OCENJIVANJE UČENIKA
Stručno usavršavanje nastavnika na nacionalnom nivou
Datum održavanja seminara: 16.12.2012. godine
Mesto: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža
Predavači (edukatori): Biljana Radovanović, Maja Vračar
Učesnici: direktori, stručni saradnici, prof. razredne nastave, profesori predmetne nastave iz škola: Senta, Ada, Čoka, N.
Kneževac, Trešnjevac, Horgoš, Hajdukovo
Cilj seminara je bio pružanje
-
podrške školama u razumevanju ocene kao objektivne i pouzdane mere napredovanja i razvoja učenika i
pokazatelja kvaliteta i efikasnosti rada nastavnika i škole, kao i
pružanje podrške u primeni Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.
Učesnici stručnog usavršavanja su imali prilike da se podrobnije upoznaju sa novim Pravilnikom o ocenjivanju, koji je
stupio na snagu - oktobra 2011. godine, odnosno sa promenama i izmenama koje je isti sa sobom doneo.
Govorilo se i o svrsi i principima ocenjivanja, vrsti ocenjivanja, povezivanju ocene sa standardima postignuća, primeni
različitih metoda i tehnika ocenjivanja, i o izveštavanju o napredovanju učenika i vođenju pedagoške dokumentacije.
U okviru radioničarskog rada učesnici seminara su imali prilike da razmene mišljenja i iznesu svoje iskustvo -vezano za
ocenjivanje učenika, prodiskutuju o problemima koji se javljaju u svakodnevnom radu i primeni Pravilnika, kao i da dobiju
savete i preporuke elokventnih edukatora o načinu prevazilaženja istih.
Učesnici seminara su u obavezi da ostale članove kolektiva škole (iz kojih dolaze) upoznaju sa sadržajem seminara, i da
zapisnik sa sednice nastavničkog veća dostave Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je osmislio i pripremio materijal:
-
priručnik „Ocenjivanje učenika“- koji je dobio svaki učesnik seminara, sa inetersantnim tekstom vezanim za složen
proces ocenjivanja i prikazom dela rezultata PISA testa,
-
pitanja i odgovore koji su se mogli čuti na dosadašnjim seminarima, ili pitanja koja su postavljena na evaluacionim
upitnicima, a vezana su za novine i dileme koje proizilaze iz Pravilnika,
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju u vidu štampanog materijala.
-
Download

Pogledajte izveštaj