DO M ZDRAVLJA „OSEČIN A“
S T R AT E Š K I P L A N
Z A P E R I O D 2 0 11 – 2 0 1 5 . G O D I N E
NOVEMBAR 2010. GODINE
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
S ADRŢ AJ
1. Izjava menadţerskog tima o strateškom planu Doma zdravlja „Osečina“ za
perod 2011-2015 godine ....................................................................................3
2. Uloge Doma zdravlja Osečina..........................................................................6
3. Principi rada Doma zdravlja Osečina .............................................................6
4. Mapa strateškog plana, misija, vizija .............................................................7
5. Opis strateških ciljeva za period 2011-2015 godine.........................................9
6. Strateški programi i ključne srednjoročne aktivnosti........................................11
7. Pregled vremenskih rokova za izvoĎenje ključnih srednjoročnih aktivnosti.....25
8. Implementacija strateškog plana za period 2011-2015 godine........................29
9. Korišćena literatura...........................................................................................30
2
IZJ AVA MEN AD ŢERSKOG TIM A O STR ATEŠKOM PL ANU
DOM A ZDR AVLJ A „OSEČI N A“
ZA PERIOD 2011-2015.GODINE
Opština Osečina je varošica koja se prostire na površini od 319 km2 i broji
15.100 stanovnika (po popisu iz 2002.godine). Gustina naseljenosti je 47 stanovnika
po kvadratnom kilometru. Nalazi se u Zapadnoj Srbiji, duţ leve i desne strane
magistralnog puta Valjevo – Loznica i 45 km je udaljena od Valjeva.
Dom zdravllja (DZ) „Osečina“ nalazi se u varošici Osečina, osnovan je
1953.godine, a ogranak Pecka 1961.godine. Za stanovništvo Osečine i Pecke naš
Dom zdravlja je mesto prvog kontakta korisnika sa sistemom zdravstvene zaštite.
Naša ustanova ima četiri sluţbe i 52 zaposlena od toga 2 na odredjeno vreme, u
tehničkoj i sluţbi stomatologije. U Domu zdravlja zaposleno je 8 radnika u tehničkoj
sluţbi i 1 administrativni radnik. Dom zdravlja posluje u sastavu Zdravstvenog centra
(ZC) Valjevo od 1990.godine, a trenutno se nalazi u procesu odvajanja u samostalnu
ustanovu.
Shodno dosadašnjim iskustvima zaposlenih, aktuelni menadţerski tim je
prepoznao potrebu, a istovremeno su se stvorili uslovi da se proaktivno pristupi
iznalaţenju odgovora na izazove i zahteve iz okruţenja u budućnosti. Ovaj strateški
plan će definisati pravac razvoja naše ustanove u narednih 5 godina, 2011-2015.
godine.
U svakodnevnom radu zaposleni DZ Osečina nastoje da unaprede kvalitet usluga
stvarajući atmosferu kontinuiranog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika u
cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva. Kao takvi, za kvalitet zdravstvene
zaštite 2010. godine dobili smo 2 zvezdice od mogućih 3 na Konferenciji o kvalitetu u
Beogradu 29.9.2010.god. i zauzeli smo visoko 15 od ukupno 117 mesta.
Posvećeni smo očuvanju i unapreĎenju zdravlja i sprečavanju bolesti
stanovništva opštine Osečina. Teţimo da sprovodimo svoje aktivnosti promocije
zdravlja i zdravstvenog vaspitanja uspostavljanjem partnerskog odnosa sa
partnerima iz zajednice, lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad-CZSR i
nevladinim organizacijama - kao što je Opštinski odbor Crveni krst. Na taj način
stvaramo povoljnu klimu za razvoj profesionalnih sposobnosti i odgovornosti
zaposlenih sa jedne strane i za sticanje znanja i veštine stanovnika neophodnih za
zdrav stil ţivota s druge strane, kao i da sa više odgovornosti donose odluke koje se
tiču ličnog i javnog zdravlja.
Objektivnost plana strategije razvoja Doma zdravlja Osečina zasnovana je na
paţljivom prikupljanju i analiziranju uticaja spoljašnjeg okruzenja na ustanovu, kao i
unutrašnjih snaga i sabosti ustanove (pogledati matrice SWOT analize u prilogu 1).
Opis SWOT* analize
U spoljašnjem okruţenju prepoznata je mogućnost uskladjivanja sopstvenih
aktivnosti sa akcionim planovima za skrining karcinoma debelog creva i grlića
materice u cilju unapreĎenja zdravlja stanovnika (Prilog I – Matrica za SWOT
analizu). Potom, aplikovanje na konkurse i projekte Ministarstva zdravlja koji budu
raspisani u narednih pet godina kao i projekte nevladinih organizacija (NVO) koji se
odnose na zdravstvenu zaštitu stanovništva.
Postojeće pretnje za funkcionisanje Doma zdravlja su ozbiljne i mnogobrojne.
Najznačajnija je teritorijalna razudjenost korisnika (47/km2) sa preovlaĎujućom
populacijom starih (40% populacije čine stari, a u seoskoj sredini čak 85%, tj. 870
3
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
staračkih i 490 samačkih domaćinstava). Prosečna starost stanovnika je 44,5
godine, što prevazilazi republički prosek koji iznosi 41,2 godine.
__________________________________________________________________________
* SWOT je akronim engleskog izraza Strengths, Weaknesses,Opportunities and Threats Analysis, kojim
se označava strateška analiza snaga, slabosti, mogućnosti i pretnjii ustanove i njeno pozicioniranje u
okuženju.
Prisutna je i pretnja u vidu negativnog prirodnog priraštaja koji iznosi - 101
stanovnik u periodu 1991.-2002. godine. Pretnju predstavlja i nedovoljno finansijskih
sredstava opredeljenih iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i skromna
godišnje sredstva iz budţeta opštine opredeljena za zdravstvenu zaštitu. Ekonomske
pretnje se prepoznaju i u niskim zaradama zaposlenog stanovništva - prosečna neto
plata u 2009. godini iznosila je 23.624 dinara u Osečini, u odnosu na Republički
prosek koji je iznosio 31.733 dinar. Širenje privatnog zdravstvenog sektora, pre
svega porast broja usluga koje pruţaju privatne lekarske ordinacije (ultrazvučna i
kompletna laboratorijska dijagnostika) takoĎe predstavlja jednu od pretnji. Navedene
pretnje uz postojeće rizike za nastanak kriznih situacija (poplave,zemljotresi...)
predupredićemo aktivnostima rukovodećeg tima za racionalno i efikasno reagovanje
bez posledica po kvalitet rada.
Snaga ustanove ogleda se u stručnom, motivisanom i licenciranom kadru sa
mogućnošću kontinuirane edukacije, poverenju svih korisnika koji su to potvrdili
rezultatima u anketama zadovoljstva, poznavanju rada na računaru (voĎenje
elektronskog kartona), dobrom menadţmentu i dobroj saradnji sa lokalnom
zajednicom. U dosadašnjem radu, saradnja sa lokalnom samoupravom ogleda se u
radu ekipa Doma zdravlja na manifestacijama koje je organizovala lokalna
samouprava (Dani šljive). Saradnja sa OŠ “Braća Nedić“ Osečina i OŠ “Vojvoda
Mišić“ Pecka, Dečijim vrtićem “Lane“, Udruzenjem penzionera „Osečina“, Turističkom
organizacijom, Sportskim centrom „Osečina“, Radiom „Osečina“ ostvaruje se
obeleţavanjem vaţnih datuma po kalendaru javnog zdravlja. Sa Centrom za socijalni
rad (CZSR) i Opštinskim odborom Crvenog krsta (OOCK) saraĎujemo u aktivnostima
zbrinjavanja korisnika koji su u nadleţnosti ovih ustanova. U okviru saradnje sa OUPom Osečina učestvujemo u akcijama u prevenciji zlostavljanja dece i sigurnosti dece
u saobraćaju. Kao posebnu snagu, istakli bi smo značajan broj preventivnih pregleda
(8.000 godišnje), aktivan zdravstveno-vaspitni rad, iskustvo prijavljivanja projekata na
konkursima, i uspešnu realizaciju planiranih aktivnosti u okvirima nacionalnih
projekata Ministarstva lokalne samouprave- Stalna konferencija gradova i opština
(SKGO), i Ministarstva zdravlja - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou
(„Delivery of improved local services“-DILS).
