___________________________________
(Naziv i sedište poslodavca)
___________________
(broj)
___________________
(datum)
Na osnovu čl. 30. i 32. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) zaključuje se
UGOVOR O RADU
1.______________________________________________ _________________________
(Naziv i sedište poslodavca)
zasniva radni odnos sa_________________________________________________________
(ime i prezime zaposlenog, stručna sprema i zanimanje)
sa prebivalištem (boravištem) u _________________________ , broj radne knjižice _________, za
obavljanje poslova ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(vrsta i opis poslova)
2. Zaposleni će obavljati poslove u_______________________
(mesto rada)
3. Zaposleni zasniva radni odnos na:
1) neodređeno vreme, počev od __________________________
(dan, mesec i godina)
2) određeno vreme od _________ do ___________ , u trajanju od _______________
(mesec, godina)
4. Zaposleni je dužan da stupi na rad ________________________________________
( dan, mesec i godina)
5. Probni rad traje _______________________________ .
6. Zaposleni zasniva radni odnos sa _______________radnim vremenom u trajanju od _____ časova.
(punim ili nepunim)
dnevno i ______ časova nedeljno.
7. Zarada zaposlenog utvrđena u skladu sa zakonom i ___________ iznosi _______________ dinara.
(opšti akt)
8. Zarada se isplaćuje _do kraja meseca za prethodni mesec___ , a najmanje jedanput mesečno.
(rokovi isplate)
9. Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu:
1) za rad na dan praznika koji je neradni dan __110__ %
2) za prekovremeni rad __26__ %
3) za noćni rad __26__ %
4) za rad u smenama __26__ %.
10. Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini zarade koju bi ostvario da radi, za vreme:
1) odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan;
2) korišćenja godišnjeg odmora;
3) plaćenog odsustva;
4) vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa.
11. Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene
nesposobnosti za rad do 30 dana i to:
1) u visini __65__ % zarade koju bi ostvario u mesecu u kojem je nastupila privremena nesposobnost
.....za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada;
2) u visini _100_ % zarade koju bi ostvario u mesecu u kojem je nastupila privremena nesposobnost
.....za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću.
12. Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini _60_ % zarade koju bi ostvario za vreme prekida
rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog.
13. Zaposleni ima pravo na naknadu troškova:
1) za dolazak i odlazak sa rada u visini ____PRETPLATNE KARTE GSP-A_______________________ .
2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji u visini_________________________________ .
3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu u visini____________________________ .
14. Zaposleni ima pravo na druga primanja i to:
1) _TOPLI OBROK
2) _REGRES ZA G.O.
din
din
_________
3) __MINULI RAD 0.4% PO SVAKOJ PUNOJ GODINI STAŽA UPISANOJ U R.K.
4) _____________________
15. Zaposleni ima pravo na:
1) odmor u toku dnevnog rada u trajanju od ____30_____ minuta;
2) dnevni odmor u trajanju od _____12______ časova;
3) nedeljni odmor u trajanju od _____24______ časova.
16. Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju od __________20__________ radnih dana.
17. Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo:
1) ___smrtni slučaj člana uže porodice___ u trajanju od ____5___ radnih dana;
(slučaj)
2) ___ženidbe/udaje_ u trajanju od ____3__
(slučaj)
__ radnih dana;
3) _teža bolest čl.uže porodice u trajanju od __2_ radnih dana;
(slučaj)
4) ____davanja krvi___ u trajanju od __ __2
(slučaj)
__ radnih dana.
(dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, izuzimajući dan davanja krvi. )
5) __Porođaja supruge_ u trajanju od _ ___2 __ radnih dana.
(slučaj)
18. Za vreme radnog odnosa zaposleni ne može da vrši ___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(naziv i opis poslova)
u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica bez saglasnosti
poslodavca.
19. Zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom, namerno ili iz krajnje
::::..nepažnje prouzrokovao poslodavcu.
20. Zaposlenom prestaje radni odnos otkazom ovog ugovora od strane poslodavca ako svojom
:::::krivicom učini sledeće povrede radnih obaveza i to:
1) _______________________________________________________________________________
(opis povrede radne obaveze)
2) _______________________________________________________________________________
(opis povrede radne obaveze)
3) _______________________________________________________________________________
(opis povrede radne obaveze)
4) _______________________________________________________________________________
(opis povrede radne obaveze)
5) _______________________________________________________________________________
(opis povrede radne obaveze)
6) _______________________________________________________________________________
(opis povrede radne obaveze)
7) _______________________________________________________________________________
(opis povrede radne obaveze)
21. Poslodavac se obavezuje da odmah, po stupanju zaposlenog na rad, podnese propisane prijave na
obavezno socijalno osiguranje i da blagovremeno uplaćuje doprinose u skladu sa zakonom.
22. Poslodavac je dužan da obezbedi zaštitu života i zdravlja zaposlenog za vreme rada, u skladu sa
:::::zakonom i drugim propisima:
ƒ
Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi rad na radnom mestu i radnoj okolini u kojima su sprovedene
sve propisane i planirane mere bezbednosti i zaštite na radu (član 9 Zakona);
ƒ
Zaposleni pre početka rada treba da bude upoznat sa merama bezbednosti i zdravlja na radu na kome je
raspoređen (član 32 Zakona);
ƒ
Zaposleni treba da se osposobljava za sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu (član 32 Zakona);
ƒ
Zaposleni treba da se upozna sa svim vrstama štetnosti i opasnosti pre raspoređivanja na radno mesto (član
27. stav 2. Zakona);
ƒ
Zaposleni je dužan da primenjuje propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu na radnom mestu i radnoj
okolini gde obavlja poslove (član 35. stav 1. Zakona);
ƒ
Zaposleni je dužan da namenski koristi sredstva rada (član 35. stav 1. Zakona);
ƒ
Zaposlei je dužan da obavi lekarske preglede na koje ga uputi poslodavac koji radi na radnom mestu sa
povećanim rizikom (član 32. stav 3. Zakona);
ƒ
Zaposleni u slučaju neprimenjivanja propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i pravilnika poslodavca
čini povredu radne obaveze zbog koje mu poslodavac može dati otkaz ugovora o radu (član 179. tačka 3.
Zakona o radu);
ƒ
ƒ
ƒ
Zaposleni je dužan da sarađuje sa poslodavcem kako bi se sprovele propisane mere za bezbednost i
zdravlje na poslovima na kojima se radi.
Potpisivanjem ovog ugovora zaposleni je u potpunosti obučen i upoznat sa merama koje treba da preduzme
u slučaju nastanka rizika na radnom mestu i radnoj okolini.
Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
23. Poslodavac je dužan da zaposlenom, u slučaju povrede ili štete na radu ili u vezi sa radom,
:::::nadoknadi štetu, u skladu sa zakonom i __________________________________________ .
(opšti akt)
24. Zaposleni i poslodavac prihvataju sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom,
______________________________________________ i ovim ugovorom.
(opšti akt)
25. Svaka od ugovornih strana može da otkaže ovaj ugovor, pod uslovima i u slučajevima utvrđenim
zakonom.
26. Ovim ugovorom utvrđuju se i sledeća prava i obaveze, i to:
1) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
27. Ovaj ugovor je sačinjen u ____2___ istovetnih primeraka od kojih po ____1__ primerka
zadržavaju svaka od ugovornih strana.
U _____BEOGRADU___________
Dana ___________ 2011 godine
Zaposleni
_________________________
Za poslodavca
(direktor)
_______________________
Download

UGOVOR O RADU