11.
12.
Uspe{no funkcionirawe na klubot na mladi
Prodol`uvawe na me|unarodna sorabotka: poseta od strana na
Ermenija, Azerbexan, Kosovo, Bosna, Srbija, Crna Gora kako i na{a
poseta na Slovenija, Avstrija, Sofija (Balkanski natprevar po prva
pomo{)
1.
Privlekuvawe na novi volonteri i nivna obuka za rabota vo CK
Prodol`uvawe na implementacija na noviot model za diseminacija
za mladi (CKA-PHV) vo drugi gradovi
Promovirawe na dvi`eweto, principite i vrednostite na Crveniot
krst na {to pogolem broj celni grupi
Podigawe na svesta za u~enicite za zna~eweto na Prvata pomo{ kako
i nivna masovna edukacija preku u~ili{niot sistem
Prvata pomo{ vo gradinkite za najmalite
Aktivna kampawa za promocija i unapreduvawe na krvodaritelstvoto
Podigawe na svesta kaj gra|anite za katastrofite, izgotvuvawe na
karta za potencijalni katastrofi vo Skopje so cel podobro prevenirawe,
postojana edukacija na EII i obezbeduvawe na zalihi vo magacinite
Unapreduvawe na ~ove~kite kapacitete, kako na volontersko taka i
na profesionalno nivo
Kontinuitet vo izleguvaweto na Op{testveno humaniot magazin
"Nova dimenzija"
Podobruvawe na sorabotka so zdravstvnite institucii so cel prepoznavawe na zdravstvenite potrebi na naselenieto
Sorabotka preku zaedni~ki proektni aktivnosti so nevladiniot sektor i mediumite
Unapreduvawe na site programi so cel dobli`uvawe do realnite
potrebi na teren
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2 E
Otvarawe na ku}i~ka na Skopski saem za pove}ekratni i potencijalni krvodariteli
Otvarawe na vtora ambulanta vo Avtokomanda za barateli na azil
Akcija Nov Dom- vo sorabotka so Me|unarodnoto u~ili{te "Nova" so cel sobirawe na
poku}nina od humanite gra|ani za socijalno zagrozeni semejstva
Novo ime i sodr`inski koncept na na{eto glasilo "Nova dimenzija" op{testveno human magazin
Edukacija na edinica za odgovor pri katastrofi, oddel za logistika, kako i upotreba
i brzo stavawe vo akcija na polskata podvi`na kujna
Edukacija na edinicata za odgovor pri katastrofi za upotreba na protiv po`arna oprema
Internacionalna dimenzija na proektot CKA-PHV vo Srbija, kako i pro{iruvawe vo
site OOCK vo R.Makedonija kako nov model za diseminacija za mladi
Ti vo mojot svet- proekt za kultura kako sistem od vrednosti vo srednoto u~ili{te
Vlado Tasevski
Obuka na prva pomo{ za lica vo firmi, kompanii, proizvodstveni pogoni i za najmalite vo gradinkite
Nie sakame Vie mo`ete, kampawa vo sorabotka so T-mobile so cel da im pru`ime
pomo{ na licata so cerebralna paraliza
Ne dozvoluvajte da Ve uniformiraat i da stanete u{te edna li~nost
vo nizot na kloniranite li~nosti koi sakaat da stanaat nekoi
drugi, a pri toa netrudej}i se sami da si ja pronajdat sre}ata vo svojot sopstven lik.
Ne e stra{no da se ima lo{ vkus za stil na `ivotot, tuku e stra{no
da se nema.
Zatoa i so ovoj izve{taj sakame da bideme unikatni i svoi vo interesot na onie za koi postoime.
Sait Saiti
Pretsedatel na Crven krst na
grad Skopje
Suzana Tuneva Paunovska
Sekretar na Crven krst na grad
Skopje
F3
Diseminacija
L Diseminacija za u~enici H
U{te od svoeto nastanuvawe pred pove}e od eden vek
Redovnite diseminaciski sesii od strana na odgovorniot
diseminator na teritorija na gradot redovno se realziraa i vo tekot na minatata godina. Ovoj del e poddr`an
od strana na Crven krst na R.Makedonija. J
L Diseminacija za studenti H
Crveniot krst im pru`a za{tita i pomo{ na lu|eto vo
nevolja.
Vo normalnite uslovi, vo organiziranoto
op{testvo vo koe{to `ivee ~ovekot toj e za{titen so
zakonite i nao|a potpora vo svojata neposredna okolina. No, postojat i situacii, kako {to se na primer
vooru`enite sudiri i prirodnite katastrofi koga
op{testvoto e isfrleno od ramnote`a, koga zakonite
se kr{aat, koga ~ovekovata prirodna sredina e
pretvorena vo haos, a negovata sigurnost, zdravjeto i
samiot opstanok se zagrozeni; vo takvi uslovi
Crveniot krst se zalaga da mu pomogne i da go za{titi
~ovekot.
Diseminacija pretstavuva {irewe znaewa za
Me|unarodnoto dvi`ewe na Crveniot krst i Crvenata
polumese~ina, ulogata i mandatot na Me|unarodniot
komitet na Crven krst, Me|unarodnata federacija na
nacionalni dru{tva na Crven krst i Crvenata polumese~ina i aktivnosti na nacionalni dru{tva,
osnovni principi na Dvi`eweto, Me|unarodnoto
humanitarno pravo, amblemot i humanite vrednosti.
Na{ata misija e diseminirawe ({irewe na
znaewa za Dvi`eweto na Crveniot krst i Crvenata
polumese~ina) i dobli`uvawe na Crveniot krst do {to
pogolem broj na poedinci, a preku niv i zgolemuvawe na
na{ite celnite grupi.
Diseminacija
Grafi~ki prikaz na slu{ateli po
OOCK na nivo na grad Skopje
4 E
L Diseminacija za lekari H
Kako rezultat na sogleduvawata direktno na teren, od
strana na pretstavnicite od Op{tinskite organizacii
Realizirani aktivnosti:
Crven krst na grad Skopje, tradicionalno, vo ramkite na
terenska nastava po predmetot Socijalna medicina
sproveduva diseminaciska obuka na studentite od
Medicinski i Stomatolo{ki fakultet. Taka i ovaa godina vo mesec dekemvri bea napraveni mini rabotilnici za
na Crven krst vo komisijata za diseminacija na Crven
krst na grad Skopje, vo mesec septemvri be{e organizirana diseminaciska obuka za lekari. Od sekoja
Op{tina bea pokaneti po 5 aktivni lekari koi{to gi pominale poslednite dve obuki za predava~i za prva pomo{.
Vkupna brojka na lekari, pretstavnici od OOCK iznesuva{e 23.
Obukata vsu{nost pretstavuva i pilot faza za
vo idnina, vo koja celna grupa bi bile lekari vo Skopje. J
L Diseminacija za ~lenovi na EII H
Vo mesec septemvri volonteri na Crven krst na grad
Skopje ja pominaa dvo~asovnata obuka za diseminacija.
Akcentot be{e staven na Dvi`eweto na Crveniot krst i
Crvenata polumese~ina, @enevskite konvencii, principi
na Crveniot krst kako i strukturnata postavenost na
Crveniot krst na R.Makedonija. Obukata pretstavuva
po~etok na nivnata obuka bidej}i im slede{e obuka na
tema voda i sanitacija. Del od osposobenite volonteri }e
stanat del od timot za voda i sanitacija na Edinica za
Itni Intervencii pri Crven krst na R.Makedonija, a del
od niv nivni zameni. J
studentite kako i poseta na humanitarniot dom Dare
Xambaz i prostoriite na Crven krst na grad Skopje.
Vkupnata brojka na studentite koi{to ja pominale
diseminaciskata sesija iznesuva 348 studenti rasporedeni vo 9 grupi. Glavna cel na obukata e {irewe na znaewa za Crven krst (diseminacija) kako i promovirawe na
aktivnostite so cel idno vklu~uvawe na novi volonteri
vo redovi na organizacijata. J
PRIDOBIVKI:
Pohumano dejstvuvawe od strana na lu|eto kako i po~ituvawe na humanitarnite principi vo praktika; Po~ituvawe na amblemot; Zacvrstuvawe na identitetot na
Dvi`eweto; Zajaknuvawe na slikata na Nacionalnoto
dru{tvo koe bi bilo poatraktivno za doma{nite i nadvore{ni partneri J
Crven krst vo akcija Promocija na humani vrednosti (Diseminacija)
Pridobivki
Iniciran od strana na Norve{ki Crven krst vo 1996 godina, a poddr`an od strana na Me|unarodniot Komitet na
Crven krst kako i Biro za razvoj na obrazovanie, proektot
e sproveduvan od strana na Crven krst na Republika
Mekedonija, a za implementator se javuva Crven krst na
grad Skopje.
CKA-PHV e proekt koj ve}e 10 godini aktivno raboti na
zgolemuvawe na interetni~kata komunikacija pome|u
mladite vo Republika Makedonija. Istoto se postignuva
preku promovirawe na kulturata kako sistem od vrednosti, zapoznavawe na drugite kulturi i `ivotnite vrednosti, soo~uvawe so razli~nostite na kulturite na lu|eto so
koi{to `iveeme kako i educirawe na mladite na poleto
na komunikacijata, komunikaciskite tehniki, tolerancijata i @enevskite konvencii, kako i zada~ite, principite
i misijata na Crveniot krst.
Del od sprovedenite aktivnosti ovaa godina bea
i pet redovni rabotilnici(tri vo minatogodi{niot i dve
od ovogodina{niot u~ili{en ciklus), od koi edna be{e
pilot rabotilnica za rabota so OOCK. Poradi odli~nata
evaluacija na ovaa rabotilnica, zaradi evaluacija na
poleto na diseminacija vo R.Makedonija, kako i poradi
potrebata za otvarawe na PHV za site OOCK, be{e
napravena promena na proektot pri {to toj be{e transformiran vo edna diseminaciska alatka. Proektot e
poddr`an od strana na izvr{en odbor na Crven krst na
R.Makedonija i stanuva zadol`itel kako alatka za diseminacija so mladi vo sekoja OOCK. Pa taka, so po~etokot na
novata u~ebna 2006/2007 god. vo programata za prvpat bea
vklu~eni site op{tinski organizacii na Crven Krst na
teritorijata na Republika Makedonija i na ovoj na~in taa
stana otvorena za site sredno{kolci od site sredni
u~ili{ta vo zemjata.
Vtora va`na aktivnost vo izminatata godina
be{e odr`uvaweto na Finalnata rabotilnica vo tekot
na po~etokot na mesec maj, kade najaktivnite mladinci,
koi voedno izrabotile i najdobri proekti vo tekot na
izminatata godina, imaa mo`nost povtorno da se sretnat
i da pominat ~etiri dena zaedno u~ej}i i zabavuvaj}i se.
Od finalna rabotilnica bea izbrani ~etvorica pretstavnici za letniot kamp Prijatelstvo bez granici.
