Godišnji Izveštaj 2013
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013 GODINU
ZA SKUPŠTINU REPUBLIKE KOSOVA
KOMISIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU, TRGOVINU I INDUSTRUJU
KOMISIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU, TRGOVINU I INDUSTRIJU
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE (RAEPK)
WWW.ARKEP-RKS.ORG
JULI / AUGUST 2014
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK | Godišnji izveštaj 2013 |
Godišnji izveštaj za 2013 godinu za Skupštinu Republike
Kosova
UVODNA REČ
Regulatornni Autoritet za elektronske i poštanske komunikacije (RAEPK), u skladu sa
odredbama člana 11. stava 2 ) i 3 ) Zakona o elektronskim komunikacijama, br . 04/L-109 (u
daljem tekstu: "Zakon") i člana 6 , podstav 1.15 Zakona o poštanskim uslugama br. 03/L-185,
predstavlja svom osnivaču, Skupštini Republike Kosova redovni godišnji izveštaj o
aktivnostima za 2013 godinu, uz izveštaj o sprovođenju finansijskih izveštaj za informacije,
pregled i odobrenje.
Delatnosti Regulatornog Autoriteta Elektronske i Poštanske Komunikacije (u daljem tekstu
Autoritet) tokom 2013 godine prvenstveno su bile usmerene ka ostvarivanju strateških
ciljeva ustanovljenih za regulisanje telekomunikacionih i poštanskih usluga sa naglaskom
na očuvanju i unapređenju efektivne i održive konkurencije, podsticanje konkurencije u
sektoru usluga, kao jedan od osnovnih preduslova za investiranje u trzišta pod nadzorom
Autoriteta, obezbeđivanje odgovarajućeg kvaliteta telekomunikacionih i poštanskih usluga
sa pristupačnim cenama za korisnike, kao i da obezbedi visok nivo zaštite prava korisnika
usluga (potrošača).
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Izveštaj pruža i daje važne informacije o statusu i napretku posvećenosti Autoriteta u
ostvarivanju prioriteta, ciljeva i strateških ciljeva, kao što su definisane izvornim zakonima
i u dokumentima politika sektora telekomunikacija, sve prenete i kao takve otkrivene u
odgovarajućim normativnim aktima (sekundarno zakonodavstvo- regulatorni zakoni).
Izveštaj takođe ukratko predstavlja pregled događaja i važnih dešavanja na tržištu
elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, kao i bitne tehničke i komercijalne podatke
za regulisane delatnosti na tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u
Republici Kosova.
1
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
U nastavku;
-
Smatrajući kao veoma važnu ulogu Autoriteta u nadzoru tržišta elektronskih i
poštanskih komunikacija, kao tržište sa kontinuiranim rastom i sa što većom
konkurencijom;
-
Ocenjujući doprinos i rad Autoriteta u unapređenju i usklađivanju regulatornog
sekundarnog zakonodavstva u oblasti elektronskih i poštanskih komunikacija sa
regulatornim okvirom Evropske Unije „Regulatorni paket 2009“;
-
Ocenjujući rad Autoriteta u sprovođenju Zakona o elektronskim komunikacijama i
Zakona o poštanskim uslugama kao i Dokumenta politika sektora elektronskih
komunikacija „Digitalna agenda 2013-3030“ i strateške politike poštanske službe
2013-2017;
-
Priznajući i ceneći posvećenost te obiman i stručni rad Autoriteta u nadzoru
sprovođenja regulatornih mera od strane operatora sa značajnom snagom na tržištu
u segmentu fiksne telefonije kao i kompletiranje analize tržišta sa iznajmljenim
linijama;
-
Ceneći efikasnost i efektivnost u upravljanju ograničenim resursima, radiofrekvencijskim spektrom i numeričkim resursima;
-
Ocenjujući trajno angažovanje menadžmenta i stručnih službenika Autoriteta u
pojednostavljenu procedura i skraćenju rokova za razmatranje zahteva i slučajeva
predstavljenih za razmatranje od strane Autoriteta;
-
Autoritet je omogućio dalju liberalizaciju mobilnih širokopojasnih usluga davanjem
dozvole za korišćenje novih tehnologija koje omogućavaju napredne mobilne
širokopojasne usluge (poznate kao sistemi i usluge 3G i 4G), pri čemu omogućavanje
ovih sistema koje koegzistiraju sa postojećim sistemom (GSM) pružaju mogućnost i
povećanje spektralne efikasnosti omogućujući istovremeno veće prednosti za
operatere i potrošače;
-
Autoritet je dovršio ekonomsku procenu radio frekvencijskih opsega (800 MHz, 900
MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, kao i 3400 do 3800 MHz)i izdao je regulatornu
preporuku za Vladu Republike Kosova kao drugi nadležni organ prema Zakonu o
elektronskim komunikacijama za minimalne količine frekvencijskih resursa,
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
U nastavku su ukratko predstavljena neka od ključnih regulatornih dešavanja, godina 2013;
2
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
odnosno utvrđivanje cene/minimalnog praga koje treba dati na korišćenje prema
zahtevima i potrebama kvalifikovanih operatora;
3
-
Autoritet je po prvi put od svog osnivanja organizovao prvu aukciju u Republici
Kosovo za dodelu (davanje) prava za korišćenje frekvencijskog spektra za
širokopojasne usluge (BWA) u opsezima 3400 – 3,800 MHz gde su ukupno 20 MHz
spektra generacije u bloku opsega 3,600 – 3,800 MHz ovlašćeni od strane Autoriteta
za davanje u upotrebu pobednika aukcije;
-
Autoritet je finalizovao i postigao tri (3) tehnička i institucionalna sporazuma sa
regulatornim autoritetima tri zemlje u regionu za koordiniranje i harmonizovanje
upotrebe radio frekvencija u pograničnoj zoni u frekvencijskim opsezima E-GSM,
GSM900 i DCS1800 i tokom cele godine je vršio aktivan nadzor za njihovu punu
realizaciju;
-
Usvojio je osam (8)novih propisa i regulatornih odluka (npr. odobravanje tarifi);
-
Inicirao je i upravljao jedanaest (11) javnih konsultacija sa strankama interesa;
-
Izdao je preko sto četrdeset (140) odluka od kojih preko četrdeset (40) rešenja
imaju regulatorni i izvršni karakter sa regulatornim dejstvom;
-
Primio je preko šest stotina i pedeset (650) dopisa i/ili pisanih zahteva za uputstva
(tumačenja) pravnog i regulatornog okvira primenjenog od strane operatora i
davalaca telekomunikacionih i poštanskih usluga, potencijalnih investitora i
različitih stranaka aktivnog interesa ili partnera aktivnih subjekata u sektorima koje
reguliše i nadzire Autoritet, takođe je izdao preko dvesta (200) dopisa sa
odgovorima, tumačenjima i/ili uputstvima za treće strane koje su podnele podneske
unutar i van zemlje;
-
Upravljao je jedan (1) proces o/ za rešavanje nesporazuma (sukoba) između
licenciranih operatora za usluge elektronskih komunikacija rešavajući ih prema
odgovarajućim rešenjima upućenim strankama uključenih u postupku;
-
Uzeo je na razmatranje dvadeset (20) slučajeva žalbi potrošača u vezi sa uslugama
elektronskih komunikacija kao i jedan (1) slučaj žalbe potrošača u vezi sa
poštanskim uslugama, rešavajući ih pružanjem tumačenja, uputstava i preporuka
(dopis sa objašnjenjem) podnetih protiv potrošača i operatera u slučajevima kada
potrošači nisu iscrpeli postupak u prvom stepenu sa operatorom davaocem usluga.
-
Uživao je pogodnost od programa tehničke pomoći podržanog od strane Evropske
komisije kroz instrument TAIEX u trajanju od 35 radnih dana (9 dana studijske
posete i 26 dana ekspertske misije) sa ukupno 5 viših stručnjaka koji su došli iz
zemalja Evropske unije i 3 programa posvećenih stručnom usavršavanju, koji su
omogućeni sporazumima o saradnji sa partnerskim autoritetima i raznim
međunarodnim institucijama. Takođe, tokom 2013 godine jedna delegacija od 4
profilisanih službenika o pitanjima vezanim za primanje i administriranje koda
ccTLD i Kompjuterskog Urgentnog Centra (CERT) realizovao je jednu studijsku
posetu od četiri dana u zemljama jugoistočne Evrope sa relevantnim jedinicama pri
relevantnim Autoritetima;
-
Ostvario je prihod od preko 5,5 miliona evra;
-
Izdao je četiri (4) izvršne odluke o izricanju ekonomskih sankcija, u iznosu od
153,500.00 evra;
-
Odobrio je početak primene metode potpunog dodeljivanja cene (FDC) za
regulisanje sa postepenim smanjenjem tarife završavanja (terminacije) i nastanka u
mrežama fiksne telefonije, prema ovoj metodi od strane operatora sa značajnom
snagom na tržištu fiksne telefonije;
-
Završio je analizu iznajmljenih linija: segmente terminuese veleprodaje iznajmljenih
linija; tržište pružanja na veliko glavnih linija “trunk” iznajmljenih linija; tržište
minimuma iznajmljenih linija (do 2Mbps).
-
Takodje je završio javnu konsultaciju sa zainteresovanim stranama odnosno
Autoritet je odobrio odluku za ukidanje obaveza za preduzetnika PTK d.d., pošto se
ne nalazi kao provajder sa značajnom snagom na analiziranim tržištima.
Autoritet je uspešno zaključio Srednjoročni plan, kako bi bio u skladu sa zahtevima važećih
zakona kao primarni (Zakon o telekomunikacijama, koji je stupio van snage 24. novembra,
2012.god. sa Zakonom o elektronskim komunikacijama), tako i sekundarni (okvir
regulatornih zakona), te i sa uslovima i licencama (ovlašćenjima) operatora i pružioca
telekomunikacionih usluga, registrovanjem sledećih radnji:
-
Ovlašćenje) 11 novih pruzioca usluga, za pruzanje uglavnom onih sa dodatnom
vrednošću i uslugama internet.
-
Zaokruživanje paketa okvira regulatornih akta usklađenim sa regulatornim paketom
EU poznatim kao EU Regulatory Framework 2003-2009 paket transponovan i
integrisan u zakonu o elektronskim komunikacijama.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
4
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
a) Autoritet je takođe i tokom 2013. god. sa nadleznošću uspeo da ispuni jedan od
glavnih regulatornih obaveza putem objavljivanja periodičnih i godišnjih izveštaja o
stanju trzišta elektronske komunikacije i poštanskih usluga. Izgradnjom istorijata od
tri godina i doslednosti proglašenja i konsolidacija izveštaja, zahvaljujući takođe i
podizanju tehničkih kapaciteta putem softverskih platformi koje obrađuju i generišu
podatke pri autoritetu i podizanju profesionalnih kapaciteta unutar kancelarije za
ekonomske analize, postoji tendencija da će izveštaji Autoriteta biti glavni izvor a
moguće i jedini za referencu od strane potencijalnih investitora u sektoru,
operatora, institucija, stručnjaka, studenata i građana zainteresovanih o razvoju
sektora.
b) Autoritet je u okviru cilja za izgradnju i napredak tehničkih kapaciteta za efektivno i
efikasno upravljanje resursima elektronskih komunikacija, uložio i opremio
Odeljenje za elektronske komunikacije sa opremom i softverom za praćenje i
nadgledanje kvaliteta glasovnih usluga i pisanih tekstova (sms) za mobilne i fiksne
telefonije, čime su stvoreni preduslovi da Autoritet tokom 2014 godine i dalje počne
sa merenjima parametara kvaliteta (QoS) za javne usluge elektronskih komunikacija
u skladu sa zahtevima utvrđenim u Zakonu o elektronskim komunikacijama,
Preporukama Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Standardima
utvrđenim od strane Evropskog instituta za telekomunikacione standarde (ETSI),
kao i Direktivama Evropske Unije.
c) Autoritet je nastavio sa koordinacijom i pruzanjem tehničkog profesionalnog
doprinosa u procesu tehničkog dijaloga na temu telekomunikacije.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Na osnovu usvajanja olakšavajućih postupaka, smanjenjem administrativnih prepreka,
skraćenjem tretiranja aplikacija, intenziviranjem delatnosti nadzora i nadgledanja trzišta, ,
svi ovi ciljevi promovisani i na dnevnom redu Vlade Republike Kosova, za održiv
ekonomski razvoj, broj novih licenciranih operatera za pružanje telekomunikacionih
usluga, uglavnom onih sa dodatnom vrednošću i usluge interneta samo u toku 2013. god.
bio je 11 , dok je ukupan broj ovlašćenih operatera na kraju 2013. god., bio 114 u poređenju
sa 103 na kraju 2012. god
Upravljanje i dodela ograničenih javnih resursa, radio-frekvencijkog spektra i numeracije,
od interesa su za Republiku Kosova. Autoritet kao nacionalni regulator, RAEPK ima za
zadatak da promoviše konkurenciju u oblasti telekomunikacija i efikasno upravljanje
ograničenim resursima; Efikasno upravljanje u toku 2013, rezultiralo je da ukupni broj
korisnika frekvencijskih resursa i numeričkih resursa dostigne na;
- 202 pojedinačna ovlašćenja za korišćenje resursa / frekvencijskih kanala, kao i
- 165 ne geografskih brojeva (kratki kodovi) određenih (dodeljenih) preko 89 rešenja
(pojedinačna ovlašćenja).
5
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
U 2013. god, tržište za elektronske komunikacije na Kosovu u odnosu na prethodnu godinu
je ostvarilo smanjen ukupan prihod u visini od oko 15.6 miliona evra, odnosno izraženo u
procentima 6.54%, gde ukupan prihod od sektora elektronskih komunikacija dostiže
financijsku vrednost od 224 miliona evra.
Posmatrano prema delovima sektora, imamo pad prihoda u segmentu mobilne telefonije,
fiksne telefonije i iznajmljenih linija, gde su prihodi mobilne telefonije za 2013. god.,
smanjeni za 8.88%, dok fiksne telefonije pad od 9.21%; dok prihodi iz segmenta
iznajmljenih linija rezultuju znatnim smanjenjem od 54.43%. Za razliku od tri gore
navedena segmenta, segment interneta I kablovske usluge je obelezio porast nivoa dohotka
na nivo od 7.72% I 8.70 %. Ovaj pad na tržištu mobilne i fiksne telefonije je uglavnom
usled tehnološkog razvoja i korišćenja aplikacija takozvanih “Over the Top” (OTT), koja se
koriste u pametnim telefonima sa pristupom na internetu. Dok se pad prihoda od tržišta
iznajmljenih linija sastoji od razvoja i proširenja mreža elektronskih komunikacija,
odnosno povećanje konkurencije na nivou mreže gotovo na celoj teritoriji Republike
Kosova.
Sa druge strane, procenjeno prema broju korisnika1, 2013. god., trzište elektronskih
komunikacija nastavilo je da pada u dva glavna segmenta za 1.23 %, onaj mobilne telefonije
I 3.63 % na segmentu fiksne telefonije, dok je obeleţio porast na segment internet na broju
korisnika od 10.72 %. Broj korisnika mobilne telefonije dostigao je na 1.643 miliona što
predstavlja stopu penetracije od oko 90.52%, što je mnogo nize u poređenju sa prosečnim
nivoom zemalja EU od 127% u 2012. god.
Tokom 2013. god., primećene su i neke kvalitativne promene kao što su: pružanje paketa
proizvoda i usluga, smanjenja carinskih tarifa u obezbeđivanju širokopojasnog pristupa
internetu, porast penetracije, povecanje brzine pristupa Internetu, smanjenje tarifa i porast
konkurencije od strane alternativnih operatera (pruzaoci telekomunikacionih elektronskih
usluga), što donosi optimizam za dodatno povec anje konkurencije i kvaliteta usluga .
Investicije zabeležene od strane operatera elektronskih komunikacija za 2013. god., dostizu
iznos od oko 28 milion €, što predstavlja blagi pad u odnosu na prošlu godinu (2012), gde
su investicije uhvatile iznos od preko 36 miliona €. Većinu investicija čini segment mobilne
1
Rec je o aktivnim korisnicima, dakle korisnici koji su koristili usluge uz uplatu najmanje jednom u 3 meseca. Ovo je
određeno odlukom br. 22, br. prot. 045/1/10 od 15/06/2010. god.
2
Pretplatnikom se podrazumeva broj korisnika ili domaćinstava koja imaju ugovore sa provajderima interneta.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Dok je segment interneta takođe obeležio porast u broju pretplatnika2, gde je broj
pretplatnika dostigao oko 168 hiljade njih, koji čine rast usluga penetracije interneta u
odnosu na prošlu godinu od 8.23%.
6
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
telefonije širokopojasnog sa oko 70 %, dok preostali deo čine ulaganje u fiksnu I mobilnu
infrastrukturu.
Interesi građana i potrošača, stvaranje uslova za rad bez smetnji / interferencije od strane
neovlašćenih operacija kao i vršenje mandata efektivnog nadgledanja rada u skladu sa
uslovima ovlašćenja i licenci uključujući i rešavanje sukoba između licenciranih operatera i
/ ili između operatera i korisnika, tokom izveštajne godine bili su u centru ciljeva i u fokusu
angazovanja Autoriteta, što se najbolje vidi u delu ključnih aktiviteta i razvoja tokom
izveštajne godine.
S obzirom na poznate okolnosti gde se sektor elektronskih komunikacija karakteriše
visokom dinamikom promena i inovacije, Autoritet je primoran kao nacionalni regulator da
stalno bude spreman da se suočava sa novim izazovima sa kojima če se suočiti i još više u
bliskoj budučnosti, ovde se uglavnom misli na digitalne konvergencije telekomunikacija i
audio-vizuelnog emitovanja. Autoritet, kao institucija koja reguliše dinamično trzište i
avangard u promenama, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i Politikama
Sektora Elektronskih Komunikacija "Digitalna agenda 2013 - 2020 " za Kosovo, tokom
2013. god., radi na tome da pređe na e- Authority gde će korisnici usluga Autoriteta dobiti
večinu, ako ne i sve svoje usluge " on-line
Dakle, za sva dostignuća u svoje ime i u ime Odbora Autoriteta, želim da se zahvalim svim
kolegama članovima odbora, a naročito visokim sluzbenicima rukovodiocima stručnih
jedinica Autoriteta sa njihovim strućnim saradnicima, administrativnom osoblju Autoriteta,
kao i svim onim institucijama i pojedincima koji su na bilo koji način doprineli Autoritetu
da uspešno obavi naše dužnosti i odgovornosti.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Dozvolite mi da u nastavku podnesem Godišnji Izveštaj, koji obuhvata i sadrži sažetke
značajnih aktivnosti, dešavanja i razvoja dogođenih u sektoru telekomunikacija i
poštanskih usluga tokom 2013. god., osiguravajući vas u kontinuitet zalaganja Autoriteta za
kontinuitet u postizanju i ispunjavanju svoje regulatorne uloge, sa ciljem daljeg podsticaja
investicija i pruažnjem garancije za efikasnu konkurenciju i dobiti za korisnike.
Iskreno,
Predsednik i Članovi Uprvanog Odbora, RAEPK
7
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
SADRŽAJ
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013 GODINU ZA SKUPŠTINU REPUBLIKE KOSOVA ................................................... 1
SADRŽAJ ................................................................................................................................. 8
LISTA GRAFIKONA ................................................................................................................. 10
LISTA TABELA ...................................................................................................................... 15
LISTA ZA AKRONIME .............................................................................................................. 16
PREGLED STRATEŠKIH DOSTIGUNUĆA .................................................................................... 18
MANDAT AUTORITETA ................................................................................................................ 22
OPŠTI PREGLED TRZIŠTA ELEKTRONSKIH TELEKOMUNIKACIJA ............................................... 25
BILANS PRIHODA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA ................................................................ 29
BROJ KORISNIKA FIKSNE TELEFONIJE ........................................................................................... 33
SAOBRAĆAJ FIKSNE TELEFONIJE .................................................................................................. 35
STRUKTURA POZIVA FIKSNE TELEFONIJE ........................................................................................ 36
KORISNICI MOBILNE TELEFONIJE ................................................................................................. 41
STRUKTURA KORISNIKA MOBILNE TELEFONIJE ................................................................................. 44
PROSEČNO MESEČNO KORIŠĆENJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ........................................................... 45
TARIFE................................................................................................................................ 51
INTERNET............................................................................................................................. 62
FIKSNI PRISTUP ..................................................................................................................... 62
MOBILNI PRISTUP .................................................................................................................. 63
TARIFE................................................................................................................................ 65
MEĐUNARODNI PRISTUP OPERATERA INTERNETA I SAOBRAĆAJ ............................................................. 66
IZNAJMLJENE VEZE ............................................................................................................. 67
IZNAJMLJENA TRŽIŠTA I VEZE NA KOSOVU I ZEMLJAMA EKPANZIJE JUGOISTOČNE EVROPE .............................. 67
POREĐENJE TARIFA/CENA ZAKUPA VEZA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE ............................................ 68
OPŠTI PREGLED O POŠTANSKOM TRZIŠTU............................................................................... 70
LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI KOSOVA ................................................... 72
REGISTAR LICENSIRANIH POŠTANSKIH OPERATORA REPUBLIKE KOSOVA .............................................. 74
AKTIVINOSTI – POŠTANSKE USLUGE KOJE SE REALIZUJU OD LICENCOVANIH POŠTANSKIH I KURIR OPERATORA .. 75
MERLJIVI POKAZATELJI POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI KOSOVA .................................................... 77
STATISTIČKI PODACI O REALIZACIJI POŠTANSKIH USLUGA, UPOREĐENJA I OBIM POŠILJKI TOKOM 2013 GODINE 77
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
PRIHODI OD IZNAJMLJENIH VEZA ................................................................................................. 68
OBIM POŠTANSKIH POŠILJKI ZA 2013 GODINU 2013, UPOREĐENJE I ODVAJANJE TRŽIŠTA PREMA OBIMU POŠILJKI78
OBIM POŠTANSKIH POŠILJKI TOKOM 2103 GODINE I UPOREĐENJE SA 2012 GODINOM CPP-A ‘POŠTA KOSOVA
DD’ .................................................................................................................................... 82
8
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
OBIM OBIČNIH POŠILJKI ZA 2013 GODINU I UPOREĐENJE SA 2012 GODINOM .......................................... 83
OBIM REGISTROVANIH POŠILJKI U TOKU 2013 GODINE I UPOREĐENJE SA 2012 GODINOM .......................... 86
OBIM POŠTANSKIH POŠILJKI U TOKU2013 GODINE, I UPOREĐENJE SA 2012 GODINOM
‘PRIVATNI OPERATORI’............................................................................................................ 91
PODACI O PRIHODIMA – PRIHODI U POŠTANSKI SEKTOR ZA 2013 GODINU ............................................. 95
PODACI KVALITETA – OSOBINE I STANDARDI REALIZACIJE POŠTANSKIH USLUGA ...................................... 99
ZAPOSLENO OSOBLJE ANGAŽOVANO U POŠTANSKOM SEKTORU TOKOM 2013. GOD...................................101
ŽALBE KORISNIKA- POTROŠAČA POŠTANSKIH USLUGA .....................................................................103
PODACI O INFRASTRUKTURI I MREŽI PRUŽANJA POŠTANSKIH USLUGA ..................................................106
TARIFE – CENE ZA PRUŽANJE POŠTANSKIH USLUGA ........................................................................107
TARIFE- CENE ZA PRUŽANJE UNIVERZALNIH I REZERVISANIH POŠTANSKIH USLUGA ..................................108
TARIFE- CENE ZA PRUŽANJE DRUGIH POŠTANSKIH USLUGA- POSLOVNE USLUGE ......................................112
INTEGRACIJE I MEĐUNARODNA SARADNJA ....................................................................................112
UREDBE .............................................................................................................................116
LICENCIRANJA /OVLASCENJE ....................................................................................................121
SADRZAJ POKAZATELJA TRŢIŠTA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ..............................................................124
TABELA BROJA FIKSNIH TELEFONSKIH LINIJA PREMA DOMAĆINSTVIMA I STANOVNIŠTVU PO OPŠTINAMA DO 2013. GOD.125
TABELA BROJA KORISNIKA INTERNETA PO DOMAĆINSTVU I STANOVNIŠTVU PREMA OPŠTINAMA DO 2013. GOD .......126
DELATNOST PRAĆENJA I INSPEKCIJE ...........................................................................................130
ODGOVORNOST RAEPK-A ......................................................................................................134
OBEZBEĐIVANJE INTEGRITETA .....................................................................................................134
IZJAVA O TRANSPARENTNOSTI......................................................................................................134
ANEKS A ..............................................................................................................................135
ANEKS B) .............................................................................................................................162
REGISTAR PREDUZEĆA LICENCIRANIH OD STRANE AEPK ZA RAD MREŽA I PRUŽANJE JAVNIH TELEKOMUNIKACIONIH
USLUGA .................................................................................................................................162
ANEKS C) .............................................................................................................................169
SPISAK INDIVIDUALNE OVLASCENJE IZDATIH TOKOM 2013 GODINE ZA OPERATORE I KORISNIKE RADIO FREKVENCIJA 169
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
ANEKS D) .............................................................................................................................175
ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI RAEPK-A .........................................................................................175
ADRESE REGULATORNOG AUTORITETA ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE USLUGE ............................................178
9
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
FIGURA: 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA RAEPK ....................................................................... 23
FIGURA: 2. POTPUNA LIBERALIZACIJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA ...................................... 27
FIGURA: 3. RASPODELA PRIHODA PO DELATNOSTIMA ................................................................ 29
FIGURA: 4. TRŽIŠTE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA U ZEMLJAMA REGIONA ZA 2012 GODINU...... 30
FIGURA: 5. RAST SEKOTRA PREMA PRIHODIMA PO ZEMLJI (IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL,
IZVEŠTAJ IV: FEBRUAR 2014) ................................................................................................. 31
FIGURA: 6. INVESTICIJE U MREŽE I TELEKOMUNIKACIONE USLUGE – POREĐENJE
INVESTICIJA PO USLUGAMA 2010-2013 ................................................................................... 31
FIGURA: 7. PENETRACIJA FIKSNE TELEFONIJE TOKOM PERIODA 2010 –2013 .............................. 34
FIGURA: 8. PODELA TRŽIŠTA PREMA KORISNICIMA I PRIHODIMA: 2010 DO 2013 .......................... 35
FIGURA: 9. UKUPAN SAOBRAC AJ GENERISAN I TERMINIRAN FIKSNE TELEFONIJE ........................ 36
FIGURA: 10. GENERISANI FIKSNI SAOBRACAJ PO DESTINACIJAMA 2010 – 2013 ............................. 37
FIGURA: 11. ULAZNI SAOBRACAJ FIKSNE TELEFONIJE 2010 – 2013 .............................................. 38
FIGURA: 12. LOKALNE I NACIONALNE TARIFE FIKSNE TELEFONIJE .............................................. 39
FIGURA: 13. BROJ MOBILNIH KORISNIKA 2007 DO 2013 .............................................................. 41
FIGURA: 14. PENETRACIJA MOBILNE TELEFONIJE 2009 DO 2013 .................................................. 42
FIGURA: 15. PENETRACIJA MOBILNE TELEFONIJE DECEMBAR 2005 – JUN 2012 ............................ 42
FIGURA: 16. PODELA TRŽIŠTA MOBILNE TELEFONIJE PREMA KORISNICIMA 2009-2013 ................ 43
FIGURA: 17. PRIHODI MOBILNE TELEFONIJE 2007-2013 ............................................................. 43
FIGURA: 18. PODELA TRŽIŠTA MOBILNE TELEFONIJE NA OSNOVU PRIHODA ZA
OPERATORE (2009 – 2013)..................................................................................................... 44
FIGURA: 19. STRUKTURA MOBILNIH KORISNIKA OD 2010 - 2013 ................................................. 44
FIGURA: 20. STRUKTURA MOBILNIH KORISNIKA ((IZVOR: CULLEN INTERNACIONAL, IZVEŠTAJ
4,NOVEMBAR 2013) ............................................................................................................... 45
FIGURA: 21. RASPODELA POZIVA MOBILNE TELEFONIJE GENERISANIH, KOJE SU TERMINISANE
UNUTAR MREŽE („MOBILE ON-NET) 2010 DO 2013 .................................................................. 46
F IGURA : 22. RASPODELA TELEFONSKIH POZIVA GENERISANIH U MOBILNOJ MREŽI KOJI SU
TERMINISANI U DRUGOJ MOBILNOJ MREŽI (MOBIL OFF –NET) 2010 - 2013................................ 47
FIGURA: 23. RASPODELA GENERISANI MOBILNIH POZIVA KOJA SE TERMINISANE U
FIKSNOJ MREŽI...................................................................................................................... 47
FIGURA: 24. RASPODELA GENERISANIH TELEFONSKIH POZIVA U MOBILNIM
MREŽAMA KOJ I SU TERMINISANI U MEĐUNARODNOJ MREŽI
(MOBILE INTERNATIONAL CALLS) 2010 - 2013 ........................................................................ 47
FIGURA: 25. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAKA OD VIRTUALNIH OPERATORA
(MVNO) POD DESTINACIJAMA– NUMERACIJA MVNO (2010 - 2013) ............................................ 48
FIGURA: 26. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUALNNIH OPERATORA
(MVNO) PO DESTINACIJI – NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU MREŽE
POČETNOG OPERATORA (2010 - 2013) .................................................................................... 48
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
LISTA FIGURA
10
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
11
FIGURA: 27. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUELNIH
OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI – NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU
DRUGIH MOBILNIH MREŽA (2010 - 2013) ................................................................................ 48
FIGURA: 28. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUELNIH
OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI – NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU
FIKSNIH MREŽA (2010 - 2013) ................................................................................................ 49
FIGURA: 29. RASPODELA GENERISANOG SAOBRACAJA OD VIRTUELNIH OPERATERA
(MVNO) PO DESTINACIJI – NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU
MEĐUNARODNIH MREŽA (2010 - 2013) .................................................................................. 49
FIGURA: 30. ULAZNI MOBILNI SAOBRACAJ OD 2010 – 2013 .......................................................... 50
FIGURA: 31. ULAZNI SAOBRAĆAJ IZ FIKSNE MREŽE 2010 – 2013 .................................................. 50
FIGURA: 32. ULAZNI SAOBRAĆAJ IZ MEĐUNARODNE MREŽE OD 2010 - 2013 ................................ 50
FIGURA: 33. KORPA O TARIFA KORISNIKA PO OECD .................................................................... 51
F IGURA : 34. KORPA TARIFE ZA NISKE KORISNIKE (LOW USAGE BASKET)
IZVOR: CULLEN INTERNACIONAL, IZVEŠTAJ 4 , NOVEMBAR 2013 ......................................... 52
F IGURA : 35. KORPA TARIFA ZA PROSEČNE KORISNIKE (MEDIUM USAGE BASKET) .............. 52
F IGURA : 36. KORPA TARIFA ZA VISOKE KORISNIKE (HIGH USAGE BASKET)
(IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ IV: NOVEMBAR 2013) .................................. 53
F IGURA : 37. TARIFE NACIONALNIH POZIVA ZA „PEAK” ........................................................ 53
F IGURA : 38. TARIFE NACIONALNIH POZIVA ZA „OFF-PEAK” ................................................. 53
FIGURA: 39. TARIFE MEĐUNARODNIH POZIVA ........................................................................... 54
FIGURA: 40. TARIFE ZA SLANJE SMS PORUKA ............................................................................. 54
FIGURA: 41. TARIFE ZA MEDJUNARODNE POZIVE ZA ‘OFF-PEAK’ ................................................. 55
FIGURA: 42. MTR U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE I EU-27 .................................................... 56
FIGURA: 43.STEPEN SMANJENJA TARIFE TERMINACIJA MOBILNI
POZIVA U EVROPSKIM ZEMLJAMA ........................................................................................... 57
FIGURA: 44.STEPEN SMANJENJA TARIFE TERMINACIJE MOBILNIH
POZIVA NA KOSOVU 2008-2013 .............................................................................................. 58
FIGURA: 45. POKRIVENOST MOBILNIH OPERATORA ................................................................... 59
FIGURA: 46. TARIFE GENERISANIH POZIVA ROMANING- U PRAVCU SVOJE MREŽE ......................... 60
FIGURA: 47. TARIFE PRIMANJA POZIVA U ROMINGU ................................................................... 60
FIGURA: 48.OPŠTI BROJ KORISNIKA INTERNETA 2010 – 2013 ...................................................... 62
FIGURA: 49. PENETRACIJA INTERNET USLUGA 2010 - 2013 ......................................................... 62
FIGURA: 50.PENETRACIJA FIKSNIH ŠIROKOPOJASNIH USLUGA INTERNETA U ZEMLJAMA
JUGOISTOČNE EVROPE I PROSEK ZEMALJA EU -27 (IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL,
IZVEŠTAJ 4 - NOVEMBAR 2013)............................................................................................... 63
FIGURA: 51. PODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA .................................................................... 64
FIGURA: 52. PODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA .................................................................... 64
FIGURA: 53. PODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA .................................................................... 64
FIGURA: 54. BRZINE I TARIFE ZA PRUŽENE USLUGE INTERNETA 2013 ......................................... 65
FIGURA: 55.SAOBRAĆAJ INTERNETA PREMA MERAMA U ČVORU RAZMENE
INTERNETA (KOS-IX) – 2013................................................................................................... 66
FIGURA: 56.PEAK SAOBRACAJ ZA MESECI 2013 GODINE .............................................................. 66
FIGURA: 57. KRETANJE BROJA IZNAJMLJENIH VEZA NA VELIKO I MALO U REPUBLICI
KOSOVO 2007 - 2013 ............................................................................................................. 67
FIGURA: 58. PRIHODI OD IZNAJMLJENIH VEZA NA VELIKO OD 2007 - 2013 ................................... 68
FIGURA: 59. GODIŠNJE TARIFE ZA KAPACIETE OD 2 MBPS ZA IZNAJMLJENE VEZE NA
MALO OD 2 KM U ZEMLJAMA U REGIONU (IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL,
IZVEŠTAJ 4, NOVEMBAR 2013) ................................................................................................ 69
FIGURA: 60. GODIŠNJE TARIFE ZA KAPACITET OD 34 MBPS ZA IZNAJMLJENE
VEZE NA MALO OD 2 KM U ZEMLJAMA U REGIONU
(IZVEŠTAJ: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ IV, NOVEMBAR 2013) ...................................... 69
FIGURA: 61. OTVARANJE TRŽIŠTA ZA POŠTANSKE USLUGE PREMA EVROPSKOJ KOMISIJI; ............. 73
FIGURA: 62. PREGLED OBIMA – BROJA ARTIKALA – POŠTANSKIH POŠILJKI RAZDVOJENO PO
POŠTANSKIM OPERATORIMA ZA 2013 GODINU........................................................................ 78
FIGURA: 63. PREGLED TRŽIŠTA PREMA OBIMU – BROJA ARTIKALA, POŠILJKI,
UPOREĐENJE IZMEĐU JPP-A I PRIVATNIH OPERATORA U TOKU GODINA 2012 – 2013; ............... 79
FIGURA: 64. PREGLED TRŽIŠTA PREMA OBIMU – BROJ POŠILJKI,
UPOREĐENJE PO %, IZMEĐU JPO-A I PRIVATNIH OPERATORA ZA GODINE 2012 – 2013;............... 79
FIGURA: 65. GRAFIČKO KRETANJE TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, PREMA OBIMU
POŠILJKI IZMEĐU OJP-A I PRIVATNIH OPERATORA,
UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 – 2013; .................................................................................... 80
FIGURA: 66. GRAFIČKO KRETANJE OBIMA POŠILJKI PREMA % OBIMA
POŠILJKI OJP-A U ODNOSU NA PRIVATNE OPERATERE, UPOREĐENJE
ZA
GODINE 2012 – 2013;; ........................................................................................................... 80
FIGURA: 67. GRAFIČKI PRIKAZ RAZDVAJANJA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA,
PREMA % OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI I POŠTANSKIH OPERATORA,
UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 – 2013; ................................................................................... 81
FIGURA: 68. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIČNIH POŠILJKI, PRIMLJENO-DISTRIBUIRANO
NA DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA DD’
PERIOD TM1 – TM4 2013; ....................................................................................................... 83
FIGURA: 69. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIČNIH POŠILJKI, PRIMLJENO-DISTRIBUIRANO
NA DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA DD’,
UPOREĐENJE TOKOM GODINA 2012 - 2013; ............................................................................. 83
FIGURA: 70. GRAFIČKO KRETANJE OBIMA OBIČNIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’
UPOREĐENJE TOKOM GODINA 2102 – 2013; ............................................................................ 84
FIGURA: 71. GRAFIČKI PRIKAZ, UPOREĐENJE OBIMA OBIČNIH POŠILJKI PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO PREMA %, U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU
‘POŠTA KOSOVA D.D, UPOREĐENJE TOKOM GODINA 2012 – 2013; ............................................. 84
FIGURA: 72. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIĆNIH POŠILJKI PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO
PREMA %, U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU
‘ POŠTA KOSOVA D.D’ PERIOD TM1 - TM4 2012; ....................................................................... 85
FIGURA: 73. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO,
U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU
‘POŠTA KOSOVA D.D’, PERIOD TM1 - TM4 2013; ....................................................................... 86
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
12
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
13
FIGURA: 74. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI PREMA VRSTI, PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’,
UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 - 2013; .................................................................................... 86
FIGURA: 75. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI PREMA VRSTI, PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’,
UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 - 2013; .................................................................................... 87
FIGURA: 76. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIĆNIH POŠILJKI PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA %, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘ POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE ZA GODINE
2012 - 2013; .......................................................................................................................... 87
FIGURA: 77. GRAFIČKO KRETANJE OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI PREMA VRSTI PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’
UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 - 2013; .................................................................................... 88
FIGURA: 78. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIĆNIH POŠILJKI PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA %, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘ POŠTA KOSOVA D.D’ UPOREĐENJE ZA GODINE 2012
- 2013; .................................................................................................................................. 88
FIGURA: 79. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, ZA VREMENSKI PERIOD
TM1 - TM4 2013; ................................................................................................................... 89
FIGURA: 80. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE PERIOD TM1TM4 2012 – 2013;.................................................................................................................. 89
FIGURA: 81. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA
%, U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE RAZLIKA
OD 2012 - 2013; .................................................................................................................... 90
FIGURA: 82. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA
%, U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE ZA
GODINE 2012 - 2013; ............................................................................................................. 90
FIGURA: 83. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENIH – DISTRIBUIRANO U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘PRIVATNI OPERATORI PERIOD TM1 - TM4 2013; .. 91
FIGURA: 84. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI PREMA % OPERATORA, PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU’ PRIVATNI OPERATORI’ PERIOD
TM1 - TM4 2013; ................................................................................................................... 92
FIGURA: 85. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘PRIVATNI OPERATORI’ UPOREĐENJE 2012 - 2013; 92
FIGURA: 86. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO/DISTRIBUIRANO PREMA
VRSTI POŠILJKE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘PRIVATNI OPERATOR TM1 - TM4
2013; .................................................................................................................................... 93
FIGURA: 87. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA
DESTINACIJI POŠILJKE ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI SAOBRAČAJ ‘PRIVATNI OPERATORI’,
KRETANJA ZA 2013 GODINU; .................................................................................................. 94
FIGURA: 88. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA
% VRSTI POŠILJKE ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI SAOBRAČAJ ‘PRIVATNI OPERATORI’, PERIOD
TM1- TM4 2012 I 2013; .......................................................................................................... 94
FIGURA: 89. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, UPOREĐENJE PREMA PRIJAVLJENIM
PRIHODIMA OD POŠTANSKIH OPERATORA U TOKU GODINA 2011 – 2012 - 2013; ........................ 95
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
FIGURA: 90. KRETANJE PRIHODA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA IZRAŽENO PREMA % UPOREĐENJE
U GODINAMA 2011 – 2013; .................................................................................................... 96
FIGURA: 91. KRETANJE PRIHODA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, UPOREĐENJE ‘POŠTA KOSOVA D.D’
U ODNOSU PRIVATNIH POŠTANSKIH OPERATORA U GODINAMA 2011 – 2013;............................ 96
FIGURA: 92. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA RAZDVOJENO PREMA % PRIHODA I
POŠTANSKIH OPERATORA, UPOREĐENJE U GODINAMA 2011 – 2013; ........................................ 97
FIGURA: 93. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA UPOREDO I RAZDVOJENO PREMA
PRIHODIMA I POŠTANSKIM OPERATORIMA, ZA 2013 GODINU; .................................................. 97
FIGURA: 94. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA PREMA % PRIHDODA OPERATORA
PRIJAVLJENO OD POŠTANSKIH OPERATORA ZA 2013 GODINU; .................................................. 98
FIGURA: 95. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, RAZDVOJENO U % PREMA PRIHODIMA
POŠTANSKIH OPERATORA U GODINAMA 2012 – 2013; ............................................................. 98
FIGURA: 96. UPOREĐENJE I KRETANJA PRIHODA CPP-E ‘POŠTA KOSOVA D.D’ U GODINAMA 2010 –
2013; .................................................................................................................................... 99
FIGURA: 97. PREGLED OSOBINE REALIZACIJE POŠTANSKIH USLUGA I BROJ POŠILJKI PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO UNUTAR ZEMLJE ‘POŠTA KOSOVA D.D’, ZA PERIOD TM1 - TM4 2013; ...............100
FIGURA: 98. PREGLED KVALITETA POŠTANSKIH USLUGA I BROJ PRIMLJENIH – RASPODELJENIH
POŠILJKI PREMA %, U ZEMLJI ZA PERIOD TM1 - TM4 2013. GOD. ..............................................101
FIGURA: 99. BROJ ZAPOSLENIH U POŠTANSKOM SEKTORU, PODELJEN PO OPERATERIMA I
POREĐENJE TOKOM GODINA 2012 - 2013; ..............................................................................102
FIGURA: 100. GRAFIČKI PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIH U POŠTANSKOM SEKOTRU PODELJEN PREMA %
ZA 2013. GOD. .......................................................................................................................102
FIGURA: 101. GRAFIČKI PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIIH U POŠTANSKOM SEKTORU POREĐENJE ZA
GODINE 2012 - 2013; ............................................................................................................103
FIGURA: 102. BROJ ŽALBI KORISNIKA- POTROŠAČA, PRIJAVLJENIH OD STRANE CJP “POŠTA KOOSVA
D.D. “ ZA 2013. GODINU. .........................................................................................................104
FIGURA: 103. POREĐENJE BROJA ŽALBI KORISNIKA- POTROŠAČA PRIJAVLJENIH OD STRANE CJP
“POŠTA KOSOVA DD. “ ZA 2012-2013. GOD. .............................................................................104
FIGURA: 104. GRAFIČKI PRIKAZ POŠTANSKE INFRASTRUKTURE I MREŽE PODELJEN PO
OPERATORIMA ZA 2013. GOD. ...............................................................................................106
FIGURA: 105. GRAFIČKI PRIKAZ POŠTANSKE INFRASTRUKTURE I MREŽE PODELJEN PREMA OPP I
PRIVATNIM OPERATERIMA ZA 2013. GODINU .........................................................................107
FIGURA: 106. POREĐENJE TARIFA- CENA ZA POŠTU PAPIRA PRE I NAKON PRIMENJENOG
POVEĆANJA OD STRANE “POŠTE KOSOVA D.D.” ZA UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ; ............................109
FIGURA: 107. POREĐENJE TARIFA- CENA ZA JEDNOSTAVNE ISPORUKE I R, SA TEŽINOM DO DVA (2)
KG, KOJE PRIMENJUJE ‘POŠTA KOSOVA D.D.’ I OPP ZEMALJA U REGIONU, UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ;110
FIGURA: 108. POREĐENJE TARIFA- CENA ZA RAZGLEDNICE PRIMENJENE OD STRANE CJP “POŠTA
KOSOVA D.D. “ I OPP ZEMALJA U REGIONU, UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ; .......................................111
FIGURA: 109. BROJ LICENCI IZDATIH OD STRANE AUTORITETA TOKOM PERIODA OD 2004
DO 2013 ...............................................................................................................................121
14
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
LISTA TABELA
15
TABELA: 1.POREĐENJE BROJA ZAPOSLENIH SA SRODNIM AUTORITETIMA U REGIONU ...................24
TABELA: 2.BROJ LICENCI IZDATIH OD STRANE RAEPK PODELJENE PO
KATEGORIJAMA LICENCI .....................................................................................................................................25
TABELA: 3. GLAVNI POKAZITELJI TRZISTE ELEKTRONSE KOMUNIKACIJE 2010-2013 ......................28
TABELA: 4. INVESTIJE U FIKSNE INFRASTRUKTURI PO KATEGORIJU (2012-2013) ...............................................32
TABELA:5. BROJ KORISNIKA FIKSNE TELEFONIJE (2010 - 2013) .............................................................34
TABELA:6. KORISNICI FIKSNE TELEFONIJE PO KATEGORIJE (2010 DO 2013) ......................................34
TABELA: 7. PROSECNO KORISCENJE USLUGA FIKSNE TELEFONIJE ZA JEDNOG
KORISNIKA (2011 - 2012) ....................................................................................................................................36
TABELA: 8. UPOREDIVOST POKAZATELJA GENERISANJA SAOBRAĆAJA
FIKSNE TELEFONIJE (2010-2013) .....................................................................................................................40
TABELA: 9. UPOREDIVOST POKAZATELJA PRESTANKA SAOBRAĆAKA
FIKSNE TELEFONIJE (2010-2012) ....................................................................................................................40
TABELA: 10. PROSEČNO KORIŠĆENJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA
JEDNOG KORISNIKA (2012 - 2013) ....................................................................................................................46
TABELA: 11. UPOREDIVOST POKAZATELJA GENERISANJA SAOBRAĆAJA MOBILNE TELEFONIJE
(2010-2012) ............................................................................................................................................................61
TABELA: 12. UPOREDIVOST POKAZATELJA TERMINACIJE SAOBRAĆAJA MOBILNE TELEFONIJE
(2010-2012) ............................................................................................................................................................61
TABELA: 13. BROJ KORISNIKA SA ŠIROKOPOJASNIM PRISTUPOM INTERNETA (2010 - 2013) .........64
TABELA: 14. REGISTAR LICENCI LICENCOVANIH POŠTANSKIH OPERATORA U
REPUBLICI KOSOVO;..............................................................................................................................................74
TABELA: 15. PREGLED ISPORUKE – DISTRIBUIRANJA POŠILJKI OD “POŠTE KOSOVA D.D’
PREMA % I PO DANIMA ISPORUKE U TOKU 2013 GODINE; .............................................................................................. 100
TABELA: 16. BUDŽET AUTORITETA USVOJEN OD STRANE SKUPŠTINE ............................................... 114
TABELA: 17. REVIDIRANI BUDŽET AUTORITETA....................................................................................... 115
TABELA: 18. BROJ LICENCI / OVLASCENJE I LICENCIRANE USLUGE TOKOM 2013
GODINE OD STRANE RAEPK ............................................................................................................................. 121
TABELA: 19. SPISAK VRSTA LICENCA PREMA FREKVENCIJSKIH POJASEVIMA I
USLUGAMA, BROJ OPERATORA I BROJ FREKVENCIJSKIH KANAL DATI NA KORIŠĆENJE TOKOM
2013 GODINE ....................................................................................................................................................... 122
TABELA: 20. BROJ FREKVENCIJSKIH KANALA DATI NA KORIŠĆENJE I REGISTROVANE U BAZI
PODATAKA ........................................................................................................................................................... 123
TABELA: 21. BROJ LICENCI ZA RADIO AMATORNE USLUGE – 2013. GOD. ............................................ 123
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
ADSL
RAEPK
ARPU
BWA
Opsezi GSM/DCS
BTS
ccTLD
OEK
OUF
EDGE
FTR
FWA
GPRS
gTLD
IANA
ICANN
ISP
ITU
KE
KOS-IX
ZEK
ZPU
LTE / 4G
LLU
MMS
MNO
MTR
MVNO
NGN
NP
OECD
Asimetrična digitalna pretplatnička linija (‘Asymmetric digital
Regulatorni
autoritet za elektronske i poštanske komunikacije
subscriber line’)
Prosečan prihod po korisniku (‘Average Revenue per User’)
Širkopojasni bežični pristup preko interneta (‘Broadband Wireless
Frekvencijski
opsezi za rad mobilne telefonije GSM u opsezima 900
Access’)
MHz i 1800 MHz
Bazna stanica predajnika (‘Base Transceiver Station’)
Državni kod interenta – domen najvišeg nivoa (‘Country code top-level
Odeljenje
domain’) za elektronske komunikacije, RAEPK
Odeljenje za upravljanje frekvencijama, RAEPK
Tehnologija mobilne telefonija koja omogućava bolji prenos GPRS
podataka (‘Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE)’)
Tarife terminacije fiskne telefonije (‘Fixed Termination Rates)
Tehnologija koja povezuje dve lokacije putem uredjaja ili bezžičnih
sistema (‘Fixed Wireless Access’)
Tehnologija paketa i usluga podataka generacija 2G i 3G (‘General
Packet Radio Service’)
Domen opšte namene (‘Generic top-level domain’)
Autoritet unutar ICANN za dodelu brojeva i dodelu brojeva interneta
(‘Internet Assigned Numbers Authority’)
Međunarodna korporacija za dodelu imena i brojeva (‘Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers’)
Davatelj internet usluga (Internet Service Provider’)
Međunarodna unija za telekomunikacije (‘International
Telecommunication Union’)
Elektronske komunikacije
Tačka razmene internet saobraćaja Kosova (‘Kosovo Internet
Zakon
o elektronskim
komunikacijama br. 04/L/109
Exchange
Point’)
Zakon o poštanskim uslugama br. 03/L-173
Tehnologija četvrte generacije mobilne telefonije za brze bezžične
komunikacije 4G (‘Long-Term Evolution’)
Potpuno i zajednicko koriscenje lokalne petljel (‘Local Loop
Usluga
multimedijskih poruka ‘Multimedia Messaging Service’
Unbundling’)
Operator mobilne mreže (‘Mobile Network Operator’)
Tarife terminacije mobilne telefonije (‘Mobile Termination Rates’)
Virtuelni mobilni operater mreže (‘Mobile Virtual Network Operator’)
Nova generacija mreža (‘Next Generation Network’)
Prenosivost brojeva (‘Number Portability’)
Organizacija sa ekonomsku saradnju i razvoj (‘Organisation for
Mik,
Economic Co-operation and Development’)
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
LISTA ZA AKRONIME
16
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
SMP
PMR
‘Post-paid’
‘Pre-paid’
PTP
APEP
QoS
R&TTE
SMS
TAIEX
Tarife ‘off-net’
Tarife ‘on-net’
TETRA
TSMQ
UMTS / 3G
USO
usluge VAS
VOIP
Web GIS
Operator
Geografski informacioni sistem putem VEB-a
Jedno preduzeće koje je ovlašćeno da pruža usluge javnih
telekomunikacionih mreža
Poziv
Linija postavljena u cilju postizanja dvosmerne komunikacije
korišćenjem javne komutacione telefonske mreže u realnom vremenu
Telekomunikaciona sredstva koja omogućavaju transparentni prenos
kapaciteta između terminalnih tačaka mreže i koje ne uključuju
komutaciju prema zahtevu (Komutacione funkcije koje korisnici mogu
da kontrolišu u okviru odredbi iznajmljenih linija).
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Iznajmeljene
linije
17
Operatori sa značajnom snagom na tržištu – OFNT (ang. ‘Significant
Profesionalne
Market Power’)radio pokretne usluge (‘Professional Mobile Radio’)
Korisnici sa ugovorom
Korisnici sa pretplatom
Fiksne mikro-talasne usluge Point to Point (‘Point-to-Point’)
Akcioni plan i evropsko partnerstvo
Kvalitet usluga (‘Quality of Service’)
Radio i telekomunikaciona terminalna oprema (‘Radio and
Telecommunications Terminal Equipment’)
Usluga kratkih poruka (‘Short Message Service’)
Instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija Evropske
komisije (‘Technical Assistance and Information Exchange instrument’)
Tarife u pravcu drugih fisknih i mobilnih mreža
Tarife unutar mreže
Kontrola i pracenje frekvencijskih opsega za vazduhoplovne usluge i
usluga (‘Terrestrial Trunked Radio’)
Uređaj za merenje kvaliteta usluga mobilne telefonije (‘Drive test
Tehnologija
treće generacije mobilne telefonije 3G (‘Universal Mobile
Tool’)
Telecommunications System’)
Obaveze za univerzalne usluge (‘Universal Service Obligation’)
Davaoci usluga sa dodatnom vrednošću (‘Value Added Service’)
Tehnologija za prenos glasa putem interent protokola ‘Voice over IP”
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
PREGLED STRATEŠKIH DOSTIGUNUĆA
Autoritet je razvio svoju delatnost na osnovu ciljeva i aktivnosti definisanih u planu rada za
2013. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Autoriteta, obavljajući duţnosti i
ostvarujući većinu predviđenih ciljeva, čak i prevazilazeći ih u slučajevima kada je njihovo
postizanje u potpunosti zavisilo od mandata Autoriteta.
Sledeći podaci predstavljaju sažetak zatraženih podataka po zakonu za izveštavanje
uključujući takođe i glavne razvoje i dostignuća registrovanih tokom izveštajne godine
2013.
1) 13 redovnih sastanaka Odbora;
2)
6 novih usvojenih uredbi;
3) 10 javni konsultacija pokrenutih I administrativni;
4) 140 odluka od kojih 60 rešenja su izvršnog karaktera regulatornog efekta
5) Vođenje jedan (1) proces o rešavanju sporova (sukoba) između licenciranih
operatora rešavajući ih prema odgovarajućim rešenjima isporučenim stranama
uključenih u postupku
7) Prednosti od programa tehničke pomoći i programa posvećenim stručnom
unapređenju omogućenih sporazumom o saradnji sa raznim međunarodnim
institucijama i homolognim autoritetom.
 šest (6) misija tehničke pomoći podrţane od strane Evropske komisije preko
instrumenta/ programa TAIEX u trajanju od 35 radna dana i ukupno 5 visokih
stručnjaka koji su došli sa regulatora zemalja EU.
 Procenjena minimalna cena za pomoći od TAIEX samo za misije stručnjaka za
RAEPK stigne iznos od 15,000.00 €;
 Dok su prednosti osoblja Autoriteta brojne od stručnosti dobijene od misija
stručnjaka TAIEX u pitanjima razvoja i pribliţavanja sekundarnog zakonodavstva
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
6) Primio je na razmatranje dvadeset (20) slučajeva žalbi potrošača u vezi sa uslugama
elektronskih komunikacija kao i jedan (1) slučaj žalbe potrošača u vezi sa
poštanskim uslugama, rešavajući ih putem davanja tumačenja, uputstava i
preporuka (dopis sa objašnjenjem) podnetih potrošačima i operaterima u
slučajevima kada potrošači nisu iscrpeli postupak u prvom stepenu kod operatera
davaoca usluga.
18
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
sektora elektronskih komunikacija u EU, uključujući 35 dana intenzivnog rada i
obuke za 10 članova stručnog osoblja Autoriteta.
8) Izdavanje sedam (7) izvršnih odluka o izricanju ekonomskih sankcija, u iznosu od
151,022.00 €
9) Ostvarivanje prihoda u iznosu od 5,743,363.45 € koji predstavlja višak plana
prihoda od oko 26.4%
Od kojih su podeljene prema kategorijama prihoda;
-
1,625,450.00 € ; prihoda od licenci
2,720,256.00 € prihoda od korišćenja frekvencijskih resursa
325,080.00 € prihoda od korišćenja numeričkih resursa
688,232.99 € prihoda od godišnje tarife nadzora
151,022.00 € prihoda od izricanja mera sankcija
14,600.00 € prihoda od administrativnih usluga
10) Nastavak sa unapređenjem i podizanjem stručnih kapaciteta stručnog i
administrativnog osoblja kako bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje i sa većom
efikasnošću očuvajući posvećenost ka angaţovanju za izgradnju kadra stručnog i
odgovornog osoblja.
-
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
-
19
211 dana efikasne obuke i/ili učešće u radionicama, konferencijama ili
studijskim posetama, ukupno ostvarenih tokom 2013 godine;
91.4% reprezentacija (učešće) svih zaposlenih;
25.71% reprezentacija (učešće) zaposlenih žena u ukupnom broju programa
obuke, odnosno 82% učešća zaposlenih žena u programima obuke i/ ili
reprezentacije;
U smislu promovisanja transparentnosti u 2012 godini, Autoritet je nastavio sa preciznošću
i doslednošću da ispunjava svoju obavezu koja se odnosi publicitet rada i izvršenih
angaţovanja. Sve relevantne informacije i dokumente o delatnostima Autoriteta redovno su
i realno objavljene na ueb stranici uključujući;
i.
ii.
iii.
Objavljivanje svih regulatornih akta i odluka regulatornog efekta usvojene od
strane Upravnog odbora uključujući upravne odluke sa efektom za treće strane
Razvijanje postupaka za javne konsultacije predviđene sa zakonom o
telekomunikaciji, i organizovanje i odrţavanje javnih debata o svim pitanjima od
značaja za zainteresovane strane
Objavljivanje i redovno aţuriranje baze podataka, odnosno registra operatora,
pruţioca telekomunikacionih usluga, operatora poštanskih i kirurških usluga,
kao i ovlašćenih korisnika resursa/frekvencijskih i numeričkih kanala;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
iv.
v.
Redovno objavljivanje periodičnih izveštaja sa statističkim podacima
telekomunikacionih trţišta ;
Redovno objavljivanje podataka i informacija smišljenih i upućenih za konačne
korisnike telekomunikacionih i poštanskih usluga;
U prilog objavljenim informacijama na ueb stranici Autoriteta, vodeći zvaničnici Autoriteta
su se predstavili u različitim radio i televizijskim emisijama i preko saopštenja za javnost ,
gde su obavestili javnost o svim pitanjima vaţnim o oblasti telekomunikacija i poštanskog
sektora.
Osim toga, Autoritet je na redovan način i u najkraćem mogućem roku odgovorio na sva
pitanja podnetih od strane novinara i na sva druga pitanja od zainteresovanih strana, kao
građana, predstavnici investitora ili dobavljača trţišta telekomunikacija. Međutim, u vezi sa
ispunjavanjem obaveza, vredi naglasiti da u nedostatku ljudskih i stručnih resursa, tokom
2012 godine, Autoritet je nastavio da se suočava sa administrativnim izazovima, koji se
odnose na obavezu objavljivanje dokumenata na srpskom i engleskom jeziku.
a) Zaključi fazu usklađivanja i završetka sekundarnog zakonodavstva predvidjenog
Zakonom o elekronskim komunikacijama i da nastavi napore u usklađivanju
regulatnornog okvira sa okvirom Evropske unije;
b) Da se angažuje sa daljim jačanjem svojih pozicija za vršenje nadzora sa
transparentnošću profesionalizmom nastup tržišta elektronske i poštanske
telekomunikacije.
c) Da se angazuje u jačem nadzoru odnosa između operatora, koji posluju na tržištu
elektronskih i poštanskih komunikacija, zahtevajući od operatora da budu sto
transparentiji i pravicniji u pružanju usluga potrošačima, odobravajući i prateći
sprovođenje normativnog zakonskog regulatornog okvira.
d) Da nastavi da se angažuje u efikasnom upravljanju frekvencija, ukljucujuci takodje I
frekvencije koje se koriste za usluge 3G i/ili 4G;
e) Da počne sa angažovanjem za početak sprovođenja univerzalnih usluga, kao jedina
mogućnost za pružanje osnovnih usluga u onim područjima gde ove usluge
nedostaju ili se pružaju na nedovoljan način;
f) Da dovrši studije izvodljivosti i glavni projekat za izgradnju kapaciteta za trajno
praćenje i na celoj teritoriji zemlje kroz postavljanje fiksnih stanica za praćenje,
nomadskih stanica i mobilnih stanica;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Dok, u odrazu stalnih i tekućih angažovanja Autoriteta iniciranih tokom izveštajne godine i
prenete u narednim godinama, osim specifičnih ciljeva i aktivnosti predstavljenih u
dokumentu “Aneks A” (Godišnji program rada za 2014. god.) u nastavku predstavljamo
ukratko težište Autoriteta da:
20
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
g) Da osnuje Centar za reagovanje na hitne kompjtuerske slučajeve (CERT) u skladu sa
Dokumentom Politika Sektora i Smernica Agencije Evropske unije za sigurnost
mreža i podataka (ENISA).
h) Da ostvari radnje predviđene u izveštajima i preporukama rada (akcionih planova)
za unapređenje procesa ka obezbeđivanju i sprovođenju državnih kodova, državnog
koda za telefoniju i državnog koda za internet (ccTLD), kao i pokretanje radnji
potrebnih za primanje generičkog koda za internet (gTLD) uključujući takođe i izbor
registra.
i) Da uskladi i koordinira aktivnosti sa nadležnim organima (MER i VK) na
koncentrisaniji način u sprovođenju proisteklih obaveza za pružanje univerzalniih
usluga, kao jedina mogućnost za pružanje osnovnih usluga takođe i u onim
područjima u kojima ove usluge nedostaju ili su pružene na nedovoljan način.
21
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
OPŠTE ZNANJE O REGULATORNOM AUTORITETU ELEKTRONSKIH I POŠTANSKIH
KOMUNIKACIJA
Mandat Autoriteta
Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije(RAT), na osnovu člana 142
Ustava Republike Kosova je osnovan od strane Skupštine Kosova, kao nezavisna institucija
da sprovodi i izvrši ekonomske regulacije u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih
usluga, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, br. 04/L-109 i Zakonom o
poštanskim uslugama br. 03/L-173.
RAEPK je nacionalni regulatorni autoritet u oblasti elektronske komunikacije i poštanskih
usluga, koji sprovodi i nadgleda regulatorni okvir utvrđen zakonom za elektronske
komunikacije i zakonom o poštanskim uslugama, kao i od politika razvoja oblasti
elektronskih komunikacija „Digitalna Agenda za Kosovo 2013 – 2020, kako je određeno
rešenjem Br. 02/119 Vlade Republike Kosova.
Autoritet je autonomno, javno, samofinansirajuće, neprofitabilno, nezavisno pravno lice,
koje obavlja delatnost u skladu sa vazećim zakonom. Autoritet je u radu i prilikom
donošenja odluka u okviru svojih nadleţnosti samostalan. Autoritet se rukovodi i upravlja
od strane Upravnog Odbora koji je istovremeno pravni i nezavisni autoritet u donošenju
odluka i funkcioniše na osnovu interne uredbe, odobrene od njega. Skupština imenuje
Predsednika preko članova Odbora, koji je izvršni direktor Autoriteta.
Misija Autoriteta je da se sve aktivnosti i njena delatnost zasnivaju i razlikuju u zalaganju
kao nezavisnog regulatora trţišta i prekursora za elektronske i poštanske komunikacije
traţeći da se postigne regulatorni okvir koji promoviše povoljno okruţenje za investitore i
nudi rešenja, cene i najbolji kvalitet za sve korisnike usluga elektronskih komunikacija i
poštanskih usluga na Kosovu.
Sadašnja organizaciona struktura Autoriteta odobrena je od strane Odbora, rešenjem Br.
309 (Ref. Br. Prot. 002/B/13) i kao takva predstavljena je u nastavku;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Nadleznosti i obaveze Autoriteta određene su Zakonom Br. 04/L-109 za elektronske
komunikacije i Zakonom za Poštanske Usluge Br.03/L-173 (Zakoni), Autoritet obavlja svoje
funkcije u skladu sa zakonima i drugim zakonskim aktima i propisima, a u skladu sa
nacionalnim sektorskim politikama i nacionalnim strategijama razvoja elektronskih
komunikacija i međunarodnih sporazuma u oblasti elektronskih komunikacija, u kojima je i
Republika Kosova.
22
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA RAEPK
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Druge osnovne informacije;
23
Ukupan broj zaposlenih;
administrativno osoblje)
32
Ukupan broj ženskog osoblja;
11 (ili izraženo u % = 34.4%)
Ukupan broj članova odbora;
5
Ukupan broj srednjeg i višeg rukovodstva
(ne računajući odbor);
18
Ukupan broj žena u srednjem i višem
rukovodstvu (ne računajući Odbor);
(22
stručno
osoblje
4 (izraženo u % = 22.2%)
+
10
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
TABELA: 1. POREĐENJE BROJA ZAPOSLENIH SA SRODNIM AUTORITETIMA U REGIONU
Br.
Autoritet /Agencija
Drzava
ICTA, Turska
2
RATEL, Srbija
3
Br.
jedinica
Br. Osoblja po
jedinicama
Napomena
805
15
54
9 Odeljenja / Sektora
105
4
26
4 Odeljenja podeljena u 9
jedinica
RAK, Bosna i
Hercegovina
118
5
24
4
HAKOM, Hrvatska
170
9
19
9 Sektora
5
AEC, Makedonija
134
10
13
5 Odeljenja + 5 Divizija
6
EKIP, Crna Gora
69
6
7
AKEP, Albanija
60
7
8.5
6 Odeljenja + 1 Kancelarija
8
PTA, Island
29
4
7
4 Divizija
9
RAEPK, Kosovo
37 +23
11
3.5
5 Odeljenja + 7 kancelarija
5 Sektora
6 Sektora
11.50
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
1
Br.
osoblja
3
Dve nove pozicije su odobrene Zakonom o budžetu 2014. god
24
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
OPŠTI PREGLED TRZ IŠTA ELEKTRONSKIH TELEKOMUNIKACIJA
Trzište telekomunikacija na Kosovu je takođe i tokom 2013. god. nastavilo da postigne
pozitivne trendove u pojedinim segmentima trzišta elektronskih komunikacija po broju
korisnika usluga mobilne telefonije i internet I istovremeno karakteriše se razvojem
konkurentne ponude usluga, i pored pada cena nekih od osnovnih usluga, i sve je to
omogućeno nakon liberalizacije trzišta, u skladu sa Zakonom o elektronskim
komunikacijama i politikama sektora elektronskih komunikacija.
Broj operatora i pruioca usluga koji su licencirani od strane Autoriteta za pruţanje
telekomunikacionih usluga do kraja 2013.god. bio je 114 u poređenju sa 103 na kraju 2012.
God. Pozivajući se na “Registar licenciranih operatora”, stanje na kraju 2013. god.
Prikazano je kao u sledećoj tabeli;
TABELA: 2. BROJ LICENCI IZDATIH OD STRANE RAEPK PODELJENE PO KATEGORIJAMA LICENCI
BROJ LICENCI/OVLASCENJE IZDATIH OD STRANE RAEPKU
Licenca za internet usluge
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
Licenca za međunarodne telekomunikaciona sredstva i čvor
Licenca za usluge fiksne telefonije
Licenca za telekomunikacione usluge Mobile – GSM
Licenca za usluge MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
UKUPNO...............................................
BR.
LICENCI/OVLAS.
54
39
6
6
3
2
2
2
114
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Broj radnika sa redovnim radnim ugovorima (puno radno vreme) od licenciranih operatera
u 2013. god. Bio je oko 3,473, gde 27% njih su Zene, a 73% su muškarci. Operator sa
najvećim brojem zaposlenih nastavlja da bude javni operator, PTK d.d. sa oko 69% svih
zaposlenih u sektoru EK.
25
Takođe i tokom 2013. God. korišćenje elektronskih komunikacija i dalje ima pozitivan
trend, ali sa sporijim ritmom u segmentima trţišta mobilne telefonije i interneta, dok u
segmentu fiksne telefonije primećeno je i dalje smanjenje broj korisnika, ali takođe i u
nivou prihoda u poređenju sa prethodnom godinom obelezeno je smanjenje.
Kod mobilne telefonije, dva operatora mobilne mreze poseduju oko 93,85 % svih prihoda
segmenta mobilne telefonije dok dva virtuelna operatera poseduju oko 6,15 % prihoda
segmenta mobilne telefonije. Prihodi mobilnih operatora (uključujuci i operatore mreža i
one virtuelne) predstavljaju oko 76,5 % prihoda svog trţišta elektronskih komunikacija.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
U tokom 2013. god. broj korisnika mobilne telefonije dostigao je cifru od 1.786.622, (TM3
2013) iako na kraju godine ovaj broj je pao na cifru od 1,643,429, što predstavlja sniženje
25,245 korisnika, ili izrazeno u procentima predstavlja pad od 1.2 % u odnosu na kraju
2011.god.
Međutim, ovaj broj korisnika nije praćeno od saobracaja koji potiče iz mobilnih mreža, koji
je ukupno obeležio rast od samo 5,6 %. S druge strane, ukupan dolazni saobracaj u
mobilnim mrezama značajno je opao sa 14%, još izrazeniji pad primećuje se u segmentu
saobracaja dolaznih međunarodnih poziva, koja u 2013 beleže pad od 54 mln minuta,
odnosno pad od 20.65 % u odnosu na 2012. Smanjenje dolaznog međunarodnog saobracaja
direktno je uticao na pad prihoda u ovom segmentu sektora.
Ovaj pad posledica je razvoja tehnologije i povećanja upotrebe pametnog telefona,
konkretnije4, ponuđenih aplikacija od strane pruzioca sadrzaja i aplikacija, od korisnika
mobilne telefonije koje omogućavaju korišćenje aplikacija zasnivanih na internet platformi
za svrhe komunikacije.
Takođe, tokom 2013. god., trend broja korisnika fiksne telefonije smanjen je na 78,639, gde
je broj korisnika fiksne telefonije u 2013 smanjen za 2.964 korisnika, odnosno smanjenje
od oko 3.6%. Deo od 68,978 pripada operateru PTK/ Telekom Kosova (TIK), dok je ostatak
od 5.661 pripada alternativnom operatoru IPKO. Tokom 2013 najizraženiji pad fiksne
telefonije primećuje se u ukupnom nastalom saobracaju, segment u kojem je došlo do pada
od 16,55 % u odnosu na 2012. Slično sa nastankom poziva tako I sa terminiranim
saobraćajem, obeležen je isti pad saobraćaja od 24,83 % u odnosu na proslu godinu 2012.
Opšte trzište interneta na Kosovu obezbeđuje se od strane četiri (4) članova povezanih u
čvor razmene interneta Kosova (KOS-IX), sa pristupom na međunarodnu mrezu; IPKO
Telekomunikacije LLC, PTK Sh.A,, KUJTESA NET LLC i Artmotion. Takav ukupni broj
operatora je oko 6 Gbps. Dok je prema podacima od Kos-IX, maksimalna brzina ili “peak”
opšteg saobraćaja interneta dostigao je oko 433.61 Mbps tokom 2013.
Investicije izvršene od strane operatora usluga elektronskih komunikacija za 2013. God.
Dostiţu iznos od oko 27.9 mln €, a što belezi pad u odnosu na prošlu godinu (2012), gde su
investicije dostigle iznos od preko 35.9 mln €, ili izrazeno u procenat pad od 22.24%
investicija u odnosu na 2012.god. Većina investicija čine segment mobilne telefonije sa oko
70%, dok preostali deo procenata čine investicije u fiksnoj I mobilnoj infrastrukturi
telefonije.
4
Rema operatorima mobilne telefonije ocenjuje se da na Kosovu oko preko 30 % kotidniks mobilne telefonije
koriste pametne telefone koji omogucuju koriscenje interneta aplikacija.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Dok, na kraju 2013. god., broj korisnika koji imaju pristup internetu dostigao je na 167,593
korisnika, što predstavlja iznos koji je obelezio značajan rast korisnika od 16.259 ili
izrazeno u procentima obelezava rast od 10,7 % u odnosu na prošlu godinu (2012)
26
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Grafikon 2 prikazuje tok potpune liberalizacije telekomunikacionih usluga u dolazećim
zemljama proširenja Evropske unije (EU). Kao što se vidi na grafikonu, potpuna
liberalizacija telekomunikacionih usluga završena je gotovo na svim regionalnim zemljama.
F IGURA : 2. POTPUNA LIBERALIZACIJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
(IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL)
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Na sledećoj tabeli predstavljen je rezime neki od ključnih pokazatelja usluga elektronskih
komunikacija za 2013 godine, te i poređenja tih pokazatelja sa prethodnim periodima,
odnosno godinu 2012 i 2011.
27
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
TABELA: 3. GLAVNI POKAZITELJI TRZISTE ELEKTRONSE KOMUNIKACIJE 2010-2013 5
Opis
1. Broj fiksnih
telefonskih linija
korisnika
fiksne
na kraju
godina
1.1. Broj
telefonije
1.2. Penetracija fiksne
telefonije (%)
2. Broj korisnika
mobilnih telefona
na kraju godina
2.1. Penetracija
mobilnih
viteve telefona
Broj
korisnika
(%)
3.
interneta na kraju
internet
godina
3.1. Penetracija
usluga (%)
4. Prihodi (€)
4.1.
Fiksna telefonija
4.2. Mobilna telefonija
4.3. Iznajmljene linije
4.4. Pristup internetu6
4.5. Kablovska televizija
5. Investicije (€)
2012
2011
2010
Razlika u
odnosu
na 2011
godinu
(%)
Razlika u
odnosu
na 2010
godinu
(%)
■
■
315,952
315,952
315,952
78,639
81,603
86,014
3.63%▼
8.57%▼
4.33%
4.69%
4.96%
7.67%▼
12.7%▼
1,643,429
1,663,844
1,478,944
1.22%▼
11.12▲
90.52%
95.63%
85.30%
5.34%▼
6.11▲
167,953
151,694
9.25%
8.70%
143,243 10.71%▲
17.25▲
7.92%
6.32%▲
16.79▲
22,3959,553.39 239,620,118.25 238,137,674.01
6.54%▼
5.95%▼
15,777,288.37
17,377,000.00
20,039,454.93
9.21%▼
21.26%▼
171,493,856.96
188,206,585.00
199,243,326.00
8.88%▼
13.93%▼
518,835.44
1,138,573.95
1,628,849.54
15.98%▼
41.27%▼
21,281,067.55
19,755,654.30
18,606,407
7.54%▲
14.37%▲
13,142,305.00
-
8.70%▲
35,935,977.67
38,240,000.00
22.24%▼
14,285,680.00
27,906,383.39
27.02▼
U obracunu penetracije za 2013 godinu za sve podatke o broju stanovništva smo se pozvali na podatke iz
procene stanovništva za 2012. god. 1,815,606 stanovnika, a procena stanova je 297,090.
Izvor: Agencija za statistiku Kosova. <http://esk.rks-gov.net/rekos2011/?cid=1,1>
6 Napomena: Prihodi u segmetu “Pristup internetu”, za PTK d.d. i lokalne operatore interneta, dobijeni od
podnetih prethodnih tromesečnih izveštaja, dok su prihodi od drugih operatora dobijeni od revidiranih
finansijskih izveštaja.
5
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Br.
28
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Bilans prihoda elektronskih komunikacionih usluga
Prihodi od telekomunikacionih usluga za 2013 godinu dostiţu iznos od 228,195,037.90 €,
što u odnosu na 2012 godinu, proizilazi da su prihodi iz sektora obelezili pad od 6.54%.
Operatori mobilne i fiksne telefonije nastavljaju i dalje da poseduju većinu trţišta
elektronskih komunikacija sa oko 83.8% prihoda. Samo prihodi od mobilnih operatora čine
oko 76.3% prihoda na trzištu, dok fiksni operateri poseduju oko 7.34%.
A)
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
C)
29
2013
2011
B)
D)
2012
2010
F IGURA : 3. RASPODELA PRIHODA PO DELATNOSTIMA
Na grafikonu 3 prikazana je raspodela prihoda po delatnostima za 2013, 2012 i 2011 i
2010 godinu. Kao što se vidi na navedenoj slici, trend prevlasti prihoda dolazi od mobilnih
telefona na trzištu, koji takođe dominira i u 2013 godini. Takav približni trend postoji
takođe i u zemljama jugoistočne Evrope, gde prihodi od mobilne i fiksne telefonije sadrže
oko 80%.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Radi ilustracije, na grafikonu 4 prikazani su prihodi od sektora elektronskih komunikacija
za 2012 godinu, zemalja predstojećeg proširenja Evropske Unije (EU), koje su pod
nadzorom od strane konsultantske firme Cullen International 7.
Kao što je prikazano na slici, najvećim deom trzišta dominira mobilna telefonija sa oko
60.59%, zatim ona fiksne, interneta, komunikacije podatka i kablovske televizije.
Ukupni prihodi od trzišta elektronskih komunikacija za ove zemlje tokom 2012 godine
iznose 17,07 milijardi evra, sa rastom od 4.2% u poređenju sa revidiranim prihodima za
2011 godine (sa poslednjeg izveštaja, a koje iznose 16,39 milijardi evra).
Data
communications
3.1%
Cable TV
1.9%
Mobile
telecommunications
60.5%
Fixed voice
telephony
19.8%
Internet services
14.7%
F IGURA : 4. TRŽIŠTE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA U ZEMLJAMA REGIONA ZA 20 12 GODINU
(IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ IV: FEBRUAR 2013)
Kao sto se može videti na grafikonu, sektor usluga interneta je u rastu u svim zemljama,
dok je tradiconalni sektor fiskne telefonije u stalnom opadanju. U 2012. god. kao i u 2011.
god., tržište mobilne telefonije je u nekim zemljama u porastu, gde j rast stagniran u 2010.
god. Međutim, kao i u evropskim zemljama, takodje i u zemljama proširenja očekuje se
usporavanje ili čak i pad rasta prihoda od usluga glasa putem mobilne telefonije, ova pojava
je veoma primetna kada tržišta dostignu nepohodnu zrelost.
Prihodi pružanja usluga kablovske televizije u zemljama proširenja su takođe imali stabilni
rast u 2012. godini od 8.9%.
7
Cullen International je kompanija koju je angazovala Evropska Komisija za pracenje trzista elektronsikih
komunikcaija, ili kako drugacije poznate po imenu elektronske komunikacije, u zemljama koje ciljajo clanstvo u EK.
Te zemlje su sledece: Albanija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Serbija, Bosna i Hercegovina, Turska, Island kao i
Hrvatska. Detaljnije informacije mogu se naci na veb sajtu:: http://www.cullen-international.com/
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Dok je na grafikonu 5 predstavljen rast prihoda u zemljama proširenja.
30
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
80%
60%
Annual growth rate
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
HR
-1.7%
IS
0.0%
MK
-2.3%
Fixed voice
15.8%
0.0%
Internet services
-23.4%
0.0%
0.0%
-5.6%
Mobile
Data communications
Cable television
RS
11.1%
TR
7.2%
AL
7.2%
BA
8.6%
XK
-4.2%
-19.3% -11.5%
-6.6%
-22.5%
51.6%
31.8%
-14.4%
-3.8%
20.9%
31.2%
8.8%
66.3%
19.5%
27.1%
15.3%
ME
-3.8%
-0.9%
-27.3%
-10.5%
2.9%
23.9%
0.0%
-50.5%
5.3%
19.5%
F IGURA : 5. RAST SEKOTRA PREMA PRIHODIMA PO ZEMLJI
(IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ IV: FEBRUAR 2014)
Investicije u mrežama i telekomunikacionim uslugama
Investicije od strane operatora telekomunikacionih usluga za 2013 godinu iznose vrednost
od 27,906,383.39 € koja belezi pad u odnosu na prošlu godinu (2012), u kojoj su investicije
dostigle vrednost od 35,935,977.67 €.
Na grafikonu 5 prikazane su investicije podeljene po segmentima trzišta elektronskih
komunikacija. Kao što se vidi na grafikonu tokom 2013 godine, većinu investicija čine
internet usluge sa oko 70%.
80%
70%
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
%
60%
31
50%
2010
40%
2011
2012
30%
2013
20%
10%
0%
Telefonia Mobile
Telefonia Fikse
Interneti
F IGURA : 6. INVESTICIJE U MREŽE I TELEKOMUNIKACIONE USLUGE – POREĐENJE INVESTICIJA PO USLUGAMA
2010-2013
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tokom 2013. god., operateri su kontinuirano ulagali u izgradnji i modernizaciji svoje
mreže, koja sa tehnološkog aspekta predstavlja najsavremeniju mrežu i sa dubljom
penetracijom optičkih vlakana u smanjenju razdaljine između tačke prisustva vlakana sa
krajnim klijentom.
U zavisnosti od operatera, menja se i topologija pristupne mreže. Na Kosovu imamo
tradiconalnu pristupaćnu mrežu, koja se uglavnom zasniva na bakarne parnice, hibridne
mreže (kablovske Coax i vlakna) nedavno sa rastom potražnje za širokopojasne usluge,
koje zahtevaju veće kapacitete, operateri prelaze na tehnologije buduće generacije eng.
Next Generatina Access- NGA, ulagajući u proširenju optičkih vlakana u pristupnoj mreži
(FTTH, FTTB) sa različitom toplogijom, u zavisnosti od potencijalne potražnje P2P i GPON.
U sledećoj tabeli je prikazano proširenje vlakana izraženo u km.
TABELA: 4. INVESTIJE U FIKSNE INFRASTRUKTURI PO KATEGORIJU (2012-2013)
Godina
Jedinica
2013
2012
Razlika
u
2013-2012
km
1174.7
1110
6%
km
1409.6
1300
8%
km
1.948
4.85
-60%
Ukupna dužina proširenja vlakana u
pristupnoj mreži (‘access’)
Ukupna dužina proširenja vlakana u
osnovnoj mreži (‘backbone’)15,762
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Prosecna dužine tačke prisustva (krajnji
korisnik) vlakana u pristupnoj mreži
32
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
FIKSNA TELEFONIJA
Trzište fiksne telefonije na Kosovu razvija se veoma sporom brzinom. Ali, isti fenomen se
dešava takođe i u regionalnim i evropskim zemljama tokom zadnjih godina, gde je uočeno
usporavanje, a posebno u povećanju penetracije i opštih prihoda.
Autoritet do kraja 2013 je licencirao/ovlastio tri operatera za pruzanje fiksnih
telekomunikacionih usluga na celoj teritoriji Republike Kosova. Operatori o kojima je reč su
sledeći;
o PTK d.d / fiksne telekomunikacije ( Telekom Kosova TiK), licenciran dana 30.07.2004,
o IPKO Telecommunications DOO, licenciran dana 08/09/2006, i
o KONET licenciran dana 02/02/2009
Licenciranje tri operatera na trzištu fiksne telefonije, pomaze nam da shvatimo da imamo
posla sa potpunom liberalizacijom usluga fiksne telefonije, iako se može reći da su u ovoj
telefoniji ostala aktivna samo dva operatera.
U poređenju sa tempom razvoja trţišta mobilne telefonije u Republici Kosova, fiksna
telefonija uprkos investicijama izvršenim u ovom sektoru, nivo pokrivenosti teritorije i
stanovništva je veoma mali, kao glavni faktor za nizak obim usluga fiksne telefonije na celoj
teritoriji Republike Kosova moze biti, kompleksitet rada, potreba za velika ulaganja, niska
traznja za takve usluge, itd.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Broj korisnika fiksne telefonije
33
Na osnovu podataka od operatora za 2013 godinu, rezultira da postoje oko 78,639 aktivni
korisnika fiksne telefonije, što belezi mali pad u broju korisnika, odnosno 2,964 korisnika
ili pad od oko 3.63% u odnosu na 2012. Godinu, odnosno pad od 8.57% odnosu na 2011.
Godinu.
Ako uporedimo razvoj učinka ovog trzišta tokom perioda januara 2011. godine do
Decembra 2013. Godinu, proizilazi da fiksna telefonija nema odrzivi razvoj, što se
primećuje kretanjem broja korisnika- njihovog neprestanog pada.
Na tabeli 3 prikazano je kretanje broja korisnika fiksne telefonije radi ilustriranja
fenomena neprestanog pada broja korisnika fiksne telefonija u kvartalnoj osnovi.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
TABELA:5. BROJ KORISNIKA FIKSNE TELEFONIJE (2010 - 2013)
GODINA
2013
2012
2011
2010
Individualno
no
Biznesi
62,877
64,632
68,629
74,133
15,762
16,971
17,385
14,239
Ukupno
78,639
81,603
86,014
88,372
Prosečni nivo penetracije fiksne telefonije na 100 stanovnika tokom 2013 godine bio je oko
4.33%, nivo koji nastavlja da bude značajno nizi u odnosu na zemlje u regionu i norme
penetracije u zemljama EU sa oko 40%, uprkos činjenici da takođe i u ovim zemljama trend
penetracije fiksne telefonije nastavlja da bude u padu (Grafikon 6).
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
2010
Penetrimi
4.04%
4.48%
4.29%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
4.27%
5.12%
5.07%
4.95%
TM3
TM4
TM1
TM2
2012
4.96%
4.92%
4.89%
4.85%
TM3
TM4
2013
4.69%
4.75%
4.48%
4.41%
4.33%
U tabeli 4 prikazani su korisnici fiksne telefonije prema vrsti korisnika. Na osnovu
predstavljenih podataka ne primećuje se da je procenat individualnih korisnika veću u
odnosu na procenat biznisa, izveštaj u procentu koji je tokom ove godine (2013) u
poređenju sa krajem prethodne godine (2012), skoro da ništa nije izmenjeno.
TABELA:6. KORISNICI FIKSNE TELEFONIJE PO KATEGORIJE (2010 DO 2013)
2010
2011
2012
2013
Individualno [%]
83.3
79.3
79.2
80
Biznesi [%]
16.7
20.7
20.8
20
GODINA
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 7. PENETRACIJA FIKSNE TELEFONIJE TOKOM PERIODA 2010 –2013
34
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Podela tržišta
Podela trzište može da se meri na različite načine, prema broju linija, korisnika, minuta
saobracaja i prihoda . U grafikonu 7 prikazan je podela trzišta između dva operatora mreže
i pruižoca fiksnih telekomunikacionih usluga, na osnovu korisnika i prihoda.
Dominantni operator PTK/TiK ima preko 88% trţišta od broja korisnika odnosno 95.1% na
osnovu prihoda ostvarenih kroz pruzanje ovih usluga medjutim alternativni operaternih
usluga fiksne telefonije IPKO je obelezio blagi rast sa odnosom ssa 2012 što se tiče broja
korisnika odnosno pad sto se tice prihoda koji aktuelno ima učešće u trzištu od 12% broja
korisnika, odnosno 4.9% od prihoda.
Ndarja e Tregut
Dominacija operatora „incumbent‟ primećuje se i u drugim zemljama regiona i Evrope, i
dostiže kvotu od preko 80%.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
2010
TM2
TM3
TM4
TM1
2011
TM2
TM3
TM4
TM1
2012
TM2
TM3
TM4
2013
% e tregut të TiK/përdoruesve
91.1% 93.3% 93.6% 93.8% 94.3% 94.0% 94.5% 94.4% 94.3% 94.2% 94.1% 92.7% 92.3%
% e tregut të TiK/hyrave
97.2% 97.4% 97.1% 97.1% 91.0% 96.5% 97.1% 95.1% 94.8% 94.9% 96.0% 95.7% 96.2% 96.0% 93.9% 95.1%
90%
89%
88%
% e tregut të Ipko/përdoruesve 8.9%
6.7%
6.4%
6.2%
5.7%
6.0%
5.5%
5.6%
5.7%
5.8%
5.9%
7.3%
7.7%
10%
11%
12%
% e tregut të Ipko/hyrave
2.6%
2.9%
2.9%
9.0%
3.5%
2.9%
4.9%
5.2%
5.1%
4.0%
4.3%
3.8%
4.0%
6.1%
4.9%
2.8%
F IGURA : 8. PODELA TRŽIŠTA PREMA KORISNICIMA I PRIHODIMA : 2010 do 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Saobraćaj fiksne telefonije
35
U grafiku br. 8 prikazan je učinak saobraćaja fiksne telefonije dva aktivnih operatera na
trzištu, PTK dd i IPKO. Iz prikazanih podataka moze se primetiti da saobraćaj iz fiksne
telefonije tokom 2013 godine je obelezio kontinuirano blago padanje.
Ova pojava moze biti rezultat zamene i trenda koji je stalno u rastu korišćenja mobilne
telefonije u odnosu na fisknu telefoniju. Takođe, ponude sa povoljnim tarifama od strane
operatera i provajdera usluga mobilne telefonije, uticali su da se potrošači zamene fiksne
usluge sa mobilnom telefonijom.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Ako uporedimo prihode od saobraćaja fiksne telefonije na kraju 2013 godine u odnosu na
2012 godinu, moze se primetiti da je saobraćaj fiksne telefonije obelezio je blagi pad od oko
7.53%.
€8,000,000
6,183,684
6,289,833
5,378,944
6,584,644 6,403,645
4,639,545
6,217,024
4,570,954
4,295,336
5,034,056
4,725,273
4,642,461
4,451,980
€6,000,000
€4,000,000
4,338,430
4,116,519
3,027,003
€2,000,000
€0
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
2011
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2012
TM3
TM4
2013
Gjithsej të ardhurat nga telefonia Fikse
F IGURA : 9. UKUPAN SAOBRAC AJ GENERISAN I TERMINIRAN FIKSNE TELEFONIJE
Prosečno mesečno korišćenje usluga fiksne telefonije
Kao što se moţe videti na navedenom grafikonu, korišćenje usluga fiksne telefonije
odnosno saobraćaja primljenih i biranih poziva fiksne telefonije je u stalnom padu. Ova
pojava primećuje se u primljenim pozivima takođe i u onim biranim odnosno u prosečnom
mesečnom korišćenju za jednog korisnika.
RAZLIKA
2013 –2011
(%)
2013
2012
2011
RAZLIKA
2013 –2012
(%)
Odlazni pozivi (realizovani) mesečno
127
147
154
▼13.61%
▼17.53%
Primljeni pozivi (primljeni) mesečno
144
178
186
▼19.10%
▼22.58%
MoU (Minute koriscenje)
271
325
340
▼16.62%
▼20.29%
Struktura poziva fiksne telefonije
U grafiku 8 prikazan je detaljni telefonski saobraćaj po destinaciji poziva, generisan od
strane dva operatora fiksne mreze i usluge, i;
-
Saobraćaj u okviru mreže;
Saobraćaj u druge fiksne mreze;
Saobraćaj u mobilne mreže; i
Međunarodni saobraćaj.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
TABELA: 7. PROSECNO KORISCENJE USLUGA FIKSNE TELEFONIJE ZA JEDNOG KORISNIKA (2011 - 2012)
36
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
U 2013.god. iz fiksne mreze generisani su 120.14 miliona minuta koji predstavljaju pad od
16.5% u odnosu na 2012 godinu.
Većina opšteg saobraćaja u mreţi fiksne telefonije čini saobraćaj generisan i terminiran u
okviru saobraćaja sa oko 62% saobraćaja, 1% saobraćaja u druge fiksne mreže dok drugi
deo saobraćaja čini saobraćaj u mobilnu mrezu sa oko 27% kao i preostali deo onaj
međunarodni sa oko 9%.
