
22
22
22
37
37
36
36
1
1
165,385
165,385
177,014
177,014
171,500
171,500
5,514
5,514
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
547,336
117,435
429,901
7,731,551
6,745,118
986,433
226,836
97,435
129,401
502,221
292,820
209,401
35,000
226,836
97,435
129,401
502,221
292,820
209,401
7,500
5,000
7,500
5,000
215,514
188,014
27,500
35,000
18,500
10,000
8,500
7,500
1,000
6,500
381,966
246,966
135,000
5,000
5,000
7,500
7,500
195,000
181,500
13,500
20,514
6,514
14,000
103 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine Opsti
16929 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17529 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18189 Javne infrastrukture
18433 Vatrogasci i inspekcije
18473 Upravljanje prirodnim katastro
195
Kancelarija za zajednice
19645 Lokalna Kancelarija za Zajedni
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
111,000
111,000
7,500
2,000
5,500
118,500
113,000
5,500
0
0
111,000
111,000
7,500
2,000
5,500
118,500
113,000
5,500
25
25
133,376
133,376
15,000
10,000
5,000
20,500
15,000
10,000
5,000
20,500
25
25
58
58
18
18
33
33
7
7
8
8
8
8
133,376
133,376
332,609
332,609
99,139
99,139
196,199
196,199
37,271
37,271
38,092
38,092
38,092
38,092
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
20,500
20,500
55,000
35,000
20,000
80,000
143,000
80,000
143,000
21,000
20,000
1,000
80,000
130,000
80,000
130,000
26,000
10,000
16,000
3,000
8,000
5,000
3,000
10,000
3,000
10,000
5,500
2,000
3,500
2,000
5,500
2,000
3,500
2,000
2,000
2,000
168,876
143,376
25,500
168,876
143,376
25,500
610,609
367,609
243,000
330,139
119,139
211,000
225,199
206,199
19,000
55,271
42,271
13,000
45,592
40,092
5,500
45,592
40,092
5,500
104 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
470
Kod
podp.
d
e
Poljoprivreda Sumarstvo i R
47029
480
Ekonomski Razvoj
48029
650
Kadastar i Geodezija
65145
660
Urbano planitanje I inpekcij
66450
66650
730
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Zdravstvo i socijalna zastit
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Prostorno planiranje i nadzor
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
16
16
72,475
72,475
17,000
5,000
12,000
35,000
15,000
20,000
124,475
92,475
32,000
16
16
72,475
72,475
17,000
5,000
12,000
35,000
15,000
20,000
124,475
92,475
32,000
2
2
15,246
15,246
6,000
3,000
3,000
21,246
18,246
3,000
2
2
15,246
15,246
6,000
3,000
3,000
21,246
18,246
3,000
9
9
47,577
47,577
7,500
2,000
5,500
55,077
49,577
5,500
9
9
47,577
47,577
7,500
2,000
5,500
55,077
49,577
5,500
6
6
39,600
39,600
7,500
2,000
5,500
87,000
7,500
2,000
5,500
87,000
6
6
39,600
39,600
87,000
87,000
134,100
41,600
92,500
134,100
41,600
92,500
0
0
150
150
957,706
927,706
30,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
78,000
21,000
57,000
23,000
23,000
1,058,706
948,706
110,000
105 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
73038 Administracija
74750
755
Stambene I Socijalne Uslug
75641
850
Kultura Omladina i Sport
85029
920
Obrazovanje i Nauka
92145
92770
93840
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Kamenicë
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4
4
22,522
22,522
6,000
1,000
5,000
146
146
935,184
905,184
30,000
72,000
20,000
52,000
14
14
71,517
71,517
11,000
4,000
7,000
82,517
75,517
7,000
14
14
71,517
71,517
11,000
4,000
7,000
82,517
75,517
7,000
21
21
101,549
101,549
7,000
5,000
2,000
27,832
7,000
5,000
2,000
27,832
21
21
798
798
11
11
18
18
575
575
101,549
101,549
28,522
23,522
5,000
23,000
1,030,184
925,184
105,000
23,000
25,000
5,000
20,000
161,381
111,549
49,832
27,832
25,000
5,000
20,000
161,381
111,549
49,832
4,432,738
4,262,538
170,200
27,832
4,142,523
4,120,523
22,000
177,515
142,015
35,500
57,700
50,000
5,000
57,700
50,000
5,000
70,000
70,000
44,415
30,415
14,000
8,000
50,000
8,000
50,000
11,000
1,000
10,000
3,700
90,100
83,600
6,500
30,000
5,000
30,000
5,000
81,585
81,585
2,913,118
2,913,118
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
172,415
100,415
72,000
96,285
82,585
13,700
3,700
3,038,218
2,996,718
41,500
106 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
95040 Srednje obrazovanje
654
Novo Brdo
160
Kancelarija predsednika
16030 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16330 Administracija
16490 Komunikacija
16530 Rod
166
Inspekcije
16659 Inspekcije
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
194
194
340
340
7
7
7
7
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
1,077,820
1,055,820
22,000
32,000
27,000
5,000
16,000
1,690,000
1,690,000
161,464
69,292
92,172
51,000
13,000
38,000
65,495
65,495
65,495
65,495
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
1,125,820
1,082,820
43,000
16,000
5,500
5,500
13,295
1,601
11,694
5,500
13,295
1,601
11,694
5,500
5,500
5,500
104,415
35,415
69,000
2,012,379
1,807,707
204,672
84,289
67,095
17,194
84,289
67,095
17,194
32
32
154,348
154,348
15,624
1,000
14,624
16,500
3,000
13,500
186,472
158,348
28,124
30
30
142,863
142,863
12,624
1,000
11,624
16,500
3,000
13,500
171,987
146,863
25,124
1
1
5,251
5,251
1,000
1,000
1
1
6,234
6,234
2,000
6,251
5,251
1,000
2,000
8,234
6,234
2,000
5
5
28,442
28,442
5,000
720
4,280
33,442
29,162
4,280
5
5
28,442
28,442
5,000
720
4,280
33,442
29,162
4,280
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
107 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Skupstine Opsti
16930 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17530 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18190 Javne infrastrukture
195
Kancelarija za zajednice
19650 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47030 Poljoprivreda
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
70,500
70,500
6,000
1,000
5,000
76,500
71,500
5,000
0
0
70,500
70,500
6,000
1,000
5,000
76,500
71,500
5,000
7
7
43,500
43,500
7,500
1,000
6,500
51,000
44,500
6,500
7
7
43,500
43,500
7,500
1,000
6,500
51,000
44,500
6,500
13
13
65,602
65,602
8,000
516
7,484
10,000
5,000
5,000
83,602
71,118
12,484
13
13
65,602
65,602
8,000
516
7,484
10,000
5,000
5,000
83,602
71,118
12,484
5
5
30,000
30,000
4,000
500
3,500
34,000
30,500
3,500
5
5
30,000
30,000
4,000
500
3,500
34,000
30,500
3,500
10
10
36,546
36,546
6,000
500
5,500
42,546
37,046
5,500
10
10
36,546
36,546
6,000
500
5,500
42,546
37,046
5,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
108 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
480
Kod
podp.
d
e
Ekonomski Razvoj
48030
660
Urbano planitanje I inpekcij
66455
730
Zdravstvo i socijalna zastit
74800
755
Stambene I Socijalne Uslug
75646
850
Kultura Omladina i Sport
85030
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe primarnog zdravstva
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Socijalne Usluge-Novobërdë
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
4
4
13,782
13,782
5,500
500
5,000
74,415
30,415
44,000
93,697
44,697
49,000
4
4
13,782
13,782
5,500
500
5,000
74,415
30,415
44,000
93,697
44,697
49,000
10
10
34,331
34,331
5,000
795
4,205
39,331
35,126
4,205
10
10
34,331
34,331
5,000
795
4,205
39,331
35,126
4,205
43
43
197,289
197,289
11,450
1,000
10,450
7,000
2,000
5,000
10,000
11,450
1,000
10,450
7,000
2,000
5,000
10,000
43
43
197,289
197,289
10,000
10,000
225,739
200,289
25,450
225,739
200,289
25,450
4
4
21,471
21,471
3,016
500
2,516
3,000
1,500
1,500
27,487
23,471
4,016
4
4
21,471
21,471
3,016
500
2,516
3,000
1,500
1,500
27,487
23,471
4,016
12
12
33,795
33,795
6,000
500
5,500
5,000
2,000
3,000
44,795
36,295
8,500
12
12
33,795
33,795
6,000
500
5,500
5,000
2,000
3,000
44,795
36,295
8,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
109 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
920
Kod
podp.
d
e
Obrazovanje i Nauka
92150
92790
93870
95070
655
Štrpce
160
Kancelarija Predsednika
16031
163
Administracija i Osoblje
16331
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
188
188
8
8
894,899
894,899
35,606
35,606
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
i
j
65,079
59,160
5,919
19,500
4,500
15,000
10,000
5,919
19,500
4,500
15,000
10,000
5,919
10,000
10,000
Ukupno
989,478
958,559
30,919
71,025
40,106
30,919
3
3
11,676
11,676
129
129
688,826
688,826
44,564
44,564
733,390
733,390
48
48
158,791
158,791
14,596
14,596
173,387
173,387
519
519
1,970,000
1,970,000
406,085
277,010
129,075
14
14
14
14
112,659
112,659
112,659
112,659
11,676
11,676
96,625
89,625
7,000
3,500
3,500
18,000
10,000
8,000
2,000
18,000
10,000
8,000
2,000
2,000
2,000
535,888
339,181
196,707
3,012,098
2,675,816
336,282
132,659
122,659
10,000
132,659
122,659
10,000
24
24
107,054
107,054
58,000
30,000
28,000
19,125
19,125
184,179
156,179
28,000
24
24
107,054
107,054
58,000
30,000
28,000
19,125
19,125
184,179
156,179
28,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
110 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
169
Kod
podp.
d
e
Kancelarija Skupstine Opsti
16931
175
Budzet i Finansije
17531
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18355
195
Kancelarija za zajednice
19855
480
Ekonomski Razvoj
48031
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Skupstine Opstin
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Budzetiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vatrogasna Sluzba Strpce
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija za Zajednice
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
0
0
64,478
64,478
4,000
2,000
2,000
68,478
66,478
2,000
0
0
64,478
64,478
4,000
2,000
2,000
68,478
66,478
2,000
12
12
66,639
66,639
9,000
9,000
75,639
75,639
12
12
66,639
66,639
9,000
9,000
75,639
75,639
9
9
51,128
51,128
64,031
25,000
39,031
50,000
50,000
165,159
126,128
39,031
9
9
51,128
51,128
64,031
25,000
39,031
50,000
50,000
165,159
126,128
39,031
2
2
12,853
12,853
2,000
2,000
14,853
14,853
2
2
12,853
12,853
2,000
2,000
14,853
14,853
20
20
92,681
92,681
10,000
6,000
4,000
102,681
98,681
4,000
20
20
92,681
92,681
10,000
6,000
4,000
102,681
98,681
4,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
111 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
650
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kadastar i Geodezija
65155 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66660 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73040 Administracija
74850 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I socijalne uslug
75651 Socijalne usluge
770
30-12-2014, 09:57 AM
Sekundarne Zdravstvene Za
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5
5
28,835
28,835
4,000
4,000
32,835
32,835
5
5
28,835
28,835
4,000
4,000
32,835
32,835
6
6
35,069
35,069
4,000
2,000
2,000
267,414
70,707
196,707
306,483
107,776
198,707
6
6
35,069
35,069
4,000
2,000
2,000
267,414
70,707
196,707
306,483
107,776
198,707
28
28
142,431
142,431
13,146
12,646
500
61,474
61,474
226,551
224,551
2,000
5
5
29,556
29,556
8,000
8,000
1,500
1,500
2,000
1,500
500
1,500
33,056
31,056
2,000
1,500
23
23
112,875
112,875
11,146
11,146
8,000
8,000
8
8
40,051
40,051
12,000
12,000
2,500
2,500
54,551
54,551
8
8
40,051
40,051
12,000
12,000
2,500
2,500
54,551
54,551
120
120
157,241
157,241
151,656
151,656
10,000
10,000
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
61,474
61,474
203,474
203,474
193,495
193,495
522,371
522,371
112 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
d
Kod
podp.
Podprogram
e
f
77191 Sekundarne Zdravstvene Zašti
920
Obrazovanje i Nauka
92155 Administracija
93900 Osnovno obrazovanje
95100 Srednje obrazovanje
656
Uroševac
160
Kancelarija Predsednika
16032 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16332 Administracija
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
120
120
157,241
157,241
151,656
151,656
10,000
10,000
203,474
203,474
522,371
522,371
271
271
1,058,881
1,058,881
56,252
10,708
45,544
7,000
3,526
3,526
1,125,659
1,073,115
52,544
7,000
5
5
28,114
28,114
4,000
2,500
1,500
186
186
710,135
710,135
39,104
6,708
32,396
5,000
13,148
1,500
11,648
2,000
13,572,020
13,472,020
100,000
1,463,650
937,274
526,376
442,680
177,980
264,700
102,658
102,658
42,065
20,002
22,062
40,000
42,065
20,002
22,062
40,000
80
80
2,377
2,377
12
12
12
12
47
47
22
22
320,632
320,632
102,658
102,658
240,668
240,668
113,391
113,391
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
32,114
30,614
1,500
754,239
716,843
37,396
5,000
3,526
3,526
339,306
325,658
13,648
9,040,883
6,456,819
2,584,064
25,248,782
21,044,093
4,204,689
2,000
729,549
729,549
184,723
122,661
62,062
40,000
184,723
122,661
62,062
40,000
156,680
56,680
100,000
242,500
42,500
200,000
100,000
136,680
46,680
90,000
242,500
42,500
200,000
100,000
100,000
100,000
739,848
339,848
400,000
592,571
202,571
390,000
113 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
16412 Pravna pitanja
16452
16492
167
Nabavka
16860
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16932
175
Budzet i Finansije
17532
17572
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Civilno Registracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Komunikacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Nabavka
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Skupstine Opstin
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Budzetiranje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Administraciju i prikupljanje po Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
3
3
16,903
16,903
21
21
104,496
104,496
1
1
5,879
5,879
5
5
29,028
29,028
1,300
1,300
30,328
30,328
5
5
29,028
29,028
1,300
1,300
30,328
30,328
0
0
129,314
129,314
7,500
7,500
136,814
136,814
0
0
129,314
129,314
7,500
7,500
136,814
136,814
30
30
176,073
176,073
35,150
15,000
20,150
211,223
191,073
20,150
12
12
81,623
81,623
5,150
5,150
86,773
81,623
5,150
30,000
15,000
15,000
124,451
109,451
15,000
18
18
94,451
94,451
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
16,903
16,903
20,000
10,000
10,000
124,496
114,496
10,000
5,879
5,879
114 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Javne sluzbe, civilna odbran
18032 Drumska infrastruktura
18192 Javne infrastrukture
18436 Vatrogasci i inspekcije
195
Kancelarija za zajednice
19660 Lokalna Kancelarija za Zajedni
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47032 Poljoprivreda
47112 Šumarstva i inspekcija
480
30-12-2014, 09:57 AM
Ekonomski Razvoj
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
49
49
9
9
290,030
290,030
47,601
47,601
Robe
i
Usluge
i
307,043
220,119
86,924
Opstinski
Rashodi
j
5,200
5,200
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
20,000
7,170,183
4,916,119
2,254,064
7,792,456
5,431,468
2,360,988
1,196,297
867,000
329,297
1,521,439
1,119,517
401,922
5,973,886
4,049,119
1,924,767
6,035,828
4,100,762
1,935,066
20,000
257,541
204,916
52,625
20,000
20,000
Ukupno
7
7
42,810
42,810
19,132
8,833
10,299
33
33
199,620
199,620
30,370
6,370
24,000
5,200
5,200
235,190
211,190
24,000
13
13
60,289
60,289
6,801
4,801
2,000
500
500
67,590
65,590
2,000
13
13
60,289
60,289
6,801
4,801
2,000
500
500
67,590
65,590
2,000
22
22
101,288
101,288
10,250
8,470
1,780
314,549
8,630
6,850
1,780
314,549
6
6
35,097
35,097
16
16
66,191
66,191
1,620
1,620
8
8
42,455
42,455
7,090
7,090
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
38,000
38,000
464,087
147,758
316,329
38,000
38,000
396,276
79,947
316,329
314,549
314,549
67,811
67,811
230,000
180,000
50,000
279,545
229,545
50,000
115 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
48072 Turizam
650
Kadastar i Geodezija
65160 Kadastralne sluzbe
65360 Geodetske usluge
660
Urbano planitanje I inpekcij
66465 Urbano planitanje I inpekcija
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73041 Administracija
74900 Sluzbe primarnog zdravstva
755
30-12-2014, 09:57 AM
Stambene I Socijalne Uslug
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
8
8
42,455
42,455
7,090
7,090
230,000
180,000
50,000
279,545
229,545
50,000
21
21
105,311
105,311
9,890
6,890
3,000
307,000
307,000
422,201
419,201
3,000
15
15
74,439
74,439
4,240
4,240
307,000
307,000
385,679
385,679
6
6
30,872
30,872
5,650
2,650
3,000
10
10
54,945
54,945
4,750
2,750
2,000
280,000
180,000
100,000
339,695
237,695
102,000
10
10
54,945
54,945
4,750
2,750
2,000
280,000
180,000
100,000
339,695
237,695
102,000
317
317
2,013,687
2,013,687
391,503
256,503
135,000
339,700
339,700
2,919,390
2,674,390
245,000
50,000
50,000
216,524
106,524
110,000
289,700
289,700
2,702,866
2,567,866
135,000
9
9
51,634
51,634
36,522
33,522
3,000
64,500
64,500
110,000
110,000
4,890
4,890
110,000
110,000
308
308
1,962,053
1,962,053
386,613
251,613
135,000
64,500
64,500
16
16
82,326
82,326
11,980
4,700
11,980
4,700
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
99,006
82,326
16,680
116 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
75656 Socijalne Usluge-Ferizaj
850
Kultura Omladina i Sport
85032
85072
85112
920
Obrazovanje i Nauka
92160
92830
93930
95130
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sluzbe za kulturu
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Podrška za mlade
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Sport i Rekreacija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
16
16
45
45
82,326
82,326
218,386
218,386
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
11,980
4,700
11,980
4,700
71,390
71,390
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
99,006
82,326
16,680
195,000
195,000
33
33
163,050
163,050
38,740
38,740
60,000
140,000
60,000
80,000
624,776
349,776
275,000
50,000
50,000
311,790
251,790
60,000
60,000
3
3
17,095
17,095
3,650
3,650
15,000
35,745
20,745
15,000
15,000
9
9
38,241
38,241
29,000
29,000
120,000
120,000
1,782
1,782
12
12
125,280
65,280
60,000
9,925,560
9,825,560
100,000
400,259
258,779
141,480
70,371
70,371
9,220
50,000
9,220
50,000
38
38
175,815
175,815
48,150
13,150
35,000
13,800
13,800
1,312
1,312
7,119,224
7,019,224
100,000
256,614
160,095
96,519
86,000
26,000
60,000
420
420
2,560,151
2,560,151
86,275
85,534
741
25,480
25,480
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
Ukupno
50,000
90,000
10,000
80,000
277,241
77,241
200,000
436,000
436,000
10,937,099
10,585,619
351,480
50,000
129,591
70,371
59,220
237,765
202,765
35,000
436,000
436,000
7,897,838
7,641,319
256,519
2,671,906
2,671,165
741
117 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
657
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Vitina
160
Kancelarija Predsednika
16033 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16333 Administracija
16493 Komunikacija
166
Inspekcije
16665 Inspekcije
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16933 Kancelarija Skupstine Opstin
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1,151
1,151
36
36
36
36
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Kapitalni
Rashodi
k
l
213,000
2,183,422
1,711,075
472,347
6,480,000
6,425,000
55,000
857,203
588,703
268,500
250,862
250,862
56,797
36,072
20,725
100,000
56,797
36,072
20,725
100,000
250,862
250,862
200,862
200,862
Subvencije
i
Transfer
213,000
100,000
100,000
Ukupno
9,934,487
8,925,640
1,008,847
407,659
286,934
120,725
407,659
286,934
120,725
35
35
166,258
166,258
90,000
54,000
36,000
256,258
220,258
36,000
33
33
155,231
155,231
76,000
50,000
26,000
231,231
205,231
26,000
2
2
11,027
11,027
14,000
4,000
10,000
25,027
15,027
10,000
12
12
67,937
67,937
16,700
9,000
7,700
84,637
76,937
7,700
12
12
67,937
67,937
16,700
9,000
7,700
84,637
76,937
7,700
86,000
86,000
11,000
8,500
2,500
97,000
94,500
2,500
86,000
86,000
11,000
8,500
2,500
97,000
94,500
2,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
118 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
175
Kod
podp.
d
Podprogram
e
Budzet i Finansije
17533 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18193 Javne infrastrukture
18365 Vatrogasna Sluzba Vitina
195
Kancelarija za zajednice
19865 Kancelarija za zajednice
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47033 Poljoprivreda
650
30-12-2014, 09:57 AM
Kadastar i Geodezija
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
26
26
142,396
142,396
34,224
19,439
14,785
2,037,203
1,570,385
466,818
2,213,823
1,732,220
481,603
26
26
142,396
142,396
34,224
19,439
14,785
2,037,203
1,570,385
466,818
2,213,823
1,732,220
481,603
32
32
181,345
181,345
208,000
102,425
105,575
102,062
102,062
491,407
385,832
105,575
7
7
37,466
37,466
192,750
92,175
100,575
99,062
99,062
329,278
228,703
100,575
25
25
143,879
143,879
15,250
10,250
5,000
3,000
3,000
162,129
157,129
5,000
3
3
14,693
14,693
3,000
1,000
2,000
17,693
15,693
2,000
3
3
14,693
14,693
3,000
1,000
2,000
17,693
15,693
2,000
14
14
60,180
60,180
18,000
8,000
10,000
43,000
18,000
8,000
10,000
43,000
14
14
9
9
60,180
60,180
48,110
48,110
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
8,100
5,100
3,000
43,000
43,000
121,180
68,180
53,000
121,180
68,180
53,000
56,210
53,210
3,000
119 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
65165 Kadastralne sluzbe
660
Urbano planitanje I inpekcij
66170 Prostorno Planiranje i Regulat
730
Zdravstvo i socijalna zastit
73042 Administracija
74950 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75661 Socijalne Usluge-Viti
850
Kultura Omladina i Sport
85033 Sluzbe za kulturu
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
9
9
48,110
48,110
8,100
5,100
3,000
56,210
53,210
3,000
5
5
29,368
29,368
9,520
6,520
3,000
38,888
35,888
3,000
5
5
29,368
29,368
9,520
6,520
3,000
38,888
35,888
3,000
139
139
880,324
860,324
20,000
147,001
127,459
19,542
3
3
17,088
17,088
7,000
4,000
3,000
136
136
863,236
843,236
20,000
140,001
123,459
16,542
10
10
51,844
51,844
8,000
8,000
38,000
38,000
106,219
106,219
24,088
21,088
3,000
38,000
38,000
106,219
106,219
32,000
32,000
10
10
51,844
51,844
8,000
8,000
32,000
32,000
14
14
14
14
66,509
66,509
66,509
66,509
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
1,171,544
1,132,002
39,542
33,000
18,000
15,000
38,000
33,000
18,000
15,000
38,000
38,000
38,000
1,147,456
1,110,914
36,542
91,844
59,844
32,000
91,844
59,844
32,000
137,509
84,509
53,000
137,509
84,509
53,000
120 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
920
Kod
podp.
d
e
Obrazovanje i Nauka
92165
92850
93960
95160
658
Parteš
160
Kancelarija Predsednika
16034
163
Administracija i Osoblje
16334
30-12-2014, 09:57 AM
Podprogram
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Predskolsko obrazovanje I obd Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Osnovno obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Srednje obrazovanje
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kancelarija Predsednika
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Administracija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
816
816
4,434,174
4,399,174
35,000
213,861
185,188
28,673
60,800
60,800
40,000
34,471
5,529
4,748,835
4,679,633
69,202
33
33
75,000
75,000
43,000
43,000
60,800
60,800
40,000
34,471
5,529
218,800
213,271
5,529
15
15
57,651
57,651
20,927
2,927
18,000
78,578
60,578
18,000
605
605
3,280,523
3,251,523
29,000
110,715
110,715
3,391,238
3,362,238
29,000
163
163
1,021,000
1,015,000
6,000
39,219
28,546
10,673
1,060,219
1,043,546
16,673
143
143
750,000
750,000
21,000
7,000
14,000
12,013
6,013
6,000
26,384
1,000
5,000
26,384
1,000
5,000
26,384
1,000
5,000
26,384
1,000
5,000
26,384
15
15
15
15
11
11
83,506
83,506
83,506
83,506
52,316
52,316
3,000
3,000
9
9
41,815
41,815
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,000
2,000
26,384
809,397
763,013
46,384
115,890
83,506
32,384
115,890
83,506
32,384
55,316
52,316
3,000
43,815
41,815
2,000
121 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
16494 Komunikacija
16534 Rod
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16934 Kancelarija Skupstine Opstin
175
Budzet i Finansije
17534 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18194 Javne infrastrukture
195
Kancelarija za zajednice
19670 Lokalna Kancelarija za Zajedni
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
1
1
5,251
5,251
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
500
5,251
5,251
500
47,689
47,689
500
47,689
47,689
500
48,189
47,689
500
500
6
6
6
6
10
10
36,917
36,917
36,917
36,917
50,219
50,219
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
10
10
50,219
50,219
2,000
2,000
1
1
6,988
6,988
500
500
1
1
6,988
6,988
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
500
500
l
48,189
47,689
500
500
0
0
k
Ukupno
5,751
5,251
500
500
0
0
Kapitalni
Rashodi
5,751
5,251
500
500
1
1
Subvencije
i
Transfer
38,917
36,917
2,000
38,917
36,917
2,000
52,219
50,219
2,000
52,219
50,219
2,000
7,488
6,988
500
7,488
6,988
500
122 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
470
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47034 Poljoprivreda
660
Urbano planitanje I inpekcij
66675 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i socijalna zastit
75000 Sluzbe primarnog zdravstva
850
Kultura Omladina i Sport
85034 Sluzbe za kulturu
85074 Podrška za mlade
920
30-12-2014, 09:57 AM
Obrazovanje i Nauka
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
5
5
27,826
27,826
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
2,000
27,826
27,826
2,000
40,773
40,773
2,000
40,773
40,773
l
42,773
40,773
2,000
2,000
7
7
k
Ukupno
29,826
27,826
2,000
2,000
7
7
Kapitalni
Rashodi
29,826
27,826
2,000
2,000
5
5
Subvencije
i
Transfer
2,000
42,773
40,773
2,000
2,000
8
8
38,857
38,857
2,000
2,000
1,393
1,393
42,250
42,250
8
8
38,857
38,857
2,000
2,000
1,393
1,393
42,250
42,250
4
4
23,627
23,627
2,000
25,627
23,627
2,000
2,000
3
3
18,376
18,376
2,000
20,376
18,376
2,000
2,000
1
1
5,251
5,251
76
76
341,283
341,283
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
5,251
5,251
5,000
5,000
4,620
4,620
350,903
350,903
123 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
93990 Osnovno obrazovanje
95190 Srednje obrazovanje
659
Elez Han
160
Kancelarija Predsednika
16035 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16335 Administracija
169
Kancelarija Skupstine opsti
16935 Kancelarija Skupstine opstine
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
52
52
195,337
195,337
3,000
3,000
2,620
2,620
200,957
200,957
24
24
145,946
145,946
2,000
2,000
2,000
2,000
149,946
149,946
222
222
1,358,378
1,348,378
10,000
149,000
135,800
13,200
37,817
37,817
7
7
60,816
60,816
17,000
17,000
25,000
10,000
15,000
102,816
87,816
15,000
7
7
60,816
60,816
17,000
17,000
25,000
10,000
15,000
102,816
87,816
15,000
17
17
86,688
86,688
38,000
34,000
4,000
22,000
22,000
31,000
30,000
1,000
177,688
172,688
5,000
17
17
86,688
86,688
38,000
34,000
4,000
22,000
22,000
31,000
30,000
1,000
177,688
172,688
5,000
0
0
55,520
55,520
4,000
4,000
59,520
59,520
0
0
55,520
55,520
4,000
4,000
59,520
59,520
10
10
63,118
63,118
3,000
3,000
66,118
66,118
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
50,000
15,000
35,000
456,649
258,591
198,058
2,051,844
1,795,586
256,258
124 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
17535 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
195
Kancelarija za zajednice
19675
470
Poljoprivreda Sumarstvo Ru
47115
480
Ekonomski Razvoj
48035
660
Urbano planitanje I inpekcij
66480
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Šumarstva i inspekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Planiranje gospodarskog razvo Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Urbano planitanje I inpekcija
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
10
10
63,118
63,118
3,000
3,000
66,118
66,118
9
9
53,388
53,388
15,000
10,000
5,000
1
1
4,770
4,770
1,000
1,000
5,770
5,770
1
1
4,770
4,770
1,000
1,000
5,770
5,770
5
5
24,781
24,781
2,520
2,520
26,000
3,890
22,110
14,000
41,301
27,301
14,000
14,000
5
5
24,781
24,781
2,520
2,520
94,388
67,278
27,110
14,000
41,301
27,301
14,000
14,000
3
3
20,176
20,176
1,500
1,500
21,676
21,676
3
3
20,176
20,176
1,500
1,500
21,676
21,676
8
8
47,837
47,837
3,000
3,000
272,524
110,024
162,500
323,361
160,861
162,500
8
8
47,837
47,837
3,000
3,000
272,524
110,024
162,500
323,361
160,861
162,500
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
125 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
Opstina
a
Program
Kod
prog
b
c
730
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Zdravstvo i socijalna zastit
73044 Administracija
75050 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75671 Socijalne Usluge-Han i Elezit
920
Obrazovanje i Nauka
92175 Administracija
94020 Osnovno obrazovanje
95220 Srednje obrazovanje
660
Kllokot
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
Opstinski
Rashodi
i
j
6,000
6,000
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
34
34
210,972
205,972
5,000
23,500
19,500
4,000
2
2
13,781
13,781
1,500
1,500
32
32
197,191
192,191
5,000
22,000
18,000
4,000
6,000
6,000
3
3
16,900
16,900
2,200
2,000
200
1,000
1,000
20,100
19,900
200
3
3
16,900
16,900
2,200
2,000
200
1,000
1,000
20,100
19,900
200
125
125
713,412
708,412
5,000
38,280
38,280
8,817
8,817
5
5
28,935
28,935
10,400
10,400
97
97
541,009
537,009
4,000
22,000
22,000
6,510
6,510
569,519
565,519
4,000
23
23
143,468
142,468
1,000
5,880
5,880
2,307
2,307
151,655
150,655
1,000
124
124
670,000
670,000
68,796
23,947
44,849
17,200
12,000
5,200
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
16,125
9,677
6,448
256,597
241,149
15,448
10,000
3,552
6,448
25,281
18,833
6,448
6,125
6,125
231,316
222,316
9,000
11,000
5,000
6,000
111,000
105,000
6,000
882,509
865,509
17,000
11,000
5,000
6,000
111,000
105,000
6,000
161,335
149,335
12,000
2,000
2,000
36,800
36,800
794,796
707,947
86,849
126 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
160
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Kancelarija Predsednika
16036 Kancelarija Predsednika
16116 Za unutarnju reviziju
163
Administracija i Osoblje
16336 Administracija
167
Nabavka
16880 Nabavka
169
Kancelarija Skupstine opsti
16936 Kancelarija Skupstine opstine
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet I Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
7
7
6
6
61,524
61,524
50,000
50,000
1
1
11,524
11,524
21
21
110,000
110,000
21
21
2
2
110,000
110,000
11,000
11,000
Robe
i
Usluge
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
11,200
2,000
9,200
2,000
2,000
36,800
11,200
2,000
9,200
2,000
2,000
i
11,000
11,000
19,118
1,118
18,000
5,200
1,000
1,000
10,000
10,000
10,000
7
7
39,080
39,080
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
36,800
36,800
5,200
10,000
56,226
56,226
36,800
19,118
1,118
18,000
1,000
56,226
56,226
j
Ukupno
111,524
65,524
46,000
100,000
54,000
46,000
11,524
11,524
1,000
2
2
Opstinski
Rashodi
2,649
2,649
5,200
5,200
134,318
111,118
23,200
134,318
111,118
23,200
12,000
11,000
1,000
12,000
11,000
1,000
66,226
56,226
10,000
66,226
56,226
10,000
41,729
39,080
2,649
127 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
17536 Budzetiranje
180
Javne sluzbe, civilna odbran
18196 Javne infrastrukture
195
Kancelarija za zajednice
19880 Kancelarija za zajednice
470
Poljoprivreda, sumarstvo i r
47036 Poljoprivreda
650
Prostorno Planiranje i Regu
65180 Kadastralne sluzbe
660
30-12-2014, 09:57 AM
Urbano planitanje I inpekcij
Osoblje
Opis
f
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
7
7
39,080
39,080
Robe
i
Usluge
i
2,649
2,649
6
6
20,682
20,682
1,000
1,000
6
6
20,682
20,682
1,000
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
41,729
39,080
2,649
21,682
20,682
1,000
1,000
21,682
20,682
1,000
1
1
5,672
5,672
3,000
1,000
2,000
8,672
6,672
2,000
1
1
5,672
5,672
3,000
1,000
2,000
8,672
6,672
2,000
2
2
11,572
11,572
1,000
12,572
11,572
1,000
1,000
2
2
11,572
11,572
1,000
1,000
12,572
11,572
1,000
2
2
12,064
12,064
12,064
12,064
2
2
12,064
12,064
12,064
12,064
3
3
15,482
15,482
15,482
15,482
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
128 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
66685 Prostorno planiranje i nadzor
730
Zdravstvo i Socijalna Zastit
73045 Administracija
75100 Sluzbe Primarnog Zdravstva
850
Prostorno Planiranje i Regu
85036 Sluzbe za kulturu
920
Obrazovanje i Nauka
92180 Administracija
94050 Osnovno obrazovanje
95250 Srednje obrazovanje
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
3
3
15,482
15,482
15
15
73,365
73,365
3
3
17,802
17,802
12
12
55,563
55,563
2
2
7,614
7,614
7,614
7,614
2
2
7,614
7,614
7,614
7,614
56
56
245,719
245,719
2
2
9,369
9,369
38
38
157,155
157,155
5,187
5,187
5,000
5,000
167,342
167,342
13
13
63,600
63,600
11,773
11,773
5,000
5,000
80,373
80,373
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
15,482
15,482
2,869
2,869
2,000
2,000
78,234
78,234
17,802
17,802
2,869
2,869
16,960
16,960
2,000
2,000
10,000
10,000
60,432
60,432
272,679
272,679
9,369
9,369
129 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
661
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Ranilug
160
Kancelarija Predsednika
16037 Kancelarija Predsednika
163
Administracija i Osoblje
16337 Administracija
16497 Komunikacija
16537 Rod
169
Kancelarija Skupstine Opsti
16937 Kancelarija Skupstine Opstin
175
30-12-2014, 09:57 AM
Budzet i Finansije
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
h
Robe
i
Usluge
i
Opstinski
Rashodi
j
Kapitalni
Rashodi
k
l
45,000
37,000
8,000
97,121
57,121
40,000
1,268,202
1,175,434
92,768
Ukupno
189
189
990,000
987,000
3,000
116,081
79,313
36,768
8
8
69,500
69,500
61,809
36,041
25,768
45,000
37,000
8,000
82,121
42,121
40,000
258,430
184,662
73,768
8
8
69,500
69,500
61,809
36,041
25,768
45,000
37,000
8,000
82,121
42,121
40,000
258,430
184,662
73,768
18
18
100,800
100,800
9,000
4,000
5,000
109,800
104,800
5,000
15
15
84,642
84,642
2,000
1,000
1,000
86,642
85,642
1,000
2
2
10,644
10,644
2,500
1,000
1,500
13,144
11,644
1,500
1
1
5,514
5,514
4,500
2,000
2,500
10,014
7,514
2,500
0
0
52,737
52,737
2,000
54,737
52,737
2,000
2,000
0
0
10
10
52,737
52,737
61,492
61,492
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,000
20,000
15,000
5,000
Subvencije
i
Transfer
2,000
54,737
52,737
2,000
2,000
1,000
1,000
63,492
62,492
1,000
130 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
180
Kod
podp.
d
e
i
j
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
5,874
5,874
7
7
41,326
41,326
2,000
1,000
1,000
20,000
15,000
5,000
63,326
57,326
6,000
7
7
41,326
41,326
2,000
1,000
1,000
20,000
15,000
5,000
63,326
57,326
6,000
2
2
13,212
13,212
13,212
13,212
2
2
13,212
13,212
13,212
13,212
6
6
32,886
32,886
2,000
1,000
1,000
34,886
33,886
1,000
6
6
32,886
32,886
2,000
1,000
1,000
34,886
33,886
1,000
6
6
38,380
38,380
2,000
1,000
1,000
40,380
39,380
1,000
6
6
38,380
38,380
2,000
1,000
1,000
40,380
39,380
1,000
Kancelarija za Zajednice
Poljoprivreda Sumarstvo i R
Prostorno Planiranje i Regu
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
2,000
1,000
1,000
Subvencije
i
Transfer
1
1
Javne sluzbe, civilna odbran
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Administraciju i prikupljanje po Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Javne infrastrukture
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Lokalna Kancelarija za Zajedni Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Poljoprivreda
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Kadastralne sluzbe
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
h
Opstinski
Rashodi
17577
65185
30-12-2014, 09:57 AM
g
Robe
i
Usluge
55,618
55,618
47037
650
f
Plate
i
Dnevnice
9
9
19685
470
Osoblje
Opis
17537 Budzetiranje
18197
195
Podprogram
57,618
56,618
1,000
5,874
5,874
131 - 132
Kosovski Budzet za 2015
-
Opstine
Tablica 4.1 Plan budzetskih raspodela ukupnih rashoda za godinu 2015
Kod
a
Opstina
Program
Kod
prog
b
c
730
Kod
podp.
d
Podprogram
e
f
Zdravstvo i Socijalna Zastit
75150 Sluzbe primarnog zdravstva
755
Stambene I Socijalne Uslug
75681 Socijalne Usluge-Ranillug
920
Obrazovanje i Nauka
92185 Administracija
94080 Osnovno obrazovanje
95280 Srednje obrazovanje
Ukupno Troskovi za 38 Opstine
30-12-2014, 09:57 AM
Osoblje
Opis
g
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Totalni Rashodi
Vladini Grantovi
Sopstveni Prihodi
Strano Finansiranje
Finansiranje Zaduzivanje
Plate
i
Dnevnice
Robe
i
Usluge
h
Opstinski
Rashodi
i
j
Subvencije
i
Transfer
Kapitalni
Rashodi
k
l
Ukupno
28
28
153,972
150,972
3,000
153,972
150,972
3,000
28
28
153,972
150,972
3,000
153,972
150,972
3,000
4
4
21,286
21,286
21,286
21,286
4
4
21,286
21,286
21,286
21,286
100
100
404,409
404,409
3
3
19,296
19,296
66
66
206,113
206,113
9,600
9,600
16
16
118,000
118,000
9,600
9,600
Ukupno Troskovi
43,426 233,886,631
37,417,752
9,542,746
9,361,451
119,078,538
409,287,117
Vladini Grantovi
43,426 231,916,044
35,272
35,272
15,000
15,000
454,681
454,681
19,296
19,296
15,000
15,000
230,713
230,713
127,600
127,600
23,404,436
8,137,428
1,473,640
73,024,596
337,956,143
Sopstveni Prihodi
0
1,970,587
14,013,316
1,405,318
7,887,811
46,053,942
71,330,974
Strano Finansiranje
0
0
0
0
0
0
0
Finansiranje Zaduzivanje
0
0
0
0
0
0
0
Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit te Buxhetit SZHMB (Budget Development Management System BDMS)
132 - 132
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija 2015-2017
Opstine
Sifra pred
Sifra Proj
Pod-Program/Podprogram
Naziv projekta
10 - VG
21 - SP
Ukupno
Procena za
Procena za
Ukupno
Strano
Strano
Naziv projekta
2015
2015
2015
2016
2017
2015-2017
Financiranje
Loans
611000 - Glogovac
611163 - Administracija i Osoblje
163010 - Administracija - Glogovac
611163-1421565
89001
Izgradnja objekata ZVGJC ( Arlat , Dritan , ABRI )
611163-1421570
89003
Kucni namestaj
611163-1523767
40000
Kotlovi za centralno grejanje na tri sale opstine Glogovac
611163-1525325
40001
Oprema transmisija za hale MA + renoviranja
0
0
0
60,000
45,069
105,069
0
0
10,000
0
10,000
8,000
0
18,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
25,000
0
25,000
68,000
45,069
138,069
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
25,000
0
25,000
68,000
45,069
138,069
0
0
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
10,000
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
611175 - Budzet i Finansije
175010 - Budzetiranje
611175-1523951
40002
Kupovine automobila
611180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180010 - Putna Infrastruktura - Glogovac
611180-1421540
89007
Odrzavanje gradskih parkova i zelenila Glogovcu
10,000
611180-1421541
89008
Obnova ceste asfaltirana
10,000
5,000
15,000
20,000
20,000
55,000
0
0
611180-1421543
89010
Qishqenje divlje odlagaliste otpada
5,000
10,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
611180-1421544
89011
Hirizontal vertikalna signalizacija i ulica
611180-1421545
89012
Kupnja autumjete za SHP
611180-1421553
89016
611180-1421555
89017
611180-1421558
611180-1523273
611180-1525107
15,000
0
15,000
25,000
25,000
65,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
Prilagodjavanje groblje u opstini Glogovac
12,000
3,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
Odrzavanje atmosf fekalne kanalizacije i septickih jama
10,000
0
10,000
25,000
25,000
60,000
0
0
89020
Odrzavanje puteva iz sljunka IV
30,000
0
30,000
10,000
10,000
50,000
0
0
40003
Odrzavanje javne rasvete
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
40004
Odrzavanje puteva u toku zimske sezone
0
22,000
22,000
35,000
35,000
92,000
0
0
Faqe 1
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611180-1525111
40005
Odrzavanje puteva tokom leta
611180-1525118
40006
Nabavka kontejnera i kanti
611180-1525121
40007
Projekat Co
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
30,000
0
30,000
10,000
10,000
50,000
0
0
20,000
0
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Glogovac
280,000
50,000
330,000
190,000
190,000
710,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
280,000
50,000
330,000
190,000
190,000
710,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Glogovac
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
70,000
70,000
20,000
10,000
100,000
0
0
611650 - Kadastar i Geodezija
650050 - Katastar Usluge - Glogovac
611650-1523953
40009
Elaborat katastarskih opstina potrebe
611660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663100 - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
611660-1421124
89024
Regulisanje Infrastrukura naselje Mucenik Poklek
611660-1421125
89025
Izgradnja infrastrukture Glogovac
80,000
0
80,000
30,000
30,000
140,000
0
0
611660-1421126
89026
Izgradnja infrastrukture u Novi Drenas Poklek
50,000
0
50,000
50,000
70,000
170,000
0
0
611660-1421128
89027
Izgradnja.puta mahale Sylka.Demak, Hajdaraj Hysenaj Muliq
40,000
50,000
90,000
50,000
50,000
190,000
0
0
611660-1421130
89029
Asfaltiranje puta gradiq u Komoran
0
50,000
50,000
50,000
20,000
120,000
0
0
611660-1421131
89030
Rasvjeta puta u grad Komorana
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
611660-1421134
89031
Asfaltiranje ceste Komoran 3
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
611660-1421139
89034
Asfaltiranje ceste Nishori susjedstvu Ibriqi Komoran
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
611660-1421140
89035
Kanalizacije, vode i kanalizacije u naselju Gjergjice
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
611660-1421144
89039
Kanalizacije otpadnih voda na Bice
0
0
0
30,000
60,000
90,000
0
0
611660-1421151
89044
Kanalizacija, voda i kanalizacije u naselju Bytyq
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
611660-1421152
89045
Asfaltiranje ceste u selu Vasil
60,000
0
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
611660-1421154
89046
Kanalizacija u selu Vasil
40,000
0
40,000
20,000
10,000
70,000
0
0
611660-1421158
89048
Kanaliziranje otpadnih susjedstvu Bujupi Foniqi djamija u Arrlat
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
611660-1421159
89049
Asfaltiranje ceste u Polluzhe
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
611660-1421163
89051
Asfaltiranje ceste iz susjedstva u Vermicve do shkole u Korrotici.