Po~nuvajki od vtorata polovina na 2007 godina
proektot CKA-PHV na zainteresiranost na Crven krst
Srbija so poddr{ka na MKCK stana pilot proekt vo
nivniot del na diseminacija. Vo ramkite na ovoj pilot
proekt vo Srbija bea odr`ani sedum nagledni ~asovi vo
diseminacionite centri vo Kraqevo, U`ice, Kragujevac,
Sombor, Belgrad, Zaje~ar i Ni{ i na site niv prisustvuvaa vkupno 140 mladinci, volonteri na Crveniot krst na
Srbija. Po pet mladinci od sekoj diseminaciski centar
bea izbrani da prisustvuvaat na prvata pilot rabotilnica vo R. Srbija, koja se odr`a vo Divqane od 10 do 12
Noemvri 2006god. Vo tek e izrabotka na proktite za
dobrobit na zaednicata po {to }e se pravi selekcija i
izbranite mladinci }e bidaat obu~uvaani za ko-instruktori vo nivnoto Nacionalno dru{tvo. J
CKA-PHV programata pretstavuva na~in za
privlekuvawe i zadr`uvawe na volonterite,
ovozmo`uva diseminaciski trening za volonterite,
zajaknuvawe na vnatre{nata struktura na Crven krst,
aktivirawe na mladite vo Op{tinskite organizacii,
ovozmo`uva gradewe i podobruvawe na imixot na CK
pome|u mladite, diseminatorite i op{tata populacija.
Vo tekot na ova negovo desetgodi{no postoewe
vo negovi ramki bile odr`ani 70 redovni rabotilnici na
koi{to prisustvuvale 2900 u~enici i 520 profesori od
84 sredni u~ili{ta od vkupno 89 sredni u~ili{ta vo R.M.,
kako i preku 155 pretstavnici od Crveniot Krst od teritorijata na cela R. Makedonija
Za Nacionalnoto dru{tvo toj pretstavuva interaktivna alatka preku koja se povrzuva diseminacijata so
humanitarnata praksa, Crveniot krst so u~ili{tata /
volonterite mladinci i baranoto znaewe so akcija vo
realniot `ivot.
Za mladite pak ova e {ansa da napravat ne{to,
da ja smenat ili podobrat sredinata vo koja{to `iveat,
pritoa izgraduvaj}i se i razvivaj}i se sebe si kako zreli
i odgovorni li~nosti.
Za u~ebna 2006/2007 godina, preku noviot model
na {irewe na programata, se o~ekuva 1200 mladinci da ja
pominat obukata i da izgotvat okolu 200 proekti (vo prosek grupa od 5 mladinci }e izgotvuva eden proekt).
F5
Podgotvenost i dejstvuvawe pri katastrofi
Podgotvenost i dejstvuvawe pri katastrofi
6 E
EDINICA ZA
ODGOVOR PRI
K ATA S T R O F I
Timovite na edinicata za odgovor pri katastrofi mora
postojano da ja odr`uvaat svojata kondicija i da osposobuvaat novi ~lenovi koi }e zna~at "transfuzija na sve`a i
mlada krv", odnosno timovite da se nadopolnuvaat so
mladi osposobeni kadri. Osve`uvaweto na timovite
be{e postojana aktivnost na Crveniot krst na grad Skopje.
Trening seminarite, osposobuvawe na timovite,
oddr`uvawe na kondicija, regrutirawe na mladi kadri
kako i rezervi se so cel istata da bide podgotvena za
efikasno i brzo dejstvuvawe pri katastrofite.
Vo ovaa nasoka se realiziraa slednite
aktivnosti:
O Timot za bezbednost na planina dvapati organizira
Trening seminar vo zimski uslovi na Popova [apka.
U~esnicite na seminarot ve`baa skijawe, transport na
povredeni so ski ~amec, dvi`ewe vo planina vo zimski
uslovi, orientacija, lavinologija, spasuvawe vo lavina,
sidri{ta vo sneg, kopawe bivok, hipotermija i izgorenici,
kartografija, spu{tawe na mariner niz kuluar i sl.
O Za potrebite na Timot za bezbednost na voda be{e
organiziran sedum dneven kurs za spasiteli. Kursot se
realizira{e preku teoretski i prakti~en del. Kolku od
seto toa tie teoretski i prakti~no sovladaa poka`aa na
zavr{niot ispit. Od 18 u~esnici, 14 polo`ija za spasiteli, trojca za pomladi spasiteli, a samo eden be{e
kvalifikuvan za postar spasitel.
O Vo organizacija na Crveniot krst na Makedonija vo
Centarot za edukacija na kadri i rekreacija vo Struga, se
organizira Trening seminar za ~lenovite na Edinicata i
nejziniot rezerven sostav. U~esnicite na seminarot imaa
mo`nost da se zapoznaat so: Istorijatot, principite, komponentite na Dvi`eweto, strukturata i zada~ite na
Crveniot krst na R. Makedonija, katastrofite i kako da se
za{titime od niv, procenka, pred, za vreme i po katastrofite i kako da se za{titat od niv, Proektot SFERA,
motoristika, podigawe na kamp, menanxment i planirawe,
psiholo{ka poddr{ka, pti~ji grip i prva pomo{.
Timot za bezbednost na voda, pokraj ovie predavawa
rabote{e i po posebna Agenda za bezbednost na voda.
Obukata se sostoe{e od teoretski i prakti~en del.
O Na Trening seminarot za voda i sanitacija, {to go organizira{e Crveniot krst na Makedonija vo Struga
u~estvuvaa 12 na{i volonteri i del od Timot za logistika.
O Vo periodot od 22 do25.12.2006 god. vo planinarskiot
dom "Vrtele{ka" na planinata Pla~kovica, Crveniot
krst na Makedonija organizira{e obuka za spasiteli na
planina. Na ovaa obuka u~estvuva{e Timot za spasuvawe
na planina so 2 ~lena rezerva, del od timot za logistika
i komandirot na medicinskiot tim.
O Timovite po posebni programi preku Trening aktivnosti, postojano gi osve`uvaa znaewata i ja odr`uvaa
kondicijata.
^lenovite na Edinicata, minatata 2006 godina
uspe{no go pominaa osnovniot kurs po prva pomo{. So cel
da se prodlabo~at i pro{irat znaewata po prva pomo{
dobieni od osnovniot kurs, ovaa godina go pominaa i
trieset ~asovniot kurs. Ovoj pat ponaglasen be{e prakti~niot del so cel da se osposobat za trija`a,
uka`uvawe na prva pomo{ i transport na povredenite
pri masovni katastrofi.
^lenovite na Edinicata uspe{no go prosledija i
kursot za protivpo`arna za{tita, organiziran vo
Centarot Dare Bombol na Vodno.
Edinicata za odgovor pri katastrofi u~estvuva{e i na ve`bata MIROTVOREC 2006 vo Kavadarci.
^etvorica ~lenovi na Timot za spasuvawe na
planina od Edinicata vo ramkite na svoite aktivnosti i
kondicioni treninzi, na 8.08.2006 god go iska~ija najvisokiot vrv na Evropa - Mont Blan.
Golem broj na masovni manifestacii bea
obezbeduvani od medicinskiot tim i timot za spasuvawe
na planina.
Timot za logistika vo Centarot Dare Bombol
pod {atori, organizira ednodneven trening za koristewe
na polskata kujna. Na treningot u~estvuvaa site ~lenovi
na Edinicata, za koi be{e podgotven ru~ek vo polskata
kujna. Dodeka se podgotvuva{e ru~ekot, se organizira
akcija za ~istewe na krugot na Centarot.
^lenovite na Edinicata, posebno Timot za logistika, sekoga{ bea me|u prvite pri poplavi, po`ari i sl.,
pravea procenka i distribuiraa humanitarna pomo{.
Pridobivki
Edinicata e osposobena za dejstvuvawe vo slu~aj na
katastrofi, uka`uvawe na pomo{ na gra|ani pogodeni od
razni katastrofi, podignuvawe na imixot na
Organizacijata, podigawe na svesta kaj javnosta i javna
edukacija.
SPASITELNA STANICA
NA VODNO
Spasitelnata stanica na Vodno, prva i edinstvena vo
Republika Makedonija i vo tekot na 2006 god. se poka`a
kako mnogu va`en element vo razvivaweto na programite
kade Crveniot krst ednostavno e dobli`en do sekojdnevieto na gra|anite. Gra|anite postojano upatuvaa blagodarnost do CK na grad Skopje za prijatnoto i bezbedno
prestojuvawe na planinata Vodno, blagodarenie na spasitelnata stanica Vodno.
Preku celata godina, za vreme na vikendite i
praznicite ima{e organizirani de`urstva od ~lenovi
na timot za spasuvawe na planina i od medicinskiot tim.
Od nivnite izve{tai mo`e da se vidi deka vo
izve{tajniot period napraveni se pove}e intervencii na
povredi od razli~en vid, a pote{ko povredenite se
transportirani vo najbliskite zdravstveni ustanovi.
Delegacijata od Crveniot krst na Ainbek, donator na
stanicata ima{e mo`nost da prosledi nagledna ve`ba
organizirana vo neposredna blizina na spasitelnata
stanica.
Pridobivki
Uka`ana prva pomo{ na vkupno 58 gra|ani, izletnici, a
pote{ko povredenite se preneseni do najbliska
zdravstvena ustanova; organizirani potragi po is~eznati
lica, edukacija na izletnici, markirawe na pateki i
soveti za orijentacija na planina; vr{ewe na diseminacija so znakovite, podigawe na imixot na Organizacijata.
F7
S O C I J A L N O - H U M A N I TA R N I
A K T I V N O S T I
Socijalno - humanitarni aktivnosti
krst Ainbek, Johaniter, Ninberg - Germanija, Kulturnohumanitarna organizacija ENSAR, ARM, COLGATE-PALMOLIVE, Adrija, T- MOBILE i dr.
8 E
Aktivnostite po povod odbele`uvawe na 16 Oktomvri,
Denot na glata, se realiziraa preku op{tinskite organizacii . Ovaa godina, vo organizacija na mladite na
Crveniot krst se organizira i centralna manifestacija.
I ovaa godina ne mo`eme da bideme zadovolni od realiziranite aktivnosti na OOCK.
Prodol`ija aktivnostite za distribucija na humanitarna
pomo{ na vremeno raselenite lica i humanitarno
zgri`enite lica.
Crven krst na grad Skopje vo sorabotka so Fondacijata Tmobile, po povod novogodi{nite praznici organizira{e
novogodi{ni pretstavi za decata so posebni potrebi,
deca od semejstva - barateli na azil kako i za decata od
socijalno zagrozenite semejstva. So ovaa Programa se
opfatija 284 deca.
Crveniot krst na grad Skopje i vo tekot na 2006 god.
prodol`i aktivno da dava svoj pridones vo podobruvawe
na kvalitetot i transparentnosta vo realiziraweto na
socijalno-hhumanitarnite aktivnosti i zajaknuvaweto na
kapacitetite na organizacijata za soodvetno intervenirawe vo ubla`uvawe ili nadminuvawe na socijalnite
potrebi na gra|anite.