Ako uporedimo saobraćaj generisan tokom 2013. Godine, primećujemo blagi postepeni rast
u pravcu mobilnih i međunarodne mreze, dok generisanje poziva u pravcu međunarodne
mreže i u pravcu drugih fiksnih mreza (off net) i unutar mreze (on-net) obeležili su blagi
pad.
Thirrjeve në rrjetin e vet
100%
7%
7%
22%
23%
10%
9%
21%
21%
Thirrjet drejt rjeteve të tjera të fikse
7%
7%
7%
23%
22%
21%
10%
Thirrjeve drejt rrjeteve mobile
6%
6%
22%
23%
10%
Thirrjeve drejt rrjetit nderkombëtare
6%
6%
6%
6%
23%
23%
26%
27%
1%
1%
9%
90%
80%
1%
70%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
20%
1%
22%
1%
1%
1%
27%
1%
1%
0
60%
50%
40%
70%
69%
67%
69%
70%
TM3
TM4
TM1
71%
70%
69%
71%
TM4
TM1
70%
30%
67%
69%
TM3
TM4
69%
67%
66%
62%
20%
10%
0%
TM1
TM2
2010
TM2
TM3
2011
TM2
2012
TM1
TM2
TM3
TM4
2013
F IGURA : 10. GENERISANI FIKSNI SAOBRACAJ PO DESTINACIJAMA 2010 – 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Dok je u grafikonu 10 prikazan detaljni dolazni telefonski saobraćaj u mreže dva fiksna
operatora po poreklu poziva;
37
-
Iz drugih fiksnih mreža,
Mobilnih mreža, i
Međunarodni ulazni saobraćaj.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
U 2013. Godini u fiksnim mrezama terminirani su oko 56.1 milion minuta, u ovim podacima
nisu uključeni generisani i terminisani saobraćaj unutar mreze.
Prema podacima predstavljenim u grafikonu primećuje se ulazni međunarodni saobraćaj
poseduje većinu terminisanih poziva za oko 79%, što se u ovoj godini primećuje ne
značajan pad ovih poziva. Dok je u pozivima mobilnih mreza nastavljen sa blagim rast sa
onim od prošle godine.
Terminimi i thirrjeve nga rrjeti nderkombëtare
100%
90%
Treminimi i thirrjeve nga rrjetet tjera fikse
Terminimi i thirrjeve nga rrjetet celulare
7%
8%
11%
10%
10%
9%
11%
10%
11%
10%
13%
12%
14%
14%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
87%
88%
80%
17%
18%
3%
3%
80%
79%
TM3
TM4
70%
60%
50%
40%
91%
87%
90%
90%
88%
90%
87%
87%
84%
85%
83%
84%
TM3
TM4
TM1
TM2
30%
20%
10%
0%
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
TM1
TM2
TM3
2011
TM4
TM1
TM2
2012
2013
F IGURA : 11. ULAZNI SAOBRACAJ FIKSNE TELEFONIJE 2010 – 2013
Tehnologija korišćenja od strane licenciranih operatera
IPKO je alternativni operater za pružanje fiksnih usluga putem VOIP tehnologije, koja
pruza usluge fiksne telefonije preko mreznog kabla koji lezi sa svojim investicijama i
potreba za usluge širog opsega. Fiksne telefonske usluge operatora IPKO funkcionišu
uglavnom u urbanim sredinama ( vece gradove ) u kojima takođe nudi internet usluga i
kablovski TV.
KONET je treci operater licenciran za pruzanje telefonskih usluga, koji ne nudi usluge
fiksne telefonije.
Lokalne i nacionalne tarife
Sledeci grafikon predstavljene su tarife operatera fiksne telefonije za ”peak” i “off -peak"
unutar i van mreze. Kao što se vidi u sledecom grafikonu postoji samo tarifa za lokalne i
nacionalne pozive, za razliku od drugih mesta gde ove tarife variraju.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
PTK je implementirao mrežnu tehnologiju NGN ( Nekst Generation Netvork ), koja
omogucava
integraciju glasnih usluga, Internet i TV.
38
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Peack
off-Peack
Peack
PTK-tik
Off-Peack
IPKO
Local
0.01
0.01
0.01
0.01
National
0.05
0.0255
0.01
0.01
Thirrjet drejt rrjetiteve tjera fikse Ipko
0.1
0.08
0.07
0.07
Thirrjet drejt rrjetiteve tjera fikse (Vala
Zmobile)
0.09
0.04
0.07
0.07
Thirrjet drejt rrjetit mobil Ipko (Ipko dhe D3)
0.16
0.16
0.05
0.05
F IGURA : 12. LOKALNE I NACIONALNE TARIFE FIKSNE TELEFONIJE
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Trenutno, tarife terminacije fiksnih poziva (FTR) na Kosovu su 1 €/cent po minutu.
Međutim od 01. jula 2014. god. FTR će biti 0.66 €/centi što obeležava značajni
popust uporediv sa zemljama EU.
39
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Pokazatelji saobraćaja fiksne telefonije
TABELA: 8. UPOREDIVOST POKAZATELJA GENERISANJA SAOBRAĆAJA FIKSNE TELEFONIJE (2010-2013)
Br.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Opis
2013
Ukupan saobraćaj generisan
od fiksne telefonije
Nastanak i prestanak poziva u
svojoj mrezi (On net Calls)
Generisanje poziva u pravcu
drugih fiksnih mreza
(Outgoing Calls)
Generisanje poziva u pravcu
mobilnih mreza
(Fixed to Mobile Outgoing
Calls)
Generisanje poziva u pravcu
međunarodnih mreza
(International Outgoing Calls)
2012
2011
RAZLIKA
2013 –
2012 (%)
RAZLIKA
2013 –
2011 (%)
120 144
905
143 967
791
158 864
785
▼16.55%
▼ 24.37%
79 852
033
99 661
682
111 251
195
▼19.88%
▼28.22%
1 575 232
1 850 900
1 698 007
▼14.89%
▼7.23%
30 866
576
32 276
411
34 035 488
▼4.37%
▼9.31%
7 851 064
10 178
798
11 880 095
▼22.87%
▼33.91%
BR .
1
1.1
1.2
1.3
RAZLIKA
RAZLIKA
2013 –
2012
(%)
2013 –
2011
(%)
OPIS
2013
2012
2011
Ukupan saobraćaj u
mreţama fiksne telefonije
Prekid poziva od drugih
fiksnih mreza (incoming off
net calls)
Prekid poziva sa mobilnih
mreza
(Mobile to Fixed incoming)
56 107
290
74 641
720
81 103
166
▼24.83%
▼30.82%
1 532 310
1 801 179
1 559 156
▼14.93%
▼1.72%
8 692 893
8 759 613
7 831 502
▼0.76%
▲11.00%
45 882
087
64 080
928
71 712
508
▼28.40%
▼36.02%
Prekid poziva sa
međunarodne mreze
(International incoming
calls)
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
TABELA: 9. UPOREDIVOST POKAZATELJA PRESTANKA SAOBRAĆAKA FIKSNE TELEFONIJE (2010-2012)
40
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
MOBILNA TELEFONIJA
Trenutno na Kosovu deluju dva licencirana operatora mobilne telefonije ( GSM standard
900 i 1800);
-
PTK d.d/ Vala licencirana dana 30/07/2004 ( RAT Ref br 111/04. ) period
vazenja od 15 godina, i
IPKO Telecommunications DOO licenciran dana; 06/03/2007 (RAT br. Prot.
77/07) period vazenja od 15 godina;
zajedno sa dva gore navedena licencirana operatora MNO ( Mobile Network Operator),
licencirana su i dva druga operatera virtuelne mobilne (MVNO)8;
-
Dukagjini Telecommunications d.d. (D3mobile) licenciran dana; 24/06/2008 (RAT
br. Prot. 124/08) period vazenja od 15 godina;
Dardafon.net DOO (Z Mobile) licenciran dana; 12/06/2008 (RAT br. Prot. 112/08)
period vazenja od 15 godina
Korisnici mobilne telefonije
Upotreba mobilne telefonije u 2013 godini nastavlja sa progresivnim rastom broja
korisnika.
Broj korisnika mobilne telefonije do kraja 2013. Godine, dostigao je 1,643,429 korisnika,
iznos koji obelezava blagi pad od oko 1.2% u odnosu na prošlu godinu 2012, kada je bilo
1,663,844 korisnika. Dok, ako uporedeimo 2013 godinu sa 2013 godinom, procenat rasta je
još veća, dakle 11.1% (vidite tabelu 2 glavnih pokazatelja).
41
1,154,045
1,223,446
1,297,407
1,359,170
1,552,227
1,468,002
1,537,183
1,451,747
1,462,312
1,410,644
1,520,442
1,478,944
1,467,598
1,522,841
1,668,895
1,663,844
1,655,674
1,686,699
1,786,622
1,643,429
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
TM1
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U grafikonu 12 predstavljen je opšti broj korisnika mobilne telefonije tokom perioda od
2009 do 2013.
2009
2010
2011
2012
Numri total I perdoruesve
F IGURA : 13. BROJ MOBILNIH KORISNIKA 2007 DO 2013
8
Operator VALA ima komercijalni ugovor sa Z Mobile, dok IPKO DOO sa d3 Mobile.
2013
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Stepen penetracije mobilne telefonije tokom 2013 godine, imalo je fluktacije,a li sa
tendencijom rasta i uglavnom je doveden oko kvote od preko 90%; na kraju decembra
2012. Godine, penetracija mobilne telefonije je dostigla na 91% (videti grafikon 12)9.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4
2009
2010
2011
2012
2013
Penetrimi 56% 59% 63% 66% 75% 71% 74% 70% 84% 81% 88% 85% 85% 88% 96% 96% 95% 93% 98% 91%
F IGURA : 14. PENETRACIJA MOBILNE TELEFONIJE 2009 do 2013
Ĉak i uprkos tendencije rasta broja korisnika mobilne telefonije, penetracija ove usluge je
niza u poređenju sa zemljama u regionu i zemljama EU (grafikon 14).
200
150
100
50
0
IS
MK
ME
RS
TR
AL
BA
XK
EU-27
Dec-2009 136.0
HR
103.4
95.0
209.0
132.0
86.0
136.0
85.0
73.0
121.9
Dec-2010 143.5
107.6
106.1
173.9
135.7
85.1
140.0
80.9
85.5
124.2
Dec-2011 115.9
108.2
107.6
187.6
139.9
88.6
184.9
82.5
82.4
127.0
108.5
159.5
126.2
90.6
124.9
87.5
92.4
130.4
Dec-2012 113.0
F IGURA : 15. PENETRACIJA MOBILNE TELEFONIJE DECEMBAR 2005 – JUN 2012
(IZVOR: CULLEN INTERNACIONAL, IZVEŠTAJ IV, novembar 2013).
S obzirom na činjencu da od godišnjeg izveštaja 2011, obračuna penetracije je bio vršen na osnovu preliminarnih
rezultata odnosnoh finalnih rezultata za godinu 2012 a za godinu 2013 penetracije je bio vrsen od Zavoda za statistiku
Kosova (broj stanovništva 1.8 miliona), dok je za prethodno tromesečeje pretpostavljeno da je broj stanovništva oko 2.07
miliona, prema tome upoređenje u ovom slučanju se ne moze sprovesti.
9
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
per 100 population
250
42
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
PODELA
T R Ž I Š T A P O K O R I S N I C IMA
U dole prikazanom grafikonu prikazani su detalji podele trzišta četiri mobilnih operatera za
period od 2007 do 2013.
80%
69.79%
70%
70.56%
70.15% 70.86% 70.70% 68.55%
67.14%
66.84% 67.96%
66.35% 67.32% 66.74%
64.30% 64.97% 64.52% 64.02% 62.44%
58.61%
60%
55.08% 54.45%
50%
40%
30%
33.47% 33.71%
30.04%
29.37% 31.11% 30.51% 28.52% 31.87% 29.51% 28.93% 27.36%
24.83% 23.80% 24.64% 25.28% 25.28% 24.90% 26.11% 26.09% 27.04%
20%
10%
1.09%
0%
TM1
2.68%
3.80%
1.79%
3.69%
4.68%
6.02%
6.98%
9.60%
9.26%
8.53%
9.00%
9.48% 10.10% 10.18% 10.45%
0.84% 2.05% 1.52% 0.92% 0.70% 0.49% 0.53% 0.70% 0.62% 0.82% 0.78% 0.60% 0.82% 0.87% 0.84% 0.90% 1.04% 1.25% 1.28%1.39%
TM2
TM3 TM4 TM1 TM2
TM3 TM4
TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4
2009
2010
Vala
2011
Ipko
D3 Mobile
2012
Zmobile
2013
Linear (D3 Mobile )
F IGURA : 16. PODELA TRŽIŠTA MOBILNE TELEFONIJE PREMA KORISNICIMA 2009 -2013
Prihodi mobilne telefonije
Ukupni prihodi od pruzanja usluga mobilne telefonije od strane četiri mobilnih operatera
tokom 2013 godine su 171.93 miliona evra, što predstavlja pad od 8.9% u odnosu na
prethodnu godinu (2012), kada su prihodi bili oko 188.2 miliona evra, odnosno ima porast
od 14% u odnosu na 2011 godinu (grafikon 16).
Dole navedeni grafikon pokazuje trend prihoda mobilne telefonije u periodu 2007-2013,
gde se moze primetiti trend rasta prihoda, osim ove godine (2013) u odnosu na prethodnu
godinu, prihod ovog segmenta trzišta zabelezio je blagi pad.
250
199.24
43
Të hyrat ne milion EUR
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
200
165.01
170.64
2008
2009
181.24
188.21
171.49
150.34
150
100
50
0
2007
2010
2011
F IGURA : 17. PRIHODI MOBILNE TELEFONIJE 2007-2013
2012
2013
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Vala
Ipko
D3 Mobile
Z Mobile
100%
90%
80%
72.96% 73.70% 71.32%
72.61%
65.11%
70%
67.96%
69.50% 69.24% 69.87% 70.28% 69.03% 70.42% 67.78% 67.24%
66.95% 68.10% 67.55% 67.26% 66.80% 65.81%
60%
50%
34.75%
40%
30%
26.83% 25.94% 28.56%
31.46%
26.13%
29.05% 28.46% 28.37% 27.73% 27.25%
26.74% 27.27% 27.51% 28.20% 27.12% 27.33% 27.41% 27.38% 28.65%
20%
10%
0%
TM1
TM2
3.65% 2.80% 4.88% 5.21% 4.82% 4.75% 5.09% 5.31% 5.79% 5.50%
0.50% 1.15% 1.30% 2.11% 1.66% 1.90%
0.12% 0.14% 0.08% 0.11% 0.15% 0.18% 0.10% 0.09% 0.07% 0.04% 0.07% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03%0.04%
TM3 TM4
TM1
TM2
TM3 TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2009
2010
2011
2012
2013
F IGURA : 18. PODELA TRŽIŠTA MOBILNE TELEFONIJE NA OSNOVU PRIHODA ZA OPERATORE (2009 – 2013)
Struktura korisnika mobilne telefonije
Struktura korisnika mobilne telefonije u odnosu između korisnika „prepaid i postpaid“ u
2013 i dalje nastavlja biti stabilna.
Broj korisnika sa ugovorom (post-paid) broj korisnika je/ostaje i dalje veoma nizak oko 4
% ukupnog broja, dok 96 % čine prepaid korisnici.
TM1
TM2
TM3 TM4
2010
Me kontrate
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
2011
TM2
TM3
TM4
TM1
2012
TM2
TM3
TM4
2013
2.83% 3.58% 3.87% 4.10% 4.11% 4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
Me parapagim 97.17 96.42 96.13 95.90 95.89 96%
96%
96%
96%
95%
95%
95%
96%
96%
96%
96%
F IGURA : 19. STRUKTURA MOBILNIH KORISNIKA OD 2010 - 2013
U grafikonu 19 prikazana je struktura mobilnih korisnika u zemljama u regionu uključujući
takođe i Kosovo.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
44
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
100%
80%
29.6%
54.5%
38.6%
31.9%
41.0%
16.0%
17.0%
84.0%
83.0%
AL
BA
5.1%
38.4%
60%
40%
70.4%
45.5%
20%
61.4%
68.1%
59.0%
61.6%
MK
ME
RS
TR
94.9%
0%
HR
IS
Prepaid
Postpaid
F IGURA : 20. STRUKTURA MOBILNIH
KORISNIKA
((IZVOR: CULLEN INTERNACIONAL, IZVEŠTAJ 4,NOVEMBAR 2013 )
Telefonski saobraćaj
U 2013 godini, od mobilnih mreza generisani su 1.65 miliardi minuta, što predstavlja povećanje
od 5.7% u odnosu na 2012 godinu.
Primećuje se da je saobracaj u mrezi nastavio sa istim stopama u 2013 godini, gde pozivi u
okviru mreze čine 95 % od poziva koji generisanih od korisnika mobilne telefonije. Ova
vrednost saobracaja u mrezi izgleda da je došla kao rezultat ponude i mnogih programa tarife
pozive unutar grupa sa veoma niskim tarifama, dok pozivi u pravcu geografskih brojeva i
međunarodnih poziva čine veoma mali deo izlaznih poziva.
Prosečno mesečno korišćenje usluga mobilne telefonije
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Kao što se moze videti u tabeli ispod, iako tokom 2013. Godine je broj korisnika povećan, rast
koji nije bio praćen potrošnjom usluga mobilne telefonije, odnosno saobraćaj ulaznih i izlaznih
poziva mobilne telefonije, koje su zabelezile pad.
45
Prosečno mesečni ulazini i izlazni pozivi su zabelezili pad od 4 %, dok slanje SMS poruka od
6.1%. Tokom 2013 godine, jedan korisnik mobilne telefonije je ostvario prosečno 81 minuta
izlaznih poziva i primio je 86 minuta ulaznih poziva tokom jednog meseca, ostvarujući 168
minuta komunikacije mesečno sa oko 31 poslatih SMS poruka.
XK
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
TABELA: 10. P ROSEČNO KORIŠĆENJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA JEDNOG KORISNIKA (2012 - 2013)
2013
2012
Razlika (%)
Izlazni pozivi (ostvareni) mesečno
81
82
▼1.2 %
Ulazni pozivi (ostvareni) mesečno
86
92
▼6.5 %
MoU
168
174
▼4.0%
SMS poruka (izlazne) mesečno
31
33
▼6.1%
Struktura poziva mobilne telefonije
 U sledećim grafikonima (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28) prikazana je raspodela
izlaznog saobraćaja u mreaama četiri mobilnih operatera po poreklu poziva, i to kao
sledeće:
 Generisanih i terminisanih u svojoj mrezi,

U pravcu drugih mreža mobilne telefonije,

U pravcu fiksnih mreža, i

međunarodne .
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
32.48%
28.19%
67.5%
71.8%
TM1
TM2
37.25%
30.86%
62.8%
69.1%
TM3
TM4
36.65%
33.11%
31.78%
63.3%
66.9%
68.2%
TM1
TM2
TM3
34.54%
37.52%
35.07%
34.48%
40.71%
44.55%
45.58%
43.80%
38.17%
65.5%
62.48%
64.93%
65.52%
59.29%
55.45%
54.42%
56.20%
61.83%
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Ipko
2010
2011
2012
Vala
2013
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 21. RASPODELA POZIVA MOBILNE TELEFONIJE GENERISANIH, KOJE SU TERMINISANE UNUTAR
MREŽE („MOBILE ON-NET) 2010 DO 2013
46
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
59.13%
55.22%
40.87%
44.78%
TM1
TM2
65.73%
61.59%
73.02%
62.40%
63.92%
71.34%
67.84%
67.11%
65.71%
68.30%
68.50%
68.80%
64.66%
66.00%
Ipko
Vala
34.27%
38.41%
TM3
TM4
26.98%
TM1
37.60%
36.08%
28.66%
32.16%
32.89%
34.29%
31.70%
31.50%
31.20%
35.34%
34.00%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
2012
2013
RASPODELA TELEFONSKIH POZIVA GENERISANIH U MOBILNOJ MREŽI KOJI SU
TERMINISANI U DRUGOJ MOBILNOJ MREŽI (MOBIL OFF –NET) 2010 - 2013
F IGURA : 22.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
22.2%
15.9%
23.0%
18.5%
24.0%
23.9%
26.7%
26.4%
26.5%
22.0%
28.3%
26.8%
29.9%
27.6%
30.6%
29.6%
77.8%
84.1%
77.0%
81.5%
76.0%
76.1%
73.3%
73.6%
73.5%
78.0%
71.7%
73.2%
70.1%
72.4%
69.4%
70.4%
Ipko
Vala
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2010
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
TM3
TM4
TM1
TM2
2012
TM3
TM4
2013
F IGURA : 23. RASPODELA GENERISANI MOBILNIH POZIVA KOJA SE TERMINISANE U FIKSNOJ MREŽI
( MOBILE TO FIXED CALLS) 2010 - 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
45.1%
54.9%
TM1
32.5%
67.5%
41.7%
39.0%
37.6%
37.0%
37.6%
37.7%
33.7%
32.1%
31.3%
30.9%
58.3%
61.0%
62.4%
63.0%
62.4%
62.3%
66.3%
67.9%
68.7%
69.1%
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM2
2010
2011
2012
40.4%
33.4%
35.1%
35.0%
59.6%
66.6%
64.9%
65.0%
TM1
TM2
TM3
TM4
2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 24. RASPODELA GENERISANIH TELEFONSKIH POZIVA U MOBILNIM MREŽAMA KOJ I SU
TERMINISANI U MEĐUNARODNOJ MREŽI (MOBILE INTERNATIONAL CALLS) 2010 - 2013
47
Ipko
Vala
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
57.73%
94.36% 97.19% 98.95% 99.45% 99.66% 99.38% 99.48% 99.79% 99.81%
99.9%
99.9%
99.85% 99.88% 99.92% 99.92%
42.27%
TM1
Z Mobile
D3
Mobile
5.64%
2.81%
1.05%
0.55%
0.34%
0.62%
0.52%
0.21%
0.19%
0.14%
0.15%
0.15%
0.12%
0.08%
0.08%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
2012
2013
F IGURA : 25. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAKA OD VIRTUALNIH OPERATORA (MVNO) POD
DESTINACIJAMA– NUMERACIJA MVNO (2010 - 2013)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
92.74% 97.53% 98.77% 98.87% 99.05% 99.24% 99.56% 99.54% 99.51% 99.73% 99.81% 99.79% 99.77% 99.79% 99.85% 99.79%
Z Mobile
D3
Mobile
7.26% 2.47% 1.23% 1.13% 0.95% 0.76% 0.44% 0.46% 0.49% 0.27% 0.19% 0.21% 0.23% 0.21% 0.15% 0.21%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
2012
2013
F IGURA : 26. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUALNNIH OPERATORA (MVNO) PO
DESTINACIJI – NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU MREŽE POČETNOG OPERATORA (2010 - 2013)
99.54% 93.47%
73.78% 76.29% 78.04%
97.55% 90.64% 90.58% 93.04% 94.12% 95.86% 95.13% 95.00% 96.00% 98.01% 98.11%
Z
Mobile
0.46%
6.53%
TM1
TM2
26.22% 23.71% 21.96%
TM3
2010
TM4
TM1
2.45%
9.36%
9.42%
6.96%
5.88%
4.14%
4.87%
5.00%
4.00%
1.99%
1.89%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2011
2012
2013
F IGURA : 27. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUELNIH OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI
– NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU DRUGIH MOBILNIH MREŽA (2010 - 2013)
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
48
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
82.18% 85.38% 87.49% 87.40% 85.63%
93.27% 95.64% 95.62% 94.20% 95.04% 98.11% 97.84% 97.92% 98.33% 98.96% 99.03%
Z Mobile
D3
Mobile
17.82% 14.62% 12.51% 12.60% 14.37%
TM1
TM2
TM3
2010
TM4
TM1
6.73%
4.36%
4.38%
5.80%
4.96%
1.89%
2.16%
2.08%
1.67%
1.04%
0.97%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2011
2012
2013
F IGURA : 28. RASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUELNIH OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI
– NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU FIKSNIH MREŽA (2010 - 2013)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
87.19% 85.36% 90.85% 91.90% 93.86%
95.28% 92.54% 87.74% 97.77% 97.90% 97.12% 95.69% 94.16% 95.24% 96.75% 94.80%
Z Mobile
D3
Mobile
12.81% 14.64% 9.15% 8.10% 6.14% 4.72% 7.46% 12.26%
2.23% 2.10% 2.88% 4.31% 5.84% 4.76% 3.25% 5.20%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
2012
2013
F IGURA : 29. RASPODELA GENERISANOG SAOBRACAJA OD VIRTUELNIH OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI
– NUMERACIJA MVNO- U PRAVCU MEĐUNARODNIH MREŽA (2010 - 2013)
Tokom 2012 godine, u mobilnim mrezama je terminisano oko 294 mln minuta.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Od terminisanog saobraćaja poziva iz drugih mreza, ulazni međunarodni saobrać poseduje
većinu terminisanih poziva preko 71%, drugi deo koji čini terminisani saobraćaj iz
mobilnih mreza od 19% i saobraćaj iz fiksnih mreza 10%.
49
U grafikonima 29, 30 i 31 data je raspodela terminisanih poziva operatara po poreklu
operatora mreze.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
42.9%
43.0%
38.2%
38.4%
39.0%
39.3%
37.8%
35.3%
34.4%
36.2%
37.58% 35.22% 38.29% 34.40% 37.64% 36.62%
57.1%
57.0%
61.8%
61.6%
61.0%
60.7%
62.2%
64.7%
65.6%
63.8%
62.42% 64.78% 61.71% 65.60% 62.36% 63.38%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
Ipko
2010
2011
TM3
TM4
TM1
TM2
2012
TM3
Vala
TM4
2013
F IGURA : 30. ULAZNI MOBILNI SAOBRACAJ OD 2010 – 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
8.58%
13.7%
11.0%
8.9%
12.9%
18.1%
14.1%
15.4%
14.7%
11.4%
11.3%
11.65% 10.96% 11.68% 11.18% 13.93%
86.3%
89.0%
91.1%
87.1%
81.9%
85.9%
84.6%
85.3%
88.6%
88.7%
88.35% 89.04% 88.32% 88.82% 86.07% 91.42%
Ipko
Vala
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
2010
TM2
TM3
TM4
TM1
2011
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2012
TM3
TM4
2013
F IGURA : 31. ULAZNI SAOBRAĆAJ IZ FIKSNE MREŽE 2010 – 2013
41.2%
29.7%
29.8%
28.1%
26.1%
27.0%
28.6%
29.2%
29.5%
28.3%
28.07% 27.88% 31.62% 30.77% 30.84% 30.43%
Ipko
58.8%
TM1
70.3%
70.2%
71.9%
73.9%
73.0%
71.4%
70.8%
70.5%
71.7%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2010
2011
71.93% 72.12% 68.38% 69.23% 69.16% 69.57%
TM3
2012
TM4
TM1
TM2
TM3
2013
F IGURA : 32. ULAZNI SAOBRAĆAJ IZ MEĐUNARODNE MREŽE OD 2010 - 2013
TM4
Vala
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tarife
Operateri mobilne telefonije ( MNO i MVNO ) imaju različite tarife za određene grupe
korisnika, tako da je njihovo poređenje veoma komplikovano.
Za poređenje bi trebali da uzmemo u obzir dovoljno veliki broj parametara , uključujuci i
tarife za pozive „peak‟ i „off-peak‟, besplatne pozive i SMS poruke koje se nude u različitim
pakovanjima, u zavisnosti od obima saobracaja stope , SMS- tarife, za pozive u mrezi „onnet‟, tarife za mobilne pozive u drugim mobilnim mreţama „off-net‟, tarife za pozive u
fiksnim mrezama, tarife za aktiviranje, itd.
Za komparativne ciljeve ovih tarifa u praksi se koriste korpe korišćenja po modelu OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) koji u sebi sadrži :
1) " niske korisnike " - definicija koja obuhvata 30 poziva mesečno, plus 33 SMS
poruke , 1 MMS i glasnu poruku,
2) " srednje korisnike" - 65 izlaznih poziva, 50 SMS, MMS i glasnu poruku,
3 ) " visokekorisnike " - 140 poziva i 55 SMS, MMS i glasnu poruku.
U dole navedenom grafikonu 32, predstavljene su korpe upotreba mobilnih telefona, sva
četiri mobilnih operatera na Kosovu po OECD modelu (eng. ‟OECD-a Mobile basket‟).
25
Tarifa (€)
20
Vala
15
IPKO
Zmobile
10
D3 mobile
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
5
51
0
E ulët
E mesë
E lartë
F IGURA : 33. KORPA O TARIFA KORISNIKA PO OECD
U grafikonima 33, 34 i 35 date su tarife korpe korišc enja mobilnih telefona u zemljama
jugo istočne Evrope.
Tarife korpe „niskih korisnika‟ na Kosovu tokom 2013 godine bio je 4.80 €, i ispod je
proseka zemalja jugo istočne Evrope koja je oko 7.32 €.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Korpa e „prosečnih korisnika‟ na Kosovu je 11.6 € prosek zemalja jugo istočne Evrope
11.44€ i prosečna korpa „visokih korisnika‟ je oko 23.11 € na Kosovu i 16.410 € prosek
drugih zemalja jugoistočne Evrope.
Jun-11
Mar-12
Oct-12
Sep-13
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
Average: 7. 32
F IGURA : 34. KORPA TARIFE ZA NISKE KORISNIKE (LOW USAGE BASKET) IZVOR : CULLEN INTERNACIONAL,
IZVEŠTAJ 4 , novembar 2013
35.00
Jun-11
Mar-12
Oct-12
Sep-13
30.00
25.00
20.00
Average:
11.44
15.00
10.00
5.00
F IGURA : 35. KORPA TARIFA ZA PROSEČNE KORISNIKE (MEDIUM USAGE BASKET)
(IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ Iv: NOVEMBAR 2013)
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
0.00
52
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Jun-11
Mar-12
Oct-12
Sep-13
70
60
50
40
Average:
16.41
30
20
10
0
F IGURA : 36. KORPA TARIFA ZA VISOKE KORISNIKE (HIGH USAGE BASKET) (IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL,
IZVEŠTAJ IV: NOVEMBAR 2013)
Tarife nacionalnih poziva
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U grafikonima 36 i 37 prikazane su osnovne tarife poziva na malo mobilnih operatora za
„peak‟ i „off-peak‟’.
53
F IGURA : 37. TARIFE NACIONALNIH POZIVA ZA „PEAK”
F IGURA : 38. TARIFE NACIONALNIH POZIVA ZA „OFF-PEAK”
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tarife međunarodnih poziva
U grafikonu 38 prikazane su tarife međunarodnih poziva, odnosno u pravcu zemalja
regional i nekoliko drugih evropskih zemalja.
Z Mobile
Off peak
Peak
Kanada
SHBA
Off peak
Mbretri e Bashkuar
D3
Zvicër
Francë
Peak
itali
Germani
Off peak
Ipko
Serbi
Turqi
Kroaci
Peak
Mali i Zi
Maqedoni
Off peak
Vala
Shqipëri
Peak
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
F IGURA : 39. TARIFE MEĐUNARODNIH POZIVA
Tarife za SMS poruke
U grafikonu 39 prikazane su tarife za slanje nacionalnih i međunarodnih SMS poruka, za 4
mobilna operatora.
0.14
0.12
0.08
SMS brenda rrejtit
SMS Kombëtare
0.06
SMS ndërkombëtare
0.04
0.02
0
Vala
Ipko
D3
Z Mobile
F IGURA : 40. TARIFE ZA SLANJE SMS PORUKA
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
0.1
54
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tarife Rominga
Grafikon 40 prikazuje tarife generisanja poziva kada su korisnici romingu, te i tarife
prijema poziva kada su korisnici u opisanim zemljama regiona ili dalje.
Z Mobile
Max
Min.
Kanada
Max
Mbretri e Bashkuar
SHBA
D3
Zvicër
Francë
Min.
itali
Germani
Max
Ipko
Serbi
Turqi
Kroaci
Min.
Mali i Zi
Maqedoni
Max
Vala
Shqipëri
Min.
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 41. TARIFE ZA MEDJUNARODNE POZIVE ZA ‘OFF -PEAK’
55
2.00
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tarife terminacije
U grafikonu 41 date su tarife terminacije mobilnih i fiksnih poziva operatora zemalja
jugoistočne Evrope. Iz podataka prikazanih na grafikonu, primećuje se da su tarife
terminacije poziva na Kosovu u pragu proseka zemalja EU-27 i ispod proseka zemalja
jugoistočne Evrope.
Trenutno, tarife terminacije mobilnih poziva na Kosovu su 3 €/centi po minutu. dok
od 01. jula 2014. god. MTR će biti 2.3 €/centi što obeležava značajan popust10
uporediv sa zemljama EU
Eliminisanje asimetrije u terminaciji poziva između mobilnih operatora na Kosovu i
postavljanje konkurentne tarife, stvara povoljan ambijent i povoljne uslove za efikasnu
konkurenciju na trzištu.
F IGURA : 42. MTR U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE I EU-27
(IZVOR: CULLEN INTERNACIONAL, IZVEŠTAJ 4,NOVEMBAR 2013)
Iz podataka predstavljenih u grafikonu primećuje se da su u svim zemljama jugoistočne
Evrope tarife terminacije iste, dok je asimetrija tarifa terminacija između mobilnih i fiksnih
operatera prisutna na Kosovu i ista pojava se pojavljuje takođe i u Srbiji ali sa manjom
razlikom.
Prema odluci RAEPK- a br.271 (Ref. br.prot.086/A/12 u vezi sa određivanjem tarifa terminacije između operatora PTK
d.d. i IPKO Telecommunications LLC.
10
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
EU-27:
5.46€/cent
56
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Na sledećem grafikonu (grf. 42) predstavljen je stepen smanjenja tarife terminacije u
evropskim zemljama 11, od 1. januara 2006 do 1 jula 2013 12.
0.14
0.12
€/min
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Peak
01
Janar
2006
01
korrik
2006
01
janar
2007
01
korrik
2007
01
janar
2008
01
01
korrik janar
2008 2009
01
korrik
2009
01
janar
2010
01
korrik
2010
01
janar
2011
01
01
korrik janar
2011 2012
01
korrik
2012
01
janar
2013
01
korrik
2013
0.1223 0.1153 0.1081 0.1034 0.0872 0.09 0.0812 0.0734 0.0669 0.0619 0.0503 0.046 0.0413 0.0364 0.0270 0.0216
Off-peak 0.1059 0.1054 0.1001 0.0963 0.0814 0.0841 0.0755 0.0678 0.0629 0.0588 0.0477 0.0435 0.039 0.0343 0.0258 0.0213
Total
0.1143 0.1106 0.1044 0.1001 0.0902 0.087 0.0783 0.07
0.065 0.0607 0.0491 0.045 0.0403 0.0357 0.0257 0.0221
F IGURA : 43.STEPEN SMANJENJA TARIFE TERMINACIJA MOBILNI POZIVA U EVROPSKIM ZEMLJAMA
(IZVOR: BEREC; MTR BENCHMARK SNAPSHOT 2006 - 2013)
Jednostavan prosek mobilnih terminacija na Kosovu od 12, decembra 2007. God. Do sada je
smanjen zadovoljavajućim tempom, a u 2007 godini (početkom 2008 godine) bile su ispod
proseka zemalja EU.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U grafikonu 43 prikazan je stepen smanjenja MTR na Kosovu od 2008 godine do 2012
godine;
57
11
12
Izvor: <http://www. http://berec.europa.eu/>
Obični prosek (eng. ‘Simple average’) . . . . . . . .
Euro/min
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
01 Korrik
2008
01 janar
2009
01 korrik
2009
01 janar
2010
01 Prill
2010
01
Nentor
2012
01 Korrik
2013
Peak
0.0831
0.0802
0.069
0.0689
0.063
0.044
0.036
Off-peak
0.0734
0.0717
0.0608
0.0607
0.063
0.044
0.036
F IGURA : 44.STEPEN SMANJENJA TARIFE TERMINACIJE MOBILNIH POZIVA NA KOSOVU 2008 -2013
Od gore navedenog grafikona primećujemo da je trend smanjenja MTR 8.3 % u periodu od
Total
0.0782
0.0759
0.0649
0.0648
0.063
0.044
12/12/2007 - 01/10/2008 i nastavljen je trend smanjena na 20.6 % u periodu od
01/10/2008 - 01.04.2009 odnosno pad od 18.1% od Jula 2013 godine.
0.036
Ovo smanjenje MTR na Kosovu čini da shvatimo da se radi o tržištu koje se iz dana u dan
kreće ka zrelosti i zdrave konkurencije utirući put dostavljanju ponuda/novih proizvoda od
kojih korisnici nisu samo operatori već i potrošači.
Pokrivenost i elementi mreže
Teknologija koja se koristi je GPRS, EDGE i na kraju 2013. godine koristi se takođe i
tehnologija 3G/HSDPA+ koja omogućava pružanje internet usluga, osim usluga glasa i MMS
poruka (pored SMS).
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Trenutno, pokrivenost je postigla nivo oko 99% stanovništva na nivou zemlje i oko 90% što
se tiče teritorije. Broj stanica emitovanja za sada je oko 720 (BTS).
58
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
100%
95%
90%
85%
80%
75%
2010
2011
2012
2013
2010
2011
Vala
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
2013
Mbulimi I popullsisë në %
98.80%
98.80%
98%
99%
99.20%
99.20%
99.20%
99.20%
Mbulimi I territiorit në %
84.20%
84.20%
88%
89%
88.49%
88.49%
89.35%
91%
F IGURA : 45. POKRIVENOST MOBILNIH OPERATORA
59
2012
Ipko
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Z Mobile
Max
Min.
Kanada
Max
Mbretri e Bashkuar
SHBA
D3
Zvicër
Francë
Min.
itali
Germani
Max
Ipko
Serbi
Turqi
Kroaci
Min.
Mali i Zi
Maqedoni
Max
Vala
Shqipëri
Min.
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
F IGURA : 46. TARIFE GENERISANIH POZIVA ROMANING- U PRAVCU SVOJE MREŽE
Z Mobile
Max
Min.
Kanada
SHBA
Max
D3
Mbretri e Bashkuar
Zvicër
Francë
Min.
itali
Germani
Max
Serbi
Ipko
Turqi
Kroaci
Min.
Mali i Zi
Maqedoni
Shqipëri
Vala
Max
Min.
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
F IGURA : 47. TARIFE PRIMANJA POZIVA U ROMINGU
0.90
1.00
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
-
60
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Pokazatelji saobraćaja mobilne telefonije
TABELA: 11. U POREDIVOST POKAZATELJA GENERISANJA SAOBRAĆAJA MOBILNE TELEFONIJE (2010-2012)
BR.
OPIS
2013
2012
2011
RAZLIKA
2013 –2012
(%)
1
TOTAL GENERISANOG SAOBRAĆAJA MNO
I MVNO
1,649,171,6
79
1,560,684,6
85
1,537,441,3
58
RAZLIKA
2013 –
2011
(%)
5.67▲
7.27▲
Unutar mreže
pravcu druge mobilne mreže
1,568,237,37
8
53,141,675
1,479,305,81
1
50,537,606
1,455,978,85
7
51,137,017.5
6.01▲
7.71▲
5.15▲
3.92▲
5,111,291
5,487,162
7
5,842,895.38
6.85▼
12.52▼
22,681,334
25,354,106.0
3
27,128,576.2
1
10.54▼
16.39▼
1.1
1.2
1.3
1.4
(mobil off-net)
U pravcu fiksne mreže
U pravcu međunarodne mreže
TABELA: 12. UPOREDIVOST POKAZATELJA TERMINACIJE SAOBRAĆAJA MOBILNE TELEFONIJE (2010-2012)
BR.
1
1.1
1.2
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
1.3
61
OPIS
Total terminisanog saobraćaja
Od druge mobilne mreže
(mobil off-net)
Od fiksne mreže
Od međunarodne mreže
RAZLIKA
2013 –
2012
(%)
RAZLIKA
2013 –2011
(%)
14.39▼
26.61▼
11.05▲
23.82▲
34,734,180
3.92▲
14.38▼
320,316,651
20.65▼
35.23▼
2013
2012
2011
294,554,320
344,063,540
401,366,933
57,349,100
51,641,330
46,316,102
29,739,700
30,952,250
207,465,520
261,469,960
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
INTERNET
Fiksni pristup
Pristup internetu za građane Republike Kosova, do kraja 2013. godine, pruza se od strane
52 licenciranih kompanija, 4 od njih imaju direktan pristup međunarodnim izlazima
„International Gateway‟, koje pruzaju pristup internet mrezi manjim ISP provajderima
internet mreze, a koji posluju u različitim regionima Kosova.
Takođe, posebno tokom 2013. Godine, širokopojasne broadband‟ usluge interneta
nastavljaju sa rastom broja korisnika (videti grafikon 47).
167,953
180,000
160,000
140,000
120,000
126,415
151,695 147,533 150,908
145,348 141,519 142,970 142,573
133,425 135,425 136,867
157,270
103,040 104,365 105,061
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2010
TM3
2011
TM4
TM1
TM2
Totali i perdor. te internetit
TM3
TM4
TM1
TM2
2012
TM3
TM4
2013
F IGURA : 48.OPŠTI BROJ KORISNIKA INTERNETA 2010 – 2013
Prema poslednjim zvaničnim podacima 2013 godine, prijavljenih od strane operatora, broj
domaćinstva koja imaju pristup širokopojasnom internetu je oko 56%. Na osnovu ovih
podataka, penetracija interneta u 2013 godini (na osnovu najnovijih podataka do danas) po
glavi stanovnika ispada da je 9.18%.
56.53%
45.22% 45.90% 46.38%
50%
52.94%
36.12%
40%
Penetrimi
49.26% 47.96% 48.45% 47.99%
51.06% 49.66% 50.80%
Penetrimi per
shtëpi %
29.44% 29.82% 30.02%
30%
20%
10%
4.98%
5.04%
5.08%
6.11%
TM1
TM2
TM3
TM4
7.70%
7.81%
7.89%
7.69%
8.16%
8.25%
8.19%
8.72%
8.48%
8.67%
9.04%
9.65%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
0%
2010
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
60%
2011
2012
F IGURA : 49. PENETRACIJA INTERNET USLUGA 2010 - 2013
2013
Penetrimi
per 100
banorë
62
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
U poređenju sa zemljama u regionu, Kosovo ima zadovoljavajuće povećanje penetracije
širokopojasnih usluga. Na grafikonu 49, prikazana je penetracija fiksnih širokopojasnh
usluga interneta za stanovnike u zemljama regiona, i prosek zemalja EU.
F IGURA : 50. PENETRACIJA FIKSNIH ŠIROKOPOJASNIH USLUGA INTERNETA U ZEMLJAMA JUGOISTO ČNE
EVROPE I PROSEK ZEMALJA EU -27 (IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ 4 - NOVEMBAR 2013)
Mobilni pristup
Odlukom br. 400, RAEPK je obavio dalju liberalizaciju širokopojasnih mobilnih usluga, čime
je stvorio mogućnost za operatore mreža i usluga mobilne telefonije korišćenje novih
tehnologija koje omogućavaju napredne mobilne usluge.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Počev od 1. decembra 2013. god., alternativni operater mobilne telefonije, IPKO je počeo da
pruža usluge 3G (Internet Broadband) za svoje korisnike, gde do kraja TM4 2013. god.,
Autoritet je obavešten da broj aktivnih korisnika koji su izvršili jedan data event samo sa
pametnim telefonima i tokom tog vremena su bili priključeni na mrežu 3G za ovaj period je
104,769, odnosno izraženo u tržišnoj penetraciji od 5.77%.
63
Podela tržišta
Za razliku od drugih zemalja u regionu i EU , vecina internet trzišta na Kosovu je u
vlasništvu alternativnih operatora . Na sledec im grafikonima, prikazan je podela trţišta za
period 2011-2013.
U 2013 godini, IPKO poseduje oko 49.38%, PTK/TiK poseduje oko 20.91%, dok Kujtesa.net
poseduje 20.83% deo trzišta na osnovu pristupa pruzanja ove usluge za krajnje korisnike
(videti grafikon 50).
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
FIGURA :
51. PODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA
FIGURA :
52. PODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA
2012
2011
20.91%
8.88%
PTK
IPKO
KUJTESA
20.83%
49.38%
Të tjera
F IGURA : 53. PODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA
2013
Korisnici po operatorima (ISP)
Sledeća tabela prikazuje podatke po izveštajima licenciranih pruzalaca Internet usluga za
broj korisnika sa širokopojasnim pristupom interneta (Broadband).
TABELA: 13. BROJ KORISNIKA SA ŠIROKOPOJASNIM PRISTUPOM INTERNETA (2010 - 2013)
2013
2012
2011
PTK
35,221
37,560
36,432
IPKO
83,181
72,977
73,354
Kujtesa
35,079
29,499
27,331
Artmotion
1,005
376
203
ISP drugih
13,467
11,282
8028
168,439
151,694
145,348
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
OPIS
64
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Korišćene tehnologije
Internet veze za korisnike preko kablovskog modema je dominanta sa oko 100 hiljada
takvih korisnika do kraja 2013. godine.
Na osnovu dobijenih podataka od strane internet provajdera, pristup internetu preko ADSL
tehnologije do kraja 2013. godine je oko 35,221 korisnika, od kojih je oko 93% su
individualni korisnici, dok je ostali deo od oko 7% poslovni korisnici.
Bezična „wireless‟ tehnologija uglavnom dominira u ruralnim zonama, gde se koriste
nelicencirani frekvencijski pojasevi 2.5 GHz i 5 GHz.
Iz prijavljenih podataka primećuje da se značajan broj širokopojasnih veza obezbeđuje
korisnicima od strnae operatora kroz kombinaciju koakcijalnog kabla ili bakarne linije.
Ključna tehnologija nastavlja da bude dominantan kablovski modem, dok je o značajnaom
delo tehnologije nastavlja da bude obezbeđena preko tehnologije ADSL.
Kao vodeći provajder interneta preko koaksijalnog kabla su IPKO i Kujtesa.net , dok je
PTK-TiK jedini operator koji nudi pristup internetu krajnjim korisnicima preko tehnologije
ADSL.
Tokom 2013. Godine, uočene su kvalitetne promene u pruţanju širkopojasnog pristupa
internetu, većina operatera su bitno povećali kapacitet pristupa internetu za krajnje
korisnike, dok nisu promenili cene za takve usluge.
Tarife
Brzine emitovanja variraju od 2 Mbps do 8 Mbps, dok u ruralnim područjima one počinju od
1 Mbps.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Grafikon 53 ilustruje mesečne tarife rod operativni operatera.
65
F IGURA : 54. BRZINE I TARIFE ZA PRUŽENE USLUGE INTERNETA 2013
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Međunarodni pristup operatera interneta i saobraćaj
Na osnovu podataka dobijenih od strane pruţioca internet usluga, kapacitet pristupa u
međunarodnoj mreţi interneta 41.6 Gbps.
U cilju razmene saobraćaja interneta između pruţioca internet usluga (ISP) na Kosovu,
RAEPKje tokom 2011 godine zahvaljujući podršci Norveške vlade, CISCO, USAID i u
saradnji sa Univerzitetom u Prištini osnovao Ĉvor razmene interneta (KOSIX). U ovom
čvoru povezani su svi ISP sa međunarodnim pristupom: IPKO, PTK, Kujtesa dhe Artmotion.
U nastavku ćemo prikazati grafikon sa pribliţnim opštim saobraćajem od strane četiri
povezanih članova u čvoru razmene interneta Kosova (KOS-IX) tokom meseci 2013 godine;
F IGURA : 55.SAOBRAĆAJ INTERNETA PREMA MERAMA U ČVORU R AZMENE INTERNETA (KOS-IX) – 2013
F IGURA : 56.PEAK SAOBRACAJ ZA MESECI 2013 GODINE
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Prema merenjima čvora razmene interneta (Kos-IX), „Peak‟ saobraćaj je stigao 433.61
Mbps tokom meseca Oktobar 2013. God.
66
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
IZNAJMLJENE VEZE
Iznajmljena tržišta i veze na Kosovu i zemljama ekpanzije jugoistočne
Evrope
Trenutno operatori koji pružaju veze na iznajmljivanje, sa pristupom u međunarodnoj
telekomunikacionoj infrastrukturi, su sledeće: PTK d.d. IPKO, Kujtesa.net i Artmotion.
Trzište veza na iznajmljivanje u Republici Kosovo nije zabelezio značajan razvoj. U
zavisnosti od geografske lokacije, analizirajući usluge iz ponude, postoje najmanje dva ili tri
konkurentske infrastrukture koje su potenciajlno na raspolaganju za pruzanje ovih usluga.
Međutim, takva pojava nije prisutna u zemljama regiona, a posebno u pogledu
korišćenja/iznajmljivanja veza od aktuelnog operatora ‘incumbent’.
Broj iznajmljenih veza
U poređenju sa tempom razvoja trzišta mobilne, fiksne telefonije i usluga Broadband
(Interneta) u Republici Kosova, je praktično ostalo nerazvijeno.
Vodeći pokazatelji je mala potraznja za proizvode/usluge veza, bilo da da su ona na veliko
ili malo, odnosno zamenjivanje ovih proizvoda sa novim proizvodima, koje gotovo nude
ekvivalentnu funkcionalnost ali sa znatno nizim cenama, kao npr. VPN.
LMQ me pakicë
LMQ me shumicë
80
70
60
50
40
30
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
20
67
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
F IGURA : 57. KRETANJE BROJA IZNAJMLJENIH VEZA NA VELIKO I MALO U REPUBLICI KOSOVO 2007 - 2013
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Iz navedenog grafikona moze se uočiti blagi pad iznajmljenih veza na malo od 2007 godine
do 2011 godine, takođe i sledecih godine nastavio isto, dok je broj iznajmljenih veza na
veliko ostao gotovo neizmenjen tokom 2007 godine og 2011 godine, i tokom 2012 godine, i
isto tako tokom 2013 godine.
Prihodi od iznajmljenih veza
Prihodi od iznajmljenih veza tokom 2013 godine zabelezili su značajan pad od oko 59.78%
u odnosu na 2012 godine. Dok su isti pad prihodi 2013 godine zabelezili takođe i u odnosu
na 2011 godinu od oko 68.14%.
U nastavku, grafikon 56, odraţava prihode za iznajmljenih veza na veliko na Kosovu od
pruzioca ovih usluga:
1,800,000.00
1,657,151.00
1,600,000.00
1,628,849.50
1,400,000.00
1,290,181.20
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
872,512.40
600,000.00
518,835.40
400,000.00
200,000.00
2009
2010
2011
2012
2013
totali I linjave me qira
F IGURA : 58. PRIHODI OD IZNAJMLJENIH VEZA NA VELIKO OD 2007 - 2013
Prema izveštaju OECD communications outlook 2013, cene iznajmljenih veza sa malom sa
udaljenosti od 2 km, sa vezama kapaciteta od 2 Mbps zabelezile su pad od samo 55.9% u
periodu od 1992 do 2012 godine. Isti trend se dogodio takođe i u zemljama jugoistočne
Evrope, gde su cene iznajmljenih veza za udaljenost 2 km, sa kapacitetom od 2 Mbps ostale
su gotovo neizmenjene za nekoliko godina, gde su se najveće izmene desile kao rezultat
deviznog kursa.
Na sledećim grafikonima su tarife na nacionalnom nivou iznajmljenih veza za kapacitet od
2 Mbps i 34 Mbps, za zemlje regiona i šire.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Poređenje tarifa/cena zakupa veza u zemljama jugoistočne Evrope
68
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
14,000
12,000
10,000
Euro
8,000
6,000
Average: 3,754
4,000
2,000
0
HR
IS
MK
ME
RS
TR
AL
BA-bh
BA-ts
BA-ht
XK
12,194
3,300
7,445
2,360
2,497
7,363
6,749
6,749
3,204
12,122
3,300
6,538
2,619
2,980
7,363
6,749
6,749
3,204
12,099
3,300
7,161
2,248
1,571
4,786
6,749
6,749
3,204
513
12,129
3,300
6,267
2,204
1,596
4,786
6,749
6,749
3,204
7,258
537
4,753
2,472
6,037
2,222
1,599
4,776
4,898
6,735
3,110
7,140
539
2,023
2,472
6,060
1,907
1,597
4,786
4,908
6,749
3,110
Oct-09
7,443
Aug-10
7,462
Jun-11
7,249
519
Mar-12
7,129
Oct-12
Sep-13
F IGURA : 59. GODIŠNJE TARIFE ZA KAPACIETE OD 2 MBPS ZA IZNAJMLJENE VEZE NA MALO OD 2 KM U
ZEMLJAMA U REGIONU (IZVOR: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ 4, NOVEMBAR 2013)
70,000
60,000
Euro
50,000
40,000
Average: 22,355
30,000
20,000
10,000
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
0
69
Oct-09
HR
37,216
IS
Aug-10
37,310
Jun-11
36,247
2,175
Mar-12
35,644
Oct-12
Sep-13
MK
ME
39,600
RS
65,662
TR
12,976
39,600
57,663
14,399
39,600
63,160
12,358
26835
2,151
39,600
55,273
12,114
36,290
2,249
13,680
53,247
35,698
2,258
13,680
53,452
7,462
AL
BA-bh
38,654
BA-ts
36,813
BA-ht
38,654
XK
15,048
38,654
36,813
38,654
15,048
27,610
19,327
38,654
15,048
27,253
27,610
19,327
38,654
15,048
12,218
27,320
27,551
19,286
38,571
15,048
10,484
27,279
27,610
19,327
38,654
10,005
F IGURA : 60. GODIŠNJE TARIFE ZA KAPACITET OD 34 MBPS ZA IZNAJMLJENE VEZE NA MALO OD 2 KM U
ZEMLJAMA U REGIONU (IZVEŠTAJ: CULLEN INTERNATIONAL, IZVEŠTAJ IV, NOVEMBAR 2013)
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
OPŠTI PREGLED O POŠTANSKOM TRZIŠTU
Regulatorni Autoritet za elektronske i poštanske komunikacije je nezavisni regulatorni
autoritet u oblasti elektronskih i poštanskih komunikacija, koji funkcioniše na osnovu
Zakona br. 04/L-109 o elektronskim komunikacijama, i ovlašćen je – zadužen je dodatnim
odgovornostima i ovlašćenjima u oblasti poštanksih usluga, kao što je predviđeno Zakonom
br. 03/l-173 o poštanskim uslugama.
o Izdaje i oduzima licence poštanskih operatora o pružanju univerzalnih i drugih
poštanskih usluga;
o Odobrava cenik za univerzalne i rezervisane poštanske usluge na predlog javnog
poštanskog operatora;
o Utvrđuje stepen – limit težine rezervisanih poštanskih usluga;
o Određuje cene za izdavanje licenci, te godišnju cenu za pružanje poštanskih usluga
kao i rokove za isplatu;
o Ministarstvu predlaže pravila približavanja i ispunjavanja standarda za realizaciju
poštanskih usluga;
o Vodi registar o izdatim licencama sa odgovarajućim podacima;
o Nadgleda poštovanje uslova, predviđenih licencijom, i u slučaju kršenja licencinih
uslova, preduzima potrebne mere protiv poštanskog operatora;
o Nadgleda sprovođenje tarifa poštanskih usluga i predlaže preduzimanje zakonskih
mera u slučaju da poštanski operator donosi ili koristi tarife u suprotnosti sa
utvrđenim merama ovog zakona;
o Prati razvoj i tržište poštanskog sektora, te preduzima potrebne mere za
obezbeđivanje jednakosti i transparencije za konkurenciju na tržištu poštanskih
usluga;
o tretira sporove između poštanskih operatera i sporova između korisnika poštanskih
operatera;
o obezbeđuje korisnicima poštanskih usluga jednake uslove;
o prikuplja potrebne informaijce koje se ondose sa poštanskim sektorom i objavljuje
ih po potrebi.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
U svojstvu odgovornog regulatornog autoriteta u oblasti elektronksih i poštanskih
komunikacija, osim dužnosti i ovlašćenja propisanih Zakonom o elektronskim
komunikacijama, br. 04/L-109,
Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske
komunikacije (RAEPK) je dobio i dodatne odgovornosi takođe i u oblasti poštanskih usluga
i na osnovu odredaba Zakona br. 03/L-173 o poštanskim uslugama (u daljem tekstu Zakon
o PU), Autortiet kao regulator poštanskih usluga ima sledeće odgovornosi i nadležnosti:
70
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Glavne aktivnosti Sekotra za poštanske usluge tokom 2013. god. su sledeće:
Redovno praćenje i inspekcije poštanskih operatera, gde su u toku ovog procesa vrši
kontrola raznih dokumenata potrebnih za vršenje aktivnosti poštanske usluge, uključujući
knjige za evidenciju- prijem isporuka, cenovnika- cene pružanja usluga odnosno njihovo
primenjivanje- korišćenje, uslovi pružanja usluga, registracija- evidencija reklamacija- žalbi
korisnika- njihova razgradnja, standardi kvaliteta pružanja usluga, transparentnost i
obaveštavanje korisnika- potrošača u vezi sa uslugama i cenama poštasnkih usluga. Tokom
2013. god. izvršena je pratnja i inspekcija:


preko 5 kancelarija – Pošte Kosova d.d..; i
preko 7 kancelarija – u kojima je izvršena inspekcija subjekata- privatnih
operatera koji pružaju poštanske usluge.
Sektor za poštanske usluge pri RAEPK je tokom izveštajne godine;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
o Objavio godišnji izveštaj, ‘Pregled tržišta poštanskih usluga u Republici Kosova
2012. god.’, za period januar - decembar 2012. god.;
o Primio i administririao je tromesečne izveštaje primljene od strane poštanskih
operatera tokom TM1 – TM4 2013. god. i nastavio njihovo unošenje u statističku
bazu podataka ‘BSAT’;
o Pripremio je nacrt ‘Uredba o standardima kvaliteta za sprovođenje univerzalnih
usluga’,
o Izdao je dve (2) odluke od uticaja na poštanski sektor i dve odluke za javne
konsultacije;
 Odluka br. 351, o ‘Usvajanju tarifa (cenovnika) za univerzalne usluge i
rezervisane poštanske usluge za OPP – Pošta Kosova d.d.’ (Ref: Odluka 351 br.
prot. 12/B/13 dana; 28/05/2013. god.);
 ‘Odluka br.. 432 o ‘Utvrđivanju stepena težine – limita za rezervisane poštanske
usluge’ (Ref. odluka br. 432, br. prot. 046/B/13, dana; 13/12/2013. god.);
71
o Primio je i upravljao dva (2) zahteva od strane zaineresovanih strana, koje su
podnele zahev za licence za obavljanje poštanskih usluga;
o Razmotrio je dopise- žalbe stranaka- potrošača poštanskih usluga;
o Predstavio je uputstva i preporuke u jednoj (1) žalbi korisnika – potrošača.
o Realizovao je kompetentno učešće u studijskim posetama raznim konferencijama, i
doprineli su aktivno u različitim aktivnostima u komisijama i radnim grupama
osnovanim od strane Autoriteta i drugih institucija; i
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Dao je svoj doprinos u radnoj grupi za izradu dokumeanta ‘Sporazum o pružanju
univerzalnih usluga i rezervisanih poštanskih usluga između MER – PK Dd.
Izazovi sa kojima se poštasnki sektor u Republici Kosva mora suočiti tokom narednih
godina su sledeće;
o Dalja liberalizacija tržišta i poštanskih usluga;
o Regulisanje tržišta odnosno preduzimanje radnji za zabranu rada neovlašćenih –
nelicenciranih operatera (ilegalni operateri);
o Regionalna saradnja, i jačanje poštanskog sektora u međunarodnoj areni, odnosno
članstvo institucija i relevantnih organa zemlje u međunarodnim organizacijama,
Sekotr poštanske usluge Autoriteta, je posvećen da ispuni sve zakonske obaveze koje
proističu iz izvornih zakona i drugih normativnih akata koji pokrivaju poštanski sektor, i
zalaže se za stvaranje što odgovarajućeg i povoljnijeg okruženja za pružanje poštanskih
usluga na celoj teritoriji zemlje, proširenje mreže i poštanske infrasturkure. Takođe, SPU je
posvećen stvaranju neophodnih uslova koji bi obezbedili doslednost i stabilnost
poštanskog sektora u zemlji.
Liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Kosova
Podrucje rezervisanih usluga je mehanizam koji Javnom poštanskom operateru (JPO) pruža
mogućnost dopunjavanja- rasta financisjkih prihoda za ispunjenje obaveza univerzalnih
poštanskih usluga. U našoj zemlji, CJP “Pošta Kosova D.d.” je obavezna- dužna da obezbedipruži sve univerzalne usluge (osnovne), i u cilju ispunjenja tih usluga, i dalje će uživati za
određeni vremenski period isključivo pravo za pružanje određenih poštanskih usluga.
Otvaranje i potpuna liberalizacija tržišta poštasnkih usluga u 27 zemalja EU, prema
Evropskoj komisiji (European Commission - Internal Market & Services DG) je prikazan u
sledećom grafikonu, poznat kao “Postal Agenda”.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Liberalizacija tržišta poštanskih usluga je veoma važno pitanje u sektoru poštanskih usluga.
Orijentacija ka otvaranju tržišta za slobodnu konkurecniju za davaoce poštanskih usluga i
orijentacija ka zahtevima korisnika- potrošača, je process koji treba biti nastavljen
kontinuirano, stvarajući uslove za pravičnu konkurenciju, povećanje opsega
(raznovrsnosti) usluga, razumne cene za usluge, razvoj i primena novih tehnologija u
pružanju usluga itd.
72
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 61. OTVARANJE TRŽIŠTA ZA POŠTANSKE USLUGE PREMA EVROPSKOJ KOMISIJI;
(IZVORI: EUROPEAN COMMISSION IM & SERVICES DG)
Autoritet ciljem daljeg otvaranja tržišta za poštanske usluge u toku 2013 godine je usvojio;
Odluku Br.432 o određivanju vrednosnog stepena granicu za rezervisane poštanske
usluge’, preporukom početni nivo aktuelne težine od (1) kg, na petsto (500) grama od: 1
Januara 2014, odnosno na sto (100) grama od: 1 Januara 2016 godine, (Ref .Odluka Br.432,
Br.Prot.. 046/B/13, od; 13/12/2013).
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Tržište za poštanske usluge u Republici Kosova je liberalizovano, ali nisu u potpunosti
liberalizovane poštanske usluge dok postoji rezervisana za JPO-e, iako na tržištu deluju
privatni operatori koji su licencovani – ovlašćeni za poštanske usluge i pružaju ekspresne
usluge i usluge kurirom. Svaki operator koji stremi da pruži poštanske usluge u obavezi je
da gradi jednu infrastrukturu, dovoljan broj mreža za pružanje poštanskih usluga nakon što
je opremljen licencom –ovlašćenjem od Autoriteta.
73
Proces licencovanja od dana prijema aplikacije od Autoriteta, razmatranja, obrade od
Komisije za Procenu, do odluke za izdavanje ili odbijanje licence ne može da traje više od
šestdeset (60) dana. Procedure sa licencovanje su utvrđene odredbama Zakona UA Br.
05/2012, i tokom celog ovog procesa apliciraju se odgovarajuće procedure kao
dolenavedenim načelima;
o
o
o
o
Tačno i ispravno informisanje za procedure i proces licencovanja;
Pojednostavljene procedure licencovanja i transparentnost
Ne-diskriminacija kandidata koji traže da se licencuju;
Opravdani i objektivni kriterijumi za izdavanje licence i dr.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Registar Licensiranih Po štanskih Operatora Republike Kosova
Prema važećem zakonodavstvu u Republici Kosova, poštanske usluge mogu da pružaju sva
fizička ili pravna lica koja su opremljena licencom – ovlašćenjem od nadležnog organa:
Autoriteta, koji je jedina institucija ovlašćen da izda i povuće njihova ovlašćenja koji žele da
pružaju poštanske usluge i oni koji pružaju poštanske usluge.
Detaljni kriterijumi i uslovi za dobijanje licence – ovlašćenja za pružanje poštanskih usluga
su utvrđeni odredbama Zakona i ‘Administrativno Uputstvo br. 05/2012, za licencovanje
poštanskih operatora. Validnost licence – ovlašćenja je utvrđeno na deset (10) godina, s
mogučnošću ponovnog obnavljanja, u skladu sa uslovima i kriterijumima utvrđenim
zakonom i Administrativnim Uputstvom.
Autoritet, osim izdavanja i povlačenja licenci – ovlašćenja, kao i drugih zadataka utvrđeno
zakonskim i podzakonskim odredbama, za zadatak ima da zadrži i spisak licencovanih –
ovlašćenih poštanskih operatora za pružanje usluga, dok do kraja godine 2013 godine,
evidentovano u knjigu – registar licenci – ovlašćenih Autoriteta, ima ukupno osam (8)
operatora koji su aktivni i pružaju poštanske usluge.
TABELA: 14. REGISTAR LICENCI LICENCOVANIH POŠTANSKIH OPERATORA U R EPUBLICI KOSOVO ;
1
2
3
4
5
6
7
8
IME OPERATORA
‘CPP Pošta Kosova D.D’.
Dardania b.b.
10000, Priština
‘Salbatring Int. Sh.p.k’
Trg Majke Tereze 25/b
10000, Priština
‘N.T.SH. KCC’
Ulica Garibaldi 1/6,
10000, Priština
‘A.L. Dushi Sh.p.k.’
ul. OVK-e br. 105/1
10000, Priština
‘Brza Ekspess - KOEX Sh.p.k’
ul. Reshat Karjagdiu br. 7
20000, Prizren
‘NTP Vlora Komerc;’
ul. Eqrem Çabej br. 137/ 145
10000, Priština
‘N.Sh.T. Express Delivery
Services’
ul. Car Dioklician Br. 11
10000, Priština
DATUM LICENCE
BR. LICENCE
USLUGE
15 maj 2006, izmenjeno
dana 24.09.2012
207/L/12
Ostali poštanski troškovi,
*
15 maj 2006
0315052006
15 maj 2006
0415052006
Brza usluga,
Usluge Kurirom,
Import –Eksport,
Usluge Kurirom,
Globalne brže usluge
15 maj 2006
0615052006
16.03.2009
02/160309
16.03.2009
01/160309
Brza Usluga,
Usluge Kurirom,
27.08.2010
01/270810
Brza Usluga,
Usluge Kurirom,
Ubrzane Uvoz-Izvoz
Usluge,
Usluge Korirom,
Brza Ekspres,
Usluge Kurirom,
‘NPT Burimi’
16.01.2012
02/L/12
Usluge Kurirom
ul. Hajdar Dushi nr 14,
10000 Priština
*Napomena: Ostale poštanske usluge van zone univerzalnih i rezervisanih usluga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
BR.
74
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Od evidentovanih operatora u registar licenci CPP ‘Pošta Kosova D.D’, kao zakonski
naslednik nakon deobe od ‘Pošte i Telekoma Kosova D.D’, (PTK-a) (Ref. Odluka V.K.
Br.16.53; 21/12/2011, o osnivanju CPP-e ‘Pošta Kosova D.D), je jedini Javni Poštanski
Operator (JPO) koji je obavezan da pruža sve univerzalne poštanske i rezervisane
poštanske usluge na teritoriji zemlje, uslovima i kriterijumima utvrđenim prema
zakonskim i podzakonskim odredbama. Osim ovih usluga CPP ‘Pošta Kosova D.D’, pruža i
druge poštanske usluge – biznijske usluge koje se nalaze van zone i univerzalnih usluga.
Dok, privatni operatori uglavnom pružaju brze i kurirom poštanske usluge, od kojih tri (3)
poštanska operatora su licencovana da bi pružila poštanske usluge – domaću poštu, samo
unutar teritorije Republike Kosova, dok pet (5) ostalih uključujući i CPP-e ‘Poštu Kosova
D.D’, pružaju poštanske usluge i u međunarodnom saobračaju. Privatni operatori koji
pružaju u međunarodnom saobračaju, deluju kao predstavnici kompanija – poznatih
operatora na globalnom nivou (svetskom) kao što su; DHL, UPS, FedEx, TNT i dr.
Aktivinosti – poštanske usluge koje se realizuju od licencovanih
poštanskih i kurir operatora
Javni Poštanski Operator (u nastavku JPP-o), odnosno CPP-e ‘Pošta Kosova D.D’, na osnovu
člana 14 tačka 1) Zakona za obavezu ima obezbeđivanje, ispunjavanje i realizaciju,
univerzalne i rezervisane poštanske usluge na celoj teritoriji Republike Kosova. JPP-o,
pruža široku mogučnost tradicionalnih usluga – poštansku osnovu kao: prijem, preradu,
prenošenje i rasturanje – dostavu pošte pošiljki, paketa – kolipoštu i usluge platnih naloga,
onda usluge brže pošte (EMS), usluge biznisa za prodaju poštanskih proizvoda kao i
određenih finansijskih usluga (KOSGIRO) razne naplate, kolekcija računa mobilne i fiksne
telefonije i dr.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
CPP ‘Pošta Kosova D.D’, pruža poštanske usluge kao u nastavku;
75
o Univerzalne poštanske usluge;
 Prijem, obrada, prevoz i isporuka - distribucija pošiljki težine do dva (2) kg i
Sekograma do sedam (7) kg;
 Prijem, obrada, prevoz i isporuka - distribucija paketa– škrinja težine do dvadeset
(20) kg;
 Usluge platnih naloga i
 Posebne usluge za gorenavedene usluge.
o
Rezervisane usluge;
 Prijem, prevoz i dostava – distribucija običnih isporuka težine do jedan (1) kg;
 Izmenjeno ‘Odlukom Br. 432 (Ref. Odluka Br. 432, Br. Prot. 046/B/13, od;
13/12/2013);
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013



o





Prijem, prevoz i dostava – distribucija isporuka sudskim administrativnim
prekršajnim postupkom;
Proizvodnju, puštanje u opticaj, stavljanje u promet i skidanje sa prometa emisije
poštanskih marki;
Postavljanje poštanskih kutija i njohovo održavanje.
Ostale Usluge;
Pružanje ubrzanih usluga (EMS) unutrašnji saobračaj (domaći) i međunarodni;
Pružanje usluga Mešane Pošte;
Pružanje usluga Neposredne Pošte – usluga raspodele reklama i dr..
Usluge prevoza - logističko;
Prodaja raznih proizvoda Pošte, Telekoma i Vala;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Dok privatni poštanski operatori uglavnom pružaju usluge kao u nastavku;
 Ubrzane usluge i
 Usluge kurirom, (od vrata na vrata).
76
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Merljivi Pokazatelji Pošt anskih Usluga u Republici Kosova
Da bi obezbedili potrebne podatke od poštanskih operatora i ponuđača poštanskih usluga,
Autoritet prema podnošenom zahtevu od Sektora za Poštanske Usluge u skladu sa
zakonskim odredbama uvelo obaveze i odgovonosti za periodični izveštaj statističkih
podataka poštanskih usluga, na osnovu ‘Pravilnika Br.11, o statističkim periodičnim
podacima operatora koji pružaju poštanske i telekomunikacione usluge’ (Ref. Br. Prot.
048/B/11 od; 13/09/2011), (u nastavku: Pravilnik).
Onako kako je predviđeno ‘Pravilnikom Br. 11, Autoritet na urednim osnovama primio
tromesečne izveštaje (TM) od poštanskih operatora za period; 1 Januar – 31 Decembar
2013, i na osnovu ovih izveštaja uspeo da se donese jedna jasna slika tržišta poštanskih
usluga za 2013 godinu.
Izveštaji odgovarajućim podacima primljeni prema ‘Upitniku koji sadrži osnovne elemente,
u vezi glavnih pokazatelja tržišta poštanskih usluga odnosno prikazanih podataka kao u
nastavku;
o
o
o
o
o
o
Pokazatelji podacima od aktivnosti – poštanske usluge tokom 2013 godine;
Pokazatelji o prihodima – finasijski prihodi poštanskog sektora;
Pokazatelji podacima o kvalitetu – svojstava realizacije poštanskih usluga;
Pokazatelji podacima o broju zaposlenih u poštanski sektor;
Pokazatelji podacima o žalbama korisnika upotrebljavača poštanskih usluga;
Pokazatelji podacima o infrastrukturi i poštanskoj mreži i dr.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U nastavku ovog dokumenta – izveštaja prikazano i rasklapanje informacija glavnih
pokazatelja upoređujućim podacima za realizaciju poštanskih usluga za 2013 godinu,
odnosno upoređenja sa 2012 godinom, i ostalim odvojenim podacima u nekoliko oblasti ili
segmenata prikazanim i kao gorenavedenim
77
Statistički podaci o realizaciji poštanskih usluga, upoređenja i obim
pošiljki tokom 2013 godine
Podaci i glavnih informacija koje predstavljaju stanje poštanskog sektora u Republici
Kosovo, su artikulisani i prikazani preko indikatora – pokazatelja o podacima; obim – broj
artikala, primljenih poštanskih , obrađenih , prenošenih – prevoženih kao i dostavljenih –
distribuiranih od poštanskih operatora u toku 2013 godine, kao i upoređenje kretanja
tržišta u odnosu kretanja tržišta sa 2012 godinom i odvajanju tržišta između JPO i privatnih
poštanskih operatora, odnosno upoređenje prema procentu (%) obima – broja artikala –
poštanskih pošiljki vrste isporuka i dr..
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Na osnovu obrađenih podataka rezultira da u toku 2013 godine imamo povećanje ukupnog
broja artikala – poštanskih pošiljki od 1.52 %, dok ‘Pošta Kosova D.D’, ima izraženo
povećanje za 6.80 %, dok privatni operatori imaju jedan pad od 13.74 %.
Dok uporedo sa 2102 godinom u 2013 godini imamo jedan pad celokupnih prihoda kod
Poštanskog Sektora, dok ‘Pošta Kosova D.D’, imala jedan blagi pad od 16.75 %, dok privanti
operatori imaju jedno povećanje od 9.58 %.
Obim poštanskih pošiljki za 2013 go dinu 2013, upoređenje i odvajanje
tržišta prema obimu pošiljki
F IGURA : 62. PREGLED OBIMA – BROJA ARTIKALA – POŠTANSKIH POŠILJKI RAZDVOJENO PO POŠTANSKIM
OPERATORIMA ZA 2013 GODINU
CPP ‘Pošta e Kosova D.D’ uporedo sa drugim operatorima i tokom 2013 godine ima obim –
veći broj poštanskih pošiljki, s obzirom na činjenicu da pruža široki spektar poštanskih
usluga, uključujući ovde i obim pošiljki za unutrašnji saobračaj – domaće i međunarodne
pošiljke, dok privatni operatori ‘Korrier Express - KOEX Sh.p.k’, koja ima obim – veći broj
pošiljki računajući ovde i Neposredne Poštanske pošiljke - Reklame.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
U nastavku su predstavljeni i prikazani podaci; obim, količina poštanskih pošiljki prikazano
i izraženo po broju pošiljki – komada, izdvojene i raspoređene prema poštanskim
operatorima učesnika na tržištu poštanskih usluga u toku 2013 godine..
78
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Figure u nastavku predstavljaju podatke; obim poštanskih pošiljki izraženo u pošiljke –
komada, razdvojeno i raspoređeno između JPO CPP ‘ Pošta Kosova D.D’ i privatnih
poštanskih operatora, odnosno razdvajanje tržišta poštanskih usluga prema % obimu
poštanskih pošiljki i kretanja tokom godina 2012 - 2013.
F IGURA : 63. PREGLED TRŽIšTA PREMA OBIMU – BROJA ARTIKALA, POšILJKI, UPOREĐENJE IZMEĐU JPP-A I
PRIVATNIH OPERATORA U TOKU GODINA 2012 – 2013;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Broj pismenih pošiljki koje su primljene, obrađene, prenošene – prevožene i predato
odnosno distribuirane u unutrašnjem i međunarodnom saobračaju za 2013 godinu
celokupno iznosi; 5,565,880 pošiljki- komada, uporedo sa 2012 godinom, koje imao
otprilike oko; 5,482,590 pošiljki – komada, znači ima rast obima pošiljki u vrednosti od
1.52 %.
79
F IGURA : 64. PREGLED TRŽIšTA PREMA OBIMU – BROJ POšILJKI, UPOREĐENJE PO %, IZMEĐU JPO-a I
PRIVATNIH OPERATORA ZA GODINE 2012 – 2013;
Od goreprikazanih figura, primećuje se jedno ukupno povećanje obima poštanskih pošiljki
u količini, dok CPP-a “Pošta Kosova D.D’, tokom2012 godine imala jedno tržišno pokrivanje
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
poštanskih usluga za oko 74.30 %, u odnosu privantih operatora koji su imali jedno
pokrivanje od 25.70 %, u toku 2013, godine, uspela da povećava dominaciju na tržištu i
ima jedno pokrivanje od 78,16 %, u odnosu privantih operatora koji imaju u pokrivanju
21.84 %. Od ovog upoređenja primetno da je tokom 2013, CPP-e ‘Pošta Kosova D.D’ ima
jedno tržišno povećanje od 3.86 %, u odnosu sa privatnim operatorima.
F IGURA : 66. GRAFIČKO KRETANJE OBIMA POŠILJKI PREMA % OBIMA POŠILJKI OJP -A U ODNOSU NA
PRIVATNE OPERATERE, UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 – 2013;;
U figure gore, primetno je da CPP-e ‘Pošta Kosova’, tokom 2013 godine, u totalu ima jedan
rast od 6.80 %, ceolukpnog obima poštanskih pošiljki uporedo sa 2012 godinom, dok
privatni operatori tokom 2013 godine su imali jedno izraženi pad od 13.74 % od
celokupnog obima poštanskih pošiljki uporedo sa 2012 godinom.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 65. GRAFIČKO KRETANJE TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, PREMA OBIMU POŠILJ KI IZMEĐU OJP-a I
PRIVATNIH OPERATORA, UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 – 2013;
80
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
U figurama u nastavku prikazani su upoređujući podaci i razdvajanje tržišta poštanskih
usluga prema poštanskim operatorima i kretanje – upoređenje pokrivanja tržišta prema %
dominacije na tržištu,– tokom godina 2012 - 2013.
F IGURA : 67. GRAFIČKI PRIKAZ RAZDVAJANJA TRžIšTA POšTANSKIH USLUGA, PREMA % OBIMA POŠTANSKIH
POŠILJKI I POŠTANSKIH OPERATORA, UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 – 2013;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Sa upoređenja kao goreprikazano i upoređenja za godine 2012- 2013, rezultira da je tokom
2012 godine primljeno, obrađeno, prenošeno i distribuirano odnosno predato po glavi
stanovnika prosečno otprilike oko; 3.08 artikala - pošiljki, dok 2013 godine, primljeno,
obrađeno, prenešeno i distribuirano odnosno predato oko; 3.09 artikala – pošiljki po glavi
stanovnika, (Izvor: Procena Stanovništvo Kosova 2012, stanovnika: 1,798,645, http://ask.rksgov.net/) što podrazumeva uporedo sa prethovnom godinom u 2013 godini imamo jedan
mali rast koji je vrlo daleko od proseka i nivoa koji je u zemljama Evropske Zajednice.
81
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Obim poštanskih pošiljki tokom 2103 godine i upoređenje sa 2012
godinom CPP-a ‘Pošta Kosova DD’
CPP ‘Pošta e Kosova DD’, na osnovu goreprikazanih upoređenja i dalje se smatra i ostaje
lider na tržištu poštanskih usluga odnosno u pružanju poštanskih usluga u Republici
Kosova obimu – najvećeg broja pošiljki – poštanskih artikala.
CPP ‘Pošta e Kosova DD’, kao važeći operator na tržištu ima izraženo veći broj običnih
pismenih pošiljki sa oko 4,350,280 artikala – poštanskih pošiljki od kojih 1,102,787
poštanskih pošiljki su obične pošiljke, dok pošiljke sa narućenim uslugama (R), je oko
1,613,529 pošiljki – komada kao i drugih pošiljki oko 1,633,964 artikala - pošiljki. Dok
privatni operatori su u toku 2013 godine imali oko 1,215,600 artikala poštanskih pošiljki.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
U nastavku prikazani su podaci o obimu pošiljki izraženo u komada i razdvojeno prema % i
vrste pošiljke u unutrašnjem saobračaju – domaća i međunarodna pošta, primljeno i
distribuirano od CPP ‘Pošta e Kosova DD’, i ‘Privatnnih Operatora, za vremenski period od
TM1 –TM4 2013, kao i upoređenja sa istim periodom 2012 godine.
82
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Obim običnih pošiljki za 2013 godinu i upoređenje sa 2012 godinom
Figure u nastavku predstavljaju podatke; obim običnih pismenih poštanskih pošiljki
prikazano ili izraženo u broj pošiljki – komada i razdvojeno prema % i vrste pošiljki za
unutrašnji saobračaj – domaću i međunarodnu poštu, odnosno primljeno i distribuirano od
‘Pošte Kosova DD’, za period TM1 - TM4 2013 godine i upoređenje sa 2012 godinom.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 68. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIČNIH POŠILJKI, PRIMLJENO -DISTRIBUIRANO NA DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA DD’ PERIOD TM1 – TM4 2013;
83
F IGURA : 69. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIČNIH POŠILJKI, PRIMLJENO -DISTRIBUIRANO NA DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA DD’, UPOREĐENJE TOKOM GODINA 2012 - 2013;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 70. GRAFIČKO KRETANJE OBIMA OBIČNIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’ UPOREĐENJE TOKOM GODINA 2102 – 2013;
Na goreprikazanim figurama primetno je da CPP-a ‘Pošta Kosova D.D’, tokom 2013 godine,
od ukupnog broja pošiljki oko 76.28 %, su obićne pošiljke koje su namenjene odnosno
primljene i distribuirano u domaćem saobračaju domaća pošta, dok u 2012 godini što je
imalo oko 71.40 %. Dok celokupni obim pošiljki primljene – distribuirano, odnosno poslato
prema međunarodnom saobračaju u 2013 godini je oko 23.72 %, dok tokom 2012 godine
je imalo oko 28.6%, što je jedan rast od 4.88 %, domaćeg saobračaja u odnosu sa
međunarodnim saobračajem..
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 71. GRAFIČKI PRIKAZ, UPOREĐENJE OBIMA OBIČNIH POŠILJKI PRIMLJENO –DISTRIBUIRANO PREMA
%, U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D, UPOREĐENJE TOKOM GODINA 2012
– 2013;
84
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 72. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIĆNIH POŠILJKI PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA %, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘ POŠTA KOSOVA D.D’ PERIOD TM1 - TM4 2012;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Od upoređenja sa 2012 godinom primetno je da je CPP-a ‘Pošta Kosova DD’ u toku 2013
godine, ukupno imala kretanje odnosno povećanje od 37.92% obima obićnih pošiljki u
domaćem saobračaju – domaća pošta, odnosno smanjenje ili pad od 1.47 %, saobračaj u
dolasku, odnosno 1.32 %, saobračaj u odlasku obićnih pošiljki primljenih odnosno poslato
ka međunarodnom saobračaju.
85
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Obim registrovanih pošiljki u toku 2013 godine i upoređenje sa 2012
godinom
Figure u nastavku predstavljaju podatke: obim registrovanih pismenih poštanskih pošiljki
prikazano i izraženo po broju pošiljki – komada i razdvojeno prema vrsti pošiljke i %, za
unutrašnji saobračaj – domaća pošta i međunarodni saobračaj, primljeno i distribuirano od
CPP-a ‘Pošta Kosova’ D.D’, za period TM1 - TM4 2013 godine, odnosno upoređenje za isti
period 2012 godine.
F IGURA : 74. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI PREMA VRSTI, PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE ZA
GODINE 2012 - 2013;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 73. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’, PERIOD TM1 - TM4 2013;
86
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 75. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI PREMA VRSTI, PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE ZA
GODINE 2012 - 2013;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 76. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIĆNIH POŠILJKI PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA %, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘ POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 - 2013;
87
Od upoređenja iz 2012 godine sa 2013 godinom, primećujemo da u 2013 godini imamo
jedno povećanje obima registrovanih pošiljki za unutrašnji saobračaj – domaća pošta u
iznosu od 32.52 %, dok takođe jedno povećanje od 20.84 %, saobračaja u dolasku odnosno
16.30 %, sobračaj o odlasku obima broja registrovanih pošiljki primljeno i distribuirano od
međunarodni saobračaj.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 77. GRAFIČKO KRETANJE OBIMA REGISTROVANIH POŠILJKI PREMA VRSTI PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘POŠTA KOSOVA D.D’ UPOREĐENJE ZA
GODINE 2012 - 2013;
U goreprikazanim figurama primetno je da je u toku 2013 godine oko 92.85 % ukupnog
broja registrovanih pošiljki je primljeno i distribuirano u domaćem saobračaju – domaća
pošta, što uporedo sa 2012 godinom ima povećanje od 1.40 %, vodeći broj – većom
količinom narućenih pošiljki ‘Preporućeno’ (P) i one sa ‘Najavom, Primanje’, dok oko 7.15
% ukunog obima pošiljki je primljeno i distribuirano za i od međunardnog saobračaja,
saobračaj u dolasku i odlasku što uporedo sa 2012 godinom ima jedno opadanje od 1.40 %.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 78. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA OBIĆNIH POŠILJKI P RIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA %, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘ POŠTA KOSOVA D.D’ UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 - 2013;
88
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Obim Paketa – Škrinja u toku 2013 godine i upoređenje sa 2012 godinom
Figure u nastavku predstavljaju podatke; obim – kolićinu paketa – poštanskih škrinja
prikazano i izraženo u brojkama – komada i razdvojeno prema %, za unutrašnji saobračaj –
domaća i međunarodna pošta, primljeno i distribuirano od CPP-a ‘Pošta Kosova D.D’, za
period TM1 - TM4 2013 i upoređenje sa istim periodom 2012 godine.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 79. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, ZA VREMENSKI PERIOD TM1 - TM4 2013;
89
F IGURA : 80. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE PERIOD TM1 -TM4 2012 – 2013;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 81. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA %, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE RAZLIKA OD 2012 2013;
F IGURA : 82. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA ZA PAKETE – ŠKRINJE, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA %, U
DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU OD ‘POŠTA KOSOVA D.D’, UPOREĐENJE ZA GODINE 2012 2013;
Od gorenavedenih figura primetno da tokom 2013 godine veći obim paketa – škrinji je
primljeno od međunarodni saobračaj ukupno oko; 81.83 %, i to; 73.89 % obima paketa –
škrinji je primljeno od međunraodni saobračaj – saobračaj u dolasku da bi se predalo i
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Ako uporedimo 2012 godinu sa 2013 godinom, onda primećujemo da u 2013 godini imamo
jedno povećanje obima paketa – škrinji koje su za destinaciju imale unutrašnji saobračaj
domaća pošta i to vrednosti od 65.89 %, dok takođe jedan pad od 2.76 %, saobračaj u
dolasku odnosno 6.60 %, sobračaja u odlasku i obima – broja paketa – škrinji primljeno i
distribuirano prema međunarodnom saobračaju.
90
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
distribuiralo, još oko; 7.94 % obima paketa – škrinji, primljeno i imalo za destinaciju
međunarodni saobračaj – saobračaj u odlasku. Oporedo sa 2012 godinom, imamo jedno
povećanje od; 11.33 % obima paketa – škrinji u untrašnjem saobračaju, dok u
međunarodnom saobračaju imamo jedno opadanje od; 9.93 %, saobračaj u dolasku i oko;
1.4 %, saobračaja u odlasku ukupnog obima paketa – škrinji, u međunarodnom saobračaju.
U unutrašnjem saobračaju – domaća pošta tokom 2013 godine od ukupnog broja paketa –
škrinji, bilo je oko 17 % koje su primljene i distrbuirano u unutrašnjem saobračaju što
uporedo sa 2012 godinom bilo oko 6.84 % paketa – škrinji, imamo jedno povećanje od
11.69 %. Od ovoga se vidi obim paketa – škrinji na unutrašnjem tržištu ima tendencija
povećanja i povećano je vidno uporedo sa istim periodom prethodne godine.
Obim poštanskih pošiljki u toku2013 godine, i upoređenje sa 2012
godinom ‘Privatni Operatori’
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Figure u nastavku predstavljaju podatke: obim – količinu poštanskih pošiljki prikazano i
izraženo po broju – komada, i razdvojeno prema % i vrste pošiljki za unutrašnji saobračaj –
domaća i međunarodna pošta primljena i distribuirana od ‘Privatnih poštanskih Operatora,
za period TM1 - TM4 2013 i upoređenja sa istim periodom 2012 godine.
91
F IGURA : 83. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENIH – DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘PRIVATNI OPERATORI PERIOD TM1 - TM4 2013;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 84. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI PREMA % OPER ATORA, PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU’ PRIVATNI OPERATORI’ PERIOD TM1 - TM4
2013;
F IGURA : 85. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO U DOMAĆEM I
MEĐUNARODNOM SAOBRAČAJU ‘PRIVATNI OPERATORI’ UPOREĐENJE 2012 - 2013;
Od goreprikazanih figura primetno je da je u toku 2012 godine, njaveći broj pošiljki oko
96.24 % je primljeno i distribuirano u unutrašnjem saobračaju – domaća pošta, dok oko
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
U gorenavedenim figurama primetno je da se privatni poštanski operator ‘Korrier Express KOEX Sh.p.k’. koji pruža kurirske i ubrzane domaće usluge vodi sa 77.00 %, ukupnog
obima pošiljki – primljenih i distribuiranih artikala, uporedo sa ostalim privatnim
poštanskim operatorima, to kao posledica velikog broja pošiljki Direktne Pošte – Reklame
sa ukupno oko; 936,029 artikala pošiljki – komada, primljenih i distribuiranih u toku 2013
goddine. Uporedo sa istim periodom 2012 godine, ‘Privatni poštanski Operatori imaju
jedan pad od 13.74 %.
92
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
3.76 % ukupnog broja pošiljki primljeno od međunarodni saobračaj ili su imale za
destinaciju međunarodni saobračaj.
Takođe i u toku 2013 godine, veći broj pošiljki oko 95.15 % primljeno i distribuirano u
inutrašnjem saobračaju – domaća pošta, dok oko 4.81 %, je bilo pošiljki za i od
međunardnog saobračaja. Znaći tokom 2013 godine, primetno jedno povećanje od 1.05 %
pošiljki za i od međunardni saobračaj uporedo sa 2012 godinom.
Figure u nastavku predstavljaju podatke; obim poštanskih pošiljki razdvojeno i izraženo po
broju - komadu i razdvojeno prema %, i vrste pošiljki za unutrašnji saobračaj – domaća i
međunarodna pošta, primljeno i distribuirano od ‘Privatnih poštanskih Operatora, period
TM1 - TM4 2013.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 86. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO/DISTRIBUIRANO PREMA VRSTI
POŠILJKE U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAčAJU ‘PRIVATNI OPERATOR TM1 - TM4 2013;
93
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 88. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA % VRSTI
POŠILJKE ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI SAOBRAČAJ ‘PRIVATNI OPERATORI’, PERIOD TM1 - TM4 2012 I
2013;
Prema prijavljenim podacima rezultira da je od ukupnog broja obima pošiljki, veći broj
pošiljki su pošiljke Direktne Pošte – Reklame koje su oko 73.64 %, i uporedo sa 2012
godinom kada je bilo oko 78. 38 %, ima jedan pad od 5.74 %, dok ostali deo poštanskih
pošiljki oko 26.36 %, su pošiljke dopisivanja (dokumenti i koji nisu dokumenti) odnosno
paketi – škrinje, što uporedo sa prethodnom 2012 godinom, kada je bilo 21,65 %, ima
jedno povećanje od 4,74%.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 87. GRAFIČKI PRIKAZ OBIMA POŠTANSKIH POŠILJKI, PRIMLJENO – DISTRIBUIRANO PREMA
DESTINACIJI POŠILJKE ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI SAOBRAČAJ ‘PRIVATNI OPERATORI’, KRETANJA ZA
2013 GODINU;
94
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Podaci o prihodima – prihodi u Poštanski Sektor za 2013 godinu
U poštovanju odredaba Zakona Br. 03/L-173, o Poštanskim Uslugama, Administrativno
Uputstvo Br. 05/2012 o licencovanju poštanskih operatora, i Odluke Br.80 za ‘Usvajanje
tarifa za licencovanje poštanskih operatora i uspostavljanje redovne godišnje tarife (Oneoff-fee) za operatore Poštanskih Usluga’ (Ref. Br. Prot. 21/B/11, od; 18/04/2011), poštanski
operatori su podneli – izveštavali kod Autoriteta, ‘Finansijske Preglede za 2013 godinu’,
overene i ‘Cetifikovane -Revidirane od odgovornog lica - Revizora.
Prema službenim podacima prijavljenim od poštanskih operatora, Autoritet u sektor
poštanskih usluga za 2013 godinu uračunao celokupne prihode, u iznosu od 4.103.988,12
€.
Uporedo sa službenim podacima prijavljenim za 2012 godinu (Ref. ‘Izveštaj RAEPK-a za
2013 godinu, poslato Skupštini Republike Kosovo’), iznos prihoda poštanskih operatora za
2012 godinu bio; 4.492.736,44 €.
Od ovoga se vidi da je sektor poštanskih usluga za 2013 godinu, pretrpeo neprimetan pad
sveukupnih prihoda od poštanskih prihoda, i to u iznosu oko 8.65 %.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U nastavku su prikazani upoređujući podaci podeljeni posebno prema poštanskim
operatorima, i razdavajanja tržišta prema % učešća na tržištu prema % razdvojenih
prihoda od OJP-e ‘Pošta Kosova D.D’ i privatnih poštanskih operatora.
95
F IGURA : 89. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, UPOREĐENJE PREMA PRIJAVLJENIM PRIHODIMA OD
POŠTANSKIH OPERATORA U TOKU GODINA 2011 – 2012 - 2013;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 90. KRETANJE PRIHODA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA IZRAŽENO PREMA % UPOREĐENJE U
GODINAMA 2011 – 2013;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 91. KRETANJE PRIHODA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, UPOREĐENJE ‘POŠTA KOSOVA D.D’ U
ODNOSU PRIVATNIH POŠTANSKIH OPERATORA U GODINAMA 2011 – 2013;
96
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 92. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA RAZDVOJENO PREMA % PRIHODA I POŠTANSKIH
OPERATORA, UPOREĐENJE U GODINAMA 2011 – 2013;
97
F IGURA : 93. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA UPOREDO I RAZDVOJENO PREMA PRIHODIMA I
POŠTANSKIM OPERATORIMA, ZA 2013 GODINU;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 94. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA PREMA % PRIHDODA OPERATORA PRIJAVLJENO OD
POŠTANSKIH OPERATORA ZA 2013 GODINU;
U 2013 godini, CPP-e ‘Pošta Kosova D.D’ u odnosu privatnih operatora, realizovala ili
pokriva 63.13 %, celokupnog tržišta, prihoda poštanskih usluga, dok u toku 2012 godine,
CPP-e ‘Pošta Kosova D.D’, u odnosu privatnih operatora realizovala ili pokriva oko 69.26
%, celokupnog tržišta prihoda poštanskih usluga. Od ovoga se vidi da CPP-e ‘Pošta Kosova
D.D’ ima jedan blagi pad 6.13 %, celokupnih prihoda u Sektoru Poštanskih Usluga, u
odnosu prethodne godine i uporedo sa privatnim poštanskim operatorima..
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 95. PREGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA, RAZDVOJENO U % PREMA PRIHODIMA POŠTANSKIH
OPERATORA U GODINAMA 2012 – 2013;
98
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 96. UPOREĐENJE I KRETANJA PRIHODA CPP-e ‘POŠTA KOSOVA D.D’ U GODINAMA 2010 – 2013;
Od gorenavedenih podatka se vidi da je CPP-e ‘Pošta Kosova D.D’, na osnovu kretanja i
upoređenja prihoda tokoma 2010 do 2013 godine, zabeležila jedan kontinuirani rast od
19.91 %. Od 2012 godine u 2013 godini imala jedan pad od 16.75 %, dok uporedo sa
periodom iz 2010 i 2011 godinom imala jedan pad od 1.69 %. Veći rast imala od 2012
godine od 34.44 %, ovo pokazuje da je CPP-e ‘Pošta Kosova D.D’, ima jasne preporuke da će
u narednim godinama imati postepeni rast prihoda od pružanja poštanskih usluga.
Podaci kvaliteta – osobine i standardi realiz acije poštanskih usluga
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Osobina i standardi realizacije usluga je jedan od glavnih elemenata da bi se izmerila
osobina realizacije poštanskih usluga. Kriterijumi između zajednica u EU-e, su utvrđeni
prema Direktivi 97/67 EC, Article 16. Dok kriterijumi za osobinu standarda kvaliteta
realizacije poštanskih usluga unutar država – domaća pošta, uspostavljaju se od samih
država članice odnosno odgovarajućih organa koji regulišu sektor poštanskih usluga.
99
U nedostatku tačnih podataka i s obzirom činjenice privatni operatori pružaju ubrzane i
usluge kurirom, te isporuku i distribuiranje ćine prema predviđenim rokovima za ubrzanu
poštu distribuiranja. U ovom izveštaju smo prikazali podatke samo za CPP-e ‘Pošta Kosova
D.D’ koja je pružila podatke za rokove i vreme distribuiranja poštanskih pošiljki.
Figure u nastavku predstavljaju podaci o: osobinama i kvalitetu distribuiranja – isporuke
poštanskih pošiljki, odnosno broja distribuiranih poštanskih pošiljki – isporućenio po
danima (D – dan prijema, n – dani u okviru kojih su isporućene pošiljke), unutar Regiona i u
ostalim Regionima, od CPP-e ‘Pošta Kosova D.D’, za period TM1 - TM4 2013.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
TABELA: 15. P REGLED ISPORUKE – DISTRIBUIRANJA POŠILJKI OD “P OŠTE K OSOVA D.D’ PREMA % I PO DANIMA
ISPORUKE U TOKU
POŠTA KOSOVA D.D’
Unutar Regiona, grad – grad
% isporućeno od ukupnog broja
2013 GODINE ;
D+1
D+2
D+3
D+4
D<4
1.298.609
237.082
162.181
143.669
25.476
69.56%
12.70%
8.69%
7.70%
1.36%
% isporućeno od ukupnog broja
69.56%
82.25%
90.94%
98.64%
100%
Ostali Regioni, Gradovi-Regioni
442.311
324.515
98.258
39.309
16.474
% isporućeno od ukupnog broja
48.03%
25.70%
10.67%
4.27%
1.79%
% isporućeno od ukupnog broja
48.03%
83.27%
93.94%
98.21%
100%
F IGURA : 97. PREGLED OSOBINE REALIZACIJE POŠTANSKIH USLUGA I BROJ POŠILJKI PRIMLJENO –
DISTRIBUIRANO UNUTAR ZEMLJE ‘POŠTA KOSOVA D.D’, ZA PERIOD TM1 - TM4 2013;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
;
100
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Naredni grafikon odražava podatke; za isporuku- dostavu poštanskih pošiljaka prema % i
dana isporuke- dostave u regionu i u drugim regionima od strane CJP „Pošta Kosova d.d.“
za period TM1 - TM4 za 2012. god.
F IGURA : 98. PREGLED KVALITETA POŠTANSKIH USLUGA I BROJ PRIMLJENIH – RASPODELJENIH POŠILJKI
PREMA %, U ZEMLJI ZA PERIOD TM1 - TM4 2013. GOD.
Zaposleno osoblje angažovano u poštanskom sektoru tokom 2013. god.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Kako bi bili na potrebnom i naprednom nivou razvoja poštanskog sektora, neophodno je
imati dovoljno angažovanih ljudskih resursa, što znači dovoljan broj stručnog kadra i
pomoćnog osoblja. Stepen profesionalnosti zaposlenog osoblja putem obuka treba da
dovede do podizanja kvaliteta poštanskih usluga i efikasno funkcionisanje poštanskog
sektora.
101
Da bi se postigao takav nivo, treba se orijentisati na obuke u oblastima navedenim u
nastavku:
analiza i nadzor tržišta poštanskih usluga;
studija procene stepena ispunjavanja zahteva korisnika- poštrošača;
analiza kvaliteta i standarda sprovođenja poštanskih usluga;
investicije u nove informacione tehnologije, sistem automatizacije šaltera i obradu
poštanskih isporuka;
o poznavanje međunarodnog zakonodavstva u vezi sa globalizacijom usluga, itd.
o
o
o
o
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Sledeći grafikoni odražavaju podatke o broju zaposlenih u poštanskom sektoru, broj
zaposlenih koji je uključen direktno ili indirektno u pružanju i sprovođenju poštanskih
usluga, odraženo prema broju i %, podeljen po poštanskim operaterima tokom 2013. god. i
poređenje kretanja tokom perioda 2012-2013.
F IGURA : 100. GRAFIČKI PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIH U POŠTANSKOM SEKOTRU PODELJEN PREMA % ZA 2013.
GOD.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 99. BROJ ZAPOSLENIH U POŠTANSKOM SEKTORU, PODELJEN PO OPERATERIMA I POREĐENJE
TOKOM GODINA 2012 - 2013;
102
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Kao što je već pomenuto, CJP „Pošta Kosova d.d.“ ima najveći broj zaposlenih sa oko 936 u
2012. god., odnosno 946 zaposleni tokom 2013. god., što predstavlja 90,35 % ukupnog
broja zaposlenih u sektoru poštanskih usluga, dok kod privatnih operatera su imali 77
zaposlenih u 2012. god., odnosno 101 zaposlenih tokom 2013. god. što podrazumeva oko
9.65 % ukupnog broja zaposlenih u poštanskom sektoru.
F IGURA : 101. GRAFIČKI PRIKAZ BROJA ZAPOSLENIIH U POŠTANSKOM SEKTORU POREĐENJE ZA GODINE 2012
- 2013;
U poređenju sa 2012 godinom, u 2013. godini smo imali rast od 3.97 % zaposlenih u
sektoru poštanskih usluga i podeljen u javnom sektoru rast od 1.1%, dok je privatni sektor
imao rast od 31.2%.
Žalbe korisnika - potrošača poštanskih usluga
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Operatori poštanskih usluga su dužni da tretiraju- razmatranju svaku žalbu korisnikapotrošača u vezi sa sprovođenjem poštanskim uslugama u roku propisanom zakonskim
odredbama. Prema informcijama dobijenim od strane poštanskih operatora pri Autoritetu,
o žalbama korisnika- potrošača, su prikazani u sledećim grafikonima:
103
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 102. BROJ ŽALBI KORISNIKA- POTROŠAČA, PRIJAVLJENIH OD STRANE CJP “POŠTA KOOSVA D. D. “ ZA
2013. GODINU.
CJP “Pošta Koosva d.d. “ je izvestio da je tokom 2012. God. Razmotrila oko 253 žalbi, od
kojih su rešene 236, a nerešenih je oko 136 žalbi korisnika- potrošača. Tokom 2013. god.
“Pošta Kosova d.d.” je primila oko 690 žalbi, od kojih su rešene 651, dok je broj žalbi koje su
još uvek u toku razmatranja i koje su prenete u narednoj godini je 282 žalbi. U tom broju su
uračunate takođe i žalbe koje su preneti od prethodne godine ukukpno 136 žalbi koje su u
toku razmatranja- rešavanja.
Od rešenih žalbi ukupno 651 do kraja 2013. god. Korisnici- potrošači poštanskih usluga su
dobili naknadu u iznosu od 2.247,00 €, a u poređenju sa 2012. god. iznos naknade je bio
4.324,00 €.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
F IGURA : 103. POREĐENJE BROJA ŽALBI KORISNIKA- POTROŠAČA PRIJAVLJENIH OD STRANE CJP “POŠTA
KOSOVA DD. “ ZA 2012-2013. GOD.
104
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Privatni operatori nisu prijavili neke žalbe registrovane ili razmotrene od strane korisnikapotrošača poštanskih usluga za 2013. god., što je dokazano takođe i zvaničnim izveštajima
dostavljenih Autoritetu.
105
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Podaci o infrastrukturi i mreži pružanja poštanskih usluga
Infrastruktura i poštanska mreža je od posebnog značaja u funkcionisanju sektora
poštanskih usluga i pružanja što kvalitetniji poštanskih usluga, prema tome potreba za
stvaranje što bolje i modernije infrastrukture je više nego neophodna za stvaranje
efikasnijeg sistema funkcionisanja poštanskog sektora.
CJP “Pošta Kosova d.d.” svoju poštansku aktivnost razvia oslanjajući se na svoju poštansku
infrastrukturu i mređu u 156 kancelarija- poštanskih tačaka, organizovanih u 7 regiona od
kojih 99 tačaka – kancelarija se nalaze u urbanim sredinama, dok 57 u ruralnim mestimaselima, sa ukupno 341 šaltera, od kojih su 312 automatizovana i 29 ne-automatizovana i
525 poštanskih sandučića su postavljena u ulazima kancelarija- poštanskih tačaka i raznim
javnim mestima (Ref. Izveštaj TM4 2013. god.). U okviru njene mreže, radi takođe i
“Poštanski tranzitni centar (PTC) koja vrši preradu, sortiranje i prenos- transport
(razmenu) poštanskih pošiljki za unutrašnji saobraćaj- domaće pošte i međunarodni
saobraćaj.
F IGURA : 104. GRAFIČKI PRIKAZ POŠTANSKE INFRASTRUKTURE I MREŽE PODELJEN PO OPERATORIMA ZA
2013. GOD.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Sledeći grafikoni predstavljaju podatke, infrastrukturu i mrežu poštanskih operatora, broj
kancelarija- poštanskih tačaka, broj šaltera i broj angažovanih vozila u poštanskom
sektoru.
106
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 105. GRAFIČKI PRIKAZ POŠTANSKE INFRASTRUKTURE I MREŽE PODELJEN PREMA O PP I PRIVATNIM
OPERATERIMA ZA 2013. GODINU
Infrastruktura kancelarija – poštanskih tačaka i njihovo geografsko proširenje ispunjavaju
uslove neophodne za pružanje univerzalnih i rezervisanih usluga obzirom da je CJP " Pošta
Kosova dd ' imala veoma malu infrastrukturu i prvobitno je radila sa oko 119 kancearija –
postanskih tacaka, a sada ima oko 156 njih, sa tendencijom da se poveca broj kancelarija poštanskih tačaka, što predstavlja konkurentnu prednost u pružanju poštanskih usluga u
odnosu na private poštanske operatore .
Poštanski privatni operatori svoju aktivnost i delatnost su uglavnom priširili u glavnom
gradu Prištii, i imaju manji broj kancelarija- tačaka, a neki od njih razvijaju svoju aktivnost i
u nekim većim gradovima u zemlji preko svojih poštanskih agenata koji su poznati
Autoritetu.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Tarife – Cene za pružanje poštanskih usluga
107
Tarife- cene poštanskih usluga moraju biti u skladu sa odredbama Zakona (Ref. član 44
Zakona) i drugim podzakonskim aktima, kao i članom 12 V Poglavlja Direcije 97/67/EC,
izmenjen u tački 2 Direkcije 2002/39/EC, koja upućuje da: “Države članice moraju
preduzeti korake kako bi se osigurale da su tarife- cene za svaku od usluga koje su deo
univerzalne usluge u skladu sa sledećim načelima:
o tarife- cene moraju biti pristupačne i pristup se mora dati svim korisnicimapotrošačima poštanskih usluga;
o tarife – cene trebaju biti prilagođene operativnim troškovima, a države članice
mogu da odluče da jedinstvene tarife primenjuju na celoj svojoj nacionalnoj
teritoriji;ž;
o Primena jedinstvenih tarifi ne isključuje pravo davaocu univerzalnih usluga da
sklapa sporazume o individualnim tarifama- cenama sa korisnicimapotrošačima ali tarife- cene moraju biti transparentne i nediskriminatorne.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Pružioci poštanskih univerzalnih usluga mogu da primenjuju posebne tarife, za poslovne
usluge, direktne pošte (reklama) za isporučioce- velike potrošače poštanskih pošiljki, kao i
za različite potrošače, ali trebaju primeniti načela transparentnosti i nediskriminacije u
vezi sa tarifama i uslovima pružanja usluga. Tarife trebaju imati u obzir pokrivanje
operativnih troškova, kao što se radi poređenje za standardnu uslugu koja pokriva niz
postupka kao što su prikupljanje, obrada- sortiranje, prenos- transport i distribucijuisporuku pojedinačnih pošiljaka, i prema uslovima za pružanje usluga koji trebaju da
primenjuju kriterijume između različitih stranka kao i između trećih strana i davalaca
univerzalnih usluga koji pružaju iste usluge. Takve tarife treba takođe da budu na
raspolaganju za privatne potrošače koji šalju poštu pod sličnim uslovima (ref. Tačka 2,
Direkcije 2002/39/EK).
Tarife- cene za pružanje univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga
Tarife – cene za univerzalne poštanske usluge, koje se primenjuju od strane CJP “Pošta
Kosova d.d.” trebaju biti zasnovane na realnim troškovima ostvarivanja poštanske usluge i
moraju biti pristupačne za korisnike- potrošače, odnosno korisnike poštanskih usluga. Na
osnovu troškova i povećanja troškova ostvarivanje univerzalnih poštanskih usluga, tokom
2013. god. CJP “Pošta Kosova dd.” je podnelo zahtev za usklađivanje i podizanje tarifi- cena
za univerzalne i rezervisane poštanske usluge.
Na osnovu mandata Autoriteta, usvojen je zahtev CJP “Pošta Kosova d.d.” je razmoren od
strane Autorieta i nakon analize i poređenja tarifi univerzalnih i rezervisanih poštanskih
usluga predloženih od strane JCP “Pošta Kosova d.d.”; “Odluka br. 351, usvajanje tarifi
(cenovnika) za univerzalne i rezervisane poštanske usluge, (Ref. Odluka br. 351, br. prot.
12/B/13 dana; 28/05/2013).
Ravnopravni tretman i zaštita korisnika- potrošača;
Usklađenost sa troškovima pružanja- obezbeđivanja usluga;
Ispunjenje standarda i kvalieta pružanja usluga;
Ostvarivanje ekonomoskog i opravdanog profita, za ostvarivanje određenih
investicija;
o Usklađenost sa tarifama međunarodnog tržita, ali koje su prihvatljive za domaće
uslove;
o Da tarife budu pristupačne korisnicima potrošačima.
o
o
o
o
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Tarife – cene za univerzalne i rezervisane postanske usluge, usvojene su od sledecih
principe;
108
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
F IGURA : 106. POREĐENJE TARIFA- CENA ZA POŠTU PAPIRA PRE I NAKON PRIMENJENOG POVEĆANJA OD
STRANE “POŠTE KOSOVA D.D.” ZA UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ;
Na osnovu gore navedenog grafikona primećuje se povećanje tarifi univerzalnih i
rezervisanih poštanskih usluga koje su uporedive sa tarifama zemalja u regionu za iste
kategorije težine i brzine ostvarivanja usluga.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U nastavku su prikazane tarife univerzalnih i rezervisanih poštanskih usluga, odnosno
tarife koje se trenutno primenjuju od strane CJP “Pošta Kosova d.d.” i OPP zemalja u
regionu, odnosno zarife za usluge za ispruke jednostavnih poštanskih papira, usluga sa
porukom “Preporuka” (R) kategorisana prema stepenu težine i tarife za razglednice.
109
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
T ABELA 1 . T ARIFE - CENE ZA UNIVERZALNE USLUGE ZA ISPORUKE POŠTE JEDNOSTAVNIIH PAPIRA I “R” SA TEŽINOM
DO DVA
(2) KG , PRIMENJENE OD STRANE ‘P OŠTE K OSOVA D . D .’, POREĐENJE SA OPP ZEMALJA U REGIONU ,
UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ .
Pesha
Thjeshtë
R
€
Thjeshtë
€
Thjeshtë
€
R
€
Thjeshtë
€
R
deri 20 gr
0.90
0.29
0.50
0.30
0.70
0.26
0.29
20-100 gr
0.45
1.05
0.36
0.57
0.50
0.90
0.52
0.55
100-250 gr
0.60
1.20
0.39
0.64
0.60
1.00
0.78
250-500 gr
1.05
1.65
0.43
0.71
0.90
1.30
1.95
500-1000 gr
1.50
2.10
0.54
0.75
1.30
1.70
3.11
1000-2000 gr
2.70
3.30
0.57
0.79
2.40
2.80
4.28
Shënim: konvertimi dt, 19/03/2014
€
R
€
0.30
€
Shënim: konvertimi dt, 19/03/2014
F IGURA : 107. POREĐENJE TARIFA- CENA ZA JEDNOSTAVNE ISPORUKE I R, SA TEŽINOM DO DVA (2) KG, KOJE
PRIMENJUJE ‘POŠTA KOSOVA D.D.’ I OPP ZEMALJA U REGIONU, UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ;
Iz gore navedenog grafikona, jasno se vidi da CJP “Pošta Kosova d.d.” kao OPPi pružalac
svih univerzalnih poštanskih usluga, pruža usluge jednostavnih pošiljki sa težinom do dva
(2) kg, uglavnom za niže tarife- cene u odnosu na “Poštu Crne Gore” i “Poštu Makedonije”, a
sa većim tarifama- cenama u odnosu na “Poštu Albanije”.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=MKD&To=EUR
http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ALL
1 MKD = 0.0162029 EUR / 1 EUR = 61.7172 MKD
1 ALL = 0.00712809 EUR / 1 EUR = 140.290 ALL
110
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tarife i cene za univerzalne poštanske usluge primenjene od strane CJP “Pošta Kosova d.d.”
u poređenju sa OPP zemalja u regionu su u nekim slučajevima niže ili uporedive sa onima u
regionu, i prosečnog nivoa s obzirom nivo ekonomskog razvoja zemlje.
Tabela i grafikon ispod odražava podatke o tarifama- cenama za razglednice primenjene od
strane “Pošte Kosova d.d.” i OPP zemalja u regionu.
T ABELA 2. T ARIFE – CENE ZA RAZGLEDNICE PRIMENJENE OD STRANE CJP “P OŠTA K OSOVA D . D .” POREĐENJE SA
OPP ZEMALJA U REGIONU , UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ ;
€
€
€
€
Lokalna Pošta
0.20
0.15
0.30
0.15
Međunarodna Pošta
0.50
0.45
0.80
0.36
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
F IGURA : 108. POREĐENJE TARIFA- CENA ZA RAZGLEDNICE PRIMENJENE OD STRANE CJP “POŠTA KOSOVA
D.D. “ I OPP ZEMALJA U REGIONU, UNUTRAŠNJI SAOBRAĆAJ;
111
Iz navedenog grafikona, jasno je vidljivo da CJP “Pošta Kosova d.d.” ima uporedive ili
jednake tarife- cene sa tarifama- enama koje primenjuju OPP zemalja u regionu za
razglednice.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tarife- cene za pružanje drugih poštanskih usluga - poslovne usluge
Tarife- cene poštanskih usluga koje su pružene na slobodnom tržištu su određene od samih
poštanskih operatera u potpunom skladu i saglasnosti sa gore navedenim načelima i u
skladu sa njihovima zahtevima i ponudama za usluge koje se pružaju korisnicimapotrošačima. Ove tarife- cene se trebaju podneti i pokazti Regulatornom autoritetu, koji je
istovremeno odgovoran za nadzor primene i korišćenja tarifi- cena za poštanske usluge.
Ove tarife- cene stupaju na snagu trideset (30) dana od dana obaveštenja Autoriteta.
Poštanski operatori koji pružaju poštanske usluge kvalifikovane kao poslovne usluge su
dužni da im tarife- cene budu transparentne i objavljene za korisnike- potrošače, u skladu
sa važećim zakonskim i podazakonskim odredbama.
Integracije i međunarodna saradnja
Međunarodne integracije i članstvo u međunarodnim organizmima relevantnih institucija
koje regulišu oblast poštanskih usluga, je jedan od najvećih izazova sa kojim se suočava
sektor poštanskih usluga u našoj zemlji. Nedostatak članstva u međunarodnim
institucijama je izazvao stagnaciju u oblasti međunarodne saradnje koje se direktno ogleda
u razvoju sekotra poštanskihusluga u međunarodnoj areni. Naravno da će članstvo i
aktivno učešće u radu i obavezama u međunarodnim poštanskim organizacijama imati
pozitivne efekte na razvoj poštanskog sektora.
Međunarodne oranizacije u kojima se cilja članstvo relevantnih institucija zemlje u sektoru
poštanskih usluga su:
Univerzalna poštanska unija (UPU),
Asocijacija evropskih javnih poštanskih operatera
Nedostatak članstva u UPU, je onemogućilo CJP “Pošta Kosova d.d.” da zaključuje
međunarodne sporazume sa različitim poštanskim upravama u oblasti regulisanja razmene
poštanskih pošiljki, tranzita i transporta- prenosa pošiljki kao i isporuke- raspodele
poštanskih pošiljki. Takođe CJP “Pošta Kosova d.d.” je ograničena da napreduje svoje usluge
i da započne sprovođenje sistema praćenja “online” isporuka preko sistema “international
postal system (IPS)”. IPS je međunarodni integrisani sistem upravljanja i istraživanja
online isporuka koji je kombiniran sa preradom pošiljki, operativno upravljanje i razmena
inforamcija u vezi sa isporukom. Međutim, postoje i druge implikacije koje ometaju
napredak poštanskih usluga na međunarodnom nivou.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Evropski komitet za poštanske regulative
112
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Učešće u ovim organizacijama bi poboljšalo trenutnu situaciju i otvorilo bi mogućnost za
saradnju između institucija i poštanskih uprava zemlje sa institucijama i drugim
poštanskim upravama i evropskih i svetskih poštanskih organizacja u kojima ciljamo
članstvo.
113
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJ
Autoritet je finansiran sopstvenim izvorima, u skladu sa zakonom o elektronskim
komunikacijama, Poglavlje XII, član 83, odnosno isplatama u vezi delatnosti autoriteta kao:
isplata za nadzor trţišta elektronskih i poštanskih komunikacija, isplate za dodelu i
korišćenje frekvencija i brojeva i numeričkih serija, isplate od ekonomskih sankcija i svaka
druga naplata predviđena vaţećim aktima (regulatorne tarife) koje se prikupljaju od strane
licenciranih operatera koji posluju u sektoru elektronskih i poštanskih komunikacija.
Prihodi
Svi prikupljeni prihodi autoriteta, deponuju se u skladu sa odredbama zakona o upravljanju
javnim finansijama i odgovornostima, u poslovni račun autoriteta, uspostavljen od strane
generalnog direktora Trezora CBK.
Tokom 2013 godine, Autoritet je ostvario prihode u iznosu od 5,524,640.99 €, ili izraženo u
procentima oko 91% u izveštaju planiranja.
Ostvarivanje budžeta
Skupština Kosova, sa zakonom o budţetu Republike Kosova Br. 04/L-165 za 2012 godinu
zamenjen u Zaonu za Budzet 04/L-201 za 2013 godinu, usvojio je budzet Autoriteta u visini
od 1,090,188.00 €, podeljen u glavne ekonomske kategorije kao u dole prikazanoj tabeli:
TABELA: 16. B UDŽET A UTORITETA USVOJEN OD STRANE S KUPŠTINE
BUDZET
Plate i dnevnice
289,888.00
Roba i usluge
387,600.00
Komunalne usluge
Kapitalni rashodi
12,700.00
400,000.00
U redovnom postupku tokom trećeg tromesečja 2013. Godine, na zahtev Ministarstva
Finansija o izjavama budžetskih organizacja o budžetskim štednjama, Autoritet je prema
predstavljenim opravdanjem u izveštaju revizije finansijskih izveštaja revidiranih od strane
Kancelarije generalnog revizora, na vreme i unutar redovnog postupka obavestio MF za
nemogućnost ostvarivanja kapitalnih projekata u visini od 253, 504.00 evra, čime je nakon
ovog obaveštenja budžet Autoriteta izmenjen u ukupnom iznosu budžeta samo kod
budžeta izdovjenog za kapitalne projekte, i ova izmena se predstavlja kao što sledi:
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
OPIS
114
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
TABELA: 17. R EVIDIRANI BUDŽET A UTORITETA
OPIS
BUDZET
Plate i dnevnice
289,888.00
Roba i usluge
387,600.00
Komunalne usluge
Kapitalni rashodi
12,700.00
156,403.1913
Izmene budžeta unutar fiskalne godine i ostvarivanje konačnog budžeta u meri od
682,713.12 € ili izraženo u procentima od 81% je pokazatelj i najboilji indikator za potrebu
konsolidacije postupaka za sprovođenje finansijske i operativne nezavisnosti Autoriteta,
pošto je Autoritet tokom procesa planiranja obavezan da uključi potrebe i projekte koje
određuju Autoritet kao nosioca prioriteta u vremenskim rokovima utvrđenim od strane
nadležnih organa za izradu politika i sektorskih strategija (Ministarstvo za ekonomski
razvoj i Vlada Kosova), ali njihovo ostvarivanje je nadovezano sa usklađivanjem aktivnosti i
doprinosa od svih skupa zainteresovanih.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Ovo je je takođe preporučeno i prema izveštaju KGR br. dokumenta; 24.30.1-2013-08 u
kome se pominje potreba za planiranje i ostvarivanje većeg procenta budžeta od strane
Autoriteta postavljajući naglasak na planiranje i ostvarivanje prioriteta i neophodnosti da
projekti budu usklađeni u saučesništvu sa drugim institucionalnim akterima koliko je to
moguće, osugurajući i poštujući operativnu i zakonsku nezavisnost Autoriteta kao što je
predviđeno Ustavom i važećim zakonima.
115
Konačni i službeni izveštaj revizije objavljen od strane Kancelarije Generalnog Revizora
(KGR) sa br. dokumenta 24.30.1-2013-08 o finansijskim izveštajima Regulatornog
autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2013. god. (inače poznat kao Revizija
Regularnosti), koji izveštaj ističe posebno način korišćenja javnog novca, odnosno
upravljanje finansijama od strane budžetskih organizacija, što je rezultiralo u davanju
nemodificiranog mišljenju SINSA 400 što prema međunarodnim standardima revizije
javnog sektora i dobrih evropskih praksi, predstavlja najviše pozitivo mišljenje koje se
može dati prema standardima primenjene revizje od strane KGR. Nemodificirano mišljenje
bez ijednog naglaska pitanja, dobijen tri godine za redom kategorizuje Autoritet kao jedan
od javnih organa sa visokom odgovornošću i transparentnosti u upravljanju javnog novca.
Sertifikacija Autoriteta od strane međunarodnih tela za sertifikacije TÜV Nord GmBH iz
Nemačke sa standardom ISO 9001:2008 kvalifikuje Autoritet u jednoj od javnih institucija
sa najnaprednijim postupcima i standardima javne odgovornosti kao i sprovođenje i
vršenje zakonskog mandata sa visokom odgovornošću i transparentnošću.
13
Iznos sredstava prikazanih u tabeli br.14 buddžet autoriteta nakon izmena u iznosu od 156,403.19 € se sastoji od
preostalih sredstava izdvojenih iz Budžeta Kosova za kapitalne projekte u iznosu od 146,496.00 € kao i donacije
dobijene od strane Vlade Norveške za sprovođenje nekih aktivnosti vezanih za čovr razmene interneta KOSIX u
iznosu od 9,907.19 €.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
REGULATORNA DELATNOST TOKOM 2013 GODINE
Tokom 2013 godine, Autoritet je usvojio i odobrio sledeće akte normativnog regulatornog i
izvršnog karaktera:
Uredbe
1) Pravilnik o radio amatorskim uslugama u Republici Kosova
Prav. br. 17 (Ref. br. prot. 007/B/13)
Ciljevi pravilnika su sledeći;
-
-
-
Određivanje redovnih godišnjih ispalta za korišćenje radio frekvencija radio
frekvencijskog spektra kojim se upravlja kao krajnim resursom od strane Autoriteta
na celoj teritoriji Republike Kosova;
Implementacija redovnih godišnjiih isplata određenih usluga radio-frekvencijskog
spektra se zasniva u optimalnom korišćenju radio-frekvencijskog spektra u skladu
sa načelima utvrđenim u članu 3 Zakona o elektronskim komunikacijama.
Određivanje i primena redovnih godišnjih isplata poznate do sada kao „tarife“ za
svaku važeću kategoriju sa preciznim nediskriminatornim postupcima, potiče iz
regulatornih načela i ciljeva utvrđenim zakonom.
Važi za sve preduzetnike, operatere, davaoce usluga sa dodatnom vrednošću kao i
korisnike koji koriste ili zahteva da koristi usluge za elektronske komunikacije na teritoriji
Kosova.
2) Pravilnik za uplatu nadzora tržišta elektronskih komunikacija
Pravilnik. br. 18 (Ref. br. prot. 021/B/13)
 Određivanje nivou godišnje uplate za nadzor tržišta elektronskih komunikacija, koju
uplatu moraju da ispune preduteća mređa i/ ili javnih usluga za elektronske
komunikacije. Ova uplata ne treba da bude veća od nula zarez pet posto (0,5%)
godišnjih prhoda iz prethodne kalendarske godine.
 Putem godišnje uplate za nadzor tržišta, prema stopi izračunatoj na osnovu ovog
pravilnika, da se obezbede neophodna sredstva za pokrivanje administrativnih
troškova RAEPK.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Ciljevi pravilnika su sledeći;
116
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
3) Tehnički pravilnik za radio opreme i telekomunikacione terminale opreme i
elektromagnetske kompatibilnosti (priznavanje usaglašenosti)
Prav. br. 19 (Ref. br. prot. 025/B/13)
Ciljevi pravilnika su sledeći:
-
-
Definisanje osnovnih pojmova za radio opremu i telekomunikacione terminalne
opreme, obaveze koje se odnose na informacije o specifičnotsima interfejsa i vezu sa
radio opremom i telekomunikacionom terminalnom opremom, procedure i uslvi za
izlazak, prodaju i postavljanje na upotrebu radio opreme i telekomunikacione
terminalne opreme u Republici Kosovo, uključujući takoše i procenu usaglašenosti.
Eliminacija problema, koji se odnose na prirodu rada radio terminalne opreme;
Obezbeđivanje da se radio opreme i/ili telekomunikacione terminalne opreme
koriste u skladu sa neophodnim uslovima utvrđenim važećim zakonom i drugim
normativnim aktima i obezbeđivanje elektro – magnetna usaglašenost radio oprema
i telekomunikacione terminalne opreme u upotrebi.
4) Pravilnik o kvalitetu elektronskih komunikacionihusluga
Prav.br. 20 (Ref. br. prot. 043/B/13)
Ciljevi pravilnika su sledeći;
-
-
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
-
117
Utvrđivanje parametara kvaliteta za usluge elektronskih komunikacija koje pružaju
operatori na tržištu maloprodaje;
Definisanje pravila za deklarisane vrednosti parametara kvaliteta usluga, podneti i
objavljeni izveštaji, zahtevi za merenje parametara i godišnji izveštaj kvaliteta
objavljenog od strane RAEPK.
Staviti na raspolaganje za javnost, a posebno za krajnje korisnike parametara
kvaliteta usluga elektronskih komunikacija, koje se pružaju od strane davalaca
usluga elektronskih komunikacija;
Obezbeđivanje odgovarajućih mehanizama, koji olakšavaju njihovu kontrolu i
nadzor od strane Autoriteta;
5) Pravilnik za ‘davanje i korišćenje radio frekvencija’
Prav. br. 22 (Ref. br. prot. 054/B/13)
Ciljevi pravilnika su sledeći;
-
Da se putem definisanih pravila osigura pružanje usluga vazduhoplovnih radio
stanica na osnovu licence usklađene sa međunarodnim pravilima i standardima
preporučenih od strane MUZ (Međunarodna unija za telekomunikacije) i
Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
-
Objavljivanje kriterijuma i postupaka koje primenjuje Autoritet za izdavanje licenci
za vazduhoplovne radio stanice registrovane u Republici Kosovo, korišćenje takve
opreme, uključujući korišćenje frekvencija i definisanje tehničkih uslova za
određivanje i registraciju pozivnog znaka.
6) Plan za korišćenje radio frekvencija u Republici Kosova Odluka BoD br. 321 (Ref.
br. Prot. 006/B/12)
Ciljevi i zadaci Plana za korišćenje su sledeći;
Plan za određivanje i korišćenje frekvencijskog spektra u Republici Kosova definisan
Zakonom o elektronskim komunikacijama kao Plan za korišćenje radio frekvencija (u
daljem tekstu Plan za korišćenje) posebno definiše uslove i način korišćenja radio
frekvencija u nekim određenim ospezima i u skladu je sa Nacionalnim planom radio
frekvencija usvojen od strane Vlade Kosovo.
-
Plan za korišćenje je pripremljen na osnovu odredba zakona br. 04/L/109 o
elektronskim komunikacijama kao i u skladu sa pravilima i preporukama
međunarodnih organizacija (ITU, CEPT, ETSI) i obaveza koje proizilaze iz konvencija
i sporazuma koje je Republika Kosova dužna da primeni;
Plan za korišćenje postavlja divizije kanala frekvencijskih opsega za neke određene
usluge datih u narednim poglavljima ovog plana.
Plan za korišćenje omogućava;
o Optimalno tehničko i ekonomsko planiranje, određivanje i efikasno
korišćenje frekvencija, imajući u vidu da je radio frekvencijski opseg
ograničen resurs;
o Pripremu pravila o tehničkim i operativnim uslovima za korišćenje
određenih frekvencija;
o Neprekidno korišćenje frekvencija i zaštitu od štetnih smetnji;
o Regulisanje plana sa izmenama na međunarodnom nivou, kao i koordinacija
koje proističu iz ispunjavanja bilateralnih i mulitlateralnih sporazuma sa
susednim i drugim zemljama;
o Regulisanje korišćenje radio frekvencijskog opsega između radio usluga i
korisnika;
o Regulisanje korišćenja radio frekvencijskih ospega koji su namenjeni za
vojne ili vojno/civilne usluge kojima Regulatorni autoritet za elektronske i
poštanske usluge (u daljem tekstu RAEKP) ne upravlja ali su predstavljeni u
ovom dokumentu, imaju preporučno značenje što podrazumeva da je
primena datog planiranja u zavisnosti od postojećih tehničkih i
administrativnih mogućnosti.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
-
118
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Druge odluke regulatornog i izvršnog karaktera
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U nastavku predstavljamo neke od najvaznijih regulatornih akata administriranih tokom
2013 godine:
119
-
Odlluka o raspodeli numeričkih blokova 049 x za operatera IPKO
Telecommunications
Odluka br. 312 (Ref.bNr. Prot. 003/B/13)
-
Odluka o odobravanju ‘plana za korišćenje radio frekvencija u Republici Kosova’
Odluka br.. 321 (Ref. br. Prot. 006/B/13)
-
Odluka o odobravanju “izmena I dopuna Pravilnika o radio amatorskim uslugama u
Republici Kosovo’
Odluka br. 323 (Ref. br. Prot. 007/B/13)
-
Odluak o izricanju kaznenih mera za neovlašćeno korišćenje radio frekvencija
Odluka br. 358 (Ref. br. Prot. 015/B/13))
-
Odluka o izricanju kaznenih mera za „neovlašćeno korišćenje radio frekvencija
Odluka br. 359 (Ref.br.Prot. 016/B/13)
-
Odluka o izricanju kaznenih mera za neovlašćeno korišćenje radio frekvencija
Odluka br. 360 (Ref. br. Prot. 017/B/13)
-
Odluka o odobravanju dokumenta ‘Pravilnik o isplatama za nadzor tržišta
elektronskih komunikacija’
Odluka br. 377 (Ref. br. Prot. 020/B/13 dana: 16.07.2013)
-
Odluka o odobravanju dokumenta ‘Završni izveštaj analize tržišta iznajmljenih linija i
uklanjanje obaveza za preduzeće PTK d.d. kao operator sa značajnom snagom na
tržištu iznajmljenih linija’
Odluka br. 378 (Ref.bNr. Prot. 022/B/13)
-
Odluka o primeni obaveza za operatora PTK d.d. u vezi sa ‘Kontrolom cena i
izračunavanja troškova prema metodi potpune raspodele troškova (Fully Distributed
Cost-FDC)
Odluka br. 379 (Ref. br. Prot. 023/B/13)
-
Odluka o odobravanju dokumenta ‘Tehnički pravilnik za radio i telekomunikacione
terminalne opreme i elektromagnetske usaglašenosti (priznavanje usaglašenosti)’
Odluka br. 380 (Ref. br. Prot. 024/B/13 dana: 17.07.2013)
-
Odluka o ‘rezervaciji numeričke negeografske mobilne serije (0)45 7xx xxx za dalju
upotrebu od strane virtuelnog operatora’
Odluka br. 381 (Ref. br. Prot. 026/B/13)
-
Odluka o sklapanje sporazuma za interkonekciju između PTK d.d. jedinice TK i
Kosovo Communications d.o.o.
Odluka br. 390 (Ref. br. Prot. 029/B/13)
-
Odluka o daljoj liberalizaciji mobilnih širokopojasnih usluga kroz omogućavanje
korišćenja novih tehnologija koje omogućavaju napredne mobilne širokopojasne
usluge’
Odluka br. 400 (Ref. br. Prot. 031/B/13)
-
Odluka o nadzoru usaglašenosti sa odredbama zakona o elektronskim
komunikacijama i plana numeracije kroz izricanje kaznenih mera za novlašćeno
korišćenje numeracije.
Odluka br. 409 (Ref. br. Prot. 035/B/13)
-
Odluka o odobrenju preporuka za Vladu Republiku Kosova u vezi sa metodologijom
za izračunavanje vrednosti frekvencijskih opsega (800 MHz, 900MHz, 2100MHz i
2600MHz)
Odluka br.417 (Ref. br. Prot. 037/B/13)
-
Odluka o odobrenju ‘Pravilnika o kvalitetu usluga elektronskih komunikacija’
Odluka brr. 424 (Ref. br. Prot. 042/B/13)
-
Odluka za određivanje stepena težine/ granice za poštanske rezervisane usluge
Odluka br. 432 (Ref. br. Prot. 046/B/13)
-
Odluka o izricanju kaznenih mera zbog nepoštovanje uslova utvrđenih odlukom i
smernicama postavljenih od strane Autoriteta, neovlašćeno korišćenje radio
frekvencija
Odluka br. 437 (Ref. br. Prot. 049/B/13)
-
Odluka o usvajanju internog pravilnika za korišćenje vozila
Odluka br. 437 (Ref. br. Prot. 051/B/13)
-
Odluka o usvajanju ‘Pravilnika o raspodeli i korišćenju radio frekvencija’
Odluka br. 439 (Ref. br. Prot. 054/B/13)
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
120
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Licenciranja /Ovlascenje
A. Licence / Ovlascenje za provajdere telekomunikacionih usluga
Sledeća tabela prikazuje broj licenca izdatih od strane Autoriteta za pruzioce
telekomunikacionih usluga tokom 2013 godine, sa opisom licenciranih telekomunikacionih
usluga.
TABELA: 18. BROJ LICENCI / OVLASCENJE I LICENCIRANE USLUGE TOKOM 2013 GODINE OD STRANE
RAEPK
2013
11
Broj izdatih licenca od strane autoriteta tokom 2013 godine
Broj izdatih licenca od strane Autoriteta od njenog osnivanja podeljene po kategorijama
54
Licenca za internet usluge
39
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
6
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
6
Licenca za međunarodnu telekomunikacionu opremu i čvor
3
Licenca za usluge fiksne telekomunikacije
2
Licenca za telekomunikacione usluge Mobile – GSM
2
Licenca za MVNO usluge (Mobile Virtual Network Operator)
2
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
Na grafikonu 65 prikazan je broj licenci izdatih od strane Autoriteta tokom perioda od 2004 do 2013;
120
100
80
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
60
121
40
20
0
Numri I licencave
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totali
2
4
3
18
11
4
6
38
17
11
114
F IGURA : 109. BROJ LICENCI IZDATIH OD STRANE AUTORITETA TOKOM PERIODA OD 20 04 DO 2013
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
B. Pojedinačne licence za korisnike frekventnih resursa
Licencirane usluge za korišćenje radio frekvencijskog spektra, su sledeće:
-
Profesionalne usluge mobilni radio RLP (PMR – Professional Mobile Radio)
Fiksne mikrotalasne usluge PTP (Point to Point)
Vazduhoplovne usluge
Satelitske usluge (VSAT).
Tokom izveštajne godine (2013), Autoritet je izdao ukupno 202 licenci (individualna
ovlašćenja) za korisnike radio frekvencijskog spektra/kanala. Ovaj učinak ostvaren je
preko efikasnost nadzora evidencije, administriraće u softverima i bazama podataka
Autoriteta.
Sledeća tabela prikazuje vrstu licence, broj operatora koji koriste frekvencijski pojaseve
kao i broj frekvencijskih kanal licenciranih od strane Autoriteta na preporuku DMF tokom
2013 godine.
Sledeća tabela prikazuje broj svih kanala koji su dati na korišćenje tokom 2013 godine;
KORISNIKA
FREKVENCIJSKIH
POJASEVA
FREKVENCIJSKIH
KANALA
Licenca za usluge na frekvencijskog pojasu HF (9 kHz do 30 MHz)
7
235
Licenca za usluge na frekvencijskog pojasu LVHF
2
Licenca za usluge na frekvencijskog pojasu HF i VHF
Licenca za uslugu PMR (brezi156-174 MHz) VHF
Licenca za uslugu PMR (442-470 MHz) UHF
Licenca za uslugu PMR (pojas 156-174& 442-470 MHz) VHF&UHF
Licenca fiksnih usluga mikrotalasnog pojasa > 3 GHz (SHF)
Licenca fiksnih usluga PMR (pojas 156-174MHz & fiksna 3-30 GHz) VHF & SHF
Licenca fiksnih usluga PMR (pojas 442-470 MHz & fiksna 3-30 GHz) UHF & SHF
Licenca za vazduhoplovne usluge
1
60
88
8
27
2
7
2
14 kanala
3 blok pojasa
92
139
92
139
290
134
942
17
7
16
Licenca za satelitske usluge
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................
215
1,328
Kanala
+ 3 blok
pojasa
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
TABELA: 19. SPISAK VRSTA LICENCA PREMA FREKVENCIJSKIH POJASEVIMA I USLUGAMA, BROJ OPERATORA I
BROJ FREKVENCIJSKIH KANAL DATI NA KORIŠĆENJE TOKOM 2013 GODINE
VRSTA LICENCE PREMA RADIO FREKVENCIJSKIH KANALA (INDIVIDUALNO OVLASCENJE)
BROJ OPERATORA BROJ
122
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
TABELA: 20. BROJ FREKVENCIJSKIH KANALA DATI NA KORIŠĆENJE I REGISTROVANE U BAZI PODATAKA
BR.
VRSTA USLUGE
BROJ KANALA
1
Fiksna usluga
2
3
4
PMR usluga
Satelitska usluga
Vazduhoplovna usluga
942
904
16
17
1,879
TABELA: 21. BROJ LICENCI ZA RADIO AMATORNE USLUGE – 2013. GOD.
Br.
LOKALNI RADIO AMATERI
1.
MEDJUNARODNI RADIO AMATERI
3
5
Na web stranici RAEPK, link http://www.art-ks.org/?cid=1,52,465 mogu se preuzeti i
pregledati liste svih radio frekvencijskih licenca izdatih/ovlašćenih za korišćenje od strane
Autoriteta za korisnike frekvencijskog spektra tokom kalendarske godine 2013.
C. Ovlašćenja (odluke) za korišćenje numeričkih resursa
Tokom 2013. godine, prema preporukama Odeljenja za elektronske komunikacije izdate u
ukupno 89 administrativnih odluka za dodelu (podelu) I ili rezervaciji za
-
22 kratkih kodova
94 kratkih kodova VAS SMS
32 brojeva bez uplate
17 brojeva sa visokom cenom
200,000 negeografskih brojeva
serija 1x
serija 5x
serija 8x0
serija 8x
serija 4x
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Na veb stranici autoriteta, link http://www.art-ks.org/?cid=1,50,455 moţe se preuzeti ceo
registar dodeljene numeracije od strane Autoriteta do dana ažuriranja..
123
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Sadrzaj pokazatelja trţišta elektronskih komunikacija
OPIS
2013
2012
RAZLIKA U
ODNOSU NA
2011
(%)
2011
RAZLIKA U
ODNOSU NA
2010
(%)
USLUGE FIKSNE TELEFONIJE
78,639
81,603
86,014
▼3.63%
▼8.57%
BiznesI
15,762
16,971
17,385
▼7.12%
▼9.34%
Porodični
62,877
64,632
68,629
▼2.72%
▼8.38%
▼13.75%
Broj korisnika fiksne telefonije
Penetracija fiksne telefonije
4.33%
4.69%
4.96%
▼7.68%
341
345
345
▼1.16%
▼67.21%
Broj telefonskih govornica
USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
Broj korisnika mobilne telefonije
Sa pretplatom (Prepaid)
Ugovorem (Postpaid)
Penetracija mobilne telefonije (%)
1,643,429
1,663, 844
1,478,944
▼1.23%
▼11.12%
1,572,210
1,579,211
1,417,327
▼0.44%
▲10.93%
71,219
84,633
61,617
▼15.85%
▲16.00%
90.52
95.63%
85.30%
▼5.31%
▲6.54%
8.04
9.43
11.23
▼14.65%
▼28.21%
ARPU (€)
INTERNET USLUGE
Broj korisnika internet usluga
Penetracija internet usluga (%)
167,953
8.25
151,694
8.70%
137,240
7.92%
▲10.72%
▲22.38%
▲6.32%
▲16.79%
PRIHODI
223,959,553.4
239,620,118.2
5
238,137,674.
01
▼6.54%
▼5.95%
15,777,288.39
17,377,000.00
20,039,454.93
▼9.21%
▼21.27%
171,493,857
188,206,585.00
199,243,326.0
0
▼8.88%
▼13.93%
518,835.44
1,138,573.95
1,628,849.54
▼54.43%
▼68.14%
Pristup internetu
21,28,1067.55
19,755,654.30
18,606,407
▲7.72%
▲14.37%
Kablovska televizija
14,285,680.00
13,142,305.00
-
▲8.70
■-
38,240,000.0
▼6.03%
▲16.76%
Prihodi (€)
Fiksna telefonija
Mobilna telefonija
Izamljene veze
27,906,383.39
35,935,977.67
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
INVESTICIJE
Investicije (€)
124
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tabela broja fiksnih telefonskih linija prema domaćinstvima i stanovništvu po
opštinama do 2013. god.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
OPŠTINA
125
Decane
Dragas
Urosevac
Kosovo Polje
Djakovica
Gnjilane
Gllogovac
Gracanica
General
Istok
Jankovic
Junik
Kacanik
Kamenica
Klina
Klokot
Leposavic
Lipjane
Malisevo
Mamush
Mitrovica*
Novobrdo
Obilic
Partes
Pec
Podujevo
Pristina
Prizren
Orahovac
Ranilug
Shtrpce
Stime
Srbica
Suva Reka
Vitina
Vucitrn
Zubin Potok
Zvecane
UKUPNO
STANOVNIŠTV
O
STANOVI
DOMAĆINSTV
A
TELEDENSITET/PENETRACIJ
AI ZA % STANOVNIKA
2,123
736
5,071
2,903
5,336
4,720
1,245
589
177
1,589
0
568
1,226
808
0
0
1,851
298
138
5,048
70
1,091
438
4,869
1,451
22,822
6,515
1 347
0
8
1,151
651
842
920
2,038
0
0
38,984
33,584
108,690
34,718
94,158
90,015
58,579
11,006
9,389
39,294
6,078
33,454
35,600
37,585
2,551
57,474
54,664
5,513
71,601
6,720
21,548
1,787
95,723
87,933
198,214
178,112
55,053
3,785
6,913
27,288
51,317
59,702
46,959
69,881
-
7,230
9,773
25,275
9,495
21,633
23,186
11,803
3,250
1,717
9,320
910
7,209
8,161
7,481
726
13,705
8,844
628
17,156
2,495
5,363
629
24,081
17,578
58,849
37,557
10,769
1,312
2,183
6,074
10,311
12,679
11,218
14,859
-
5,735
6,094
18,318
6,553
16,181
17,048
8,801
2,458
1,449
6,742
768
5,544
6,184
5,651
509
9,470
6,887
564
13,087
1,445
3,848
418
17,492
13,316
40,292
29,458
8,028
932
1,473
4,150
7,743
9,132
7,513
11,787
-
78,639
1,733,872
403,459
295,070
5.45%
2.19%
4.67%
8.36%
5.67%
5.24%
2.13%
5.35%
1.89%
4.04%
0.00%
1.70%
3.44%
2.15%
0.00%
3.22%
0.55%
2.50%
7.05%
1.04%
5.06%
24.51%
5.09%
1.65%
11.51%
3.66%
2.45%
0.00%
0.12%
4.22%
1.27%
1.41%
1.96%
2.92%
4.54%
BROJ LINIJA
PENETRACIJA
ZA KUĆE
37.02%
12.08%
27.68%
44.30%
32.98%
27.69%
14.15%
23.96%
12.22%
23.57%
0.00%
10.25%
19.83%
14.30%
0.00%
19.55%
4.33%
24.47%
38.57%
4.84%
28.35%
104.78%
27.84%
10.90%
56.64%
22.12%
16.78%
0.00%
0.54%
27.73%
8.41%
9.22%
12.25%
17.29%
26.65%
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Tabela broja korisnika interneta po domaćinstvu i stanovništvu prema
opštinama do 2013. god
Decane
Dragas
Urosevac
Kosovo polje
Djakovica
Gnjilane
Gllogovac
Gracanica
General
Jankvocic
Istok
Junik
Kacanik
Kamenica
Klina
Klokot
Leposavic
Lipjane
Malishevo
Mamush
Mitrovica*
Novobrda
Obilic
Partes
Pec
Podujevo
Pristina
Prizren
Orahovac
Ranilug
Shtërpcë
Stime
Srbica
Suva Reka
Vitina
Vucitrna
Zubin Potok
Zvecane
UKUPNO
BROJ KORISNIKA
2,784
1,053
12,024
11,657
10,456
11 338
1,314
243
482
2 075
613
1,775
2 100
1,716
94
5
1,589
613
108
9,806
170
895
0
11,154
4,400
46,082
16,712
3,477
0
15
1,294
1,178
2,997
2,457
5,267
4
6
167,953
PENETRACIJA /
TELEDENSITET
PENETRACIJE
PO KUĆAMA
7%
3%
11%
34%
11%
13%
2%
2%
5%
5%
10%
5%
6%
5%
4%
49%
17%
66%
178%
65%
67%
15%
10%
33%
31%
80%
32%
34%
30%
18%
3%
1%
2%
14%
3%
4%
0%
12%
5%
23%
9%
6%
0%
0%
5%
2%
5%
5%
8%
17%
9%
19%
75%
12%
23%
0%
64%
33%
114%
57%
43%
0%
1%
31%
15%
33%
33%
45%
10%
57%
STANOVNIŠTVO
38,984
33,584
108,690
34,718
94,158
90,015
58,579
11,006
9,389
39,294
6,078
33,454
35,600
37,585
2,551
57,474
54,664
5,513
71,601
6,720
21,548
1,787
95,723
87,933
198,214
178,112
55,053
3,785
6,913
27,288
51,317
59,702
46,959
69,881
1,733,872
STANOVI
7,230
9,773
25,275
9,495
21,633
23,186
11,803
3,250
1,717
9,320
910
7,209
8,161
7,481
726
13,705
8,844
628
17,156
2,495
5,363
629
24,081
17,578
58,849
37,557
10,769
1,312
2,183
6,074
10,311
12,679
11,218
14,859
403,459
DOMAĆINSTVA
5,735
6,094
18,318
6,553
16,181
17,048
8,801
2,458
1,449
6,742
768
5,544
6,184
5,651
509
9,470
6,887
564
13,087
1,445
3,848
418
17,492
13,316
40,292
29,458
8,028
932
1,473
4,150
7,743
9,132
7,513
11,787
295,070
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
OPŠTINA
126
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Pravne Aktivnosti Regulatornog Autoriteta
Pravne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god., uglavnom su se sastajale od;
a)
b)
c)
d)
e)
Rešavanje nesporazuma između operatera i provajdera telekomunikacionih usluga;
Zaštita prava korisnika.
c) Pokretanje sudskih postupaka za izvršenje obaveza stranaka prema Autoritetu;
d) Učestvovanje u sudskim postupcima kao tuţena strana ili kao treće lice
kao i pružanje konsultacija (ekspertize) u raznim iniciranim procesima u/kod
Sudova
a) Rešavanje nesporazuma između operatera mreţa i pružioca telekomunikacionih
usluga
U toku izveštajne godine, kod Autoriteta podnošen je jedan (1) određeni zahtev za
iniciranje postupaka za rešavanje nesporazuma između ponuđača usluga elektronskih
komunikacija i operatora mreža javnih usluga.
Primer;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U cilju ovog izveštaja, za ilustraciju predstavljamo zbir donešenih zaključaka od Autoriteta
na osnovu tretmana pod upravljanjem odgovornih odelenja s hodno nalaženja
konstatovanih u vreme procedure razmatranja predmetnog materijala ne-sporazuma.
Autoritet, prema dotičnoj odluci neobavezujući operatora za mreže dužan je sklopiti
sporazum za međuveze i pruži pristup ovlašćenom ponuđaču usluga za elektronske
komunikacije kojim bi odredio poštovajuće vremenske rokove ispoštovajući i obaveze koje
proizilaze od načela na osnovu Zakona o Elektronskim Komunikacijama što bi pristup
ponuđača u mrežu osetljivom moći na tržištu trebalo pružati nediskriminisanu i
transparentnu osnovu, ispunjavajući tehničke i operativne uslove u skladu sa postavljenim
obavezama od Autoriteta.
127
b) Zaštita prava korisnika
Regulatorne aktivnosti Autoriteta, između ostalog, sluţe za postizanje i sprovođenje
regulatornih principa i ciljeva koji se odnose na korisnike telekomunikacionih i poštanskih
usluga tako da korisnici, podsticanjem efikasne konkurencije, da se obezbede najbolje
moguce pogodnosti za korisnike usluga u pogledu cena, izbor i kvaliteta usluga.
Promovisanje interesa korisnika postize se posebno sledećim postupcima;
-
Obezbeđivanjem pristupa telekomunkacijskim i poštanskim uslugama za sve
korisnike,
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
-
Obezbeđivanjem lakog i garantovanog pristupa i jednostavnih postupaka za
rešavanje sporova između operatera i provajdera usluga ;
Podsticanje i promocija jasnih informacija, posebno u vezi sa transparentnosti cena i
uslova za korišćenje javno dostupnih usluga;
Obezbeđivanjem visokog nivoa zaštite ličnih podataka i privatnosti, i zalaganje za
Stvaranje preduslova za pruţanje pristupa i odgovarajućih usluga za potrebe
određenih društvenih grupa, posebno u vezi korisnika sa ograničenim
sposobnostima.
Tokom 2013. god., Autoritet je primio I tretirao dvadeset (20) kvalifikovanih slučajeva zalbi
korisnika za telekomunikativne usluge kao I jedan (1) kvalikovanih slučaj za postanske
usluge, koji su tretirane od strane stručnog osoblja Autoriteta.
Nakon razmatranja žalbi doneta i data su saopštenja i preporuke, u prilog i odgovarajuće
instrukcije za primenu prava potrošača a posebno i primenu Zakona i važećih akata iz
zakonodavstva u celini sekundarne regulative
Primer;
Za potrebe ovog izveštaja, predstavljamo za ilustraciju, jednu od najčešće ih zalbi korisnika
koja ima veze sa prekidom usluga interneta, gde je posle pruţana objašnjenja i uputstva od
strane Autoriteta, podnosiocu zalbe ponovo dat pristup na usluge i potrošači su
nadoknađeni od strane operatora za dane tokom kojih nije bilo usluga.
c) Pokretanje sudskih postupaka za izvršene obaveza stranaka prema Autoritetu
Tokom 2013 godine Autoritet primio Odluke od Osnovnog Suda za prijem i izvršenje dva
(2) zahteva za obligaciono izvršenje od strane dužnika te da ova dva slučaja (Eda.br.
2925/13 i Eda.br. 877/12) su u usdskom postupku odgovorajuće naredbe (Odluke)
nadležnog Suda...
Podneti predmeti prema predlozima za izvršenje protiv korisnika (dužnika) izvora radio
frekvencija.
a) Sudski Postupci
U toku 2013 godine Autoritet bio angažovao se u procesu i sudskim postupcima kao
dolenavedenim kod nadležnog Suda i to;
-
Tri (3) nove optužbe podnete prema Odlukama donetim od Autoriteta;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Primer;
128
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
o U svim ovim predmetima nadležni Sud potvrdio donošenjem rešenja za
pravično donošenje odluke od Autoriteta;
-
Šest (6) Presude/Odluka donešenih od nadležnog Suda u/i u vezi ukupno sa pet (5)
iniciranih premeta nad/prema Autoritetu, gde njih tri (3) su inicirani predmeti
prema optužbama i predlog optužbi za uspostavljanje privrmene mere prema
odlukama Autoriteta tokom 2013 godine i dve (2) tužbe (sudski slučajevi) inicirane
prema Autoritetu u/prethodnim godinama;
o Vrhovni Sud A.br. 749/2007 – odbijanje tužbe podneto od Capital
Management Holding Plcave vs ART
o Ustavni Sud – slučaj; br. KI 116/12 – Odluka za Ne-prihvatanje
optužbe (predloga)od potrošača g-din Ramaj vs ART
o Apelacioni Sud, slučaj br.332/2013 odbijanje žalbe podnošeno od
operatora IPKO nad Odlukom Osnovnog Suda (Slučaj br.1141/2013
IPKO vs RAEPK-a)
o Apelacioni Sud slučaj br.284/2013 odbijanje žalbe podneto od
operatora PTK D.D nad Odlukom Osnovnog Suda (Slučaj A.br.
1034/13);
o Odluka Osnovnog Suda – slučaj br.1424/13 odbijanje tužbe (želbe)
podneto od PTK D.D vs RAEPK-a;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
o U pet (5) sudskih procesa (civilni sporovi prema tužbama odnosno
odgovarajućih predmeta iniciranih dokom godina: 2010 i 2011), kada je
Autoritet u četiri od njih bio optužen dok na jednom od predmeta bio druga
optužena strana kod nadležnog Suda;
129
o O svim ovim predmetima sudski postupak je u toku i Autoritet u četiri
od ovih pet predmeta je prijavio odgovarjući podnesak uključujući i
protivljenje finansijske ekspertize kao i bi zastupljen u svim ročištima
glavnog pretresa kod nadležnog Suda;
U toku izveštajne godine, odelenje i odgovorni službenici Autoriteta prema zahtevima
organa reda i javne bezbednosti dali/podneli su i dali odgovor, obajšnjenja kao i uputstva u
raznim temama koje se nadovežu izraza i uslova delovanja raznih ponuđača usluga koji
proizilaze od predodređenosti važećeg zakonodavstva kao onog primarnog i onog
sekundarnog (regulator) i se nadovezuju tržišta elektronskih komunikacija..
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Delatnost praćenja i inspekcije
Delatnost praćenja
Odeljenje za radio-nadzor radio frekvencijskog spektra, tokom 2013 godine, obavljao je
delatnost na osnovu planova razvijenih na nivou odeljenja i kao takvi usvojeni od strane
Autoriteta.
U toku 2013 godine Autoritet je ovlastio sprovođenje ukupno; 43 monitoringa od kojih;
-
26 redovnih monitoringa (ex-officio); i
17 specifičnih monitoringa prema zahtevu treče kvalifokovane strane za
monitoring, kojim;
o 9 njih se odnose pitanja interferencije;
o 8 njih se odnose pitanja za merenje nivoa elektromagnetskog polja
DRMI, tokom ovih merenja na terenu je angažovao;
-
na 50 dana merenja na teren po dva (2) stručnjaka; i
na 37 dana merenja na teren po tri (3) stručnjaka Autoriteta,
čeime rezultira da je ukupan broj dana angažovanja od stručnjaka na terenu dostiže 87
efektivnih radnih dana na terenu.
Za ostvarivanje merenja i kontrolu frekvencijskog spektra, DRMI raspolaze sa dva mobilna
sistema merenja (MMS1 dhe MMS2) postavljena u dva motorna vozila koja omogućavaju
merenja u frekventnom opsegu od 100 kHz do 3 GHz. Takođe, u procesu merenja koriste se
i druge ručne opreme merenja (prenosive) među kojima sledeće su naznačajnije opreme:
-
TSMQ - Drive test Tool – za merenje kvaliteta i pokrivenosti sa signalom u
frekvencijskim pojasevima 900 i 1800 MHz za usluge mobilne telefonije i
EB 200 – za merenje u pojasu od 20 MHz - 3 GHz za sve usluge u ove pojase;
SRM – 3006 Oprema za merenje elektromagnetskog polja, u cilju merenja;intenzitet
električnog polja; i
NBM – 550 broadband field meter
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Stručnjaci angažovani na monitoringe u obradi podataka obezbeđenih tokom merenja na
terenu su sačinili i podneli na dalje razmatranje od stručnih odelenja Autoriteta i u
slučajevima odobrenja za na razmatranje od Upravnog Odbora, ukupno 40 detaljizirana
izveštaja. Ukupan broj radnih dana angažovanih u toku monitoringa na teren i službenog
rada u kancelariju u izradi izveštaja rezultira da je otprilike 50 radnih dana.
130
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Delatnost praćenja sastajala se od:
131
-
Kontrole i praćenje operatera korisnika frekvencijskog spekrta u ispunjavanju
uslova licenci i odgovarajućih ovlašćenja te i u identifikovanju i otklanjanju smetnja
emitovanja radio- komunikacija.
-
Praćenje usluga mobilne telefonije licenciranih operatora; PTK DD/VALA i IPKO
Telecommunications LLC u frekvencijskim pojasevima GSM 900 MHz I DCS 1800
MHz na teritoriji Republike Kosovo.
-
Verifikacija žalbi ovlašćenih subjekata (operatora) ili trečih strana od interesa u
sektor kao institucije i građani u vezi mogućih intereferencija – ukupno devet (9)
primljenih slučajeva i kao takvi obrađenih;
-
Monitoring i sprovođenje uslova tehničkih sporazuma za usklađivanje upotrebe
frekventnih kanala u međugraničnim zonama od operatora mobilne telefonije
graničnih zemalja (Republike Makedonije, Republike Crne Gore i Republike
Albanije);
-
Monitoring interferencija prouzrokovanim od ne-ovlašćenih operatora od Republike
Srbije i ne-ovlašćenih operatora koji nastavljaju da deluju na severnom delu zemlje;
-
Kontrolu i praćenje usluga PMR na frekvencijskim pojasevima VHF i UHF na celoj
teritoriji Republike Kosova za proveru korišćenja frekvencijskog spektra od strane
novih i postojećih subjekata u cilju izdavanja individualnih ovlašćenja za korišćenje
frekvencija kao i oni koji su izjavili prekid delatnosti, omogućavajući na ovaj način
azuriranje baze podataka kojom raspolaţe i upravlja Autoriteta.
-
Kontrola pojasa i frekvencijskih kanala (SHF > 3 GHz), provera ispunjavanja uslova
za licence fiksnih usluga, mikrotalasnih veza point-point (PTP) za licencirane
operatore. Fiksne mikrotalasne usluge rezultiraju sa visokim korišćenjem
frekvencijskog spektra od strane operatora korisnika telekomunikacionih usluga
kao: PTK DD/ Vala, IPKO, Kujtesa.net, Artmotion, Kosovska policija, MAP, OSCE,
EULEX itd. )
-
Kontrolu i monitoring frekventnih pojasa za aeronautičke usluge i usluge TETRA,
identifikacija i eliminacija prouzrokovanih interferencija u ovim pojasevima
o Identifikacija i uspešna eliminacija interferencije pojavljene na
Međunarodnom Aerodromu ‘Adem Jashari’ predstavlja jedno važno
dostignuće
sa
stručnog
aspekta
i
bezbednosti
gde
nakon
identifikacije/eliminacije iste stvorili bi se neopohodni uslovi da
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Međunarodni Aerodrom u Prištini povrati na potrebnom nivo bezbednost
letova na nivou zemlje.
o Slučaj intereferencija sa Republikom Mamkedonijom –uspešno rešen i koordinacija
sa istovetnim autoritetom Republike Makedonije.
- Praćenje i verifikacija uslova licenci operatora koji pruţaju satelitske usluge – VSAT
-
Nadzor i sprovođenje Odluka Upravnog Odbora RAEPK-a # 268 i # 269 u vezi neovlašćene primene frekventnih pojasa 3.4 – 3.8 GHz i 1.4 -1.5 GHz.
Delatnost inspekcije
Vršenje delatnosti inspekcije od strane odgovornih sluzbenika Autoriteta tokom 2013.
Godine, zasnovan je na specificne postupcima po zakonu za elektronske komunikacije i
Uredbu br. 12 o postupcima i načelima inspekcije razvijene od strane Autoriteta, na osnovu
koje funkcionalne jedinice su izrabile plan inspekcije sa opštim karakterom i specifičnom
temom, koji su usvojeni kao deo plana rada i razmatraju se na redovnoj osnovi od strane
inspecijske koordinacione jedinice.
Inspekcijska delatnost u toku 2013 godine, bila skoncentrisana u nadzor i inspekcijski
pregled slučajeva koji prema opredeljenjima primenjivih akata i procene sprovedenih od
odgovarajućih jedinica unutar Autoriteta okvalifikovane u procedure inspekcijskog
pregleda.
U nastavku predstavljamo nekoliko od inspekcijskih pregleda izvršenih u toku 2013
godine,
Verifikacija žalbe primljeno od NVO ‘Konsumatori’ (Izveštaj br. prot. 566/2/13);

-
Kratak opis mandata iznpekcijskog pregleda; inspekcijski pregled je
sproveden ciljem verifikacije usluga interneta tim povodom nakon inspekcijskog
pregleda na licu mesta je potvrđeno da je podnosilac žalbe (potrošač) koristio
programe bez licence i to je uticalo na nekvalitetan prijem usluga.
Verifikacija žalbe za ne-ovlaščeno korišćenje broja 123 od operatora konkurenta
javnih mreža (Izveštaj br. prot. 642/2/13);

Kratak opis mandata inspekcijskog pregleda; inspekcijski pregled je
sproveden ciljem donošenja zaključka neovlašćenog korišćenja broja 123 prema
preporuci datoj od strane komisije zadužene za inspekcijski pregled stvari;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
-
132
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
-
Verifikacija žalbe za odvijanje ne-ovlašćenih aktivnosti od virtuelnog operatora
’YALLO’ (Izveštaj br. prot. 642/2/13;)
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |

133
Kratak opis mandata inspekcijskog pregleda; inspekcijski pregled je
sproveden ciljem verifikacije ako ponuđač licencovanih usluga za delovanje u
trečoj državi (teritoriji) (virtuelni operator ‘YALLO’ licencovan u Švajcarskoj), za
pružanje usluga mobilne telefonije za potrošače u Švajcarskoj imao pravo da
obavi aktivnosti kao promocija njegovih usluga na tržištu Kosova. Autoritet na
osnovu izveštaja i nalaženja inspektora zaključio da je obavljanje aktivnosti
informisanja ne oštećuje konkurentnost na tržištu elektronskih komunikacija u
Republici Kosovo.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
ODGOVORNOST RAEPK-a
Obezbeđivanje integriteta
Odbor Regulativnog Autorieta telekomunikacije, preko ove izjave osigurava Skupštinu
Republike Kosova, kod koje Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije
izveštava, da informacije koje su prikazane u godišnjem izveštaju za 2013 godinu,
uključujući takođe i izveštaj o godišnjim finansijskim pokazateljima Autoriteta, su tačni,
pouzdani i objektivni.
Izjava o transparentnosti
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Ovim vas osiguramo da je delatnost Autriteta tokom 2013 godine razvijena u skladu sa
odredbama resursnih zakona, politika sektora koja regulise pruza nadzor Autoritetom,
regulatornog okvira (sekondarni legislaciju) i unutrašnjeg pravilnika od Autoriteta.
134
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
ANEKS A)
GODIŠNJI PLAN RADA
I
REGULATORNOG AUTORITETA ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE
ZA 2014. GODINU
1. Uvodna reč
Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije (u daljem tekstu Autoritet)
je nacionalni regulatorni Autoritet, koji sprovodi i nadgleda regulatorni okvir utvrĎen
Zakonom o Elektronskim Komunikacijama Br. 04/L/109 (u daljem tekstu Zakon) i Zakonom
o Poštanskim Uslugama Br. 03/L-173 (u daljem tekstu ZPU), kao i politike/strategije, koje
se odnose na razvoj oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, utvrĎenim od
strane Vlade.
Osnivač Autoriteta je Republika Kosova i prava osnivača (nadzornika) obavlja Skupština
Republike Kosova. Mandat i osnovna delatnost Autoriteta je ureĎenje tržišta elektronskih
komunikacija i poštanskih usluga u Republici Kosova u meri koja je neophodna za
sprečavanje nelojalne konkurencije i kako bi se postigli ciljevi važećih zakona.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Autoritet kroz vršenje svog mandata, osigurava i podstiče efikasnu konkurenciju u
pružanju elektronskih komunikacionih usluga i mreža, pripadajućih sredstava i drugih
usluga;
135
o obezbeĎivanjem uslova za sve kategorije korisnika elektronskih komunikacionih
usluga, uključujući korisnike sa posebnim potrebama, maksimalno ostvaruju
alternativne, kvalitetne usluge u skladu sa standardima donesenim od strane
Autoriteta;
o štiteći interese korisnika elektronskih komunikacionih usluga, radi zaštite ličnih
podataka i njihove privatnosti;
o promovišući i osiguravajući slobodnu i efektivnu konkurenciju u sektoru
elektronskih komunikacija.
o obezbeĎivanjem integriteta i sigurnosti javnih elektronskih komunikacionih mreža;
o podsticanjem efikasnog ulaganja u infrastrukturu elektronskih komunikacija i
podsticanjem novih tehnoloških dostignuća radi višeg kvaliteta njihovih proizvoda;
o podsticanjem efikasnog korišćenja frekvencija i brojevog prostora kao ograničenih
resursa, tako da procedure i planovi numeracije budu sprovedeni na način koji
pruža jednak tretman za sve provajdere elektronskih komunikacionih usluga
dostupnih za javnost, a posebno da obezbedi da preduzeća sa posebnim opsegom
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
brojeva ne diskriminišu druge provajdere elektronskih komunikacionih usluga u
vezi sa nizom brojeva korišćenim za pružanje pristupa njihovim uslugama;
o obezbeĎivanjem nediskriminacije i jednakog tretmana pružalaca elektronskih
komunikacionih mreža i usluga;
o obezbeĎivanjem, u okviru svojih nadležnosti, da su oprema i sredstva koja se
koriste u skladu sa obaveznim zahtevima na snazi u Republiku Kosova, i radi
obezbeĎivanja elektromagnetne kompatibilnosti opreme i sredstava .
Odredjivanje prioriteta i obaveza Autoriteta su primarno orjentisani ka postizanju primene
principa i ciljeva regulisanja tržišta elektronske komunikacije i poštanskih usluga, sa
posebnim akcentom na promociju efektivne i održive konkurencije i olakšavanje ulaska
novih operatora i provajdera usluga na tržište.
U tom kontekstu, Autoritet obraća posebnu pažnju na obezbeĎivanje dobrog kvaliteta
komunikacija i poštanskih usluga uz razumne cene i pružanjem/omogućavanjem
maksimalne zaštite interesa potrošača (krajnjih korisnika). Kroz svoje osnovne regulatorne
delatnosti, kao što je donošenje podzakonskih akata, odnosno regulatornog okvira,
donošenje izvršnih odluka i drugih značajnih regulatornih akata imajući u vidu stalnu
liberalizaciju i minimalno ureĎenje tržišta komunikacije i poštanskih usluga, Autoritet je
obezbedio i nastavlja obezbeĎivati uslove za konkurentnost i efikasnu konkurenciju.
Aktivnosti Autoriteta su i dalje fokusirane na liberalizaciju kosovskog tržišta i stvaranju
jednakih uslova za operatere i provajdera usluga istovremeno obezbeĎujući krajnjim
korisnicima mogućnost odabira operatora i usluga po njihovom izboru.
Na osnovu svojih ovlašćenja, Autoritet planira da izdvoji i upravlja davanje na uslugu radio
frekvencijskog spektra primenom principa objektivnosti, transparentnosti,
proporcionalnosti i nediskriminacije, kao i usklaĎivanjem radio frekvencija sa evropskim
nivoima, uvek uzimajući u obzir specifičnost nacionalnog tržišta i razvojnih ciljeva.
Ovo će omogućiti primenu komunikacionih mreža korišćenjem radio-frekvencijskog
spektra u cilju razvoja tržišta elektronskih komunikacionih usluga, za potrebe javnih usluga
i nacionalnog interesa i bezbednosti, bez uplitanja i zlostavljanja.
Misija Autorieta je da obezbedi sledeće;
o Efektivnu konkurenciju i prostor za inovacije na tržištu elektronskih komunikacija i
poštanskih usluga;
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
U skladu sa razvojnim ciljevima predvidjenim objektivima Vlade za neprekidnu i postepenu
liberalizaciju tržišta, aktivnosti i odluke pokrenute tokom prethodne godine, jedan od
glavnih ciljeva i zadataka autoriteta tokom 2013. god. je stvaranje preduslova i
omogućavanje pružanja naprednih telekomunikacionih usluga, odnosno usluga podržanim
novim proizvodnim tehnologijama kao što su: UMTS, 3G, LTE, itd., kao i otvaranje
frekventivnih opsega za mobilne i širokopojasne usluge u punom skladu sa odredbama
utvrĎenim Planom Korišćenja Radio Frekvencija.
136
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
o Štiti interese potrošača i nudi mogućnost izbora izmeĎu različitih komunikacija i
poštanskih usluga po pristupačnim cenama;
o Promoviše ekonomski razvoj i rast, pružanje javnih usluga sa garantovanim
kvalitetom u Republici Kosovo podstičući upotrebu moderne tehnologije.
Upravni Odbor Autoriteta, kao što je definisano Zakonom je organ koji odobrava “Godišnji
Plan Rada”, ovaj plan je u potpunosti usklaĎen sa obavezama utvrĎenim Zakonom Aktom
Politika Sektora Elektronske Komunikacije, ciljevima Akcionog Plana za Evropsko
Partnerstvo, kao i strateškim i operacionalnih ciljevima za razvoj tržišta.
o Tokom 2014. god., Autoritet će se posebno usredsrediti na;
o Dalji napredak delotvorne konkurencije na tržištu, uključujući usluge i mreže
elektronskih komunikacija, kroz harmonizaciju i usvajanje sekundarnog
zakonodavstva i sprovođenja relevantnih projekata;
o Izdavanje i odobravanje svih drugih podzakonskih akata u rokovima i dinamici
akcija, kao što je navedeno u dokumentu Normativnih Akata Autoriteta u skladu sa
zakonom, objavljenom na sajtu Autoriteta ;
o Dalji napredak u poboljšanju usluga za proširenje širokopojasnih usluga na celoj
teritoriji Republike Kosova, kako bi se potrošačima osigurao pristup internetu
velikom brzinom;
o Stvaranje adekvatnih uslova i postupaka za liberalizaciju i otvaranje dodatnih
opsega za unapređenje širokopojasnih usluga preko mobilnih komunikacionih
mreža;
o Bezbednost i integritet mreža i usluga elektronskih komunikacija, kako bi povećali
poverenje javnosti i preduzeća;
o Unapređenje zaštitnih mera za krajnje korisnike (potrošače);
o Uspostavljanje maksimalne jasnoće regulatornog okruženja, što će omogućiti i
podstaći investicije i inovacije na tržištu elektronske komunikacije i poštanskih
usluga Republike Kosova .
o Internacionalizacija regulatora i obezbeđivanje kodova
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Autoritet će podstaći, posebno;
137
o Podsticanje konkurencije ponude komunikacionih usluga;
o Podsticanje investicija usvajanjem i primenom savremenih komunikacionih
tehnologija.
o Podsticanje zajedničkog korišćenja telekomunikacione infrastrukture, kao i drugih
infrastruktura koje su pogodne za širenje elektronskih komunikacionih mreža;
o UnapreĎenje telekomunikacionih usluga dozvoljavanjem pružanjem naprednih
usluga kao što su; UMTS, 3G, LTE, itd;
o Omogućavanje razumnih komunikacionih ponuda i usluga za klijente na Kosovu;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
o Efikasno i efektivno korišćenje raspoloživih ograničenih resursa; radiofrekvencijskog spektra i numeracije;
o Brz rast širokopojasnih proizvoda i usluga;
o Povećanje doprinosu sa daljim ekonomskim razvojem nacionalne ekonomije;
Osnovni elementi redovnog godišnjeg programa rada i razvoja trajne konsolidacije
Autoriteta razraĎene su u detaljima u nastavku.
2. Regulacija tržišta elektronskih komunikacija i podsticanje konkurencije
2.1. Regulatorna i pravna pitanja
Autoritet podržava i zasniva delokrug regulacije, zasnovan na principima i ciljevima iz
člana 3 i 9. Zakona, primenom načina usklaĎivanja “Ex-ante”, kroz razvoj procesa analize
tržišta, definisanje relevantnih tržišta, odreĎivanje regulatornih mera (obaveze za
operatore), sve ove aktivnosti, kako bi se obezbedilo postojanje i procena efektivne
konkurencije u trziste.
Autoritet, u slučaju procene da ne postoji efektivna konkurencija na odreĎenim tržištima,
oslanjajući se na regulatorne principe i ciljeve identifikuje operatera sa značajnom
tržišnom snagom i operatorima nameće regulatorne mere (obaveze) definisane atributom
operater sa značajnom tržišnom snagom (u daljem tekstu OZTS). Autoritet takodje
nadgleda sprovodjenje regulatornih obaveza utvrdjenih OZTS.
Postupak analize tržišta i njegovo sprovodjenje karakteriše se kao u nastavku,
Pripremanje Upitnika za analizu tržišta
Analiza podataka dobijenih iz upitnika
Definicija relevantnog tržišta na osnovu analize dobijenih podataka
Procena efikasnosti konkurencije na relevantnim tržištima
Identifikovanje operatora sa značajnom snagom na relevantnim tržištima
Priprema izveštaja za analizu tržišta i odgovarajuće odluke, kao i javna konsultacija
sa zainteresovanim stranama.
o Nametanje (postavljanje) regulatornih mera (obaveza) OZTS ili povlačenje
regulatornih obaveza, ako su takve mere prethodno odreĎene aktima regulatora .
Autoritet još od 2011. god., na ovamo redovno prikuplja i obraĎuje glavne podatke ključnih
pokazatelja rasta i razvoja tržišta elektronske komunikacije i poštanskih usluga Republike
Kosova, i priprema periodične i godišnje izveštaje tržišta (cetiri tre mesecne izvestaje) I
godisnji izvestaj elektronske komunikacije i poštanskih usluga.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
o
o
o
o
o
o
138
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Izveštaji Autoriteta su primarni i najpouzdaniji izvor referencija zainteresovanih strana,
kao i ovlašćenih operatora, potencijalnim investitora, političkih i akademskih institucija.
Autoritet, sa ciljem sprovoĎenja mandata za pružanje informacija u transparentom i
nediskriminatornom obliku strukturirao je potrebne profesionalne resurse jedinice
Kancelarije za Ekonomske Analize i podigao softversku i hardversku platformu za obradu
tržišnih podataka.
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročita na sledeća pitanja;
o Nadgledanje sprovoĎenja regulatornih mera za operatere sa ZTS sa posebnih
akcentom na analizirana (regulisana) tržišta ;
o Usvajanje referentnih ponuda za analizirana tržišta fiksne telefonije;
o Osiguravanje efikasne saradnje izmeĎu operatera kojima su nametnute regulatorne
mere;
o SprovoĎenje provere tačnosti podataka izjavljenih od strane operatera i provajdera
usluga ;
o Usklađivanje Uredbe o analizi tržišta u skladu sa zahtevima Zakona i zadnjim
preporukama Evropske komisije;
o Okončanje analize tržišta u skladu sa zahtevima Zakona o elektronskim
komunikacijama i sa Uredbom o analizi tržišta;
o Stvaranje podsticajnog okruženja za obavljanje poštanskih usluga;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
139
BR.
CILJ
1
Analiza tržišta
elektronskih komunikacija
Usklađivanje i sprovođenje Uredbe o
analizi tržišta
K II -2014
K III -2014
Regulacija usluga OZTS
Pristup na veliko širokopojasnim
uslugama (Broadband)
Nadzor sprovoĎenja regulatornih
obaveza ex-ante OZTS od
analiziranih relevantnih tržišta
2
AKTIVNOST
PERIOD
K IV -2014
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
3
Stvaranje podsticajnog
okruženja za obavljanje
poštanskih usluga
Pristup u kancelarijama/ postojećim
poštanskim tačkama na celoj teritoriji
zemlje:
 Izrada akcionog plana i
koordiniranje aktivnosti sa
drugim institucijama
KIV – 2014
2.2 . Mreže i usluge elektronskih komunikacija
Autoritet upravlja numeracionim prostorom u oblasti elektronskih komunikacija putem
nacionalnom plana numeracije i odluka o raspodeli (alokaciji) i brojeva i niza brojeva za
upotrebu od strane operatora, pruzioca usluga i/ili pojedinačnih korisnika u slučaju kratkih
kodova.
Autoritet je odgovoran za izdavanje pojedinačnih odobrenja za postavljanje i raspodelu
ograničenih resursa, radio-frekvencijskih kanala i brojeva, odnosno numeričkih serija,
izdavanje opštih ovlašćenja za pružanje elektronskih komunikacionih usluga i prikupljanje
prihoda od:
o
o
o
o
o
Redovnih godišnjih isplata za nadgledanje tržišta elektronskih komunikacija,
Redovnih godišnjih isplata za odreĎivanje i korišćenje radio frekvencija,
Redovnih godišnjih isplata za dodelu i korišćenje brojeva i numeričkih serija;
Isplate ekonomskih kazni izrečenih od strane Autoriteta, kao i
Svaka druga taksa ili isplata, predviĎena Zakonom ili uredbama donetim od strane
Autoriteta u skladu sa Zakonom.
Izdavanjem normativnih, regulatornih akata, autoritet identifikuje i definiše operatere
univerzalnih usluga, definiše njihova prava i obaveze i prati razvoj kvaliteta i cene
univerzalnih usluga.
Dokument “Politike sekotra elektronskih komunikacija – Digitalna agenda za Kosovo 20132020”, postavlja kao prvi prioritet “Razvoj infrastrukture TK-a”, odnosno jedan od glavnih
ciljeva je da se “obezbedi dosledan razvoj u geografskom smislu širokopojasnih (broadband)
mreža elektronske komunikacije na celoj nacionalnoj teritoriji i promovisanje korišćenja
usluga elektronskih komunikacija”.
Na osnovu važećih stopa i trendova u zemljama Evropske unije, u odnosu na većinu
operatera, primećuje se trend manjih ulaganja u izgradnji nove komunikacione
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Autoritet, kako je definisano zakonom, odredbama i uslovima licencija (ovlašćenja), takoĎe
nadzire uslove za pružanje komunikacionih usluga i kvalitet komunikacionih usluga.
140
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
infrastrukture i povećanje tendencije zajedničkog korišćenja postojeće infrastrukture,
potreba za bolju zaštitu prostora i okruženja, i brzi razvoj tržišta infrastrukture, potrebe za
razvoj i penetraciju širokopojasnih usluga u fiksnim mrežama kao i uklanjanje (eliminacija)
prepreka za dublje penetracije.
Izgradnja pristupa na komunikacionoj infrastrukturi (mreži) je jedan od najvažnijih faktora
u liberalizaciji i razvoj tržišta elektronskih komunikacija. Glavna uloga Autoriteta u ovom
pravcu je:
o Omogućiti delotvorno korišćenje postojeće telekomunikacione i pratećih opremi;
o Usvajanje sekundarnog zakonodavstva koje će omogućati i podsticati zajedničko
korišćenje komunikacione infrastrukture i sredstava, i
o Vršenje mandata intervencije prema nadležnošću ‘Ex-officio’ i/ili po zahtevu stranke
za izbegavanje, odnosno rešavanje nesporazuma između stranaka i u slučaju
kvalifikacije, da ojača ekonomske sankcije u slučaju neizvršenja naloga Autoriteta.
Definisanje uslova za zajedničko korišćenje postojeće infrastrukture, uključujući takođe i
čvorove (‘ducts’) doprineće ka konsolidaciji ove prakse i trenda na praktičan i savestan
način, omogućujući tako novim operatorim olakšavanje pristupa novim korisnicima.
U postupcima u vezi sa zajedničkim korišćenjem komunikacione infrastrukture i pratećih
pomagala, Autoritet preduzima sledeće aktivnosti:
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
o Analizira zahteve za kolokaciju (‘co-location’) i zajedničko korišćenje komunikacione
infrastrukture i određuje postojanje i mogućnosti za zajedničko korišćenje;
o Posreduje u/i analizira tehničke varijante pripremljene od strane stranaka i
predstavljene za posredovanje;
o Određuje tehničke uslove za kolokaciju i razdvajanje lokalne petlje (‘unbundling of
the local loop’);
o Priprema predloge za narcte zakona, drugih normativnih akata, upustava i
neophodnih obrazaca za zajedničko korišćenje komunikacione infrastrukture.
141
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
o Potpunom uklanjanju prepreka zanove učesnike na tržištu elektronskih
komunikacija, gde preduzetnici neće biti zaduženi sa troškovima za početak
aktivnosti elektronskih komunikacija;
o Sprovođenje odgovarajućih platformi za olakšavanje procesa obaveštavanja od
strane novih preduzetnika na tržištu,
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
o Uspostavljanje pravnog okvira za proširenje infrastrukture elektronskih
komunikacija i standarda za pružanje usluga
o Podsticanje zajedničkog korišćenja infrastrukture elektronskih komunikacija,
o Definisanje tehničkih uslova, o korišćenju i drugih uslova za određene kategorije
komunikacionih mreža i komunikacione infrastrukture i pratećih pomagala;
o Dalje olakšavanje pristupa podacima za proširenje mreža elektronskih komunikacija
i objavljivanje tih informacija za strane investitore i druge zainteresovane strane.
BR.
1
2
3
4
5.
CILJ
Stvaranje zakonskog
okvira za univerzalne
usluge (USO)
Usklađivanje sekundarnog
zakonodavstva sa
zakonodavstvom
elektronskih usluga
Hitne usluge
2. Izvestaj statisticke
podatke
‘on-line’
Zajedničko korišćenje
infrastrukture
AKTIVNOST
PERIOD
Priprema i usvajanje Uredbe o pružanju
univerzalnih usluga
K IV -2014
Određivanje operatera
nametnuti obaveze USO
Iniciranje
osnivanja
obeštećenje za pruţanje
servisa i uredbe za
gubitka
kome će se
K IV -2014
fonda
za
univerzalnog
određivanje
K IV -2014
Priprema
i
usvajanje
Uredbe
standardima pružanja usluga i mreža
o
K III -2014
Priprema uredbe o instalaciji i korišćenju
elektronskih komunikacionih mreža
K II -2014
Priprema i usvajanje uredbe o zaštiti
javnih
elektronskih
komunikacionih
mreža
KIII-2014
Sprovođenje hitnih integrisanih usluga
(standardnog broja E-112)
K IV -2014
Priprema Plana za razvoj hitnih usluga
K IV -2014
Razvoj softverskih modula za pristup online od operatera bazirano u statistickom
podatke ARKEP-a
K III -2014
Peridicni izvestaji od strane operatera
Elektronske Komunikacije.
KI-KIV 2014
Određivanje cena za zajedničko korišćenje
javne infrastrukture za postavljanje javnih
elektronskih
komunikacionih
mreža
(lokalni putevi, kanalizacija, vodovod,
grejanje itd.)
KIV-2014
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god.
142
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Određivanje cena za zajedničko korišćenje
infrastrukture javnih puteva (glavni
hodnici i instalacije cevi)
KIV-2014
Određivanje cena za zajedničko korišćenje
gasne infrastrukture (cevi)
Određivanej cena za zajedničko korišćenje
električne infrastrukture (stubovi i cevi)
KIV-2014
KIV-2014
2.3 . Bezbednost elektronskih komunikacionih mreža
Dok je Zakonom o telekomunikacijama br. 2002/7 (sada ukinut), jedan od glavnih
prioriteta bila liberalizacija tržišta i širenje mreža i usluga, sada Zakonom o elektronskim
komunikacijama od posebnog značajaje bezbednost elektronskih komunikacionih mreža.
Dakle, s obzirom da imamo potpuno konkurentno tržište, uglavnom na nivou usluga, kao i
na nivou mreže, Autoritete će u skladu sa zakonskim obavezama, pored podsticanja
proširenja širokopojasnih usluga, preuzeti potrebne mere za stvaranje odgovarajućih
uslova za bezbednost i integritet elektronskih komunikacionih mreža.
Zakon o elektronskim komunikacijama, član 10 ( Nadležnosti Autoriteta), stav 21 predviđa
da Autoritet “vrši funkcije računskog centra za reagovanje u vanrednim situacijama u cilju
suočavanja sa rizicima za javne elektronske komunikacione sisteme”.
Dokumenat “Politike sektora elektronskih komunikacija – Digitalna agenda za Kosovo
2013-2020”, postavlja kao prvi prioritet “Razvoj infrastrukutre TK-a“, odnosno jedan od
glavnih ciljeva je „bezbednost i integritet mreža i usluga elektronskih komunikacija, kako bi
se steklo poverenje javnosti i preduzeća u sajber prostoru“.
Dalje dokument u pitanju obavezuje Autoritet da najkasnije do 2016. god. osnuje Centar za
reagovanje u vanrednim situacijama (CERT), koja bi se bavila prevencijom i upravljanjem
raznim incidentima vezanih za bezbednost mreža elektronskih komunikacija.
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Fokus i posvećenost Autoriteta
143
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročita na sledeća pitanja;
o Osnivanje CERT-a i sprovođenje projekata (hardvera i softvera) za omogućavanje
obavljanja osnovnih funkcija u skladu sa preporukama ENISA i drugih
međunarondih institucija koja se bave bezbednošću mreža i usluga elektronskih
komunikacija;
o Izrada akcionog plana za rad CERT- a;
o Usvajanje podzakonskih akaza koji se odnosi na bezbednost, integritet i pouzdanost
javnih elektronskih komunikacionih mreža;
o Uspostavljanje kontakata sa različitim regionalnim i evropskim institucijama;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
BR.
1
CILJ
Osnivanje CERT-a
AKTIVNOST
Usvajanje propisa za rad CERT- a
K IV -2014
Osnivanje CERT- a u skladu sa
preporukama ENISA
K IV -2014
Izrada akcionog plana 2014-2016 za
rad CERT- a
2.
Zaštita mreža
PERIOD
Priprema i usvajanje propisa za
tehničke zahteve koji garantuju
bezbednost, integritet i pouzdanost
K IV -2014
KIV-2014
2.4. Usklađenost Telekomunikacionih Uređaja
Uredba o usaglašenosti opreme doprineće u daljem pribliţavanju nacionalnog regulatornog
okvira sa zakonodavstvom i regulatornim okvirom Evropske Unije. Ova uredba obezbeđuje
delimično sprovođenje direktive 1995/5/EC i treba biti izmenjena zavisno od procesa
pribliţavanja Republike Kosova procesima integracije za Evropskom Unijom. Uredba će
specifikovati obavezu dobijanja prethodnog odobravanja od strane Autoriteta pre uvoza i
puštanja u promet R&TT opreme, metoda i praksa regulacije Ex-ante. Odobrenje se izdaje
na osnovu dokumentacije koja se obično izdaje za potrebe inspekcije u skladu sa zahtevima
zemalja Evropske Unije i predstavlja jednu vrstu inspekcijskog nadzora. Međutim, uredbom
će biti precizirana dozvola uvoza i stavljanja u promet, čak i nakon vršenja inspekcije
instalacije opreme. Za ove svrhe, biće neophodno osposobljavanje i obuka stručnih kadrova
Autoriteta u cilju osposobljavanja i kvalifikacije za obavljanje kontrole na trţištu R&TT
opreme.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Na osnovu Direktive KE 1995/5/EC o bitnim zahtevima i uslovima za, stavljanje u promet,
slobodno kretanje radio opreme i terminalne opreme elektronskih komunikacionih mreža
(u daljem tekstu R&TT), Autoritet usvojio Tehnički Pravilnik Br.19 o radio opremi i
telekomunikacionu opremu i elektromagentsku saglasnost (priznavanje usaglašenosti) sa
dodacima (listama) o kojima treba da je upoznat Autoritet. Pravilnik o proceni
usaglašenosti i korišćenja radio opreme i terminalne opreme elektronskih mreža odlučuje i
uređuje procedure /sistem za odobravanje vrsta i slobodnog kretanja R&TT opreme.
Uredba pruža model regulacije ex-post, samim tim, povećano zalaganje u regulisanju trzišta
biće neophodno sa dodatnim obavezama za usklađivanju nivoa kvaliteta i načina kontrole
tržišta.
144
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;;
o Redovna zalaganja u izdavanju odobrenja za uvoz i puštanje u promet, procena
usaglašenosti, prihvatanje i obradu obaveštenja za puštanje u promet R&TT opreme
i njenog rada u skladu sa neusklađenim frenkvencijskim kanalima;
o Ubrzanje procedura, informisanja korisnika koji će imati potrebe za usluge
Autoriteta i obezbeđivanje najnovije opreme i tehnologije Republike Kosova, koji će
omogućiti efikasnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra (u vidu zakona i
propisa koji regulišu korišćenje radio-frekvencijskog spektra i standardizacije
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
o
145
Procena obaveze i procedure od uvoznika tokom uvoza i pustanje u promet R & TT
opreme.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
BR.
1
CILJ
Usklađivanje
telekomunikacione
opreme i
elektromagnetske
kompatibilnosti
AKTIVNOST
PERIOD
Priznavanje usaglašenosti o uvoznoj
opremi u skladu sa pravilnikom
Br.19
NEPREKIDNOST
Merenje nivoa elektromagnetnog
zračenja na javnim mestima
NEPREKIDNOST
2.5. Nadzor
Upravni Odbor Autoriteta vršiće aktivan nadzor o primeni odredaba Zakona i vaţećih
zakona, kao i primenjivosti odredaba regulatornog okvira (propisa) izdatog u skladu sa
osnovnim zakonima.
Nadzor će se efikasno obavljati od strane šefova i vođa organizacionih jedinica Autoriteta,
kao i od strane nadzornika (stručnjaka) imenovanih od strane Predsednika Upravnog
Odbora u svim slučajevima identifikovanja mogućih kršenja odredaba zakona i/ili
podzakonskih akata.
Aktivni nadzor, moţe se takođe obavljati u slučajevima zaštite interesa i prava potrošača na
osnovu usluga primljenih i pruţenih od strane operatera/ili provajderi ovlašćenih usluga,
kao i u slučajevima prijavljenih smetnji.
Trzište elektronskih komunikacija u Republici Kosova, kao i regionalna trţišta i trţišta u
zemljama EU, karakterišu tekući trendovi liberalizacije koja omogućava ulazak i učešće
preduzetnika na tržištu i povećano pruţanje različitih usluga. Pojednostavljeni postupci za
omogućavanje ulaska na trţište i različiti aspekti deregulacije pozivaju na napredniji nadzor
i kontrolu. Inspekcijski sistem, odnosno trţišni nadzor regulisan je u skladu sa uredbom
koja je prešla na redovne postupke javnih konsultacija od strane Autoriteta.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Postupci za obavljanje delatnosti nadziranja utvrđene su Poglavljem XVI Zakona i
Pravilnikom o principima i procedurama za monitoring i inspekciju, kao takve upravljane
od strane Autoriteta, pokreću se na osnovu nalaza i dokaza prikupljenih od strane
Autoriteta, polazeći od pokrenutih tužbi /prihvaćenih od strane korisnika ili operatera. Po
okončanju postupka, nadzornici predlaţu mere i odbor moţe pokrenuti izricanje adekvatnih
mera uključujući i nametanje ekonomskih kazni na osnovu prestupa.
146
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti , naročito na sledeća pitanja;
o Sprovođenje regulatornih mera i obaveza postavljenih prema OFNT ;
o Monitoring Kvaliteta usluga elektronskih komunikacija (mobilna i fiksna telefonija) i
onih poštanskih;
o Sprovođenje projekata za podizanje pristupačnih plaltformi za merenje parametara
kvaliteta za internet usluge.
o Osiguravanje pruţanja univerzalnih poštanskih usluga i onih rezervisanih;
o Zaštita operatera i korisnika od raznih smetnji;
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
BR.
1
CILJ
Kvalitet usluga
AKTIVNOST
PERIOD
Monitorring parametara kvaliteta (QoS)
telefonskih usluga mobilne i fiksne
telefonije
Neprekidnos
Izgradnja Infrastrukture (softver i
hardver Platforme) za monitoring
kvaliteta usluge na internetu
Izrada Planova za merenje Kvaliteta
usluga
Izrada Izveštaja za merenje parametara
QoS i publikacija završnog izveštaja
K III -2014
KI-2014
KIV-2014
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
3. Upravljanje ograničenim resursima; radio-frenkvencijskim spektrom i
numeracijom
147
3.1 Radio-frekvencijski spektar
U vezi upravljanja radio-frekvencijskog spektra, Autoritet je izmeĎu ostalog odgovoran za
sledeća pitanja i procese;
-
Priprema Plan Korišćenja Radio Frekvencija u usklaĎenosti sa Tabelom Distribucije
i Korišćenja frekvencijskih resursa (Nacionalni Plan);
UsklaĎivanje frekvencijskog spektra u skladu sa odreĎenim postupcima i
zaključcima meĎunarodnih sporazuma koji se odnose na korišćenje radiofrekvencijskog spektra;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
-
Planiranje i pripremanje tehničkih parametara za izdavanje licenci / ovlašćenja za
korišćenje radio-frekvencijskog spektra koje mogu biti izdate na osnovu
pojedinačnih prijava, javnih tendera ili javne aukcije;
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
o Primena najbolje prakse u upravljanju i regulisanju korišćenja radio-frekvencijskog
spektra kao i neprekidnog približavanja sa važećim okvirom EU za upravljanje
frekvencijskim resursima;
o Usvajanje i nadgledanje implementacije Plana Korišćenja Radio-Frekvencija;
o Promocija softverskih platformi za efektno upravljanje frekventnih resursa,
o Nadzor sprovođenja tehničkog sporazuma za usklađivajnje primene korišćenja
radio frkevencija u međugraničnim zonama sa susednim državama kao i postizanje
novih sporazuma za pojaseve koji se uglavnom koriste za usluge novih generacija;
o Usklađenost pravilnika u vezi sa korišćenjem i određivanjem spektra radio
frekvencija .
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
CILJ
AKTIVNOST
PERIOD
- Danimičnost interne tabele za
raspodelu i korišćenje radiofrekvencija RAEPK-a & KFOR
K II -2014
- Danimičnost nacionalnog plana i
tabele za raspodelu i korišćenje
radio – frekvencija za usvajanje u
Skupštini Kosova
1
Unapređenje i efikasno
upravljanje frekvencijskim
spektrom
- Usklađenost Pravilnika za Radio
Opremu za koju se traži licenca sa
pravilnikom o opštim ovlašćenjima
za radio-frekventnost za radio frekvencije
- Preispitivanje pravilnika za Radioamaterske usluge/ koordinacija sa
SHRAK-om
i
međunarodnim
institucijama
KIII-2014
K II -2014
K II -2014
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
BR.
148
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
2
Oživljavanje Staregije za
Razvoj Sektora sa novim
Telekomunikacionim
Uslugama
- Angažovanje
međunarodnog
savetodavstva (Preporuka tehničke
pomoći preko TAIEX i sličnih
mehanizama
donatora)
o
metodologiji i izradi dokumentacije
za
procedure
razdvajanja
frekventnih
pojasa
mreža
i
tehnologije promovisane tehnologije
usluga širokih pojasa 3G, 4G (LTE) za
postojeće i nove operatore.
- Postavljanje metologije i izrada
dokumentacije
o
procedurama
razdvajanja
frekventnih
pojasa
mreža i promovisane tehnologije
usluga širokih pojasa 3G, 4G (LTE) za
postojeće i nove operatore.
- Implementacija Plana
radio frekvencija
Funksionalnost i
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
3
149
operacionalizacija
upravljanja frekventnog
spektra
upotrebe
K IV -2014
KIV-2014
KIV-2014
- Koordinacija
sa
operatorima
nacionalnim
i
međunarodnim
institucijama
za
korišćenje
frekventnih resursa.
KIV-2014
- Ažuriranje i održavanje baze
podataka
sa
promovisanim
softverskim verzijama: SPEKTRA u
efektnom upravljanju frekventnog
spektra
KIV-2014
- Analiza
zauzetosti
frekventnih
pojasa ciljem povećanja efikasnosti,
planiranja
i
što
optimalnijeg
korišćenja ograničenih frekventnih
resursa
KIV-2014
3.2. Numeracija
Vezano za upravljanje numeracije, Autoritet je izmeĎu ostalog odgovoran za sledeća
pitanja i procese;
o Priremi, usvajanju i primeni Pravilnika za Nacionalni Plan Numeracije za
elektronske i komunikacione mreže u Republici Kosovo;
o Dodeljivanje numeracionih resursa za operatere i provajdere telekomunikacionih
usluga na nediskriminacijski i tranaprentan način;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
o Priprema raznih periodičnih izveštaja u vezi administriranja i upravljanja
numeracionih resursa;
o UtvrĎivanje nivoa redovnih godišnjih plaćanja za korišćenje numeracijskih resursa;
o Objavljuje i ažurira listu brojeva i dodeljenih serija brojeva ;
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
o Uskladjivanje Trenutnog Plana Numeracije u skladu sa važećim okvirom Evropske
Unije i dobrih praksi u regulisanju korišćenja numeracije;
o Usvajanje uredbe za prenos brojeva (NP)
o Objavljivanje i ažuriranje liste numeracijskih resursa dodeljenih od strane
Autoriteta;
o Nadgledanje prihoda od numeracijskih resursa dodeljenih od strane Autoriteta;
o Verifikacija upotrebe numeracijskih resursa u srazmeru sa planom numeracije i
pojedinačnim odlukama/ovlašćenjima izdatih od strane Autoriteta.
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
BR.
1
CILJ
Usaglašenost Plana
Numeracije
AKTIVNOST
Usaglašenost
Numeracije
nove
Uredbe
PERIOD
za
Plan
K I -2014
Priprema i usvajanje uredbe za prenosivost
brojeva
KIV-2014
Određivanje/rezervisanje numeracionih resursa
Neprekidnost
Na osnovu poglavlja XV, članova 97 i 98 Zakona o elektronskim komunikacijama Br. 04/L109 i odredbi Uredbe o Principima i Postupcima Inspekcije (Ref. Reg. Br. 12), obavezama
koje proizilaze za Autoritet iz ciljeva i prioriteta koji proizilaze iz dokumenta Akcionog
Plana Evropskog Partnerstva (APEP) za 2013. god., sa ciljem povećanja efikasiteta i
efektiviteta u upravljanju resursa elektronske komunikacije (radio frekvencije – kanali i
numeracija), u toku kalendarske godine na osnovu opštih principa utvrđenih zakonom, kao
i razvijenih praksi i iskustva stručnog osoblja Autoriteta, nastaviće se sa obavljanjem;
nadzora na terenu ((merenja), ispitivanja, preliminarne provere i istraživanja kao i
potrebne analize za utvrđivanje da se u kojoj meri koriste resursi spektra frekventni
(pojasi) od operatora i ovlašćenih ponuađača elektronskih komunikacionih usluga.
Odeljenje za radio monitorisanje I inspekcije sa svojim raspolozivim stručnim resursima i
tehničkim sredstvima (opremom) obavljaće nadzor čitavog frekvencijskog spektra za sve
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
3.3. Aktivnosti Radio nadzora i inspekcije
150
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
usluge elektronske komunikacije date (određene) za korišćenje (upotrebu) na osnovu
Nacionalnog Plana Radio Frekvencija (trenutno nazvan kao Nacionalni Plan Raspodele
Frekvencijskog Spektra – Nacionalna Tabela)..
Prioriteti aktivnosti Autoriteta u toku 2014 godine će biti usredusređeni u;
o Nadzor upotrebe odredjenih frekvencija datih na korišćenje (upotrebu) na osnovu
Pojedinačnih Ovlašćenja u skladu sa uslovima definisanim u Ovlašćenju;
o ObezbeĎenje uslova i sredine gde se resursi radio-frekvencija (frekvencijski kanali)
koriste samo od strane ovlašćenih korisnika;
o Stvaranje povoljnog okruženja i bez smetnji koje će omogućiti funkcionisanje rada
sistema i radio-emitovanih stanica koje se koriste za javne ili privatne svrhe. .
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Prioriteti aktivnosti Autoriteta u toku 2014 godine će biti usredusređeni u;
151
o Nadzor operatera, korisnika frekvencijskih opsega koji podnose zahtev za obnovu
ovlašćenja za 2014. god.
o Neprekidan nadzor operatera, korisnika frekvencijskih opsega koji izjavljuju, ne
produžavanje ovlašćenja, odnosno korišćenje radio-frekvencijskih resursa.
o Nadzor graničnih područja sa susednim državama, Crna Gora, Albanija i Makedonija,
kako bi se kontrolisala ispunjenost uslova meĎuinstitucionalnim tehničkih
dogovora postignutih izmeĎu Autoriteta zemalja potpisnica, za korišćenje
frekvencijskih resursa od strane operatera mobilne telefonije za usluge GSM/DCS
opsega 900 MHz i 1800 MHz.
o Početak primene /obavljanja merenja nejonizujućih zračenja u cilju nalaza nivoa
zračenja izazvanih emisijom različitih fiksnih i mobilnih radio stanica koje generišu
jaka elektromagnetska polja na nivou zemlje.
o Razmatranje e analizu svih obaveštenja primljenih od strane Autoriteta za
izveštavanje smetnji od operatera/ovlašćenih korisnika za korišćenje frekvencijskih
resursa.
o Razmatranje svih pritužbi podnetih od strane potrošača (krajnjih korisnika) vezano
za kvalitet usluga i pokrivenosti.
o Nadzor prostora teritorije Republike Kosova, vezano za pristupačnost
frekvencijskim resursima od neovlašćenih operatera mobilne – severni deo zemlje.
o Specifični nadzor zahteva i posebnih ovlašćenja.
Autoritet, obavljanje inspekcijskog nadzora u toku 2014. god., oslanjajući se i na dosadašnje
iskustvo, a naročito od 2012. i 2013. god., kao i procedurama definisanim u Podglavlju XV
Zakona o Elektronskim Komunikacijama, biće zasnovano na metodologiji;
o Inspekcije opšteg karaktera i
o Inspekcije specifične tematike.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Inspekcije opšteg karaktera, biće one inspekcije koje će se voditi pod redovnim nadzorom
obavljanja ovlašćene delatnosti od strane operatera i provajdera usluga elektronske
komunikacije, kao i operatera poštanskih usluga u skladu sa uslovima opštih ovlašćenja,
licenci i odobrenja izdatih od strane Autoriteta, odnosno od strane bivšeg pravnog
prethodnika Regulatorni Autoritet Telekomunikacije (RAT).
Mandat opštih inspekcija i onih specifičnih biće ubrĎen pojedinačnim administrativnim
odlukama, koje će biti objavljene za stranke koje su predmet inspekcije i objaviće se na veb
stranici Autoriteta u skladu sa važećim Zakonima poštujući odreĎene o čuvanju i
neobjavljivanju poverljivih podataka.
1
CILJ
Identifikacija i eliminacija
ne-ovlašćenih korisnika.
Neprestani frekventnih pojasa i
ovlašćenih korisnika
Nadzor uslova ovlašćenja
Monitoring ovlašćenih
frekventnih resursa
2
3
Povećana efektnost RadioMonitoringa
PERIOD
identifikacija ne-
operatora
za
upotrebu
Merenje i provera
usklađenosti tehničkih
parametara radio stanica
Neprekidnost
Neprekidnost
Monitoring sprovođenja tehničkih sporazuma
postignutim sa trima državama susedima
KIV-2014
Usvajanje Pravilnika za Radio monitoring i izrada
Plana Radio Monitoringa
KI/KIV-2014
Snabdevane (tehnička specifikacija) i uvođenje u
upotrebi promovisane opreme za merenje novih 3G i
LTE usluga
Priprema projekta za izgradnju fiksnih monitoring
stanica na nacionalnom nivou uz pomoć stručnjaka
TAIX-a ili međunarodnih institucija specijalizovane
preko mehanizama donatora i primena u finansijskoj
podršci u međunarodnim institucijama
4
5
AKTIVNOST
KIV-2014
Tehnički pregled radio stanica
Neprekidnost
Merenje nivoa elektromagnetskog polja (V/m
elektromagnetskog polja) na javnim mestima kao što
su: Škole, Bolnice, Vrtići za decu i dr.
Neprekidnost
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
BR.
152
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
3. Poštanske Usluge
Godišnji plan Sektora Poštanskih Usluga obuhvata kontrole i /ili inspekcije u svim
regionalnim c
Na tržištu poštanskih usluga, Autoritet je odgovoran za sledeća pitanja i procese;
o Usvajanje i sprovoĎenje uredbi izdatih u skladu sa Zakonom o Poštanskim
Uslugama;
o Prihvata prijave za pregled/tretman pružanja poštanskih usluga;
o Izdavanje licenci za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga i drugih poštanskih
usluga;
o Donosi odluke o završetku, ukidanju ili prekidu važenja licenci za pružanje
poštanskih usluga;
o Usvaja tarife/cene za univerzalne i rezervisane poštanske usluge;
o OdreĎuje tarife za licenciranje i iznos godišnje naknade (On-off-fee) za pružanje
usluga;
o Utvrdjuje stepen/granicu težine za rezervisane usluge;
o Nadgleda primenu tarifa/cena poštanskih usluga i preduzima potrebne mere u
slučaju kršenja od strane poštanskih operatera;
o Rešava nesporazume izmedju poštanskih operatera i korisnika/korisnika i
poštanskih operatera;
o Prikuplja podatke/informacije, obaveštenja i dokumentaciju (izveštaje) u/o oblasti
poštanskih usluga i objavljuje ih po potrebi;
o Pruža (daje) usluge stručnih mišljenja i objašnjenja o primeni Zakona o Poštanskim
Uslugama;
Autoritet obavlja svoj mandat regulisanja i nadzora tržišta poštanskih usluga na dva
osnovna načina;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
1) Proaktivno – preuzimanjem inicijative za kontinuirani razvoj tržišta poštanskih
usluga;
2) Korektivno – reakcijom na uočena ili primljena obaveštenja o trendovima i
dešavanjima na tržištu poštanskih usluga
153
Kao deo pro-aktivne komponente, Autoritet prikuplja i objavljuje podatke, obaveštenja i
izveštaje o stanju tržišta poštanskih usluga. Autoritet takodje planira ojačavanje i
učvršćivanje svoje pozicije tržišnog regulatora kroz česte kontakte i saradnjom sa
provajderima /operaterima poštanskih usluga na tržištu, i pružanje smernica operaterima
poštanskih usluga sa ciljem razvoj tržišta poštanskih usluga u cilju ostvarenja potpune
liberalizacije tržišta.
Korektivna komponenta, vrši se nadzorom (kontrolom) i inspekcijom tržišta na osnovu
plana usvojenog od strane rukovodstva, kao i preduzimanjem mera u pravcu razvoja tržišta
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
poštanskih usluga u skladu sa Zakonom o Poštanskim Uslugama, razvojnim strategijama i
redovnim godišnjim programom rada Autoriteta.
Godišnji plan kontrole i inspekcije Poštanskih Operatera za 2013. god., je premet kontrole /
inspekcije svakog poštanskog operatera koji pruža poštanske usluge, odnosno svaku tačku
/ kancelariju koja pruža poštanske usluge za korisnike poštanskih usluga na čitavoj
teritoriji Republike Kosova.
Fokus kontrole i inspekcija biće zasnovan na;
Nadgledanje realizacije poštanskih usluga u skladu sa odredbama zakona i drugim
zakonskim aktima;
o Verifikacija izveštavanja poštanskih operatera za tromesečni period i druge obaveza
prema RAEPK-u;
o Kontrola knjiga i različitih dokumenta (knjiga evidencije isporuka, knjiga primanja,
žalbe, itd);
o Verifikacija ugovora/sporazuma zaključenih izmedju poštanskih operatera i
biznisa/ekonomskih operatera (E.O) za pružanje poštanskih usluga;
o Verifikacija primene naknada za poštanske usluge i transparentnost prema
korisnicima;
o Verifikacija informisanja korisnika o poštanskim uslugama, cenama usluga, i
radnom vremenu; i
o Verifikacija kvaliteta realizacije poštanskih usluga.
Fokus i opredeljenost Autoriteta
o Osiguranje primene operativnih uslova od strane operatera sa uslovima licencija
odnosno odredbama zakona;
o Prikupljanje i analiza podataka i stanja /izveštaja trţišta poštanskih usluga;
o Povećano angaţovanje u nadzoru sprovođenja obaveza od strane javnog operatera;
o Sprovođenje plana nadzora (kontrole) i inspekcije i nalaza i preporuka iz izveštaja
za prethodnu godinu, kao i iz pojedinačnih izveštaja
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
BR.
CILJ
1
Uspostavljanje
standarda
kvaliteta usluga i njihovo
usklađivanje
sa
međunarodnim standardima
K II – 2014
2
Nadzor
usluga
K II – 2014
trţišta
AKTIVNOST
poštanskih
-
Nacrt i sprovođenje Plana
PERIOD
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
154
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Inspekcije 2014
-
Priprema
periodičnih
izveštaja,
godišnjeg
izveštaja
o
stanju
Poštanskog Sektora

3
Dalji razvoj sektora kroz
strucno osposobljavanjehvillimi
i mëtejmë i Sektorit përmes
ngritjes
së
kapaciteteve
profesionale
Kontinuitet
Pohađanje odabranih programa
obuke za efektivan nadzor trţišta
poštanskih usluga
Učestvovanje u konferencijama
organizovanim
od
strane
TAEX/UPU/CEPT
5. Zaštita Korisnika
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Osnovni regulatorni principi i ciljevi Autoriteta, izmedju ostalog, pozivaju na unapredjenje i
zaštitu interesa i prava korisnika javnih komunikacionih usluga i poštanskih usluga.
Promovisanje (unapreĎenje) interesa korisnika obavlja se od strane Autoriteta;
155
o Osiguravajući pristup javnim službama komunikacije i poštanskih usluga za sve
korisnike na celoj teritoriji Republike Kosova;
o Promocijom jasnih informacija o cenama, tarifama i uslovima za korišćene usluga;
o Informisanjem i edukacijom korisnika o njihovim pravima i obavezama;
o Razmatrajući i rešavajući zahteve posebnih grupa (osobe sa ograničenim
sposobnostima, deca, itd);
o Obradom, kontrolom i uskladjivanjem internih akata operatera sa zakonskim
odredbama i propisima Autoriteta;
o Učešćem u raznim delatnostima različitih institucija i organizacija koje se bave
zaštitom interesa potrošača;
o MeĎunarodnom saradnjom sa medjunarodnim organizacijama i institucijama koje
se bave interesima korisnika i učešćem u radu tehničkih i stručnih grupa.
o Objavljivanjem podataka i informisanje relevantnih državnih organa.
Zaštita prava korisnika obezbeĎuje se primenom pojednostavljenih procedura i olakšanog
pristupa u postupcima rešavanja sporova izmedju korisnika i operatora javnih
komunikacionih usluga i poštanskih usluga. Autoritet rešava sporove na osnovu podnetog i
kvalifikovanog zahteva od strane ili strana u interesu.
Navedene aktivnosti za promovisanje i zaštitu interesa potrošača sprovode zvaničnici
odgovorni za pitanja potrošača u prethodnom postupku i/ ili od strane funksionalnih
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
komisija koje su određene odlukom autorteta, i koje imaju obaveze i ovlaščena utvrđene
važećim uredbama i relevantnim odlukama.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Rad komisija pre svega karakteriše obavljanje dve uloge i mandata;
156
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Rešavanje Konflikata
o Prijem, registracija (protokol) i obrada zahteva za rešavanje nesporazuma
(konflikata) izmeĎu korisnika i operatera javnih komunikacionih usluga i
poštanskih usluga i priprema i / ili dolazi do preporuka za rešavanje nesporazuma
/konflikata;
o Obrazovanje i pružanje pomoći korisnicima u toku postupka za rešavanje konflikata;
o Omogućavanje da korisnici prime ažurirane podatke o statusu njihovih zahteva
obaveštavanjem putem telefona, ili na veb stranici Autoriteta;
o VoĎenjem evidencije (baze podataka) o žalbama potrošača;
o SaraĎivanjem sa operaterima javnih komunikacionih usluga i poštanskih usluga u
rešavanju žalbi i nesporazuma korisnika.
Prevencija kao zaštita prava korisnika
o Informisanje i edukacija korisnika o njihovim pravima i obavezama;
o Objavljivanje relevantnih informacija i uputstva za korisnike javnih komunikacionih
usluga i poštanskih usluga na veb stranici RAEPK, u novinama, ili na drugi pogodniji
način;
o Obrada, kontrola i predlaganje izmena i dopuna internih akata operatera izdatih u
skladu sa zakonom i propisima Autoriteta;
o Istraživanje, analiza i kontrola usluga koje se nude na tržištu, predlaganje
preventivnih mera za zaštitu prava korisnika i pokretanje kontrola na osnovu žalbi
ili vršenjem nadležnosti po službenoj dužnosti;
o Učešće u radovima stručnih organizovanja i javnih konsultacijama o pravima i zaštiti
prava korisnika;
o Priprema raznih izveštaja za internu i spoljašnju upotrebu;
Fokus i opredeljenost Autoriteta
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
157
o Nastavljanje i pokretanje novih aktivnosti vezanih za promociju interesa korisnika;
o Jačanje dodatnih preventivnih mera i postupaka naročito uzimajući u obzir,
obrazovanje korisnika u oblicima i modelima sa olakšanim pristupom od strane
korisnika;
o Organizacija radionica (workshop-ova) sa operatorima na temama od interesa za
prava i obaveze korisnika;
o Analiza usluga na tržištu vezanih sa ponudama korisnicima, metodologije cena, itd
o Usklađivanje podzakonskih akata koji se odnose na prava krajnih korisnika u
skladu sa zakonom i preporukama Evropske komisije.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2014. god
BR.
1
CILJ
Prava korisnika
/ Definisanje uslova za
pružanje usluga
2
3
Periodično izveštavanje
Privatnost i bezbednost
ličnih podatka
AKTIVNOST
PERIOD
Izrada brošure u vezi prava
korisnika
Izrada brošure o bezbednom
korišćenju interneta
K II -2014
K II –2014
Usvajanje Uredbe o pružanju javnih
usluga za elektronske komunikacije i
sadržaju
ugovora
o
krajnjim
korisnicima
KIII-2014
Izrada
Uputstva
za
bezbedno
korišćenje
mreža
elektornskih
komunikacija, uslua i informacionih
sistema
KIV-2014
Razmatranje
žalbi
potrošača
i
stvaranje olakšica za podnošenje žalbi
KIII-2014
Izrada periodičnih izveštaja o
stanju telekomunikacionog sektora
Neprekidnost
Objavljivanje kvartalnog elektronskog
letka
Izrada izveštaja za razne lokalne i
međunarodne institucije
Neprekidnost
Priprema i usvajanje Uredbe za
privatnost i bezbednost ličnih
podataka u elektronskim
komunikacijama
Neprekidnost
KIII-2014
Autoritet je neprekidno angaţovan u pravcu konsolidacije regulatornog kapaciteta u skladu
sa zahtevima razvoja trzišta i zahtevima koji proizilaze iz matičnih Zakona i dokumenta
Politika Sektora Elektronske Komunikacije, povećanoj efikasnosti i transparentnosti
njegovog rada, unutar ograničenja, izazova i specifičnosti koji karakterišu trenutno
okruzenje, kroz bolju i napredniju organizaciju, definisanje i kompjuterizaciju poslovnih
procesa, unapređenje mehanizama unutrašnje kontrole, uspostavljajući stabilan i
integrisan sistem informacionih sistema orijentisanih na platforme bazirane na napredne
programe, postavljajući aktivne mehanizme međunarodne saradnje, i posebno
unapređenjem znanja i veštine svojih zaposlenih.
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
6. Unapređenje kapaciteta Autoriteta
158
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
6.1. Međunarodna Saradnja
I tokom 2014. god., Autoritet će nastaviti sa svojim aktivnostima razmene iskustava sa
srodnim regulatornim organima na trzištu zemalja sa kojima je Autoritet postigao
sporazum o saradnji i drugim Autoriteti ma zemalja Evropske Unije kroz različite
programe, naročito kroz mehanizme tehničke pomoći poznate kao programe /misije
TAIEX, twinning programme, itd. Sa svrhom i posvećenošću ka implementaciji najboljih
praksi u stvarnosti i protiv specifikacija kosovskog trzišta.
Tokom 2014. god., Autoritet će u saradnji i koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomski
razvoj i Ministarsvo Spoljnih Poslova se zalagati u dalju internacionalizaciju Autoriteta,
odnosno nacionalne regulatorne institucije Republike Kosova sa organizacijama i
institucijama tehničko-regulatornog karaktera gde članstvo nije uslovljeno trenutnim
političkim statusom Republike Kosova..
Autoritet će u saradnji i koordinaciji sa drţavnim institucijama Republike Kosova
unaprediti status priprema i ispunjavanja administrativnih obaveza koje proizilaze
ispunjavanju cilja za obezbeđenje drţavnog koda interneta poznatog kao Glavni Domen
Interneta (ccTLD i gTLD) odnosno članstvo u ICANN i IANA.
Autoritet će, takođe unutar institucionalnih obaveza uključujući i proces tehničkog dijaloga,
unaprediti status priprema za usaglašenost postupaka i uslova za podnošenje
dokumentacije zahtevane za drţavni kod telefonije i pozivne znakove od strane institucija
kao što su ITU, CEPT, itd
Autoritet, će i tokom 2014. god. Nastaviti sa podrškom pruţenoj Udruţenju Radio Amatera
Kosova sa fokusom na nadzor i praćenje ispunjavanje kriterijuma za članstvo URAK-a u
Međunarodno Udruţenje Radio Amatera (MURA.
Fokus i opredeljenost Autoriteta
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
U 2014. god., Autoritet će se fokusirati, naročito na sledeća pitanja;
159
o Konsolidacija, usklađivanje i efektivna primena regulatornog okvira;
o Proučavanje i razumevanje novog regulatornog okvira Evropske unije sa naglaskom
i fokusom na dobijanje iskustva u regulaciji mreţa novih generacija (NGN);
o Aplikacija za podršku novim programima iz mehanizama kao; TAIEX, IPA, itd.
o Primenu odobrenih programa TAIEX tokom 2012-2013 god.;
o Nastavak pružanja doprinosa/učešća u programu Evropske Unije za nadzor trţišta
zemalja koje teţe članstvu u EU, realizovanog od strane Cullen International;
o Nastavak aktivnosti koordinacije za obezbeđenje/dobijanje državnih kodova i
pozivnih signala;
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
o
Postizanje tehničkog sporazuma sa ostalim zemljama u regionu za usklađivanje
upotrebe radio-frekvencijskih opsega u graničnim oblastima kao i nadgledanje
sprovođenja postignutih tehničkih sporazuma .
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
BR.
1
2
CILJ
AKTIVNOSTI
Kod telefonije
Projektovanje/popunjavanje dokumentacije
neophodne za članstvo i odreĎivanje nosioca
Koordinacija poslova sa zainteresovanim
strankama i domaćim institucijama
Projektovanje potrebne dokumentacije i
postupaka za prijavu Kosova na IANA/ICANN
za dobijanje ccTLD i gTLD
Pripremanje osoblja/specijalizacija u skladu sa
potrebama za upravljanje registrom ccTLD i
gTLD
Kod interneta
PERIOD
KIV-2014
Neprekidnost
KII-2014
KIV-2014
Kreiranje registra
KIV-2014
Ispunjavanje finansijskih obaveza prema ICANN
KIV-2014
3
Članstvo u relevantne
institucije
Përgatitja e planeve dhe hartimi i dokumenteve të
nevojshme për anëtarësim ne institucionet e
karakterit tekniko /rregullator
KIV-2014
4
SprovoĎenje projekata
Implementimi i projekteve te TAIEX te aprovuara
ne vitin 2013
Neprekidnost
TAIEX-a
5
Implementacije sporazuma
za telekomunikacije
Akcioni plan
Autoritet će podržavajući odobrenja usvojena od strane osnivača za povećanje
organizacione strukture, tokom prvog tromesečja 2014. god., popuniti četiri nove pozicije u
svrhu primene Zakona, godišnjeg plana rada i strateških i operativno razvojnih planova
Autoriteta.
Autoritet, je po rešenju Br. 309 usvojio novu organizacionu strukturu koja je u skladu za
zahtevima Zakona, regulatornim okvirom EU od 2009. god., za bolju i efektivniju regulaciju
(Direktiva 2009/140/EC) i nastaviće sa jačanjem kompetencije i osposobljavanja kroz
programe kvalifikacije (obuke) za svoje osoblje, postavljajući zatevima i obavezama datum
pred osnivačem za osposobljavanje tehničkog osoblja za administraciju postupaka i
ispunjenje uslova za uzimanje na administraciju Glavnog domena interneta (ccTLD-a i
gTLD-a) i osnivanje CERT jedinice (srpski; Ekipa za reagovanje na hitne kompjuterske
slučajeve i/ ili eng.).
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
1.1. Razvoj i naprednost nadležnosti i modernizacije
160
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Autoritet će i dalje obraćati veću pažnju brzim tehnološkim promenama (tehnološke
konvergencije), koje kao što je poznato predstavljaju izazov za sve učesnike na tržištu
komunikacija, kao i iz perspektive regulisanja.
Aktivnosti i delatnost regulatornog autoriteta u tesnoj su vezi sa obimom, obrazovanjem i
kvalitetom profesionalnih resursa Autorieta i stalnom potrebom za nadzor i procenu
složenih stručnih pitanja (tržišta komunikacionih i poštanskih delatnosti), ekonomskih i
pravnih pitanja.
Izvršni Menadžment Autoriteta treba stalno brinuti o unapreĎenju i povećanju znanja i
kompetencija svojih zaposlenih, izmeĎu ostalog, kroz podršku stručnih istraživanja
podreĎenih o temama od interesa za razvoj relevantnih tržišta, stručnih projekata sa
istraživačkim, učešćem u naučnim radovima na konferencijama, radionicama itd., kako bi
se unapredile pojedinačne kompetencije, ali i organizativne institucije Autoriteta.
Fokus i angažovanost Autoriteta
U 2014. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
o Obezbedjenje podrške i partnernstva za dugoročnu obuku tehničkih službenika koji
će se angažovati od strane Autoriteta za administraciju postupaka vezanih za
ccTLD/gTLD-a;
o Promovisanje obrazovanja i interdisciplinarnog pristupa (tehničko/komunikaciono
obrazovanje, ekonomsko i pravno) kako bi se rešili problemi /regulatorna pitanja;
o Nadzor i razvoj novih tehnologija i njihovog uticaja na razvoj mreža i usluga sa
posebnim fokusom na jačanje regulatorne kompetencije i znanja;
o Problemi ubrzanih i uravnoteženih razvoja internet usluga i širokopojasnih usluga i
razvoj aplikacija i usluga zasnovanih na tehnologiji BWA Republike Kosova .
161
U cilju realizacije gore navedenih aktivnosti i projekata Autoritet treba nastaviti tražiti
omogućavanje stvaranja optimalnih uslova i resursa stručnog i tehničkog osoblja, na nivo
predviĎen i predstavljen organizacionom strukturom odobrenom rešenjem Br. 309 koja na
osnovu kadarskih zahteva, odnosno broja stručnih radnika i tehničke i administrativne
podrške odnosi se na uspostavljanje i unapreĎenje strukture u oko 42 do 45 radnika do
kraja 2015. god., od kojih zbog prirode posla oko 80% njih biće /jesu stručni radnici.
Trenutno Autoritet, kao što pokazuje Evropska Komisija preko izveštaja o napretku, nema
neophodne i dovoljne stručne resurse da na nezavisan način i bez podrške i ekspertize
postignute kroz donatorske programe sprovede sve programe navedene u planu rada.
Autoritet, će se naročito usredsrediti na definisanju potreba za unapreĎenjem kvalifikacija
postojećih resursa i njihovom proporcionalnom zalaganju na osnovu postojećih
sposobnosti i stručnosti svojih radnika obezbeĎujući što pravilniju raspodelu zalaganja i
odgovornosti svojih zaposlenika.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
ANEKS B)
Licence
1
1
Licenca za usluge fiksne telefonije
30.07.2004
2
1
Licenca za telekomunikacione usluge Mobile-GSM
30.07.2004
3
1
Ovlašćenje za pruţanje internet usluga
18.05.2005
4
4
1
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
31.01.2012
5
1
2
Ovlašćenje za pruţanje internet usluga
18.05.2005
2
2
Licenca za usluge fiksne telefonije
08.09.2006
3
2
Licanca za telekomunikacionih usluga Mobile-GSM
06.03.2007
8
4
1
Licenca za međunarodne telekomunikacionih usluga
26.03.2007
9
5
2
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
26.03.2007
18.05.2005
Licencirano preduzeće
1
2
3
1
Posta dhe Telekomi i
Kosovës sh.a.
6
7
2
IPKO Telecomunication
LLC
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum licence
10
3
Kujtesa.net LLC
1
3
Ovlašćenje za pruţanje internet usluga
11
4
N.T.SH. Media Projekt
1
3
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
5
Aurora Israphone sh.p.k
1
2
2
4
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
18.07.2006
1
4
Licenca za internet usluge
19.01.2007
1
5
Licenca za internet usluge
09.05.2007
2
3
17
3
1
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
09.05.2007
18
4
5
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
09.05.2007
19
1
6
Licenca za internet usluge
18.05.2007
20
2
4
Licenca za međunarodne
telekomunikacione usluge
18.05.2007
21
3
2
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
18.05.2007
22
4
6
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
18.05.2007
12
13
14
6
TVN Cablenet sh.p.k.
15
16
7
8
IPSWISS sh.p.k.
V.I.P. Trading & Albi
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
14.10.2005
11.03.2011
18.07.2006
09.05.2007
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Nr
Preduzeća
Nr. Licencave
Registar preduzeća licenciranih od strane AEPK za rad mreža i pružanje
javnih telekomunikacionih usluga
162
Nr. Licencave
Nr
Preduzeća
Licence
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
23
9
Kristal Services
1
7
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
13.06.2007
24
10
Call Center Kosova
sh.p.k.
1
8
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
13.06.2007
25
11
ZERO POZITIVE
1
9
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
07.09.2007
26
12
Broadband Kosova
1
7
Licenca za internet usluge
06.11.2007
27
13
MEDIA PLUS
1
10
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
28
14
N.SH.T. ATI-KOS
1
8
Licenca za internet usluge
14.12.2007
29
15
MCMnet
1
9
Licenca za internet usluge
20.03.2008
30
16
Dardafon.net LLC
1
1
Licenca za usluge MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
12.06.2008
31
17
Dukagjini
Telecommunications
sh.p.k.
1
2
Licenca za usluge MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
24.06.2008
18
N.P.SH. ARTMOTION
1
10
Licenca za internet usluge
09.07.2008
2
3
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
09.07.2008
34
19
GROTING sh.p.k.
1
11
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
19.08.2008
35
20
Initial Services
1
12
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
21.08.2008
21
ALBAMEX sh.p.k.
1
4
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
13.10.2008
1
13
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
13.10.2008
38
22
GRAND MEDIA
1
14
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
03.11.2008
39
23
FAST EUROPE
1
15
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
10.12.2008
32
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
33
163
36
37
Licencirano preduzeće
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum licence
03.12.2007
Licence
Licencirano preduzeće
Preduzeća
Nr
Nr. Licencave
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
1
3
Licenca za usluge fiksne telefonije
02.02.2009
2
5
02.02.2009
3
5
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
Ndërkombëtare
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum licence
VENTURES LLC
41
24
Konet sh.p.k
42
02.02.2009
43
25
ITS
1
11
Licenca za internet usluge
08.12.2009
44
26
Automatika
1
16
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
29.01.2010
45
27
Telcom International
Group
1
12
Licenca za internet usluge
09.03.2010
46
28
ITT DINO
1
13
Licenca za internet usluge
22.03.2010
47
29
LEELOO
1
17
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
22.04.2010
48
30
Operatorico sh.p.k.
1
18
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
12.11.2010
49
31
NTH Media sh.p.k
1
19
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
14.12.2010
50
32
Pronto Kompjuteri
d.o.o.
1
20
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
14.03.2011
51
33
N.SH. New Promotion-K
1
21
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
31.03.2011
52
34
N.SH. MEBI
Communication
1
14
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
01.04.2011
35
Kosova
Communications sh.p.k.
1
6
Licenca za čvorove i međunarodne telekomunikacione opreme
05.04.2011
2
6
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
05.04.2011
53
54
55
36
N.SH. Drinia Net
1
15
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
19.04.2011
56
37
N.T.SH. KAYALAR
1
22
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
22.04.2011
57
38
N.T.SH. Elcom - F
1
16
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
27.04.2011
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
40
164
Nr. Licencave
Nr
Preduzeća
Licence
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
58
39
N.T. Orange Net
1
17
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
27.04.2011
59
40
Cacttus
1
23
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
28.04.2011
60
41
[email protected]
1
18
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren, Peć
29.04.2011
42
N.T.SH. NEGENETI
1
19
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
06.05.2011
2
24
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
06.05.2011
61
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
62
165
Licencirano preduzeće
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum licence
63
43
Urban Tech sh.p.k.
1
20
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Mitrovica
11.05.2011
64
44
Kosovaonline sh.p.k
1
21
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
11.05.2011
65
45
D.T.SH. CONNECT-ISP
1
22
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
11.05.2011
66
46
N.SH. Surf 4 Fun
1
23
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Mitrovica
17.05.2011
67
47
N.T.P Ardi
1
24
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/PRIŠTINAs,Mitrovica
23.05.2011
68
48
N.T.SH. A-Net
1
25
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
24.05.2011
69
49
N.T.SH. OAZA
1
26
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
27.05.2011
70
50
N.P.SH. Syri i Yllit
1
27
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
31.05.2011
71
51
Tel Communications
LLC
1
28
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
07.06.2011
72
52
Arb Market sh.p.k.
1
29
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
10.06.2011
73
53
N.SH.T. Jakova Phone
1
25
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
10.06.2011
74
54
N.T.SH. KOSPROD
1
30
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
15.06.2011
75
55
N.P. Kosova Phone
1
26
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
21.06.2011
Nr. Licencave
Nr
Preduzeća
Licence
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
76
56
N.T.SH. Watt Electronic
1
31
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
29.06.2011
77
57
N.T. Banana
1
32
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
06.07.2011
78
58
N.T.SH. Albalink
1
33
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Mitrovicë
11.07.2011
79
59
N.Sh.T. DioniNet
1
34
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
22.07.2011
80
60
N.Sh. B-Net
1
35
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
16.08.2011
81
61
D.SH. SMANI NET
1
36
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
23.08.2011
82
62
N.Sh.T. MerrJep Com
1
27
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
29.08.2011
83
63
N.Sh.T. Kadria - Net
1
37
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
20.09.2011
84
64
N.Sh. VERDH
1
28
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
03.10.2011
85
65
ComNet sh.p.k.
1
38
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
21.11.2011
86
66
N.SH.T "Spring"
1
29
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
28.12.2011
87
67
N.P. "Metrolink
Wireless"
1
39
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Mitrovicë
05.03.2012
88
68
N.SH.T "Elektra"
1
40
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Gnjilane
12.04.2012
89
69
N.T.P. "Galaktika"
1
41
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Prizren
23.04.2012
90
70
I.T."Kosova Net"
1
42
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Gnjilane
19.04.2012
91
71
N.T.Sh. "Trioneti"
1
43
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Mitrovicë
24.04.2012
92
72
S.Z.R. "Prizma"
1
44
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Priština
07.05.2012
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum licence
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Licencirano preduzeće
166
167
Licence
93
73
ITBM Group LLC
1
45
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Gnjilane
11.05.2012
94
74
Eurina sh.p.k.
1
46
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Mitrovica
18.05.2012
95
75
Fiberlink sh.p.k.
1
47
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Mitrovicë
09.07.2012
96
76
PR - Communication
sh.p.k
1
30
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
11.07.2012
97
77
Vista
1
48
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
18.07.2012
98
78
Fine Line Group LLC
1
31
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
31.07.2012
99
79
KTTN LLC
1
1
100
80
N.Sh. 'ISP - PLANET'
1
49
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Prizren
23.10.2012
101
81
N.Sh. "ART-NET 1"
1
50
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /PRIŠTINA
24.10.2012
102
82
"TERA KOSOVA" SH.P.K
1
32
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
05.11.2012
103
83
N.T.Sh. “EGC”
1
51
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Prizren
14.11.2012
104
84
Rec sh.p.k
1
33
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
15.11.2012
105
85
Flexi-s sh.p.k
1
34
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
10.04.2013
106
86
Radio “Kim”
1
35
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
15.04.2013
107
87
Quest sh.p.k
1
36
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
15.04.2013
108
88
Infotech l.l.c
1
37
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
15.04.2013
109
89
ClickAttack sh.p.k
1
38
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
30.04.2013
110
90
Internet caffe “Bali Net”
1
52
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Gjilan
28.06.2013
111
91
“Sun Wireless”L.L.C
1
53
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
23.07.2013
112
92
“Tele Games” sh.p.k
1
39
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
07.08.2013
113
93
“NIART” sh.p.k
1
54
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
03.10.2013
114
94
“MEMESAZH” sh.p.k
1
40
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
20.11.2013
Nr
Preduzeća
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Nr. Licencave
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Licencirano preduzeće
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
Datum licence
28.09.2012
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Licenca za usluge fiksne telefonije
3
Licenca za usluge mobilne telekomunikacije (MNO)
2
Licenca za usluge mobilne telekomunikacije (MVNO)
2
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
39
Licenca za usluge interneta
54
Licenca za usluge međunarodne telekomunikaicje
6
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
6
Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
114
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
168
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
ANEKS C)
Spisak individualne Ovlascenje izdatih tokom 201 3 godine za operatore i
korisnike radio frekvencija
BR .
OPERATOR
FREKVENCIJSKI
BR. LICENCE
POJAS
LOKACIJA
KANALA
VRSTA
USLUGA
1
SHARRCEM SHPK
VHF
13/01/0099
1 (S)
GENERLA JANK.
PMR
2
GRUPI KOHA SHPK - KOHAVISION
SHF
13/01/0423
1 (S)
PRISTINA
FIKS
3
NSHT RADIO TAXI STAR
VHF
13/01/0253
1 (S)
GENERAL JAN.
PMR
4
HQ J6 KFOR - HUNGARIAN CONTINGENT
HF
13/01/0485
7 (S)
PRISTINA
PMR
5
NSH RADIO TAXI MITROVICA
VHF
13/01/0262
1 (S)
MITROVICA
PMR
VHF
13/01/0196
1 (H)
PRISTINA
PMR
VHF
13/01/0212
1 (S)
BREZOVICA
PMR
7
KOMPANIA E UJESJELLESI RAJONAL
PRISHTINA SHA
SHOQATA E PARAGLLAJDIZMIT TE
KOSOVES
8
ROJET E NDERIT SHPK
UHF
13/01/0367
1 (S)
PRISTOMA
PMR
9
NNP STANDARD SHPK
UHF
13/01/0330
1 (S)
PRISTINA
PMR
10
AMBASADA E REPUBLIKES FEDERALE TE
GJERMANISE - PRISHTINE
VHF
13/01/0186
1 (S)
PRISTINA
PMR
11
DELTA SECURITY SHPK
UHF
13/02/0279
4 (S); 1(H)
PRISTINA
PMR
12
PTK SHA TELEFONIA FIKSE
SHF
13/01/0403
54 (D)
PRISTINA
FIKS
13
THE WORLD BANK
SHF
13/01/0255
1 (D)
PRISTINA
SAT
14
NSH RADIO TAXI EUROPA
UHF
13/01/0291
1 (S)
UROSEVAC
PMR
15
NSH RADIO TAXI BEKA -PEJE
VHF
13/01/0257
1 (S)
PEC
PMR
16
NSH TAXI RADIO PEJA-1
UHF
13/01/0244
1 (S)
PEC
PMR
17
NDERMARRJA PRIVATE RADIO TAXI LULI
VHF
13/02/0009
1 (S)
GNJILANE
PMR
18
ENK INVEST GROUP SHA
UHF
13/01/0322
1 (S)
PRISTINA
PMR
19
INSTITUTI KOMBETAR I SHENDETESISE
PUBLIKE TE KOSOVES - IKSHPK
UHF
13/01/0355
1 (S)
PRISTINA
PMR
20
INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TE
KOSOVES "INFRAKOS" SHA
VHF & UHF
13/01/0149
4(S), 4 (H), 3(D)
PRISTINA
PMR
VHF
13/02/0218
1 (S)
DECANR
PMR
6
22
DREJTORIA PER MBROJTJE SHPETIM DHE
SHERBIME PUBLIKE - DEÇAN
LIMAK KOSOVO INTERNATIONAL AIRPORT
JSC
VHF
13/01/0458
8(S)
PRISTINA
PMR
23
AEROPORTI NDERKOMBETAR I
PRISHTINES ''ADEM JASHARI" SHA (PMR)
VHF
13/01/0026
2(S), 2 (H)
PRISTINA
PMR
24
NTP BUJARI
VHF
13/01/0459
1 (S)
MITROVICA
PMR
25
KUJTESA NET SHPK
SHF
13/01/0404
26 (D)
PRISTINA
FIKS
26
KS BESA SECURITY SHPK
VHF
13/02/0137
5 (S)
PRISTINA
PMR
27
NSH RADIO TAXI PRISHTINA
UHF
13/02/0409
1 (S)
PRISTINA
PMR
28
NT APOLLO
UHF
13/02/0315
1 (S)
KOSOVO POLJE
PMR
29
GMDS SHPK
SHF
13/02/0439
1 (D)
PRISTINA
SAT
30
UHF
13/01/0389
1 (S)
PEC
PMR
31
LONDON TAXI SHPK
COMPANY 21 SHPK - RADIOTELEVIZIONI
21
SHF
13/01/0424
8 (S)
PRISTINA
SAT
32
ELM GROUP SHPK
UHF
13/01/0405
1 (S)
PRISTINA
PMR
21
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
BR. I VRSTA
169
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
OPERATOR
FREKVENCIJSKI
BR. LICENCE
POJAS
33
IPKO NET LLC - GSM
34
35
36
NSH PANTHER
37
38
BR. I VRSTA
LOKACIJA
KANALA
VRSTA
USLUGA
SHF
13/01/0329
354 (D)
PRISTINA
IPKO NET LLC - INTERNET -I
SHF
13/01/0329-I
16 (D)
PRISTINA
FIKS
NSH RADIO TAXI RED
UHF
13/02/0234
1 (S)
VUCITERNO
PMR
VHF & UHF
13/02/0190
3 (S)
PRISTINA
PMR
NPSH ROYAL
UHF
13/02/0375
1 (S)
PEC
PMR
RADIO TAXI NJACI
VHF
13/01/0244
1 (S)
PEC
PMR
39
KEK
VHF
13/02/0147
3(S), 8(H)
PRISTINA
PMR
40
NPN UNI - PROJECT
VHF
13/02/0486
1 (H)
PRISTINA
PMR
41
NSH RADIO TAXI ONLINE
UHF
13/02/0487
1 (S)
PRIZREN
PMR
42
UHF
13/02/0354
1 (S)
VUCITERNO
PMR
43
NSH FORCA
KOMPANIA E SIGURIMIT FIZIK - SCORPION
SHPK
UHF
13/03/0205
1 (S)
VITINA
PMR
44
IPKO NET LLC - II SHKURT
SHF
13/02/0329-II
11 (D)
PRISTINA
FIKS
45
NNP SHKOZA F07
UHF
13/01/0374
1 (S)
VUCITERNO
PMR
46
RADIO TAXI ERA SHPK
UHF
13/02/0408
1 (S)
PRIZREN
PMR
47
PTK SHA VALA
SHF
13/01/0392
336 (D)
PRISTINA
FIKS
48
NTP AUTO TRIUMFI
VHF
13/02/0336
1 (S)
UROSEVAC
PMR
49
NTSH MARIMANGA
UHF
13/02/0284
1 (H)
PRISTINA
PMR
50
NSHT RADIO TAXI GRANITI
UHF
13/03/0488
1 (S)
MITROVICA
PMR
51
BUJARI NTH
VHF
13/02/0275
1 (S)
PRIZREN
PMR
52
VHF
13/03/0153
1 (S)
PRISTINA
PMR
VHF
13/03/0103
1 (S)
PRIZREN
PMR
VHF
13/02/0026 -I
7(S)
PRISTINA
AERO
55
BQK
TREPÇA NDERRMARJE NE ADMINISTRIM
TE AKP - SE
AEROPORTI NDERKOMBETAR I
PRISHTINES ''ADEM JASHARI" SHA AERONAUTIKE BREZI CIVIL
AEROPORTI NDERKOMBETAR I
PRISHTINES ''ADEM JASHARI" SHA AERONAUTIKE BREZI MILITAR
VHF & UHF
13/10/0026 -II
6(S), 4(H)
PRISTINA
AERO
56
KS KOSOVA SECURITY SHPK
UHF
13/02/0462
1 (S)
GNJILANE
PMR
57
NSHT RADIO TAXI OK
VHF
13/02/0088
1 (S)
PRIZREN
PMR
58
NSHP RADIO TAXI FORTUNA
UHF
13/02/0121
1 (S)
PRIZREN
PMR
59
NPSH TREPÇA
UHF
13/02/0270
1 (S)
MITROVICA
PMR
60
NSH E-VICTORY
UHF
13/02/0285
1 (H)
PRISTINA
PMR
61
IPKO NET LLC - III MARS
SHF
13/02/0329-III
1 (D)
PRISTINA
FIKS
PMR
53
54
FIKS
62
HQ J6 KFOR - AUSTRIAN CONTINGENT
VHF
13/03/0490
4 (S)
HQ KFOR
PRISTINA
63
SHAQA SHPK
UHF
13/04/0019
1 (S)
GNJILANE
PMR
64
NTP LIRIMI KOM
VHF
13/02/0061
1 (S)
PODUJEVO
PMR
65
NPSH ARTMOTION
SHF
13/04/0417
10 (D)
PRISTINA
FIKS
66
HQ J6 KFOR ( KBR )
UHF & SHF
13/03/0489
10(S) 2(D) &
14(H)
PRISTINA
PMR
67
NT RADIO TAXI MERITONI
UHF
13/03/0463
1 (S)
PODUJEVO
PMR
68
NSH RADIO TAXI VALA
VHF
13/02/0034
1 (S)
UROSEVAC
PMR
69
NSHT ASI RADIO TAXI
VHF
13/04/0465
1 (S)
PRISTINA
PMR
70
DRITA SECURITY SHPK
VHF & UHF
13/02/0295
4 (S)
GNJILANE
PMR
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
BR .
170
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
BR .
OPERATOR
FREKVENCIJSKI
BR. LICENCE
POJAS
LOKACIJA
KANALA
71
UP MAXI
UHF
13/04/0472
72
ROYAL SECURITY SHPK
UHF
73
NPTSH BEKI
UHF
74
HENDERSON ASSET PROTECTION LLC
75
76
VRSTA
USLUGA
1 (S)
GRACANICA
PMR
13/04/0445
1 (S)
PRISTINA
PMR
13/04/0032
1 (H)
PRISTINA
PMR
VHF
13/05/0272
1(S), 1(H)
PRISTINA
PMR
AUTO-TAXI ENVER ZOGIANI
VHF
13/04/0416
1 (S)
PRISTINA
PMR
RADIO TAXI GETI
VHF
13/04/0213
1(H)
PRISTINA
PMR
77
IPKO NET LLC - IV PRILL
SHF
13/04/0329-IV
2 (D)
PRISTINA
FIKS
78
NTSH KS AS SECURITY
UHF
13/03/0378
2 (S)
PRISTINA
PMR
79
KSF LUANI SHPK
UHF
13/04/0444
1 (S)
PRISTINA
PMR
80
LLAPI RADIO TAXI NSH
UHF
13/06/0448
1(S)
PODUJEVO
PMR
81
SHERBIMI KORREKTUES I KOSOVES
VHF
13/04/0460
3 (S)
PRISTINA
PMR
82
NH IBER LEPENC
UHF
13/04/0443
1(H)
GOLESH
PMR
83
NPSH ELTING ELECTRONICS
VHF & UHF
13/04/0214
2(H)
PRISTINA
PMR
84
SYRI I SHQIPONJES
UHF
13/04/0245
1 (S)
UROSEVAC
PMR
85
NPTSH G NITI - TIKI COMPANY SHA
UHF
13/06/0191
1(H)
PRISTINA
PMR
86
FEDERATA SKITARE E KOSOVES
UHF
13/04/0381
1 (S)
PEC
PMR
87
NNT EURO-TRANS
UHF
13/04/0414
1(S)
GNJILANE
PMR
88
NQ TERMOKOS SHA
UHF
13/05/0150
1 (S)
PRISTINA
PMR
89
UHF
13/05/0414
1(S), 1(H)
GLLOGOVAC
PMR
VHF
13/05/0492
1(H)
PRISTINA
PMR
VHF
13/05/0492-I
1(H)
PRISTINA
PMR
92
NEWCO FERRONIKELI COMPLEX LLC
LIMAK KOSOVO INTERNATIONAL AIRPORT
JSC
LIMAK KOSOVO INTERNATIONAL AIRPORT
JSC
LIMAK KOSOVO INTERNATIONAL AIRPORT
JSC
VHF
13/05/0458-I
1(S)
PRISTINA
PMR
93
HQ KFOR J6 - SWISSCOY
SHF
13/04/0464
2(D)
PRISTINA
SAT
94
NTSH MEMI
UHF
13/05/0446
1(S)
LIPJAN
PMR
95
ANDI AG-M SHPK
UHF
13/05/0491
1(S)
DJAKOVICA
PMR
96
DEPARTAMENTI PER PRODHIMIN E
DOKUMENTEVE
UHF
13/06/0241
1(S)
PRISTINA
PMR
97
TURKISH AIRLINES KOSOVA BRANCH
VHF
13/05/0383
1(S)
PRISTINA
PMR
98
RADIO TAXI ROBERTI
VHF
13/04/0060
1(H)
PRISTINA
PMR
99
QKMF PRIZREN
UHF
13/06/0209
3(S)
PRISTINA
PMR
100
NPN VIZIONI-S SHPK
UHF
13/06/0351
1(S)
UROSEVAC
PMR
101
AMBASADA AMERIKANE, PRISHTINE
VHF
13/06/0126
3(S), 5(H)
PRISTINA
PMR
102
NTSH EURO-SHPED
UHF
13/05/0493
1(S)
GNJILANE
PMR
103
PTK SHA TELEFONIA FIKSE
SHF
13/05/0403-I
3 (D)
PRISTINA
FIKS
104
NPT ALBANI
UHF
13/06/0192
1(S)
MITROVICA
PMR
105
NHT SIRIUS-B
UHF
13/06/0495
1(S)
PRISTINA
PMR
106
NSH RADIO TAXI CITY BENI
UHF
13/05/0473
1(S)
PEC
PMR
107
ISS SECURITY KS SHPK
UHF
13/05/0386
1(S)
PRISTINA
PMR
108
NHT HYSA
VHF
13/06/0105
1(S)
PRIZREN
PMR
109
NSH RADIO TAXI VIP
UHF
13/06/0419
1(S)
PEC
PMR
110
NSH CPSO - CONTROL PREVENTIVE OF
SECURITY ORGANIZATIONS
UHF
13/06/0165
1(S)
GNJILANE
PMR
90
91
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
BR. I VRSTA
171
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
OPERATOR
FREKVENCIJSKI
BR. LICENCE
POJAS
BR. I VRSTA
LOKACIJA
KANALA
VRSTA
USLUGA
111
MOBIN SHPK
UHF
13/06/0339
1(S)
KOSOVO POLJE
PMR
112
UHF
13/06/0179
2(H)
PRISTINA
PMR
113
AMBASADA BRITANIKE , PRISHTINE
ISTANBUL OZEL GUVENLIK VE EGITIM
HIZMETLERI ANONIM SIRKETI BRANCH
OFFICE IN KOSOVO
UHF
13/06/0494
1(S)
PRISTINA
PMR
114
TAXI GROUP 51 SHPK
UHF
13/06/0497
1(H)
PRISTINA
PMR
115
RADIO TELEVIZIONI DUKAGJINI SHPK
SHF
13/06/0450
1(S)
PEC
FIKS
116
KUJTESA NET SHPK
SHF
13/01/0404 -I
1 (D)
PRISTINA
FIKS
117
NTSH PROFI TECH
UHF
13/06/0361
1(S)
PRISTINA
PMR
118
AGJENCIONI I MENAXHIMIT EMERGJENT
UHF
13/06/0070
27(S)
PRISTINA
PMR
119
FSK (BREZI HF)
HF
13/06/0095
7(H)
PRISTINA
PMR
120
FSK (BREZI VHF) II
VHF
13/06/0095-II
8(H), 15(S)
PRISTINA
PMR
121
FSK (BREZI VHF) III
VHF
13/06/0095-III
1(H), 2(S)
PRISTINA
PMR
122
FSK (BREZI UHF) IV
UHF
13/06/0095-IV
10(D),7(H)18(S)
PRISTINA
PMR
123
NSH CITY TAXI
UHF
13/06/0420
1(S)
PRISTINA
PMR
124
NSH BALKAN INTERNATIONAL
VHF&UHF
13/07/0388
2(S)
PRISTINA
PMR
125
SKYFTERAT LIVE SHPK
UHF
13/06/0447
3(S)
UROSEVAC
PMR
126
SHF
13/01/0404 -II
2(D)
PRISTINA
FIKS
127
KUJTESA NET SHPK
COUNCIL OF EUROPE OFFICE IN
PRISHTINA
UHF
13/07/0496
1(S)
SIROM KOSOVE
PMR
128
DELTA SECURITY SHPK
UHF
13/07/0279-I
1(S)
PRISTINA
PMR
129
NSHT TONI-I
VHF
13/06/0380
1(S)
UROSEVAC
PMR
130
NPSH ARTMOTION
SHF
13/07/0417-I
3 (D)
FIKS
131
AGJENCIA KOSOVARE E PRONES
VHF
13/07/0301
1(H)
PRISTINA
BUKOVA
GLLAVË
PMR
132
KS SEKURITY ALARM OLI SHPK
UHF
13/07/0358
3(S)
PODUJEVO
PMR
133
NSH CITY TAXI
UHF
13/07/0499
1(S)
VUCITERNO
PMR
134
BRITISH COUNCIL KOSOVO
SHF
13/07/0276
1 (D)
PRISTINA
SAT
135
SYRI GROUP SHPK
VHF
13/06/0361
1(S)
PRISTINA
PMR
136
BODYGUARD SHPK
VHF
13/08/0162
1(S)
PRISTINA
PMR
137
IS COMPANY SHPK
VHF
13/07/0449
1(S)
PRIZREN
PMR
138
POLICIA E KOSOVES - HF
HF
13/06/0024
149(S)
PRISTINA
PMR
VHF & UHF
13/06/0024 - I
VHF 3(S) 1(H),
UHF 40(S)60(H)
PRISTINA
PMR
139
POLICIA E KOSOVES - VHF & UHF
140
UHF
13/06/0024 - II
48(H)
PRISTINA
PMR
141
POLICIA E KOSOVES - TETRA
POLICIA E KOSOVES - LINQE
MIKROVALORE
SHF
13/06/0024 - III
67(D)
PRISTINA
FIKS
142
IPKO NET LLC – V
SHF
13/08/0329-IV
2(D)
PRISTINA
FIKS
143
IPKO NET LLC – VI
SHF
13/08/0329-V
8(D)
PRISTINA
FIKS
144
ALPET SHQIPTARE SHPK
VHF
13/06/0359
1(S)
PRISTINA
PMR
145
FSK (BREZI SHF) V
SHF
13/08/0095–V
3(D)
PRISTINA
PMR
146
KSF LUANI SHPK
VHF
13/08/0444-I
1(S)
PRISTINA
PMR
147
AMBASADA E REPUBLIKES FEDERALE TE
GJERMANISE - PRISHTINE
VHF
13/08/0186–I
1(H)
PRISTINA
PMR
148
NTSH AUTO BULI
UHF
13/07/0426
1(S)
GNJILANE
PMR
149
HQ J6 KFOR
HF
13/08/0499
10(S)
PRISTINA
PMR
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
BR .
172
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
BR .
OPERATOR
FREKVENCIJSKI
BR. LICENCE
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
POJAS
BR. I VRSTA
LOKACIJA
KANALA
150
NTSH SFK
UHF
13/08/0427
151
NTSH ROSA SEKURITY
UHF
152
SECURITY CODE SHPK
VHF
153
HQ J6 KFOR
154
155
VRSTA
USLUGA
1(S)
PRISTINA
PMR
13/08/0475
1(S)
PRISTINA
PMR
13/09/0430
1(H)
PRISTINA
PMR
HF
13/09/0500
14(S)
PRISTINA
PMR
NSH BALKAN INTERNATIONAL
VHF
13/09/0109
2(S)
PRISTINA
PMR
KSF KS GUARDS SHPK
VHF
13/09/0288
1(S)
PRISTINA
PMR
156
THE HALO TRUST
HF
13/09/0191
3(S)
PRISTINA
PMR
157
FSK (BREZI MILITAR) I
VHF
13/08/0095–I
10(S), 5(H)
PRISTINA
PMR
158
UNIVERSAL FOOD SHPK
UHF
13/08/0428
1(S)
KOSOVO POLJE
PMR
159
PROFI SHPK
UHF
13/09/0477
1(S)
PRISTINA
PMR
160
KS ALPHA PRIVATE SECURITY SHPK
UHF
13/09/0478
1(S)
PRISTINA
PMR
161
SYRI SHPK - TV SYRI VISION
SHF
13/08/0452
1(S)
DJAKOVICA
FIKS
162
NTH TE ISA
UHF
13/09/0479
1(S)
PRISTINA
PMR
163
DREJTORIA PER SHERBIME PUBLIKE ZAKE
- SKENDERAJ
VHF
13/09/0363
1 (H)
SRBICA
PMR
164
NSH RADIO BLUE TAXI
VHF
13/09/0368
1(S)
PRIZREN
PMR
165
NTSH UNIVERZAL BINI
VHF
13/09/0269
1(S)
GNJILANE
PMR
166
NSH RADIO TAXI ARTI
UHF
13/09/0432
1(S)
PRIZREN
PMR
167
NSHT VIP
UHF
13/10/0456
1(S)
MITROVICA
PMR
168
NEWCO FERRONIKELI COMPLEX LLC
UHF
13/10/0290-I
2(S)
PRISTINA
PMR
70 (S), 22(H)
PRISTINA
PMR
FSK - VII ( UHF 350-450) , B CIVIL
170
FSK - VIII ( HF & VHF)
171
GOLDEN TAXI SHPK
VHF
13/10/0480
1(S)
PRISTINA
PMR
172
IPKO NET LLC – VII
SHF
13/10/0329-VII
3(D)
PRISTINA
FIKS
173
NSH RADIO TAXI DENI
UHF
13/10/0502
1(S)
PRISTINA
PMR
174
PTK SHA TELEFONIA FIKSE
SHF
13/10/0403-II
1(D)
PRISTINA
FIKS
175
IPKO NET LLC – VIII
SHF
13/10/0329-VIII
4(D)
PRISTINA
FIKS
176
IPKO NET LLC – IX
SHF
13/10/0329-IX
1(D)
PRISTINA
FIKS
177
AMBASADA AMERIKANE, PRISHTINE
VHF
13/09/0455
1(S)
PRISTINA
PMR
178
NTSH KS AS SECURITY
VHF
13/10/0378-I
2 (S)
PRISTINA
PMR
179
HQ J6 KFOR - AUSTRIAN CONTINGENT
HF
13/11/0503
45 (S)
HQ KFOR
PRISTINA
PMR
180
NSH NORI
UHF
13/10/0233
1 (S)
MITROVICA
PMR
181
RADIO TAXI SHARRI SHPK
UHF
11/13/2013
1 (S)
GNJILANE
PMR
182
GMDS SHPK
SHF
13/11/0482
1(D)
PRISTINA
FIKS
183
KALTRINA SHPK
UHF
13/11/0400
1 (S)
VUCITERNO
PMR
184
DREJTORATI PER SHERBIME PUBLIKE DHE
EMERGJENCE, DRENAS
VHF
14/01/0173
1 (H)
DRENAS
PMR
185
NJESIA PROFESIONALE E ZJARRFIKJES DHE
SHPETIMIT - LIPJAN
UHF
14/01/0271
1 (H)
LIPJANE
PMR
186
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM,
MALISHEVE
VHF
14/01/0078
1 (S)
MALISHEVO
PMR
187
RADIO TELEVIZIONI DUKAGJINI SHPK -
UHF
13/11/0450-I
9 (S)
PEC
FIKS
HF VHF
13/10/0095 -VII
13/11/0095 VIII
PMR
169
173
UHF
GLLOGOVAC
3 BLLOK BREZE
- 30(S) 10(H)
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
BR .
OPERATOR
FREKVENCIJSKI
BR. LICENCE
POJAS
BR. I VRSTA
LOKACIJA
KANALA
VRSTA
USLUGA
RADIO
188
COBRA PROTECTORIS SHPK
UHF
13/11/0483
2 (S)
PRISTINA
PMR
189
BECHTEL ENKA - GP
SHERBIMI I ZJARRFIKJES DHE SHPETIMIT,
PRIZREN
UHF
13/11/0434
4 (S)
KOSOVO POLJE
PMR
VHF
14/01/0390
1 (H)
PRIZREN
PMR
VHF
14/01/0099
1 (S)
GENERAL JANK.
PMR
UHF
13/12/0457
1 (S)
PRISTINA
PMR
193
SHARRCEM SHPK
ISTANBUL OZEL GUVENLIK VE EGITIM
HIZMETLERI ANONIM SIRKETI BRANCH
OFFICE IN KOSOVO
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE SHPETIM,
VUCITRNO
VHF
14/01/0044
1 (H)
VUCITERNO
PMR
194
SAS SHPK
UHF
13/12/0437
1 (H)
GNJILANE
PMR
195
MINISTRISTVO EVROPSKE INTEGRACIJE
UHF
13/12/0505
1 (H)
PRISTINA
PMR
196
KING SECURITY
VHF UHF
13/12/0401
2 (S)
PRISTINA
PMR
197
QM TEMA
UHF
13/10/0066
2 (S)
UROSEVAC
FIKS
198
QM TEMA
UHF
13/12/0066-I
1 (H)
UROSEVAC
PMR
199
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO
SHF
13/01/0425
14 (S)
PRISTINA
FIKS
200
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO - I
UHF
13/01/0425 - I
3 (S)
PRISTINA
PMR & FIKS
201
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO - II
SHF
13/01/0425 - II
1 (D)
PRISTINA
SAT
202
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO - III
SHF
12/01/0425 - III
2 (S)
PRISTINA
SAT
191
192
Do 31. decembra 2013. god. , od strane OUF je preporučeno za ovlašćenje 202 operatera,
koji koriste mobilne zemaljske usluge - PMR (Private Mobile Radio), mikrotalasne usluge
(FIKSNE)- PTP veze, satelitske i vazduhoplovne usluge. U nastavku su prikazani neki
specifični parametri ovih ovlašćenja;
-
7 ovlašćenja su dodeljena u opsegu HF
1 ovlašćenje je dodeljeno u opsezima HF i VHF
62 ovlašćenja su dodeljena u opsegu VHF
90 ovlašćenja su dodeljena u opsegu UHF
33 ovlašćenja su dodeljena u opsegu SHF
8 ovlašćenja su dodeljena u ospezima VHF i UHF – Usluge PMR
1 ovlašćenje je dodeljeno u opsegu UHF/SHF ili mikrotalasnih veza - PTP
Ukupno su dodeljeni 1732 frekvencijskih kanala, od kojih:
-
667 Simpleksnih kanala
229 polu- dupleksnih kanala, i
836 dupleksnih kanala
Total frekvencijskih kanala datih u upotrebi tokom 2013. god. je; 2,797 (izračunato; 2 x
1,065 dupleksni kanali = 2,130 + 667 simpleksni kanali).
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
190
174
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
ANEKS D)
Zakonski i podzakonski akti raepk -a
B R.
NAZIV DOKUMENTA
BR.REF
DATUM
1
Primarno zakonodavstvo/Zakoni
Zakon o elektronskim komunikacijama14
04/L-109
04 Oktobar 2012
3
Zakon o poštanskim uslugama
03/L-173
15 April 2010
4
Zakon o uslugama informativnog društva
04/L-094
15 Mart 2012
Politike/Strategije
1
Politike sektora elektronske telekomunikacije 15
........
Decembar 2012
2
Strateške politike poštanske službe u Republici Kosovo 2013-2017
.........
Decembar 2012
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Rregulloret/Kornizat rregullatore
1
Pravilnik o opštim ovlašćenjima 16
015/B/14
17 April 2014
2
Pravilnik o podeli računa
012/B/14
01 April 2014
3
004/B/14
24 Februar 2014
4
Pravilnik o standardima kvaliteta za sprovoenje univerzalnih poštanskih
usluga
Pravilnik o dodeli i korišćenju radio frekvencija 17
054/B/13
5
Pravilnik o kvalitetu usluga elektronskih komunikacija
043/B/13
6
025/B/13
7
Tehnički propis za radio opremu i telekomunikacione terminalne opreme
elektromagnetske kompatibilnosti (poznavanje usklađenosti)
Pravilnik za uplatu nadzora tržišta elektronskih komunikacija 18
31 Decembar
2013
09 Decembar
2013
17 Juli 2013
021/B/13
16 Juli 2013
8
Pravilnik za radio amaterske usluge u Republici Kosovo 19
007/B/13
12 Mart 2013
9
Pravilnik o o visini naknada za korišćenje radio-frekvencija 20
082/B/12
10
Pravilnik o obračunu troškova perma metodi raspodele pune cene (FDC)
043/B/12
20 Decembar
2012
22 Juni 2012
11
Pravilnik o pravu puta i zajedničko korišćenje infrastrukture për të drejtën e
shtegut dhe shfrytëzimin e përbashkët të Infrastrukturës
Pravilnik o davanju licence za vazduhoplovne radio stanice
030/B/12
19 Mart 2012
007/B/12
30 Januar 2012
12
175
Ovaj zakon stavlja van snage Zakon o telekomunikacijama, Nr. 2002/7
Dokument stavlja van snage Dokument “Politime sektora telekomunikacija”, odobren u junu 2007. god.
16 Ovaj Pravilnik stavlja van snage dokumente: Pravilnik br. 01/2005, br. 082/07-B i br. 017/B/11; Administrativno uputstvo o
naknadama za proces za obradu zahteva br. 180/07, i Oduke: Odluku br. 162 (Nr. 004/B/12) i odluku br. 141/09
17 Ovaj Pravilnik stavlja van snage sledeće dokumente: “Pravilnik za izdavanje dozvole za dodelu prava na korišćenje radio
frekvencija” br. 008/08, “Vodič za postupke kojima upravlja Odeljenje za upravljanje frekvencijama”, br. 044/B/11
18 Ovaj Pravilnik delimično stavlja van sange Pravilnik za licence i ovlašćenja br. 182/07 i br. 016/B/11
19 Menja i dopunjuje “Pravilnik za radio amaterske usluge’ br. 056/B/11
20 Ovaj Pravilnik stavlja van snage Pravilnik za naplatu frekvencijskog spektra br .95/1/10 od; 22. oktobra 2010. god., koji je
prethodno stavio van snage Pravilnik br. 182/07 od 11. juna 2007. god.
14
15
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
13
Pravilnik o inspekcijskim postupcima i načelima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
064/B/11
21 Novembar
2011
14
048/B/11
15
Pravilnik o statističkim podacima operatera koji pružaju telekomunikacione i
poštanske usluge
Pravilnik za rad čvora razmene interneta (KOS-IX)
16
Pravilnik za interkonekciju
033/B/11
13 Septembar
2011
13 Septembar
2011
3 Juni 2011
17
Pravilnik za potpuno i zajedničko korišćenje lokalne petlje i pod-petlje
024/B/11
18 April 2011
18
Pravilnik za obezbeđenje pristupa
012/B/11
11 Februar 2011
19
115/1/10
20
Pravilnik za analizu tržišta i određivanje operatera za značajnom tržišnom
snagom (OFNT – SMP)
Dopuna plana numeracije aneksom 2 za VAS-SMS (Pravilnik br.153/07)
20 Decembar
2010
25 Oktobar 2010
21
Pravilnik za registraciju korisnika mobilne telefonije
81/1/10
22
Izmena i dopuna pravilnika za davanje licence i dodelu prava na korišćenje
radio frekvencija (Pravilnik br. 008/08)
Pravilnik za radio-stanice za koje nije potrebna licenca za korišćenje radio
frekvencija
Pravilnik za izbor i pred-izbor operatera
60/1/10
30 Septembar
2010
26 August 2010
48/1/10
15 Juni 2010
47/1/10
15 Juni 2010
222/08
26
Pravilnik za zaštitu potrošača i privatnosti korisnika telekomunikacionih
usluga
Izmenjeni okvir za MVNO 21
110/08
3 Novembar
2008
29 Maj 2008
27
Plan numeracije za telekomunikacione mreže na Kosovu
153/07
14 Maj 2007
28
Pravilnik za postupak rešavanje sukoba
183/07
11 Juni 2007
23
24
25
046/B/11
99/1/10
Administrativna uputstva/ Smernice i drugi dokumenti
Plan korišćenja radio frekvencija u Republici Kosovo
2
Administrativno uputstvo za licenciranje operatera poštanskih usluga
3
4
Vodič za raspodelu numeričkih resursa
telekomunikacije
Uputstva za postupke javnih konsultacija
5
Nacionalni plan raspodele radio-frekvencijskog spektra 22
04-V-93
21 Novembar
2011
23 Juni 2011
6
Okvirni dokument: Stvaranje čvora razmene intreneta na Kosovu
65/1/10
27 August 2010
7
Direkcija za nametanje dodatnih uslova za licenciranje i ovlašćenja za davaoce
internet usluga
Administrativno uputstvo o postavljanju novčanih kazni za prekšraje u
telekomunikacijama
64/1/10
26 August 2010
2004/3
26 Maj 2004
8
21
22
od
strane
Odeljenja
za
006/B/12
Februar 2013
2947
13 Decembar
2012
10 August 2012
050/B/12
064/B/11
Ovaj dokument je izmenio ‘Okvirf za MVNO” od 5. februara 2008. god.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripremljeno od strane RAEPK i usvojeno od strane Skupštine Republike Kosova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
1
176
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Odluke 23
1
Odluka br. 378 o ukidanju obaveza za preduzeće PTK d.d. kao operator sa
značajnom snagom na tržištu iznajmeljnih linija
Odluka br. 293 o odobrenju opštih uslova standardnog ugovora za priključenje
na usluge PTK d.d./ TKK
Odluka br.277 o usvajanju uputstva i određivanje uslova i odredbe za
korišćenje platforme WebGIS
Odluka br. 271 za zatvaranje administrativnog postupka i postavljanje cena
interkonekcije između PTK d.d. i IPKO
Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o pristupu
022/B/13
16 Juli 2013
079/B/12
086/A/12
18 Decembar
2012
16 Novembar
2012
30/10/2012
049/B/12
10 August 2012
044/B/12
22 Juni 2012
027/B/12
05 Mart 2012
025/B/12
29 August 2012
024/B/12
29 Februar 2012
023/B/12
29 Februar 2012
022/B/12
29 Februar 2012
021/B/12
29 Februar 2012
020/B/12
29 Februar 2012
019/B/12
29 Februar 2012
018/B/12
29 Februar 2012
21/B/11
18 April 2011
17
Odluka br. 222 za usvajanje cena iznajmljenih linija PTK-a za kapaceitet ispod
155 Mbps
Odluka br. 191 za usvajanje taraifa za usluge čvora razmene interneta (KOSIX)
Odluka br. 187 za određivanje PTK kao operaters sa značajnom tržišnom
snagom na tržištu pristupa internetu na veliko u infrastrukturi fizičkih mreža
Odluka br. 186 za određivanje PTK- a kao operatera sa značajnom tržišnom
snagom na domaćem tržištu tranzitnih usluga
Odluka br. 185 za određivanje IPKO d.o.o. kao operatera sa značajnom
tržišnom snagom na tržištu terminacija fiksnih poziva
Odluka br. 184 za određivanje PTK kao operatera sa značajnom tržišnom
snagom na tržištu terminacije fiksnih poziva
Odluka br. 183 za određivanje PTK kao operatera sa značajnom tržišnom
snagom na tržištu generisanja fiksnih poziva
Odluka br. 182 za određivanje PTK kao operatera sa značajnom tržišnom
snagom na tržištu međunarodnih poziva iz fiksne lokacije
Odluka br. 181 za određivanje PTK kao operatera sa značajnom tržišnom
snagom na tržištu lokalnih/ nacionalnih poziva iz fiksne lokacije
Odluka br. 180 za određivanej PTK kao operatera sa značajnom tržišnom
snagom na tržištu pristupa u javnoj fiksnoj mreži
Odluka br. 80 za usvajanje tarifa/cena za licenciranje poštanskih operatera i
uspostavljanje redovne godišnje naknade za operatore postanskih usluga
Odluka br. 36 o naknadama za numeraciju
92/1/10
25 Oktobar 2010
18
Odluka br. 23 za dodelu brojeva Premium i brojeva za posebne usluge
046/1/10
15 Juni 2010
19
Odluka br. 22 za definisanje aktivnih korisnika telekomunikacionih usluga.
045/1/10
15 Juni 2010
20
Odluka br. 11 za definisanje fenomena SIM-to-SIM.
17/1/10
09 Mart 2010
21
Odluka o odobrenju dokumenta RIO PTK-a.
09/07
12 Januar 2007
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
16
177
23
070/B/12
Ovde je predstavljen samo deo odluka šireg regulatornog karaktera. Odluke kao: odobrenje dokumenata za
savetovanje i pravilnike, raspodela numeričkih resursa, administrativne odluke, itd. Nisu predstavljene na ovoj listi.
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Adrese Regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske usluge
ARKEP
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POSTANSKE
KOMUNIKACIJE
Rruga;
Tel:
Fax:
E-mail:
Web-faqe:
Gđa. Rrezarta Ajeti
Mujo Ulqinaku nr. 7 Prishtinë 10000, Kosovë
+ 381 (0) 38 212 345
+ 381 (0) 38 212 399
[email protected]
www.arkep-rks.org
PITANJE POTROSACA
Tel.
E-mail:
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 563
[email protected]
Sluzba za korisnike – bezplatna direktna linija: 0800 10 100
ODJELJENJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
Tel.
E-mail:
G. Visar Halimi
ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE FREKVENCIJAMA
Tel.
E-mail:
G. Astrit Ajvazi
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 062
[email protected]
SEKTOR POSTANSKIH USLUGA
Tel.
E-mail:
G. Liridon Hoti
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 054
[email protected]
PRAVNO ODELJENJE
Tel.
E-mail:
G. Nazim Rahimi
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 055
[email protected]
ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE FREKVENCIJAMA
Tel.
E-mail:
G. Shqiprim Pula
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 058
[email protected]
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 063
[email protected]
CVOR RAZMENE INTERNETA
Tel.
E-mail:
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 063
[email protected]
RAEPK | GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013|
G. Ilir Imeri
178
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE - GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013
Gđa. Irena Bryma
KANCELARIJA PREDSEDNIKA ODBORA RAEPU
RAEPK| GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2013 |
Tel:
E-mail:
179
+ 381 (0) 38 212 345 ext. 28 555
[email protected]
Download

Godišnji izveštaji