50,000
0
50,000
60,000
80,000
190,000
0
0
611660-1421170
89056
Asfaltiranje ceste Kuqice Strumcaku i Demaku te.
611660-1421177
89059
Asfaltiranje puta Muqolli Cervadiku
611660-1421178
89060
Asfaltiranje puta Gornjeg Zabelja
611660-1421186
89065
Kanalizacija sello Lapusnik mahale Gashi
611660-1421202
89068
Kanaliziranje fekalni voda u Krajkove
20,000
Faqe 2
0
0
0
50,000
60,000
150,000
0
0
80,000
0
80,000
20,000
50,000
150,000
0
0
0
0
0
20,000
60,000
80,000
0
0
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1421204
89069
Asfaltiranje ceste u selu Fatos
40,000
0
40,000
60,000
60,000
160,000
0
0
611660-1421207
89070
Kanalizacija, vode i kanalizacije u naselju Fatos
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
611660-1421208
89071
Asfaltiranje ceste u selu Sankoc
40,000
0
40,000
50,000
10,000
100,000
0
0
611660-1421217
89073
Infrastruktura u susjedstvu Halilaj Terdevc
50,000
0
50,000
50,000
80,000
180,000
0
0
611660-1421225
89075
Kanalizacija, vode i kanalizacije u Kishnarek
20,000
0
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
611660-1421232
89077
Kanalizacija, vode i kanalizacije u sello Gradice
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
611660-1421236
89079
Asfaltiranje ceste Godanc
40,000
0
40,000
80,000
0
120,000
0
0
611660-1421245
89080
Kanalizacija naselje Godanc
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
611660-1421260
89085
Asfaltiranje ceste Likoshan
0
40,000
40,000
30,000
90,000
160,000
0
0
611660-1421261
89086
Kanalizacija, vode i kanalizacije u Likoshan
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
611660-1421276
89089
Kanalizacija otpadnih voda u Shtutice
20,000
0
20,000
50,000
0
70,000
0
0
611660-1421278
89090
Asfaltiranje ceste u selu Dobroshec krug sela
50,000
0
50,000
20,000
50,000
120,000
0
0
611660-1421284
89095
Projekti koje sufinancira
30,000
0
30,000
10,000
60,000
100,000
0
0
611660-1421285
89096
Izgradnja kuca siromasnih
30,000
0
30,000
20,000
80,000
130,000
0
0
611660-1421286
89097
regulacija recnog korita
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611660-1523847
40010
Novi Selo naselje Asfallt.ne Verbovc Istok i Rukiki
611660-1523851
40011
Kanalizacija otpadnih voda u Verbovc Kastrat komsiluku i Proksh
611660-1523867
40012
611660-1523888
40013
611660-1523889
40014
611660-1523891
40015
611660-1523920
40016
611660-1523926
40017
611660-1523927
40018
Asfaltiranje puta u Gllobar
611660-1523972
40019
Izgradnja puteva Trstenik strumcaku, Kallapeku, Bazaj, Mulaj Spahija i Kukaj
611660-1523975
40020
Kanalizacija otpadnih voda u Trstenik II Mulaj Spahija Kukaj
611660-1524009
40021
Fiksiranje trotoar Poklek Nev to Old Poklek
611660-1524010
40022
Asfaltiranje puta u selu Vukak
611660-1524014
40023
Asfaltiranje puta u IV kvartalu Krasniki Komorane
611660-1524019
40024
Kanalizacija otpadnih voda Llapushnike
611660-1524028
40025
Asfaltiranje puta u naselju Lapusnik Hakhiajve - Tahiraj
611660-1524032
40026
Asfaltiranje puta Krajkovo susedstvu Hodze, Neziri Bitiki
611660-1524038
40027
Rehabilitacija puta Drenasi - Gradice
0
100,000
100,000
80,000
70,000
250,000
0
0
20,000
0
20,000
60,000
60,000
140,000
0
0
Asfaltiranje puta u selu naselja Arllat Kodralive
0
40,000
40,000
30,000
80,000
150,000
0
0
Izgradnja vodovoda u selu Baic
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
Kanalizacije otpadnih voda Dobroshec Selo Neighborhood Sehu, Carkau, Prenk i50,000
Kshota
0
50,000
50,000
40,000
140,000
0
0
Izgradnja putne Tersteniki sam Cakaj Kadishani Muleci Hoti Zushi
50,000
0
50,000
60,000
30,000
140,000
0
0
Kanalizacije otpadnih voda Village nekoc ( Nikaj )
0
80,000
80,000
30,000
20,000
130,000
0
0
Kanalizacije otpadnih voda Fushtice Eperme
0
30,000
30,000
70,000
10,000
110,000
0
0
40,000
0
40,000
60,000
60,000
160,000
0
0
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
40,000
0
40,000
10,000
10,000
60,000
0
0
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
0
40,000
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
60,000
0
60,000
20,000
20,000
100,000
0
0
70,000
0
70,000
40,000
40,000
150,000
0
0
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
Faqe 3
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611660-1524041
40028
Asfaltiranje puta u selu Gllanaselle
100,000
0
100,000
50,000
0
150,000
0
0
611660-1524044
40029
Asfaltiranje puta u Donjoj Korrotice
40,000
0
40,000
40,000
80,000
160,000
0
0
611660-1524050
40030
Kanalizacije otpadnih voda Donja Fushtice
30,000
0
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
611660-1524056
40031
Asfaltiranje puta u selu Fushtice Eperme
0
0
0
40,000
20,000
60,000
0
0
611660-1524070
40032
Regulisanje parkiranja u Glogovcu
611660-1524071
40033
Fiksiranje infrastrukture za osobe sa posebnim potrebama kroz inst.publike
611660-1524072
40034
611660-1524075
40035
611660-1524078
40036
Asfaltiranje puta u selu naselja Trstenik Bilikbashi
611660-1524080
40037
Izgradnja kanalizacije u selu Terdevc Faza II
611660-1524082
40038
Remont opstine kanalizacije - odrzavanje of Drenasit
611660-1524085
40039
Izgradnja mostova u opstini Glogovac
611660-1524093
40041
611660-1524095
611660-1524107
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
5,537
0
5,537
10,000
10,000
25,537
0
0
Asfaltiranje puta u selu naselja Gradice Ukaj Leci
0
50,000
50,000
50,000
10,000
110,000
0
0
Regulacija septickih jama
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
15,341
55,341
0
0
10,000
0
10,000
50,000
0
60,000
0
0
50,000
0
50,000
11,455
0
61,455
0
0
Nacrt sprovodenje projekata za potrebe Opstinskih
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
40042
Regulatorna planovi i mape za zoniranje
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
40043
Izgradnja lokalnih puta Baic Kiqina Leku
0
50,000
50,000
20,000
0
70,000
0
0
611660-1524116
40044
Asfaltiranje puta u selu visoke Korrotica Doberdolani , Curri , Hoti
32,083
27,917
60,000
0
65,000
125,000
0
0
611660-1524122
40045
Asfaltiranje starom kraju Qikatov, Karaca , Dervis, Morina, Makoli
87,556
0
87,556
30,000
55,000
172,556
0
0
611660-1524130
40046
Kupovine automobila za kancelariji Skupstine
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611660-1525189
40047
Kanalizacije otpadnih voda u selu Gornje Zabel
14,999
0
14,999
0
0
14,999
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija - Glogovac
1,775,175
787,917
2,563,092
2,461,455
2,495,341
7,559,888
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,775,175
787,917
2,563,092
2,461,455
2,495,341
7,559,888
0
0
20,000
85,000
0
0
611730 - Osnovno Zdravstvo
731000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
611730-1421504
89105
Labortarike medicinske dijagnostiske opreme haematologists
35,000
0
35,000
30,000
611730-1421521
89106
Renoviranje porodicne medicine
20,000
0
20,000
20,000
0
40,000
0
0
611730-1421523
89107
Ambulantna
47,445
0
47,445
0
30,000
77,445
0
0
611730-1523378
40048
Prosirenje porodice ambulantnih kola Baic
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
102,445
0
102,445
60,000
50,000
212,445
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
102,445
0
102,445
60,000
50,000
212,445
0
0
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
611755 - Stambene I socijalne usluge - Glogoc
755010 - Socijalne usluge - Gllogovc
611730-1523387
40049
Renoviranje krova Centra za Pun Socile
Ukupno - Socijalne usluge - Gllogovc
Faqe 4
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Stambene I socijalne usluge - Glogoc
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
611850 - Kultura, Omladina i Sport
850010 - Kultura - Glogovac
611850-1421470
89114
Izgradnja druge faze stadionu
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
611850-1523956
40050
Izgradnja Aneksa Gim pomoci
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611850-1523958
40051
Razviti vodica za kulturno-istorijske objekte monomente
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
611850-1523960
40052
Sprovodjenje idejni projekat za sport i rekreaciju poligona
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
Ukupno - Kultura - Glogovac
170,000
0
170,000
160,000
160,000
490,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
170,000
0
170,000
160,000
160,000
490,000
0
0
611920 - Obrazovanje i Nauka
920050 - Administracija - Glogovac
611920-1421318
89125
Izgradnja ugalj i drvo magacin plss Polluzhe
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421328
89126
Gradnja drva ugljena depoa Plass "Ali Gashi" Glogovac
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
611920-1421330
89127
Izgradnja magacin drva ugljena Abri PLSS
611920-1421335
89129
Renov.patosa PLSS "Gradice"
611920-1421353
89132
611920-1421358
89133
611920-1421361
89135
Regulisanje sportski terena Pass Mefhdi Sylejman Bytyqi
611920-1421363
89136
Regulisanje sportski terena Pass "Migjeni" Baice
611920-1421367
89137
611920-1421388
89138
611920-1421394
611920-1421396
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
Renoviranje patosa Pass Abedin Bujupi Gjergjic
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
Regulisanje sportski terena Halil Bajraktari Glogovac II
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Reg.of sportski tereni. Pass "Bajram Corrie" Nekoc
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
Reg. sportski teren SHFMU "Shote Galica" Terdevc
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
89139
Podrucja ceste. Spo Pass "Shote Galica" susjedstvu Mulliqi "
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
89141
Reg.sportski teren.shfmu "Renesansa" Dobroshevc
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
611920-1421398
89142
Reg.sportski teren shfmu "Xheva Lladrovci" sup
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611920-1421400
89143
Reg.sportski teren. "Zejnel Hajdini" Terstenik
13,000
2,000
15,000
0
0
15,000
0
0
611920-1421402
89144
Reg.sportski teren.SHFMU "Fazli Grajqevci" Vasil
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
611920-1421415
89145
Reg.sportski teren.SHFMU "Naim Frasheri" Gllobar
611920-1524137
40054
Izgradnja skole " Hasan Pristina " Lapusnik
611920-1524163
40055
Renoviranje skole " Redzepa Dzela " Likosanu
611920-1524256
40056
Izgradnja ograde u skoli " mucenika otpora" Trstenik II
611920-1525070
40059
611920-1525072
40060
611920-1525140
40061
Fiksiranje sud u srednjoj skoli " Skenderbeg " Glogovac
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Izgradnja drveni ugalj depo za skole " Fazli Grajqevci " Poklek
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
Izgradnja drveni ugalj uglja depo za skolu " Hasan Pristina " Lapusnik
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Faqe 5
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
611920-1525166
40062
Izgradnja skladista za drva i ugalj u skoli " Jusuf Gervalla "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525167
40063
Izgradnja drveta i uglja depo za skolu " Naim Frasheri "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525168
40064
Izgradnja skladista za drva i ugalj u skoli " Zejnel Hajdini "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525169
40065
Izgradnja skladista za drva i ugalj u skoli " 28. novembar "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525170
40066
Izgradnja Depot za drvo i ugalj "Mart 7"
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525171
40067
Izgradnja drveta i uglja depo za Skole " Ksheladin Gashi" Plaku
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
611920-1525172
40068
Izgradnja skladista za drva i ugalj skola " Bajram Curri "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525173
40069
Izgradnja skladista za drvo i ugalj skole " Drenica Deshmoret "
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525174
40070
Izgradnja skladista za drva i ugalj , " Saban Polluzha " Korrotica Eperme
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
611920-1525175
40071
Izgradnja skladista za drvo i ugalj skole " Rasim Kikina "
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
611920-1525176
40072
Izgradnja suvog skladistenja za ugalj i skole " Luj Gurakuki"
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
611920-1525184
40080
Zgrada Magacin sa drveta i uglja plss " Halil Bajraktari " Glogovac II
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
143,000
32,000
175,000
175,000
165,000
515,000
0
0
Ukupno - Administracija - Glogovac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Glogovac
143,000
32,000
175,000
175,000
165,000
515,000
0
0
2,548,620
869,917
3,418,537
3,114,455
3,105,410
9,678,402
0
0
612000 - Kosovo Polje
612175 - Budzet i Finansije
175020 - Budzetiranje
612175-1523702
40081
Zajednicko finansiranje projekata
295,000
65,000
360,000
274,000
250,000
884,000
0
0
612175-1523703
40082
Kupovina kompjutera
15,000
0
15,000
20,000
10,000
45,000
0
0
612175-1523704
40083
Kupovina inventara
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612175-1523705
40084
Kupovina vozila
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
612175-1523706
40085
Kupovina masina za fotokopiranje i druge opreme
9,383
0
9,383
10,000
10,000
29,383
0
0
612175-1523780
40086
Uplata za sudske odluke
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
389,383
65,000
454,383
384,000
350,000
1,188,383
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
389,383
65,000
454,383
384,000
350,000
1,188,383
0
0
70,000
50,000
180,000
0
0
612180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181620 - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
612180-1524684
40087
Odrzavanje putne infrastrukture, kanalizacije, parkova, vodovoda, centralnog grejanja 0
60,000
60,000
612180-1524689
40088
Izgradnja ograda u groblje u Kosovo Polje
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
612180-1524702
40089
Kupovina kontejnera
0
35,000
35,000
20,000
20,000
75,000
0
0
612180-1524723
40090
Ciscenje okoline
0
200,000
200,000
35,000
35,000
270,000
0
0
Faqe 6
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612180-1524727
40091
Izgradnja parkova, trotuara, setalista u Kosovo Polje
0
60,000
60,000
60,000
70,000
190,000
0
0
612180-1524733
40092
Hitni (emergentni) slucajevi
0
40,000
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
612180-1524739
40093
Postavljanje osvetljenja
0
70,000
70,000
100,000
100,000
270,000
0
0
612180-1524741
40094
Odrzavanje osvetljenja
0
30,000
30,000
100,000
70,000
200,000
0
0
612180-1524749
40095
Kupovina opreme za odrzavanje okoline
612180-1524762
40096
Ciscenje ulica tokom leta izime
612180-1524771
40097
Regulisanje reke izgradnja kaskade
612180-1524779
40098
Regulisanje parkakod borova u Maloj Slatini
612180-1524785
40099
612180-1524809
40100
612180-1524818
612180-1524828
5,000
0
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
30,000
0
30,000
50,000
60,000
140,000
0
0
120,000
0
120,000
200,000
200,000
520,000
0
0
25,000
0
25,000
30,000
30,000
85,000
0
0
Regulisanje kaskade u Harilaq
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
Nadvoznjak u Donje Dobrevo
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
40101
Vertikalno i Horizontalno osvetljenje ulica
0
50,000
50,000
20,000
20,000
90,000
0
0
40102
Farbanje Kompleksa zgrada-renoviranje u Bresje
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
612180-1524833
40103
Sadjenje dekorativnih drveca
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
612180-1524835
40104
Posianje zavorom tercijarne ulica
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kosovo Polje
280,000
785,000
1,065,000
875,000
855,000
2,795,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
280,000
785,000
1,065,000
875,000
855,000
2,795,000
0
0
612470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470420 - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
612470-1524697
40105
Posumljavanje povrsina
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
612470-1524709
40106
Sanitarno ciscenje suma
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
612470-1524715
40107
Kastriranje ulicnih pasova
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
612470-1524722
40108
Dezinfekcija , i deratizaciju Dezinstektim
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Razvoj i Poljoprivredna Inspekcija
0
55,000
55,000
10,000
10,000
75,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
55,000
55,000
10,000
10,000
75,000
0
0
612660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
612660-1524772
40109
Asfaltiranje u Kosovo Polje
120,000
60,000
180,000
0
0
180,000
0
0
612660-1524778
40110
Asfaltiranje u Grabovac
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524781
40111
Asfaltiranje u Velikom Belacevcu
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
612660-1524788
40112
Asfaltiranje u Malom Belacevcu
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
612660-1524793
40113
Asfaltiranje u Velikoj Slatini
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
612660-1524795
40114
Asfaltiranje u Vragoliji
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524798
40115
Asfaltiranje u Gornje Dobrevo
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Faqe 7
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
612660-1524806
40116
Asfaltiranje u Nakarade
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
612660-1524808
40117
Asfaltiranje u Harilaq
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524814
40118
Asfaltiranje u Ence
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524816
40119
Asfaltiranje u Dobridub
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
612660-1524819
40120
Asfaltiranje ulice u Donje i Gornje Dobrevo
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
612660-1524822
40121
Asfaltiranje u Veliki Belacevac-Pomozotin
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
612660-1524827
40122
Asfaltiranje u Donje Dobrevo
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
612660-1524832
40123
Izgradnja kanalizacija-vodovoda
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Kosovo Polje
120,000
440,000
560,000
0
0
560,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
120,000
440,000
560,000
0
0
560,000
0
0
0
45,000
45,000
50,000
50,000
145,000
0
0
612730 - Osnovno Zdravstvo
730110 - Administracija - Kosovo Polje
612730-1523758
40124
Kupovina opreme za zdravstvo
612730-1523761
40125
Odrzavanje zdravstvenih objekata
612755-1523763
40126
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
612755-1523765
40127
Renoviranje kuca za socijalne slucajeve
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
0
100,000
100,000
250,000
250,000
600,000
0
0
40,000
0
40,000
100,000
120,000
260,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
60,000
145,000
205,000
420,000
450,000
1,075,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
60,000
145,000
205,000
420,000
450,000
1,075,000
0
0
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
80,000
80,000
30,000
30,000
140,000
0
0
82,000
0
82,000
200,000
200,000
482,000
0
0
5,000
20,000
25,000
0
30,000
55,000
0
0
612755 - Stambene I socijalne usluge
755060 - Socijalne usluge
612755-1523769
40128
Regulisanje dvorista i odrzavanje CSR
612850 - Kultura, Omladina i Sport
850020 - Kultura - Kosovo Polje
612850-1523783
40129
Renoviranje doma kulture
612850-1523786
40130
Filmski medjunarodni festival dugog metraza KOS-FES
612850-1523792
40131
Odrzavanje sporstkih terena i sala
612850-1523796
40132
Izgradnja sporstkih terena
612850-1523803
40133
Stampanje knjiga, magazina, brosura idr.
612850-1523808
40134
Arheoloska iskopavanja
20,000
0
20,000
40,000
30,000
90,000
0
0
612850-1523815
40135
Art colony
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
612850-1523821
40136
Dokumentarac za Kosovo Polje-boje za KP
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
Faqe 8
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kultura - Kosovo Polje
135,000
130,000
265,000
270,000
290,000
825,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
135,000
130,000
265,000
270,000
290,000
825,000
0
0
612920 - Obrazovanje i Nauka
920100 - Administracija - Kosovo Polje
612920-1523707
40137
Izgradnja osnovne skole u selo Vragolija
612920-1523709
40138
Odrzavanje skolskih objekata
612920-1523710
40139
Kupovina inventara
612920-1523711
40140
Snabdevanje kobineta sa opremom
0
155,756
155,756
80,000
0
235,756
0
0
70,000
0
70,000
100,000
150,000
320,000
0
0
0
40,000
40,000
20,000
30,000
90,000
0
0
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kosovo Polje
110,000
195,756
305,756
250,000
230,000
785,756
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
110,000
195,756
305,756
250,000
230,000
785,756
0
0
1,094,383
1,822,756
2,917,139
2,209,000
2,185,000
7,311,139
0
0
Ukupno - Kosovo Polje
613000 - Lipljan
613160 - Predsednik i Opstinski Savet
160030 - Kancelarija Predsednika - Lipljan
613160-1524051
40141
Isplata Sudskih Odluka
80,000
0
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Lipljan
80,000
0
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
80,000
0
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Lipljan
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
613163 - Administracija i Osoblje
163030 - Administracija - Lipljan
613163-1524054
40142
Renoviranje kancelarija u Opstini
613180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181630 - Javna Infrastruktura - Lipljan
613180-1523902
40143
Asfaltiranje ulica u Donje Gadime
613180-1523915
40144
Asfaltiranje ulica u selo Brus
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
613180-1523918
40145
Asfaltiranje ulica u selo Krojmirovce, Naselje Pojatave
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
613180-1523922
40146
Asfaltiranje puta u Slovinje - Smalu
120,000
0
120,000
0
0
120,000
0
0
613180-1523930
40147
Asfaltiranje ulica u selo Baice
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
613180-1523932
40148
Asfaltiranje ulica unutra u selo Magure
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1523934
40149
Asfaltiranje ulica u selo Velika Dobraje
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
0
613180-1523935
40150
Asfaltiranje ulica u selo Gornje Gadime
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Faqe 9
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1523941
40151
Asfaltiranje ulica unutar selo Bujan
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
613180-1523942
40152
Asfaltiranje ulica u selo Veliko Ribare -II Faza
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
613180-1523945
40153
Asfaltiranje ulica unutra u selo Novo Ruice
613180-1523946
40154
Asfaltiranje ulica u selo Janjevo
613180-1524013
40155
613180-1524027
40156
613180-1524029
613180-1524033
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Odrsavanje kanalizacione mreze
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
0
Rehabilitizacija kanalizacione mreze u Gomnaselo
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
40157
Rehabilitizacija kanalizacione u Kraite , Veliko Ribare , Malo Ribare , Poturovc, Torino,
36,460Veliko Dobranje
20,000 , Lugo56,460
0
0
56,460
0
0
40158
Izgradnja kanalizacione mreze u selo Miren
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
613180-1524037
40159
Prosirenje kanalizacione mreze unutar sela Dobranje , Veliko Ribare , Sedlare
30,000
10,000
40,000
0
0
40,000
0
0
613180-1524040
40160
Odrsavanje asfaltiranih puteva
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
0
0
613180-1524047
40161
Odrsavanje lokalnih puteva
613180-1524060
40162
Regulisanje groblju
613180-1524063
40163
Zajednofinanciranje sa Donatorima
613180-1524298
40164
Ciscenje i otvaranje Rivers
613180-1524333
40165
Rehabilitizacija javne rasvete u selo Staro Gracko
613180-1524338
40166
Uresivanje parkinga u gradu Lipljan
613180-1524363
40167
Odrsavanje javne rasvete
613180-1524364
40168
Uresivanje stanice autobusa kod Sportskog Omladinskog Centra
613180-1524445
40169
Ciscenje rijeke u ovoj opstini.
613180-1524451
613180-1524455
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
144,000
144,000
110,000
115,000
369,000
0
0
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
0
15,354
15,354
0
0
15,354
0
0
15,000
0
15,000
20,000
0
35,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
40170
Izgradnja trotoar Janjeve sela, Sllovi, Bandulic, Gllogoc, Stari Rufci, Ribara Vogel, Vogel
0 Hallaq, Novi 0Rufci i Konjuh.0
290,943
0
290,943
0
0
40171
Asfaltiranje ceste u mjestu Lipljan.
0
0
0
75,000
0
75,000
0
0
613180-1524456
40172
Asfaltiranje putevi u naselju Blinaj.
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
613180-1524457
40173
Izgradnja naselja kanalizacije Akllap.
0
0
0
0
145,000
145,000
0
0
613180-1524458
40174
Asfaltiranje prometnica u naselju Qylage - Velika Dobraje
0
0
0
54,500
0
54,500
0
0
613180-1524459
40175
Asfaltiranje prometnica u naselju Bandulic.
0
0
0
55,000
0
55,000
0
0
613180-1524460
40176
Izgradnja naselja kanalizacije Leletiq
0
0
0
0
125,000
125,000
0
0
613180-1524462
40177
Asfaltiranje prometnica u naselju Gllogoc.
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
613180-1524463
40178
Asfaltiranje prometnica u naselju Resinoc.
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
613180-1524464
40179
Asfaltiranje prometnica u naselju Vrelle.
0
0
0
41,000
0
41,000
0
0
613180-1524465
40180
Izgradnja trotoar Smallusha sela, Topliqan, Zamke, Magure.
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
613180-1524618
40181
Asfaltiranje putevi u naselju Akllap.
0
0
0
0
53,000
53,000
0
0
613180-1524624
40183
Asfaltiranje putevi u naselju Rubofc.
0
0
0
0
56,000
56,000
0
0
613180-1524644
40184
Asfaltiranje putevi u naselju Shale.
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 10
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613180-1524652
40185
Asfaltiranje putevi u naselju Mirene.
0
0
0
0
55,000
55,000
0
0
613180-1524653
40186
Asfaltiranje puteva u selu Coast Black
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
613180-1524656
40187
Cleaning the rivers Janja villages, Bandulic, Gllogoc, Konjuh, Ribar Great, Magure and0Great Dobraje.
0
0
0
120,000
120,000
0
0
613180-1525042
40188
Izgradnja vodovodne mreze u selu Baice.
0
0
155,000
155,000
0
0
613180-1525327
40189
Kanalizacija u selo Donje Gadimlje
84,129
0
84,129
0
0
84,129
0
0
613180-1525328
40190
Izgradnja kanalizacione mreze u selo Janjevo
65,785
112,882
178,667
0
0
178,667
0
0
613180-1525330
40191
Izgradnja kanalizacione mreze u selo Torin
26,477
0
26,477
0
0
26,476
0
0
613180-1525331
40192
Kanalizacija u selo Lipovica
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
613180-1525336
40193
Asfaltiranje ulica unutar grada Lipljana
93,357
0
93,357
0
0
93,357
0
0
613180-1525339
40194
Asfaltiranje ulica u selo Slovi
45,482
0
45,482
0
59,339
104,821
0
0
613180-1525340
40195
Asfaltiranje ulica u selo Slovi -Turbovc
613180-1525343
40196
Izgradnja trotuara u selo Gornje Gadime i Donje Gadime
613180-1525346
40197
613180-1525416
613180-1525420
0
0
8,731
0
8,731
0
0
8,731
0
0
74,632
0
74,632
0
0
74,632
0
0
Vodovod u Sedlare
0
17,990
17,990
0
0
17,990
0
0
40198
Izgradnja kanalizacione mreze u selu Rubofc
0
0
0
232,189
0
232,189
0
0
40199
Eliminacija divljih deponija
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Lipljan
1,315,053
565,226
1,880,279
1,153,632
1,098,339
4,132,249
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,315,053
565,226
1,880,279
1,153,632
1,098,339
4,132,249
0
0
613660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663200 - Urbano Planiranje i Inspekcija
613660-1524058
40200
Sastavljanje detalnih planova
0
180,000
180,000
110,000
110,000
400,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
180,000
180,000
110,000
110,000
400,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
180,000
180,000
110,000
110,000
400,000
0
0
613730 - Osnovno Zdravstvo
732000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
613730-1524466
40201
Obnova zdravstvenih ustanova.
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
613730-1524476
40202
Kupnja Ambulance.
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
613730-1524477
40203
Kupnja medicinske opreme.
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
613850 - Kultura, Omladina i Sport
850030 - Kultura - Lipljan
613850-1524373
40204
Izgradnja sportske hale u blizini Velike Dobraj PS - II faza
57,047
0
57,047
0
0
57,047
0
0
613850-1524393
40205
Izgradnja sportskih poligona u selima Janjevo, Slovinje, Gornje Gadime
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
Faqe 11
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
613850-1524395
40206
Renoviranje Stadiuma grada u Lipljan
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
613850-1524396
40207
Renoviranje sale Doma Kulture
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
613850-1524469
40208
Izgradnja sportske Sale u Sedlare
28,510
40,000
68,510
0
0
68,510
0
0
613850-1524490
40209
Izgradnja Centra mladih u Magura Faze II.
0
0
0
348,033
0
348,033
0
0
613850-1524495
40210
Izgradnja sportskih terena u selima Smallusha, Nove Gracke, Poturovc, Krojmir, Rufci starih
0
i Leletiq Rubovc.
0
613850-1525350
40211
Izgradnja sportske sale u selo Llugai
0
220,320
0
220,320
0
0
78,406
0
78,406
0
0
78,406
0
0
Ukupno - Kultura - Lipljan
223,963
130,000
353,963
568,353
0
922,316
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
223,963
130,000
353,963
568,353
0
922,316
0
0
613920 - Obrazovanje i Nauka
930600 - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
613920-1524481
40212
Uresivanje ograde u osnovnu Skolu qetri Martyrs, Krojmir
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
613920-1524507
40213
Izgradnja osnovne Skole u Bujari.
0
0
0
392,844
0
392,844
0
0
613920-1524517
40214
Izgradnja Skole u Mirena .
0
0
0
220,000
0
220,000
0
0
613920-1524585
40215
Instaliranje sistema monitorisanja sa kamerama u osnovnim Skolama Brothers Frasheri
5,140i Ismail Luma0 u Lipljan 5,140
0
0
5,140
0
0
613920-1524595
40216
Uresivanje infrastrukture u skole Shtjefan Gjeqovi u Brusu
5,000
0
0
5,000
0
0
613920-1524607
40217
Ograde nas. F. Selo Konjuh
613920-1524627
40218
Regulisanje Infrastruktura mart 7 PS Poturovc
613920-1524629
40219
613920-1524874
40220
613920-1524881
40221
613920-1524883
40222
613920-1524887
40223
613920-1524889
40224
613920-1524953
5,000
0
9,800
0
9,800
0
0
9,800
0
0
14,200
0
14,200
0
0
14,200
0
0
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Vezir Kolshi - baica
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Dve mucena u Dobraje Britaniji .
6,266
0
6,266
0
0
6,266
0
0
Ograde u S. F. Ismail Luma Lipljan
18,500
0
18,500
0
0
18,500
0
0
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Selo Glogovac
14,000
0
14,000
0
0
14,000
0
0
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Migjeni u Novom Rufci
6,906
0
6,906
0
0
6,906
0
0
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Kilage
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
40225
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Medvec
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
613920-1524959
40226
Osnovna Skola Infrastruktura Uredba Donja Gadimlje
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
613920-1524968
40227
Renoviranje PS Redzep Akllapi Akllap
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
613920-1524979
40228
Kupovina ormara u osnovnim Skolama Ismail Luma Braqa Frasheri, u Lipljan
9,500
0
9,500
0
0
9,500
0
0
613920-1525050
40229
Izgradnja osnovne Skole u selu Magura.
0
0
0
0
600,000
600,000
0
0
613920-1525056
40230
Izgradnja osnovne Skole u selu Rubovc.
0
0
0
0
220,000
220,000
0
0
613920-1525069
40231
Izgradnja srednje Skole , " Adam Gllavica " Lipjani .
0
0
0
0
600,000
600,000
0
0
613920-1525351
40232
Izgradnja osnovne Skole u selo Glogovac
121,280
0
121,280
0
0
121,280
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Lipljan
286,592
0
286,592
612,844
1,420,000
2,319,436
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
286,592
0
286,592
612,844
1,420,000
2,319,436
0
0
Faqe 12
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Lipljan
1,915,608
875,226
2,790,834
2,534,829
2,678,339
8,004,001
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Obilic
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
614000 - Obilic
614163 - Administracija i Osoblje
163040 - Administracija - Obilic
614163-1318890
87261
IT oprema
614175 - Budzet i Finansije
175040 - Budzetiranje
614175-1525364
40233
Izgradnja centra za prikupljanje mleka
0
0
0
30,000
44,216
74,216
0
0
614175-1525366
40234
Kupovina poljopriredne opreme
0
0
0
98,000
0
98,000
0
0
614175-1525383
40235
Izgradnja frizidera za povrce
0
0
0
0
83,000
83,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
0
0
128,000
127,216
255,216
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
0
0
128,000
127,216
255,216
0
0
614180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180040 - Putna Infrastruktura - Obilic
614180-1525367
40236
Kupovina autocisterne
0
0
0
36,500
0
36,500
0
0
614180-1525370
40237
Horizontalna i vertikalna sinjalizacija
0
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Obilic
0
0
0
41,500
5,000
46,500
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
0
0
41,500
5,000
46,500
0
0
614660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
614660-1421868
89288
Kupovina vozila
0
0
0
0
36,500
36,500
0
0
614660-1421900
89290
Sufinansirao
0
50,000
50,000
200,000
150,000
400,000
0
0
614660-1525139
40238
Dizajniranje projekata
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
614660-1525142
40239
Regulisanje kanalizacijeu Obilicu
161,440
92,000
253,440
0
0
253,440
0
0
614660-1525144
40240
Polaganje puteva sa sljunkom
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
614660-1525380
40241
Asfaltiranje ruralnih puteva i trotuara u obiilicu
103,032
280,173
383,205
300,000
400,000
1,083,205
0
0
314,472
442,173
756,645
500,000
586,500
1,843,145
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
665250 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
614660-1421910
89292
Nabavka kontinjera
0
0
0
10,000
5,000
15,000
0
0
614660-1421917
89294
Uredenje grobalja
0
10,000
10,000
15,000
10,000
35,000
0
0
Faqe 13
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
614660-1525146
40242
Regulisanje i povecanje zelenih povrsina
0
20,000
20,000
75,000
30,000
125,000
0
0
614660-1525147
40243
Regulisanje parkova i trgova
0
5,000
5,000
0
20,000
25,000
0
0
614660-1525153
40245
Dezinfekcija za zastiti od insekta
0
10,000
10,000
0
20,000
30,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
0
45,000
45,000
100,000
85,000
230,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
314,472
487,173
801,645
600,000
671,500
2,073,145
0
0
0
15,000
0
0
614730 - Osnovno Zdravstvo
730130 - Administracija - Obilic
614730-1525154
40246
Medicinska oprema za GCPM
0
15,000
15,000
0
614730-1525155
40247
Renoviranje objekata GCPM
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
614730-1525157
40248
Inventar za GCPM
0
10,000
10,000
0
6,000
16,000
0
0
614730-1525371
40249
Izgradnja GCPM u Obilicu
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
614730-1525373
40250
Izgradnja GCPM ograde u Breznici,gornjem Mazgitu i Milosevu
0
0
0
28,000
0
28,000
0
0
614730-1525374
40251
Biohemijski analizator
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
614730-1525384
40252
Kupovina autoambulante za GCPM
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
614730-1525385
40253
Izgradnja APM u Krusevcu
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
614730-1525386
40254
Izgradnja drugog sprata u APM
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
Ukupno - Administracija - Obilic
0
60,000
60,000
73,000
101,000
234,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
60,000
60,000
73,000
101,000
234,000
0
0
614920 - Obrazovanje i Nauka
920200 - Administracija - Obilic
614920-1525158
40255
Regulisanje dvorista i ograda skola
0
45,000
45,000
170,000
115,117
330,117
0
0
614920-1525161
40256
Regulisanje skola i kupovina sredstava
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
614920-1525163
40257
Krecenje skola
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
614920-1525164
40258
Razvojni plan obrazovana
0
11,000
11,000
0
0
11,000
0
0
Ukupno - Administracija - Obilic
0
106,000
106,000
170,000
115,117
391,117
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
106,000
106,000
170,000
115,117
391,117
0
0
324,472
653,173
977,645
1,012,500
1,019,833
3,009,978
0
0
Ukupno - Obilic
615000 - Podujevo
615163 - Administracija i Osoblje
163050 - Administracija - Podujevo
615163-1421002
89303
Inventarizacija novi objekat administracije
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
615163-1421008
89304
Vozila
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 14
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615163-1523640
40260
Nabavka elektronske opreme ( fotokopir , kompjuter)
0
0
0
110,000
0
110,000
0
0
615163-1525469
40264
Kupovina Pllator za IT
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
615163-1525574
40265
Poslovna zgrada u zemlji i Lluzhan Orllan
50,000
0
50,000
50,000
110,000
210,000
0
0
Ukupno - Administracija - Podujevo
50,000
80,000
130,000
160,000
160,000
450,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
50,000
80,000
130,000
160,000
160,000
450,000
0
0
615180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181650 - Javna Infrastruktura - Podujevo
615163-1111052
87336
Vodovod u Gornjoj Lapstici
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
615180-1317960
87337
Popravak kolektora crnih voda Reke Lab
0
0
0
265,000
250,000
515,000
0
0
615180-1317975
87335
Izgradnja puteve 4 kategorie
0
0
0
50,000
40,000
90,000
0
0
615180-1420969
89308
Regulacia trotuare pored shkollama (u regionalne i magistralne puteve)
40,000
18,000
58,000
75,000
120,000
253,000
0
0
615180-1420996
89318
Fekalna kanalizacija gornje Pakasjtica
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
615180-1422716
89321
Izgradnja mosta u svetlje
13,000
0
13,000
0
0
13,000
0
0
615180-1422718
89322
Izgradnja projekte
15,000
0
15,000
50,000
95,000
160,000
0
0
615180-1523516
40266
Izgradnja gara e i popravke dvoritu za FRS
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
0
615180-1523525
40267
Kanalizacioni sistem u Laua,nastavio
37,399
8,360
45,759
0
0
45,759
0
0
615180-1523534
40268
zgradnja mosta ( damija) i kanalizacije (autoput ) u Siboc
34,146
0
34,146
0
0
34,146
0
0
615180-1523539
40269
Kapitalne investicije za vanredne situacije
50,000
0
50,000
54,398
130,000
234,398
0
0
615180-1523571
40270
Fiksiranje ogradu i gradskoj pijaci platojes
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1523581
40271
Izgradnja mosta u gradu
41,000
0
41,000
0
0
41,000
0
0
615180-1523582
40272
Izgradnja dva mosta u Zhiti
20,000
10,000
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1523584
40273
Izgradnja mosta na putu Peran Letanc
17,000
0
17,000
0
0
17,000
0
0
615180-1523586
40274
Highvai kanalizacioni sistem (od Pishat - Gllamnik )
31,500
0
31,500
0
0
31,500
0
0
615180-1523624
40275
Koelektori otpadnih voda, sakovic Batlava
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
615180-1523625
40276
Kanalizacionog kolektora du donjeg Lupk reke - Upper Majac- Lupk
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
615180-1523627
40278
Regulisanje Atmosferska kanalizacija St," Zahir Pajaziti "
0
0
0
320,000
0
320,000
0
0
615180-1523629
40280
Regulisanje prevoza putnika stanica , FI
0
0
0
50,000
85,000
135,000
0
0
615180-1523665
40281
Izgradnja mosta , naselje Derllupi , Gllamnik
12,000
0
12,000
0
0
12,000
0
0
615180-1523666
40282
Kanalizacioni sistem Gerdoc kod puteva reg Nastavak
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
615180-1523755
40283
Kanalizacioni sistem u Bollopoje,nastavio
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615180-1523760
40284
Kanalizacioni sistem u selima Donja Lapastica - Gornji - Ektension Lapastica
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
615180-1523764
40285
Fekalna kanalizacija Penuha
26,000
0
26,000
0
0
26,000
0
0
615180-1523768
40286
Rekonstrukcija i odravanje kanalizacion fekalna i atmosfera
36,000
0
36,000
35,000
50,000
121,000
0
0
Faqe 15
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615180-1523772
40287
Izgradnja kanalizacije u gradu
46,000
0
46,000
70,000
65,000
181,000
0
0
615180-1523798
40288
Kanalizacioni sistem Lluzhan Godishnjak
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
615180-1523804
40289
Kanalizacionog kolektora Gllamnik Konushec
110,000
20,000
130,000
0
0
130,000
0
0
615180-1523810
40290
Kanalizacionog kolektora du reke Dumnnice
110,000
25,000
135,000
100,000
185,000
420,000
0
0
615180-1523816
40291
Kanalizacioni sistem u naselju sela Popov , Peran , Batlava , Halabak
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
615180-1524174
40292
Kanalizacioni sistem u naselju sela Hertice , Letanc , Dumnica , Rep Obrank
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
615180-1524357
40293
Regulisanje javnih prostora i zeleni
615180-1524513
40295
Odravanje puteva asfaltirano
615180-1525358
40296
Popravku kanalizacionog sistema u Diz
615660-1214191
85194
Regullisanje trotoara.
