„Luka Kotor“ AD
- Skupština akcionara Broj: 0101Kotor, 26.11.2013.godine
Predlog odluke
Na osnovu člana 35. stav 2 tačke 9. Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br.06/02, br. 17/07, 80/08,
40/10, 73/10, 36/11 i 40/11 od 08.08.2011.g.) i člana 21.stav 2. tačka 14. Statuta „Luka Kotor“ A.D. Kotor broj
0101-1343 od 20.09.2013.godine, Skupština akcionara, na zahtjev i predlog Odbora direktora na svojoj
Vanrednoj sjednici održanoj dana 26.11.2013.godine donosi sledeću :
ODLUKU
1. “Luka Kotor” A.D. Kotor prihvata status Generalnog sponzora F.K. “Bokelj” Kotor.
2. Odnosi u pogledu sponzorstva regulisat će se Ugovorom.
Interesi Društva Ugovorno će se zaštititi na način što će do sada isplaćena sredstva po osnovu
sponzorstva, donacija i dr. biti uračunata i smatrati se akcijskim kapitalom ili ulogom “Luka Kotor” A.D.
Kotor u F.K. “Bokelj” Kotor u najavljenoj privatizaciji Fudbalskog Kluba.
Prije zaključenja Ugovora neophodno je pribaviti odgovarajuću Odluku organa F.K. “Bokelj” Kotor.
3. Ukupan iznos sponzorstva za 2013.godinu iznosi 75.000,00 (slovima:sedamdesetipethiljada eura).
4. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odbor direktora “Luka Kotor” A.D. Kotor.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE
Odbor direktora je, u okviru svojih nadležnosti, u prethodnom periodu odobravao iznose sponzorstva u korist
FK. “Bokelj” Kotor, a iznos učešća je ocjenjivan uzimajući u obzir dvije grupe kriterijuma: ulaganje u reklamu i
propagandnu djelatnost, kao i nužnost izdvajanja sredstava za sport kao djelatnost od javnog interesa. Pri tom
je posebno vrednovana pozicija FK “Bokelj” kao kolektiva koji baštini tradicije ovog sporta na području Kotora i
Crne Gore, te okuplja veliki broj djece i omladine.
FK “Bokelj” Kotor je na prethodno održanoj Vanrednoj Skupštini akcionara “Luka Kotor” A.D. Kotor podnio
zahtjev za uvrštenje u dnevni red Skupštine predlog o finansiranju Fudbalskog kluba kojim je zahtijevano da
“Luka Kotor” A.D. Kotor finansira Fudbalski klub u iznosu od 10.000,00 € mjesečno. Kako isti nije mogao biti
uvršten zbog poštovanja zakonske procedure i validnosti donošenja odluke o predmetnom zahtjevu, to je
Odbor direktora, a na zahtjev akcionara odlučio da pitanja odnosa sa F.K. “Bokelj” delegira Skupštini akcionara
na odlučivanje.
Imajući u vidu iznijeto, a u skladu sa gore citiranim propisima, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.
Skupština akcionara
“Luka Kotor” A.D. Kotor
Download

„Luka Kotor“ AD Predlog odluke - Skupština akcionara