Trans Impex Trade doo
Bul. Vojvode Stepe 123/2
21000 Novi Sad
Na osnovu člana 30. Zakona o radu (dalje: Zakon), zaključuje se
UGOVOR O RADU
1. Trans Impex Trade doo iz Novog Sada, (dalje: poslodavac), zasniva radni odnos sa
Petar Petrović, IV-stepen stručne spreme, (dalje: zaposleni), sa boravištem u Novom Sadu, ul.
Branka Radičevića br. 25/14, JMBG 2902961800158, za obavljanje poslova komercijalista
(kontaktiranje potencijalnih klijenata telefonom i na terenu, ugovaranje poslova, kao i drugi poslovi po
potrebi).
2. Zaposleni će obavljati poslove u Novom Sadu.
3. Zaposleni zasniva radni odnos na:
1) Neodređeno vreme, počev od 01.02.2010. godine.
4. Zaposleni je dužan da stupi na rad 01.02.2010.
5. Zaposleni zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom, u trajanju od osam (8) časova dnevno,
odnosno četrdeset (40) časova nedeljno.
6. Zaposleni ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od 30 minuta, u vremenu od 10.00 do
10.30 časova.
7. Osnovna zarada zaposlenom se utvrđuje u novčanom iznosu za poslove za koje je zaključen ovaj
ugovor, i to:
· na ime osnovne zarade u visini od 35.000,00 dinara mesečno;
8. Zarada po osnovu ostvarenog radnog učinka utvrđuje se u skladu sa Zakonom o radu.
9. Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u skladu sa Zakonom o radu .
10. Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradan dan, godišnjeg
odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa, isplaćuje se u visini
utvrđenoj u Zakonom o radu.
11. Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)
isplaćuje se u visini utvrđenoj u Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju.
12. Naknada zarade zbog odsustvovanja sa rada bez krivice zaposlenog i zbog odsustvovanja po naredbi
nadležnog organa, isplaćuje se u skladu sa Zakonom o radu.
13. Naknada troškova:
1) za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom prevozu;
2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji u skladu Zakonom o radu i Zakonom o
porezu na dohodak građana ;
3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu u skladu sa propisima ;
4) za ishranu u toku rada u visini od 500 dinara mesečno i
5) za regres za korišćenje godišnjeg odmora u visini od 500 dinara mesečno.
14. Zaposleni ima pravo na druga primanja (otpremninu zbog odlaska u penziju, solidarnu pomoć,
jubilarnu nagradu i dr.) utvrđena u Zakonom o radu .
15. Zarada će se isplaćivati jednom mesečno, do kraja tekućeg meseca isplaćuje se zarada za prethodni
mesec.
16. Zaposleni je dužan da poslodavcu naknadi štetu u skladu sa odredbama Zakonom o radu , koju je
prouzrokovao na radu namerno, odnosno iz krajnje nepažnje.
17. Poslodavac je dužan da zaposlenom naknadi štetu u slučaju povrede na radu ili u vezi sa radom, u
skladu sa Zakonom.
18. Zaposleni je dužan da poslodavcu dostavi otkaz ugovora o radu 30 dana pre dana koji je naveo kao
dan prestanka radnog odnosa.
19. Poslodavac je dužan da zaposlenom organizuje rad na način koji obezbeđuje bezbednost i zaštitu
života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
20. Na sva prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog i poslodavca koja nisu uređena ovim ugovorom,
primenjuju se odredbe Zakona.
21. Ovaj ugovor može da otkaže svaka od ugovornih strana, pod uslovima i u slučajevima utvrđenim
Zakonom.
22. Ovaj ugovor sačinjen je u 3 (tri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) zadržava poslodavac, a 1
(jedan) zaposleni.
Broj 01/2010
U Novom Sadu, 01.02.2010. godine
ZAPOSLENI
DIREKTOR
Download

UGOVOR O RADU