615660-1214235
85202
Horizontalne i vertikaln oznake
615660-1214254
85207
Uredjenje i odrzavanje rasvete u gradu
615660-1214272
85209
Prosirenje vodovodne mreze
615660-1214278
85212
615660-1214286
85214
615660-1214391
85217
Ciscenje i prosirenje recnog korita
615660-1214545
87359
Uredjenje i odrzavanje groblja
615660-1317980
87343
Vodosnabdevanje Voda Dobratin
0
0
0
50,000
120,000
170,000
0
0
40,000
0
40,000
120,393
150,000
310,393
0
0
37,000
0
37,000
0
0
37,000
0
0
100,000
0
100,000
115,000
111,000
326,000
0
0
9,500
0
9,500
40,000
35,000
84,500
0
0
65,000
0
65,000
50,000
90,000
205,000
0
0
0
20,000
20,000
20,000
35,000
75,000
0
0
Renoviranje i izgradnja mostova
20,000
0
20,000
15,000
50,000
85,000
0
0
Renoviranje puteva sa sljunkom
54,000
0
54,000
70,000
50,000
174,000
0
0
105,000
0
105,000
150,000
200,000
455,000
0
0
0
20,000
20,000
40,000
50,000
110,000
0
0
0
0
0
35,000
0
35,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Podujevo
1,399,545
181,360
1,580,905
1,999,791
1,911,000
5,491,696
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,399,545
181,360
1,580,905
1,999,791
1,911,000
5,491,696
0
0
615480 - Ekonomski Razvoj
480050 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Podujevo
615480-1421090
40298
Inkubator Izgradnja kupovinu opreme za inkubator
0
60,000
60,000
0
50,000
110,000
0
0
615480-1523777
40307
Poboljsanje infrastrukture za izgradnju strategije - ukljucuje
0
19,400
19,400
0
0
19,400
0
0
615480-1523784
40308
Promovisanje turizma podruja opstine Podujevo
0
20,000
20,000
60,000
30,000
110,000
0
0
615480-1525468
40310
Participim u donator
0
50,000
50,000
120,000
100,000
270,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Podujevo
0
149,400
149,400
180,000
180,000
509,400
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
149,400
149,400
180,000
180,000
509,400
0
0
615660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660300 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
615660-1214270
85233
Asfaltiranje puta Revuc - nastavak
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
615660-1214328
85238
Izgradnja puta Podujevo - Livadice
0
0
0
200,000
350,000
550,000
0
0
615660-1317905
87375
Asfaltiranje ulice u selo sfeqel
0
0
0
90,000
0
90,000
0
0
Faqe 16
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1317920
87382
Urbanisticki plan
35,000
5,000
40,000
70,000
0
110,000
0
0
615660-1317921
87383
Asfaltiranje ulica u Bradash
95,000
0
95,000
0
0
95,000
0
0
615660-1317956
87384
Asvaltiranje puteva u gradu
215,000
35,000
250,000
925,000
552,000
1,727,000
0
0
615660-1317963
87387
Asfaltiranje nekoliko ulice Batllava
64,081
0
64,081
0
0
64,081
0
0
615660-1317970
87394
Asfaltiranje ulice usello Surdull
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615660-1317992
87398
Asfaltiranje ul.Pronaj -Bajgorci
0
0
0
55,000
170,000
225,000
0
0
615660-1318484
87402
Asfaltiranje ulice Dumosh
170,196
10,000
180,196
0
0
180,196
0
0
615660-1420924
89327
Asfaltiranje puta u Letance
60,211
0
60,211
0
0
60,211
0
0
615660-1420940
89337
Asfaltiranje puta u Lupqe,Majace
65,000
5,000
70,000
0
0
70,000
0
0
615660-1420942
89338
Asfaltiranje puta m.Idrizi,Plakolli
140,000
10,000
150,000
0
0
150,000
0
0
615660-1421024
40312
Asfaltiranje puta u selu Zhiti
0
0
0
100,000
280,000
380,000
0
0
615660-1421025
40313
Asfaltiranje puta u selu Shtedim - Miroc
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
615660-1421053
40314
Asfaltiranje puta Bajcin - Dobrotin
0
0
0
85,000
230,000
315,000
0
0
615660-1421054
40315
Asfaltiranje puta Bajkin -LlaushAsfaltiranje puta Bajkin -Llaush Asfaltiranje puta Bajkin -LlaushAsfaltiranje
0
0 puta Bajkin0 -LlaushAsfaltiranje
120,000
puta
90,000
Bajkin -LlaushAsfaltiranje
210,000
puta Bajkin
0
-LlaushAsfaltira
0
615660-1421055
40316
Asfaltiranje puta Majac - Zhegrova
0
0
0
100,000
230,000
330,000
0
0
615660-1421056
40317
Asfaltirani putevi sa zastitnim slojem
0
0
0
44,000
700,000
744,000
0
0
615660-1421058
40318
Asfaltiranje puta Popov -Segashe
0
0
0
80,000
241,000
321,000
0
0
615660-1421059
40319
Asfaltiranje puta u selu Bajkine - Dobri Dol
0
0
0
100,000
60,000
160,000
0
0
615660-1421060
40320
Asfaltiranje autoputa Lapastici spomen
0
0
0
80,000
200,000
280,000
0
0
615660-1523475
40321
Izgradnja puta u selo - komiluku Obrank Iankovic
55,000
5,000
60,000
0
0
60,000
0
0
615660-1523479
40322
Asfaltiranje nekih puteva u selu Lluge
65,000
5,000
70,000
0
0
70,000
0
0
615660-1523482
40323
Izgradnja puta u selu Radujevc
60,000
5,000
65,000
0
0
65,000
0
0
615660-1523483
40324
Asfaltiranje puta u selu Hertice Bislimi komiluku I faza
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
615660-1523505
40325
Asfaltiranje puta Dubnici Gornjem naselja Tahiri I Rudari -faz I
50,000
10,000
60,000
0
0
60,000
0
0
615660-1523511
40326
Asfaltiranje nekoliko puteva u selu Shajkofc
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
615660-1523613
40327
Asfaltiranje nekoliko ulica u selu Konushefc
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
615660-1523615
40328
Asfaltiranje nekih puteva u selu Belo Polje
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
615660-1523618
40329
Asfaltiranje nekoliko puteva u selu Perane
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
615660-1523620
40330
Izgradnja puta u selu komiluku Orllan Munishi + Jashari
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
615660-1523621
40331
Izgradnja puta u selu Baraina fazu I
0
0
0
65,000
0
65,000
0
0
615660-1523622
40332
Izgradnja puteva u selu Braine faze I
0
0
0
65,000
0
65,000
0
0
615660-1523623
40333
Izgradnja puta u selu Halabak
0
0
0
54,000
0
54,000
0
0
615660-1523672
40334
Izgradnja puta u selu Gllamnik
0
0
0
160,000
0
160,000
0
0
Faqe 17
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
615660-1523865
40335
Asfaltiranje puta u selu naseljima Celi Dedi i Hokha
94,080
10,920
105,000
0
0
105,000
0
0
615660-1523870
40336
Asfaltiranje Put u selu Donje Dumnic l.Matar Tash.Potok.Jah lekar, Ramoc , Silak
180,000
- Likant
5,000
185,000
0
0
185,000
0
0
615660-1523872
40337
Asfaltiranje selo Llaush l.Visoka , islam , Tasheci , kertoku , Fazliu Zimeri
615660-1523885
40338
Asfaltiranje puta Dobrotin susedstva sela " Lece "
150,000
20,000
170,000
0
0
170,000
0
0
60,000
5,000
65,000
0
0
65,000
0
0
615660-1523917
40339
615660-1523964
40340
Asfaltiranje puta Obrank - Katunishte ( nastavak)
353,197
20,000
373,197
0
0
373,197
0
0
Nezavrenih projekata
132,283
0
132,283
0
0
132,283
0
0
615660-1524069
40341
615660-1524214
40342
Design projekti
20,000
5,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Izgradnja puteva u gornjem selu Lapastica naselja Cakaj
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
615660-1524222
615660-1524286
40343
Izgradnja puta u selu Shtedim ( nastavak)
37,952
0
37,952
0
0
37,952
0
0
40344
Regulisanje javnih prostora
40,000
10,000
50,000
276,000
220,000
546,000
0
0
615660-1524483
40345
Odrzavanje zivotne sredine
15,000
5,000
20,000
0
0
20,000
0
0
615660-1525465
40346
Fiksiranje puteve sa kamenjem u gradu
85,000
15,000
100,000
0
0
100,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Podujevo
2,407,000
185,920
2,592,920
3,219,000
3,323,000
9,134,920
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
2,407,000
185,920
2,592,920
3,219,000
3,323,000
9,134,920
0
0
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
615730 - Osnovno Zdravstvo
733000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
615180-1214362
85256
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija
615730-1214345
85257
Renoviranje zdravstvenih objekata
615730-1214370
85259
Izgradnja porodilista - nastavak
615730-1214375
85260
Izgradnja domova za socijalne slucajeve
615730-1317982
87410
Nabavka digitalnog rengenan za QKMF
615730-1421037
40347
Izgradnja ambulantno zdravstvene Batllave
615730-1421065
40348
Kupovinu mamografa za FMC u Podujevu
615730-1421066
40349
615730-1523638
615730-1523667
20,000
0
20,000
50,000
20,000
90,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
80,000
0
80,000
0
80,000
160,000
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
Izgradnja hitnu Majac
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40350
Izgradnja hemodijalize
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
40351
Medicinska oprema za hemodijalizu
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
615730-1523668
40352
Izgradnja ambulantne zdravstvene zastite Bradash
615730-1524995
40353
Nabavka opreme za hitne slusajeve
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
380,000
0
380,000
460,000
460,000
1,300,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
380,000
0
380,000
460,000
460,000
1,300,000
0
0
70,088
129,912
200,000
250,000
150,000
600,000
0
0
615850 - Kultura, Omladina i Sport
850050 - Kultura - Podujevo
615850-1421082
89341
Izgradnja kulturnom centru
Faqe 18
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kultura - Podujevo
70,088
129,912
200,000
250,000
150,000
600,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
70,088
129,912
200,000
250,000
150,000
600,000
0
0
195,050
0
195,050
235,000
235,000
665,050
0
0
195,050
0
195,050
235,000
235,000
665,050
0
0
615920 - Obrazovanje i Nauka
920250 - Administracija - Podujevo
615920-1421009
89342
Proshirenje i renoviranje shkollskih zgrada
Ukupno - Administracija - Podujevo
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Podujevo
195,050
0
195,050
235,000
235,000
665,050
0
0
4,501,683
726,592
5,228,275
6,503,791
6,419,000
18,151,066
0
0
616000 - Pristina
616163 - Administracija i Osoblje
163060 - Administracija - Pristina
616163-1525452
40356
Digjitalizacija usluga i radnih procesa (Digitalna Pristina)
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
616163-1525453
40357
Rregulisanje i digitalizacija arhiva
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
616163-1525455
40358
Renoviranje objekata opstinske administracije
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
616163-1525456
40359
Projekti sa sufinanciranjem
0
180,000
180,000
200,000
200,000
580,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pristina
0
400,000
400,000
420,000
420,000
1,240,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
400,000
400,000
420,000
420,000
1,240,000
0
0
0
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
8,100,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
8,100,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
8,100,000
0
0
616175 - Budzet i Finansije
175060 - Budzetiranje
616175-1525517
40360
Eksproprijacija
616180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180060 - Putna Infrastruktura - Pristina
616180-1525458
40361
Izgradnja puteva u urbanim sredinama sa pratecom infrastrukturom
755,742
122,609
878,351
4,055,742
4,055,742
8,989,835
0
0
616180-1525460
40362
Izgradnja puteva u ruralnim sredinama sa pratezom infrastrukturom
2,091,093
0
2,091,093
13,050,000
13,050,000
28,191,093
0
0
616180-1525486
40363
Izgradnja infrastrukture - projekti sa sufinanciranjem
30,000
0
30,000
300,000
300,000
630,000
0
0
616180-1525487
40364
Kanalizaciona mreza u novim naseljima
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616180-1525488
40365
Put nad rekom "Maticane"
500,000
0
500,000
300,000
100,000
900,000
0
0
616180-1525489
40366
Put nad rekom "Pristina" drugi Segment
800,000
0
800,000
0
0
800,000
0
0
616180-1525490
40367
Kruzni tok u Lakrishte, Kruzni tok u Arberia .
800,000
0
800,000
50,000
20,000
870,000
0
0
616180-1525492
40368
Razvoj lokalnih infrastrukturnih projekata
350,000
0
350,000
200,000
200,000
750,000
0
0
Faqe 19
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616195-1525491
40369
Projekata Kancelarije za povratak i zajednice
616660-1525457
40370
Rekonstrukcija Platona na kicmi u naselju Dardanija
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pristina
90,000
0
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
600,000
0
600,000
100,000
100,000
800,000
0
0
6,116,835
122,609
6,239,444
18,245,742
18,015,742
42,500,928
0
0
181660 - Javna Infrastruktura - Pristina
616180-1525493
40371
Prosirenje I modernizacija mreze javne rasvete
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
616180-1525494
40372
Horizontalna i vertikalna signalizacija puteva i naselja
0
200,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
616180-1525495
40373
Izgradnja i modernizacija semafora i druga oprema za bezbednost u saobracaju
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
616180-1525496
40374
Uredjivanje mesta za kontejnere i snabdevanje sa podzemnim i nadzemnim kontejnerima
0 i korpama
140,000
140,000
0
0
140,000
0
0
616180-1525497
40375
Snabdevanje masinerijom, oprema i kamioni za prenozenje smeca
0
110,000
110,000
0
0
110,000
0
0
616180-1525498
40376
Uredjivanje autobuskih stanica - kabina i regulisanje saobracajne (informativne karte) 0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616180-1525499
40377
Uredjivanje i kultivacija zelenih povrsina i gradskih parkova
0
700,000
700,000
100,000
100,000
900,000
0
0
616180-1525500
40378
Tretman psa lutalica
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
616180-1525501
40379
Busenje bunara i izgradnja sistema za navodnjavanje zelenila
0
120,000
120,000
400,000
400,000
920,000
0
0
616180-1525502
40380
Kominovana pijaca
0
130,000
130,000
400,000
400,000
930,000
0
0
616180-1525503
40381
Program za primenu stanovanja u zajednickom vlasnistvu
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616180-1525505
40382
Prociscavanje recnih korita i atmosferske kanalizacije od sahta na saht
0
100,000
100,000
100,000
700,000
900,000
0
0
616180-1525509
40383
Studija izvodljivosti za koncesiju deponije grazevinskog otpada
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616180-1525510
40384
Sagjenje sadnica (drveca) u gradskim povrsinama i parkovima
0
130,000
130,000
0
0
130,000
0
0
616180-1525511
40385
Regulacija pumpi za vodosnabdevanje kolektivnih objekata .
0
80,000
80,000
0
0
80,000
0
0
616180-1525512
40386
Renoviranje i odrzavanje decijih igralista i sportskih terena
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
616180-1525514
40387
Stubovi protiv parkiranja i pokretni stubovi ( u obliku klipova)
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
616180-1525515
40388
Projekat kogeneracij GT Termokos
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
616180-1525516
40389
Projekat izgradnje fabrike za vodosnabdevanje u Orlovicu
0
1,000,000
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Pristina
0
4,500,000
4,500,000
1,430,000
2,030,000
7,960,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
6,116,835
4,622,609
10,739,444
19,675,742
20,045,742
50,460,928
0
0
616480 - Ekonomski Razvoj
480060 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
616480-1525579
40390
Projekti sa sufinansiranjem i promovisanjem
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
616480-1525580
40391
Promovisanje ekonomske saradnje sa drugim gradovima raznih mesta
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
616480-1525581
40392
Promovisanje zaposljavanja mladih - obuke u preduzetnistvu preko programa prakse staziranja
0
90,000
90,000
0
0
90,000
0
0
616480-1525583
40393
Tematicne Konferencije za razvoj
0
20,000
20,000
200,000
200,000
420,000
0
0
616480-1525584
40394
Podrska za razvoj turizma
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
616480-1525587
40395
Stvaranje novih lokalnih javnih preduzeca
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
Faqe 20
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616480-1525588
40396
Obuka za upravljanje projektima
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pristina
0
250,000
250,000
280,000
280,000
810,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
0
250,000
250,000
280,000
280,000
810,000
0
0
616650 - Kadastar i Geodezija
650300 - Katastar Usluge - Pristina
616650-1525522
40397
Katastarski registracija komunalnih usluga , podzemnih objekata
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616650-1525524
40398
Rekonstrukcija katastarskih podataka
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616650-1525525
40399
Geodetska snimanja zajednickih stambenih prostora
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Pristina
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
0
616660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663350 - Urbano Planiranje i Inspekcija
616480-1525549
40400
Izrada zonalne opstinske karte (vizija i objektivi, strategije intervencija itd.)
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616660-1525555
40401
Izrada detaljnog regulativnog plana - Stara Pristina, Urbanisticka Prekvalifikacija Historicke
0 Zone
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616660-1525558
40402
Izrada detaljnog regulativnog plana - Kupusiste, urbanisticka prekvalifikacija sportske zone
0
(Dom
90,000
Omladine, Stadion,
90,000 Rilindja itd.) 0
0
90,000
0
0
616660-1525564
40405
Revidiranje postojecih detaljnih regulativnih planova Maticane I, Tophane, Pejton itd.
90,000
90,000
270,000
0
0
616660-1525565
40406
Prostorne intervencije - Lugmir zonalne poljoprivredne karte za Novosel , Hajvali , Marmara
0
, Busi
40,000
, Slivove , Hil
40,000
, Dragoc , Merion 0
0
40,000
0
0
616660-1525569
40410
Razvoj raznih aktivnosti po sredinskom kalendaru
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
616660-1525571
40411
Kampanja podizanja svesti za energetsku efektivnost, podelu smeza, cuvanje biodiverziteta,
0
itd.10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
616660-1525572
40412
Izrada zonalne opstinske karte (vizija i objektivi, strategije intervencija itd.)
0
20,000
20,000
400,000
400,000
820,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
530,000
530,000
490,000
490,000
1,510,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
530,000
530,000
490,000
490,000
1,510,000
0
0
0
0
90,000
90,000
616730 - Osnovno Zdravstvo
733500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
616730-1525528
40417
Izgradnja objekta za FMC Veternik
0
230,000
230,000
0
0
230,000
0
0
616730-1525531
40418
Izgradnja objekta za FMC Tophane
0
230,000
230,000
0
0
230,000
0
0
616730-1525535
40419
Nastavljajuci Izgradnja Centra za dnevni
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
616730-1525539
40420
Dezinfekcija i deratizacije zdravstvenih i obrazovnih ustanova
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
616730-1525545
40421
Deratizacija od kanalizacile
0
65,000
65,000
0
0
65,000
0
0
616730-1525553
40422
Jesen Deratizacija podrum i garaza
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
616730-1525557
40423
Porodicna medicina i medicinska oprema za KMU
0
160,000
160,000
0
0
160,000
0
0
616730-1525559
40424
Renoviranje , poboljzanja infrastrukture i zdravstvene ustanove socijalne
0
160,000
160,000
0
0
160,000
0
0
616730-1525562
40425
Nabavka inventara za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Faqe 21
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616730-1525563
40426
Dezinfekciju prostora
0
220,000
220,000
0
0
220,000
0
0
616730-1525570
40427
Poseban program stanovanja
0
90,000
90,000
0
0
90,000
0
0
616730-1525582
40428
Zoniranje i digitalizacija zdravstvenih i socijalnih ustanova
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
1,410,000
1,410,000
0
0
1,410,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
1,410,000
1,410,000
0
0
1,410,000
0
0
616850 - Kultura, Omladina i Sport
850060 - Kultura - Pristina
616850-1525529
40429
Snabdevanje knjigama
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616850-1525530
40430
Gradsko pozoriste
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
0
616850-1525534
40431
Konzervacija i restauracija objekata kulturne bastine
0
400,000
400,000
0
0
400,000
0
0
616850-1525536
40432
Restauracija kulturnih objekata
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616850-1525537
40433
Kulturna i sportska organizovanja i manifestacije
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616850-1525538
40434
Ukrasavanje grada za praznike
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616850-1525540
40435
Umetnost na javnim povrsinama
Ukupno - Kultura - Pristina
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
0
1,050,000
1,050,000
100,000
100,000
1,250,000
0
0
850860 - Sport i Rekreacija - Pristina
616850-1525589
40436
Izgradnja ivice igrazaka i sportskih terena u opstini Pristina
0
300,000
300,000
300,000
300,000
900,000
0
0
616850-1525590
40437
Zatvoreni olimpijski bazen
0
800,000
800,000
100,000
100,000
1,000,000
0
0
616850-1525591
40438
Sportskih objekata
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616850-1525593
40439
Studiranje za omladinskih centar
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
616850-1525594
40440
Renoviranje i popravka zajednickih prostora za potrebe zajednice
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Pristina
0
1,400,000
1,400,000
500,000
500,000
2,400,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
2,450,000
2,450,000
600,000
600,000
3,650,000
0
0
0
430,000
430,000
0
0
430,000
0
0
0
430,000
430,000
0
0
430,000
0
0
616920 - Obrazovanje i Nauka
923100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
616920-1525523
40441
Izgradnja rasadnika
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Pristina
931500 - Osnovno Obrazovanje - Pristina
616920-1525513
40442
Fasadne kole u oblasti Kalabrija
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525518
40443
Izgradnje zkole u Sofali
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525520
40444
Izgradnja skole u Veterniku
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525521
40445
Izgradnja skole u Mat 1
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
616920-1525533
40446
Postavljanje bezbednosne kamere
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Faqe 22
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
616920-1525544
40447
Urezaj nekih zkola sa sportskom opremom
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525548
40448
Nabavka skolskih biblioteka
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525550
40449
Stavljanje rezervoara za vodu u skolama
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
616920-1525551
40450
Digitalizacija skolskih dnevnika
0
10,200
10,200
0
0
10,200
0
0
616920-1525552
40451
Muzeja nauke za decu
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
0
1,030,200
1,030,200
0
0
1,030,200
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Pristina
943500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
616920-1525519
40452
Zgradnja skolske infrastrukture (kompletna muzicke skole, izgradnja novih uzionica , itd)0
250,000
250,000
0
0
250,000
0
0
616920-1525526
40453
Izgradnja sportske dvorane u nekim skolama
0
300,000
300,000
0
0
300,000
0
0
616920-1525527
40454
Izgradnja sportske dvorane u nekim skolama
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525532
40455
Uresenja skolske ograde
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
616920-1525541
40456
Rekonstrukcija skola i krezenje
0
300,000
300,000
0
0
300,000
0
0
616920-1525542
40457
Instalacije i grejanje renoviranje
0
250,000
250,000
0
0
250,000
0
0
616920-1525546
40458
Opremanje skola sa nekim kabinetima
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
0
0
1,500,000
1,500,000
0
0
1,500,000
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Pristina
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Pristina
0
2,960,200
2,960,200
0
0
2,960,200
0
0
6,116,835
15,472,809
21,589,644
24,165,742
24,535,742
70,291,128
0
0
617000 - Stimlje
617163 - Administracija i Osoblje
163070 - Administracija - Stimlje
617163-1421804
89427
Kupovina namestaja za Opstinsku Administraciju
617163-1523736
40459
Regulisanje objekta opstinske administracije
9,500
0
9,500
9,975
15,000
34,475
0
0
49,000
0
49,000
49,500
30,000
128,500
0
0
617163-1523741
40460
Kupovina IT za opstinsku administraciju
9,500
0
9,500
9,975
15,000
34,475
0
0
Ukupno - Administracija - Stimlje
68,000
0
68,000
69,450
60,000
197,450
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
68,000
0
68,000
69,450
60,000
197,450
0
0
617166 - Inspekcija
166130 - Inspekcija - Stimlje
617166-1524409
40461
Regulisanje Javno osvetljenje
15,000
0
15,000
25,000
30,000
70,000
0
0
617166-1524413
40462
Regulisanje i poboljsavanje infrastrukture u opstini
60,000
0
60,000
80,000
90,000
230,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Stimlje
75,000
0
75,000
105,000
120,000
300,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
75,000
0
75,000
105,000
120,000
300,000
0
0
617660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
Faqe 23
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
663400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
617660-1110926
82376
Izrada nacrta glavnih i konceptulanih projekata
0
20,000
20,000
60,000
60,000
140,000
0
0
617660-1111061
82375
Projekti infrastruktura sa ucescem
617660-1318126
87491
Uplate za prenose u Stimlju i Vojnovce
153,449
93,153
246,602
200,000
250,000
696,602
0
0
0
50,000
50,000
60,000
200,000
310,000
0
0
617660-1318132
87492
617660-1318189
87505
Izgradnja kanalizacionih kanala u naselju pomirenja Lagje e Pajtimit
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
0
Izgradnja puteva i kanala otpadnih voda u Pjeterstici
20,000
0
20,000
30,000
0
50,000
0
0
617660-1421562
617660-1421626
89428
Prosirenje obale reke i kolektor otpadnih voda
50,000
0
50,000
80,000
100,000
230,000
0
0
89429
Izgradnja objekta za Odbor Islamske Zajednice u Stimlju
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
617660-1421637
89430
Regulisanje infrastrukture kod borova u Stimlju
617660-1421709
89432
Regulisanje infrastrukture za Privrednu Zonu
617660-1421713
89433
617660-1523752
40463
617660-1523756
60,000
0
60,000
80,000
80,000
220,000
0
0
125,000
0
125,000
80,000
80,000
285,000
0
0
Izgrad kanalizacije otpadnih voda u Vojnovce
6,200
0
6,200
0
0
6,200
0
0
Regulisanje Grobla Boraca Shtime i Mollopolc
30,000
0
30,000
30,000
0
60,000
0
0
40464
Izgradnja puteva unutar sela Donje i Gornje Godance
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
617660-1523762
40465
Izgradnja kanalizacije Donje i Gornje Godance
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
617660-1523766
40466
Izgradnja puteva unutar sela Muzicane
20,000
0
20,000
30,000
0
50,000
0
0
617660-1523770
40467
Izgradnja puteva unutar sela Crnoljevo
44,078
0
44,078
0
0
44,078
0
0
617660-1523791
40468
Regulisanje pijace i kanala u selu Davidovce
32,502
0
32,502
10,000
0
42,502
0
0
617660-1523793
40469
Izgradnja puta " Ahmet Stimlja" za put Petrova
14,100
0
14,100
0
0
14,100
0
0
617660-1523797
40470
Izgradnja puteva unutar sela Beljince ( kod borova )
20,000
0
20,000
30,000
30,000
80,000
0
0
617660-1523799
40471
Regulisanje kanalizacije atmosverskih voda u Racku i Petrovo
20,000
0
20,000
10,000
0
30,000
0
0
617660-1523805
40472
Asfaltiranje urbanih puteva
20,000
20,000
40,000
40,000
0
80,000
0
0
617660-1523813
40473
Regulisanje poljoprivrednih puteva
0
5,000
5,000
20,000
60,000
85,000
0
0
617660-1523842
40474
Studiranje fizibiliteta za ocuvanje prirodnog, kulturnog i istorijskog nasledja
0
5,000
5,000
20,000
0
25,000
0
0
617660-1523879
40475
Izrada projekata za 3 turisticke Zone
0
9,500
9,500
60,000
0
69,500
0
0
617660-1523911
40476
Regulisanje kanalizacije uzduz magistralnog puta
20,000
0
20,000
40,000
0
60,000
0
0
617660-1523954
40477
Izgradnja kanala otpadnih voda u selo Zborc
40,000
0
40,000
50,000
40,000
130,000
0
0
617660-1523957
40478
Izgradnja puteva unutar sela Gjurkovc
0
20,000
20,000
30,000
50,000
100,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
795,329
222,653
1,017,982
990,000
950,000
2,957,982
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
795,329
222,653
1,017,982
990,000
950,000
2,957,982
0
0
96,915
0
96,915
0
0
96,915
0
0
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
617730 - Osnovno Zdravstvo
734500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
617730-1421998
89436
Izgradnja i renoviranje objekata GCFM
617730-1523848
40479
Kazan grejanja za Ambulantu
Faqe 24
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
103,915
0
103,915
0
0
103,915
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
103,915
0
103,915
0
0
103,915
0
0
617755 - Stambene I socijalne usluge
755310 - Socijalne usluge
617730-1523849
40480
Nabavka klimatskih aparata za CSR
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
617920 - Obrazovanje i Nauka
931800 - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
617920-1421980
89442
Izgradnja i renoviranje skolskih objekata u opstini Stimlje
26,007
0
26,007
60,000
40,000
126,007
0
0
617920-1523861
40481
Izgradnja aneksa skole u Vojnovce
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
617920-1523866
40482
Ograda skole u Beljince
9,500
0
9,500
0
0
9,500
0
0
617920-1523882
40483
Regulisanje dvorista nove skole " Emin Duraku ", u Stimlju
9,500
0
9,500
0
0
9,500
0
0
85,007
0
85,007
60,000
40,000
185,007
0
0
45,000
0
45,000
60,000
100,000
205,000
0
0
45,000
0
45,000
60,000
100,000
205,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Stimlje
943800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
617920-1523855
40484
Nabavka i instaliranje Informativne Tehnologije za skole opstine
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Stimlje
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Stimlje
130,007
0
130,007
120,000
140,000
390,007
0
0
1,175,251
222,653
1,397,904
1,284,450
1,270,000
3,952,354
0
0
618000 - Gracanica
618163 - Administracija i Osoblje
163080 - Administracija - Gracanica
618163-1524888
40485
Asfaltiranje lokalnih ulica
0
190,000
190,000
400,000
400,000
990,000
0
0
618163-1524898
40486
Hitne intervencije
0
90,000
90,000
250,000
250,000
590,000
0
0
618163-1524911
40487
Sufinansiranje projekata sa potencijalnim donatorima
0
50,093
50,093
150,000
150,000
350,093
0
0
618163-1524920
40488
Rekonstrukcija i izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacione mreze
0
85,000
85,000
150,000
150,000
385,000
0
0
618163-1524941
40489
Uredjenje parkovskih i javnih povrsina
0
50,000
50,000
150,000
150,000
350,000
0
0
618163-1524958
40490
Izgradnja i rekonstrukcija kuca za povratnike, socijalno ugrozene porodice i mlade bracne
0 parove
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
618163-1524965
40491
Regulacija recnog korita u Lapljem Selu i Gracanici
60,000
0
0
60,000
0
0
618163-1524975
40492
Asfaltiranje puta Susica III faza
618163-1524984
40493
Izgradnja i rekonstrukcija puta Ugljare -Preoce
618163-1524993
40494
Izgradnja puta Radevo-Batuse-Novo Naselje faza I
391,000
Faqe 25
0
60,000
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
264,000
0
264,000
0
50,000
314,000
0
0
0
391,000
761,230
0
1,152,230
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618163-1525004
40495
Izgradnja puta u Gracanici od magistralnog puta pored obdanista do policijske stanice
176,918
0
176,918
0
0
176,918
0
0
618163-1525006
40496
Izgradnja biznis centra u Gracanici
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
618163-1525007
40497
618163-1525018
40498
Izgradnja trznog centra u Ugljaru
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Izgradnja objekta za verske obrede u Badovcu
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
618163-1525024
618163-1525027
40499
izgradnja trznog centra u Lepini
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
40500
Izgradnja info centra u Gracanici
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
618163-1525033
40501
Izrada projektno-tehnicke dokumentacije
0
35,000
35,000
97,093
97,093
229,186
0
0
618163-1525038
40502
Izgradnja decijeg igralista u Lapljem Selu II faza
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
618163-1525044
40503
Izgradnja izlozbenog paviljona u Gracanici
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1525048
40504
Izgradnja objekta za verske objekte u Caglavici faza II
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
618163-1525052
40505
Izgradnja parohijskog doma u G.Gusterici
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
618163-1525054
40506
Izgradnja Doma kulture u Lepini
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
618163-1525059
40507
Renoviranje objekta za verske objekte u Skulanevu
0
17,000
17,000
0
0
17,000
0
0
618163-1525061
40508
Izgradnja parohijskog doma i zvonare u D.Gusterici
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
618163-1525317
40509
Izgradnja autobuske stanice u Gracanici
0
0
0
0
350,000
350,000
0
0
618163-1525319
40510
Izgradnja muzeja u Gracanici
0
0
0
0
385,792
385,792
0
0
Ukupno - Administracija - Gracanica
831,918
1,197,093
2,029,011
1,958,323
1,982,885
5,970,219
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
831,918
1,197,093
2,029,011
1,958,323
1,982,885
5,970,219
0
0
50,000
0
50,000
25,030
31,027
106,057
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
50,000
0
50,000
25,030
31,027
106,057
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
50,000
0
50,000
25,030
31,027
106,057
0
0
36,228
0
36,228
36,228
36,228
108,684
0
0
Ukupno - Stambene usluge
36,228
0
36,228
36,228
36,228
108,684
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
36,228
0
36,228
36,228
36,228
108,684
0
0
618730 - Osnovno Zdravstvo
735000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
618730-1525084
40511
Nabavka medicinske opreme
618755 - Stambene I socijalne usluge
755370 - Stambene usluge
618730-1525093
40512
Nabavka vozila
618770 - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
770400 - Shendetsia Sekondare - Gracanica
618770-1524902
40513
Nabavka medicinske opreme
175,000
50,000
225,000
205,903
205,903
636,806
0
0
Ukupno - Shendetsia Sekondare - Gracanica
175,000
50,000
225,000
205,903
205,903
636,806
0
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo - Gracanica
175,000
50,000
225,000
205,903
205,903
636,806
0
0
Faqe 26
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
618920 - Obrazovanje i Nauka
923500 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
618920-1524936
40514
Opremanje kabineta u skolama i predskolskim ustanovama
40,018
0
40,018
50,000
50,000
140,018
0
0
618920-1524945
40515
Nabavka skolskog inventara (klupe, stolice,namestaji, ormari)
40,000
0
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
618920-1524950
40516
Nabavka IT opreme
17,000
0
17,000
20,000
40,000
77,000
0
0
618920-1525110
40517
Izgradnja obdanista Badovac-Susica
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
618920-1525112
40518
Zavrsetak zgrade i opremanje obdanista u Ugljaru
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Gracanica
0
0
0
86,159
0
86,159
0
0
97,018
0
97,018
316,159
140,000
553,177
0
0
932100 - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
618920-1524971
40519
Rekonstrukcija OS u Ugljaru
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
618920-1524985
40520
Rekonstrukcija OS u Preocu
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618920-1524996
40521
Rekonstrukcija OS u Livadju
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
618920-1525005
40522
Renoviranje skolskih fiskulturnih sala i terena
45,000
0
45,000
50,000
50,000
145,000
0
0
175,000
0
175,000
50,000
50,000
275,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Gracanica
944100 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
618920-1525009
40523
Opremanje obrazovnog centra u Lapljem Selu inventarom i ostalom opremom
35,000
0
35,000
0
30,000
65,000
0
0
618920-1525015
40524
Izgradnja fiskulturne sale u skoli Miladin Mitic-Laplje Selo Faza I
60,000
0
60,000
70,000
0
130,000
0
0
618920-1525017
40525
Uvodjenje video nadzora u skolama
30,000
0
30,000
0
10,000
40,000
0
0
618920-1525034
40526
Opremanje fiskulturnih sala sportskim rekvizitima i opremom
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
618920-1525116
40527
Izgradnja omladinskog centra u Lepini
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
618920-1525117
40528
Renoviranje sale Doma kulture u Caglavici
0
0
0
0
62,889
62,889
0
0
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Gracanica
155,000
0
155,000
70,000
252,889
477,889
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
427,018
0
427,018
436,159
442,889
1,306,066
0
0
1,520,164
1,247,093
2,767,257
2,661,643
2,698,932
8,127,832
0
0
20,000
20,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
5,000
15,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
Ukupno - Gracanica
621000 - Dragas
621660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663500 - Urbano Planiranje i Inspekcija
621660-1524311
40529
Izgradnja puta i pratece infrastrukture u Dragasu
621660-1524358
40530
Izgradnja vodovodne mreze Dragas-Sportski centar
621660-1524414
40531
Zajednicko finaciranje sa donatorima
621660-1524425
40532
Izgradnja Decjek centra u Dragasu
621660-1524471
40533
Izgradbja Kanalizacije u Dragasu
Faqe 27
10,000
50,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
107,804
42,196
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
0
9,462
9,462
100,000
100,000
209,462
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1524473
40534
Izgradnja kanalizacije u Biznis centar
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
621660-1524591
40535
Izgradna puta Dragas-Sportski centar
40,105
9,895
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
621660-1524597
40536
Odrzdavanje puteva , opstina
30,000
0
30,000
52,390
52,391
134,781
0
0
621660-1524613
40537
Regulacija grobla u gradu
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1524616
40538
Vodovod u Dragasu-Nastavak radova
0
107,977
107,977
493,041
706,959
1,307,977
0
0
621660-1524620
40539
Nadzor Projekta
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1524675
40540
Pokackavane puta s. Zapluxhe
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
621660-1524682
40541
Izg.Kanal. U s. Zapuxhe
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
621660-1524698
40542
Rehabilitacija puta Zapluxhe -Planina
20,000
0
20,000
100,000
100,000
220,000
0
0
621660-1524705
40543
Kanalizacija u s. Blac
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
621660-1524711
40544
Pokockavanje puta u s. Blac
20,000
0
20,000
100,000
100,000
220,000
0
0
621660-1524716
40545
Otvaranje puta Bresan-Planina
45,000
0
45,000
100,000
100,000
245,000
0
0
621660-1524721
40546
Otvaranje puta u F. cook
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524752
40547
Pokockavane puta u selo Bresan
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
621660-1524766
40548
Pokockavanje puta u selo Kuklibeg
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1524780
40549
Kanalizacija u selo Kuklibeg
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524811
40550
Pokockavanje puta s. Kuk
30,000
0
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
621660-1524815
40551
Pokockavanje puta s. Zgatar
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524823
40552
Pokockavanje puta u s. Brut
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524829
40553
Izgradnja puta Zgatar-Gjerman
35,000
0
35,000
50,000
50,000
135,000
0
0
621660-1524840
40554
Otvaranje puta u Pravcu sume u s. Brrut
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
621660-1524845
40555
Pokockavanje puta u s. Pllave
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524871
40556
Izgradnja kanalizacije na selo. plave
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524872
40557
Pokockavanje puta u s. Pllajnik
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524878
40558
Pokockavanje puta u selo Xerrxe
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524882
40559
Pokockavanje puteva u s. Rrenc
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1524885
40560
Pokockavanje puteva u s. Shajne
40,000
0
40,000
100,000
100,000
240,000
0
0
621660-1524890
40561
Izgradnja ifrastrukturni objekata e selo Shajna
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1524900
40562
Pokockavane puteva u selo Kapra
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525037
40563
Pokockavanje puteva u selo Bellobrad
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525076
40564
Pokockavanje puteva u selo Zym
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525081
40565
Pokockavanje puteva u s. Brezna
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
621660-1525085
40566
Otvaranje puta Trokan - L.Breznes
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Faqe 28
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
621660-1525088
40567
Sanacija rezervuara u selo Buca
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
621660-1525091
40568
Pokockavanje puteve u S. Buce
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525152
40569
Pokockavane puteva u s. Kosave
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525314
40570
Izgradnja puta Shajna -Planina
20,000
0
20,000
100,000
100,000
220,000
0
0
621660-1525315
40571
Izgradna kanalizacije u s. Buzes
621660-1525316
40572
Asfaltiranje puta u Backu
621660-1525396
40573
621660-1525404
40574
621660-1525406
621660-1525408
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
120,000
0
120,000
50,000
50,000
220,000
0
0
Otvaranje puta Radesa-Planina
10,000
0
10,000
50,000
50,000
110,000
0
0
Izgradnja puta Radesha - Lestane
60,000
0
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
40575
Pokockavane puteva u s. Lestane
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
40576
Pokockavanje puteva u s. Lubovist
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1525411
40577
Pokockavanje puteva u selo Vraniste
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525433
40578
Rrgulacija kanalizacije i vodovoda u s. Globocica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
621660-1525435
40579
Pokockavanje puteva u s. Zlipotok
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
621660-1525436
40580
Izgradnja Puta s. Rapca
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
621660-1525437
40581
Regulacija centra u s. Krstec
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
621660-1525438
40582
Izgradnja vodovod. i kan. u s. Mlike
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1525439
40583
Rregulacija toka vode u selo Krushevo
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
621660-1525440
40584
Izgradnja kanalizacije i vodosnabdijevanja na s. Restelice
100,000
0
100,000
311,300
333,615
744,915
0
0
621660-1525441
40585
Izgradnja puta Restelica-nastavak radova
120,000
0
120,000
200,000
200,000
520,000
0
0
621660-1525442
40586
Rregulacija korite reke u s. Brod-Nastavak rad.
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,724,909
294,530
2,019,439
2,446,731
2,682,965
7,149,135
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,724,909
294,530
2,019,439
2,446,731
2,682,965
7,149,135
0
0
621730 - Osnovno Zdravstvo
735500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
621730-1525443
40587
Medicinska aparatura.
0
10,895
10,895
72,538
65,041
148,474
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
10,895
10,895
72,538
65,041
148,474
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
10,895
10,895
72,538
65,041
148,474
0
0
0
30,000
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
Ukupno - Kultura - Dragas
0
30,000
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
30,000
30,000
100,000
100,000
230,000
0
0
621850 - Kultura, Omladina i Sport
850090 - Kultura - Dragas
621850-1524480
40588
Finaciranje aktivnosti u oblasti kulture,sporta i zena .