Ono što bi trebalo da prevaziĎemo u narednom periodu su slabija tehnička
opremljenost, loše stanje pojedinih starijih objekata, kao i nepostojanje sluţbe kućne
nege i lečenja, i sluţbe za pruţanje usluga hitne medicinske pomoći.
Rešenje ovih problema vidimo u formiranju Sluţbe kućne nege i lečenja, i u
nastavku projektnih aktivnosti (projekat Pruţanje unapreĎenih usluga na lokalnom
nivou) uz saradnju sa lokalnom samoupravom usmerenih ka identifikaciji
zdravstvenih potreba stanovništva, primeni skrining metoda, kao i ka povećanju
dostupnosti zdravstvene zaštite ranjivim populacionim grupama (Prilog II – SWOT
analiza i mapiranje strategija).
.
U narednom periodu, ţelimo da iskoristimo dobar geografski poloţaj (blizinu
Federacije BiH) i kulturno-istorijska mesta u pravcu razvoja zdravstvenog turizma.
MeĎu brojnim kulturno-istorijskim dobrima ovog regiona ističu se: Tešmanov konak u
Bastavu, crkva-brvnara u Skadru, Rimski most na reci LjuboviĎi, stara crkva u
4
Osečini, Soko grad i Spomen park pilotu Milenku Pavloviću u Gornjem Crniljevu.
Veliki zdravstveno - turistički potencijal vidimo u aktivnoj saradnji (obezbeĎivanju
preventivno-zdravstvenih usluga) sa savremeno opremljenim Sportskim centrom
Osečina koji u svom sastavu ima bazene, terene za veliki i mali fudbal, košarkaški i
rukometni teren na otvorenom kao i sportsku halu sa fitnes centrom i teretanom.
U tom smislu aktivnosti ostvarivanja ciljeva zasnovani su na:
1. Unapredjenju kvaliteta zdravstvene zastite u domu zdravlja;
2. Unapredjenju pruţanja zdravstvenih usluga za posebno osetljive i
marginalizovane grupe stanovnika opštine
5
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
3. Unapredjenju efikasnosti zdravstvene ustanove; i
4. Strateškom pozicioniranju na trzištu zdravstvenih usluga povećanjem
transparentnosti rada i pristupačnosti ustanove.
Pri izradi strateškog plana razmatrani su dokumenti koji se odnose na zakonsku
regulativu (Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o
zdravstvenim komorama, Uredba o planu mreţe zdravstvenih ustanova) i pravilnici o
uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova, o bliţim uslovima
za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima
zdravstvene sluţbe, kao i Strategija razvoja opštine Osečina /2007-2012/, i
dosadašnji Plan razvoja Doma zdravlja Osečina.
Na osnovu prethodno sagledanih potreba stanovništva i pomenutih
dokumentata menadţerski tim Doma zdravlja „Osečina“ je pristupio izradi strateškog
plana u cilju poboljšanja kvaliteta i rezultata rada od 2011. do 2015. godine. Strateški
plan uradio je menadţerski tim ustanove kojeg čine:
1. Dušan Milovanović, specijalista opšte prakse, primarijus, upravnik Doma
zdravlja Osečina
2. Bosiljka Aleksić, pedijatar
3. Jelena Milutinović, lekar
4. Ljiljana T. Milovanović, glavna sestra Doma zdravlja Osečina
5. Nada Nedeljković, patronaţna sestra
6. Ana Ranković, pravnik
Direktor
Prim. Dr Dušan Milovanović
6
ULOGE DOM A ZDRAVLJ A „OSEČIN A“
U opštini Osečina, primarna zdravstvena zaštita se ostvaruje kroz sistem rada
Doma zdravlja Osečina sa ogrankom Pecka. Rad se obavlja u sledećim
organizacionim jedinicama:
 Sluţba opšte medicine
 Sluţba za zdravstvenu zaštitu dece i ţena sa polivalentnom patronaţom i
stomatologijom
 Sluţba za dijagnostiku
 Sluţba za pravne, ekonomske – finasijske, tehničke i druge slične poslove
Pruţanje zdravstvenih usluga realizuje se timski (lekar – sestra), u skladu sa
zakonskim aktima kroz instituciju izabranog lekara u Domu zdravlja Osečina.
Posebno stavljamo akcenat na preventivne aktivnosti vezane za hronične nezarazne
bolesti, zarazne bolesti, bolesti zavisnosti, zdravstveno - vaspitni rad, rad sa
marginalizovanim grupama stanovništva, kako u zajednici tako i u savremenom
kabinetu za zdravstveno – vaspitni rad i savetovalištu za mlade. Pored rada na
prevenciji i eliminaciji faktora rizika za nastanak bolesti, po potrebi pacijente
upućujemo u ZC Valjevo radi dalje dijagnostike i blagovremenog lečenja. Ovaj oblik
saradnje nastavićemo i nakon odvajanja u samostalnu ustanovu što će biti ugovorom
regulisano. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl. Glasniku RS br.
107/2005) pruţamo usluge hitne medicinske pomoći kroz dvadesetčetvoročasovni
rad sluţbe opšte prakse.
VREDNOSTI I PRI NCIPI R AD A DOM A Z DR AVLJ A „OSEČI NA“
- Aktivna saradnja sa zajednicom - U cilju unapreĎenja zdravlja graĎana
opštine Osečina, saradnju ostvarujemo sa lokalnim medijima, vaspitno-obrazovnim
ustanovama, Sportskim centrom Osečina, CZSR, OO Crveni Krst Osečina, grupama
graĎana, verskim zajednicama, nevladinim i drugim civilnim organizacijama,
obrazovno-vaspitnim institucijama, meĎunarodnim fondovima i lokalnom
samoupravom. Opština Osečina, koja pripada kategoriji siromašnih opština u Srbiji, u
skladu sa svojim mogućnostima pruţa podršku radu Doma zdravlja u cilju očuvanja
zdravlja stanovnika sa posebnom brigom za najugroţenije grupe stanovništva.
-ObezbeĎivanje dostupnosti usluga korisnicima – obezbediti i razvijati
usluge tako da graĎani svoje zdravstvene potrebe mogu da prioritetno
zadovolje u opštini u kojoj ţive.
-Širenje zdravstvenih informacija i znanja - kontinuirana edukacija
zaposlenih zdravstvenih radnika, zdravstveno-vaspitni rad sa stanovništvom,
pojavljivanje zdravstvenih radnika na lokalnim medijima i učešće na lokalnim
manifestacijama promocija zdravlja kroz javne akcije po Kalendaru zdravlja i
aktivno učešće u projektima čiji je cilj poboljšanje zdravstvenog stanja
stanovništva.
