DI S CI P L I NS K I P RA V I L NI K
(Règlement de discipline)
Škola, uz saradnju roditelja, priprema učenike za njihov budući život, brinući, istovremeno, o
njihovoj svakodnevnici. Ona nastoji da im prenese saznanje, da im pomogne da nauče da
rade, da se realizuju, kako iz dana u dan tako i u budućnosti.
Metode koje služe za ostvarivanje ovih ciljeva mogu da budu različite. Važno je da njihova
primena dostigne željene rezultate omogućujući učenicima da shvate njhovu odgovornost u
odnosu na stvarnost kao i na perspektive po pitanju njihovog budućeg profesionalnog
života i njihovog statusa odraslih gradjana i gradjanki.
Kako bi se ovi ciljevi ostvarili potrebno je na odgovarajući način organizovati život u školi.
Ovaj dokument sadrži pravila i uslove koje svi treba neophodno da poštuju kako bi
obrazovanje i lični procvat učenika mogli da se ostvare uz uzajamno poštovanje svih
učesnika školskog procesa.
UVOD
Učenici su obavezni da poštuju uputstva koja im daju predstavnici nastavničkog tela i
školski saradnici.
Roditelji ili zakonski predstavnici su odgovorni za štetu koja je naneta od strane njihovog
deteta, kako u odnosu na druge osobe tako i na stvari, bez obzira da li je naneta
namerno ili nenamerno.
1. POHADJANJE NASTAVE I DOLAZAK NA VREME
2.1
Redovno pohadjanje svih časova i aktivnosti organizovanih od strane
škole su obavezni.
Kako bi se nastava normalno odvijala od učenika se zahteva da dolaze
na vreme.
2.2
Smatraju se kao opravdani:
a) izostanci zbog bolesti, nezgode ili zdravstvenih zaštitnih mera.
Izostanci moraju biti opravdani od strane roditelja ili zakonskih
predstavnika. Opravdanje treba da sadrži datum, prezime učenika kao i
razlog i vreme trajanja odsustvovanja; opravdanje se predaje
razrednom starešini na dan povratka u školu. Opravdanje treba da
bude upisano u školski rokovnik od strane roditelja ili zakonskih
predstavnika. Moguće je, ako nema drugog rešenja, da bude napisano
na maternjem jeziku;
b) razredni starešina može da opravda odsustvovanje u trajanju od 1/2
dana;
c) odsustvovanja od jednog ili više dana odobravaju se od strane školske
uprave;
Page 1 sur 3
2.3
Svi zahtevi za odsustvovanje moraju biti upućeni u pisanom obliku,
razrednom starešini ili upravi škole.
2.4
U slučaju odsustvovanja zbog bolesti ili zbog nezgode uprava škole
može, ako smatra za potrebno, da traži i lekarsko uverenje.
2.5
Bilo koji neopravdani izostanak je podložan kazni. Shodno tome, vreme
trajanja neopravdanog izostajanja će biti zamenjeno istim brojem časova
u vidu «zadržavanja posle nastave» ili «zabrane napuštanja škole posle
nastave».
3. PRAVILA ŽIVOTA I RADA ŠKOLE
Sledeća pravila imaju za cilj da omoguće poštovanje osoba, opreme i objekata u kojima
živimo. Svako se mora ponašati tako da vodi računa o ostalima. Lepo ponašanje je temelj
komunikacije što znači da nije dozvoljeno da se iskrenost izražava na vulgaran način.
3.1
Učenik(ca) poštuje data uputstva i, naročito, pravila koja su istaknuta na
ulasku u svaku učionicu. On(a) mora da ima sa sobom svoj školski
materijal i da uradi zadatke koji su traženi.Od njega (nje) se očekuje da se
ponaša na pozitivan način i da bude aktivan(na) u toku nastave.
3.2
Učenik(ca) poštuje kako svoje predmete i one koji pripadaju drugim
osobama, tako i školski materijal, nameštaj i objekte. Svaka šteta ili
izgubljeni predmet se prijavljuju razrednom starešini.