621920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 29
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
920450 - Administracija - Dragas
621920-1524475
40589
Renoviranje Osnovnih skola
72,538
0
72,538
72,538
72,538
217,614
0
0
621920-1525393
40590
Rregulacija dvoriste u s. Radesa
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
621920-1525398
40591
Rregulacija dvoriste skole u Brodu
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Administracija - Dragas
122,538
0
122,538
72,538
72,538
267,614
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
122,538
0
122,538
72,538
72,538
267,614
0
0
1,847,447
335,425
2,182,872
2,691,807
2,920,544
7,795,223
0
0
Ukupno - Dragas
622000 - Prizren
622163 - Administracija i Osoblje
163100 - Administracija - Prizren
622163-1111426
82432
Nabavka vozila
0
60,000
60,000
40,000
40,000
140,000
0
0
622163-1111443
82440
Snabdevanje inventarom za potrebe SO Prizren
0
15,000
15,000
15,000
20,000
50,000
0
0
622163-1215209
85437
Obezbedjenje i odrzavanje objekata
0
30,000
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
622163-1215217
85439
Priprema projekta za potrebe skupstine opstine
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
622163-1319787
87661
Odravanje i renoviranje objekata Opstine Prizren
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
622163-1319807
87669
Odrzavanje Memorijalnog Kompleksa Rata UCK u Opstini Prizren
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
622163-1421859
89565
Snabdevanje sa kompjuterima i ostala oprema za Opstinu
0
5,000
5,000
15,000
15,000
35,000
0
0
622163-1421861
89567
Rekonstrukcija kompleksa u selu Jeskovo
0
0
0
0
55,000
55,000
0
0
622163-1524502
40592
Nastavak izgradnje memorijalnog Kompleksa Nacionalnih Boraca na Groblju u Ljandovici
0
250,000
250,000
150,000
0
400,000
0
0
622163-1524509
40593
Ponovna izgradnja memorijalnih kompleksa u selu Lez i Kushnin Vrri
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
622163-1524514
40594
Ponovna izgradnja memorijalnih kompleksa u selu Kabas
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
622163-1524519
40595
Nabavka uniformi slu?benika koji primaju kancelariju u Prizren
0
30,000
30,000
35,000
40,000
105,000
0
0
622163-1524526
40596
Nabavka digitalnog sistema za prijemnu kancelariju
0
10,000
10,000
20,000
30,000
60,000
0
0
622163-1524528
40597
Obuka osoblja opstinske administracije
0
10,000
10,000
15,000
15,000
40,000
0
0
622163-1524530
40598
Izgradnja kancelarije maticne sluzbe u Djonaju
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622163-1524534
40599
Izgradnja kancelarije maticne sluzbe u Ljubizdi kod Prizrena
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Administracija - Prizren
0
595,000
595,000
440,000
470,000
1,505,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
595,000
595,000
440,000
470,000
1,505,000
0
0
622166 - Inspekcija
166190 - Inspekcija - Prizren
622166-1215351
85441
Rusenje objekata
0
60,000
60,000
70,000
80,000
210,000
0
0
622166-1215354
85442
Uklanjanje objekata od privremenog karaktera
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
Faqe 30
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622166-1215359
85443
Intervencija kod objekata koji predstavljaju rizik za gradjane
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215364
85444
Intervencija na opstinskoj infrastrukturi gde ima pristup inspekcija
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215366
85445
Uzimanje i slanje uzoraka za analize
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1215368
85446
Podizanje profesionalizma zaposljenog osoblja
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622166-1524783
40600
Nabavka dva vozila za potrebe Inspektorijata
0
40,000
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Prizren
0
140,000
140,000
140,000
150,000
430,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
0
140,000
140,000
140,000
150,000
430,000
0
0
622180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180100 - Putna Infrastruktura - Prizren
622180-1110843
82447
Odrzavanje lokalnih puteva izgradjenih od betona i izgradnja trotoara
400,000
0
400,000
400,000
400,000
1,200,000
0
0
622180-1111111
82459
Horizontalno i vertikalno oznacavanje
180,000
0
180,000
200,000
200,000
580,000
0
0
622180-1111134
82463
Snabdevanje sljunkom za ne-asfaltirane puteve
150,000
0
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
622180-1111219
82477
Letnje i zimsko odrzavanje puteva u gradu i selima (ciscenje i pranje ulica)
830,000
0
830,000
879,209
900,000
2,609,209
0
0
622180-1112860
82446
Instaliranje javnog osvetljenja i popravka postojeceg osvetljenja
220,000
0
220,000
250,000
300,000
770,000
0
0
622180-1214922
85447
Revitalizacija trga "Prizrenska Liga"
115,000
0
115,000
0
0
115,000
0
0
622180-1215054
85457
Izgradnja novog groblja u Landovici
622180-1215055
85458
Postavljanje standardnih ograda
622180-1215056
85459
Sejanje sadnice drveta
622180-1216587
87672
Povecanje kapaciteta pijace vode u gradu - PZ
622180-1216858
85471
Adaptacija rupa na asfaltu i na lokalnim putevima
622180-1318631
87674
Izgradnja kanalizacije u naselju "Bajram Curri"
622180-1318829
87692
Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije u selu Randobrava
622180-1319165
87700
Izgradnja vodovoda u selu Manastirica
622180-1319759
87714
Izgradnja puta "Stari tranzit"
622180-1319773
87715
Izgradnja vodovoda u selu Ljubizda - PZ
622180-1421724
89569
Izrada projekata
622180-1421726
89570
Administriranje smeca u Prizrenu
622180-1421727
89571
Studija fizibiliteta za razne projekte
622180-1421738
89575
622180-1421766
89580
622180-1421768
622180-1421769
622180-1421783
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
20,000
0
20,000
30,000
40,000
90,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
396,536
0
396,536
0
0
396,536
0
0
400,000
0
400,000
450,000
500,000
1,350,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
67,424
0
67,424
0
0
67,424
0
0
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
0
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
50,000
0
50,000
100,000
100,000
250,000
0
0
800,000
200,000
1,000,000
1,400,000
1,367,798
3,767,798
0
0
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
Izgradnja puteva u naselju UCK
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Izgradnja kanalizacije u Caparce
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
89581
Rehabilitacija puta u Manastirici
144,125
0
144,125
0
0
144,125
0
0
89582
Rehabilitacija puta u naselju "Kurilo"
0
30,000
30,000
100,000
300,000
430,000
0
0
89584
Izgradnja lokalnih puteva u Atmadzi
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Faqe 31
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1421788
89586
Izgradnja puta Spenadija - Caparce
42,296
0
42,296
0
0
42,296
0
0
622180-1421803
89593
Izgradnja vodovoda u selu legenda- Malesi e Re-Korisa
180,000
0
180,000
0
0
180,000
0
0
622180-1422295
622180-1523968
89600
Izgradnja puta Zjum-Ljugista Has-Dedaj
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
40602
Izgradnja lokalnih ulica u Korisi
120,000
0
120,000
0
0
120,000
0
0
622180-1523971
40601
Izgradnja kanalizacije i ulice "Beteja e Pashtrikut"-Naselje Arbana
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1523974
40603
Izgradnja lokalnih ulica i kanalizacije u selu Nasec
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1523977
40604
Izgradnja lokalnih ulica u Lybiqevu(Malesi e Vrrinit)
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1523983
40605
Izgradnja lokalnih ulica u Posliste
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1523990
40606
Izgradnja kanalizacionog sistema u Has Ljubizdi
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524004
40607
Izgradnja kanalizacije u Mazreku, II faza
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524005
40608
Izgradnja kanalizacije u selu Kojusa
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
622180-1524007
40609
Izgradnja lokalnih ulica u Medvece
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1524011
40610
Izgradnja lokalnih ulica u Mazreku
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524015
40611
Izgradnja lokalnih ulica u Dedaju
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1524016
40612
Izgradnja lokalnih ulica u selu Bilusa
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524017
40613
Izgradnja lokalnih ulica i zastitnog zida u Murademu
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524023
40614
Izgradnja lokalnih ulica u selu Novake-naselje Palusi
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524049
40615
Rehabilitacija vodovoda u Korisi
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
622180-1524052
40616
Izgradnja lokalnih ulica u Pirane
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524053
40617
Izgradnja lokalnih ulica u Velesi
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524055
40618
Izgradnja lokalnih ulica u Bregdri
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524057
40619
Izgradnja lokalnih ulica u Ljubizdi kod Prizrena
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524059
40620
Izgradnja lokalnih ulica u Maloj Krusi
30,000
0
30,000
50,000
0
80,000
0
0
622180-1524083
40621
Uredjivanje korita reke u Zojzu
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622180-1524086
40622
Uredjivanje parka u naselju Dardanija
622180-1524106
40623
Uredjivanje korita reke u Ljandovici
622180-1524111
40624
622180-1524126
40625
622180-1524128
622180-1524131
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
Izgradnja kosina u Opstini Prizren
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Izgradnja kanalizacije otpadne vode u Djonaju
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
40626
Izgradnja rezervoara pijace vode u selu Djonaj
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
40627
Izgradnja kanalizacije i ulice u selu Kabas Has
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524154
40628
Povecavanje kapaciteta pijace vode u Krajku
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524157
40629
Izgradnja kanalizacije u Gorozupi
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1524158
40630
Izgradnja lokalnih ulica u Zojzu
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Faqe 32
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1524167
40631
Izgradnja lokalnih ulica u Donjoj Srbici
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524173
40632
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u Pirane
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1524178
40633
Izgradnja akumulacionog bazena za pijacu vodu u Randobravu
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1524185
40634
Izgradnja zastitnog zida u Musnikovu
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
622180-1524193
40635
Povecavanje kapaciteta pijace vode u Zuru
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
622180-1524195
40636
Izgradnja kanalizacije i ulice u naselju"Gurishta" u Zuru
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
622180-1524197
40637
Izgradnja mosta u selu Spenadija
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622180-1524199
40638
Izgradnja Stare ulice u Jeskovu
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1524204
40639
Povecavanje kapaciteta pijace vode u naselju "11 Mart" i u naselju "2 Juli"
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524206
40640
Izgradanja kanalizacije, vodovoda i rehabilitacuja ulica u Podkalaji
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
622180-1524209
40641
Izgradnja lokalnih ulica u Grazdaniku
622180-1524213
40642
Izgradnja kanalizacije, vodovoda i ulica u Tususu
622180-1524224
40643
Izgradnja spomenika za dva nacionalna borca na trgu u selu Dobrusta
622180-1524229
40644
Asfaltiranje ulica u Romaje
0
622180-1524233
40645
Uredjivanje korita reke Bistrice
0
622180-1524236
40646
Izgradnja ulice u naselju "Boka"
7,000
23,000
622180-1524289
40647
Izgradnja ulica Donja Srbica-Gornja Srbica
0
0
622180-1524290
40648
Izgradnja lokalnih ulica u selu Krajk
0
622180-1524291
40649
Izgradnja trotoara u Djonaju
0
622180-1524294
40650
Izgradnja lokalnih ulica u selu Gorozhupa
622180-1524296
40651
Tretiranje otpadnih voda-kolektor na reci Topluha
622180-1524300
40652
622180-1524301
40653
622180-1524305
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
120,000
120,000
0
0
120,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
200,000
200,000
0
0
200,000
0
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
300,000
0
300,000
0
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
0
0
0
200,000
300,000
500,000
0
0
Izgradnja trotoara u Pirane
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
Izgradnja lokalnih ulica u Randobravi
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
40654
Izgradnja lokalnih ulica u Mushnikovu
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524314
40655
Izgradnja lokalnih ulica betonskim elementima u Vrbnici
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524315
40656
Ponovno otvaranje puta i rehabilitacija u naselju "11 Marsi"
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622180-1524319
40657
Prosirenje puta u selu Ljubiqevo
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
622180-1524323
40658
Izgradnja ulice Zojz-Smaq
0
0
0
400,000
0
400,000
0
0
622180-1524327
40659
Izgradnja ulicne infrastrukture "De Rada"(kruzni tok)-Tabakhane
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
0
0
622180-1524332
40660
Izgradnja ulicne infrastrukture "Remzi Ademi" (Tabakhane-trg Lige)
0
0
0
500,000
500,000
1,000,000
0
0
622180-1524336
40661
Izgradnja trotoara u selu Krajk
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
622180-1524340
40662
Uredjivanje zastitnog korita reke u selu Mushnikovo
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
622180-1524343
40663
Izgradnja puteva sa betonskim elementima u Dobriste
0
0
0
0
70,000
70,000
0
0
Faqe 33
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622180-1524346
40664
Izgradnja puteva sa betonskim elementima u selu Malesia e re
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
622180-1524348
40665
Izgradnja ulica u selu Jeskovo
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622180-1524351
40666
Prosirenje puta Arbane-Landovice I faza
0
0
0
0
700,000
700,000
0
0
622180-1524402
40667
Izgradnja ulica i kanalizacije u naselju Bajram Curri
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
622180-1524407
40668
Izgradnja kanalizacije u Malesi te re
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
622180-1524420
40669
Izgradnja i prosirenje ulice bivsi Tranzit KFORA- Stari Tranzit (Baruthane)
0
0
0
859,166
930,000
1,789,166
0
0
622180-1524423
40670
Eksproprijacija imovina za izgradnju impianata otpadnih voda u Vlasnje
800,000
200,000
1,000,000
1,000,000
1,200,000
3,200,000
0
0
622180-1524539
40671
Izgradnja ulica, kanalizacije, vodovoda i drugih projekata sa ucescem gradjana i 342,432
donatora
2,611
345,043
800,000
900,000
2,045,043
0
0
622180-1524546
40672
Izgradnja puteva u naselju Vorfaj, Bislimaj u smeru Grazdanik
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622180-1524549
40673
Izgradnja kanalizacije u naselju Osmanaj i Bislimaj u Kobaju
25,000
15,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1524551
40674
Izrada projekta za izgradnju kruznog toka
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
622180-1524554
40675
Izgradnja vodovoda u Lokvici i Recane
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
622180-1524556
40676
Snabdevanje kockama sela Nebregoste i Jablanica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
622180-1524562
40677
Izgradnja zastitnog zida u Nebregoste
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
622180-1524566
40678
Izgradnja kanalizacije u Novo Selo
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
622180-1524568
40679
Sredjivanje ulica kockama Donje Ljubinje i Grncare
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622180-1524576
40680
Izgradnja kanalizacije u Planeju
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622180-1525115
40681
izgradnja lokalnih ulica u Planeju
Ukupno - Putna Infrastruktura - Prizren
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
8,054,813
2,135,611
10,190,424
9,598,375
9,767,798
29,556,597
0
0
184140 - Vatrogasci i Inspekcija
622180-1319910
87717
Mala oprema unutar Direktorijata za sektor Emergentnosti
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
622180-1421777
89601
Projekat za osposobljavanje i senzibilizaciju gradjana
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
622180-1422403
89602
Izrada planova za emergentno reagovanje
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622180-1422404
89603
Oprema vatrogasaca specijalnim vozilima
0
160,000
160,000
180,000
200,000
540,000
0
0
622180-1422405
89604
Opste vezbe (poljske)
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622180-1422407
89605
Planovi vezbe i procena spremnosti
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
622180-1524493
40682
Odrzavanje dva sklonista u naselju Ortakol
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
622180-1524522
40683
Studija fizibiliteta za gromobrane
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
0
245,000
245,000
255,000
275,000
775,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
8,054,813
2,380,611
10,435,424
9,853,375
10,042,798
30,331,597
0
0
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
622195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195500 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
622195-1524880
40684
Snabdevanje gradjevinskim materijalom za socijalne slucajeve
Faqe 34
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
622470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470100 - Poljoprivreda - Prizren
622470-094919
80502
Vakcinacija pasa protiv besnila
0
7,000
7,000
7,000
7,000
21,000
0
0
622470-095040
80505
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija grada
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
622470-1110832
82497
Popravka poljskih puteva
0
20,000
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
622470-1421711
89607
Subvencija 800 ha sa kukuruznim semenom
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
622470-1421760
89609
Elimisanje pasa lutalica
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
622470-1421843
89610
Snabdevanje sa 20 masina za muzenje za fermere
9,300
0
9,300
0
0
9,300
0
0
622470-1421884
89613
Opravka brane za navodnjavanje i odvodnjavanje zemljista
622470-1524119
40685
Subvencionisane sa zitnim semenom poljoprivrednici za Prizren
622470-1524134
40686
622470-1524148
622470-1524150
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
12,000
108,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
Izgradnja betonskog kanala za navodnjavanje "Arat e Gurres" Zur
0
75,000
75,000
0
0
75,000
0
0
40687
Izgradnja brane-Grazdanik i odvodnjavanje zemljita-Dedaj
0
55,000
55,000
0
0
55,000
0
0
40688
Plodnost zemljista i preporuke ze djubrenje zemljista
0
25,000
25,000
35,000
35,000
95,000
0
0
622470-1524155
40689
Snabdevanje sa 10 tona hrane za ribe- za 5 ribnjaka
0
15,000
15,000
20,000
20,000
55,000
0
0
622470-1524166
40690
Podizanje 30 plastenika sa ucescem (500 m2, 240 m2 i 144 m2)
0
70,000
70,000
70,000
95,000
235,000
0
0
622470-1524259
40691
Prosirenje vodovodnog sistema za sela u okolini Opstine Prizren
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
622470-1524374
40692
Rehabilitacija brane za navodnjavanje u selu Donja Srbica
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Prizren
21,300
500,000
521,300
482,000
507,000
1,510,300
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
21,300
500,000
521,300
482,000
507,000
1,510,300
0
0
622480 - Ekonomski Razvoj
480500 - Turizam - Prizren
622480-1111460
82517
Projekti sufinansiranjem donatora u polju turistickog razvoja
0
10,000
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
622480-1111462
82518
Mali projekti unutar odeljenja
0
40,000
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
622480-1215493
85485
Urbani namestaji - standovi za prodaju turistickih proizvoda
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622480-1319824
87726
Projekat za Informativni Turisticki Centar
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622480-1319832
87727
Izgradnja putne infrastrukture, vodovoda,kanalizacije i instaliranja elektricne energije
100,000
u Parku Biznisa
50,000
150,000
150,000
150,000
450,000
0
0
622480-1319854
87728
Osvetljavanje monumentalnih objekata
0
10,000
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
622480-1319859
87730
Rehabilitacija fasada u Historijskom Centru Prizrena
0
20,000
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
622480-1319861
87731
Odrzavanje sumskih puteva
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622480-1319864
87734
Organizovanje sajmova
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1421863
89614
Izrada projekata
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Faqe 35
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622480-1524744
40693
Projekti i izgradnja turistickih parkova u ur, Has i u upskoj zoni
0
20,000
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
622480-1524746
40694
Izgradnja Muzej Kule u Jeshkovu
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
622480-1524748
40695
Dizajniranje i shtampanje promocionog materijala
0
15,000
15,000
14,000
15,000
44,000
0
0
622480-1524753
40696
Otvaranje planinskog puta za razvoj ruralnog turizma u ur
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
622480-1524754
40697
Uredjivanje ambijenta planinkih kuica u Struju
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1524756
40698
Izgradnja planinskih kucica na Kopanavoda
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
622480-1524761
40699
Izgradnja konaka,muzej kuce parohije u Zjumu
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1524763
40700
Izgradnja staze duz Belog Drima u Djonaje
0
30,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
622480-1524767
40701
Izrada Strateskog Plana Za Ekonomski Razvoj Turizma
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
622480-1524773
40702
Restauracija fasada u turistikim ulicama
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
622480-1524774
40703
Izgradnja turistickog parka u Nasec
0
30,000
30,000
30,000
100,000
160,000
0
0
Ukupno - Turizam - Prizren
100,000
430,000
530,000
579,000
650,000
1,759,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
100,000
430,000
530,000
579,000
650,000
1,759,000
0
0
622650 - Kadastar i Geodezija
650500 - Katastar Usluge - Prizren
622650-1524713
40704
Inventar za Arhivu
0
4,000
4,000
10,000
10,000
24,000
0
0
622650-1524729
40705
Snabdevanje GPS za katastarska merenja
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
622650-1524732
40706
Kontroler i zalon za GPS
0
4,000
4,000
0
0
4,000
0
0
622650-1524734
40707
Elektronski delovi za geodeziju
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
622650-1524736
40708
Servisiranje aparata za geodeziju
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
622650-1524738
40709
Licenca za softwere za geodeziju
0
2,000
2,000
10,000
10,000
22,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Prizren
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
35,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
622660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660550 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
622660-1319813
87740
Izrada strateske procene za sredine Opstinskog Razvojnog Plana (ORP)
0
120,000
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
622660-1319823
87745
Izrada regulativnog plana gde ce se izgraditi Univerzitet
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622660-1319829
87746
Tretiranje objekata od kulturne-historijske vrednosti (restauracija, konzerviranje,revitalizacija)
0
obuhvativsi
100,000 i monumente,
100,000 kao sto
50,000
su: Hamam,50,000
Dzamije i individualne
200,000 kuce
0
0
622660-1319833
87747
Rehabilitacija Historijskog Centra u oblasti kulturno-historijskog nasledja
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
0
622660-1319838
87749
Nastavak fasadiranja i adaptacije krovova u gradu
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
622660-1421960
89615
Restauracija podkaljaje
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
622660-1421961
89616
Izgradnja Stadiona u Boka Boka
0
0
0
0
110,000
110,000
0
0
622660-1422493
89618
Izrada projekta za restauraciju mosta Arasta
0
20,000
20,000
120,000
0
140,000
0
0
Faqe 36
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622660-1524687
40710
Izrada i implementacija Planova-regulativnih-
0
35,000
35,000
50,000
0
85,000
0
0
622660-1524696
40711
Obnavljanje ulica u historijskom centru
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622660-1524700
40712
Izrada zonalnih mapa Opstine po ROP
0
70,000
70,000
90,000
70,000
230,000
0
0
622660-1524708
40713
Zelene oaze u nekim delovima Grada
0
25,000
25,000
20,000
10,000
55,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Prizren
0
470,000
470,000
500,000
500,000
1,470,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
470,000
470,000
500,000
500,000
1,470,000
0
0
622730 - Osnovno Zdravstvo
736000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
622730-1318273
87754
Stomatoloske stolice
0
0
0
0
35,000
35,000
0
0
622730-1319786
87773
Kupovina autoambulante sa pratecom opremom
0
0
0
0
45,000
45,000
0
0
622730-1420905
89620
Inventar
20,000
0
20,000
20,000
50,000
90,000
0
0
622730-1420910
89621
Medicinska oprema
65,000
0
65,000
30,000
40,000
135,000
0
0
622730-1420911
89622
Stomatoloska oprema
10,000
0
10,000
10,000
20,000
40,000
0
0
622730-1420919
89623
Odrsavanje i renoviranje za primarne zdravstvene zastite u Prizren
110,858
0
110,858
150,861
162,858
424,577
0
0
622730-1420922
89624
Auto vozilo -Kombi bus za dializu
35,000
0
35,000
30,000
0
65,000
0
0
622730-1420931
89625
Krecenje CPZ-va (zdravstvenih objekata, unutra i van)
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622730-1420943
89626
laboratorijska oprema
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
622730-1420945
89627
Izgradnja CPZ-va u naselju "Kurilo"
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622730-1420948
89628
Elektricna oprema PC
15,000
0
15,000
15,000
20,000
50,000
0
0
622730-1421013
89634
Izgradnja Socijalnih objekata i za porodice palih boraca
622730-1421017
89635
Ostala oprema
622730-1421020
89636
622730-1421022
89637
622730-1524255
40714
Liftovi i hitne pomocne stepenice u GCPZ-u i CPZ-1
622730-1524260
40715
622730-1524268
40716
622730-1524274
40717
Izgradnja APZ u selu Qendres
0
0
0
183,266
283,144
466,410
0
0
27,000
0
27,000
20,000
30,000
77,000
0
0
Aparat za kabinet rentgena-ultrazvucnog
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
Kompletno renoviranje krova GCPZ-va
0
0
0
117,000
0
117,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Izgradnja APZ u selu Vrbnica-Skoza
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Izgradnja APZ u selu Kobaj
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
542,858
0
542,858
726,127
826,002
2,094,987
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
542,858
0
542,858
726,127
826,002
2,094,987
0
0
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
50,000
200,000
0
150,000
350,000
0
0
622755 - Stambene I socijalne usluge
755460 - Socijalne usluge
622730-1421068
89640
Kupovina jednog autovozila za CSR
622730-1421070
89641
Snabdevanje sa gradjevinskim materijalom za adaptaciju nekih kuca, za siromasne
150,000
porodice
Faqe 37
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622730-1421077
89643
Izrada malih projekata
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
622730-1421078
89644
Izgradnja drugog objekta CSR
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
622755-1524485
40718
Izgradnja Starackog Doma
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
622755-1524511
40719
Nova izgradnja centra za resocijalizaciju dece i mladih sa socijalnim potrebama
0
0
0
80,000
30,000
110,000
0
0
622755-1524527
40720
Nabavka kompjutera za CSR
0
3,000
3,000
0
2,000
5,000
0
0
622755-1524547
40721
Renoviranje treceg sprata objekta CSR za arhivu
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622755-1524577
40722
Snabdevanje kancelarije klima uredjajem
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
622755-1524581
40723
Snabdevanje materijalom za hitne slucajeve
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
622755-1525077
40724
Izgradnja stanova za porodice palih boraca i invalida rata, veterana, zatvorenika,i300,000
siroma?nih porodica
200,000
622755-1525079
40725
Pokrivanje troskova sahrane osoba sa potrebama
500,000
500,000
500,000
1,500,000
0
0
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
450,000
398,000
848,000
800,000
882,000
2,530,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
450,000
398,000
848,000
800,000
882,000
2,530,000
0
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
622850 - Kultura, Omladina i Sport
850100 - Kultura - Prizren
622850-1215276
85519
Izrada projekata
20,000
0
622850-1215279
85520
Izgrada Doma kulture u Zagradskoj Hoci
50,000
28,500
78,500
0
0
78,500
0
0
622850-1215286
85524
Izgrada sportskih terena u Medvecu
50,000
50,000
100,000
100,000
0
200,000
0
0
622850-1215944
85528
Renoviranje i odrzavanje postojecih kulturnih i sportskih centara
50,000
0
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
622850-1319883
87783
Izgradnja sportskog terena u selu Donja Srbica
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
622850-1319887
87787
Organizovanje tradicionalnih festivala - "Zambaku i Prizrenit, Fluturat, rock live"
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
622850-1319891
87791
Izgradnja sportskih terena
0
0
0
100,000
150,000
250,000
0
0
622850-1422313
89649
Izgradnja kulturno-sportskog centra u selu Pirane
622850-1524575
40726
Izgradnja Biblioteke(regionalne) u Prizrenu
622850-1524640
40727
Izgradnja Kulturno-Omladinskog Centra Boshnjaka
622850-1524642
40728
Izgradnja Kulturno-Omladinskog Centra
622850-1524686
40729
Inventarizacija postojecih objekata
622850-1524694
40730
622850-1524703
40731
622850-1524710
40732
Projekat razvojne politike kulture
622850-1524714
40733
Izgradnja Kulturnog Centra u Maloj Krui
0
0
0
120,000
100,000
220,000
0
0
100,000
40,000
140,000
140,000
140,000
420,000
0
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
100,000
50,000
150,000
0
0
150,000
0
0
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Nagradjeni projekti godine
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Snabdevanje rekvizitima
0
31,500
31,500
30,000
40,000
101,500
0
0
150,000
100,000
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
600,000
450,000
1,050,000
1,060,000
1,100,000
3,210,000
0
0
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Kultura - Prizren
850900 - Sport i Rekreacija - Prizren
622850-1524718
40734
Izgradnja sportskih terena u Nebregote
Faqe 38
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Sport i Rekreacija - Prizren
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
600,000
450,000
1,050,000
1,100,000
1,100,000
3,250,000
0
0
46,451
0
46,451
30,000
50,000
126,451
0
0
0
0
0
100,000
60,000
160,000
0
0
622920 - Obrazovanje i Nauka
920500 - Administracija - Prizren
622920-1422147
89658
Izrada raznih projekata za skolske objekte
622920-1422472
89677
Krecenje unutrasnjosti i spolja skolskih objekata
622920-1422508
89685
Snabdevanje sportskom opremom za sale fizickog vaspitanja
30,000
0
30,000
0
50,000
80,000
0
0
622920-1422540
89693
Izrada partera i sportskog terena u skoli "Gjon Buzuku" - selo Romaja
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1422557
89698
Izrada infrastrukture skolskog objekta "Zenun Cocaj" - Djonaj
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622920-1524295
40735
Izgradnja aneksa Skolskog objekta "Gjon Buzuku" gimnazija u Zuru
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
622920-1524297
40736
Izgradnja novog skolskog objekta "Planjane" u Planjane
0
0
0
175,000
0
175,000
0
0
622920-1524341
40737
Izgradnja infrastrukture skolskih objekata
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
622920-1524918
40738
Izgradnja novog skolskog objekta (druga faza)"Dy Deshmoret" u Pirane
100,000
100,000
200,000
200,000
0
400,000
0
0
622920-1524921
40739
Izgradnja novog skolskog objekta (treca faza) "Pjeter Budi"u Dedaj
37,000
0
37,000
0
0
37,000
0
0
622920-1524923
40740
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Ekrem Rexha" Ljubizhda
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
622920-1524925
40741
Termicka izolacija fasade kolskog objekta "Luciano Matroni" Prizren
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1524926
40742
Instaliranje centralnog grejanja u kolskom objektu "Shtjefen Gjeqovi" Zym
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1524927
40743
Izgradnja novog skolskog objekta "Leke Dukagjini" u Prizrenu
50,000
50,000
100,000
0
0
100,000
0
0
622920-1524929
40744
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Izvor" Gornje Ljubinje
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
622920-1524932
40745
Izgradnja novog skolskog objekta "Zef Lush Marku" Velezhe
100,000
100,000
200,000
175,000
0
375,000
0
0
622920-1524933
40746
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Luigj Gurakuqi" Nashec
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
622920-1524934
40747
Instaliranje centralnog grejanja "Deshmoret e Vrrinitt" Billushe
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
622920-1524935
40748
Instaliranje centralnog grejanja "Deshmoret e Hasit" Kabash
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1524939
40749
Izgradnja novog skolskog objekta "Ekrem Rexha" Novo Selo
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
622920-1524940
40750
Instaliranje centralnog grejanja za skolski objekat "Besim Ndrecaj" Ljutoglav
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1524942
40751
Zamena krova na skolskom objektu "Leke Dukagjini" Prizren
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
622920-1524943
40752
Izgradnja depoa za goriva "25 Maj" Donje Ljubinje
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
622920-1524948
40753
Izgradnja novog skolskog objekta "Ardhmeria" Landovica
0
100,000
100,000
175,000
0
275,000
0
0
622920-1524952
40754
Renoviranje objekta muzicke shkole "Lorenc Antoni" u Prizrenu
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
622920-1524957
40755
Izgradnja novog shkolskog objekta "Pjeter Mazreku" Mazrek
0
100,000
100,000
175,000
0
275,000
0
0
622920-1524960
40756
Izgradnja sportskog terena "Shtjefen Gjeqovi" Bregdri
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
622920-1524961
40757
Sredjivanje shkolskog dvorista skole "Vellezerit Frasheri" Planeje
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
622920-1524962
40758
Izgradnja sportskog terena "Leke Dukagjini" Prizren
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 39
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
622920-1524964
40759
Postavljanje ograde kolskog objekta "Nazim Kokollari"Prizren
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524966
40760
Izrada termike fasade kolskog objekta "Meto Bajraktari" Reqane
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622920-1524972
40761
Izgradnja sportskog terena u skoli "Mati Logoreci" Prizren
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
622920-1524976
40762
Instaliranje centralnog grejanja "Mithat Frasheri" Krajk
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524977
40763
Instaliranje centralnog grejanja "Leke Dukagjini" Petrove
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524978
40764
Instaliranje centralnog grejanja za kolski objekat "Gjon Buzuku" Romaja
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
622920-1524980
40765
Postavljanje ograde kolskog dvori?ta "Mati Logoreci" Pz
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622920-1524983
40766
Izrada termicke fasade kolskog objekta "Sinan Thaqi" Zojz
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
622920-1524986
40767
Izgradnja sportskog terena u skoli "Brigada 125" u Medvece
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
622920-1524987
40768
Izrada termicke fasade kolskog objekta "Abdyl Frasheri" Prizren
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
622920-1524989
40769
Instaliranje centralnog grejanja "Sharr " Jablanica
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
622920-1524991
40770
Izgradnja novog skolskog objekta (drugi deo) "Ekrem Rexha"- Grncare
50,000
100,000
150,000
0
0
150,000
0
0
622920-1524997
40771
Postavljanje ograde shkolskog dvorishta "Nazim Biduri" Jeshkove
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
622920-1524998
40772
Izgradnja zashtitnog zida shkolskog dvorishta "Manastirica" Manastirica
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
622920-1525000
40773
Postavljanje ograde oko dvorista i izgradnja sportskog terena u skoli"Heronjte e Lumes"
20,000 u Dobrushti 0
20,000
0
0
20,000
0
0
622920-1525002
40774
Izgradnja novog predskolskog objekta u Zur
0
0
0
100,000
100,000
200,000
0
0
622920-1525003
40775
Zamena vrata i prozora ?kolskog objekta "Mushnikova" Mushnikova
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
683,451
600,000
1,283,451
1,600,000
1,725,000
4,608,451
0
0
Ukupno - Administracija - Prizren
932700 - Osnovno Obrazovanje - Prizren
622920-1422146
89657
Snabdevanje sa skolskim inventarom
30,000
0
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
622920-1422153
89660
Izgradnja skolskog objekta (treca faza) u Djonaj Has
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
622920-1524944
40776
Izgradnja novog skolskog objekta "Bajram Curri" Lukije
100,000
0
100,000
150,000
0
250,000
0
0
622920-1524946
40777
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Fatmir Berisha" u Prizrenu
100,000
0
100,000
0
150,000
250,000
0
0
622920-1524970
40778
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Deshmoret e Zhurit" Zhur
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
622920-1524973
40779
Instaliranje centralnog grejanja "Pjeter Mazreku" Kojush
622920-1524994
40780
Izgradnja sale fizickog vaspitanja "Haziz Tola" Pz
622920-1524999
40781
28,549
0
28,549
0
0
28,549
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Izgradnja sale fizickog vaspitanja u skoli "Deshmoret e Kabashit" u Korishi
70,000
0
70,000
100,000
0
170,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Prizren
578,549
0
578,549
300,000
200,000
1,078,549
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Prizren
1,262,000
600,000
1,862,000
1,900,000
1,925,000
5,687,000
0
0
11,030,971
6,038,611
17,069,582
16,595,502
17,127,800
50,792,884
0
0
623000 - Orahovac
623163 - Administracija i Osoblje
Faqe 40
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
163110 - Administracija - Orahovac
623163-1524802
40782
Izgradnja kancelarija zemalja u opstini
22,866
0
623163-1524803
40783
Projekti sa primena CO
623163-1524804
40784
Rekonstrukcija opstinskih objekata uprave
0
6,000
18,000
0
623163-1524810
40785
Opsada kancelarija i regulacije zemljama
0
7,000
623163-1524842
40786
Informaciona tehnologija oprema
0
15,000
Ukupno - Administracija - Orahovac
40,866
28,000
Ukupno - Administracija i Osoblje
40,866
28,000
22,866
20,000
0
42,866
0
0
6,000
6,000
10,000
22,000
0
0
18,000
10,000
10,000
38,000
0
0
7,000
5,000
10,000
22,000
0
0
15,000
10,000
20,000
45,000
0
0
68,866
51,000
50,000
169,866
0
0
68,866
51,000
50,000
169,866
0
0
623166 - Inspekcija
166210 - Inspekcija - Orahovac
623166-1524847
40787
Rusenje zasti . bez dozvole i intervencije u riziku objektima gra?anima .
623166-1524857
40788
Vertikalna i horizontalna signalizacija puteva
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
623166-1524896
40789
Rekonstrukcija puteva seoski grada
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Orahovac
10,000
25,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
10,000
25,000
35,000
35,000
35,000
105,000
0
0
623175 - Budzet i Finansije
175110 - Budzetiranje
623175-1524843
40790
Izgradnja drustva dolaze kuci iz rata
13,000
0
13,000
0
0
13,000
0
0
623175-1524844
40791
Donatorski projekti ( Helvetas
12,000
0
12,000
12,000
12,000
36,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
25,000
0
25,000
12,000
12,000
49,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
25,000
0
25,000
12,000
12,000
49,000
0
0
0
80,000
80,000
83,238
0
163,238
0
0
623180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181710 - Javna Infrastruktura - Orahovac
623180-1524202
40792
Izgradnja puta u Apterushe ( Nastavak)
623180-1524308
40793
Izgradnja puteva u Drenovac ( nastavak)
30,000
0
30,000
29,659
0
59,659
0
0
623180-1524478
40794
Izgradnja puta Drenovac - Bratatin ( nastavak)
50,000
0
50,000
62,940
0
112,940
0
0
623180-1524516
40795
Izgradnja ( asfaltni ) put
623180-1524555
40796
Kanalizaciju sela Nashpall i Petkovic ( nastavak
623180-1524660
40797
623180-1524745
40798
623180-1524751
40799
623180-1524755
40800
623180-1524764
40802
Izgradnja puteva u gradu Orahovca ( nastavak)
0
0
0
12,099
0
12,099
0
0
10,000
0
10,000
29,814
0
39,814
0
0
Izgradnja puteva u Velikoj Kruse ( nastavak
0
44,562
44,562
15,719
0
60,281
0
0
Izgradnja ( asfaltni ) put Fortesa - Zrze ( nastavak)
0
8,051
8,051
12,099
0
20,150
0
0
Izgradnja puta Fortesa ( nastavljena
50,000
0
50,000
198,194
0
248,194
0
0
Izgradnja ( asfaltni ) put Pastasel - Kaznik ( nastavljena
70,000
0
70,000
80,590
0
150,590
0
0
140,000
0
140,000
149,965
0
289,965
0
0
Faqe 41
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623180-1524768
40803
Izgradnja puta 28. novembra ( nastavak )
56,315
0
56,315
17,814
0
74,129
0
0
623180-1524782
40804
Izgradnja puteva u Ratkocu ( nastavak )
62,277
0
62,277
0
0
62,277
0
0
623180-1524784
40805
Put petlje ( tranzit) na Orahovac ( nastavljena)
0
10,000
10,000
50,000
0
60,000
0
0
623180-1524913
40807
Kanalizacija Pastasel- sela Polluze
60,000
0
60,000
77,713
0
137,713
0
0
623180-1524922
40808
Upravljanje svrstim otpadom
25,000
0
25,000
141,335
160,000
326,335
0
0
623180-1524930
40809
Rekonstrukcija puteva
0
0
0
20,000
100,000
120,000
0
0
623180-1524938
40810
Projekata koje sufinansira od strane donatora u javnu infrastrukturu
0
0
0
40,000
120,000
160,000
0
0
623180-1524947
40811
Ciscenje i odrzavanje puteva u dve sezone
75,000
0
75,000
70,000
90,000
235,000
0
0
623180-1524963
40812
Nabavka betonskih blokova ( nastavak)
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
623180-1524969
40813
Uklanjanje pasa lutalica (njihov stambeni )
15,000
0
15,000
30,000
40,000
85,000
0
0
623180-1524990
40814
Javna rasveta i odrzavanje postojece mreze )
40,000
0
40,000
40,000
100,000
180,000
0
0
623180-1525001
40815
Hitne intervencije u infrastrukturu
75,000
0
75,000
60,000
100,000
235,000
0
0
623180-1525026
40816
Izgradnja i unapredenje kanalizacije u opstini Orahovac
0
136,049
136,049
227,542
225,846
589,437
0
0
623180-1525036
40817
Izgradnja puteva u opstini Orahovac
304,166
70,242
374,408
0
0
374,408
0
0
623180-1525102
40818
Izgradnja trotoara u opstini Orahova
36,859
30,000
66,859
76,824
120,000
263,683
0
0
623180-1525122
40819
Izgradnja vodovodnih sistema u opstini Orahovac
171,479
0
171,479
202,904
230,000
604,383
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Orahovac
1,321,096
378,904
1,700,000
1,728,449
1,285,846
4,714,295
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,321,096
378,904
1,700,000
1,728,449
1,285,846
4,714,295
0
0
0
32,000
32,000
40,000
40,000
112,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
32,000
32,000
40,000
40,000
112,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
0
32,000
32,000
40,000
40,000
112,000
0
0
128,000
70,000
198,000
75,000
80,000
353,000
0
0
623195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195550 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
623195-1524257
40820
Projekti u saradnji za manjine
623470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470110 - Poljoprivreda - Orahovac
623470-1524254
40821
Kanal za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljista u opstini Orahovac
623470-1524401
40822
Izgradnja i odrzavanje poloprivdenih puteva
50,000
50,000
100,000
60,000
70,000
230,000
0
0
623470-1524415
40823
Prosirenja sistema za navodnjavnje
40,000
0
40,000
35,000
35,000
110,000
0
0
623470-1524436
40824
Investicije u poljoprivredi ( poljoprivrednih inputa ) i stoke projekti sa NVO bashkfinancim
10,000
40,000
50,000
87,000
165,000
302,000
0
0
623470-1524501
40826
Izgradnja 50 plastenika uz ucesce 50%-50%
10,000
20,000
30,000
70,000
70,000
170,000
0
0
623470-1524536
40827
Ucesce u ko - finansira projekte u oblasti poljoprivrede
0
20,000
20,000
10,000
10,000
40,000
0
0
623470-1524617
40829
Investicije u infrastrukturu za Berba Gorzda
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
623470-1524664
40830
Izdvajanje sredstava za razne vanredne situacije u poljoprivred
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Faqe 42
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Poljoprivreda - Orahovac
238,000
220,000
458,000
357,000
450,000
1,265,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
238,000
220,000
458,000
357,000
450,000
1,265,000
0
0
623480 - Ekonomski Razvoj
480110 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
623480-1524679
40831
Razvoj turizma " Shkodrani Peak " ( nastavak)
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
623480-1524724
40832
Investicije u poljoprivredi ( poljoprivrednih inputa ) i stoke projekti sa NVO cofinancing 0
20,000
20,000
23,000
23,000
66,000
0
0
623480-1524758
40833
Razvoj investicionih projekata za strana ulaganja i domace
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
623480-1524824
40835
Kombinovani trziste
0
13,254
13,254
15,000
16,000
44,254
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Orahovac