- Partnerski napori sa zdravstvenim ustanovama na unapreĎenju
zdravlja – zalaţemo se za partnerstvo sa zdravstvenim ustanovama svih
nivoa, institucijama javnog zdravlja, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije,
7
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje – RZZO i nevladinim
organizacijama
-MISIJA DOMA ZDRAVLJA OSEČINA____________________________________
MOTIVISAN I STRUČAN KADAR DOMA ZDRAVLJA OSEČINA PRUŢA
SAVREMENE
USLUGE
RANOG
OTKRIVANJA,
LEČENJA
I
SPREČAVANJA
POREMEĆAJA
ZDRAVLJA
STANOVNIKA,
UZ
POŠTOVANJE PRAVA NAŠIH KORISNIKA I U CILJU NJIHOVOG
ZDRAVIJEG I KVALITETNIJEG ŢIVOTA.
___________________________________________________________________
-VIZIJA DOMA ZDRAVLJA OSEČINA_____________________________________
BIĆEMO PREPOZNATI PO PRUŢANJU VELIKOG BROJA KVALITETNIH
ZDRAVSTVENIH USLUGA U JEDNOM DANU, BRZOJ I TAČNOJ
DIJAGNOSTICI,
PO
KONTINUIRANOM
POVEĆANJU
BROJA
ZADOVOLJNIH
KORISNIKA
I
PO
NAPORIMA
ZA
RAZVOJ
ZDRAVSTVENOG TURIZMA U ZAPADNOJ SRBIJI.
VREDNOSTI DOMA ZDRAV LJA OSEČI NA
LJUBAZAN, STRUČAN I ODGOVORAN ODNOS
PREMA PACIJENTU UZ
POŠTOVANJE SVIH NJEGOVIH PRAVA KAO I MEĐUSOBNI ODNOSI
ZAPOSLENIH ZASNOVANI NA UVAŢAVANJU I PRAVEDNOSTI.
MAPA STRATEŠKOG PLAN A ZA PERIOD 2011 – 2015.
Strateški ciljevi
Strateški programi
Strateški programi:
1.1 Povećanje obuhvata pacijenata starijih od 50. godina
skriningom za rano otkrivanje raka debelog creva za 10% do
31. 12. 2013.godine.
Strateškii cilj 1:
UnapreĎenje
kvaliteta
zdravstvene
zaštite
1.2 Odrţati dinamiku i kontinuitet od 30% opredeljenih
korisnika obuhvaćenih sistematskim pregledima do kraja
2015. godine.
1.3 Nastaviti vakcinaciju protiv tetanusa po preporukama
Ministarstva zdravlja do obuhvata od 95% pozvanih na
godišnjem nivou do kraja 2015. godine.
1.4 Povećati obuhvat ţena skriningom za rano otkrivanje
karcinoma grlića materice za 10% do kraja 2015.godine.
1.5 Obezbedjivanje kontinuirane edukacije za zdravstveni
8
kadar ustanove na godišnjem nivou do kraja 2015. godine..
1.6 UsklaĎivanje sa standardima kvaliteta rada u procesu
akreditacije zdravstvenih ustanova do kraja 2011. godine.
Strateški cilj 2:
UnapreĎenje pruţanja
zdravstvenih usluga za
posebno osetljive i
marginalizovane grupe
stanovnika opštine
Strateški programi:
2.1 Do kraja 2011. godine, formiranje i rad terenske
sluţbe kućne nege i lečenja za pruţanje zdravstvene
zaštite:
 osobama sa invaliditetom
 starim i nepokretnim licima
2.2 ObezbeĎivanje i alokacija resursa (ljudskih i ostalih)
za palijativnu negu i lečenje do kraja 2012. godine
Strateški programi:
Strateški cilj 3:
UnapreĎenje
efikasnosti
zdravstvene
ustanove
3.1 Unapredjenje usluga rane i savremene dijagnostike u
domu zdravlja (radiologija, UZ i laboratorija, kolposkopija,
oto- i oftalmoskopija) do kraja 2013. godine kojima će se
smanjiti troškovi putovanja do zdravstvenih ustanova
sekundarnog nivoa za 30% do kraja 2015.godine.
3.2 Unapredjenje bezbednosti i uslova za rad u kojima će
se postići 20 % smanjenje troškova odrzavanja postojećih
objekata do kraja 2015. godine (zamenom elektro i
vodovodne instalacije, zamena stolarije u zgradi gde je
sada smeštena sluţba ginekologije, stomatologije i
laboratorija).
3.3 Unapredjenje transparentnosti poslovanja celokupne
ustanove, nabavkom računarske opreme i uvodjenjem
informacionog sistema u organizacionu jedinicu Pecka do
kraja 2011. godine
Strateški programi:
Strateški cilj 4:
Strateško
pozicioniranje na
trţištu zdravstvenih
usluga unapredjenjem
saradnje sa lokalnim
partnerima i
korisnicima
4.1 Učvršćivanje postojeće saradnje sa lokalnim
partnerima i zajedničko aplikovanje projekata do kraja
2015.godine.
4.2 UnapreĎenje informisanja stanovnika o radu
zdravstvene ustanove uspostavljanjem saradnje sa
lokalnim medijima do kraja 2011. godine i kontinuirano
odrţavanje informisanja do kraja 2015. godine.
4.3 Otvaranje telefonske linije i e-mail adrese za
savetovanje i zakazivanje pregleda korisnika do kraja
februara 2011. godine
9
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
OPIS STR ATEŠKIH CILJ EVA Z A PERIOD 2011 – 2015.GODINE
STRATEŠKI CILJ 1:
UnapreĎenje kvaliteta zdravstvene zaštite
Obrazloţenje:
Istovremen rad na povećavanju obuhvata ciljanih populacionih grupa sa
blagovremenim otkrivanjem faktora rizika i skriningom na vodeće maligne bolesti, sa
kontinuiranom edukacijom rada zaposlenih i evaluiranjem efektivnosti zdravstvene
zaštite omogućiće unapreĎenje i uskladjivanje sa standardima kvaliteta rada. Namera
nam je da:
1.1 Povećamo obuhvat stanovnika starijih od 50 godina skriningom za rano
otkrivanje raka debelog creva za 10% do 31.12.2013.godine primenom testa za
otkrivanje okultnog krvarenja u stolici.
1.2 Nastavimo dinamiku i kontinuitet sistematskih pregleda opredeljenih korisnika i
otkrivanje faktora rizika za masovne nezarazne bolesti po preporuci Ministarstva
zdravlja do kraja 2015.godine..
1.3 Nastavimo godišnji program vakcinacije odraslog stanovništva od tetanusa po
kalendaru vakcinacije do kraja 2015.godine..
1.4 Povećamo obuhvat ţena skriningom za rano otkrivanje karcinoma grlića
materice za 10% do kraja 2015.godine.
1.5 Nastavimo program kontinuirane medicinske edukacije svih zdravstvenih
radnika do kraja 2015.godine.
.... 1.6 Kontinuirano pratimo i evaluiramo obavezne pokazatelje kvaliteta rada što bi
rezultiralo korigovanjem problema u radu sluţbi na godišnjem nivou, do kraja
2015.godine...
STRATEŠKI CILJ 2:
UnapreĎenje pruţanja zdravstvenih usluga
marginalizovane grupe stanovnika opštine
za
posebno
osetljive
i
Obrazloţenje:
Imajući u vidu nepovoljnu kombinaciju socijalno-demografskog profila korisnika
zdravstvenih usluga, naš strateški plan i viziju ustanove koju ţelimo, prioritetni
10
strateški programi su smanjivanje nejednakosti u zdravlju, povećanje dostupnosti i
obuhvata kontinuiranom zdravstvenom zaštitom naših korisnika.
