Curriculum Vitae – Ljiljana Jović
CURRICULUM VITAE
GENERALIJE
Titula, ime i prezima
Adresa
Telefon
LJILJANA JOVIĆ
BIJELJINA
055/231 131
Web
E-mail
Državljanstvo
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Skype
ljiljana@spu.ba
BIH
22.09.1971
BIJELJINA
RADNO ISKUSTVO
• od – do
• Ime i adresa poslodavca
• zanimanje ili pozicija
• osnovne dužnosti i obaveze
NOVEMBAR 2005-danas
Poreska akademija, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina
Vanredni profesor
IzvoĎenje nastave na I i II ciklusu studija
FORMALNO OBRAZOVANJE
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
Novembar 2008
Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
Makroekonomija i javne finansije
Doktor ekonomskih nauka
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
2002-2006
Univerzitet u Beogradu, Republika Srbija
Makroekonomija i javne finansije
Magistar ekonomskih nauka
• od – do
• naziv ustanove, mjesto i država
• oblast
• zvanje
1997-2002
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Spoljna trgovina i finansije
Diplomirani ekonomista
1/3
Curriculum Vitae – Ljiljana Jović
MATERINJI JEZIK
srpski
STRANI JEZICI
ENGLESKI
NJEMAČKI
LIČNE KARAKTERISTIKE/SKLONOSTI
NEOPHODNE ZA RAD SA LJUDIMA
ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI
TEHNIČKE VJEŠTINE
kompjuteri i druga tehnička oprema
VOZAČKA DOZVOLA
B2
B2
Skolonost ka timskom radu, odgovorna,
Ispoljene organizacione sposobnosti, efikasnost, autoritativnost
Rad na računaru, MS Office
B
2/3
Curriculum Vitae – Ljiljana Jović
ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
Udžbenik „Fiskalni federalizam“ Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, 2012.
Perspektive EU u uslovima nepostojanja fiskalne unije, (koautorstvo sa Ljiljanom
Maksimović), Ekonomske ideje i praksa, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd,
decembar 2012.g., str.,101-113.g.
Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, (koautorstvo mr Nebojša
Bomeštar, mr Vladan Stanetić) New Challenges in Changing Labour Markets , Thematic
Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g.
Posledice sistema indirektnog oporezivanja na ukupne fiskalne odnose u
Bosni i
Hercegovini, Računovodstvo, Časopis za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, Beograd,
juli-avgust , 2011.g., str.91-98.
Direktni porezi u savremeni poreskim sistemima, Finrar, Naučno-stručni
računovoĎa i revizora Republike Srpske, br.4. Banjaluka, 2010.
časopis Saveza
Javno-privatno partnerstvo u mješovitoj privredi, Nauka, Časopis za društvene i
humanističke nauke Slobomir P Univerziteta br. 1., Slobomir Bijeljina, januar 2010. str. 247-272.,
Javno-privatno partnerstvo i kriza, Računovodstvo, Časopis za računovodstvo, reviziju i
poslovne finansije, Beograd, januar-februar, 2010.g., str.110-115.
Efekti proporcionalnog poreza u zemljama u tranziciji,Računovodstvo, časopis za
računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, Beograd, mart-april, 2009.g. str.6-17.
Fiskalna decentralizacija u nekim od zemlja sukcesora SFRJ- Zbornik Matice srpske za
društvene nauke br.122, Novi Sad, 2007.g., str.133-151.
3/3
Download

Dr Ljiljana Jović - Slobomir P Univerzitet