20,000
43,254
63,254
48,000
49,000
160,254
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
20,000
43,254
63,254
48,000
49,000
160,254
0
0
0
80,000
80,000
80,000
100,000
260,000
0
0
623650 - Kadastar i Geodezija
650550 - Katastar Usluge - Orahovac
623650-1524701
40836
Kupovina zemljista i nekretnina
623650-1524706
40837
Premera oprema i aparati
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Orahovac
0
80,000
80,000
90,000
110,000
280,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
80,000
80,000
90,000
110,000
280,000
0
0
0
40,000
40,000
50,000
130,000
0
0
623660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663600 - Urbano Planiranje i Inspekcija
623660-1523963
40838
Nadzor radova
40,000
623660-1524081
40839
Razvoj razlictih projekata
40,000
0
40,000
40,000
60,000
140,000
0
0
623660-1524089
40840
Regulisanje korita i izvorista u opstini Orahovac
70,000
20,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
623660-1524100
40841
Odrzavanje parkova , grobalja i grobova muceika u ovoj opstini
35,000
0
35,000
40,000
70,000
145,000
0
0
623660-1524136
40842
Kreiranje zelenih povrsna u ovoj opstini
0
30,000
30,000
30,000
60,000
120,000
0
0
623660-1524140
40843
Podrska izradi kartu zoniranja ,detaljne regulacije planovi
20,000
0
20,000
30,000
50,000
100,000
0
0
623660-1524145
40844
Izgradnja socijalnih stanova
100,000
0
100,000
80,000
85,000
265,000
0
0
623660-1524165
40845
Regulacija cntra grada sa kamena
60,000
0
60,000
60,000
65,480
185,480
0
0
623660-1524201
40846
Zastne zidovi u Orahovcu
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
623660-1524212
40847
Projekti u saradnji urbanizam
30,000
0
30,000
20,000
0
50,000
0
0
623660-1524217
40848
Kompleks mucenika (nastavak)
20,000
0
20,000
20,000
40,000
80,000
0
0
623660-1524225
40849
Renoviranje javnih zgrada ( fasada i popravka krovova )
13,103
0
13,103
12,057
40,000
65,160
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
438,103
50,000
488,103
462,057
610,480
1,560,640
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
438,103
50,000
488,103
462,057
610,480
1,560,640
0
0
623730 - Osnovno Zdravstvo
Faqe 43
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
737000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
623730-1524639
40850
Nabavka inventara,tehnoloska oprema i odrzavanje njihovog medicinskog
24,961
0
24,961
31,574
40,961
97,496
0
0
623730-1524645
40851
Odrzavanje dijaliza jedinica
10,000
0
10,000
10,000
623730-1524651
40852
Projekti sa ko Zdravlja
65,000
0
65,000
85,000
10,000
30,000
0
0
85,000
235,000
0
0
623730-1524657
40853
Dezinfekcija javnih objekata i povrsina
40,000
0
40,000
623730-1524662
40854
Ciscenje sektor higjense i fizicko obezbecenje objekata
68,670
0
68,670
40,000
60,000
140,000
0
0
75,000
77,190
220,860
0
0
623730-1524677
40855
Izgradnja porodice zdravlja u Orahovcu
50,000
0
623730-1524678
40856
Odrzavanje i popravka zdravstvenih ustanov
10,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
10,000
35,000
35,000
80,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
268,631
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
268,631
0
268,631
326,574
358,151
953,356
0
0
0
268,631
326,574
358,151
953,356
0
0
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
623755 - Stambene I socijalne usluge
755510 - Socijalne usluge
623755-1524279
40857
Projekti u saradnji za drustvena pitanja
623755-1524280
40858
Nvo Podrska socijalna pitanja
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Socijalne usluge
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
0
15,000
15,000
15,000
25,000
55,000
0
0
623850 - Kultura, Omladina i Sport
850110 - Kultura - Orahovac
623850-1524841
40859
Regulisanje sportski teren
623850-1524851
40860
Uredenje infrastrukture neophodne za praznik Anadrini odjekuju
623850-1524858
40861
Dom kulture,Drenovac (druga faza)
623850-1524905
40862
623850-1524916
40863
623850-1524954
40864
Podrzati Sport
623850-1525022
40865
623850-1525032
40866
623850-1525049
40867
Omladinski Support
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
70,000
0
70,000
10,000
0
80,000
0
0
Projekti kofinansira ( u kulturi ima, omladine i sporta
0
30,000
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
Podrzava Culture
0
6,856
6,856
10,000
10,000
26,856
0
0
10,000
0
10,000
15,000
15,000
40,000
0
0
Nastavljajuci izgradnju kuce muzeja Uksin Hotit
0
10,000
10,000
20,000
30,000
60,000
0
0
Nabavka knjiga biblioteke
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
0
5,000
5,000
10,000
15,000
30,000
0
0
Ukupno - Kultura - Orahovac
80,000
81,856
161,856
140,000
155,000
456,856
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
80,000
81,856
161,856
140,000
155,000
456,856
0
0
130,000
0
130,000
150,000
146,000
426,000
0
0
14,000
0
14,000
15,000
3,000
32,000
0
0
623920 - Obrazovanje i Nauka
920550 - Administracija - Orahovac
623920-1524553
40868
Izgradnja osnovne skole u Apterushe
623920-1524608
40869
Sredstva dodeljena za obrazovanje Co
Faqe 44
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
623920-1524623
40870
Popravke skolama
623920-1524688
40871
Izgradnja osnovnih skola Radoste nastavak
623920-1524692
40872
Odrzavanje skola
Ukupno - Administracija - Orahovac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Orahovac
10,000
0
10,000
25,000
25,000
60,000
0
0
136,000
0
136,000
0
0
136,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
300,000
0
300,000
200,000
184,000
684,000
0
0
300,000
0
300,000
200,000
184,000
684,000
0
0
2,791,696
939,014
3,730,710
3,540,080
3,389,477
10,660,267
0
0
624000 - Suva Reka
624166 - Inspekcija
166230 - Inspekcija - Suva Reka
624163-1523811
40873
Ruenje i tretman ilegalnih objekata
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Suva Reka
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
624175 - Budzet i Finansije
175120 - Budzetiranje
624175-1523587
40874
Projekti sufinansirani
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
624175-1523589
40875
Uredjenje saltera I nabavka kompjuterske opreme
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
20,000
20,000
50,000
50,000
120,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
20,000
20,000
50,000
50,000
120,000
0
0
624180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180120 - Putna Infrastruktura - Suva Reka
624180-1214124
85665
Izgradnja lokalnih puteva u Vranicu
0
0
0
70,000
70,000
140,000
0
0
624180-1214158
85690
Izgradnja lokalnih puteva u selo Slapuzan
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1214164
85695
Zimsko odrzavanje lokalnih puteva
0
40,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
624180-1214165
85696
Hitni fond
0
50,000
50,000
40,000
40,000
130,000
0
0
624180-1214173
85700
Izgradnja lokalnih puteva u selo Sopije
0
0
0
0
75,000
75,000
0
0
624180-1214177
85704
Odrzavanje i ciscenje grada
0
96,000
96,000
90,000
90,000
276,000
0
0
624180-1214179
85706
Nadzor investicionih pojekata
0
50,000
50,000
50,000
60,000
160,000
0
0
624180-1214624
85709
Izgradnja lokalnih puteva u selo Blace
624180-1317230
87974
Izgradnja lokalnih puteva i trgova u Suvoj Reci
624180-1317232
87975
624180-1317234
87976
624180-1317240
87977
0
0
0
65,000
90,000
155,000
0
0
100,000
30,000
130,000
80,000
100,000
310,000
0
0
Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacije
0
83,141
83,141
85,000
100,000
268,141
0
0
Izgradnja puta Dubrava-Djinovce
0
0
0
95,000
80,000
175,000
0
0
Izgradnja lokalnih puteva Sallagrazhde
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
Faqe 45
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1317242
87978
Izgradnja lokalnih puteva Nishor
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1317892
87980
Instalacija i rekonstrukcija javni osvetljenja
0
40,000
40,000
35,000
50,000
125,000
0
0
624180-1317895
87982
Rehabilitacija lokalnih puteva
624180-1317896
87983
Izgradnja brigade 123 puta Suva Reka
624180-1317898
87985
624180-1317899
87986
624180-1317901
87988
Izgradnja lokalnih puteva Musutiste
624180-1317902
87989
Izgradnja lokalnih puteva u selu Studenqan
624180-1317903
87990
624180-1317906
87992
624180-1317908
624180-1317913
0
40,000
40,000
50,000
100,000
190,000
0
0
190,000
50,000
240,000
180,000
0
420,000
0
0
Oporavak i prilagodjavanja vodovoda
0
30,000
30,000
70,000
110,000
210,000
0
0
Izgradnja lokalnih puteva u selu Budakova
0
0
0
50,000
70,000
120,000
0
0
110,000
0
110,000
75,000
80,000
265,000
0
0
95,000
0
95,000
80,000
80,000
255,000
0
0
Nabavka betonskih elemenata i sljunka
0
60,000
60,000
60,000
70,000
190,000
0
0
Izgradnja lokalnih puteva u selu Leshan
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
87993
Izgradnja lokalnih puteva u selu Dulje
0
0
0
50,000
45,000
95,000
0
0
87995
Izgradnja lokalnih puteva Siroka
0
0
0
65,000
0
65,000
0
0
624180-1317916
87997
Izgradnja lokalnih puteva Kasterc
0
0
0
0
35,000
35,000
0
0
624180-1317917
87998
Izgradnja i sanacija trotoara u opstini
40,000
48,000
88,000
60,000
90,000
238,000
0
0
624180-1317928
87999
Izgradnja puta Kafe Duhles-Grejkevc
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
624180-1317940
88002
Izgradnja puta Bukos-Recane
0
0
0
60,000
110,000
170,000
0
0
624180-1317941
88003
Izgradnja puta u naselju Lesani i vogel- Siroka
0
40,000
40,000
85,000
0
125,000
0
0
624180-1420895
89806
Izgradnja lokalnih puteva u s. popovljane i Dvorane
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
0
624180-1420955
89810
Izgradnja vodovoda u s. Dulje
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1420965
89811
Izgradnja kanalizacije u Bacevce
0
20,000
20,000
0
20,000
40,000
0
0
624180-1420987
89812
Izgradnja lokanih puteva u s. Pecane
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1420993
89813
Izgradnja kanalizacije i vodovoda u s. Vrsevce
0
0
0
0
35,000
35,000
0
0
624180-1421007
89815
Izgradnja puta Semetiste - Pecane
0
0
0
0
90,000
90,000
0
0
624180-1421012
89818
Izgradnja lokalni puteva u s. Dobrdeljane
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
624180-1523348
40876
Asfaltiranje puta u naselju "Paljusi" G. Krusica
130,000
30,000
160,000
0
0
160,000
0
0
624180-1523353
40877
Construction of highroad sidewalks in Samadraxhe
50,000
0
50,000
85,000
0
135,000
0
0
624180-1523368
40878
Izgradnja puta " Sulejman Veseljaj " I trotuara u Recanskom putu
624180-1523379
40879
Izgradnja puta Bresance - Nisor
624180-1523383
40880
624180-1523386
40881
624180-1523390
40882
Izgradnja lokalnih puteva Javor
624180-1523400
40883
Izgradnja kanalizacije u Studencane -Naselje Makica
624180-1523408
40884
Asfaltiranje puta Movljane-Vrsevce - Cajdrak
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Izgranja potpornog zida u Bresance I Stravuqine
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Izgradnja puta Dubrava -naselje Kacaniku
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
Faqe 46
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
35,000
5,000
40,000
0
0
40,000
0
0
100,000
0
100,000
50,000
0
150,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1523421
40885
Izgradnja trotoara u s. M. Krusica
10,000
40,000
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523423
40886
Izgradnja puta "8 Mart" u Delovce
45,000
0
45,000
0
0
45,000
0
0
624180-1523424
40887
Izgradnja trotoara I puta "Gani Kukaj"-Geljance
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
624180-1523425
40888
Izgradnja puta" Livadet e Buta" u Savrovo
35,000
15,000
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523426
40889
Izgradnja trotoara u s. Neprobiste
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523427
40890
Izgradnja lokalnih puteva Papaz
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
624180-1523434
40891
Izgradnja lokalnih puteva u s. Dragacina
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523437
40892
Cisenje I uredjenje reka u opstinu
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
624180-1523438
40893
Izgradnja puta "Yll Bytyqi" Semetiste
50,000
15,000
65,000
0
0
65,000
0
0
624180-1523455
40894
Kupovina kola za vatrogasce
0
0
0
120,000
0
120,000
0
0
624180-1523457
40895
Izgradnja puteva " Muhamed Ilazaj ", " Rushit Aliaj " u Sopinu
75,000
35,000
110,000
0
0
110,000
0
0
624180-1523461
40896
Izgradnja puta " Palush Tuna ", "Deli Azem Gegaj" u Sallgarazde
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
624180-1523486
40897
Izgradnja lokalnih puteva Grejkovce
90,000
10,000
100,000
75,000
98,796
273,796
0
0
624180-1523487
40898
Izgradnja puta " Sali Kermeni " Blace
80,000
10,000
90,000
0
0
90,000
0
0
624180-1523490
40899
Izgradnja puta " Veterani OVK " i trotoara u Lesane
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523491
40900
Izgradnja puta "Bujari" Dulje
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523493
40901
Izgradnja puta naselja Bitici Slapuzane
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
624180-1523494
40902
Izgradnja puta "Ndre Mjeda" I "Djon Buzuku" Siroko
26,700
43,300
70,000
0
0
70,000
0
0
624180-1523496
40903
Stvaranje zelenih povrsina
0
40,000
40,000
50,000
80,000
170,000
0
0
624180-1523512
40904
Izgradnja lokalnih puteva Gornja Krusica
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
624180-1523518
40905
Izgradnja I pobolsanje uslova zivota porodicama u krajnjoj nemastini
30,000
30,000
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
624180-1523519
40906
Izgradnja puta "Fljorim Gasi" u Movljane
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
624180-1523521
40907
Uredjenje ambijenta za praznicne kulturne aktivnosti u opstini
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
624180-1523522
40908
Podizanje kapaciteta za saveta za omlad. Delovanje
0
0
0
11,000
15,000
26,000
0
0
624180-1523526
40909
Izgradnja kapaciteta za pozori?te i efikasnost za Omladinski centar
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
624180-1523527
40910
Izrada regulacionih planova
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
624180-1523529
40911
Eliminacija ilegalnih skladista
20,000
10,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
624180-1523540
40912
Izrada I revidiranje projekata
40,000
20,000
60,000
40,000
40,000
140,000
0
0
624180-1523541
40913
Fasadiranje objekata za kolekivno stanovanje
0
0
0
40,000
35,000
75,000
0
0
624180-1523542
40914
Izrada detaljnog plana saobracaja
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523543
40915
Postavljanje identifikacionih tabli na trgovima, putevima I objektima
624180-1523544
40916
Obrzavanje institucionalnih objekata
624180-1523545
40917
Uredjenje dvorista skole Trnje
Faqe 47
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
20,000
25,000
25,000
70,000
0
0
0
27,000
27,000
0
0
27,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1523566
40918
Uredjenje korita reke Salagrazda
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
624180-1523567
40919
Uredjenje korita reke Musetiste
0
0
0
40,000
70,000
110,000
0
0
624180-1523568
40920
Uredjenje potoka usred sela Semetiste
0
0
0
55,000
0
55,000
0
0
624180-1523569
40921
Izgradnja vodovoda u s. Macitevo
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1523570
40922
Izgradnja kanalizacije Sopino-naselje Gasi
624180-1523572
40923
Uredjenje groblja u Suvu Reku, Doberdeljane, Dubrava
624180-1523574
40924
624180-1523575
40925
624180-1523583
624180-1523614
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
17,500
40,000
57,500
0
0
57,500
0
0
Asfaltiranje puta Ljuznica
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
Izgradnja osnovne skole u s. Lesane
0
0
0
0
450,000
450,000
0
0
40926
Izgradnja osnovne skole Nisor
0
0
0
450,000
0
450,000
0
0
40927
Izgradnja decjeg obdanista u Musutiste
0
0
0
0
60,000
60,000
0
0
624180-1523653
40928
Nabavka opreme za geod. Merenja total stacion
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
624180-1523774
40929
Asfaltiranje puta u naselju Sopaj u Grejcevce
90,000
0
90,000
90,000
0
180,000
0
0
624180-1523776
40930
Izgradnja puta "Njazi Sopa" u s. Bukos
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
624180-1523853
40931
Izgradnja kanalizacije u Naselje i Kotorri Mamaj u Samadraxhe
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
624180-1523859
40932
Izgradnja puteva " Fusat ", " Uke Zeka " Vranice
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
624180-1523893
40933
Izgradnja puta"Martiret e Pecanit" u Pecane
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
624180-1523901
40934
Izgradnja I renoviranje sportskih I objekata kulture
0
30,000
30,000
52,888
60,000
142,888
0
0
624180-1523905
40935
Horizontalno I vertikalno obelesavanje puteva
624180-1523967
40936
Projekti sa sufinansiranjem
624180-1523979
40937
624180-1524062
40938
624180-1524065
624180-1524120
25,000
0
25,000
25,000
30,000
80,000
0
0
250,000
0
250,000
200,000
260,000
710,000
0
0
Izgradnja infrastrukture u industrijsku zonu
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Izgradnja lokalnih puteva I trotoara u Geljance
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
40939
Izgradnja lokalnih puteva Savrovo
0
0
0
80,000
55,000
135,000
0
0
40940
Uredjenje stadiona I izgradnja sportskih poligona
0
0
0
50,000
55,000
105,000
0
0
624180-1524132
40941
Uredjenje ambijenta za kulturno nasledje
0
0
0
10,000
12,000
22,000
0
0
624180-1524146
40942
Tretiranje objekata bez dozvole
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
624180-1524149
40943
Izgradnja palestre sportova Studencane
0
0
0
100,000
160,000
260,000
0
0
624180-1524153
40944
Uredjenje groblja u opstini
0
0
0
50,000
50,000
100,000
0
0
624180-1524175
40945
Izgradnja puteva I trotoara u s. Recane
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1524179
40946
Izgradnja puteva I trotoara u s. G Krusica
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
624180-1524187
40947
Izgradnja lokalnih puteva Delovce
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
624180-1524196
40948
Izgradnja puteva I trotoara u s. Semetiste
624180-1524266
40949
Izgradnja sportskih poligona ( Bukos, Movljane,Sopino, Recane)
624180-1525461
40950
Izgradnja kanalizacije u Pecane
Faqe 48
0
0
0
0
65,000
65,000
0
0
50,000
30,000
80,000
0
0
80,000
0
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
624180-1525462
40951
Izgradnja puta Savrovo- Musutiste
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
624650-1523807
40952
Nabavka opreme za geod. Merenja total stacion
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Suva Reka
2,559,200
1,272,441
3,831,641
4,033,888
4,340,796
12,206,325
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
2,559,200
1,272,441
3,831,641
4,033,888
4,340,796
12,206,325
0
0
624470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470120 - Poljoprivreda - Suva Reka
624470-1214182
85712
Hitni fond za zastitu poljoprivrednih kultura
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
624470-1214185
85715
Tretiranje pasa lutalica i vakcincija pasa lutalica
0
10,000
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
624470-1214186
85716
Izgradnja sistema navodnjavanja za poljoprivredno zemljiste
25,000
0
25,000
40,000
40,000
105,000
0
0
624470-1317191
88009
Poljoprivredni razvojni projekti
15,000
20,000
35,000
25,000
40,000
100,000
0
0
624470-1317952
88011
Izgradnja infrastrukture za poljoprivredu i sumarstvo
15,000
0
15,000
20,000
25,000
60,000
0
0
624470-1523591
40953
Podizanje plastenika
60,000
10,000
70,000
60,000
80,000
210,000
0
0
624470-1523592
40954
Snabdevanje rasadnim mat. u vocarsvu I vinogad
30,000
0
30,000
45,000
50,000
125,000
0
0
624470-1523593
40955
Uredjenje stala za stoku
0
40,000
40,000
45,000
50,000
135,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Suva Reka
145,000
100,000
245,000
275,000
325,000
845,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
145,000
100,000
245,000
275,000
325,000
845,000
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
30,000
30,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
30,000
30,000
60,000
0
0
60,000
0
0
120,000
0
120,000
120,000
120,000
360,000
0
0
624660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
624660-1523802
40956
Izrada regulaciononih planova
624730 - Osnovno Zdravstvo
737500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
624730-1214122
85728
Vitalizacija infrastrukture za funkcionalizaciju projekta-kucni lezajevi
624730-1317870
88025
Projekat sufinansiranja za zdravlje
0
0
0
33,573
67,124
100,697
0
0
624730-1317937
88026
Rehabilitacija i renoviranje OCPZ - CPZ
34,007
0
34,007
25,000
60,000
119,007
0
0
624730-1523599
40957
Nabavka opreme ( kotlara I ostala med.oprema)
35,000
0
35,000
25,000
35,000
95,000
0
0
624730-1523601
40958
Funkcionalizacija centra "Hendikos" I drugih mehanizama za zdravsvo
23,000
0
23,000
25,000
25,000
73,000
0
0
624730-1523602
40959
Usluge dijalize( transport pacijenata na dijalizu)
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
624730-1523603
40960
Izgradnja CPZ Pecane
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
242,007
0
242,007
303,573
337,124
882,704
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
242,007
0
242,007
303,573
337,124
882,704
0
0
624850 - Kultura, Omladina i Sport
Faqe 49
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
850120 - Kultura - Suva Reka
624850-1214309
85731
Uredjenje okoline za kulturne i praznicke aktivnosti opstine
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
624850-1523441
40961
Uredjenje ambijenta za kulturno naslece
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
624850-1523789
40962
Podizanje kapaciteta za saveta za omlad. Delovanje
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
624850-1523790
40963
Inventarizacija opstinske biblioteke
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Kultura - Suva Reka
0
85,000
85,000
0
0
85,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
85,000
85,000
0
0
85,000
0
0
0
0
0
15,000
10,000
25,000
0
0
624920 - Obrazovanje i Nauka
920600 - Administracija - Suva Reka
624920-1214107
85741
Kupovina opreme i namestaja
624920-1317874
88029
Izgradnja i sanacija skola u opstini
624920-1523822
40965
Projekti sa sufinanciranjem u opstini
Ukupno - Administracija - Suva Reka
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Suva Reka
94,836
0
94,836
85,000
90,000
269,836
0
0
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
244,836
0
244,836
100,000
100,000
444,836
0
0
244,836
0
244,836
100,000
100,000
444,836
0
0
3,241,043
1,507,441
4,748,484
4,762,461
5,152,920
14,663,865
0
0
625000 - Malisevo
625175 - Budzet i Finansije
175130 - Budzetiranje
625175-1523713
40966
Sufinansiran sa gradanima
80,000
250,000
330,000
300,000
300,000
930,000
0
0
625175-1523714
40967
Sredstva za poljoprivredu
30,000
220,000
250,000
300,000
350,000
900,000
0
0
625175-1523715
40968
Kupovine kola za opstinski administraciji
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
110,000
500,000
610,000
600,000
650,000
1,860,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
110,000
500,000
610,000
600,000
650,000
1,860,000
0
0
400,000
0
400,000
0
400,000
800,000
0
0
0
0
0
0
250,000
250,000
0
0
625180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180130 - Putna Infrastruktura - Malisevo
625180-1318080
88047
Asfaltiranje lokalnih puteva
625180-1421315
89834
Uredjenje trotoara u gradskom parku
625180-1523717
40969
Odrzavanje puteva-Drenoc-Vermice, Terpeze-Berish-Fshat i Ri
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
625180-1523718
40970
10 % od realizacije projekta , od 2014
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
625180-1523749
40971
Izgradnja osnovne skole , selo Llozice
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
625180-1523751
40972
Izgradnja osnovnu skolu (aneks ), u selu Lladrovik
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
625180-1523753
40973
Izgradnja osnovne skole , selo Shkarashnik
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
Faqe 50
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
625180-1523778
40974
Kolektor otpadnih voda ( faza V ) , Bellanice - Temeqine
0
0
0
291,701
0
291,701
0
0
625180-1523809
40975
River korito Mirusa ( od centra do sela . Mirushe )
0
0
0
0
375,970
375,970
0
0
625180-1523820
40976
Snabdevanje vodom u selima: Vermice,Llazice,Balince
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
625180-1523824
40977
Izgradnja kanalizacije u selima: Vermice,Llazice,Balince
0
0
0
0
200,000
200,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Malisevo
650,000
0
650,000
791,701
1,325,970
2,767,671
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
650,000
0
650,000
791,701
1,325,970
2,767,671
0
0
625660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
665700 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
625660-1318055
88055
Asfaltni seoske puteve
0
0
0
400,000
340,000
740,000
0
0
625660-1318084
88057
Aneks osnovna skola u selu Banja
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
625660-1318106
88060
Trotuari u selima
250,000
0
250,000
200,000
0
450,000
0
0
625660-1421349
89838
Izgradnja Skole " Imer Krasniclija " , Carralluka
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
625660-1421418
89842
Rad kanalizacije u selima
370,000
0
370,000
300,000
0
670,000
0
0
625660-1523721
40978
Izgradnja osnovne skole " G. TERBESHI " / Astrazub
200,000
0
200,000
50,000
0
250,000
0
0
625660-1523724
40979
Snabdevanje vodom u selima : Marali - Gurisht
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
0
0
625660-1523726
40980
Priprema projekata
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
625660-1523728
40981
Izgradnja osnovne skole " Nuhi Mazreku " ( nastavak) / Gurisht
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
625660-1523729
40982
Osnovna skola " Deshmoret e Fshatit " / Bubavec
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
625660-1523734
40983
Akumulaciono jezero , lokacija Panorcit
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
625660-1523759
40984
Odrzavanje puteva: Kijeve-Plloqice-Gollubovc
0
0
0
150,000
100,000
250,000
0
0
625660-1523785
40985
Izgradnja tranzitnog puta (bajpas) , u Malisevo / prva faza
0
0
0
800,000
800,000
1,600,000
0
0
625660-1523826
40986
Izgradnja osnovne skole u selu Lladroc
0
0
0
0
300,000
300,000
0
0
625660-1523832
40987
Izgradnja osnovne skole ( nastavak) u selu Llozice
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
1,730,000
0
1,730,000
2,000,000
1,640,000
5,370,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,730,000
0
1,730,000
2,000,000
1,640,000
5,370,000
0
0
0
0
0
138,299
209,030
347,329
0
0
625730 - Osnovno Zdravstvo
738000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
625730-1214560
85753
Kupovina i obnova opreme u GCPM
625730-1523737
40988
Specijalna medicinska oprema
39,000
0
39,000
0
0
39,000
0
0
625730-1523738
40989
Druge medicinske opreme i krpelja sprej ( selektivno i vazduhnim putem )
250,000
0
250,000
200,000
155,000
605,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
289,000
0
289,000
338,299
364,030
991,329
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
289,000
0
289,000
338,299
364,030
991,329
0
0
625920 - Obrazovanje i Nauka
Faqe 51
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
920650 - Administracija - Malisevo
625920-1523739
40990
Skolske ograde-Vermic,Panorc,Llapcev
625920-1523747
40991
Renoviranje Skolskih zgrada-Dragobil,Lladroc,Lumishte,Panorc
625920-1523748
40992
Izgradnja sportskih terena-Senik,Gurbardh,Carralluk,Dreno,Turjak,Burim
625920-1523795
40993
Osnovna skola " I. Mazreku " ( aneks ) / Malisheve
Ukupno - Administracija - Malisevo
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Malisevo
31,578
0
31,578
0
0
31,578
0
0
70,000
0
70,000
0
60,000
130,000
0
0
115,000
0
115,000
100,000
100,000
315,000
0
0
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
216,578
0
216,578
300,000
160,000
676,578
0
0
216,578
0
216,578
300,000
160,000
676,578
0
0
2,995,578
500,000
3,495,578
4,030,000
4,140,000
11,665,578
0
0
0
5,000
10,000
5,000
20,000
0
0
626000 - Mamusa
626163 - Administracija i Osoblje
163140 - Administracija - Mamusa
626163-1215534
85778
Namestaj
5,000
626163-1215643
85757
IT oprema
10,000
0
10,000
5,000
5,000
20,000
0
0
626163-1422226
89847
Zgrada Objekat za administracije
68,000
20,000
88,000
50,000
0
138,000
0
0
Ukupno - Administracija - Mamusa
83,000
20,000
103,000
65,000
10,000
178,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
83,000
20,000
103,000
65,000
10,000
178,000
0
0
626175 - Budzet i Finansije
175140 - Budzetiranje
626175-1525337
40995
Donator sufinansiranje projekata
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
626180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180140 - Putna Infrastruktura - Mamusa
626180-1215151
85760
Nadzor infrastrukturnih projekata
5,500
0
5,500
0
0
5,500
0
0
626180-1215338
85762
Nastavak poplocavanja ulica
37,113
0
37,113
40,000
40,000
117,113
0
0
626180-1215347
85763
Ciscenje ulica
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
626180-1215363
85764
Projekat posumljavanja
4,000
0
4,000
0
0
4,000
0
0
626180-1215455
85768
Obezbedenje za zgradu SO Mamusa
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
626180-1216241
85772
Nastavak ciscenja korita reke Topluhe
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
626180-1319475
88073
Kanalizacija , struja , kablovska
0
19,000
19,000
22,000
22,000
63,000
0
0
626180-1422427
89850
Tradicionalni festival Paradajz
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
626180-1525342
40996
Konstrukcija autoputa asfalt vezu
90,000
0
90,000
119,000
119,000
328,000
0
0
Faqe 52
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
626180-1525345
40997
Elektricna oprema
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
626180-1525348
40998
Izgradnja grobova
0
12,000
12,000
12,000
12,000
36,000
0
0
626180-1525352
40999
Izgradnja Trga mucenika
0
10,869
10,869
10,869
10,869
32,607
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Mamusa
184,613
41,869
226,482
203,869
253,869
684,220
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184,613
41,869
226,482
203,869
253,869
684,220
0
0
0
0
5,000
0
0
626650 - Kadastar i Geodezija
650700 - Katastar Usluge - Mamusa
626650-1525355
41000
Oprema za merenje katastra nepokretnosti
5,000
0
5,000
626650-1525356
41001
Tabela za imenovanje ulica i javnih povrsina
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
626650-1525363
41002
Autobuska stanica
0
0
0
15,000
23,040
38,040
0
0
626650-1525379
41003
Prosirenje reku Toplua
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Mamusa
30,000
0
30,000
15,000
23,040
68,040
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
30,000
0
30,000
15,000
23,040
68,040
0
0
626730 - Osnovno Zdravstvo
738500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
626730-1215526
85775
Snabdevanje medicinskim materijalom - opremom (EHO, oksimetar, defribrilator, monitor)
9,348
626730-1525359
41004
Grejanje i renoviranje njihova QMF- Mamushe
0
9,348
0
0
9,348
0
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
9,348
3,000
12,348
0
0
12,348
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,348
3,000
12,348
0
0
12,348
0
0
7,000
0
7,000
6,000
15,205
28,205
0
0
7,000
0
7,000
6,000
15,205
28,205
0
0
10,000
0
10,000
9,000
0
19,000
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
10,000
0
10,000
9,000
10,000
29,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
17,000
0
17,000
15,000
25,205
57,205
0
0
329,961
64,869
394,830
298,869
312,114
1,005,813
0
0
626920 - Obrazovanje i Nauka
920700 - Administracija - Mamusa
626920-1525361
41005
Sportski centar
Ukupno - Administracija - Mamusa
933900 - Osnovno Obrazovanje - Mamusa
626920-1422228
89855
Renoviranje osnovne skole
626920-1525362
41006
Regulisanje parkovskih - osnovne skole
Ukupno - Mamusa
631000 - Decane
631160 - Predsednik i Opstinski Savet
160150 - Kancelarija Predsednika - Decane
Faqe 53
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
631160-1524181
41007
Gradska kanalizacija - U toku III faza
300,000
0
300,000
240,000
308,485
848,485
0
0
631160-1524184
41008
Lokalni putevi asfaltiranje
200,000
0
200,000
486,639
328,586
1,015,225
0
0
631160-1524191
41009
Snabdevanje vodom za 10 sela nastavljeno
150,000
0
150,000
238,900
154,925
543,825
0
0
631160-1524223
41010
Square building Trg Ismet Ukaj - Streoc
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
631160-1524243
41011
Odrzavanje Infrastructura Skolama ( Sport Field )
631160-1524248
41012
Zdravstvena Odravanje Infrastructure.
631160-1524251
41013
Projekata koje sufinansira Agriculture
631160-1524491
41014
Voda za Voksh region
631160-1524497
41015
Ulaganje u odravanje puteva
631160-1524508
41016
Izgradnja Spomen Bekir Starost Vokshi
631160-1524520
41017
631160-1524535
41710
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
40,000
0
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
10,000
20,000
30,000
0
0
30,000
0
0
200,969
0
200,969
156,006
184,617
541,592
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
80,000
0
0
Uz participation graqana
0
71,954
71,954
144,777
299,709
516,440
0
0
Ostali capital
0
0
0
30,000
63,737
93,737
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Decane
940,969
241,954
1,182,923
1,296,322
1,340,059
3,819,304
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
940,969
241,954
1,182,923
1,296,322
1,340,059
3,819,304
0
0
124,000
67,000
191,000
0
0
191,000
0
0
124,000
67,000
191,000
0
0
191,000
0
0
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
631180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180150 - Putna Infrastruktura - Decane
631180-1524237
41018
Izgradnja ceoskog Ulica Papic
Ukupno - Putna Infrastruktura - Decane
182750 - Vatrogasna Sluzba - Decane
631180-1524210
41019
Vatrogasna zgradnja
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Decane
184,000
67,000
251,000
0
0
251,000
0
0
Ukupno - Decane
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,124,969
308,954
1,433,923
1,296,322
1,340,059
4,070,304
0
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
632000 - Djakovica
632163 - Administracija i Osoblje
163160 - Administracija - Djakovica
632163-1525010
41020
Renoviranja objekta opstine
632163-1525011
41021
Didjitalizacija Opstinske administracije
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
632163-1525012
41022
Renoviranje opstinske kancelarije po selima
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Administracija - Djakovica
30,000
100,000
130,000
0
0
130,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
30,000
100,000
130,000
0
0
130,000
0
0
632175 - Budzet i Finansije
Faqe 54
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
175160 - Budzetiranje
632175-1525124
41023
Razne projekte sa zajedniqkom financiranje
238,570
373,019
611,589
142,886
149,786
904,261
0
0
Ukupno - Budzetiranje
238,570
373,019
611,589
142,886
149,786
904,261
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
238,570
373,019
611,589
142,886
149,786
904,261
0
0
632180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180160 - Putna Infrastruktura - Djakovica
632180-1523708
41024
Sanacije puta sa slunjkom
40,000
100,000
140,000
100,000
50,000
290,000
0
0
632180-1523712
41025
Zimsko oderzhavanje puteva
42,000
0
42,000
70,000
80,000
192,000
0
0
632180-1523716
41026
Letnje oderzavanje puteva i reqnih korita
632180-1523719
41027
Saniranje asfaltnjih puteva
632180-1523720
41028
Sanacija puteva sagranitnim i betonskom kockama
42,000
0
42,000
632180-1523725
41029
Oderzavanje i sirenje javne rasvjete
74,385
100,000
174,385
632180-1523727
41030
Oderzavanje i izgradnjae parkova
140,000
0
140,000
632180-1523732
41031
Sanitarni remediacija i izgradnja
162,500
100,000
632180-1523733
41032
Oderzavanje signalizacije saobraqaja
66,500
0
632180-1523735
41033
Menadjiranje odpadka
35,000
632180-1523740
41034
Sanacije mostova
14,000
632180-1523742
41035
Vodovodne installacije
Ukupno - Putna Infrastruktura - Djakovica
84,000
0
84,000
100,000
100,000
284,000
0
0
110,000
30,000
140,000
110,000
120,000
370,000
0
0
36,000
46,800
124,800
0
0
150,000
150,000
474,385
0
0
175,000
180,000
495,000
0
0
262,500
240,000
250,000
752,500
0
0
66,500
100,000
184,500
351,000
0
0
0
35,000
120,000
145,000
300,000
0
0
0
14,000
20,000
20,000
54,000
0
0
56,000
447,050
503,050
120,000
150,000
773,050
0
0
866,385
777,050
1,643,435
1,341,000
1,476,300
4,460,735
0
0
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
184200 - Vatrogasci i Inspekcija
632180-1525130
41036
Pomoc za Emergentne slucajeve
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
906,385
777,050
1,683,435
1,381,000
1,516,300
4,580,735
0
0
0
12,000
12,000
0
15,000
27,000
0
0
632470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470160 - Poljoprivreda - Djakovica
632470-1524852
41037
Nabavka jednog vozila
632470-1524855
41038
Izgradnja brane u selo Bec
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
632470-1524908
41039
Izgradnja brane u selo Skivjane
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
632470-1524912
41040
Odrzavanja kanala po seoskim zonama
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
632470-1524919
41041
Otkupni centar
0
15,000
15,000
150,000
100,000
265,000
0
0
632470-1525137
41042
Izgradnja brane i kanale
0
0
0
150,000
150,000
300,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Djakovica
170,000
27,000
197,000
300,000
265,000
762,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
170,000
27,000
197,000
300,000
265,000
762,000
0
0
Faqe 55
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480 - Ekonomski Razvoj
480160 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
632480-1523743
41043
Izgradnja - asfaltiranje puta u s.Sheremet(ulicaBojaj)
632480-1523744
41044
Izgradnja - asfaltiranje puta Dukagjin Vula i Xhafer Thaqi, Dardani
23,380
0
23,380
0
0
23,380
0
0
104,720
0
104,720
0
0
104,720
0
0
632480-1523745
41045
632480-1523806
41046
Izgradnja - asfaltiranje puta u s.Osek Pash
10,427
0
10,427
0
134,000
144,427
0
0
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Brekoc naselje Pepaj
17,755
0
17,755
0
46,000
63,755
0
0
632480-1523812
41047
Izgradnja asfaltiranje puta Muhader - Pnish - Ramamat
632480-1523814
41048
Izgradnja asfaltiranje puta u selo. Rugova-Ujiz
0
0
0
0
216,450
216,450
0
0
52,500
0
52,500
55,000
55,000
162,500
0
0
632480-1523829
41049
Izgradnja asfaltiranje puta u selo.Gerqina(n.Sejdaj)
632480-1523830
41050
Izgradnja asfaltiranje puta u selo.Duzhnje(n.Zenelaj)
11,160
0
11,160
0
274,000
285,160
0
0
13,433
0
13,433
0
0
13,433
0
0
632480-1523831
41051
Izgradja puteva sa kockama ulica. M.cana- Djakovica
632480-1523837
41052
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica.Beqir Pozegu
0
0
0
70,500
0
70,500
0
0
18,270
0
18,270
0
0
18,270
0
0
632480-1523839
41053
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica Londra
38,850
0
38,850
0
0
38,850
0
0
632480-1523840
41054
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica Ibrahim Fehmiu,Djakovica
632480-1523843
41055
22,750
0
22,750
0
0
22,750
0
0
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica naselje Goden II s.Rogova Djakovica 0
0
0
56,500
0
56,500
0
0
632480-1523845
41056
632480-1523846
41057
Izgradja puteva sa betonskom kockama u ulica naselje Shala selo Rogova Djakovica
39,410
0
39,410
0
0
39,410
0
0
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Popoc(n.Ahmataj)
0
0
0
0
57,100
57,100
0
0
632480-1523863
41058
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Popoc
632480-1523868
41059
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Babaj Bokes-Erenik
30,328
0
30,328
40,000
0
70,328
0
0
8,120
0
8,120
0
0
8,120
0
0
632480-1523871
41060
632480-1523873
41061
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Guska
0
0
0
119,400
0
119,400
0
0
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Rripaj-Jahoc
0
0
0
104,500
0
104,500
0
0
632480-1523874
632480-1523881
41062
Izgradnja asfaltiranje puta u selo Skivjan
0
0
0
100,000
246,500
346,500
0
0
41063
Izgradnja asfaltiranje puta Lugu i Vades u Dol
0
0
0
50,000
57,200
107,200
0
0
632480-1523883
41064
Izgradnja parka u centar grada-drugi deo-Djakovica
10,500
0
10,500
0
0
10,500
0
0
632480-1523906
41065
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Bec naselje Bajrushaj, Alijaj i Shabanaj.
47,755
0
47,755
100,000
100,000
247,755
0
0
632480-1523910
41066
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Berjah
18,200
0
18,200
26,000
0
44,200
0
0
632480-1523913
41067
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Dol n.Bardhec
5,300
0
5,300
25,000
0
30,300
0
0
632480-1523928
41068
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.Mithat Frasheri,Djakovica
35,000
0
35,000
47,644
0
82,644
0
0
632480-1523929
41069
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.Xheladin Nushi,Djakovica
0
0
0
19,100
0
19,100
0
0
632480-1524026
41070
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u. Besim Beka ,Dardani-Djakovica
0
0
0
0
66,500
66,500
0
0
632480-1524030
41071
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.A.Korenica,Djakovica
0
0
0
0
18,800
18,800
0
0
632480-1524034
41072
Izgradnja asfaltiranje puta u naselje Brekoca
21,000
0
21,000
30,000
42,500
93,500
0
0
632480-1524042
41073
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Ramoc-Korenica
62,710
200,000
262,710
0
0
262,710
0
0
Faqe 56
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480-1524064
41074
Izgradnja asfaltiranje puta u s.Ramoc-naselje Salcaj
16,765
0
16,765
0
0
16,765
0
0
632480-1524066
41075
Izgradnja stare qarshije
49,000
0
49,000
40,000
50,000
139,000
0
0
632480-1524068
41076
Razvoj konceptuallnog plana i glavni
21,000
0
21,000
30,000
30,000
81,000
0
0
632480-1524103
41077
Izgradnja asfaltiranje puta u Gradish-Smaq 2 Trrava
0
0
0
0
113,200
113,200
0
0
632480-1524105
41078
Izgradnja asfaltiranje puta u s. Ujz 2
0
0
0
0
92,600
92,600
0
0
632480-1524114
41079
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.S.Rama,Djakovica
0
0
0
66,600
0
66,600
0
0
632480-1524121
41080
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u.Dj.Fishta ,Gjakovica
0
0
0
50,000
54,000
104,000
0
0
632480-1524127
41081
Izgradja puteva sa betonskim kockama u u. Minoritete u s.Rogova,Djakovica
0
0
0
88,200
0
88,200
0
0
632480-1524164
41082
Izgradnja mosta u selo Raqe
6,898
0
6,898
0
0
6,898
0
0
632480-1524176
41083
Izgradnja mosta u selo Rracaj
14,000
0
14,000
0
0
14,000
0
0
632480-1524194
41084
Izgradnja asfaltiranje puta Petro Nini Luarasi-Djakovica
50,000
0
50,000
148,600
0
198,600
0
0
632480-1524200
41085
Izgradnja kanalizacije puta Petro Nini Luarasi-Djakovica
18,830
0
18,830
0
0
18,830
0
0
632480-1524208
41086
Izgradnja mosta u Petro Nini Luarasi-Djakovica
68,180
0
68,180
0
0
68,180
0
0
632480-1524241
41087
Izgradnja asfaltiranje puta Aleksander Mojsiu
50,400
0
50,400
0
0
50,400
0
0
632480-1524244
41088
Izgradnja asfaltiranje puta Papa Klementi XI
49,000
0
49,000
0
0
49,000
0
0
632480-1524246
41089
Izgradnja asfaltiranje puta Fehmi Agani
130,000
0
130,000
131,900
0
261,900
0
0
632480-1524253
41090
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Zenel Luzha,Djakovica
3,900
0
3,900
0
0
3,900
0
0
632480-1524262
41091
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Jusuf Zherka,Djakovica
13,200
0
13,200
0
0
13,200
0
0
632480-1524270
41092
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Martin Camaj,Djakovica
8,500
0
8,500
0
0
8,500
0
0
632480-1524273
41093
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Djon Bizaku,Gjakovica
14,770
0
14,770
0
0
14,770
0
0
632480-1524277
41094
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Halit Asllani,Djakovica
11,200
0
11,200
0
0
11,200
0
0
632480-1524282
41095
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Halit Asllani-dodatnih 2,Djakovica 10,100
0
10,100
0
0
10,100
0
0
632480-1524283
41096
Izgradja puteva sa betonskim kockama i trotuara blizu mosta Taliqa,Gjakovica
9,900
0
9,900
0
0
9,900
0
0
632480-1524331
41097
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Yjet e Eranikut,Djakovica
23,765
0
23,765
0
0
23,765
0
0
632480-1524342
41098
Izgradnja - asfaltiranja puta u ulica Ymer Prizreni,Gjakovica
0
110,040
110,040
0
0
110,040
0
0
632480-1524352
41099
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Florent Sejdiu,Djakovica
20,370
0
20,370
0
0
20,370
0
0
632480-1524359
41100
Izgradja puteva sa betonskim kockama u ulica Naim Lata,Djakovica
22,523
0
22,523
0
0
22,523
0
0
632480-1524360
41101
Izgradja puteva sa betonskim kockama u Velika ulica u selo Rogova,Gjakovica 58,030
0
58,030
0
0
58,030
0
0
632480-1524365
41102
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Gergoc
0
0
0
150,000
50,000
200,000
0
0
632480-1524378
41103
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Zhabel
0
0
0
150,000
150,000
300,000
0
0
632480-1524380
41104
Izgradja trotuara sa betonskim kockama u selo Hereq,Gjakovica
632480-1524381
41105
Izgradnja mosta u selo Hereq
632480-1524382
41106
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Dobrigje Novoselle
Faqe 57
0
0
0
83,200
0
83,200
0
0
16,450
0
16,450
0
0
16,450
0
0
0
0
0
100,000
123,400
223,400
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
632480-1524385
41107
Izgradja puteva sa betonskim kockama u seloDeva n.Asllani,Gjakovica
20,300
0
20,300
0
0
20,300
0
0
632480-1524388
41108
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Ponoshec
50,000
0
50,000
207,100
70,000
327,100
0
0
632480-1524391
41109
Izgradnja -asfaltiranja puta u selo Deva n.Bobi
41,580
0
41,580
0
0
41,580
0
0
632480-1524392
41110
Infrastruktura privredne zone-Parka Biznesa,Djakovica
0
70,000
70,000
50,000
50,000
170,000
0
0
632480-1524411
41111
Izgradnja - asfaltiranja puta u selo .Brekoc-naselje Muqaj
632480-1524424
41112
Otforenja turistiqke kancelarije,Gjakovica
632480-1525104
41113
632480-1525105
41114
632480-1525192
632480-1525193
632480-1525196
0
0
0
100,000
0
100,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Izgradnja i afaltiranja puta UJz2 -Smaq
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
Izgradnja i afaltiranja puta o selo Bec, kod djamija I.Halilaj-Radoniq
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
41115
Izgradnja - asfaltiranja put. Kodra e Butinit sel.