2.1 Ţelimo da formiranjem jedne terenske sluţbe kućne nege i lečenja
omogućimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovnika koji zbog prirode svog
zdravstvenog stanja ili stadijuma bolesti nisu u mogućnosti da redovno dolaze na
preglede izabranog lekara. Na ovaj način povećali bismo dostupnost zdravstvene
zaštite osobama sa invaliditetom, starim i nepokretnim licima kao i licima kojima je
potrebna palijativna nega. Cilj nam je da do juna 2011.godine promenimo dosadašnju
praksu i da korisniku uslugu pruţimo na njemu komforan način
2.2 U skladu sa strateškim programom za obezbeĎivanje i alokaciju resursa
(ljudskih i ostalih) za palijativnu negu i lečenje do kraja 2012. godine, napravićemo
procenu neophodnih ljudskih, materijalnih, edukativnih resursa i plan njihovog
obezbedjivanja i alokacije istih do kraja 2011.godine.
STRATEŠKI CILJ 3:
Unapredjenje efikasnosti zdravstvene ustanove
Obrazloţenje:
Starost i dostrajalost opreme i prostora, kao i osamostavljivanje ustanove su neki
od propritetnih problema i izazova u strateškom razvoju ustanove ka modernijem i
efikasnijem poslovanju. Bolji uslovi rada su osnova zdravstvene bezbednosti
pacijenta i efikasnosti rada kojoj teţimo. Zbog toga, naši strateški programi su da
obezbedimo bezbedne uslove rada i modernizujemo opremu.
3.1 Unapredjenjem usluga rane i savremene dijagnostike u domu zdravlja
(radiologija, UZ i laboratorija, kolposkopija, oto- i oftalmoskopija) do kraja
2013.godine smanjiće se troškovi putovanja do zdravstvenih ustanova sekundarnog
nivoa za 30% do kraja 2015.godine. Aktivnosti su kupovina nedostajuće opreme i
stavljanje u rad.(digitalnog rentgen aparata, hematološkog brojača i biohemijskiog
analizatora za laboratoriju, a za svaku ordinaciju u odgovrajaćoj sluţbi kupovinu po
jednog kolposkopa, oftalmoskopa i otoskopa). i zamena postojećeg UZ aparata.
3.2 Unapredjenjem bezbednosti i uslova za rad zamenom elektro i vodovodne
instalacije, procenjujemo da moţemo da smanjimo tehničku neefikasnost za 20%
(troškove odrţavanja, komunalne troškove) do 2015.godine Aktivnosti su zamena
stolarije u zgradi gde je sada smeštena sluţba ginekologije, stomatologije i
laboratorija i adaptiranje postojećh objekata.
3.3 Kako u OJ Pecka nedostaje računarska oprema sa pratećim informacionim
sistemom, planiramo da do 31.12.2011.godine uvedemo informacioni sistem i
nabavimo odgovarajuću računarsku opremu čime ćemo postići transparentnost i brţe
poslovanje celokupne ustanove.
STRATEŠKI CILJ 4:
11
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
Strateško pozicioniranje na trţištu zdravstvenih usluga unapredjenjem
saradnje sa lokalnom partnerima i korisnicima
Obrazloţenje
Imajući u vidu postojanje dve privatne ordinacije, koje pruţaju usluge interniste i
pedijatra koje se nalaze u samoj varošici Osečina, i tendenciju širenja privatnog
sektora sa uslugama ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike,,ţelimo da učvrstimo
svoju poziciju na teritoriji opštine Osečina. Pri tome mislimo na moguć veći odliv
korisnika i specifičnog stručnog kadra ka privatnim ordinacijama. Pored toga,
demografski, geografski i etnički profil opštine, nameće nam povećanje
pristupačnosti usluga zdravstveno - savetodavnog sadrţaja, kao i boljeg poslovanja.
Stoga planiramo:
4.1 Učvršćivanje postojeće saradnje sa lokalnim partnerima i zajedničko
aplikovanje za projekte u zajednici do februara 2011.godine.
4.2. Do kraja decembra 2011.godine povećanje mesečnog broja zdravstvenih
priloga (ţivog programa, snimljenih razgovora, promotivnih kampanja.i drugo) iz
Doma zdravlja na jednu emisiju nedeljno, i kontinuirano informisanje stanovnika
preko lokalnih medija o radu zdravstvene ustanove do 2015. godine.
4.3 Otvaranje telefonske linije i e-mail adrese za savetovanje i zakazivanje
pregleda korisnika do kraja februara 2011. godine.
________________________________________________________________
12
STRATEŠKI PROGRAMI I KLJUČNE SREDNJOROČNE AKTIVNOSTI
Strateški cilj 1: Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite
STRATEŠKI PROGRAM 1.1
Povećanje obuhvata pacijenata starijih od 50. godina skriningom za rano
otkrivanje raka debelog creva sa dosadašnjieg obuhvata od 60% na 70% do
31.12.2013.godine.
Obrazloţenje programa:
Nabavkom testova za otkrivanje okultnog krvarenja u stolici, namera nam je da
povećamo obuhvat stanovnika starijih od 50.godina skriningom na karcinom debelog
creva radi pravovremene dijagnoze i terapije. Na osnovu prethodnih godina kada
nam je bilo potrebno 1600 testova godišnje za otkrivanje okultnog krvarenja u stolici
u narednih dve godine planiramo povećanje za 10%.
Operativni cilj programa:
Obezbediti finansijska sredstva za nabavku 1.800 testova na godišnjem nivou za
otkrivanje okultnih krvarenja u stolici. Pozivati stanovništvo starije od 50.godina
pozivima na kućnu adresu (pisanim ili telefonskim putem), putem medija i
angaţovanjem patronaţne sluţbe da se jave izabranom lekaru radi preventivnih
pregleda.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne aktivnosti
1.1.1 Nabavka testova za okultno
krvarenje
1.1.2 Pozivanje stanovništva
1.1.3 IzvoĎenje testova
Odgovorne osobe
Prim. dr. Dušan Milovanović ,
upravnik Doma zdravlja
Osečina
Gl. sestra D.Z. Ljiljana T
Milovanović
Izabrani lekari opšte prakse
Očekivani
rezultat
Nabavka 1800
testova
godišnje
Odziv 80% od
planiranog
broja
stanovništva
rano otkrivanje
i
blagovremeno
lečenje
Potrebna sredstva
360.000din./god.
20.000din./god.
STRATEŠKI PROGRAM 1.2
Odrţati dinamiku i kontinuitet sistematskih pregleda i otkrivanje faktora rizika za
masovne nezarazne bolesti opredeljenih korisnika, po preporuci Ministarstva zdravlja
do kraja 2015. godine.
13
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
Obrazloţenje programa:
U prethodne dve godine od ukupno uraĎenih 5800 sistematskih pregleda
odraslog stanovništva otkriveno je u 7% dijabetes mellitus, u 35% hiperlipidemija, u
33% hipertenzija. S tim u vezi, i u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja
nastaviti započetu dinamiku sistematskih pregleda stanovništva, jednom u 5 godina
za lica od 19 do 35 godina i jednom u dve godine za starije od 35 godine radi
okrivanja faktora rizika i preduzimanja preventivnih mera za sprečavanje masovnih
nezaraznih bolesti.
Operativni cilj programa:
Tačnom evidencijom izvršenih sistematskih pregleda i pozivanjem pacijenata kao
i zakazivanjem sistematskih pregleda nakon kurativnih poseta, odrţati visok procenat
(85%) obuhvaćenih pacijenata sistematskim pregledom što bi činilo 2900 pregleda u
toku godine.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne
aktivnosti
1.2.1 Kontrola TA,lipidnog
statusa, ŠUK-a
Odgovorne
osobe
Izabrani lekar
1.2.2 OdreĎivanje BMI
Izabrani lekar
1.2.3 Ukazivanje na štetnost
pušenja
Izabrani lekar
Očekivani rezultat
Potrebna sredstva
Korekcija datih parametara
za 20% 6 mes. po
otkrivanju poremećaja
1.000.000 din./god.
Smanjenje procenta
gojaznih osoba sa
sadašnjih 65% na 50%
Povećana svest o štetnosti
duvana
STRATEŠKI PROGRAM 1.3
Nastaviti vakcinaciju protiv tetanusa po preporukama Ministarstva zdravlja do
obuhvata od 95% pozvanih osiguranika na godišnjem nivou do kraja 2015.godine
Obrazloţenje programa:
U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja od 2007.godine. a po kalendaru
vakcinacije, sprovesti vakcinaciju odraslog stanovništva u 30., 40., i 50. godini ţivota.
U dosadašnjem radu vakcinisanja stanovništva obuhvat je bio 95% i ţelimo da
nastavimo kontinuitet u radu.
Operativni cilj programa:
Vakcinisanje protiv tetanusa 95% stanovnika odreĎene starosti u toku tekuće godine.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne aktivnosti
1.3.1 Nabavka vakcina
Odgovorne
osobe
Gl. sestra Doma
zdravlja Ljiljana T
14
Očekivani
rezultat
Datih 500 doza
vakcina/god.
Potrebna sredstva
80.000 din/god.
1.3.2 Pozivanje stanovništva putem
poziva poslatih na kućnu adresu i
putem medija
Milovanović
Daliborka
JosipovićUrošević med.
sestra
Odziv 90%
pozvanog
stanovništva
20.000 din./god.
STRATEŠKI PROGRAM 1.4
Povećati obuhvat ţena skriningom za rano otkrivanje raka grlića materice sa
dosadašnjih 30% na 40% do 31.12.2015.godine.
Obrazloţenje programa:
Po preporuci Ministarstva zdravlja za zdravstvenu zaštitu ţena od 20 do 65 godina
obuhvatiti ih skriningom za rano otkrivanje raka grlića materice.
Operativni cilj programa:
IzvoĎenje 500 skrininga za rano otkrivanje karcinoma grlića materice godišnje uz
pomoć savremene dijagnostičke opreme. Ovim bi smo procenat dosadašnjih
skrininga povećali za 10% godišnje u odnosu na prethodni period.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne
aktivnosti
1.4.1 Nabavka jednog
kolposkopa
1.4.2 Pozivanje ţena 20-65
god.(800ţena/god.)
1.4.3 izvoĎenje skrininga
Odgovorne osobe
Očekivani rezultat
Prim. dr.Dušan
Milovanović
upravnik DZ
Ljiljana M
Milovanović,
babica
Dr Brankica Medić
ginekolog akušer
Instaliranje kolposkopa
600.000din.
Odziv 70% pozivanih
ţena
20.000
din./god.
Potrebna
sredstva
Rana dijagnoza i
pravovremena terapija
kod ţena obuhvaćenih
skriningom
STRATEŠKI PROGRAM 1.5
Obezbedjivanje kontinuirane edukacije za zdravstveni kadar ustanove na godišnjem
nivou do kraja 2015. godine..
Obrazloţenje programa
Za obnavljanje licence za rad, zdravstvenim radnicima je neophodna kontinuirana
edukacija preko programa akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije i
sakupljanje 24 boda u toku godine. Upućivanjem radnika na akreditovane programe i
praćenjem sakupljenih bodova po zdravstvenom radniku u toku godine, nastojaćemo
da utičemo na kvalitet rada pruţenih usluga.
15
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
Operativni cilj programa:
Obezbediti stručno usavršavanje za sve zdravstvene radnike (100%) i nastavak
kontinuirane medicinske edukacije.
Ključne srednjoročne
aktivnosti
Odgovorne osobe
Očekivani rezultat
Potrebna
sredstva
1.5.1 Stručno usavršavanje
100%
lekara kontinuirana
medicinska edukacija unutar
ustanove i van nje
1.5.2 Stručno usavršavanje
100% medicinskih sestara
kontinuirana
medicinska
edukacija unutar ustanove i
van nje
Dr
Marina
Urošević,
predsednik Komisije za
praćenje kvaliteta rada
Licencirani lekari i
15.000.000
din.
Ljiljana
T.Milovanović,
glavna
sestra
Doma
zdravlja Osečina
Licencirane
medicinske
tehnicar
5.000.000 din.
sestre-
STRATEŠKI PROGRAM 1.6
UsklaĎivanje sa standardima kvaliteta rada u procesu akreditacije zdravstvenih
ustanova do kraja 2011. godine.
Obrazloţenje programa
Redovnim praćenjem preporučenih obaveznih pokazatelja kvaliteta zdravstvene
delatnosti za izabrane lekare ( Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvena zaštite
– Sl. Glasnik RS, br.49/2010) - dostići uvoĎenje svih obaveznih pokazatelja.
Korektivnim merama i merenjem ispunjenosti pokazatelja kvaliteta rada, mesečnim
evaluacijama i preventivnim delovanjem, povećaćemo kvalitet rada izabranih lekara.
Operativni cilj programa:
Do kraja 2015. godine, jednom mesečno vršićemo evaluaciju pokazatelja kvaliteta
rada. Evaluaciju vrši Komisija za proveru pokazatelja kvaliteta rada.
Ključne
srednjoročne
aktivnosti
Odgovorne osobe
Očekivani rezultat
Potrebna
sredstva
1.6.1 Evaluacija
pokazatelja
kvaliteta rada
Dr Marina Urošević,
predsednik komisije za
praćenje pokazatelja
kvaliteta rada
Rad izabranog lekara
po poreporučenim
pokazateljima do
2015.god.
100.000 din.
STRATEŠKI CILJ 2:
UnapreĎenje pruţanja zdravstvenih usluga
marginalizovane grupe stanovnika opštine
STRATEŠKI PROGRAM 2.1
16
za
posebno
osetljive
I
Formiranje i rad terenske sluţbe kućne nege i lečenja za pruţanje zdravstvene
zaštite osobama sa invaliditetom i starim i nepokretnim licima do kraja 2011. godine
Obrazloţenje programa:
S obzirom na veliku površinu i teritorijalnu razuĎenost stanovništva opštine Osečina
kao i na veliki broj starih lica (preko 85% u seoskom području), velikom broju ovih
korisnika nedostupna je i primarna zdravstvena zaštita. Ovaj problem bi smo rešili
formiranjem sluţbe kućne nege i lečenja i nabavkom terenskog vozila kako bi smo
omogućili prilaz i najudaljenijim korisnicima. Sluţba kućne nege će u svom sastavu
imati 2 lekara, 4 medicinske sestre i 2 vozača koje bi smo obezbedili preraspodelom
postojećeg kadra .
Veliku paţnju posvetili bi smo osobama sa invaliditetom zbog same prirode njihovog
problema uz saradnju sa Centrom za socijalni rad i nevladinim humanitarnim
sektorom.
