NOVI SAD, 2001.
Lajoš Mate
U KONTAKTU SA
IZVOROM
TRADICIONALNA MEDICINA U SLUŽBI
DUHOVNOG RAZVOJA
I knjiga
UOKO 2001.
Novi Sad
UVOD
Nakon višegodišnje Energo-terapeutske prakse i brojnih seminara odrţanih tim povodom, ukazala se prilika pa i potreba, da ovoj
celovit kurs dobije formu udţbenika. Kompleksnost materije koja se
obraĎuje je evidentna, energetska stanja u čoveku i mogućnost psihofizičke revitalizacije su postali gotovo preokupacijom savremenog ţivljenja. Ţelja autora ove knjige je bila da da mali doprinos u sistematizaciji i korištenju Energo-prakse kao najboljem obliku samopomoći. Postoje mnogi pristupi i metode delovanja na energetski sistem u
čoveku, a po autoru, najbolji su nenasilni i prevashodno profilaktički.
Kako ceo pristup ne bi izgubio svoj zasluţeni, metafizički karakter, u pripremi je drugi deo knjige U KONTAKTU SA IZVOROM koji
će se donekle, baviti i ovom problematikom.
Studenti i energo-istraţivači mogu po svom nahoĎenju produbiti
svoja saznanja iz oblasti koje su ovde pominjane u okviru samoga kursa
(Akupresura, Refleksoterapija), ali se moraju pomiriti i sa tim da su
neke oblasti ovog učenja, gotovo neistraţene (Kristaloterapija).
Sve zajedno, nadamo se da će ova knjiga kao i energetska praksa koja ide “pod ruku” sa njom, unaprediti vaše zdravlje i vaš ţivot.
Kao izraz potrebe za unapreĎenjem “Kulture ţivljenja”, formirano je u
Novom Sadu 2001. god. Udruţenje UOKO (Udruţenje za Organizovanje Kreativnog Okruţenja), sa čijim ciljevima i aktivnostima ćete
biti upoznati već na sledećoj strani ove knjige. Aktivnosti Udruţenja su
brojne a sam autor ovoga teksta se nada da je ovoj udţbenik skromni
doprinos opštoj “Kulturi ţivljenja”, kao i Udruţenje UOKO, čiji je član
od njegovog osnivanja.
Autor
UOKO
UDRUŽENJE ZA ORGANIZOVANJE KREATIVNOG
OKRUŽENJA
Ovo Udruţenje grupe graĎana, kao neprofitna, nevladina organizacija okuplja oko sebe ljude koji ţele de kreativno i duhovno
unaprede svoje ţivljenje u sredinama u kojima borave. Oni su svoje
projekte započeli kao: “Projekti o unapreĎivanju kulture ţivljenja”, a
trenutno su isti prošireni i u segmente povezivanja. Projekti o
povezivanju i unapreĎivanju su iz najrazličitijih oblasti. Nešto više o
radu samog Udruţenja:
Ciljevi i zadaci Udruženja:
1. Obilazak postojećih kulturnih lokaliteta na teritoriji Republike
Srbije, koji su već poznati: manastiri, crkve, arheološka nalazišta i
ostaci starih gradova...... Pomoć u pronalaţenju novih lokacija uz
pomoć naučnih struktura iz te oblasti, aktivnim i kreativnim učešćem
svojih članova pri oţivljavanju ovih lokaliteta.
2. Istraţivanja, studije, saveti i drugi oblici pomoći privatnim i društvenim strukturama u domenu organizovanja kreativnog okruţenja.
3. Stvaranje organizacionih uslova za odlazak članova Udruţenja na:
ekskurzije, kampovanja u prirodi i različite vidove rekreativnih programa za svoje članove.
4. Edukacija svojih članova (i šire populacije) iz oblasti: Istorije Umetnosti, Istorije Religija, Arheologije i ostalih bitnih činilaca koji će
pomoći boljem upoznavanju sredine u kojoj ţivimo, te njenom adekvatnijem organizovanju; posebno akcentujući tradiciju i kulturno
nasleĎe ovog podneblja i alternative njegovog kreativnog razvoja.
5. Prezentovanje rada udruţenja široj javnosti i uključivanje u
zajedničke projekte sa drugim organizacijama i udruţenjima istih ili
sličnih programa u zemlji i inostranstvu.
Saradnja internacionalnog karaktera sa udruţenjima sličnih
interesovanja i stremljenja: ORGANIZOVANJA KREATIVNOG
OKRUŢENJA.
Svoje ciljeve i zadatke Udruženje ostvaruje:
1. Organizovanjem rada članova kroz sekcije.
2. Obrazovanjem članova Udruţenja i zainteresovanih graĎana koji
nisu članovi Udruţenja, teorijski i praktično: putem seminara i
predavanja, “otvorenih ateljea” i “radionica pod vedrim nebom” itd.
3. Izdavanjem sopstvenih publikacija koje se tiču date problematike,
Organizovanja Kreativnog Okruţenja, a sa ciljem reklamiranja
aktivnosti Udruţenja te reklamiranja Udruţenja uopšte.
Učestvovanje u izdavanju zajedničkih publikacija, na domaćem
terenu, kao i izdavanje stranih publikacija kako bi se ispunila
prethodno navedena očekivanja.
4. Objavljivanje članaka i drugih stručnih priloga u javnim glasilima i
medijima u cilju propagande svojih aktivnosti.
5. Organizovanje simpozijuma, izloţbi i prezentacija koji se tiču
izloţene problematike, a sa ciljem afirmacije rada Udruţenja u široj
javnosti i reklamiranja radi okupljanja novog članstva.
6. Udruţivanje sa drugim udruţenjima iz zemlje i inostranstva koja
imaju ista programska opredeljenja.
Ĉlanstvo
Član udruţenja moţe biti svaki punoletni graĎanin koji prihvata
Statut Udruţenja. Članstvo se postiţe na lični zahtev ispunjavanjem
pristupnice ili po preporuci, nekog od stalnih članova takoĎe, ispunivši
pristupnicu Udruţenja. Prilikom pristupanja, novi član plaća pristupnicu
i jednomesečnu članarinu.
Udruženje je registrovano 2001. od kada je postavljen i web
site na adresi:
www.uoko.org.yu
U KONTAKTU SA IZVOROM
Aktivna meditacija Yang-Xing-Do sa tehnikama
samoisceljenja
Dobrobiti ove discipline:
1. Obnavljanje vitalnih energija sa VEČNOG IZVORA.
2. Remobilizacija energetskih meridijana, geometrijskih tačaka.
3. Recentriranje energetskih tela za kratko vreme, na malom
prostoru.
Kako se postižu ove dobrobiti:
Aktiviranjem četiri univerzalna energetska snopa, putem lanca
jednostavnih pokreta i meditacijom na tačku njihovog izvora. Zatim,
upoznavanjem sa ključnim tačkama aktivacije i sideracije energija na
fizičkom telu i korišćenjem istih za podizanje vibratorne stope zračenja
naših energetskih tela.
Ovaj kurs kao i celokupno učenje, moţe se proći u formi seminara u trajanju od jednog vikenda ili tromesečne škole, nakon čega studenti dobijaju sertifikat o završenom seminaru.
2
2
?
2
?
2
?
?
potencijal
doživljeno
Test dijagram
Aktivna meditacija Yang-Xing-Do, uz tehnike samoisceljenja,
koje ćemo ovde predstaviti, korisna je u svakodnevnom životu jer daje: MENTALNU, EMOCIONALNU, FIZIĈKU i OSETILNU SNAGU
praktiĉaru ove discipline. Pošto je funkcionisanje prve tri snage u čoveku
svima poznato, ostaje jedino ne definisan pojam Osetilne snage. Osetilna
snaga nam daje mogućnost realnog sagledavanja naše fizičke stvarnosti te,
svega onog što je čini. Pri tom, mi nemamo mogućnost da proniknemo u
strukturu ove fizičke realnosti već da konstatujemo da je ona ovakva ili
onakva (mislimo, dobra ili loša, po šire okruţenje). Realno saznanje o
fiziĉkim tvoriteljima naše stvarnosti (geografski, socijalni kao i
kulturni momenat) je izuzetno važan reper za stvaranje “opšte slike” o
energetskim procesima u nama i mogućnosti da sa velikom preciznošću
razvijemo svoju sledeću dimenziju: SENZORSKU SNAGU (ili
VIBRATORNI OSEĆAJ).
Svima su poznata stanja “pada energetskog sistema”, što se
manifestuje neraspoloţenjem, umorom i depresijom. Samo, kako ova
stanja prevazići?
Odgovor je: Energetskom praksom utemeljenom na saznanjima
Majstora tradicionalne medicine (prevashodno Kineske i Indijske), Kineziterapeuta, Akupunkturologa te, Majstora borilačkih veština. Primećujete
da se radi o jednom timskom radu, čiji je prevashodni cilj bio efikasnost
energetske remobilizacije u uslovima stresnih stanja kojima je izloţen
Zapadni čovek. Šta je još uzrokovalo ovakav multi disciplinaran pristup?
Nemoguće je više koristiti stare tehnike u modernom vremenu, gde
je nivo svesti čovečanstva znatno uznapredovao u odnosu na nivo svesti
čoveka koji je praktikovao ove veštine pre jednog ili više milenijuma.
Uslovi ţivota su potpuno promenjeni, a ljudske potrebe su ostale
umnogome iste, barem one najvaţnije: egzistencijalne, duhovne, kulturne,
zdravstvene itd. Sloţićete se da bez obzira na sva dostignuća tih vremena,
znanja iz Tradicionalnih medicinskih metoda su nam potpuno jasna i
razumljiva, a naravno i dostupna, mada su u tim vremenima bila čuvana
kao najveća tajna ili tajna za posvećenike (primer za to su Pitagorejci, a
Indija i Kina prednjače u tome da saznanja iz “ezoterijskih” oblasti čuvaju
samo za posvećene).
U energetskoj praksi U KONTAKTU SA IZVOROM se ne radi
ni o kakvim “natprirodnim” moćima koje ćemo razviti, a nismo ih
posedovali, ne radi se ni o tome da ćemo probuditi duboko skrivane
snage koje drugima neće biti dostupne, ovde je prevashodno reč o
korištenju neiskorišćenih prirodnih resursa koje poseduje svako biće
i o kojima treba preuzeti svest. Kada ih prepoznamo, upoznamo se sa
njihovim mestom u nama, njihovim energetskim kvalitetom, onda će
nam biti lako da ih i prihvatimo kao naše i kao deo jedne univerzalne
energetske celine (čijeg dela mozaika smo i mi sami).
Ono što sada sledi je, da ćemo jednoj problematici prići sa više
strana i to kroz:
AKUPRESURU
KRISTALOTERAPIJU
REFLEKSOTERAPIJU
KINEZITERAPIJU
Finalitet ovih saznanja će omogućiti: obnavljanje vitalnih energija, recentriranje energetskih meridijana, upoznavanje sa geometrijskim tačkama aktivacije te, geometrijskim tačkama sideracije energija u
našem organizmu.
GEOMETRIJSKE TAČKE AKTIVACIJE I
SIDERACIJE ENERGIJA NA LJUDSKOM
TELU
REN
DU
Taĉka aktivacije energija se nalazi na Ren meridijanu, koji sa
vrha temena preko nosa, grla, grudne kosti silazi niz telo i deli ga pri tome
na dve simetrične polovine. Mesto tačke na samom meridijanu Ren se
nalazi u preseku horizontalne linije koja prelazi preko bradavica i seče ovaj
meridijan. Fizičko mesto je zapravo, grudna kost. Primećuje se da se mesto
ove geometrijska tačke poklapa sa Timusom. Poznato je da se blagim
lupkanjem po grudnoj kosti, stimuliše rad ove endokrine ţlezde. Ova tačka
aktivacije energija je poznata Majstorima tradicionalne medicine kao i
Majstorima borilačkih veština koji je obilato koriste. Pozicija molitve koja
je uobičajena na istoku, Kini i Indiji (sklopljene šake u predelu grudne
kosti, sa prstima usmerenim ka centru čela, pošto je glava blago pognuta
unapred), je način da aktiviramo, svesno, energetske potencijale svoga bića
i na taj način energetski predstavimo sebe i pozdravimo, onoga koga ţelimo
na taj način pozdraviti.
Taĉka sideracije energija se nalazi na Du meridijanu, koji se sa
vrha temena preko zadnje strane lobanje spušta niz kičmeni stub, deleći
tako telo na dve polovine. Tačka sideracije se nalazi na kraju trtične
kosti i jedno je od vaţnijih mesta našeg energetskog sistema. Preko ove
tačke je moguće potpuno pročistiti energetski, naše telo ili pojedine
energetske meridijane, a takoĎe je moguće pročistiti i elemente (o njima
će kasnije biti više reči).
ĈETIRI ENERGETSKA TOKA
Četiri energetska toka ulaze u naš organizam sa gornje, leve,
donje i desne strane. Ovi energetski tokovi su izuzetne snage i njemu je
izloţeno svako ljudsko biće. U kojoj meri budemo svesni ovih energija,
u toj meri ih moţemo zadrţati u tački aktivacije energija, dovoljno dugo
kako bi se probudili pozitivni aspekti ovog energetskog zračenja. Preko
ova četiri energetska toka koji se slivaju u tačku aktivacije energija na
grudnoj kosti (ili tačka raskršća kako je ponekad zovemo, pri čemu ovaj
naziv koristimo isključivo za mesto ukrštanja četiri energetska mlaza)
ulaze i četiri energetska mlaza preko kojih se prenosi informacija o
ritmovima Univerzuma. Kada četiri energetska toka zavibriraju tačku
aktivacije prilikom svoga ulaska, probudiće se pozitivni energetski
aspekti našeg bića (o čemu ćemo naknadno govoriti), i ono će početi da
zrači povratnu informaciju o sebi, preko svoje četiri energetske zone.
Tako da četiri energetska toka pri ulasku postaju četiri energetske zone pri svom izlasku iz tačke aktivacije energija, na grudnoj kosti.
Ĉetiri energetska toka
Četiri energetska mlaza
Ova četiri energetska mlaza, koji su takoĎe sastavni deo energetskih tokova, i zajedno sa njima ulaze u tačku raskršća (aktivacije
energija). Prvi energetski mlaz dolazi iz Kosmosa, drugi iz planete
Zemlje dok se treći i četvrti mlaz u vidu horizontale, prostiru preko
naših raširenih ruku. Ovi energetski mlazevi su ulazni i prevashodna im
je namera da nas obaveste o spoljnim ritmovima: Kosmiĉkom ritmu,
Planetarnom ritmu te Ritmu emocionalnog i Socijalnog uglavljenja.
Ne treba ni komentarisati vaţnost naše harmonizacije sa ovim
ritmovima kojima smo potpuno uslovljeni. Na koji način?
Ako informacija iz Kosmosa o ritmu Kosmosa, doĎe do nas
preko energetskog mlaza, onda će ona zavibrirati na nivou naše grudne
kosti. Zavisno od toga da li je naša Gornja energetska zona energetski
prohodna, kao i od toga koliko je naša tačka Aktivacije energetizovana,
u Kosmos će se vratiti informacija o nama. Ovaj povratak se odvija
preko Toĉka fizike (o Točku fizike ćemo detaljnije govoriti u jednom
od sledećih poglavlja).
Isto ovo vaţi i za ostala tri energetska snopa kao i za izvore
njihove energetske emisije.
Ĉetiri energetska mlaza
Tačka aktivacije kao mesto ukrštanja četiri energetske
zone
Kako se tačka aktivacije nalazi na grudnoj kosti, četiri velike
energetske zone nalaze svoje ishodište upravo u njoj. Sa ovim geometrijskim i energetskim mestom na telu su upoznati majstori borilačkih
veština i podjednako je cene kao još neka vaţna energetska mesta,
zaduţena za sveukupno energetsko stanje organizma. Jedna od vaţnijih
tačaka na organizmu je tačka Tan-Den, tačka koja se nalazi oko dva
centimetra ispod pupka na nivou Hara (mali stomak). Toliko je vaţna da
se ceo deo donjeg stomaka moţe smatrati mestom njenog počivanja.
Sledeća od tačaka se nalazi na listovima nogu (36 meridijan ţeludca)
zatim su tu još i neke druge tačke, koje sada nećemo pominjati.
GRUDNI KoŠ
HARA
TAČKA 36
ĈETIRI ENERGETSKE ZONE
GORNJA ZONA zahvata prostor ramena i vrata, zatim oblasti
grla, glave te zone iznad glave (koji je takoĎe energetska zona, samo izvan
fizičkog tela). Ona animira pinealnu i pituitarnu ţlezdu te retikularni centar
koji su veoma bitni pri manifestaciji SENZORSKE SNAGE (Vibratornog
osećaja). TakoĎe, energetizuje obe hemisfere mozga, usta, nos i grlo. Preko
posebnog kanala korespondira i sa vrhovima prstiju, o čemu će biti
opširnije govoreno u okviru Refleksoterapije. Gornja energetska zona
doprinosi razvoju svesti, prepoznavanju sebe i okruţenja te aktiviranju
pozitivne vizije budućih dogaĎaja. Ako je ova energetska zona
neuravnoteţena, ona će se otvoriti za energije strahovanja, dezorijentacije i
opšte nesigurnosti.
LEVA ZONA od tačke stimulacije na grudnoj kosti, preko leve
ruke i dalje na levu stranu, energetizuje celu ovu oblast tela. Posebno
energetizuje krsni deo leĎa, bubrege, crevni trakt. Na poseban način je
zaduţena za razmenu “energetskog otpada” u tečnostima organizma. Slobodna cirkulacija energija sa leve strane omogućava da se izbegne anksioznost i deprimiranost. TakoĎe se pospešuju pozitivni aspekti bića, kreativnost i otvaranje ka lepom i umetničkom.
DONJA ZONA sa grudne kosti se spušta preko slezine i pankreasa, ţeludca, zatim polnih organa, kolena pa sve do stopala. Ova zona
omogućava potpuno aktiviranje i energetizaciju kako fizičkog tela tako i
energetskih meridijana. Otuda tvrĎenja radijestezista, kako su neka mesta
sa lošim zračenjima i na njima treba izbegavati duţi boravak ili odreĎene
aktivnosti, sasvim su opravdana. Ova zona je nosilac dinamizma i odlučnosti u akciji. Ako postoji neravnoteţa donje zone, doći će do lakog zamaranja, nemoći i slabosti.
DESNA ZONA odgovara srcu. Ona preko pluća i desne ruke iz
grudnog koša nastavlja da se širi na desnu stranu. Vrlo je vaţna jer stimuliše rad celokupnog venoznog i limfnog sistema. Dodatno stimuliše vrat i
vratne pršljenove, a takoĎe i tiroidu. Ako dobro funkcioniše ova zona
omogućava da se izbegnu bes, konfuzija i dezorganizovanost. Vaţna je u
regulaciji energetskih tokova u ostalim energetskim zonama (pospešuje ih,
pošto se disanjem zapravo intenziviraju energetski tokovi u organizmu).
Ova zona favorizuje otvaranje, učestvovanje na zajedničkim projektima i
otvaranje za najrazličitije oblike saradnje.
Točak fizike
Karakteristično za Točak fizike je što je u ravni sa fizičkim telom, a mesto njegovog “usidrenja” leţi u tački Aktivacije energija.
Njega sačinjavaju četiri paoka (kraka) to jeste, četiri energetske zone.
Ritam njegovog pokretanja je u direkrnoj vezi sa energetskim procesima koji su u nama i našem okruţenju. Zahvaljujući usklaĎenju našeg
unutrašnjeg ritma sa prethodno navedena četiri ritma, moţe se govoriti o
usklaĎenosti energetskih tokova u nama.
Točak fizike se kreće sporo, ako energetske zone nisu adekvatno energetizovane ili se zaustavlja ako smo izloţeni velikom stresu. U
trenutku fizičke smrti on prestaje da se okreće. On se moţe okretati i na
suprotnu stranu čime će se emergetske zone loše energetizovati na duţe
vreme.
Kretanje Točka fizike je u smeru kazaljke na satu (mi smo taj
sat), a njegovi ritmovi zavise dobrim delom i od vremenske ose, kako
smo to prethodno naveli.
Poremećaji u funkcionisanju energetskih zona
Oni su najčešće uzrokovani psihičkim stanjima (osim u slučajevima telesnih povreda ali i onda su povrede nastale prvo na energetskom nivou pa onda na fizičkom), tako da povratak u dobru energetsku
kondiciju je uvek rad na psihičkim aspektima svoga bića. Ako ovako
pristupimo revitalizaciji energetskih zona, doći će do podizanje tonusa
generalno.
Koje energije prave poremećaje u energetskim
zonama i kako ovi poremećaji nastaju?
Ovo pitanje je sasvim opravdano s obzirom da ćemo u sledećoj
fazi pristupiti čišćenju energetskih blokada koje su se zadrţale u
energetskim zonama. Najčešća reakcija svakoga bića, kada je izloţeno
agresiji je da se skupi odnosno, da se pokuša zaštititi štiteći vitalne
organe. Ovo se dogaĎa tako što smanjujemo površinu odnosno zapreminu našeg tela izloţenosti napadu. U današnjim uslovima, izloţenost
napadima najrazličitije vrste je višestruka, zbog tempa ţivota. Ono što bi
trebali da naučimo (a za to će nam izmeĎu ostalog, posluţiti ovaj kurs)
je da se opustimo nakon završene “borbe” odnosno, da se naučimo
oslobaĎati stresa i kontrakcija koje su se zadrţale u organizmu.
Kako se sve to reflektuje na naše energetske zone i Točak fizike:
a) Ako se točak kreće prebrzo, to znači da ne zahvata dovoljno energije i mi se često osećamo iscrpljeno i bezvoljno, zone su slabo
energetizovane.
b) Ako se točak okreće presporo, to je znak da je došlo do nagomilavanja energija i da ako ovo stanje potraje, doći će do trajnog energetskog poremećaja, a onda i do pojave prvih simptoma neke bolesti. Naše energetske zone su opterećene energijama koje nam prave
balast i ne energetizuju nas.
c) Ako točak prestane da radi, to je ili znak svojevrsne energetske
paralize ili trenutak fizičke smrti.
d) Kada se točak okreće u obrnutom smeru, onda je došlo do ozbiljnijih
poremećaja u funkcionisanju energetskih zona. Naravno da je moguće
i ovako ţiveti ali biće se ipak mora jednom zapitati za svoj finalitet!
Ako se Točak fizike okreće u smeru kazaljke na satu u ritmu koji
odgovara maksimumu naših funkcija, onda će energije biti transmutovane
na pravi način i naše telo kao i celi energetski sistem biće adekvatno
energetizovani. To znači da je naš energetski bilans sasvim solidan i ako je
u harmoniji sa našim vibratornim identitetom mi smo u harmoniji sa
Kosmičkim, Planetarnim, Socijalnim i Emocionalnom ritmom, sa kojima
trenutno usklaĎeno vibriramo.
DovoĎenje u potpunu harmoniju i usklaĎenost našeg ritma sa
Univerzalnim ritmovima, zadatak je i uloga ovog kursa U KONTAKTU
SA IZVOROM.
Čišćenje energetskih zona mentalno i fizički
Energetske zone se čiste uz pomoć vibratornog zvuka SU, koji se
izvodi u kombinaciji sa fizičkim pokretima “stresanja” energija sa
energetskih zona. Energije treba osetiti realno, fizički u rukama i zatim
napraviti jednu loptu koja se zatim vraća u samo jezgro planete Zemlje.
Ovako vraćene energije planeti nisu ni pozitivne ni negativne već su
svojevrsno gorivo za nove energetske cikluse, Donje energetske zone. Prilikom energičnog oslobaĎanja od ovih energija, njih treba vratiti u samo
jezgro planete uz pratnju vibratornog zvuka SU. Ovo je bio fizički pristup,
mentalni pristup se sastoji u vizualizaciji širenja energetskih zona sve dok
ne doĎe do potpunog oslobaĎanja od negativnih energija koje se manifestuju u vidu kontrakcija. Ove kontrakcije mogu biti čisto energetske ili
ponekad, fizičke tako da osećamo trnjenje nekih delova tela ili neprijatno
“probadanje” pojedinih delova tela.
Postoji još jedan metod, mnogo suptilniji i traţi viši nivo vibratorne
akcije prilikom izvoĎenja: sakupiti energije na nivou trećeg oka, zatim se
prebaci u retikularni centar da bi onda kanalom Du spustila se sve do tačke
sideracije na kraju trtične kosti. Ovo je teška veţba (pošto je potpuno
energetska) i najbolje je izvoditi isključivo na seminarima.
Ravnoteţa energetskih zona
U našem slučaju, energetske zone su u ravnoteţi sa potencijalom koji smo označili sa brojem 2, koji je sredina naše skale. Energetske zone su labave odnosno, bez energije i sa tendencijom energetskog
smanjenja kada idemo ka 0 a u kontrakciji se nalaze kada je potencijal
zone u porastu i teţi ka broju 4. Na početku seminara se za svakog
polaznika, uradi personalni test dijagram o zatečenom stanju energetskih zona. Nakon seminara se takoĎe vrši merenje potencijala energetskih zona, a zatim i poreĎenje o njihovom eventualnom uravnoteţenju.
Kako preduprediti blokiranje energetskih zona
1. Potrebno je redovno čistiti energetske zone od energetskih
nečistoća.
2. Redovno enrgetizovati sve četiri energetske zone.
3. Slati povratnu informaciju putem usklaĎenosti naših ritmova sa
Kosmičkim ritmovima.
4. Širiti energetske zone odnosno, jačati energetsko polje oko sebe.
Rad na čišćenju energetskih zona je dugotrajan pošto su zone
tako rasporeĎene da prekrivaju celo fizičko telo i sve organe u njemu.
Harmoničan rad svih organa istovremeno uslovljen je dobrim psihofizičkim stanjem. Izraţavanje snaga kroz energetske zone, omogućava
njihovu adekvatnu energetizaciju a samim tim i dobru energetizaciju
organa fizičkog tela. Videli smo da je ulazak energetskih tokova u
fizičko telo u formi krsta. Energetske zone iz tačke raskršća se šire u
četiri pravca formirajući pri tom jedan točak koji se kreće usklaĎeno sa
Univerzalnim ritmovima.
Preuzimanjem svesti o postojanju ovih energija kojima smo
okruţeni, koje nas ispunjavaju i animiraju svesno ili nesvesno, je samo
po sebi jedan čin evolucije. Sada kada smo upoznati sa energetskim
tokovima kojima je izloţeno svako biće, moţemo učiniti mnogo više
kako za sebe i svoje zdravlje tako i za druge ljude oko nas.
Psiho-fizička stanja u korespodenciji sa
odgovarajućom zonom
GORNJA ZONA - je nosilac Univerzalne svesti, Univerzalne
ljubavi i tolerancije, moglo bi se reći svih vrednosti koje pripadaju sferi
duhovnosti. Ona je takoĎe u direktnoj vezi sa vrhovima noţnih prstiju
preko energetskih meridijana. Boja ove energetske zone je PLAVA.
LEVA ZONA - pokreće na akciju koju sprovodimo sa unutrašnjom radošću, a takoĊe nosilac je optimizma i umetniĉke kreativnosti pojedinca. Ona poput levka izlazi iz grudne kosti i putem
energetskih meridijana se spušta sve do nivoa bubrega i krsnog dela
leĎa. Preko energetskih meridijana ova zona ima vezu sa stopalima i
moţe se dodatno stimulisati njeno dejstvo masiranjem sredine tabana.
Ova energetska zona je ŽUTA.
DONJA ZONA - ova energetska zona je u direktnoj vezi sa
energijom pogleda. Zahvaljujući tome što naša jetra vrši preradu
energija pogleda, istovremeno pročišćava element vatru. Dobro hranjenje tela ovom vrstom energija daje telu: snagu, dinamizam i gipkost.
Boja ove zone je CRVENA.
DESNA ZONA - je veliki regulator energija u celom telu,
disanje je prava energetska hrana našeg tela. Saradnja, uĉestvovanje na zajedniĉkim poduhvatima, deljenje sa drugima, glavne su
karakteristike ove zone. TakoĎe, limfna tečnost i krv su u korespodenciji sa ovom energetskom zonom tako da se pročišćenjem iste vrši
i detoksinifikacija. Desna energetska zona ima ZELENU boju.
Slanje informacija o nama kroz energetske zone
Da bi informacija o nama strujila kroz etar, ona mora biti usmerena
u nekom pravcu gore-dole, levo-desno ili u nekom neodreĎenom pravcu
dakle, moramo imati svest o usmerenju sopstvenog zračenja. Da bi se ovo
postiglo, postoje ose (koje se moţda drugačije zovu i formulišu nego u
ovom slučaju) zahvaljujući kojima naše funkcionisanje na Zemlji u
Sunčevom sistemu pa i u celom Kosmosu je sasvim izvesno.
1. Prva osa je VREMENSKA OSA koja prolazi kroz Sunce i pod pravim
uglom pogaĎa površinu Zemlje (kada je Sunce u zenitu), ona u potpunosti
utiče na ljudske bio ritmove (dnevne, ali i one koji se tiču duţih vremenskih
perioda) i na ritam kretanja našeg Točka fizike. U toku dana se Točak fizike
znatno brţe okreće nego u toku noći kada se naše fizičko telo opušta i
funkcije fizičkih organa se umiruju. Ova konstatacija na primer, ne vaţi za
Točak eterike o kom ćemo pisati u nekom od narednih kurseva.
2. Sledeća osa za nas vrlo interesantna je VERTIKALNA OSA koja
povezuju DUH i MATERIJU zatim, MANIFESTOVANO i NEMANIFESTOVANO itd. Ona pomaţe čoveku da oseti svoju “vertikalu” tako što
preuzima svest da je sa “nogama na Zemlji a sa glavom na Nebu”. Ova osa
prolazi kroz Sunce i kroz čoveka kao jedan svetlosni snop. Mesto ulaska
ovog svetlosnog snopa je tačka na vthu temena, zatim prolazi kroz našu
centralnu osu izlazi kroz Hara da bi se zatim spustila izmeĎu stopala na
jednoj trećini visime, mereno od vrha prstiju.
Vertikalna osa je u funkciji ako je uspostavljena dobra veza sa
planetom Zemljom. Preuzmimo svest o postojanju dva diska na našim
stopalima. Disk na desnoj nozi se kreće na desno, kada posmatramo
odozgo a na levoj nozi na levu stranu. Centar diska se nalazi na sredini
stopala (tačka koju tretiramo u toku prektičnog rada). Na celom telu
postoje diskovi koji pomaţu podizanje energija od Zemlje naviše, ka
Suncu i zvezdama ali to nije tema koju obraĎuje ovaj kurs. Sledeći
vaţan disk se nalazi iznad glave i on se okreće na desnu stranu
(vizualizovati okretanje diska od levog ramena ka desnom). Da bi
izlazni zrak davao neke informacije o nama, potrebno je da osetimo
sopstvenu vertikalu, a zatim i kretanje ova tri velika diska, dva na stopalima i jedan iznad glave. Vibratorni osećaj je kao da se liftom penjemo na gore.
Kako razvijati energetske zone i podići vibratorni nivo
tela
Na ovo pitanje je dosta teško precizno odgovoriti ali, cilj ovog
kursa i seminara, koji ga prate uporedo, je da da odgovor na ovo pitanje. Otuda je kurs i zamišljen kao multidisciplinaran i interaktivan
izmeĎu predavača i polaznika, kako bi se još u toku seminara mogli
upoznati sa blagodetima ovakve enrgetske prakse. Vaţan element je i
njeno utemeljenje u tradicionalnoj medicini te osećaj drţanja koraka sa
vremenom, što će se ogledati kroz jezgrovitost kursa i efekte nakon
njegovog pohaĎanja.
Naravno, ovo je početni kurs i mi smo samo “zagrebali” po
izuzetno kompleksnoj materiji koja osim ozbiljnog proučavanja traţi i
ozbiljnu energetsku praksu koja ima za cilj da rezultuje poboljšanjem
psihofizičkog stanja. Sledeći kursevi će aktualizovati nove probleme
kroz prizmu trenutno izloţenih disciplina: Akupresure, Kristaloterapije,
Refleksoterapije i Kineziterapije.
Način na koji ćemo prići ovom kursu je više profilaktički nego trapijski
jer, dobro psihofizičko stanje, osim što je znak visokog imunološkog
nivoa organizma, dobar je uvod za ozbiljniji rad na razvoju ostalih
aspekata svoga bića (kultura, duhovnost itd).
AKUPRESURA KAO TEHNIKA
SAMOISCELJENJA
Ovo je tehnika tretiranja Akupunkturnih tačaka putem pritiska ili
masaţom naznačenih mesta. Smatra se izvedenom iz Akupunkture
(koja je detaljno predstavljena u “Traktatu interne medicine Ţutoga
cara” tekst datira od sredine trećeg milenijuma p.n.e.) jer su prvi
tekstovi iz ove oblasti prevashodno namenjeni energetskim tretmanima
bambusovim iglicama (koje su se tada koristile u Akupunkturi).
Akupresurni meridijani su po Kineskoj tradicionalnoj medicini,
putevi kojima protiče ČI (ili KI). Imamo 12. regularnih meridijana te još
dva glavna: Ren - sa prednje strane tela (linija grudne kosti) i Du - sa
zadnje strane tela (linija kičme). Zajedno imamo dakle, 14. meridijana.
Tretira se 365 tačka (po nekim izvorima 361). Koristeći iste principe kao
i za Akupunkturu, stimulisaćemo tačke na fizičkom telu snaţnim
pritiskom palca jedne ruke na datu tačku ili masiranjem istih. Jedan
tretman nazivamo još i “kopča”. Ove kopče imaju preneseno značenje
jer osim fizičkog spajanja tretmana u jednu celinu, kopča treba da
omogući prevashodno, energetsko spajanje prekinute energetske veze
izmeĎu jednog meridijana na telu i Univerzalne energetske celine, čiji je
on sastavni deo.
Kopĉa I - OslobaĊanje tela od energetskih blokada ili
Tretman zamora:
1. Prva tačka je na nivou krsnog pojasa - simetrično sa pupkom.
2. Tačka na sredini dlana - radi se za oba dlana simertično.
3. Treća tačka je na jamici koja se stvori na ramenu kada podignemo
ruku - obe ruke.
4. Četvrta tečka se nalazi na sredini grudne kosti - tačka aktivacije
energija.
5. Na meridijanu Ren - za jednu šaku ispod pupka.
6. Ispod čašice kolena za širinu dlana i jedan prst ka spoljašnjoj strani
noge. - Radi se simetrično za obe noge.
2
1
4
6
3
5
Kopĉa II - Energetizacija tela pozitivnim energijama ili
Tretman iscrpljenosti:
1. Tačka aktivacije na sredini grudne kosti.
2. U pregibu lakta sa unutrašnje strane - tretman se izvodi na obe ruke.
3. Jamica na ramenu kada podignemo ruku iznad glave - simetrično za
oba ramena.
4. Sa spoljne strane šake u pravcu 4. i 5. prsta - simetrično za obe ruke.
5. Sa unutrašnje strane šake u produzetku palca - simetrično za obe
ruke.
6. Meridijan Du, tačka u visini krsnog dela (prethodno smo je već
pominjali).
3
4
6
1
5
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kopĉa III - Tonus generalno
U liniji sa srednjim prstom i sa spoljne strane, dva palca iznad
ručnog zgloba - simetrično
Udubljenje ispod članka noge, sa spoljne strane - simetrično za obe
noge.
Dlan iznad članka noge, sa unutrašnje strane noge - simetrično za
obe noge.
Ispod češice noge za jedan dlan dole i jedan palac spolja – simetrično.
Dva palca iznad ručnog zgloba sa unutrašnje strane u liniji srednjeg
prsta - na obe ruke.
Tačka izmeĎu palca i kaţiprsta, sa gornje strane šake - simetrično za
obe ruke.
1
5
2
4
3
6
KRISTALOTERAPIJA
Razvoj energetskih zona i uopšte energetskih tela, traţi od nas da
prepoznamo sopstvene blokade te da ih “preobrazimo“. To zapravo
znači da shvatimo uzrok njihovog nastanka a zatim da promenimo neke
navike koje su doprinele ovakvom stanju. Proces suočavanja sa prošlim
dogaĎajima, koji su poizveli ove energetske poremećaje, nije uvek
prijatan i zato nam je potrebna jedna energetska rezerva. U ovome će
nam pomoći kristali i drago kamenje i to oni koji su u harmoniji sa
odreĎenim geometrijskim tačkama na našem telu. Pošto je njihova uloga
u prirodi da budu transmiteri energija, mi ćemo ovo znanje iskoristiti.
Upoznavajući se sa vibratornom prirodom svakog od ovih minerala te,
uticajima koje vrše svojim zračenjem na elektro-magnetno polje
ljudskog tela. Minerali i drago kamenje se postavljaju na tačke koje
tretiramo tehnikom Akupresure (ili u njihovu neposrednu blizinu).
ZELENI TURMALIN se stavlja u predelu lista desne noge. Izabran je
ovaj kamen jer ima veliku moć transformacije negativnih energija.
KESTENJASTI TURMALIN se stavlja u predelu lista leve noge.
Pored svoje velike moći transformacije energija, pomaţe u prepoznavanju polariteta Jang.
CRNI TURMALIN, duboko prodire u energetski sistem čoveka
stimulišući ga pozitivno i istovremeno ga štiteći od negativnih uticaja.
Njime se mogu lečiti grčevi, drhtavica, čak i epilepsija.
LABRADORIT je dragi kamen koji podiţe vibratornu sekvencu celog
tela i omogućava brţu razmenu energija u organizmu. Postavlja se na
grudni koš.
ŽUTI TOPAZ je dragi kamen koji nosi vibratornu sekvencu planete
Zemlje, prenosi radost, emotivnu toplinu, plemenitost i što je moţda
najvaţnije, pomaţe prilikom vraćanja na lični identitet. Postavlja se na
tačku Hara.
AVANTURIN pomaţe da meditacija bude mirna i duboka, a naše reči
promišljene. Pomaţe u postizanju stanja potpunog unutrašnjeg mira.
Postavlja se na grlo.
OLIVIN, kamen iskupljenja. Postaviti na najugroţenije zone.
UMBRA – ĆILIBAR je tvrda-okamenjena smola četinara. Koristi se
prilikom zaštite suptilnih, a jakih energetskih potencijala (najčešće
emocionalnog karaktera).
AZURIT – kamen koji pospešuje koncentraciju, produbljuje meditaciju
i uspostavljanje mentalnog mira.
AMAZONIT je dragi kamen koji otvara ka energijama “Kosmičke
majke” i potpune ravnoteţe sa univerzalnim energijama Jin. Doprinosi
plodnosti i uvećanju energija Jin polariteta.
AKVAMARIN je kamen koji otvara biće ka Univerzalnoj ljubavi,
izuzetno je pozitivan i doprinosi duhovnom razvoju bića otvarajući
ljudsku svest ka Univerzalnosti. Doprinosi očuvanju zajednice i razvoju supruţničkih odnosa. Mesto sa kim korespondira je Treće oko.
AMETIST, još od davnina poznat kao kamen koji pomaţe kod
glavobolje i migrene. Smiruje srce i ţivce, stimuliše memoriju,
pojačava efekt meditacije. Stari Grci su verovali da onaj koji ga nosi u
pupku ne moţe da se napije. Pogodan je u radu prilikom intenzivnog i
ubrzanog duhovnog razvoja.
AMETIST
AKVAMARIN
AVANTURIN
OLIVIN
UMBRA
ŽUTI TOPAZ
AZURIT
LABRADORIT
ZELENI
TURMALIN
AMAZONIT
CRNI TURMALIN
KESTENJASTI
TURMALIN
Vežba se izvodi tako što se legne na pod, a minerali i kamenje se
poreĊaju po naznaĉenom redosledu u blizini obeleženih taĉaka
REFLEKSOTERAPIJA KAO TEHNIKA
SAMOISCELJENJA
Refleksoterapija pripada drevnim terapeutskim tehnikama starim
oko 4500 godina. Prvi pisani dokumenti (tablice) koji se odnose na nju,
nalazimo kod Egipćana. Sredinom sedamdesetih je doţivela preporod na
Zapadu, i svoju potpunu afirmaciju, gde se osniva prvi “MeĎunarodni
instituti za refleksoterapiju” (Florida - USA). Moţe se praktikovati i u
okviru Masaţe. Ovde ćemo je koristiti kako bi kompletirali našu teoriju o
četiri energetske zone.
TEORIJA REFLEKSNIH ZONA
Razvijena je teorija o deset simetričnih refleksnih zona, po pet zona
na svakoj strani tela. Refleksne zone se proteţu od vrha glave ka
ekstremitetima, tako da se svaka refleksna zona prostire od centra u mozgu
do vrhova prstiju. Organi (ili grupe organa) bivaju energetizovani pri
protoku energija kroz refleksne zone. Mesta na kojima se moţe izvrsiti
energetska stimulacija mogu se pronaći na stopalima ili rukama. Stimulacija se vrši masaţom ili pritiskanjem odreĎenog mesta na stopalu. Karta
refleksnih zona biće opisana u ovoj knizi a u toku samog seminara, detaljno ćemo se upoznati sa tačkama te senzacijama u telu koje se pojavljuju
prilikom njihovog energetskog tretmana. Vidljiva je veza izmedju Refleksnih zona i Energetskih zona sa početka seminara U KONTAKTU SA
IZVOROM.
Tretman koji se izvodi u okviru Refleksoterapije tretira isključivo
stopala, pošto su refleksne zone ovde mnogo osetljivije nego na rukama.
Uostalom, njih već koristimo u okviru dela kursa (seminara) o Akupresuri.
Masaţa označenih mesta na stopalima se vrši palčevima tako što ih
“ubadamo” u tkivo. Na kraju se stopala snaţno izmasiraju zbog cirkulacije
(moguće je koristiti i kreme specijalne namene - o čemu ce biti detaljnije
reči u praktičnom delu kursa, nekom od odrţanih seminara). Vaţno je
primetiti da se odreĎeni organi nalaze isključivo na jednoj strani tela npr:
srce na levoj, jetra na desnoj, slezina na levoj itd. Ovo znači da ćemo te
organe naći na refleksnoj zoni koja prolazi kroz taj organ i tu stranu tela.
Tako refleksnu zonu za srce i slezinu nalazimo na levom stopalu a za jetru
na desnom stopalu, pošto su ti organi na navedenim stranama tela.
Izvršićemo jedno poreĊenje izmeĊu refleksnih i energetskih
zona, koje će nam, posebno kasnije, dati mnogo jasniju sliku o
povezanosti energetskih procesa u ljudskom telu. Ideja o povezivanju i uporeĊivanju ovih disciplina je da se naše energetske zone
dodatno energetizuju odnosno, stimulišu prilikom tretmana refleksnih zona.
Kada se energetske zone dovoljno rašire, uspostavlja se krug
odnosno, energetska celovitost, koja se, u formi Toĉka sa ĉetiri
energetska paoka (kraka), poĉinje da kreće, u našem trenutnom
psiho-fiziĉkom ritmu. Ovaj ritam je promenljiv i u direktnoj je vezi
sa našim energetskim potencijalima. Ovaj Toĉak može da se
zaustavi potpuno, a takoĊe, može se okretati i na suprotnu stranu.
Detaljnije o ovim fenomenima, biće u drugom delu kursa U KONTAKTU SA IZVOROM.
RASPORED REFLEKSNIH ZONA NA STOPALIMA
DESNA HEMISFERA
ČELO (SINUSI)
MOZAK
LEVA HEMISFERA
ČELO (SINUSI)
EPIFIZA
HIPOFIZA
PLAVO
OČI
ZONA GLAVE
OČI
KIČMA
UŠI
UŠI
ZELENO
PLUĆA
ZONA GRUDI
PLUĆA
SOLARNI
PLEXUS
JETRA
SRCE
ŽELUDAC
BUBREZI
ŽUTO
ZONA STOMAKA
SLEPO CREVO
BEŠIKA
CRVENO
ZONA KARLICE
ISCIADICUS
HEMOROIDI
ČMAR
1.
2.
3.
4.
KARTE REFLEKSNIH I ENERGETSKIH ZONA
REFLEKSNE ZONE:
ENERGETSKE ZONE:
zona vrata, glave i ramena 1. prostor iznad glave, glava, vrat
zona grudnog koša
2. desna ruka, grudni koš, srce, krv i
limfa
zona stomaka
3. leva ruka, stomak sa unutrašnjim
organima
zona karlice i donjih
4. genitalni organi, karlica, noge
ekstremiteta
1
2
3
4
PRAKTIĈNI PRIMERI ZAGREVANJA STOPALA I TRETMAN
REFLEKSNIH ZONA NA NJEMU:
a) Kruţnim pokretanjem članka stopala smanjuje se nervna napetost,
ovom se veţbom vrši uticaj na polne organe i protok limfne tečnosti.
Skica 1.
b) Kruţno vrtenje prstiju u korenu smanjuje napetost posebno u predelu
vrata, grla, štitne ţlezde, mozga, očiju i ušiju. Skica 2.
c) Istezanje noţnih prstiju (povlačenje prstiju na gore, pri čemu je peta
fiksirana) povoljno deluje na predeo solarnog pleksusa i dijafragme
(takoĎe i tiroide). Skica 3.
d) Povlačenje vrhova prstiju na dole, ka tabanu (pri čemu su stopalo i
peta fiksirani), povoljno utiče na zonu polnih organa, poboljšava
cirkulaciju u ekstremitetima i smanjuje nervnu napetost. Skica 4.
e) Razmicanje prstiju tako što prste ruku postavimo izmeĎu njih,
stimulativno deluje na uši, oči, vrat i štitnu ţlezdu. Skica 5.
f) Lupkanje dlanom ili pesnicom po tabanu, podstiče cirkulaciju i
otklanja nervnu napetost. Skica 6.
g) Masiranje brida stopala, povoljno utiče na krsni deo i mokraćnu
bešiku. Skica 7.
h) Masiranje stisnutom pesnicom, gornjeg dela stopala, stimuliše zonu
grudnog koša i limfne čvoriće. Skica 8.
i) Na kraju sledi jedna praktična veţba u ovom kratkom kursu samomasaţe. Sesti na listove nogu (moţe se koristiti pri tom i japanska
šogi stolica), leĎa su uspravna, telo potpuno opušteno. Udahnuti
duboko nekoliko puta na Hara (donji stomak), zatim zaustaviti dah i
palčeve “ubosti” u sredinu stopala na mesto koje korespondira sa
solarnim pleksusom. Drţati ovako palčeve dvadesetak sekundi, pri
čemu smo se celom svojom teţinom naslonili na ova dva prsta.
Zatim se blago nagnuti unapred, popustiti pritisak i izdahnuti
vazduh na usta (udah je bio na nos). Veţbu ponoviti nekoliko puta.
Ova veţba je izuzetno dobra za tonus svih energetskih tela,
generalno i treba je izvoditi često. Skica 9.
KINEZITERAPIJA
YANG-XING-DO, meditacija u pokretu inspirisana duhom borilaĉkih veština.
U Aktivnu meditaciju krenućemo sa zagrevanjem celog tela, od
vhova prstiju pa sve do temena. Ovo će u potpunosti biti prikazano u
okviru praktičnog dela seminara, a za ovaj vid edukacije, recimo samo
da kreće od vrha desnog noţnog palca zatim sledi desno stopalo, pa
onda isto učinimo i sa levim stopalom, skočni zglob desne, a onda i leve
noge, listovi, kolena, butine, karlica, trbušni pojas, grudni koš sa
rukama, vrat i ramena i glava sa licem i temenom.
U toku samoga seminara, uverićemo studente kako postoji
energetska analogija izmeĎu različitih disciplina pri tretiranju energetskih tokova u čoveku. Moţemo koristiti samo neke od navedenih metoda ili sve njih zajedno, zavisno od mesta i situacije.
Prilikom Akupresurnih tretmana koristićemo tačke koje se kasnije takoĎe, tretitaju u okviru prakse Kristaloterapije. Ove Akupresurne
tačke izazivaće i dalje našu veliku paţnju s obzirom da je jedna od njih
(tačka na grudnoj kosti), istovremeno: taĉka Aktivacije energija,
Akupresurna taĉka i Taĉka raskršća energetskih zona.
Aktivna Meditacija YANG-XING-DO, objedinjuje ovde prethodno pominjana znanja i prakse, stavljajući ih istovremeno u jednu
fizičku akciju koja u formi pokreta, razvija energetski potencijal naših
energetskih zona. Već smo napominjali prethodno, kako su naše energetske zone u korespodenciji sa refleksnim, tako da kretanje kao oblik
masaţe stopala, prilikom izvoĎenja kata, takoĎe vaţi. Na samom kraju
ovog poglavlja, studentima ćemo predloţiti još nekoliko referentnih
tačaka kako bi prilikom izvoĎenja Aktivne Meditacije YANG-XINGDO, osetili kretanje Univerzalnog Kosmičkog cikusa i stavili se u harmoniju sa njim.
ENERGETIZACIJA S OBZIROM NA PRIRODU I
PRAVAC POKRETA:
Gornja zona - linearni pokreti na gore i od nas.
Leva zona - pokreti na levu stranu, blago na dole i od sebe.
Donja zona - kratki pokreti puni snage, od sebe i na dole.
Leva zona - pokreti na desnu stranu, elegancija i prozračnost ali ipak
potpuna definisanost.
Zauzimanje poĉetnog stava:
Početna pozicija prilikom zauzimanja stava u Yang-Xing-Do
meditaciji je: uspravna leĎa, stopala razmaknuta za širinu ramena, blago
savijena u kolenu dok ne osetimo našu psiho-fizičku ravnoteţu. Ruke
stavimo u poloţaj molitve na sredini grudne kosti (na tački aktivacije
energija), zatim učinimo pokret otvaranja ruku na stranu.
Ĉišćenje energetskih zona:
Kada smo ruke raširili tako da zajedno sa telom formiraju krst,
počećemo sa laganim klaćenjem prvo na levu, a onda na desnu stranu.
Kada su ruke u gornjem poloţaju pogledom ih ispratimo sve do gornje
mrtve tačke zatim, pri spuštanju ruku ka centru izmeĎu naših nogu,
izdahnemo vazduh i izgovorimo snaţno SU. Ovaj zvuk će nam pomoći
da se lakše oslobodimo tenzija nakupljenih u fizičkom telu, mišićima i
organima.
Veţba se moţe ponavljati i nezavisno od same aktivne meditacije, u toku dana kada smo uznemireni ili potišteni, kada osećamo grč
koji se zadrţao u telu. Jednostavno ga se oslobaĎamo osećajući njegovo
realno prisustvo u našim rukama, a zatim energičnim pokretom oslobaĎanja i izgovorom SU, vraćamo ga u centar planete Zemlje gde će ova
energija biti preraĎena iznova i iskorištena kao gradivni materijal.
PRVA SERIJA
Kata Nebo:
Iz pozicije Yang-Xing-Do, stisnute pesnice koje se dodiruju na
sredini grudne kosti, a palčevi se svojim vrhovima dotiču tako da se
pravi figura pentagona (kućica sa krovom). Pokret ide iznad glave, praćen dubokim udahom kroz nos. Kada su ruke u gornjem poloţaju, šake
su potpuno ispruţene sa prstima uperenim ka nebu, popnemo se na
vrhove prstiju i zaustavimo disanje. Zatim se stisnu gluteusi (mišići
zadnjice) i pogled usmeri visoko ka nebu. Ovo je tačka apne i u njoj
počinjemo osećati energije gornje zone. Ruke spuštamo preko glave i
niz telo praćeno izdisajem na usta i opštom relaksacijom.
Kata Otvaranje na levu stranu:
Počinjemo katu iz Yang-Xing-Do stava, podiţemo levu nogu
(leva strana je akcija energija Jin) i zatim penjemo ruke u prostor iznad
glave, propratimo sve udahom na nos. Kada smo u gornjoj tački sa rukama, pogled usmerimo nešto iznad horizontale i zatim, zvučno izdišući spustimo ruke niz sebe spuštajući pri tom energije. Spustimo levu
nogu i podignimo desnu. Ponovimo ceo postupak sve dok ne zaustavimo dah u gornjoj tački, a onda, spustimo levu ruku u visinu ramena
(ne izdišući), osetimo energije leve zone, vratimo ruku iznad glave, a
onda sa zvučnim izdahom, spustimo energije preko tela. Vratimo se u
početnu poziciju.
Kata Zemlja:
Ovu katu takoĎe počinjemo iz početne pozicije, spustimo zatim
levu ruku na nivo seksualnih organa zatim preko nje postavimo desnu
(ne dodirujući levu ruku). Podignemo levu nogu pri čemu teţište
prebacujemo na desnu, zahvatamo energije sa desne strane i iskoračimo
unapred. Pogled nam je u visini struka. Sada sa podignutom desnom
nogom, zahvatimo energije sa leve strane i sve zajedno raširimo (čineći
pokret širenja rukama) u donjoj energetskoj zoni. Vratimo ruke u
početnu poziciju.
Kata Otvaranje na desnu stranu:
Ona se izvodi na identičan način kao kata Otvaranje na levu
stranu samo što je redosled primeren desnoj strani. Podiţemo prvo
desnu nogu, kada završimo ovu etapu, podiţemo levu i spuštamo desnu
ruku. Disanje, pogled i ritam su identični sa prethodno pominjanom
katom.
DRUGA SERIJA
Kata Fuzija Jin i Jang:
Iz pozicije Yang-Xing-Do, podiţemo prvo levu ruku u visinu
čela i trećeg oka, zati desnu stavimo ispred nje pri čemu su nam dlanovi
sve vreme okrenuti prema čelu. Pogled je nešto iznad ruku. Krećemo
levom nogom napred, pri čenu ruke čine pokret “otvaranja prozora”.
Kada privučemo desnu nogu levoj, sa kojom smo iskoračili, ovo je
praćeno rotiranjem redosleda ruku i sada je ispred našeg čela prvo desna
šaka, a onda leva. Krenućemo zatim, desnom nogom i načiniti ponovo,
pokret “otvaranja prozora”. Ztim se vraćamo u poziciju Yang-Xing.
Kata Luk u levoj ruci:
Iz početne pozicije, levu ruku iz lakta, praveći radijus, usmeravamo na levu stranu. Pri tome smo učinili iskorak levom nogom u istom smeru. Kada je ruka u krajnjem poloţaju sa ispruţenom šakom,
zaustavimo privremeno disanje, zategnemo strunu na luku pri čemu
pogledom pratimo zatezanje strune, i onda zvučno izdišući, otpustimo
strunu. Vratimo se u početni poloţaj.
Kata Akcija Jin i Jang:
Sa grudne kosti ruke spustimo na nivo karlice i to prvo levu, a
onda desnu. Šake su okrenute prema telu. Pogled je oko nivoa struka,
prateći pubične kosti podignemo malo ruke na gore, a onda čineći pokret
“otvaranja vrata” zakoračimo levom nogom. Desnu nogu privucimo
levoj i sada sa izmenjenim redosledom šaka, prvo desna pa leva, ponovo
iskoračimo čineći isti pokret otvaranja. Vratimo se u prvobitnu poziciju,
Yang-Xing.
Kata Luk u desnoj ruci:
Ova kata je identična sa katom Luk u levoj ruci i izvodi se tako
što prvo desnu ruku odnosno, desnu nogu stavljamo u vibratornu akciju.
Ovim smo završili sa aktiviranjem Jin energija preko leve
noge ili naše Jin vene. Celovitost Aktivne meditacije Yang-Xing-Do,
postići ćemo nakon drugog dela od dve serije i osam kata, spajajući
Jin i Jang: meko i ĉvrsto, hladno i toplo, pasivno i aktivno, slatko i
slano, mraĉno i svetlo.
Majstor vam želi da kroz Aktivnu meditaciju YangXing-Do obezbedite mistiĉni trenutak spajanja sa
Univerzumom.
SADRŽAJ:
UVOD
…………………………………………………………….
UOKO …………………………………………………………….
U KONTAKTU SA IZVOROM ……………………..…………..
GEOMETRIJSKE TAĈKE AKTIVACIJE I
SIDERACIJE ENERGIJA NA LJUDSKOM TELU …………..
ĈETIRI ENERGETSKA TOKA ……………………………….
ĈETIRI ENERGETSKE ZONE
……………………………….
AKUPRESURA KAO TEHNIKA SAMOISCELJENJA ……..
KRISTALOTERAPIJA
………………………………………..
REFLEKSOTERAPIJA KAO TEHNIKA SAMOISCELJENJA
KINEZITERAPIJA
…………………………………………….
Korištena literatura i saznanja iz oblasti:
YANG-XING-DO (Aktivna Meditacija) - A. Saragar
STRANA LICA, STRANA NALIĈJA - D. Didijer
ĐI - ĐO -Akupresura akupunkturnih taĉaka
REFLEKSOTERAPIJA
MOĆ KAMENJA – Osman Hasanpašić
1
2
4
7
9
12
21
25
27
32
CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
615.821.2 (035)
МАТЕ, Лајош
U kontaktu sa izvorom : tradicionalna medicina u
sluţbi duhovnog razvoja / Lajoš Mate. – Novi Sad :
Uoko, 2001. – 39 str. : ilustr. : 21 cm
Tiraţ 1000. – Beleška o autoru na koricama.
Štamparija UOKO, 2001.
Download

U kontaktu sa izvorom