0
0
0
0
58,800
58,800
0
0
41116
Izgradnja -asfaltiranja puta Jahoc
0
0
0
0
23,300
23,300
0
0
41117
Izgradnja-asfaltiranja puta Madanaj -Rrypaj
0
0
0
0
45,700
45,700
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Djakovica
1,400,229
430,040
1,830,269
2,239,244
2,225,050
6,294,563
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
1,400,229
430,040
1,830,269
2,239,244
2,225,050
6,294,563
0
0
632650 - Kadastar i Geodezija
650800 - Katastar Usluge - Djakovica
632650-1524951
41118
Nabavka vozila
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
632650-1524982
41119
Eksproprijacija
0
300,000
300,000
0
0
300,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Djakovica
0
312,000
312,000
0
0
312,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
312,000
312,000
0
0
312,000
0
0
632660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663850 - Urbano Planiranje i Inspekcija
632660-1524658
41120
Urbanisticki Regulativni Plan opstinski sekundarni centar Rogove
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
632660-1524735
41121
Urbanisticki Regulativni Plan Velike Qarshije
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
632660-1524740
41122
Urbanisticki Regulativni Plan Juzhne Rezine
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
632660-1524750
41123
Urbanisticki Regulativni Plan.-Qabrati
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
632660-1524794
41124
Urbanisticki Regulativni Plan Ponoshec opstinski sekundarni centar
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
632660-1524797
41125
Urbanisticki Regulativni Plan Cermjan opstinski sekundarni centar
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
632660-1524801
41126
Urbanisticki Regulativni Plan Severna zona -reke Krena
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
632660-1524805
41127
Urbanisticki Regulativni Plan kroz puta Petro Nini Luarasi
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
632660-1524813
41128
Revidiranje i harmonizacije opshtinskog razvojnog plana
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
50,000
40,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
50,000
40,000
90,000
90,000
90,000
270,000
0
0
632730 - Osnovno Zdravstvo
Faqe 58
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
739500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
632730-1525099
41129
Popravka i odrzavanje zdravstvene objekte
632730-1525103
41130
Klinicki mikrosistem-standardi rasta (OBSH/WHO)
24,000
16,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
24,000
26,000
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
24,000
26,000
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
632850 - Kultura, Omladina i Sport
850160 - Kultura - Djakovica
632850-1524484
41131
Zvuqnost Univerzalne Hale D.K A.Vokshi
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
0
632850-1524492
41132
Sanitarne qfora sflaqionice pozorishta
0
20,000
20,000
20,000
0
40,000
0
0
632850-1524545
41133
Biblioteka- sanitarne qforova i prozore
0
10,000
10,000
10,000
0
20,000
0
0
632850-1524558
41134
Renoviranje muzea u Taphane
0
15,000
15,000
15,000
0
30,000
0
0
632850-1524567
41135
Renoviranje muzea Prizrenske Lige
0
15,000
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
632850-1524572
41136
Renoviranje etnografnog Muzea
0
15,000
15,000
10,000
0
25,000
0
0
632850-1524579
41137
Izgradnja sportskih terena-Futbolskog terena
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
632850-1524648
41138
Snabdevanje skamerama i svetlosti
0
0
0
0
40,000
40,000
0
0
632850-1525013
41139
Klimatizacija i delimiqna ventilizacija u dom kulture
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
632850-1525014
41140
Inventari-stolice u sveqanoj hali u K.D A. Vokshi
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
632850-1525151
41141
Ulazni krov biblioteke "Ibrahim Rugova"
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Kultura - Djakovica
0
100,000
100,000
120,000
110,000
330,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
100,000
100,000
120,000
110,000
330,000
0
0
53,000
47,000
100,000
350,000
450,000
900,000
0
0
53,000
47,000
100,000
350,000
450,000
900,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
110,000
0
110,000
0
0
110,000
0
0
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
0
32,000
0
32,000
0
0
32,000
0
0
632920 - Obrazovanje i Nauka
920800 - Administracija - Djakovica
632920-1525053
41142
Odrzavanje skola
Ukupno - Administracija - Djakovica
925100 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
632920-1525095
41143
Odrzavanje skola
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Djakovica
934500 - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
632920-1525096
41144
Odrzavanje skola
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Djakovica
946500 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
632920-1525097
41145
Odrzavanje skola
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Djakovica
Faqe 59
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Djakovica
200,000
47,000
247,000
350,000
450,000
1,047,000
0
0
3,019,184
2,232,109
5,251,293
4,683,130
4,866,136
14,800,559
0
0
633000 - Istok
633160 - Predsednik i Opstinski Savet
160170 - Kancelarija Predsednika - Istok
633160-1421743
89928
Projekti za ucesce zajednica , strani donatori
633160-1525197
41146
Instalacija softvera
0
220,010
220,010
157,712
150,000
527,722
0
0
7,010
12,990
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Istok
7,010
233,000
240,010
157,712
150,000
547,722
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
7,010
233,000
240,010
157,712
150,000
547,722
0
0
8,000
8,000
8,000
10,000
26,000
0
0
633163 - Administracija i Osoblje
163170 - Administracija - Istok
633163-1421812
89932
Kupovina opreme za informativne tehnologije
0
633163-1421814
89934
Kupjna kontejnera
0
0
0
7,000
5,000
12,000
0
0
633163-1525198
41147
regulisanje autoparka u dvoriste opstine
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
633163-1525199
41148
Instalacija elektronskog informatora u opstinu
0
8,000
8,000
0
0
8,000
0
0
633163-1525200
41149
odrzavanje opstinskog objekta
0
7,000
7,000
0
0
7,000
0
0
Ukupno - Administracija - Istok
0
43,000
43,000
15,000
15,000
73,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
43,000
43,000
15,000
15,000
73,000
0
0
633180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180170 - Putna Infrastruktura - Istok
633180-1214595
85859
Odrzavanje javnog osvetljenja
2,337
12,663
15,000
16,000
18,000
49,000
0
0
633180-1214599
85860
Horizontalna i vertikalna signalizacija
15,000
0
15,000
25,000
20,000
60,000
0
0
633180-1214603
85861
Letnje i zimsko odrzavanje lokalnih asfaltiranih puteva
20,000
0
20,000
20,000
25,000
65,000
0
0
633180-1214609
85863
Odrzavanje lokalnih puteva 4. kategorije
25,000
0
25,000
20,000
20,000
65,000
0
0
633180-1214659
85869
Izgradnja kanalizacije u Donjem Istoku
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
633180-1214670
85870
Izgradnja kuca za porodice beskucnika
0
60,000
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
633180-1214671
85871
Intervencija u slucajevima prirodnih nepogoda
0
25,000
25,000
0
35,000
60,000
0
0
633180-1421824
89937
Popravka autobuskih stanica
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633180-1422247
89944
Groblje za odrzavanje
0
20,000
20,000
0
20,000
40,000
0
0
633180-1422278
89948
Izgradnja kanalizacije u mom selu . Kalikan - Orroberd
0
0
0
0
120,000
120,000
0
0
633180-1525202
41150
izgradnja javnog osvetlenja -Istok
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633180-1525203
41151
regulisanje trotuara sa kbcima Istok-Cernce
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
Faqe 60
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633180-1525205
41152
Izgradja mosta u potoku kod Qausha
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633180-1525207
41153
Kupovina kontinjera
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633180-1525209
633180-1525210
41154
Izgradnjsa otkupni mesta za otpatka
0
0
0
7,084
0
7,084
0
0
41155
Izgradnja deponije u Tucepu
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633180-1525212
41156
Izgradnja kanaliz. u Tomance
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Istok
122,337
117,663
240,000
193,084
348,000
781,084
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
122,337
117,663
240,000
193,084
348,000
781,084
0
0
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
633195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195850 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
633195-1319262
88172
Ucesce u kapitalne projekte preko NVO, zajednice i drugih donatora
15,000
633195-1319266
88174
Popravka lokalnih puteva- IV reda
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
633195-1421903
89951
Kanalizacija Dobrusa
0
55,000
55,000
50,000
50,000
155,000
0
0
633195-1421915
89954
Asfaltiranje puta u Drogolevc
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
633195-1421933
89956
Asfaltiranje puta u Tomoc
633195-1525214
41157
Regulisanje potoka na Kujavcu
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
20,529
4,471
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
110,529
59,471
170,000
110,000
80,000
360,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
110,529
59,471
170,000
110,000
80,000
360,000
0
0
633470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470170 - Poljoprivreda - Istok
633470-1214740
85879
Odrzavanje planinskih puteva
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
633470-1422237
89958
Izgradnja plastenika dimenzija 2ok5
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
633470-1422654
89967
Produbljivanje i regulatorni . reke Vrellusha
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
633470-1525217
41158
Otvaranje sumskih puteva Radusa-Lisavce
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
633470-1525218
41159
Otvaranje sumskih puteva Polane -Osljak-VMeha
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
633470-1525219
41160
Regulisanje Sumske Kucice
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
633470-1525221
41161
Otvaranje sumskog puta za Jarebi 7000m
55,000
0
55,000
0
0
55,000
0
0
633470-1525224
41162
Podizanje 10 ha za vinograde
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633470-1525225
41163
Otvaranje Bunare za navodnavanje
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
0
633470-1525228
41164
Otvaranje sumskih puteva Studenica -Lug But
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
633470-1525233
41165
Betonisanje kanala u Tomance 4000m
0
0
0
70,000
0
70,000
0
0
633470-1525237
41166
Regulisanje reke u Sushice -Kovrage-Tomaance 3000m
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633470-1525239
41167
Kupovin Rasada za podizanje Vocnjaka
0
0
0
0
80,000
80,000
0
0
633470-1525241
41168
Regulisanje Rurallnih polop. puteva
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Faqe 61
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633470-1525243
41169
Reg. obj. z deponje drva konfiskovana
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633470-1525245
41170
Reg. Bazena za akumulisanje vode u Radusi
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633470-1525344
41171
Regulisanje kanala Vrelo-Stupe otv.cev 2000m`
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
633470-1525349
41172
Reg.kanala za navodnavanje nasele Osmanaj Dreje 5000m`
0
0
0
0
71,029
71,029
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Istok
355,000
0
355,000
210,000
231,029
796,029
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
355,000
0
355,000
210,000
231,029
796,029
0
0
633480 - Ekonomski Razvoj
480170 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
633480-1215298
88189
Asfaltiranje puta u Ljubovu
35,000
0
35,000
0
0
35,000
0
0
633480-1319501
88194
Asfaltiranje puta u Zablace -naselje Balaj
46,000
0
46,000
0
0
46,000
0
0
633480-1319783
88200
Asfaltiranje puta "Pec 3" - Kernine
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
633480-1319785
88202
Asfaltiranje puta u Ornobrdo -naselje Zogaj
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
633480-1421965
89968
Izgradnja kanalizacije u selu Kserks - Lubozhd
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
633480-1525215
41173
Planiranje strateskog lokalnih razvoja 2015-2020
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633480-1525216
41174
Planiranje proj. za infr. i nadzora
20,000
30,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
633480-1525220
41175
Regulisanje pesacke staze Istok -Bele vode
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633480-1525222
41176
Izgradnja lokalnoih puteva na Banje Mahalla Oniks-Cernilug
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633480-1525223
41177
Izg. puta Bjelopole-Osnov.Skola
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
633480-1525226
41178
Izg. Puta Susice -Mahalla Ibrahimaj-Zymberaj
0
0
0
0
24,000
24,000
0
0
633480-1525227
41179
Izg. puta naselje Qetaj
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633480-1525229
41180
Izgradnja puta Salinovice -Naselje Zeqiraj
0
0
0
0
70,000
70,000
0
0
633480-1525230
41181
Izgr. puta Muzhevine Trafo -Osnovna skola
0
0
0
0
48,000
48,000
0
0
633480-1525232
41182
Izg. Puta Tomance-R 104-Seoskog groblja
0
0
0
36,000
0
36,000
0
0
633480-1525234
41183
Izg. Fekalnog Kanalizacije Gurakoc-Naselje Musolaj
14,000
0
14,000
0
0
14,000
0
0
633480-1525236
41184
Izgr. Signalizacija -Plocice -Shesta u Uce i Rakosu
0
0
0
12,000
0
12,000
0
0
633480-1525238
41185
Izg. puta D.Istok naselje Llapaj i KLurtaj
45,000
0
45,000
25,000
0
70,000
0
0
633480-1525240
41186
Izgr. Trotuara Istok-D.Istok
10,000
10,000
20,000
0
25,000
45,000
0
0
633480-1525242
41187
Izgr. Puta Duskaje -Alihajdaraj
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633480-1525244
41188
Izg . puta u selo G.Krrnine
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633480-1525246
41189
Izgr. puta na selo Kovrage - naselje Haxhijaj
0
0
0
45,000
0
45,000
0
0
633480-1525247
41190
Izgr. puta u Zakovu naselje Hajrizaj
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633480-1525248
41191
Asfal. puta "Nazmi Muzlijaj"- Banja
20,000
10,000
30,000
0
0
30,000
0
0
633480-1525250
41192
Osfetlenje trotuara i Os, Skole na Banju
40,000
40,000
80,000
0
0
80,000
0
0
Faqe 62
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633480-1525329
41193
Izgradnja puta nasele Memmetukaj u Llugove
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Istok
365,000
100,000
465,000
323,000
317,000
1,105,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
365,000
100,000
465,000
323,000
317,000
1,105,000
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
633660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
660900 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
633660-1525249
41194
Odrzavanje adresa
633660-1525251
41195
Fasade Objekata
633660-1525253
41196
Reg . reg. memorjalnog parka Ibrahim Rugova na Gradu u Istoku
633660-1525255
41197
633660-1525256
41198
633660-1525258
633660-1525260
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
Izgradnja i popravka novoj sredini i javnih povrsina
0
0
0
30,000
50,000
80,000
0
0
Izgradnja trotoara Istok- Djurakovac
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
41199
Izgradnja puteva u kupatilu
0
0
0
80,000
0
80,000
0
0
41200
Izgradnja i popravka puteva u Djurakova
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
633660-1525262
41201
Izgradnja puteva u Vrelo
0
0
0
40,000
40,000
80,000
0
0
633660-1525264
41202
Izgradnja i popravka puteva u Rakosu
633660-1525265
41203
Izgradnja i renoviranje puteva i trotoara u Istoku
633660-1525267
41204
633660-1525269
41205
0
0
0
30,000
30,000
60,000
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Priprema urbanistickim karti opstine Istok
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
Izradu detaljnih urbanistickih planova
0
0
0
30,000
40,000
70,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Istok
200,000
0
200,000
310,000
360,000
870,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
200,000
0
200,000
310,000
360,000
870,000
0
0
633730 - Osnovno Zdravstvo
740000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
633730-1319877
88228
Izgradnja aneksa za drva u 4 centra Doma Zdravlja
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633730-1319878
88229
medicinska oprema
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
633730-1422199
89999
FMC ograda Gurakoc
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
633730-1422201
90000
Vozilo za vakcionisanje
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633730-1525252
41206
Izgr.centralne magacina i Garaze u Bolnici
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
633730-1525254
41207
Eksterijer umiranja u roku od dva FMC objekata i 8 ambulantama 3KMF
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
633730-1525257
41208
Inventar zdravstvenih ustanova
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633730-1525259
41209
Ugradnja kamera na dva objektima FMC
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
633730-1525261
41210
Elektronski sistem za ulazak i izlazak u porodicnoj medicini
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
633730-1525263
41211
Razlicitih medicinskih uredjaja
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633730-1525268
41212
Asfaltiranje parkinga i dve pllatove puta na ulazu u FMC
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633730-1525270
41213
Auto za potrebe soc. Centra
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
Faqe 63
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633730-1525271
41214
Izgr. Lifta na objekte u Bolnici
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633730-1525272
41215
Izg. novog objekta kod Emergenc
0
0
0
0
100,000
100,000
0
0
633730-1525273
41216
Digitalizacija sistema u Zdravstvo
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
110,000
0
110,000
130,000
150,000
390,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
110,000
0
110,000
130,000
150,000
390,000
0
0
1,000
0
1,000
1,000
1,000
3,000
0
0
633850 - Kultura, Omladina i Sport
850170 - Kultura - Istok
633850-1319651
88233
Stampanje tradicijonalne knjige kolekcija poezija
633850-1319865
88237
Istrazivanje pecine "Golak" u Crnce
0
0
0
6,000
0
6,000
0
0
633850-1319868
88239
Arheolosko iskopavanje
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
633850-1319871
88242
Izgradnja Sportskog poligona u Studenicu
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633850-1525276
41217
Izdavanje Kataloga za gjacke pikture
2,000
0
2,000
0
0
2,000
0
0
633850-1525277
41218
Ograda Doma kultur u Istoku deo pozadine
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
633850-1525279
41219
Renov. omladinskog centra u Istoku
4,000
0
4,000
0
0
4,000
0
0
633850-1525281
41220
Odrzavanje -nivelizacija fudballskog poligona
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633850-1525283
41221
Reg.Sport.Poligona u osn.sko."Bajram Curri" sa tartamom
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
633850-1525285
41222
Reg Sport.Pol.sa sint.travom u Gurakovcu Multi -Sport
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633850-1525289
41223
Reg.Sp.Pol.ta sint.travom u Saradorane
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
633850-1525290
41224
Izgradnja Sport.Poligona sa igraqkama kod izvora Istok
0
0
0
4,698
0
4,698
0
0
633850-1525293
41225
Reg.Sport.poligona-multi sport u Banji
633850-1525295
41226
Stavlanje oznake u poligonima sportski i svim shkollama
633850-1525296
41227
Izgradnhja sint.poligona u Rakosu
633850-1525298
41228
Izgradnhja sint.poligona u Zalqe
633850-1525299
41229
633850-1525310
633850-1525312
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
4,000
0
4,000
0
0
4,000
0
0
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
Izgradnhja sint.poligona u Uce
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
41230
Izgradnja sport.poligona sa sint.travom u Lukavce
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
41231
Izgradnja sport.poligona sa sint.travom u Kaliqane
0
0
0
0
25,000
25,000
0
0
Ukupno - Kultura - Istok
66,000
0
66,000
156,698
76,000
298,698
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
66,000
0
66,000
156,698
76,000
298,698
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920 - Obrazovanje i Nauka
925300 - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
633920-1525311
41232
Renovisanje i izolacija obdaniste"Lulet e Jetes"Vrelo
Ukupno - Predskolsko Obrazovanje i Vrtici - Istok
934800 - Osnovno Obrazovanje - Istok
Faqe 64
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
633920-1422481
90032
Asfaltiranje u rasponu sp. "H.Zajmi" Vrelle
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
633920-1422496
90034
Asf.Pol.Sp.-Volebollite "A.Rrustemi" Zallq
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
633920-1422507
90035
Opremanje rje?enje . " B.Curri " Istok sa KAB. biologija .
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920-1422525
90041
Izgradnju skladista u februaru " H.Zajmi " Vrelo
0
0
0
0
6,000
6,000
0
0
633920-1422529
90043
Inventar pet predskolskog
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920-1422534
90044
Urebaj / kab.te muz.ne pismeno " B.Curri " Istok .
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633920-1422545
90046
Asfaltiranje u rasponu sp. "H.Zajmi" Vrelle
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
633920-1422554
90048
Oprema SH " N.Mjeda " . Rakos sa kab.Fizik i hemiju
0
0
0
0
11,000
11,000
0
0
633920-1422568
90051
Izgradnja sportske hale koja pismeno . " Trepca " Bat
0
0
0
160,000
0
160,000
0
0
633920-1525274
41233
Renov. skolskog objekta " Avni Rustemi" -Kosh
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
633920-1525275
41234
Izgr. dvoriste " Hysni Zajmi"-Sudenica
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633920-1525280
41235
Postavljanje kamera na 5 osnovnih skola :Rakos ,Banja ,Staradvorane i Susice 25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
633920-1525282
41236
Reg.Inst.Oficiente Lampice u neke skole
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
633920-1525284
41237
Kup.i stavlanje Centralno grejanjena osn.sk."N.MJeda" u Rakosu
35,990
0
35,990
0
0
35,990
0
0
633920-1525286
41238
Inventarisanje Skole
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
633920-1525288
41239
Izgradnja.puta u dvoristu skole"N.Mjeda"u Veriqe
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
633920-1525291
41240
Izgradnja magacina za derva u osn.sk."B.Curri" Istok
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
633920-1525292
41241
Izgr.mag.za derva na osn.skolu |Tre Desmoret":u Cerkolezu
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
633920-1525294
41242
Nabavka Kompjutere za kabinete Informatike u sk.osn."B.Curri"Istok
0
0
0
6,000
0
6,000
0
0
633920-1525297
41243
Izgradnhja sint.poligona u Vrelo
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
633920-1525301
41244
Oprema u osn.sk."N.Mjeda" u Rakosu
0
0
0
0
7,000
7,000
0
0
633920-1525304
41245
Izgradnja magacina za derva u osn.sk."Tre Desmoret" na Uqi
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
633920-1525305
41246
Izgradnja ograde u dvoristi u osn.skolu "tre Deshmoret ` na Uqi
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633920-1525306
41247
Izgradnja sportskog Poligona "B.Curri"u Sinje
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
633920-1525308
41248
Izgradnja sport.poligona "Tre Desmoret" u Uqi
0
0
0
0
12,000
12,000
0
0
633920-1525309
41249
Izgradnja sport.poligona "Tre Desmoret" u Uqi
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
633920-1525313
41250
Izgradnja aneks objekta IIdeo u skoli "B.Curri" u Istoku
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Istok
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
140,990
0
140,990
286,000
105,000
531,990
0
0
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
0
0
0
0
180,000
180,000
0
0
7,000
0
7,000
25,000
180,000
212,000
0
0
946800 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
633920-1422591
90058
Zgrada u aneks HTS , M.Frasheri "
633920-1525300
41251
Nabavka opreme za Informatikuu osn.sk."H.Zeka" Istok"
633920-1525303
41252
Izgradnja spotske salle "H.Zeka" u Istoku
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Istok
Faqe 65
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Istok
147,990
0
147,990
321,000
285,000
753,990
0
0
1,483,866
553,134
2,037,000
1,926,494
2,012,029
5,975,523
0
0
634000 - Klina
634160 - Predsednik i Opstinski Savet
160180 - Kancelarija Predsednika - Klina
634160-1421516
90060
Snabdevanjem kamiona za ciscenje putevima
634160-1524272
41253
Sufinanciej projekatima sa Donatorima
0
0
0
0
69,681
69,681
0
0
145,712
149,969
295,681
357,681
300,000
953,362
0
0
634160-1525395
41254
Snabdevanjem I.T. opremama
634160-1525506
41255
Sufinaciraje sporskim ekipama
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klina
160,712
199,969
360,681
357,681
369,681
1,088,043
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
160,712
199,969
360,681
357,681
369,681
1,088,043
0
0
30,000
20,000
50,000
80,000
80,000
210,000
0
0
634180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180180 - Putna Infrastruktura - Klina
634160-1215889
85941
Zimsko odrzavanje puteva
634160-1318789
88253
Pomoc za elementarne nepogode
20,000
10,000
30,000
0
100,371
130,371
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Klina
50,000
30,000
80,000
80,000
180,371
340,371
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
50,000
30,000
80,000
80,000
180,371
340,371
0
0
634470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470180 - Poljoprivreda - Klina
634470-1421665
90066
Sera za poljoprivrednika
20,000
0
20,000
85,000
85,000
190,000
0
0
634470-1421667
90068
Poljoprivrednih alata za fermere
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
634470-1421669
90070
Izgradnja penda za navodnjavanje u Malog Krushevi
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
634470-1421670
90071
Rehabilitacije kanalza navodnjavanje u Jagodi
5,000
10,000
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Klina
90,000
10,000
100,000
85,000
85,000
270,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
90,000
10,000
100,000
85,000
85,000
270,000
0
0
634660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
663950 - Urbano Planiranje i Inspekcija
634160-1318775
88264
Impiant Vode
0
0
0
52,987
40,000
92,987
0
0
634160-1318776
88248
Inventar za Dom Kulture
0
0
0
268,000
400,000
668,000
0
0
634160-1319966
88258
Izgradnja fekalne kanalizacije u selo Grabanice
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
634660-1421580
90073
Asfaltiranje puta u selo Resnik
0
0
0
130,000
180,000
310,000
0
0
634660-1421671
90074
Vodovod za selo Zajm
0
0
0
150,000
0
150,000
0
0
Faqe 66
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
634660-1421672
90075
Asfaltiranja puta u gradu
220,000
80,000
300,000
250,000
300,000
850,000
0
0
634660-1524276
41256
Asfaltiranje puta u selo Perqeve
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
634660-1524317
41257
Asfaltuiranje puta u selo Dush Sverke
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
634660-1524368
41258
Asfaltiranje lokalnih putevima u selo Sverke
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
634660-1525504
41259
Izgradnja zgrade za porodice ranjenih i nestalih lica
150,000
100,000
250,000
0
0
250,000
0
0
634660-1525507
41260
Karte zone
100,000
0
100,000
30,000
30,000
160,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
900,000
180,000
1,080,000
880,987
950,000
2,910,987
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
900,000
180,000
1,080,000
880,987
950,000
2,910,987
0
0
634920 - Obrazovanje i Nauka
920900 - Administracija - Klina
634160-1319973
88261
Izgradnje skole u selo Perqevo
100,000
50,000
150,000
150,000
0
300,000
0
0
634160-1319976
88262
Izgradnja skole u selo Kpuz
100,000
50,000
150,000
150,000
0
300,000
0
0
634160-1319977
88263
Sanbdevanjem inventrima za Skole
0
0
0
0
450,000
450,000
0
0
634920-1421578
90088
Izgradnja shkole u selo Jashanicu
100,000
50,000
150,000
150,000
0
300,000
0
0
634920-1421579
90089
Oderzavanje shkolske prosterija
0
0
0
73,000
0
73,000
0
0
Ukupno - Administracija - Klina
300,000
150,000
450,000
523,000
450,000
1,423,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
300,000
150,000
450,000
523,000
450,000
1,423,000
0
0
1,500,712
569,969
2,070,681
1,926,668
2,035,052
6,032,401
0
0
201,751
148,249
350,000
200,000
200,000
750,000
0
0
40,000
40,000
80,000
50,000
50,000
180,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Pec
241,751
188,249
430,000
250,000
250,000
930,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
241,751
188,249
430,000
250,000
250,000
930,000
0
0
Ukupno - Klina
635000 - Pec
635160 - Predsednik i Opstinski Savet
160190 - Kancelarija Predsednika - Pec
635160-1523754
41261
Participacija sa zajednicama, donatorima i ministrijom
635160-1523771
41262
Projektisanje projekata
635163 - Administracija i Osoblje
163190 - Administracija - Pec
635163-1523773
41263
Kompjuter
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
635163-1523978
41264
Skladiste -E imovine
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
635163-1524109
41265
Aneks izgradnje Opstinske zgrade
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
635163-1524133
41266
Renovisanje Administracije i mesnih zajednica
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
105,000
0
105,000
60,000
20,000
185,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pec
Faqe 67
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Administracija i Osoblje
105,000
0
105,000
60,000
20,000
185,000
0
0
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
635175 - Budzet i Finansije
175190 - Budzetiranje
635175-1523782
41267
Sitan kapital
635180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180190 - Putna Infrastruktura - Pec
635180-1214691
85946
Vodovod za sela Lugu i Baranit
473,828
0
473,828
0
0
473,828
0
0
635180-1422003
90097
Ulepsavanje grada za praznike
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635180-1523856
41268
Saobracajni znaci
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
635180-1523860
41269
Ostali kapital-zimsko oderzavanje
70,000
0
70,000
70,000
70,000
210,000
0
0
635180-1523864
41270
Ostali kapital-letnje oderzavanje
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
635180-1523876
41272
Oderzavanje javne rasvete
20,000
0
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
635180-1523877
41273
Ostali kapital-pranje i ciscenje puteva
80,000
0
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
635180-1523878
41274
Izgradnja javne rasvete
30,000
0
30,000
30,000
150,000
210,000
0
0
635180-1523880
41275
Oderzavanje puteva u Rugovi
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635180-1524245
41276
Regulisanje zida Bistrice
0
400,000
400,000
310,000
507,689
1,217,689
0
0
635180-1524384
41277
Izgradnja puteve u gradu i selima
889,679
173,391
1,063,070
950,000
700,000
2,713,070
0
0
635180-1524543
41278
Kanalizacija u gradu i selima
150,000
0
150,000
200,000
200,000
550,000
0
0
635180-1525392
41279
Regulisanje Centra Grada
0
0
0
0
400,000
400,000
0
0
1,793,507
583,391
2,376,898
1,750,000
2,217,689
6,344,587
0
0
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Pec
182950 - Vatrogasna Sluzba - Pec
635180-1525078
41280
Budzet za hitne intervencije
Ukupno - Vatrogasna Sluzba - Pec
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
1,793,507
633,391
2,426,898
1,800,000
2,267,689
6,494,587
0
0
635195 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
195950 - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
635195-1523827
41281
Projekti za zajednice
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Lokalna kancelarija za zajednic i povratak
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
635470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470190 - Poljoprivreda - Pec
Faqe 68
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
635470-1524479
41282
Kupovina plastenika i ostale opreme-sa ocescem
635470-1524846
41283
Izgradnja kanala za navodnjavanje
635470-1524956
41284
Kiupovina mlecnih krava - sa participacijom
50,000
50,000
100,000
150,000
250,000
500,000
0
0
100,000
150,000
250,000
250,000
277,618
777,618
0
0
200,000
150,000
350,000
350,000
350,000
1,050,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Pec
350,000
350,000
700,000
750,000
877,618
2,327,618
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
350,000
350,000
700,000
750,000
877,618
2,327,618
0
0
45,000
15,000
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
45,000
15,000
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
45,000
15,000
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
635480 - Ekonomski Razvoj
480190 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Pec
635480-1525321
41285
Razvoj planinskog turizma i kliring puteve u selu Radac
635650 - Kadastar i Geodezija
650950 - Katastar Usluge - Pec
635650-1525332
41286
Kupovina geometra i katastralne opreme
Ukupno - Katastar Usluge - Pec
654950 - Pravne pitanja - Pec
635650-1523835
41287
Ekspropriacija imovine
100,000
0
100,000
200,000
200,000
500,000
0
0
Ukupno - Pravne pitanja - Pec
100,000
0
100,000
200,000
200,000
500,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
100,000
10,000
110,000
210,000
210,000
530,000
0
0
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
635660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661000 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
635660-1421717
90131
Izrada regulativnih planova za sela
635660-1525318
41288
Master plan uspinjaca
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
635660-1525322
41289
Zastita zivotne sredine
60,000
0
60,000
50,000
50,000
160,000
0
0
635660-1525326
41290
Nacrt mape za zoniranje
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Pec
110,000
70,000
180,000
80,000
80,000
340,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
110,000
70,000
180,000
80,000
80,000
340,000
0
0
635730 - Osnovno Zdravstvo
741000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
635730-1524168
41291
Renoivisanje Zdravstvenih Ustanova
55,000
0
55,000
50,000
50,000
155,000
0
0
635730-1524190
41292
Kupovina specijalne medicinske opreme
60,000
0
60,000
70,000
70,000
200,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
115,000
0
115,000
120,000
120,000
355,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
115,000
0
115,000
120,000
120,000
355,000
0
0
635850 - Kultura, Omladina i Sport
Faqe 69
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
850190 - Kultura - Pec
635850-1421399
90147
Izgradnja I faze - biblioteke
0
0
0
245,000
286,382
531,382
0
0
635850-1525162
41293
Uglovi igracaka za decu
635850-1525187
41294
Ventilacija hale sportova partizan
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
5,000
0
5,000
0
0
5,000
0
0
635850-1525188
41295
635850-1525190
41296
Izgradnja Doma Kulture u Velikoj Jablanici
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Regulacija ogradada i tepha sportskih igralista
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
635850-1525191
635850-1525194
41297
Regulisanje rekreativnih plazha u Bistrici Pec
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
41298
Renovisanje Omladinskog Ccentra Pec
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Kultura - Pec
130,000
0
130,000
285,000
326,382
741,382
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
130,000
0
130,000
285,000
326,382
741,382
0
0
300,000
0
300,000
200,000
150,000
650,000
0
0
635920 - Obrazovanje i Nauka
920950 - Administracija - Pec
635920-1524603
41299
Renovisanje osnovnih i srednjih skola
635920-1524632
41300
Tehnicka oprema za skolske kabinete i ostala pomagala
55,000
0
55,000
55,000
55,000
165,000
0
0
635920-1524765
41301
Izgradnja sportske hale Prizrenska liga i Barane prva faza
0
300,000
300,000
300,000
0
600,000
0
0
635920-1524791
41302
Izgradnja sportskih hala prva faza
0
0
0
204,508
300,000
504,508
0
0
635920-1524817
41303
Izgradnja obdanista blizu grtadske Arhive
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
Ukupno - Administracija - Pec
355,000
450,000
805,000
759,508
505,000
2,069,508
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
355,000
450,000
805,000
759,508
505,000
2,069,508
0
0
3,475,258
1,716,640
5,191,898
4,514,508
4,856,689
14,563,095
0
0
Ukupno - Pec
636000 - Junik
636180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180200 - Putna Infrastruktura - Junik
636180-1525149
41304
Odravanje lokalnih puteva
15,000
0
15,000
26,000
37,000
78,000
0
0
636180-1525160
41305
Izgradnja puta Gjocaj -Livadhi i Madh
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Junik
65,000
0
65,000
26,000
37,000
128,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
65,000
0
65,000
26,000
37,000
128,000
0
0
636480 - Ekonomski Razvoj
480200 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
636480-1525127
41306
Ucesce Projekti
13,906
73,067
86,973
147,000
137,000
370,973
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Junik
13,906
73,067
86,973
147,000
137,000
370,973
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
13,906
73,067
86,973
147,000
137,000
370,973
0
0
Faqe 70
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
636660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664050 - Urbano Planiranje i Inspekcija
636660-1525165
41307
Dizajn projekata
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
98,906
73,067
171,973
173,000
174,000
518,973
0
0
636730 - Osnovno Zdravstvo
742000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
636730-1525134
41308
Restauracija QKMF
Ukupno - Junik
641000 - Leposavic
641180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180210 - Putna Infrastruktura - Leposavic
641180-1525670
41694
Kofinansiranje kapitalnih investicija
913,371
0
913,371
1,153,159
1,153,159
3,219,689
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Leposavic
913,371
0
913,371
1,153,159
1,153,159
3,219,689
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
913,371
0
913,371
1,153,159
1,153,159
3,219,689
0
0
239,788
0
239,788
0
0
239,788
0
0
Ukupno - Administracija - Leposavic
239,788
0
239,788
0
0
239,788
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
239,788
0
239,788
0
0
239,788
0
0
1,153,159
0
1,153,159
1,153,159
1,153,159
3,459,477
0
0
641730 - Osnovno Zdravstvo
730300 - Administracija - Leposavic
641730-1525677
41702
Kofinansiranje kapitalnih investicija
Ukupno - Leposavic
642000 - Mitrovica
642166 - Inspekcija
166430 - Inspekcija - Mitrovica
642166-1523828
41309
Sklanjanje divljih depoija
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
0
0
642166-1523854
41310
Rushenje objekata bez dozvolle
40,000
40,000
80,000
80,000
100,000
260,000
0
0
Ukupno - Inspekcija - Mitrovica
85,000
40,000
125,000
125,000
145,000
395,000
0
0
Ukupno - Inspekcija
85,000
40,000
125,000
125,000
145,000
395,000
0
0
642175 - Budzet i Finansije
Faqe 71
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
175220 - Budzetiranje
642175-1422856
90161
Sufinansiranje sa inernim i externih donatorima
100,000
178,046
278,046
196,448
145,763
620,257
0
0
Ukupno - Budzetiranje
100,000
178,046
278,046
196,448
145,763
620,257
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
100,000
178,046
278,046
196,448
145,763
620,257
0
0
642470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
471020 - Sumarstvo i inspekcija - Mitrovica
642470-1523919
41312
Podizanje zelenih povershina u gradu
0
55,000
55,000
50,000
55,000
160,000
0
0
642470-1523931
41313
Popravka toka reka "Sitnica,Trepqa i Lushta"
0
45,000
45,000
50,000
45,000
140,000
0
0
Ukupno - Sumarstvo i inspekcija - Mitrovica
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
50,000
40,000
90,000
40,000
40,000
170,000
0
0
642480 - Ekonomski Razvoj
480220 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
642480-1421989
90165
Izgradnja i asfaltiranje puta u selo Gushavce
642480-1422049
90169
Izgradnja i asfaltiranje puteva u selo Koshtovo
0
50,000
50,000
50,000
80,000
180,000
0
0
642480-1422064
90170
Izgradnja puta u donje Vaganice
15,839
24,161
40,000
30,000
30,000
100,000
0
0
642480-1422073
90172
Izgradnja puteva sa betonskim kockama
50,000
100,000
150,000
150,000
170,000
470,000
0
0
642480-1422145
90176
Izgradnja puteva po naselima u selo Kaqanoll
50,000
110,000
160,000
30,000
30,000
220,000
0
0
642480-1422163
90180
Zajedniqko finansiranje za izgradnju vodovoda sa LUXDEV
0
75,000
75,000
299,641
0
374,641
0
0
642480-1422171
90181
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u selo Fush iber
20,000
0
20,000
30,000
40,000
90,000
0
0
642480-1422173
90182
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u selo Veliki Kiqiq III faza
20,000
0
20,000
40,000
50,000
110,000
0
0
642480-1422244
90184
Izgradnja kanalizaciske mrezhe u nasele Ilirida
20,000
40,000
60,000
0
0
60,000
0
0
642480-1422272
90187
Izgradnja puta od groble do sela u selo Lisica
15,000
0
15,000
40,000
60,000
115,000
0
0
642480-1422283
90188
Izgradnja i oderzhavanje Groblja i spomenika
30,000
0
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
642480-1422300
90189
Izgradnja trotuara po gradu
30,000
0
30,000
180,000
80,000
290,000
0
0
642480-1422473
90192
Izgradnja i oderzhavanje mrezha javnog osvetlenja
50,000
50,000
100,000
110,000
131,600
341,600
0
0
642480-1422489
90193
Obelezhavanje puteva
30,000
0
30,000
30,000
40,000
100,000
0
0
642480-1422539
90197
Izgradnja projekata za kapitalne investicije
45,000
0
45,000
45,000
45,000
135,000
0
0
642480-1524061
41318
Asfaltiranje puteva u gradu
0
40,000
40,000
60,000
80,000
180,000
0
0
642480-1524074
41319
Saniranje i popravka puteva
0
40,000
40,000
100,000
105,000
245,000
0
0
642480-1524096
41321
Izgradnja puteva u Rasatniku
40,000
0
40,000
35,000
70,000
145,000
0
0
642480-1524180
41322
Izgradnja puteva po naselima u selo "Kiqiq"
20,000
60,000
80,000
50,000
90,000
220,000
0
0
642480-1524188
41323
Izgradnja puteva po naselima u selo "Pirq"
40,000
0
40,000
50,000
70,000
160,000
0
0
642480-1524205
41324
Izgradnja vodovodne mreze u selo Vllahinje treqa faza
40,000
0
40,000
20,000
20,000
80,000
0
0
Faqe 72
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642480-1524226
41326
Zajedniqko finansiranje za izgradnju lokalni mreza vodovoda
20,000
0
20,000
30,000
30,000
80,000
0
0
642480-1524293
41328
Izgradnja puteva po seoskim naselima
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
600,000
0
0
642480-1524326
41331
Zajedniqko finansiranje kanalizacije crnih voda
642480-1524337
41332
Izgradnja mrezefekalne kanalizacije u selo "Frasher"
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
0
50,000
50,000
5,000
105,000
160,000
0
0
642480-1524347
41333
642480-1524725
41340
Izgradnja mreze kanalizacije u selo "Shupkovac"
20,000
0
20,000
40,000
60,000
120,000
0
0
Regulisanje i odrzavanje kanalizacije crnih voda
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Mitrovica
735,839
779,161
1,515,000
1,744,641
1,716,600
4,976,241
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
735,839
779,161
1,515,000
1,744,641
1,716,600
4,976,241
0
0
642660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
661150 - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
642660-1524730
41341
Izrada regulacionih projekata
50,000
50,000
100,000
60,000
70,000
230,000
0
0
642660-1524737
41342
Izrada regulativnih urbanistiqki planova za Shipol i Zhabare
20,000
0
20,000
40,000
60,000
120,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Regulativa - Mitrovica
70,000
50,000
120,000
100,000
130,000
350,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
70,000
50,000
120,000
100,000
130,000
350,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
30,000
70,000
0
0
642730 - Osnovno Zdravstvo
730310 - Administracija - Mitrovica
642730-1524826
41343
Auto za dializu
642730-1524831
41344
Reizgradnja CDM u Fush Ibru
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
642730-1524836
41345
Renoviranje OCDM,CDM,i APM
0
30,000
30,000
30,000
40,000
100,000
0
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
20,000
50,000
70,000
50,000
70,000
190,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
50,000
70,000
50,000
70,000
190,000
0
0
0
10,000
10,000
12,000
15,000
37,000
0
0
Ukupno - Kultura - Mitrovica
0
10,000
10,000
12,000
15,000
37,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
0
10,000
10,000
12,000
15,000
37,000
0
0
642850 - Kultura, Omladina i Sport
850220 - Kultura - Mitrovica
642850-1524525
41346
Kupovina knjiga za gradsku biblioteku
642920 - Obrazovanje i Nauka
921100 - Administracija - Mitrovica
642920-1525008
41347
Izgradnja vrata u SOSH Xhevat Jusufi u selo Bare
0
3,000
3,000
12,000
12,000
27,000
0
0
642920-1525025
41348
Izgradnja vrata u SOSH Bedi Xhinaj u Mitrovici
0
3,500
3,500
10,500
20,000
34,000
0
0
642920-1525039
41349
Izgradnja vrata u SOSH Eqrem Qabej u Mitrovici
0
3,500
3,500
0
0
3,500
0
0
642920-1525051
41350
Izgradnja vrata u SOSH Shemsi Ahmeti u selo Shupkovac
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
642920-1525055
41351
Snadbevanjem sa materjalom za reizgradnju(kreqovanjem)
0
10,000
10,000
10,000
20,000
40,000
0
0
Faqe 73
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
642920-1525063
41352
Instalacija kamera u SOSHO Ismail Qemajli u Mitrovici
0
4,000
4,000
0
0
4,000
0
0
642920-1525067
41353
Instalacija kamera u SOSHO Avdullah Shabani u Mitrovici
0
4,000
4,000
0
0
4,000
0
0
642920-1525129
41354
Reizgradnja dimnjaka u shkolli "Ismajl Qemajli"-Mitrovica
0
2,000
2,000
0
0
2,000
0
0
642920-1525138
41355
Reizgradnja na krovu OSSH "Bislim Halimi"Selance
0
1,500
1,500
0
0
1,500
0
0
642920-1525148
41356
Reizgradnja plafona u OSSH"Jashar Begu"oo.Maxher i reizgradnja barake u OSSSH Aziz
0 Sylejmani
2,000
o.o.Suvi Do
2,000
642920-1525156
41357
Reizgradnja krova u shkolli Elena Gjika -Prvi Tunel
0
0
2,000
0
0
0
10,000
10,000
14,000
48,000
72,000
0
0
Ukupno - Administracija - Mitrovica
0
46,500
46,500
46,500
100,000
193,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
46,500
46,500
46,500
100,000
193,000
0
0
1,010,839
1,253,707
2,264,546
2,374,589
2,422,363
7,061,498
0
0
Ukupno - Mitrovica
643000 - Srbica
643160 - Predsednik i Opstinski Savet
160230 - Kancelarija Predsednika - Srbica
643160-1422301
90283
Zajednicko finansiranje projekti
50,000
100,000
150,000
155,000
185,000
490,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Srbica
50,000
100,000
150,000
155,000
185,000
490,000
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
50,000
100,000
150,000
155,000
185,000
490,000
0
0
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
643175 - Budzet i Finansije
175230 - Budzetiranje
643175-1525447
41359
Softver za racunovodjstvo
643180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180230 - Putna Infrastruktura - Srbica
643180-1422298
90284
Postavljanje saobracsajnih znakova
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
643180-1524112
41360
Rusenje objekta
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
643180-1524125
41361
Ciscenje puteva ,odrzavanje zelenila i kanlizacija grada
36,629
0
36,629
0
0
36,629
0
0
643180-1525445
41363
Ostale strukture
0
0
0
18,000
20,000
38,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Srbica
81,629
0
81,629
18,000
20,000
119,629
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
81,629
0
81,629
18,000
20,000
119,629
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
0
0
0
6,500
8,000
14,500
0
0
643650 - Kadastar i Geodezija
653150 - Geodezijske Usluge - Srbica
643650-1524108
41364
Ekspropriacija imovine
643650-1525446
41365
Kupujete instrumente sa Geodezije
Faqe 74
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Geodezijske Usluge - Srbica
100,000
0
100,000
6,500
8,000
114,500
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
100,000
0
100,000
6,500
8,000
114,500
0
0
643660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666200 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
643660-1421192
90290
Asfaltiranje puta Lecine - Padalista
265,920
30,000
295,920
0
0
295,920
0
0
643660-1421238
90295
Puta Lausa naselje Bektesi-Sabanaj
109,000
0
109,000
0
0
109,000
0
0
643660-1421384
90316
Put Kopiliq Turicevc
124,145
30,000
154,145
0
0
154,145
0
0
643660-1523969
41366
Nacrtanje tehnickih projekata
80,000
0
80,000
97,255
95,000
272,255
0
0
643660-1523989
41367
Segment 2 obilaznice grada
150,000
0
150,000
100,000
0
250,000
0
0
643660-1523993
41369
Izgradnja kanalizacije u selu Polac
200,000
0
200,000
250,000
0
450,000
0
0
643660-1523996
41370
Asfaltiranje puta "Rezistenca"
110,823
0
110,823
0
0
110,823
0
0
643660-1524001
41372
Asfaltiranje puta Dashefc- Baks
30,000
20,000
50,000
0
0
50,000
0
0
643660-1524002
41373
Izgradnja kanalizacijske mreze u gradu
50,000
0
50,000
40,000
50,000
140,000
0
0
643660-1524020
41374
Izgradnja kanalizacije u Runik
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
643660-1524024
41375
Asfaltiranje puta na selu Polac
50,000
0
50,000
100,000
250,000
400,000
0
0
643660-1524084
41376
Asfaltiranje puta na selu Plluzhina
80,000
18,045
98,045
260,000
0
358,045
0
0
643660-1524092
41377
Asfaltiranje puta na selu Likovc
80,000
0
80,000
150,000
0
230,000
0
0
643660-1524098
41378
Asfaltiranje puta na selu Obri-Murge
80,000
0
80,000
150,000
0
230,000
0
0
643660-1524101
41379
Asfaltiranje puta na selu Izbica
80,000
0
80,000
350,000
0
430,000
0
0
643660-1524102
41380
Asfaltiranje puta na selu Vitak-Kllodernice
30,000
0
30,000
200,000
240,000
470,000
0
0
643660-1524104
41381
Asfaltiranje gradskih puteva
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
643660-1524220
41382
Izgradnja kanalizacijskog sistema u selima
0
0
0
120,000
400,000
520,000
0
0
643660-1524234
41383
Izgradnja autobuske stanice
0
0
0
70,000
80,000
150,000
0
0
643660-1524249
41385
Asfaltiranje puta na selu mahala Muhaxheraj-Qirez
287,715
30,000
317,715
0
0
317,715
0
0
643660-1524267
41386
Asfaltiranje puta na selu Runik
30,000
0
30,000
350,000
0
380,000
0
0
643660-1525423
41387
Odrzavanje i popravka puteva
40,000
0
40,000
97,745
8,000
145,745
0
0
643660-1525428
41388
Asfaltiranje puta selo Vanjnik segment 1
0
0
0
20,000
0
20,000
0
0
643660-1525429
41389
Izgradnja vodovoda u selima
0
0
0
20,000
450,000
470,000
0
0
643660-1525430
41390
Izgradnja puta Mekermal_Likovc Faza II
0
0
0
50,000
180,000
230,000
0
0
643660-1525431
41391
Prosirenje trga Adem Jashri
0
0
0
50,000
250,000
300,000
0
0
643660-1525432
41392
Klina korito reke
0
0
0
40,000
170,000
210,000
0
0
643660-1525434
41393
Kanalizacioni sistem u Klina e Ulet
0
0
0
50,000
70,000
120,000
0
0
643660-1525444
41394
Obilaznica grada Segment 3
0
0
0
20,000
422,000
442,000
0
0
Faqe 75
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
643660-1525451
41395
Ciscenje ulica,odrzavanje i uredjenje grada
0
0
0
35,000
35,000
70,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
1,977,604
128,045
2,105,649
2,620,000
2,700,000
7,425,648
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,977,604
128,045
2,105,649
2,620,000
2,700,000
7,425,648
0
0
20,000
0
20,000
0
40,000
60,000
0
0
643730 - Osnovno Zdravstvo
744000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
643730-1525073
41396
Kupovanje vozila ze hitnu poc
643730-1525092
41397
Nabavka opreme za emergentne usluge
0
0
0
40,000
0
40,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
20,000
0
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
20,000
0
20,000
40,000
40,000
100,000
0
0
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Stambene I socijalne usluge
10,000
0
10,000
0
0
10,000
0
0
20,000
0
20,000
200,000
217,390
437,390
0
0
147,026
0
147,026
0
0
147,026
0
0
167,026
0
167,026
200,000
217,390
584,416
0
0
643755 - Stambene I socijalne usluge
756120 - Stambene usluge
643755-1525074
41399
Rezidencialne usluge
643920 - Obrazovanje i Nauka
936600 - Osnovno Obrazovanje - Srbica
643920-1525068
41400
Renoviranje skolskih objekta
643920-1525126
41401
Nastavak radova na izgrad. osnov. skole "2 Korriku" Tica
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Srbica
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Srbica
167,026
0
167,026
200,000
217,390
584,416
0
0
2,406,259
228,045
2,634,304
3,049,500
3,170,390
8,854,193
0
0
10,000
0
10,000
10,000
0
20,000
0
0
644000 - Vucitrn
644163 - Administracija i Osoblje
163240 - Administracija - Vucitrn
644163-1422151
90208
Informativna tehnologija
644163-1524515
41404
Mobile i oprema
3,000
2,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Administracija - Vucitrn
13,000
2,000
15,000
10,000
0
25,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
13,000
2,000
15,000
10,000
0
25,000
0
0
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
30,000
0
30,000
40,000
30,000
100,000
0
0
644180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181840 - Javna Infrastruktura - Vucitrn
644180-1422202
90215
Izgradnja mosta
644180-1422215
90218
Zeleni javnih prostora
Faqe 76
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644180-1422245
90221
Postavljanje kamera
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
644180-1422270
90225
Sufinansiran od strane donatora
20,000
30,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
644180-1422280
90226
Putevi qetvrto reda
30,000
20,000
50,000
60,000
60,000
170,000
0
0
644180-1524523
41405
Izgradnja parkinga
30,000
10,275
40,275
0
0
40,275
0
0
644180-1524544
41406
Izgradnja betonskih puteva sa cementnim blokovima
70,000
30,000
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
644180-1524615
41407
Izgradnja trotoara
30,000
20,000
50,000
50,000
100,000
200,000
0
0
644180-1524622
41408
Horizontalna i vertikalna sinjalizacija
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
644180-1524628
41409
Ponovno asfaltiranje
40,000
10,000
50,000
50,000
100,000
200,000
0
0
644180-1524641
41410
Snabdevanje cevi za otpadne vode
30,000
5,000
35,000
30,000
40,000
105,000
0
0
644180-1524747
41411
Izgradnja mostova(Samadrexhe,Smrekonice)
8,000
2,000
10,000
0
0
10,000
0
0
644180-1524760
41412
Postavljanje kanti u gradu .