Operativni ciljevi programa do kraja 2011. godine:
Formiranje sluţbe kućne nege i lečenja
Formiranje baze podataka osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Osečina
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne aktivnosti
Odgovorne osobe
Očekivani rezultat
2.1.1 Formiranje sluţbe kućne nege
i lečenja
DrJelena Milutinović,
lekar
Oformljena sluţba
kućne nege i lečenja
do 30.06.2011.godine
2.1.2 Formiranje baze podataka
osoba sa invaliditetom na teritoriji
opštine Osečina
Ana Ranković,
pravnik
Postojanje baze
podataka osoba sa
invaliditetom
Potrebna
sredstva
13.000.000
din.
200.000 din.
STRATEŠKI PROGRAM 2.2
ObezbeĎivanje i alokacija resursa (ljudskih i ostalih) za palijativno lečenje u
okviru sluţbe kućne nege i lečenja do kraja 2012. godine.
Obrazloţenje programa:
Obzirom na oteţanu mogućnost dolaska izabranom lekaru zbog prirode bolesti,
formiranjem sluţbe kućne nege i lečenja omogućili bi smo da lekar priĎe pacijentu
umesto dosadašnje prakse koja je podrazumevala da samo pacijent priĎe lekaru.
Ovaj problem bi smo, takoĎe, rešili formiranjem sluţbe kućne nege i lečenja i
nabavkom terenskog vozila do 30.06.2011. godine kako bi smo ovim bolesnicima
pruţili zdravstvenu zaštitu u kućnim uslovima.
Operativni cilj programa:
Pruţanje zdravstvene zaštite najugroţenijim kategorijama stanovništva koji do nje
najteţe i dolaze.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
17
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
Ključne srednjoročne aktivnosti
Odgovorne osobe
2.2.1 Formiranje sluţbe kućne nege
i lečenja
DrJelena Milutinović, lekar
2.2.2 Nabavka terenskog vozila
marke Lada Niva
Prim. Dr Dušan
Milovanović, upravnik DZ
Očekivani rezultat
Početak rada sluţbe
do 30.06.2011.god.
Nabavka auta do
30.06.2011. god.
Potrebna
sredstva
12.160.000.
840.000
STRATEŠKI CILJ 3:
UnapreĎenje efikasnosti zdravstvene ustanove
Strateški program 3.1
Unapredjenje usluga rane i savremene dijagnostike u domu zdravlja (radiologija, UZ i
laboratorija, kolposkopija, oto- i oftalmoskopija) do kraja 2013. godine kojima će se
smanjiti troškovi putovanja do zdravstvenih ustanova sekundarnog nivoa za 30% do
kraja 2015.godine.
Obrazloţenje programa:
Kako je postojeći UZ aparat tehnički u dosta lošem stanju, a nedostaje i oprema za
radiološku dijagnostiku i pored postojećeg, novoizgraĎenog prostora za radiološku
dijagnostiku, planiramo da u narednom periodu (do 31.12.2015. godine) nabavimo
novu opremu. U Domu zdravlja Osečina radi se deo laboratorijskih analiza
(hematološke, sedimentacija, pregled urina), dok se za dopunske analize ( biohemija,
TU markeri, hormoni...), uzorci šalju u laboratoriju u ZC Valjevo. Iz tog razloga,
namera nam je da obezbedimo opremu za kompletnu laboratorijsku dijagnostiku,
kako bi naši pacijenti imali kompletnu uslugu na jednom mestu istog dana. Pored ove
opreme, za rad izabranog lekara nedostaju nam i otoskopi i oftalmoskopi, za svaku
ordinaciju po jedan, ukupno 6 otoskopa i 6 oftalmoskopa.
Operativni cilj programa:
Nabavkom planirane dijagnostičke opreme omogućio bi se bolji kvalitet rada lekara
u smislu brze dijagnostike i skraćenja vremena za započinjanje lečenja.Pored
toga,ostvarila bi se i materijalna ušteda izbegavanjem slanja pacijenta u ZC Valjevo
radi dopunske dijagnostike. Na ovaj način zadovoljstvo pacijenata bi bilo podignuto
na znatno viši nivo od dosadašnjeg.
18
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne
aktivnosti
3.1.1
Nabavka
ultrazvučnog aparata
Odgovorne osobe
Prim.Dr Dušan
Milovanović,upravnik DZ
Osečina
3.1.2 nabavka kompletne
opreme za radiološku
dijagnostiku
Prim.Dr Dušan Milovanović
3.1.3.nabavka opreme za
laboratorijsku
dijagnostiku(hemocitometar,bioh
emijski analizator)
Prim.Dr Dušan Milovanović
3.1.4 nabavka otoskopa i
oftalmoskopa
Prim.Dr Dušan Milovanović
Očekivani rezultat
UZ dijagnostika u
samom Domu
zdravlja uz
skraćenje vremena
čekanja pacijenta na
pregled za mesec
dana
Radiološka
dijagnostika u okviru
ustanove
Laboratorijska
dijagnostika u DZ uz
izbegavanje
troškova
svakodnevnog
transporta krvi i
krvnih derivata u ZC
Valjevo za
250.000dinara
godišnje
Otoskopski i
oftalmoskopski
pregledi u DZ kojima
bi se za 30%
smanjio broj
pacijenata poslatih
na konsultativne
preglede
Potrebna
sredstva
2.500.000dinara
uz postojeći
kadar koji bi radio
dijagnostiku
10.000.000dinara
uz angaţovanje
radiologa ZC
Valjevo
2.400.000.dinara
uz angaţovanje
spec.biohemije
Ugovorom o delu
100.000 dinara
STRATEŠKI PROGRAM 3.2
Unapredjenje bezbednosti i uslova za rad u kojima će se postići 20 %
smanjenje troškova odrzavanja postojećih objekata do kraja
2015. godine
(zamenom elektro i vodovodne instalacije, zamena stolarije u zgradi gde je sada
smeštena sluţba ginekologije, stomatologije i laboratorija).
Obrazloţenje programa:
Kako je u postojećem objektu gde su smeštene sluţbe ginekologije,stomatologije i
laboratorija, dotrajala i stolarija i elektro i vodovodne instalacije pa se često dešava
da voda sa Stomatologije, koja je smeštena na drugom spratu zgrade, curi na niţe
spratove, neophodno je u narednom petogodišnjem periodu izvršiti kompletnu
zamenu navedenih. Isto tako, trebalo bi izvršiti i rekonstrukciju zgrade OJ Pecka koja
bi podrazumevala termoizolaciju i krečenje, zamenu stolarije, zamenu elektro i
vodovodne instalacije.
Operativni cilj programa:
19
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
Povećati bezbednost zaposlenih a i pacijenata uz znatnu uštedu energenata u
zimskim mesecima
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne
srednjoročne
aktivnosti
3.2.Nabavka i
zamena stolarije uz
odlaganje postojeće
i prodaju putem
tendera
zainteresovanim
kupcima
3.2.2.Zamena
elektroinstalacije
3.2.3.Zamena
vodovodnokanalizacione
mreţe
3.2.4Rekonstrukcija
zgrade OJ
Pecka
Odgovorne osobe
Očekivani rezultat
Potrebna
sredstva
Upravnik Doma
zdravlja-Prim.Dr
Dušan Milovanović
Bolja termoizolacija,30%
manja potrošnja
energenata
3.500.000
dinara
Upravnik Doma
zdravlja
800.000
dinara
Upravnik Doma
zdravlja
Sigurniji i bezbedniji rad
sa sadašnje ocene 4 na 5
po akreditacionim
standardima
Sigurniji i bezbedniji
rad,veći komfor u radu
Upravnik Doma
zdravlja
Bolja prostorna
organizacija,termoizolacija
10.000.000
dinara
20
700.000 din.