Na ovoj plan, se dava{e neposredna pomo{ na op{tinskite organizacii na Crven krst vo planirawe i realizirawe na aktivnostite, so preporaka prioritetite na
deluvawe da se definiraat vrz osnova na predhodno
napravena analiza na humanitarnata sredina. Posebno,
koordinativnata uloga dojde do izraz vo odbele`uvaweto na tradicionalnite aktivnosti spored Kalendarot na
Crveniot krst na Republika Makedonija.
Sorabotkata so nevladini i dr`avni organi be{e na
zavidno nivo. Ova godina, sorabotkata so Sektorot za
javni odnosi na grad Skopje be{e intenzivirana.
Kvalitetot i transparentnosta vo raboteweto doprinese
za zgolemuvawe na brojot na donatori, me|u koi: Crven
Pridobivkite od realiziranite socijalno- humanitarni aktivnost se sledni: zgolemen kapacitet na
Organizacijata da odgovori na odredeni potrebi na ranlivoto naselenie vo ubla`uvawe na socijalnite problemi, kako i na odredeni potrebi na instituciite na
dr`avata; podignat e imixot na Organizacijata i golem
broj na mladi lica se anga`irani vo planirawe i realizirawe na socijalno-humanitarnite aktivnosti.
Kumulativno distributirana
humanitarna pomo{ za 2006 godina
K }ebiwa
1.076 kom.
K vre}i za spiewe
250 kom.
K jakni
310 kom.
K du{eci
50 kom.
K stara obleka
150 paketi
K bebi paketi
10 paketi
K higienski kompleti
138 kom.
K kofi za higiena
280 kom.
K te~en sapun
34 paketi
K hrana paketi
2176 paketi
K setovi za kujna
50 kom.
K ~etki za zabi "Colgate" 1250 kom.
K za~in
1900 kg
K ~aj
500 kg
K kompjuteri
43 kom.
AKTIVNOSTI NA MLADITE
Tie ja postignuvaa celta preku realizacija na slednite
aktivnosti:
O Vo periodot od 02-04.02.2006 god. se odr`a Trening kurs
za obuka na mladinski lideri vo Crven krst na R.
Makedonija. Treningot go zavr{ija 17 mladinci -lideri
koi }e mo`at da vr{at obuka na drugi volonteri i da gi
motiviraat za rabota vo Crven krst.
O Po povod Nedela na borba protiv srcevosadovi zaboluvawa, koja trae{e od 21-28 Fevruari, Cveniot krst na grad
Skopje vo sorabotka so Kardiohirurgija "Filip II" realiziraa niza aktivnosti za edukacija na mladite, no i na
po{irokata populacija za zdrav na~in na `ivot kako prevencija od srcevo-sadovi zaboluvawa. Tie pod mototo "Go
sakam svojot `ivot onolku kolku {to kvalitetno `iveam"
organiziraa rabotilnica za mladite i kampawa na
plo{tad Makedonija, a vo spisanieto "TEA Moderna"
izleze pamfleta so soveti za zdrav na~in na `ivot.
O Po povod Nedela na borba protiv malignite zaboluvawa na 07 mi Mart 2006 god. mladite na Crveniot krst na
grad Skopje vo sorabotka so Zdru`enieto na `eni operirani od rak na dojkata "@ivotna iskra" posetija 100
pacientki na Klinikata za hirurgija i Klinikata za
onkologija, im podarija po edna ru`a vo ~est na praznikot
na `enata 8mi Mart, a voedno im pru`ija i psiholo{ka
poddr{ka.
O So cel da im se pomogne na mladite bez roditeli vo
zapo~nuvaweto na noviot samostoen `ivot otkako }e go
napu{tat domot za deca bez roditeli "11 Oktomvri"
Mladite na Crveniot krst na grad Skopje vo sorabotka so
Amerikanskoto u~ili{te "Nova" organiziraa Humanitarna akcija "Za nov dom" za sobirawe na poku}nina za
opremuvawe na domovite na ovie mladi. Rezultatite
poka`aa deka Skopje ima golem broj na humani gra|ani koi
doniraa najrazli~ni predmeti kako mebel, aparati za
doma}instvo, televizori, pribori, setovi za jadewe,
postelnina i dr. So del od ovaa poku}nina be{e kompletno opremen eden stan koj Ministerstvoto za trud i socijalna politika go dade na koristewe na trojcata mladinci. Ovie mladinci zaedno so nivnite drugari i u~enicite
od u~ili{teto "Nova" se dru`ea i rabotea na ureduvawe
i ~istewe na poku}ninata vo stanot. Ostanatata sobrana
poku}nina be{e donirana vo u{te ~etiri stanovi na
mladi bez roditeli preku Zdru`enieto za deca bez
roditeli i roditelska gri`a "Idnina".
K Po povod Nedelata na Crveniot krst i Crvenata polumese~ina, tim od Mladi na Crveniot krst se podgotvuvaa
i gi realiziraa slednite aktivnosti:
O 08 Maj, Svetskiot den na Crven krst i Crvenata polumese~ina mladite go odbele`aa so sproveduvawe na
aktivnosti na plo{tadot Makedonija kade be{e postaven
{tand na koj mladinci, volonteri na Crveniot krst
zboruvaa za rabotata i misijata na Crveniot krst, a voedno na gra|anite im se dele{e propaganden materijal,
bexovi i baloni so znakot na Crven krst.
O Na 12 Maj Mladite kako rezultat na dobrata prethodna
sorabotka go posetija Dnevniot centar za lica so
intelektualna popre~enost Poraka i zaedni~ki so korisnicite na centarot pominaa dva ~asa vo izrabotuvawe na
crte`i so znacite na Crven krst i Poraka. Tie izrabotuvaa i nakit i razni drugi predmeti od glina. Nakitot go
prodadoa i zarabotija 2 000,00 den. koi gi namenija za
licata od Poraka.
O Na 21 Mart vo "Parkot na tolerancija" se odr`a manifestacijata "Site na{i deca se borci" za deca so
hendikep, vo organizacija na kabinetot na Pretsedatelot
na R. Makedonija. Crveniot krst na grad Skopje u~estvuva{e vo del od organizacijata kade 35 Mladinci
obele`ani so znakot na Crven krst bea anga`irani vo
najrazli~ni aktivnosti za pomo{ na decata so hendikep.
Dvajca mladinci od u~ili{teto "Nova" ja vodea programata, a 7 mladinci koi go so~inuvaat timot za Prva Pomo{
i 2 doktori od EII bea prisutni i podgotveni da pomognat
dokolku se pojavi potreba za toa, a voedno pomagaa i na
drugite mladinci okolu nivnite aktivnosti.
O Na 07.11.2006 god. se odr`a vonredna konstitutivna sednica na Sobranieto na Mladite na Crven krst na grad
Skopje na koja be{e izbran Pretsedatel i Izvr{en odbor
na mladi so mandat od 2 godini.
O U~estvo na Mladinska konferencija na Crven krst
Saraevo i na Leten kamp za deca bez roditeli i roditelska gri`a i za deca so hendikep vo [vajcarija.
Za Denot na gladta (16-20.10.2006) bea organizirani niza
aktivnosti. Be{e organizirana kreativna rabotilnica za
izrabotka na ukrasni saksii koi se prodavaa na
Centralnata manifestacija koja se realizira{e vo GTC na
18 Oktomvri. Na {tandovite vo trgovskiot mladite prodavaa {oqi i ukrasni saksii. Na akcijata se pridru`ija i
aktivistki na [email protected] koi prodavaa sve`o podgotvena
hrana, kako i u~enici od gimnazijata NOVA. U~enicite
u~estvuvaa vo site aktivnosti, a voedno vo tekot na celata
nedela tie imaa akcija vo u~ili{teto kade se sobira{e
hrana. Od sobranite pari i hrana bea podgotveni 10 paketi
so higienski sredstva i prehrambeni produkti koi se distribuiraa na 10 socijalno zagrozeni semejstva preku OOCK.
Aktivnosti na mladite
Glavna cel na mladite na Crven krst vo 2006 be{e promovirawe na humanite vrednosti i podigawe na imixot na
Crveniot krst kaj mladata populacija.
F9
KLUB NA MLADI
NA CRVEN KRST
N A G R A D S KO P J E
Klubot na mladi na Crven krst na grad Skopje formiran
kon krajot na 2005 godina, vo izminatata 2006 godina zema
silen zamav realiziraj}i golem broj aktivnosti. Osoben
udel za uspe{no pominata godina ima{e Stopanska banka
A.D koja ja finansira{e celokupnata programa za 2006,
kako i Me|unarodniot komitet na Crven krst - Delegacija
Skopje koj preku finansirawe na proektot Obuka na
mladi volonteri za rabota vo Crven krst pridonese za
zgolemuvawe na brojot na volonteri i nivna obuka za rabota vo Crven krst.
Klub na mladi
Relizirani aktivnosti od Programata na Klubot na
mladi za 2006
10 E
O "PREKU SPORT DO PODOBRO UTRE" e mototo koe gi
slede{e mladite vo tekot na Humanitarniot turnir vo
mal fudbal. Vo periodot od 07-11 Juni, vo sportskata sala
Rasadnik sredno{kolci igraa fudbal za humani celi i
sobraa 18 430,00 den. Me|u drugoto celta na nastanot be{e
dru`ewe i urivawe na barierite i stereotipite na mladite od razli~na etni~ka pripadnost. Svoj pridones vo
realizacija na aktivosta ima{e i Agencijata za obezbeduvawe na imot i lica "Panter Primus".
O Na 01 Oktomvri vo Rekreativniot centar Saraj mladite
realiziraa Ekskurzija za 51 dete od semejstvata barateli
na azil vo R. Makedonija. Na ekskurzijata volonterite gi
vodea decata niz pove}e natprevaruva~ki igri, a po
ru~ekot sleduva{e igrata "Skrieno bogatstvo" vo koja
decata preku mapa i odredeni tragi so rebusi se obiduvaa da stignat do bogatstvoto koe gi ~eka{e skrieno pod
edno drvo. Na krajot slede{e i razmena na vpe~atoci od
denot pome|u mladite na Crven krst i decata {to poka`a
deka ovoj den be{e odli~na mo`nost za dru`ewe,
rekreacija i socijalizacija na decata, no i pottik za
ponatamo{na rabota so ovie deca kako ranliva celna
grupa so mnogu nezadovoleni potrebi.
O Vo tekot na noemvri i dekemvri mladite organiziraa
pove}e rabotilnici za 25 deca od Domot za deca bez
roditeli i roditelska gri`a "11 Oktomvri". Imeno intenzivnoto nivno dru`ewe rezultira so izrabotka na ukrasni sve}i koi se prodavaa na Novogodi{niot pana|ur na
Saem, a so sobranite sredstva, mladite na Crven krst
zaedno so decata od domot bea na pica vo TC Ramstor,
{to voedno be{e i `elba na de~iwata. Vo samata organizacija be{e vklu~ena i posetata na "Action park" na
Saem {to dovede za u{te pogolema sorabotka me|u decata i mladincite i nivno me|usebno nezaboravno
dru`ewe. Nekoi od decata od domot ve}e aktivno se
vklu~uvaat i vo akciite na Klubot na mladi kako volonteri na Crven krst, {to e od osobena va`nost bidej}i toa
i be{e edna od glavnite celi na site aktivnosti.