Ako se utvrdi odgovornost učenika za pričinjenu štetu od njega će biti
zatražena naknada. Pored toga, uprava škole može da zahteva dodatne
popravne mere.
3.3
Kako ne bi ometali nastavu, učenici koji počinju sa školom nakon 07h35 ili
nakon 14h00 imaju obavezu da se ne penju na sprat pre nego što počne
odmor koji prethodi početku njihove nastave.
3.4
Kako bi se izbegle nezgode i oštete zabranjeno je:
- trčati na stepeništima i po hodnicima;
- sedeti na ogradama stepeništa i hodnika;
- igrati se na opasan ili nasilnički način;
- bacati predmete u svetlosne kuloare ili kroz prozore ;
- donositi u školu predmete koji se smatraju kao opasni;
- nositi sa sobom skejtove, rolere ili trotinete;
- gadjati se grudvama u zoni unutrašnjeg dvorišta.
3.5
Upotreba mobilnog telefona i ostalih multimedijskih aparata (MP3, iPOD,
PSP, itd…) kao i bilo koje vrste slušalica, zabranjena je unutar školskih
objekata. Ove sprave moraju biti ugašene pri boravku unutar ovih
objekata i stavljene u školsku torbu. U protivnom slučaju aparati će biti
konfiskovani i odneti u upravu škole, koja će ih vratiti roditeljima. Ako se
prekršaj ponovi, aparati će biti konfiskovani do kraja školske godine.
3.6
Sve dok je u okviru i pod odgovornošću škole učenik(ca) ne može da
puši, da pije alkohol ili da uzima bilo koju drugu vrstu droge.
Page 2 sur 3
4. POSEBNE MERE: dolazak u školu i povratak kući
4.1
Za dolazak u školu i za povratak kući učenici koriste javni prevoz.
4.2
Upotreba motocikla je odobrena samo u izuzetnim slučajevima. Za
njegovu upotrebu mora da se dobije dozvola uprave škole i to na pismeni
zahtev od strane roditelja. Upotreba bicikla je dozvoljena, ali je škola
oslobodjena od svake odgovornosti u slučaju kradje ili štete.
4.3
Od učenika se zahteva da koriste trotoare i pešačke prelaze, kako bi se
izbegle nezgode i kako bi se omogućila normalna cirkulacija za vozila.
Mi molimo roditelje da ukažu njihovoj deci na odgovornost koju imaju po pitanju
ponašanja u sredstvima javnog prevoza, koje mora biti korektno.
5. KAZNE
5.1
Ako se pravila ne poštuju članovi nastavničkog tela zapisuju primedbe u
školski rokovnik.
5.2
Oni mogu, izmedju ostalog, da propišu sledeće kazne:
a) dodatne domaće zadatke;
b) jedan ili više časova za zadržavanje učenika nakon završene nastave;
c) jedan ili više časova za zadržavanje učenika u školi sredom posle
podne;
d) oni mogu da vrate učenika sa letovanja ili zimovanja ili neke druge
aktivnosti (troškovi za ovu vrstu kazne su na teret roditelja).
5.3
U slučaju ozbiljne greške ili u slučaju kada su mere navedene u tačkama
5.1 i 5.2 bez rezultata, uprava škole može da primeni sledeće kazne:
a) jedan ili više časova zadržavanja učenika u školi;
b) isključenje iz škole na odredjeno vreme, ali ne duže od mesec dana
(ne računajući raspuste i ostale neradne dane);
c) druge vanredne mere.
5.4
Ako prisustvo jednog učenika ili učenice ugrožava ravnotežu u školi,
Komitet škole može da donese odluku o isključenju.
Sve osobe zaposlene u školi, članovi uprave, nastavničkog tela, osobe zadužene za
administrativne poslove i za održavanje zgrade vodiće računa o tome da se ova
pravila poštuju, kako u okviru škole tako i u njenoj neposrednoj okolini i tokom svih
aktivnosti organizovanih od strane škole.
Page 3 sur 3
Download

2012_Serbo-croate_Réglement de discipline