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
644180-1524776
41413
Javno osvetljenje
10,000
0
10,000
20,000
20,000
50,000
0
0
644180-1524787
41414
Regulisanje grobalja i Spomenika
20,000
17,047
37,047
0
0
37,047
0
0
644180-1525410
41415
Izgradjna kanalizacije
229,725
0
229,725
111,413
120,000
461,138
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Vucitrn
562,725
154,322
717,047
541,413
650,000
1,908,460
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
562,725
154,322
717,047
541,413
650,000
1,908,460
0
0
0
20,000
20,000
40,000
0
60,000
0
0
644470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470240 - Poljoprivreda - Vucitrn
644470-1422296
90231
Regulacija reka i nasipa
644470-1422303
90232
Fond sufinansiran od strane donatora
20,000
30,000
50,000
100,000
80,000
230,000
0
0
644470-1422354
90234
Rasta plastenika
30,000
10,000
40,000
40,000
60,000
140,000
0
0
644470-1422357
90235
Osnivanje Voqarstfo
40,000
20,000
60,000
60,000
80,000
200,000
0
0
644470-1422362
90236
Pqelarstfo
20,000
10,000
30,000
40,000
30,000
100,000
0
0
644470-1524877
41416
Sektor goveda - stoke
40,000
20,000
60,000
60,000
70,000
190,000
0
0
644470-1524884
41417
Ovce sektor
30,000
15,000
45,000
50,000
55,000
150,000
0
0
644470-1524899
41418
Sektor koze
4,000
26,000
30,000
40,000
40,000
110,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Vucitrn
184,000
151,000
335,000
430,000
415,000
1,180,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
184,000
151,000
335,000
430,000
415,000
1,180,000
0
0
140,000
100,000
240,000
100,000
100,000
440,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
140,000
110,000
250,000
100,000
100,000
450,000
0
0
644650 - Kadastar i Geodezija
651200 - Katastar Usluge - Vucitrn
644650-1422370
90237
Eksproprijacija
644650-1422376
90238
Uvodenje podataka Komasacije u SIKTK
Ukupno - Katastar Usluge - Vucitrn
Faqe 77
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Kadastar i Geodezija
140,000
110,000
250,000
100,000
100,000
450,000
0
0
20,000
20,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
270,000
60,000
330,000
100,000
100,000
530,000
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
20,000
0
0
644660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664250 - Urbano Planiranje i Inspekcija
644660-1422287
90253
Dizajniranje projekata
644660-1525028
41421
Izgradnja puteva u gradu
644660-1525064
41422
Radnja kucnih brojeva
644660-1525071
41423
Nacrt zoniranje Karta
644660-1525082
41424
Izgradnja puteva u selima
20,000
30,000
50,000
30,000
30,000
110,000
0
0
873,000
282,000
1,155,000
509,172
780,413
2,444,585
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
1,193,000
402,000
1,595,000
689,172
960,413
3,244,585
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
1,193,000
402,000
1,595,000
689,172
960,413
3,244,585
0
0
644730 - Osnovno Zdravstvo
744500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
644730-1524901
41425
Kupovina Auto Ambulance
83,000
0
83,000
40,000
50,000
173,000
0
0
644730-1524907
41426
Renoviranje zdravstvenih ustanova
43,000
0
43,000
30,000
30,000
103,000
0
0
644730-1524914
41427
FMC zgrada - za Vuqitern
40,000
0
40,000
40,000
0
80,000
0
0
644730-1524924
41428
Medicinska laboratorijska oprema - Zubar
17,800
0
17,800
38,000
15,000
70,800
0
0
644730-1524931
41429
Mobile i pribor
3,000
0
3,000
15,000
0
18,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
186,800
0
186,800
163,000
95,000
444,800
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
186,800
0
186,800
163,000
95,000
444,800
0
0
644850 - Kultura, Omladina i Sport
850240 - Kultura - Vucitrn
644850-1422501
90270
Tehnoloka oprema
644850-1525062
41430
Renoviranje GIM
3,000
2,000
5,000
0
0
5,000
0
0
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
644850-1525065
41431
Oprema za arhivu ( kutije , ormani )
7,000
0
7,000
0
0
7,000
0
0
644850-1525080
41432
644850-1525086
41433
Sufinansira donatora Fonda ( CHvB)
0
18,000
18,000
0
0
18,000
0
0
Funkcionalizacija Tverdava Azem Galica
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
644850-1525094
41434
644850-1525098
41435
Renoviranje Kulturni centar
5,088
4,912
10,000
0
0
10,000
0
0
renoviranjaa ograda zaTverdavu
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Kultura - Vucitrn
20,088
54,912
75,000
0
0
75,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
20,088
54,912
75,000
0
0
75,000
0
0
140,000
30,000
170,000
430,000
200,000
800,000
0
0
644920 - Obrazovanje i Nauka
921200 - Administracija - Vucitrn
644920-1524981
41437
Izgradnja osnovnih Skola Druar, Pantine dhe Magjunaj
Faqe 78
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
644920-1524992
41438
Izgradnja dodatnih objekata
35,000
14,000
49,000
10,000
10,000
69,000
0
0
644920-1525030
41439
Izgradnja puteva u gradu
117,000
49,000
166,000
100,000
100,000
366,000
0
0
644920-1525035
644920-1525045
41440
Izgradnja ograde za Skole
24,500
17,500
42,000
0
0
42,000
0
0
41441
Izgradnja sportskih terena
20,000
18,000
38,000
80,000
50,000
168,000
0
0
644920-1525108
41442
Laboratorijska oprema za srednje Skole
Ukupno - Administracija - Vucitrn
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
30,000
20,000
50,000
30,000
25,000
105,000
0
0
366,500
148,500
515,000
650,000
385,000
1,550,000
0
0
366,500
148,500
515,000
650,000
385,000
1,550,000
0
0
2,666,113
1,022,734
3,688,847
2,583,585
2,605,413
8,877,845
0
0
530,517
0
530,517
618,018
618,018
1,766,553
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Zubin Potok
530,517
0
530,517
618,018
618,018
1,766,553
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
530,517
0
530,517
618,018
618,018
1,766,553
0
0
87,501
0
87,501
0
0
87,501
0
0
87,501
0
87,501
0
0
87,501
0
0
Ukupno - Vucitrn
645000 - Zubin Potok
645480 - Ekonomski Razvoj
480250 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Zubin Potok
645180-1525671
41695
Kofinansiranje kapitalnih investicija
645730 - Osnovno Zdravstvo
730340 - Administracija - Zubin Potok
645730-1525680
41707
Kofinansiranje kapitalnih investicija
Ukupno - Administracija - Zubin Potok
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
87,501
0
87,501
0
0
87,501
0
0
618,018
0
618,018
618,018
618,018
1,854,054
0
0
705,723
0
705,723
836,573
836,573
2,378,869
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Zvecan
705,723
0
705,723
836,573
836,573
2,378,869
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
705,723
0
705,723
836,573
836,573
2,378,869
0
0
Ukupno - Zubin Potok
646000 - Zvecan
646180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180260 - Putna Infrastruktura - Zvecan
646180-1525672
41696
Kofinansiranje kapitalnih investicija
646730 - Osnovno Zdravstvo
730350 - Administracija - Zvecan
646730-1525678
41706
Kofinansiranje kapitalnih investicija
130,850
0
130,850
0
0
130,850
0
0
Ukupno - Administracija - Zvecan
130,850
0
130,850
0
0
130,850
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
130,850
0
130,850
0
0
130,850
0
0
Faqe 79
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Zvecan
836,573
0
836,573
836,573
836,573
2,509,719
0
0
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
647000 - Severna Mitrovica
647180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181980 - Javne infrastrukture
647180-1525624
41697
Mali projekti- javni radovi u infrastrukturi - hitne intervencije
647180-1525625
41698
Konstrukcija, rekonstrukcija i renoviranje javnih objekata i ostalih individualnih objekata
100,000u vlasnistvu porodica
0
100,000
socijalno ugrozenih
200,000
i sl.
200,000
500,000
0
0
647180-1525626
41699
Regulacija korita reke Ibar sa uredjenjem Obale sa postrojenjem za preciscavanje10,000
potpornih voda
0
10,000
500,000
500,000
1,010,000
0
0
647180-1525662
41700
Kofinansiranje kapitalnih investicija
380,198
0
380,198
100,000
100,000
580,198
0
0
647180-1525673
41701
Renoviranje srednjeg obrazovanja objekata
41,000
0
41,000
200,000
400,000
641,000
0
0
Ukupno - Javne infrastrukture
631,198
0
631,198
1,100,000
1,300,000
3,031,198
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
631,198
0
631,198
1,100,000
1,300,000
3,031,198
0
0
180,436
0
180,436
0
0
180,436
0
0
Ukupno - Administracija
180,436
0
180,436
0
0
180,436
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
180,436
0
180,436
0
0
180,436
0
0
647730 - Osnovno Zdravstvo
730470 - Administracija
647730-1525674
41704
Kofinansiranje kapitalnih investicija
647920 - Obrazovanje i Nauka
921900 - Administracija
647920-1525675
41705
Kofinansiranje kapitalnih investicija
121,960
0
121,960
0
0
121,960
0
0
Ukupno - Administracija
121,960
0
121,960
0
0
121,960
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
121,960
0
121,960
0
0
121,960
0
0
933,594
0
933,594
1,100,000
1,300,000
3,333,594
0
0
Ukupno - Severna Mitrovica
651000 - Gnjilane
651180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181870 - Javna Infrastruktura - Gnjilane
651180-1422178
90379
Saniranje javnog osfetlenja.
42,000
80,000
122,000
122,000
122,000
366,000
0
0
651180-1524376
41443
Sanacija puteva , nogostupa i parkovi u gradovima i selima.
74,000
280,000
354,000
354,000
354,000
1,062,000
0
0
651180-1524540
41445
Horizontalna-Vertikalni i brojanje objekata
57,000
30,000
87,000
87,000
87,000
261,000
0
0
651180-1524565
41446
Otvaranje i rregullisanje puteva treceg reda
84,000
50,000
134,000
134,000
134,000
402,000
0
0
651180-1524631
41447
Odrzavanje javne investicije u infrastrukturu
42,000
30,000
72,000
72,000
72,000
216,000
0
0
651180-1524647
41448
Promet mobilnost (redizajn Kruznogtoka))
68,000
30,000
98,000
98,000
98,000
294,000
0
0
Faqe 80
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Javna Infrastruktura - Gnjilane
367,000
500,000
867,000
867,000
867,000
2,601,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
367,000
500,000
867,000
867,000
867,000
2,601,000
0
0
651470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470270 - Poljoprivreda - Gnjilane
651470-1524837
41449
Regulacija poljoprivredne infrastrukture
0
105,000
105,000
105,000
105,000
315,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Gnjilane
0
105,000
105,000
105,000
105,000
315,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
0
105,000
105,000
105,000
105,000
315,000
0
0
720,077
360,000
1,080,077
893,675
1,257,815
3,231,567
0
0
651480 - Ekonomski Razvoj
480270 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Gnjilane
651480-1421538
90383
Participacija u sufinanciranim projektima od Dononatorima.
651480-1421716
90387
Hala i sportskih tereni.
44,000
50,000
94,000
100,000
100,000
294,000
0
0
651480-1421730
90388
Regulisanje i odrzavanje opstinskih objekata.
40,000
80,000
120,000
70,000
70,000
260,000
0
0
651480-1524474
41453
Opreme za pstinskih upotrebe.
60,000
80,000
140,000
90,000
40,000
270,000
0
0
651480-1524482
41454
Izgradnja Mostova
0
80,000
80,000
70,000
60,000
210,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Gnjilane
864,077
650,000
1,514,077
1,223,675
1,527,815
4,265,567
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
864,077
650,000
1,514,077
1,223,675
1,527,815
4,265,567
0
0
0
491,000
491,000
491,000
491,000
1,473,000
0
0
Ukupno - Geodezijske Usluge - Gnjilane
0
491,000
491,000
491,000
491,000
1,473,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
0
491,000
491,000
491,000
491,000
1,473,000
0
0
74,000
74,000
74,000
74,000
222,000
0
0
651650 - Kadastar i Geodezija
653350 - Geodezijske Usluge - Gnjilane
651650-1524541
41455
Izvlastenje (eksproprijacija) zemljista u javnom interesu.
651660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664400 - Urbano Planiranje i Inspekcija
651660-1524676
41456
Izrada Regulacionih planova .
0
651660-1524731
41457
Izrada ,nadzor i teknicki prijem projekata.
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
651660-1524743
41458
Implemantacija regulacionim planovima.
0
145,000
145,000
145,000
145,000
435,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
259,000
259,000
259,000
259,000
777,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
259,000
259,000
259,000
259,000
777,000
0
0
651730 - Osnovno Zdravstvo
746000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
651730-1421991
90391
Rekonstrukcija i oderzavanje sdravsfeni objekata.
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
651730-1422005
90392
Zdravstvena oprema.
0
20,000
20,000
20,000
20,000
60,000
0
0
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
Faqe 81
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
80,000
80,000
80,000
80,000
240,000
0
0
0
60,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
0
0
220,000
220,000
220,000
220,000
660,000
0
0
0
280,000
280,000
280,000
280,000
840,000
0
0
651920 - Obrazovanje i Nauka
921350 - Administracija - Gnjilane
651920-1422008
90393
Skolska Oprema.
651920-1524717
41461
Rekonstrukcija i odrzavanje obrazovnih institucija
Ukupno - Administracija - Gnjilane
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Gnjilane
0
280,000
280,000
280,000
280,000
840,000
0
0
1,231,077
2,365,000
3,596,077
3,305,675
3,609,815
10,511,567
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
652000 - Kacanik
652160 - Predsednik i Opstinski Savet
160280 - Kancelarija Predsednika - Kacanik
652160-1214652
86228
Izgradnja i asfaltiranje puta u okolini Ramazanu Agushi
652160-1318224
88620
Sirenje puta u selo Bucec i Nike selo
0
0
0
50,000
0
50,000
0
0
652160-1318242
88622
Asfaltni put Perzhaj naselje, Rec, i Tepojan Kacanik Stari
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
652160-1318293
88625
Asfaltni put Mezraj naselja i Tron, Kovacec selo
35,000
0
35,000
20,000
0
55,000
0
0
652160-1318330
88626
Asfaltni put u Burniku u selu Runjia
35,000
0
35,000
15,000
50,000
100,000
0
0
652160-1318332
88627
Asfaltni put u selu Grlica-Prushaj
30,000
0
30,000
50,000
0
80,000
0
0
652160-1318342
88628
Asfaltni put Fazliu naselja u selu
20,000
30,000
50,000
20,000
50,000
120,000
0
0
652160-1318362
88629
Izgradnja pesackog mosta preko reke Lepenac
0
30,000
30,000
30,000
0
60,000
0
0
652160-1318468
88630
Izgradnja trotoara sa obe strane "E.Duraku" Kacanik
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
652160-1318493
88631
Izgradnja kanalizacije za Bajnice, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrrice, Kokhaj, Prushaj i Grlica
0
5,000
5,000
5,000
50,000
60,000
0
0
652160-1318501
88633
Uredba o lokaciji gradskog groblja
0
5,000
5,000
5,000
10,000
20,000
0
0
652160-1421306
90395
Asfaltiranje puta Hilmi Shehu-Begrace
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
652160-1421310
90396
Asfaltiranje puta u Mem Bafti Mahalu
10,000
20,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
652160-1524362
41463
Izgradnja puta Shefket Fera Kacanik
5,000
20,000
25,000
25,000
0
50,000
0
0
652160-1524398
41464
Prosirenje-kanalizacije i asfaltiranje puta u s.Nika
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
652160-1524416
41465
Izgradja trotuara u selo Begrace
30,000
10,000
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
652160-1524426
41466
Asfaltiranje puta u naselju dashi Stagovo
30,000
0
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
652160-1524488
41467
Izgradnja puta Hamz Jashari
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
652160-1524496
41468
Izgradja puta u selo gerlica -naseljeljeHasaj
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
652160-1524506
41469
Asfaltiranje puteva u Globocici
40,000
0
40,000
50,000
50,000
140,000
0
0
652163-1214483
86232
Izgradnju infrastrukture u industrijskoj zoni
0
10,000
10,000
60,000
50,000
120,000
0
0
Faqe 82
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652163-1214489
86233
Asfaltiranje puta od A Bajrami do Guri i Shpum
5,000
0
5,000
25,000
25,000
55,000
0
0
652163-1214513
86239
Asfaltiranje puta u selu Gjurgjedel
0
5,000
5,000
5,000
20,000
30,000
0
0
652163-1214522
86240
Asfaltiranje puta u selu Semaj
652163-1214534
88634
Izgrada i asfaltiranje puta u selima Lanishte - Nikoc - Kerbliq
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
0
5,000
5,000
50,000
75,000
130,000
0
0
652163-1214574
88636
652163-1214575
88637
Povecanje kapaciteta vodovoda od izvora do rezervoara u Kacanik-Faza I
0
0
0
5,000
50,000
55,000
0
0
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Neredime
0
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
652163-1214578
88638
Nastavak radova na izgradnji i sanaciji korita reke Lepenac
652163-1214586
86244
Izgradnja groblja palih boraca
652163-1214589
86245
Sredstva za sufinansiranje projekata
652163-1214596
88639
Snabdevanje sluzbenih vozila
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
118,463
5,000
123,463
121,661
216,216
461,340
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kacanik
633,463
155,000
788,463
756,661
926,216
2,471,340
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
633,463
155,000
788,463
756,661
926,216
2,471,340
0
0
0
0
0
0
10,000
10,000
0
0
20,000
0
20,000
20,000
10,000
50,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
20,000
10,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
20,000
10,000
30,000
20,000
20,000
70,000
0
0
652163 - Administracija i Osoblje
163280 - Administracija - Kacanik
652163-1214641
86246
Snabdevanje namestaja i opreme
652163-1214643
86247
Renoviranje kancelarije u zgradi opstine
652163-1524542
41470
Rusenje barake u dvoriste zgrade opstine
652180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180280 - Putna Infrastruktura - Kacanik
652180-1318614
88640
Postavljanje saobracajnih znakova i objekata adresiranje
652180-1318615
88641
Izgradnja fekalne kanalizacije
652180-1421407
90400
Izgradnja mreze i storm kananalizimeve u Starom Kacanika
652180-1524560
41471
Rusenje ilegalnih objekatai isklanjanje deponija
652180-1524570
41472
Javno osfetlenje
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
35,000
40,000
75,000
110,000
10,000
195,000
0
0
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
10,000
20,000
15,000
20,000
55,000
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Kacanik
45,000
60,000
105,000
125,000
85,000
315,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
45,000
60,000
105,000
125,000
85,000
315,000
0
0
652470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470280 - Poljoprivreda - Kacanik
652470-1214631
86251
Projekti za razvitak poljoprivrede i stocarstva
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kacanik
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
Faqe 83
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
652660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664450 - Urbano Planiranje i Inspekcija
652660-1214655
86253
Priprema Regulativni planova
0
5,000
5,000
20,000
20,000
45,000
0
0
652660-1214657
86254
Projektovanje
0
35,000
35,000
30,000
30,000
95,000
0
0
652660-1214667
86256
Izgrada i asfaltiranje lokalnih puteva
58,257
16,743
75,000
100,000
10,000
185,000
0
0
652660-1214669
86257
Izgrada zelenih povrsina i postavljanje kanti
0
30,000
30,000
50,000
40,000
120,000
0
0
652660-1214715
86260
Stredstva za ekspropriaciju zemljista
0
30,000
30,000
50,000
50,000
130,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
58,257
116,743
175,000
250,000
150,000
575,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
58,257
116,743
175,000
250,000
150,000
575,000
0
0
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
150,000
0
150,000
0
10,000
160,000
0
0
652730 - Osnovno Zdravstvo
747000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
652730-1214737
88642
Nabavka namestaja i opreme u porodizne medicine
652730-1421420
90402
Izgradnja i Renoviranje porodice zdravlja
652730-1524573
41473
Izgradnja ograde u ambulani u Doganovic
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
150,000
10,000
160,000
10,000
20,000
190,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
150,000
10,000
160,000
10,000
20,000
190,000
0
0
50,000
5,000
55,000
85,000
50,000
190,000
0
0
652920 - Obrazovanje i Nauka
921400 - Administracija - Kacanik
652920-1214753
86263
Renoviranje Objekata i skolske infrastrukture
652920-1214767
86265
Renoviranje gradskog igralista - Besnik Begunca
0
5,000
5,000
10,000
10,000
25,000
0
0
652920-1318625
88649
Nabavka Skolskog namjestaja i opreme
0
10,000
10,000
10,000
15,000
35,000
0
0
652920-1421423
90403
Izgradnja i obnova kulturno - istorijskog monometeve
50,000
20,000
70,000
70,000
105,000
245,000
0
0
652920-1421607
90404
Izgradnja osnovne Skole u Starom Kacaniku
0
5,000
5,000
0
5,000
10,000
0
0
652920-1421742
90405
Undo editsIzgradnja osnovne Skole u selu Kovacec
0
5,000
5,000
0
5,000
10,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kacanik
100,000
50,000
150,000
175,000
190,000
515,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
100,000
50,000
150,000
175,000
190,000
515,000
0
0
1,056,720
401,743
1,458,463
1,386,661
1,441,216
4,286,340
0
0
60,000
46,836
106,836
199,901
261,000
567,737
0
0
0
10,000
10,000
40,000
60,000
110,000
0
0
Ukupno - Kacanik
653000 - Kamenica
653160 - Predsednik i Opstinski Savet
160290 - Kancelarija Predsednika - Kamenica
653160-1524361
41474
Asfaltiranje puteva u gradu i selima
653160-1524693
41475
Popunjavanje rupe sa asfalta
Faqe 84
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653160-1524707
41476
Letnje i zimsko odrzdavanje puteva , rusenje objekata , rekonstrukcija puteva
37,435
57,565
95,000
110,000
90,677
295,677
0
0
653160-1524719
41477
Ucesce u zajednici projekata, donatora i ministarstava
0
15,000
15,000
60,000
80,000
155,000
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Kamenica
97,435
129,401
226,836
409,901
491,677
1,128,414
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
97,435
129,401
226,836
409,901
491,677
1,128,414
0
0
653163 - Administracija i Osoblje
163290 - Administracija - Kamenica
653163-1524864
41478
Kupovina racunara za upravu i kadrovsku Direkcije
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Administracija - Kamenica
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
653175 - Budzet i Finansije
175290 - Budzetiranje
653175-1524866
41479
Kupovina sluzdbenih vozila
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
653175-1524894
41480
Nabavka racunara za direktora za budzet i finansije
0
3,500
3,500
0
0
3,500
0
0
653175-1524904
41481
Rekonstrukcija Odeljenja za budzdet i finansije
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Budzetiranje
0
20,500
20,500
0
0
20,500
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
0
20,500
20,500
0
0
20,500
0
0
653180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181890 - Javna Infrastruktura - Kamenica
653180-1524909
41482
Vodosnabdevanje u gradu i selima
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
653180-1524917
41483
Kanalizacija u gradu i selima
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
653180-1524949
41484
Uredivanje i odrzdavanje javne rasvjete
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
653180-1524967
41485
Uredenje prostora zelenih povrsina , odrzdavanje .
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
653180-1525324
41486
Jacanje elektricne energije ( Poljaci napajanja i transformator )
0
15,000
15,000
0
0
15,000
0
0
0
130,000
130,000
0
0
130,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
3,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Kamenica
184330 - Vatrogasci i Inspekcija
653180-1525388
41487
Kupovinu opreme-(Elektricne pumpe za vodu, i cevi za gazenje pozara)
Ukupno - Vatrogasci i Inspekcija
184730 - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Kamenica
653180-1525387
41488
Rjesavanje statusa prirodnih katastrofa
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Upravljanje kod Prirodnih Katastrofa - Kamenica
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
0
143,000
143,000
0
0
143,000
0
0
653470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470290 - Poljoprivreda - Kamenica
Faqe 85
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
653470-1525390
41489
Projekti za poljoprivredu ( Sera, rasna poboljsanje , voccnjaci )
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
653470-1525391
41490
Lecenje pasa
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Kamenica
15,000
20,000
35,000
0
0
35,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
15,000
20,000
35,000
0
0
35,000
0
0
653660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664500 - Urbano Planiranje i Inspekcija
653660-1525354
41491
Design projekti
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
653660-1525357
41492
Nadzor Projekat
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
653660-1525369
41493
Kupovina racunara i informacione tehnologije
0
2,000
2,000
0
0
2,000
0
0
653660-1525375
41494
Rekonstrukcija urbanizma Direkcija
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
653660-1525401
41495
Izgradnja mape za zoniranje
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
0
87,000
87,000
0
0
87,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
0
87,000
87,000
0
0
87,000
0
0
653850 - Kultura, Omladina i Sport
850290 - Kultura - Kamenica
653850-1525413
41496
Centralno grejanje u MDCIS
5,000
20,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Kultura - Kamenica
5,000
20,000
25,000
0
0
25,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
5,000
20,000
25,000
0
0
25,000
0
0
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Kamenica
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
117,435
429,901
547,336
409,901
491,677
1,448,914
0
0
653920 - Obrazovanje i Nauka
938400 - Osnovno Obrazovanje - Kamenica
653920-1525389
41497
Centralno grejanje Popravka u ossd Kopernice
Ukupno - Kamenica
654000 - Novo Brdo
654180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
181900 - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
654180-1524584
41498
Odrzavanje lokalnih puteva
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Novo Brdo
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
654480 - Ekonomski Razvoj
480300 - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
Faqe 86
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
654480-1524586
41499
Participacija u projektima
15,000
15,000
30,000
35,000
40,000
105,000
0
0
654480-1524589
41500
Asfaltiranje lokalnih puteva
15,415
24,000
39,415
40,000
40,000
119,415
0
0
654480-1524592
41501
Javno osvetljenje lokalni puteva
0
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
0
0
Ukupno - Planiranje i Ekonomski Razvoj - Novo Brdo
30,415
44,000
74,415
80,000
85,000
239,415
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
30,415
44,000
74,415
80,000
85,000
239,415
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Administracija - Novo Brdo
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
0
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
35,415
69,000
104,415
110,000
115,000
329,415
0
0
40,000
0
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
654730 - Osnovno Zdravstvo
748000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
654730-1524593
41502
Odrzavanje zdravstvenih ustanova
654920 - Obrazovanje i Nauka
921500 - Administracija - Novo Brdo
654920-1524599
41503
Odrzavanje skolskih objekata
Ukupno - Novo Brdo
655000 - Strpce
655660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
666600 - Prostorno Planiranje i Inspekcija
655660-1523887
41504
Izrada detaljnih projekata
655660-1523897
41505
Participacija u sufinansijskim projektima
0
50,000
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
655660-1523904
41506
Izrada sportski terena Brod 2
10,235
19,765
30,000
0
0
30,000
0
0
655660-1523916
41507
Asfaltiranje sporednih ulica u Drajkovcu, Gotovusi i Strpcu
20,472
19,528
40,000
0
0
40,000
0
0
655660-1523933
41508
Uredjenje puta u naselju Bara u Jazincu
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1523938
41509
Saniranje vodovodne mrezhe Brod, Emerllahaj, Rudaj I Gjonaj
0
4,138
4,138
0
0
4,138
0
0
655660-1523948
41510
Ogragjivanje sportskog terena Donja Bitinja
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
655660-1523952
41511
Asfaltiranje puta Brahaj
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1524025
41512
Postavlanje zastitni branika na putu Brod
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1524035
41513
Uredjenje puta u Berevcu, prema naselju Cuturine
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
655660-1524039
41514
Most pored igralista u Sevcu
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
0
655660-1524045
41515
Potporni zidovi pored reke u Donjoj Bitinji
0
6,276
6,276
0
0
6,276
0
0
655660-1524091
41516
Asfaltiranje puta Drekoc-Viqe
0
0
0
0
132,034
132,034
0
0
Faqe 87
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
655660-1524118
41517
Saniranje ostecenja na javnoj infrastrukturi
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
655660-1524366
41518
Uredjenje infrastrukture ispred sportske hale na Brezovici
0
0
0
113,532
0
113,532
0
0
655660-1524387
41519
Uredjenje poljskog puta Blizumir
0
6,000
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Prostorno Planiranje i Inspekcija
70,707
196,707
267,414
203,532
222,034
692,980
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
70,707
196,707
267,414
203,532
222,034
692,980
0
0
61,474
0
61,474
32,584
36,488
130,546
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
61,474
0
61,474
32,584
36,488
130,546
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
61,474
0
61,474
32,584
36,488
130,546
0
0
203,474
0
203,474
151,364
151,364
506,202
0
0
Ukupno - Sekundarno Zdravstvo
203,474
0
203,474
151,364
151,364
506,202
0
0
Ukupno - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
203,474
0
203,474
151,364
151,364
506,202
0
0
3,526
0
3,526
0
0
3,526
0
0
3,526
0
3,526
0
0
3,526
0
0
655730 - Osnovno Zdravstvo
748500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
655730-1524371
41520
Specijalna medicinska oprema/primarno zdravstvo
655770 - Sekondarno Zdravstvo - Sterpce
771910 - Sekundarno Zdravstvo
655770-1524406
41521
Specijalna medicinska oprema / sekundarno zdravstvo
655920 - Obrazovanje i Nauka
951000 - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
655920-1525602
41522
Renoviranje objekta srednjih skola
Ukupno - Srednjeskolsko Obrazovanje - Strpce
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Strpce
3,526
0
3,526
0
0
3,526
0
0
339,181
196,707
535,888
387,480
409,886
1,333,254
0
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
656000 - Urosevac
656163 - Administracija i Osoblje
163320 - Administracija - Urosevac
656163-1524211
41687
Kupovina generatora za potrebe opstine
0
656163-1524218
41688
Izgradnja mesnih kancelarija (st. Selo. Gatnje, Nerodimlje, Softovi)
0
80,000
80,000
40,000
0
120,000
0
0
Ukupno - Administracija - Urosevac
0
100,000
100,000
40,000
0
140,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
0
100,000
100,000
40,000
0
140,000
0
0
656180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
180320 - Putna Infrastruktura - Urosevac
656180-1422792
90478
Odrzavanje reka, kanala -eliminisanje poplava
80,000
50,000
130,000
50,000
50,000
230,000
0
0
656180-1524529
41689
Stvaranje zelenih povrsina
60,000
60,000
120,000
80,000
80,000
280,000
0
0
Faqe 88
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656180-1524850
41690
Reparacija kanalizacije i vodovoda
100,000
70,000
170,000
2,300,000
3,300,000
5,770,000
0
0
656180-1525075
41691
Podzemni kontejneri
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
656180-1525083
41692
656180-1525087
41693
Opremanje opstinskog centra za informisanje, alarm i hitnu koordinaciju
65,000
0
65,000
0
0
65,000
0
0
Renovirajne centar II Vatrogasnog centra i uredjenje centralnog grejanja
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
656480-1319493
88772
656480-1319494
88773
Popravka puteva sa asfaltom i trotoari
150,000
75,000
225,000
100,000
100,000
425,000
0
0
Postavi makadamskih cesta - otvaranje novih cesta
260,703
14,297
275,000
100,000
100,000
475,000
0
0
656480-1525377
656660-094894
41523
Reparacija mreze javnog osvetljenja
101,297
0
101,297
0
0
101,297
0
0
71050
Rusenje zgrada bez dozvole
0
30,000
30,000
30,000
30,000
90,000
0
0
867,000
329,297
1,196,297
2,660,000
3,660,000
7,516,297
0
0
Ukupno - Putna Infrastruktura - Urosevac
181920 - Javna Infrastruktura - Urosevac
656180-1215612
86325
Osvetljenje neosvetljenih gradskih ulica
100,000
0
100,000
100,000
100,000
300,000
0
0
656180-1215629
88741
Izgradnja javnih toaleta u Freedom Park
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
656180-1422595
90480
Asfaltiranje puta naselja topojane-Grebno
0
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
656180-1422604
90481
Asfaltiranje puta s. Slivovo(od djamije do skole)
150,000
0
150,000
0
0
150,000
0
0
656180-1422646
90483
Prosirenje i asfaltiranje puta sela Zaskok
0
150,000
150,000
0
0
150,000
0
0
656180-1422648
90484
Nastavak .asfalt.glavnog puta sela Papaz
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
656180-1422653
90485
Asfalt. prestenastog dela puta sela Pojati?te
0
17,000
17,000
0
0
17,000
0
0
656180-1422678
90489
Zavrsetak kanalizacije II faza po selima
656180-1422697
90491
Asfaltiranje puta s. Sazlija
656180-1422707
90494
Asfaltiranje puta "Metush Krasnici", II faza
656180-1422710
90495
Asfaltiranje puta kod Fabr. za preradu vode u Pleshine
656180-1422721
90497
Asfalt. puta naselja Carkosevo, Kamenoglava
656180-1422724
90498
Asfalt. ulice "Gjergj Fista" sve do ul. "Enver Topalli"
656180-1422732
90499
Asfalt. i uredjenje trotoara ulice "Xheme Ladrovci"
656180-1422746
90500
656180-1422748
90501
656180-1422750
90502
Asfaltiranje puta sela Zlatare
656180-1422752
90503
Uredjenje glavne cevi vodovoda s. Crnilo
656180-1422753
90504
Asfalt. ul. "Enver Topalli" od CistoCe do
656180-1422766
90506
Ucesce u projektima sa Minist.Infrastrukture
656180-1422786
90509
Uredjenje kolektora Nekodim-Grlica I faza
656180-1422790
90510
Asfaltiranje ul. "Agim Ramadani" i "Kongres Manast"
656180-1524550
41524
Regulisanje fudbalsko stadiona I. Shabani
0
60,000
60,000
0
0
60,000
0
0
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
97,444
12,556
110,000
0
0
110,000
0
0
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
90,000
0
90,000
90,000
0
180,000
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
Atmosf. kanaliz. vodovod i riasfalt.ul."Rifat Berisa"
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
Asfaltiranje puta u Tankosicu
20,000
0
20,000
0
0
20,000
0
0
0
100,000
100,000
0
0
100,000
0
0
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
156,000
0
156,000
0
0
156,000
0
0
250,000
0
250,000
150,000
0
400,000
0
0
200,000
0
200,000
200,000
0
400,000
0
0
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
9,987
0
9,987
0
0
9,987
0
0
Faqe 89
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656180-1524559
41525
Snabd. cevima za uredj. sist. navodnj. I uredj. svla?ionica u fudb. polj.
9,975
0
9,975
0
0
9,975
0
0
656180-1524569
41526
Eliminacija starog kabla i postavljanje novih prema teh. izb. op.
9,986
0
9,986
0
0
9,985
0
0
656180-1524600
41527
Fekalna kanalizacija od Aga Xhite do puta Ali Hadri
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
656180-1524635
41528
Fekalna kanalizacija u selu Neredimlje II faza
75,000
0
75,000
0
0
75,000
0
0
656180-1524655
41529
Fekalna kanalizacija kod atmosferskog kelektora nas. Goget
0
9,644
9,644
0
0
9,643
0
0
656180-1524668
41530
Kanalizacija u selu Gatnje
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
656180-1524669
41531
Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u ul. Nermin Vlora
0
17,600
17,600
0
0
17,600
0
0
656180-1524670
41532
Zavrsetak kanalizacije sela Miras
0
65,000
65,000
0
0
65,000
0
0
656180-1524671
41533
Nastavak kanalizacije u Rahovicu i naselje Gosica
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
656180-1524672
41534
Kanalizacija kod Ciradjija (Qiragjit)
0
35,000
35,000
0
0
35,000
0
0
656180-1524757
41535
Atmosferska kanaliz. i asfalti. puta Kuvendi i Arberit zavrsetak proj.
34,275
0
34,275
0
0
34,275
0
0
656180-1524812
41536
Reparacija kanalizacije i puta Halil Alidemaj
0
50,000
50,000
0
0
50,000
0
0
656180-1524821
41537
Fekalna kanalizacija I asfaltiranje puta Astrit Bytyqi od puta Remzi Hoxha
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
656180-1524862
41538
Vodovod u Nerodimlje naselje Kastanjeva
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
656180-1524865
41539
Vodovod u naselju Dremjak-Dremjak
0
45,000
45,000
0
0
45,000
0
0
656180-1524867
41540
Vodovod i fekalna kanalizacija u ul. Muharrem Shemsedini
0
12,000
12,000
0
0
12,000
0
0
656180-1524915
41541
Fekalna kanalizacija i vodovodna cev u ul. Viktor Hygo
5,863
14,137
20,000
0
0
20,000
0
0
656180-1525040
41542
Uredjenje prikljucenja od puta Ahmet Kaqiku sa ul. Vellezerit Gervalla
0
94,000
94,000
0
0
94,000
0
0
656480-1111559
83270
Ucesce u projektima sa donatorima
300,300
450,830
751,130
1,056,998
399,511
2,207,639
0
0
656480-1111565
83271
Ucesce u projektima uz participaciju gradjana
180,000
0
180,000
290,000
50,978
520,978
0
0
656480-1215253
86333
Nadgledanje projekata
3,000
22,000
25,000
40,000
45,000
110,000
0
0
656480-1318792
88746
Uredjenje centra grada faza - I
284,100
0
284,100
0
0
284,100
0
0
656480-1318991
88748
Kanalizacija atmosferski riasfaltimi og, Astrit Bytyqi
200,000
0
200,000
0
0
200,000
0
0
656480-1319488
88767
Asfaltiranje puta Zaskok Pljesine (nastavak projekta MAPL)
632,000
0
632,000
0
0
632,000
0
0
656480-1319495
88774
Izrada i revizija projekata detaljne
250,000
0
250,000
250,000
250,000
750,000
0
0
656480-1319567
88775
Izgradnja kuca za socijalne slucajeve
75,000
0
75,000
75,000
75,000
225,000
0
0
656480-1524152
41543
Asfaltiranje puta u Staro selo naselje Preljezi
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656480-1524159
41544
Asfaltiranje puta Asdreni
0
25,000
25,000
0
0
25,000
0
0
656480-1524161
41545
Asfaltiranje puta Sojevo, naselje Sylaj
0
70,000
70,000
110,000
0
180,000
0
0
656480-1524169
41546
Asfaltiranje puta Rahovica-Mirash
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
656480-1524177
41547
Asfaltiranje gradskih uliica
100,000
0
100,000
2,000,000
3,000,000
5,100,000
0
0
656480-1524247
41548
Asfaltiranje puta Nuhi Berisha
0
20,000
20,000
0
0
20,000
0
0
656480-1524287
41549
Asfaltiranje puta u selu Jerli Talinovac put oko Fabrike Savnih cevi
0
40,000
40,000
0
0
40,000
0
0
Faqe 90
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656480-1524288
41550
Uredjenje puta kod novih groblja
130,000
0
130,000
100,000
100,000
330,000
0
0
656480-1525211
41551
Fekalna kanalizacija u ul. Lutfi Haxhidema
17,000
0
17,000
0
0
17,000
0
0
656480-1525266
41552
Asfaltiranje puta u Grebno naselje Karameta
0
656660-1422908
90512
Nast. projekata sa UN-Habitata, II faza, Uredj. novog puta
0
30,000
30,000
0
0
30,000
0
0
140,000
140,000
0
0
140,000
0
0
656660-1524563
41553
Uredjenje resnog korita kod puta Imri Halili
0
656660-1524580
41554
Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Liman Reka
9,962
70,000
70,000
0
0
70,000
0
0
0
9,962
0
0
9,962
0
0
656660-1524601
41555
Regulisanje vodovodnim cevima u naselju Saraiste
656660-1524625
41556
Kanalizacija i asfaltiranje puta Ilaz Isufi
9,916
0
9,916
0
0
9,916
0
0
9,961
0
9,961
0
0
9,961
0
0
656660-1524636
41557
656660-1524649
41558
Fekalna kanalizacija naselja Kozani i Elezaj u selu Jerli Talinovac
9,897
0
9,897
0
0
9,897
0
0
Uredenje recnog korita-deo od sela Kosare do sela M.