O So cel da im se uka`e vnimanie, da se animiraat, da im
se podelat prehrambeni produkti na den 23 Noemvri
mladincite na Crven krst na grad Skopje go posetija
domot za stari lica "Majka Tereza". Na golemo me|usebno
zadovolstvo slede{e u{te edna sredba na 15 Dekemvri
koga mladite organiziraa za ovie lica prednovogodi{na
zabava. Na zabavata zaedno ja kitea novogodi{nata elka,
a prijatnata atmosfera kulminira so zaedni~ko
dru`ewe, zasladuvawe so par~e torta i podaruvawe po
edno simboli~no novogodi{no poklon~e za site korisnici vo domot. Za ubavata atmosfera doprinese i
Fondacijata T-Mobile za Makedonija. Tie go obezbedija
prisustvoto na Igor Uzunov od M2 Produkcija koj so
svoite pesni gi razne`ni srcata na starite od domot.
O Klubot na Mladi na Crven krst na grad Skopje na 30
Noemvri 2006 god. organiziraa golema Humanitarna zabava vo no}niot klub "Papaja" na koja prisustvuvaa preku
400 volonteri na Crveniot krst i nivni prijateli. Vo
dobra atmosfera, so dobra zabava mladite sobraa 16
900,00 den. so koi kupija televizor, DVD, crtani filmovi,
slagalici i knigi za Internatot za deca bez roditelska
gri`a "Goce Del~ev" vo s. Qubanci.
O Sorabotkata so CPLIP "Poraka" prodol`i i so akcijata "Dedo Mraz vo site nas" vo ~ii ramki mladite na Crven
krst zaedno so lica so intelektualna popre~enost
izrabotija 160 novogodi{ni ~estitki i gi prodavaa
istite na novogodi{niot pana|ur na Skopski saem. Od
proda`bata sobraa 4 020,00 den. koi }e bidat nameneti za
ovie lica.
O I ovaa godina vo novogodi{na atmosfera, a so cel da
im posveti vnimanie na de~iwa od socijalno zagrozeni
semejstva, mladite organiziraa sobirna akcija "Mladi za
mladi" vo supermarketot VERO vo ^air. Tie sobiraa pari,
bomboni, ~okoladi i se {to mo`e da sodr`i edno novogodi{no paket~e. Nivnata humana inicijativa rezultira{e so sobrani 12 050,00 den. i nekolku paketi so
proizvodi. Po akcijata, mladite vo izgotvuvawe na
paket~iwata bea podr`ani i od UNI-STIL Kompani so
donirawe na proizvodi od koi bea napraveni pogolem
del od vkupno 120-te bogati novogodi{ni paket~iwa za
deca od selata [i{evo i Matka.
Ostanatite pari, kako i del od parite koi mladite gi
sobraa od Humanitarniot turnir vo mal fudbal, bea iskoristeni za kupuvawe na televizor, DVD i crtani filmovi
za Detskata klinika vo Kozle.
O Vo tekot na oktomvri i noemvri be{e realiziran
proektot "Obuka na mladi volonteri za rabota vo Crven
Krst". Vo ramkite na proektot be{e napravena promocija
na Klubot na mladi preku prezentacii, delewe na flaeri
i istaknuvawe na plakati vo sredni u~ili{ta, fakulteti i na javni mesta koja rezultira{e so 40 novi volonteri. Po promocijata slede{e i rabotilnica na koja 42
volonteri dobija obuka za rabota vo Crveniot krst.
Proektot be{e poddr`an od Me|unarodniot komitet na
Crven krst - Delegacija Skopje.
Pridobivki
O 40 novi volonteri za rabota vo Crven krst i nivno
zadr`uvawe preku razni na~ini na motivircija;
O 42 Obu~eni mladi za planirawe i realizacija na mali
proekti/aktivnosti preku rabotilnici, dobar del od niv
i preku On the job treninzi vo kancelarijata na mladi na
Crven krst na grad Skopje;
O Prisutnost na mladite na teren i vo aktivnosti organizirani vo ramkite na dr. oddeli na Crven krst na grad
Skopje i na Crven krst na R. Makedonija kako i aktivnosti
organizirani od strana na drugi organizacii vo Skopje;
O Sobrani vkupno 53 400,00 den. so koi im se pru`ilo vnimanie ili im se pomognalo na okolu 200 deca koi spa|aat
vo ranlivi grupi na naselenie, 100 stari lica i okolu 30
lica so intelektualna popre~enost;
O Okolu 400 mladi informirani za prevencija od
HIV/SIDA i seksualno prenoslivi bolesti;
O Kompletno opremen eden trosoben stan za mladi bez
roditeli i roditelska gri`a, i u{te 4 stana delumno
opremeni.
O Za~lenuvawe na 3 mladi bez roditeli i roditelska
gri`a (marginalizirana grupa) vo Klubot na mladi i
nivno aktivno vklu~uvawe vo realizacija na aktivnosti.
O Odr`uvawe na dobra sorabotka so Nevladina organizacija CIPLIP Poraka, Me|unarodni u~ili{ta “Nova”,
Dom za deca bez roditeli i roditelska gri`a "11
Oktomvri".
O Prisutnost vo mediumite pri sekoja realizirana akcija.
Klub na mladi
O Okolu 40 mladi educirani za prevencija od
srcevosadovi zaboluvawa
F 11
Prijatelstvo bez granici
aktivni vo Op{tinskite Organizacii na
Crveniot krst
Ova e 9-ta godina kako {to se odr`uvaat
kampovite, koi prethodnite godini bea
organizirani vo slednive zemji:
Prijatelstvo bez granici
O Norve{ka (1998 i 2002)
O Makedonija (1999, 2000 i 2005, 2006)
O Bosna i Hercegovina (2001)
O Srbija i Crna Gora (2003 i 2004)
12 E
Na letniot kamp koj se oddr`a vo Struga,
Makedonija vo mesec avgust, mu prethode{e edna podgotvitelna rabotilnica
koja{to se oddr`a vo Saraevo na koja bea
dogovoreni broj na u~esnici, temite, predava~ite.
Celna grupa:
Sekoja
od
grupite
u~esni~ki:
Norve{kata, Bosanskata, Makedonskata,
Srpskata, Crnogorskata i Kosovskata,
ispratija odreden broj na u~esnici od
lokalnite op{tinski organizacii na
Crveniot krst.
U~esnici od Makedonija:
Od 1996 godina Norve{kiot Crven krst rabote{e na izgradba na
mirot i razre{uvaweto na konfliktite nasekade vo Jugoslavija.
Aktivnostite gi sproveduva{e preku programata promocija na
humanitarnite vrednosti kade {to eden od najva`nite elementi e
izgradba na tolerancijata i razbiraweto pome|u razli~ni etni~ki
grupi. Ovaa programa, ili barem del od nea, e usvoena i adaptirana
spored potrebite od strana na sekoe Nacionalno dru{tvo i e
povrzana so razli~ni aktivnosti na Nacionalnite dru{tvo i e del
od nivnite godi{ni akcioni planovi.
Glavna cel:
Zajaknuvawe na mre`ata na mladite vo Crveniot krst so promovirawe na vrednostite na Crveniot krst i mladinskite programi vo regionot; Promovirawe na tolerancija, razbiraweto i
po~itta kon razli~nosta; Izgradba na cvrsta mre`a na prijatelstvo preku granicite; Motivirawe na u~esnicite da bidat
Od Crveniot krst na R.Makedonija na kampot pretstavnicite bea izbrani na dva
na~ina. Preku CKA-PHV proektot i preku
OOCK. Od 200 u~esnici koi{to bile
prisutni na redovni rabotilnici na PHV,
ciklus 2005/2006 izbrani se 40 koi
prisustvuvaa na finalna rabotilnica i
od niv se izbrani 4 zaradi svojata
anga`iranost i poznavawe na angliski
jazik.
Fr i e n d s h i p w i t h o u t b o r d e r s
Temite na kampot:
Ovaa godina temite na kampot bea pove}e fokusirani na
vrednostite vo Crveniot krst koi{to bea obraboteni
preku sledni predavawa i prezentacii:
O Istra`uvawe na Me|unarodno humanitarno pravo;
O Kultura kako sistem od vrednosti;
O Crven krst i mediumi;
O Prezentirawe na mladinskite aktivnosti vo regionot
O Prezentirawe na ND vo regionot
O Prezentirawe na zemjata
Na kampot be{e primeneta razli~na metodologija, so cel
postignatite rezultati da bidat povidlivi i istite da
mo`at da se izmerat: grupna rabota, diskusii, predavawa,
dramska izvedba i scenarija.
Goran Momirovski od Me|unaroden komitet na Crven krst
ja vode{e sesijata Crven krst i mediumi vo koja
u~esnicite podeleni vo grupi ima postaveno scenario i
vo odnos na istoto treba{e da podgotvat pres konferencija na koja{to treba{e da go branat boite na Crveniot
krst
Vo delot obuka za Prvata pomo{ D-r Ognen odr`a
prezentacija i kratka obuka koja{to be{e prosledena so
ve`ba od strana na ekipata za Prva pomo{ pri Crven
krst na grad Skopje.
Psihologot Ema Stojmenova ja vode{e sesijata za kulturata koja{to prethode{e so filmot Mojata golema gr~ka
svadba. Denot prodol`i so ve`ba plemiwa i prezentacija na telo karta kade sekoj u~esnik ima{e mo`nost da se
prezentira pred celata grupa podetalno.
Eden den be{e rezerviran za Me|unarodno humanitarno
pravo vo izvedba na Norve{ki Crven krst. Mladite od
ovaa ND imaat razvieno cela ve`ba kade {to u~esnicite
se delat vo dve grupi i me|usebno vojuvaat. Potoa razgovaraat i gi voo~uvaat gre{kite napraveni so
prekr{uvawe na Me|unarodno humanitarno pravo.
Vetuvawa:
Na krajot na kamot u~esnicite dadoa svoi li~ni i
nacionalni vetuvawa za dobrobit za zaednicata vo
koja{to `iveeat preku Crveniot krst. Nacionalnite
zaedni~ki se izrabotuvaa vo nacionalnite grupi i site
bea prezentirani pred ostanatite zemji i istite }e bidat
sledeni i poddr`uvani od strana na pretstavnici od
Nivno nacionalno dru{tvo.
CRVEN KRST NA REPUBLIKA MAKEDONIJA VO
SORABOTKA SO CRVEN KRST NA GRAD SKOPJE I
NAREDNA GODINA KE BIDAT DOMA]INI NA
JUBILEJNIOT 10-tt i PO RED KAMP PRIJATELSTVO
BEZ GRANICI.
