IZVJ EŠTAJ SA SKUPŠTIE
aziv društva
Mjesto, datum i vrijeme održavanja
Punomo ćnik
Prisutno st sk upštini
IGRAM D.D. SREBREIK
Srebrenik, 28.08.2014. godine
Alem Laličić
Broj glasova
% Učešće
1.309.928
93,86
a) Redov na
b) Vanredna
Karak te r skupštine
DEVI RED I TOK SKUPŠTIE
Ad. 1. I 2. Izbor predsjednika Skupštine Društva i dv a dio ničara, ovje riv ača zapisnika.
• Alem Ho džić, predsjednik
• Hazim B ašić, ov je riv ač zapisnik a
• Osman Gavranov ić, ov je riv ač zapisnik a
Rezultati g lasan ja:
• Za 1.309.928 glasa ili 100,00%
Glasao sam ZA prema pisanim uputama
Ad. 3. Donošenje Odluke o izbo ru VR Društva za 2 014.go dinu
Rezultati g lasan ja:
• Dautović d.o.o. Gračanica, ZA 37,82%
• Respect d.o.o. Tuzla, ZA 62,18%
Izabran: Respect d.o.o. Tuzla
Glasao sam ZA Respect d.o.o. Tuzla prema pisanim uputama
Obrazloženje: Prijedlog je u skladu sa Zakonom
Ad. 4 . Do nošenje Odluke o Godišnje m izvještaju o poslov anju za 2 013.godinu, sa
Izv ještajem o radu adzorno g odbo ra, Odbora za reviziju i nazavisnog revizora.
Rezultati g lasan ja:
• „Z a“ 976. 104 glas ili 74,52% ,
• Protiv 333.824 glas ili 25,48%
G lasao sam ZA prema pisa nim uputama
P ozitivan re zultat i mišljenja NVR i O.R
Ad. 5. Donošenje Odluke o načinu rasporeda dobiti Društva u 2013 .go dini
Rezultati g lasan ja:
• Za 1.309. 928 gla sa ili 100,00%
G lasao sam ZA prema pisa nim uputama
O brazloženje: Prijedlog je u skladu sa Zakonom i mogućnostima kompanije
Ad. 6. Razrje šenje članov a nadzorno g odbo ra društv a, po jedinačno
V ećinom zastuplje nih glas ova od 63,83% ili 836. 108 dionica sa pravom glasa razriješe ni su
č lanovi nadzornog odbora društva , poje dinačno. Protiv razrješenja članova nadzornog odbora
poje dinač no glasalo je 36,17% ili 473. 820 dionica sa pra vom glasa , nevažeć ih je bilo 4,35%
zastuplje nih glas ova.
N isa m se izjaš njava o po ovoj tačc i dn. reda prema pisa nim uputama
Ad. 7 -Izbo r člano va nad zo rnog odbo ra
Z a čla nove Nadzornog odbora iza bra ni su:
• Sena da Sma jić-Ermac ora s a 31,90% ili 417. 826 glas ova,
• Jos ip Ergović sa 36,42% ili 477. 208 glasova i
• Emir Se lesković sa 23,27% ili 304. 782 glasova.
N evažećih je bilo 4,35% zastuplje nih glas ova.
N isa m se izjaš njava o po ovoj tačc i dn. reda prema pisa nim uputama
Ad.8. Razrje šenje članov a Odbora za rev iziju, pojedinačno
V ećinom zastuplje nih glas ova od 63,83% ili 836. 108 dionica sa pravom glasa razriješe ni su
č lanovi O dbora za reviziju Le jla S uljagić i Jakub Suljkanović. Č la n O dbora za reviziju Fuad
G libanović nije razriješe n, jer je protiv njegovog ra zrješe nja gla salo 68,01% ili 890. 928 dionica
sa pravom glasa. Nevažećih je bilo 4,35% zastuplje nih glas ova.
N isa m se izjaš njava o po ovoj tačc i dn. reda prema pisa nim uputama
Ad. 9. Izbo r člano va Odbora za reviziju
Ima juć i u vidu re zultate glasa nja po pre thodnoj tački, glasa lo se za izbor dva člana. Većinom
zastuplje nih glas ova od 72,75% ili 953. 028 dionica sa pravom glasa iza bra na je L ejla S uljagić , a
većinom glasova od 68,18% ili 893. 102 dionice sa pra vom glasa izabra na je Kanita Imam ović.
N evažećih je bilo 4,35% zastuplje nih glas ova.
Ad. 10 . Do nošenje o dluke o osnovnim e lementima za zaključivanje ugovora sa člano vima
ad zo rnog o dbora i Odbora za reviziju
P redla gač "E uro-investme nt" dd T uzla nije dosta vio prije dlog odluke te se po ovoj tački nije
glasalo.
Punomoćnik
Alem L aličić
Download

ingram d.d. srebrenik 28.08.2014