Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 dalje: Zakon) i na osnovu člana 22. i 38. Statuta Izdavačkog zavoda Forum – Forum
Könyvkiadó Intézet, Novi Sad (u daljem tekstu: Izdavački zavod Forum), dana 07. 12.
2012. godine, Upravni odbor Izdavačkog zavoda Forum, donosi
PLAN EVAKUACIJE
I UPUTSTVA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU
POŽARA
1. OPŠTE ODREDBE
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara (dalje Plan evakuacije) donosi
se da u slučaju izbijanja požara u prostorijama Izdavačkog zavoda Forum izvrši bezbedna
evakuacija ljudi i imovine i radi sprečavanja širenja požara.
Planom evakuacije utvrđuje se organizacija, postupci i mere za osiguravanje brzog i
efikasnog načina evakuacije i spašavanja ugroženih lica i imovine iz prostora i prostorija
Izdavačkog zavoda Forum, korišćenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza.
2. LOKACIJA
Prostorije Izdavačkog zavoda Forum nalaze se na III spratu kompleksa objekata D.o.o
Magyar Szó Kft. i zauzimaju površinu cca 210 m2.
Kompleks objekata D.o.o. Magyar Szó Kft. nalazi se na uglu ulica Vojvode Mišića i Jovana
Boškovića i čini jedan zatvoreni blok prislonjen uz susedne stambene objekte. Kompleks
čine više objekata različitih dimenzija i spratnosti i nepravilnog oblika.
Prostorije Izdavačkog zavoda Forum nalaze se na levoj i desnoj strani hodnika na III
spratu tzv. Upravne zgrade, koja gleda na Ulicu Vojvode Mišića. Sa gledišta zaštite od
požara i eventualne intervencije Vatrogasne brigade Novi Sad je vrlo nepovoljan (prostorije
nalaze u dvorišnom delu objekta), zbog uskih prilaznih saobraćajnica do glavnih ulaza i
samog objekta, zbog malog i skučenog dvorišta, kao i blizine susednih stambenih objekata
i gotovo neprekidno prisutnih parkiranih automobila. Iz tih razloga potrebno je posvetiti
veliku pažnju preventivnim merama zaštite od požara, a u slučaju izbijanja požara brzoj
lokalizaciji istog.
1 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
3. PLAN EVAKUACIJE
Zaposleni koji primeti požar dužan je da ga ugasi, a ako to ne može da učini bez opasnosti
po sebe ili drugoga, dužan je da o požaru odmah obavesti odgovornog lica za zaštitu od
požara, odnosno portira D.o.o. Magyar Szó KFT, kao i teritorijalnu vatrogasnu jedinicu –
pozivom na broj 193.
O nastalom požaru obaveštava se najbliža područna policijska uprava, odnosno policijska
stanica Ministarstva unutrašnjih poslova, pozivom na broj 192.
Evakuacijom ljudi i imovine i sprečavanjem širenja požara rukovodi odgovorno lice za
zaštitu od požara, odnosno portir, dok rukovođenje akcijom gašenja požara i spasavanje
ljudi i imovine ne preuzme rukovodilac teritorijalne vatrogasne jedinice.
Rukovodilac akcije gašenja odlučuje o načinu objavljivanja evakuacije, rukovodeći se
prevashodno potrebom da se objavljivanjem ne izazove panika i da evakuacija bude
uspešno sprovedena.
Evakuacija se vrši najbezbednijim i, po pravilu, propisno obeleženim putevima za izlazak
iz objekta zahvaćenog požarom.
U slučaju izbijanja požara u objektu Izdavačkog zavoda Forum, bez odlaganja se
preduzimaju mere za gašenje požara. Zaposleni u Izdavačkom zavodu Forum dužni su
da učestvuju u gašenju požara, spasavanju ljudi i ugrožene imovine.
U slučaju izbijanja požara u bilo kom objektu ili prostoru D.o.o. Magyar Szó Kft odgovorno
lice za zaštitu od požara postupa po uputstvima rukovodioca gašenja požara u D.o.o.
Magyar Szó Kft.
Po saznanju o nastalom požaru preduzimaju se sledeće mere:

rukovodilac akcije daje znak za uzbunu radi gašenja požara, uzvikivanjem POŽAR!