Friendship without borders
Vo isto vreme site OOCK primija pokana za u~estvo na
letniot kamp na koj{to mo`e{e da aplicira sekoj koj gi
ispolnuva slednive kriteriumi (isti kriteriumi va`ea
za site zemji): vozrast od 16-21 godina, odli~no poznavawe
na angliski jazik i aktiven ~len na Crven krst. Primeni
se deset aplikacii, na intervju bea povikani {est i na
kraj odbrani trojca pretstavnici. Vo koordinativnata
grupa pokraj Aleksandra Ristovski ,koja{to e ve}e osum
godini vklu~ena vo proektot, ova godina zedoa u~estvo i
Ivana Marin~ek-PHV asistent i Vladimir Vukeli}koordinator na mladi na Crveniot krst na R. Makedonija.
F 13
Proekt: "Ti vo mojot svet"
Vo ramkite na proektot Crven krst vo akcijaPromocija na humani vrednosti, pokraj ostanatite temi se raboti i na temata kultura kako
sistem od vrednosti. Se koristi interaktiven
pristap, kade sekoj ima mo`nost da go ka`e
svoeto milewe spored svojata dosega{na
edukacija, poteklo i doma{no vospituvawe.
Zaradi zgolemen broj na konflikti pome|u
sou~enicite od razli~na etni~ka nacionalnost,
od strana na srednoto u~ili{te "Vlado
Tasevski" se pojavi zainteresiranost za
sorabotka so Crven krst tokmu na ovaa tema.
Ti vo mojot svet
Obid za zaedni~ka rabota na u~enici od razli~ni
etni~ki zaednici preku grupnata rabota i preku ve`bi vo
koi sou~enicite se staveni vo uloga na problem, odnosno
direktno sudreni so problemot, pretstavuva i glavna cel
na proektot.
14 E
Pilot fazata na rabotilnicata na tema kultura
kako sistem od vrednosti se realizira{e vo tekot na
mesec noemvri vo samoto u~ili{te. Na rabotilnicata i
prethodea ve`bi za me|usebno zapoznavawe, nivnite
o~ekuvawa kako i na{ite celi. U~enicite bea podeleni
vo 4 me{ani grupi i imaa za zada~a vo rok od 25 minuti
da sozdadaat svoja sopstvena kultura vo ramkite na grupata (da se dogovoraat za imeto, plemenski zvuk, pozitivni i negativni karaktersistiki na plemeto...) Potoa
slede{e prezentacija. Vo eden moment vo ve`bata vleguva gospodar na univerzumot i im ka`uva deka dokolku ne
uspeat da se dogovorat da gi prifatat vrednostite na
samo edno pleme, planetata }e bide uni{tena, so toa {to
kompromisi ne se dozvoleni. U~enicite i na ovaa
rabotilnica ne uspejaa da se dogovorat bidej}i sekoj go
brane{e svoeto (kako {to ka`aa i samite ve`bata ima
golemi sli~nosti so realniot `ivot).
Potoa sleduva{e ve`bata santa mraz vo
koja{to samata kultura e pretstavena kako santa mraz
(30% od kulturata se gleda, a 70% se pod povr{inata na
zemjata). Celta be{e da se povrze vo kulturata ona {to
se gleda i ona {to ne se gleda, a se vo me|usebna
korelacija primer: na~in na oblekuvawe, {to e gore i
{to se gleda e religija, {to e dole i {to ne se gleda na
prv pogled. Ve`bite go provociraat vrednosniot sloj kaj
sekoj u~enik i vo odreden moment sekoj se pra{uva dali
mojata kultura e podobra od nekoja druga ili pak seto ona
{to se slu~uva e zaradi nedovolno poznavawe na
razli~nosti okolku nas. So zapoznavawe sekoj odbrira
dali nekoj drug }e pu{ti vo svojot svet.
Pridobivki: Me|usebno zapoznavawe, zapoznavawe so kulturata kako sistem od vrednosti, namaluvawe na koflikite vo samo u~ili{te i dobro pominato
vreme na rabotilnicata.
Prva pomo{
So nesebi~na pomo{ na lekarite volonteri vo Crven krst na
grad Skopje, bea postignati rezultati koi zboruvaat za edna
mo{ne uspe{na i plodotvorna godina na poleto na {ireweto
na znaewata za PP vo pove}e sredini i kaj golem broj
slu{ateli od razli~ni profili so {to ja implementiravme
PP kako va`en segmant vo sekojdnevieto.
O Tradicionalno, Crven krst na grad Skopje go organizira kursot po PP za lekari,predava~i i ispituva~i po PP koi potoa se
aktivni vo nivnite OOCK i koi pomagaaat vo implementirawe
na PP na pove}e poliwa. Ovaa godina na 14.04.2006 vo prostoriite na domot "Dare Xambaz" se odr`a ovoj kurs za 23 mladi
lekari koi doa|aa od OOCK od teritorijata na grad Skopje.
Steknatite znaewa i prakti~na rabota motiviraa za nivno
aktivno vklu~uvawe vo Crveniot krst, a del od ovie lekari
aktivno se vklu~ija i vo medicinskiot tim na planinsko
spaitelnata stanica na Vodno, kako del od EII pri Crven
krst na grad Skopje.
O Za ovaa godina posebno bi go izdvoile i interesot na
odredeni firmi, kompanii, institucii koi se zalo`ija
nivnite vraboteni aktivno da participiraat na obukata po PP
koja ja organizira Crven krst na grad Skopje. U{te na
po~etokot na godinata interes za obuka po PP poka`aa
vrabotenite vo Amerikanskoto u~ili{te QSI, za koi be{e
organizirana obuka vo dve sesii- na makedonski i angliski
jazik.Obukata koja se sostoe{e od teoretski i prakti~en del
ja pominaa 38 vraboteni.
O Vo periodot Mart-Maj 2006 god., vo nekolku grupi, obuka po
PP prosledija 25 vraboteni od proizvodnite pogoni na Pivara,
a.d. Skopje.
O Vo mesec Septemvri 2006 god. obuka po PP be{e organizirani i za 50 vraboteni vo Prokredit banka, od site filijali niz R. Makedonija.
O Pilot proekt so Agro centarot za edukacija so obuka po prva
pomo{ be{e realiziran tekot na mesec Oktomvri, a vo
Noemvri obuka po PP pominaa rabotnici od dve grade`ni
firmi koi zaminuvaat na rabota vo stranstvo.
O Crven krst na grad Skopje, za ~lenovite na timot za itni
intervencii vo periodot Maj-Juni 2006 organizira{e 30
~asoven kurs po PP koj se sostoe{e od teoretski i prakti~en
del i koj naide na odli~ni reakcii kaj slu{atelite.
Po povod Svetskiot den na prvata pomo{ na 12.09.2006
god.,Crven krst na grad Skopje vo sorabotka so 5-te op{tinski
organizacii pod mototo Spasete `ivot bez diskriminacija
Bidete volonteri na Crveniot krst. ja organizira{e i koordinira{e centralnata manifestacija na 12.09.2006 god. na
gradskiot plo{tad "Makedonija".
O Vo sklop na planiranite i realiziranite aktivnosti po
povod odbele`uvaweto na Svetskiot den na Prvata pomo{, 9ti Septemvri, be{e i prezentacijata za Prvata pomo{, nameneta za najmladite. Na 11-ti Septemvri, gradinkata Srni~ka,
poto~no klonot Lale, vo naselbata Aerodrom be{e doma}in na
prezentacijata, a slu{ateli 33 deca od Nultata grupa, na
vozrast od 5-6 godini.
O Na 14-ti Septemvri, vo RO[ Centarot, op{tina [uto
Orizari, vo organizacija na Crven krst na grad Skopje, vo
sklop na proektot za Pomo{ vo zdravstvo i logisti~ka asistencija na begalcite vo Makedonija, be{e odr`an Kurs po
Prva pomo{ za begalci i barateli na azil. Na ovoj na~in se
odbele`a Svetskiot den na prvata pomo{ i vo ovaa populacija na korisnici na uslugite na Crveniot krst. Kursot go posetija 27 lica.
Podgotovkite za Balkanskiot natprevar po PP se odviva{e so
kontinuirana edukacija i ve`bi koi gradskata ekipa gi ima{e
do samoto poa|awe na natprevarot {to vklu~uva: teoretski
del za Prvata Pomo{, prakti~na izvedba na supoziciite koi
se dostapni od dosega{nite me|unarodni natprevari, u~estvo
na seminari , u~estvo na natprevari vo tekot na celata godina
na site nivoa von konkurencija, odr`uvawe na fizi~kata
kondicija so kondicioni treninzi.Dru`ewe, natprevar, razmena na idei i iskustva, sorabotka i prezentacija na rabotata na
gradskite organizacii na Crven krst na glavnite gradovi na
zemjite u~esni~ki - toa bea glavnite obele`ja na Balkanskiot
natprevar po PP "Sofija 2006". Ovaa godina toj se odr`a od 1417.09.2006 vo mestoto Lozen vo blizina na Sofija, R. Bugarija,
pod mototo "Mladost bez granici". U~esnici bea ekipite po
Prva pomo{ i oficijalnite delegacii od Skopje, Belgrad,
Tirana, Sofija, Saraevo, Podgorica, Bukure{t i Qubqana.
Vo tekot na 2006 god. za odbele`uvawe e aktivniot pristap i
pribli`uvaweto na PP kaj mladata populacija. Taa tendencija
be{e realizirana preku predavawa i kusa obuka po PP za
u~esnicite vo ramkite na me|unarodniot leten kamp FWB i
seminarot za obuka na mladi volonteri za rabota vo Crven
krst.
Pridobivki:
So pravilnata i navremena edukacija vo golem stepen pridonesovme vo namaluvaweto na brojot na nastradani vo
nesre}ite. Ja dobli`ivme PP do lu|eto od razli~na vozrast i
gi pottiknavme mladite da se zapoznaat pove}e so dvi`eweto
na Crven krst, go promoviravme dvi`eweto voop{to. Vo tekot
na celata godina razmenivme mnogu pozitivni iskustva so
zemjite vo regionot i po{iroko i gi otvorivme mo`nostite za
realizacija za novi proektni aktivnosti na poleto na PP.
Sorabotkata so centarot po PP vo Crven krst na RM be{e na
visoko nivo, a koordinacijata i na~inot po koi se dvi`evme
pri realizirawe na aktivnostite soodvetsvuvaa so nivnite
preporaki i pravilnici za rabota.
Prva pomo{
Vo tekot na celata 2006 godina aktivnostite na poleto na
Prvata pomo{ se odvivaa vo nasoka na nejzino imlementirawe
vo pove}e sferi vo op{testvenoto opkru`uvawe kako i
pribli`uvawe na istata.
F 15
Krvodaritelstvo
Krvodaritelstvoto e segment od rabotata na Crven krst
na grad Skopje ~ija krajna cel e negovo unapreduvawe i
zadovoluvawe na potrebite od krv i krvni produkti na
teritorija na gradot Skopje.
Vo tekot na minata godina se dvi`evme vo nasoka na promovirawe na krvodaritelstvoto i relizirawe na
postavenite programski aktivnosti preku pove}e
aktivnosti i tradicionalni krvodaritelski akcii:
Krvodaritelstvo
O Vo krugot na Skopski saem od mesec maj 2006 god.
aktivno funkcionira ku}i~kata na Crven krst na grad
Skopje, vo koja vo tek na denovite koga ima redovni saemski slu~uvawa se organiziraat krvodaritelski akcii. Vo
tekot na 5 Saemski slu~uvawa sobrani se 65 krvni edinici. Gra|anite od na{iot grad poblisku se zapoznaa so
~inot na krvodaruvawe i mo`ea neposredno da poglednat
materijali koi koristat za site postojani i potencijalni
krvodariteli.
16 E
O Na tradicionalnata krvodaritelskata akcija na 26
Juli vo kino "Milenium",organizirana po povod
odbele`uvaweto na katastrofalniot zemjotres vo
Skopje, dvete ekipi od republi~kiot zavod za
Transfuziologija, vo predvideniot period za vremetraewe na akcijata sobraa 245 krvni edinici.
Vojnicite i stare{inite na ARM krv daruvaa vo Voenata
bolnica vo Skopje, kade bea sobrani 56 krvni edinici. Vo
Gradskata bolnica vo Skopje bea evidentirani u{te 7
krvodaruvawa koi se del od akcijata.
Na Akcijata krv daruvaa 12 barateli na azil so privremen prestoj vo R. Makedonija.
O Odbele`uvaweto na denot na osloboduvaweto na
na{iot grad, Crven krst na grad Skopje od minatata godi-
na go odbele`uva preku humaniot ~in na krvodaruvawe.
13-to Noemvriskata krvodaritelska akcija stanuva
tradicionalna i nejzinoto odr`uvawe e od golemo
zna~ewe za kontinuiranost vo rezervite na krv i krvni
produkti potrebni za rabota na klinikite vo na{iot
grad.
Akcentot na godine{nava akcijata posebno go stavivme i
vrz promocijata i unapreduvaweto na krvodaruvaweto,
motiviraweto na pove}ekratnite i pottik za idnite
krvodariteli.Tradicionalno, akcijata se odr`a na 13 -ti
Noemvri vo TC "Ramstor". Na akcijata bea sobrani 82
krvni edinici. Vo tek na celiot den mladincite od
OOCK na grad Skopje bea pome|u posetitelite vo centarot so promotiven materijal za rabotata na Crven krst
i za krvodaritelstvoto.
Akcijata be{e posetena i od 2 grupi de~iwa od gradinkata R.J. Kor~agin, na vozrast od 4 i 6 godini za koi ima{e
kuso predavawe za krvodaritelstvoto, zna~eweto i postojanata potrebata od krv i krvni produkti. Crven krst
na grad Skopje za site niv obezbedi mali boenki so simbolite na Crven krst i krvodaruvaweto.
Vo istiot den krvodaritelska akcija se odr`a i vo JP
Vodovod kade bea sobrani 49 krvni edinici.
Crven krst na grad Skopje, tradicionalno, za
najuspe{nite vo promovirawe i unapreduvawe na krvodaritelstvoto za minatata god. dodeluva nagradi.
Sve~eniot ~in na nagraduvawe se slu~uva{e vo multimedijalniot centar "Mala stanica".
Nagradeni bea:
O g-n Ilija Damjanovski -krvodaritel koj daruval krv 115
pati
O Gradski trgovski centar -rabotna organizacija so najgolemo anga`irawe vo oblasta na unapreduvawe na krvodaritelstvoto i najmnogu realizirani krvni edinici za
2005g. ( na 4 akcii sobrani 505 edinici krv)
O Motivatorite: g-n Brane Stevkovski(vraboten vo JP
Vodovod) i g-n Qup~o Apostolov (vraboten vo OKTA)
O Op{tinskata organizacija na Crven krst Centar za
organizacija so najmnogu sobrani krvni edinici za 2005
god. - vkupno 3652 edinici (143% od planiranoto)
O Op{tinskata organizacija na Crven krst Karpo{ organizacija koja postigna najdobri rezultati vo promoviraweto na krvodaritelstvoto za ovaa 2006 god.
Za site niv Crven krst na grad Skopje podgotvi prigodni
nagradi i priznanija.
Pridobivki:
Po izgotvuvaweto na integralniot godi{en plan za krvodaritelstvo, vo tekot na celata godina se rabote{e na
realizirawe na istiot. Realizirano spored istiot e:
PREGLED NA REALIZIRANI KRVODARUVAWA VO
SKOPJE ZA 2006
rb.
OOCK
Plan 2006
Reali. 2006 %
1
Centar
2552
3001
118,00 %
2
Gazi Baba
3007
2949
98,70 %
3
K. Voda
3600
1360
37,78 %
4
Karpo{
3824
1490
39,00 %
5
^air
2700
1722
63,75 %
Vkupno: 10 522 (od planirani 15 683) ili 67% od planiranoto.
So site realizirani akcii go odr`ivme kontinuitetot vo
snabduvaweto so krv na klinikite vo na{iot grad, gi
zapoznavme gra|anite so ~inot na krvodaruvawe, bevme
prisutni na pogolemite saemski slu~uvawa i vo sredini
kade ima golem protok na lu|e.
Celta na zdravstveno preventivnata dejnost na Crveniot
krst na grad Skopje e {irewe na svesnosta kaj celokupnoto naselenie za potrebite od promena vo na~inot na
`iveewe so cel za prevencija na bolesti i unapreduvawe
na zdravstvenata sostojba kaj lu|eto.
za na kraj da se spojat vo znakot na pandelkata, pred
samata bina. Ostanatite mladinci isto taka imaa sve}i
vo race. Sleduva{e nastap na Petar Renxov koj gi zabavuva{e mladincite i slu~ajnite minuva~i.
Vo delot od aktivnostite na zdravstveno preventivnata
dejnost, Crveniot krst na grad Skopje, vo minatata 2006
godina, gi realizira{e slednive aktivnosti:
Be{e postaveno ogromno platno na koe
slu~ajnite minuva~i mo`ea da ostavat poraka, a sekoj
onoj {to ostavi poraka kako nagrada dobi pandelka
(obele`je) za borba protiv SIDA.
Vo periodot od 06- 08.10.2006 god. vo Centarot za
rekreacija i edukacija na kadri vo Struga be{e odr`an
seminar so akcent na stresot kako sostojba koja e prisutna vo sekojdnevniot `ivot. Celna grupa bea vrabotenite
vo OOCK i gradskata organizacija na Crven krst.
Na 14, 21 i 29.09.2006 realizirani se predavawa
na tema Edukacija na ranlivite grupi za Tuberkuloza,
nameneti za begalci i barateli na azil vo Makedonija.
Predavawata se odr`aa vo RO[ centarot vo [uto
Orizari. Vo ramkite na proektot "Edukacija na ranlivi
grupi za Tuberkuloza" izveduvan od strana na HOPSOpcii za zdrav `ivot, Crveniot krst na grad Skopje be{e
vklu~en za izvedbata na edukacijata za Tuberkuloza na
begalcite i baratelite na azil od Kosovo.
Na Tretiot kongres po Preventivna medicina so
me|unarodno u~estvo, odr`an vo Hotel Desaret, Ohrid, od
4-7 Oktomvri 2006, Crven krst na grad Skopje, u~estvuva{e
so trud so tema "Pojava i tretman na Post-traumatski
stres sindrom kaj begalcite posle Kosovkiot konflikt i
begalskata kriza vo Makedonija". Trudot be{e pretstaven
vo forma na poster prezentacija i privle~e golemo vnimanie kaj prisutnite na Kongresot.
Vo ramkite na odbele`uvaweto na Nedela na borba protiv HIV/SIDA (01-07.12.2006 godina) Crven krst na grad
Skopje organizira nekolku aktivnosti, kako i centralna
manifestacija, pod mototo: Pribli`i mi se...HIV ne
mo`e{ da dobie{ preku dru`ewe.
Na 07.12.2006god. so po~etok vo 18:00 ~asot se
odr`a centralna manifestacija na gradskiot plo{tad
Makedonija. Za taa cel se postavi bina na plo{tadot na
koja mladincite na Crveniot krst bea voditeli na programata, vo tek na koja se ~itaa nagradenite literaturni
tvorbi, kusi sentenci i fakti za SIDA-ta, informacii
koi se neophodni za pravilna edukacija i za{tita. Vo
me|uvreme grupa od 200 mladinci so fakeli vo racete, po
odnapred dogovorena mar{uta (od stara `elezni~ka
stanica), prodefiliraa vo centralnoto gradsko podra~je,
Na krajot od manifestacijata slede{e ognomet
kako zavr{en del.
Vo sklop na aktivnostite bea odr`ani predavawe za HIV/SIDA (prevencija, informiranost) na
baratelite na azil vo RO[ centarot - [uto Orizari na
04.12.2006; kako i predavawe za HIV/ SIDA za mladite od
OOCK na Crven krst na grad Skopje.
Crveniot krst na grad Skopje vo ramkite na svoite programski aktivnosti donira{e lekovi nameneti za
potrebite na licata smesteni vo Dnevniot Centar - Deca
na ulica i [elter Centarot.
Isto taka vo delot na zdravstveno-preventivnata
dejnost, kako i socijalno-humanitarnata dejnost, be{e
opfatena celnata grupa deca od Klinikata za Onkologija
- Detski Oddel, kade bea donirani detski peleni za
ednokratna upotreba.
Vo ramkite na Nedelata na zabozdravstvena
za{tita (15-21 Dekemvri) spored kalendarot na Crven
krst na Makedonija, Crveniot krst na grad Skopje realizira{e proekt za zabozdravstvena za{tita na deca od
predu~ili{na vozrast. Vo prostoriite na detskata
gradinka - Sonce se odr`a predavawe za zabozdravstvena za{tita za decata od gradinkata.
Pridobivki vo delot od zdravstveno-preventivnata dejnost za 2006 godina se: edukacija na okolu 200
begalci i barateli na azil za prevencija na dvete
zarazni bolesti od poseben interes, tuberkulozata i
sidata; edukacija za HIV/SIDA na okolu 30 mladinci od
OOCK; masovno zapoznavawe na naselenieto so
osnovnite fakti za HIV/SIDA vo ramkite na
odbele`uvaweto na Nedelata za borba protiv
HIV/SIDA; zapoznavawe na decata od predu~ili{na
vozrast (grupa od 154 deca) za zna~eweto na higienata na
usnata {uplina, pravilnoto i redovnoto miewe na
zabite, pravilna ishrana i redovna kontola (sistematski
pregled) na zabite kaj stomatolog; podigawe na imixot na
Crveniot krst na grad Skopje.
Zdravstveno preventivna dejnost
ZDRAVSTVENO PREVENTIVNA DEJNOST
F 17
Zdravstvena za{tita na barateli na azil
18 E
ZDRAVSTVENA ZA[TITA
NA BARATELI NA AZIL
Ovaa godina, kako treta godina po red, Crveniot krst na
grad Skopje be{e odgovoren za realizacija na aktivnostite na proektot za Pomo{ vo zdravstvo i logisti~ka
asistencija na begalcite vo Makedonija, proekt na
Visokiot Komeserijat za Begalci na Obedinetite Nacii,
so kancelarija vo Skopje.
Na krajot na dekemvri 2006 godina, vo Makedonija
bea evidentirani 1 924 lica, barateli na azil, begalci i
lica pod humanitarna za{tita.
Osnovnata cel na proektot e obezbeduvawe na
kvalitetna osnovna zdravstvena za{tita na begalcite,
baratelite na azil i drugi kategorii na lica pod humanitarna za{tita. Zaedno so primarnata zdravstvena za{tita za
ovaa ranliva kategorija se obezbeduvaat i golem broj na
lekovi i pomo{ni medicinski pomagala, kako i razni ortopedski pomagala, o~ila i kontaktni le}i, aparati za sluh,
aparati za merewe na krven pritisok i sli~no.
Aktivnostite ja opfa}aat primarnata zdravstvena
za{tita na korisnicite koja se ostvaruva preku ordinaciite
za op{ta medicina na Crveniot krst, vo sklop na
Zdravstvenite domovi [uto Orizari i Avtokomanda. Vo niv
se obezbeduva osnovna zdravstvena za{tita za site vozrasni kategorii na korisnici, i toa vo Ambulantata [uto
Orizari so rabota vo dve smeni, a vo ambulantata
Avtokomanda so rabota vo edna smena.
Ordinacijata po Op{ta medicina vo sklop na
Ambulanta Avtokomanda zapo~na so rabota vo mart 2006 godina. Nejzinoto otvarawe ovozmo`i zadovoluvawe na
potrebite na okolu 400 korisnici na uslugite smesteni vo
privatno smestuvawe vo Katlanovo, selata Trubarevo,
Ogwanci i okolinata.
Vkupniot broj na pregledi vo periodot od 2006 godina iznesuva 15.585, od koi 10.538 se pregledi na vozrasni i
5.047 se pregledi na deca. Prose~en broj na pregledi dnevno
iznesuva okolu 60.
Vo vrska so aktivnosta na Crven krst na grad
Skopje za borba protiv polovoto nasilstvo, za koe vo minatata godina se izgotvija formulari za prijavuvawe i
prepra}awe na `rtvite i se distribuiraa vo ambulantite,
imame dobra sorabotka kako so personalot od UNHCR koj
raboti so taa problematika, taka i so Ministerstvoto za
trud i socijalna politika, Ministerstvoto za Vnatre{ni
raboti (otsek azil) i pravnata slu`ba.
Potrebnite reproduktivno-zdravstveni uslugi za
site korisnici od `enskiot pol se obezbedeni od strana na
Crven krst na grad Skopje, kako i potrebnite lekovi, kontraceptivni sredstva, sovetuvali{ta za planirawe na semejstvo, za{tita od polovo-prenoslivi bolesti i sida.
Vo ramkite na Nedelata za borba protiv
HIV/SIDA, na 05.12.2006, be{e organizirano predavawe
Osnovni fakti za HIV/SIDA nameneto za begalcite i
barateli na azil, vo prostoriite na RO[ centarot, nas.
[uto Orizari.
Vo vtorata polovina od godinata bea odr`ani i 3
predavawa za Tuberkulozata i edno za Prva pomo{ nameneti
za korisnicite, vo prostoriite na RO[ centarot.
Vo sklop na ordinaciite kontinuirano se raboti na
podigawe na svesta me|u korisnicite za problemot na semejno nasilstvo i polovo-bazirano nasilstvo so pomo{ na medicinskiot tim. Dobra okolnost e {to vo zemjata, op{to, ve}e
se posvetuva pogolemo vnimanie na ovoj socijalen problem, se
aktuelizira i pribli`uva do ovoj tip na ranlivo naselenie,
zaedno so pomo{ta.
Vo sorabotka so Institutot za Tuberkuloza sprovedeno be{e fluorografirawe za lica nad 18 godini. So ogled
na dobrata informiranost na korisnicite i masovnosta,
be{e oceneto kako uspe{no.
Me|u aktivnostite koi se prevzemaat e obezbeduvawe na adaptirano mleko za del od decata na vozrast do 1
godina, kaj ~ii majki e utvrden nedostatok na maj~ino mleko.
Stomatolo{kata zdravstvena za{tita se ostvaruva vo sorabotka so Klinikata za Stomatologija vo sklop na
Klini~kiot Centar.
PREGLED NA SMESTUVAWA
NA LICA BARATELI NA AZIL VO R.MAKEDONIJA
Ber ovo
Gevgelija
Gostivar
Kavadarci
Ki~evo
Kru{evo
Kumanovo
Ohrid
Prilep
Skopje
Strumica
Sveti Nikole
Tetovo
V alandovo
V eles
Panada-dom za stari lica
Dom za stari-Kumanovo
1
3
5
2
1
1
51
1
5
1778
1
1
55
15
1
2
1
L i c a
1924
Distribucijata na higienski paketi, kako i peleni
za deca i vozrasni lica so hendikep se vr{i preku magacinot vo Momin Potok. Drugi materjali se izdavaat spored
individualni pobaruvawa od strana na UNHCR i Crven krst
na grad Skopje.
Vo 2006 god. se distribuirani vkupno 2300 semejni higienski
paketi; 250 higienski paketi za samci; 2540 paketi detski
peleni; 9345 paketi peleni za vozrasni i 36 paketi za
novoroden~iwa.
Crveniot krst na grad Skopje, vo mesec oktomvri,
primi donacija vo forma na lekovi od strana na
Holandskata Humanitarna organizacija Mara Groaning
Foundation. Vrednosta na donacijata iznesuva 6010 evra.
Dobienata pomo{ be{e distribuirana vo ambulantite na
Crveniot krst na grad Skopje.
Blagodarenie na pod-proektot: Pomo{ vo zdravstvo i logisti~ka asistencija na begalcite vo Makedonija se
ovozmo`uva dostoinstven `ivot na ovaa ranliva kategorija
lu|e, kako i pomo{ na Republika Makedonija vo spravuvawe
so ovaa kategorija.
So ogled na sevkupnata ekonomska i politi~ka
situacija vo Makedonija, vo sklop na koja se i reformite vo
zdravstveniot sistem, pomo{ta na UNHCR, kako i na Crven
krst na grad Skopje, kako implementator, e pove}e od dobredojdena.
Aktivnostite i kampawite koi ja odbele`aa rabotata na
Crven krst na grad Skopje vo 2006 god.redovno bea prosleduvani od mediumite i sredstvata za javno infomirawe.
Transparentnosta vo raboteweto stana na{ prioritet, no
i na~in preku koj se dobli`ivme do site kategorii korisnici na na{ite uslugi, donatorite i po{irokata javnost
voop{to. Site na{i akcii, kampawi, realizirani proekti redovno, preku soop{tenijata do mediumite, bea
prosleduvani vo dnevnite vesnici i emisiite na televiziskite i radio programite.
O Za posebno odbele`uvawe e sorabotkata i prisustvoto
na televiziskite programi na TV stanicite SITEL, MTV i
A1 TV i nivnite utrinski programi, za {to i dobija posebno priznanie i nagrada od Crven krst na grad Skopje.
O Web stranata na Crven krst na grad Skopje, poradi
zgolemeniot obem na aktivnosti i prosleduvawe na
istite, be{e pro{irena i prodol`uva da bide otvoren
medium za site onie koi imaat mo`nost preku elektronski pat da se zapoznaat so na{ata rabota.
O Po sekoja realizirana aktivnost stru~nite slu`bi na
Crven krst na grad Skopje podnesuvaa izve{tai za
aktivnosta do site OOCK na grad Skopje, CK na RM,
partnerite so koi imavme relacii kako i do site involvirani donatori. So toa ja potvrdivme doverbata so donatorite, a steknavme i novi, koi poradi na{ata transparentnost se ponudija za sorabotka i poddr{ka na programski aktivnosti.
O Vo tekot na 2006 god. vo mesec Maj izleze od pe~at
noviot broj na vesnikot "Solidaren most". Naredniot broj,
so promeni vo ureduva~kata politika, sodr`inskiot
aspekt i opfatenosta na temite pretrpe promeni i vo
naslovot, za vo idnina da stane prepoznatliv kako info
glasilo na Crven krst na grad Skopje "NOVA DIMENZIJA"
- op{testveno human magazin. Od pe~at izleze vo
Dekemvri 2006g. , a negovata distribucija be{e {iroka i
opfati pove}e celni grupi i populacija na razli~na
vozrast.
Pridobivki:
Celokupnata aktivnost vo sferata na informirawe
rezultira{e so pogolema transparentnost vo raboteweto,
zapoznavawe na po{irokata javnost so na{ite aktivnosti, steknuvawe na novi relacii so NVO sektorot i vladinite institucii kako i podignuvawe na imixot na organizacijata.
Crven krst na grad Skopje i vo idnina ostanuva otvoren
za sorabotka i protok na idei i relacii so celoto na{e
po{iroko opkru`uvawe.
L i k o v n a
k o l o n i j a
"Struga 2006"
Tradicijata za odr`uvawe na likovni kolonii vo
organizacija na Crven krst na grad Skopje, go
prodol`uva svojot kontinuitet. od 29.08 - 07.09.2006 godina, vo Centarot za edukacija i rekreacija na kadri vo
Struga, se odr`a VI- tata likovna kolonija.
Za sekoj u~esnik se obezbedija platna, boi,
rastvoriteli i ostanati materijali potrebni za
tvore~kiot proces. Umetnicite bea slobodni vo
izborot na tehnikite na tvorewe i materijalite
potrebni za istoto. Do krajot na likovnata kolonija,
sekoj u~esnik ostavi vo trajna sopstvenost na Crven
krst na grad Skopje po 3 sliki so najrazli~ni likovni
tehniki i stilovi, koi se nivno li~no obele`je.
Blagodarnost do site u~esnici, koi svojot
li~en beleg go ostavija preku svoite dela, i vo imeto na
humanosta podarija del od sebe.
