VIŠI SUD NOVI SAD
TUŽILAC: MILOVAN MILOVANOVIĆ iz Novog Sada, ul. Gundulićeva
br. 1/51
TUŽENI: 1. Maloletni DARKO PETROVIĆ iz Novog Sada, ulica
Gundulićeva br. 1/51, koga zastupa njegov zakonski zastupnik,
majka Mirjana Petrović iz Novog Sada
2.
Majka maloletnog deteta MIRJANA PETROVIĆ iz Novog
Sada, ulica Gundulićeva br. 1/51
3. Pretpostavljeni otac deteta PETAR PETROVIĆ iz Novog Sada,
ulica Branka Radičevića br. 25/14
Radi: Osporavanja očinstva
Vrednost spora: 4.000,00 dinara
TUŽBA
Maloletnog tuženog Darka Petrovića je rodila tužena Mirjana Petrović dana
13.05.2010. godine u Novom Sadu. Tužena Mirjana Petrović i tuženi Petar Petrović
su u to vreme bili u braku, pa je tuženi Petar Petrović na osnovu čl. 45 st. 1
Porodičnog zakona upisan kao otac deteta u matičnu knjigu rođenih.
DOKAZ: Izvod iz matične knjige rođenih za malolenog tuženog
Tužena Mirjana Petrović i tuženi Petar Petrović su prekinuli zajednicu života dve
godine pre dana rođenja maloletnog tuženog Darka Petrovića, iako njihov brak nije
bio razveden, a tužena je zasnovala zajednicu života sa tužiocem dana 10.02.2009.
godine, i ta zajednica života između tužene i tužioca je trajala neprekidno do dana
podnošenja tužbe. Maloletni tuženi Darko Petrović nije začet od strane tuženog Petra
Petrovića, nego od strane tužioca, koji zna da je otac deteta.
DOKAZ: Saslušanje tužioca
Saslušanje tuženog Petra Petrovića
Saslušanje tužene Mirjane Petrović
Veštačenje DNK analizom
Na osnovu svega navedenog, tužilac predlaže da naslovni sud donese sledeću:
PRESUDU
Tužbeni zahtev se usvaja u celosti.
Utvrđuje se da tuženi PETAR PETROVIĆ nije otac maloletnog DARKA
PETROVIĆA iz Novog Sada, ulica Gundulićeva br. 1/51, JMBG 5555555555555.
Utvrđuje se da je tužilac MILOVAN MILOVANOVIĆ iz Novog Sada, otac
maloletnog DARKA PETROVIĆA iz Novog Sada, ulica Gundulićeva br. 1/51,
JMBG 5555555555555.
Tuženi maloletni DARKO PETROVIĆ, tužena MIRJANA PETROVIĆ kao majka
deteta i tuženi PETAR PETROVIĆ kao pretpostavljeni otac deteta dužni su priznati
da je tužilac MILOVAN MILOVANOVIĆ otac maloletnog DARKA
PETROVIĆA, a takođe su dužni trpeti brisanje upisa očinstva tuženog PETRA
PETROVIĆA i upis očinstva tužioca MILOVANA MILOVANOVIĆA u matičnu
knjigu rođenih, pod pretnjom izvršenja.
Tužilac će snositi troškove postupka u celosti.
U Novom Sadu, dana 10.04.2011. godine
TUŽILAC
__________________
Milovan Milovanović
Download

Tužba za osporavanje očinstva