9,876
0
9,876
0
0
9,876
0
0
656660-1524665
656660-1524667
41559
Fekalna kanalizacija i prosirenje trotuara uzduz. magistrale u Sojevo
6,120
0
6,120
0
0
6,120
0
0
41560
Izgradnja mosta u selu Nerodimlje
9,931
0
9,931
0
0
9,931
0
0
656660-1524691
41561
Uredjenje fekalne i atmosf. Kanaliz. za novu Skolu Kompetencije
9,749
0
9,749
0
0
9,748
0
0
656660-1524726
41562
Uredjenje recnog korita-deo od sela Slivovo do sela Kosare
9,940
0
9,940
0
0
9,939
0
0
656660-1524834
41563
Uredjenje infrastructure u ul. Arsim Bega kod Mosta - Urosevac
9,552
0
9,552
0
0
9,552
0
0
656660-1524839
41564
Fekalna kanalizacija u ul. Nazmi Ukzmajli
26,285
0
26,285
0
0
26,285
0
0
Ukupno - Javna Infrastruktura - Urosevac
4,049,119
1,924,767
5,973,886
4,461,998
4,020,489
14,456,369
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
4,916,119
2,254,064
7,170,183
7,121,998
7,680,489
21,972,666
0
0
23,000
0
23,000
0
0
23,000
0
0
656470 - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
470320 - Poljoprivreda - Urosevac
656470-1111922
83274
Vakcinacija stocnog fonda
656470-1215105
86321
Eliminisanje pasa lutalica
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda - Urosevac
38,000
0
38,000
0
0
38,000
0
0
Ukupno - Poljoprivreda, Sumarstvo, Ruralni Razvoj
38,000
0
38,000
0
0
38,000
0
0
656480 - Ekonomski Razvoj
480720 - Turizam - Urosevac
656480-1422910
90514
Nacrt inv.proj. za strane i domace investitore
656480-1422911
90515
Subvencionisanje biznisa (vauceret)
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
155,000
50,000
205,000
140,000
140,000
485,000
0
0
656480-1524383
41565
656480-1524389
41566
Proizvodnja formulicanje smernica za turizam za grad Urosevac
9,000
0
9,000
0
0
9,000
0
0
Postavljanje turisticka mapa za grada
6,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
Ukupno - Turizam - Urosevac
180,000
50,000
230,000
150,000
150,000
530,000
0
0
Ukupno - Ekonomski Razvoj
180,000
50,000
230,000
150,000
150,000
530,000
0
0
656650 - Kadastar i Geodezija
Faqe 91
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
651600 - Katastar Usluge - Urosevac
656480-1111923
83278
Kupovina zemlje- eksproprijacija
656650-1524238
41567
Naravna oprema za potrebe geodezije
300,000
0
300,000
200,000
200,000
700,000
0
0
7,000
0
7,000
7,000
8,000
22,000
0
0
Ukupno - Katastar Usluge - Urosevac
307,000
0
307,000
207,000
208,000
722,000
0
0
Ukupno - Kadastar i Geodezija
307,000
0
307,000
207,000
208,000
722,000
0
0
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664650 - Urbano Planiranje i Inspekcija
656660-1524626
41568
Opstinski razvojni plan
656660-1524988
41569
Revidacija regulativnih planova
656660-1525058
41570
Opstinska zonska Mapa
0
100,000
100,000
100,000
0
200,000
0
0
100,000
0
100,000
100,000
50,000
250,000
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
180,000
100,000
280,000
200,000
50,000
530,000
0
0
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
180,000
100,000
280,000
200,000
50,000
530,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
656730 - Osnovno Zdravstvo
730410 - Administracija - Urosevac
656660-1112188
83276
Dezinfekcija i deratizacija
Ukupno - Administracija - Urosevac
749000 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
656730-1112018
83340
Medicinska oprema
80,000
0
80,000
90,000
90,000
260,000
0
0
656730-1422397
90519
Renoviranje zdravstvenih objekata
30,000
0
30,000
40,000
30,000
100,000
0
0
656730-1525206
41571
Uredjenje dvorista GCPM, GCPM I, GCPM II, CPM Kamenoglava
10,000
0
10,000
40,000
0
50,000
0
0
656730-1525208
41572
Aneks objekat za Screning za PAPA-TEST
70,000
0
70,000
0
0
70,000
0
0
656755-1525278
41573
Izgradnja kapaciteta u ambulantom sdrazdvo u obrazovabje u sektor edukacije za99,700
kom. RAE
0
99,700
0
0
99,700
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
289,700
0
289,700
170,000
120,000
579,700
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
339,700
0
339,700
170,000
120,000
629,700
0
0
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
50,000
0
50,000
50,000
50,000
150,000
0
0
10,000
0
10,000
10,000
10,000
30,000
0
0
656850 - Kultura, Omladina i Sport
850320 - Kultura - Urosevac
656850-1525204
41574
Uredjenje objekata Dom kulture, Arhiva i Gradski muzej
Ukupno - Kultura - Urosevac
851120 - Sport i Rekreacija - Urosevac
656850-1525090
41575
Izgradnja kosarkaskog polja u ul. Bajram i Gursel Sylejmani
656850-1525201
41576
Izgradnja male sportske sale sa 500 sedista
0
80,000
80,000
270,000
0
350,000
0
0
Ukupno - Sport i Rekreacija - Urosevac
10,000
80,000
90,000
280,000
10,000
380,000
0
0
Ukupno - Kultura, Omladina i Sport
60,000
80,000
140,000
330,000
60,000
530,000
0
0
Faqe 92
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
656920 - Obrazovanje i Nauka
939300 - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
656920-1422906
90535
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija skola
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
656920-1524307
41577
Uredjenje ograde dvoris. i sports.polja u selu Grebno
80,000
0
80,000
0
0
80,000
0
0
656920-1524370
41578
Uredjenje krova u OS Doganjevo
50,000
0
50,000
0
0
50,000
0
0
656920-1524400
41579
Uredjenje krova OS u Jezerce
9,000
0
9,000
0
0
9,000
0
0
656920-1524468
41580
Uredjenje ograde i dvorista u OS u Muhovac
25,000
0
25,000
0
0
25,000
0
0
656920-1524472
41581
Uredjenje ograde OS u Surcinu
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1524582
41582
Uredenje deponije u OS sela Miras
8,000
0
8,000
0
0
8,000
0
0
656920-1524612
41583
Uredenje ograde u Dremjak
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1524674
41584
Uredjenje sportskog polja u OS Ismajl Qemajli Jerlji Preljez
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
656920-1524848
41585
Uredjenje centralnog grejanja u OS Donje Neredimlje
15,000
0
15,000
0
0
15,000
0
0
656920-1524853
41586
Uredenje deponije i centralnog grejanja u Skole Kosine
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
656920-1524856
41587
Uredenje deponije i centralnog grejanja u OS Pojatiste
656920-1524886
41588
Odrzavanje skolskih objekata
656920-1524903
41589
Uredjenje podova u OS Ahmet Hoxha
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Urosevac
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
Ukupno - Urosevac
18,000
0
18,000
0
0
18,000
0
0
100,000
0
100,000
0
0
100,000
0
0
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
436,000
0
436,000
0
0
436,000
0
0
436,000
0
436,000
0
0
436,000
0
0
6,456,819
2,584,064
9,040,883
8,218,998
8,268,489
25,528,366
0
0
0
282,446
282,446
200,000
200,000
682,446
0
0
657000 - Vitina
657175 - Budzet i Finansije
175330 - Budzetiranje
657175-1421503
90552
Participiranje projekata sa donatorima
657175-1523833
41590
Asfaltiranje puta u Budrici
93,500
0
93,500
0
0
93,500
0
0
657175-1523838
41591
Asfaltiranje puta u Trpezi
174,000
25,000
199,000
0
0
199,000
0
0
657175-1523852
41592
Asfaltiranje puta u Zitinje
165,628
33,372
199,000
0
0
199,000
0
0
657175-1523862
41593
Asfalt rural road
386,740
0
386,740
382,000
445,000
1,213,740
0
0
657175-1523875
41594
Izgradnje kanalizacija Jerli Sadovine i Trstenik
153,388
0
153,388
0
0
153,388
0
0
657175-1523890
41595
Izgradnjekanalizacije u selo Stubla
94,629
0
94,629
0
0
94,629
0
0
657175-1523895
41596
Izgradnja kanalizacije u selu Ramnishte
40,500
0
40,500
0
0
40,500
0
0
657175-1523899
41597
Izgradje kanalizacije po selima
82,000
0
82,000
0
200,000
282,000
0
0
657175-1523909
41598
Renoviranje osnovna selo u selo Balance
40,000
0
40,000
0
0
40,000
0
0
Faqe 93
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
657175-1523937
41599
Izgradja parka u Pozoranje
60,000
0
60,000
0
0
60,000
0
0
657175-1523959
41600
Fiksiranje puteva Sljunkom
30,000
20,000
50,000
80,000
150,000
280,000
0
0
657175-1523985
41602
Izgradnja skole u selo Begunce
200,000
86,000
286,000
0
0
286,000
0
0
657175-1524405
41603
Asfaltiranje puta u Donjoj i Gornjoj Slatini
0
0
0
180,000
0
180,000
0
0
657175-1524421
41604
Izgradnja trotoara i javne rasvete
50,000
20,000
70,000
70,000
100,000
240,000
0
0
657175-1524442
41605
Asf. puta Vitina -Ramniste-Ljubis
0
0
0
350,000
0
350,000
0
0
657175-1524619
41606
Regulacija reka
0
0
0
305,500
200,000
505,500
0
0
657175-1524630
41607
Izgradnje vodovoda
0
0
0
168,148
0
168,148
0
0
657175-1524699
41608
Izgradnje kanalizacije u selo Balance
0
0
0
94,500
0
94,500
0
0
657175-1525089
41609
Izgradnje sportskog terna
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
657175-1525145
41610
Uredenje javnih prostora
0
0
0
0
300,958
300,958
0
0
Ukupno - Budzetiranje
1,570,385
466,818
2,037,203
1,830,148
1,745,958
5,613,309
0
0
Ukupno - Budzet i Finansije
1,570,385
466,818
2,037,203
1,830,148
1,745,958
5,613,309
0
0
657730 - Osnovno Zdravstvo
749500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
657730-1524079
41611
Izgradnja ambulante u Pozoranje
69,787
0
69,787
0
0
69,787
0
0
657730-1524221
41612
Kupovina vozila
30,000
0
30,000
67,656
0
97,656
0
0
657730-1524321
41613
Snabdevanje sa EKG
6,432
0
6,432
0
0
6,432
0
0
657730-1524838
41614
Renovanje po ambulantama
0
0
0
60,000
154,053
214,053
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
106,219
0
106,219
127,656
154,053
387,928
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
106,219
0
106,219
127,656
154,053
387,928
0
0
34,471
5,529
40,000
60,000
40,000
140,000
0
0
Ukupno - Administracija - Vitina
34,471
5,529
40,000
60,000
40,000
140,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
34,471
5,529
40,000
60,000
40,000
140,000
0
0
1,711,075
472,347
2,183,422
2,017,804
1,940,011
6,141,237
0
0
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
657920 - Obrazovanje i Nauka
921650 - Administracija - Vitina
657920-1422122
41615
Renoviranje u Skolama
Ukupno - Vitina
658000 - Partes
658160 - Predsednik i Opstinski Savet
160340 - Kancelarija Predsednika - Partes
658160-1216456
86398
Participacija projekata od donatora za infrakstruk
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Partes
Faqe 94
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
0
26,384
26,384
26,000
28,000
80,384
0
0
30,000
0
30,000
0
0
30,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
Ukupno - Administracija
30,000
1,000
31,000
0
0
31,000
0
0
Ukupno - Administracija i Osoblje
30,000
1,000
31,000
0
0
31,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
Ukupno - Partes
659000 - Elez Han
659163 - Administracija i Osoblje
163350 - Administracija
659163-1524036
41616
Kupovina vozila za optinske uprave
659163-1524043
41617
Pokric e slu benog vozila Parking
659180 - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
184440 - Pozari Prevencija i inspekcija
659180-1524077
41618
Popravka puteva i trotoara u Hanit i Elezit
659180-1524087
41619
Popravke vodosnabdevanja Hani i Elezit
0
5,000
5,000
0
0
5,000
0
0
659180-1524094
41620
Hitna fond
2,890
7,110
10,000
0
0
10,000
0
0
659180-1524099
41621
Izgradnja autobuske stanice
1,000
0
1,000
0
0
1,000
0
0
659180-1524443
41622
Istrazivanja i snabdevanje Sela sa vodom za pice ( Paldenica , Sekishte , Gorance )
0
0
0
10,000
10,000
20,000
0
0
659180-1524447
41623
Dodavanje kapacitet vode
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
Ukupno - Pozari Prevencija i inspekcija
3,890
22,110
26,000
40,000
10,000
76,000
0
0
Ukupno - Javne Usluge, Civilna Zastita i Emergencija
3,890
22,110
26,000
40,000
10,000
76,000
0
0
30,000
105,500
135,500
0
0
135,500
0
0
0
22,206
0
0
659660 - Urbansko Planiranje i Ambijent
664800 - Urbano Planiranje i Inspekcija
659660-1524115
41624
Izgradnja i uredjenje novog susedstva potoku
659660-1524129
41625
Beton poplosavanje kaldrmom ulica u urbanom areasin Hani i Elezit (kisele Vater22,206
Street Dardanija, putevi
0
Lepenac
22,206
ulica, deo Adem
0 Jasharii )
659660-1524135
41626
Beton Asfaltiranje puta sa Cobbles kamenjem u ruralnim podru jima Hani Elezit ( Sekishte
0 , Dimce
10,000
, Gorance , 10,000
Krivenik , Paldenica0, Pustenik , lac0 )
659660-1524139
41627
Opravka Complek mu enike groblje u Pustenik (zamena plocica spomenik)
659660-1524141
41628
Sredstva za eksproprijaciju
659660-1524147
41629
Uredba kanalizacija u preostalim cetvrtine gradskog podru ja Hani i Elezit
659660-1524162
41630
Preostali sanitatio propisa u kvartalima ruralnih podru ja Hanit te Elezit (Rezhance,
17,818
Paldenice, Gorance)
1,000
659660-1524170
41631
Fasada javnih objekata
0
1,000
659660-1524183
41632
Fiksiranje korita potoka na Dimces - druga faza
0
659660-1524186
41633
Nacrt mape za zoniranje
0
659660-1524189
41634
Kotlovi za centralno grejanje u kuci i kulture "Imri Curri"
0
Faqe 95
10,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
0
10,000
10,000
0
0
10,000
0
0
10,000
5,000
15,000
0
0
15,000
0
0
18,818
0
0
18,818
0
0
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
659660-1524192
41635
Prilagolavanje reknog korita Lepenac
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524198
41636
Regulisanje korita potoka u selu Sekishta
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524207
41637
asfaltiranje puta Gorance - Globoqice
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524219
41638
Identifikovanje i obezbezbedj ivanje imovine za gradskog groblja
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524227
41639
kamenje puta od Kiselo vode- Pustenik
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524235
41640
Ozelenjavanje nekih javnih prostora
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
659660-1524418
41641
Slobodna sredstva za sufinansiranje
30,000
10,000
40,000
80,000
65,000
185,000
0
0
659660-1524430
41642
Fond za projektovanje
0
10,000
10,000
4,794
0
14,794
0
0
659660-1524450
41643
Asfaltiranje puta Ramuk - Kashan
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524494
41644
Remont putne Gorance - Krivenik
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524500
41645
Izgradnja puta sa kockama od grobla do nove mahale
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
659660-1524504
41646
Zgradnja postrojenja otpadnih voda
0
0
0
20,307
0
20,307
0
0
659660-1524512
41647
Popravku trotoara za pesake od Hani i Elezit-Kiselo Vode
0
0
0
30,000
0
30,000
0
0
659660-1524521
41648
Izgradnja putnickih kabina u selu Rezhance eimahaleHunel
0
0
0
3,000
0
3,000
0
0
659660-1524531
41649
Popravku kanalizacionog sistema u selu Gorance - Rezhance - Hani i Elezit
0
0
0
20,875
0
20,875
0
0
659660-1524537
41650
Izgradnja puta od Dermjakut na ina za odbranu Ramajve
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
659660-1524552
41651
Renoviranje stare Skole u Krivenike
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524561
41652
Regulisanje izvor vode za zalivanje kiselo da Kiselo vode
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524564
41653
Ponavljanje putu Pustenik - Lac
0
0
0
5,000
0
5,000
0
0
659660-1524571
41654
Izgradnja tretmana otpadnih voda - septicke jame Hani i Elezit
0
0
0
10,000
0
10,000
0
0
659660-1524574
41655
Podvosnjak na raskrsnici Hanit Elez (magjistralja
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
659660-1524590
41656
Zeleznicka stanica podvozdnjak
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
659660-1524594
41657
Podesavanje elektranu u komsiluku krasniceve
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524605
41658
Regulacija visokog napona elektricne energije sa ulice na bivseg Repetitor Gorances od0 TVP
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524609
41659
Napon elektricne energije iz osnovne skole do vodovod Ilaz Tacija za Dimces
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524634
41660
Prilagolavanje i otvaranje puta od sela Paldenica da Ramuket
0
0
0
0
5,608
5,608
0
0
659660-1524637
41661
Posumljavanje seoskim podruzjima -Gorance
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524646
41662
Popravku kanalizacije Krivenik -Seqishte
0
0
0
0
32,842
32,842
0
0
659660-1524654
41663
Ponovno put od oktobra poshtum Dermjaku Gornja Dermjaku
0
0
0
0
20,000
20,000
0
0
659660-1524661
41664
Prosirenje puta od sela do Sekishte Vorba i put od izvor ka Lloke
0
0
0
0
5,000
5,000
0
0
659660-1524663
41665
Osiguranje i eksproprijacija imovine za izgradnju osnovne skole u Nova Mahala
0
0
0
0
30,000
30,000
0
0
659660-1524666
41666
Izgradnja Dom kulture
0
0
0
0
50,000
50,000
0
0
110,024
162,500
272,524
223,976
268,450
764,950
0
0
Ukupno - Urbano Planiranje i Inspekcija
Faqe 96
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
Ukupno - Urbansko Planiranje i Ambijent
110,024
162,500
272,524
223,976
268,450
764,950
0
0
3,552
6,448
10,000
0
0
10,000
0
0
3,552
6,448
10,000
0
0
10,000
0
0
6,125
0
6,125
0
0
6,125
0
0
0
0
0
15,818
5,960
21,778
0
0
659730 - Osnovno Zdravstvo
730440 - Administracija
659730-1524265
41667
Fiksiranje hitne pomoc i ogradu u selu Gorance
Ukupno - Administracija
750500 - Sluzbe Primarnog Zdrastva
659730-1524269
41668
Oprema i nameztaj inventar Opstinski centar porodicne medicine
659730-1524685
41669
Uredba Infrastruktura CPZ-se dhe AMF-se
659730-1524695
41670
Izgradnja ambulante u selu Paldenica
0
0
0
0
15,141
15,141
0
0
Ukupno - Sluzbe Primarnog Zdrastva
6,125
0
6,125
15,818
21,101
43,044
0
0
Ukupno - Osnovno Zdravstvo
9,677
6,448
16,125
15,818
21,101
53,044
0
0
659920 - Obrazovanje i Nauka
921750 - Administracija
659920-1524275
41671
Izgradnja obdanista za decu
659920-1524278
41672
Regulacija skolske infrastrukture ( slikarstvo , malterisanje , izolacija )
659920-1524704
41673
Aneks skole "Ilaz Thaci" u Han Elezit - druga faza
659920-1524720
41674
Izgradnja sportske pokriva Srednja skola " Dardanija "
659920-1524728
41675
Izgradnja sportske hale u Paldenica i Gorance
0
1,000
1,000
0
0
1,000
0
0
5,000
5,000
10,000
0
0
10,000
0
0
100,000
0
100,000
120,000
0
220,000
0
0
0
0
0
25,000
0
25,000
0
0
0
0
0
0
150,000
150,000
0
0
Ukupno - Administracija
105,000
6,000
111,000
145,000
150,000
406,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
105,000
6,000
111,000
145,000
150,000
406,000
0
0
258,591
198,058
456,649
424,794
449,551
1,330,994
0
0
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Klokot
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
0
36,800
36,800
36,800
36,800
110,400
0
0
Ukupno - Elez Han
660000 - Kllokoti
660160 - Predsednik i Opstinski Savet
160360 - Kancelarija Predsednika - Klokot
660160-1525399
41676
Participacija po projektima
Ukupno - Kllokoti
661000 - Ranillug
661160 - Predsednik i Opstinski Savet
160370 - Kancelarija Predsednika - Ranilug
Faqe 97
Date: 28.12.2014
Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosova
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosova
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance
661160-1525335
41677
Sufinansiranje projekata u Opstini za 2015.god.
661160-1525338
41678
Asfaltiranje sporednih ulica u Opstini Ranilug
661160-1525341
41679
Nabavka sportske opreme za sportske kolektive
661160-1525372
41681
Asfaltiranje puta za selo Donje Drenovce
661160-1525381
41683
Asfaltiranje puta za selo Malo Ropotovo
0
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
0
0
33,000
0
33,000
0
0
33,000
0
0
9,121
0
9,121
0
0
9,121
0
0
0
0
0
42,121
0
42,121
0
0
0
0
0
0
42,121
42,121
0
0
Ukupno - Kancelarija Predsednika - Ranilug
42,121
40,000
82,121
82,121
82,121
246,363
0
0
Ukupno - Predsednik i Opstinski Savet
42,121
40,000
82,121
82,121
82,121
246,363
0
0
0
15,000
0
0
661920 - Obrazovanje i Nauka
940800 - Osnovno Obrazovanje - Ranillug
661920-1525353
41684
Izgradnja vodovoda za Osnovnu Skolu u Bozevcu
15,000
0
15,000
0
661920-1525376
41685
Izgradnja vodovoda za Osnovnu Skolu u Pancelu
0
0
0
15,000
0
15,000
0
0
661920-1525382
41686
Izgradnja vodovoda za Osnovnu Skolu u Domorovcu
0
0
0
0
15,000
15,000
0
0
Ukupno - Osnovno Obrazovanje - Ranillug
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
Ukupno - Obrazovanje i Nauka
15,000
0
15,000
15,000
15,000
45,000
0
0
57,121
40,000
97,121
97,121
97,121
291,363
0
0
46,053,942 119,078,538 118,061,909 121,232,558 358,412,999
0
0
Ukupno - Ranillug
Ukupno
73,024,596
Faqe 98
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
611 Glogovac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Grantovi i donacije
Strani
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Nr.
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
9,616,607.7
10,982,419.0
12,118,623.0
12,033,970.0
12,224,927.3
1,000,000.0
230,000.0
386,200.0
135,009.0
120,000.0
22,051.0
66,430.0
42,710.0
363,800.0
120,000.0
135,000.0
37,800.0
71,000.0
1,050,000.0
272,462.0
423,003.0
165,740.0
79,000.0
84,563.0
20,000.0
154,198.0
1,200,874.0
320,000.0
584,657.0
137,000.0
156,957.0
75,000.0
122,000.0
93,700.0
133,000.0
30,000.0
20,000.0
25,000.0
48,000.0
10,000.0
102,917.0
1,312,774.0
320,000.0
708,031.0
137,000.0
280,331.0
75,000.0
122,000.0
93,700.0
121,526.0
30,000.0
20,000.0
25,000.0
36,526.0
10,000.0
102,917.0
1,375,274.0
320,000.0
767,531.0
137,000.0
339,831.0
75,000.0
122,000.0
93,700.0
124,526.0
30,000.0
20,000.0
25,000.0
39,526.0
10,000.0
102,917.0
9,932,419.0
3,905,388.0
4,731,775.0
1,295,256.0
60,300.0
60,300.0
10,917,749.0
4,458,511.0
5,075,390.0
1,383,848.0
60,300.0
60,300.0
10,721,196.0
4,453,275.0
4,823,735.0
1,444,186.0
60,300.0
60,300.0
10,849,653.3
4,525,649.0
4,846,936.3
1,477,068.0
8,616,607.7
3,251,229.0
4,243,766.7
1,121,612.0
93,700.0
200,337.0
92,000.0
20,000.0
45,000.0
43,337.0
2017 Procena
Rezime
612 Kosovo Polje
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
6,443,554.7
7,335,046.0
8,011,258.0
7,959,378.0
7,948,435.0
1,500,000.0
400,000.0
725,000.0
30,000.0
25,000.0
60,000.0
380,000.0
230,000.0
205,000.0
1,729,040.0
400,000.0
969,040.0
241,160.0
16,000.0
60,000.0
354,940.0
296,940.0
290,000.0
15,000.0
115,000.0
25,000.0
135,000.0
70,000.0
5,606,006.0
1,822,756.0
400,000.0
1,035,756.0
200,000.0
26,000.0
70,000.0
564,756.0
175,000.0
285,000.0
65,000.0
115,000.0
20,000.0
85,000.0
102,000.0
6,188,502.0
1,878,756.0
400,000.0
1,141,756.0
200,000.0
26,000.0
70,000.0
614,756.0
231,000.0
235,000.0
15,000.0
115,000.0
20,000.0
85,000.0
102,000.0
6,080,622.0
1,791,756.0
400,000.0
1,054,756.0
200,000.0
26,000.0
70,000.0
614,756.0
144,000.0
235,000.0
15,000.0
115,000.0
20,000.0
85,000.0
102,000.0
6,156,679.0
90,000.0
15,000.0
100,000.0
170,000.0
4,943,554.7
Budget Development Management System (BDMS)
Page 1 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
612 Kosovo Polje
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
1,956,925.6
2,353,368.0
633,261.1
2014 Aktual
2,479,705.0
2,355,600.0
770,701.0
2015 Budzet
2,823,176.0
2,541,911.0
823,415.0
2016 Procena
2,819,925.0
2,401,380.0
859,317.0
2017 Procena
2,864,867.0
2,412,930.0
878,882.0
Rezime
613 Lipljan
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Rezidencijalnih Usluga
Nr.
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
11,993,341.0
11,333,444.0
12,399,253.0
12,160,727.0
12,304,236.0
1,700,000.0
427,000.0
422,287.0
153,000.0
39,287.0
80,000.0
150,000.0
1,166,927.0
390,000.0
636,427.0
128,500.0
40,000.0
83,000.0
87,000.0
297,927.0
140,500.0
1,342,336.0
463,000.0
596,796.0
25,000.0
53,000.0
95,000.0
150,000.0
273,796.0
175,540.0
1,345,575.0
470,000.0
589,885.0
1,359,375.0
480,000.0
595,375.0
54,075.0
95,000.0
162,000.0
278,810.0
177,690.0
55,474.0
95,000.0
155,301.0
289,600.0
179,690.0
35,000.0
61,500.0
44,000.0
65,540.0
65,000.0
45,000.0
67,690.0
65,000.0
45,000.0
69,690.0
65,000.0
45,000.0
10,166,517.0
4,147,899.0
4,743,854.0
1,274,764.0
100,000.0
7,000.0
11,056,917.0
4,563,123.0
5,131,839.0
1,361,955.0
100,000.0
8,000.0
10,815,152.0
4,557,764.0
4,836,050.0
1,421,338.0
100,000.0
4,310.0
10,944,861.0
4,631,852.0
4,859,309.0
1,453,700.0
850,713.0
72,000.0
222,000.0
44,713.0
512,000.0
10,293,341.0
3,916,157.0
5,044,418.0
1,332,766.0
2017 Procena
Rezime
614 Obilic
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
4,530,981.0
4,567,669.3
5,046,183.0
4,957,911.0
5,045,063.0
700,000.0
258,838.0
341,438.0
125,000.0
26,023.0
29,056.0
61,500.0
735,000.0
276,000.0
352,531.0
115,000.0
27,757.0
30,993.0
65,600.0
811,716.0
310,500.0
379,547.0
90,000.0
22,757.0
44,993.0
46,600.0
826,857.0
357,916.0
378,079.0
116,000.0
29,162.0
46,562.0
68,921.0
865,467.0
374,699.8
394,237.2
121,873.0
30,638.0
48,210.0
72,410.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 2 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2013 Aktual
614 Obilic
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
99,859.0
99,724.0
5,963.0
36,310.0
28,125.0
14,021.0
15,305.0
113,181.0
106,469.0
6,360.0
38,730.0
30,000.0
14,955.0
16,424.0
175,197.0
121,669.0
6,360.0
20,730.0
45,064.0
32,255.0
17,260.0
117,434.0
90,862.0
6,682.0
40,690.0
10,518.0
15,712.0
17,260.0
121,106.2
96,530.0
7,020.0
42,749.0
12,113.0
16,507.0
18,141.0
3,830,981.0
1,586,128.0
1,714,173.0
530,680.0
3,832,669.3
1,586,129.3
1,769,674.0
476,866.0
4,234,467.0
1,797,298.0
1,927,686.0
509,483.0
4,131,054.0
1,795,290.0
1,804,067.0
531,697.0
4,179,596.0
1,823,049.0
1,812,744.0
543,803.0
Rezime
615 Podujevo
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
16,521,350.0
17,050,435.0
18,306,493.0
18,046,582.0
18,255,475.0
1,350,000.0
280,000.0
705,000.0
200,000.0
110,000.0
145,000.0
150,000.0
100,000.0
235,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
1,417,500.0
310,000.0
600,000.0
212,000.0
53,000.0
125,000.0
210,000.0
1,597,592.0
312,000.0
704,592.0
200,000.0
112,000.0
126,000.0
180,592.0
86,000.0
456,000.0
60,000.0
100,000.0
76,000.0
220,000.0
120,000.0
5,000.0
16,708,901.0
6,869,251.0
7,747,268.0
2,092,382.0
1,632,592.0
259,400.0
701,500.0
212,000.0
183,000.0
155,000.0
71,500.0
80,000.0
574,192.0
63,192.0
100,000.0
76,000.0
335,000.0
92,000.0
5,500.0
16,413,990.0
6,861,096.0
7,369,282.0
2,183,612.0
1,643,592.0
319,400.0
717,000.0
262,000.0
198,000.0
102,000.0
70,000.0
85,000.0
459,692.0
99,912.0
100,000.0
76,000.0
183,780.0
142,000.0
5,500.0
16,611,883.0
6,973,827.0
7,404,726.0
2,233,330.0
130,000.0
15,171,350.0
6,295,712.0
6,846,965.0
2,028,673.0
470,000.0
60,000.0
100,000.0
75,000.0
235,000.0
32,000.0
5,500.0
15,632,935.0
6,445,712.0
7,228,793.0
1,958,430.0
2017 Procena
Rezime
616 Priština
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
Budget Development Management System (BDMS)
2016 Procena
2017 Procena
Page 3 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
616 Priština
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Lokalni
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
63,371,731.0
63,443,190.0
55,872,235.0
61,567,768.0
62,241,885.0
21,757,920.0
1,657,460.0
2,265,000.0
50,000.0
24,318,250.0
3,450,441.0
8,445,000.0
50,000.0
24,318,250.0
420,000.0
7,556,090.0
430,000.0
27,378,053.0
420,000.0
8,385,638.0
430,000.0
27,624,299.0
420,000.0
8,886,594.0
430,000.0
1,600,000.0
615,000.0
3,224,986.0
1,400,000.0
1,600,000.0
5,395,000.0
1,050,000.0
1,100,000.0
3,100,000.0
2,926,090.0
5,623,910.0
1,100,000.0
3,829,548.0
3,026,090.0
6,699,806.0
1,100,000.0
4,330,504.0
3,026,090.0
5,523,910.0
140,000.0
100,000.0
100,000.0
1,023,910.0
2,199,806.0
1,023,910.0
3,084,986.0
14,610,474.0
950,000.0
11,372,809.0
4,500,000.0
10,718,250.0
4,500,000.0
11,872,609.0
4,500,000.0
12,793,795.0
41,613,811.0
19,820,593.0
14,972,695.0
6,820,523.0
39,124,940.0
19,820,593.0
14,902,875.0
4,401,472.0
31,553,985.0
12,842,238.0
14,310,275.0
4,401,472.0
34,189,715.0
14,682,260.0
14,599,897.0
4,907,558.0
34,617,586.0
14,925,321.0
14,672,968.0
5,019,297.0
Rezime
617 Štimlje
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
4,786,567.0
5,360,257.0
5,871,655.0
5,779,435.0
5,848,467.0
390,000.0
115,000.0
185,925.0
73,375.0
26,550.0
36,000.0
7,000.0
19,000.0
26,625.0
409,500.0
136,650.0
138,000.0
3,000.0
32,000.0
42,000.0
56,000.0
5,000.0
101,400.0
42,000.0
9,000.0
21,780.0
28,620.0
445,503.0
145,650.0
157,003.0
2,000.0
33,003.0
42,000.0
75,000.0
5,000.0
104,400.0
50,000.0
9,000.0
16,780.0
28,620.0
451,788.0
151,935.0
157,003.0
2,000.0
33,003.0
42,000.0
75,000.0
5,000.0
104,400.0
50,000.0
9,000.0
16,780.0
28,620.0
459,224.0
158,371.0
157,003.0
2,000.0
33,003.0
42,000.0
75,000.0
5,000.0
105,400.0
50,000.0
9,000.0
16,780.0
29,620.0
36,450.0
33,450.0
33,450.0
33,450.0
33,450.0
50,000.0
52,625.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 4 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2013 Aktual
617 Štimlje
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
4,396,567.0
1,613,478.0
2,271,249.0
511,840.0
2014 Aktual
4,950,757.0
1,930,207.0
2,415,886.0
604,664.0
2015 Budzet
5,000.0
5,426,152.0
2,193,109.4
2,587,021.2
646,021.4
2016 Procena
5,000.0
5,327,647.0
2,190,620.0
2,462,838.0
674,189.0
2017 Procena
5,000.0
5,389,243.0
2,225,020.0
2,474,684.0
689,539.0
Rezime
618 Gracanica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Finansiranje Rezidencijalnih Usluga
Finansiranje Socijalnih Usluga
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
5,708,467.0
5,557,376.0
6,083,185.0
5,977,571.0
6,014,860.0
1,150,000.0
400,000.0
735,000.0
94,600.0
89,487.0
87,913.0
263,000.0
200,000.0
15,000.0
15,000.0
4,558,467.0
1,581,068.0
1,562,103.0
324,525.0
1,455,677.0
436,374.0
1,019,303.0
94,550.0
114,490.0
87,913.0
307,350.0
415,000.0
1,501,093.0
420,000.0
1,081,093.0
182,000.0
110,000.0
100,000.0
250,000.0
439,093.0
1,501,093.0
450,000.0
1,051,093.0
182,000.0
110,000.0
100,000.0
250,000.0
409,093.0
1,501,093.0
460,000.0
1,041,093.0
182,000.0
110,000.0
100,000.0
250,000.0
399,093.0
4,101,699.0
1,581,068.0
1,372,599.0
236,231.0
110,000.0
801,801.0
4,582,092.0
1,614,815.0
1,514,117.0
252,389.0
110,000.0
1,090,771.0
4,476,478.0
1,613,038.0
1,399,275.0
263,394.0
110,000.0
1,090,771.0
4,513,767.0
1,637,600.0
1,406,005.0
269,391.0
110,000.0
1,090,771.0
1,090,771.0
Rezime
621 Dragaš
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
5,765,264.0
6,452,646.0
7,164,026.0
7,027,850.0
7,134,815.1
420,000.0
145,000.0
136,000.0
12,000.0
53,000.0
45,000.0
6,000.0
20,000.0
112,000.0
441,000.0
161,000.0
138,000.0
12,000.0
53,000.0
46,000.0
7,000.0
20,000.0
113,000.0
487,030.0
173,230.0
143,800.0
12,000.0
84,800.0
18,000.0
9,000.0
20,000.0
155,000.0
473,800.0
161,000.0
144,800.0
12,000.0
80,800.0
23,000.0
9,000.0
20,000.0
145,500.0
496,115.0
177,315.0
151,800.0
12,000.0
55,000.0
54,000.0
8,800.0
22,000.0
119,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 5 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2013 Aktual
621 Dragaš
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
37,000.0
34,000.0
35,500.0
6,500.0
29,000.0
6,011,646.0
2,978,536.0
2,280,777.0
752,333.0
2015 Budzet
38,500.0
36,000.0
35,500.0
45,000.0
15,000.0
6,676,996.0
3,394,042.0
2,479,163.0
803,791.0
2016 Procena
40,500.0
30,500.0
35,500.0
39,000.0
22,500.0
6,554,050.0
3,390,110.0
2,325,103.0
838,837.0
2017 Procena
9,500.0
35,000.0
35,500.0
39,000.0
48,000.0
6,638,700.1
3,444,477.1
2,336,286.0
857,937.0
Rezime
622 Prizren
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
35,000.0
36,000.0
35,500.0
5,500.0
27,000.0
5,345,264.0
2,555,540.0
2,144,892.0
644,832.0
2014 Aktual
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
33,628,746.3
35,877,659.0
39,370,797.7
38,921,716.3
39,429,015.6
6,119,080.0
1,007,512.0
6,425,034.0
8,275,080.0
8,274,961.0
8,382,028.0
1,007,512.0
200,000.0
450,000.0
450,000.0
450,000.0
450,000.0
200,000.0
4,911,568.0
27,509,666.3
12,267,760.0
11,485,151.3
3,756,755.0
250,000.0
200,000.0
5,975,034.0
29,452,625.0
12,842,549.0
12,675,888.0
3,934,188.0
250,000.0
200,000.0
7,825,080.0
31,095,717.7
14,356,806.0
12,535,635.7
4,203,276.0
250,000.0
200,000.0
7,824,961.0
30,646,755.3
14,339,634.0
11,920,576.3
4,386,545.0
250,000.0
200,000.0
7,932,028.0
31,046,987.6
14,577,022.0
11,983,545.6
4,486,420.0
Rezime
623 Orahovac
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
9,774,525.0
9,774,525.0
11,438,700.0
11,330,193.0
11,502,468.0
950,000.0
220,000.0
425,000.0
65,000.0
55,000.0
90,000.0
950,000.0
225,500.0
454,500.0
97,834.0
100,000.0
27,000.0
1,099,014.0
248,000.0
477,904.0
135,000.0
101,000.0
29,000.0
1,158,014.0
255,000.0
504,014.0
122,000.0
127,000.0
21,000.0
1,207,014.0
265,000.0
551,014.0
135,000.0
117,000.0
69,000.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 6 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
623 Orahovac
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2014 Aktual
100,000.0
115,000.0
305,000.0
80,000.0
55,000.0
10,000.0
50,000.0
110,000.0
78,205.0
151,461.0
270,000.0
68,000.0
39,000.0
10,000.0
40,000.0
113,000.0
8,824,525.0
3,461,433.0
4,287,738.0
1,075,354.0
8,824,525.0
3,461,433.0
4,287,738.0
1,075,354.0
2015 Budzet
84,487.0
128,417.0
368,110.0
97,000.0
82,754.0
17,500.0
55,856.0
115,000.0
5,000.0
10,339,686.0
4,332,840.0
4,677,920.0
1,328,926.0
2016 Procena
87,000.0
147,014.0
394,000.0
108,000.0
88,000.0
19,500.0
59,500.0
119,000.0
5,000.0
10,172,179.0
4,327,758.0
4,457,552.0
1,386,869.0
2017 Procena
84,000.0
146,014.0
386,000.0
112,000.0
84,000.0
22,500.0
52,500.0
115,000.0
5,000.0
10,295,454.0
4,398,016.0
4,478,992.0
1,418,446.0
Rezime
624 Suva Reka
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Grantovi i donacije
Strani
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
12,281,590.0
12,594,079.0
13,561,333.0
13,854,251.0
14,127,210.0
1,783,000.0
600,000.0
918,186.0
1,917,102.0
600,000.0
797,102.0
2,117,200.0
675,500.0
873,700.0
2,601,692.0
813,000.0
1,086,000.0
2,741,085.0
855,000.0
1,145,585.0
413,000.0
100,000.0
90,000.0
315,186.0
228,514.0
178,514.0
50,000.0
434,000.0
133,102.0
120,000.0
110,000.0
400,000.0
240,000.0
90,000.0
70,000.0
465,700.0
145,000.0
128,000.0
135,000.0
423,000.0
252,000.0
94,500.0
76,500.0
582,000.0
181,000.0
158,000.0
165,000.0
521,692.0
310,692.0
117,000.0
94,000.0
613,000.0
193,435.0
165,900.0
173,250.0
549,500.0
327,000.0
123,000.0
99,500.0
36,300.0
120,000.0
145,000.0
181,000.0
191,000.0
10,498,590.0
4,598,626.0
4,546,502.0
1,353,462.0
10,676,977.0
4,298,627.0
5,056,738.0
1,321,612.0
11,444,133.0
4,629,414.0
5,402,712.0
1,412,007.0
11,252,559.0
4,623,972.0
5,155,014.0
1,473,573.0
11,386,125.0
4,699,192.0
5,179,809.0
1,507,124.0
Rezime
30 December 2014
Budget Development Management System (BDMS)
Page 7 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
625 Mališevo
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
10,209,269.2
11,614,623.0
11,868,943.0
11,717,096.0
11,865,800.0
750,000.0
787,500.0
145,563.0
403,687.0
53,000.0
90,000.0
78,000.0
44,000.0
138,687.0
79,300.0
755,908.0
170,000.0
345,908.0
110,000.0
95,908.0
80,000.0
60,000.0
150,000.0
803,908.0
175,000.0
438,908.0
115,908.0
97,000.0
82,000.0
65,000.0
79,000.0
107,000.0
825,908.0
178,000.0
433,092.0
50,000.0
113,092.0
87,000.0
68,000.0
115,000.0
80,000.0
32,000.0
50,000.0
30,000.0
33,000.0
37,000.0
90,000.0
11,113,035.0
4,207,847.0
5,613,973.0
1,291,215.0
35,000.0
20,000.0
28,000.0
24,000.0
83,000.0
10,913,188.0
4,202,915.0
5,362,759.0
1,347,514.0
20,000.0
10,000.0
15,000.0
35,000.0
134,816.0
11,039,892.0
4,271,080.0
5,390,617.0
1,378,195.0
142,150.0
142,150.0
607,850.0
9,459,269.2
2,883,239.0
5,654,091.6
921,938.6
47,300.0
158,950.0
10,827,123.0
3,936,895.0
5,681,675.0
1,208,553.0
2017 Procena
Rezime
626 Mamuša
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
1,064,337.0
1,272,609.0
1,403,570.0
1,380,988.0
1,397,133.0
60,000.0
38,000.0
22,000.0
6,000.0
63,000.0
45,000.0
18,000.0
6,000.0
3,000.0
16,000.0
9,000.0
64,869.0
27,869.0
28,500.0
5,000.0
4,000.0
6,500.0
13,000.0
3,000.0
64,869.0
25,869.0
28,500.0
5,000.0
4,000.0
6,500.0
13,000.0
5,000.0
64,869.0
25,869.0
28,500.0
5,000.0
4,000.0
6,500.0
13,000.0
5,000.0
3,000.0
5,000.0
5,000.0
5,500.0
1,338,701.0
818,191.0
390,308.0
130,202.0
5,500.0
1,316,119.0
817,373.0
362,867.0
135,879.0
5,500.0
1,332,264.0
828,678.0
364,613.0
138,973.0
1,004,337.0
569,211.0
327,127.0
107,999.0
1,209,609.0
731,792.0
355,950.0
121,867.0
Budget Development Management System (BDMS)
Page 8 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
2013 Aktual
631 Decane
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
6,387,972.0
6,793,451.0
7,313,893.0
7,189,460.0
7,281,511.0
600,000.0
199,000.0
331,000.0
15,000.0
1,000.0
40,000.0
198,465.0
76,535.0
70,000.0
630,000.0
172,000.0
400,000.0
636,892.0
200,000.0
341,892.0
45,000.0
34,000.0
35,000.0
50,000.0
177,892.0
95,000.0
15,000.0
40,000.0
40,000.0
6,677,001.0
3,197,970.0
2,532,862.0
946,169.0
649,402.0
200,000.0
354,402.0
45,000.0
34,000.0
35,000.0
50,000.0
190,402.0
95,000.0
15,000.0
40,000.0
40,000.0
6,540,058.0
3,194,264.0
2,358,371.0
987,423.0
656,402.0
240,000.0
321,402.0
45,000.0
34,000.0
35,000.0
50,000.0
157,402.0
95,000.0
15,000.0
40,000.0
40,000.0
6,625,109.0
3,245,489.0
2,369,714.0
1,009,906.0
40,000.0
30,000.0
5,787,972.0
2,320,791.0
2,706,252.0
760,929.0
44,000.0
58,000.0
90,982.0
207,018.0
58,000.0
18,000.0
40,000.0
6,163,451.0
2,876,479.0
2,401,375.0
885,597.0
Rezime
632 Djakovica
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Regulatorna optercenja
Prihodi od najma
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
30 December 2014
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
19,022,218.0
18,629,039.5
20,268,995.0
19,863,930.0
20,132,136.0
2,900,000.0
1,120,400.0
549,718.0
3,045,000.0
1,470,800.0
570,450.0
3,026,311.0
1,377,811.0
597,732.0
2,977,911.0
1,273,511.0
366,000.0
3,035,911.0
1,249,711.0
844,500.0
160,000.0
100,000.0
3,000.0
286,718.0
516,000.0
275,000.0
40,000.0
141,000.0
60,000.0
338,500.0
355,202.0
290,000.0
273,000.0
116,500.0
713,882.0
79,530.0
152,420.0
858,750.0
220,000.0
30,000.0
131,000.0
60,000.0
417,750.0
145,000.0
40,530.0
202,000.0
889,768.0
563,768.0
30,000.0
141,000.0
60,000.0
95,000.0
161,000.0
76,000.0
1,033,911.0
594,886.0
30,000.0
143,000.0
70,000.0
196,025.0
304,489.0
455,000.0
751,700.0
411,125.0
30,000.0
145,000.0
80,000.0
85,575.0
190,000.0
16,122,218.0
6,431,621.0
7,501,764.0
2,188,833.0
15,584,039.5
6,552,498.5
6,939,073.0
2,092,468.0
17,242,684.0
7,487,928.0
7,519,168.0
2,235,588.0
16,886,019.0
7,479,025.0
7,073,932.0
2,333,062.0
17,096,225.0
7,602,086.0
7,107,956.0
2,386,183.0
Budget Development Management System (BDMS)
2017 Procena
Page 9 of 21
Kosovski Budzet za godinu 2015 - 2017 Opstina
Tablica 4.3 Srednjoronci plan ukupnih prihoda od opstinskog budzeta
Nr.
Rezime
632 Djakovica
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
2013 Aktual
2014 Aktual
2015 Budzet
2016 Procena
2017 Procena
Ostali financije
Nr.
Rezime
633 Istog
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Opstinska opercenja
Ko-uplate za obrazovanje
Ko-uplate za zdravstvo
Ostala opstinska opterecenja
Ostali prihodi
Prodaja imovine
Vladni Transferi
Opsti grant
Specificni grant za obrazovanje
Specificni grant zdravstvo
Ostali financije
Nr.
8,386,727.0
7,789,708.0
8,578,024.0
8,432,793.9
8,526,771.0
900,000.0
627,000.0
111,250.0
70,750.0
25,000.0
15,500.0
945,000.0
606,650.0
27,000.0
1,014,149.0
695,628.0
71,500.0
1,020,249.0
725,706.0
71,780.0
1,023,299.0
780,644.0
63,500.0
27,000.0
71,500.0
71,780.0
63,500.0
61,000.0
76,000.0
66,000.0
56,000.0
56,000.0
61,000.0
76,000.0
66,000.0
56,000.0
56,000.0
100,750.0
235,350.0
7,486,727.0
3,735,604.0
2,942,576.0
808,547.0
6,844,708.0
2,956,691.0
3,018,575.0
869,442.0
140,021.0
41,000.0
7,563,875.0
3,369,804.0
3,265,161.0
928,910.0
122,510.0
44,253.0
7,412,544.9
3,365,893.0
3,077,239.9
969,412.0
102,752.0
20,403.0
7,503,472.0
3,419,948.0
3,092,040.0
991,484.0
Rezime
634 Klina
Ukupni Opstinski Prihodi
Sopstveni Prihodi
Porez na imovinu
Opstinske takse
Licence i Dozvole
Certifikati i sluzbena dokumenta
Takse za motorne opreme
Dozvole za izgradnju
Ostale opstinske takse
Op
Download

(PDF)