STRATEŠKI PROGRAM 3.3
UnapreĎenje transparentnosti celokupnog poslovanja ustanove nabavkom
računarske opreme i uvoĎenjem informacionog sistema u OJ Pecka do kraja 2011.
godine
Obrazloţenje programa
Dom zdravlja Osečina u svom radu koristi informacioni sistem od marta 2009. godine
što je omogućeno pravovremenim instaliranjem Internet mreţe i računarske opreme.
U Organizacionoj jedinici Pecka tada nije bilo moguće obezbediti ovakav način rada
/nepostojanje ADSL mreţe na teritoriji varošice Pecka/. U ovom trenutku, neophodno
bi bilo naći načina da se izvrši informatizacija ustanove. Ako se to ne uspe, nastaviće
se rad po starom uz voĎenje samo papirnog kartona pacijenta.
Operativni cilj programa
Najpre uvesti informacioni sistem u OJ Pecka a potom započeti voĎenje
elektronskog kartona,najkasnije od 30. 09. 2011. godine
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa
Ključne srednjoročne aktivnosti
Odgovorne osobe
Očekivani rezultat
3.3.1 Nabavka 20 računara sa
pratećom opremom / štampači,bar
kod čitači/ u OJ Pecka
Upravnik Doma
zdravlja
Instalirana oprema i uveden
informacioni sistem u
ustanovu do 30.06.2011.
3.3.2.Obuka zaposlenih u OJ Pecka
za upotrebu datog programa
Upravnik Doma
zdravlja
VoĎenje elektronskog
kartona svih korisnika
izabranoh lekara u OJ Pecka
do 31.09.2011.
Potrebna
sredstva
1.000.000
dinara
STRATEŠKI CILJ 4:
Strateško pozicioniranje na trţištu zdravstvenih usluga unapreĎenjem saradnje
sa lokalnim partnerima i korisnicima.
STRATEŠKI PROGRAM 4.1
Učvršćivanje postojeće saradnje sa lokalnim partnerima i zajedničko aplikovanje
projekata u zajednici do kraja 2015. godine.
Obrazloţenje programa:
Imajući u vidu tendenciju širenja privatnih ordinacija, ţelimo da učvrstimo svoju
poziciju i sprečimo odliv korisnika ali i stručnog kadra .Pored toga,negativan prirodni
21
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
priraštaj uz povoljan geografski poloţaj nameće potrebu povećanja pristupačnosti
usluga zdravstveno-savetodavnog sadrţaja i boljeg poslovanja.
Operativni cilj programa:
Saradnja sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad Osečina (CZSR),OO
Crveni Krst Osečina i OUP Osečina.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne aktivnosti
Očekivani rezultat
Odgovorne osobe
4.1.1.
Aplikovanje projekata zajedno sa lokalnom
samoupravom
Direktor Doma zdravlja Osečina (očekujemo osamostaljivanje
ustanove do tada)
Direktor Doma zdravlja
4.1.2. Učvrstiti saradnju sa CZSR i
Osečina
OOCK Osečina
4.1.3.Saradnja sa OUP Osečina
Direktor Doma zdravlja
Osečina
Odobrene aplikacije za
zajedničke projekte
Povećanje dostupnosti
zdravstvene zaštite za 15%
korisnicima ovih ustanova
sprečavanje traumatizma
dece u saobraćaju i
prevencija zlostavljanja dece
Potrebna
sredstva
500.000din
1.000.000
1.000.000
STRATEŠKI PROGRAM 4.2
Uspostavljanje saradnje sa lokalnim partnerima u cilju unapreĎenja usluga
zdravstvene ustanove do 2015. godine ( unapreĎenje informisanja stanovnika preko
lokalnih medija o radu zdravstvene ustanove)
Obrazloţenje programa:
Radi boljeg informisanja stanovnika preko lokalnih medija o radu zdravstvene
ustanove povećati saradnju sa lokalnom radio stanicom – Radio Osečina sa
dosadašnjih periodičnih emitovanja (6 u toku godine) na redovno emitovanje
jedanput nedeljno emisija zdravstveno vaspitnog karaktera uz interaktivno učešće
zainteresovanih graĎana, do kraja decembra 2011. godine. U istom periodu započeti
i pojavljivanje na lokalnom TV kanalu.
Operativni cilj programa:
Promotivne kampanje ,poštujući kalendar javnog zdravlja.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne
aktivnosti
4.2.1Informisanje stanovnika o
radu zdravstvene ustanove
Očekivani rezultat
Odgovorne
osobe
Direktor Doma
zdravlja
Osečina
jednom nedeljno
emitovanje radio
emisija zdravstvenovaspitnog karaktera
22
Potrebna sredstva
500.000dinara
STRATEŠKI PROGRAM 4.3
Otvaranje jedne telefonske linije i e-mail adrese za savetovanje i zakazivanje
pregleda korisnika do kraja februara 2011. godine.
Obrazloţenje programa:
Zakazivanje pregleda i terapije telefonskim putem s ciljem skraćenja vremena
čekanja pacijenta na pregled za 30%.
Operativni cilj programa:
Zakazivanje poseta telefonskim putem, kao i deljenje saveta zainteresovanim
korisnicima.
Ključne srednjoročne aktivnosti za izvoĎenje programa:
Ključne srednjoročne
aktivnosti
Odgovorne
osobe
Očekivani rezultat
4.3.1 Otvaranje telefonske linije
za zakazivanje pregleda.
Direktor Doma
zdravlja
Osečina
4.3.2 Otvaranje e-mail naloga
za pitanja za zaštitnika
pacijentovih prava
Direktor Doma
zdravlja
Osečina
efikasniji rad
izabranog lekara uz
skraćenje vremena
čekanja pacijenata
za 30%
Veće zadovoljstvo
korisnika za 15%
23
Potrebna sredstva
50.000dinara
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
PREGLED VREMENSKIH R OKOVA Z A I ZVOĐENJE K LJUČNIH SREDNJOROČNI H AKTI VNOSTI
Vremenski rok za izvoĎenje
(meseci od usvajanja Strateškog plana)
Ključne srednjoročne aktivnosti
Godina 1.
3
6
9
Godina 2.
12
15
18
21
Godina 3.
24
27
30
33
36
STRATEŠKI CILJ 1 UnapreĎenje efektivnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite
Strateški program 1.1:Povećanje obuhvata pacijenata starijih od 50 god.skriningom za rano otkrivanje raka debelog creva
sa dosadašnjih 60% na70%
1.1.1.nabavka testova za okultno krvarenje
+
+
+
1.1.2 pozivanje stanovništva
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.1.3 izvoĎenje testova
Strateški program 1.2: Održati kontinuitet sistematskih pregleda stanovništva
1.2.1 kontrola TA,lipidnog statusa,glikemije,
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.2.2 odreĎivanje BMI
1.2.3 Ukazivanje na štetnost pušenja
Strateški program 1.3: Nastaviti vakcinaciju protiv tetanusa po preporukama Ministarstva zdravlja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.3.1 nabavka 500 doza vakcina godišnje
+
+
+
1.3.2 pozivanje stanovništva putem poziva poslatih na kućnu adresu i putem medija
Strateški program 1.4:Povećati obuhvat žena skriningom za rano otkrivanje raka grlića materice za 10% do
31.12.2015.god.
+
+
+
1.4.1 nabavka jednog kolposkopa
+
1.4.2 pozivanje 800 ţena 20-65god godišnje
+
1.4.3IzvoĎenje skrininga
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.5.1Stručno usavršavanje lekara
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1.5.2Stručno usavršavanje medicinskih sestara
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Strateški program 1.5:Nastavak kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika
Strateški program 1.6:Usklađivanje sa standardima kvaliteta rada u procesu akreditacije zdravstvenih ustanova
1.6.1Evaluacija pokazatelja kvaliteta rada
24
+
+
+
+
+
+
Vremenski rok za izvoĎenje
(meseci od usvajanja Strateškog plana)
Ključne srednjoročne aktivnosti
Godina 1.
3
6
STRATEŠKI CILJ 2UnapreĎenje pruţanja zdravstvenih usluga za posebno osetljive i marginalizovane grupe
stanovnika opštine putem smanjivanja nejednakosti i povećanjem dostupnosti putem sveobuhvatne zdravstvene
zaštite
Strateški program 2.1:Formiranje terenske službe i lečenja za pružanje zdravstvene osobama sa invaliditetom i starim i
nepokretnim licima
2.1.1Formiranje sluţbe kućne nege i lečenja do 30.06.2011.godine
2.1.2Formiranje baze podataka osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Osečina
+
+
Strateški program 2.2:obezbeđivanje I alokacija resursa (ljudskih I ostalih )za palijativno lečenje
2.2.1Formiranje sluţbe kućne nege i lečenja
2.2.2Nabavka terenskog vozila marke Lada Niva
Legenda:
+ =očekivani period realizacije
+
9
Godina 2.
12
15
18
21
Godina 3.
24
27
30
33
36
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
Vremenski rok za izvoĎenje
(meseci od usvajanja Strateškog plana)
Ključne srednjoročne aktivnosti
Godina 1.
3
6
9
Godina 2.
12
15
18
21
Godina 3.
24
27
30
33
STRATEŠKI CILJ 3.UnapreĎenje efikasnosti zdravstvene ustanove obezbeĎivanjem boljih i zdravstveno
bezbednijih uslova rada
Strateški program 3.1:Nabavka dijagnostičke opreme
3.1.1 Nabavka ultrazvučnog aparata
+
+
3.1.2 Nabavka kompletne opreme za radiolosku dijagnostiku
3.1.3 Nabavka opreme za laboratorijsku dijagnostiku(hemocitometar,biohemijski analizator)
+
+
3.1.4 Nabavka otoskopa i oftalmoskopa
Strateški program 3.2:Zamena elektro i vodovodne instalacije,zamena stolarije(zgrada laboratorije) uz rekonstrukciju
zgrade OJ Pecka
3.2.1 Nabavka i zamena stolarije uz odlaganje i prodaju putem tendera zainteresovanim kupcima
3.2.2 Zamena elektroinstalacije
+
+
+
3.2.3 Zamena vodovodno-kanalizacione mreţe
+
3.2.4 Rekonstrukcija zgrade u OJ Pecka
Strateški program 3.3:Nabavka nedostajuće računarske opreme i uvođenje informacionog sistema u OJ Pecka
3.3.1.Informatizacija ustanove
+
3.3.2Nabavka računarske opreme
+
+
3.3.3Obuka zaposlenih u OJ Pecka za upotrebu datog programa
26
36
Vremenski rok za izvoĎenje
(meseci od usvajanja Strateškog plana)
Ključne srednjoročne aktivnosti
Godina 1.
3
STRATEŠKI CILJ 4. Strateško pozicioniranje na trţištu zdravstvenih usluga povećanjem
transparentnosti rada i pristupačnosti ustanove
Strateški program 4.1:Učvršćivanje postojeće saradnje sa lokalnim partnerima(zajedničko
aplikovanje projekata)
4.1.1 Učvrstiti saradnju sa lokalnoim samoupravom zbog aplikovanja projekata od februara
2011.godine
4.1.2 Učvrstiti saradnju sa CZSR i OOCK Osečina
1
5
Godina 2.
1 2 2
8 1 4
2
7
Godina 3.
3 3
3
0 3
6
6
9
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4.1.3Saradnja sa OUP Osečina
Strateški program 4.2:Promocija zdravstvene ustanove(unapređenje informisanja stanovnika preko
lokalnih o radu zdravstvene ustanove)
4.2.1 UnapreĎenje informisanja stanovnika o radu zdravstvene ustanove
Strateški program 4.3: Otvaranje telefonske linije i e-mail adrese za savetovanje i zakazivanje
pregleda korisnika do kraja februara 2011. godine
4.3.1 Otvaranje telefonske linije
4.3.2 Otvaranje e-mail naloga
+
+
+
Dom zdravlja „Osečina“
Strateški plan za period 2011 – 2015.
IMPLEMENTACIJ A STR AT EŠKOG PL AN A Z A PERIO D 2010 –
2015.GODINE
PREGLED PROJEKTOVANIH BUDŽETA ZA DOM ZDRAVLJA OSEČINA:
Indeksi promena budžeta doma zdravlja u odnosu na budžete prethodnih godina
index
2011/10
Plate i nadoknade troskova zaposlenih
Materijalni troškovi
Kapitalni izdaci
Programi posebnih namena
Ukupni budţet
index
2012/11
1.08
1.10
/
/
1.26
index
2013/12
index
2014/13
1.05
1.08
0.7
/
1.02
1.06
1.06
1.0
/
1.06
1.07
1.10
0.7
/
1.04
index
2015/14
1.06
1.08
1.0
/
1.06
Tabela 1: Indeksi promena budţeta u odnosu na budţete prethodnih godina
000 din
Plate i nadoknade
troškova
zaposlenih
Materijalni troškovi
Kapitalni izdaci
Ukupni budţet
2009
2010
2011
2012
2013
39.422
37.558
40.687
43.533
45.710
12.662
/
52.083
14.068
/
51.626
15.472
9.000
65.159
17.019
7.000
67.552
18.381
5.000
69.090
2014
2015
48.452
51.359
19.484
5.000
72.936
21.062
5.000
77.422
Tabela 2: Pregled budţetskih stavki za kapitalne izdatke i programe posebnih namena
Broj zaposlenih 31. 12
%promena
u
odnosu
na
prethodnu godinu
2002
53
2003
57
+7.5%
2004
53
-7%
2005
55
+4%
2006
56
+2%
Tabela 3: Pregled broja zaposlenih u Domu zdravlja „Osečina da l“ za period 2010. – 2015.
godine
Broj ukupno plaćenih
% promena u odnosu na prethodnu godinu
2008
2009
2010
48
49
55
+4.3
+2
+12
2011
2012
Tabela 4: Dinamika zapošljavanja u Domu zdravlja za period 2010. - 2015
Korišćena literatura:
1. Pravilnik o sadrţaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2010.god.(Sl glasnik RS,br
11/2010)
2. Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite(Sl.glasnik RS,br
49/2010)
3. Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (Sl.glasnik RS,br.11/2006)
4. Strateški plan za socijalnu zaštitu opštine Osečina 2007-2012.god.
5. Izveštaji o izvršenju plana rada
Osečina
za 2008. i 2009. god. Doma zdravlja
6. Izveštaji komisije za unapreĎenje kvaliteta rada Doma zdravlja Osečina
7. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( Sl. Glasnik RS,br. 107/2005 )
[TYPE TEXT]
Download

Elegant Report - Dom Zdravlja Osecina