Přepis zápisu vytvořen: 01. 09. 2014
Zápis č. 23
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Přísečné.
Zasedání bylo řádně svoláno a bylo usnášeníschopné v nadpolovičním počtu zastupitelů, v počtu 6.
Svoji účast zastupitelé ztvrdili na prezenční listině 23. zasedání zastupitelstva. Zahájení: 18:10 hod
Přítomni: Ing. Jiří Netušil, Jaroslav Beran, Miroslav Schwarz, Růžena Podskalská, Milan Vitek, Ing. Jan
Faschingbauer
Omluveni: Miroslava Šikutová
Zapisovatel: Růžena Podskalská
Zápis ověří: Ing. Jan Faschingbauer, Jaroslav Beran
Zápis z předešlého zasedání zastupitelstva byl ověřen a nebyly k němu uplatněny žádné námitky.
PROGRAM zasedání zastupitelstva:
1) Kontrola usnesení ze zastupitelstva č. 22
2) Rozpočtová změna č. 5/2014, 6/2014 a 7/2014
3) Hospodaření MŠ Přísečná vzhledem k ukončení provozu
4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Telefónica Czech Republic a.s.
5) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů + dodatek č. 1
6) Majetkoprávní vypořádání místní komunikace Spojovací + Do Hlinice
7) Žádost o odkoupení nebo pronájmu pozemku p.č. 56/3 – Pavel Netušil
8) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1523/9 – Kartákovi
9) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1523/9 – Hanušovi
10) Nákup stavby a pozemku st. 169/1 zemědělská stavba – Polenová a Werner
11) Majetkoprávní vypořádání komunikace u areálu ZD – Homolka, Pártl, PERAGRO
12) Prezentace projektu k SP - kanalizace a ČOV Přísečná
13) Nový ÚPO Přísečná – požadavky na změnu obec Přísečná
14) Stanovisko k žádosti o změně povolení k vypouštění vod - Carthamus
15) Ostatní
PROGRAM zasedání zastupitelstva byl schválen počtem hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
1)
Kontrola usnesení ze zastupitelstva č. 22 z 05. 06. 2014:
Byla provedena kontrola usnesení zastupitelstva č. 22 ze dne 05. 06. 2014.
2)
Rozpočtová změna č. 5/2014, 6/2014 a 7/2014:
Rozpočtové změny č. 5/2014, 6/2014 a 7/2014 byly předloženy zastupitelstvu obce a stručně odůvodněny starostou.
Zastupitelstvo obce bere rozpočtové změny v předloženém znění bez připomínek na vědomí.
3)
Hospodaření MŠ Přísečná vzhledem k ukončení provozu:
3 a) Výsledek hospodaření Mateřské školy Přísečná k 30. 06. 2014 vč. rozvahy:
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Přísečná, Přísečná 19, 381 01 Český Krumlov, IČ:
70994714 ve výši + 34.730,29,- Kč vč. rozvahy k 30. 06. 2014 bez výhrad.
Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
3 b) Dodatečný příspěvek na úhradu nákladů k vyrovnání HV Mateřské školy Přísečná:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečný příspěvek na úhradu nákladů k vyrovnání hospodářského výsledku Mateřské
školy Přísečná ve výši + 39.738,96,- Kč. Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
3 c) Zrušení bankovních účtů MŠ Přísečná:
Zastupitelstvo obce schvaluje po dodržení všech účetních transakcí spojených s vyrovnáním hospodaření zrušené
příspěvkové organizace MŠ Přísečná, zrušení bankovních účtů, s tím že případné přebytky budou převedeny na běžný účet
obce Přísečná. Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
4)
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Telefónica Czech Republic a.s.:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
Podzemního komunikačního vedení stavby pod názvem „11010-043785 0189/12 T-mobile Domoradice – CKRM OK“ na
pozemcích p. č. 839/1 a 740/31 v k.ú. a obci Přísečná, ve prospěch Telefónica Czech Republic, a.s. a souhlasí se smlouvou
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v předloženém znění.
Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
5)
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů + dodatek č. 1:
Zastupitelstvo obce Přísečná schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, vč. dodatku č. 1 ke
smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701 v předloženém znění.
Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
6)
Majetkoprávní vypořádání místní komunikace Spojovací + Do Hlinice:
Zastupitelstvo Obce Přísečná schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. a obci Přísečná, tj. p.p.č. 1502/13, p.p.č.
1502/14 a p.p.č. 1503/5 z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Obce Přísečná. Pozemky jsou součástí místní komunikace v obci Přísečná, která je zařazena do pasportu místních
komunikací, přičemž pozemky p.p.č. 1502/13 a p.p.č. 1502/14 jsou součástí MK 4c – Spojovací a pozemek p.p.č. 1503/5
je součástí MK 5c – Do Hlinice. Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
7)
Žádost o odkoupení nebo pronájmu pozemku p.č. 56/3 – Pavel Netušil:
Zastupitelstvo obce neschvaluje dlouhodobý pronájem ani odkup pozemku p.č. 56/3 o výměře 1.388 m2 v k.ú. a obci
Přísečná, dle žádosti, kterou podal pan Pavel Netušil, Ant. Slavíčka 755/25, 370 05 České Budějovice dne 8. 7. 2014,
z důvodu ochrany životního prostředí v dané lokalitě. Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
8)
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1523/9 – Kartákovi:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 1523/9 v k.ú. a obci Přísečná, v rozsahu dle
předložené žádosti z 10. 7. 2014 o předpokládané výměře cca 68 m2, kterou podali pan Rudolf Karták a Bc. Zdeňka
Kartáková, Přísečná 7, 381 01 Český Krumlov. Jedná se o předzahrádku, která přímo navazuje na nemovitost č.p. 7 ve
vlastnictví žadatelů, za odhadní cenu. Počet hlasů 5 pro, 1 proti a 0 se zdržel hlasování.
9)
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1523/9 – Hanušovi:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 1523/9 v k.ú. a obci Přísečná, v rozsahu dle
předložené žádosti z 12. 6. 2014 o předpokládané výměře cca 60 m2, kterou podali pan Jiří Hanuš a Jana Hanušová,
Přísečná 6, 381 01 Český Krumlov. Jedná se o předzahrádku, která přímo navazuje na nemovitost č.p. 6 ve vlastnictví
žadatelů, za odhadní cenu. Počet hlasů 5 pro, 1 proti a 0 se zdržel hlasování.
10)
Nákup stavby a pozemku st. 169/1 zemědělská stavba – Polenová a Werner:
10 a) Zrušení usnesení č. 9 a) /20/2013 ze dne 18. 12. 2013:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 9 a) /20/2013 ze dne 18. 12. 2013 o Nákupu stavby a pozemku st. 169/1
zemědělské stavby (nyní hasičárna). Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
10 b) Nákup stavby a pozemku st. 169/1 zemědělské stavby (nyní hasičárna):
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem přízemní stavby (zemědělská stavba – nyní hasičárna SDH Přísečná – celkový
obestavěný prostor 261,87 m3) na pozemcích st. 169/1 a 169/2 v k.ú.a obci Přísečná, v majetku paní Ivany Polenové a
Zdeňka Wernera, za požadovanou cenu 100.000,- Kč ve veřejném zájmu. Zastupitelstvo obce dále souhlasí s nákupem
stavebního pozemku st. 169/1 (zastavěná plocha) v k.ú a obci Přísečná, v majetku paní Ivany Polenové a Zdeňka Wernera
pod budovou hasičárny, za požadovanou celkovou hodnotu pozemku 16.000,- Kč ve veřejném zájmu. Celková výměra
stavebního pozemku je 29 m2 dle výpisu z katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce souhlasí v rámci majetkoprávního
vypořádání (odkupu budovy a pozemku pod ní do majetku obce Přísečná) s vyplacením tržního nájemného za poslední tři
roky zpět ve výši 108.000,- Kč. Obec Přísečná uhradí veškeré poplatky a výdaje spojené s nákupem a převodem
nemovitostí do majetku obce. Počet hlasů 5 pro, 1 proti a 0 se zdržel hlasování.
11)
Majetkoprávní vypořádání komunikace u areálu ZD – Homolka, Pártl, PERAGRO:
11 a) Zrušení usnesení č. 12/22/2014 ze dne 05. 06. 2014:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 12/22/2014 ze dne 05. 06. 2014 o Majetkoprávním vypořádání
komunikace u areálu ZD – Homolka, Pártl, PERAGRO.
Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
11 b) Majetkoprávní vypořádání komunikace u areálu ZD – Homolka, Pártl, PERAGRO:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p. č. 788/20 o výměře 3 m2, 788/19 o výměře 351 m2 a 1496/16 o výměře
15 m2 v k.ú.a obci Přísečná ve vlastnictví pana Ladislava Homolky za požadovanou kupní cenu 270,- Kč/m2 do vlastnictví
Obce Přísečná ve veřejném zájmu. P.č. 1498/3 o výměře 524 m2 ve vlastnictví pana Ladislava Homolky ½ a pana
Ladislava Pártla ½ a p.č. 1542/2 o výměře 38 m2 ve vlastnictví firmy PERAGRO Přísečná s.r.o. to vše v k.ú. a obci
Přísečná, tak jak byly odděleny geometrickým plánem č. 420-48/2013 ze dne 28. 2. 2014 za požadovanou kupní cenu 200,Kč/m2 do vlastnictví Obce Přísečná ve veřejném zájmu. Výše uvedené pozemky se stanou součástí veřejněprospěšné
místní komunikace, která je současně zařazena do pasportu místních komunikací pod označením ÚK 4. Zastupitelstvo
obce dále souhlasí v případě požadavku ze stran prodávajících, s předkupním právem a se zřízením věcného břemene
příjezdu a přístupu na nově nabytých pozemcích ve prospěch prodávajících. Obec Přísečná uhradí veškeré poplatky a
výdaje spojené s nákupem a převodem nemovitostí do majetku obce.
Počet hlasů 6 pro, 0 proti a 0 se zdržel hlasování.
12)
Prezentace projektu k SP - kanalizace a ČOV Přísečná:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený projekt ke stavebnímu povolení ČOV a kanalizace obce Přísečná bez výhrad a
souhlasí s podáním na stavební úřad. Počet hlasů 5 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasování.
13)
Nový ÚPO Přísečná – požadavky na změnu obec Přísečná:
Zastupitelstvo obce požaduje v rámci pořízení nového územního plánu obce Přísečná změnit plochu 1) mezi silnicí I/39 a
ZD z občanského vybavení na bydlení 2) podél komunikace do Hlinice po pravé straně z orné půdy na plochy bydlení a 3)
podél polní cesty z Domoradic k řece Vltavě z orné půdy na plochy bydlení, vše viz předložený rozpracovaný ÚPO
Přísečná. Počet hlasů 5 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasování.
14)
Stanovisko k žádosti o změně povolení k vypouštění vod - Carthamus:
Zastupitelstvo obce zásadně nesouhlasí se změnou parametrů stávajícího Rozhodnutí ze dne 10. 12. 2012 pod č.j. MUCK
53648/2012/OŽPZ/Si (sp.zn.: S-MUCK 51264/2012/Si) a následné změny ze dne 17. 06. 2013 MUCK
32044/2013/OŽPZ/Si (sp.zn. S-MUCK 14665/2013/Si). Navržené hodnoty zhoršení kvality a pH vody v místní vodoteči,
vč. úsad nerozpustných látek, nejsou pro obec přípustné s ohledem na zhoršování životního prostředí v obci. Zastupitelstvo
obce požaduje po provozovateli úpravu odpadních vod před vypouštěním do vodoteče v kvalitě dle původního rozhodnutí
(parametry dle rozhodnutí vč. dodržování teploty vypouštěné vody).
Počet hlasů 5 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasování.
15)
-
Ostatní:
Občané byli informování o stavu na běžném a spořicím účtu obce.
Občané byli informování o probíhajících jednání ohledně provozu elektrárny Carthamus v obci.
Zasedání zastupitelstva ukončeno: 19:55 hod
Zapsala: Růžena Podskalská
na úřední desce:
Vyvěšeno dne:
Sejmout dne:
Zápis ověřili: Ing. Jan Faschingbauer, Jaroslav Beran
na elektronické úřední desce:
01. 09. 2014
17. 09. 2014
Vyvěšeno dne:
Sejmout dne:
01. 09. 2014
17. 09. 2014
Download

Stáhni - Obec Přísečná