Informirawe
Informirawe:
F 19
FINANSISKI IZVE[TAJ NA CRVEN KRST
NA GRAD SKOPJE ZA 2006 GODINA
Finansiski izve{taj za 2006
PRIHODI
RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI
MATERIJALNI RASHODI
FUNKCIONALNI RASHODI
KAPITALNI RASHODI
VKUPNO RASHODI
20 E
RAZLIKA
Planirano 2006
Ostvareno 2006
%
25,570,000.00
3,684,000.00
3.565,000.00
18,271,000.00
50,000.00
25,570,000.00
31,068,162.00
2,275,842.00
3926371.50
24,823,949.50
0.00
31,026,163.00
121.50
61.78
110.14
135.87
0.00
121.34
0.00
41,999.00
0.16
P R I H O D I
PRIHODI
Planirano 2006
Ostvareno 2006
Prenesen del od vi{okot
na prihodite od minatata godina
Prihodi od kirii i zakupnini
Prigodi od lokalen buxet
Prihodi od registracija vozila/Zakon za CK
Prihodi od prva pomo{
Donacii/sponzorstva
Prihodi od CKRM
Od proekti, mladi
Od drugi proekti
III Balkansko prvenstvo vo PMP-Donacii
UNHCR
PHV MKCK
PHV -Obezbedeni od Norve{ki CK
PHV SopstveniPrihodi od kamati
Prihodi od kursevi
Vonredni prihodi-Prihodi Centar Vodno
Prihod-Struga+sopstveni prihodi
Prihod Proekt Prijatelstvo bez granici
1,500,000.00
0.00
10,300,000.00
260,500.00
1,217,650.00
521,850.00
0.00
100,000.00
0.00
9,000,000.00
0.00
3,739.00
0.00
0.00
1,797,983.00
0.00
117,120.50
0.00
183,000.00
1,111,345.50
0.00
12,801,276.50
910,524.00
737,370.00
274,884.50
9,871.00
145,500.00
1,642,032.50
10,318,692.50
1,014,823.00
VKUPNO PRIHODI
25,570,000.00
31,068,162.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
0.00
170,000.00
0.00
%
0.00
0.00
0.00
71.92
0.00
68.89
0.00
0.00
74.09
0.00
124.28
349.53
60.56
52.68
0.00
145.50
0.00
114.65
0.00
121.50
R A S H O D I
RASHODI ZA PLATI I NADOMESTOCI
PLATI I
NADOMESTOCI
Neto plati
Nadomest za prevoz na vraboteni
Nadomest za hrana na vraboteni
Planirano 2006
1,828,800.00
96,000.00
290,000.00
Ostvareno 2006
1,388,868.00
31,550.00
141,640.00
%
75.94
32.86
48.84
Nadomest za godi{en odmor
Jubilejni nagradi
Otpreminina za penzija
Drugi nadomestoci
98,000.00
0.00
0.00
21,200.00
PRIDONESI OD PLATI I PERSONALEN DANOK
Pridonesi od plata na vraboteni
Personalen danok od plata
Personalen danok od nadomestoci(dnevnici,
Planirano 2006
jubilejni nagradi)
VKUPNO RASHODI ZA PLATI I NADOMESTI
Ostvareno 2006
0.00
0.00
0.00
36.34
%
1,050,000.00
300,000.00
0.00
492,396.00
213,684.00
0.00
46.89
71.23
0.00
3,684,000.00
2,275,842.00
61.78
RASHODI
POTRO[ENA ENERGIJA
Planirano 2006
Tro{oci za u~estvo vo rashodite
vo DHO-Skopje
Elektri~na energija Struga
Elektri~na energija Vodno
Tro{oci za voda Struga
\ubretarina Struga
Zatopluvawe
KOMUNIKACIJA I TRANSPORT
260,000.00
400,000.00
660,000.00
250,000.00
70,000.00
0.00
Planirano 2006
Po{ta
Telefon i telefaks Skopje
Telefon i telefaks Struga
Telefon i telefaks Vodno
Internet
Gorivo
Tro{oci za registracija vozila
Drugi rashodi za transport (patarina,miewe koli, lepewe gumi)
20,000.00
200,000.00
60,000.00
20,000.00
0.00
200,000.00
50,000.00
30,000.00
MATERIJALI
Planirano 2006
Kancelariski materijal
Pretplata za spisanija
Materijali za AOP
Pijaloci i prehrambeni produkti
Sredstva za higiena
Izdatoci za reprezentacija
Drugi materijali
TEKOVNO [email protected]
150,000.00
15,000.00
50,000.00
150,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
Planirano 2006
Popravka i odr`uvawe vozila
Tro{oci za odr`uvawe oprema
Tro{oci za odr`uvawe zgradite
Tro{oci za PP Aparati
Odr`uvawe na softver i hardver
DRUGI DOGOVORENI USLUGI
Advokatski honorari-sudski re{enija
Bankarska provizija
Osiguruvawe na imot
Drugi uslugi
Naemnina
VKUPNO MATERIJALNI RASHODI
80,000.00
20,000.00
100,000.00
0.00
0.00
Planirano 2006
135,000.00
35,000.00
150,000.00
360,000.00
0.00
3,565,000.00
Ostvareno 2006
225,078.00
622,037.50
536,582.00
279,463.00
65,461.50
0.00
Ostvareno 2006
58,562.00
340,623.00
119,002.00
17,675.00
134,222.00
232,232.00
80,575.00
50,795.00
Ostvareno 2006
169,888.50
35,330.50
51,217.00
143,914.00
24,729.00
58,590.00
Ostvareno 2006
37,850.00
52,468.00
16,732.00
Ostvareno 2006
91,406.00
51,034.50
430,904.00
3,926,371.50
%
86.57
155.51
81.30
111.79
93.52
%
292.81
170.31
198.34
88.38
0.00
116.12
161.15
169.32
%
113.26
235.54
102.43
95.94
49.46
0.00
117.18
%
47.31
262.34
0.00
0.00
0.00
%
67.71
145.81
0.00
119.70
0.00
110.14
Finansiski izve{taj za 2006
MATERIJALNI
0.00
0.00
0.00
7,704.00
F 21
FUNKCIONALNI RASHODI
Finansiski izve{taj za 2006
DEJNOSTI
22 E
Organizacija i razvoj
Sednica na Izvr{en Odbor
Sobranie na CK na grad Skopje
60 godini Jubilej-zaostanat dolg
Informirawe i komunikacija
Diseminacija
Zdravstveno - vospitna dejnost
Prva pomo{-U~estvo na Balkanskiot natprevar PP
Krvodaritelstvo
Socijalno - humanitarna dejnost
Slu`ba barawe
Marketing
Finansii
Katastrofi
Me|unarodna sorabotka-realizirani proekti
Proekt Mladi-Stopanska banka
Patuvawe vo stranstvo
U~estvo na seminari i konferencii
Rashodi UNHCR
Rashodi PHV MKCK
Rashodi PHV Sopstveni
Rashodi PHV Sopstveni -Norve{ki Crven krst
Mladina
Rashodi za Centar Struga
Rashodi Proekt-Prijatelstvo bez granici
Kotizacija CK na RM
PRENESENI SREDSTVA
Transferi do osnovni organizacii na CK
Fond za razvoj (CKRM)
VKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI
Planirano 2006
100,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
100,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
300,000.00
1,500,000.00
150,000.00
100,000.00
10,300,000.00
260,500.00
521,850.00
1,217,650.00
250,000.00
3,241,000.00
0.00
0.00
Ostvareno 2006
93,844.00
38,195.00
111,563.00
47,730.00
13,150.00
14,400.00
144,281.00
51,495.00
21,712.00
11,120.00
13,850.00
310,333.00
1,111,345.50
183,000.00
155,544.00
74,355.00
12,801,276.50
910,524.00
274,884.00
737,370.00
349,709.00
6,279,445.50
1,014,823.00
60,000.00
0.00
0.00
18,271,000.00
%
93.84
127.32
0.00
238.65
65.75
28.80
288.56
257.48
21.71
0.00
55.60
69.25
103.44
74.09
0.00
103.70
74.36
124.28
349.53
52.67
60.56
139.88
193.75
0.00
0.00
0.00
0.00
24,823,949.50
135.87
KAPITALNI RASHODI
KUPUVAWE NA MEBEL I KANCELARISKA OPREMA
Kupuvawe kancelariski mebel
Kupuvawe na informati~ka i druga oprema
KUPUVAWE NA MOTORNI VOZILA
Kupuvawe avtomobil
OSNOVNO I SPECIJALNO [email protected]
Rekonstrukcija i renovirawe na grade`ni objekti
VKUPNO KAPITALNI RASHODI
VKUPNO RASHODI
VKUPNO PRIHODI
Razlika
Planirano 2006
Ostvareno 2006
50,000.00
0.00
Planirano 2006
0.00
0.00
Ostvareno 2006
0.00
Planirano 2006
25,570,000.00
%
0.00
Ostvareno 2006
0.00
50,000.00
%
%
0.00
0.00
31,026,163.00
31,068,162.00
41,999.00
Poj
jasnuvaw
we:
:
Ostvareni rashodi za plata vo 2006 godina iznesuvaat
Ostvareni materijalni rashodi
Ostvareni rashodi na funkcijata iznesuvaat
Ostvareni Kapitalni rashodi
0.00
121.34
0.16
7,34
12,66
80,00
0,00
%
%
%
%
FINANSOV IZVE[TAJ ZA 2006 GODINA
rani i ostvareni prihodi od
proekti, dodeka ostvarenite sopstveni prihodi gi imame zgolemeno za 19.66 %
Tabelaren prikaz br.1
2. Tabelaren prikaz na planirani
i ostvareni rashodi za 2006 godina
Vo tabelarniot prikaz
br.3 mo`e da se istakne deka
planiranite rashodi po stavka
plati se namaleni ,zatoa {to del
od platite se obezbedeni i
isplateni preku golem broj proekti.
2006 godina od 21.50% i zgolemen broj na realizirani programski aktivnosti vo tekot
Dodeka kaj materijalnite na izminatata godina.
Vo odnos na funkcionalnite rashodi i ovaa godina najgolem procent, odnosno
rashodi bele`ime porast na
80% od vkupniot iznos na planirani i ostvareni tro{oci, pripa|aat na stavkata rashoistite ,kako rezultat na
zgolemeniot vkupen prihod za di na funkcijata.
Finansiski izve{taj za 2006
Crveniot Krst na grad Skopje preku finansoviot izve{taj
za 2006 godina, dava jasna slika za izvr{uvaweto na
planiraniot buxet za izminatata godina, kako i negovo
celosno i uspe{o realizirawe
1.Tabelaren prikaz na planirani i ostvareni prihodi za 2005/2006 godina
Vo tabelarniot prikaz br. 1 mo`e da se vidi
deka vo 2005 godina nema pogolemi otstapuvawa od planiranite i ostvarenite prihodi.
Za 2006 godina bele`ime porast vo ostvarenite
prihodi , blagodarenie na obezbedenite neplanirani
proekti, kako rezultat na na{ata permanentna zalo`ba i
uspe{na sorabotka so nevladiniot sektor, kako i preku
proekt so me|unarodni organizacii.
Ovoj porast na ostvarenite prihodi e odraz na
pozitivniot trend i imixot na organizacijata, koj{to se
reflektira kako kaj doma{nite taka i kaj stranskite
institucii i organizacii.
Od druga strana vo tabelarniot prikaz br.2
mo`e da se zabele`i deka pove}e od 50% ostvareni prihodi se po osnov na proekti i donacii.
Bele`ime porast od 23.09 % vo odnos na plani-
F 23
Download

izvestaj gck 2006.qxp