U slučaju da odmah proceni da treba dati uzbunu za ceo kompleks pritiskom na
ručni javljač požara signalizira portiru. U tom slučaju oglasi se znak za uzbunu na
portirnici – zvučni signal, sirena;

zaposleni koji se u vreme uzbune nalaze u prostorijama Izdavačkog zavoda Forum
dužni su da odmah dođu na mesto požara i po potrebi učestvuju u gašenju i
spašavanju;

po dolasku na mesto požara rukovodilac akcije procenjuje situaciju i odlučuje o
načinu spasavanja ljudi i imovine i sprečavanju širenja požara, a naročito o
evakuaciji, vrsti opreme i sredstava koje će upotrebiti i načinu gašenja požara,
merama bezbednosti pri evakuaciji i gašenju požara, upotrebi zaštitne opreme,
načinu snabdevanja vodom i drugim pitanjima od značaja za evakuaciju i
sprečavanje širenja požara.
Za vreme požara svi prisutni ili pozvani zaposleni dužni su da izvršavaju naloge
rukovodioca akcije gašenja.
Posle nastanka požara i davanja znaka za uzbunu zabranjena je upotreba fiksnih telefona
u Izdavačkoodu Forum izuzev za neodložne razgovore koji su u vezi sa nastalim požarom.
2 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
Gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine vrši se dok se požar ne ugasi, odnosno
spasavanje ne završi.
Zaposleni koji učestvuju u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine napuštaju mesto
požara tek pošto se rukovodilac akcije uveri da je požar ugašen i spasavanje uspešno
završeno.
Po završenoj evakuacijii i intervenciji na sprečavanju širenja požara rukovodilac akcije iz
Izdavačkog zavoda Forum dužan je da sačini izveštaj o toku i rezultatima evakuacije i
intervencije i dostavi ga Direktoru.
3.1 KOMPLEKS OBJEKATA
Kompleks objekata D.o.o. Magyar Szó Kft. zauzima prostor na uglu ulica Vojvode Mišića i
Jovana Boškovića. Ceo kompleks objekata može se podeliti u četiri različite građevinske
celine i različite spratnosti, koji međutim u suštini čine jedan protivpožarni sektor ukupne
površine cca 6000 m2 (od kojih su 210 m2 na III spratu u vlasništvu Izdavačkog zavoda
Forum).
Imajući u vidu složenost rasporeda objekata i prostorija, kao i proizvodnih i pratećih
procesa rada, plan evakuacije će se razmatrati po teoretski odvojivim celinama –
blokovima kompleksa objekata i po pripadajućim stepeništima za moguću evakuaciju. Niže
su prikazane pretpostavljene celine, tj. blokovi kompleksa sa ulazima, U1, U2, U3 i U4, i
pomoćnim ulazima PU1, PU2, PU3, PU4 i PU5 sa pripadajućim stepeništima koji se
koriste prilikom eventualne evakuacije – Situacija kompleksa objekata Pogona I.
Kompleks ima četiri stepeništa:
STEPENIŠTE 1 u bloku A u upravnoj zgradi ima izlaz na Ulicu vojvode Mišića (U1) i u dvorište
Društva (PU5) – ZONA 1
STEPENIŠTE 2 između bloka A i C ima izlaz na teretni ulaz (U2) preko pomoćnog ulaza PU2 i na
teretni ulaz U2 – ZONA 2
STEPENIŠTE 3 u bloku B vodi iz restoran na Ulicu vojvode Mišića preko ulaza U3 – ZONA 3
STEPENIŠTE 4 u dvorišnoj zgradi u bloku D ima izlaz na dvorište kroz pomoćni ulaz PU4, a
preko dvorišta na ulaz U1 ili U2 – ZONA 4
Plan evakuacije će biti razmotren po stepeništima, tj. zonama u kompleksu objekata.
3 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
Situacija kompleksa objekata Pogona I.
A, B, C, D – Objekti tj. blokovi kompleksa
U1 – Glavni ulaz
U2 – Teretni ulaz
U3 – Ulaz u restoran
U4 – Ulaz do rampe
PU1-PU5 – Pomoćni ulazi
4 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
Izdavački zavod Forum u ovom kompleksu zauzima mesto u bloku A, ZONA 1. Raspored
prostorija III sprata bloka A prikazano je na sledećoj šemi. Prostorije Izdavačkog zavoda
Forum su markirane.
3.1.1 ZONA 1
U ovom delu objekta se nalazi stepenište 1 u bloku A kompleksa objekata. Ovaj deo
objekta tzv. Upravna zgrada gleda na Ulicu vojvode Mišića, spratnosti je S+Pr+4, gde se
od prizemlja do četvrtog sprata najvećim delom nalaze kancelarije dok u suterenu ovog
dela objekta nalaze se prostorije različitih namena.
Blok A se prostire i prema Ulici Jovana Boškovića, a jednim delom i prema dvorištu. Mada
prostorije u ovom delu objekta predstavljaju građevinsku cilinu sa upravnom zgradom izlaz
iz ovih prostorija je preko stepeništa koji izlazi na teretni ulaz U2.
5 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
U objektu se nalaze:

