Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na bosanski jezik, omogućila
je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u
Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj
upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obaveste i upoznaju sa sadržinom
teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.
Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i merodavan
tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom
jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u
Republici Srbiji.
Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o.
koja je u celosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost,
istinitost i tačnost izvršenog prevoda na bosanski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu
nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.
Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na bosanski jezik, omogućila
je Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u
Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj
upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obavijeste i upoznaju sa sadržinom
teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.
Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i mjerodavan
tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom
jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u
Republici Srbiji.
Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o.
koja je u cjelosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost,
istinitost i tačnost izvršenog prevoda na bosanski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu
nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.
Na osnovu člana 62. stav 1. tačka 15) Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina
(„Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – odluka US i 55/14),
Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 26. avgusta 2014. godine, donijela je
ROKOVNIK
za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja neposrednih izbora za članove
nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, raspisanih za 26. oktobar 2014. godine
„Službeni glasnik RS“, broj 89 od 26. avgusta 2014. godine
1. Rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja neposrednih izbora za članove
nacionalnih savjeta nacionalnih manjina utvrđeni su:
– Odlukom o raspisivanju neposrednih izbora za članove nacionalnih savjeta nacionalnih
manjina („Službeni glasnik RS”, broj 89/14),
– Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09,
20/14 – odluka US i 55/14),
– Zakonom o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 – odluka US,
72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka
US i 36/11),
– Uputstvom za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih savjeta nacionalnih
manjina, 02 broj 013-925/14 od 26. avgusta 2014. godine.
2. Odluka o raspisivanju neposrednih izbora za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina
stupila je na snagu danom objavljivanja, 26. avgusta 2014. godine.
Odlukom su neposredni izbori za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina raspisani za
26. oktobar 2014. godine.
Odlukom je određeno da rokovi za vršenje izbornih radnji počinju teći od dana stupanja na
snagu ove odluke.
3. Prema propisima iz tačke 1. ovog rokovnika, rokovi su sljedeći:
Red.
broj
Radnja
Rok
1. Obrasci i pravila
Propisivanje i objavljivanje obrazaca i pravila za
sprovođenje izbornih radnji
1.1.
(član 62. stav 1. tačka 4) i stav 2. Zakona o
nacionalnim savjetima nacionalnih manjina –
ZoNSNM i član 18. stav 5. Uputstva)
najkasnije 30. avgusta
u 24 časa
2. Organi i tijela za sprovođenje izbora
2.1.
Donošenje odluke o utvrđivanju broja, sastava i
područja rada radnih tijela
najkasnije 25. septembra u 24 časa
(član 6. Uputstva)
Dostavljanje prijedloga za članove radnih tijela
2.2.
(član 7. stav 1. Uputstva)
Obrazovanje radnih tijela
najkasnije 5. oktobra
u 24 časa
2.3.
(član 7. stav 3. Uputstva)
2.4.
U roku od pet dana od donošenja
odluke iz tačke 2.1..
Dostavljanje prijedloga za članove biračkih odbora
Republičkoj izbornoj komisiji
najkasnije 10. oktobra
u 24 časa
(član 10. stav 1. Uputstva)
Obrazovanje biračkih odbora
2.5.
(član 62. stav 1. tačka 6. i član 65. stav 3. ZoNSNM,
član 36. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika –
ZoINP i član 9. stav 2. Uputstva)
najkasnije 15. oktobra
u 24 časa
Zamjena člana biračkog odbora
najkasnije 20. oktobra u 24 časa
2.6.
(član 12. Uputstva)
3. Izborna lista
Podnošenje izborne liste
do 10. oktobra u 24 časa
3.1.
(član 76. stav 1. ZoNSNM i član 14. Uputstva)
Proglašenje izborne liste
3.2.
(član 77. stav 1. ZoNSNM i član 20. stav 1. Uputstva)
Povlačenje izborne liste
3.3.
(član 73. ZoNSNM i član 20. stav 3. Uputstva)
odmah, a najkasnije u roku od 24 časa
od časa prijema izborne liste, ako
ispunjava uslove
do dana utvrđivanja zbirne izborne
liste, odnosno najkasnije 14. oktobra u
24 časa
Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste u
„Službenom glasniku Republike Srbije”
3.4.
15. oktobra
(član 79. st. 1. i 4. ZoNSNM i član 22. stav 3.
Uputstva)
3.5.
Pravo uvida u dokumentaciju koja je podnijeta uz
proglašenu izbornu listu
u roku od 48 časova od dana
objavljivanja zbirne izborne liste
(član 79. stav 5. ZoNSNM)
4. Biračka mjesta
4.1.
Dostavljanje podataka Ministarstva pravde o broju
birača koji će se na dan izbora nalaziti u pritvoru ili
izdržavanju zavodske sankcije
najkasnije 30. septembra u 24 časa
(član 24. stav 3. Uputstva)
4.2.
Određivanje i objavljivanje biračkih mjesta u
najkasnije 5. oktobra
„Službenom glasniku Republike Srbije”.
u 24 časa
(član 62. stav 1. tačka 5. ZoNSNM i član 24. stav 1.
Uputstva)
5. Posebni birački spiskovi
5.1.
Upis i promjene u posebnom biračkom spisku od
strane opštinske/gradske uprave
do zaključenja posebnog biračkog
spiska, odnosno najkasnije 10. oktobra
(član 48. stav 3. ZoNSNM i član 27. stav 1. Uputstva)
5.2.
Donošenje Rješenja o zaključenju posebnih biračkih
spiskova nacionalnih manjina
10. oktobra
(član 80. stav 1. ZoNSNM i član 28. stav 1. Uputstva)
5.3.
Dostavljanje Rješenja o zaključenju posebnih biračkih
spiskova Republičkoj izbornoj komisiji
11. oktobra
(član 80. stav 3. ZoNSNM i član 28. stav 3. Uputstva)
5.4.
Objavljivanje Rješenja o zaključenju posebnih
biračkih spiskova u „Službenom glasniku Republike
Srbije ”
11. oktobra
(član 80. stav 3. ZoNSNM i član 28. stav 3. Uputstva)
5.5.
Dostavljanje Republičkoj izbornoj komisiji ovjerenih
izvoda iz posebnih biračkih spiskova
(član 80. stav 6. ZoNSNM i član 29. Uputstva)
5.6.
Upis i promjene u posebnom biračkom spisku od
strane Ministarstva državne uprave i lokalne
samouprave po zaključenju posebnog biračkog spiska
u roku od 48 časova od zaključenja
posebnog biračkog spiska, odnosno
najkasnije 12. oktobra u 24 časa
Od zaključenja posebnog biračkog
spiska do 22. oktobra u 24 časa
(član 57. stav 1. ZoNSNM i član 27. stav 2. Uputstva)
5.7.
Prijem u Republičkoj izbornoj komisiji rješenja
Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na
kojima se zasnivaju promjene u posebnom biračkom
spisku po zaključenju posebnog biračkog spiska
do 23. oktobra u 24 časa
(član 80. st. 8. i 9. ZoNSNM i član 30. stav 1. i član
31. stav 1. Uputstva)
5.8.
Utvrđivanje i objavljivanje u „Službenom glasniku
Republike Srbije” konačnog broja birača za svaku
nacionalnu manjinu
(član 80. stav 9. ZoNSNM i član 32. Uputstva)
Odmah po isteku roka za prijem
rješenja na kojima se zasnivaju
promjene u posebnom biračkom spisku
po zaključenju posebnog biračkog
spiska
6. Predstavnici predlagača i posmatrači
6.1.
Obavještenje predlagača proglašene izborne liste o
predstavnicima za praćenje rada Republičke izborne
komisije
do 20. oktobra
(član 45. stav 8. Uputstva)
6.2.
Obavještenje predlagača proglašene izborne liste o
predstavnicima za praćenje rada biračkih odbora
do 15. oktobra
(član 45. stav 9. Uputstva)
Podnošenje prijave za praćenje rada organa
6.3.
za sprovođenje izbora – domaći posmatrači
do 20. oktobra
(član 46. stav 1. Uputstva)
Podnošenje prijave za praćenje rada organa
6.4.
za sprovođenje izbora, odnosno rada biračkih odbora –
do 15. oktobra
strani posmatrači
(član 47. stav 1. i član 48. stav 1. Uputstva)
7. Sprovođenje izbora
7.1.
Dostavljanje obavještenja biračima o danu i vremenu
održavanja izbora
najkasnije 20. oktobra
(član 85. stav 1. ZoNSNM i član 33. stav 2. Uputstva)
7.2.
Predaja izbornog materijala radnim tijelima prije
glasanja
najkasnije 22. oktobra u 24 časa
(član 36. stav 3. Uputstva)
Predaja izbornog materijala biračkim odborima
7.3.
(član 90. stav 8. ZoNSNM i 36. stav 4. Uputstva)
7.4.
„Predizborna tišina” – zabrana izborne propagande
(član 5. stav 3. ZoINP)
najkasnije 23. oktobra
u 24 časa
od 23. oktobra u 24 časa do zatvaranja
biračkih mjesta 26. oktobra u 20
časova
Otvaranje biračkih mjesta i glasanje
26. oktobra, od 7 do 20 časova
7.5.
(član 87. stav 1. ZoNSNM)
8. Utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora
8.1.
Dostavljanje izbornog materijala Republičkoj izbornoj
komisiji sa biračkog mjesta nakon glasanja
najkasnije 27. oktobra u 8 časova
(član 97. ZoNSNM)
8.2.
Utvrđivanje i objavljivanje izvještaja sa ukupnim
rezultatima izbora
najkasnije 30. oktobra
u 20 časova
(član 97а ZoNSNM)
8.3.
Uvid u izborni materijal u prostorijama Republičke
izborne komisije
(član 90. stav 12. ZoNSNM)
najkasnije 31. oktobra u 24 časa
9. Zaštita izbornog prava
9.1.
Podnošenje prigovora Republičkoj izbornoj komisiji
(član 95. st. 1. i 3. ZoINP)
Donošenje i dostavljanje rješenja po prigovoru
9.2.
(član 96. stav 1. ZoINP)
9.3.
Žalba Upravnom sudu protiv rješenja Republičke
izborne komisije po prigovoru
u roku od 24 časa od časa kad je
donijeta odluka, izvršena radnja ili
učinjen propust
u roku od 48 časova od časa prijema
prigovora
u roku od 48 časova od prijema
rješenja
(član 97. st. 1. i 2. ZoINP)
Dostavljanje prigovora sa spisima Upravnom sudu
u roku od 24 časa od prijema žalbe
9.4.
(član 97. stav 3. ZoINP)
Donošenje odluke po žalbi
u roku od 48 časova od prijema žalbe
9.5.
(član 97. stav 5. ZoINP)
10. Dodjela mandata i izdavanje uvjerenja o izboru za člana nacionalnog savjeta
10.1.
Donošenje rješenje o dodjeli mandata članova
nacionalnog savjeta
u roku od tri dana od dana utvrđivanja
konačnih rezultata izbora
(član 98. stav 8. ZoNSNM)
Dostavljanje rješenja o dodjeli mandata članova
nacionalnog savjeta Ministarstvu za državnu upravu i
10.2.
lokalnu samoupravu i objavljivanje u „Službenom
glasniku Republike Srbije”
10.3.
Izdavanje uvjerenja o izboru za člana nacionalnog
savjeta
odmah po donošenju rješenja
odmah po dodjeli mandata, ukoliko ne
postoji upravni spor
(član 98. stav 12. ZoNSNM)
4. Ovaj rokovnik objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
02 broj 013-926/14
U Beogradu, 26. аvgusta 2014. godine
Republička izborna komisija
Zamjenik predsjednika,
Ivan Šebek, s.r.
Download

Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog