ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU
„SRBIJA“KRALJEVO, ODRŢANE DANA 27.06.2014.GOD.
Objavljeno na sajtu www.hotel-turist.net, dana 27.06.2014.god.
ODLUKA PO TAĈKI 1. DNEVNOG REDA:
Izbor predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisniĉara i Komisije za glasanje
Izbor predsednika Skupštine akcionara
Na osnovu člana 329.a u vezi člana 333. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS
“br.36/2011,99/11 ) , Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija
sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014.
godine, donela je sledeću
ODLUKU
Bira se Danijela Trifunović, dipl.pravnik iz Niša, naselje Donja Vrežina, ul.14.oktobar br. 2, br.lk.
677387 SUP NIŠ, JMBG 0302970735077, za predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog
društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1.
Imenovanje zapisniĉara i Komisije za glasanje
Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 )
predsednik redovne godišnje sednice Skupštine,akcionara Akcionarskog društva za
ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB
100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, je doneo sledeću:
ODLUKU
I
Imenuje se za zapisničara Ana Kostović.
II
Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
Vesna Veljanovska.predsednik komisije;
Milan Jovanović, član komisije i
Jelena Komadinić,član komisije.
ODLUKA PO TAĈKI 2. DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ) I
člana 19. Statuta, Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija
sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014.
4godine, donela je sledeću
ODLUKU
ousvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu “SRBIJA” Kraljevo koja je održana 28.06.2013.godine, u celosti,bez primedbi.
NAPOMENA:
Prilog koji ĉini sastavni deo ove Odluke moţe se u celini preuzeti sawww.hotelturist.net
ODLUKA PO TAĈKI 3. DNEVNOG REDA
Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za
2013.god.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 )
Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“
Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim
glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na
redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je
sledeću
ODLUKU
O usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2013.god.
Usvaja se Finansijski izveštaj AD za UTT »Srbija« Kraljevo za 2013.god. i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bilans stanja na dan 31.12.2013.god.
Bilans uspeha u periodu od 01.01.do 31.12.2013.god.
Izveštaj o novčanim tokovima
Izveštaj o promenama na kapitalu
Napomene uz finansijski izveštaj
Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu
Podaci za potrebe statistike-statistički aneks
NAPOMENA:
Prilog koji ĉini sastavni deo ove Odluke moţe se u celini preuzeti sawww.hotelturist.net
ODLUKA PO TAĈKI 4. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 )
Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“
Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim
glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na
redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je
sledeću
ODLUKU
O raspodeli dobiti i pokriću gubitka
Dobit Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo za
2013.godinu u iznosu od 5.032.213,50 dinara rasporeĎuje se za pokriće gubitka iz ranijih
godina.
Obrazloţenje
Odboru direktora su dostavljeni i prezentovani Finansijski izveštaji za 2013.godinu iz kojih je
utvrĎeno da je u Društvu ostvarena dobit za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 5.032.213,50
dinara.
Članom 270. Zakona o privrednim društvima je propisano da se po usvajanju finansijskog
izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine se rasporeĎuje sledećim redom:
1. za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina
2. za rezerve, ako su one predviĎene posebnim zakonom
Ako nakon rasporeĎivanja dobiti za svrhe iz stava 1.ovog člana preostane deo dobiti, skupština
ga može raspodeliti za sledeće namene:
1. za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve)
2. za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.
Imajući u vidu navedeno, doneta je odluka kao u dispozitivu.
ODLUKA PO TAĈKI 5. DNEVNOG REDA
Razmatranje i usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za
2012.god.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 )
Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“
Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim
glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ,na
redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je
sledeću
ODLUKU
o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora
Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Akcionarskog
društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo, na dan 31.12.2013. godine i
prihvata revizorski izveštaj sa izraženim mišljenjem u skladu sa standardima revizije u tekstu
koji je sastavni deo ove odluke.
NAPOMENA:
Prilog koji ĉini sastavni deo ove Odluke moţe se u celini preuzeti sawww.hotelturist.net
ODLUKA PO TAĈKI 6. DNEVNOG REDA
Razmatranje i usvajanje izveštaja Odbora direktora
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ) I
člana 19. Statuta, Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija
sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014.
godine, donela je sledeću
ODLUKU
ousvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora
Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora AD za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
“SRBIJA” Kraljevo, za period od 28.06.2013.god. do 26.05.2014.god.
PRILOG UZ TAĈKU 6.DNEVNOG REDA
IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
„SRBIJA“ KRALJEVO
Shodno odredbama čl.399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Akcionarskog
društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo redovnoj godišnjoj Skupštini
akcionara podnosi izveštaj o sledećem:
Odbor direktora AD „SRBIJA“ Kraljevo čine 3 člana i to predsednik Odbora direktora Dragoljub
Milivojević,kao neizvršni direktor, Jelena Stamatović, kao nezavisni direktor i Tamara Jurlina,
kao izvršni direktor. Članovi Odora direktora su izabrani na sednici Skupštine AD „SRBIJA“
Kraljevo , održane 28.06.2013. godine i sa kojima su zaključeni ugovori o regulisanju
medjusobnih prava i obaveza.
U 2013 godini Odbor direktora je održaovao sednice po potrebi.
Finansijski izveštajiAD „SRBIJA“Kraljevo sastavljeni su u skladu sa MeĎunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja. Pored MeĎunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja, kod sastavljanja finansijskih izveštaja korišćeni su i nacionalni propisi iz oblasti
računovodstva: Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća,
zadruge i preduzetnike i Pravilnik o obrascima finansijskih izveštaja.
Kod sastavljanja finansijskih izveštaja primenjivane su računovodstvene politike i Pravilnik o
računovodstvu.
U sastavljanju, objavljivanju I načinu dostavljanja informacija, Društvo je u svemu postupalo po
odredbama Zakona o tržištu kapitala, Pravilnika o sadržini, formi I načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih I kvartalnih izveštaja javnih društava, Uputstva o načinu na koji javna društva I
pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji I Uputstva o postupku I načinu
dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d. Beograd.
Poslovanje društva u 2013 godini je bilo usklaĎeno sa zakonom i svim pozitivnim zakonskim
propisima. .
Reviziju finansijskih izveštaja za 2013 godinu izvršila je ovlašćena revizorska kuća, čiji su
revizori kvalifikovani i nezavisni u odnosu na AD „SRBIJA“ Kraljevo.
ODLUKA PO TAĈKI 7. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o razrešenju postojećih ĉlanova Upravnog odbora
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ),
Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“
Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim
glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na
redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06.2013. godine, donela je
sledeću
ODLUKU
o razrešenju ĉlanova Odbora direktora
Razrešavaju se dužnosti članova Odbora direktora sledeća lica:
Tamara Jurlina- Izvršni direktor
 Dragoljub Milivojevic-Neizvršni direktor
 Jelena Stamatovic–Nezavisni direktor
O b r a z l o ž e nj e
Članovi Odbora direktora AD za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo, Tamara
Jurlina, Dragoljub Milivojević i Jelena Stamatović su izabrani za članove Odbora direktora na
redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 28.06.2013.god. sa mandatom do naredne
sednice skupštine akcionara.
U skladu sa navedenim doneta je odluka kao u dispozitivu.
ODLUKA PO TAĈKI 8. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o imenovanju ĉlanova Odbora direktora
Na osnovu člana 329.a u vezi člana 382.do 385. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS
“br.36/2011,99/11 ) Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija
sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014.
godine, donela je sledeću
ODLUKU
o imenovanju ĉlanova Odbora direktora
1.Imenuju se za članove Odbora direktora na mandatni period od godinu dana počev od
27.06.2014.godine, I to :
 Tamara Jurlina-Izvršni direktor
 Dragoljub Milivojevic-Neizvršni direktor
 Jelena Stamatovic–Nezavisni direktor
Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora
direktora meĎu sobom izabrati predsednika Odbora direktora.
2. Izvršni direktor Društva, Tamara Jurlina vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju promene podataka
kod Agencije za privredne registre.
4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ODLUKA PO TAĈKI 9. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ) i
člana 19. Statuta Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005,
javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom
glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014. godine,
donela je sledeću
ODLUKU
o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje
Ĉlan 1.
Imenuje seMilan Rašković, JMBG 1601964780029, za lice ovlašćeno za zastupanje
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo
Milan Rašković može da zastupa privredno društvo bez ograničenja u unutrašnjem i
spoljnotrgovinskom prometu.
Ĉlan 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ĉlan 3.
Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju lica ovlašćenog za
zastupanjeu Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.
ODLUKA PO TAĈKI 10. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o utvrĊivanju naknade za rad ĉlanovima Odbora direktora i davanje
saglasnosti za zakljuĉivanje Ugovora o radu odnosno angaţovanju tih lica
Na osnovu člana 329.a u vezi člana 393. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS
“br.36/2011,99/11 ) Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija
sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014.
godine, donela je sledeću
ODLUKU
o utvrĊivanju naknade za rad ĉlanovima odbora direktora i davanje saglasnosti za
zakljuĉivanje ugovora o radu, odnosno angaţovanju tih lica
I Usvaja se sledeća Politika naknada članovima Odbora direktora AD:
 Izvršni direktor,kao član Odbora Direktora je zaposlen u AD Iprima zaradu,naknadu
zarade i eventualna druga primanja u skladu sa vrednovanjem poslova Izvršnog
direktora u skladu sa aktom o sistematizaciji i kolektivnim ugovorom AD;
 Neizvršni član Odbora Direktora će funkciju u Odboru obavljatibez posebne
nadoknade,osim što ima pravo da mu AD nadoknadi sve realno potrebne i razumne
troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi
radi prisustva sednicama Odbora direktora,drugim poslovnim sastancima i slično;
 Nezavisni član Odbora Direktora će funkciju u Odboru obavljati bez posebne
nadoknade,osim što ima pravo da mu AD nadoknadi sve realno potrebne i razumne
troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi
radi prisustva sednicama Odbora direktora,drugim poslovnim sastancima i slično.
MeĎusobni odnosi izmeĎu članova Odbora Direktora i ovog AD povodom njihovog obavljanja
funkcije regulisaće se posebnim ugovorom,na koji saglasnost daje Skupština AD;
Ugovor o radu sa Izvršnim direktorom u smislu alineje jedan ove Odluke zaključiće predsednik
Odbora direktora.
II
Daje se saglasnost na tekstove Ugovora o regulisanju meĎusobnih prava i obaveza izmeĎu
društva i članova Odbora direkltora,a povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora I to :
A. Na tekst Ugovora koji se zaključuje sa izvršnim članom i neizvršnim članom Odbora
direktora, i
B. Na tekst Ugovora koji se zaključuje sa nezavisnim članom Odbora direktora
a u svemu kao u priloženim tekstovima koji čine sastavni deo ove Odluke.
Obrazloţenje
U skladu sa pozitivnim propisima ,a na predlog Odbora direktora AD doneta je Odluka kao u
dispozitivu.
PRILOG 1. UZ TAĆKU 10. DNEVNOG REDA
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, posebno čl.393 i odgovarajućih odluka
Skupštine AD od 27.06.2014.godine , posebno odluke o imenovanju Odbora
direktora,odreĎivanju visine naknade članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti na tekst
ovog ugovora zaključuje se izmeĎu:
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo,koje zastupa
predsednik Skupštine akcionara, Danijela Trifunović ( u daljem tekstu: Društvo)
i
_________________, ( u daljem tekstu: Ĉlan Odbora direktora)
U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane
UGOVOR
1. Ovim ugovorom se regulišu meĎusobna prava i obaveze izmeĎu ugovornih strana,a
povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora, od strane _____________________,kao
izvršnog*neizvršnog direktora.
2. Član Odbora direktora se obavezuje da funkciju člana Odbora direktora obavlja savesno,sa
pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke, pozitivnim propisima važećim prema
sedištu Društva, Osnivačkim aktom Društva,Statutom i drugim internim aktima Društva I u
razmnom uverenju da deluje u naboljem interesu Društva.
3. Član Odbora direktora je dužan da prijavi poslove I radnje u kojima postoji lični interes, I da
poštuje zabranu konkurencije za vreme trajanja funkcije i dve godine nakon prestanka
obavljanja funkcije člana Odbora direktora. Zabrana konkurencije ne obuhvata povezana
Društva sa ovim Društvom.
4. Član Odbora direktora je dužan da izbegava sukob interesa sa Društvom i nemože da u
svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica:
1) koristi imovinu društva;
2) koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
3) zloupotrebi svoj položaj u društvu;
4) koristi mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.
5. Član Odbora direktora je saglasan da sve informacije o poslovanju ovog AD koje sazna pri
obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo,kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme
trajanja ovog ugovora i pet godina nakon prestanka istog
6. Član Odbora direktora,kao Izvršni*Neizvršni direktor je saglasan da funkciju člana Odbora
direktora obavlja bez nadoknade , s tim da mu Društvo naknadi sve realno potrebne i razumne
troškove koji su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije Odbora direktora.
7. Član Odbora direktora je obavezan da bez odlaganja obavesti Društvo o nastupanju bilo koje
okolnosti koja ga sprečava u smislu važećih propisa da bude član Odbora direktora, odnosno da
obavlja funkciju na koju je imenovan.
8. Ovaj ugovor je zaključen na period od 27.06.2014.godine pa do isteka mandatnog perioda
na koji je imenovan.
9. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je Direktor imenovan u
sledećim sučajevima,ali ne ograničavajući se samo na iste:
ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Direktor Društva,danom
prestanka ispunjavanja ovih uslova;
razrešenjem od strane Skupštine Društva preisteka mandata na koji je imenovan,
ako Skupština ne usvoji godišnjefinansijske izvštaje Društva u roku koji je prdviĎen za
održaanje redovne sednice Skupštine kao i
 podnošenjem ostavke od strane Direktora na svoju funkciju u Odboru direktora.
10. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora,uključujući i produženje istog, se mogu vršiti
Aneksima uz isti, ukoliko budu prethodno odobrene od strane Skupštine AD.
11. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ili po osnovu ovog ugovora ugovorne strane će
pokušati da razreše sporazumno, ukoliko u tome ne uspeju za razrešenje spora nadležan je
stvarno nadležni sud u Subotici
12. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka po jedan za svaku ugovornu stranu .
Izvršni*neizvršni direktor
Predsednik Skupštine AD:
PRILOG 2. UZ TAĆKU 10. DNEVNOG REDA
Na osnovu odredbi člana 329 tačka 15 i člana 393 važećeg Zakona o privrednim društvima, i
odgovarajućih odluka ove Skupštine AD od 27.06.2014.godine posebno odluke o odreĎivanju
visine naknade članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti na tekst ovog ugovora
zaključuje se izmeĎu:
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo,koje zastupa
predsednik Skupštine akcionara, Danijela Trifunović ( u daljem tekstu: Društvo)
i
_________________, ( u daljem tekstu: Ĉlan Odbora direktora)
U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane
UGOVOR
1. Ovim ugovorom se regulišu meĎusobna prava i obaveze izmeĎu ugovornih strana,a
povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora, od strane g-dina
___________________,kao nezavisnog direktora.
2. Član Odbora direktora se obavezuje da funkciju člana Odbora direktora obavlja savesno,sa
pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke, pozitivnim propisima važećim prema
sedištu Društva, Osnivačkim aktom Društva,Statutom i drugim internim aktima Društva I u
razmnom uverenju da deluje u naboljem interesu Društva.
3. Član Odbora direktora je dužan da prijavi poslove I radnje u kojima postoji lični interes, I da
poštuje zabranu konkurencije za vreme trajanja funkcije i dve godine nakon prestanka
funkcije.Zabrana konkurencije ne obuhvata povezana Društva sa ovim Društvom.
4. Član Odbora direktora je dužan da izbegava sukob interesa sa Društvom i nemože da u
svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica:
1) koristi imovinu društva;
2) koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
3) zloupotrebi svoj položaj u društvu;
4) koristi mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.
5. Član Odbora direktora je saglasan da sve informacije o poslovanju ovog AD koje sazna pri
obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo,kao i da čuva poslovne tajne Društva, za vreme
trajanja ovog ugovora i pet godina nakon prestanka istog.
6. Član Odbora direktora,kao Neizavisni direktor je saglasan da funkciju člana Odbora direktora
obavlja bez nadoknade , s tim da mu Društvo naknadi sve realno potrebne i razumne troškove
koji su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije Odbora direktora.
7. Društvo je saglasno da članu Odbora direktora naknadi i sve realno potrebne i razumne
troškove koji su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije Odbora direktora.
8. Član Odbora direktora je obavezan da bez odlaganja obavesti Društvo o nastupanju bilo koje
okolnosti koja ga sprečava u smislu važećih propisa da bude član Odbora direktora, odnosno da
obavlja funkciju na koju je imenovan.
9. Ovaj ugovor je zaključen na period od 27.06.2014.godine pa do isteka mandatnog perioda na
koji je imenovan.
10. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je Direktor imenovan u
sledećim sučajevima,ali ne ograničavajući se samo na iste:
1) ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Direktor Društva,danom
prestanka ispunjavanja ovih uslova;
2) razrešenjem od strane Skupštine Društva pre isteka mandata na koji je imenovan,
3) ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviĎen za
održavanje redovne sednice Skupštine,kao i
4) podnošenjem ostavke od strane Direktora na svoju funkciju u Odboru direktora.
11. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora,uključujući i produženje istog, se mogu vršiti
Aneksima uz isti, ukoliko budu prethodno odobrene od strane Skupštine AD.
12. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ili po osnovu ovog ugovora ugovorne strane će
pokušati da razreše sporazumno,ukoliko u tome ne uspeju za razrešenje spora nadležan je
stvarno nadležni sud u Beogradu.
13. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka na engleskom jeziku i dva istovetna
primerka na srpskom jeziku,po jedan na oba jezika za svaku ugovornu stranu .
Nezavisni direktor
Predsednik Skupštine AD:
ODLUKA PO TAĈKI 11. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o izboru revizora za 2014.god.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11 ) ,
Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“
Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim
glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na
redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana 27.06.2014. godine, donela je
sledeću
ODLUKU
o izboru revizora za 2014.god.
Bira se ovlašćeni revizor “REVIZIJA PLUS-PRO“ DOO, Vojvode Dobrnjca br.28, 11000
BEOGRAD za reviziju finansijskih izveštaja za 2014.godinu Akcionarskog društva za
ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo
Obavezuje se Izvršni direktor da potpiše Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za 2014.godinu
sa ovlašćenim revizorom .
Predsednik Skupštine akcionara
Danijela Trifunović,s.r.
Download

Odluke usvojene na redovnoj skupštini akcionara