trafo stanica, podstanica centralnog grejanja, skladišta servisa (suteren)

kancelarije uprave štamparije (prizemlje)

kancelarije uprave redakcije Magyar Szo, (I sprat)

redakcija Magyar Szo, prelom, biblioteka (II sprat)

kancelarije Izdavačkog zavoda Forum, magacin knjiga (III sprat)

kancelarije D.o.o. Magyar Szó Kft. (IV sprat)
U ovom delu objekta od opreme se koristi veliki broj računara sa pratećom opremom koja
je u mnogo slučajeva samovoljno i nestručno instalirana, usled čega postoji opasnost od
pregrevanja produžnih kablova i instalacija kao i opasnost od kvara na opremi usled čega
može doći do izbijanja požara.
Suteren u ovom delu objekta predstavlja opasnost zbog nepristupačnosti i zbog prostorija
različitih namena, koja su požarno opasna.
U Izdavačkom zavodu Forum do požara može doći usled pregrejavanja električne
instalacije, usled nepravilno priključenih potrošača električne energije (preopterećenja),
nepravilnog korišćenja grejnih tela.
3.1.2 ZONA 1 / Treći sprat – Prilog 1
Objekat: Upravna zgrada – Deo bloka A
Etaža: Treći sprat
Površina: 204 + cca 200 m2
Prostorije u zoni: telefonska centrala, kancelarije i magacin knjiga “Izdavačkog zavoda
Forum”
Maksimalan broj prisutnih lica: 45
Moguće opasnosti: kvar ili pregrevanje telefonske centrale, kvar na električnoj instalaciji,
na električnim uređajima i računarskoj opremi, nepravilno skladištenje knjiga blizu
električnih svetiljki
Automatski javljač požara: u telefonskoj centrali sa signalnom lampom
Pravac kretanja: kroz hodnik i stepenište
Evakuacijski izlaz: glavni ulaz U1
Bezbedno mesto okupljanja: Parking preko puta zgrade
3.1.2.1 Pretpostavka 1
Požar se dogodio u nekom od odeljenja na nižoj etaži od Izdavačkog zavoda Forum.
Evakuacija se vrši kroz stepenište 1, do ulaza U1.
6 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
Ukoliko je požar takve prirode da je zahvaćeno stepenište 1 evakuacija se vrši kroz
pomoćni izlaz iz Izdavačkog zavoda Forum, kroz magacin knjiga i vrata koja povezuju
prostorije Izdavačkog zavoda Forum sa prostorijama D.o.o. Magyar Szó Kft. (stalno su
zaključana sa obe strane), razvaljivanjem vrata i udaljavanjem kroz stepenište 2 do
teretnog ulaza U2.
3.1.2.2 Pretpostavka 2
Požar je izbio na III Ispratu u jednoj od kancelarija koja gledaju na Ulicu vojvode Mišića.
Evakuacija se vrši kroz stepenište 1, do ulaznih vrata U1 do bezbednog mesta na
parkingu preko puta objekta.
4. UPUTSTVO ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA
Svaki zaposleni koji primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primeti požar
dužan je da ukloni opasnost, odnosno da ugasi požar, ako to može učiniti bez opasnosti
po sebe ili drugog.
Ako zaposleni ne može postupiti kako je opisano u prethodnoj tački, dužan je odmah
obavestiti ostale zaposlene, vatrogasnu jedinicu – telefon 193 – odnosno policijsku stanicu
– telefon 192.
Svi zaposleni imaju obavezu da prijave ili preduzimaju mere radi sprečavanje izbijanja
odnosno širenja požara.
U prilogu ovog Plana evakuacije prikazana je šema evakuacijske zone D-2, sa opisom
plana evakuacije i uputstvom za postupanje u slučaju požara, koji mora biti istaknut na
vidnom mestu na hodniku na III spratu kod Izdavačkog zavoda Forum.
4.1 Kada se primeti opasnost od izbijanja požara treba postupiti na sledeći
način:

Ako se primeti da dim izlazi iz neke električne opreme (kompjuter i prateća oprema,
klima uređaj...), isti treba odmah isključiti sa napajanja električnom energijom,
vađenjem utikača iz utičnice ili pomoću sklopke na razvodnom ormaru

Ukoliko se dim ili smrad dolazi sa nekog nameštaja, zavesa ili tepiha (do ovoga
može doći samo u slučaju korišćenja grejnih tela čija je upotreba zabranjena) iste
se gase na licu mesta ili iznošenjem iz prostorije gde će se izvršiti gašenje vodom

U slučaju da se oseti miris dima koji se širi iz nepoznatog pravca, obaveza
zaposlenog je da alarmira prisutne kolege radi utvrđivanja mesta i razloga nastanka
dima do konačnog otklanjanja uzroka nastajanja.

Uzeti najbliži vatrogasni aparat tipa S i ukoliko se ponovo pojavi dim ili smrad
pristupiti gašenju tinjajuće vatre
7 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
4.2 Obaveze zaposlenih kada primete početni požar:

Ako zaposleni primeti da plamen izlazi iz neke električne opreme (kompjuter i
prateća oprema, klima uređaj...), isti treba odmah isključiti sa napajanja električnom
energijom, vađenjem utikača iz utičnice ili isključenjem sklopke na razvodnom
ormaru - Električna oprema se nikako ne sme gasiti vodom dok je pod naponom

Otrčati po najbliži vatrogasni aparat tipa S, aktivirati i pristupiti gašenju

Ukoliko zaposleni procenjuju da ne mogu sami ugasiti požar aktiviraju ručni
vatrodojavni sistem, koji automatski uključuje sirenu za alarm na portirnici

Portir brzo proveri stanje i pozivom telefonskog broja 193 alarmira Vatrogasnu
brigadu o nastalom požaru, tako što saopštava adresu i mesto požara u zgradi,
obim požara, podatke o eventualno povređenim licima, približnom broju zaposlenih
u zgradi i lične podatke sa brojem telefona sa kog je zvao.

Rukovodilac gašenja požara zadužuje jedan broj zaposlenih da donose sa drugih
lokacija vatrogasne aparate za gašenje i uključuje ih u gašenje,

Električar ili zaposleni u servisu (koji je upoznat) vrši isključenje električnih
instalacija na glavnim sklopkama

Najmanje tri zaposlena osposobljavaju najbliži hidrant, a jedan od zaposlenih se
postavi za uključivanje pumpe za povećanje pritiska u hidrantskoj instalaciji (ukoliko
se ukaže potreba).
4.3 Obaveze zaposlenih ukoliko primete razbuktali požar:

Kada neko od zaposlenih primeti već razbuktali požar (veći deo sprata ili odeljenja)
pri čemu je došlo i do zadimljavanja prostora i prostorija odmah, bez odlaganja
aktivira alarm (uključuje se sirena na portirnici) za uzbunjivanje ostalih zaposlenih
ručnim javljačem požara i poziva zaposlene povikom “POŽAR!”

Sa mobilnog telefona (ukoliko ima) poziva broj 193 i obaveštava Vatrogasnu
brigadu o nastalom požaru, tako, što saopštava adresu i mesto požara u zgradi,
obim požara, podatke o eventualno povređenim licima, približnom broju zaposlenih
u zgradi i lične podatke sa brojem telefona sa kog je zvao.

Električar ili zaposleni u servisu (koji je upoznat) vrši isključenje električnih
instalacija na glavnim sklopkama

Svi sposobni zaposleni angažuju se na potrebnoj pomoći vatrogasnoj jedinici na
gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine po naređenju rukovodioca akcije
gašenja požara i spašavanja iz vatrogasne jedinice
8 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
4.4 Obaveza ostalih zaposlenih kada čuju sirenu odnosno znak za uzbunu

U svakoj evakuacijskoj zoni zaduženi za organizovanje evakuacije upućuje
zaposlene za izlazak iz objekta.

Posebno obratiti pažnju da eventualno prisutna strana lica pravilno upute prema
izlazu.

Svi sposobni zaposleni angažuju se na pomoći evakuisanim licima i u pružanju prve
pomoći eventualno ozleđenim licima.
4.5 Važne napomene kod reagovanja u vanrednoj situaciji:



Pre opasnosti

Znati lokacije svih izlaza

Znati poziciju aparata za gašenje požara u okruženju

Znati upotrebu aparata za gašenje požara

Znati proceduru izveštavanja o opasnosti
U toku opasnosti

Ostanite staloženi – izbegnite paniku

Ukoliko imate zaduženja, postupite po zahtevima

Ukoliko nemate zaduženje ispoštujte Plan evakuacije do bezbednog mesta
Nakon napuštanja zone opasnosti

Ostanite u zoni sigurnosti do obaveštenja o prestanku opasnosti
Predsednik Upravnog odbora
Izdavačkog zavoda Forum
Dr Zoltan Jegeš
9 od 10
Izdavački zavod Forum
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
Prilog 1
10 od 10
Download

plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara